Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11. P. De Entreguerras

739 views

Published on

Colección de diapositivas sobre a crise de 1929, o nacemento do fascismo e do nazismo e as teorías keynesianas.

Published in: Education, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

11. P. De Entreguerras

 1. 1. O período de entreguerras (1919-1939) Crise de 1929 e ascenso dos totalitarismos Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
 2. 2. As dificultades de posguerra (1920-24) Son Varias Problemas no mercado: Contracción da demanda. Sobreproducción. Desequilibrios monetarios: Suspensión da convertibilida- de en ouro: - Inflacción. - Devaluacións monetarias. Crise do comercio: Medidas proteccionistas. Descenso do comercio in- ternacional. Xeran Descenso dos salarios. Aumento do paro. Provocan Malestar social
 3. 3. A prosperidade relativa (1924-29) Expansión económica Desequilibrios do sistema Baseada en: -Innovacións técnicas. -Novos sectores industriais. -Aumento do consumo ener- xético. -Traballo en cadea. -Concentración empresarial. -Extensión do consumo gra- zas a: + Concesión de créditos. + Venda a prazos. + Publicidade. -Modo de vida americano: · A moda. · O deporte. · A cultura do ocio. · Novos ritmos musicais. Manifestados en: Altas taxas de paro. Crecemento desigual dos sectores productivos. Exceso de oferta en rela- ción á demanda. Inestabilidade do sistema monetario e inflacción.
 4. 4. A crise das democracias. I 1.Enfrontamentos ideolóxicos Fascismo Democracia Comunismo Debilitamento dos partidos democráticos e do sistema liberal-parlamentario. (Inestabilidade política) Radicalización das posicións políticas cara os extremos
 5. 5. A crise das democracias. II 2. Problemas internos e inestabilidade política A) Creba do equilibrio de poderes: - O poder lexislativo predomina sobre o executivo (crises ministeriais) - O goberno asume funcións lexislativas (decretos) B) O peso político que adquiren as organizacións patronais e sindicais: - Forman grupos de presión para defender os seus intereses. - A adopción do sufraxio universal provocou o receo das clases dominantes. C) Medo ao comunismo: - Causou a aparición de partidos políticos conservadores, nacionalistas e racistas. - A burguesía, aterrada, apoia organizacións e partidos de extrema dereita. Constitúense en bases do triunfo dos totalitarismos
 6. 6. Estados liberais e totalitarios en Europa. (1919-1939) Stalin. 1925
 7. 7. Fundamentos teóricos do fascismo Desigualdade entre os individuos. Rexeitamento do goberno representativo da democracia Subordinación ao Estado. O Estado controla a toda a so- ciedade: Estado Totalitario Existencia dun lider carismático. As masas deben someterse á élite e ao lider (Duce) Rexeitamento do racionalismo. Que leva á irracionalidade, a intolerancia e o fanatismo. Nacionalismo radical. Que xustifica unha política exterior expansionista. Anticapitalismo, anti- parlamentarismo e antimarxismo Cúlpase á democracia liberal de todos os males da sociedade Organización de forzas paramilitares. Crean gran clima de violencia, inseguridade e desorde. Partido único. Suprímense todos os partidos e só se permite o Partido Nazio- nal Fascistal
 8. 8. O Estado Fascista. Artellase sobre Tres piares Piar politico -Estado totalitario. -Benito Mussolini duce(lider) -Fusión do Estado co partido. -Supresión de liberdades. -Supresión de partidos politi- cos e sindicatos. -Depuracións no exercito, ad- ministración e ensino. Benito Mussolini Piar económico -Ideoloxía autárquica. -Instauración das “batallas eco- nómicas”. -Realización de obras públicas. -O Estado dirixe a economía. Cartel commemorativo da batalla do trigo Piar social -Corporativismo. -Empresarios-traballadores no mesmo organismo. -Mediación doEstado. -Organización e estructuración de toda a sociedade. -Creación dun sistema de Segu- ridade Social. Balillas
