Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

16. un mundo en crise

 1. Un mundo en crise (1973-1990) Un mundo en crise (1973-1990) Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
 2. A recesión económica Comeza en 1973, despois dun ciclo de gran expansión nos países occidentais. Mundo Occidental 1. Localizouse principalmente en EE.UU., Canadá, Europa e Xapón. 2. Maniféstase no aumento da inflación e do paro e no descenso da produción. Inflación Produción Desemprego Tigres asiáticos 3. Crea importantes desequilibrios económicos: mentres os países socialistas non conseguen aumentar a pro- dución, os do sueste de Asia acadan un crecemento espectacular e os países árabes prosperan. Países árabes
 3. A crise do sistema monetario En 1971, o presidente dos EE.UU., agobiado polos gastos dos pro- gramas de desenvolvemento eco- nómico e da guerra de Vietnam, de- cide romper a paridade ouro-dólar. Paridade ouro-dólar Presidente Richard Nixon Provoca 1. A extensión global da 2. Reivindicacións sala- 3. Establecemento de ti- inflación riais e asistenciais pos de cambio flotantes
 4. A crise enerxética Coronel Gadafi Xa de Persia Comportamento do prezo de referencia Arab Light (promedio anual) Comportamento do prezo de referencia Arab Light (promedio anual) 1971-1986 1971-1986 Dólares por barríl Dólares por barríl 40 40 Estivo provocada pola subi- da do prezo do petróleo, que 30 foi impulsada pola utiliza- 30 ción política do petróleo, alentada polo coronel libio 20 20 Gadafi en 1973, e por acon- tecementos internacionais, 10 10 como a caída do xa de Irán en 1979. 00 Prezos Prezos Fonte: elaboración propia con datos da web de British Petroleum: http://www.bp.com Fonte: elaboración propia con datos da web de British Petroleum: http://www.bp.com
 5. 1. Caída dos investimentos. 2. Inflación. 3. Reconversión industrial. Debido ás escasas posibilidades de rendi- Os prezos ao consumo disparáronse nos Os sectores económicos tradicionais, pouco bilidade e á inseguridade respecto ao fu- Estados desenvolvidos e situaron a taxa competitivos, reconvertíronse ou desman- turo. de inflación no 10% anual. telaronse. Os efectos da recesión Os efectos da recesión nos países industriali- nos países industriali- zados. zados. 4. Paro. 5. Reforma do Estado do benestar. As subidas dos prezos provocaron tensións Co recorte de ingresos fiscais, o Estado salariais, polo que moitas empresas pecha- tivo que suprimir servizos sociais. ron.
 6. A recesión nos - Problemas estruturais derivados do sistema. países socialistas - Suba do prezo do petróleo. - Importación de tecnoloxía cara. - Abaratamento das súas exportacións. Tivo características específicas - Aumento da inflación. -Déficit da balanza de pagamentos. - Exportación de tecnoloxía media a Que se intenta resol- países en desenvolvemento. ver con... - Venda de ouro. - Créditos dos países abastecedores. Que se pretende re- Mihail xenerar coa... Gorbachov Todo isto remata por minar o sistema de eco- Perestroika nomía planificada.
 7. A recesión nos países en vías de desenvolvemento. Presenta tres realidades... 1. Países de recente industrialización (Dragóns asiáticos) - Experimentan un gran desenvolvemento. - Conquistan o comercio internacional de produtos manufacturados. - Acadan a industrialización dos países avanzados. 2. Países non industrializados - Localízanse en Asia Occidental, África e América Latina. - Teñen unha renda moi baixa e o PIB estancado. - Azoutados pola fame, pobreza e atraso. - Sofren problemas de débeda con risco de colap- so financeiro. 3. Países produtores de petróleo - Están en vías de desenvolvemento. - Teñen gran riqueza pero mal repartida social- mente.
 8. A segunda 1. intervencións militares en ter- a) Intervención rusa en Africa e Afganistán: guerra fría ceiros países: A fin da dinámica de bloques. I Muiaidíns con fusiles soviéticos kalashnikov. b) Interv. americana en Centroamérica: 1975 Guerrilleiros sandinistas. Comenzo dunha nova Provocada etapa de ten- por: sións entre a URSS e 2. Relanzamento a) Crise da supremacía americana pola de- EE.UU da carreira de rrota en Vietnam: armamentos: Nenos vietnamitas fuxindo dun bombardeo. b) Non ratificación dos acordos SALT II: Mísil nuclear aerotranspor- table.
