15. a descolonización

Ismael Vide González
Ismael Vide GonzálezProfesor de E. Secundario at Ismael Vide González
A descolonización Unidade temática 15
A crise do imperialismo (I) Preséntase na: Primeira Guerra Mundial (1914-1919) Que produce Nas colonias No mundo A reactivación do nacionalismo Un clima anticolonial Que pretende Grazas ás Concesións de autogoberno Declaracións antiimperialistas de EE.UU A URSS Revitalízase no: Período de entreguerras (1920-1930) Polos seguintes Factores Crise dos sectores produtivos tradicionais Excesos na explotación económica Superpoboación Marxinación política Producen a Radicalización dos nacionalismos
A crise do imperialismo (II) Aumenta durante a: Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Debido á: Desaparición Contradición Participación Do Mito da superio- ridade branca Ante a derrota das Metrópoles fronte ao Xapón Entre Democracia e colonialismo Que dá lugar á: Carta do Atlántico Que recoñece o: O dereito dos pobos a escoller a forma de goberno coa que de- sexan vivir. Das colonias na Guerra En defensa de Valores Como: A liberdade, a democracia fronte ao racismo e o fascismo Faise irreversible na: Posguerra (1945-1965) Coas Reclamacións Radicalización Presións De Autodeterminación como Recompensa Pola súa: Participación na guerra Dos Movementos de liberación Pola negativa das Metrópoles A facer Concesións Da Igrexa ONU Que defenden A liberdade dos pobos
Os procesos de independencia Presentan Dúas características Vías de acceso á independencia Ideoloxía dos movementos de liberación Que poden ser dúas Vía armada Vía negociadora Deuse nas Colonias con moitos colo- nos europeos Como Indonesia Indochina Alxeria Baséase na Negociación coa metrópole para acadar condici- óns favorables Aplícase en India Tunisia Inspírase en varios Principios Como Non violencia Violencia Relixiosos Étnicos Políticos Aplicada na India Por M. K. Gandhi Supón Enfrontamentos bélicos Por Exemplo en Alxeria Que se Incorporan como Signos de identidade nacional Principalmente nos Países árabes Dirixen a independencia Sin contar con outras étnias Dáse en África Subsahariana Conciben o Proceso con dúas Vertentes Emanci- padora Revolu- cionaria Alentadas pola URSS En Indochina
Etapas da descolonización 1945-1955: Emancípanse colonias francesas e británicas de Asia e o mundo árabe. Pero siguen man- tendo contacto coas metrópoles en organi- zacións como a Commonwealth ou a Unión francesa. 1956-1969: Descolonizouse case toda África. Ata 1960 Limitouse ao norte, pero despois incluíu a África negra. A partir de 1970: A ONU adquire protagonismo apoiando a des- colonización e axudando aos novos Estados. independízanse colonias de Portugal e Espa- ña en África e algunhas británicas.
Fases da descolonización (1950-1980)
A descolonización de Asia: A indepen- dencia da India. (1885-1947) Ahmet Jinah , líder da Liga Musulmana , partido que representaba á minoría mu- sulmana, aspiraba á formación dun Es- tado propio durante o proceso de inde- pendencia da India. Ao remate da eman- cipación creou o Estado de Pakistán, di- vidido en dúas zonas: Pakistán Oriental e Pakistán Occidental M. K. Gandhi Jawaharlal Nehru Líderes do Partido do Congreso , representa- ba a maioría hinduista, partidaria da indepen- cia total e propoñía como táctica a non coo- peración e o boicoteo aos produtos británicos sen utilizar a violencia. Intentaron o achega- mento á Liga Musulmana , pero os británicos impediron a unión para debilitar o movemento.
Vietminh 1ª Guerra de Indochina (1946-1954) 2ª Guerra de Hindochina (1958-1975) A independencia de Indochina En 1945 o Vietminh, lide- rado por Ho Chi Minh, pro- clama a Independencia de Indochina baixo un réxime comunista. Francia non acepta a independencia e desencadease a 1ª Guerra de Indochina, na que Fran- cia é derrotada. O Vietnam divídese en Vietnam do Norte e do Sur. Comenza a 2ª Guerra de Indochina ou Guerra do Vietnam. Ho Chi Minh Soldados do Vietminh
A descolonización do mundo árabe (I). Características xerais 1º. Ata 1945 os países árabes eran protectorados de potencias occidentais como Inglaterra ou Francia, que tiñan grandes intereses na zona: o control da Canle de Suez ou a produción e comercialización do petróleo que se producía no Oriente Medio. 2º. Os movementos de liberación nacional crearon un- ha conciencia unitarista, baseada na lingua árabe e na relixión islámica fronte á colonización occidental, ao mesmo tempo que reivindicaban a independencia dos países respectivos. 3º. A descolonización estivo marcada pola influencia das grandes potencias: EE.UU. Apoiaba a Israel e a URSS tomou partido polos movementos anticoloniais árabes. A pesar diso, pódese dicir que, en xeral, os procesos de independencia foron pacíficos.
