15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión

Ismael Vide González
Ismael Vide GonzálezProfesor de E. Secundario at Ismael Vide González
15. Os contrastes territoriais e
  as politicas de cohesión.
              Ismael Vide González
              IES Maria Soliño
              Cangas (Pontevedra)
CAUSAS ECONÓMICAS
As orixes dos
desequilibrios                                    Prodúcense po-
rexionais                                       las diferentes
                                           evolucións es-
                                            paciais da in-
                                           dustrialización,
                                           das vías de co-
           Teñen                              municación e
                                           transporte ou
                                           das dispoñibi-
                                           lidades de ca-
                                              pital.
                         Zonas industriais en España
 CAUSAS POLÍTICAS                CAUSAS DEMOGRÁFICAS


                 Derivan das
                decisións po-                    Dende o século
                 líticas adop-                    XVIII o crece-
   Felipe V    Sagasta   tadas polos                     mento da po-
                diferentes go-                     boación foi
                bernos ao lon-                     desigual no
                 go do tempo                      territorio.
                dende o sécu-
                   lo XVIII.

                         Densidades de poboación en España
  Primo de Rivera  M. Azaña
Causas políticas

                               Desenvólvense ao longo de


                                    Séculos
    Século XVIII              Século XIX          1º e 2º terzo do século XX  Último terzo do século XX

                                                     Época democrática:
Fomentouse:             Impulsouse:              II República:         a) Nova división administrativa:
a) A eliminación de fronteiras    a) unha nova división admi-      a) Reforma Agraria inacaba-   CC.AA.
  interiores.             nistrativa que sustitúe os       da.            b) Mellora a situación dalgun-
b) A construción do sistema       reinos por provincias.       b) Inténtase un desenvolve-   has comunidades.
  radial de comunicacións.                          mento equilibrado do te-  c) Os Fondos de Compensa-
c) A liberdade do comercio                           rritorio.           ción Interterritorial moderni-
  con América.                               c) A Guerra Civil trunca os   zan comunicacións e indus-
                                        proxectos.          tria.
                                                     d) Pero as diferenzas persis-
                                                       ten.
Estas medidas producen:
1. O impulso das economías     División administrativa de J. de    Época de Franco:
  da periferia.          Burgos. 1833
                                      a) Acrecéntanse as diferen-
                                        zas interrexionais.
                                      b) Potenciase a emigración
                                        das rexións pobres ás
                                        ricas.
Resultados definitivos:
- Mantivéronse as estruturas     Resultados definitivos:
 socio-económicas de A. R.     - Estas medidas tampouco
- Polo tanto, a R. Industrial non   producen moitos cambios.
 chegou ao país.
Causas económicas (I)

   No século XVIII...          Densidade de poboación
           a finais do s. XVIII                       Produciuse nas rexións periféricas o desen-
                       volvemento da agricultura, das manufacturas
                           e do comercio marítimo...
Isto impulsou o crecemento da poboación
nestas rexións, en claro contraste coas zo-
 nas interiores, que permaneceron dedica-
 das case exclusivamente á agricultura.                   Provincias e clases
                                       agrícolas cara 1797
Causas económicas (II)

      No século XIX...


      A implantación industrial na España do s. XIX
                              O trazado do ferrocarril non chegou a amplas
                              zonas de España, o que motivou que algunhas
                              rexións non participasen no desenvolvemento
                                       económico.
A industrialización non foi uniforme no espazo.
Só tres zonas acadaron un certo nivel: P. Vasco,
Madrid e Cataluña. As demais non foron indus-
          trializadas.
Causas económicas (III)

     No século XX...
                          A industria medrou moito, pero só
                          nas zonas xa industrializadas no
                                século XIX.
O peso económico desprazouse
cara estas zonas e distanciou as
    demais rexións.
Causas económicas (IV)
                        Relacionadas co
No século XVIII...               Comercio...               Implantación do libre
               comercio con América
                 no s. XVIII.
                                  Galeón español do s. XVIII

