SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
1
ΕΚΛΟΓΕ΢ ΕΜΕ 2021-ΚΡΙΣΙΚΗ-ΕΚΣΙΜΗ΢ΕΙ΢-΢ΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢
οἶδ᾽ ὅτι·ςτζργει γὰρ οὐδεὶσ ἄγγελον κακῶν ἐπῶν.
Ξζρω ότι κανζνασ δεν καλοδζχεται μαντατοφόρο κακών ειδήςεων
Σοφοκλζουσ Αντιγόνη, ςτίχοσ 276
Οη εθινγέο ζηελ Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία (ΔΜΔ) νινθιεξώζεθαλ, ηα
απνηειέζκαηα αλαθνηλώζεθαλ θαη ην λέν(;) Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ αλαδείρηεθε
ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα.
Δύρνκαη από θαξδηάο ΚΑΛΖ ΔΠΗΤΥΦΗΑ ζην έξγν ηνπ.
Πεξηπεηεηώδεο ήηαλ ε θεηηλή εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ πνπ
επέβαιε ε παλδεκία ηνπ θνξσλντνύ.
Καη ελώ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ιόγσ ηεο παλδεκίαο ραιαξώλνπλ, ε άιιε κεγάιε ελδεκηθή
«αζζέλεηα» ζηελ ΔΜΔ δελ έρεη ιήμε θαη ζεξαπεία. Αξγά αιιά ζηαζεξά ε ΔΜΔ νδεγείηαη
ζηε ζπξξίθλσζε, ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ζηε θζνξά θαη ζηελ αδξάλεηα.
Καη βέβαηα ε κεγάιε θαη βαζηθή επζύλε ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ε ΔΜΔ, από ηελ
νπνία δπζηπρώο δελ θαίλεηαη λα αλαθάκπηεη, αλήθεη ζηελ παξάηαμε πνπ γηα ζρεδόλ 40
ρξόληα δηνηθεί ηελ ΔΜΔ, ζηελ παξάηαμε πνπ πιεηνςήθεζε θαη ζηηο πξόζθαηεο εθινγέο, ζηελ
παξάηαμε πνπ δελ δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνλδήπνηε ηξόπν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ
απόιπηε εμνπζία ηεο ζην πην κεγάιν επηζηεκνληθό ζσκαηείν ηεο ρώξαο.
Καη ελώ σο άηνκα είλαη όινη αμηόινγνη ζπλάδειθνη θαη επηζηήκνλεο, σο νκάδα, σο παξάηαμε
θάζε άιιν παξά επηζηήκνλεο ζπκίδνπλ.
Καη αλαθέξνκαη θπζηθά ζηελ «Γεκνθξαηηθή Πξσηνβνπιία Μαζεκαηηθώλ», πνπ ζηηο
εθινγέο ηεο 27εο
Ηνπλίνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 15κεινύο Γ.Σ. ηεο ΔΜΔ «θέξδηζε» ηηο 12
έδξεο!!!
Καη γηα λα κε κέλνπκε κόλν ζηα γεληθά, αο δνύκε πην ζπγθεθξηκέλα θάπνηα ζηνηρεία.
1ον
) ΢ςππίκνυζη
Σηηο εθινγέο ηεο 27-6-2021 τήθιζαν 1074 ζςνάδελθοι. Αξηζκόο πνιύ-πνιύ κηθξόο ζε
ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ Μαζεκαηηθώλ ηεο ρώξαο θαη πνιύ κηθξόο ζε ζρέζε κε
ηα εγγεγξακκέλα κέιε ζηελ ΔΜΔ.
Με ην δεδνκέλν όηη ν θάζε ζπλάδειθνο κπνξνύζε λα ςεθίζεη θαη κε επηζηνιηθή ςήθν, ε
ζπκκεηνρή είλαη πνιύ κηθξή.
Τη ζεκαίλεη απηό; Γηαηί νη ζπλάδειθνη αδηαθνξνύλ γηα ηελ αλάδεημε Γ.Σ. ηεο Δηαηξείαο;
Γηαηί πνιύ ιίγνη ζπλάδειθνη είλαη ελεξγά κέιε ηεο ΔΜΔ;
2ον
) Άκςπα – Λεςκά
Από ηνπο 1074 ζπλαδέιθνπο πνπ ςήθεζαλ, 1 ζπλάδειθνο έξημε Λεπθό θαη 10 ζπλάδειθνη
έξημαλ Άθπξν.
Γειαδή 11 ζπλάδειθνη κέιε ηεο ΔΜΔ, είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνη, ζπκκεηείραλ ζηελ
δηαδηθαζία ησλ εθινγώλ αιιά αξλήζεθαλ λα δώζνπλ ςήθν ζε θάπνηνλ ππνςήθην, είηε
απεπζείαο ξίρλνληαο Λεπθό, είηε έκκεζα ξίρλνληαο Άθπξν.
11 ζπλάδειθνη, ζπλεηδεηνπνηεκέλνη, ππεύζπλνη, έληηκνη, έζηεηιαλ ην κήλπκά ηνπο,
αξλνύκελνη λα δερζνύλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ηώξα ζηελ ΔΜΔ, παξακέλνληαο όκσο
κέιε ηεο, ειπίδνληαο θαη πξνζβιέπνληαο ζε θάηη θαιύηεξν. Γηαηί, δελ πηζηεύσ λα ππάξρεη
28.07.2021 Αποκλειστικά στο lisari.blogspot.com Page 1 of 5
2
θαλείο πνπ λα λνκίδεη πσο νη 11 απηνί ζπλάδειθνη έθαλαλ ιάζνο, ή κπεξδεύηεθαλ θαη έξημαλ
άθπξν ςεθνδέιηην;
Καη γη απηνύο ηνπο ζπλαδέιθνπο γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο.
3ον
) Ιδιόηςπη Νοθεία
Σηηο θεηηλέο εθινγέο, ιόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ, ππήξμε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ
δηαθίλεζε ηνπ εθινγηθνύ πιηθνύ, θαζπζηέξεζε πνπ απνδίδεηαη ζηα ΔΛΤΑ, κε απνηέιεζκα
λα κελ θηάζνπλ έγθαηξα ζε ζπλαδέιθνπο ηα ςεθνδέιηηα, νη θάθεινη θ.ι.π. ώζηε λα θαηαζηεί
δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ςεθνθνξία. Τνπιάρηζηνλ ζηελ επαξρία δελ έθηαζαλ παληνύ.
Όκσο θάπνηνη ζπλάδειθνη είραλ θαη δηαθηλνύζαλ ςεθνδέιηηα θαη θαθέινπο, ζηαπξσκέλα κε
15 ζηαπξνύο ησλ ππνςεθίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάηαμεο!!!
Έλα απαξάδεθην θαηλόκελν. Μηα ηδηόηππε λνζεία ησλ απνηειεζκάησλ.
Γηαηί ην Γ.Σ. ηεο ΔΜΔ δελ θξόληηζε εγθαίξσο λα θηάζεη ην εθινγηθό πιηθό ζηνπο
ζπλαδέιθνπο ηεο επαξρίαο;
Αλ ηα ΔΛΤΑ θαζπζηεξνύζαλ ηελ παξάδνζε ηνπ εθινγηθνύ πιηθνύ, γηαηί δελ έζηειλαλ ην
πιηθό κε ηα ΚΤΔΛ ζηα παξαξηήκαηα, ώζηε λα γίλεη δπλαηή ε ζπκκεηνρή όισλ όζσλ
επηζπκνύζαλ ζηηο εθινγέο;
Αιιά θπζηθά είλαη γλσζηή ε απαμίσζε πνπ έρνπλ νη ζπλάδειθνη ηεο θεληξηθήο ΔΜΔ γηα ηα
παξαηήκαηα. Γη απηνύο ηα παξαξηήκαηα θαη νη Γηνηθνύζεο Δπηηξνπέο ηνπο είλαη κόλν γηα λα
εθηεινύλ, ρσξίο ζπκκεηνρή θαη ιόγν, ηηο όπνηεο απνθάζεηο ηνπο.
(Αλ ηειηθά ζηάιζεθε ην εθινγηθό πιηθό, θάπνηα ζηηγκή ζα έιζεη;;)
4ον
) Σο εκλογικό ζύζηημα
Σηηο εθινγέο ηεο 27-6-2021 ςήθηζαλ 1074 ζπλάδειθνη. 1 ιεπθό, 10 άθπξα θαη 1063 έγθπξα.
Άξα ινγηθά 1063 δηα 15 πνπ είλαη νη έδξεο, (1063:15=70,87) ην εθινγηθό κέηξν πξέπεη λα
είλαη 70 ςήθνη.
Όκσο κε ην ηζρύνλ εθινγηθό ζύζηεκα, πνπ θαηαζθεύαζε θαη ςήθηζε ε κηθξή θαη ζπκπαγήο
πιεηνςεθία ηεο ΔΜΔ, ην εθινγηθό κέηξν είλαη 905 ζηαπξνί!!!
Γηαηί ζηηο εθινγέο ζηελ ΔΜΔ δελ κεηξάλε νη ςήθνη, αιιά νη ζηαπξνί!!
Γελ είλαη ηνπ παξόληνο λα γίλεη πιήξεο αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ.
Δίλαη ηόζν «δηαβνιηθά» θηηαγκέλν ώζηε γηα λα ην εμνπδεηεξώζεηο πξέπεη λα κεηέιζεηο κέζα
θαη κεζόδνπο πνπ απάδνπλ ηεο καζεκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ινγηθήο.
Έλα εθινγηθό ζύζηεκα κε Δληαίν ςεθνδέιηην αιιά κε παξαηάμεηο!!
Σην νπνίν δελ παίδνπλ ξόιν νη ςήθνη, αιιά νη ζηαπξνί!!
Έλα κόλν ππνζεηηθό παξάδεηγκα αξθεί γηα λα δεη θαλείο ην κέγεζνο ηεο δηαζηξέβισζεο.
Αλ ππνζέζνπκε όηη θαηέβαηλε ππνςήθηνο έλαο πνιύ γλσζηόο ζπλάδειθνο, δηαθεθξηκέλνο,
αμηνινγόηαηνο, πρ ν αείκλεζηνο πξόεδξνο ηεο ΔΜΔ Νείινο Σαθειιαξίνπ, θαη ηνλ ςήθηδαλ
800 ή 900 ζπλάδειθνη από ηνπο 1074 πνπ ςήθηζαλ ζπλνιηθά, ΓΔΝ ζα εθιεγόηαλ!!!
Γηαηί ην εθινγηθό κέηξν είλαη 905, θαη γηα λα εθιεγεί θαλείο πξέπεη λα αλήθεη ζε 15κειή
παξάηαμε!!
(Να ζεκεηώζνπκε εδώ όηη ην εθινγηθό ζύζηεκα γηα λα αιιάμεη ρξεηάδεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα ζπκκεηέρεη ην 75% ησλ νηθνλνκηθώο
ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ. Τν 2013 έγηλε κηα ηέηνηα ζπλέιεπζε θαη ηξνπνπνηήζεθε ην
θαηαζηαηηθό θαη ςεθίζηεθε απηό ην εθινγηθό ζύζηεκα-ηεξαηνύξγεκα ζε κηα
28.07.2021 Αποκλειστικά στο lisari.blogspot.com Page 2 of 5
3
θαηαζθεπαζκέλε ζπγθπξία πνπ ηα νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε ήηαλ πνιύ ιίγα θαη
ειεγρόκελα.)
5ον
) Διασυπιζμόρ ηυν μελών ζε ηακηικά και ανηεπιζηέλλονηα.
Τα κέιε ηεο ΔΜΔ ρσξίδνληαη ζε Ταθηηθά (όζνη δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ έδξα ηεο ΔΜΔ,
πεξηθέξεηα ηέσο δηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο) θαη Αληεπηζηέιινληα (όζνη θαηνηθνύλ εθηόο ηεο
έδξαο ηεο ΔΜΔ, δειαδή ζηελ επαξρία!!).
Σην Γ.Σ. ηεο ΔΜΔ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κέρξη 4 αληεπηζηέιινληα κέιε.
Έηζη ζηηο θεηηλέο εθινγέο αλαδείρηεθαλ σο κέιε ηνπ Γ.Σ. ηέζζεξηο ππνςήθηνη
αληεπηζηέιινληα κέιε από ηελ παξάηαμε πνπ πιεηνςήθεζε θαη έηζη κία ζπλάδειθνο, ε θ.