Os países da Liga Árabe A descolonización do mundo árabe (II). Características xerais
A descolonización do mundo árabe (III). Exipto. Gamal Abdel Nasser Presidente exipcio 1954-1979 En 1952 diri- xe un golpe militar que derroca ao rey Faruk, monarca títere de Inglaterra Rei Faruk Propiciou un am- plo programa de obras públicas, co obxectivo de loitar contra o subdesenvol- vemento Presa de Assuam Impulsa unha reforma agraria e unha política populista panárabe Reforma agraria
A descolonización do mundo árabe (IV). Alxeria. Era colonia francesa dende 1830 e nela existía unha importante poboación fran- cesa, que consideraba Alxeria como te- rritorio francés e opoñíase á súa inde- pendencia. Ahmed Ben Bella Funda a Fronte de Libera- ción Nacional (FLN). Nacio- nalista e armada. A oposición dos colonos fran- ceses creou unha organiza- ción terrorista: Organisatión De l' Armee Secrét (OAS) Proceso violento Independencia 1962
Gamal Abdel Nasser Jawaharlal Nehru Ahmed Sukarno Localización xeográfica, países participantes e protagonistas destacados Conferencia de Bandung 1955 Reivindicacións: - Condena do colonialismo. - Recoñecemento da soberanía e igualdade de todas as nacións. - Rexeitamento da inxerencia duns Estados noutros. - Repulsa do racismo. - Crítica á carreira de armamentos. - Non aliñamento na p. de bloques. Consecuencias: - Aceleración do proceso descolo- nizador. - Impulsa a distensión mundial. - Define a posición do Terceiro Mun- do no contexto mundial.
A independencia da África negra Basease nos seguintes: Factores: - Desprestixio do sistema colonial - Estruturación dos movementos liberación. - Consecución de independencias negociadas. - Chamamentos da ONU, a Igrexa católica e das elites intelectuais metropolitanas cara a emancipa- ción. Plantexa os seguintes: Problemas: - Creación de fronteiras artificiais. - Fragmentación étnica. - Aparición do neocolinialismo. - Imposición de réximes brancos que aplican o segregacionismo racial. - Dificultades para unha integra- ción política común das nacións africanas. Prodúcese a partir de 1960
A descolonización de África.
O neocolonialismo Estivo xerado por: Independencias pactadas Resistencias populares Que deron lugar a Que deron lugar a Gobernos prooccidentais intervencións das metrópoles Que facilitan Impulsando Financiando A continuidade da explotación económica das ex-colonias Rivalidades étnico-reli- xiosas. Guerras civís. Para acadar Caracterízase por: - Dependencia comercial (intercambio desigual) - Dependencia financeira e tecnolóxica. - Dependecia ideolóxica. - Control político indirecto.
O Terceiro Mundo 1. Orixes do termo: Foi utilizado por primeira vez polo economista e demó- grafo francés A. Sauvy para referirse aos países sub- desenvolvidos, chamándolles Terceiro Mundo por ana- loxía co Terceiro Estado da Revolución Francesa de 1789. Alfred Sauvy (1898-1990) Desenvolvemento económico 2. Indicadores do desenvolvemento: a) Indicadores económicos: - PNN, PNB, PIB. b) Índice de desenvolvemento Humano (IDH): - Esperanza de vida, consumo de calorías, nivel de alfabetiza- ción, renda per cápita. c) Outros indicadores: - Demográficos, gasto en educación, habitantes por médico... 3. Trazos do subdesen- volvemento: 1. Estruturas políticas, sociais e económicas inestables. 2. Elevado crecemento natural e alta mortalidade infantil. 3. Economía de subsistencia ou de exportación de materias pri- mas, baixo nivel tecnolóxico e de industrialización. 4. Baixo nivel de renda per cápita e instrución. 5. Cobertura sanitaria insuficiente e deficiencias alimentarias. 6. Intercambios comerciais desfavorables (Intercambio desigual) 7. Explotación deficiente dos recursos naturais e subprodución.
Desenvolvemento e subdesenvolvemento Índice de Desenvolvemento Humano (IDH)
O neocolonialismo dos EE.UU. en Latinoamérica Antecedentes Independencia no s. XIX Réximes caciquís Economía de exportación Gobernos autoritarios Dependencia económica Circunstancias Fracaso da industrialización Aumento da débeda externa Vía socialista Bases Doutrina Monroe Política intervencionista Financiamento de guerrillas Uso de multinacionais Freno Imposición Instrumentos
1 of 19

