SlideShare a Scribd company logo
Tema 8 O sistema urbano Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra)
O concepto de cidade A cidade defínese como un espazo heteroxéneo no que se mesturan diver- sos elementos naturais , económicos , sociais , políticos e culturais . Fisicamente é un conxun- to complexo de rúas e edificios. Panorámica de Cádiz Esta suxeito a Unha serie de criterios Que poden ser Cuantitativos Cualitativos Número de habitantes Densidade de poboación - Actividade económica da po- boación. - Aparencia da paisaxe urbana. - Formas de vida da poboación. - Relacións sociais dos habi- tantes. - Dispoñibilidade e utilización do tempo de lecer. A maioría das cidades cumpre estes criterios, pero non é necesario que se dean todos á vez.
Distribución das cidades españolas O conxunto das cidades forma no territorio a Rede Urbana . Esta distribución é desigual no espazo: as cidades máis po- boadas atópanse na periferia litoral e as menos poboadas no interior, agás Madrid. (conforme se aprecia no mapa) Madrid é a única cidade española que supera os tres millóns de habitantes.
O sistema urbano É Un conxunto de elemen- tos interrelacionados Que dá lugar á Xerarquización urbana. E que se establece en función da Especialización dos servizos que ofrece Diferencia entre Metrópoles nacionais Madrid Barcelona Metrópoles rexionais Sevilla Valencia Vigo Etc. Capitais de provincia ou comarca Lugo Burgos Cáceres Etc. Organizan a súa área de influencia e forman Áreas metropolitanas Conurbacións Área metropolitana de Madrid Conurbación de Barcelona
A cidade preindustrial A cidade romana Cidade medieval cristiá Cidade medieval musulmá Cidade renacentista e barroca
A cidade industrial Presenta dúas Etapas de desenvolvemento Mediados do S. XIX 1º terzo do S. XX Cando experimenta Importantes cambios Motivados pola Industrialización E aparecen os Ensanches: Barrios xurdidos da planificación urbana Novos arrabaldes: Barrios sen planifi- cación. Tamén se xeraron Novos barrios Onde aparecen Polígonos industriais Barrios residenciais Entre os que destacan As cidades dormitorio Ambolos dous construíronse con moita rapidez e xeraron proble- mas de deficiencias de infraes- truturas
A morfoloxía urbana: manifestase no trazado, que da lugar aos distintos planos. Plano irregular Ten un trazado con rúas irregulares, es- treitas, sinuosas e mesmo algunhas son cegas, sen saída. Estas cidades non teñen ningún tipo de planeamento, son propias da Idade Media e conservanse en case todas as ci- dades co nome de “ casco vello”. Plano medieval de Santiago de Compostela Plano ortogonal Presenta rúas recti- líneas que se cru- zan en ángulo recto e formando mazáns de casas cadradas ou rectangulares. Foi creado polos gregos e romanos. Utilizou- se posteriormente nas cidades coloniais americanas, no s. XVIII e nos “ensan- ches” do XIX e XX. Barrio da Magdalena de Ferrol Plano radiocéntrico As rúas parten dun punto central e diri- xense á periferia do plano. Á súa vez, es- tan cortadas por vías concéntricas. Xeral- mente o punto central é o castelo, o conce- llo ou a catedral. Ori- xinouse na época me- dieval en cidades que se protexían arredor dunha fortaleza. Ensanche de Tarragona Plano lineal Nace espontáneamen- á veira dun camiño ou vía de comunica- ción, que permitia o seu desenvolve- mento económico. son vilas típicas do Camiño de Santiago, aínda que este traza- volveuno experimen- tar Arturo Soria a finais do s. XIX na Cidade Lineal de Ma- drid. Plano de Santo Domingo de la Calzada.