Εαθεηξνπνύινπ Φηιαξέηε, αλ θαη ήιζε δεύηεξε ζε ζηαπξνύο πξνηίκεζεο από ηελ παξάηαμε
«Κίλεζε γηα ηελ Αιιαγή ζηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε» δελ εθιέρηεθε, έκεηλε εθηόο Γ.Σ.
Τε ζέζε ηεο ηελ «έθιεςε» ν αληηδεκνθξαηηθόο θαη ίζσο αληηζπληαγκαηηθόο δηαρσξηζκόο ησλ
κειώλ ζε ηαθηηθά θαη αληεπηζηέιινληα.
Έηζη άιινο ππνςήθηνο αληεπηζηέιισλ κέινο ηεο ΔΜΔ, από άιιε παξάηαμε, δελ κπνξνύζε
λα εθιεγεί, αθνύ ηηο 4 ζέζεηο ηηο θαηέιαβαλ, θπξηνιεθηηθά, νη 4 εθιεθηνί ηεο πιεηνςεθνύζαο
παξάηαμεο!!
6ον
) Η ππαγμαηική δύναμη ηυν παπαηάξευν.
Αλ αλαιύζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ, θαη ζεσξήζνπκε όηη εθθξάδνπλ ηε βνύιεζε
ησλ ςεθνθόξσλ, θάηη πνπ ε ζπκκεηνρή κόιηο 1074 ζπλαδέιθσλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία
δηαςεύδεη, βιέπνπκε ηα εμήο:
α) Ζ πιεηνςεθνύζα παξάηαμε «Γεκνθξαηηθή Πξσηνβνπιία Μαζεκαηηθώλ» (ΓΠΜ) έιαβε
πεξίπνπ 650 κε 680 ςήθνπο θαη ζε θακία πεξίπησζε 851 ςήθνπο πνπ ηηο έδσζε ην εθινγηθό
ζύζηεκα-ιαηκεηόκνο, αθνύ: ν πξώηνο ζε ζηαπξνύο ππνςήθηνο ηεο παξάηαμεο απηήο, θαη πην
αλαγλσξίζηκν κέινο ηεο, πήξε 753 ζηαπξνύο, ν κεζαίνο ζε ζηαπξνύο ππνςήθηνο πήξε γύξσ
ζηνπο 700 ζηαπξνύο θαη ν ηειεπηαίνο ζε ζηαπξνύο ππνςήθηνο πήξε 645 ζηαπξνύο.
Δπίζεο γηα ηελ Δ.Δ ηεο ΔΜΔ, ν πξώελ πξόεδξνο ηεο ΔΜΔ, αμηόινγνο ζπλάδειθνο, κε
απνδνρή πέξαλ ηεο παξαηάμεώο ηνπ, έιαβε 785 ζηαπξνύο, ν πξώελ Γελ. Γξακκαηέαο ηεο
ΔΜΔ έιαβε 706 ζηαπξνύο θαη ν ηξίηνο ππνςήθηνο ηεο ίδηα παξάηαμεο πήξε 639 ζηαπξνύο.
Γειαδή είλαη θαλεξό πσο ε πξαγκαηηθή εθινγηθή δύλακε ηεο πιεηνλνςεθήζαζαο παξάηαμεο
ΓΠΜ δελ ππεξβαίλεη ηηο 640 κε 650 ςήθνπο.
Με δεδνκέλν πσο νη ςεθνθόξνη ηεο παξάηαμεο ςήθεζαλ 15 ππνςήθηνπο θαίλεηαη θαζαξά
πσο ε παξάηαμε ΓΠΜ ςεθίζηεθε σο παξάηαμε από πεξίπνπ 640 κε 650 ςεθνθόξνπο,
πνζνζηό ιίγν πάλσ από 50 %, ελώ ζην Γ.Σ. αλέδεημε 12 ζπκβνύινπο, πνζνζηό 80%.
β) Ζ δεύηεξε ζε ςήθνπο παξάηαμε «Κίλεζε γηα ηελ Αιιαγή ζηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε»
(ΚΑΜΔΚΠ) έιαβε πεξίπνπ 120 ςήθνπο, πνζνζηό 11%, ελώ ζην Γ.Σ. αλέδεημε 2
ζπκβνύινπο, πνζνζηό 13%.
γ) Ζ ηξίηε ζε ςήθνπο παξάηαμε «Γεκνθξαηηθή Παλεπηζηεκνληθή Κίλεζε Μαζεκαηηθώλ»
(ΓΖΠΑΚΗΜ) έιαβε πεξίπνπ 65 ςήθνπο, πνζνζηό 6%, ελώ ζην Γ.Σ. αλέδεημε 1 ζύκβνπιν,
πνζνζηό 6,5%.
δ Ζ ηέηαξηε ζε ςήθνπο παξάηαμε «Μαζεκαηηθή Άλνημε» (ΜΑ) έιαβε πεξίπνπ 45 ςήθνπο,
πνζνζηό 4%, ελώ ζην Γ.Σ. δελ αλέδεημε ζύκβνπιν, πνζνζηό 0%.
28.07.2021 Αποκλειστικά στο lisari.blogspot.com Page 3 of 5
4
(Ζ αλάιπζε γηα ηηο ηξεηο παξαηάμεηο έγηλε κε ην ίδην ζθεθηηθό όπσο θαη γηα ηελ πξώηε, κε
πεξηζζόηεξε όκσο πηζαλόηεηα απόθιηζεο)
Σύκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ έθαλα θαη κε έλα δεκνθξαηηθό θαη αλαινγηθό εθινγηθό
ζύζηεκα, ε πξώηε παξάηαμε ΓΠΜ ζα είρε ζην Γ.Σ. 10 ζπκβνύινπο (ίζσο θαη 11), ε δεύηεξε
παξάηαμε ΚΑΜΔΚΠ ζα είρε ζην Γ.Σ. 2 ζπκβνύινπο, ε ηξίηε παξάηαμε ΓΖΠΑΚΗΜ ζα είρε
ζην Γ.Σ. 1 ή 2 ζπκβνύινπο θαη ε ηέηαξηε παξάηαμε ΜΑ ζα είρε ζην Γ.Σ. 1 ζύκβνπιν.
Πξνο ηη ινηπόλ απηή εκκνλή ζηελ αληηδεκνθξαηηθή θαη αληηζπλαδειθηθή λννηξνπία ηεο
πιεηνςεθίαο;
Απιά γηαηί έηζη θαη κόλν, όληαο κηα ζπκπαγήο θαη κηθξή κεηνςεθία ζην ζώκα ησλ
Μαζεκαηηθώλ, αλαδεηθλύεηαη ζε παληνδύλακε θαη κεγάιε πιεηνςεθία.
7ον
) Οι εςθύνερ ηυν άλλυν παπαηάξευν
Γηα λα είκαζηε όκσο δίθαηνη θαη ζπλεπείο ζε όζα πξεζβεύνπκε ρξόληα ηώξα, πξέπεη λα
αλαθεξζνύκε θαη ζηηο επζύλεο ησλ άιισλ παξαηάμεσλ γηα ην ρακειό θαη ζπλερώο κεηνύκελν
ελδηαθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηελ ΔΜΔ θαη ηελ πνιιή κηθξή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
εθινγέο. Σηελ απαμίσζε ηειηθά πνπ έρεη ε ΔΜΔ.
α) Οη παξαηάμεηο ΚΑΜΔΚΠ θαη ΓΖΠΑΚΗΜ κε ηνλ μύιηλν ιόγν ηνπο, ηελ ζηεξεόηππε θαη
άθαξπε «θξηηηθή» ηνπο, ηελ εκκνλή ζε ζέζεηο θαη απόςεηο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ έρνπλ
μεπεξαζηεί από ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά, επνκέλσο θαη από ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο
Μαζεκαηηθνύο, ηελ άξλεζε ζε νηηδήπνηε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο απόςεηο ηνπο θαη ηέινο
ζηελ εκκνλή ηνπο λα ζπκπεξηθέξεηαη ε ΔΜΔ σο ζπλδηθαιηζηηθό ζσκαηείν, κε θαλόλεο θαη
ηξόπνπο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζε επηζηεκνληθή εηαηξεία, «έδησμαλ» από θνληά ηνπο θαη από
ηελ εηαηξεία ηνλ θόζκν.
Οη παξαηάμεηο απηέο δελ απνηεινύλ ελαιιαθηηθή πξόηαζε δηνίθεζεο ηεο ΔΜΔ.
Ζ ζπκκεηνρή κέινπο ηεο πξώηεο παξάηαμεο ζε ζέζε επζύλεο, ζα απνδεηρζεί όηη κόλν
δηαθνζκεηηθή είλαη.
β) Ζ παξάηαμε Μαζεκαηηθή Άλνημε, κε ηνλ αέξα θαη ηελ δσληάληα ηνπ λένπ θαη
ειπηδνθόξνπ όηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε, πνιύ γξήγνξα «καξάζεθε», έραζε ηελ δπλακηθή ηεο.
Τα ζηειέρε ηεο δελ είραλ αληνρή θαη πξαγκαηηθή δηάζεζε λα παιέςνπλ γηα κηα πξαγκαηηθή
Άλνημε ζηελ ΔΜΔ.
Έδεημε αζπγρώξεηε αθέιεηα, θαηεβάδνληαο κόλν 7 ππνςεθίνπο γηα ην Γ.Σ θαη 1 γηα ηελ Δ.Δ.
(!!) θαη ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ρακέλε, πξνο κεγάιε ραξά ηεο ΓΠΜ, πνπ έηξηβε ηα ρέξηα ηεο,
αθνύ ηηο έδξεο ηεο ΜΑ ζα ηηο έπαηξλε απηή!!
8ον
) Επίλογορ Σί Κάνοςμε; Πιο είναι ηο μέλλον;
Ζ Δ.Μ.Δ., πνπ ην 2018 έθιεηζε 100 ύπαξμεο, δεκηνπξγίαο θαη δξάζεο, κε έξγν πνιιαπιό θαη
ζεκαληηθό, ε επηζηεκνληθή ζηέγε ησλ Μαζεκαηηθώλ, ε επηζηεκνληθή Δηαηξεία πνπ ην
Γηνηθεηηθό ηεο Σπκβνύιην θόζκεζαλ θαη ιάκπξπλαλ νη κεγαιύηεξνη Έιιελεο Μαζεκαηηθνί,
ζήκεξα βξίζθεηαη ζε έζραηε θαηάληηα θαη απαμίσζε, κε ειάρηζηα κέιε θπξίσο παιηνύο
Μαζεκαηηθνύο, ζε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε…
Αλ ζπλερίζεη κε ηνλ ίδην ηξόπν, κε ηελ ίδηα λννηξνπία δηνίθεζεο ην κέιινλ, δπζηπρώο, δελ
δηαγξάθεηαη θαιό θαη αίζην, κάιινλ κειαλό θαη αβέβαην.
Πξέπεη ε δηνίθεζε ηεο ΔΜΔ λα θαηαλνήζεη όηη απηή θαη κόλν κπνξεί λα δώζεη ηε ιύζε.
28.07.2021 Αποκλειστικά στο lisari.blogspot.com Page 4 of 5
5
Να πξνρσξήζεη άκεζα ζε αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνύ,(ην κπνξεί) θαη λα θάλεη ηηο εμήο
αιιαγέο:
1) Να είλαη όια ηα κέιε ηεο ΔΜΔ ηζόηηκα, ηαθηηθά κέιε, ζε όπνηα πόιε ηεο Διιάδαο
θαηνηθνύλ.
2) Να δνζεί ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύληαη παξαξηήκαηα ζε όιε ηελ Διιάδα, θαη ζηελ
πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ζηελ ιεγόκελε πεξηνρή ηέσο δηνηθήζεσο πξσηεπνύζεο.
3) Να αιιάμεη ην εθινγηθό ζύζηεκα. Να ππάξρνπλ παξαηαμηαθά ςεθνδέιηηα αθνύ ππάξρνπλ
παξαηάμεηο. Δίλαη ηνπιάρηζηνλ θσκηθό, λα ππάξρεη έλα εληαίν ςεθνδέιηην θαη νη έδξεο λα
κνηξάδνληαη ζε παξαηάμεηο.
Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ππάξρνπλ γηα ην ζέκα.
Αλ αλνίμεη δηάινγνο ζα θαηαηεζνύλ.
4) Όπνηα άιιε αιιαγή θξίλεη αλαγθαία ζε άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνύ κε ζηόρν ηε βειηίσζή
ηνπ, γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.
Διπίδνπκε όηη ε λεν(;)εθιεγείζα δηνίθεζε ηεο ΔΜΔ ζα αληηιεθζεί θαη ζα αηζζαλζεί ηελ
θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε Δηαηξεία θαη ζα θάλεη έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηηο ζσζηέο
επηινγέο.
Βόινο 21 Ηνπιίνπ 2021
Σπύξνο Γεκόπνπινο
Μέινο ηεο ΔΜΔ - Παξάξηεκα Ν. Μαγλεζίαο
spdimopoulos@yahoo.gr
Βόινο
28.07.2021 Αποκλειστικά στο lisari.blogspot.com Page 5 of 5

