14 Unkw-_¿ 2010            ]pkvXIw 18              e°w 23          hne 2.00 108-˛maXv I...
22                                                            ...
3 3                                                            ...
4                                                    2010 Unkw-_À 14 ...
5                                                             ...
6 6                                                            ...
Jeevavachanam14 12-2010
Jeevavachanam14 12-2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jeevavachanam14 12-2010

486 views
429 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jeevavachanam14 12-2010

 1. 1. 14 Unkw-_¿ 2010 ]pkvXIw 18 e°w 23 hne 2.00 108-˛maXv Ipº-mSv I¨h≥j≥ tUm. Fw.F. tXmakv A¥-cn®p cmP-ÿm≥: CΩm-p-th¬ ann- Unkw-_¿ 26 apX¬Ipº-mSv: Hcp q‰m-≠n-te-sd- IpºmSv tmb¬ satΩm- hN ip{iqj S-Øpw. kv{Sokv ÿm]-Ipw {]`m-j- Ipw {KŸ-I¿Øm-hp-ambn h- St° C≥-Uy-bnse kp-hn-tij°mew {_Z-d¨ hnizmkn kaq- dn- b ¬ lb¿ sk°≥Udn {]kn≤ kphn-tij Kmb- the°p Ign™ A-c-q-‰m-≠n-l-Ønv Bflob ssNXyw kv-Iq-fnp kao-]-ap≈ ]¥- I¿ Km-ip-{iq-j°p tXrXzw te-sd-°mew k-Poh tXrXzw]I¿∂n-´p≈ Ncn-{X -{]-kn-≤- en¬ S°p- ∂ I¨h≥j- ¬Ipw. tIc-f-Ønepw hntZ-i- ¬Inb tUm. Fw.-F. tXm-a-am-b Ipº-mSv {_Z-d¨ P- n¬ kp{]-kn≤ kphn-tij Øpw n∂mbn Bbn-c-°-W-°n- kv (76) Unkw-_¿ 4 in-bm-gv-d¬ I¨h≥j≥ 108˛maXv {]kw-K-I-cmb Fw.-Fw. kJ- p hnizm-kn-Iƒ tbmK-ß-fn¬ N cm{Xn 9 aWn°p A¥-cn-®p. Øns‚ tXr-Xz-Øn¬ `m-c-X-alm-tbmKw 2010 Unkw-_¿ 26 dnb (tIm-´-bw), tUm. H.-Fw. ]s¶--Sp-°pw. 2011 Pp-hcn 2 Rm- kwkv I mcw Unkw- _ ¿ 9 Ønepw t∏mƒ, aym≥-a¿ XpS-RmbdmgvN Bcw-`n-°pw. hN kmap- h ¬ (am- t h- e n- ° - c ), bdmgvN I¨h≥j≥ kam-]n- ßnb cmPy-ß-fnep-am-bn hym- hymgw cmhnse 11 aWn°p cmP-ip{iq-j-Ifpw Km-ßfpw {]m¿- tPmkv amXyp (aw-K-em-]p-cw), °pw. I¿Xr-m-a-Øn¬ Gh-cp- ]n--®p-In-S°p∂ ]Xn-m-bn-cØn- - - ÿm≥ tIm´ CΩm- p- t h¬∞--bp-ambn 8 Znhkw o≠p Nm≠-∏n≈ ^nen∏v (tIm-´bw), - sS-bpw {]m¿∞-bpw km∂n- ¬ A[nIw {]mtZ-inI k-`m Nn¬{U≥kv hnt√-Pnse ip{iq-n¬°p∂ Bflob A¥-co- hn.-]n. ]utemkv (Io-gn-√w), ≤y--k-l-I-c-W-ßfpw I¨-h≥- Iq´m-bva-Iƒ ÿm]n-X-am-bn. j-°p-tijw AhnsS S-Ø-£w B_m-e-hr≤w hnizm-kn- B¬_¿´v kpn¬ (Hu-dw-K- j≥ IΩ-‰n-°p-th≠n I¨-ho- s∏--´p. ]Xva{io _lp-aXn ¬- q-tdmfw Am-Ym-e-b-ßfpw --I-ƒ°p DW¿∆ns‚ Ahn-kva- _m-Zv), ]n.-Pn. sPbnwkv (X-Æn- ¿ ]n.-C. kmwIp´n A`y¿-∞n- In cmjv{Sw BZ-cn-®n-´p≈ At±- AXn- e p- a - [ nIw hnZym- ` ym- kc-Wob Ap-`q-Xn-bmbn amdpw. tØm-Sv) F∂n-h¿ Cu h¿jw ®n-´p-≠v. l- Ø nv aZ¿ sXtck ]pc- ÿm-]--ßfpw BXp-cm-e-b- kvIm-chpw e`n®n´p≠v. ßfpw ÿm]n®v CΩm-p--th¬ Bflhnizm-ktØmsS - 1936 HIvtSm-_¿ 16v tImg- k`-bpsS _n-j-∏mbn At±- hnhml Pohn-XØn-te°v - t©cn Ipgn-°me ap≈-m-Ip-gn- bn¬ G{_-lmw-˛Gen-bmΩ Z-º- - - lw Db¿Ø- s ∏- ´ p. `mcy AΩnWn tXmakv t-c-sØFd-Wm-Ipfw: _lp-ne {SÃv hn-XcWw sN-- Xn-IfpsS koa-¥]p-{X-m-bn P- - - ncym-X-bm-bn-cp-∂p. At±-l-sI´nS n¿Ωm-W-Øn¬ bv-Xn-´p≈ 50,000¬ n® At±lw sNss∂ ln-µp- Øns‚ ]p{X-m-Wv _nj]vIev-]Wn sN-øsh hogvN- A[n-Iw ho¬-sNb- ÿm≥ ss__nƒ skan-m-cn-bn- tUm. kmw tXmakv (cm- P -bn¬ A-cbv°p Xmtgm´v dp- I - f p- s S D- ] t`m- se ]T-tijw cmP-ÿm-n-¬ - ÿm≥). a‰p a°ƒ: eoemΩXf¿∂v InS-°-bn-em-bn- ‡m- ° - f n- ¬ Hcm- kphn-ti-j- the Bcw-`n-®p. (sX-¶m-in), tacn _m_p (s_- fmWv B-‚Wn. - CΩm-p-th¬ ann-kv{Sn-bpw √m-cn), acp-a-°ƒ: sj√n (bp.-cp∂ mb-c-ºew ]pXp- qX km- t ¶- ss__nƒ kvIqfpw h-gn kphn- F-kv.-F.), kmw (sX-¶m-in),t»-cn¬ B‚-Wn-°p B- Xn- I ssien- b n¬ tij ZuXyw Xp-S¿∂ A-t±-l- _m_p (s_-√m-cn).fl-hn-izm-khpw ]n≥-_-e-hp-ambn HIvtSm-_¿ 13-˛mw n¿--Ω n- s ®- S p- Ø n- ´ p-Xo-bXn tImS-t©-cn-bn¬ ≈ Cu ho¬ s-N-b-n-∂p-≈ B≥kn A-t±-- dp- I ƒ n - l m- b -l-Øns‚ Po-hnX k-Jn- cpw iøm-h-ew-_n-I-bm-bn. hnhml N-Sßn-¬ - fp-- a mb k- l - { k-B‚-Wn k-∂n-ln-Xm-b- - ߃-°v A£-cm¿-Xv k-Xyw k-¿-∆o-kv {S- ∞Øn-¬-Øs∂Ãn¬ n-∂pw e`n® ho-¬ "]n≥_ew B-Ip- 2500 ¬ A[nIw apJ-hnesN-bdn¬ C-cp-∂m-W.v -- ∂p F-∂Xv Cu an- t]Pp-Iƒ... 1800 cq]- {]m¿∞-tbm-Spw A¿- - n--k v { Sn- ° p- t h≠n Unssa 1/4 sskkv BI¿j-I-amb∏-W-tØm--Spw IqsS Xp-S- Z¿iw D≠m-b-h¿- Izmfn‰n seX¿°-an´v kXyw k¿-∆okv °p G-sd Nmcn-Xm¿- ss_≥UnwKv B‚-Wnbpw B≥knbpw ∞yw ¬-Ip-∂p. temIsa-ºm-Sp-ap≈ ss__nƒ ]WvUn- X]m-en¬ e`n-°p-hm≥ 100 cq] X]m¬ kphn. hn.