Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
O ESPAZO URBANO TEMA 9
CONCEPTO DE CIDADE: criterios para a súa definición <ul><li>Cuantitativos ou estatísticos: Considérase poboación urbana ao...
CONCEPTO DE CIDADE <ul><li>A definición que se axusta en España é aquela que di que cidade é o espazo urbano que cumpre os...
PROCESO DE URBANIZACIÓN <ul><li>Chamamos proceso de urbanización á: </li></ul><ul><ul><li>Progresiva concentración de pobo...
– A industria perde importancia como factor de urbanización porque a crise industrial provoca a perda de atracción ou o d...
 
AVILA CÓRDOBA MÉRIDA
MORFOLOXÍA URBANA <ul><li>É o aspecto externo que presenta a cidade. Está influenciada por: </li></ul><ul><ul><li>Emprazam...
Planos
Planos Toledo Castellón
 
<ul><ul><li>Construción que inclúe a trama urbana e a edificación. Pode ser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trama: </li></...
ESTRUTURA URBANA <ul><li>Chámase estrutura urbana á división da cidade en áreas con morfoloxía e funcións características....
Casco histórico Mantemento da diversidade social. – No século XIX a burguesía aprópiase das zonas máis centrais e valorad...
Santiago
Vivendas obreiras do século XIX
As transformacións actuais do casco histórico <ul><li>Na época postindusrial inícianse políticas de rehabilitación integra...
Ensanche <ul><li>Entre mediados do século XIX e o primeiro terzo do século XX, a industria moderna atraeu poboación rural ...
Vivenda, centros comerciais Residencial burgués/obreiro Baleirado industrial: -Deterioro ambiental. -Incorporación a cida...
 
Instalan equipamentos que requiren solo abundante e barato e proximidade á cidade, como grandes superficies comerciais, ce...
 
As aglomeracións urbanas: área metropolitana <ul><li>A área metropolitana é unha grande extensión urbana que rodea a unha ...
 
<ul><li>As orixes remóntanse ao primeiro terzo do XX pero a plena metropolización deuse en 1960-1975 cando as actividades ...
<ul><li>ORDENACIÓN DA ÁREA METROPOLITANA </li></ul><ul><ul><li>Ordenación dos asentamentos urbanos: evitando unha excesiva...
Outros tipos de aglomeración urbana <ul><li>Rexión urbana: é unha área urbana descontinua, integrada por cidades dispersas...
aglomeración urbana Conurbación: é unha área urbana continua formada polo crecemento paralelo de dúas ou máis cidade...
 
PROBLEMAS DAS CIDADES ESPAÑOLAS <ul><li>Problemas de vivenda. </li></ul><ul><li>Problemas de abastecemento e equipamento <...
A ORDENACIÓN DO ESPAZO URBANO <ul><li>Os axentes sociais que interveñen no espazo urbano son: </li></ul><ul><ul><li>Propie...
Planificación urbana: urbanismo <ul><li>Os inicios dourbanismo dátanse da metade do século XIX, cando o crecemento urbano ...
O urbanismo entre 1900 e 1975 <ul><li>Desta época destacamos: </li></ul><ul><ul><li>Reconstrución das cidades danadas pola...
 
Urbanismo desde 1975 <ul><li>As CCAA adquiren competencias sobre a ordenación do territorio, urbanismo e vivenda. A súa le...
O SISTEMA URBANO ESPAÑOL <ul><li>Tamaño demográfico das cidades é unha das bases da xerarquía urbana. Establécese de acord...
Interior: pouco urbanizado Descontinuo e con dificultades de articulación Eixe dinámico Dobre eixe: Val do Guadalquivir e ...
<ul><li>Funcións das cidades: enténdese por funcións as actividades socioeconómicas que desempeñan as cidades cara o exter...
<ul><li>Un sistema de asentamentos equilibrado correspondería ao modelo teórico dos lugares centrais establecido por Chist...
-Madrid é o lugar central principal e a súa influenza esténdese por toda España. -Na periferia sitúanse Os núcleos que l...
<ul><li>Metrópole: son as cidades que se atopan na cima da xerarquía do sistema urbano. A súa poboación supera os 250.000 ...
POBOAMENTO URBANO EN GALICIA <ul><li>Galicia presenta na actualidade un sistema urbano desarticulado. Hai un desequilibrio...
Plano de Toledo
Plano de Pamplona
Quinteiros pechados
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