More Related Content

What's hot

Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψηΟι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψηΑλμπανάκη Ξανθή
 
Οδηγίες ασφαλείας σχολικού εργαστηρίου φ.ε.
Οδηγίες ασφαλείας σχολικού εργαστηρίου φ.ε.Οδηγίες ασφαλείας σχολικού εργαστηρίου φ.ε.
Οδηγίες ασφαλείας σχολικού εργαστηρίου φ.ε.Nikos Papastamatiou
 
Life expectancy
Life expectancyLife expectancy
Life expectancyYPEPTH
 
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησσεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησandreoutonia
 
Nομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών εργαστηρίων
Nομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών εργαστηρίωνNομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών εργαστηρίων
Nομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών εργαστηρίωνNikos Papastamatiou
 
Nomos ethniko tameio allilegiis (2)
Nomos ethniko tameio allilegiis (2)Nomos ethniko tameio allilegiis (2)
Nomos ethniko tameio allilegiis (2)Andy Varoshiotis
 
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου ΣοφίαΕργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφίαvmantza
 
αρθρο για την αξιολογηση
αρθρο για την αξιολογησηαρθρο για την αξιολογηση
αρθρο για την αξιολογησηanpapad
 
μονογονία αμφιγονία
μονογονία αμφιγονίαμονογονία αμφιγονία
μονογονία αμφιγονίαDespina Setaki
 
Law for deposits final clean
Law for deposits  final cleanLaw for deposits  final clean
Law for deposits final cleanAndy Varoshiotis
 
Εισαγωγή στην-γεωμετρία-α-λυκείου-μχ
Εισαγωγή στην-γεωμετρία-α-λυκείου-μχΕισαγωγή στην-γεωμετρία-α-λυκείου-μχ
Εισαγωγή στην-γεωμετρία-α-λυκείου-μχΜάκης Χατζόπουλος
 
Language Acquisition Through Watching Television
Language Acquisition Through Watching TelevisionLanguage Acquisition Through Watching Television
Language Acquisition Through Watching Televisioninalekka
 

What's hot (20)

C2.6.1 lesson plan_variables
C2.6.1 lesson plan_variablesC2.6.1 lesson plan_variables
C2.6.1 lesson plan_variables
 
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψηΟι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη
 
Οδηγίες ασφαλείας σχολικού εργαστηρίου φ.ε.
Οδηγίες ασφαλείας σχολικού εργαστηρίου φ.ε.Οδηγίες ασφαλείας σχολικού εργαστηρίου φ.ε.
Οδηγίες ασφαλείας σχολικού εργαστηρίου φ.ε.
 
