Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

11. os espazos industriais.

 1. Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra) 11. Os espazos industriais
 2.  
 3. A actividade industrial Materia prima Factoría Produto semielaborado Trigo: obtido directamente da natureza. Muiño: lugar no que se transfor- ma a materia prima Fariña: Materia que serve para xerar produtos elaborados. Segunda transformación Masa : A fariña mistúrase con ou- tros ingredientes para conseguir produtos de consumo. Produto elaborado Pan : Produto preparado para ser consumido.
 4. Atraso da industrialización en España Posicion xeográ- fica de España Custes elevados do transporte Atraso agrario Escasa demanda para os produtos industriais. Elevado interese da Débeda Pública Absorción de capitais Materias primas e fontes de enerxía escasas e de mala calidade. Custes elevados de transporte. Inestabilidade política Retracción da Inversión.
 5. Os inicios da industrialización no século XIX
 6. Evolución histórica do proceso industrializador en España Século XIX Desenvólvense algunhas rexións: Ca- taluña e País Vasco. O resto segue an- corado no S. Primario. 1950 Inicios da industrialización: o PIB do Sector Secundario supera ao do Sec- tor Primario. 1970 A forte dependencia exterior en materias primas e enerxéticas e, así mesmo, a ob- solescencia do sistema produtivo fixeron precisa a Reconversión Industrial. 2000 A entrada na UE provoca profundos cambios: modernización productiva, transformacións sociais, pero mantense unha feble inversión en I+D.
 7. A industrialización no século XIX Foi un Proceso desequilibrado Nos aspectos Sectorial Espacial Desenvolve- ronse uns sectores e outros non. Industrializa- ronse unhas rexións e outras non. Comezou coa Actividade artesanal E partindo dela en Cataluña Euskadi Galicia Xorden As primeiras fábricas téx- tiles. Aparecen As primeiras siderúrxicas. Constrúense Estaleiros de Ferrol Altos fornos de Sargadelos Obradoiros téxtiles na Coruña Foi un Proceso atrasado con respecto a Europa. Debido as seguintes razóns: - Agricultura anticuada. - Burguesía descapitalizada e pouco emprendedora. - Baixo poder adquisitivo do campesi- ñado. - Inexistencia dun mercado interior. - Perda dos mercados americanos pola independencia das colonias. - Guerras da Independencia e carlistas. - Exportación sistemática de materias primas. - Política económica librecambista. Real Fábrica e altos fornos de Sargadelos
 8. Inicios do desenvolvemento industrial (1900-1959) Baseáronse en Tiveron as seguintes Leis proteccionistas a finais do s. XIX Incremento da poboa- ción. Fases 1ª Guerra Mundial A crise de 1929 As guerras Civil e Mundial A época de Franco Provocaron o Encarecemento dos produtos de fora E a Encarecemento dos produtos de fora Demanda de produ- tos nacionais. Deu lugar ao Aumento de clientes Que impulsa O crecemento da demanda Produce un Aumento das exportacións Pero Os beneficios non se reinvis- ten na industria Xera unha Ralentización da produción Provocaron Grandes perdas económicas Segue estas pautas 1941: creación do INI Consolidación zonas indus- triais históricas 1950: ruptura do modelo autár- quico 1959: crecemento da produción de bens de equipo Cambios socio- económicos importantes Seat 1400 do ano 1953
 9. O desenvolvemento industrial (1959-1975) Comeza co Dependeu dunha Plan de Estabilización de 1959 Política industrial Que permite A importación de b. de equipo A modernización da industria O aumento da produción Polos de desen- volvemento. Plans de desen- volvemento. Que se baseo nos Produciron Aumento da produtividade Perda inicial de p. de traballo. Crecemento da metalúrxica e a química. Solucionada pola Emigración Contribúen ao Aumento do po- der adquisitivo Que da lugar ao Incremento do consumo Como a GAEIG Que ten como finalidade O desenvolve- mento de Galicia 1964-1967 1968-1971 1972-1975 Dos anos Que pretenden A planificación e re- gulación da industria Industrializar as re- xións atrasadas. Deron lugar ao Aumento do Índice de Produ- ción Industrial
 10. A crise da industria (1975-1984) Foi motivada pola Crise mundial do petróleo de 1973 Estivo condicionada polo Proceso de democratización de España Foron parellos Destapou as Carencias da industria Que provocou O encarecemento das materias primas O aumento do pre- zo do transporte E xuntos xeran Unha crise global Como poderían ser O atraso tecnolóxico Sectores non competitivos Estes factores Agudizaron a crise E provocaron O aumento do paro A terciarización económica