                           En 1778, cando se ampliou o derei-
                           to a comerciar con América, as ci-
                           dades da costa aproveitaron a oca-
                           sión para abrir novos mercados e
                           iniciar un proceso de industrializa-
                           ción. O centro non disfrutou destas
                                  melloras.
Causas económicas (V)
                        Relacionadas co
     No século XIX...            Comercio...
                       A emancipación colonial supuxo un forte
                       retroceso do comercio nos portos espa-
                        ñois no momento inicial. Pero máis tar-
                       de recuperouse e seguiu sendo moi be-
                        neficioso para as cidades costeiras.
Emancipación
 das colonias
 españolas                          Fábrica de tabacos de A Coruña cara a segunda metade
                            do s. XIX. A súa materia prima procedía de Cuba
Causas económicas (VI)
                                   Relacionadas co
                No século XX...            turismo...
Praia de Benidorm (Alacante)
                                            Zonas turísticas
Coa chegada do turismo, a costa mediterránea,
as Baleares e as Canarias aumentaron os seus
 ingresos e creceron a construción e o sector
 inmobiliario. De novo, as zonas do interior fo-
      ron alleas ao fenómeno.
Evolución da poboación española
                                                       Evolución da poboación española

                                                                   Século XVIII
                                                                    Século XVIII

                                             Millóns
Causas demográficas                                    Millóns                       12
                        12
       No século XVIII...
                       10
                        10

                        88
                            V e c inda rio de Ca mpoflorido
                            V e c inda rio de Ca mpoflorido
  A poboación española gozou dun especta-
                                                                                  Ce ns o de Florida bla nc aa
                        66
                                                                                   Ce ns o de Florida bla nc
                                                    Ca ta ss trode EE ns e na da
                                                            ns e na da
  cular crecemento...
                                                                       ns o de A ra nda
                                                                                                   C e ns o de G odoy
                                                                      C ee ns ode A ra nda
                                                                                                  C e ns o de G odoy
                        44
                                                          de
                                                       tro
                        22
                                                    Ca ta
                                                                      C
 Densidade de poboación no S. XVIII      00
                        1717
                        1717                         1752
                                                   1752               1768
                                                                    1768            1787
                                                                                 1787               1797
                                                                                                  1797
                       Fonte: elaboración propia
                        Fonte: elaboración propia
                                                      ... Pero repartíase desigualmente no
                                                      territorio: altas densidades na peri-
                                                      feria e baixas no interior.
1. As guerras
Causas demográficas
      No século XIX...
   A poboación estancouse por...
   A poboación estancouse por...
  3. A industrialización            2. As pestes
Causas demográficas
         No século XX...


 A saída de miles de emigrantes das rexións máis
 desfavorecidas: Galicia, Asturias, Andalucía, Es-
 tremadura, Castela-León.. cara América e outros
  destinos, contribuíu a aumentar os desequili-
          brios rexionais.
                           O “éxodo rural” e as migracións interiores, dende as
                            zonas menos desenvolvidas ás máis industrializa-
                           das e terciarizadas, acentuaron as diferenzas demo-
                                 gráficas no espazo xeográfico.
Emigración española a Europa e América
Os contrastes
Os contrastes
demográficos
demográficos A densidade de poboación da Península demostra
 A densidade de poboación da Península demostra
 unha gran desigualdade entre as CC. AA. :: unhas
 unha gran desigualdade entre as CC. AA. unhas
 son auténticos “desertos humanos” e outras pre-
 son auténticos “desertos humanos” e outras pre-
      sentan densidades notables.
      sentan densidades notables.
                                   Paisaxe rural da Meseta con moi baixa densidade de poboación
Paisaxe rural con notable densidade de poboación no norte de España
Un crecemento demográfico desigual

     Crecemento natural
                       (Taxas en 0/00)                        (Taxas en 0/00)As taxas brutas de mortalidade e natalidade tamén son diferentes por CC. AA. As comunidades con crecemento natural
 negativo correspóndense coas de crecemento económico lento: Galicia, Asturias, Castela-León, Estremadura, Aragón,
P. Vasco. Pola contra, as de crecemento natural positivo son máis dinámicas economicamente: Cataluña, Murcia, Valen-
                cia, Madrid, Andalucía, A Rioxa, Navarra, Baleares, Canarias.
Un crecemento demográfico desigual
                           Un crecemento demográfico desigual