Η ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΕΩΝ 23 11
 Η ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΕΩΝ  23 11 Η ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΕΩΝ  23 11
Η ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΕΩΝ 23 11
 
3 1 3-6 ισότητα τριγώνων1
3 1 3-6 ισότητα τριγώνων13 1 3-6 ισότητα τριγώνων1
3 1 3-6 ισότητα τριγώνων1
 
Αντικατάσταση του Άρθρου 71 της Α.Δ. 7/09, όπως τροποποιήθηκε
Αντικατάσταση του Άρθρου 71 της Α.Δ. 7/09, όπως τροποποιήθηκεΑντικατάσταση του Άρθρου 71 της Α.Δ. 7/09, όπως τροποποιήθηκε
Αντικατάσταση του Άρθρου 71 της Α.Δ. 7/09, όπως τροποποιήθηκε
 
Life expectancy
Life expectancyLife expectancy
Life expectancy
 
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησσεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
 
Nομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών εργαστηρίων
Nομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών εργαστηρίωνNομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών εργαστηρίων
Nομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών εργαστηρίων
 
Nomos ethniko tameio allilegiis (2)
Nomos ethniko tameio allilegiis (2)Nomos ethniko tameio allilegiis (2)
Nomos ethniko tameio allilegiis (2)
 
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου ΣοφίαΕργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
 
Ζώα υπό εξαφάνιση
Ζώα υπό εξαφάνισηΖώα υπό εξαφάνιση
Ζώα υπό εξαφάνιση
 
ομηρικοςκόσμος
ομηρικοςκόσμοςομηρικοςκόσμος
ομηρικοςκόσμος
 
αρθρο για την αξιολογηση
αρθρο για την αξιολογησηαρθρο για την αξιολογηση
αρθρο για την αξιολογηση
 
μονογονία αμφιγονία
μονογονία αμφιγονίαμονογονία αμφιγονία
μονογονία αμφιγονία
 
Law for deposits final clean
Law for deposits  final cleanLaw for deposits  final clean
Law for deposits final clean
 
κινηση
κινησηκινηση
κινηση
 
Εισαγωγή στην-γεωμετρία-α-λυκείου-μχ
Εισαγωγή στην-γεωμετρία-α-λυκείου-μχΕισαγωγή στην-γεωμετρία-α-λυκείου-μχ
Εισαγωγή στην-γεωμετρία-α-λυκείου-μχ
 
φυλλάδιο γεωμετρια παραλληλες
φυλλάδιο γεωμετρια παραλληλεςφυλλάδιο γεωμετρια παραλληλες
φυλλάδιο γεωμετρια παραλληλες
 
Language Acquisition Through Watching Television
Language Acquisition Through Watching TelevisionLanguage Acquisition Through Watching Television
Language Acquisition Through Watching Television
 

Similar to Σχόλια, κριτική, εκτιμήσεις και προτάσεις για τις εκλογές της ΕΜΕ

ΟΣΚ-Προδιαγραφές ελαφράς Προκατασκευής
ΟΣΚ-Προδιαγραφές ελαφράς ΠροκατασκευήςΟΣΚ-Προδιαγραφές ελαφράς Προκατασκευής
ΟΣΚ-Προδιαγραφές ελαφράς ΠροκατασκευήςNickos Nickolopoulos
 
09 05 2011_πε1_lr_lea_alexandri
09 05 2011_πε1_lr_lea_alexandri09 05 2011_πε1_lr_lea_alexandri
09 05 2011_πε1_lr_lea_alexandriLea Alexandri
 
Το σπήλαιο της ηρακλειάς
Το σπήλαιο της ηρακλειάςΤο σπήλαιο της ηρακλειάς
Το σπήλαιο της ηρακλειάςVito Yannis
 
δελτιο τυπου.τροπολογια και παρεμβαση στην επιτροπη εμποριου 1
δελτιο τυπου.τροπολογια και παρεμβαση στην επιτροπη εμποριου 1δελτιο τυπου.τροπολογια και παρεμβαση στην επιτροπη εμποριου 1
δελτιο τυπου.τροπολογια και παρεμβαση στην επιτροπη εμποριου 1dakekavalas
 
παρουσίαση σύρου
παρουσίαση σύρουπαρουσίαση σύρου
παρουσίαση σύρουElisavet Mavroudi
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ II
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ IIΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ II
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ IIJIMKON
 
ανθρώπινα δικαιώματα 1
ανθρώπινα δικαιώματα 1ανθρώπινα δικαιώματα 1
ανθρώπινα δικαιώματα 1nikosas
 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣkyrotobras
 
Εξερευνώντας το δάσος δίπλα στο σχολείο μας
Εξερευνώντας το δάσος δίπλα στο σχολείο μαςΕξερευνώντας το δάσος δίπλα στο σχολείο μας
Εξερευνώντας το δάσος δίπλα στο σχολείο μαςNikolas Samaras
 
Efarmostikos
EfarmostikosEfarmostikos
Efarmostikosbidil
 
Project Ελιά 1000 και μια χρήσεις
Project Ελιά 1000 και μια χρήσειςProject Ελιά 1000 και μια χρήσεις
Project Ελιά 1000 και μια χρήσειςvvars
 
ερευνητικη β λυκειου το πειραμα Teliko
ερευνητικη β λυκειου το πειραμα Telikoερευνητικη β λυκειου το πειραμα Teliko
ερευνητικη β λυκειου το πειραμα Telikotryfonid
 
Πολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε Κίρικο
Πολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε ΚίρικοΠολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε Κίρικο
Πολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε Κίρικοdepav
 
Μαθαίνω για τα δάση
Μαθαίνω για τα δάσηΜαθαίνω για τα δάση
Μαθαίνω για τα δάσηgiorgos fakiolakis
 

Similar to Σχόλια, κριτική, εκτιμήσεις και προτάσεις για τις εκλογές της ΕΜΕ (20)

ΟΣΚ-Προδιαγραφές ελαφράς Προκατασκευής
ΟΣΚ-Προδιαγραφές ελαφράς ΠροκατασκευήςΟΣΚ-Προδιαγραφές ελαφράς Προκατασκευής
ΟΣΚ-Προδιαγραφές ελαφράς Προκατασκευής
 
09 05 2011_πε1_lr_lea_alexandri
09 05 2011_πε1_lr_lea_alexandri09 05 2011_πε1_lr_lea_alexandri
09 05 2011_πε1_lr_lea_alexandri
 
Το σπήλαιο της ηρακλειάς
Το σπήλαιο της ηρακλειάςΤο σπήλαιο της ηρακλειάς
Το σπήλαιο της ηρακλειάς
 
δελτιο τυπου.τροπολογια και παρεμβαση στην επιτροπη εμποριου 1
δελτιο τυπου.τροπολογια και παρεμβαση στην επιτροπη εμποριου 1δελτιο τυπου.τροπολογια και παρεμβαση στην επιτροπη εμποριου 1
δελτιο τυπου.τροπολογια και παρεμβαση στην επιτροπη εμποριου 1
 
παρουσίαση σύρου
παρουσίαση σύρουπαρουσίαση σύρου
παρουσίαση σύρου
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ II
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ IIΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ II
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ II
 
τελικο σεναριο
τελικο σεναριοτελικο σεναριο
τελικο σεναριο
 
τελικο σεναριο
τελικο σεναριοτελικο σεναριο
τελικο σεναριο
 
ανθρώπινα δικαιώματα 1
ανθρώπινα δικαιώματα 1ανθρώπινα δικαιώματα 1
ανθρώπινα δικαιώματα 1
 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
 
Anisisxes penes 5.pdf
Anisisxes penes 5.pdfAnisisxes penes 5.pdf
Anisisxes penes 5.pdf
 
Εξερευνώντας το δάσος δίπλα στο σχολείο μας
Εξερευνώντας το δάσος δίπλα στο σχολείο μαςΕξερευνώντας το δάσος δίπλα στο σχολείο μας
Εξερευνώντας το δάσος δίπλα στο σχολείο μας
 
Six Thinking Hats
Six Thinking HatsSix Thinking Hats
Six Thinking Hats
 
Efarmostikos
EfarmostikosEfarmostikos
Efarmostikos
 
Efarmostikos
EfarmostikosEfarmostikos
Efarmostikos
 
Project Ελιά 1000 και μια χρήσεις
Project Ελιά 1000 και μια χρήσειςProject Ελιά 1000 και μια χρήσεις
Project Ελιά 1000 και μια χρήσεις
 
ερευνητικη β λυκειου το πειραμα Teliko
ερευνητικη β λυκειου το πειραμα Telikoερευνητικη β λυκειου το πειραμα Teliko
ερευνητικη β λυκειου το πειραμα Teliko
 
Πολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε Κίρικο
Πολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε ΚίρικοΠολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε Κίρικο
Πολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε Κίρικο
 
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της Λευκάδας Μ6.4 της 17-11-2015
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της Λευκάδας Μ6.4 της 17-11-2015Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της Λευκάδας Μ6.4 της 17-11-2015
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της Λευκάδας Μ6.4 της 17-11-2015
 