Recommended

Bipolarización. Guerra Fría by
Bipolarización. Guerra FríaBipolarización. Guerra Fría
Bipolarización. Guerra FríaAgrela Elvixeo
14.3K views92 slides
O mundo actual by
O mundo actualO mundo actual
O mundo actualAgrela Elvixeo
14K views95 slides
2ª Guerra Mundial by
2ª Guerra Mundial2ª Guerra Mundial
2ª Guerra MundialAgrela Elvixeo
14.2K views64 slides
Transición e democracia en España by
Transición e democracia en EspañaTransición e democracia en España
Transición e democracia en EspañaAgrela Elvixeo
13.9K views91 slides
España e Galicia no XIX. A construción do liberalismo by
España e Galicia no XIX. A construción do liberalismoEspaña e Galicia no XIX. A construción do liberalismo
España e Galicia no XIX. A construción do liberalismoAgrela Elvixeo
16.1K views88 slides
Liberalismo e Nacionalismo by
Liberalismo e Nacionalismo Liberalismo e Nacionalismo
Liberalismo e Nacionalismo Agrela Elvixeo
1.1K views72 slides

More Related Content

What's hot

Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España. by
Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España. Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España.
Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España. rubempaul
732 views7 slides
Franquismo parte1 Composición by
Franquismo parte1 ComposiciónFranquismo parte1 Composición
Franquismo parte1 Composiciónaialo1
3.5K views21 slides
Tema 2 As revolucións burguesas by
Tema 2 As revolucións burguesasTema 2 As revolucións burguesas
Tema 2 As revolucións burguesasrubempaul
2.7K views61 slides
Tema 4 Estado burgués e imperialismo by
Tema 4 Estado burgués e imperialismoTema 4 Estado burgués e imperialismo
Tema 4 Estado burgués e imperialismorubempaul
2.3K views43 slides
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo by
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismoTema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismorubempaul
2K views49 slides
Tema9 O Franquismo by
Tema9 O FranquismoTema9 O Franquismo
Tema9 O Franquismoaialo1
944 views39 slides

What's hot(20)

Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España. by rubempaul
Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España. Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España.
Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España.
rubempaul732 views
Franquismo parte1 Composición by aialo1
Franquismo parte1 ComposiciónFranquismo parte1 Composición
Franquismo parte1 Composición
aialo13.5K views
Tema 2 As revolucións burguesas by rubempaul
Tema 2 As revolucións burguesasTema 2 As revolucións burguesas
Tema 2 As revolucións burguesas
rubempaul2.7K views
Tema 4 Estado burgués e imperialismo by rubempaul
Tema 4 Estado burgués e imperialismoTema 4 Estado burgués e imperialismo
Tema 4 Estado burgués e imperialismo
rubempaul2.3K views
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo by rubempaul
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismoTema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
rubempaul2K views
Tema9 O Franquismo by aialo1
Tema9 O FranquismoTema9 O Franquismo
Tema9 O Franquismo
aialo1944 views
Tema 2. As revolucións burguesas (4º ESO) by rubempaul
Tema 2. As revolucións burguesas (4º ESO)Tema 2. As revolucións burguesas (4º ESO)
Tema 2. As revolucións burguesas (4º ESO)
rubempaul309 views
Tema 7. España no primeiro terzo do século XX (1902-1939) by Agrela Elvixeo
Tema 7. España no primeiro terzo do século XX (1902-1939)Tema 7. España no primeiro terzo do século XX (1902-1939)
Tema 7. España no primeiro terzo do século XX (1902-1939)
Agrela Elvixeo14.3K views
T E M A 1 Antigo RéXime by camposseijo
T E M A 1 Antigo RéXimeT E M A 1 Antigo RéXime
T E M A 1 Antigo RéXime
camposseijo1.5K views
HE-Isabel ii by aialo1
HE-Isabel iiHE-Isabel ii
HE-Isabel ii
aialo13.9K views
O período de entreguerras by Agrela Elvixeo
O período de entreguerrasO período de entreguerras
O período de entreguerras
Agrela Elvixeo15.5K views
Unidade 6. Estado e nación na Restauración borbónica by Agrela Elvixeo
Unidade 6. Estado e nación na Restauración borbónicaUnidade 6. Estado e nación na Restauración borbónica
Unidade 6. Estado e nación na Restauración borbónica
Agrela Elvixeo21.1K views
Tema 5 O mundo entre guerras by rubempaul
Tema 5 O mundo entre guerrasTema 5 O mundo entre guerras
Tema 5 O mundo entre guerras
rubempaul3K views
Unidade 2. liberalismo e nacionalismo by Agrela Elvixeo
Unidade 2. liberalismo e nacionalismoUnidade 2. liberalismo e nacionalismo
Unidade 2. liberalismo e nacionalismo
Agrela Elvixeo15.2K views
A época do imperialismo. Colonialismo e I Guerra Mundial by Agrela Elvixeo
A época do imperialismo. Colonialismo e I Guerra MundialA época do imperialismo. Colonialismo e I Guerra Mundial
A época do imperialismo. Colonialismo e I Guerra Mundial
Agrela Elvixeo15.9K views
Unidade 9. España no franquismo by Agrela Elvixeo
Unidade 9. España no franquismoUnidade 9. España no franquismo
Unidade 9. España no franquismo
Agrela Elvixeo20.6K views
Unidade 1. O século XVIII: a crise do Antigo Réxime by Agrela Elvixeo
Unidade 1. O século XVIII: a crise do Antigo RéximeUnidade 1. O século XVIII: a crise do Antigo Réxime
Unidade 1. O século XVIII: a crise do Antigo Réxime
Agrela Elvixeo13.2K views
Unidade 10.España en democracia by Agrela Elvixeo
Unidade 10.España en democraciaUnidade 10.España en democracia
Unidade 10.España en democracia
Agrela Elvixeo20.6K views
Tema 7 by aialo1
Tema 7Tema 7
Tema 7
aialo1621 views

Viewers also liked

Crise democracia fascismos by
Crise democracia fascismosCrise democracia fascismos
Crise democracia fascismosIván Grrrrrrrrrrr
469 views93 slides
La revolucion china by
La revolucion chinaLa revolucion china
La revolucion chinamarijose170
26.1K views13 slides
La Segunda Guerra Mundial by
La Segunda Guerra MundialLa Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundialprofeshispanica
112.1K views39 slides
La Segunda Guerra Mundial by
La Segunda Guerra MundialLa Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundialsmerino
153.2K views56 slides
1º de Bachillerato HMC - Tema 12 - La Segunda Guerra Mundial by
1º de Bachillerato HMC - Tema 12 - La Segunda Guerra Mundial1º de Bachillerato HMC - Tema 12 - La Segunda Guerra Mundial
1º de Bachillerato HMC - Tema 12 - La Segunda Guerra MundialSergio García Arama
7.3K views65 slides
Paginas de matematicas by
Paginas de matematicasPaginas de matematicas
Paginas de matematicasespanol
2.1M views17 slides

Viewers also liked(6)

La revolucion china by marijose170
La revolucion chinaLa revolucion china
La revolucion china
marijose17026.1K views
La Segunda Guerra Mundial by profeshispanica
La Segunda Guerra MundialLa Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial
profeshispanica112.1K views
La Segunda Guerra Mundial by smerino
La Segunda Guerra MundialLa Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial
smerino 153.2K views
1º de Bachillerato HMC - Tema 12 - La Segunda Guerra Mundial by Sergio García Arama
1º de Bachillerato HMC - Tema 12 - La Segunda Guerra Mundial1º de Bachillerato HMC - Tema 12 - La Segunda Guerra Mundial
1º de Bachillerato HMC - Tema 12 - La Segunda Guerra Mundial
Paginas de matematicas by espanol
Paginas de matematicasPaginas de matematicas
Paginas de matematicas
espanol2.1M views