-]n. tP°_v nXy-X-bn¬ X-∑m¿ hN--]-T--Øn-p-]-bp-‡-am- °p∂ Aaqey ]T ss__nƒ. Nm¿÷v A[nIw ¬tI-≠-Xm-Wv. _p- °p-sN-øp-∂-h¿ M.O./D.D.; SathyamXncp-h--¥-]pcw: kphn-ti-j Umf v Xntbm-fPn-°¬ skan-m-cn-bn¬ - Publications, Thiruvalla F∂ t]cn¬ ∞n-bmbn-cn-°p-tºmƒ 19-˛mw h- Xmsg- Im-Wp∂ hnem-k-Øn¬ X]m-¬{]-kw-K-I≥, Fgp-Øp-Im-c≥, Zo¿L-Imew thZimkv{X-⁄m-bn-cp∂ - b- n¬ c£n-°-s∏´p kv-m-- tUm. Nmƒkv ssddn-bm¬ hnc-Nn-Xam-bXv. - aptJ-tbm; Axis Bank Xncp-h√A-≤ym-]-I≥ F∂o ne-I-fn- {_m©nse kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚ ta-‰p. _n. F. ]mkm-bn´v 1942¬ ^p´v tm´v k v , d^- d ≥kv , ]Z- ß -se-√mw {_Z-d¨ kaq-lØn¬ - - A/c 422010200001021 A°u- A≤ym-]-I-mbn. fpsS A¿∞- ß ƒ, hni- Z o- I - c - W - ≠ntem ]W-aSb°m-hp-∂Xm-Wv. -- v -kam-Z-c-Wo-b-m-bn-cp∂ hn.-]n.- ߃, Ncn- { Xw... Ipº- mSv h≠- I - Ø n¬ BZy-X-hW 2010 BKÃv 31v apºpwtP-°_v km¿ (89) 2010 Unkw- thZm-≤ym-]-I¿°pw thZ-hn-Zym¿∞n- c≠mw XhW HIvtSm-_¿ 30v apºpw timim-Ω-sb 1943¬ hnhmlw_¿ 1v nXy-X-bn¬ {]th-in- Iƒ°pw CS-b-ip-{iq-j-bn-¬ G¿s∏-´n- AS-bvt°-≠Xm-Wv. - sNbvX tP°-_v km¿ ]q¿Æ-®p. Xn-cp-h¥-]pcw Fkv.bp.‰n. - - cn-°p-∂-h¿°pw km[m-c-W-°m¿°pw IqSp-X¬ tIm∏n-Iƒ Hcpan®v _p°p k-abw kp-hntij-th-e-bv-°m- {]tbm-P-Icw. -sN-øp-∂-h¿°v {]tXyI Ingnhv e`n-°p-B-ip-]{Xn-bn¬ Hcm-gNbmbn Nn- - v - bn kz-bw ka¿∏n®v 1945¬ X- ∂-Xm-W. vIn-’bn-em-bncp∂ At±-lØn- - nc-h[n Ia‚dn Ipdn-∏p-Iƒ jw ]-cp-Øn-∏md {_Z-d¨ sk- s‚ tPm-en cmPn-h-®p, ssa-kq¿ IqSp-X¬ hnh-c߃°v, -s‚ A¥yw Unkw-_¿ 1 _p-[- {]o ˛ ]ªn-t°-j≥ hne 1000 cq]; an-tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p. tI{µ-am°n {]h¿-Øw Bcw- (X-hWIfm-bn 500+500) - - -≥ cmhnse 5 aWn-°m-bn-cp-∂p. bmt°m- _ mb kapZm- b - `n-®p. I∂S `mj-bn¬ {]m-ho- kwkvImcw Unkw-_¿ 3v Øn¬ NmØ-∂q¿ hnf-bn¬ Ip- Wyw t-Snb A-t±lw A-SpØt]cq¿°S {_Z-d¨ Akw-ªn- S-pw-_-Øn-emWv 1921¬ At±-l- 15 h¿-jw A-hnsS kp-hn-ti-jo-°p kao-]-Øp≈ F_-t-k¿ I-c-W-Øn¬ hym]r-X-mbn.am¿tØmΩm ]mco-jvlm-fn¬ Øns‚ P-w. Xncp-h-¥-]p-h®p S∂ ip-{iq-j-bv°p ti- cw B¿Svkv tImtfPv hn-Zym¿- (tijw 6˛mw t]Pn¬)
 2. 2. 22 2009 hw-_¿ 29 2010 Unkw-_À 14 ]{Xm-[n] kanXntUm. kn.hn. hS-h (No^v FUn-äÀ) kphn-ti-j-I³ (]ß-{io) Fw.-F. tXmakv F.hn. tPm¬ PntPm A¦-amen ]n.-Fw. G{_lmw F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw cP-]p-{X-cpsS mSmb cmP-ÿm-n¬ kphn-ti-j-Øns‚ At±-l-Øns‚ Pohn-Xkm£yhpw {]kwK NmXp-cyhpw (k_v FUn-äÀ) Zo]-inJ Db-¿-Ønb hy‡n-I-fn¬ A{K-Km-an-bmWv Znhw-K-X- bphm-°sf Gsd kzm[o-n-®p. ss__nƒ kvIq-ƒ, Am-Y- tacn-¡p«n ]n.sP. mb tUm. Fw.-F. tXma-kv. Bdp ]Xn-‰m-≠p-Iƒ kphn-tij im-e-Iƒ, IpjvT-tcm-Km-ip-]-{Xn-Iƒ, Bip-]-{Xn-Iƒ, kvIqfp- (kÀ¡p-te-j³) cwKØv sNe-h-gn® At±lw 2010 Unkw-_¿ 4v A¥-cn®p. Iƒ XpSßn AtIw kphn-tij]chpw kmaq-ly-hp-amb kmw kn. hS-h th¿s]´ ssZh-P--Øns‚ a≤y-Øn¬ n∂pw ]fl{io ]Z- ÿm]--߃. HSp-hn¬ `mcXk¿°m-cns‚ "]fl{io _lp- (dkn-Uâ v FUn-äÀ) hn°v A¿lX tSnb hy‡n F∂ JymXnbpw Fw.-F. tXma- a-Xnbpw Cu kphn-tij-Is tXSn-sb-Øn. knv kz¥w. kphn-tij-Øn-p-th≠n BZy mfp-I-fn¬ sImSnb ]oU- hntZi {]Xn-n-[n-Iƒ ""eLp-te-J-Iƒ IpØn-n-d® tXmƒ k©n-bp-ambn kphn- -߃ At±-l-Ønp tcn-tS≠n h∂p. Pbn¬ hmkw, tZtlm-]-{Z-hw, tImSXn hyh-lm-c-߃ CsXms° H∂np bp. Fkv. F. tij eLp-te-J-Iƒ sdbn¬th πm‰-t^m-anepw Fb¿t]m¿´n- ep-sams° hnX-cWw sNbvXp S-°p∂ Zo¿L-Im-b-mb Hcp ]pdsI H∂mbn h∂p. CsXm∂pw At±-lsØ Xf¿Øn-bn- yqtbmÀ¡v hy‡nsb n߃ I≠m¬ kwi-bn-t°-≠m, AXp kphn. √. Xs‚ ZuXy-Øn¬ At±lw ]ns∂bpw apt∂m´p t]mbn. F. tPm¬ t__n Fw.-F. tXma-km-Wv! Pohn-XØns‚ HSp-hn-esØ mfp-Iƒ AKvn tim[-bpsS - - 845 352 3626 Znh-k-ß-fm-bn-cp-∂p. Bcw`w t]mse-bm-bn-cp-∂n√ Po-hn-X- Hcp ImeØv Fw.F. tXma-kn-s-°p-dn®v Cßs Hcp sSIv k mkv sNm√p≠m-bn-cp-∂p. Øns‚ A¥y]mZ-߃. D]-tZ-i-]-c-amb -ssh]-co-Xy-߃ amXyp tXmakv lnµp- ÿ m≥ ss__nƒ C≥Ãn- ‰ yq- ´ nse ]T- - t ijw Ht´sd hna¿i--߃°pw H‰-s∏-Sp-Ø-ep-Iƒ°pw Imc-W-am- 281þ397þ6923 bn. alm ]oUtm-]tZiw Xs∂ h≥ hnhm-Zap-b¿Øn. _n- - - sIsâ¡n DØc C≥Uy-bn-te°v kphn-ti-j-hp-ambn t]mb ae-bm-fn- F_n amXyqkv I-fn¬ {]ap-J-mb kphn-tij the-°m-c-m-bn-cp∂p tUm. j]v ]Zhn kzoI-cn-®Xv H‰-s∏-S¬ ]q¿Æ-am°nsb∂v ]d-bmw. 502 749 0587 Fw.