O espazo urbano

732 views

Published on

Published in: Education, Technology, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O espazo urbano

 1. 1. O ESPAZO URBANO TEMA 9
 2. 2. CONCEPTO DE CIDADE: criterios para a súa definición <ul><li>Cuantitativos ou estatísticos: Considérase poboación urbana aos municipios de máis de 10.000 habitantes. Contabiliza a poboación de todo o termo municipal (dispersa ou concentrada) </li></ul><ul><li>Cualitativos: baséase en: </li></ul><ul><ul><li>Características morfolóxicas: vén dado por: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Densidade de edificación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Densidade de poboación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipo de edificacións </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Características funcionais: baséase nas actividades económicas urbanas (industria e servizos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Criterios sociolóxicos: pola cultura urbana: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estrutura familiar menos tradicional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacións sociais diversificadas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Criterio espacial: baséase na capacidade da cidade de organizar o espazo que a rodea, é dicir, influír sobre outros núcleos. A influenza vén dada polo tamaño da cidade e variedade defuncións </li></ul></ul>
 3. 3. CONCEPTO DE CIDADE <ul><li>A definición que se axusta en España é aquela que di que cidade é o espazo urbano que cumpre os seguintes catro requisitos: </li></ul><ul><ul><li>Ten bastantes habitantes: máis de 10000 habitantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Unha alta densidade de poboación </li></ul></ul><ul><ul><li>Onde os dous terzos da poboación se dedican a actividades secundarias </li></ul></ul><ul><ul><li>Contan con suficientes servizos culturais, médicos, eduativos </li></ul></ul>
 4. 4. PROCESO DE URBANIZACIÓN <ul><li>Chamamos proceso de urbanización á: </li></ul><ul><ul><li>Progresiva concentración de poboación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Progresiva concentración das actividades económicas e das innovacións máis destacadas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Á difusión destes procesos cara o contorno. </li></ul></ul><ul><li>Neste proceso diferéncianse varias etapas: </li></ul><ul><ul><li>Preindustrial </li></ul></ul><ul><ul><li>Industrial </li></ul></ul><ul><ul><li>Posindustrial </li></ul></ul>
 5. 5. – A industria perde importancia como factor de urbanización porque a crise industrial provoca a perda de atracción ou o declive das cidades industriais e pola nova tendencia a dispersar a produción industrial no espazo. – A terciarización gana importancia como factor de urbanización (actividades punta, centros de decisión e turismo), mais aínda non substitúe á industria. -Na etapa postindustrial fréase o proceso de crecemento das maiores cidades a favor das cidades medias e pequenas debido á saturación das grandes urbes e á tendencia actual á descentralización das actividades económicas. O resultado é a dispersión da urbanización ou urbanización difusa que estende a cidade sobre espazos cada vez máis amplos. – Administrativos: a nova división do territorio en provincias en 1833 estimulou o crecemento das novas capitais provinciais. – Económicos e sociais: naceu e desenvolveuse a industria moderna, que localizouse nas cidades e atraeu ata elas a unha poboación campesiña numerosa, polo alto crecemento da poboación, que viu facilitado o traslado pola mellora dos transportes. -Ata mediados do XIX: a concentración demográfica foi pequena (24,6%) -Dende mediados do XIX a 1936: a taxa case se dobrou (40%). -Guerra Civil e posguerra: ralentizouse e non favoreceu o crecemento. -Dende 1960 ata 1975 : etapa de maior crecemento – Estratéxico-militares (control do territorio). – Políticos e administrativos (organización do territorio). – Económicos (control dos recursos