Advertisement

11. P. De Entreguerras

Profesor de E. Secundario at Ismael Vide González
Nov. 18, 2009
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

11. P. De Entreguerras

 1. O período de entreguerras (1919-1939) Crise de 1929 e ascenso dos totalitarismos Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
 2. As dificultades de posguerra (1920-24) Son Varias Problemas no mercado: Contracción da demanda. Sobreproducción. Desequilibrios monetarios: Suspensión da convertibilida- de en ouro: - Inflacción. - Devaluacións monetarias. Crise do comercio: Medidas proteccionistas. Descenso do comercio in- ternacional. Xeran Descenso dos salarios. Aumento do paro. Provocan Malestar social
 3. A prosperidade relativa (1924-29) Expansión económica Desequilibrios do sistema Baseada en: -Innovacións técnicas. -Novos sectores industriais. -Aumento do consumo ener- xético. -Traballo en cadea. -Concentración empresarial. -Extensión do consumo gra- zas a: + Concesión de créditos. + Venda a prazos. + Publicidade. -Modo de vida americano: · A moda. · O deporte. · A cultura do ocio. · Novos ritmos musicais. Manifestados en: Altas taxas de paro. Crecemento desigual dos sectores productivos. Exceso de oferta en rela- ción á demanda. Inestabilidade do sistema monetario e inflacción.
 4. A crise das democracias. I 1.Enfrontamentos ideolóxicos Fascismo Democracia Comunismo Debilitamento dos partidos democráticos e do sistema liberal-parlamentario. (Inestabilidade política) Radicalización das posicións políticas cara os extremos
 5. A crise das democracias. II 2. Problemas internos e inestabilidade política A) Creba do equilibrio de poderes: - O poder lexislativo predomina sobre o executivo (crises ministeriais) - O goberno asume funcións lexislativas (decretos) B) O peso político que adquiren as organizacións patronais e sindicais: - Forman grupos de presión para defender os seus intereses. - A adopción do sufraxio universal provocou o receo das clases dominantes. C) Medo ao comunismo: - Causou a aparición de partidos políticos conservadores, nacionalistas e racistas. - A burguesía, aterrada, apoia organizacións e partidos de extrema dereita. Constitúense en bases do triunfo dos totalitarismos
 6. Estados liberais e totalitarios en Europa. (1919-1939) Stalin. 1925
 7. Fundamentos teóricos do fascismo Desigualdade entre os individuos. Rexeitamento do goberno representativo da democracia Subordinación ao Estado. O Estado controla a toda a so- ciedade: Estado Totalitario Existencia dun lider carismático. As masas deben someterse á élite e ao lider (Duce) Rexeitamento do racionalismo. Que leva á irracionalidade, a intolerancia e o fanatismo. Nacionalismo radical. Que xustifica unha política exterior expansionista. Anticapitalismo, anti- parlamentarismo e antimarxismo Cúlpase á democracia liberal de todos os males da sociedade Organización de forzas paramilitares. Crean gran clima de violencia, inseguridade e desorde. Partido único. Suprímense todos os partidos e só se permite o Partido Nazio- nal Fascistal
 8. O Estado Fascista. Artellase sobre Tres piares Piar politico -Estado totalitario. -Benito Mussolini duce(lider) -Fusión do Estado co partido. -Supresión de liberdades. -Supresión de partidos politi- cos e sindicatos. -Depuracións no exercito, ad- ministración e ensino. Benito Mussolini Piar económico -Ideoloxía autárquica. -Instauración das “batallas eco- nómicas”. -Realización de obras públicas. -O Estado dirixe a economía. Cartel commemorativo da batalla do trigo Piar social -Corporativismo. -Empresarios-traballadores no mesmo organismo. -Mediación doEstado. -Organización e estructuración de toda a sociedade. -Creación dun sistema de Segu- ridade Social. Balillas