-F. tXma-kv. lrZ-b-Øn¬ Bfl`mchpw knc-I-fn¬ bph- ]pXnbnba D]-tZi kXy-߃°p hncp-≤-am-bn-cp∂p Umfkv c- ‡ - h p- a mbn At±lw cmP- ÿ m- nse tIm´- b n- s e- Ø n. At±- l - Ø ns‚ Nne D]- t Z- i - ß ƒ. Ahsb i‡- a mbn FUzn³ tPmk^vv Aev ] Zmk≥ A¤pX Ic- ß - f n¬ i‡ambn D]- t bm- K n- FXn¿°p-tºmgpw "_Um A¶nƒ F∂p hnfn-°-s∏-´n-cn-°p- 972 487 2000 °- s ∏- ´ - p . ∂ At±-l-Øns‚ Nne hy‡n alm-fly-߃ B¿°pw ann-tkmt«m H∂p-an-√m-bva-bn¬ n∂pw Bcw-`n® {]h¿Øw Hcp alm ImWm-Xn-cn-°p-hm≥ Ign-bp-am-bn-cp-∂n-√. hÀKokv ]n. hÀKokv {]kvYm--ambn amdn. Bbn-c-°-W-°np hnZym¿∞n-Iƒ hN BIm-iØnse taL-ßsf am{X-a√ Xmcm-KWßsfbpw - - 651 686 9797 ]Tw ]q¿Øn-bm-°n `mc-X-Øns‚ hnhn[ `mK-ß-fn¬ kphn- ap°v ImWp-hm≥ Ign-™n-cp-∂p-sh-¶n¬! Pohn-Xhpw D]-tZ- Unt{Sm-bnäv ti-j-Ønp km£n-I-fm-bn. ihpw Hcp-t]mse {]m[m-y-ap-≈Xm-sW∂pw Hm¿°p-I. - sI. kn. tPm¬k¬ 248 528 9128 Nn¡mtKm _me-]m-T-߃ a:]q¿∆w ad-°p∂ th¿]m-Sp-Im¿ Xmcp hÀ¤okv 630 910 4148 tPm¿÷v amXyp ˛ ImUm - lq̬ {_Z- d ¨ k`Iƒ°v Hcp _-lp-aXn D]-tZi hn-j-b-ß- sh-¶nepw AXns‚ Xn‡ ^e- X-cn-∏n®pw tIc-f-Øn-se th¿- cmP³ kn. amXyp kwL-S Bh-iytam? fn¬ hf-sc ISpw-]n-Sp-Ø-°m-cm- ߃ Ah¿ th≠p- t hmfw 281 443 0060 ]m- S p- I m¿ a‰p- ≈ - h - t c- ° mƒ _lvdn³ AJn-e- temI kwL-S- tbm, AJn-e `m-cXob kwL- - - - b tIc-f-Ønse {_-Z-dp-Im¿-°v Ap-`-hn-t°≠n h∂p. hfsc ap∂n-em-Wv. F-∂m¬ Xs∂-bm-W-t√m F-t∂m¿-Øv (CsXms° ImWp-tºmƒ _me-]m-T-ß-fn-embn A-`y--kn-®- sP. Un. t]mÄ S--tbm, c≠p-a-s√-¶n¬ Ip-d- Zp:Jn-°p-I-b-√m-sX F¥p sN- sslkv I q- f n¬ hnZym¿∞n- sXms° ad∂v t]mIp-Itbm 714 431 ™-Xv Hcp AJne tIcf kw- bp. F. C. L-Ssb¶nepw Bhiy-an-t√? - - øpw? Ipd®p mƒ Ign-bp-tºmƒ Iƒ°v ae- b mfw ]Tn- ∏ n® A≤ym- ] - I - s - b mWv Hm¿Ω a:]q¿∆w hn´p-I-f-bp-I-tbm sNbvXn-cn-°p-∂p! A_p- Z m_n F∏n-kvtIm-∏¬ k`-Ifpw CXns‚ {]Xn-n-[n-I-fmbn A- hcp-∂-Xv. 8˛mw ¢mknse HmW- k`-bnepw {_Z-d¨ kaq-l-- _ntPmbv tPm¬kv tPmÀÖv kwL-S--Ifpw Ah-Im-i-ß- ta--cn-°-bnepw Im-U-bn-epw, ∏-co-£-bpsS t]∏¿ tm°nb Ønepw ssZhm-[n-]-Xy-Øns‚ 050 ˛ 5313382 ƒ kwL-SnX i‡n-bn-eqsS Kƒ-^v cmPy-ß-fn-ep-sa√mw k- A≤ym- ] - I ≥ ]e Ip´n- I ƒ- {]m-[myw Ipd™p Ipd™p jmÀP t-Sn-sb-Sp-°p-∂p.- F-¥p-sIm- a¿∞-∑m¿ Bb ktlm-Zc∑m¿ - - °pw A£- c - ß ƒ ]q¿Æ- a m- AXp "hy‡ym-[n-]Xyhpw, k¿- - ≠v -ap-°pw Bbn-°q-Sm? kn. Fw. tP¡_v ht∂-°mw. tbm {Ia-amtbm Fgp-Xp-hm≥ ∆m-[n-]Xyhpw, IpSpw-_m-[n-]Xy- - - "All Canada Brethren Con- 050 þ 6346356 B[p-nI ImesØ hyh- Adn-bn√ F∂p I≠p sR´n- hpw, GIm-[n-]-Xy-hp-sam-s°- gress Ft∂m, All USA Breth- ÿn-Xn-bn¬ Cß-s-sbmcp B- t∏m-bn! XpS¿∂p≈ c≠p-aq∂v bmbn cq]m-¥-c-s∏-´n-cn-°p-∂p. ren kwL-S--sbt∂m H-∂pw hiyw Ds≠∂pw tIc-fØnse - amk-߃ BZy A£-c-߃ ip{iq-jIfpw k`m-`cWhpw H- - - - Gähpw {]Nm-c-apÅ CXp-hsc tI´n-´n-√. F-∂m¬ kao]-Ime kw`-hßfpsS A- - - ]Tn-∏n-°p-hm≥ Xs∂ kabw{_Z-d¬ hmÀ¯m hmcnI kphn-ti-jI∑m-sc-bpw kphn- - - s° hniz-kvX∑m-cn¬ n-∂pw - Sn-ÿm-Øn¬ AXv A-Xym-h- Nne-h-gn-t°-≠n-h-∂p At±-l- ka¿∞- ∑ m- c n- t e°pw A-Xp hmÀjnI hcnkwJy ti-j-th-e-tbbpw k-lm-bn- iy-ambn-cn-°p∂p F-∂pw Icp-Xp- - Ønv!! Cu Ap-`hw C∂v C³Uy-bn 50 cq] °p∂ anj-dokv k¿∆okv ∂-h¿ [mcmfw Im-Wmw.- A-ß- tIc-fØnse th¿]m-Sp-Im-cpsS hgn Am-fln-bXbn-te-°pw H- - -Bbp-jv¡me hcn-kwJy 500 cq] skmssk-‰n, Im-Um; ÿ- gp-In FØp-∂p. s D≈-Xp-sIm-≠m-Wt√m C- CS-bn¬ ImWp-tºmƒ AXn-i- USA $ 50 ew k`-Iƒ-°v n-b-ak-lm- ^etam ip-{iq-jIfpsS Xe- - t∏mƒ Cu kw-LS D≠mbn- - bn-°p-I-bm-Wv!!!) aäp cmPy-§Ä 1000 cq] bw th-W-sa-¶n-¬ A-Xp e-`y- ∏-Øn-cn°p-∂hcpw k`m-aq-∏∑m- - - cn-°p∂Xv. (Cu Ata-cn-°-bn¬ R- hnemkw - a m- I p- ∂ CCCE F- ∂ kw- cpw A[n-Im-c tI{µ-ßfmbn Xo- - LS; ÿm-hcPwK-a -hkv-Xp- -- F∂m¬ Hcp Imcyw Nn¥n- ߃ Ign-bp-tºmƒ Rß-fp- Pohh- N w t°-≠n-bn-cn-°p∂p. s]´Iw Xm- sS a°-fpsS ap-ºnepw sh≈- cp-∂p. mw Hmtcm-cp-Øcpw kzbw kXyw ann-kv{Sokv °-fpsS A-h-Imiw kq-£n- hna¿-iw S-tØ-≠p∂ ka- °p-hm≥ th-≠n {]-h¿Øn- sg hoWp t]mIptam F∂p≈ °m-cpsS CS-bnepw R߃tXm«-`mKw ]n.