do entorno e centros de actividade comercial e artesanal). – Relixiosos (sedes do poder relixioso). -Colonización fenicia e grega (litoral mediterráneo) -Romanización: fundaron moitas cidades. -Invasións xermánicas: fase de desurbanización. -Idade media: Musulmáns: crearon cidades e revitalizaron outras. Cristiáns: escasa vida urbana ata os séculos XII e XIII no que se reactivou. -Idade moderna: S.XVI auxe urbano; s.XVII estancamento; s.XVIII, reanimouse. Factores de la urbanización Se estabiliza: crece a ritmo menor pola redución dos movementos migratorios ás cidades e a diminución do crecemento natural. Experimenta un gran crecemento: o incremento da poboación urbana supera ó da poboación rural. Modesta (a poboación urbana non supera o 10% do total) e estabilizada, porque, anque hai crece-mento urbano, o incre-mento da poboación urbana es paralelo ó da poboación rural. Taxa de Urbanización Desde 1980. Desde o inicio da industrialización á crises económica de 1975. Desde a orixe da cidade ó inicio da industrialización Cronoloxía E. Postindustrial E. Industrial E. Prindustrial
 6. 7. AVILA CÓRDOBA MÉRIDA
 7. 8. MORFOLOXÍA URBANA <ul><li>É o aspecto externo que presenta a cidade. Está influenciada por: </li></ul><ul><ul><li>Emprazamento: é o espazo concreto sobre o que se asenta a cidade. Depende de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Características físicas ou medio físico (topografía) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Función para o que se creou a cidade </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Situación: é a posición relativa da cidade respecto a un´contorno xeográfico amplo. Está relacionada coa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Función da cidade </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Plano: é o conxunto formado polas superficies construídas e libres da cidade. Poden diferenciarse: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plano irregular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plano radiocéntrico </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plano ortogonal </li></ul></ul></ul>
 8. 9. Planos
 9. 10. Planos Toledo Castellón
 10. 12. <ul><ul><li>Construción que inclúe a trama urbana e a edificación. Pode ser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trama: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Compacta ou pechada cando os edificios están xuntos ao longo de grandes extensións. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aberta: cando deixan amplos espazos libre entre si. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Edificación: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Colectiva e en altura (bloques e torres) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Individual (vivendas exentas ou acaroadas. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Usos do solo: son as diversas utilizacións que se fan do espazo urbano: comercial, residencial, industrial… </li></ul></ul>
 11. 13. ESTRUTURA URBANA <ul><li>Chámase estrutura urbana á división da cidade en áreas con morfoloxía e funcións características. </li></ul><ul><li>En España podemos diferenciar: </li></ul><ul><ul><li>Cidades convencionais que constan de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parte antiga </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ensanche da época industrial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Periferia actual </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aglomeracións urbanas </li></ul></ul>
