12. A terciarización da economía.

Ismael Vide González
Ismael Vide GonzálezProfesor de E. Secundario at Ismael Vide González
12. A terciarización da Economía. ISMAEL VIDE GONZÁLEZ IES MARÍA SOLIÑO CANGAS (PONTEVEDRA)
O concepto de sector terciario Características: 1. Actividade económica que non produce bens mate- riais. 2. Ofrece servizos que a sociedade demanda. 3. Agrupa actividades diversas e heteroxéneas: - Turismo. - Comercio. - Transportes e comunicacións. - Lecer. - Finanzas. - Saúde. - Educación... 4. Os servizos poden ser: - Públicos: xéraos os Estado. - Privados: xéranos as empresas privadas.
O proceso de terciarización socioeconómica ANO SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 1900 69,6 15,2 15,2 1940 51,9 24,1 24,0 1950 49,6 25,5 24,9 1960 41,7 31,8 26,5 1975 23,0 37,8 39,2 1985 17,6 31,5 51,0 1990 11,4 33,1 55,5 1995 9,0 31,9 61,1 2000 6,8 29,4 63,8 2005 5,3 28,5 66,2 2010 4,4 22,7 72,8 Poboación por sectores en %
Causas da terciarización en España 1. Aumento da produtividade Agraria. 3. Proceso de urbanización. 2. Progresiva industrialización. 4. Aumento do consumo da poboación. 5. Incorporación da muller ao mundo laboral. 6. Creación do Estado autonó Mico e do benestar. 7. Incremento e desenvolve- mento do turismo. 8. Aumento do tempo de lecer. 9. Crecente competencia em- presarial. 10. Extensión do gusto pola Imaxe persoal. 11. Desenvolvemento das re- des de comunicación. 12. O sector terciario como refuxio laboral.
Clasificación do sector terciario Servizos persoais Servizos ás empresas Servizos de distribución Servizos direccionais Cobren as necesidades básicas da poboación Prestan servizos ás empresas e á banca Realizan os transportes e o intercambio de bens e información Ofertan planificación, dirección, administración e investigación. Educación, administración, sani- dade, turismo, hosta- lería, lecer Finanzas, publicidade, asesoría, márketing, banca Transportes, comunicacións e comercio Actividades moi especializadas para empresas e gobernos Terciario do benestar social Terciario económico Terciario direccional ou cuaternario
O proceso de terciarización: fases. 1959-1975 Forte proceso de indus- trialización, que produce un descenso na econo- mía do sector primario e un ascenso dos sectores secundario e terciario. 1975-1985 Parón económico provo- cado pola crise de 1973. Aínda así o s. Terciario foi o que máis aumentou nesta fase, concretándose no desenvolvemento da sanida- de, educación e o turismo. 1985-2007 É unha etapa expansiva cunha recesión entre 1992-96. Pero so secto- res seguiron a mesma tónica, aínda que dun xeito máis moderado 2008 en adiante Etapa da crise financeira mundial. Os s. económicos presentan os seguintes va- lores: primario, 3,9 % da p. activa; secundario, 27,6; terciario, 68,5. Alto nº de parados: 4,2 mill. Na 1ª me- tade de 2011. O sector da construción é o máis afec- tado.
Distribución espacial do sector terciario en España 74,2 64,8 72,1 80,1 81,6 71,1 67,8 66 69,7 71,3 68,2 67 83,5 64,3 62,4 68,9 59,9 Valores superiores ao 70 % da poboación ocupada Porcentaxe de ocupados no sector servizos duran- te o 1º trimestre de 2011, por CC.AA. Media autonómica: 72,08 % Fonte: elaboración propia con datos da EPA, INE.
O concepto de comercio e mercado 1. O comercio. É o intercambio de mer- cadorias entre un ven- dedor e un comprador. Ao efectuar a compra, o comprador convérte- se en consumidor . 2. O mercado. É o lugar no que se realizan os intercambios. Orixina- riamente as cidades tiñan edificios para este fin, por exemplo as lonxas ou os mercados municipais. 3. O mercado. É tamén o conxunto de mecanismos reguladores, que como a oferta e a demanda organizan os intercambios.