Μαθαίνω για τα δάση
Μαθαίνω για τα δάσηΜαθαίνω για τα δάση
Μαθαίνω για τα δάση
 

More from Μάκης Χατζόπουλος

Τι ΔΕΝ πρέπει να δούμε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις;
Τι ΔΕΝ πρέπει να δούμε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις; Τι ΔΕΝ πρέπει να δούμε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις;
Τι ΔΕΝ πρέπει να δούμε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις; Μάκης Χατζόπουλος
 
ΕΜΕ τεύχος 120: Α΄ Γυμνασίου ασκήσεις
ΕΜΕ τεύχος 120: Α΄ Γυμνασίου ασκήσειςΕΜΕ τεύχος 120: Α΄ Γυμνασίου ασκήσεις
ΕΜΕ τεύχος 120: Α΄ Γυμνασίου ασκήσειςΜάκης Χατζόπουλος
 
Μια γνωστή άσκηση του σχολικού βιβλίου με προεκτάσεις
Μια γνωστή άσκηση του σχολικού βιβλίου με προεκτάσειςΜια γνωστή άσκηση του σχολικού βιβλίου με προεκτάσεις
Μια γνωστή άσκηση του σχολικού βιβλίου με προεκτάσειςΜάκης Χατζόπουλος
 
Διδακτικά σενάρια στη Γ΄ Λυκείου
Διδακτικά σενάρια στη Γ΄ Λυκείου Διδακτικά σενάρια στη Γ΄ Λυκείου
Διδακτικά σενάρια στη Γ΄ Λυκείου Μάκης Χατζόπουλος
 
2 Κριτήρια Αξιολόγησης από τον Βασίλη Παπαδάκη και Φάνη Μαργαρώνη
2 Κριτήρια Αξιολόγησης από τον Βασίλη Παπαδάκη και Φάνη Μαργαρώνη2 Κριτήρια Αξιολόγησης από τον Βασίλη Παπαδάκη και Φάνη Μαργαρώνη
2 Κριτήρια Αξιολόγησης από τον Βασίλη Παπαδάκη και Φάνη ΜαργαρώνηΜάκης Χατζόπουλος
 
Επαναληπτικό διαγώνισμα Β Λυκείου Άλγεβρα - Πολυώνυμα
Επαναληπτικό διαγώνισμα Β Λυκείου Άλγεβρα - ΠολυώνυμαΕπαναληπτικό διαγώνισμα Β Λυκείου Άλγεβρα - Πολυώνυμα
Επαναληπτικό διαγώνισμα Β Λυκείου Άλγεβρα - ΠολυώνυμαΜάκης Χατζόπουλος
 
Διαγώνισμα Β Λυκείου επαναληπτικό
Διαγώνισμα Β Λυκείου επαναληπτικόΔιαγώνισμα Β Λυκείου επαναληπτικό
Διαγώνισμα Β Λυκείου επαναληπτικόΜάκης Χατζόπουλος
 
H εισήγηση στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο που διεξάχθηκε από τα Φροντιστήρια "Εν ...
H εισήγηση στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο που διεξάχθηκε από τα Φροντιστήρια "Εν ...H εισήγηση στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο που διεξάχθηκε από τα Φροντιστήρια "Εν ...
H εισήγηση στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο που διεξάχθηκε από τα Φροντιστήρια "Εν ...Μάκης Χατζόπουλος
 
Θεωρία - Ορισμοί - Προτάσεις 2021 - Γ Λυκείου
Θεωρία - Ορισμοί - Προτάσεις 2021 - Γ Λυκείου Θεωρία - Ορισμοί - Προτάσεις 2021 - Γ Λυκείου
Θεωρία - Ορισμοί - Προτάσεις 2021 - Γ Λυκείου Μάκης Χατζόπουλος
 
Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου [2021]
Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου [2021]Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου [2021]
Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου [2021]Μάκης Χατζόπουλος
 
Διαγώνισμα Γ Λυκείου ( 2.6 έως 2.10) από το Καλαμαρί
Διαγώνισμα Γ Λυκείου ( 2.6 έως 2.10) από το ΚαλαμαρίΔιαγώνισμα Γ Λυκείου ( 2.6 έως 2.10) από το Καλαμαρί
Διαγώνισμα Γ Λυκείου ( 2.6 έως 2.10) από το ΚαλαμαρίΜάκης Χατζόπουλος
 
Εργασία τμήματος Α1 - Αποδείξεις Ιδ και Κρ - Ορισμοί
Εργασία τμήματος Α1 - Αποδείξεις Ιδ και Κρ - ΟρισμοίΕργασία τμήματος Α1 - Αποδείξεις Ιδ και Κρ - Ορισμοί
Εργασία τμήματος Α1 - Αποδείξεις Ιδ και Κρ - ΟρισμοίΜάκης Χατζόπουλος
 
Διαγώνισμα Γ Λυκείου από Σούρμπη
Διαγώνισμα Γ Λυκείου από ΣούρμπηΔιαγώνισμα Γ Λυκείου από Σούρμπη
Διαγώνισμα Γ Λυκείου από ΣούρμπηΜάκης Χατζόπουλος
 

More from Μάκης Χατζόπουλος (20)

Εσείς πώς τα διδάσκετε;
Εσείς πώς τα διδάσκετε;Εσείς πώς τα διδάσκετε;
Εσείς πώς τα διδάσκετε;
 
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ΕΠΑΛ
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ΕΠΑΛΠανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ΕΠΑΛ
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ΕΠΑΛ
 
Τι ΔΕΝ πρέπει να δούμε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις;
Τι ΔΕΝ πρέπει να δούμε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις; Τι ΔΕΝ πρέπει να δούμε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις;
Τι ΔΕΝ πρέπει να δούμε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις;
 
ΕΜΕ τεύχος 120: Α΄ Γυμνασίου ασκήσεις
ΕΜΕ τεύχος 120: Α΄ Γυμνασίου ασκήσειςΕΜΕ τεύχος 120: Α΄ Γυμνασίου ασκήσεις
ΕΜΕ τεύχος 120: Α΄ Γυμνασίου ασκήσεις
 
Μια γνωστή άσκηση του σχολικού βιβλίου με προεκτάσεις
Μια γνωστή άσκηση του σχολικού βιβλίου με προεκτάσειςΜια γνωστή άσκηση του σχολικού βιβλίου με προεκτάσεις
Μια γνωστή άσκηση του σχολικού βιβλίου με προεκτάσεις
 
Ξεφτέρης Μαστερίδης σενάριο 3ο
Ξεφτέρης Μαστερίδης σενάριο 3οΞεφτέρης Μαστερίδης σενάριο 3ο
Ξεφτέρης Μαστερίδης σενάριο 3ο
 
45+1 Θέματα Γ Λυκείου
45+1 Θέματα Γ Λυκείου 45+1 Θέματα Γ Λυκείου
45+1 Θέματα Γ Λυκείου
 
Διδακτικά σενάρια στη Γ΄ Λυκείου
Διδακτικά σενάρια στη Γ΄ Λυκείου Διδακτικά σενάρια στη Γ΄ Λυκείου
Διδακτικά σενάρια στη Γ΄ Λυκείου
 
2 Κριτήρια Αξιολόγησης από τον Βασίλη Παπαδάκη και Φάνη Μαργαρώνη
2 Κριτήρια Αξιολόγησης από τον Βασίλη Παπαδάκη και Φάνη Μαργαρώνη2 Κριτήρια Αξιολόγησης από τον Βασίλη Παπαδάκη και Φάνη Μαργαρώνη
2 Κριτήρια Αξιολόγησης από τον Βασίλη Παπαδάκη και Φάνη Μαργαρώνη
 
Σωστό - Λάθος Γ Λυκείου 2021
Σωστό - Λάθος Γ Λυκείου 2021Σωστό - Λάθος Γ Λυκείου 2021
Σωστό - Λάθος Γ Λυκείου 2021
 
Επαναληπτικό διαγώνισμα Β Λυκείου Άλγεβρα - Πολυώνυμα
Επαναληπτικό διαγώνισμα Β Λυκείου Άλγεβρα - ΠολυώνυμαΕπαναληπτικό διαγώνισμα Β Λυκείου Άλγεβρα - Πολυώνυμα
Επαναληπτικό διαγώνισμα Β Λυκείου Άλγεβρα - Πολυώνυμα
 
Διαγώνισμα Β Λυκείου επαναληπτικό
Διαγώνισμα Β Λυκείου επαναληπτικόΔιαγώνισμα Β Λυκείου επαναληπτικό
Διαγώνισμα Β Λυκείου επαναληπτικό
 
H εισήγηση στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο που διεξάχθηκε από τα Φροντιστήρια "Εν ...
H εισήγηση στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο που διεξάχθηκε από τα Φροντιστήρια "Εν ...H εισήγηση στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο που διεξάχθηκε από τα Φροντιστήρια "Εν ...
H εισήγηση στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο που διεξάχθηκε από τα Φροντιστήρια "Εν ...
 