-H., Xncp-hà þ 689 541 bw A-Xn{I-an-®n-cn-°p-∂p. "F∏n- Ph: 0469 2619209 °p-∂ Ãyp-sh¿-Uv Atkm-kn- `bw sIm≠v ssZ-h-Øns‚ hy- A- ` n- a m- - t ØmsS ]dbm- d p- kv- tIm∏enk- (Episcopalism) - Mob: 9447126182 tb-j≥ F-∂n-ß-s hnhn[ h-ÿn-Xnsb ad∂v kzbw Xm- ≈Xv tIc-f-°-c-bnse Rß- Øn-s-Xn-sc t]mcmSn XymKw k- USA Address kwL-S--Ifpw {]-tXyI Dt±- ßn-n¿Øp-hm≥ {ian® amp- fp-sS- ]n-Xm-°∑m¿ ImØp kq- - ln®p -ΩpsS ]nXm-°∑m¿ Im- - iy-tØmSv Iq-sS {]-h¿Øn- jnI sh{]m-fsØ ssZhw Aw- £n® n¿Ωe D]-tZ-i-sØ- Sathyam Ministries °p-∂- hn-hn[ tIm-¨-{^≥- Ko-I-cn-®n√. "F√m-h¿°pw cm- bm-Wv). ´n-Ø∂ amXrI hn´v F∏n-kv- P.O. Box. 1088 kp-Ifpw ap-°p-≠v. F-∂m¬ Pm-hp-≠v R߃°pw th-Ww tIc-fØnse th¿]m-Sp-Im¿ - tIm-∏en-kØns‚ BZy ]Sn-bn- - LA Mirada, Hcp cmPm-hn-s, F∂ bn-{km- iXm_vZn BtLm-jßfpw S- - - ¬ Im¬ FSp-Øp h®n-cn-°p-∂p. {_-Z-d¨ k`-Iƒ-°v Hcp kw- CA-90637 tb¬ a°- f psS imTy- Ø n- v , Øn. Kl--amb hnj-b-߃ L- S F∂Xv BZy- a m- b n w w w. t r u t h i n t l . o rg tIƒ- ° p-- I - b m- W v . A- X n- s ‚ ssZhw cmPm-hns sImSp-Øp- ]Tn®pw AXv `wKn-bm-bn Ah- (XpScpw)
 3. 3. 3 3 2010 Unkw-_À 14 2009 hw-_¿ 29 F¨v.F. Ab¬sskUnsâ hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv shfn¸mSp ]pkvXI hymJymwþ28 (XpSÀ¨) ´p-≠v. H≥]Xmw A≤ym-bØn- - Cu BgvN-h-´-Øns‚ A- aS-ßn-hcp∂Xp hsc Cu BgvN- - Zmotbens‚ ]pkvXIw ¬ Hcp kz¿§ob Z-qX≥ {]-hm-- ¥y-Øn¬ hnip-≤--K-c-Øn¬ h´w nh¿Øn-°s∏-Sp-Ibn-√. - - N-Is‚ ASp-°¬ h∂v, cm-Pmhp hmgp-I-bpw cmPy-Øn- Zmo-tb-en-tmSp ZqX≥ C- 9se Fgp-]Xmw BgvN-h´w s‚ ]p-xÿm-]sØ-°p-dn-®p- - - ßs ]d-™p: ""ns‚ P-Ønpw hnip-≤- kIe ]co-£-I-fnepw A- -K-c-Øn-pw Fgp-]Xv BgvN- ≈ {]h-N--߃ nd-th-dp-I- ""Ah-km--tØmfw bp≤-ap-h¿ ]cm-P-b-s∏-´p. ssZh-h-N-- h´w nb-an--®n-cn°p∂p F∂p bpw sNøpw. A-Xns‚ B-cw-`w ≠m-Ipw. iqy-ßfpw n¿Æ-bn-{]-Imcw ]Øp tKm{X-߃ A- ]d-bp-∂p. hfsc hy‡-ambn tcJ-s∏-Sp- °-s∏-´n-cn-°p∂p (Zm-o. 9:26).iq¿ cmPm-hn-m¬ ]nSn®p sIm- Hcp BgvNh´w F-∂Xv Ggp - - Øn-bn-cn-°p-∂p. Ign™ 1900 h¿j-ß-fm- hnh: tPmÀÖv Ipcy³≠p-t]m-I-s∏-´p. Ipsd°-gn™v h¿-jam-bn-´mWv I-W°m-°n-bn- - - ""sbcqi-te-ans bYm-ÿm- bp≈ ]e-kv-Xos‚ Ncn-{X-am-tijn® c≠p tKm{X-߃ _m- -s∏-SpØn (Zmo. 9:25). tc¬- ° m- mbn taL- ß - f n¬ cn-°p-∂Xv. Ggp-]Xv BgvNh´w - - WnXv. F°m-e-hpw AXv Hcp_n-tem-Wn-te°p sIm≠p-t]m- FSp-°-s∏-Sp-Ibpw sNøp-∂-Xp-I-s∏-Sp-Ibpw Fgp-]Xp h¿jw ◊ 7 h¿jw = 490 h¿jw. CXv sb- CXp ssl- a ym- h ns‚ bp≤-°fhpw bn-{km-tb¬ Ah- - - hsc A-h-km-sØ BgvN-h- lq-Z∑m¿°p-th-≠n-bpw sbcp-ite- ]pkv - X - I w c- ≠ mw A- ≤ ym- b - cpsS k-µ¿-i--Imew Adn-bm-Ah-¿ AhnsS ASn-aIfmbn Xp- - - Øn¬ A¿--∞-lv-ijvSm cmPm- Xn-cp-∂-Xp-sIm-≠v AXp-ey-amb ´-amb Ggp-h¿jw Bcw-`n-°p- an-p-th≠nbpw {]tXyIw n¿-Æ- I-bn-√. shfn-∏mSp ]pkvX-I-wS-cp-Ibpw sNbvXp. hns‚ Iev-]--bm-bn tcJ-s∏-Sp- iq-y-X-bpsS cw-K-ß-fp-am-bn-cp- bn°-s∏-´n-cn-°p-∂ ka-bamWv. - Cu {]hmN Ime-bfhn- - - Øn- b n- c n- ° p- ∂ p. ASpØ 49 ∂p. Ah-cpsS kabw Ct∏mƒ `q-cn-`m-Khpw Cu BgvNh´sØ- - - -ptijw shfn-s∏-Sp-hm-n-cn-°p- Cu Ime-bfhns aq∂mbn - - °p-dn-®p-≈-Xm-Wv. h¿j-߃-sIm≠v sbcqitew ]p-tcm-K-Xn {]m-]n-°p-∂n-√.∂ Ah-cpsS hm-KvZØ ain-lm- Xncn-®n-cn-°p-∂p. CXn¬ Ggv -K-cw ]p¿-n¿-Ωm-Ww sNbv- ssZhw C-t∏mƒ as‰mcp {]- tXP-k°cn-°s∏´ I¿-Øm- v - -sb kzoI-cn-°p-hm-mbn A-h- BgvN-Iƒ AS-ßnb H∂mw Xp. 434- h¿j-߃-°p-tijw hrØn sNøp-I-bm-Wv. sblq- hv Ab® ]cn-ip-≤m-flmhv in-jy-cpsS kz¥-tZ-i-tØ°p hcp- Im-e-L´w sbcq-i-te-ans‚ a- I¿-Øm-hv Zm-hnZp ]p{X-mb Zv Awi-ambn ImTnyw kw`- ∑m-cp-sS-ta¬ s]s¥t°mkvXp- - -hm≥ Ap-hZn-°s∏-Spw. Ime-k- - - Xn--e p- I sf ]p¿n¿ΩmWw cmPm-hmbn sbcq-i-tean-te°p m-fn¬ hcnIbpw k` B-cw-`n- hn-®n-cn-°-bm¬ Ah≥ Xs‚ºq¿Æ- X - b n¬ I¿Øm- h mb sNøp-hm≥ th-≠n-hcp∂ m¬- - Fgp-∂≈n. F∂m¬ Ipsd Znh- °p-Ibpw sNbvXp. F-∂m¬ Cu k`sb Iq´n-t®¿-Øp sIm≠n-tbip-{InkvXp {]Xy--£-m-b- ]sØm-ºXp h¿j-sØ°p-dn- k-ß-ƒ-°p-tijw Ah≥ X-≈- cn-°-bm-Wv. Xs‚ oXn-bp≈ a¿-ΩØn-s‚ ]q¿Æ-kXyw X¿- -t∏mƒ Hcp ti-jn-∏p am{Xta B °p-∂p. AXn-p-tijw sbcq- s∏-Sp-Ibpw {Iqin-°s∏-SpIbpw - `c-W-Øn-mbn `q-a n- b n¬ cm- skm-kIm-cmb iu¬ As∏m- v -]Zhn {]tbm-P--s∏SpØn-bp- i-te-ans bYm-ÿm--s∏-Sp- sNbvXp. Aßs A`n-jn-‡- Pyw ÿm]n-°ptºm-ƒ {In-kv- kvXemb ]u-sem-kv BIp-∂- - -≈p. Ah-cpsS k¥-Xn-Iƒ ]- Øn ]Wn-bn-°m-p≈ Iev] mb I¿-Ømhp tOZn-°-s∏-´p. Xp-hntmSp IqsS hm-gp-hm-mbn Xp- h sc Adn- b - s ∏- ´ n- √ . Cue-kvXo-n¬ Xm-akn-®p. Ah-p- - ]pd-s∏-Sp-∂-Xp-ap-X¬ A`n-jn- A-h-v Bcpw Cs√∂p h∂p. Xs‚ k`-bm-Ip-∂ ico-csØ h¿Ø-am-Ime bpKsØ kw- -th≠n ImØn-cp∂ AtX tZi- ‡-m-sbmcp {]`p-hsc 62 Bgv- Ah- k m- sØ Bgv N - h - ´ - Xm≥ hm¿sØ-Sp-°p-I-bm-Wv. _-‘n® kXyw