Comercio exterior: a balanza de pagamentos O comercio exterior é o intercambio co- mercial que se rea- liza con outros paí- ses. Mídeo a Balanza de  Pagamentos, que pode ser: Balanza por conta corrente.  Composta por: 1. Balanza Comercial. 2. Balanza de Servizos. 3. Balanza de Rendas. 4. Balanza de Transferencias. Balanza por conta do capital. Composta por: A diferencia entre os investimentos do capital español no estranxeiro e os do capital estranxeiro en España. Balanza por conta financeira. Composta por: 1. investimentos directos: accións, investimentos inmobilia- Rios... 2. Investimentos en carteira: bonos, accións... 3. Outros investimentos: préstamos, depósitos... 4. Variación de reservas: sobre as reservas a disposición do Banco de España.
A balanza comercial A balanza comercial española presenta un déficit histórico, agás o ano 2007-08 que presenta un cambio de tendencia debido á crise. Os produtos que máis im- portamos son os enerxéticos, materias primas, equipos de telecomunicación e téxtiles. Exportamos produtos alimenticios. O sector do calzado e dos xoguetes perde mercado internacional pola competencia chinesa. O noso principal socio comercial é a UE.
O comercio interior 1. Crecemento 2. Factores da localización 3. As áreas comerciais Medrou paulatinamente nos últimos anos: representa arredor do 14% do PIB e emprega ao 15% da poboa- ción activa española. A localización depende de Factores: a) Transportes. b) Comunicacións. C) Número de consumidores. d) Poder adquisitivo dos potenciais consumidores. As áreas comerciais están de- terminadas pola conxunción de varias características: vías de comunicación, grao de con- centración da poboación, po- der adquisitivo desta e o nú- mero de centros comerciais. En España concéntranse na costa mediterrénea, Madrid e Barcelona.
Circuitos de distribución tradicional. 1 Produtor Produto Intermediario Almacenista Representante Comercial Comerciante Retallista Cliente Consumidor 2 Produtor Produto Maiorista Conserveiro Fabricante Mercado central Comerciante Retallista Consumidor Restaurante
Novas formas de comercialización 1. Centros comerciais. Son agrupacións de tendas que xeralmente inclúen un hipermercado. 2. Galerías comerciais. Concentración de tendas de roupa con algún bar ou ca- fetería. 3. Hipermercados. Grandes superficies nas que predominan a alimentación e bebidas. 4. Grandes almacéns. Superficies que venden de case todo para o consumo familiar. 5. Supermercados. Medianas superficies adica- das á venda de produtos de alimentación. 6. Cadeas de desconto. Autoservizos que simplifican a presentación e envolto- rios para afinar prezos. 7. Cooperativas de con- sumo. Son asociacións de venda directa ao consumidor. 8. Franquías. Permiten a unha marca con- ceder a explotación e ven- da de productos a cambio dunha porcentaxe. 9. Tendas outlet . Permiten vender xénero pro- cedente de stocks de fabri- cantes ou distribuidores. 10. Comercio electrónico. É a compra e venda a través de internet de produtos e ser- vizos.
Consumo e consumismo O crecemento do comercio As novas for- mas comerciais Os estudos de mercadotecnia As ofertas e rebaixas A apertura de tendas outlet As vendas por internet Aumentan o consumo Que pode levar ao Consumismo Que consiste en Comprar produtos que non necesitamos pero que podemos chegar a desexar Influídos pola Publicidade Combátese co Combátese co Consumo responsable Comercio xusto Consumir só o necesario Pretende prezos que impulsen o desenvolve- mento dos paí- ses produtores
1 of 14