Θεωρία - Ορισμοί - Προτάσεις 2021 - Γ Λυκείου
Θεωρία - Ορισμοί - Προτάσεις 2021 - Γ Λυκείου Θεωρία - Ορισμοί - Προτάσεις 2021 - Γ Λυκείου
Θεωρία - Ορισμοί - Προτάσεις 2021 - Γ Λυκείου
 
Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου [2021]
Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου [2021]Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου [2021]
Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου [2021]
 
Διαγώνισμα Γ Λυκείου ( 2.6 έως 2.10) από το Καλαμαρί
Διαγώνισμα Γ Λυκείου ( 2.6 έως 2.10) από το ΚαλαμαρίΔιαγώνισμα Γ Λυκείου ( 2.6 έως 2.10) από το Καλαμαρί
Διαγώνισμα Γ Λυκείου ( 2.6 έως 2.10) από το Καλαμαρί
 
Κεφάλαιο 7ο - Α΄ Γυμνασίου
Κεφάλαιο 7ο - Α΄ ΓυμνασίουΚεφάλαιο 7ο - Α΄ Γυμνασίου
Κεφάλαιο 7ο - Α΄ Γυμνασίου
 
Εργασία τμήματος Α1 - Αποδείξεις Ιδ και Κρ - Ορισμοί
Εργασία τμήματος Α1 - Αποδείξεις Ιδ και Κρ - ΟρισμοίΕργασία τμήματος Α1 - Αποδείξεις Ιδ και Κρ - Ορισμοί
Εργασία τμήματος Α1 - Αποδείξεις Ιδ και Κρ - Ορισμοί
 
G luk eykleidhs b 118_eykleidhs_2021
G luk eykleidhs b 118_eykleidhs_2021G luk eykleidhs b 118_eykleidhs_2021
G luk eykleidhs b 118_eykleidhs_2021
 
Διαγώνισμα Γ Λυκείου από Σούρμπη
Διαγώνισμα Γ Λυκείου από ΣούρμπηΔιαγώνισμα Γ Λυκείου από Σούρμπη
Διαγώνισμα Γ Λυκείου από Σούρμπη
 

Recently uploaded

Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfLampriniMagaliou
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Θεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptx
Θεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptxΘεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptx
Θεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptxLampriniMagaliou
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxLampriniMagaliou
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxLampriniMagaliou
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗmarscord
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptx
ΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptxΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptx
ΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptxLampriniMagaliou
 
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxLucia Boulougari
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxLampriniMagaliou
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...LampriniMagaliou
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςGeorge Papavasileiou
 
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxgogol1964
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLampriniMagaliou
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxLampriniMagaliou
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxLampriniMagaliou
 

Recently uploaded (20)

Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
 
Θεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptx
Θεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptxΘεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptx
Θεοχαροπούλου Ανδρομάχη, Αλ. Παπαδιαμάντη, Η ΦΟΝΙΣΣΑ.pptx
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
ΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptx
ΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptxΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptx
ΣΕΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ, Σορζ Σαλαντόν, ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑ (ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ).pptx
 
