Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stockholm mai 2010

867 views

Published on

Published in: Travel, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stockholm mai 2010

 1. 1. Fra nasjonal strategi til kommunal virkelighet Eller: Fra plan til implementering og innovasjon Stockholm mai .2010 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. We Have Met the Enemy and He Is Powerpoint (NY Times 27042010) • Kunnskapsdepartementet
 3. 3. Dagens tekst • IKT i norsk skole • Innovasjon på IKT-området • Dokumentasjon: www.slideshare.net/oysteinj/ Kunnskapsdepartementet
 4. 4. Norske IKT-strategier • Egne IKT-planer frem til utløpet av 2008. IKT er nå integrert i overordnede planer og styringsdokumenter. • Utvikling i etapper: Infrastruktur --> Kompetanse og innhold --> Syntese og helhet • Nye læreplaner fra 2006 • Store investeringer fra skoleeiere de siste årene. Mot 1:1 i gymnasieskolan. 3,7:1 i grunnskolen. Kunnskapsdepartementet
 5. 5. IKT er integrert i norske læreplaner • Grunnleggende ferdigheter i alle fag på alle nivå: Lese, skrive, regne, muntlig språkferdighet, bruke digitale verktøy • Læreplanene for fag er organisert i kompetansemål for ulike trinn • Stor metodefrihet • Fra teknologibruk til teknologiforståelse Kunnskapsdepartementet
 6. 6. ITU Monitor 2009 – elevers tidsbruk Kunnskapsdepartementet
 7. 7. Statens roller • Politisk og administrativt lederskap • Staten som finansiør (rammetilskudd, direkte tilskudd) • Staten som premissleverandør (lagstiftning, læreplaner) • Partnerskap for marked og allmenning • Kunnskapsdannelse og FoU Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
 8. 8. Innovasjon: Nivådeling og systematikk • Innovasjon: Planlagt endring for å oppnå en forbedring • Flere nivåer •Digitale ferdigheter i læreplanene •IKT og digitale medier for innovasjon i skolens pedagogiske og administrative virksomhet • Det digitale medborgerskapet • Innovasjonsfaser • Initiering • Implementering • Oppskalering • Evaluering • Felles og forståelig vokabular og struktur --> 4 akser for innovasjon Kunnskapsdepartementet
 9. 9. Policy for innovasjon • Vertikal integrasjon: Sammenheng mellom nivåer • Horisontal integrasjon mellom policyelementer • Medierende agenter, f eks nasjonale sentra Kunnskapsdepartementet
 10. 10. Kunnskapsaksen • Den dobbelte kunnskapsutfordringen o Kunnskapsinnhenting o Kunnskapsspredning • Lærernes kompetanseutvikling og læringsarenaer • Hvilke tjenester og mekanismer trenger vi? • “En studie av profesjonsutøvere som sykepleiere, lærere, revisorer og dataingeniører viser at lærere i mindre grad enn andre profesjonsutøvere har tilgang til kunnskapsressurser som er utviklet spesielt for å hjelpe dem i jobben” (Stortingsmelding nr 31 (2007-2008) Kunnskapsdepartementet
 11. 11. Pedagogisk akse • Innovasjonssoner i fagenes læreplaner • Slipp innovatørene frem – rom for og tillit til utprøving • Del og Bruk - www.delogbruk.no - delingsarena av og for lærere • IKT må inn i den fagdidaktiske debatten Kunnskapsdepartementet
 12. 12. Teknologisk akse • Unngå teknologistøy. Infrastrukturen må ikke bare være tilgjengelig, den må også virke. • Tidstyvdebatten – unødig bruk av IKT er en utfordring for mange • Profesjonaliseringsbehov? • Innovasjon på tvers av nivåene i utdanningssystemet? • Mot større mangfold? Kunnskapsdepartementet
 13. 13. Fra nasjonal strategi til kommunal virkelighet – hva har vi lært? • Samspill mellom nasjonale myndigheter og skoleeiere er nødvendig. Staten setter ytre rammer. Skolen innoverer fra innsiden. • Omforent vokabular og struktur er nødvendig. • Kunnskapsdannelse og profesjonalitet i alle ledd, også administrativt • Strategier og planer er ikke nok. Robuste og helhetlige implementeringsstrategier er nødvendige. Kunnskapsdepartementet
 14. 14. Slipp innovatørene løs – det er vår! • “Making the simple compliated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, that's creativity” • (Charles Mingus) • Videoklipp Kunnskapsdepartementet

×