Recommended

Empty coruna udc 2018 by
Empty coruna udc 2018Empty coruna udc 2018
Empty coruna udc 2018Marcelino Fernández Mallo
84 views7 slides
A organización económica das sociedades by
A organización económica das sociedadesA organización económica das sociedades
A organización económica das sociedadesrubempaul
1.6K views34 slides
Tema 5. 3º Eso by
Tema 5. 3º EsoTema 5. 3º Eso
Tema 5. 3º Esodudashistoria
315 views13 slides
Tema 10. O sector terciario by
Tema 10. O sector terciarioTema 10. O sector terciario
Tema 10. O sector terciariorubempaul
178 views7 slides
O sector servizos en España: o comercio by
O sector servizos en España: o comercioO sector servizos en España: o comercio
O sector servizos en España: o comercioprofesor historia
564 views19 slides
Sector terciario by
Sector terciarioSector terciario
Sector terciarioMANEIRO
531 views8 slides

More Related Content

Viewers also liked

Sector gandeiro e forestal by
Sector gandeiro e forestalSector gandeiro e forestal
Sector gandeiro e forestalCarlosbabilon
176 views13 slides
Xeografía de Galicia by
Xeografía de GaliciaXeografía de Galicia
Xeografía de Galiciaccssdidactica ddoval
9K views13 slides
Historia da filosofia presentación da materia by
Historia da filosofia  presentación da materiaHistoria da filosofia  presentación da materia
Historia da filosofia presentación da materiaDepartamento de Filosofía - IES Chan do Monte
31 views7 slides
Unidade 11 Guerra FríA by
Unidade 11 Guerra FríAUnidade 11 Guerra FríA
Unidade 11 Guerra FríAcamposseijo
1.1K views27 slides
Tema 3 As formas da terra by
Tema 3 As formas da terraTema 3 As formas da terra
Tema 3 As formas da terrarubempaul
1.9K views36 slides

Viewers also liked(20)

Unidade 11 Guerra FríA by camposseijo
Unidade 11 Guerra FríAUnidade 11 Guerra FríA
Unidade 11 Guerra FríA
camposseijo1.1K views
Tema 3 As formas da terra by rubempaul
Tema 3 As formas da terraTema 3 As formas da terra
Tema 3 As formas da terra
rubempaul1.9K views
Tema 4 Ríos e mares by rubempaul
Tema 4 Ríos e maresTema 4 Ríos e mares
Tema 4 Ríos e mares
rubempaul1.2K views
Tema 4 Organización política das sociedades by rubempaul
Tema 4 Organización política das sociedadesTema 4 Organización política das sociedades
Tema 4 Organización política das sociedades
rubempaul11.7K views
Tema 15 Os fenómenos migratorios by rubempaul
Tema 15 Os fenómenos migratoriosTema 15 Os fenómenos migratorios
Tema 15 Os fenómenos migratorios
rubempaul1.5K views
Tema 2 As paisaxes da terra by rubempaul
Tema 2 As paisaxes da terraTema 2 As paisaxes da terra
Tema 2 As paisaxes da terra
rubempaul2.2K views
U 6. climas e paisaxes terra by Agrela Elvixeo
U 6. climas e paisaxes terraU 6. climas e paisaxes terra
U 6. climas e paisaxes terra
Agrela Elvixeo5.9K views
Tema 5 A Unión Europea by rubempaul
Tema 5 A Unión EuropeaTema 5 A Unión Europea
Tema 5 A Unión Europea
rubempaul10.4K views
Tema 6 Organización política e territorial de España by rubempaul
Tema 6 Organización política e territorial de EspañaTema 6 Organización política e territorial de España
Tema 6 Organización política e territorial de España
rubempaul2.4K views
Climograma by xosea
ClimogramaClimograma
Climograma
xosea 337 views
Tema 6 Climas e paisaxes da terra by rubempaul
Tema 6 Climas e paisaxes da terraTema 6 Climas e paisaxes da terra
Tema 6 Climas e paisaxes da terra
rubempaul7.8K views
Tema 7 Climas e paisaxes de Europa e de España. O medio físico de Galicia by rubempaul
Tema 7 Climas e paisaxes de Europa e de España. O medio físico de GaliciaTema 7 Climas e paisaxes de Europa e de España. O medio físico de Galicia
Tema 7 Climas e paisaxes de Europa e de España. O medio físico de Galicia
rubempaul8.8K views

Similar to 12. A terciarización da economía.

