Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utdanningsforbundet 19112008

1,063 views

Published on

Innlegg på arbeidsseminar om digitale læremidler og læringssyn, Utdanningsforbundet, Oslo, 19112008

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Utdanningsforbundet 19112008

 1. 1. Kvalitetsmeldingen og IKT- satsing Arbeidsseminar om digitale læremidler og læringssyn Utdanningsforbundet, Oslo 19.11.2008 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Dagens tekst • Kvalitetsmeldingen • IKT i skolen – Kunnskapsbasen – Utfordringer • Digitale læringsressurser • Dokumentasjon – http://www.slideshare.net/oysteinj/ – http://oysteinj.typepad.com/ 2 Kunnskapsdepartementet
 3. 3. Kvalitetsmeldingen: Høye mål • Lære mer • Fullføre • Trives og mestre 3 Kunnskapsdepartementet
 4. 4. Lære mer, fullføre, trives og mestre • Lære mer Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv Nasjonalt: andelen elever som presterer på laveste kompetansenivå i de internasjonale undersøkelsene i lesing og matematikk skal ned - Lokalt: andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing og regning ved de nasjonale prøvene sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet skal ned 4 Kunnskapsdepartementet
 5. 5. Lære mer, fullføre, trives og mestre • Fullføre Alle elever som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet. - Andelen som fullfører ordinær videregående opplæring fordelt på yrkesforberedende og studieforberedende opplæringsprogram skal opp - Andelen som oppnår planlagt kompetanse på lavere nivå blant de som ikke gjennomfører ordinær videregående opplæring skal opp 5 Kunnskapsdepartementet
 6. 6. Lære mer, fullføre trives og mestre • Trives og mestre Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring - Andelen som trives godt skal opp – Andelen som mobbes skal ned – Øke andelen som får nok utfordringer i skolen – Andelen som oppgir at opplæringen er tilpasset deres nivå skal opp – Sikre faglige tilbakemeldinger 6 Kunnskapsdepartementet
 7. 7. Statsbudsjettet for 2009 • Videreutdanning og rektorskole (400 mill) • Økt opptak lærerutdanning og førskolelærerutdanning. • Stortingsmelding om lærerutdanning • Avskriving av studielån – språk og realfag • Gratis læremidler i videregående (381 mill) • Tidlig innsats (430mill) – Forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk – Flere kartleggingsprøver 7 Kunnskapsdepartementet
 8. 8. IKT i kvalitetsmeldingen • Riktig teknologibruk og kompetanse viktig for kvaliteten i skolen • IKT relevant for alle tre hovedmålene – • Lære mer, fullføre: Digitale ferdigheter + varierte undervisningsmetoder • Trives og mestre: bekjempe digital mobbing, legge tilrette for at elevene kan ta i bruk sin IKT-kompetanse • “Bruk av IKT i skolen er nødvendig for å utvikle elevenes digitale ferdigheter og for å sikre at alle elever tilegner seg digitale ferdigheter uavhengig av tilgang i hjemmet.” 8 Kunnskapsdepartementet
 9. 9. IKT i kvalitetsmeldingen: Tiltak • Oppsummere Program for digital kompetanse. Komme tilbake til oppfølging av det. • Etablere Senter for IKT i utdanningen i 2009 • IKT i underveis- og sluttvurdering – Vurdere sentralt gitte prøver i digitale ferdigheter på ungdomstrinnet – Studere kjønnsforskjeller i effekter ved bruk av IKT ved eksamen (testbedstudie) • Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser • EVU i IKT integreres i den fagspesifikke etter- og videreutdanningen 9 Kunnskapsdepartementet
 10. 10. IKT: Hva er Rikets tilstand? • IKT er integrert i alle deler av skolen – både administrativt og pedagogisk. • Variasjon i IKT-bruk, men: – Bruk i selve læringsprosessen kan øke. – Fortsatt behov for å vinne kunnskap om nye praksisformer ved hjelp av IKT • Behov for mer kompetanse blant lærerne og skolelederne • Trenger mer forskning og evaluering om hvordan IKT kan bidra til å forbedre kvaliteten i skolen. • God IKT-infrastruktur i norsk skole 10 Kunnskapsdepartementet
 11. 11. Rikets tilstand.. • 60% av norske lærere mener at IKT er et viktig verktøy for å tilpasse opplæringen. • Tilfanget av digitale læringsressurser er bedre, særlig i videregående opplæring. Små fag har et dårligere tilbud • Norske elever har mye IKT-erfaring og høy selvtillit 11 Kunnskapsdepartementet
 12. 12. Harnessing Technology Review 2008: Rikets tilstand i UK • En av fire skoler er IKT-modne. 13 % av grunnskolene henger etter. • ”Praksisunderskudd”: For mange lærere har et begrenset pedagogisk repertoar mht bruk av IKT. • Engasjerte skoleledere, men klare forskjeller. • Mange lærere bruker egenutviklede digitale ressurser. Bedre tilgang. Bekymring mht kvalitet på tilgjengelige digitale ressurser. • Tilgang til internett hjemme varierer med sosial tilhørighet. • Kvalitet på infrastruktur er en barriere for økt IKT-bruk 12 Kunnskapsdepartementet
 13. 13. 13 Kunnskapsdepartementet
 14. 14. Digitale læremidler • Utvikling av digitale læremidler må styres av læreplanene • Utviklingen skal være styrt av skolens etterspørsel etter digitale læremidler. • Staten bør sikre digitaliseringen av vår felles kulturarv og gripe inn på områder med markeds- eller systemsvikt • Markedsaktørene må konkurrere på kvalitet. Det er det eneste som gjelder • Vi ønsker et mangfold av tilbydere. • Sterkt fokus på krav og standarder, herunder bruk av åpne standarder, merking av innhold og universell utforming. 14 Kunnskapsdepartementet
 15. 15. 15 Kunnskapsdepartementet
 16. 16. Sir Michael Barber, Bergen, 4.11.2008 16 Kunnskapsdepartementet
 17. 17. Takk for oppmerksomheten • http://slideshare.net/oysteinj/ • http://oysteinj.typepad.com • joh@kd.dep.no 17 Kunnskapsdepartementet

×