Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena

Luento OSAO:lla 30.11.2016, Harto Pönkä, Innowise

 • Login to see the comments

Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena

 1. 1. Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena Harto Pönkä 30.11.2016
 2. 2. Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi. Opetushallitus 2014, Hyvän ohjauksen kriteerit http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/hyvan_ohjauksen_kriteerit
 3. 3. Ammatilliset tiedot, taidot ja asenteet Ammatillinen identiteetti Oppimistaidot Aktiivinen ja kriittinen tiedonhaku Toiminta ryhmän ja työyhteisön jäsenenä Toimintakulttuuri Monipuolinen oppiminen työpaikalla Itsenäisyys ja uravalinnat Toiminta osana yhteiskuntaa Ihmisenä kasvu Vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/hyvan_ohjauksen_kriteerit Työelämätaidot
 4. 4. Valmentaminen on virittämistä ja palautteen käsittelyä totuuden hetken molemmin puolin, jotta tarina saa alkaa toteutua. Jari Sarasvuo, 21.11.2016, Yle Puhe http://areena.yle.fi/1-3802946
 5. 5. Verkko-opetuksen vuorovaikutussuhteet ja työkalut Opiskelija - materiaali Opettaja - materiaali Opiskelija - opettaja Opettaja - ryhmäOpiskelija - ryhmä
 6. 6. Verkko-opetuksen vuorovaikutussuhteet ja työkalut
 7. 7. Oppijoiden itseohjautuvuuteen ei kannata liiaksi luottaa – vuorovaikutus opettajaan ja muuhun ryhmään tulee toimia! Ks. http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/3298/course/section/1174/Do%20Learners%20Really%20Know%20Best.pdf
 8. 8. Some-palvelut ohjauksessa
 9. 9. Chatit • Asennetaan www-sivustolle, ylläpito verkkoselaimella ja/tai mobiilisovelluksella • Asiakaspalvelua, neuvontaa, henkilökohtaista ohjausta ja tukea • Chat-päivystäjän toiminta – Saa taustatiedot: millä www-sivulla kysyjä on, kauanko ollut, mitä sivuja avannut, montako kertaa käynyt jne. – Selvittää tilanteen/ongelman/kysymyksen – Vastaa kysymykseen, antaa ohjeita ja linkkejä, ohjaa ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon – Tarvittaessa muita välineitä: jaetut muistiinpanot, ruudunjako, Skype, puhelin jne. • Voi olla myös luottamuksellisen ohjauksen työkalu – Nimettömyys helpottaa kysymään ja hakemaan apua arkoihinkin asioihin – Jos keskustelussa käsitellään henkilötietoja, varmistu chat-palvelun sopivuudesta siihen
 10. 10. Luottamuksen rakentaminen • Keskustelun avoimuus lisääntyy sitä mukaa, kun ohjaaja ”ansaitsee” ohjattavan luottamuksen • Luottamusta voi rakentaa mm. kohteliaisuudella ja aikuismaisuudella • Aloitusviesti tärkeä: rento asiaan johdatteleva tyyli toimii, esim. ”mitäpä mielen päällä?” • Ohjaajan osoittama kiinnostus ja auttamishalu lisäävät luottamusta • Ohjaajan taustatiedot on hyvä kertoa: luotettava taho ja aikuinen ammattilainen Lähde: Sara Peltola, 2015, gradu, http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20150262/urn_nbn_fi_uef-20150262.pdf
 11. 11. https://www.yammer.com/ Toimiva tiedotus- ja keskustelukanava
 12. 12. WhatsApp Facebook & FB messenger Skype Pikaviestit ja ryhmäkeskustelut
 13. 13. • Some-palvelut ovat tärkeitä nuorille kavereiden välisessä viestinnässä ja vertaistuessa • Esimerkiksi WhatsApp- tai Facebook-ryhmä voi vahvistaa opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja vertaistukea • Some-ryhmiä voidaan perustaa lisäksi opintojaksoja ja harjoitteluja varten ohjaajan/opettajan aloitteesta – Aluksi tottuminen uuteen toimintatapaan ja käyttötarkoitukseen – Some-ryhmät sopivat ryhmän etäohjaukseen: tiedotus, kokemusten vaihto, tehtävien anto, kuvien ja videoiden jako, jne. • Ohjaaja voi tarjota myös yksilöohjausta some-palvelujen kautta. Huomioitava henkilötietojen käsittely – Huomioitava oppilaitoksen some-ohjeistuksessa – Esim. WhatsApp ja Snapchat eivät tallenna viestejä palvelimilleen sen jälkeen, kun ne on välitetty vastaanottajalle Some-palvelut ryhmäohjauksessa