A economia globalizada by
A economia globalizadaA economia globalizada
A economia globalizadavelazquezturnesnieves
248 views33 slides
ud6 by
ud6ud6
ud6Enrique Cardona
255 views17 slides
España, unha ECONOMÍA DE SERVIZOS by
España, unha ECONOMÍA DE SERVIZOSEspaña, unha ECONOMÍA DE SERVIZOS
España, unha ECONOMÍA DE SERVIZOSEvaPaula
1.1K views61 slides
Servizos 3ESO by
Servizos 3ESOServizos 3ESO
Servizos 3ESOaialo1
101 views15 slides
RESUMO TEMA 6 CIENCIAS SOCIAIS by
RESUMO TEMA 6 CIENCIAS SOCIAISRESUMO TEMA 6 CIENCIAS SOCIAIS
RESUMO TEMA 6 CIENCIAS SOCIAISFiz
228 views1 slide
Tema 10 traballo xeografia by
Tema 10 traballo xeografiaTema 10 traballo xeografia
Tema 10 traballo xeografiapablokatt
174 views21 slides

Similar to 12. A terciarización da economía.(20)

España, unha ECONOMÍA DE SERVIZOS by EvaPaula
España, unha ECONOMÍA DE SERVIZOSEspaña, unha ECONOMÍA DE SERVIZOS
España, unha ECONOMÍA DE SERVIZOS
EvaPaula1.1K views
Servizos 3ESO by aialo1
Servizos 3ESOServizos 3ESO
Servizos 3ESO
aialo1101 views
RESUMO TEMA 6 CIENCIAS SOCIAIS by Fiz
RESUMO TEMA 6 CIENCIAS SOCIAISRESUMO TEMA 6 CIENCIAS SOCIAIS
RESUMO TEMA 6 CIENCIAS SOCIAIS
Fiz228 views
Tema 10 traballo xeografia by pablokatt
Tema 10 traballo xeografiaTema 10 traballo xeografia
Tema 10 traballo xeografia
pablokatt174 views
O novo ecosistema económico como oportunidade para os territorios periféricos... by Marcelino Fernández Mallo
O novo ecosistema económico como oportunidade para os territorios periféricos...O novo ecosistema económico como oportunidade para os territorios periféricos...
O novo ecosistema económico como oportunidade para os territorios periféricos...
3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades by rubempaul
3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades
3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades
rubempaul59 views
Tema 6 As actividades terciarias e a súa transformación by Rosacidgalante
Tema 6 As actividades terciarias e a súa transformaciónTema 6 As actividades terciarias e a súa transformación
Tema 6 As actividades terciarias e a súa transformación
Rosacidgalante673 views
Xeo2-O sector servizos cuestion by aialo1
Xeo2-O sector servizos cuestionXeo2-O sector servizos cuestion
Xeo2-O sector servizos cuestion
aialo1655 views
Vocabulario sector terciario by dosideza
Vocabulario sector terciarioVocabulario sector terciario
Vocabulario sector terciario
dosideza177 views
O sector terciario na UE, España e Galicia by Rosacidgalante
O sector terciario na UE, España e GaliciaO sector terciario na UE, España e Galicia
O sector terciario na UE, España e Galicia
Rosacidgalante809 views
Rueiro Do Consumo by Bertablog
Rueiro Do ConsumoRueiro Do Consumo
Rueiro Do Consumo
Bertablog248 views

More from Ismael Vide González

6. europa a finais do século xix by
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xixIsmael Vide González
758 views11 slides
1. fontes, métodos e correntes historiográficas by
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficasIsmael Vide González
1.6K views10 slides
17. a nova orde mundial. by
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.Ismael Vide González
769 views26 slides
16. un mundo en crise by
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en criseIsmael Vide González
672 views20 slides
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión by
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesiónIsmael Vide González
444 views20 slides
R. sacra by
R. sacraR. sacra
R. sacraIsmael Vide González
813 views63 slides

