Advertisement

17. a nova orde mundial.

Profesor de E. Secundario at Ismael Vide González
Feb. 28, 2013
Advertisement

More Related Content

Advertisement

17. a nova orde mundial.

 1. A nova orde mundial: Cara o novo milenio Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
 2. A economía mundial dos anos 90. I Introdución 1º Crecemento económico. Fase de expansión Fase de depresión Con fases: - Expansivas. - Depresivas. 2º Globalización: O capitalismo adquire unha dimensión mundial. Caracterízase Implántase en: dende 1985 - Asia. - América Latina. por: - Antigos países socialistas. Mundo interconectado 3º Aumento das contradicións Máis paro Maior contaminación do sistema: - Crecemento do paro. - Maior agresividade ao medio ambiente.
 3. A economía mundial dos anos 90. II Características xerais entre 1980-90 1º. Renovación tecnolóxica: Fundaméntase en: - Desenvolvemento da microelectrónica, informá- - Permite abara- tica, robótica, telecomunicacións e enxeñería tar custos. xenética. 2º. Aumento do paro: Producido pola: ¿III Revolución - Crise das pequenas e medianas empresas fron- Industrial? te aos retos tecnolóxicos. - Recupérase o crecemento. 3º. Globalización da economía: - Creanse centros financeiros in- Motivada pola coordinación económica internacio- ternacionais: nal en: Londres, Nova - Intercambios internacionais. York. - Non se solucio- na o paro.
 4. A economía mundial dos anos 90. III As contradicións do mercado globalizado Reunións periódicas dos líderes do G-7 Combátese 1. Desorde monetaria. para coordinar as economías e contro- con: lar os tipos de cambio Negociacións do Acordo Xeral de Aran- ceis e Comercio (GATT, 1986). A súa sus- 2. Tendencia ao Combátese titución pola Organización Mundial de proteccionismo. con: Comercio (OMC, 1994) para controlar os intercambios e a integración de países pobres no comercio mundial. 3. Tendencia á especula- Perigo que Perigo que Oscilacións bolsistas artificiais que po- ción dos mercados. provoca: provoca: den paralizar o crecemento económico. Traslado das distintas partes do proceso 4. Tendencia á deslocaliza- Perigo que produtivo dun ben a países ou rexións ción industrial. provoca: máis rendibles, en función dos factores de produción locais. A formación de organizacións económi- 5. Tendencia á rexionaliza- Perigo que cas supranacionais: U. E. ; MERCOSUR ción. provoca: ... que da lugar a guerras comerciais en- tre as diferentes rexións.
 5. A economía mundial dos anos 90. IV O novo mercado de traballo. Dende 1985, o paro é un feito xenerali- Aumento da Diminución da zado nos países desenvolvidos, a pe- poboación activa. oferta laboral sar do crecemento económico. Motivadas polos seguintes: Factores: 1. Aumento da poboa- 2. Innovacións tecno- 3. Competencia comer- 4. A produción flexi- ción activa. lóxicas. cial dos NPI. ble. A aplicación de novas A forte competencia dos Permite fabricar en fun- Producida polos efectos tecnoloxías provoca a NPI produce destrución ción da demanda e, polo demográficos do “baby redución de postos de de emprego nos países mesmo, facer regulacións boom” e a inmigración. traballo. desenvolvidos. de emprego cíclicas.
 6. A economía mundial dos anos 90. V A crise do Estado de Benestar. Está motivada por Paro estrutural. Fraude fiscal. Avellentamento da Fiscalidade reducida ás poboación. grandes corporacións. Coa fin de competir con Aumenta o gasto do Esta- Provoca un aumento do outros Estados e ofrecer do en subsidios de desem- Reduce a capacidade re- gasto en pensións e sa- caudatoria dos Estados. condicións mellores para prego. nidade. a inversión. Que provocan Perda de Déficit autonomía Público dos gober- nos.
 7. A economía mundial dos anos 90. VI A economía e o futuro Presenta as seguintes características: 1. A era das infocomunicacións. Que contribúen ao desenvolvemento dos mercados mundiais; pero esta automatización xera un aumen- to do paro. Rede Wifi 2. Aumento das desigualdades Norte-Sur. Que están provocadas por: a) Intercambio desigual. b) Bipolarización Interna. Nos países subdesenvolvidos: convivencia entre estruturas econó- RRI: Relación Real de Intercambio micas modernas e tradicionais. 3. Reorganización do sistema laboral. Fomentada pola aparición da “empresa virtual”, que da lugar á automatización da actividade e á redución dos postos de traballo.