 12. 14. Casco histórico Mantemento da diversidade social. – No século XIX a burguesía aprópiase das zonas máis centrais e valoradas do casco antigo. – Posteriormente, ó trasladarse ós novos ensanches, algúns barrios quedaron ocupados por grupos sociais de baixos ingresos e sufriron un importante deterioro ó longo do século XX. – Coexistencia de diversos grupos. – Certa xerarquía: elite no centro e traballadores na periferia. Composición social Defensa dos usos tradicionais (residencia popular) e implantación de actividades innovadoras. As zonas máis centrais e máis valoradas son elixidas como lugar de residencia pola burguesía e comezan a recibir funcións terciarias. En elas, especialmente durante a década de 1960, se instalan funcións que necesitan accesibilidade e rango. O casco antigo convertese así no centro comercial e de negocios, co conseguinte desprazamento de usos residenciais. – Multifuncionalidade: mestúranse residencias, talleres e comercios. – Certa especialización profesional, racial ou relixiosa. Usos del solo Rehabilitación de vivendas privadas e de edificios do patrimonio histórico. – Reutilización de algúns edificios desamortizados. – Verticalización: 3-5 plantas. – Renovación e substitución de edificios antigos por outros modernos de máis altura e morfoloxía sen relación coa tradicional. Unifamiliar, dunha ou dúas plantas, con currais e hortos. Edificación A trama herdada e difícil de alterar, pero trátase de diminuíla densificación con medidas como as anteriores. Densificación da trama para aproveitar mellor o espazo. Cerrada, compacta, con casas unas xunto a outras. Trama Política de rehabilitación integrada, que pretende a recuperación do casco antigo: peatonalización de rúas e ensanche e axardinamento de prazas. – Reformas interiores do século XIX e el primeiro terzo del século XX causadas polo crecemento da poboación e a desamortización (apertura ou ensanche de rúas e prazas, corrección de sinuosidades) e apertura de novas prazas e de grandes vías. – Políticas de renovación da década de 1960: destrución de parte do plano pola apertura o modificación de rúas. – Deterioro morfolóxico e social das áreas menos valoradas. – Cidade rodeada de murallas. – Plano irregular, aínda que hai exemplos radiocéntricos e en cuadrícula. Plano Época Postindustrial Época Industrial Época Preindustrial
 13. 15. Santiago
 14. 16. Vivendas obreiras do século XIX
 15. 17. As transformacións actuais do casco histórico <ul><li>Na época postindusrial inícianse políticas de rehabilitación integrada no casco antigo. Evitando: </li></ul><ul><ul><li>Conservadorismo </li></ul></ul><ul><ul><li>Renovación especulativa </li></ul></ul><ul><li>Plano: fanse peonís as rúas e ensánchanse e axardínanse as prazas recuperando o espazo como lugar público. </li></ul><ul><li>Edificación: rehabilítanse vivendas privadas e de edificios antigos e históricos. </li></ul><ul><li>Usos do solo: combínase a defensa dos usos tradicionais coa implantación de actividades turísticas e culturais. </li></ul>
 16. 18. Ensanche <ul><li>Entre mediados do século XIX e o primeiro terzo do século XX, a industria moderna atraeu poboación rural ás principais cidades industriais ocasionando a súa expansión máis alá das murallas preindustriais. Estas cidades tiveron que medrar e seguiron medrando fóra das murallas nos chamados ensanches: </li></ul><ul><ul><li>Para os burgueses. </li></ul></ul><ul><ul><li>Barrios obreiros </li></ul></ul><ul><ul><li>barrios axardinados. </li></ul></ul>
 17. 19. Vivenda, centros comerciais Residencial burgués/obreiro Baleirado industrial: -Deterioro ambiental. -Incorporación a cidade: Reutilización (minipolígonos, usos terciarios Barrio obreiro: -revalorización -espazos marxinais) Residencial obreira industrial Residencial burgués, Terciario: comercio e oficinas. Actualidade: modernización. Residencial burgués Usos do Solo Colectivas, bloques. Unifamiliar Unifamiliar e colectiva de mala calidade. Verticalízase: bloques vivendas. Máis en 1960 Palacetes, vilas axardinadas,inmobles mediana altura. Edificación Densifícase Aberta Cerrada e densa Densifícase Baixa densidade (aberta ou semiaberta) Trama Regular Diverso: incontrolado, especulativo, entorno vías comunicación e fábricas. Regular/cuadricula Hixiénicos (dotados de servizos) plano Actualidade 1890-1930 Actualidade 1800-50 1850-1900 1800-50 Época Barrios axardinados Obreiro e industrial Burgués Ensanche