More from Ismael Vide González(20)

15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión by Ismael Vide González
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión

12. A terciarización da economía.

 • 1. 12. A terciarización da Economía. ISMAEL VIDE GONZÁLEZ IES MARÍA SOLIÑO CANGAS (PONTEVEDRA)
 • 2. O concepto de sector terciario Características: 1. Actividade económica que non produce bens mate- riais. 2. Ofrece servizos que a sociedade demanda. 3. Agrupa actividades diversas e heteroxéneas: - Turismo. - Comercio. - Transportes e comunicacións. - Lecer. - Finanzas. - Saúde. - Educación... 4. Os servizos poden ser: - Públicos: xéraos os Estado. - Privados: xéranos as empresas privadas.
 • 3. O proceso de terciarización socioeconómica ANO SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 1900 69,6 15,2 15,2 1940 51,9 24,1 24,0 1950 49,6 25,5 24,9 1960 41,7 31,8 26,5 1975 23,0 37,8 39,2 1985 17,6 31,5 51,0 1990 11,4 33,1 55,5 1995 9,0 31,9 61,1 2000 6,8 29,4 63,8 2005 5,3 28,5 66,2 2010 4,4 22,7 72,8 Poboación por sectores en %
 • 4. Causas da terciarización en España 1. Aumento da produtividade Agraria. 3. Proceso de urbanización. 2. Progresiva industrialización. 4. Aumento do consumo da poboación. 5. Incorporación da muller ao mundo laboral. 6. Creación do Estado autonó Mico e do benestar. 7. Incremento e desenvolve- mento do turismo. 8. Aumento do tempo de lecer. 9. Crecente competencia em- presarial. 10. Extensión do gusto pola Imaxe persoal. 11. Desenvolvemento das re- des de comunicación. 12. O sector terciario como refuxio laboral.
 • 5. Clasificación do sector terciario Servizos persoais Servizos ás empresas Servizos de distribución Servizos direccionais Cobren as necesidades básicas da poboación Prestan servizos ás empresas e á banca Realizan os transportes e o intercambio de bens e información Ofertan planificación, dirección, administración e investigación. Educación, administración, sani- dade, turismo, hosta- lería, lecer Finanzas, publicidade, asesoría, márketing, banca Transportes, comunicacións e comercio Actividades moi especializadas para empresas e gobernos Terciario do benestar social Terciario económico Terciario direccional ou cuaternario
 • 6. O proceso de terciarización: fases. 1959-1975 Forte proceso de indus- trialización, que produce un descenso na econo- mía do sector primario e un ascenso dos sectores secundario e terciario. 1975-1985 Parón económico provo- cado pola crise de 1973. Aínda así o s. Terciario foi o que máis aumentou nesta fase, concretándose no desenvolvemento da sanida- de, educación e o turismo. 1985-2007 É unha etapa expansiva cunha recesión entre 1992-96. Pero so secto- res seguiron a mesma tónica, aínda que dun xeito máis moderado 2008 en adiante Etapa da crise financeira mundial. Os s. económicos presentan os seguintes va- lores: primario, 3,9 % da p. activa; secundario, 27,6; terciario, 68,5. Alto nº de parados: 4,2 mill. Na 1ª me- tade de 2011. O sector da construción é o máis afec- tado.
 • 7. Distribución espacial do sector terciario en España 74,2 64,8 72,1 80,1 81,6 71,1 67,8 66 69,7 71,3 68,2 67 83,5 64,3 62,4 68,9 59,9 Valores superiores ao 70 % da poboación ocupada Porcentaxe de ocupados no sector servizos duran- te o 1º trimestre de 2011, por CC.AA. Media autonómica: 72,08 % Fonte: elaboración propia con datos da EPA, INE.
 • 8. O concepto de comercio e mercado 1. O comercio. É o intercambio de mer- cadorias entre un ven- dedor e un comprador. Ao efectuar a compra, o comprador convérte- se en consumidor . 2. O mercado. É o lugar no que se realizan os intercambios. Orixina- riamente as cidades tiñan edificios para este fin, por exemplo as lonxas ou os mercados municipais. 3. O mercado. É tamén o conxunto de mecanismos reguladores, que como a oferta e a demanda organizan os intercambios.
