Successfully reported this slideshow.

10. r. mineiros e enerxéticos.

0

Share

Upcoming SlideShare
Enerxías renovables
Enerxías renovables
Loading in …3
×
1 of 15
1 of 15

10. r. mineiros e enerxéticos.

0

Share

Download to read offline

Selección de diapositivas sobre as materias orimas e as fontes de enerxía, destinadas á materia de Xeografía de 2º curso de bacharelato. Pódense utilizar de introdución conceptual á unidade temática.

Selección de diapositivas sobre as materias orimas e as fontes de enerxía, destinadas á materia de Xeografía de 2º curso de bacharelato. Pódense utilizar de introdución conceptual á unidade temática.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

10. r. mineiros e enerxéticos.

 1. 1. Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra) 10. Recursos mineiros e enerxéticos.
 2. 3. Mapa dos recursos minerais por CC. AA.
 3. 4. A produción mineral en Galicia
 4. 5. Proceso de transformación da enerxía
 5. 8. Orixe e explotación do petróleo e gas natural Formación Explotación
 6. 9. Xacementos de materias enerxéticas transporte e refinado
 7. 10. Esquema das fontes de enerxía en España Carbón Petróleo Gas Enerxía nuclear Enerxía hidroeléctrica Enerxías renovables Orixes Descomposición de restos de vexetais ao longo de millóns de anos. Descomposición e almacenamento en capas xeolóxicas de animais e plantas que viviron fai millóns de anos. Mestura de hidrocarburos gaseosos que adoita ir asociada ao petróleo. Fisión de núcleos de elementos pesados, coma o uranio. Salto de auga embalsada. Recursos inesgotables: auga, vento, refugallos biolóxicos, sol, calor interno da Terra, mar... Evolución Auxe entre a 1ª R. Industrial e a posguerra. A partir da crise do petróleo, mantense o consumo e baixa a produción. Auxe a partir de 1960. Descenso do consumo entre 1979 e mediados da década de 1980 E incremento dende entón. Auxe a partir da década de 1960 e gran crecemento dende 1976. Auxe de 1969 e moratoria nuclear dende 1984. Auxe entre 1940 e 1970. A partir da crise do petróleo. Produción Trece grandes cuncas entre as que destacan a de Asturias, León-Palencia e Teruel. Tarragona e Burgos. Huelva e Sevilla. O uranio impórtase de Níxer. Norte peninsular,caída do Douro e Texo ao abandonar a Meseta. Localización moi heteroxénea. Autoabaste cemento Insuficiente. Require importacións de EE.UU., R. Sudafricana, Australia e Indonesia Insuficiente. Require importacións de O. Medio, Nixeria, México, Venezuela, R. Unido e Rusia entre outros. Insuficiente. Require importacións de G. Pérsico, Libia, Alxeria, Nixeria e Exipto. Abastece o 100% do consumo. Abastece o 100% do consumo Abastece o 100% do consumo. Destino Produción de electricidade nas centrais térmicas. Obtención de ferro na industria siderúrxica. Produción de electricidade nas centrais térmicas de fuel-oil. Derivados para o transporte e a industria Uso calorífico na industria e nos fogares. Produción de electricidade en c. térmicas ou de ciclo combinado. Produción de electricidade. Medicina. Produción de electricidade. Produción de calor e electricidade.
 8. 11. Enerxías alternativas Extráense de elementos inesgotables da natureza. Enerxía solar Pasiva Aforra en calefacción me- diante a orientación e o illa- mento dos edificios. Térmica Aproveita as radiacións solares para quentar un fluído, para producir auga quente, vapor ou enerxía eléctrica. Fotovoltaica Transforma directamente a ra- diación solar en enerxía eléctrica. Enerxía hidráulica Obtense da forza da uga ao caer para producir electricidade Enerxía eólica Transforma a forza do vento en enerxía eléctrica. Enerxía mareomotriz Aproveita a forza das mareas para producir enerxía. Enerxía xeotérmica Aproveita a calor interior da Terra para obter, auga quente, vapor e electricidade. Enerxía da biomasa É a obtención de enerxía a partir do aproveitamento de residuos orgánicos.
 9. 12. A enerxía eléctrica O consumo de enerxía eléctrica au- mentou conforme aumentou o de- senvolvemento industrial e econo- mico. Prodúcese mediante tres sistemas <ul><li>Enerxía hidroeléctrica </li></ul>Obtense nos encoros, onde a forza da auga move unha turbina, á súa vez, move unha dínamo que pro- duce enerxía eléctrica. Esquema dunha central hidroeléctrica <ul><li>Enerxía termoeléctrica </li></ul>Obtense a través da combustión de carbón, derivados do petróleo ou gas que xeran vapor de auga para mover turbinas. Esquema dunha central térmica <ul><li>Enerxía nuclear </li></ul>Obtense mediante a fisión dos áto- mos de uranio. O seu calor xera vapor que move unha turbina e esta un xerador. Esquema dunha central nuclear
 10. 13. Galicia é unha gran produtora de enerxía O potencial enerxético de Galicia Que se mani- festa nas se- guintes fon- tes de ener- xía. Lignito Localizado nas Pontes e Meirama (A Coruña). Utilizase para produ- cir enerxía termoeléctrica. Xacemento de lignito de Meirama. Enerxía hidráulica Abundante grazas ás abundan- tes precipitacións, á orografía do terreo e ao gran número de ríos. Encoro de Santo Estevo (Lugo) Enerxía eólica Galicia é primeira produtora de enerxía eólica de España, gra- zas aos fortes ventos que so- pran principalmente na costa. Parque eólico de Carnota (A Coruña) Enerxía de biomasa Obtense de residuos forestais e está a aumentar nos últimos anos en Galicia. Central de biomasa de Allariz (Ourense)
 11. 14. Política enerxética de España Concrétase nos Plans Enerxéticos Nacionais (PEN) Teñen os seguintes obxectivos Utilizan os seguintes instrumentos. <ul><li>Diminuir o consumo de petróleo.
 12. 15. Aumentar a produción e o consumo de enerxía
 13. 16. nuclear e gas.
 14. 17. Garantir a subministración enerxética.
 15. 18. Fomentar a competencia no mercado enerxé-
 16. 19. tico.
 17. 20. Respectar os acordos internacionais na defen-
 18. 21. sa da natureza. </li></ul><ul><li>Diversificar a procedencia das fontes enerxé-
 19. 22. ticas.
 20. 23. Mellorara eficiencia no uso e almacenamento.
 21. 24. Favorecer o desenvolvemento de novas tecno-
 22. 25. loxías enerxéticas.
 23. 26. Fomento das enerxías renovables.
 24. 27. Impulsar o aforro enerxético. </li></ul>
 25. 28. A política enerxética en Galicia Baséase no Plan Enerxético Galego 2007-2012 Pretende Utiliza Os seguintes obxectivos As seguintes estratexias <ul><li>Atender as necesidades de enerxía da
 26. 29. cidadanía.
 27. 30. Optimizar o consumo.
 28. 31. Reducir o impacto ambiental da súa xera-
 29. 32. ción, transporte e distribución.
 30. 33. Incrementar a competitividade empresa-
 31. 34. rial.
 32. 35. Prever as necesidades enerxéticas do fu-
 33. 36. turo. </li></ul><ul><li>Fomentar o aforro enerxético.
 34. 37. Maior aproveitamento dos recursos ac-
 35. 38. tuais e renovables.
 36. 39. Máximo respecto ambiental. </li></ul>

×