Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IKT og pedagogikk

1,096 views

Published on

En presentasjon som tar for seg fakta om ungers nettbruk, hvordan IKT bør integreres i undervisningen og metode/pedagogikk i forhold til det.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IKT og pedagogikk

 1. 1. IKT og pedagogikk
 2. 2. Betydning. <ul><li>Hvorfor er IKT viktig? </li></ul><ul><ul><ul><li>En digital hverdag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elevenes arena. </li></ul></ul></ul><ul><li>Hva kan IKT tilføre skolen? </li></ul><ul><ul><ul><li>Økt lærelyst og motiverte elever. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnskap i nye former. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dyktigere lærere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lettere hverdag. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Fakta <ul><li>Tre av fire ungdom er medlem av nettsamfunn, og hele 96 % av 16–19-åringene bruker Internett daglig. - Forsking viser 14 </li></ul><ul><li>Ungdom skaper, deler og distribuerer informasjon og medieinnhold på Internett. - Forsking viser 14 </li></ul>
 4. 4. Fakta <ul><li>Internett er det mediet flest 16 – 19 åringer bruker hver dag og gjennom hele dagen </li></ul><ul><ul><ul><li>74% sender og mottar e-post daglig. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>70% deltar i nettsamfunn daglig. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>66% prater på MSN daglig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>67% bruker søkemoterer daglig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>64 % leser nyheter daglig </li></ul></ul></ul><ul><li>”Nye nettfenomer ” – ITU 2008 mai 2008 </li></ul>
 5. 5. Fakta <ul><li>Facebook dominere blant 16 – 19 åringer. </li></ul><ul><ul><ul><li>59% bruker facebook daglig. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>77% av de unge er facebook brukere </li></ul></ul></ul><ul><li>Nettby største norske nettsammfunn </li></ul><ul><ul><ul><li>24% bruker nettby daglig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>31% av de unge er nettbybrukere </li></ul></ul></ul><ul><li>71% bruker Youtube ukentlig </li></ul>”Nye nettfenomer ” – ITU 2008 mai 2008
 6. 6. Digital kompetanse <ul><li>Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. </li></ul><ul><li>- Definisjon av ITU </li></ul>
 7. 7. Digital kompetanse. (tilpasse pedagogikken til IKT) <ul><li>Funn tyder på at lærer vektlegger organisering </li></ul><ul><ul><ul><li>Oppsummere, sammenligne og vurdere. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Et snevert fokus </li></ul></ul></ul><ul><li>Nødvendig med økt fokus på: </li></ul><ul><ul><ul><li>Evaluering, kildekritikk, kreativ produksjon med digitale verktøy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Å høyne bevisstheten blant lærer om hva digital kompetanse er. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvordan tilrettelegge undervisningen for integrering av IKT. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(ITU-Monitor 2007) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Strategi for IKT i undervisningen. <ul><li>Balanse mellom instruktiv og konstruktivistisk undervisning. </li></ul><ul><ul><ul><li>Tverrfaglig temaarbeid. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La elevene både konstruere og produsere kunnskap ved hjelp av IKT. (Utfordrer vårt tradisjonelle syn på Kunnskap og undervisning.) </li></ul></ul></ul><ul><li>Elevens aktivitet i sentrum. </li></ul><ul><ul><ul><li>Deling av kunnskap, innleveringer, diskusjoner etc. </li></ul></ul></ul><ul><li>Ta i bruk dagsaktuell teknologi. </li></ul><ul><ul><ul><li>Tilgjengliggjøre digitale fotoapparat, videokamera, produsere Mp3-filer, chatte, blogge, Wikis, Podcast, bruke nettet osv. </li></ul></ul></ul>Eksempel fra Koppang skole
 9. 9. Dagens internett - <ul><li>Et pedagogisk verktøy? </li></ul>