Natalidade e mortalidade
           Taxas brutas de natalidade e mortalidade por CC.AA.
                                                                      Ano 2010


              Ta ntos por mil


     14

     12

     10

     8

     6

     4

     2

     0
            í  a     ón      ria
                             s
                                    r  es      ia
                                               s      ria     ón      c  ha       ña       an
                                                                                      a
                                                                                             ur
                                                                                                a     ia    rid    ci
                                                                                                                 a    rra   sc
                                                                                                                           o    xa
           uc       ag               ea        ar        b       Le      an        lu        ci        ad      lic    ad    ur     va          io
         al      Ar
                         tu
                                 al        an
                                                  ta                       ta       n                 a     M     M      a     Va    R
       d               As                          an       .e      M        a        le       re
                                                                                          m       G     e     e      N
                                                                                                                      P.     A
      An                     I.
                               B         C       C       C      .A
                                                                      C        a        t               .d    .d     .d
                                                                                                                 e
                                                           C                 .V       Ex               C     R    . F
                                                                          C                                  C
                                                                Mortalidade               Natalidade

     Fonte: elaboración propia con datos do INE
Os desequilibrios socioeconómicos
                                   Os desequilibrios socioeconómicos

Distribución sectorial da poboación
  activa e participación no PIB.


                              Indicadores económicos das Comunidades Autónomas

                                                                                       A no 2009


                  %
      100


       80


       60


       40


       20


        0
                  ía         n           s
                                               te
                                                  s
                                                         ia
                                                           s          ia          ón         ha     ñ  a          a
                                                                                                                    ur
                                                                                                                      a      ia         rid       ci
                                                                                                                                                a
                                                                                                                                                         rr
                                                                                                                                                            a       co         a
               uc         gó          r  ia       r          r           br         Le
                                                                                       c      lu         ia
                                                                                                         n
                                                                                                                          al
                                                                                                                           ic                                     as        io
                                                                                                                                                                           x
              al       ra           tu         ea         na          a                     an      ta         nc           ad                  ad         ur         a
            d        A           s           al        a           nt           e                                     m         G          M         M          av        V         R
          An
                              A           B         C         C
                                                             a
                                                                      e  la         A
                                                                                   M      Ca         al
                                                                                                    e
                                                                                                         t   re                   e      d   e        e
                                                                                                                                                    N        aí
                                                                                                                                                             s         A
                           de                                        st           a-               .V                              .d      R.                    P
                         P.         Ill
                                    as                              a            el                        Es                   C                    .d
                                                                C             t                C                                                .F
                                                                          as                                                                 C
                                                                        C
                              P . a c tiv a na a gric ultura P . a c tiv a na indus tria P . a c tiv a nos s e rv izos P a rtic ipa c ión no P IB na c iona l


       Fonte: elaboración propia con datos do INE
Comunidades con    Comunidades    Comunidades cun forte
agricultura avanzada  industrializadas    sector turístico
                     Os desequilibrios
                      económicos


                     En conxunto, e se se ten
                      en conta a achega ao
                     PIB nacional, obsérvase
                      que son poucas as co-
                     munidades que exercen
                      un peso significativo
                     dentro da economía es-
                      pañola. Isto quere dicir
                      que os desequilibrios
                      son evidentes e que a
                      riqueza segue concen-
                      trada en poucas áreas.
Desequilibrios                     Case sempre se producen como consecuencia dos
  sociais                            desequilibrios económicos


Os máis importantes son:
Os máis importantes son:


     1. O paro                       3. Renda bruta dispoñi-      4. Prezo medio da
                    2. A inflación
                                  ble per cápita.           vivenda
Andalucía 21,8          C.-A Mancha 0,9        P. Vasco 30.450    2008   Estremadura 1.684
            2008               2008             2008              2008
C. F. de Navarra 8,1       P. Vasco 1,9         Andalucía 18.154         P. Vasco 3.981