Estrutura urbana Centro histórico: ou “casco vello” . É de época medieval ou anterior. O plano é irregu- lar coas rúas estreitas e si- nuosas, os edificios son anti- gos. Ten sedes administrati- vas. Actualmente é barrio de lecer. Área de negocios: ou CBD , sitúase nos ensanches ou preto deles e dos cascos his- tóricos. Acolle as oficinas e as institución financeiras. Os edificios son rexios e suntuo- sos O ensanche: é do século XIX e XX, adoita presentar plano orto- gonal, as rúas son anchas e rec- tas. Responderon ás esixencias de vivenda da burguesía, que quería vivir con confort. Barrios periféricos: forma- dos por zonas residenciais nas que se xuntan residencias da clase media alta e baixa, pero sen mexturarse. Adoitan coe- xistir edificios unifamiliares con edificios multivivenda. Barrios periféricos: neste caso formados por poligo- nos industriais , onde se si- túan industrias, almacéns e centros comerciais. Nor- malmente están ben comu- nicados co centro da cida- de. Barrios periféricos: formados por polígonso de vivendas con- figurados por bloques elevados con gran cantidade de vivendas, que gardan entre sí un certo pa- ralelismo e xeralmente se dis- poñen xeométrica e uniforme mente. Barrios periféricos: tamén constituídos por cidades dormi- torio . Construíronse nas aforas por que o solo era barato e os materiais de construción empre- gados de baixa calidade e foron ocupados polos obreiros. A ca- rón deles poden existir chabo- las
Función industrial Nas cidades ubicanse as industrias Función residencial A cidade é unha acumulación de vivendas Función comercial Abondan os comercios Función administrativa Residen as institucións do Estado Función turística Moitas teñen instalacións de lecer Función relix.-cultural Teñen sedes episcopais e universidades Aínda que todas as cidades son multifuncionais Funcións urbanas
Os problemas urbanos ,[object Object],O aumento do parque automobilístico orixina que o tráfico sexa caótico pola falla de suficientes estradas e aparca- doiros. ,[object Object],- Alimentos: non se producen na cidade. - Auga: transpórtase dende ríos e pantanos. ,[object Object],- Contaminación do aire, acústica, cambio climático... - Xestión dos RSU. ,[object Object],- Desigualdades sociais: moito luxo e moita pobreza. - Escaseza e carestía da vivenda. - Falla de relación social.
O goberno da cidade Organízase arredor do Alcalde Secretario Xeral Pleno Municipal Formado polo conxunto de concelleiros electos Tenentes de Alcalde Sustitúen ao Alcalde nas súas ausencias Xunta de Goberno Ten atribucións que o Al- calde lle delega Convoca e preside Nomea E preside Nomea Concellarías de cada área -Facenda -Urbanismo -Cultura-deportes -Sanidade -Etc. Asiste legalmente ao Asiste legalmente Dirixe a política urbanística e a elabora- ción dos PXOM
As tendencias urbanísticas actuais Concrétanse en Aumento da poboación urbana Creación de novas infraestruturas Reconversión dos es- pazos industriais Aparición de novos cen- Tros financeiros Xera a Rururbanización Periurbanización E a Como - Circunvalacións - Autovías - Novos barrios - Aparcadoiros Que se trasladan Do centro á periferia E ocupan o seu lugar Novas urbanizacións residenciais Que compiten cos do Ensanche e centro histórico E diversifica O espazo urbano

