Successfully reported this slideshow.

13. transportes e comunicacións.

0

Share

Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

13. transportes e comunicacións.

0

Share

Download to read offline

Selección de diapositivas introductorias ao tema dos transportes e comunicacións para 2º curso de bacharelato.

Selección de diapositivas introductorias ao tema dos transportes e comunicacións para 2º curso de bacharelato.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

13. transportes e comunicacións.

 1. 1. Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra) 13. Transportes e comunicacións
 2. 2. Concepto e utilidade do transporte Definición Permite trasladar algo dun lugar a outro Persoas Mercadurías Sistemas de transporte. Son as formas ou modos nos que se poden realizar os desprazamentos Articulan o territorio. Canalizando os fluxos de materiais e persoas por uns puntos ou por outros. Organización Terrestre Tubaxe Marítimo Aéreo Tipos
 3. 3. O transporte terrestre 1. O transporte por estrada <ul><li>É o máis importante medio de transporte en España: 90% do tráfico de persoas e 85% de merca-
 4. 4. durías. </li></ul><ul><li>A rede ten unha estrutura básica radial que conecta Madrid coas principais cidades da periferia. </li></ul><ul><li>Ten dous tipos de vías: </li></ul>1. Rede do Estado (REE). Son Competencia do Mº. de Fo- mento. 2. Rede secundaria. Son com- petencia das CC.AA.,Dipu- tacións ou Concellos. <ul><li>A rede de autoestradas. Na que
 5. 5. se realizan fortes investimentos
 6. 6. para mellorar os transportes. </li></ul><ul><li>O parque de automóbiles está me-
 7. 7. drando continuamente. Na actuali-
 8. 8. dade hai arredor de 700 vehículos
 9. 9. por cada 1000 hab. </li></ul>
 10. 10. O transporte terrestre 2. A rede de ferrocarrís <ul><li>España ten unha densidade de rede ferroviaria inferior á media europea: 15.000 qm. de rede. </li></ul><ul><li>Ten tres anchos de vía: a) vía estreita; b) ancho español; c) ancho europeo . </li></ul><ul><li>Dende 1975 realizaronse grandes melloras: renovación do material rodante, modernización d e
 11. 11. vías, electrificación e desdobramentos. </li></ul><ul><li>Dende 1975 realizaronse grandes melloras: renovación do material rodante, modernización d e
 12. 12. vías, electrificación e desdobramentos. </li></ul><ul><li>A maior innovación produciuse en
 13. 13. 1991 coa inauguración do AVE Ma-
 14. 14. did-Sevilla </li></ul><ul><li>Na actualidade estanse facendo grandes inversións en alta veloci-
 15. 15. dade, aumentando o nº de liñas. </li></ul><ul><li>O AVE chegará a Galicia no 2015 según as previsións gubernamen-
 16. 16. tais. </li></ul><ul><li>ADIF é o órgano xestor da cons-
 17. 17. trucción e mantemento das infra-
 18. 18. estruturas. </li></ul><ul><li>A modernización actual afecta ta- mén a servizos e material rodante. </li></ul>
 19. 19. O transporte terrestre 3. O transporte por tubaxes <ul><li>Os produtos transportados son a auga e os hidrocarburos. É o transporte máis barato e rápido. </li></ul><ul><li>As redes de transporte de auga, tanto potable como residual son as máis densas de todas. </li></ul><ul><li>Os oleodutos transportan petróleo e os gasodutos gás natural. A rede especializase en: </li></ul>1. Oleodutos para transporte de crús: abastece as refinerías. 2. Oleodutos para refinados: dis- tribúe gasolinas, gasóleos e queroxenos de aviación. 3. Gasodutos: conéctanse a rede europea e norteafricana distri- buíndo o gas por toda España.
 20. 20. O transporte terrestre 4. A rede eléctrica <ul><li>É un entramado de cables de 33500 qm. que atravesan o territorio para o transporte da electricidade </li></ul><ul><li>Existen diversas empresas de ámbito rexional que xestionan as redes de alta tensión nas diferentes
 21. 21. Comunidade Autónomas </li></ul><ul><li>Organízase en dous tipos de redes: </li></ul>1. Rede de alta tension. Conduce a electricida- de desde as centrais productoras ata as sub- estacións transforma- doras e leva unha ten- sión de 110 a 400 kV. 2. Rede de distribución local. Leva a electrici- dade desde as subes- tacións ata os transfor- madores locais, onde é reducida para as viven- das e as industrias.
 22. 22. O transporte marítimo <ul><li>É o principal medio para transportar mercadorías de gran volume e pesadas a longa distancia: o 70% do co-