                 6. Redes de comunica-     7. Innovacións tecno-     8. Fondos de compensa-
 5. A atención sanitaria                                      ción interterritorial
                   ción e transporte         lóxicas
C. Valencia 2,7 c/1000 h.    Aragón 400 c/1000h      C.-A Mancha, internet 40,5%   Cantábria: 19,43 e/h
             2008             2007               2009             2009
Cataluña 4,5 c/1000 h.      Madrid 500 c/1000h      Madrid, internet 62,3%      Estremadura 89,63 e/h
Políticas de cohesión e incidencia en Galicia

Galicia ten un caracter periférico debido ao
Galicia ten un caracter periférico debido ao       Co fin de solventar estes problemas, tanto
                             Co fin de solventar estes problemas, tanto
menor grao de desenvolvemento fronte a
menor grao de desenvolvemento fronte a          España como a Unión Europea, tomaron
                             España como a Unión Europea, tomaron
outras comunidades ou rexións europeas
outras comunidades ou rexións europeas          medidas para promover un desenvolvemento
                             medidas para promover un desenvolvemento
polas seguintes razóns:
polas seguintes razóns:                 harmónico:
                             harmónico:


1. Demografía:                                1. Axudas económicas:
- Pob. maioritariamente rural.                        - Fondos de Compensación
- Distribución desigual.                            Interterritorial.
- Pob. avellentada.                             - Fondos Estruturais.
                                       - Fondo de Cohesión.


2. Economía:
- Moita importancia do s. pri-
 mario.                                   2. Cooperación territorial:
- Pequeno s. terciario.                           - Con rexións de Francia, Ita-
- Industrialización reducida.                         lia, Polonia e o Norte de
- Alta taxa de paro.                              Portugal.
- PIB baixo.                                       3. Obxectivos:
3. Infraestruturas:                             - Diversificar a economía.
- Deficientes en transporte e                        - Reactivar a industria.
 Comunicacións.                               - Promover o s. terciario.
- Escasa dotación de equipa-                         - Mellorar as infraestruturas.
 mentos e servizos.                             - Frear o despoboamento ru-
- Tecnoloxía anticuada.                            ral...
Os desequilibrios rexionais          Combátense coa promoción do desenvolvemento eco-
  no marco da U.E.                  nómico das rexións atrasadas.
 En vermello, rexións europeas susceptíbeis
    de recibir Fondos Estruturais.            Fondos Estruturais
                         Obxectivos:
                         1. Fomentar o crecemento e o emprego nas rexións
                           menos desenvolvidas.
                         2. Reforzar a competitividade e o atractivo das re-
                           xións.
                         3. Aumentar a cooperación a escala transfronteiriza,
                           transnacional e interrexional.
1 of 20

Recommended

Tema 1 Diversidade xeolóxica e morfolóxica. Vocabulario e imaxes by
Tema 1 Diversidade xeolóxica e morfolóxica. Vocabulario e imaxesTema 1 Diversidade xeolóxica e morfolóxica. Vocabulario e imaxes
Tema 1 Diversidade xeolóxica e morfolóxica. Vocabulario e imaxesGloria Martínez Marín
1K views12 slides
Tema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.Xeografía by
Tema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.XeografíaTema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.Xeografía
Tema 14 Transformacións recentes na estrutura das cidades. 2º Bach.XeografíaGloria Martínez Marín
817 views12 slides
Tema 11 A organización política das sociedades by
Tema 11 A organización política das sociedadesTema 11 A organización política das sociedades
Tema 11 A organización política das sociedadesRosacidgalante
1.1K views28 slides
Tema 13 Urbanismo e ordenación do territorio. 2ºBACH: Xeografía by
Tema 13 Urbanismo e ordenación do territorio. 2ºBACH: XeografíaTema 13 Urbanismo e ordenación do territorio. 2ºBACH: Xeografía
Tema 13 Urbanismo e ordenación do territorio. 2ºBACH: XeografíaGloria Martínez Marín
625 views6 slides
Tema 9: O espazo urbano by
Tema 9: O espazo urbanoTema 9: O espazo urbano
Tema 9: O espazo urbanoRosacidgalante
484 views47 slides
Tema 3 as actividades do sector primario by
Tema 3 as actividades do sector primarioTema 3 as actividades do sector primario
Tema 3 as actividades do sector primarioRosacidgalante
629 views37 slides