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 

Σχόλια, κριτική, εκτιμήσεις και προτάσεις για τις εκλογές της ΕΜΕ

 • 1. 1 ΕΚΛΟΓΕ΢ ΕΜΕ 2021-ΚΡΙΣΙΚΗ-ΕΚΣΙΜΗ΢ΕΙ΢-΢ΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ οἶδ᾽ ὅτι·ςτζργει γὰρ οὐδεὶσ ἄγγελον κακῶν ἐπῶν. Ξζρω ότι κανζνασ δεν καλοδζχεται μαντατοφόρο κακών ειδήςεων Σοφοκλζουσ Αντιγόνη, ςτίχοσ 276 Οη εθινγέο ζηελ Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία (ΔΜΔ) νινθιεξώζεθαλ, ηα απνηειέζκαηα αλαθνηλώζεθαλ θαη ην λέν(;) Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ αλαδείρηεθε ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα. Δύρνκαη από θαξδηάο ΚΑΛΖ ΔΠΗΤΥΦΗΑ ζην έξγν ηνπ. Πεξηπεηεηώδεο ήηαλ ε θεηηλή εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επέβαιε ε παλδεκία ηνπ θνξσλντνύ. Καη ελώ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ιόγσ ηεο παλδεκίαο ραιαξώλνπλ, ε άιιε κεγάιε ελδεκηθή «αζζέλεηα» ζηελ ΔΜΔ δελ έρεη ιήμε θαη ζεξαπεία. Αξγά αιιά ζηαζεξά ε ΔΜΔ νδεγείηαη ζηε ζπξξίθλσζε, ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ζηε θζνξά θαη ζηελ αδξάλεηα. Καη βέβαηα ε κεγάιε θαη βαζηθή επζύλε ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ε ΔΜΔ, από ηελ νπνία δπζηπρώο δελ θαίλεηαη λα αλαθάκπηεη, αλήθεη ζηελ παξάηαμε πνπ γηα ζρεδόλ 40 ρξόληα δηνηθεί ηελ ΔΜΔ, ζηελ παξάηαμε πνπ πιεηνςήθεζε θαη ζηηο πξόζθαηεο εθινγέο, ζηελ παξάηαμε πνπ δελ δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνλδήπνηε ηξόπν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απόιπηε εμνπζία ηεο ζην πην κεγάιν επηζηεκνληθό ζσκαηείν ηεο ρώξαο. Καη ελώ σο άηνκα είλαη όινη αμηόινγνη ζπλάδειθνη θαη επηζηήκνλεο, σο νκάδα, σο παξάηαμε θάζε άιιν παξά επηζηήκνλεο ζπκίδνπλ. Καη αλαθέξνκαη θπζηθά ζηελ «Γεκνθξαηηθή Πξσηνβνπιία Μαζεκαηηθώλ», πνπ ζηηο εθινγέο ηεο 27εο Ηνπλίνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 15κεινύο Γ.Σ. ηεο ΔΜΔ «θέξδηζε» ηηο 12 έδξεο!!! Καη γηα λα κε κέλνπκε κόλν ζηα γεληθά, αο δνύκε πην ζπγθεθξηκέλα θάπνηα ζηνηρεία. 1ον ) ΢ςππίκνυζη Σηηο εθινγέο ηεο 27-6-2021 τήθιζαν 1074 ζςνάδελθοι. Αξηζκόο πνιύ-πνιύ κηθξόο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ Μαζεκαηηθώλ ηεο ρώξαο θαη πνιύ κηθξόο ζε ζρέζε κε ηα εγγεγξακκέλα κέιε ζηελ ΔΜΔ. Με ην δεδνκέλν όηη ν θάζε ζπλάδειθνο κπνξνύζε λα ςεθίζεη θαη κε επηζηνιηθή ςήθν, ε ζπκκεηνρή είλαη πνιύ κηθξή. Τη ζεκαίλεη απηό; Γηαηί νη ζπλάδειθνη αδηαθνξνύλ γηα ηελ αλάδεημε Γ.Σ. ηεο Δηαηξείαο; Γηαηί πνιύ ιίγνη ζπλάδειθνη είλαη ελεξγά κέιε ηεο ΔΜΔ; 2ον ) Άκςπα – Λεςκά Από ηνπο 1074 ζπλαδέιθνπο πνπ ςήθεζαλ, 1 ζπλάδειθνο έξημε Λεπθό θαη 10 ζπλάδειθνη έξημαλ Άθπξν. Γειαδή 11 ζπλάδειθνη κέιε ηεο ΔΜΔ, είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνη, ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία ησλ εθινγώλ αιιά αξλήζεθαλ λα δώζνπλ ςήθν ζε θάπνηνλ ππνςήθην, είηε απεπζείαο ξίρλνληαο Λεπθό, είηε έκκεζα ξίρλνληαο Άθπξν. 11 ζπλάδειθνη, ζπλεηδεηνπνηεκέλνη, ππεύζπλνη, έληηκνη, έζηεηιαλ ην κήλπκά ηνπο, αξλνύκελνη λα δερζνύλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ηώξα ζηελ ΔΜΔ, παξακέλνληαο όκσο κέιε ηεο, ειπίδνληαο θαη πξνζβιέπνληαο ζε θάηη θαιύηεξν. Γηαηί, δελ πηζηεύσ λα ππάξρεη 28.07.2021 Αποκλειστικά στο lisari.blogspot.com Page 1 of 5
 • 2. 2 θαλείο πνπ λα λνκίδεη πσο νη 11 απηνί ζπλάδειθνη έθαλαλ ιάζνο, ή κπεξδεύηεθαλ θαη έξημαλ άθπξν ςεθνδέιηην; Καη γη απηνύο ηνπο ζπλαδέιθνπο γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο. 3ον ) Ιδιόηςπη Νοθεία Σηηο θεηηλέο εθινγέο, ιόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ, ππήξμε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ δηαθίλεζε ηνπ εθινγηθνύ πιηθνύ, θαζπζηέξεζε πνπ απνδίδεηαη ζηα ΔΛΤΑ, κε απνηέιεζκα λα κελ θηάζνπλ έγθαηξα ζε ζπλαδέιθνπο ηα ςεθνδέιηηα, νη θάθεινη θ.ι.π. ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ςεθνθνξία. Τνπιάρηζηνλ ζηελ επαξρία δελ έθηαζαλ παληνύ. Όκσο θάπνηνη ζπλάδειθνη είραλ θαη δηαθηλνύζαλ ςεθνδέιηηα θαη θαθέινπο, ζηαπξσκέλα κε 15 ζηαπξνύο ησλ ππνςεθίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάηαμεο!!! Έλα απαξάδεθην θαηλόκελν. Μηα ηδηόηππε λνζεία ησλ απνηειεζκάησλ. Γηαηί ην Γ.Σ. ηεο ΔΜΔ δελ θξόληηζε εγθαίξσο λα θηάζεη ην εθινγηθό πιηθό ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο επαξρίαο; Αλ ηα ΔΛΤΑ θαζπζηεξνύζαλ ηελ παξάδνζε ηνπ εθινγηθνύ πιηθνύ, γηαηί δελ έζηειλαλ ην πιηθό κε ηα ΚΤΔΛ ζηα παξαξηήκαηα, ώζηε λα γίλεη δπλαηή ε ζπκκεηνρή όισλ όζσλ επηζπκνύζαλ ζηηο εθινγέο; Αιιά θπζηθά είλαη γλσζηή ε απαμίσζε πνπ έρνπλ νη ζπλάδειθνη ηεο θεληξηθήο ΔΜΔ γηα ηα παξαηήκαηα. Γη απηνύο ηα παξαξηήκαηα θαη νη Γηνηθνύζεο Δπηηξνπέο ηνπο είλαη κόλν γηα λα εθηεινύλ, ρσξίο ζπκκεηνρή θαη ιόγν, ηηο όπνηεο απνθάζεηο ηνπο. (Αλ ηειηθά ζηάιζεθε ην εθινγηθό πιηθό, θάπνηα ζηηγκή ζα έιζεη;;) 4ον ) Σο εκλογικό ζύζηημα Σηηο εθινγέο ηεο 27-6-2021 ςήθηζαλ 1074 ζπλάδειθνη. 1 ιεπθό, 10 άθπξα θαη 1063 έγθπξα. Άξα ινγηθά 1063 δηα 15 πνπ είλαη νη έδξεο, (1063:15=70,87) ην εθινγηθό κέηξν πξέπεη λα είλαη 70 ςήθνη. Όκσο κε ην ηζρύνλ εθινγηθό ζύζηεκα, πνπ θαηαζθεύαζε θαη ςήθηζε ε κηθξή θαη ζπκπαγήο πιεηνςεθία ηεο ΔΜΔ, ην εθινγηθό κέηξν είλαη 905 ζηαπξνί!!! Γηαηί ζηηο εθινγέο ζηελ ΔΜΔ δελ κεηξάλε νη ςήθνη, αιιά νη ζηαπξνί!! Γελ είλαη ηνπ παξόληνο λα γίλεη πιήξεο αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ. Δίλαη ηόζν «δηαβνιηθά» θηηαγκέλν ώζηε γηα λα ην εμνπδεηεξώζεηο πξέπεη λα κεηέιζεηο κέζα θαη κεζόδνπο πνπ απάδνπλ ηεο καζεκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ινγηθήο. Έλα εθινγηθό ζύζηεκα κε Δληαίν ςεθνδέιηην αιιά κε παξαηάμεηο!! Σην νπνίν δελ παίδνπλ ξόιν νη ςήθνη, αιιά νη ζηαπξνί!! Έλα κόλν ππνζεηηθό παξάδεηγκα αξθεί γηα λα δεη θαλείο ην κέγεζνο ηεο δηαζηξέβισζεο. Αλ ππνζέζνπκε όηη θαηέβαηλε ππνςήθηνο έλαο πνιύ γλσζηόο ζπλάδειθνο, δηαθεθξηκέλνο, αμηνινγόηαηνο, πρ ν αείκλεζηνο πξόεδξνο ηεο ΔΜΔ Νείινο Σαθειιαξίνπ, θαη ηνλ ςήθηδαλ 800 ή 900 ζπλάδειθνη από ηνπο 1074 πνπ ςήθηζαλ ζπλνιηθά, ΓΔΝ ζα εθιεγόηαλ!!! Γηαηί ην εθινγηθό κέηξν είλαη 905, θαη γηα λα εθιεγεί θαλείο πξέπεη λα αλήθεη ζε 15κειή παξάηαμε!! (Να ζεκεηώζνπκε εδώ όηη ην εθινγηθό ζύζηεκα γηα λα αιιάμεη ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα ζπκκεηέρεη ην 75% ησλ νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ. Τν 2013 έγηλε κηα ηέηνηα ζπλέιεπζε θαη ηξνπνπνηήζεθε ην θαηαζηαηηθό θαη ςεθίζηεθε απηό ην εθινγηθό ζύζηεκα-ηεξαηνύξγεκα ζε κηα 28.07.2021 Αποκλειστικά στο lisari.blogspot.com Page 2 of 5
