Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dei%20gode%20d%C3%B8ma%20 %20 Final

543 views

Published on

Plenumsinnlegg Dei Gode Døma 2010 Bergen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dei%20gode%20d%C3%B8ma%20 %20 Final

 1. 1. Digital kompetanse og innovasjon i framtidas videregående skole? Dei Gode Døma 2010 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Det forgjettede landet? <ul><li>Digital Generation Project </li></ul><ul><li>Uppdrag Granskning </li></ul>
 3. 3. Kunnskapsdepartementet Dagens tekst <ul><ul><li>Bakteppet: Hvorfor innovere? </li></ul></ul><ul><ul><li>Interludium: Are New Millennium Learners Making the Grade? </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjon i digital kompetanse: Fire akser </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppsummering </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentasjon : www.slideshare.net/oysteinj/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://oysteinj.typepad.com/ </li></ul></ul>
 4. 4. Hvorfor innovere? <ul><ul><li>Nasjonalformuen: Humankapital er vår viktigste ressurs </li></ul></ul><ul><ul><li>Læreplanene inneholder digitale ferdigheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Store investeringer i IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>Endringer i teknologi og teknologibruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsbegrep i endring: 21st Century Skills </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsmarked i endring </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 5. 5. Sosiale medier på fremmarsj Kunnskapsdepartementet
 6. 6. Unges hybride liv Kunnskapsdepartementet <ul><ul><li>”… Although there is much debate, it should be considered that this virtual communication and connecitivity is not necessary to the detriment of more established physical behaviours. Rather, it represents the degree, to which particularly this group, lives what we today might term hybrid lives – lives that combine digital access and virtual communication into their physical lives ” </li></ul></ul><ul><ul><li>(Kilde: Life support: Young people’s needs in a digital age , 2009)‏ </li></ul></ul>
 7. 7. Digital Natives and Libraries Kunnskapsdepartementet
 8. 8. Horizon Report 2009: Teknologitrender <ul><ul><li>Collaborative Environments </li></ul></ul><ul><ul><li>Online Communication Tools </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiles </li></ul></ul><ul><ul><li>Cloud Computing </li></ul></ul><ul><ul><li>Smart Objects </li></ul></ul><ul><ul><li>The Personal Web </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 9. 9. Arbeidsmarked i endring Kunnskapsdepartementet
 10. 10. Kunnskapsdepartementet
 11. 11. Are New Millennium Learners Making the Grade? <ul><ul><li>I dag er alle studenter i OECD-land fortrolige med Pcer </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyppigere bruk hjemme enn på skolen </li></ul></ul><ul><ul><li>Til tross for økte investeringer i IKT-infrastruktur i skolene er elev-PC ratio fortsatt et hinder for IKT-bruk i skolen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale media blir i økende grad brukt som læringsressurser, men forskjellene mellom landene er store </li></ul></ul><ul><ul><li>Den viktigste bruken av Pcer er knyttet til Internet eller underholdning </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 12. 12. Are New Millennium Learners Making the Grade? <ul><ul><li>Et utvalg studentprofiler er knyttet til ulike former for teknologibruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Fortrolighet med bruk av IKT spiller en rolle for læringsutbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er en sterkere korrelasjon mellom læringsutbytte og bruk av PC hjemme enn på skolen </li></ul></ul><ul><ul><li>Med de rette ferdighetene og den rette bakgrunnen kan hyppigere PC-bruk lede til bedre læringsutbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>Den første generasjonen digitale skiller er på vei tilbake, men neste generasjon digitale skiller er i emning. </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 13. 13. Kunnskapsdepartementet
 14. 14. Innovasjonsakser <ul><ul><li>Systemisk/policy </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsaksen </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastruktur og teknologi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagogisk akse </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 15. 15. Policy for innovasjon <ul><ul><li>Vertikal integrasjon: Sammenheng mellom nivåer </li></ul></ul><ul><ul><li>Medierende agenter, f eks nasjonale sentra </li></ul></ul><ul><ul><li>Horisontal integrasjon: Mellom policyelementer </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 16. 16. Senter for IKT i utdanningen Kunnskapsdepartementet <ul><ul><li>Sammenslåing av ITU, Uninett ABC og utdanning.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Budsjett 2010: 85 millioner kroner </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål (utvalg)‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utvikle og spre forskningsbasert kunnskap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fremme digital dømmekraft og jobbe for universell utforming av IKT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Styrke digital kompetanse hos elever, lærlinger og studenter uavhengig av bosted og sosial status </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Styrke arbeidet med innføring og faglig bruk av IKT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bidra til at IKT blir en pådriver for faglig innovasjon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Følge opp arbeidet med Feide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samle og gjøre tilgjengelig info om utdanning og yrker </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Kunnskapsaksen <ul><ul><li>Den dobbelte kunnskapsutfordringen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnskapsinnhenting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnskapsspredning </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lærernes kompetanseutvikling og læringsarenaer </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke tjenester og mekanismer trenger vi? </li></ul></ul><ul><ul><li>“ En studie av profesjonsutøvere som sykepleiere, lærere, revisorer og dataingeniører viser at lærere i mindre grad enn andre profesjonsutøvere har tilgang til kunnskapsressurser som er utviklet spesielt for å hjelpe dem i jobben” (Stortingsmelding nr 31 (2007-2008)‏ </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 18. 18. Teknologisk akse <ul><ul><li>Unngå teknologistøy. Infrastrukturen må ikke bare være tilgjengelig, den må også virke. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidstyvdebatten </li></ul></ul><ul><ul><li>Profesjonaliseringsbehov? </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjon gjennom overrisling nedover i utdanningssystemet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mot større mangfold? </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 19. 19. Pedagogisk akse <ul><ul><li>Innovasjonssoner i fagene </li></ul></ul><ul><ul><li>Slipp innovatørene frem </li></ul></ul><ul><ul><li>Del og Bruk </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT i den fagdidaktiske debatten </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 20. 20. Funn fra Hordaland Kunnskapsdepartementet
 21. 21. Oppsummering <ul><ul><li>Omverdensanalyse: Endringer påvirker skolens samfunnsoppdrag i det digitale domene </li></ul></ul><ul><ul><li>Are New Millennium Learners Making the Grade : Bruk av PC hjemme påvirker PISA-resultater mer enn bruk av PC på skolen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjon innen digital kompetanse er en forutsetning for å lykkes med innovasjon gjennom digital kompetanse. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fire innovasjonsakser som må ses i sammenheng for å kunne lykkes </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 22. 22. Kunnskapsdepartementet

×