 • 9. Comercio exterior: a balanza de pagamentos O comercio exterior é o intercambio co- mercial que se rea- liza con outros paí- ses. Mídeo a Balanza de Pagamentos, que pode ser: Balanza por conta corrente. Composta por: 1. Balanza Comercial. 2. Balanza de Servizos. 3. Balanza de Rendas. 4. Balanza de Transferencias. Balanza por conta do capital. Composta por: A diferencia entre os investimentos do capital español no estranxeiro e os do capital estranxeiro en España. Balanza por conta financeira. Composta por: 1. investimentos directos: accións, investimentos inmobilia- Rios... 2. Investimentos en carteira: bonos, accións... 3. Outros investimentos: préstamos, depósitos... 4. Variación de reservas: sobre as reservas a disposición do Banco de España.
 • 10. A balanza comercial A balanza comercial española presenta un déficit histórico, agás o ano 2007-08 que presenta un cambio de tendencia debido á crise. Os produtos que máis im- portamos son os enerxéticos, materias primas, equipos de telecomunicación e téxtiles. Exportamos produtos alimenticios. O sector do calzado e dos xoguetes perde mercado internacional pola competencia chinesa. O noso principal socio comercial é a UE.
 • 11. O comercio interior 1. Crecemento 2. Factores da localización 3. As áreas comerciais Medrou paulatinamente nos últimos anos: representa arredor do 14% do PIB e emprega ao 15% da poboa- ción activa española. A localización depende de Factores: a) Transportes. b) Comunicacións. C) Número de consumidores. d) Poder adquisitivo dos potenciais consumidores. As áreas comerciais están de- terminadas pola conxunción de varias características: vías de comunicación, grao de con- centración da poboación, po- der adquisitivo desta e o nú- mero de centros comerciais. En España concéntranse na costa mediterrénea, Madrid e Barcelona.
 • 12. Circuitos de distribución tradicional. 1 Produtor Produto Intermediario Almacenista Representante Comercial Comerciante Retallista Cliente Consumidor 2 Produtor Produto Maiorista Conserveiro Fabricante Mercado central Comerciante Retallista Consumidor Restaurante
 • 13. Novas formas de comercialización 1. Centros comerciais. Son agrupacións de tendas que xeralmente inclúen un hipermercado. 2. Galerías comerciais. Concentración de tendas de roupa con algún bar ou ca- fetería. 3. Hipermercados. Grandes superficies nas que predominan a alimentación e bebidas. 4. Grandes almacéns. Superficies que venden de case todo para o consumo familiar. 5. Supermercados. Medianas superficies adica- das á venda de produtos de alimentación. 6. Cadeas de desconto. Autoservizos que simplifican a presentación e envolto- rios para afinar prezos. 7. Cooperativas de con- sumo. Son asociacións de venda directa ao consumidor. 8. Franquías. Permiten a unha marca con- ceder a explotación e ven- da de productos a cambio dunha porcentaxe. 9. Tendas outlet . Permiten vender xénero pro- cedente de stocks de fabri- cantes ou distribuidores. 10. Comercio electrónico. É a compra e venda a través de internet de produtos e ser- vizos.
 • 14. Consumo e consumismo O crecemento do comercio As novas for- mas comerciais Os estudos de mercadotecnia As ofertas e rebaixas A apertura de tendas outlet As vendas por internet Aumentan o consumo Que pode levar ao Consumismo Que consiste en Comprar produtos que non necesitamos pero que podemos chegar a desexar Influídos pola Publicidade Combátese co Combátese co Consumo responsable Comercio xusto Consumir só o necesario Pretende prezos que impulsen o desenvolve- mento dos paí- ses produtores