 • 3. 3 θαηαζθεπαζκέλε ζπγθπξία πνπ ηα νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε ήηαλ πνιύ ιίγα θαη ειεγρόκελα.) 5ον ) Διασυπιζμόρ ηυν μελών ζε ηακηικά και ανηεπιζηέλλονηα. Τα κέιε ηεο ΔΜΔ ρσξίδνληαη ζε Ταθηηθά (όζνη δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ έδξα ηεο ΔΜΔ, πεξηθέξεηα ηέσο δηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο) θαη Αληεπηζηέιινληα (όζνη θαηνηθνύλ εθηόο ηεο έδξαο ηεο ΔΜΔ, δειαδή ζηελ επαξρία!!). Σην Γ.Σ. ηεο ΔΜΔ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κέρξη 4 αληεπηζηέιινληα κέιε. Έηζη ζηηο θεηηλέο εθινγέο αλαδείρηεθαλ σο κέιε ηνπ Γ.Σ. ηέζζεξηο ππνςήθηνη αληεπηζηέιινληα κέιε από ηελ παξάηαμε πνπ πιεηνςήθεζε θαη έηζη κία ζπλάδειθνο, ε θ. Εαθεηξνπνύινπ Φηιαξέηε, αλ θαη ήιζε δεύηεξε ζε ζηαπξνύο πξνηίκεζεο από ηελ παξάηαμε «Κίλεζε γηα ηελ Αιιαγή ζηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε» δελ εθιέρηεθε, έκεηλε εθηόο Γ.Σ. Τε ζέζε ηεο ηελ «έθιεςε» ν αληηδεκνθξαηηθόο θαη ίζσο αληηζπληαγκαηηθόο δηαρσξηζκόο ησλ κειώλ ζε ηαθηηθά θαη αληεπηζηέιινληα. Έηζη άιινο ππνςήθηνο αληεπηζηέιισλ κέινο ηεο ΔΜΔ, από άιιε παξάηαμε, δελ κπνξνύζε λα εθιεγεί, αθνύ ηηο 4 ζέζεηο ηηο θαηέιαβαλ, θπξηνιεθηηθά, νη 4 εθιεθηνί ηεο πιεηνςεθνύζαο παξάηαμεο!! 6ον ) Η ππαγμαηική δύναμη ηυν παπαηάξευν. Αλ αλαιύζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ, θαη ζεσξήζνπκε όηη εθθξάδνπλ ηε βνύιεζε ησλ ςεθνθόξσλ, θάηη πνπ ε ζπκκεηνρή κόιηο 1074 ζπλαδέιθσλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία δηαςεύδεη, βιέπνπκε ηα εμήο: α) Ζ πιεηνςεθνύζα παξάηαμε «Γεκνθξαηηθή Πξσηνβνπιία Μαζεκαηηθώλ» (ΓΠΜ) έιαβε πεξίπνπ 650 κε 680 ςήθνπο θαη ζε θακία πεξίπησζε 851 ςήθνπο πνπ ηηο έδσζε ην εθινγηθό ζύζηεκα-ιαηκεηόκνο, αθνύ: ν πξώηνο ζε ζηαπξνύο ππνςήθηνο ηεο παξάηαμεο απηήο, θαη πην αλαγλσξίζηκν κέινο ηεο, πήξε 753 ζηαπξνύο, ν κεζαίνο ζε ζηαπξνύο ππνςήθηνο πήξε γύξσ ζηνπο 700 ζηαπξνύο θαη ν ηειεπηαίνο ζε ζηαπξνύο ππνςήθηνο πήξε 645 ζηαπξνύο. Δπίζεο γηα ηελ Δ.Δ ηεο ΔΜΔ, ν πξώελ πξόεδξνο ηεο ΔΜΔ, αμηόινγνο ζπλάδειθνο, κε απνδνρή πέξαλ ηεο παξαηάμεώο ηνπ, έιαβε 785 ζηαπξνύο, ν πξώελ Γελ. Γξακκαηέαο ηεο ΔΜΔ έιαβε 706 ζηαπξνύο θαη ν ηξίηνο ππνςήθηνο ηεο ίδηα παξάηαμεο πήξε 639 ζηαπξνύο. Γειαδή είλαη θαλεξό πσο ε πξαγκαηηθή εθινγηθή δύλακε ηεο πιεηνλνςεθήζαζαο παξάηαμεο ΓΠΜ δελ ππεξβαίλεη ηηο 640 κε 650 ςήθνπο. Με δεδνκέλν πσο νη ςεθνθόξνη ηεο παξάηαμεο ςήθεζαλ 15 ππνςήθηνπο θαίλεηαη θαζαξά πσο ε παξάηαμε ΓΠΜ ςεθίζηεθε σο παξάηαμε από πεξίπνπ 640 κε 650 ςεθνθόξνπο, πνζνζηό ιίγν πάλσ από 50 %, ελώ ζην Γ.Σ. αλέδεημε 12 ζπκβνύινπο, πνζνζηό 80%. β) Ζ δεύηεξε ζε ςήθνπο παξάηαμε «Κίλεζε γηα ηελ Αιιαγή ζηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε» (ΚΑΜΔΚΠ) έιαβε πεξίπνπ 120 ςήθνπο, πνζνζηό 11%, ελώ ζην Γ.Σ. αλέδεημε 2 ζπκβνύινπο, πνζνζηό 13%. γ) Ζ ηξίηε ζε ςήθνπο παξάηαμε «Γεκνθξαηηθή Παλεπηζηεκνληθή Κίλεζε Μαζεκαηηθώλ» (ΓΖΠΑΚΗΜ) έιαβε πεξίπνπ 65 ςήθνπο, πνζνζηό 6%, ελώ ζην Γ.Σ. αλέδεημε 1 ζύκβνπιν, πνζνζηό 6,5%. δ Ζ ηέηαξηε ζε ςήθνπο παξάηαμε «Μαζεκαηηθή Άλνημε» (ΜΑ) έιαβε πεξίπνπ 45 ςήθνπο, πνζνζηό 4%, ελώ ζην Γ.Σ. δελ αλέδεημε ζύκβνπιν, πνζνζηό 0%. 28.07.2021 Αποκλειστικά στο lisari.blogspot.com Page 3 of 5
 • 4. 4 (Ζ αλάιπζε γηα ηηο ηξεηο παξαηάμεηο έγηλε κε ην ίδην ζθεθηηθό όπσο θαη γηα ηελ πξώηε, κε πεξηζζόηεξε όκσο πηζαλόηεηα απόθιηζεο) Σύκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ έθαλα θαη κε έλα δεκνθξαηηθό θαη αλαινγηθό εθινγηθό ζύζηεκα, ε πξώηε παξάηαμε ΓΠΜ ζα είρε ζην Γ.Σ. 10 ζπκβνύινπο (ίζσο θαη 11), ε δεύηεξε παξάηαμε ΚΑΜΔΚΠ ζα είρε ζην Γ.Σ. 2 ζπκβνύινπο, ε ηξίηε παξάηαμε ΓΖΠΑΚΗΜ ζα είρε ζην Γ.Σ. 1 ή 2 ζπκβνύινπο θαη ε ηέηαξηε παξάηαμε ΜΑ ζα είρε ζην Γ.Σ. 1 ζύκβνπιν. Πξνο ηη ινηπόλ απηή εκκνλή ζηελ αληηδεκνθξαηηθή θαη αληηζπλαδειθηθή λννηξνπία ηεο πιεηνςεθίαο; Απιά γηαηί έηζη θαη κόλν, όληαο κηα ζπκπαγήο θαη κηθξή κεηνςεθία ζην ζώκα ησλ Μαζεκαηηθώλ, αλαδεηθλύεηαη ζε παληνδύλακε θαη κεγάιε πιεηνςεθία. 7ον ) Οι εςθύνερ ηυν άλλυν παπαηάξευν Γηα λα είκαζηε όκσο δίθαηνη θαη ζπλεπείο ζε όζα πξεζβεύνπκε ρξόληα ηώξα, πξέπεη λα αλαθεξζνύκε θαη ζηηο επζύλεο ησλ άιισλ παξαηάμεσλ γηα ην ρακειό θαη ζπλερώο κεηνύκελν ελδηαθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηελ ΔΜΔ θαη ηελ πνιιή κηθξή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθινγέο. Σηελ απαμίσζε ηειηθά πνπ έρεη ε ΔΜΔ. α) Οη παξαηάμεηο ΚΑΜΔΚΠ θαη ΓΖΠΑΚΗΜ κε ηνλ μύιηλν ιόγν ηνπο, ηελ ζηεξεόηππε θαη άθαξπε «θξηηηθή» ηνπο, ηελ εκκνλή ζε ζέζεηο θαη απόςεηο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ έρνπλ μεπεξαζηεί από ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά, επνκέλσο θαη από ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο Μαζεκαηηθνύο, ηελ άξλεζε ζε νηηδήπνηε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο απόςεηο ηνπο θαη ηέινο ζηελ εκκνλή ηνπο λα ζπκπεξηθέξεηαη ε ΔΜΔ σο ζπλδηθαιηζηηθό ζσκαηείν, κε θαλόλεο θαη ηξόπνπο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζε επηζηεκνληθή εηαηξεία, «έδησμαλ» από θνληά ηνπο θαη από ηελ εηαηξεία ηνλ θόζκν. Οη παξαηάμεηο απηέο δελ απνηεινύλ ελαιιαθηηθή πξόηαζε δηνίθεζεο ηεο ΔΜΔ. Ζ ζπκκεηνρή κέινπο ηεο πξώηεο παξάηαμεο ζε ζέζε επζύλεο, ζα απνδεηρζεί όηη κόλν δηαθνζκεηηθή είλαη. β) Ζ παξάηαμε Μαζεκαηηθή Άλνημε, κε ηνλ αέξα θαη ηελ δσληάληα ηνπ λένπ θαη ειπηδνθόξνπ όηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε, πνιύ γξήγνξα «καξάζεθε», έραζε ηελ δπλακηθή ηεο. Τα ζηειέρε ηεο δελ είραλ αληνρή θαη πξαγκαηηθή δηάζεζε λα παιέςνπλ γηα κηα πξαγκαηηθή Άλνημε ζηελ ΔΜΔ. Έδεημε αζπγρώξεηε αθέιεηα, θαηεβάδνληαο κόλν 7 ππνςεθίνπο γηα ην Γ.Σ θαη 1 γηα ηελ Δ.Δ. (!!) θαη ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ρακέλε, πξνο κεγάιε ραξά ηεο ΓΠΜ, πνπ έηξηβε ηα ρέξηα ηεο, αθνύ ηηο έδξεο ηεο ΜΑ ζα ηηο έπαηξλε απηή!! 8ον ) Επίλογορ Σί Κάνοςμε; Πιο είναι ηο μέλλον; Ζ Δ.Μ.Δ., πνπ ην 2018 έθιεηζε 100 ύπαξμεο, δεκηνπξγίαο θαη δξάζεο, κε έξγν πνιιαπιό θαη ζεκαληηθό, ε επηζηεκνληθή ζηέγε ησλ Μαζεκαηηθώλ, ε επηζηεκνληθή Δηαηξεία πνπ ην Γηνηθεηηθό ηεο Σπκβνύιην θόζκεζαλ θαη ιάκπξπλαλ νη κεγαιύηεξνη Έιιελεο Μαζεκαηηθνί, ζήκεξα βξίζθεηαη ζε έζραηε θαηάληηα θαη απαμίσζε, κε ειάρηζηα κέιε θπξίσο παιηνύο Μαζεκαηηθνύο, ζε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε… Αλ ζπλερίζεη κε ηνλ ίδην ηξόπν, κε ηελ ίδηα λννηξνπία δηνίθεζεο ην κέιινλ, δπζηπρώο, δελ δηαγξάθεηαη θαιό θαη αίζην, κάιινλ κειαλό θαη αβέβαην. Πξέπεη ε δηνίθεζε ηεο ΔΜΔ λα θαηαλνήζεη όηη απηή θαη κόλν κπνξεί λα δώζεη ηε ιύζε. 28.07.2021 Αποκλειστικά στο lisari.blogspot.com Page 4 of 5
 • 5. 5 Να πξνρσξήζεη άκεζα ζε αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνύ,(ην κπνξεί) θαη λα θάλεη ηηο εμήο αιιαγέο: 1) Να είλαη όια ηα κέιε ηεο ΔΜΔ ηζόηηκα, ηαθηηθά κέιε, ζε όπνηα πόιε ηεο Διιάδαο θαηνηθνύλ. 2) Να δνζεί ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύληαη παξαξηήκαηα ζε όιε ηελ Διιάδα, θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ζηελ ιεγόκελε πεξηνρή ηέσο δηνηθήζεσο πξσηεπνύζεο. 3) Να αιιάμεη ην εθινγηθό ζύζηεκα. Να ππάξρνπλ παξαηαμηαθά ςεθνδέιηηα αθνύ ππάξρνπλ παξαηάμεηο. Δίλαη ηνπιάρηζηνλ θσκηθό, λα ππάξρεη έλα εληαίν ςεθνδέιηην θαη νη έδξεο λα κνηξάδνληαη ζε παξαηάμεηο. Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ππάξρνπλ γηα ην ζέκα. Αλ αλνίμεη δηάινγνο ζα θαηαηεζνύλ. 4) Όπνηα άιιε αιιαγή θξίλεη αλαγθαία ζε άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνύ κε ζηόρν ηε βειηίσζή ηνπ, γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Διπίδνπκε όηη ε λεν(;)εθιεγείζα δηνίθεζε ηεο ΔΜΔ ζα αληηιεθζεί θαη ζα αηζζαλζεί ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε Δηαηξεία θαη ζα θάλεη έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηηο ζσζηέο επηινγέο. Βόινο 21 Ηνπιίνπ 2021 Σπύξνο Γεκόπνπινο Μέινο ηεο ΔΜΔ - Παξάξηεκα Ν. Μαγλεζίαο spdimopoulos@yahoo.gr Βόινο 28.07.2021 Αποκλειστικά στο lisari.blogspot.com Page 5 of 5