 11. A reindustrialización a partir de 1984 Iniciase coa Lei de Reconversión Industrial Que supón A remodelación da industria A redución de secto- res obsoletos Como Siderurxia Electrodomésticos C. naval Téxtil C. electrónicos É o arbitrio de Medidas de reindustrialización Como A creación das ZUR O papel activo das institucións Que pretenden Incentivar a indus- trialización de cer- tas zonas No caso de Galicia Ferrol Vigo Coa intervención de CC. AA. U E Que impulsan Os investimentos nacionais e estranxeiros
 12. As Zonas de Urxente Reindustrialización no territorio
 13. A industria española actual Caracterízase por Gran investimento industrial Investimento en tecnoloxía e I+D Investimento estranxeiro Aumenta grazas aos custos de produción máis baratos en España. Nova política económica Sustitución dos plantexamen- tos proteccionistas polos liberalizadores. Privatización do sector público Venda de empresas públicas coa suposta pretensión de fa- celas máis rendibles e compe- titivas. Favorecen a Competitividade exterior
 14. Os sectores industriais Divídense en Siderúrxico Funde os minerais para producir metais. Téxtil Fabrica tecidos con todo tipo de fibras Agroalimentario Crea produtos alimenticios me- diante conserva ou precociñado. Farmacéutico Elabora medicamentos, cosméti- cos e droguería. Construción naval Constrúe buques, plataformas e instalacións acuáticas Material eléctrico e electrónico Fabrica máquinas e material eléctrico ou electrónico Químico Produce derivados do petróleo: caucho, plástico, fibras téxtiles Automobilístico Fabrica todo tipo de vehículos para o transporte por estrada.
 15. Localización industrial en España
 16. Localización xeográfica da industria galega
 17. A industrialización en Galicia 1. Características iniciais Foi tardía e mal repartida no espazo. 2. Condicións positivas Galicia conta con potencial para o desenvolvemento industrial: auga, materias primas, portos e man de obra. 3. Condicións negativas - Escaseza de vías de comunicación. - Dependencia do sector público. - Tecnoloxía anticuada. - Falta de iniciativas que favorezan o investi- - Dependencia enerxética exterior. mento. - Man de obra pouco cualificada. - Peche de industrias pola crise financeira. 4. Características actuais - Ocupa o 30% da poboación activa. - Representa o 30% do PIB galego. - Industrias de pequena escala. - Principais sectores: agroalimentario, naval, automobilístico, madeireiro, téxtil, siderúrxico, químico, farmacéutico.
 18. O subsector da construción Obras públicas Durante os anos 60 construense estradas, embalses, autoestradas, portos, edificios públicos... Vivenda urbana Impulsa a construción debido á emigración do campo á cidade. Crise dos 70 Motivada polo exceso de oferta de vivendas. Renacemento dos 80 Constrúense obras públicas, os pre- zos da vivenda suben desproporcio- nadamente: burbulla inmobiliaria. Sector clave Arrastra a case todos os demais sectores industriais. Desenvolvese grazas a:
 19. A poboación activa no sector secundario 1. Medra dende principios do século XX ata 1960, cando España se convirte nun país plenamente industrializado. 2. Pero a raíz da crise de 1970 e durante a po- lítica de reconversión dos anos 80 a poboa- ción activa no sector secundario foise re- ducindo paulatinamente. 3. factores da redu- ción: a) A reconversión Industrial. 3. factores da redu- ción: b) progresiva tercia- rización económica 4. A construción emprega a un número crecente de obreiros nos anos 90 e 2000 ata a burbulla inmobiliaria. pero os salarios son máis baixos cos da industria.
 20. O sector secundario no ámbito da Unión Europea A entrada de España na Unión Europea pro- duciu no S. Secunda- rio as seguintes con- secuencias: 1. Aumento da com- petencia pola desa- parición dos aran- ceis aduaneiros. 2. Aumento dos inves- timentos exterio- res na industria es- ñola. 3. Peches de PEMES pola competencia de multinacionais estranxeiras. 4. Despois do Trata- de Maastrich en- trada de axudas para cohesionar o desenvolvemen- to económico. 5. Privatización de empresas públicas para evitar as axu- das estatais. 6. Mellora da compe- tividade e flexibi- lización dos mer- cados. Permitiron mellorar a estrutura industrial española
Advertisement