 10. 10. Social communities <ul><li>IKT- og mediefenomener hvor brukerne inngår i sosiale fellesskap og selv er viktige bidragsytere i å skape, utvikle og vedlikeholde mediet. I stadig sterkere grad er bruken av IKT og nye medier interaktiv, kommuniserende og sosial. </li></ul><ul><li>”Nye nettfenomer – ITU 2008 </li></ul><ul><li>Web 2.0 is a catch-all term to describe a variety of developments on the web and a perceived shift in the way the web is used. This has been characterised as the evolution of web use from passive consumption of content to more active participation, creation and sharing – to what is sometimes called the read/write web. </li></ul><ul><li>- Becta sine nettsider </li></ul>
 11. 11. Social communities <ul><li>For ungdom har nettsamfunn stor betydning som kommunikasjonskanaler der de knytter sosiale bånd, bygger nettverk og deler informasjon og opplevelser. - ITU-rapport 2008 </li></ul><ul><li>Ungdom skaper, deler og distribuerer informasjon og medieinnhold. </li></ul><ul><li>En «deltakerkultur» </li></ul><ul><li>Undommens digitale kompetanse utvikles i samspill med bla nettsamfunnene. </li></ul><ul><li>Nettsamfunn er blitt et massefenomen </li></ul>”Nye nettfenomer ” – ITU 2008 mai 2008 ”Web 2.0 technologies for learning ” Becta mai 2008.
 12. 12. Hvorfor ta hensyn til sosiale nettsteder? <ul><li>Elevene er engasjert i bruk av sosiale nettsteder. </li></ul><ul><li>Elevene er fortrolige med sosiale nettsteders interaktivitet, samarbeid, kommunisering osv </li></ul><ul><li>Samsvarer med overordnete retningslinjer og lærerplanens mål formuleringer. </li></ul><ul><li>Sosial nettsteders aktivitetsformer er allment godkjent som viktige teoretiske perspektiver på læring. </li></ul>
 13. 13. Digital kompetanse <ul><li>Fremtidens krav til kompetanse handler ikke bare om å ha opparbeidet en viss mengde kunnskap, men også om evner til å produsere medieuttrykk, navigere i et kunnskapsfellesskap og nyttiggjøre seg tilgjengelig informasjon. (Østerud 2007; Jenkins 2006a) </li></ul><ul><li>Digital kompetanse i nettsamfunn handler om å kunne delta i sosiale fellesskap, og ikke minst om å være i stand til å rekontekstualisere det man har lært til nye situasjoner. (Østerud 2007; Jenkins 2006a) </li></ul>
 14. 14. Læringsperspektiv. <ul><li>Sosial konstruktivisme </li></ul><ul><ul><ul><li>Tilrettelegging for samarbeid om konstruering, produsering og publisering av kunnskap. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Setter eleven i fokus. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Presentere og dele kunnskap for og med hverandre. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Drøfte og samhandle rundt kunnskapen. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ytringsmulighet. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Erfare kunnskapen på ulike måter. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. Læringsperspektiv. <ul><li>Sosial konstruktivisme </li></ul><ul><ul><ul><li>Skaper kultur for læring. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Når du må lære andre det du vet og kan, øker også ditt eget læringsutbytte. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ønske om å samarbeid oppstår ofte som en konsekvens av sosialisering. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Elevene er sterkt eksponert for for nettets delings, og deltakerkultur som sosiale nettsteder oppmuntrer til </li></ul></ul></ul></ul></ul>Fet-skolenes wikiside
 16. 16. Kunnskap <ul><li>Vi går bort frå ein situasjon der kunnskap blei skapt, oppbevart og utvikla i meir eller mindre lukka miljø, etter strenge reglar og prosedyrar. Vi går inn i ein ny situasjon, der kunnskap blir spreidd vidt og ope, den er tilgjengeleg gjennom eit par tastetrykk, og ny kunnskap kan også publiserast og gjerast kjend gjennom eit tastetrykk. Det blir lettare å få kontakt med andre som har dei same interessene som ein sjølv. Dette utfordrar tradisjonell kvalitetssikring og alle kunnskaps- og meiningsmonopol (St.meld. nr. 17 (2006–2007) s. 18). </li></ul>