More Related Content

More from Ismael Vide González

6. europa a finais do século xix by
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xixIsmael Vide González
758 views11 slides
1. fontes, métodos e correntes historiográficas by
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficasIsmael Vide González
1.6K views10 slides
17. a nova orde mundial. by
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.Ismael Vide González
769 views26 slides
16. un mundo en crise by
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en criseIsmael Vide González
672 views20 slides
R. sacra by
R. sacraR. sacra
R. sacraIsmael Vide González
813 views63 slides
14. os espazos turísticos. by
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.Ismael Vide González
523 views21 slides

More from Ismael Vide González(20)

15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión

 • 1. 15. Os contrastes territoriais e as politicas de cohesión. Ismael Vide González IES Maria Soliño Cangas (Pontevedra)
 • 2. CAUSAS ECONÓMICAS As orixes dos desequilibrios Prodúcense po- rexionais las diferentes evolucións es- paciais da in- dustrialización, das vías de co- Teñen municación e transporte ou das dispoñibi- lidades de ca- pital. Zonas industriais en España CAUSAS POLÍTICAS CAUSAS DEMOGRÁFICAS Derivan das decisións po- Dende o século líticas adop- XVIII o crece- Felipe V Sagasta tadas polos mento da po- diferentes go- boación foi bernos ao lon- desigual no go do tempo territorio. dende o sécu- lo XVIII. Densidades de poboación en España Primo de Rivera M. Azaña
 • 3. Causas políticas Desenvólvense ao longo de Séculos Século XVIII Século XIX 1º e 2º terzo do século XX Último terzo do século XX Época democrática: Fomentouse: Impulsouse: II República: a) Nova división administrativa: a) A eliminación de fronteiras a) unha nova división admi- a) Reforma Agraria inacaba- CC.AA. interiores. nistrativa que sustitúe os da. b) Mellora a situación dalgun- b) A construción do sistema reinos por provincias. b) Inténtase un desenvolve- has comunidades. radial de comunicacións. mento equilibrado do te- c) Os Fondos de Compensa- c) A liberdade do comercio rritorio. ción Interterritorial moderni- con América. c) A Guerra Civil trunca os zan comunicacións e indus- proxectos. tria. d) Pero as diferenzas persis- ten. Estas medidas producen: 1. O impulso das economías División administrativa de J. de Época de Franco: da periferia. Burgos. 1833 a) Acrecéntanse as diferen- zas interrexionais. b) Potenciase a emigración das rexións pobres ás ricas. Resultados definitivos: - Mantivéronse as estruturas Resultados definitivos: socio-económicas de A. R. - Estas medidas tampouco - Polo tanto, a R. Industrial non producen moitos cambios. chegou ao país.
 • 4. Causas económicas (I) No século XVIII... Densidade de poboación a finais do s. XVIII Produciuse nas rexións periféricas o desen- volvemento da agricultura, das manufacturas e do comercio marítimo... Isto impulsou o crecemento da poboación nestas rexións, en claro contraste coas zo- nas interiores, que permaneceron dedica- das case exclusivamente á agricultura. Provincias e clases agrícolas cara 1797
 • 5. Causas económicas (II) No século XIX... A implantación industrial na España do s. XIX O trazado do ferrocarril non chegou a amplas zonas de España, o que motivou que algunhas rexións non participasen no desenvolvemento económico. A industrialización non foi uniforme no espazo. Só tres zonas acadaron un certo nivel: P. Vasco, Madrid e Cataluña. As demais non foron indus- trializadas.
 • 6. Causas económicas (III) No século XX... A industria medrou moito, pero só nas zonas xa industrializadas no século XIX. O peso económico desprazouse cara estas zonas e distanciou as demais rexións.