 9. Constitución de Weimar (1918) República de Weimar (1918-1933) Inspiración social- demócrata Atacada por... Partidos conservadores Acúsana de ceder ante As condicións de paz de Versalles. As clases medias Descontentas pola in- flacción, o paro e a cri- se xeral; apoian partidos totalitarios Espartaquistas Intentaron levar a cabo unha revolución bolxe- vique. Impulsan o nacemento do Partido Obreiro Nacionalsocialista Alemán (NSDAP) liderado por Adolf Hitler Antón Drexler. lider do conservador Partido do Traballo Rosa Luxemburgo, Lider do movemento espartaquista
 10. A crise de 1929 Causas Especulación bolsista O valor das accións en bolsa baixa e arruina a a moitos investidores. A crise na prensa da época Crise financeira A morosidade provocou a crise do sistema bancario e a creba de empresas por falla de financiamento. Aforradores retirando os seus fondos dun banco Crise industrial e comer- cial. O descenso da demanda xera deflacción, que deriva cara a reducción de bene- ficios e contrae a industria e o comercio Venda dun coche rebaixado Crise agrícola Debido a sobreproducción, os prezos agrícolas caen e provocan a ruina de moitos agricultores que estaban endebedados. Campesiña en paro cos seus fillos
 11. A crise de 1929 e o seu espallamento polo mundo.
 12. A crise de 1929 Consecuencias Descenso dos salarios : Os obreiros sufriron a indixencia e a mi- seria. As clases medias proletarizáronse. Familia desahuciada en 1929 Aumento do paro: O peche de fábricas e explotacións agrícolas supuxo un aumento do de- semprego en todo o mundo. Fila de persoas que buscan emprego. Aumento das desigualdades sociais: As diferenzas do nivel de vida entre ricos pobres eran cada vez maiores. Un luxoso descapotable de 1929. Crise do sistema democrático: A ineficacia dos gobernos fronte á crise levou á poboación a cuestionar a demo- cracia e a radicalizarse. Cartel do fascismo italiano.
 13. As solucións á crise: O New Deal. Obxectivo principal Resultados Reactivar o consumo Para Para I ncentivar o investimento - Equilibrar o mercado - Promocionar o emprego Só estabilizou a economía. Medidas Medidas Establecemento dun salario mínimo. Investimentos en obras públicas Control da banca. Regulamentación das empresas privadas.
 14. As solucións á crise: o keynesianismo. John Maynard Keynes en 1936 ¿Qué propoñía Keynes? 1. Investimentos do Estado en: - Obras públicas. - Axudas a empresas Dinámicas. - Seguro de desemprego. - Aumento do déficit público. 2. Creación de postos de traballo: - Reducción do paro. 3. Aumento da renda: - As familias disporán de liquidez. 4. Crecemento do consumo: - Aumento da demanda. 5. Crecemento da producción: - Para dar resposta á demanda. 6. Aumento dos impostos indirectos: -Que medran ó aumentar o consumo. 7. Aumento dos ingresos do Estado: - Ó aumentar a recaudación impositiva. 8. Equilibrio orzamentario: - Reducción do déficit. + Ingresos por impostos directos
 15. O Estado nazi Política interior - Creación da GESTAPO e das SS. - Non se utiliza o Parlamento. - Prohibición dos partidos políticos. - Supresión das liberdades. - Hitler Führer (caudillo) - A raza aria é superior (lebensborn) - Persecución de xudeus, xitanos e homosexuais. - Desencadeamento do holocausto . Política de propaganda - Dirixida por J. Goebbels. - Contrólanse os medios de comu- Nicación. - Adoctrinamento da poboación. - Exaltación da personalidade do führer. Política económica - Dirixida por H. Göring. - Intervencionista e autárquica. - Programa de obras públicas. - Desenvolvemento da industria. - Prohibición do sindicalismo. - Conséguese o pleno emprego. - Concentración do capital. Política exterior - Expansionista. - Desenvolvemento da “Teoría do espazo vital” (lebensraum) - Oposición ao Tratado de Versalles. - Obxectivo final a desaparición da URSS. O Führer O holocausto Obras públicas Invasión de Polonia
Advertisement