 8. Centro e periferia do sistema mundial. I Renda Anual Per Cápita Mundial. 2011 A hexemonía do sis- tema democrático ca- pitalista está repre- sentada polas tres grandes potencias económicas mundiais: EE.UU., Xapón e U.E. Periferia Semiperiferia - Elevada capacidade Centro - Altos niveis de renda consumo e benestar social. productiva. Relacións entre países centrais - Especialización en activi- Introdución e periféricos. - Fortes inversións de capital dades e empregos de alta cualificación. e desenvolvemento tecnolóxico. - Baixos niveis de renda - Especialización en - Limitada capacidade e benestar, con grandes actividades e empregos produtiva. contrastes sociais. pouco cualificados.
 9. Centro e periferia do sistema mundial. II As potencias hexemónicas. EE.UU., Xapón e a U.E.: Concentran máis da metade da produción industrial mun- dial. Monopolizan a maior parte dos intercambios comerciais inter- nacionais. Manteñen enfrontamentos para expandir a propia zona de in- fluencia. Loitan as tres por romper as barreiras proteccionistas que cada unha establece para de- fender os seus intereses. Os centros de decisión do sistema mundial.
 10. Centro e periferia do sistema mundial. III As potencias As potencias hexemónicas: Estados Unidos. hexemónicas: Estados Unidos. A época de Bill Clinton (1992-2000) A época de George W. Bush (2001-09) Caracterízase por: Caracterízase por: - Crecemento económico positivo. - Loita contra o terrorismo islamista despois do - Descenso importante do desemprego. atentado das Torres Xemelgas. - Acentuación das diferenzas de renda entre os - Intervencións militares en Afganistán e Iraq. sectores ricos e pobres da poboación. - Rota a bipolaridade coa antiga URSS, intenta - Supremacía militar mundial. impoñer a hexemonía militar, económica e - Intervención militar en varios conflitos do cultural ao resto do mundo mundo como garante da seguridade mundial.
 11. Centro e periferia do sistema mundial. IV As potencias As potencias hexemónicas: Xapón. hexemónicas: Xapón. Na década de 1980 Na década dos 90 Na década do 2000 Caracterízase por: Caracterízase por: - A mellora das finanzas xera unha me- Caracterízase por: - Sofre varias crises económicas. llora da economía. - 1ª potencia económica asiática e 2ª - Provoca recesións en EE.UU. e a U.E. - Medra o PIB. Mundial. - EE. UU. e a U.E. aumentan o seu pro- - Aumenta o consumo interno. - Gran desenvolvemento dos sectores teccionismo ante a competencia ni- - Amplia a súa área comercial no Pací- electrónico e do automóbil. pona no sector do automóbil. fico. - Compite cos EE.UU. e a U.E. - Cede o posto de 2ª potencia econó- mica mundial a China.
 12. Centro e periferia do sistema mundial. V As potencias As potencias hexemónicas: A Unión Europea. hexemónicas: A Unión Europea. Dende a Acta Única de 1986 a U.E. avan- zou cara a integración económica. O proceso tivo 4. II Tratado de Roma (2004) os seguintes 1. O Tratado de Maastrich (1992) pasos: - Fixación dun tratado constitucional que - Amplía o Tratado de Roma de 1957. substituía aos tratados anteriores. - Pretende: - O rexeitamento da Constitución en al- a) Protagonismo europeo na politica gúns países paralizou a súa entrada en mundial. vigor ata a actualidade. b) Proxecto de defensa e seguridade común. - Adopción da moeda única: O EURO. 3. O Tratado de Niza (2001) 2. O Tratado de Amsterdam (1997) - Reforma institucional da Unión, provoca- - Establécese o calendario da Unión Mone- da pola ampliación aos países do leste. taria. - Modifícase o Tratado de Maastrich.
 13. Os problemas da transición en Europa oriental. I Mapa das repúblicas ex soviéticas e países satélites dende 1989 Introdución Coa caída da URSS Coa caída da URSS e a reunificación de e a reunificación de Alemaña a partir Alemaña a partir de 1989, a maioría de 1989, a maioría dos países do leste dos países do leste iniciaron unha tran- iniciaron unha tran- sición pacífica cara sición pacífica cara a democracia e o a democracia e o capitalismo. capitalismo. Outros sufríron pro- Outros sufríron pro- cesos violentos. cesos violentos. Pero todos cambia- Pero todos cambia- ron as súas rela- ron as súas rela- cións coa antiga cións coa antiga URSS. URSS.