 • 7. Causas económicas (IV) Relacionadas co No século XVIII... Comercio... Implantación do libre comercio con América no s. XVIII. Galeón español do s. XVIII En 1778, cando se ampliou o derei- to a comerciar con América, as ci- dades da costa aproveitaron a oca- sión para abrir novos mercados e iniciar un proceso de industrializa- ción. O centro non disfrutou destas melloras.
 • 8. Causas económicas (V) Relacionadas co No século XIX... Comercio... A emancipación colonial supuxo un forte retroceso do comercio nos portos espa- ñois no momento inicial. Pero máis tar- de recuperouse e seguiu sendo moi be- neficioso para as cidades costeiras. Emancipación das colonias españolas Fábrica de tabacos de A Coruña cara a segunda metade do s. XIX. A súa materia prima procedía de Cuba
 • 9. Causas económicas (VI) Relacionadas co No século XX... turismo... Praia de Benidorm (Alacante) Zonas turísticas Coa chegada do turismo, a costa mediterránea, as Baleares e as Canarias aumentaron os seus ingresos e creceron a construción e o sector inmobiliario. De novo, as zonas do interior fo- ron alleas ao fenómeno.
 • 10. Evolución da poboación española Evolución da poboación española Século XVIII Século XVIII Millóns Causas demográficas Millóns 12 12 No século XVIII... 10 10 88 V e c inda rio de Ca mpoflorido V e c inda rio de Ca mpoflorido A poboación española gozou dun especta- Ce ns o de Florida bla nc aa 66 Ce ns o de Florida bla nc Ca ta ss trode EE ns e na da ns e na da cular crecemento... ns o de A ra nda C e ns o de G odoy C ee ns ode A ra nda C e ns o de G odoy 44 de tro 22 Ca ta C Densidade de poboación no S. XVIII 00 1717 1717 1752 1752 1768 1768 1787 1787 1797 1797 Fonte: elaboración propia Fonte: elaboración propia ... Pero repartíase desigualmente no territorio: altas densidades na peri- feria e baixas no interior.
 • 11. 1. As guerras Causas demográficas No século XIX... A poboación estancouse por... A poboación estancouse por... 3. A industrialización 2. As pestes
 • 12. Causas demográficas No século XX... A saída de miles de emigrantes das rexións máis desfavorecidas: Galicia, Asturias, Andalucía, Es- tremadura, Castela-León.. cara América e outros destinos, contribuíu a aumentar os desequili- brios rexionais. O “éxodo rural” e as migracións interiores, dende as zonas menos desenvolvidas ás máis industrializa- das e terciarizadas, acentuaron as diferenzas demo- gráficas no espazo xeográfico. Emigración española a Europa e América
 • 13. Os contrastes Os contrastes demográficos demográficos A densidade de poboación da Península demostra A densidade de poboación da Península demostra unha gran desigualdade entre as CC. AA. :: unhas unha gran desigualdade entre as CC. AA. unhas son auténticos “desertos humanos” e outras pre- son auténticos “desertos humanos” e outras pre- sentan densidades notables. sentan densidades notables. Paisaxe rural da Meseta con moi baixa densidade de poboación Paisaxe rural con notable densidade de poboación no norte de España
 • 14. Un crecemento demográfico desigual Crecemento natural (Taxas en 0/00) (Taxas en 0/00) As taxas brutas de mortalidade e natalidade tamén son diferentes por CC. AA. As comunidades con crecemento natural negativo correspóndense coas de crecemento económico lento: Galicia, Asturias, Castela-León, Estremadura, Aragón, P. Vasco. Pola contra, as de crecemento natural positivo son máis dinámicas economicamente: Cataluña, Murcia, Valen- cia, Madrid, Andalucía, A Rioxa, Navarra, Baleares, Canarias.
 • 15. Un crecemento demográfico desigual Un crecemento demográfico desigual Natalidade e mortalidade Taxas brutas de natalidade e mortalidade por CC.AA. Ano 2010 Ta ntos por mil 14 12 10 8 6 4 2 0 í a ón ria s r es ia s ria ón c ha ña an a ur a ia rid ci a rra sc o xa uc ag ea ar b Le an lu ci ad lic ad ur va io al Ar tu al an ta ta n a M M a Va R d As an .e M a le re m G e e N P. A An I. B C C C .A C a t .d .d .d e C .V Ex C R . F C C Mortalidade Natalidade Fonte: elaboración propia con datos do INE
