Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Februar

6,774 views

Published on

SJ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Februar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2015/2016. Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 99. Вежбамо латинична слова вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 100. Слова латинице – L, Lj, P, R обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 101. Jеднога дана- Љубивоје Ршумовић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.4. 102. Слова латинице – S, Š, обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.4. 103. Cлова латинице – B, D, G обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 104. Jеднога дана- казивање напамет научених стихова вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 105. Стара слика на зиду – Драган Лукић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 3.5.1 106. Стара слика на зиду – Драган Лукић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 107. Слова латинице – Z, Ž, Đ, Dž обрада фр.инд м.д.т. уџбенички комплет ММ 1.2.1. Легенда:
  2. 2.  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима СТАНДАРДИ ОСНОВНИ 1.2.1.влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.5.2.препознаје књизевне врсте(бајку и басну) 1.5.3.одређује главне догађаје и ликове 0.1.1.познаје основна начела вођења разговора:уме да започне разговор,учествује у њему и оконча га;пажљиво слуша СРЕДЊИ 2.5.4.одређује карактеристичне особине,осећања,изглед и поступке ликова 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже га НАПРЕДНИ 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст

×