 9. Cara a 1ª fase. 1980-88. distensión. - Presidencia de Ronald Reagan nos EE.UU. (1980-89) A fin da dinámica de bloques. II Pretende a restauración da supremacía americana. Política anticomunista de confrontación. Intervencións en Nicaragua, Angola e Afganistán. Apoio a ditaduras militares: Salvador, Honduras... Posta en práctica da “Guerra das Galaxias”. Reforzamento da defensa nuclear en Europa (Mísi- les Pershing e Cruise) 1980-89 Ronal Reagan. (1911-2004) Unha época Que se divide con dúas en: caras. 2ª fase. 1988-89. - Dificultades de financiamento nos EE.UU. e renacemen- to pacifista en Europa. Activación do movemento pacifista en Europa que se opón á política de confrontación. Cumio de Moscova: Reagan-Gorvachov deci- abandonar a política de enfrontamento. Iniciase un programa de desarmamento. Manifestante pacifista. (1989)
 10. A desintegración do bloque socialista. I Burocratización político-social. Desencanto popular Diferencias sociais Brézhnev como comisario político. (1942) Vista do Kremlin. Moscova Campesiños e obreiros rusos. Desmotivación popular polos fallos Coexistencia de altos funcionarios Producida pola corrupción da clase do sistema fronte á opulencia occi- ricos e traballadores con necesi- dirixente (nomenklatura) dental. dades. Todas estas circunstancias Contradicións A instauración de réximes demo- provocaron... económicas cráticos e de libre mercado. Extrangulamento económico. Desvinc. tecnoloxía-industria. Nacionalismo interno. Nacionalidades en Rusia Refinería en Rusia. Caza ruso MIG-29K Motivado pola c. enerxética dos se- Debido á burocracia, os avances da Moitas repúblicas desvincúlanse tenta e a carreira armamentista. Ind. militar non se aplican á indus- tria convencional. da planificación centralizada.
 11. A desintegración do bloque socialista. II A Perestroika de 1. Antecedentes: Gorbachov. Presenta dúas Cuestiónanse a necesi- vertentes: Re-staliniza dade de reformar o sis- a UR.SS. tema comunista. L. Brézhnev Y. Andropov K. Chernenko 2. A perestroika: - Maniféstase en dous aspectos: a) Política exterior. Propicia posturas de desarmamento. Cumio de Xenebra (1985): achegamento á EE.UU. Redución unilateral de armamento. b) Política interior. - Colle dúas direccións: 1. A perestroika pretende. A reconstrución económica da UR.SS. Recoñecer a liberdade de mercado. Conservar aspectos positivos do socia- lismo. 2. A glasnot pretende: Liberdade de expresión. Mikhail Gorbachov, puxo en práctica a peres- Estado constitucional e democrático. troika e a glasnot en 1985.
 12. A desintegración do bloque socialista. III As revolucións democráticas de Europa Oriental: As revolucións democráticas de Europa Oriental: Revolución polaca Revol. Checoslovaca Revolución húngara Tivo un gran prota- Estivo encabezada Foi dirixida polo gonismo o sindica- polo dramaturgo V. Partido Comunis- Solidariedade e o Havel e rematou coa ta, que aceptou seu lider L. Wale- división do Estado as reformas de- sa, apoiado polo en dúas repúblicas mocráticas V. Vaticano e EE.UU. independentes. Orbán foi o pri- L. Walesa V. Havel V. Orbán meiro presidente. Revolución rumana Estas revolucións Coa execución foron estimu- de Ceaucescu re- mata a revolución ladas por máis violenta do Gorbachov, Bucarest. 1989 bloque soviético garantindo a non-interven- ción soviética. Revolución iugoslava Despois da morte de Tito, Iugosla- desángrase en varias guerras étnicas e nacio- Saraxevo 1992 nalistas. Revolución albanesa En 1990 prodú- cense violentas manifestacións contra o réxime, Revolucións pacíficas. que convoca ele- Tirana 1990 ccións xerais. Revolucións violentas.
 13. 1º. Comenza en 1989 e Refuxio maniféstase con: Exilio de cidadáns en embaixadas Embaixada da Fuxitivos da RDA RFA en Budapest 2º. Xeneralización das Protestas Dimisión do Protestas: internas Presidente O proceso democrático alemán. Mozos da RDA pedindo Erich Honecker reformas políticas. Presidente da RDA 3º. Reunificación: Apertura do Eleccións xerais muro de 1990 Helmut Kohl pre- Apertura de pasaxe no sidente da Alema- muro de Berlín en 1989 ña reunificada.
 14. A vía chinesa de reforma do socialismo Cidadáns chineses rendendo homenaxe póstumo a Mao Zedong Iníciase coa morte de Mao Zedong en 1976. Sucédelle Deng Xiaoping, que realiza importantes reformas. a) Económicas (socialismo de mercado): - Abandónase o colectivismo. - Repártese a terra entre os campesiños. - Permítese a entrada de multinacionais. - Forte crecemento económico na década dos 80. Coca-cola chinesa b) Políticas: - Inmobilismo político: falla de medidas democratizadoras. - Revolta da praza de Tiananmen. Deng Xiaoping líder de China entre 1978 e 1997 Matanza de Tiananmen
 15. O Terceiro Mundo: a loita pola democracia. Inestabilidade provocada pola crise económica e a segunda guerra fría. Guerras civís entre as elites diri- Características xentes sobre o xeito de organizar os estados despois da descolonización. Foi zona de enfrontamentos comúns entre a URSS e os EE.UU. Para evitar unha confrontación directa, deixaron xogar os seus pións igual ca na primeira guerra fría. América Latina Asia África CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: Predominan réximes militares, xurdidos Abondan gobernos ditatoriais de inspira- Maioría de réximes militares anticomunis- de golpes de estado que derrocaron pre- ción marxista, apoiados pola URSS e Cuba tas e protexidos por EE.UU. sidentes democráticos. Aparece o funda- e combatidos por EE.UU. Nace o fundamen- mentalismo relixioso nos países árabes. talismo islámico nos países árabes.
