SlideShare a Scribd company logo
1 of 86
Download to read offline
Sosiaalinen media
opetuksessa tutuksi
Harto Pönkä
21.9.2016
Kuka: Harto Pönkä
• Yrittäjä 2001-, luokanopettaja/KM
2008, jatko-opintoja
• Bloggaaja 2006-, kolumnisti,
tietokirjailija, verkostoanalysoija
• Tärkeimmät some-palvelut: Twitter,
blogi, SlideShare, Facebook, WA
• Kouluttanut ja konsultoinut sosiaalista
mediaa 2008- mm. opettajille,
yrityksille, yhdistyksille, kaupungeille,
ministeriöille, toimittajille ja
tuomareille
• Aiemmin: Oulun yliopisto, Oppimisen
ja koulutusteknologian
tutkimusyksikkö, 2007-2009
Blogi: harto.wordpress.com
VAIN
MUUTOS
ON PYSYVÄÄ
KOULUN
MURROS
so. opetus ja
toimintakulttuuri
Lasten ja nuorten
käyttäytymisen murros
Teknologian/yhteiskunnan murros
Oppimiskäsityksen ja
pedagogiikan murros
Diginatiivit haastavat koulun
Älypuhelin =
kognitiivinen ja sosiaalinen työkalu
Nykynuoren ensimmäinen oma nettipääte
BYOD
Lähde: Aller, Diginatiivin media-arki 2015 (N=447, 15-29-v.)
Kuva: https://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-ruotsissa-norjassa-ja-tanskassa-whatsapp-ja-
snapchat-kilpasilla/
Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/2-suosituimmat-sosiaalisen-median-palvelut/ (13-29-v.)
Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/1-nuoret-ja-ajankaytto/
Lähde: Nuorisobarometri 2015, https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuorisobarometri_2015_ISSUU.pdf
”Ristiriita koulun pedagogisten ja kulttuuristen käytänteiden sekä toisaalta nuorten
koulun ulkopuolella kohtaaman todellisuuden välillä on lisääntymässä.” (PISA 2012)
1. Miten Sinä käytät
sosiaalista mediaa?
2. Miten opiskelijasi
käyttävät somea?
Tulevaisuuden taidot, OPS ja some
Työelämän nykyisiä vaatimuksia
• Verkosto-osaaminen ja tiedon jakaminen
• Design-ajattelu, protoilu ja testaus
• Ryhmissä tekeminen ja toisilta oppiminen
• Ideoiden jalostaminen
• Luovuus ja mahdollisuusajattelu
 Keskeistä tiedonkäsittely ja vuorovaikutus
(EK:n Oivallus, 2011)
Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
21. vuosisadan taidot (ATC21S)
Ajattelutavat
1. Luovuus ja innovaatio
2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky
3. Oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot
Työtavat
4. Viestintä
5. Yhteisöllinen työskentely
Työvälineiden hallinta
6. Informaation lukutaito
7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) lukutaito
Elin- ja osallistumistavat
8. Paikallinen ja globaali kansalaisuus
9. Elämä ja työura
10. Henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuu sekä kulttuurinen tietoisuus
http://www.atc21s.org/
Uusien opetussuunnitelmien on tarkoitus
muuttaa koulutus vastaamaan muun yhteiskunnan
jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.
Ajattelu
ja oppi-
maan
oppimi-
nen (L1)
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovai-
kutus ja
ilmaisu (L2)
Itsestä
huolehtimi-
nen ja arjen
taidot (L3)
Moni-
lukuaito
(L4)
Tieto- ja
viestintä-
teknologi-
nen osaa-
minen (L5)
Työelämä-
taidot ja
yrittäjyys
(L6)
Osallistuminen,
vaikuttaminen ja
kestävän tule-
vaisuuden ra-
kentaminen (L7)
1. Luovuus ja
innovaatio
X X X
2. Kriittinen ajattelu,
ongelmanratkaisu ja
päätöksentekokyky
X X X X
3. Oppimaan
oppiminen ja meta-
kognitiiviset taidot
X X
4. Viestintä X X X X X
5. Yhteisöllinen
työskentely
X X X X X
6. Informaation
lukutaito
X X X X
7. Tieto- ja
viestintätekniikan
(TVT) lukutaito
X X X X
8. Paikallinen ja
globaali kansalaisuus
X X
9. Elämä ja työura X X X
10. Henkilökohtainen
ja sosiaalinen vastuu
sekä kulttuurinen
tietoisuus
X X X X
Tulevaisuuden taidot OPS:in laaja-alaisena osaamisena
Lähteet: LOPS 2016, http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
TIEKE, 2009, Tietoyhteiskunnan kansalaisen osaamisalueet, http://www.tieke.fi/pages/viewpage.action?pageId=15110422
Pönkä, Impiö & Vallivaara, 2012, Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
Sosiaalinen media
Oppimissisältönä
(tiedot, taidot, asenteet, tahto)
Oppimisympäristönä
(some-palvelut ja -sovellukset, laitteet, BYOD, PLE)
Toimintakulttuurina ja menetelminä
(avoimuus, yhteisöllisyys, verkostoituminen)
OPS tarjoaa perusteet, jotka täytyy
soveltaa käytäntöön. POPS:in kuvaama tieto-
ja viestintäteknologia (TVT) tarkoittaa
suurelta osin samaa kuin sosiaalinen media.
Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/5-harkinta-sosiaalisessa-mediassa/ (13-29-v.)
Nuorten mielipide
• ”Netiketin” opetusta, eli miten netissä tulisi käyttäytyä.
• Nuoret haluaisivat toistensa ymmärtävän, että nettiin lisätyt
materiaalit myös pysyvät siellä.
• Käyttökoulutusta, sekä miten somea käytetään ja miten siellä
toimitaan myös koulun ulkopuolella.
• Internetin vaaroja, jotka tulisi tiedostaa sosiaalisen median
palveluja käytettäessä.
• Miten sosiaalisen median palveluita tulisi käyttää
tehokkaasti, mitä siellä kannattaa sanoa ja millaista tietoa
itsestä ja muista kannattaa jakaa.
Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/5-harkinta-sosiaalisessa-mediassa/ (13-29-v.)
Mitä koulun pitäisi nuorten
mielestä opettaa somesta?
Some oppimissisältönä
Tiedon omaksumisen tasot
(Bloomin uudistettu taksonomia, Coffey, 2008,
http://www.learnnc.org/lp/pages/4719, kuva: Toikkanen, 2008)
Käyttäytyminen ja osallistuminen verkossa
(Li ja Owyang, 2010, kuva:
https://paivihollanti.wordpress.com/2010/02/19/asiakkaan-sosiaalinen-
toiminta/ )
Kaksi kärkeä: tieto ja taito
Työolobarometri 2014, TEM, http://www.tem.fi/files/42242/barometri.pdf (N=349)
Somen työkäyttö liittyy useimmin tiedonhankintaan,
jakamiseen, uuden oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin.
Kun totumme saamaan
tarvitsemamme helposti
Googlesta, voivat muut tavat
tuntua liian hankalilta, vaikka
tiedämme, että ne voisivat
tuottaa parempaa tietoa.
Netissä surffailu ja siihen
liittyvä audiovisuaalisten
ärsykkeiden ja jatkuvien
keskeytysten tulva voivat
johtaa lineaarisen
ajattelukyvyn rapautumiseen.
Netti haastaa syvällisen ajattelun
Lähde: Sosiaalisen median käsikirja, 2014
Keskeistä: kriittinen ajattelu ja viestintätaidot
E-kansalais- ja vaikuttamistaidot
Hyvät verkosto- ja
vuorovaikutustaidot antavat
etua yhteiskunnallisessa
vaikuttamisessaEsimerkkinä eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-verkosto:
http://www.slideshare.net/hponka/eduskuntavaalit-ja-
ehdokkaiden-sosiaalinen-verkosto-twitteriss
• Sisältöjen lukeminen, tulkinta ja luonti
– Yksin ja yhdessä
– Erilaisilla välineillä
• Etenkin verkossa on lukemattomia uusia tekstilajeja
• Tekstilajin tunnistamisessa ja sisällön arvioinnissa on
olennaista mm. tekijä, verkkopalvelu/sovellus,
mediamuoto, tyyli, julkisuuden aste, sosiaalinen
konteksti ja tekijän asema siinä
• Lähdekriittisyys: tieto on pyrittävä aina tarkistamaan
muusta lähteestä, sillä kyse voi olla myös
tarkoituksellisesta lukijan harhauttamisesta
Monilukutaito
Lähde: H. Pönkä, 2016, Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa,
http://www.slideshare.net/hponka/monilukutaito-ja-sosiaalinen-media-opetuksessa
Lähde: https://harto.wordpress.com/2016/01/27/sosiaalisen-median-tilannekatsaus-ja-dunbarin-sosiaaliset-piirit/
• Kuvien tykkäykset ja kommentit ovat fyysisen
kauneuden vertaisarvioinnin mittari
• Kavereiden merkitys:
1. Kaveripiirin mieltymykset vaikuttavat itsestä julkaistaviin
kuviin ”kuviteltuna koeyleisönä”
2. Kaverit ovat yhteisten kauneusnormien tuomareita
3. Kavereilta opitaan mm. valokuvauksesta, editoinnista
sekä tykkäys- ja kommenttimäärien odotuksista ja
kriteereistä
4. Kaverit ovat vertailukohteita itselle
• Vertailu voi olla vahingollista nuoren itsetunnolle,
mutta sitä on vaikea välttää
Lähde: T. H. H. Chua & L. Chang, 2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301424
Kauneusvertailu Instagramissa (teinitytöt)
Yksin, ryhmissä, verkostoissa
• Toiminta itsenäisesti
– Itsensä johtaminen
– Reflektointi
• Toiminta ryhmissä
– Yhteinen tavoite
– Vastuu tavoitteen
saavuttamisesta
– Roolien vaihtelu
– Itsesäätely ja ryhmän toiminnan
säätely
– Osaamisen tuominen ryhmän
käyttöön
– Toisten ryhmän jäsenten
kunnioittaminen ja positiivinen
riippuvuus
– Viestintä- ja sosiaaliset taidot
• Toiminta verkostoissa
– Verkkoidentiteetti
– Tiedon jakaminen
(lisäarvon tuominen
verkostoon)
– Verkostoituminen: omien
tavoitteiden mukaisten
henkilöiden ja heidän
verkostoasemansa
tunnistaminen
– Osallistuminen
keskusteluun, rakentava
dialogi
– Verkoston hyödyntäminen
esim. tiedonhaussa,
vaikuttamiskanavana ja
muun yhteistyön
synnyttäjänä
Luokilla 1-2 Luokilla 3-6 Luokilla 7-9
- Osaa käyttää käyttäjätunnusta ja
salasanaa ja ymmärtää niiden
tietoturvallisuuden.
- Oppilaiden kanssa keskustellaan ja
luodaan yhdessä tvt:n turvallisia
käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja.
- Oppilas tietää koulun säännöt
kännykän käytöstä kouluaikana.
- Oppilas tietää nettiselaamisen
turvallisuusriskit ja osaa toimia
riskitilanteissa.
- Oppilas ymmärtää internetin ja
sosiaalisen median ympäristöksi, jossa
voi tapahtua kiusaamista, valehtelua
ja tahallista harhaanjohtamista.
- Oppilas tietää, että internetin ja
sosiaalisen median palveluissa on
ikärajat ja osaa toimia niiden mukaan.
- Oppilas ymmärtää, että sosiaalista
mediaa koskevat samat säännöt kuin
muuta kanssakäymistä.
- Oppilas tietää, milloin voi ottaa
kameralla toisesta kuvan ja milloin
kuvan voi julkaista.
- Saa kokemusta tvt:n käytöstä
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
- Osaa tuottaa ja muokata erilaisia
dokumentteja yksin ja ryhmässä.
- Osaa itsenäisesti jakaa digitaaliset
tuotoksensa muille.
- Tuntee tekijänoikeuden periaatteet ja osaa
käyttää vain luvallista materiaalia omissa
tuotoksissaan. Osaa huomioida
tekijänoikeudet omien tuotostensa osalta.
- Osaa laatia vahvan salasanan ja ymmärtää,
miten niitä käsitellään tietoturvan
näkökulmasta.
- Osaa turvata itsensä ja yksityisyyden
suojansa. Ei ilmoita henkilötietojaan
