Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Januar

5,961 views

Published on

SON

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Januar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2015/2016. Наставни предмет: СВЕТ ОКО НАС Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 35. Сналазимо се у току године утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 36. Које делове године разликујемо утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 37. Шта нам помаже да се сналазимо у времену утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 38. Када је шта било утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима ОСНОВНИ НИВО 1ПД. 1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти 1ПД. 1.4.4.Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век 1ПД. 1.4.5. Уме да прочита тражене информације са часовника и календара

×