Ahv e`n-°p-°m¿ Ahs XyPn-®p-If™p. - - N-h´w AYhm 43 h¿j-߃. tam? AXp nd-th-dntbm? C√. sblq-Z-∑m¿ kz¥- ÿ-e-tØ- Ibpw Ah-n¬ IqSn ap°p Ahs‚ hc-hns‚ kabw AXnp-tijw aq∂mw ImeL- Xs‚ ]p{X≥ X≈-s∏-Sp-tºmƒ °p h-cp--Ibpw sbcqitew sb- e`n-°p-Ibpw sN-bXp. vZmo-tb-ens‚ ]pkvX-I-Øn¬ ´-amb Hcm-gvN-h´w AYhm G- ssZhw bn{km-tb-ens X≈n. lq-Z-∑m-cpsS Xe-ÿm--am-Ip-I-hy-‡-ambn ap≥Iq´n ]d-™n- gp-- h¿j-߃. Ch≥ `mhn-bn¬ sbcq-ite-an¬ - bpw k` I¿Øm-hns FXn- (XpScpw) CXv {_Z-d¨ k`m {]Xn-n[n ktΩ-f--am-bn-cp-∂pthm? tPmk^v kn. amXyp ˛ Ipº-mSv (XpS¿®) . Ãyp-sh¿Uv Atkm-kn-tb- CØcw Hcp ktΩ-fw hnfn- ©v ann‰v ssZ¿Ly-ap≈ B- S-∂Xv {]kvXpX ktΩ-f--At∏mƒ CsXm-∂p-a√ b-Ym¿- j≥ Adn-bmsX Fßs Ãyp- ®p-Iq-´p-∂-Xnp apºv kz-¥w tem-N--bv°mbn FgpXn ¬- Øn-v apºpw ]nºp-am-Wv. k-∞ {]ivw. "{InÃy≥ N¿-®v sh¿Uv Atkm- k n- t bj≥ ÿew k`-Ifn-se¶n-epw Cu - Inb Bdp tNmZy-߃ C∂v ]- tΩfw shdpw {]-l-k-hpw!A-Yhm Bcm-[-m-ebw F-∂v sk{I-´-dn-bpsS tXr-Xz-Øn¬ hnjbw Ah-Xcn-∏n-®ncp-∂p-thm? - c-ky-am-Wv. AXn¬ IΩn‰n cq- Ipº-m´p S∂ {_Z-d-¨t]cp shbv°m-ØtXm X-t±i tbmKw hnfn-°pw. . HIvtSm-_¿ 8p S∂ ktΩ- ]o-I-cWw hnj-b-am-bn-cp-∂n-√. k`m {]Xn- n[n ktΩ- f - -`cW ÿm]--ß-fn¬ c-Pn ÿ --- . A¶-amen kw`-h-sØ-°p- f-Øn¬ "Ipº-mSv ta-Jebp- - - - Nne "taJe-Iƒ Btem-N- Øns‚ Xocp-am--ambn Imcy-sNøm-ØtXm A√ b-Ym¿∞ dn®v "lrZ-b-`m-c-ap≈ k-tlm- sS Btem-Nbn¬ ]-s¶-SpØ - - bv°v ]pd-In-ep≈ e£yw a- ߃ {]N-cn-∏n-°p-∂-Xnp apºv{]iv w F∂mWv A- ¶- a men Z-c-∑m¿ Hcp Btem-Nm tbm- BfmWv Rmpw.- A-hnsS {]- - n-em°n Xß-fpsS kpNn- tI-c-f-Øn¬ F{X {_Z-d¨ k-¬-Ip∂ ]mTw. h-kv-Xp hyh- Kw IqSp- ∂ p. CtX hnj- b - Xn-n-[n-k`sb-°p-dnt®m B-cm- - - ¥n-X-amb A`n-{]mbw IΩn‰n `--I-fp-s≠∂pw AXn¬ F{X-lm-c-߃ tm°n -S-Øm≥ H- Øn¬ "lrZ-b-`mcw Ds≠∂v Ipw {]Xn-n-[n-Iƒ F-∂Xp kw- - th-≠ F∂mWv F∂p {]Jym- t]-sc £Wn®p F∂pw hy‡-cp tI{µ kwhn-[m-w (Ãyp-sh¿- ]-c-ky-ambn {]Jym-]n® kao- _-‘nt®m Hcp N¿®bpw S-∂n- ]n-®p. am-°-Ww. F{X k`-Iƒ {]Xn-Uv Atkm-kn-tb-j≥) D≠m-bn- ]-hm-kn-I-fmb ktlm-Z-c-∑m- √. CXv thZn-bn¬ ]n-∂oSv ]c- Cßs {]Jym-]n® ta-Je n-[n-Isf Ab-s®∂pw AXn¬´pw Imcy-an√ F∂mWv Fd-Wm- sc F¥p-sIm≠v B Btem- ky-ambn {]-Jym-]n-°p-Ibpw sN- {]Xn- n- [ n- I sf ktΩ- f w F{X k`-Iƒ IΩn‰n cq]o-I-Ipfw _tY-¬ kuØv A-kw- N-m tbmK-Øn¬ n∂v Hgn®p bv-Xp.- Ign™v aS-°-bm{X Bcw-`n-®- c- W sØ Ap- I q- e n- s ®∂pwªn ¬-Ip-∂ ]mTw. Npcp-°- n¿ØWw? ]n-s∂ "HIvtSm-_¿ 8p Iq- Xp-ap-X¬ kzm[o-n-°m≥ IΩn- F-{X k`-Iƒ FXn¿sØ∂pwØn¬ Ip-ºm-´p S∂ tbmK- -- . kwÿm- sØ {_Z- d ¨ Snb {]Xn-n[n k-tΩ-fw Xn-c- ‰n-bw-K-߃ t^mWn¬ _‘- hy‡-am-°-Ww.Øns‚ AP≥-U-bmbn £W- k`-Isf 26 taJ-e-I-fn-embn s™-SpØ D]-cn- I-Ωn‰n-bn-te- - s∏-´p sIm≠n-cp-∂p. AXnp h- (]-s¶-Sp-Ø-h-cpsS FÆ-a-°-Øn¬ ]d™ Imcy-ß-f√ Xncn-®p. F¥mWv CXn-p≈ °p-≈ Ipº-m-´ns‚ aq∂v {]Xn- g-ßmsX h∂-t∏mƒ B {]tZ- √, ]s¶-SpØ k`-I-f-psS F-AhnsS N¿® sNbvX-Xv. Ahn- am-Zfiw? Xncp-h--¥-]pcw n-[n-Iƒ F-∂hIm-is∏-´v Bcv - - - i-Øp≈ a‰p Nnesc AXn-m- Æhpw A`n-{]m-b-hp-amWv tNm-sS N¿® sNbvX Imcy-ß-f√ Pn√ Hcp taJ-e, Ipº-mSv a- apt∂m´v h-cpw? bn kao-]n-°p-∂p. Zn-°p-∂-Xv.)tbm-K-Xo-cp-am--ß-fmbn ]pd- s‰mcp taJ-e, I√n-ticn as‰m- . AhnsS IqSnb A©v taJ- Ipº-m´p -S-∂ Btem- apsº ]d-bp-∂Xpw, Dds°Øp ]d-bp-∂-Xv. ∂v. F¥-Sn-ÿmw? {]tXy-In- e-I-fp-sS-sb-¶nepw ÿnXn C- N ao‰nw-Kn¬ CSp-°n Pn√ A- ]d- b p- ∂ - X pw kXy- a m- s W∂v {]kvXpX tbmK-Ønp S- ®pw Hcp taJ-e-bn¬ n∂v 3 XmWv F∂v Fn°v tcn-´dn- - h-cpsS Xocp-amw ]d-bp-∂p. {]XoXn P-n-∏n-°mt DXIqØnb Xøm-sd-Sp-∏pw, S-Ønb {]Xn-n-[n-Iƒ tN¿∂v D]-cn- I- bmw. Ct∏mƒ I¨ho-¿ Ah- tIm-gn-t°mSv Pn√-bpw Ipº-m- ˛ nb-a-]-c-ambn AXp ne-coXn-bpw, tbmK Xocp-am--sØ- Ωn-‰n-bp-≠m°n F∂-h-Im-i- Im-is∏-Sp-∂Xp-t]mse aq∂v ta- - - Spw ]d-bp-∂p. k-tΩ-f-ti-jw n¬°n-√.°p-dn®v DS≥ h∂ {]Jym-]-- s∏-Sptºmƒ. J-e-Iƒ am{X-a√ {]Xn-n-[n-I- t^mWn-eqsS Xn-cp-Øm-hp-∂Xm- -ßfpw, am≤y-a-ß-fn¬ sImSp- . CØcw Xocp-am-ßsf-Sp-°p- - - sf Xnc-s™-Sp-°m-ØXv F∂v Wv, tbmK Xo-cp-am--ß-sf-¶n¬ D]-tZ-i-]-c-ambn CØcw o°- ß - f nse A]- I - S - ß - ƒØ hm¿Ø-Ifpw tN¿Øp hm- hm≥ shdpw "lrZ-b`mcw am-{X- - F-n°v sXfn-bn-°m-m-hpw. Cu Btem-N-m-tbm-K-Ønvbn-°p-tºmƒ e`n-°p∂ kqN- amtWm am-Zfiw? Cu "lr-Z- . AhnsS "taJeIfmbn B- F¥p {]-k‡n? ]ecpw Nq≠n-°-m´n-°-gn-™p.-Iƒ H´pw Bizm-ky-a-√. b- ` mcap≈ ktlm- Z - c - ∑ m¿ tem--N - m- t bmKw IqSn. ]Xn- Npcp-°-Øn¬ Btem-N (tijw 6-˛mw t]Pn¬)