More Related Content

What's hot

Tema 14 A organización do espazo urbano
Tema 14 A organización do espazo urbanoTema 14 A organización do espazo urbano
Tema 14 A organización do espazo urbanorubempaul
 
Ver Coruña. 07. Primeiras décadas do franquismo
Ver Coruña. 07. Primeiras décadas do franquismoVer Coruña. 07. Primeiras décadas do franquismo
Ver Coruña. 07. Primeiras décadas do franquismo
Agrela Elvixeo
 
Tema 11 presentación o sistema urbano
Tema 11 presentación o sistema urbanoTema 11 presentación o sistema urbano
Tema 11 presentación o sistema urbano
velazquezturnesnieves
 
O espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzo
O espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzoO espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzo
O espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzo
puribouzas
 
Sector terciario en España
Sector terciario en EspañaSector terciario en España
Sector terciario en España
Agrela Elvixeo
 
Ver Coruña. 03. XIX-principios do XX
Ver Coruña. 03. XIX-principios do XXVer Coruña. 03. XIX-principios do XX
Ver Coruña. 03. XIX-principios do XX
Agrela Elvixeo
 
Ver Coruña. 04. O Ensanche
Ver Coruña. 04. O EnsancheVer Coruña. 04. O Ensanche
Ver Coruña. 04. O Ensanche
Agrela Elvixeo
 
As cidades e o mundo urbano (2º ESO)
As cidades e o mundo urbano (2º ESO)As cidades e o mundo urbano (2º ESO)
As cidades e o mundo urbano (2º ESO)
rubempaul
 
UD 12 O sistema urbano 1ª parte
UD 12 O sistema urbano 1ª parteUD 12 O sistema urbano 1ª parte
UD 12 O sistema urbano 1ª partexeografiando
 
O espazo urbano: morfoloxía e estrutura urbana
O espazo urbano: morfoloxía e estrutura urbanaO espazo urbano: morfoloxía e estrutura urbana
O espazo urbano: morfoloxía e estrutura urbanaprofesor historia
 
Industria en España
Industria en España Industria en España
Industria en España
Agrela Elvixeo
 
Espazo urbano
Espazo urbanoEspazo urbano
Espazo urbano
Emilio
 
Ver Coruña. 02. Das orixes á Guerra da independencia
Ver Coruña. 02. Das orixes á Guerra da independenciaVer Coruña. 02. Das orixes á Guerra da independencia
Ver Coruña. 02. Das orixes á Guerra da independencia
Agrela Elvixeo
 
Proceso de urbanización. A cidade industrial
Proceso de urbanización. A cidade industrialProceso de urbanización. A cidade industrial
Proceso de urbanización. A cidade industrialCarlosbabilon
 
UD 12 O sistema urbano 3ª parte
UD 12 O sistema urbano 3ª parteUD 12 O sistema urbano 3ª parte
UD 12 O sistema urbano 3ª partexeografiando
 
Morfoloxia urbana
Morfoloxia urbanaMorfoloxia urbana
Morfoloxia urbana
javiercrespog
 
Tema 11. Un mundo de cidades
Tema 11. Un mundo de cidadesTema 11. Un mundo de cidades
Tema 11. Un mundo de cidades
Dudas-Historia
 
Lección 1 do Tema 11. Urbanismo
Lección 1 do Tema 11. UrbanismoLección 1 do Tema 11. Urbanismo
Lección 1 do Tema 11. Urbanismo
Dudas-Historia
 

What's hot (20)

Evolucion urbanización
Evolucion urbanizaciónEvolucion urbanización
Evolucion urbanización
 
Tema 14 A organización do espazo urbano
Tema 14 A organización do espazo urbanoTema 14 A organización do espazo urbano
Tema 14 A organización do espazo urbano
 
O espazo urbano
O espazo urbanoO espazo urbano
O espazo urbano
 
Ver Coruña. 07. Primeiras décadas do franquismo
Ver Coruña. 07. Primeiras décadas do franquismoVer Coruña. 07. Primeiras décadas do franquismo
Ver Coruña. 07. Primeiras décadas do franquismo
 
Tema 11 presentación o sistema urbano
Tema 11 presentación o sistema urbanoTema 11 presentación o sistema urbano
Tema 11 presentación o sistema urbano
 
O espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzo
O espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzoO espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzo
O espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzo
 
Sector terciario en España
Sector terciario en EspañaSector terciario en España
Sector terciario en España
 
Ver Coruña. 03. XIX-principios do XX
Ver Coruña. 03. XIX-principios do XXVer Coruña. 03. XIX-principios do XX
Ver Coruña. 03. XIX-principios do XX
 
Ver Coruña. 04. O Ensanche
Ver Coruña. 04. O EnsancheVer Coruña. 04. O Ensanche
Ver Coruña. 04. O Ensanche
 
As cidades e o mundo urbano (2º ESO)
As cidades e o mundo urbano (2º ESO)As cidades e o mundo urbano (2º ESO)
As cidades e o mundo urbano (2º ESO)
 
UD 12 O sistema urbano 1ª parte
UD 12 O sistema urbano 1ª parteUD 12 O sistema urbano 1ª parte
UD 12 O sistema urbano 1ª parte
 
O espazo urbano: morfoloxía e estrutura urbana
O espazo urbano: morfoloxía e estrutura urbanaO espazo urbano: morfoloxía e estrutura urbana
O espazo urbano: morfoloxía e estrutura urbana
 