 17. 17. Hvordan ta i bruk? <ul><li>LMS/VLE/PDL = sosialt nettsamfunn. </li></ul><ul><ul><ul><li>Skvis i første omgang læreplattformen for det den er god for </li></ul></ul></ul><ul><li>Åpne for kommunikasjon på tvers av oppgaver. </li></ul><ul><ul><ul><li>La elevene lære hverandre, samarbeide om kunnskapsproduksjon, drøfte osv ved hjelp av sosiale medier. </li></ul></ul></ul><ul><li>Gjøre tilgjenglig samarbeidsverktøy som forum, chat, wiki, blogger, nettressurser, leksjoner, meldingstjester e.t.c </li></ul><ul><ul><ul><li>Moodle har dette som innebygde verkøy. </li></ul></ul></ul><ul><li>La elevene bruke verktøyene slik de er vant til! </li></ul>
 18. 18. Eksempler på bruk <ul><li>7.Klasse Koppang skole </li></ul><ul><ul><ul><li>Tverrfaglig undervisningsopplegg, hvor Youtube, nettressurser, forum, Google Sketchup, formatfrihet og online innlevering benyttes. </li></ul></ul></ul><ul><li>4 – 7 klasse Atna skole </li></ul><ul><ul><ul><li>Podcasting av ukeplaner </li></ul></ul></ul><ul><li>6.klasse Koppang skole </li></ul><ul><ul><ul><li>Bruk av moodle sin ”ordbok” til et Wiki-lignende produkt </li></ul></ul></ul>
 19. 19. IKT som produksjonsplattform. <ul><li>Bruk av lms. </li></ul><ul><ul><ul><li>Fokus på bruk av samarbeidsverktøy som diskusjonsforum, wiki, blogg, podcast og nettavis. </li></ul></ul></ul><ul><li>Bruk av ulike program til elevproduskjon. </li></ul><ul><ul><ul><li>Audacity (Mp3), Moviemaker (Mp4 el.), Photostory , Xmind , Google Sketchup , Office-programmer etc. </li></ul></ul></ul>
 20. 20. For å lykkes: <ul><li>Må skolen utdanne elevene til kritisk digital dømmekraft; som kildekritikk, kunnskap om målgruppe og mulig rekkevidde for det de publiserer på nett. </li></ul><ul><li>Bør kompetansen som ungdom opparbeider på fritiden spilles veksler på i skolearbeidet. </li></ul><ul><li>Bør de voksne vise interesse for og lære av ungdommers bruk av Internett, og sosiale nettsteder spesielt. </li></ul><ul><li>Bruk av IKT må være en integrert del av alle fag, der elevene lærer å bruke de ressursene som er relevante i den konkrete læringssituasjonen </li></ul>
 21. 21. Eksempel http://www.teachers.tv/video/172
 22. 22. Til diskusjon <ul><li>Hva er forskjellen på din digitale kompetanse og elevenes? </li></ul><ul><li>Hvordan kan din LMS brukes som sosialt nettsamfunn? </li></ul><ul><ul><ul><li>Hvilke kommunikasjons- og samarbeidsverktøy har din LMS tilgjenglig? </li></ul></ul></ul><ul><li>Hva er de største utfordringene for pedagogisk bruk av IKT? </li></ul><ul><ul><ul><li>Er tilgjengligheten på utstyr i klasserommet god nok? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva må eventuelt gjøres og hvordan kan du bidra til det? </li></ul></ul></ul><ul><li>På hvilken måte endrer IKT undervisningen? </li></ul><ul><li>På hvilken måte styrker bruken av sosiale medier i klasserommet elevenes nettvett? </li></ul>
 23. 23. IKT i klasserommet. <ul><li>Momenter å huske på: </li></ul><ul><ul><ul><li>Målgruppe. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvordan motivere elevene? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilken teknologi har du til rådighet? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisering av undervisningen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Balanse mellom undervisning og elevaktiviteter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elevens aktivitet i sentrum. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilke valg har elevene i arbeidsform, produksjon og deling med hverandre. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vurderingsform. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilken form for digital kompetanse trenes? </li></ul></ul></ul>

×