 4. 4. 4 2010 Unkw-_À 14 SATHYAM PUBLICATIONS SATHY THYAM PUBLICATIONS SALE 5%-70% OFF SOULS THROUGH GOD’S WORD Sathyam Publications Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541. Kerala, India. Tel: 0469 2619657, 2619209, Fax: 2619005 Mob: 9447126182, 9446026182 E-mail: sales@truthintl.org, Website: www.truthintl.org Toll Free: Fr # 1-800-425-1211
 5. 5. 5 2010 Unkw-_À 14 {_Z-d¨ k`-Iƒ {]Xn-k-‘n-bntem? AUz. t__n t]mƒ ˛ A¶-amenhfsc tImfn-f°w krjv- clusion that the Brothren Assem- Dt±-i-tØm-sS sImSpØ B tIhew 45 ao‰¿ AIse B- {_Z-d¨ Akw-ªn-Ifp-sS - - bly Hall, Angamaly is not a churchSn-® Hcp k¿°m¿ Hm¿U-dm- coming with in the perview of tIkn-s--∏‰n sslt°m-SXn hn- cw-`n® ss¬πmk F∂ _m¿ t]cv am‰-Wtam?Wv A¶-amen Su¨ {_Z-d- church as defined under Note-1 [n C-{]-Im-c-am-Wv. tlm´- e nv th≠n k¿- ° m¿ {_Z- d ¨ {InkvXy≥¨ k`-bv°v F-Xn-cmbn 24/ to the first proviso of Rule (13) of ""Petitioner should have exer- kam--amb Hcp-Ø-chv ]pd-s∏- N¿®v F∂v t]-cp-am-‰p-∂-Xp- cised sufficient deligence and6/2010˛¬ ]pd-Øp-h∂Xv. A- - the F.L Rules... Sp-hn-®p. sIm≠v nb-a-{]-Imcw Hcp caution before invocking this¶-am-en-bn¬ 28 h¿jw apºv C{]-Imcw Hcp Kh¨sa‚ v The above building is a multi- court`s extra ordinary jurisdiction {]tXyI ]cn-K-W-bpw In- storied incomplete buildingBcw-`n-°p-Ibpw A¶-amen Hm¿U¿ Xev]-c-I-£n-Iƒ k- under Act. 226 of the constitution. ´p-I-bn-√. t]cp-am-‰n-bmepw where the Sharon Prayer Hall isap≥kn-∏m-en‰n Hcp Bcm-[- ºm-Zn-°p-∂-Xnv If-sam-cp-°n- This has not been done by the functioning at a portion of the Cs√-¶nepw {In-kvXy≥ hn- petitioner. He has approachedm- e - b - a mbn AwKo- I - c n®v bXv 1990-˛se Hcp sslt°m-S- ground floor. Hence it is evident izm-kn-Iƒ Iq-Sn-h∂v {]m¿- this court presumably with_n¬UnwKv SmIv-kn¬ n- Xn hn[n-bm-Wv. PÃnkv sI. kp- that the above prayer hall doesnot ulterioer motive. I think he has ∞n-°p∂ ÿew nb-a-{]-∂pw Cfhv Ap-h-Zn-°p-I- tc-{µ≥ OPNO 8328-/90˛(f)¬ F- come under the definition of the filed the "not press name on get- Imcw N¿®v F∂ U^-n- church as defined in the provisobpw sNbvXn-´p≈ Cu B- d- W m- I pfw kuØv k`m- ting his objections achieved....this j-n¬ Xs∂-bm-Wv.cm-[-m-e-b-Ønv 80 ao‰¿ original petition is an abuse of to rule 13(3) Note (1) of FL rules. lmƒ Hcp N¿®√ F∂v hn[n - F¥mWv n- b a- { ]- I m-Np‰-f-hn¬ Ap-h-Zn® Hcp I-ev-]n-°p-I-bp-≠m-bn. Cu tI- process of court. Hcp ]cn-[n-hsc ssldm¿- Xm≥ sImSpØ tIkv ]n≥- °nkw ne-hn-ep-≈Xpw sk≥- cw N¿-®v?_m¿ tlm´-env FXn-cmbn knse hmZn {_Z-dp-Im-ctm {S¬ `cWw S-Øp-∂-Xp-amb F.L.Rules 13 Note (1) cSu¨ k` ]cmXn ¬Ip- {_Z-d-¨ Iq´m-bva-bp-ambn F- h-en-°p-hm≥ tImS-Xnsb kao- "Church means public placeI-bpw FIvsskkv IΩo-j- s¥- ¶ nepw _‘- a p- ≈ - h tm ]n-® I£nsb AXn nin-X- Hcp s]s¥t°mkvXp N¿®n- where prayer is offered byW¿ _m¿ ssek≥kv ncm- B-bn-cp-∂n-√. IqSmsX C{]-Im- am-bn tImS-Xn- hn-a¿in-®n-cn-°p- s--Xnsc S∂p hcp∂ Hcp tI- Christians.I-cn®v DØ-chv Cd-°p-Ibpw cw Hcp hn[n k-ºmZn°Ww F- ∂- X v hn[n- ym- b - Ø n¬ Im-  mWv tae-p-kcn. (Cu teJ- {Inkv X ym- n- I ƒ {]m¿-sNbvXp. ∂ e£y-tØm-sS Xs∂ Zpcp- Wmw. F∂m¬ Cu hn[n-sb-∏- Is‚ Hm^o-kmWv Cu tIkv ∞n- ° p- h m≥ IqSn h- c p∂ F∂m¬ _m¿ D-Sa Xs‚ - t±-i-tØm-sS--bpw kzm¿∞ em`- ‰n Adn-bp-∂Xpw N¿® sNøp- ssIImcyw sNøp-∂-Xv.) 2009 s]mXp ÿe-amWv N¿®v.]W-kzm-[o-Øm-¬ k¿°m- - Ønm-bpw -tIm-S-Xnsb kao-]n- ∂-Xpw o≠ 20 h¿j-߃°v HIvtSm-_¿ 23v _lp-am-s∏´ - 2010 (1) KLT. 19˛¬ A_-vcn-t-bpw a‰v D-tZym-K-ÿ- ®n-´p-≈-Xpw BWv. Cu tI-kn- tij-am-b-Xn-m¬ XpS¿ S-]- sslt°m-SXn PUvPn tXm´- °mcn tjm]vkv Unkvt]m-tcbpw kzm[o-n®v A¶-amen ¬ {_-Z-d¨ hnizm-kn-Isf I- Sn-Iƒ Akm-≤y-am-bn-Øo¿∂p. Øn¬ _n. cm[m- I r--j - v - W ≥, k¬ dq¬kv 2002 (Kerala)Su¨ {_Z-d¨ k` Hcp N¿- £n- t N- ¿ - ° pItbm ÿe- A-¶-amen Su¨ k`-bvs°-Xn- Znhm-I-c≥ vs IΩo-jW¿ Hm- R+Z (8) 7(2)-¬ N¿®v F∂p®√ F∂ k¿-°m¿ DØ-chv Øns‚ DS- a - k v - X - c mb Ãyp- sc-bp≈ k¿°m¿ Hm¿U-dnv ^v FIvkv. F∂ tI-kn¬ {In- ]d-bp-∂Xv, {InkvXym-n-Iƒkºm-Zn-°p-Ibpw