 14. 14. Mobiilibongaus 1. Havainto-orientaatio Tehtävän ohjeistus ja orientaatio esim. virikemateriaalin ja keskustelun avulla. 2. Havainnointi ja havaintojen taltiointi Esim. valokuvia, videoita tai nauhoitettuja äänitiedostoja. 3. Tunnistus Havainnot pyritään tunnistamaan (esim. lajimääritys tms. vastaava) heti aidossa tilanteessa ja ympäristössä. 4. Muun tiedon liittäminen tunnistukseen Havaintoon liitetään lisätietoja kuten päivämäärä, aika, paikkatieto, ympäristö, olosuhteet jne. 5. Notaatioiden tuottaminen Oppija voi liittää havaintoon omia huomioita, muistiinpanoja, merkintöjä tai vaikkaannotaatioita kuvan päälle (esimerkiksi nuolin merkitä, mistä piirteistä lintulajin tunnisti). 6. Havainnon luokittelu Tunnistetut havainnot luokitellaan, eli liitetään laajempaan hierarkiaan (esim. kasvien ja eläinten luokittelut). 7. Tallentaminen kokoelmaan, kokonaisuuden tarkastelu Havainnoista voidaan muodostaa esimerkiksi yhteisöllinen käsitekaavio tai karttapohja tms. kokonaisuuden tarkastelua varten. Lähde: Silander 2012, https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/mobiili-bongaus (CC-BY-SA)
 15. 15. https://www.youtube.com/user/osaotube/videos Oma YouTube-kanava ohjaukseen?
 16. 16. Adobe Connect etäluentoihin ja -ohjaukseen Ruudunjaolla voit näyttää mitä tahansa omalta tietokoneeltasi sekä jakaa sen käyttöoikeuden osallistujille (ylläpitäjät ja esittäjät) Jaetut linkit (tai muistiinpanot, äänestys, piirtotaulu tms.) Chat-keskustelu osallistujien kesken: kysymykset, kommentit, linkit… Esittäjän video on yleensä tässä Osallistujat Ylläpitäjät VINKKEJÄ: - Testaa tekniikka etukäteen - Muista nauhoitus - Osallista! Anna esitysoikeuksia - Voit tehdä useita asetteluja (layout) ikkunoineen (pod) erilaisiin tarkoituksiin (esim. eri esitykset ja tehtävät) - Voit jakaa opiskelijat pienryhmiin chatissa (breakout rooms) - Chat-keskustelu onnistuu myös kahden kesken Esittäjät AC:n kattavat ohjevideot: http://tv.adobe.com/watch/learn-adobe-connect/what-is-adobe-connect-8/
 17. 17. Yhteisöllisen oppimisen ohjaaminen
 18. 18. Vuorovaikutus ei itsestään tue oppimista ja tiedon luomista. - Millainen vuorovaikutus tukee?
 19. 19. • Verkostokeskustelut – Sopii keskustelun laajentamiseen ryhmän ulkopuolelle – Esimerkiksi: Facebook- ja Twitter-keskustelut • Keskustelualue/foorumi, joka jakaantuu viestiketjuihin – Sopii rauhalliseen syvälliseen keskusteluun, mutta huonommin esim. nopeatahtiseen ideointiin – Esimerkiksi: Moodlen keskustelualueet, Facebook-ryhmät • Keskustelukanava, ryhmäkeskustelu – Sopii ryhmän väliseen tiedottamiseen, tiedon jakamiseen, lyhyisiin keskusteluihin, ideointiin ja palautteen keruuseen. – Esimerkiksi: Yammer, WhatsApp-ryhmät • Kommenttipalsta – Sopii yksittäisen aiheen/materiaalin kommentointiin ja yksinkertaisiin tehtävänantoihin vastaamiseen – Esimerkiksi: blogien, wikien, Google Driven, Google Classroomin ja O365:n kommentit Keskustelumuoto tarkoituksen mukaan
 20. 20. • Verkko-opetuksen onnistuminen on tutkitusti yhteydessä vuorovaikutuksen onnistumiseen. Onnistumisen esteitä ovat yksinäisyys ja eristäytyneisyys. • Opiskelijoiden keskustelut lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, edistävät ryhmäytymistä sekä voivat auttaa tarkastelemaan aihetta eri näkökulmista. • Jos vuorovaikutus ei toimi, ryhmässä ei synny positiivista ryhmäpainetta opintojen edistämiseen. • Vuorovaikutus on yhteydessä opiskelijoiden aktiivisuuteen ja motivoituneisuuteen - tai kääntäen niiden puutteeseen. • Verkkokeskustelu voi mahdollistaa syvällisemmän keskustelun, sillä se antaa aikaa miettiä ja reflektoida rauhassa. Vuorovaikutus tukee oppimista, kun… Lähde: Laadukkaasti verkossa, HY, 2006, http://www.helsinki.fi/opetus/julkaisut/hallinnon_julkaisuja_33_2006.pdf
 21. 21. Yhteisöllinen oppiminen edellyttää yhteisesti päätettyä tavoitetta tai ratkaistavaa ongelmaa. • Tehtävänanto, joka edellyttää yhteistyötä • Konkreettinen tuotos • Roolit auttavat alkuun • Tue TVT:llä yhteistyötä 3-5 /ryhmä
 22. 22. PYRI SIIHEN, ETTÄ OPPIJAT… 1. selittävät ajatteluaan ja välittävät tietoa toisilleen 2. arvioivat tietoa kriittisesti 3. esittävät kysymyksiä 4. rakentavat uutta tietoa 5. ratkaisevat ongelmia 6. soveltavat oppimaansa Yhteisöllinen oppiminen käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 23. 23. http://www.mindmeister.com/ http://drive.google.com/ http://www.purot.net/ http://muistio.tieke.fi/