 16. As dificultades da democracia en América Latina Características xerais: Durante o s. XX foi área de influencia de EE.UU. Na década de 1970 déronse moitos golpes militares promovidos por Esta- dos Unidos, coa coartada de frear o comunismo na zona. Nicaragua: En 1979 a Fronte Sandinista instaura unha dictadura popular, pero a actividade contraguerrilla e a crise eco- nómica obriga a novas eleccións que gaña unha coalición de centrodereita. México: Librouse dos gobernos mili- Salvador, Guatemala e Panamá: tares, pero tivo que enfrontarse a conseguiron democratizarse tar- unha forte crise económica provoca- diamente, pero os seus réximes da pola débeda exterior e a unha gue- son febles e atacados por guerras rrilla campesiña en Oaxaca e Guerre- civís e guerrillas. ro. Colombia: Sistema democrático for- temente condicionado pola guerrilla das FARC e polos cárteles do narco- tráfico. Perú: Gobernado por militares ata 1980, cando o abandoan pola súa in- competencia e pola necesidade de loitar contra a guerrilla de Sendero Luminoso. Dende entón gobernan Civís elixidos democráticamente. Arxentina: Sofre moitos vaivéns, alter- nándose no poder militares e civís ata Chile: En 1970 a U.Popular de S. Allen- a Guerra das Malvinas en 1982. A prtir de gaña as aleccións. En 1973 un golpe desta data sucedense no poder gober- militar organizado por EE.UU. Instaura nos democráticos. unha dictadura ferozmente anticomu- nista.
 17. Os réximes políticos Réxime democrático en Asia. Réxime comunista Réxime comunista débil (comunismo de mercado) Os novos países industrializados (NPI), pobres en materias primas e enerxéticas, desenvolvéronse grazas á estabilidade dos seus sistemas políticos autoritarios e imitando o modelo laboral xapo- nés de salarios baixos e motiva- Réxime democrático ción e formación laboral. débil Réxime democrático débil Corea Sistema democrático Réxime comunista Réxime comunista Réxime militar Réxime democrático Réxime militar Réxime militar débil
 18. A creación da OPEP e o aumento substancial dos prezos do petró- A revolución islámica iraniana de 1979 A inestabilidade do mundo islámico I leo a partir de 1973 fixeron que a comunidade internacional pres- tase atención ao mundo islámico. A revolución de 1979 foi o feito que lanzou o islám como forza ideolóxica, que serviu de palanca para derro- car o réxime do xa, co- rrupto e controlado polos páises occidentais Disturbios en Irán durante a revolución de 1979 Foto da familia do xa de Irán en 1967. O triunfo da revolu- ción supón a implan- tación dunha repú- blica islámica, que converte o islam no centro rector da polí- tica, da economía e da sociedade e ex- pande o islam como forza política por O. Aiatolá Khomeini medio e N. de África.
 19. O pobo palestino A inestabilidade do mundo islámico II 2. A intifada. 2. A intifada. 1. Guerra civil no Líbano. 1. Guerra civil no Líbano. En 1987 prodúcese un levantamento popular dos En 1987 prodúcese un levantamento popular dos Nos anos setenta, moitos palestinos refuxianse no Nos anos setenta, moitos palestinos refuxianse no palestinos da franxa de Gaza e Cisxordania, no palestinos da franxa de Gaza e Cisxordania, no Líbano. As súas actividades guerrilleiras desesta- Líbano. As súas actividades guerrilleiras desesta- que rexeitan: que rexeitan: bilizaron a situación interna do país e provocaron bilizaron a situación interna do país e provocaron --A presenza do exercito israelí en Palestina. A presenza do exercito israelí en Palestina. unha guerra civil (1975-1980) na que intervirón ou- unha guerra civil (1975-1980) na que intervirón ou- --A inexistencia de dereitos politico-sociais. A inexistencia de dereitos politico-sociais. tros Estados veciños como Siria e Israel. tros Estados veciños como Siria e Israel. --A confiscación do 50% das súas terras. A confiscación do 50% das súas terras.
 20. A inconclusa democratización de África África sufre un profundo subdesenvolvemento, un elevado crecemento demográfico, racismo en moitos países, deficiencias alimentarias, in- tolerancia política e guerras étnicas. Pintura africana actual Suráfrica é o país máis desenvolvido de África, pero practica o apartheid derivado dun réxime Países racista. Ante as presións internacionais, en en guerra 1984 aprobouse unha nova Constitución que derrogaba algunhas leis do apartheid, pero os Países negros non conseguiron os seus dereitos ata democráticos os anos noventa.
Advertisement