Industria en España
Industria en España Industria en España
Industria en España
 
Espazo urbano
Espazo urbanoEspazo urbano
Espazo urbano
 
Ver Coruña. 02. Das orixes á Guerra da independencia
Ver Coruña. 02. Das orixes á Guerra da independenciaVer Coruña. 02. Das orixes á Guerra da independencia
Ver Coruña. 02. Das orixes á Guerra da independencia
 
Proceso de urbanización. A cidade industrial
Proceso de urbanización. A cidade industrialProceso de urbanización. A cidade industrial
Proceso de urbanización. A cidade industrial
 
UD 12 O sistema urbano 3ª parte
UD 12 O sistema urbano 3ª parteUD 12 O sistema urbano 3ª parte
UD 12 O sistema urbano 3ª parte
 
Morfoloxia urbana
Morfoloxia urbanaMorfoloxia urbana
Morfoloxia urbana
 
Tema 11. Un mundo de cidades
Tema 11. Un mundo de cidadesTema 11. Un mundo de cidades
Tema 11. Un mundo de cidades
 
Lección 1 do Tema 11. Urbanismo
Lección 1 do Tema 11. UrbanismoLección 1 do Tema 11. Urbanismo
Lección 1 do Tema 11. Urbanismo
 

Viewers also liked

11. P. De Entreguerras
11. P. De Entreguerras11. P. De Entreguerras
11. P. De Entreguerras
Ismael Vide González
 
Unidade 8 Webquest
Unidade 8 WebquestUnidade 8 Webquest
Unidade 8 WebquestDavid
 
Xeografía Unidade 8 A estrutura urbana
Xeografía Unidade 8 A estrutura urbanaXeografía Unidade 8 A estrutura urbana
Xeografía Unidade 8 A estrutura urbana
David Barrán Ferreiro
 
Momentos da poboación española
Momentos da poboación españolaMomentos da poboación española
Momentos da poboación española
xosea
 
Movilidad espacial de la
Movilidad espacial de la Movilidad espacial de la
Movilidad espacial de la
Caudete (Spain)
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
Ismael Vide González
 
Espazos urbanos
Espazos urbanosEspazos urbanos
Espazos urbanos
xosea
 
Presentación.urbanismo. Los ensanches
Presentación.urbanismo. Los ensanchesPresentación.urbanismo. Los ensanches
Presentación.urbanismo. Los ensanches
Juliete Kiko
 
Poblamiento urbano
Poblamiento urbanoPoblamiento urbano
Poblamiento urbano
tonicontreras
 
El espacio urbano español
El espacio urbano españolEl espacio urbano español
El espacio urbano español
Manolo Ibáñez
 
El poblamiento
El poblamientoEl poblamiento
El poblamiento
IES Las Musas
 
Demografía
DemografíaDemografía
Demografía
Ana Rey
 
Geografía Urbana
Geografía UrbanaGeografía Urbana
Geografía Urbana
Ana Rey
 

Viewers also liked (13)

11. P. De Entreguerras
11. P. De Entreguerras11. P. De Entreguerras
11. P. De Entreguerras
 
Unidade 8 Webquest
Unidade 8 WebquestUnidade 8 Webquest
Unidade 8 Webquest
 
Xeografía Unidade 8 A estrutura urbana
Xeografía Unidade 8 A estrutura urbanaXeografía Unidade 8 A estrutura urbana
Xeografía Unidade 8 A estrutura urbana
 
Momentos da poboación española
Momentos da poboación españolaMomentos da poboación española
Momentos da poboación española
 
Movilidad espacial de la
Movilidad espacial de la Movilidad espacial de la
Movilidad espacial de la
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
 
Espazos urbanos
Espazos urbanosEspazos urbanos
Espazos urbanos
 
Presentación.urbanismo. Los ensanches
Presentación.urbanismo. Los ensanchesPresentación.urbanismo. Los ensanches
Presentación.urbanismo. Los ensanches
 
Poblamiento urbano
Poblamiento urbanoPoblamiento urbano
Poblamiento urbano
 
El espacio urbano español
El espacio urbano españolEl espacio urbano español
El espacio urbano español
 