 24. 24. Tehtävänannot – kaikki kaikessa • Tehtäviä eri oppimisprosessin vaiheisiin – Aiemman tiedon aktivointi, ennakkokäsitykset – Tiedon haku ja arviointi – Harjoittelu – Liittäminen aiempiin tietoihin – Soveltaminen, ongelmanratkaisu • Avoimet kysymykset ja ongelmat ”pakottavat” ajattelemaan – Keskustelua syntyy, kun erilaiset näkökulmat tulevat esiin ja osallistuvat joutuvat selittämään niitä toisilleen • Riittävän haastavia tehtäviä ja suoritusvaatimuksia – Esimerkiksi: artikkeli, tutkimus (tai suunnitelma) projektityö, Wikipedia-artikkeli, oppimispäiväkirja, ryhmänä isomman ongelman selvittäminen, prosessimaiset käsitekartat
 25. 25. Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
 26. 26. Seuraa ja arvioi työskentelyprosessia Olivatko kaikki ryhmän jäsenet aktiivisia? Oliko ryhmä muodostanut yhteisen tavoitteen? Oliko työskentely vastavuoroista?
 27. 27. • Kiinnitä erityistä huomiota: – Sujuva ryhmätyöskentely on yhteisöllisen oppimisen edellytys – Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa monipuolinen vuorovaikutus ja kannustaa oppijoita työskentelemään yhdessä – Yksittäisten oppijoiden merkitys ryhmän onnistumiselle • Varmista, että oppijoiden työskentely etenee ja syvenee oppimistavoitteen suuntaisesti (ei pinnallista keskustelua) • Anna aikaa ryhmäytymiselle  ryhmään liittyvä keskustelu on edellytys luottamuksellisen ilmapiirin muodostumiselle • Anna palautetta oppijoiden työskentelystä, niin että he kokevat ”tulleensa kuulluiksi” • Ohjaaja voi aktivoida työskentelyä esittämällä tarkentavia ja perusteluita edellyttäviä kysymyksiä Ohjaaja yhteisöllisessä oppimisessa Lähde: Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf (käytännön merkitys)
 28. 28. Palautteen antaminen
 29. 29. Palautteen merkitys ohjauksessa 1. Arviointitehtävä – Opiskelijoiden tiedot ja taidot – Auttaa opiskelijoita kehittymään ja oppimaan 2. Motivointitehtävä – Opiskelijoiden aktivointi ja motivointi oppimiseen – Auttaa opiskelijoita jatkamaan työskentelyä 3. Ohjaustehtävä – Opiskelijoiden auttaminen opiskeluun liittyvissä ratkaisuissa – Auttaa opiskelijoita toimimaan tarkoituksenmukaisesti • Parhaimmillaan palaute vahvistaa itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä tukee oppimisprosessia Mukaillen lähdettä: Viitanen, 2016, http://www.slideshare.net/KirsiViitanen/palaute-verkkooppimisessa-ja-ohjaamisessa
 30. 30. Palautteen kohdistaminen Mukaillen lähdettä: Kupias, Peltola & Saloranta, 2011, Onnistu palautteessa
 31. 31. Mukaillen lähdettä: Kupias, Peltola & Saloranta, 2011, Onnistu palautteessa Palautetyylit
 32. 32. Rakentava palaute = positiivista ja korjaavaa • Huomioidaan, kiitetään ja palkitaan siitä, mikä on hyvää opiskelijan työskentelyssä • Yksilötasolla positiivisuus vahvistaa itsetuntoa, uskallusta ja kykyä vastaanottaa korjaavaa palautetta • Korjaava palaute kohdistuu toimintaan, ei henkilöön, ja sen tarkoituksena on löytää positiivinen ratkaisu • Palaute voidaan antaa kerroksittain ns. hampurilaistekniikalla (pihvi keskellä): – Aloitetaan myönteisellä viestillä – Esitetään korjattava asia ja sovitaan toimenpiteistä – Päätetään tilanne positiivisesti Mukaillen lähdettä: Kynsijärvi, Valli ja Väisänen, 2008, http://slideplayer.biz/slide/2933464/
 33. 33. Palautteen vaikutuksen portaat Mukaillen lähdettä: Kupias, Peltola & Saloranta, 2011, Onnistu palautteessa
 34. 34. Laadukas ohjaus – muista myös nämä
 35. 35. Hyvän ohjauksen osa-alueet Lähde: OPH, 2014, Hyvän ohjauksen kriteerit, http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/hyvan_ohjauksen_kriteerit
 36. 36. Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/ Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
 37. 37. Lähde: Syrjäläinen, Jyrhämä ja Haverinen, 2008, http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/luku4/index.htm Tavoitteellisuus ja emotionaalisuus
 38. 38. Kysymykset & keskustelu
 39. 39. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Kiitos!

×