sN-bv-Xn-´p- sh¿Uv Atkm- k n- t b- j s k-am--amb as‰mcp tIkv C- kvXym-n-I-fmb s]-s¥-t°m- {]m¿∞--bv°p-th≠n IqSn≈-Xm-Wv. B DØ-chv C{]- Adn-bn°pItbm sN-bv-Xn-cp-∂n- t∏mƒ S∂p hcp- I - b m- W v . kvXp hnizm-kn-Iƒ {]m¿∞-- hcp∂ s]mXp ÿe-am-sW-Im-cam-Wv. G.O. (RT) No.542/ - √. k`m-tlmƒ shdpw ao‰nwKv Case No. 70 97/AI/2010/TD. °m-bn IqSn-h-cp-∂Xv N¿®v F- ∂pw Bb-Xn-¬ {]Xn-jvTI-2010/TD dated.24-6-2010. ÿe-am-sW-∂pw AhnsS B- Fd-Wm-Ipfw im-tcm≥ s^- ∂ ne-bn¬ Xs∂-bm-sW-∂pw "On going through the sfm∂pw Cs√-¶nepw AXv cm-[-tbm {]m¿-∞-tbm S- tem-jn∏v N¿®n-s-Xn-cmbn C- cq-]-ßtfm a‰v bm-sXmcp {]Xn-contentions raised by both N¿®v Xs∂-bm-bn-cn°pw.parties and the documents re- ∂n-´n-s√-∂p-am-Wv tImS-Xnsb t∏mƒ S∂phcp∂ tIkm-W- jvT-Itfm N¿®n¬ thW-sa∂vlied on both sides the Govern- [cn-∏n-®Xv. A-Xp-sIm≠v Xs∂ - Xv. 1984-˛¬ Bcw-`n® Cu s]- bmsXmcp n_-‘bpw C√ment have arrived at the con- Btcbpw Adn-bn-°msX KqV s¥t°mkvXv k`m lm-fn-s‚ F∂p-amWv hn[n Iev]n-®-Xv. (tijw 6˛mw t]Pn¬) hnizm-k-Øns‚ khn-ti-jX bmw. k-am-amb A¿-∞ap≈ - kn-t°-≠Xv F∂p-≈Xv {]k- sS bmNn-t°-W-sa∂pw kwi- km[n-°p-∂tXm Bb Im-cy- c≠v ]Z-߃ mw Cu hmIy- ‡-amb Hcp Imcy-am-Wv. km- bn-°p-∂-h≥ Im‰-Sn®v Be-bp- -߃ hniz-kn-°p-hm≥ ap- Øn¬ ImWp-∂p. H∂v Dd-∏,v a- [m-c-W-amb Hcp Imcyw hniz- ∂ IS¬Xn-cbv°p kas-∂pw °v {]bm-kan-√. F∂m¬ Hcn- - jn_p tP°-_v, Umf v s‰m-∂v n›-bw. hn-izm-kn-Iƒ kn-°m≥ B¿°pw km[n-°pw. bmt°m_v tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn- °epw mw Im-WmØ, sΩ- Dd-∏pw, n›-bhp-ap-≈hcm-bn-cn- - - - F∂m¬ hnizmkhoc-∑m-cpsS °p-∂p. (-bm-t°m. 1:6˛8) s°m-≠v ImWm≥ km[n-°m-F{_m-b -te-J--Ønse a- °Ww F∂p- ≈ - X nv X¿°- ]´n-I-bn¬ t]cp-h-cp∂ hnip- 2. Akm-≤y-am-bXv Ø Imcy-߃ hniz-kn-°p-Itm-lcamb Hcp A≤ym-bam- taXpw C√-t√m. Ωp-sS c£-sb- - - - ≤-∑m-cpsS hnizm-k-Ønv Nne hniz-kn-®-h¿ F∂- X mWv hnizm- k n- b psSWv F{_m-b¿ ]Xn-sm-∂v. °p-dn-®p≈ Dd-∏v, ]p-cp-≤m-- kam--amb khn-ti-j-X-I-fp- sΩ- s °m≠v km[n- ° m- {]-Y-a-Zu-Xyw. tbip -I¿-Øm-hnim-eamb Im´n¬ A-hn-Shn- sØ-°p-dn-®p≈ Dd-∏,v cq]m-¥c- - - - ≠m-bn-cp-∂p. hp∂ Imcy-߃°v th≠n hn- hv tXm-a-kn-tm-Sv ]-d-™-XvsS InS-°p∂ hyXy-kXßfm- sØ-°p-dn-®p≈ Dd-∏v CsX√mw v - - 1. Akw-`-hy-am-bXv iz-kn®v {]m¿∞n-°pI F∂-Xv C-ß-s-bm-Wv: ""o Fs∂b arK-ßsf ]nSn-®p Iq´n-em- C-Xn¬ AS-ßn-bn-cn-°p∂ LS-I- hniz-kn-®-h¿ km[m-cW Imcy-am-W.v F-∂m¬ I-≠-Xp--sIm-≠v hniz-kn-®p.°n AXns‚ hn-ti--jXIƒ ]- ß-fm-W.v mw B-ib‰hc√, B- - - - - - - - kmamyw kw`-hn-°m-hp∂ sΩ-s°m≠v Akm-≤y-amb Im-WmsX hniz-kn-®-h¿ `m- Imcy-߃°v th≠n hniz-kn®v Ky-hm-∑m¿ (tbm-l. 20:28).Tn-°p∂ Hcp P¥pimkv{X hn- i-bp-≈hcm-W.v ncm-ibpsS ng- - - - Imcy-߃ B¿°pw hniz-kn- A-h-s Im-Wm-sX I≠-Xp-Zym¿-∞n-bpsS IuXp-Iam-Wv ep-Iƒ ]e kµ¿`-ßfn¬ Po- - - °mw. F∂m¬ bp‡n-]-c-ambn {]m¿∞n-°p-hm≥ F{X-am{Xw t]m-se hniz-kn-® ssZ-h-a-H--cp th-Z hnZym¿∞n°v Cu hn-XØn¬ hogp-tºm-gpw, -Ωn¬ - kw`-hn-°m≥ km[n-°mØ Im- mw Xøm-dm-Ip-∂p? acn®p m- °ƒ F-{X- `mKy-im-en-Iƒ!A-≤ym-bw ]Tn-°p-tºmƒ. ]- nd-™n-cn-°p-∂Xv {]-Xym-ibm- - cy-߃ hniz-kn-°m≥ hfsc ep Znhkw Ign-™v m‰w sh- mw Xncn™v tm°p-tºm-g-b n-baØn¬ hnh-cn-°p-∂ Wv. A-Xn-s ]usem-kv hnti- -- - {]bm-k-am-Wv. hnizm-kn-I-fpsS ® emk-dns‚ ASp-°te°v tb- - ƒ, F-{Xtbm hnizm-kho-c∑m- - -hn-izm-kho-c∑msc Hc-≤ym-b- jn-∏n-°p-∂Xv ""`mKy-Icamb {]- - - - - - ]nXm-hmbncp∂ A{_-lm-an-s- ip I¿Ømhv h∂-t∏mƒ A- ¿ ZqcØv n∂v, AXv I-≠vØn¬ HXp-°pI Akm-≤y-am- Xym-isb-∂m-Wv (1 Xo-sØm-kv - °p- d n®v mw hmbn- ° p- ∂ Xv hs Dbn¿sØ-gp-t∂¬-∏n-°pw A-`n-hµn-®pw, `qan-bn¬ X-ß-sW- ¶ n- e pw, Akm- ≤ y- a m- b- - 2:12). F-∂m¬ ]s{Xmkv ]d-™n- Cßs Xs‚ icocw n¿÷o- F∂v AhnsS IqSn-bn-cp∂ P-w ƒ A-y-cpw ]c-tZ-in-Ifpw F- -Xns km-≤yam-°p∂ ssZ-hm- cn-°p-∂Xv CXv ""Poh-p≈ {]- h-ambn t]msb-∂pw, kmd-bp-sS- hn- i z- k n- ® n- √ . F- ∂ m¬ I¿- ∂v G-‰p-]-d-™pw-sIm-≠v hn-flm-hns‚ hym]mc i‡n C- Xym-i-sb-∂mWv (1 ]s{Xmkv 1:3) K¿`- ] m- { X- Ø ns‚ n¿- ÷ o- Ømhv ]d-™Xv "hn-iz-kn-®m-¬ izm-k-Øn¬- acn-®p. ΩpsShnsS D≠v F∂p-≈Xv hm-kX- - v Pohp≈ `mKy- I - c - a mb hXzw {Kln- ® n´pw hn- i zm- k - o ssZ-h-Øn-s‚ a-lXzw Im- {InkvXob Pohn-XØn¬ A- -ham-W.v hn-izm-kØnv C{-X- Cu {]Xymi-bpsS DS-a-I-fmb - Øn¬ £oWn- ® n- √ . (tdma¿ Wpw F-∂m-Wv (tbml. 11:40). kw-`hy-am-bXv, A-km-≤y-am-b- - -am{Xw atm-lcamb a-s‰mcp -ap°v hnizm-k-Po-hn-X-Øn¬ - - 4:18) Bi°p hntcm-[-ambn B- 3. AZr-iy-am-bXv Xv, hn-iz-kn-°p-hm≥, hnizm-k-n¿∆- N w thZ- ] p- k v X - I - ncm-i-s∏-tS≠ bmsXmcp Im- i-tbmsS hniz-kn-®p. H∂pw hniz-kn-®-h¿ Øn¬ hf-cp-hm≥ ssZhw -Øn¬ C-s√∂p Xs∂- ]-d- cy-hpan-√. mw F¥mWv hniz- kw-i-bn-°msX hnizm-k-tØm- mw ImWp-∂tXm, Im-Wm-≥ - sΩ k-lm-bn-°s´! -