 14. Os problemas da transición en Europa oriental. II A nova Rusia Repúblicas Bálticas En 1991 tivo lugar un golpe de estado contra En 1991 tivo lugar un golpe de estado contra o goberno ruso, que propiciou a desaparición o goberno ruso, que propiciou a desaparición da URSS e a creación da Comunidade de Esta- da URSS e a creación da Comunidade de Esta- dos Independentes (CEI), formada polas anti- dos Independentes (CEI), formada polas anti- gas repúblicas soviéticas. As Repúblicas Bál- gas repúblicas soviéticas. As Repúblicas Bál- ticas independizaronse. A Federación Rusa ticas independizaronse. A Federación Rusa converteuse no Estado máis importante da CEI, converteuse no Estado máis importante da CEI, o seu primeiro presidente democrático foi o seu primeiro presidente democrático foi Boris Eltsin. Boris Eltsin. A CEI tivo que enfrontarse a importantes con- A CEI tivo que enfrontarse a importantes con- flictos interétnicos e independentistas nas flictos interétnicos e independentistas nas Repúblicas Caucásicas. Repúblicas Caucásicas. Boris Eltsin Repúblicas Caucásicas Na actualidade, a Federación Rusa prioriza Na actualidade, a Federación Rusa prioriza a solución aos problemas económicos in- a solución aos problemas económicos in- ternos. En politica exterior aspira a manter ternos. En politica exterior aspira a manter un papel relevante baseándose na capaci- un papel relevante baseándose na capaci- dade de influencia dos seus recursos ener- dade de influencia dos seus recursos ener- xéticos en Europa Central e Occidental. Es- xéticos en Europa Central e Occidental. Es- ta estratexia está dirixida polo seu presiden- ta estratexia está dirixida polo seu presiden- te: Vladimir Putin. te: Vladimir Putin. Vladimir Putin Vías de distribución do gas ruso en Europa
 15. Os problemas da transición en Europa oriental. III O conflito dos Balcáns Iugoslavia foi o territorio europeo máis problemático durante a década dos noventa. A independencia de A independencia de Eslovenia e Croacia Eslovenia e Croacia desencadeou un con- desencadeou un con- flito armado coa Fe- flito armado coa Fe- deración Iugoslava. deración Iugoslava. Máis tarde Bosnia ta- Máis tarde Bosnia ta- mén decidiu indepen- mén decidiu indepen- dizarse; a súa deci- dizarse; a súa deci- sión produciu a rea- sión produciu a rea- cción radical dos na- cción radical dos na- cionalistas servios e cionalistas servios e croatas, que poñen croatas, que poñen en práctica a tráxica en práctica a tráxica limpeza étnica. limpeza étnica.
 16. Asia Oriental Asia Oriental Durante a década dos 80 os países da costa asiática e Xapón ex- perimentaron un gran desenvolvemento económico, que se frea durante os 90 pola competencia chinesa, que permitía a coloca- ción no mercado internacional de produtos baratos por mor dunha política de baixos salarios. Actualmente China está a piques de converterse na segunda economía mundial. Pola súa banda, Xapón experimenta un renacemento naciona- lista fronte ás ambicións territoriais chinesas na rexión. Novos Países Industrializados China (NPI) Xapón
 17. A inestabilidade do mundo Osama Bin Laden, fundador de árabe. Al Quaeda; organización terro- rista do radicalismo islámico. Está provocada pola extensión do integrismo islámico, motivada polo fracaso das políticas socioeconómicas aplicadas durante os anos 60, que esqueceron os va- lores tradicionais islámicos. O avance islamista manifestouse nos seguintes países: Alxeria Afganistán Iraq Palestina Sadam Hussein Yasir Arafat A. Bouteflika H. Karzai Despois da guerra civil, en Acusado por EE.UU. de A loita entre israelíes e Inestabilidade política e 1996 os talibáns controlan posuír armas de destru- palestinos recrudeceuse guerra civil do goberno o poder e impoñen o radi- ción masiva, Iraq é inva- en 2003 coa construción contra o islamismo den- calismo islámico. En 2001 dido e deposto o seu go- dun muro de separación de 1991 a intervención dos EE.UU. berno láico, o que provo- en Cisjordania. Feito que acaba co goberno islamis- unha gran inestabilidade deu lugar a unha nova in- ta. étnica no país. tifada palestina.
 18. 1. Débeda externa. 2. Economía somerxida. En 1987 o endebedamento acadou niveis A débeda externa condiciona o desenvol- máximos en América Latina, a partir dese vemento; neste contexto cobra sentido momento a situación mellorou. este tipo de economía. América Latina cara o novo milenio 4. Crises. 3. Tendencia á democratización. A partir do 2000, Latinoamérica sofre outra Na década dos 90 consolídase a recupera- crise. A máis significativa foi a atravesada ción económica e confírmase a democrati- por Arxentina co chamado “corralito”. zación dos Estados.
