Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

5. Os riscos naturais e ambientais.

 1. 1. Sociedade e contorno natural1 1. Prehistoria e Idade Antiga. Unha paisaxe modelada polas forzas naturais daba espacio á crecente diversificación das actividades que iniciaba o home. 2. Nas aldeas medievais e modernas, os campos e camiños comenzan a esculpir unha nova paisaxe 3. A industria fai a súa a- parición no s. XIX e o medio natural resíntese do seu e- fecto rapidamente. 4. O desenvolvemento das cidades actuais demanda to- do e agora do medio no que se asentan. Producindo gran- des transformacións no con- torno. A transformación do espacio xeográfico
 2. 2. Residuos urbanos 3
 3. 3. Contaminación atmosférica 4
 4. 4. Verquidos 5
 5. 5. Sobreexplotación de recursos6
 6. 6. Contaminación acústica 7
 7. 7. Riscos naturais. Tipos 8 Esfera da terra Riscos ambientais Litosfera. Sismos Vulcanismo Aluvións Escorregamentos Atmosfera. Ventos fortes Ondas de frío. Temporais de neve Biosfera. Incendios Plagas epidemias Hidrosfera. Inundacións Secas Aludes Tipos de riscos naturais
 8. 8. Inundacións 9                                                                            
 9. 9. As oscilacións do Jet Stream10 Formación dunha gota fría
 10. 10. Terreos potencialmente inundables11
 11. 11. Riscos naturais de orixe meteorolóxica: A seca12 Mapa de % de precipitación sobre o normal. 2005
 12. 12. Encoro en niveis mínimos 13
 13. 13. Cauce seco dun río. 14
 14. 14. Oscilación de precipitacións en España.15 A seca: un fenómeno cíclico na Península
 15. 15. Temporal de vento 16
 16. 16. Temperaturas e ventos o 16-II-2006 (80 km/h)17
 17. 17. Os efectos do vento en terra18
 18. 18. Mapa de isotermas. 18-II-198719
 19. 19. Os efectos do frío sobre os cultivos20
 20. 20. Efectos dos temporais de neve21
 21. 21. Efectos dos temporais de neve22
 22. 22. efectos da neve nas poboacións.23
 23. 23. A xeración da sismicidade. 24 Límites e movementos das placas tectónicas
 24. 24. Mapa da sismicidade potencial da Península Ibér25
 25. 25. Efectos dun terremoto en España26
 26. 26. Riscos naturais de orixe xeolóxica27 • Mapa da actividade sísmica do NO penínsular
 27. 27. Erupción do volcán Teneguía. Illa da Palma (Can28
 28. 28. Diversos tipos de escorregamentos e desprendem29
 29. 29. Gran escorregamento de terras30
 30. 30. Problemas ambientais: degradación da vexetació31
 31. 31. Problemas ambientais: a deforestación.32 Deforestación producida pola roturación
 32. 32. A deforestación: incendios 33
 33. 33. Problemas ambientais: a erosión.35
 34. 34. Problemas ambientais: a desertificación.36
 35. 35. Problemas ambientais: a desertificación.37
 36. 36. Problemas ambientais: a contaminación atmosfér38
 37. 37. Problemas ambientais: gases contaminantes da at39
 38. 38. Problemas ambientais: o efecto "illa de calor"40
 39. 39. Problemas ambientais: a chuvia ácida.41
 40. 40. Problemas ambientais: o efecto invernadoiro.42
 41. 41. Problemas ambientais: a contaminación dos solo43
 42. 42. Problemas ambientais: a contaminación das auga44 Insecticidas Fertilizantes Augas residuais Verquidos industriais Acuífero subterráneo Agricultura Cidade Industria Pozo Axentes contaminantes das augas
 43. 43. Problemas ambientais: contaminación do mar.45
 44. 44. Problemas ambientais: contaminación das augas46 Río
 45. 45. Problemas ambientais: reciclado de resíduos.47
 46. 46. Problemas ambientais: incineración de resíduos.48
 47. 47. Problemas ambientais: materias primas da compo49
 48. 48. Preservación do medio: Parques Nacionais.50
 49. 49. Preservación do medio: reservas da biosfera.51
 50. 50. Preservación do medio: reservas da biosfera52

×