sähköisiin palveluihin tai jaa omia kuviaan
harkitsemattomasti. Oppilas ymmärtää, että
julkaistua materiaalia ei välttämättä saa enää
poistettua.
- Osallistuu työskentelyyn erilaisissa
yhteisöllisissä verkkoympäristöissä
- Osaa käyttäytyä hyviä käytöstapoja ja
sääntöjä noudattaen verkossa. Ei jaa
itsestään tai muista asiatonta materiaalia ja
käyttää asiallista kieltä.
- Tuntee lähdekritiikin perusteet.
- Osaa ottaa vastuuta omasta viestinnästään.
- Osaa tarkastella ja arvioida TVT:n roolia
vaikuttamiskeinona.
- Osaa viestiä kuvan ja videon avulla.
- Osaa tuottaa ja muokata erilaisia dokumentteja
yksin ja ryhmässä ja osaa jakaa digitaaliset
tuotoksensa erilaisille kohderyhmille
tarkoituksenmukaisesti.
- Osaa tuottaa ja muokata kuvaa, videota, ääntä ja
animaatiota sekä julkaista ja jakaa eteenpäin.
- Osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa.
- Osaa luoda ja hallita käyttäjätilejä eri palveluihin.
- Osaa käyttäytyä eettisesti sekä hyviä käytöstapoja
ja sääntöjä noudattaen verkossa.
- Ymmärtää toimintansa seuraukset sekä
rikosoikeudellisen vastuun.
- Tuntee lähdekritiikin perusteet ja osaa vertailla,
valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa
tietoa.
- Osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse
saamaansa palautetta.
- Ymmärtää viestinnän erilaisia lähtökohtia ja
tavoitteita ja osaa tulkita verkkoviestintää näistä
lähtökohdista käsin.
- Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia
verkkoviestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa,
verkkojulkaisuja, blogeja sekä
pilvitallennuspalveluita osana omaa opiskeluaan.
- Saa kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian
käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös
kansainvälisissä yhteyksissä.
Uuden POPS:in some-tavoitteita
Lähde, esimerkkinä: Porin kaupungin TVT-ops 2016, https://peda.net/pori/tvt/pt2l
Keskustelu
Tavoitteita on paljon,
mutta mitkä asiat ovat
niitä, joihin oppilaasi
tarvitsevat eniten
opetusta sosiaalisessa
mediassa?
Koulun someketti ja käytännön haasteet
Lähde: Anne Rongas, OPS-hautomoiden osallistujien (n. 300) kokemuksia,
https://www.facebook.com/groups/237930856866/permalink/10153257412711867/
TVT:n käytännön ongelmat
1) väsyttää ja stressaa, ruudun edessä istutaan,
keho jännittyy, silmiä särkee
2) kokeisiin lukeminen on hankalaa ruudulta,
koneet temppuilevat
3) kouluissa on ahdasta ja koneille ei ole
säilytyspaikkoja, pelottaa, että kone
varastetaan tai särkyy
”
Koulussa tapahtunutta
”Aina ei ymmärretä, mitä yksi kuva
tai video voi aiheuttaa.”
• Se, mikä kuiskattuna on ilkeätä pilkkaa, muuttuu netissä
helposti kunnianloukkaukseksi (=rikos).
• Eräässä kyselyssä 1/4 koululaisista kertoi kuvanneensa tai
videoineensa kiusaamistilannetta (Pelastakaa lapset ry).
• Nettikiusaaja ei ehkä tajua kiusaavansa, sillä netissä ei näe
vastapuolen ilmeitä eikä tunnereaktioita.
• Nettikiusaaminen liittyy yleensä (>90 %) koulukiusaamiseen
(Kiva-koulu)
• Kun kiusaaminen tulee esiin netissä, siihen voi olla mahdollista
puuttua varhaisessa vaiheessa
Lähteenä mm.: Pekka Ranta, http://www.slideshare.net/peksujeff/nuoret-ja-some
• Järjestyssäännöissä ei voida kokonaan kieltää
mobiililaitteiden tuomista kouluun, mutta järjestyssäännöillä
voidaan rajoittaa mobiililaitteiden käyttöä opetuksen aikana.
• Koulu voi edellyttää, että mobiililaite on häiriötä
aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana.
• Kielto voi tällöin koskea myös kuvan ja äänen lähettämistä
suoratoistona (ns. livestream) oppitunnilta ilman opetukseen
liittyvää syytä.
• Mobiililaitteiden käyttöä ei voida kokonaan kieltää
välitunneilla tai muina aikoina, jolloin opetusta ei anneta.
• Yksittäistapauksissa voidaan kuitenkin puuttua
mobiililaitteiden käyttöön välitunneilla, jos laitetta käytetään
esimerkiksi kiusaamis- tai häiritsemistarkoituksessa.
Oppilaiden kännykät järjestyssäännöissä
Lähde: OPH, 2016, http://www.oph.fi/download/175407_jarjestyssaantojen_laatiminen.pdf
Keskustele somesta oppilaiden kanssa
Mitä luet ja katsot?
Mistä tykkäät?
Mitä jaat muille?
Mitä kerrot?
Mistä keskustelet?
Mihin ryhmiin liityt?
Keitä otat kavereiksi?
Missä olet mukana?
Kuva: centrifuga @Flickr, CC-BY-NC
• Valokuvien tekijänoikeudet ovat kuvaajalla, mutta
niiden julkaisu ei ole aina sallittua
• Muista otettujen tunnistettavien kuvien julkaisuun on
syytä pyytää lupa – lapset erityisasemassa
• Kuvan julkaisun voi estää esim. kotirauha, yksityisyyden
suoja, henkilötietolaki tai kuvassa näkyvän teoksen
tekijänoikeudet
• Järjestyssäännöissä esimerkiksi näin:
Kuvien julkaisu lyhyesti
”Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni kännykkää koulussa.
Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan
ottamiseen. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan
sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat.
Epäillessäni sisältöjeni asiallisuutta tiedustelen aina opettajaltani
hänen kantaansa mahdolliseen julkaisemiseen.”
Lainauksen lähde: OPH, 2016, http://www.oph.fi/download/175407_jarjestyssaantojen_laatiminen.pdf
• Teoksen tekijänoikeudet ovat automaattisesti
tekijällä, jos hän ei luovu niistä. Suoja-aika on 70
vuotta kuolemasta.
• Yksityiskäyttö esim. opiskeluun on yleensä sallittua
• Tekijänoikeudet täytyy tarkistaa ennen teoksen julkista
käyttöä
– Pätee myös esim. Googlella löydettyihin ja somessa jaettuihin
teoksiin kuten kuviin, videoihin, teksteihin ja musiikkiin
• Teoksen vähäinen lainaaminen lähde mainiten,
valokuvaaminen sekä idean käyttäminen apuna uuden
teoksen luomisessa on yleensä sallittua
• Tekijä voi luopua oikeuksistaan kokonaan tai osittain
– Public domain (PD) = luopuminen tekijänoikeuksista
– Creative Commons -lisenssi = käyttölupa tietyin ehdoin
– Tekijän kanssa tehty sopimus tai kysytty käyttölupa
Tekijänoikeudet lyhyesti
Creative Commons
-lisenssin valinta
Reilun somen säännöt
1. Erottele tieto ja mielipide.
2. Perustele väitteesi.
3. Myönnä ja korjaa virheesi.
4. Ole avoin.
5. Älä jankuta.
6. Älä provosoi.
7. Älä johda harhaan.
8. Kunnioita toisten ihmisarvoa.
9. Kunnioita toisten yksityisyyttä.
10. Kunnioita oikeutta.
11. Mieti, kenelle viestisi välittyy.
12. Älä aiheuta harmia.
Lähde: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
Käytön ohjeistuksessa huolehditaan, että
• Kaikilla on riittävät tiedot tekijänoikeuksista. Luvattomien aineistojen
käyttöä opetuksessa ei hyväksytä ja plagioinnin ja piratismin seuraukset
tunnetaan. Opettajien ja oppijoiden tekijänoikeuksia kunnioitetaan.
• Luottamuksellista tietoa ei viedä missään tilanteessa sosiaalisen median
palveluihin. Tunnetaan henkilöstörekisterien ylläpitoa koskevat määräykset.
• Oppilaita opastetaan kirjautumistunnusten tekemisessä ja heille opetetaan
turvallisten salasanojen käyttö ja yksityisyyden suojaamiseen liittyvät asiat.
• Noudatetaan eri palveluntarjoajien asettamia käyttöehtoja ja käyttäjille
asetettuja ikärajoja.
• Korostetaan hyvää käytöstä myös sosiaalisessa mediassa, yhteisöllisten
toimintatapojen omaksumista ja toisen kunnioittamista. Häiriökäyttäytymistä ja
kiusaamista ei hyväksytä.
• Sovitaan sääntöjen rikkomisen seuraamuksista.
• Sosiaalisen median palveluiden opetuskäytölle tehdään askel askeleelta malli,
joka mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen erityyppisten
palvelujen käytössä ohjattuna turvallisessa ympäristössä.
Somen turvallinen ja eettinen käyttö
Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_
jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
• Google: 13 vuotta
– YouTube, Blogger, Google+, Google Drive, Gmail
• Facebook: 13 vuotta
• WhatsApp: 16 vuotta
• Instagram: 13 vuotta
• Snapchat: 13 vuotta
• Periscope: ei ikärajaa
• Ask.fm: 13 vuotta
• Kik Messenger: 13 vuotta (suositus 17 v.)
• Twitter: 13 vuotta
• Tumblr: 13 vuotta
• WordPress: 13 vuotta
Some-palvelujen ikärajoja
Lisäksi lapsi tarvitsee
vanhemman luvan
sopimuksen tekoon.
Käytännön toimenpiteitä:
• Luodaan yhteistyössä vanhempien, huoltajien ja oppijoiden
kanssa toimintamalli sosiaalisen median hyödyntämisestä kodin
ja koulun yhteistyössä.
• Kehitetään koulun sisäistä ja ulkoista viestintää ja
sidosryhmäyhteistyötä hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan
sosiaalisen median palveluita.
• Kehitetään menetelmiä, joiden avulla vanhemmat ja huoltajat
voivat halutessaan seurata oppijoiden työskentelyä (blogit, wiki-
alueet, kuvapalvelut, videot jne).
• Mitään salassa pidettävää tai yksityisyyden suojaa loukkaavaa
tietoa ei saa laittaa sosiaalisen median palveluihin.
Some kodin ja koulun yhteistyössä
Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_
jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
Keskustelu
Miten opetat somen
turvallista ja vastuullista
käyttöä?
Miten ongelmia voidaan
välttää esimerkiksi
oppilaiden WhatsApp-
ryhmissä?
Some merkitsee koulussa yhteisöllistä
tiedonrakentelua, oppimista ja jakamista
Miten saada diginatiivit motivoitumaan hitaasta oppimisesta?
OPPIMISEN TUKEMINEN:
• ymmärtävä oppiminen
• yhteisöllinen oppiminen
ja tiedonrakentelu
• oppimisprosessi
Somen opetuskäytössä
on aina kyse myös
opetuksen kehittämisestä!
Yhteisöllisen tiedonrakentelun
tuloksena syntyy parhaimmillaan
luomus tai innovaatio,
joka ylittää sen, mihin ryhmän
jäsenet olisivat yksinään kyenneet.
Yhteisöllistä oppimista tuetaan,
koska se käynnistää
ymmärtävän oppimisen
mekanismeja yksilötasolla.
Yhteisöllinen työskentely
edellyttää toimivaa
vuorovaikutusta ja
yhteistä tavoitetta.
1. Kirkas
(tiedostettu, oma, tärkeä, motivoiva)
2. Saa jäsenet osallistumaan
ja tekemään yhteistyötä
1. Muotoutumisvaihe
• Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit
• Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja
• Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja
2. Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä)
• Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä
konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta.
• Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista.
3. Normien luomisen vaihe
• Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius.
• Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan.
• Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta.
4. Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän)
• Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa.
• Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja.
• Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen.
5. Lopettamisvaihe
• Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja.
Ryhmäytyminen
Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977).
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
Keskusteluissa yksilöt selittävät ajatteluaan,
välittävät tietoa, arvioivat tietoa kriittisesti,
kysyvät ja rakentavat uutta tietoa.
Keskustelujen merkitys
Käänteinen opetus (flipped classroom)
• Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin:
– Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina
– Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa
– Koulussa aika varataan työskentelylle
• Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen
Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/
Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
Käsitekarttoja vaiheistettuna
Lähde: Lukkarinen, H. & Kääriäinen, M., 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö,
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf
• Yhteisöllistä oppimista edistää oppimistavoite, jonka
saavuttamiseen tarvitaan jokaisen ryhmän jäsenen
sitoutumista ja panosta
• Muotoile tehtävänanto siten, että se edellyttää toisten
viestien kommentoimista ja yhteisen päätöksen tekemistä
• Roolitettu tehtävä helpottaa erityisesti ryhmiä, joiden
jäsenet ovat entuudestaan toisilleen tuntemattomia
• Käytä teknologioita, jotka tarjoavat monipuolisia välineitä
oppijoiden väliseen keskusteluun ja päätöksentekoon
• Tutkimuksen mukaan tehtävänannolla voi olla suurempi
merkitys yhteisöllisen oppimisen onnistumiselle kuin
käytetyllä pedagogisella mallilla
Ohjaa tehtävänannolla yhteisöllisyyteen
Lähde: Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf (käytännön merkitys)
Ryhmän työskentelyprosessi
Olivatko kaikki ryhmän jäsenet aktiivisia?
Oliko ryhmä muodostanut yhteisen tavoitteen?
Oliko työskentely vastavuoroista?
Oppijalähtöisyys ja yksilöllinen opetus
• Kyse ei ole siitä, miten opettaja haluaa opettaa
• Kyse on siitä, miten oppija haluaa oppia
– Miten oppijan toiveet otetaan huomioon
– Miten opittavasta asiasta tulee tärkeä, ”oma”
– Miten oppija hallitsee oppimisprosessiaan
– Miten pidetään motivaatio yllä
– Miten oppiminen tulee ”lähelle” ja omalle vastuulle
 Silloin oppija ei nuku tai huku luentosalin massaan
• Jos sinulla on 200 osallistujaa, et voi luennoida kaikille yhdellä
kertaa tai ohjata jokaista erikseen.
Käytännön toimenpiteitä:
• Luodaan eri oppineissa oppilaille mahdollisuuksia taltioida eri
menetelmin (teksti, kuva, liikkuva kuva) omaa työskentelyään ja
oppimistaan ja rakentaa omaa oppimispolkuaan.
• Käytetään eri palveluita oppimistilanteissa yhteistyöprojektien
läpi viemiseen, oppilaiden ja opettajan vuorovaikutuksen
lisäämiseen, osallistavan työskentelyn tukemiseen ja paikasta ja
ajasta riippumattoman oppimisen toteutumiseen.
• Hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuuksia
kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa.
Some osana kouluyhteisön toimintatapoja
Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_
jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
Some oppimisympäristön osana
Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu
Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE)
Oppimisalustojen tulee toimia joustavasti eri tilanteissa/laitteissa.
Kuva ja lisätietoa responsiivisuudesta: http://www.wsiworld.com/our-services/mobile/responsive-design
• Responsiivinen: toimii useimmilla tämän hetken
laitteilla ja selaimilla
• Mobiili
– Toimii tableteilla ja kännyköillä
– Ei liitetiedostoja
– Ei pitkiä videoita
– Ei selainriippuvuuksia
– Ei vaadi selainlisäosia kuten Flashia tai Silverlightia
• Jakopainikkeet: Facebook, Twitter, WhatsApp,
LinkedIn, (Google+)
Nykyaikainen some-/verkkopalvelu
Lähteet: Yle uutiset,
http://yle.fi/uutiset/digiloikka_taaksepain_koulujen_digitalisoinnin_tyokalut_saavat_opettajilta_huutia_helsingissa/9176889
ja Arno Kotro, http://arnokotro.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223056-nyt-jarki-kateen-opetuslautakunta
Miten some-palveluita opetukseen?
• Kaupalliset some-palvelut:
– Alaikäiset huoltajan suostumuksella
– Täysi-ikäiset omalla vastuullaan
• Koulu/kunta voi hankkia osto-/sopimuspalveluita
• Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some-
palveluita
• Muista myös oppilaiden oikeudet: jokainen
päättää itse esimerkiksi omien tuotostensa
julkaisemisesta
Tarkistuslista:
• Missä maassa palvelu sijaitsee? Suosi EU:ssa sijaitsevia.
• Mikä on palvelun ikäraja?
• Mitä henkilötietoja rekisteröitymisen ja palvelun käytössä
tallennetaan?
• Saako sama käyttäjä luoda palveluun useita käyttäjätunnuksia?
• Voidaanko tietojasi luovuttaa muille tai käyttää esimerkiksi
mainontaan?
• Mitä oikeuksia palvelu saa tekemiisi sisältöihin kuten teksteihisi
ja valokuviisi? Voidaanko niitä käyttää muualla?
• Mihin voit olla yhteydessä, jos palvelun käytössä ilmenee
ongelmia?
• Miten voit lopettaa palvelun käytön? Mitä tekemillesi sisällöille
ja muille sinusta kerätyille tiedoille tehdään siinä tapauksessa?
Palvelun käyttöehdot = sopimus
Valitse käytettävä some-palvelu ja arvioi sen pedagogista käytettävyyttä:
• Mitä juuri tämä väline/verkkopalvelu mahdollistaa? Mitä ei?
• Miten ja mihin ihmiset yleensä käyttävät sitä? Miksi?
• Millaista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä se synnyttää?
• Millaisia sisältöjä ja menetelmiä siinä voidaan käyttää?
Mikä on ideasi ydin, mitä haluat saada aikaan opetuksessa tai oppijoiden
oppimisprosessissa valitsemasi some-palvelun avulla?
1. askel: idea ja some-palvelut
Oppimisympäristön peruspalikoita
• Oppimisalustat (Moodle, Google Classroom, Office 365, Eliademy)
• Jaetut tiedostot (Google Drive, OneDrive, Dropbox)
• Blogit (Wordpress, Blogger)
• Wikit (Google-sivustot, MediaWiki, Wikispaces, Purot.net)
• Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Bubbl.us, Popplet)
• Esitystyökalut (SlideShare , Prezi)
• Videopalvelut (YouTube, Vimeo)
• Jaetut muistiinpanot (Evernote, Diigo, Etherpad)
• Mikroblogit (Twitter, Yammer, Tumblr)
• Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Google+, Ning)
• Viestisovellukset (WhatsApp, Facebook Messenger, Skype)
• Kysely- ja aktivointisovellukset (Kahoot, Socrative, AnswerGarden)
• Verkkokokousohjelmat (Adobe Connect)
Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/
Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
Teknologis-pedagoginen sisältötieto
• Tietoa siitä, mitkä pedagogiset menetelmät ja
teknologiset ratkaisut sopivat juuri tämän aiheen
opettamiseen ja oppimiseen
• Mahdollistaa teknologian tehokkaan käytön
opetuksen ja oppimisen tukena
• Edellyttää opettajalta jatkuvaa osaamisen
ylläpitoa kaikista osatekijöistä:
– Sisältötieto
– Pedagoginen tieto
– Teknologinen tieto
Pohdi ja suunnittele opetuksen kokonaisuutta:
• Onko kyse verkko-, monimuoto- vai etäopetuksesta?
• Miten some-palvelu muuttaa opetusta aiemmasta, mitä teet nyt eri tavalla?
• Tapahtuuko oppiminen pääasiassa itsenäisesti, ryhmissä vai kaikki yhdessä?
• Käytätkö jotain pedagogista mallia, roolitetaanko työskentelyä?
• Miten arvioit oppimista: onko tärkeää lopputulos vai prosessi?
Mistä vaiheista opetus koostuu?
• Mikä on keskeistä kunkin vaiheen työskentelyssä oppimisprosessin kannalta?
2. askel: työskentelytapa ja vuorovaikutus
Verkko-opetuksen vuorovaikutussuhteet ja työkalut
Millaisen oppimisympäristön rakennat somen avulla:
• Tapahtuuko työskentely yhdessä vai useissa some-palveluissa?
• Linkittyykö some-palvelut fyysisiin työskentelytiloihin?
• Voivatko oppijat käyttää itse valitsemiaan some-palveluja?
Miten varmistat työskentelyn onnistumisen somessa?
• Miten pidät huolta, että oppijat ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa?
• Miten oppijat voivat saada apua työskentelyn aikana opettajalta tai toisiltaan?
• Millaisella tehtävänannolla saat oppijat keskustelemaan ja työskentelemään
yhteisöllisesti?
3. askel: some-ympäristön rakentaminen
Et voi koskaan suunnitella kaikkea etukäteen. Jossain vaiheessa
täytyy vain uskaltaa heittäytyä uuden kokeilemiseen!
Opetusjakson aikana:
• Seuraa oppijoiden työskentelyä. Varmista, että se etenee tavoitteiden suuntaisesti.
• Jos työskentely ei näytä etenevän toivotusti, selvitä, mistä kiikastaa. Anna
tarvittaessa lisäohjeita tai esitä esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä.
• Anna aikaa ryhmäytymiselle, mutta älä salli myöskään vapaamatkustajia.
• Anna palautetta työskentelystä niin, että oppijat kokevat saaneensa huomiota.
4. askel: tee se!
1 . T u t ust u s o siaaliseen m ediaan m o nipuolisest i
2 . O p et a s o siaalisen m e dian p e rust eet
3 . K ä y t ä s osiaalist a m ediaa o p p imisen t u k ena
4 . K ä y e e t t ist ä k e skustelua j a o p ast a
v a s t uullisuut een
5 . R a k enna ” k a veria e i j ä t e t ä” - k ult t uuria
6 . E n n alt aehkäise k i usaamist a y h t eist yössä
k o t ien k a nssa
7 . K a nnust a o p et t aj akollegasi s o meen
Harto Pönkä 28.10.2015 @ opetin.fi
SOMEKETTI OPETTAJILLE
UUDEN OPS:IN MUKAAN
Keskustelu
Miten voisit käyttää
sosiaalista mediaa
opetuksessa?
Mitä otat tästä
koulutuksesta mukaasi?
Harto Pönkä
http://twitter.com/hponka/
http://slideshare.com/hponka
http://harto.wordpress.com/
http://www.innowise.fi/
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaDigitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaHarto Pönkä
 