El poblamiento
El poblamientoEl poblamiento
El poblamiento
 
Demografía
DemografíaDemografía
Demografía
 
Geografía Urbana
Geografía UrbanaGeografía Urbana
Geografía Urbana
 

Similar to 8. O sistema urbano

09 as cidades
09 as cidades09 as cidades
09 as cidades
roberto
 
A Cidade
A CidadeA Cidade
A Cidade
Agrela Elvixeo
 
As cidades e o urbano
As cidades e o urbanoAs cidades e o urbano
As cidades e o urbanoicoico1
 
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades
rubempaul
 
Vocabulario unidades finais
Vocabulario unidades finaisVocabulario unidades finais
Vocabulario unidades finaiscamposseijo
 
Vocabulario unidades finais
Vocabulario unidades finaisVocabulario unidades finais
Vocabulario unidades finaiscamposseijo
 
O poboamento humano. As cidades
O poboamento humano. As cidadesO poboamento humano. As cidades
O poboamento humano. As cidadesRosacidgalante
 
Unidad 4 presentación
Unidad 4 presentaciónUnidad 4 presentación
Unidad 4 presentación
patrisantos
 
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 3 Un mundo de cidades
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 3 Un mundo de cidadesXeografía e Historia 2º ESO Unidade 3 Un mundo de cidades
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 3 Un mundo de cidades
David Barrán Ferreiro
 
Evolución da cidade. 2ºBACH: Xeografía
Evolución da cidade. 2ºBACH: XeografíaEvolución da cidade. 2ºBACH: Xeografía
Evolución da cidade. 2ºBACH: Xeografía
Gloria Martínez Marín
 
Tema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.Xeografía
Tema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.XeografíaTema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.Xeografía
Tema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.Xeografía
Gloria Martínez Marín
 
O poboamento
O poboamentoO poboamento
As cidades no mundo actual
As cidades no mundo actualAs cidades no mundo actual
As cidades no mundo actualRosacidgalante
 
As cidades no mundo actual
As cidades no mundo actualAs cidades no mundo actual
As cidades no mundo actualRosacidgalante
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
Ismael Vide González
 
Proceso de urbanización. Barrios periféricos
Proceso de urbanización. Barrios periféricosProceso de urbanización. Barrios periféricos
Proceso de urbanización. Barrios periféricosCarlosbabilon
 
T. 14. sistemas de poboamento
T. 14. sistemas de poboamentoT. 14. sistemas de poboamento
T. 14. sistemas de poboamentoDudas-Historia
 
Plano urbano. Ensanches
Plano urbano. EnsanchesPlano urbano. Ensanches
Plano urbano. EnsanchesCarlosbabilon
 

Similar to 8. O sistema urbano (20)

09 as cidades
09 as cidades09 as cidades
09 as cidades
 
A Cidade
A CidadeA Cidade
A Cidade
 
As cidades e o urbano
As cidades e o urbanoAs cidades e o urbano
As cidades e o urbano
 
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades
 
Vocabulario unidades finais
Vocabulario unidades finaisVocabulario unidades finais
Vocabulario unidades finais
 
Vocabulario unidades finais
Vocabulario unidades finaisVocabulario unidades finais
Vocabulario unidades finais
 
O poboamento humano. As cidades
O poboamento humano. As cidadesO poboamento humano. As cidades
O poboamento humano. As cidades
 
Unidad 4 presentación
Unidad 4 presentaciónUnidad 4 presentación
Unidad 4 presentación
 
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 3 Un mundo de cidades
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 3 Un mundo de cidadesXeografía e Historia 2º ESO Unidade 3 Un mundo de cidades
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 3 Un mundo de cidades
 
Evolución da cidade. 2ºBACH: Xeografía
Evolución da cidade. 2ºBACH: XeografíaEvolución da cidade. 2ºBACH: Xeografía
Evolución da cidade. 2ºBACH: Xeografía
 
Tema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.Xeografía
Tema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.XeografíaTema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.Xeografía
Tema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.Xeografía
 
O poboamento
O poboamentoO poboamento
O poboamento
 
As cidades no mundo actual
As cidades no mundo actualAs cidades no mundo actual
As cidades no mundo actual
 