 18. 21. Instalan equipamentos que requiren solo abundante e barato e proximidade á cidade, como grandes superficies comerciais, centros escolares, sanitarios, edificios administrativos e oficinas. Parques empresariais onde se instalan oficinas que buscan la desconxestión do centro de negocios. – Parques tecnolóxicos onde se localizan empresas innovadoras e centros de investigación, que requiren boa calidade ambiental e proximidade ós servicios urbanos. – En uns casos ben planificados. – En outros, sen planificar. Disfuncionalidade. – Obsolescencia. – Entorno ambiental deteriorado. – Conxestión ao quedar englobadas no continuo urbano. – Tendencia ó vaciado industrial, acompañado en uns casos de abandono das instalacións e en outros da súa substitución por outros usos do solo que se benefician da súa posición relativamente central no conxunto urbano. – Barrios de chabolas, sobre solo ilegal, con graves deficiencias constructivas e de servicios. – Barrios de promoción Oficial dos anos corenta a sesenta con malos materiais e falta de servicios. – Polígonos de promoción privada de trama aberta en bloques ou torres, ocupados por distintos grupos sociais en función da súa calidade. – Áreas de vivenda unifamiliar exenta ou acaroada para a burguesía, que busca contacto coa natureza. – Barrios burgueses con plano en cuadrícula e edificios de calidade. – Barrios proletarios con casas baratas, pequenas e de baixa calidade. – Barrios xardín con vivendas individuais con xardín. – Barrios de rúas e casas deterioradas, ocupados por grupos sociais de idade avanzada e baixos ingresos. – Barrios de prestixio e calidade, onde as rúas e edificios antigos foron renovados ou rehabilitados, ocupados polos grupos de máis renda. – Nel localízanse as principais actividades terciarias: servicios avanzados, comercios, centros de ocio. – Accesibilidade desde calquera punto da cidade. – Nó de transportes. – Altura dos edificios polo alto valor do solo. – Escasa poboación residencial. Características Na periferia, xunto ás principais vías de acceso á cidade. Na periferia, xunto ás principais vías de acceso á cidade. Na periferia, xunto ás principais carretaras de acceso á cidade. Na periferia, xunto ó ferrocarril ou o porto, anque actualmente algunhas quedan englobadas na ciudad. Periferia Ensanche Casco antigo Casco antigo. En algunhas grandes cidades estendeuse cara o ensanche burgués. Localización Actuais Polígonos 50-60 XIX 1º tercio XX ÁREAS DE EQUIPAMENTO ÁREAS INDUSTRIAIS ÁREAS RESIDENCIAIS CBD
 19. 23. As aglomeracións urbanas: área metropolitana <ul><li>A área metropolitana é unha grande extensión urbana que rodea a unha cidade importante e abarca administrativamente varios municipios, entre os que existen importantes relacións económicas e sociais. </li></ul><ul><li>As características son: </li></ul><ul><ul><li>Está presidida por unha cidade importante </li></ul></ul><ul><ul><li>Establécense relacións sociais e económicas. A cidade central proporciona emprego e servizos e a área de influenza permite a instalación de actividades económicas por ter un solo máis barato e alberga traballadores de diferente categoría. </li></ul></ul><ul><ul><li>A rede de comunicacións é esencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Hai variedade social e poboación nova. </li></ul></ul><ul><ul><li>A estrutura espacial corresponde a coroas concéntricas por sectores especializados en diferentes actividades. </li></ul></ul>
 20. 25. <ul><li>As orixes remóntanse ao primeiro terzo do XX pero a plena metropolización deuse en 1960-1975 cando as actividades económicas atraeron poboación agraria. </li></ul><ul><li>Actualmente as áreas metropolitanas experimentaron importantes transformacións: </li></ul><ul><ul><li>Expansión territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>Descentralización da poboación </li></ul></ul><ul><ul><li>Descentralización das actividades económicas dende a cidade central aos núcleos das áreas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dotación de infraestruturas e servizos </li></ul></ul>