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaMonilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessaSosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessaHarto Pönkä
 
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Matleena Laakso
 
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäDigitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukenaSosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukenaHarto Pönkä
 
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenHarto Pönkä
 
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallintaSomepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallintaHarto Pönkä
 
Yläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessaYläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessaHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaSosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaHarto Pönkä
 
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaSomen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaHarto Pönkä
 
Journalismia verkossa ja somen trendit
Journalismia verkossa ja somen trenditJournalismia verkossa ja somen trendit
Journalismia verkossa ja somen trenditHarto Pönkä
 
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaHarto Pönkä
 
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistuksetSosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistuksetHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaHarto Pönkä
 
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Matleena Laakso
 

What's hot (20)

Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaDigitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
 
Portfolio hämäläinen tiina
Portfolio hämäläinen tiinaPortfolio hämäläinen tiina
Portfolio hämäläinen tiina
 
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaMonilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
 
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessaSosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
 
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
 
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäDigitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
 
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukenaSosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena
 
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
 
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
 
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallintaSomepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
 
Yläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessaYläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessa
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
 
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaSosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
 
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksiaSomen tilastoja ja mahdollisuuksia
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
 
Journalismia verkossa ja somen trendit
Journalismia verkossa ja somen trenditJournalismia verkossa ja somen trendit
Journalismia verkossa ja somen trendit
 
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
 
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
 
Sosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistuksetSosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistukset
 
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
 
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
 

Viewers also liked

Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Harto Pönkä
 
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoTekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoHarto Pönkä
 
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutoksetNuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutoksetHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotHarto Pönkä
 