 • 16. Os desequilibrios socioeconómicos Os desequilibrios socioeconómicos Distribución sectorial da poboación activa e participación no PIB. Indicadores económicos das Comunidades Autónomas A no 2009 % 100 80 60 40 20 0 ía n s te s ia s ia ón ha ñ a a ur a ia rid ci a rr a co a uc gó r ia r r br Le c lu ia n al ic as io x al ra tu ea na a an ta nc ad ad ur a d A s al a nt e m G M M av V R An A B C C a e la A M Ca al e t re e d e e N aí s A de st a- .V .d R. P P. Ill as a el Es C .d C t C .F as C C P . a c tiv a na a gric ultura P . a c tiv a na indus tria P . a c tiv a nos s e rv izos P a rtic ipa c ión no P IB na c iona l Fonte: elaboración propia con datos do INE
 • 17. Comunidades con Comunidades Comunidades cun forte agricultura avanzada industrializadas sector turístico Os desequilibrios económicos En conxunto, e se se ten en conta a achega ao PIB nacional, obsérvase que son poucas as co- munidades que exercen un peso significativo dentro da economía es- pañola. Isto quere dicir que os desequilibrios son evidentes e que a riqueza segue concen- trada en poucas áreas.
 • 18. Desequilibrios Case sempre se producen como consecuencia dos sociais desequilibrios económicos Os máis importantes son: Os máis importantes son: 1. O paro 3. Renda bruta dispoñi- 4. Prezo medio da 2. A inflación ble per cápita. vivenda Andalucía 21,8 C.-A Mancha 0,9 P. Vasco 30.450 2008 Estremadura 1.684 2008 2008 2008 2008 C. F. de Navarra 8,1 P. Vasco 1,9 Andalucía 18.154 P. Vasco 3.981 6. Redes de comunica- 7. Innovacións tecno- 8. Fondos de compensa- 5. A atención sanitaria ción interterritorial ción e transporte lóxicas C. Valencia 2,7 c/1000 h. Aragón 400 c/1000h C.-A Mancha, internet 40,5% Cantábria: 19,43 e/h 2008 2007 2009 2009 Cataluña 4,5 c/1000 h. Madrid 500 c/1000h Madrid, internet 62,3% Estremadura 89,63 e/h
 • 19. Políticas de cohesión e incidencia en Galicia Galicia ten un caracter periférico debido ao Galicia ten un caracter periférico debido ao Co fin de solventar estes problemas, tanto Co fin de solventar estes problemas, tanto menor grao de desenvolvemento fronte a menor grao de desenvolvemento fronte a España como a Unión Europea, tomaron España como a Unión Europea, tomaron outras comunidades ou rexións europeas outras comunidades ou rexións europeas medidas para promover un desenvolvemento medidas para promover un desenvolvemento polas seguintes razóns: polas seguintes razóns: harmónico: harmónico: 1. Demografía: 1. Axudas económicas: - Pob. maioritariamente rural. - Fondos de Compensación - Distribución desigual. Interterritorial. - Pob. avellentada. - Fondos Estruturais. - Fondo de Cohesión. 2. Economía: - Moita importancia do s. pri- mario. 2. Cooperación territorial: - Pequeno s. terciario. - Con rexións de Francia, Ita- - Industrialización reducida. lia, Polonia e o Norte de - Alta taxa de paro. Portugal. - PIB baixo. 3. Obxectivos: 3. Infraestruturas: - Diversificar a economía. - Deficientes en transporte e - Reactivar a industria. Comunicacións. - Promover o s. terciario. - Escasa dotación de equipa- - Mellorar as infraestruturas. mentos e servizos. - Frear o despoboamento ru- - Tecnoloxía anticuada. ral...
 • 20. Os desequilibrios rexionais Combátense coa promoción do desenvolvemento eco- no marco da U.E. nómico das rexións atrasadas. En vermello, rexións europeas susceptíbeis de recibir Fondos Estruturais. Fondos Estruturais Obxectivos: 1. Fomentar o crecemento e o emprego nas rexións menos desenvolvidas. 2. Reforzar a competitividade e o atractivo das re- xións. 3. Aumentar a cooperación a escala transfronteiriza, transnacional e interrexional.