Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Februar

5,942 views

Published on

SON

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Februar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2015/2016. Наставни предмет: СВЕТ ОКО НАС Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 39. Кретање и сналажење у простору и времену систематизација фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 40. Кретање и сналажење у простору и времену провера фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 41. Анализа и исправка провере утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 42. По чему препознајемо жива бића обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.4.4 1ПД.1.4.2 1ПД.1.4.5 Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима ОСНОВНИ НИВО 1ПД. 1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти 1ПД. 1.4.4.Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век 1ПД. 1.4.5. Уме да прочита тражене информације са часовника и календара

×