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)Harto Pönkä
 
Turvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessaTurvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessaHarto Pönkä
 
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassaMaineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassaHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
 Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsausHarto Pönkä
 
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiäNuorten some - faktoja ja kysymyksiä
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiäHarto Pönkä
 
Mobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranen
Mobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranenMobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranen
Mobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranenOtavan Opisto
 
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysHarto Pönkä
 
Verkkotiedonhaku nyt - trendejä ja vinkkejä
Verkkotiedonhaku nyt - trendejä ja vinkkejäVerkkotiedonhaku nyt - trendejä ja vinkkejä
Verkkotiedonhaku nyt - trendejä ja vinkkejäPia-Tuulia Pietilä
 
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?Harto Pönkä
 

Viewers also liked (14)

Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016
 
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoTekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
 
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutoksetNuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
Nuoret somessa - nopeat ja hitaat muutokset
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostotSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot
 
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
 
Turvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessaTurvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessa
 
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassaMaineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
 
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
 Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
Sosiaalisen median perusteita ja ajankohtaiskatsaus
 
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiäNuorten some - faktoja ja kysymyksiä
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä
 
Ohjausta verkossa
Ohjausta verkossaOhjausta verkossa
Ohjausta verkossa
 
Mobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranen
Mobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranenMobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranen
Mobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranen
 
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyysSosiaalisen median yhteisöllisyys
Sosiaalisen median yhteisöllisyys
 
Verkkotiedonhaku nyt - trendejä ja vinkkejä
Verkkotiedonhaku nyt - trendejä ja vinkkejäVerkkotiedonhaku nyt - trendejä ja vinkkejä
Verkkotiedonhaku nyt - trendejä ja vinkkejä
 
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
Mitä on laadukas yhteisöllisyys somessa?
 

Similar to Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi

Somepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaSomepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaHarto Pönkä
 
LUOTI someosaaminen
LUOTI someosaaminenLUOTI someosaaminen
LUOTI someosaaminenAnne Rongas
 
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011Sanna Brauer
 
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016Opinlakeus
 
Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus
Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistusOulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus
Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistusHarto Pönkä
 
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsausVerkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsausHarto Pönkä
 
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14Pirjo Kananen
 
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välilläSosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välilläHarto Pönkä
 
Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparrausta
Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparraustaItä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparrausta
Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparraustaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Harto Pönkä
 
Taitolähtöinen oppiminen
Taitolähtöinen oppiminen Taitolähtöinen oppiminen
Taitolähtöinen oppiminen Tabletkoulu
 
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatioguest37c9fc
 
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana OrientaatioJukka Holmala
 
Mitä on sosiaalinen media? ivalo
Mitä on sosiaalinen media? ivaloMitä on sosiaalinen media? ivalo
Mitä on sosiaalinen media? ivaloSanna Brauer
 
Avo some lukiolaisille karhula
Avo some lukiolaisille karhulaAvo some lukiolaisille karhula
Avo some lukiolaisille karhulaAnne Rongas
 
Sosiaalinen media oppimisen tukena
Sosiaalinen media oppimisen tukenaSosiaalinen media oppimisen tukena
Sosiaalinen media oppimisen tukenaAnne Rongas
 

Similar to Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi (20)

Somepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaSomepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessa
 
LUOTI someosaaminen
LUOTI someosaaminenLUOTI someosaaminen
LUOTI someosaaminen
 
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
Oamk oppimisen avaruus 14.2.2011
 
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
 
Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus
Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistusOulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus
Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus
 
Yhteisollinen oppiminen ja_opettajuus_n&v
Yhteisollinen oppiminen ja_opettajuus_n&vYhteisollinen oppiminen ja_opettajuus_n&v
Yhteisollinen oppiminen ja_opettajuus_n&v
 
Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011
 
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsausVerkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
 
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
 
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välilläSosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
 
Luoti osa1 010212_pl2
Luoti osa1 010212_pl2Luoti osa1 010212_pl2
Luoti osa1 010212_pl2
 
Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparrausta
Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparraustaItä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparrausta
Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparrausta
 
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
 
Taitolähtöinen oppiminen
Taitolähtöinen oppiminen Taitolähtöinen oppiminen
Taitolähtöinen oppiminen
 
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
 
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  OrientaatioOpettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana  Orientaatio
Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio
 
Mitä on sosiaalinen media? ivalo
Mitä on sosiaalinen media? ivaloMitä on sosiaalinen media? ivalo
Mitä on sosiaalinen media? ivalo
 
Avo some lukiolaisille karhula
Avo some lukiolaisille karhulaAvo some lukiolaisille karhula
Avo some lukiolaisille karhula
 
Sosiaalinen media oppimisen tukena
Sosiaalinen media oppimisen tukenaSosiaalinen media oppimisen tukena
Sosiaalinen media oppimisen tukena
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
 

More from Harto Pönkä

Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Harto Pönkä
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälyHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotHarto Pönkä
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusHarto Pönkä
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaHarto Pönkä
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaHarto Pönkä
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 

More from Harto Pönkä (20)

Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatioKriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
Kriittinen tekoälylukutaito, algoritmit ja disinformaatio
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 

Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi

 • 2. Kuka: Harto Pönkä • Yrittäjä 2001-, luokanopettaja/KM 2008, jatko-opintoja • Bloggaaja 2006-, kolumnisti, tietokirjailija, verkostoanalysoija • Tärkeimmät some-palvelut: Twitter, blogi, SlideShare, Facebook, WA • Kouluttanut ja konsultoinut sosiaalista mediaa 2008- mm. opettajille, yrityksille, yhdistyksille, kaupungeille, ministeriöille, toimittajille ja tuomareille • Aiemmin: Oulun yliopisto, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö, 2007-2009 Blogi: harto.wordpress.com
 • 4. KOULUN MURROS so. opetus ja toimintakulttuuri Lasten ja nuorten käyttäytymisen murros Teknologian/yhteiskunnan murros Oppimiskäsityksen ja pedagogiikan murros
 • 6. Älypuhelin = kognitiivinen ja sosiaalinen työkalu Nykynuoren ensimmäinen oma nettipääte BYOD
 • 7. Lähde: Aller, Diginatiivin media-arki 2015 (N=447, 15-29-v.)
 • 9. Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/2-suosituimmat-sosiaalisen-median-palvelut/ (13-29-v.)
 • 10. Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/1-nuoret-ja-ajankaytto/
 • 11. Lähde: Nuorisobarometri 2015, https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuorisobarometri_2015_ISSUU.pdf
 • 12. ”Ristiriita koulun pedagogisten ja kulttuuristen käytänteiden sekä toisaalta nuorten koulun ulkopuolella kohtaaman todellisuuden välillä on lisääntymässä.” (PISA 2012)
 • 13. 1. Miten Sinä käytät sosiaalista mediaa? 2. Miten opiskelijasi käyttävät somea?
 • 15. Työelämän nykyisiä vaatimuksia • Verkosto-osaaminen ja tiedon jakaminen • Design-ajattelu, protoilu ja testaus • Ryhmissä tekeminen ja toisilta oppiminen • Ideoiden jalostaminen • Luovuus ja mahdollisuusajattelu  Keskeistä tiedonkäsittely ja vuorovaikutus (EK:n Oivallus, 2011) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
 • 16. 21. vuosisadan taidot (ATC21S) Ajattelutavat 1. Luovuus ja innovaatio 2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky 3. Oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot Työtavat 4. Viestintä 5. Yhteisöllinen työskentely Työvälineiden hallinta 6. Informaation lukutaito 7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) lukutaito Elin- ja osallistumistavat 8. Paikallinen ja globaali kansalaisuus 9. Elämä ja työura 10. Henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuu sekä kulttuurinen tietoisuus http://www.atc21s.org/
 • 17. Uusien opetussuunnitelmien on tarkoitus muuttaa koulutus vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.
 • 18. Ajattelu ja oppi- maan oppimi- nen (L1) Kulttuurinen osaaminen, vuorovai- kutus ja ilmaisu (L2) Itsestä huolehtimi- nen ja arjen taidot (L3) Moni- lukuaito (L4) Tieto- ja viestintä- teknologi- nen osaa- minen (L5) Työelämä- taidot ja yrittäjyys (L6) Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tule- vaisuuden ra- kentaminen (L7) 1. Luovuus ja innovaatio X X X 2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky X X X X 3. Oppimaan oppiminen ja meta- kognitiiviset taidot X X 4. Viestintä X X X X X 5. Yhteisöllinen työskentely X X X X X 6. Informaation lukutaito X X X X 7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) lukutaito X X X X 8. Paikallinen ja globaali kansalaisuus X X 9. Elämä ja työura X X X 10. Henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuu sekä kulttuurinen tietoisuus X X X X Tulevaisuuden taidot OPS:in laaja-alaisena osaamisena
 • 19. Lähteet: LOPS 2016, http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf TIEKE, 2009, Tietoyhteiskunnan kansalaisen osaamisalueet, http://www.tieke.fi/pages/viewpage.action?pageId=15110422 Pönkä, Impiö & Vallivaara, 2012, Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
 • 20. Sosiaalinen media Oppimissisältönä (tiedot, taidot, asenteet, tahto) Oppimisympäristönä (some-palvelut ja -sovellukset, laitteet, BYOD, PLE) Toimintakulttuurina ja menetelminä (avoimuus, yhteisöllisyys, verkostoituminen) OPS tarjoaa perusteet, jotka täytyy soveltaa käytäntöön. POPS:in kuvaama tieto- ja viestintäteknologia (TVT) tarkoittaa suurelta osin samaa kuin sosiaalinen media.
 • 21. Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/5-harkinta-sosiaalisessa-mediassa/ (13-29-v.) Nuorten mielipide
 • 22. • ”Netiketin” opetusta, eli miten netissä tulisi käyttäytyä. • Nuoret haluaisivat toistensa ymmärtävän, että nettiin lisätyt materiaalit myös pysyvät siellä. • Käyttökoulutusta, sekä miten somea käytetään ja miten siellä toimitaan myös koulun ulkopuolella. • Internetin vaaroja, jotka tulisi tiedostaa sosiaalisen median palveluja käytettäessä. • Miten sosiaalisen median palveluita tulisi käyttää tehokkaasti, mitä siellä kannattaa sanoa ja millaista tietoa itsestä ja muista kannattaa jakaa. Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/5-harkinta-sosiaalisessa-mediassa/ (13-29-v.) Mitä koulun pitäisi nuorten mielestä opettaa somesta?
 • 24. Tiedon omaksumisen tasot (Bloomin uudistettu taksonomia, Coffey, 2008, http://www.learnnc.org/lp/pages/4719, kuva: Toikkanen, 2008) Käyttäytyminen ja osallistuminen verkossa (Li ja Owyang, 2010, kuva: https://paivihollanti.wordpress.com/2010/02/19/asiakkaan-sosiaalinen- toiminta/ ) Kaksi kärkeä: tieto ja taito
 • 25. Työolobarometri 2014, TEM, http://www.tem.fi/files/42242/barometri.pdf (N=349) Somen työkäyttö liittyy useimmin tiedonhankintaan, jakamiseen, uuden oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin.
 • 26. Kun totumme saamaan tarvitsemamme helposti Googlesta, voivat muut tavat tuntua liian hankalilta, vaikka tiedämme, että ne voisivat tuottaa parempaa tietoa. Netissä surffailu ja siihen liittyvä audiovisuaalisten ärsykkeiden ja jatkuvien keskeytysten tulva voivat johtaa lineaarisen ajattelukyvyn rapautumiseen. Netti haastaa syvällisen ajattelun Lähde: Sosiaalisen median käsikirja, 2014
 • 27. Keskeistä: kriittinen ajattelu ja viestintätaidot
 • 28. E-kansalais- ja vaikuttamistaidot Hyvät verkosto- ja vuorovaikutustaidot antavat etua yhteiskunnallisessa vaikuttamisessaEsimerkkinä eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-verkosto: http://www.slideshare.net/hponka/eduskuntavaalit-ja- ehdokkaiden-sosiaalinen-verkosto-twitteriss
 • 29. • Sisältöjen lukeminen, tulkinta ja luonti – Yksin ja yhdessä – Erilaisilla välineillä • Etenkin verkossa on lukemattomia uusia tekstilajeja • Tekstilajin tunnistamisessa ja sisällön arvioinnissa on olennaista mm. tekijä, verkkopalvelu/sovellus, mediamuoto, tyyli, julkisuuden aste, sosiaalinen konteksti ja tekijän asema siinä • Lähdekriittisyys: tieto on pyrittävä aina tarkistamaan muusta lähteestä, sillä kyse voi olla myös tarkoituksellisesta lukijan harhauttamisesta Monilukutaito Lähde: H. Pönkä, 2016, Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa, http://www.slideshare.net/hponka/monilukutaito-ja-sosiaalinen-media-opetuksessa
 • 30.
 • 32.
 • 33. • Kuvien tykkäykset ja kommentit ovat fyysisen kauneuden vertaisarvioinnin mittari • Kavereiden merkitys: 1. Kaveripiirin mieltymykset vaikuttavat itsestä julkaistaviin kuviin ”kuviteltuna koeyleisönä” 2. Kaverit ovat yhteisten kauneusnormien tuomareita 3. Kavereilta opitaan mm. valokuvauksesta, editoinnista sekä tykkäys- ja kommenttimäärien odotuksista ja kriteereistä 4. Kaverit ovat vertailukohteita itselle • Vertailu voi olla vahingollista nuoren itsetunnolle, mutta sitä on vaikea välttää Lähde: T. H. H. Chua & L. Chang, 2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301424 Kauneusvertailu Instagramissa (teinitytöt)
 • 34. Yksin, ryhmissä, verkostoissa • Toiminta itsenäisesti – Itsensä johtaminen – Reflektointi • Toiminta ryhmissä – Yhteinen tavoite – Vastuu tavoitteen saavuttamisesta – Roolien vaihtelu – Itsesäätely ja ryhmän toiminnan säätely – Osaamisen tuominen ryhmän käyttöön – Toisten ryhmän jäsenten kunnioittaminen ja positiivinen riippuvuus – Viestintä- ja sosiaaliset taidot • Toiminta verkostoissa – Verkkoidentiteetti – Tiedon jakaminen (lisäarvon tuominen verkostoon) – Verkostoituminen: omien tavoitteiden mukaisten henkilöiden ja heidän verkostoasemansa tunnistaminen – Osallistuminen keskusteluun, rakentava dialogi – Verkoston hyödyntäminen esim. tiedonhaussa, vaikuttamiskanavana ja muun yhteistyön synnyttäjänä