 9. 9. Constitución de Weimar (1918) República de Weimar (1918-1933) Inspiración social- demócrata Atacada por... Partidos conservadores Acúsana de ceder ante As condicións de paz de Versalles. As clases medias Descontentas pola in- flacción, o paro e a cri- se xeral; apoian partidos totalitarios Espartaquistas Intentaron levar a cabo unha revolución bolxe- vique. Impulsan o nacemento do Partido Obreiro Nacionalsocialista Alemán (NSDAP) liderado por Adolf Hitler Antón Drexler. lider do conservador Partido do Traballo Rosa Luxemburgo, Lider do movemento espartaquista
 10. 10. A crise de 1929 Causas Especulación bolsista O valor das accións en bolsa baixa e arruina a a moitos investidores. A crise na prensa da época Crise financeira A morosidade provocou a crise do sistema bancario e a creba de empresas por falla de financiamento. Aforradores retirando os seus fondos dun banco Crise industrial e comer- cial. O descenso da demanda xera deflacción, que deriva cara a reducción de bene- ficios e contrae a industria e o comercio Venda dun coche rebaixado Crise agrícola Debido a sobreproducción, os prezos agrícolas caen e provocan a ruina de moitos agricultores que estaban endebedados. Campesiña en paro cos seus fillos
 11. 11. A crise de 1929 e o seu espallamento polo mundo.
 12. 12. A crise de 1929 Consecuencias Descenso dos salarios : Os obreiros sufriron a indixencia e a mi- seria. As clases medias proletarizáronse. Familia desahuciada en 1929 Aumento do paro: O peche de fábricas e explotacións agrícolas supuxo un aumento do de- semprego en todo o mundo. Fila de persoas que buscan emprego. Aumento das desigualdades sociais: As diferenzas do nivel de vida entre ricos pobres eran cada vez maiores. Un luxoso descapotable de 1929. Crise do sistema democrático: A ineficacia dos gobernos fronte á crise levou á poboación a cuestionar a demo- cracia e a radicalizarse. Cartel do fascismo italiano.
 13. 13. As solucións á crise: O New Deal. Obxectivo principal Resultados Reactivar o consumo Para Para I ncentivar o investimento - Equilibrar o mercado - Promocionar o emprego Só estabilizou a economía. Medidas Medidas Establecemento dun salario mínimo. Investimentos en obras públicas Control da banca. Regulamentación das empresas privadas.
 14. 14. As solucións á crise: o keynesianismo. John Maynard Keynes en 1936 ¿Qué propoñía Keynes? 1. Investimentos do Estado en: - Obras públicas. - Axudas a empresas Dinámicas. - Seguro de desemprego. - Aumento do déficit público. 2. Creación de postos de traballo: - Reducción do paro. 3. Aumento da renda: - As familias disporán de liquidez. 4. Crecemento do consumo: - Aumento da demanda. 5. Crecemento da producción: - Para dar resposta á demanda. 6. Aumento dos impostos indirectos: -Que medran ó aumentar o consumo. 7. Aumento dos ingresos do Estado: - Ó aumentar a recaudación impositiva. 8. Equilibrio orzamentario: - Reducción do déficit. + Ingresos por impostos directos
 15. 15. O Estado nazi Política interior - Creación da GESTAPO e das SS. - Non se utiliza o Parlamento. - Prohibición dos partidos políticos. - Supresión das liberdades. - Hitler Führer (caudillo) - A raza aria é superior (lebensborn) - Persecución de xudeus, xitanos e homosexuais. - Desencadeamento do holocausto . Política de propaganda - Dirixida por J. Goebbels. - Contrólanse os medios de comu- Nicación. - Adoctrinamento da poboación. - Exaltación da personalidade do führer. Política económica - Dirixida por H. Göring. - Intervencionista e autárquica. - Programa de obras públicas. - Desenvolvemento da industria. - Prohibición do sindicalismo. - Conséguese o pleno emprego. - Concentración do capital. Política exterior - Expansionista. - Desenvolvemento da “Teoría do espazo vital” (lebensraum) - Oposición ao Tratado de Versalles. - Obxectivo final a desaparición da URSS. O Führer O holocausto Obras públicas Invasión de Polonia

×