Successfully reported this slideshow.

9. actividades agrarias e pesqueiras.

0

Share

Loading in …3
×
1 of 19
1 of 19

9. actividades agrarias e pesqueiras.

0

Share

Download to read offline

Colección de diapositivas que se refiren a agricultura e á pesca. Encadranse dentro do currículo da materia de Xeografía de 2º de bacharelato e teñen como obxectivo unha introducción á unidade temática.

Colección de diapositivas que se refiren a agricultura e á pesca. Encadranse dentro do currículo da materia de Xeografía de 2º de bacharelato e teñen como obxectivo unha introducción á unidade temática.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

9. actividades agrarias e pesqueiras.

 1. 1. Tema 9 Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra) As actividades agrarias e pesqueiras
 2. 2. O concepto de sector primario Son as actividades económi- cas que obteñen produtos directamente da natureza, pero sen transformalos. Actividades do Sector Primario Agricultura Fontes de enerxía Gandaría Silvicultura Minaría Pesca
 3. 3. O espazo agrario Solos Relevo Clima Factores físicos Poboación Tecnoloxía Política agraria Tradicións Factores humanos
 4. 4. A agricultura actual Variou ao longo do tempo No século XIX <ul><li>Tiña moita importancia no
 5. 5. PIB nacional.
 6. 6. Gozaba de poucos avan-
 7. 7. ces técnicos.
 8. 8. A forza animal era a prin-
 9. 9. pal enerxía.
 10. 10. A produtividade era baixa. </li></ul>No século XX <ul><li>Prodúcese o éxodo rural.
 11. 11. Progresiva industrializa-
 12. 12. ción da sociedade.
 13. 13. Introdúcense novas tecni-
 14. 14. cas.
 15. 15. Aumento da produción e
 16. 16. da rendibilidade. </li></ul>Actualmente Agricultura actual <ul><li>Actualmente existen en Es-
 17. 17. paña 1.079.420 explotaci-
 18. 18. óns agrarias.
 19. 19. A superficie media é de
 20. 20. 30,94 ha.
 21. 21. A superficie media utiliza-
 22. 22. da é de 23,38 ha.
 23. 23. Aumentou a superficie de-
 24. 24. dicada a cultivos ecolóxi-
 25. 25. cos. </li></ul>
 26. 26. Factores físicos A altitude A altitude media supera os 660 m. A orografía Unha parte do territorio é montañosa O clima Hai unha gran diversidade climática Tipos de solo Existen moitos solos diferentes Dispoñibilidade de auga Danse fortes contrastes hídricos
 27. 27. A estrutura das explotacións Analízase dende Dúas perspectivas Tamaño das explotacións Réxime de propiedade Que pode ser Minifundio Latifundio Pode ser Explotación directa Explotación indirecta Presenta dúas Formas Arrendamento Parzaría O propietario traba- lla directamente as terras ou contrata xornaleiros.
 28. 28. Mellora da evolución produtiva agraria Grazas a Grazas a Grazas a Grazas a Mecanización A economía de mercado esixe competitividade, por iso, o agricultor está obrigado a mercar ma- quinaria para aumentar a súa produtividade. Técnicas bioló- xicas e xenéticas que permiten a sele- cción de plantas e a manipulación de se- mentes para aumentar a produción. Fertilizantes Químicos que conseguen un cre- cemento rápido e a eliminación das pragas que atacan as colleitas por medio de produtos fitosanitarios. Novos sistemas de rega que impulsan a amplia- ción das zonas de re- gadío e de métodos para aproveitar e racio- nalizar o uso da auga.
 29. 29. Os produtos agrícolas Cebada e trigo Millo Arroz Hortalizas Cítricos Froiteiras de horta Vide Oliveira
 30. 30. A gandaría
 31. 31. A PAC (política agraria común) pre- tende mellorar o poder adquisitivo dos gandeiros, garantir o abastece- mento de produtos alimentarios ba- ratos e limitar a dependencia dos produtos agrarios exteriores á UE. <ul><li>Establecemento de cotas de
 32. 32. produción.
 33. 33. Asignacións de subvención por
 34. 34. unidade de superficie.
 35. 35. A cambio de conservar e mello-
 36. 36. rar o medio ambiente e a calida-
 37. 37. de dos produtos. </li></ul>Por medio das se- guintes me- didas. Que produ- cen os seguin- tes cambios na gandaría. Descenso do sector ovino. Redución do sector caprino Descenso do sector equino Declive do sector bovino Incremento dos sec- tores porcino e aví- cola A gandaría española e a Unión europea