 23. 23. mercio español. </li></ul>A rede de portos está formada por arredor de 200, moitos deles son pequenos e adícanse á pesca. Pero existen 28 que están capacitados para cargar e des- cargar mercadorías ou pasaxeiros, entre eles: Alxe- ciras, Barcelona, Valencia ou Bilbao. Ferry Hidroesvarador Catamarán Trasatlántico O transporte de viaxeiros a curta distancia realízase por medio de ferrys, catamaráns ou hidroescorrega- dores. A pasaxe de cruceiros faise en trasatlánticos, que viaxan a longas distancias dende portos como Barcelona, Vigo, Palma de Mallorca ou Málaga.
 24. 24. O transporte aéreo <ul><li>Transporte ideal para viaxeiros e mercadorías lixeiras e perecedeiras a media e longa distancia. </li></ul><ul><li>A rede de Aeroportos Españois e Navegación Aérea (AENA) xestiona 47 aeroportos. Moitos con pouca
 25. 25. actividade. Os máis importantes son: Madrid, Barcelona, P. de Mallorca, Málaga, Tenerife... </li></ul><ul><li>Nos aeroportos de Madrid e Barcelona predominan os voos regulares, nos demais os charter. </li></ul><ul><li>As principais compañías aéreas españolas son: </li></ul>O cambio máis importate nos últimos anos foi a aparición do low cost . A primacía do avión estase vendo ameazada pola construción das liñas de alta velocida- de ferroviaria.
 26. 26. A rede de transportes no futuro <ul><li>Integración da rede española coa europea a través dos Pireneos, que presenta dificultades orográficas. </li></ul><ul><li>Os pasos de montaña son escasos e estreitos. Só son doados nos extremos: Irún e Portbou </li></ul><ul><li>O sistema español está influenciado pola politica común de transportes da Unión Europea </li></ul><ul><li>O plano europeo prevé tres conexións internacionais: </li></ul>1. Eixo Mediterráneo. Por Portbou, ata Alxeciras. 2. Eixo Central. Por Candanchú, ata Madrid e Lisboa. 3. Eixo Atlántico. Por Irún, ata Valla- dolid e O Porto Proposta de túnel de 40 qm. para atravesar os Pireneos polo Eixo Central.
 27. 27. As comunicacións 1. Os servizos postais <ul><li>En España están configurados por dous servizos clave: correos e telégrafos, que son competencia do
 28. 28. Estado. </li></ul>Correos perdeu parte da súa importancia debido á competencia das empresas pri- vadas de mensaxería e paquetería e ta- men pola aparición das novas tecnolo- xías, que sustituírón servizos que antes eran básicos: transferencias de fondos, xiros postais... Telégrafos foi moi importante ata a década de 1980, pero a partir de aquí as súas fun- cións foron asumidas polo teléfono, o telex, o telefáx e finalmente polas comu- nicacións por internet, principalmente o correo electrónico.
 29. 29. As comunicacións 2. As redes telefónicas <ul><li>O servizo telefónico foi monopolio do Estado ata 1944. A Compañía Telefónica Nacional de España crea-
 30. 30. rase en 1924 e hoxe varias compañías se reparten o servizo fixo e móbil. </li></ul>A telefonía fixa sufriu un leve retroceso coa competencia da telefonía móbil, pero na ac- tualidade mantense estable, aínda que con bastantes disparidades entre unhas CC.AA e outras. A marca Movistar engloba hoxe a telefonía fi- xa e a móbil, aínda que nos inicios era esclu- siva da telefonía móbil, que experimentou ful- gurantes avances tecnolóxicos entre 1983 e a actualidade e estendeuse o seu uso de xeito incomparable ata acadar a ratio de máis liñas que habitantes.
 31. 31. As comunicacións 3. Os medios de comunicación de masas <ul><li>En España os máis importantes son: a prensa, a televisión e a radio. </li></ul>1. A prensa 2. A televisión 3. A radio España é un dos últimos países de Europa na lectura de prensa, aínda que hai que pensar que o periodismo dixital podería au- mentar estes datos. Foi monopolio estatal ata 1990. Na actualidade operan varias cadeas. Con todo, o cambio máis importan- te produciuse en 2010 coa TDT, que permite a interactividade. Sufriu unha forte competencia da TV, pero na actualidade ten unha audiencia consolidada, xa que as novas tecnoloxías permiten a che- gada do sinal a todas partes.
 32. 32. As comunicacións 4. Os novos sistemas de comunicación <ul><li>Internet produciu un cambio extraordinario en todos os sistemas de comunicación. </li></ul><ul><li>Permite a transmisión de datos, texto, son imaxe e aplicacións como o teletraballo, ensino a distan-
 33. 33. cia e a conexión a redes de investigación. </li></ul>Ano 2007 O uso de internet non fixo máis que aumentar nos últimos tempos. Pero existe unha gran diferencia de implantación entre unhas Comunidades Autó- nomas e outras. Os servizos de internet máis utilizados son: correo elec- trónico, busca de información, dercarga de arquivos, chat, compras on-line...

×