 • 35. Luokilla 1-2 Luokilla 3-6 Luokilla 7-9 - Osaa käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa ja ymmärtää niiden tietoturvallisuuden. - Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. - Oppilas tietää koulun säännöt kännykän käytöstä kouluaikana. - Oppilas tietää nettiselaamisen turvallisuusriskit ja osaa toimia riskitilanteissa. - Oppilas ymmärtää internetin ja sosiaalisen median ympäristöksi, jossa voi tapahtua kiusaamista, valehtelua ja tahallista harhaanjohtamista. - Oppilas tietää, että internetin ja sosiaalisen median palveluissa on ikärajat ja osaa toimia niiden mukaan. - Oppilas ymmärtää, että sosiaalista mediaa koskevat samat säännöt kuin muuta kanssakäymistä. - Oppilas tietää, milloin voi ottaa kameralla toisesta kuvan ja milloin kuvan voi julkaista. - Saa kokemusta tvt:n käytöstä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. - Osaa tuottaa ja muokata erilaisia dokumentteja yksin ja ryhmässä. - Osaa itsenäisesti jakaa digitaaliset tuotoksensa muille. - Tuntee tekijänoikeuden periaatteet ja osaa käyttää vain luvallista materiaalia omissa tuotoksissaan. Osaa huomioida tekijänoikeudet omien tuotostensa osalta. - Osaa laatia vahvan salasanan ja ymmärtää, miten niitä käsitellään tietoturvan näkökulmasta. - Osaa turvata itsensä ja yksityisyyden suojansa. Ei ilmoita henkilötietojaan sähköisiin palveluihin tai jaa omia kuviaan harkitsemattomasti. Oppilas ymmärtää, että julkaistua materiaalia ei välttämättä saa enää poistettua. - Osallistuu työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä - Osaa käyttäytyä hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen verkossa. Ei jaa itsestään tai muista asiatonta materiaalia ja käyttää asiallista kieltä. - Tuntee lähdekritiikin perusteet. - Osaa ottaa vastuuta omasta viestinnästään. - Osaa tarkastella ja arvioida TVT:n roolia vaikuttamiskeinona. - Osaa viestiä kuvan ja videon avulla. - Osaa tuottaa ja muokata erilaisia dokumentteja yksin ja ryhmässä ja osaa jakaa digitaaliset tuotoksensa erilaisille kohderyhmille tarkoituksenmukaisesti. - Osaa tuottaa ja muokata kuvaa, videota, ääntä ja animaatiota sekä julkaista ja jakaa eteenpäin. - Osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa. - Osaa luoda ja hallita käyttäjätilejä eri palveluihin. - Osaa käyttäytyä eettisesti sekä hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen verkossa. - Ymmärtää toimintansa seuraukset sekä rikosoikeudellisen vastuun. - Tuntee lähdekritiikin perusteet ja osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa. - Osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta. - Ymmärtää viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja osaa tulkita verkkoviestintää näistä lähtökohdista käsin. - Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkoviestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa, verkkojulkaisuja, blogeja sekä pilvitallennuspalveluita osana omaa opiskeluaan. - Saa kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä. Uuden POPS:in some-tavoitteita Lähde, esimerkkinä: Porin kaupungin TVT-ops 2016, https://peda.net/pori/tvt/pt2l
 • 36. Keskustelu Tavoitteita on paljon, mutta mitkä asiat ovat niitä, joihin oppilaasi tarvitsevat eniten opetusta sosiaalisessa mediassa?
 • 37. Koulun someketti ja käytännön haasteet
 • 38. Lähde: Anne Rongas, OPS-hautomoiden osallistujien (n. 300) kokemuksia, https://www.facebook.com/groups/237930856866/permalink/10153257412711867/ TVT:n käytännön ongelmat 1) väsyttää ja stressaa, ruudun edessä istutaan, keho jännittyy, silmiä särkee 2) kokeisiin lukeminen on hankalaa ruudulta, koneet temppuilevat 3) kouluissa on ahdasta ja koneille ei ole säilytyspaikkoja, pelottaa, että kone varastetaan tai särkyy ”
 • 39.
 • 41. ”Aina ei ymmärretä, mitä yksi kuva tai video voi aiheuttaa.” • Se, mikä kuiskattuna on ilkeätä pilkkaa, muuttuu netissä helposti kunnianloukkaukseksi (=rikos). • Eräässä kyselyssä 1/4 koululaisista kertoi kuvanneensa tai videoineensa kiusaamistilannetta (Pelastakaa lapset ry). • Nettikiusaaja ei ehkä tajua kiusaavansa, sillä netissä ei näe vastapuolen ilmeitä eikä tunnereaktioita. • Nettikiusaaminen liittyy yleensä (>90 %) koulukiusaamiseen (Kiva-koulu) • Kun kiusaaminen tulee esiin netissä, siihen voi olla mahdollista puuttua varhaisessa vaiheessa Lähteenä mm.: Pekka Ranta, http://www.slideshare.net/peksujeff/nuoret-ja-some
 • 42. • Järjestyssäännöissä ei voida kokonaan kieltää mobiililaitteiden tuomista kouluun, mutta järjestyssäännöillä voidaan rajoittaa mobiililaitteiden käyttöä opetuksen aikana. • Koulu voi edellyttää, että mobiililaite on häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana. • Kielto voi tällöin koskea myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona (ns. livestream) oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä. • Mobiililaitteiden käyttöä ei voida kokonaan kieltää välitunneilla tai muina aikoina, jolloin opetusta ei anneta. • Yksittäistapauksissa voidaan kuitenkin puuttua mobiililaitteiden käyttöön välitunneilla, jos laitetta käytetään esimerkiksi kiusaamis- tai häiritsemistarkoituksessa. Oppilaiden kännykät järjestyssäännöissä Lähde: OPH, 2016, http://www.oph.fi/download/175407_jarjestyssaantojen_laatiminen.pdf
 • 43. Keskustele somesta oppilaiden kanssa Mitä luet ja katsot? Mistä tykkäät? Mitä jaat muille? Mitä kerrot? Mistä keskustelet? Mihin ryhmiin liityt? Keitä otat kavereiksi? Missä olet mukana? Kuva: centrifuga @Flickr, CC-BY-NC
 • 44. • Valokuvien tekijänoikeudet ovat kuvaajalla, mutta niiden julkaisu ei ole aina sallittua • Muista otettujen tunnistettavien kuvien julkaisuun on syytä pyytää lupa – lapset erityisasemassa • Kuvan julkaisun voi estää esim. kotirauha, yksityisyyden suoja, henkilötietolaki tai kuvassa näkyvän teoksen tekijänoikeudet • Järjestyssäännöissä esimerkiksi näin: Kuvien julkaisu lyhyesti ”Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni kännykkää koulussa. Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. Epäillessäni sisältöjeni asiallisuutta tiedustelen aina opettajaltani hänen kantaansa mahdolliseen julkaisemiseen.” Lainauksen lähde: OPH, 2016, http://www.oph.fi/download/175407_jarjestyssaantojen_laatiminen.pdf
 • 45. • Teoksen tekijänoikeudet ovat automaattisesti tekijällä, jos hän ei luovu niistä. Suoja-aika on 70 vuotta kuolemasta. • Yksityiskäyttö esim. opiskeluun on yleensä sallittua • Tekijänoikeudet täytyy tarkistaa ennen teoksen julkista käyttöä – Pätee myös esim. Googlella löydettyihin ja somessa jaettuihin teoksiin kuten kuviin, videoihin, teksteihin ja musiikkiin • Teoksen vähäinen lainaaminen lähde mainiten, valokuvaaminen sekä idean käyttäminen apuna uuden teoksen luomisessa on yleensä sallittua • Tekijä voi luopua oikeuksistaan kokonaan tai osittain – Public domain (PD) = luopuminen tekijänoikeuksista – Creative Commons -lisenssi = käyttölupa tietyin ehdoin – Tekijän kanssa tehty sopimus tai kysytty käyttölupa Tekijänoikeudet lyhyesti
 • 47. Reilun somen säännöt 1. Erottele tieto ja mielipide. 2. Perustele väitteesi. 3. Myönnä ja korjaa virheesi. 4. Ole avoin. 5. Älä jankuta. 6. Älä provosoi. 7. Älä johda harhaan. 8. Kunnioita toisten ihmisarvoa. 9. Kunnioita toisten yksityisyyttä. 10. Kunnioita oikeutta. 11. Mieti, kenelle viestisi välittyy. 12. Älä aiheuta harmia. Lähde: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 • 48.
 • 49. Käytön ohjeistuksessa huolehditaan, että • Kaikilla on riittävät tiedot tekijänoikeuksista. Luvattomien aineistojen käyttöä opetuksessa ei hyväksytä ja plagioinnin ja piratismin seuraukset tunnetaan. Opettajien ja oppijoiden tekijänoikeuksia kunnioitetaan. • Luottamuksellista tietoa ei viedä missään tilanteessa sosiaalisen median palveluihin. Tunnetaan henkilöstörekisterien ylläpitoa koskevat määräykset. • Oppilaita opastetaan kirjautumistunnusten tekemisessä ja heille opetetaan turvallisten salasanojen käyttö ja yksityisyyden suojaamiseen liittyvät asiat. • Noudatetaan eri palveluntarjoajien asettamia käyttöehtoja ja käyttäjille asetettuja ikärajoja. • Korostetaan hyvää käytöstä myös sosiaalisessa mediassa, yhteisöllisten toimintatapojen omaksumista ja toisen kunnioittamista. Häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä. • Sovitaan sääntöjen rikkomisen seuraamuksista. • Sosiaalisen median palveluiden opetuskäytölle tehdään askel askeleelta malli, joka mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen erityyppisten palvelujen käytössä ohjattuna turvallisessa ympäristössä. Somen turvallinen ja eettinen käyttö Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 • 50. • Google: 13 vuotta – YouTube, Blogger, Google+, Google Drive, Gmail • Facebook: 13 vuotta • WhatsApp: 16 vuotta • Instagram: 13 vuotta • Snapchat: 13 vuotta • Periscope: ei ikärajaa • Ask.fm: 13 vuotta • Kik Messenger: 13 vuotta (suositus 17 v.) • Twitter: 13 vuotta • Tumblr: 13 vuotta • WordPress: 13 vuotta Some-palvelujen ikärajoja Lisäksi lapsi tarvitsee vanhemman luvan sopimuksen tekoon.
 • 51. Käytännön toimenpiteitä: • Luodaan yhteistyössä vanhempien, huoltajien ja oppijoiden kanssa toimintamalli sosiaalisen median hyödyntämisestä kodin ja koulun yhteistyössä. • Kehitetään koulun sisäistä ja ulkoista viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan sosiaalisen median palveluita. • Kehitetään menetelmiä, joiden avulla vanhemmat ja huoltajat voivat halutessaan seurata oppijoiden työskentelyä (blogit, wiki- alueet, kuvapalvelut, videot jne). • Mitään salassa pidettävää tai yksityisyyden suojaa loukkaavaa tietoa ei saa laittaa sosiaalisen median palveluihin. Some kodin ja koulun yhteistyössä Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 • 52. Keskustelu Miten opetat somen turvallista ja vastuullista käyttöä? Miten ongelmia voidaan välttää esimerkiksi oppilaiden WhatsApp- ryhmissä?
 • 53. Some merkitsee koulussa yhteisöllistä tiedonrakentelua, oppimista ja jakamista
 • 54. Miten saada diginatiivit motivoitumaan hitaasta oppimisesta?
 • 55. OPPIMISEN TUKEMINEN: • ymmärtävä oppiminen • yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentelu • oppimisprosessi Somen opetuskäytössä on aina kyse myös opetuksen kehittämisestä!
 • 56. Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista tuetaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 • 57. Yhteisöllinen työskentely edellyttää toimivaa vuorovaikutusta ja yhteistä tavoitetta. 1. Kirkas (tiedostettu, oma, tärkeä, motivoiva) 2. Saa jäsenet osallistumaan ja tekemään yhteistyötä