 21. 26. <ul><li>ORDENACIÓN DA ÁREA METROPOLITANA </li></ul><ul><ul><li>Ordenación dos asentamentos urbanos: evitando unha excesiva densificación demográfica e construtiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenación das actividades económicas: diversidade e modernización </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervención en materia de transporte: debe garantir a conexión entre o núcleo e a área. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenación do espazo no urbanizado: protexer os espazos verdes </li></ul></ul>
 22. 27. Outros tipos de aglomeración urbana <ul><li>Rexión urbana: é unha área urbana descontinua, integrada por cidades dispersas (nebulosa urbana) pero o suficientemente densa como para que todo o territorio posúa características urbanas. </li></ul><ul><li>Exemplo: centro de Asturias </li></ul><ul><li>Conurbación: é unha área urbana continua formada polo crecemento paralelo de dúas ou máis cidades ata unirse. Cada cidade da conurbación mantén a súa independencia. </li></ul><ul><li>Exemplo: Marbella-Málaga </li></ul>
 23. 28. aglomeración urbana Conurbación: é unha área urbana continua formada polo crecemento paralelo de dúas ou máis cidades ata unirse. Cada cidade da conurbación mantén a súa independencia. Exemplo: Marbella-Málaga Rexión urbana: é unha área urbana descontinua, integrada por cidades dispersas (nebulosa urbana) pero o suficientemente densa como para que todo o territorio posúa características urbanas. Exemplo: centro de Asturias Megalópole: Xorde cando a urbanización acada escala suprarrexional. Está formada por varios núcleos urbanos con funcións distintas. Barcelona Valencia Alacant
 24. 30. PROBLEMAS DAS CIDADES ESPAÑOLAS <ul><li>Problemas de vivenda. </li></ul><ul><li>Problemas de abastecemento e equipamento </li></ul><ul><li>Problemas de tráfico </li></ul><ul><li>Problemas ambientais </li></ul><ul><ul><li>Microclima </li></ul></ul><ul><ul><li>Contaminación atmosférica </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruído </li></ul></ul><ul><ul><li>RSU </li></ul></ul><ul><li>Problemas de delincuencia e marxinación social </li></ul>
 25. 31. A ORDENACIÓN DO ESPAZO URBANO <ul><li>Os axentes sociais que interveñen no espazo urbano son: </li></ul><ul><ul><li>Propietarios do solo </li></ul></ul><ul><ul><li>Promotores e inmobiliarias </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresarios industriais </li></ul></ul><ul><ul><li>Cidadanía </li></ul></ul><ul><ul><li>Poder político </li></ul></ul>
 26. 32. Planificación urbana: urbanismo <ul><li>Os inicios dourbanismo dátanse da metade do século XIX, cando o crecemento urbano rebordou as murallas das cidades, non obstante, as actuacións aplicábanse aos espazos ocupados pola burguesía. Realizáronse: </li></ul><ul><ul><li>Regularizacións do plano (planos xeométricos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans de saneamento pola propagación de ideas hixienistas. </li></ul></ul>
 27. 33. O urbanismo entre 1900 e 1975 <ul><li>Desta época destacamos: </li></ul><ul><ul><li>Reconstrución das cidades danadas pola Guerra civil.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organización do crecemento urbano: PXOU, que dividían ás cidades en zonas polas súas funcións. </li></ul></ul><ul><ul><li>Na época de desenvolvemento houbo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Especulación con mala calidade das vivendas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elimináronse elementos valiosos do patrimonio histórico artístico </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contaminación atmosférica e das augas, para solventalo creáronse Polígonos de desconxestión. </li></ul></ul></ul>