 38. 38. A silvicultura É a actividade do sector primario que se orienta ao cultivo e explota- ción do bosque, con vistas a obter rendemento eco- nómico e contri- buír á conserva- ción da biodiver- sidade, dos solos e dos recursos hídricos. Desenvolvese principalmen no Macizo Galaico, C. Cantá- brica, Pireneos, Sistema Cen- tral e Montes de Toledo. Os principais problemas que afectan aos bosques son os incendios, a corta incontrola- da e a contaminación. Para facer os bosques máis rendibles utilizaronse espe- cies de rápido crecemento, que perxudican ao medioam- biente Os principais produtos deri- vados do bosque son a ma- deira, a cortiza, a resina, os froitos silvestres e a caza
 39. 39. Tipos de pesca Pesca tradicional Pesca de cerco Pesca de cebo Pesca de arrastre Almadrabas Pesca industrial <ul><li>Pesca de baixura </li></ul>Realízase a carón da costa, con barcos pe- quenos de madeira. as mareas duran só un día. As capturas son moi valoradas comercialmente. <ul><li>Pesca de altura </li></ul>Realízase moi lonxe da costa, en caladoi- ros internacionais. Utiliza barcos de gran tonelaxe e casco de aceiro, usan tecno- loxía avanzada e as cap- turas son indiscrimina- das.
 40. 40. Tipos de frota Frota de grande altura Buques de máis de 250 tm. de rexistro bruto. Faenan en cala- doiros afastados e manipulan o peixe a bordo: conxelan, evis- ceran e precociñan. Este tipo de flota está a sufrir unha crise por mor do peche de caladoiros que anteriormente eran libres. Frota litoral ou de baixura Buques de 20 a 100 tm. De rexis- tro bruto, usan unha tripulación reducida e os cascos son de madeira, faenan cerca da base pero tamén lles afectou a am- pliación das 200 millas. É a flo- ta máis numerosa pero precisa unha profunda modernización. Frota familiar ou artesanal Embarcacións de menos de 20 tm. Pescan preto da costa con artes tradicionais e conseguen capturas de alto valor comer- cial. Está aumentando nos últi- tempos e ten que enfrontarse á, cada vez maior, escaseza de especies.
 41. 41. Rexións pesqueiras españolas
 42. 42. Caladoiros internacionais da frota pesqueira española
 43. 43. A explotación dos recursos mariños Presenta varias Perspectivas Que poden ser Recursos mariños pesqueiros Recursos mariños non pesqueiros Acuicultura Pesca Marisqueo Son Pesca capturada Pesca desembarcada Diferencia entre Bivalvos Crustáceos Centrado en Salinas Extracción de algas Son Localizadas na Costa mediterránea Útiles para Industrias: -Química -Farmacéutica -Fertilizantes -Pensos Que pode ser De auga salgada De auga doce Localízase en Localízase en Rías Baixas Golfo de Cádiz C. mediterránea Galicia Cataluña É a Extraida do mar sen evis- cerar É a Eviscerada Que se comercializa como Peixe fresco Peixe conxelado
 44. 44. Polas condicións naturais, Galicia é a primeira potencia pesqueira de España. A frota é a máis importante de Eu- ropa: Barcos pequenos o 80%, bar- cos grandes o 7,5%. Faena en to- dos os caladoiros do mundo. A pesca supón o 12% do PIB gale- go. Xera riqueza indirecta: conser- vas,asteleiros, comercio. É impor- tante na estrutura económica de Galicia. Prantexa problemas: esgotamento de caladoiros, augas territoriais, a PPC reduce licenzas e estabrece cotas, contaminación das augas... O marisqueo xorde como complemento da eco- nomía familiar. Sofre un grande pu- lo a partir dos anos 50, ata conver- terse nunha actividade importante. A acuicultura é a alternativa ao esgo- tamento dos caladoiros. Galicia ten condicións inmellorables para de- senvolvela nas súas rías e nos seus rios. A pesca en Galicia
 45. 45. A poboación activa do sector primario Descendeu durante o século XX en favor do sector secundario de- bido ao abandono de zonas rurais. A maior parte da poboación do sec- tor primario comparte a agricultura ou a pesca con outras actividades. Traballan moitas persoas eventuais (traballan só unha determinada época do ano). Basicamente son inmigrantes. Na pesca reduciuse moito a poboación ac- tiva debido a diminución do nº de licenzas e ao aumento da tecnificación da frota.
 46. 46. O sector pri- mario e a Unión Europea O 60 % da poboación da Unión Eu- pea vive en zonas rurais e ocupa o 90 % do territorio dos Estados membros. A gandaría e a pesca enfróntanse a importantes problemas de ren- dibilidade e esgotamento de ca- ladoiros respectivamente. A Política de Desenvolvemento Ru- ral 2007-13 busca a mellora da ca- lidade de vida no campo. O seu principal instrumento é a Política Agrícola Común (PAC) A silvicultura representa a ocupa- ción de 160 millóns de ha., o que supón o 35 % do territorio. O bos- que é de vital importancia para a conservación dos solos, da biodi- versidade e dos recursos hídricos.

×