Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

21e eeuwse vaardigheden in wetenschap en technologie

382 views

Published on

Strijker, a. (2016 10-13) 21e eeuwse vaardigheden in wetenschap en technologie - stand van zaken en toekomstige mogelijkheden. Inspiratiedag Techniekpact, Utrecht.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

21e eeuwse vaardigheden in wetenschap en technologie

 1. 1. SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 21e eeuwse vaardigheden in wetenschap en technologie Stand van zaken en toekomstige mogelijkheden Allard Strijker, Briëlle Grievink en Marco Zocca Inspiratie dag Techniekpact Utrecht, 13 oktober 2016
 2. 2. SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling • Onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling • Curriculumontwikkeling: – ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders (kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s, referentieniveaus) – ondersteunen en adviseren van OCW m.b.t. leerplanontwikkeling – uitvoering van onderzoek ter ondersteuning van deze twee hoofdtaken – primair en voortgezet onderwijs (incl. speciaal onderwijs) – Ketenpartners, incl. lerarenopleidingen
 3. 3. Leerplankaders • Visie op, en doelen en inhouden van het leren vormen kerncomponenten van het leerplankader http://www.slo.nl/organisatie/overmissie/kerntaken/
 4. 4. Welk onderwijs nu voor straks?
 5. 5. 21e eeuwse vaardigheden • 2014: Wat wilden we weten? – Wat zijn de vaardigheden van de toekomst? – Hoeveel aandacht is er voor deze vaardigheden in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? • 2014: Wat hebben we gedaan? – Debat gevolgd en literatuuronderzoek gedaan om te bepalen om welke vaardigheden het zou moeten gaan – Kerndoelen en leermiddelen onderzocht – Vragenlijst en case studies van scholen – Discussiebijeenkomsten met leraren en andere experts http://www.slo.nl/toekomstgerichtonderwijs
 6. 6. Analyse kerndoelen & referentieniveaus • 21e eeuwse vaardigheden komen aan de orde, maar in geringe mate • Meeste aandacht voor: – Communiceren – Zelfregulering – Sociale en culturele vaardigheden • Weinig aandacht voor: – Probleemoplossend denken en handelen – Samenwerken – Digitale geletterdheid (po) – Creatief denken en handelen
 7. 7. Analyse van leermiddelen • Weinig doelgericht, substantieel en systematisch aandacht voor de vaardigheden in leermiddelen • Weinig aandacht voor probleemoplossend denken en handelen, creatief denken en sociale en culturele vaardigheden • Meer aandacht voor de vaardigheden in geïntegreerde methodes
 8. 8. Analyse van de onderwijspraktijk • Vragenlijst – 822 leraren po – 867 leraren vo onderbouw – Extra respons: 1139 leraren Tweede Fase • Case studies – 10 po-scholen, 9 vo-scholen – Mix van traditioneel/traditioneel vernieuwend/veelbelovend
 9. 9. Wat gebeurt er in de lespraktijk? • Vaardigheden worden belangrijk gevonden • Soms tot regelmatig aandacht voor de vaardigheden in de les • Meer aandacht voor vaardigheden in po (bovenbouw) dan vo-onderbouw!
 10. 10. Digitale geletterdheid • Mate van aandacht voor mediawijsheid (gemiddelde score leraren po/onderbouw vo) (score 1=bijna nooit; score 5=bijna altijd) • Leraren uit de bovenbouw po besteden significant meer aandacht aan mediawijsheid dan leraren in andere leerjaren po. Zij scoren ook significant hoger dan leraren vo onderbouw.
 11. 11. Probleemoplossend denken en handelen • Mate van aandacht voor probleemoplossend denken en handelen (gemiddelde score leraren po/onderbouw vo) (score 1=bijna nooit; score 5=bijna altijd) • Er zijn geen significante verschillen tussen leraren po en onderbouw vo, en ook niet tussen leraren in verschillende leerjaren po.
 12. 12. Creatief denken en handelen • Mate van aandacht voor creatief denken en handelen (gemiddelde score leraren po/onderbouw vo) (score 1=bijna nooit; score 5=bijna altijd) • Er zijn geen significante verschillen tussen leraren po en onderbouw vo, en ook niet tussen leraren in verschillende leerjaren po. meer resultaten m.b.t. de andere vaardigheden, zie http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse
 13. 13. Lespraktijk: uitkomst case studies • Scholen die (meer) aandacht besteden aan 21EV doen dit vanuit: – pedagogische visie of schoolprofiel (bijv. technasium, cultuurprofielscholen) – projectonderwijs, weinig (structureel) in leergebieden • Leraren vinden innovatieve toepassing vaardigheden vaak lastig vorm te geven – Kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, digitale geletterdheid worden complex gevonden • Meerderheid van de leraren (67%) voelt zich niet voldoende toegerust en heeft behoefte aan lesmateriaal en professionalisering
 14. 14. Conclusie 2014 • 21e eeuwse vaardigheden komen weinig structureel en doelgericht aan de orde • Leraren hebben meer houvast nodig • Gegeven het belang van de vaardigheden is meer aandacht wenselijk • Inbedden in bestaande leergebieden meest kansrijke optie
 15. 15. Leerplankaders • Creativiteit • probleemoplossend denken en handelen • Digitale geletterdheid (ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking) • Opbouw van de leerplankaders – Inleiding met definitie – Waarom aandacht aan besteden in het onderwijs? – Voorbeeldmatig leerplankader – Voorbeeld(les)uitwerkingen
 16. 16. http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/
 17. 17. http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/
 18. 18. http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/
 19. 19. http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/
 20. 20. Voorbeeldmateriaal • Belang door leraren onderstreept • Maar: Houvast nodig • Onderdeel project 2015, 2016 en 2017 Voorbeeldmaterialen • Verschillende materialen, uitgeprobeerd met/bij leraren • Voorbeeld
 21. 21. • Probleemoplossend denken en handelen • Aardrijkskunde (Mens & Maatschappij, Oriëntatie op jezelf en de wereld) • Onderbouw VO –klas 1, havo/vwo De nieuwe speelvoorziening
 22. 22. • Probleemsituatie (signalering) • Inventarisatie: waar rekening mee houden? (analyse van het probleem) • Mogelijke plekken (en invullingen) (oplossingsrichtingen) • Argumenten geven, afwegen, keuze maken (beargumenteerd beslissingen nemen) • Intekenen op een kaart (toepassen) • Klassikaal presenteren en nabespreken (evalueren) De nieuwe speelvoorziening
 23. 23. • Opdracht voor probleemoplossend denken en handelen – Ill-structuredness – Real-world/herkenbaarheid • Vakinhoud – Eigen omgeving als schaalniveau – Kaartvaardigheden • Kerndoelen onderbouw VO 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun eigen omgeving te plaatsen. 42: De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. De nieuwe speelvoorziening
 24. 24. • Mate van vrijheid voor leerlingen vs. controle door de leraar • Expliciet maken: wat maakt opdracht 21e eeuws De nieuwe speelvoorziening: In de praktijk
 25. 25. • Insteek: probleemoplossend denken en handelen • Maar in samenhang met: –Kritisch denken –Creatief denken en handelen –Samenwerken –Communiceren –ICT-basisvaardigheden –Informatievaardigheden –Mediawijsheid –Zelfregulering De nieuwe speelvoorziening: In de praktijk
 26. 26. http://maken.wikiwijs.nl/74282/Programmeren_in_het_PO
 27. 27. SLO-projecten vervolg • 2016 – Afronden van een deel van de lesvoorbeelden van 2015 – Verder met digitale geletterdheid – Ontwikkelen leerlijnen gekoppeld aan leermaterialen – Kritisch denken – Zelfregulering • 2017 – Samen met scholen, opleidingen, uitgevers verder ontwikkelen en uitproberen – Communiceren – Samenwerken – Sociale en culturele vaardigheden
 28. 28. Workshop • Aan de slag met een selectie van de vaardigheden.. • Stap 1 – Groepjes van 4 à 5 personen maken • Stap 2 – Vragenlijst invullen • Stap 3 – Vaardigheid kiezen • Stap 4 – Eigen ervaringen delen • Stap 5 – Voorbeeldmatige leerplankaders bespreken • Stap 6 – Kansen en mogelijkheden noteren
 29. 29. Vragen, opmerkingen, meer informatie. • Allard Strijker • a.strijker@slo.nl • http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse- vaardigheden/

×