 28. 35. Urbanismo desde 1975 <ul><li>As CCAA adquiren competencias sobre a ordenación do territorio, urbanismo e vivenda. A súa lexislación debe ser seguida polos concellos, a quen lles corresponde o planeamento urbanístico dos seus municipios, mediante diversos instrumentos de planificación. </li></ul><ul><li>O PXOU é o instrumento básico para a ordenación urbanística integral do municipio. Proxecta: </li></ul><ul><ul><li>O uso do solo de cada zona </li></ul></ul><ul><ul><li>A clasificación dos terreos (urbanizables, urbano…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Os equipamentos </li></ul></ul><ul><ul><li>Medidas de proteción ambiental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprende: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>O Plan parcial: para cada área urbana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plans especiais: ordenan aspectos específicos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A partir de 1980 dáse unha crecente participación cidadá. </li></ul></ul>
 29. 36. O SISTEMA URBANO ESPAÑOL <ul><li>Tamaño demográfico das cidades é unha das bases da xerarquía urbana. Establécese de acordo coa regra rango-tamaño, que relaciona a poboación dunha cidade e o seu rango. </li></ul>
 30. 37. Interior: pouco urbanizado Descontinuo e con dificultades de articulación Eixe dinámico Dobre eixe: Val do Guadalquivir e o eixe litoral Concéntranse As grandes aglomeracións
 31. 38. <ul><li>Funcións das cidades: enténdese por funcións as actividades socioeconómicas que desempeñan as cidades cara o exterior. Segundo isto poden clasificarse en: </li></ul><ul><ul><li>Primarias: especializadas no sector primario: as cidades andaluzas, manchegas, murcianas, levantinas, asturianas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Secundarias: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Na industria: País Vasco, Cataluña, Asturias </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Na construción </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Terciarias: especializadas en servizos que poden ser comerciais, administrativos, culturais, sanitarios, relixiosos ou turísticos. </li></ul></ul>
 32. 39. <ul><li>Un sistema de asentamentos equilibrado correspondería ao modelo teórico dos lugares centrais establecido por Chistaller en 1933. Este clasifica os lugares centrais de acordo coa variedade e coa calidade das funcións que desempeñan e adxudícalles unha área de influenza hexagonal. Así unha vila tería como área de influenza seis aldeas, unha cidade pequena tería como área de influenza seis vilas…ata chegar ás cidades de maior categoría. O resultado é unh territorio organizado como unha malla hexagonal. </li></ul>
 33. 40. -Madrid é o lugar central principal e a súa influenza esténdese por toda España. -Na periferia sitúanse Os núcleos que lle Seguen en influenza Como son Barcelona Valencia Sevilla A Coruña Bilbao -A unha distancia intermedia atópanse as cidades de rango medio: Burgos Zaragoza Murcia Granada
 34. 41. <ul><li>Metrópole: son as cidades que se atopan na cima da xerarquía do sistema urbano. A súa poboación supera os 250.000 hab.Desempeñan funcións máis especializadas relacionadas co sector terciario e coa industria de alta tecnoloxía. A súa influenza é ampla. Destácanse: </li></ul><ul><ul><li>Metrópoles nacionais </li></ul></ul><ul><ul><li>Metrópoles rexionais </li></ul></ul><ul><ul><li>Metrópoles subrexionais </li></ul></ul><ul><li>Cidades medias: as capitais de provincia entre 250.000 e 50.000. Funcións terciairas menos especializadas. Puntos terminais dunha densa rede de autobuses. </li></ul><ul><li>Cidades pequenas e vilas: menos de 50.000 hab. </li></ul>
 35. 42. POBOAMENTO URBANO EN GALICIA <ul><li>Galicia presenta na actualidade un sistema urbano desarticulado. Hai un desequilibrio demográfico e funcional entre as provincias occidentais e orientais. O Corredor do Atlántico concentra o 60% da poboación total. </li></ul><ul><li>Hai un policentrismo urbano. </li></ul><ul><li>Destacan dúas metrópoles rexionais: Vigo e A Coruña </li></ul><ul><li>Cinco cidades medias: Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra e Ferrol. </li></ul><ul><li>Numerosas vilas </li></ul>
 36. 43. Plano de Toledo
 37. 44. Plano de Pamplona
 38. 45. Quinteiros pechados

×