As cidades no mundo actual
As cidades no mundo actualAs cidades no mundo actual
As cidades no mundo actual
 
Un mundo de cidades i
Un mundo de cidades iUn mundo de cidades i
Un mundo de cidades i
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
 
Proceso de urbanización. Barrios periféricos
Proceso de urbanización. Barrios periféricosProceso de urbanización. Barrios periféricos
Proceso de urbanización. Barrios periféricos
 
A cidade medieval
A cidade medievalA cidade medieval
A cidade medieval
 
T. 14. sistemas de poboamento
T. 14. sistemas de poboamentoT. 14. sistemas de poboamento
T. 14. sistemas de poboamento
 
Plano urbano. Ensanches
Plano urbano. EnsanchesPlano urbano. Ensanches
Plano urbano. Ensanches
 

More from Ismael Vide González

6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix
Ismael Vide González
 
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
Ismael Vide González
 
17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
Ismael Vide González
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
Ismael Vide González
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
Ismael Vide González
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
Ismael Vide González
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
Ismael Vide González
 
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
Ismael Vide González
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
Ismael Vide González
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
Ismael Vide González
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
Ismael Vide González
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
Ismael Vide González
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
Ismael Vide González
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
Ismael Vide González
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
Ismael Vide González
 
15. a descolonización
15. a descolonización15. a descolonización
15. a descolonización
Ismael Vide González
 
14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo
Ismael Vide González
 

More from Ismael Vide González (20)

6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix
 
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
 
17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
R. sacra
 
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
 
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
 
5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
2. O clima.
 
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
 
15. a descolonización
15. a descolonización15. a descolonización
15. a descolonización
 