Similar to 15. a descolonización

Descolonización e terceiro mundo by
Descolonización e terceiro mundoDescolonización e terceiro mundo
Descolonización e terceiro mundovelazquezturnesnieves
151 views76 slides
Tema 14 Lecciones 1-5 by
Tema 14 Lecciones 1-5Tema 14 Lecciones 1-5
Tema 14 Lecciones 1-5dudashistoria
399 views16 slides
Tema 9. O Franquismo by
Tema 9. O FranquismoTema 9. O Franquismo
Tema 9. O FranquismoDudas-Historia
2K views30 slides
4. As RevolucióNs Liberais. by
4. As RevolucióNs Liberais.4. As RevolucióNs Liberais.
4. As RevolucióNs Liberais.Ismael Vide González
1.6K views23 slides
Tema12 140531040013-phpapp02 by
Tema12 140531040013-phpapp02Tema12 140531040013-phpapp02
Tema12 140531040013-phpapp02silvanarisitas
57 views23 slides
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución by
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónTema 5. Imperialismo, guerra e revolución
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónrubempaul
265 views57 slides

Similar to 15. a descolonización(20)

Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución by rubempaul
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónTema 5. Imperialismo, guerra e revolución
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución
rubempaul265 views
Tema 9 A Guerra FríA 1945 1991 Lecciones 1 6 by dudashistoria
Tema 9 A Guerra FríA 1945 1991 Lecciones 1 6Tema 9 A Guerra FríA 1945 1991 Lecciones 1 6
Tema 9 A Guerra FríA 1945 1991 Lecciones 1 6
dudashistoria560 views
Tema9 aguerrafra-1945-1990-phpapp02 by Emilio
Tema9 aguerrafra-1945-1990-phpapp02Tema9 aguerrafra-1945-1990-phpapp02
Tema9 aguerrafra-1945-1990-phpapp02
Emilio373 views
Tema 6. O mundo entre guerras by rubempaul
Tema 6. O mundo entre guerrasTema 6. O mundo entre guerras
Tema 6. O mundo entre guerras
rubempaul327 views
O Ascenso dos Totalitarismos by Dudas-Historia
O Ascenso dos TotalitarismosO Ascenso dos Totalitarismos
O Ascenso dos Totalitarismos
Dudas-Historia2.3K views
Tema 11 historia by pablokatt
Tema 11 historiaTema 11 historia
Tema 11 historia
pablokatt281 views
Tema 7. Lecciones 1, 2, 4. PeríOdo De Entreguerras by dudashistoria
Tema 7. Lecciones 1, 2, 4. PeríOdo De EntreguerrasTema 7. Lecciones 1, 2, 4. PeríOdo De Entreguerras
Tema 7. Lecciones 1, 2, 4. PeríOdo De Entreguerras
dudashistoria230 views
Primeira parte do traballo de sociais by ahia5
Primeira parte do traballo de sociaisPrimeira parte do traballo de sociais
Primeira parte do traballo de sociais
ahia5129 views

More from Ismael Vide González

6. europa a finais do século xix by
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xixIsmael Vide González
758 views11 slides
1. fontes, métodos e correntes historiográficas by
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficasIsmael Vide González
1.6K views10 slides
17. a nova orde mundial. by
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.Ismael Vide González
769 views26 slides
16. un mundo en crise by
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en criseIsmael Vide González
672 views20 slides
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión by
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesiónIsmael Vide González
444 views20 slides
R. sacra by
R. sacraR. sacra
R. sacraIsmael Vide González
813 views63 slides

More from Ismael Vide González(20)

15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión by Ismael Vide González
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión

15. a descolonización

 • 2. A crise do imperialismo (I) Preséntase na: Primeira Guerra Mundial (1914-1919) Que produce Nas colonias No mundo A reactivación do nacionalismo Un clima anticolonial Que pretende Grazas ás Concesións de autogoberno Declaracións antiimperialistas de EE.UU A URSS Revitalízase no: Período de entreguerras (1920-1930) Polos seguintes Factores Crise dos sectores produtivos tradicionais Excesos na explotación económica Superpoboación Marxinación política Producen a Radicalización dos nacionalismos
 • 3. A crise do imperialismo (II) Aumenta durante a: Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Debido á: Desaparición Contradición Participación Do Mito da superio- ridade branca Ante a derrota das Metrópoles fronte ao Xapón Entre Democracia e colonialismo Que dá lugar á: Carta do Atlántico Que recoñece o: O dereito dos pobos a escoller a forma de goberno coa que de- sexan vivir. Das colonias na Guerra En defensa de Valores Como: A liberdade, a democracia fronte ao racismo e o fascismo Faise irreversible na: Posguerra (1945-1965) Coas Reclamacións Radicalización Presións De Autodeterminación como Recompensa Pola súa: Participación na guerra Dos Movementos de liberación Pola negativa das Metrópoles A facer Concesións Da Igrexa ONU Que defenden A liberdade dos pobos
 • 4. Os procesos de independencia Presentan Dúas características Vías de acceso á independencia Ideoloxía dos movementos de liberación Que poden ser dúas Vía armada Vía negociadora Deuse nas Colonias con moitos colo- nos europeos Como Indonesia Indochina Alxeria Baséase na Negociación coa metrópole para acadar condici- óns favorables Aplícase en India Tunisia Inspírase en varios Principios Como Non violencia Violencia Relixiosos Étnicos Políticos Aplicada na India Por M. K. Gandhi Supón Enfrontamentos bélicos Por Exemplo en Alxeria Que se Incorporan como Signos de identidade nacional Principalmente nos Países árabes Dirixen a independencia Sin contar con outras étnias Dáse en África Subsahariana Conciben o Proceso con dúas Vertentes Emanci- padora Revolu- cionaria Alentadas pola URSS En Indochina
 • 5. Etapas da descolonización 1945-1955: Emancípanse colonias francesas e británicas de Asia e o mundo árabe. Pero siguen man- tendo contacto coas metrópoles en organi- zacións como a Commonwealth ou a Unión francesa. 1956-1969: Descolonizouse case toda África. Ata 1960 Limitouse ao norte, pero despois incluíu a África negra. A partir de 1970: A ONU adquire protagonismo apoiando a des- colonización e axudando aos novos Estados. independízanse colonias de Portugal e Espa- ña en África e algunhas británicas.
 • 7. A descolonización de Asia: A indepen- dencia da India. (1885-1947) Ahmet Jinah , líder da Liga Musulmana , partido que representaba á minoría mu- sulmana, aspiraba á formación dun Es- tado propio durante o proceso de inde- pendencia da India. Ao remate da eman- cipación creou o Estado de Pakistán, di- vidido en dúas zonas: Pakistán Oriental e Pakistán Occidental M. K. Gandhi Jawaharlal Nehru Líderes do Partido do Congreso , representa- ba a maioría hinduista, partidaria da indepen- cia total e propoñía como táctica a non coo- peración e o boicoteo aos produtos británicos sen utilizar a violencia. Intentaron o achega- mento á Liga Musulmana , pero os británicos impediron a unión para debilitar o movemento.
 • 8. Vietminh 1ª Guerra de Indochina (1946-1954) 2ª Guerra de Hindochina (1958-1975) A independencia de Indochina En 1945 o Vietminh, lide- rado por Ho Chi Minh, pro- clama a Independencia de Indochina baixo un réxime comunista. Francia non acepta a independencia e desencadease a 1ª Guerra de Indochina, na que Fran- cia é derrotada. O Vietnam divídese en Vietnam do Norte e do Sur. Comenza a 2ª Guerra de Indochina ou Guerra do Vietnam. Ho Chi Minh Soldados do Vietminh
 • 9. A descolonización do mundo árabe (I). Características xerais 1º. Ata 1945 os países árabes eran protectorados de potencias occidentais como Inglaterra ou Francia, que tiñan grandes intereses na zona: o control da Canle de Suez ou a produción e comercialización do petróleo que se producía no Oriente Medio. 2º. Os movementos de liberación nacional crearon un- ha conciencia unitarista, baseada na lingua árabe e na relixión islámica fronte á colonización occidental, ao mesmo tempo que reivindicaban a independencia dos países respectivos. 3º. A descolonización estivo marcada pola influencia das grandes potencias: EE.UU. Apoiaba a Israel e a URSS tomou partido polos movementos anticoloniais árabes. A pesar diso, pódese dicir que, en xeral, os procesos de independencia foron pacíficos.