 19. 1. Débeda externa. 2. Economía somerxida. Motivada polos organismos públicos xur- Que se sitúa entre o 40 e o 80% do PIB didos da descolonización. África subsaha- riana cara o 4. Crises alimentarias. novo milenio. 3. Conflitos armados. Motivadas polo desequilibrio poboación- Motivados por cuestións étnicas derivadas recursos e as malas colleitas. da descolonización.
 20. Introdución Os grandes retos da política. I Entre 1980-90 Entre 1980-90 Adoptados por: a) Estados en vías de de- A mundialización dos senvolvemento, nos que Prodúcese sistemas de goberno rexeran sistemas autori- democráticos: tarios. b) Antigas democracias po- pulares. Eleccións en Polonia Nun mundo cada vez máis internacionalizado danse paradoxos: Aparecen Novos problemas: 1. Auxe dos nacionalismos. 2. Pervivencia dos marcos estatais. Manifestación independentista en Edim- burgo (Escocia)
 21. O futuro da democracia Os grandes retos da política. II a) Perda de interese social pola política. b) Perda de valor das ideoloxías. c) Desprestixio da clase política. Presenta Varios d) Riscos de involución autoritaria. Problemas. e) Na Europa do leste, problemas na transición política. f) Ameaza dos fundamentalismos relixiosos nalgúns pro- cesos de democratización. 1. Novas asociacións cívicas e grupos de presión: - ONGs. Novas formas - Asociacións de consumidores. Plantexa de participación - Grupos ecoloxistas. Social. - Etc. 2. Gran protagonismo das TICs. nas novas formas de participación cidadá.
 22. Os grandes retos da política. III A superación dos límites das políticas estatais. Maniféstase en dous Problemas A mundialización A rexionalización Obriga á Representada por Coordinación política Coordinación política Conflitos Conflitos internacional internacional En temas como Que poden ser Medioambiente Medioambiente D. Humanos D. Humanos M. migratorios M. migratorios Étnicos Étnicos Nacionalistas Nacionalistas Tratados en Presentes en Presentes en Organismos supranacionais Organismos supranacionais América Latina América Latina O Congo O Congo Ex-Iugoslavia Ex-Iugoslavia Escocia Escocia Como Xera Conflitos asimétricos Conflitos asimétricos ONU ONU G7 G7 UE UE
 23. Crecemento e envellecemento da poboación Cara un modelo de desenvolvemento alternativo. I Presenta os seguintes Presenta os seguintes aspectos. aspectos. 1º. Diminución do crecemento demográfico na actualidade. A poboación mantén unha ralentización do crecemento, motivada por unha redución da fecundidade. 2º. Desequilibrio poboación-recursos. PAÍSES RICOS: PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS: Alta produción de bens. Baixa produción de bens. Baixo crecemento demográfico. Alto crecemento demográfico. 3. Diferencias no crecemento vexetativo: PAÍSES RICOS: PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS: Baixa natalidade Alta natalidade. Envellecemento da poboación Poboación xoven
 24. A urbanización do A urbanización do Cara un modelo de desenvolvemento alternativo. II planeta planeta Zonificación socioeconómica da cidade. Problemas das cidades. - Transportes e infraestruturas. - Abastecemento. - Contaminación. - Desigualdades sociais. - Elevados prezos da vivenda
 25. Cara un modelo de desenvolvemento alternativo. III A realidade ambiental A realidade ambiental A presión humana sobre a biosfera foi moi intensa dende mediados do s. XX e provocou unha serie de consecuencias: 1º. Cambio global no ambiente. Manifestado en: - Desertización. - Aumento da temperatura do planeta. - Diminución da capa de ozono. - Chuvia ácida. - Perda de biodiversidade. 2º. Necesidade de coordinación in- ternacional. Para resolver problemas que superan o marco estatal: - Cumio da Terra de Rio de Xaneiro de 1992. - Conferencia Mundial sobre o Clima de Kyoto de 1997.
 26. O desenvolvemento Cara un modelo de desenvolvemento alternativo. IV O desenvolvemento sostible. sostible. a) Definición: É aquela acción de desenvolvemento que contempla a redu- ción ao mínimo do impacto ambiental. b) Ten como obxectivo: A mellora das condicións de vida das sociedades máis po- bres. c) Esixe: - Industria e agricultura sostibles. - Minimizar o impacto ambiental. - Recuperar e reciclar materiais. - Uso das enerxías alternativas.
Advertisement