14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo
 

8. O sistema urbano

 • 1. Tema 8 O sistema urbano Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra)
 • 2. O concepto de cidade A cidade defínese como un espazo heteroxéneo no que se mesturan diver- sos elementos naturais , económicos , sociais , políticos e culturais . Fisicamente é un conxun- to complexo de rúas e edificios. Panorámica de Cádiz Esta suxeito a Unha serie de criterios Que poden ser Cuantitativos Cualitativos Número de habitantes Densidade de poboación - Actividade económica da po- boación. - Aparencia da paisaxe urbana. - Formas de vida da poboación. - Relacións sociais dos habi- tantes. - Dispoñibilidade e utilización do tempo de lecer. A maioría das cidades cumpre estes criterios, pero non é necesario que se dean todos á vez.
 • 3. Distribución das cidades españolas O conxunto das cidades forma no territorio a Rede Urbana . Esta distribución é desigual no espazo: as cidades máis po- boadas atópanse na periferia litoral e as menos poboadas no interior, agás Madrid. (conforme se aprecia no mapa) Madrid é a única cidade española que supera os tres millóns de habitantes.
 • 4. O sistema urbano É Un conxunto de elemen- tos interrelacionados Que dá lugar á Xerarquización urbana. E que se establece en función da Especialización dos servizos que ofrece Diferencia entre Metrópoles nacionais Madrid Barcelona Metrópoles rexionais Sevilla Valencia Vigo Etc. Capitais de provincia ou comarca Lugo Burgos Cáceres Etc. Organizan a súa área de influencia e forman Áreas metropolitanas Conurbacións Área metropolitana de Madrid Conurbación de Barcelona
 • 5. A cidade preindustrial A cidade romana Cidade medieval cristiá Cidade medieval musulmá Cidade renacentista e barroca
 • 6. A cidade industrial Presenta dúas Etapas de desenvolvemento Mediados do S. XIX 1º terzo do S. XX Cando experimenta Importantes cambios Motivados pola Industrialización E aparecen os Ensanches: Barrios xurdidos da planificación urbana Novos arrabaldes: Barrios sen planifi- cación. Tamén se xeraron Novos barrios Onde aparecen Polígonos industriais Barrios residenciais Entre os que destacan As cidades dormitorio Ambolos dous construíronse con moita rapidez e xeraron proble- mas de deficiencias de infraes- truturas
 • 7. A morfoloxía urbana: manifestase no trazado, que da lugar aos distintos planos. Plano irregular Ten un trazado con rúas irregulares, es- treitas, sinuosas e mesmo algunhas son cegas, sen saída. Estas cidades non teñen ningún tipo de planeamento, son propias da Idade Media e conservanse en case todas as ci- dades co nome de “ casco vello”. Plano medieval de Santiago de Compostela Plano ortogonal Presenta rúas recti- líneas que se cru- zan en ángulo recto e formando mazáns de casas cadradas ou rectangulares. Foi creado polos gregos e romanos. Utilizou- se posteriormente nas cidades coloniais americanas, no s. XVIII e nos “ensan- ches” do XIX e XX. Barrio da Magdalena de Ferrol Plano radiocéntrico As rúas parten dun punto central e diri- xense á periferia do plano. Á súa vez, es- tan cortadas por vías concéntricas. Xeral- mente o punto central é o castelo, o conce- llo ou a catedral. Ori- xinouse na época me- dieval en cidades que se protexían arredor dunha fortaleza. Ensanche de Tarragona Plano lineal Nace espontáneamen- á veira dun camiño ou vía de comunica- ción, que permitia o seu desenvolve- mento económico. son vilas típicas do Camiño de Santiago, aínda que este traza- volveuno experimen- tar Arturo Soria a finais do s. XIX na Cidade Lineal de Ma- drid. Plano de Santo Domingo de la Calzada.
 • 8. Estrutura urbana Centro histórico: ou “casco vello” . É de época medieval ou anterior. O plano é irregu- lar coas rúas estreitas e si- nuosas, os edificios son anti- gos. Ten sedes administrati- vas. Actualmente é barrio de lecer. Área de negocios: ou CBD , sitúase nos ensanches ou preto deles e dos cascos his- tóricos. Acolle as oficinas e as institución financeiras. Os edificios son rexios e suntuo- sos O ensanche: é do século XIX e XX, adoita presentar plano orto- gonal, as rúas son anchas e rec- tas. Responderon ás esixencias de vivenda da burguesía, que quería vivir con confort. Barrios periféricos: forma- dos por zonas residenciais nas que se xuntan residencias da clase media alta e baixa, pero sen mexturarse. Adoitan coe- xistir edificios unifamiliares con edificios multivivenda. Barrios periféricos: neste caso formados por poligo- nos industriais , onde se si- túan industrias, almacéns e centros comerciais. Nor- malmente están ben comu- nicados co centro da cida- de. Barrios periféricos: formados por polígonso de vivendas con- figurados por bloques elevados con gran cantidade de vivendas, que gardan entre sí un certo pa- ralelismo e xeralmente se dis- poñen xeométrica e uniforme mente. Barrios periféricos: tamén constituídos por cidades dormi- torio . Construíronse nas aforas por que o solo era barato e os materiais de construción empre- gados de baixa calidade e foron ocupados polos obreiros. A ca- rón deles poden existir chabo- las
 • 9. Función industrial Nas cidades ubicanse as industrias Función residencial A cidade é unha acumulación de vivendas Función comercial Abondan os comercios Función administrativa Residen as institucións do Estado Función turística Moitas teñen instalacións de lecer Función relix.-cultural Teñen sedes episcopais e universidades Aínda que todas as cidades son multifuncionais Funcións urbanas
 • 10.
 • 11. O goberno da cidade Organízase arredor do Alcalde Secretario Xeral Pleno Municipal Formado polo conxunto de concelleiros electos Tenentes de Alcalde Sustitúen ao Alcalde nas súas ausencias Xunta de Goberno Ten atribucións que o Al- calde lle delega Convoca e preside Nomea E preside Nomea Concellarías de cada área -Facenda -Urbanismo -Cultura-deportes -Sanidade -Etc. Asiste legalmente ao Asiste legalmente Dirixe a política urbanística e a elabora- ción dos PXOM
 • 12. As tendencias urbanísticas actuais Concrétanse en Aumento da poboación urbana Creación de novas infraestruturas Reconversión dos es- pazos industriais Aparición de novos cen- Tros financeiros Xera a Rururbanización Periurbanización E a Como - Circunvalacións - Autovías - Novos barrios - Aparcadoiros Que se trasladan Do centro á periferia E ocupan o seu lugar Novas urbanizacións residenciais Que compiten cos do Ensanche e centro histórico E diversifica O espazo urbano