 • 10. Os países da Liga Árabe A descolonización do mundo árabe (II). Características xerais
 • 11. A descolonización do mundo árabe (III). Exipto. Gamal Abdel Nasser Presidente exipcio 1954-1979 En 1952 diri- xe un golpe militar que derroca ao rey Faruk, monarca títere de Inglaterra Rei Faruk Propiciou un am- plo programa de obras públicas, co obxectivo de loitar contra o subdesenvol- vemento Presa de Assuam Impulsa unha reforma agraria e unha política populista panárabe Reforma agraria
 • 12. A descolonización do mundo árabe (IV). Alxeria. Era colonia francesa dende 1830 e nela existía unha importante poboación fran- cesa, que consideraba Alxeria como te- rritorio francés e opoñíase á súa inde- pendencia. Ahmed Ben Bella Funda a Fronte de Libera- ción Nacional (FLN). Nacio- nalista e armada. A oposición dos colonos fran- ceses creou unha organiza- ción terrorista: Organisatión De l' Armee Secrét (OAS) Proceso violento Independencia 1962
 • 13. Gamal Abdel Nasser Jawaharlal Nehru Ahmed Sukarno Localización xeográfica, países participantes e protagonistas destacados Conferencia de Bandung 1955 Reivindicacións: - Condena do colonialismo. - Recoñecemento da soberanía e igualdade de todas as nacións. - Rexeitamento da inxerencia duns Estados noutros. - Repulsa do racismo. - Crítica á carreira de armamentos. - Non aliñamento na p. de bloques. Consecuencias: - Aceleración do proceso descolo- nizador. - Impulsa a distensión mundial. - Define a posición do Terceiro Mun- do no contexto mundial.
 • 14. A independencia da África negra Basease nos seguintes: Factores: - Desprestixio do sistema colonial - Estruturación dos movementos liberación. - Consecución de independencias negociadas. - Chamamentos da ONU, a Igrexa católica e das elites intelectuais metropolitanas cara a emancipa- ción. Plantexa os seguintes: Problemas: - Creación de fronteiras artificiais. - Fragmentación étnica. - Aparición do neocolinialismo. - Imposición de réximes brancos que aplican o segregacionismo racial. - Dificultades para unha integra- ción política común das nacións africanas. Prodúcese a partir de 1960
 • 16. O neocolonialismo Estivo xerado por: Independencias pactadas Resistencias populares Que deron lugar a Que deron lugar a Gobernos prooccidentais intervencións das metrópoles Que facilitan Impulsando Financiando A continuidade da explotación económica das ex-colonias Rivalidades étnico-reli- xiosas. Guerras civís. Para acadar Caracterízase por: - Dependencia comercial (intercambio desigual) - Dependencia financeira e tecnolóxica. - Dependecia ideolóxica. - Control político indirecto.
 • 17. O Terceiro Mundo 1. Orixes do termo: Foi utilizado por primeira vez polo economista e demó- grafo francés A. Sauvy para referirse aos países sub- desenvolvidos, chamándolles Terceiro Mundo por ana- loxía co Terceiro Estado da Revolución Francesa de 1789. Alfred Sauvy (1898-1990) Desenvolvemento económico 2. Indicadores do desenvolvemento: a) Indicadores económicos: - PNN, PNB, PIB. b) Índice de desenvolvemento Humano (IDH): - Esperanza de vida, consumo de calorías, nivel de alfabetiza- ción, renda per cápita. c) Outros indicadores: - Demográficos, gasto en educación, habitantes por médico... 3. Trazos do subdesen- volvemento: 1. Estruturas políticas, sociais e económicas inestables. 2. Elevado crecemento natural e alta mortalidade infantil. 3. Economía de subsistencia ou de exportación de materias pri- mas, baixo nivel tecnolóxico e de industrialización. 4. Baixo nivel de renda per cápita e instrución. 5. Cobertura sanitaria insuficiente e deficiencias alimentarias. 6. Intercambios comerciais desfavorables (Intercambio desigual) 7. Explotación deficiente dos recursos naturais e subprodución.
 • 18. Desenvolvemento e subdesenvolvemento Índice de Desenvolvemento Humano (IDH)
 • 19. O neocolonialismo dos EE.UU. en Latinoamérica Antecedentes Independencia no s. XIX Réximes caciquís Economía de exportación Gobernos autoritarios Dependencia económica Circunstancias Fracaso da industrialización Aumento da débeda externa Vía socialista Bases Doutrina Monroe Política intervencionista Financiamento de guerrillas Uso de multinacionais Freno Imposición Instrumentos