 • 58. 1. Muotoutumisvaihe • Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit • Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja • Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja 2. Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä) • Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta. • Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista. 3. Normien luomisen vaihe • Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius. • Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan. • Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta. 4. Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän) • Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa. • Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja. • Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen. 5. Lopettamisvaihe • Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja. Ryhmäytyminen Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977). http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
 • 59. Keskusteluissa yksilöt selittävät ajatteluaan, välittävät tietoa, arvioivat tietoa kriittisesti, kysyvät ja rakentavat uutta tietoa. Keskustelujen merkitys
 • 60. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
 • 62. Käsitekarttoja vaiheistettuna Lähde: Lukkarinen, H. & Kääriäinen, M., 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf
 • 63. • Yhteisöllistä oppimista edistää oppimistavoite, jonka saavuttamiseen tarvitaan jokaisen ryhmän jäsenen sitoutumista ja panosta • Muotoile tehtävänanto siten, että se edellyttää toisten viestien kommentoimista ja yhteisen päätöksen tekemistä • Roolitettu tehtävä helpottaa erityisesti ryhmiä, joiden jäsenet ovat entuudestaan toisilleen tuntemattomia • Käytä teknologioita, jotka tarjoavat monipuolisia välineitä oppijoiden väliseen keskusteluun ja päätöksentekoon • Tutkimuksen mukaan tehtävänannolla voi olla suurempi merkitys yhteisöllisen oppimisen onnistumiselle kuin käytetyllä pedagogisella mallilla Ohjaa tehtävänannolla yhteisöllisyyteen Lähde: Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf (käytännön merkitys)
 • 64. Ryhmän työskentelyprosessi Olivatko kaikki ryhmän jäsenet aktiivisia? Oliko ryhmä muodostanut yhteisen tavoitteen? Oliko työskentely vastavuoroista?
 • 65. Oppijalähtöisyys ja yksilöllinen opetus • Kyse ei ole siitä, miten opettaja haluaa opettaa • Kyse on siitä, miten oppija haluaa oppia – Miten oppijan toiveet otetaan huomioon – Miten opittavasta asiasta tulee tärkeä, ”oma” – Miten oppija hallitsee oppimisprosessiaan – Miten pidetään motivaatio yllä – Miten oppiminen tulee ”lähelle” ja omalle vastuulle  Silloin oppija ei nuku tai huku luentosalin massaan • Jos sinulla on 200 osallistujaa, et voi luennoida kaikille yhdellä kertaa tai ohjata jokaista erikseen.
 • 66.
 • 67. Käytännön toimenpiteitä: • Luodaan eri oppineissa oppilaille mahdollisuuksia taltioida eri menetelmin (teksti, kuva, liikkuva kuva) omaa työskentelyään ja oppimistaan ja rakentaa omaa oppimispolkuaan. • Käytetään eri palveluita oppimistilanteissa yhteistyöprojektien läpi viemiseen, oppilaiden ja opettajan vuorovaikutuksen lisäämiseen, osallistavan työskentelyn tukemiseen ja paikasta ja ajasta riippumattoman oppimisen toteutumiseen. • Hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuuksia kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa. Some osana kouluyhteisön toimintatapoja Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 • 69. Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799 Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE)
 • 70. Oppimisalustojen tulee toimia joustavasti eri tilanteissa/laitteissa. Kuva ja lisätietoa responsiivisuudesta: http://www.wsiworld.com/our-services/mobile/responsive-design
 • 71. • Responsiivinen: toimii useimmilla tämän hetken laitteilla ja selaimilla • Mobiili – Toimii tableteilla ja kännyköillä – Ei liitetiedostoja – Ei pitkiä videoita – Ei selainriippuvuuksia – Ei vaadi selainlisäosia kuten Flashia tai Silverlightia • Jakopainikkeet: Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, (Google+) Nykyaikainen some-/verkkopalvelu
 • 73. Miten some-palveluita opetukseen? • Kaupalliset some-palvelut: – Alaikäiset huoltajan suostumuksella – Täysi-ikäiset omalla vastuullaan • Koulu/kunta voi hankkia osto-/sopimuspalveluita • Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some- palveluita • Muista myös oppilaiden oikeudet: jokainen päättää itse esimerkiksi omien tuotostensa julkaisemisesta
 • 74. Tarkistuslista: • Missä maassa palvelu sijaitsee? Suosi EU:ssa sijaitsevia. • Mikä on palvelun ikäraja? • Mitä henkilötietoja rekisteröitymisen ja palvelun käytössä tallennetaan? • Saako sama käyttäjä luoda palveluun useita käyttäjätunnuksia? • Voidaanko tietojasi luovuttaa muille tai käyttää esimerkiksi mainontaan? • Mitä oikeuksia palvelu saa tekemiisi sisältöihin kuten teksteihisi ja valokuviisi? Voidaanko niitä käyttää muualla? • Mihin voit olla yhteydessä, jos palvelun käytössä ilmenee ongelmia? • Miten voit lopettaa palvelun käytön? Mitä tekemillesi sisällöille ja muille sinusta kerätyille tiedoille tehdään siinä tapauksessa? Palvelun käyttöehdot = sopimus
 • 75. Valitse käytettävä some-palvelu ja arvioi sen pedagogista käytettävyyttä: • Mitä juuri tämä väline/verkkopalvelu mahdollistaa? Mitä ei? • Miten ja mihin ihmiset yleensä käyttävät sitä? Miksi? • Millaista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä se synnyttää? • Millaisia sisältöjä ja menetelmiä siinä voidaan käyttää? Mikä on ideasi ydin, mitä haluat saada aikaan opetuksessa tai oppijoiden oppimisprosessissa valitsemasi some-palvelun avulla? 1. askel: idea ja some-palvelut
 • 76. Oppimisympäristön peruspalikoita • Oppimisalustat (Moodle, Google Classroom, Office 365, Eliademy) • Jaetut tiedostot (Google Drive, OneDrive, Dropbox) • Blogit (Wordpress, Blogger) • Wikit (Google-sivustot, MediaWiki, Wikispaces, Purot.net) • Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Bubbl.us, Popplet) • Esitystyökalut (SlideShare , Prezi) • Videopalvelut (YouTube, Vimeo) • Jaetut muistiinpanot (Evernote, Diigo, Etherpad) • Mikroblogit (Twitter, Yammer, Tumblr) • Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Google+, Ning) • Viestisovellukset (WhatsApp, Facebook Messenger, Skype) • Kysely- ja aktivointisovellukset (Kahoot, Socrative, AnswerGarden) • Verkkokokousohjelmat (Adobe Connect)
 • 77. Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/ Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
 • 78. Teknologis-pedagoginen sisältötieto • Tietoa siitä, mitkä pedagogiset menetelmät ja teknologiset ratkaisut sopivat juuri tämän aiheen opettamiseen ja oppimiseen • Mahdollistaa teknologian tehokkaan käytön opetuksen ja oppimisen tukena • Edellyttää opettajalta jatkuvaa osaamisen ylläpitoa kaikista osatekijöistä: – Sisältötieto – Pedagoginen tieto – Teknologinen tieto
 • 79. Pohdi ja suunnittele opetuksen kokonaisuutta: • Onko kyse verkko-, monimuoto- vai etäopetuksesta? • Miten some-palvelu muuttaa opetusta aiemmasta, mitä teet nyt eri tavalla? • Tapahtuuko oppiminen pääasiassa itsenäisesti, ryhmissä vai kaikki yhdessä? • Käytätkö jotain pedagogista mallia, roolitetaanko työskentelyä? • Miten arvioit oppimista: onko tärkeää lopputulos vai prosessi? Mistä vaiheista opetus koostuu? • Mikä on keskeistä kunkin vaiheen työskentelyssä oppimisprosessin kannalta? 2. askel: työskentelytapa ja vuorovaikutus
 • 81. Millaisen oppimisympäristön rakennat somen avulla: • Tapahtuuko työskentely yhdessä vai useissa some-palveluissa? • Linkittyykö some-palvelut fyysisiin työskentelytiloihin? • Voivatko oppijat käyttää itse valitsemiaan some-palveluja? Miten varmistat työskentelyn onnistumisen somessa? • Miten pidät huolta, että oppijat ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa? • Miten oppijat voivat saada apua työskentelyn aikana opettajalta tai toisiltaan? • Millaisella tehtävänannolla saat oppijat keskustelemaan ja työskentelemään yhteisöllisesti? 3. askel: some-ympäristön rakentaminen
 • 82.
 • 83. Et voi koskaan suunnitella kaikkea etukäteen. Jossain vaiheessa täytyy vain uskaltaa heittäytyä uuden kokeilemiseen! Opetusjakson aikana: • Seuraa oppijoiden työskentelyä. Varmista, että se etenee tavoitteiden suuntaisesti. • Jos työskentely ei näytä etenevän toivotusti, selvitä, mistä kiikastaa. Anna tarvittaessa lisäohjeita tai esitä esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä. • Anna aikaa ryhmäytymiselle, mutta älä salli myöskään vapaamatkustajia. • Anna palautetta työskentelystä niin, että oppijat kokevat saaneensa huomiota. 4. askel: tee se!
 • 84. 1 . T u t ust u s o siaaliseen m ediaan m o nipuolisest i 2 . O p et a s o siaalisen m e dian p e rust eet 3 . K ä y t ä s osiaalist a m ediaa o p p imisen t u k ena 4 . K ä y e e t t ist ä k e skustelua j a o p ast a v a s t uullisuut een 5 . R a k enna ” k a veria e i j ä t e t ä” - k ult t uuria 6 . E n n alt aehkäise k i usaamist a y h t eist yössä k o t ien k a nssa 7 . K a nnust a o p et t aj akollegasi s o meen Harto Pönkä 28.10.2015 @ opetin.fi SOMEKETTI OPETTAJILLE UUDEN OPS:IN MUKAAN
 • 85. Keskustelu Miten voisit käyttää sosiaalista mediaa opetuksessa? Mitä otat tästä koulutuksesta mukaasi?