 6. 6. 6 6 2010 Unkw-_À 14 PohnXØnse XmgvhcIfpw XmgvhcIfpsS ssZhhpw ˛ 3 mw i‡n kw`-cn-°pw.- F- mw BZy-ambn ]mZ-aq-∂p- ]cn-tim-[--Iƒ, _p≤n-ap-´p- tbm-n-te-°p≈ bm{Xn-I-cmWv ∂m¬ Xmgv-hc-I-fn-te°v S- hm≥ Xøm-sd-Sp-°p-∂Xv "IÆp- Iƒ, {]bm-k-߃, IjvS-∏m- As√-¶n¬ "kotbm≥ k©m- Ø-s∏-Sp-tºmƒ H‰-bv°-√ Iq- o¿ Xmgvhc-bn-em-Wv. tImclv Sp-Iƒ, tcmK-߃, tPmen-`m-cw, cn-I-fm-Wv. kntbm-n-te-°p≈ ´-ambn n-∂m¬-t∏mepw i‡n ]p{X-∑m-cmWv Cu Xmgvhc-sb- IS- ` m- c w, BtcmKy {]iv - k-©m-c]mX Cu Xmgvhc-bn-eq- - PntPm A¦--a m---- -en tNm¿∂v t]mIp-∂Xvt]mse °p-dn®v 84-˛mw k¶o¿Ø--Øn- ߃, a°-f-psS `mhn, {]nbap- sS-bmWv IS∂p t]mIp-∂Xv F- IÆp-o¿ Xmgvhc tXm-∂pw. Xm-gvhcm-p-`-h-ß- s‚ 6˛mw hmIy-Øn¬ ]d-bp-∂- ≈-h-cpsS th¿]mSv, a‰p-≈h- ∂Xv {it≤- b - a m- W v . t]mIp- fn¬ ssZhw Iq-sS-bpt≠m F- Xv. Cßs Hcp Xmgvhc tX- cpsS CS]mSv F∂nßs F- ∂Xv kntbm-n¬ ssZh k∂n-"Xmgvhc -ssZ-h-sa∂v ssZhw ]- ∂v mw kwi-bn-®p-t]m-Ipw. Snt∏mbm¬ `q]-SØn¬ Is≠- - {X-tbm F{Xtbm Ap-`-h-ß- [n-bn-te-°m-sW-¶nepw, IÆp-dbpw apsº 1 cmPm. 18-˛mw A- ssZ-h-Ønv klm-bn-∏m≥ I- Øm-m-In-√. F∂m¬ _mJm fm-Wv ΩpsS IÆp-Isf - o¿ Xmgvhc-bn-eqsS S-Øn-≤ym-b-Øn¬ H‰bv°v n∂v _m- gnbptam F∂ k-tµlw -sΩ (Baca) Xmgvhc F∂v D]-tbm-Kn- bn-®n-´p-≈-Xv. -bmØ IÆp- bmWvv ssZhw sΩ Ahn-sSens‚ 450 {]hm-NI∑msc sh√p- - - `cn-°pw. ®n-cn-°p-∂Xn¬ n∂pw _m-Jm - I-fn-√. "tXmcmØ IÆotc a- F-Øn-°p-∂Xv; AXmWv ssZh-hn-fn® Gen-bm-hns mw Im- F∂m¬ ssZh-Pta Hcn-°-- hr£-߃ (2 iap. 5:23) [m-cm- ∂n-ep≈p F∂mWv Fw.-hn. Øns‚ lnXhpw ]≤-Xnbpw.Wp-∂p-≠v. ""Xo sIm≠v DØ-c- epw Ass[-cy-s∏-Scp-X.v i-‡n- - f-ap-≈ Hcp Xmgvhc bn-{km-tb- sN- d n- b m≥ km¿ ]mSn- b - X v . IÆp-o¿ Xmgvhcsb Pem-a-cp-fnb ssZhw ]¿∆X tZh- tbm-sS Ac- ap-dp-°pI. Im-cWw, - en¬ D-s≠-∂pw B hr-£-ß-- A¿-∞m¬ mw F√m-hcpw IS- i-b-am°n am‰p∂ kntbm≥ k-s-∂v {]hm-N-Ipw Phpw s]- ssZhw Xm≥ Xs∂-bm-Wv B- fpsS Ce-Ifn¬ n∂pw I-Æp- - ∂p- t ]m- b v s °m- ≠ n- c n- ° p∂, ©m-cn-Iƒ km[m-c-W-°m-c-√.´-∂v a- n-em-°n.- F∂m¬ A- h¿-Øn®p tΩmSp ]d-bp-∂Xv o¿ Xp≈n-Iƒ t]mse sh-≈- IS∂p t]mIm≥ km- [ y- X - Ah¿°v 3 {]tXy-I-X-I-fp-≠v.tX ssZhw Xs∂-bmWv Xmgv-h- "Rm≥ Xmgvhc tZ-hm-W F- - - v Øp-≈n-Iƒ hoWp sIm-≠n-cn- bp≈ Xmgvhc-bmWv IÆp-o¿ ∂v. ]ns∂ F-¥nv -Ωp-sS ap- °p-∂-Xn-m¬ "IÆp-o¿ Xm- Xmgv h c. Cu Xmgv h - c - b n¬ AXv a- n-em-°p-∂-Xnv Cucm-p-`-h-ß-fnepw IqsS-bp-≈XvF-∂v a- nem-°m≥ ]ns∂bpw Jw hm-SWw? F-¥n-v mw ]cn- gvhc F∂ t]¿ h∂p F∂pw Nhp-´Sn ]Xn-bmØ bm-{X-nI-cn- k¶o¿Ø--Ønse "`m-Ky--hm-ka-b-saSp-Øp. `-hn--°Ww? k-Iehpw -∑°m- - - - - a- n-em°n hcp-∂p. - t√-bn-√. ∑m¿ F∂ ]Z{]tbmKw {i- I¿tΩ- e n- s e- t ∏msebp≈ bn Iq-Sn hym-]cn-∏n-°p-∂ ssZ- - F∂m¬ ΩpsS Pohn-Xm-p- 84:5,7 F∂o hmIy- ß - ƒ ≤n-°mw. Ah {i≤n-°p-tºmƒ]¿∆-X-ap-I-fnse hnPbw ap- hw X-s∂-bt√ Xmgvhc-Ifp-sS - `-h-ß-fn¬ IÆp-o¿ XqIm≥ tm°n-bm¬ IÆp-o¿ Xmgv- IÆ-po¿ Xmgvhcsb Pem-i-°n-jvS-am-Wv. ]¿∆-X-ap-I-fn¬ H- ssZ-hambv IqsS-bp-≈-Xv. A- CS-bm-Ip∂ GXv Imcy-tØ- hc-bn-eqsS IS∂p t]mIp∂ b-am-°m≥ Bh-iy-amb tbmKy-‰-bv°m-sW-¶nepw i{Xp-hns sX, Cu ssZhw F-∂pw F-t∂- bpw CXn-tm-Sp-]-an®v Nn¥n-°m- bm{Xn-I¿ Bcm-sW∂v a- n- X-I-fpw t_m≤y-am-Ipw.t-cn-Smpw sh√phnfn-°mpw °pw -ΩpsS ssZ-hw X-s∂. hp-∂-Xm-Wv. ITnX-c-ß-fmb em- I pw. Ch- s c√mhcpw ko- (XpS-cpw) CXv {_Z-d-¨ k`m {]Xn-n-[n... {_Z-d¨ k`-Iƒ... _nemkv]qÀ (O-¯n-kvL-«v) (3˛mw t]Pn¬ n∂pw XpS¿®) (5˛mw t]Pn¬ n∂pw XpS¿®) AsXm-gn-®p-n¿Øn shdpw Cu hnj-b-Øn-ep≈ AanX awKfm: ÿew k`-bn¬ k- -߃ hfsc Ap-{K-lI-c- --kw-LS F∂ ne-bn¬ ]cn-K- - Xm¬]-cy-ß-fpw, hnhn[ kw- hnim-e-amb s]mXp ho£- t≠-kvIq-fn-t‚bpw Nn¬-{U- a-mbn S-°p-∂p. Xp-S¿∂pw h-Wn-®m¬ t]mepw Ipº-m´p - L-S--I-fpsS (sI.-C.-Fw. ^- W-Øn¬ {InkvXym-n, {Inkv- ≥-kv ¢_n-s‚bpw hm¿-jn-I- f-sc ^e-I-c-ambn {]h¿-Ø-S∂ Btem-Nm-tbmKw Hcp sh- - ≠v Dƒs∏sS) Bÿmw Ip- ‰ym- n‰n Fs∂ms° ]d- b p- hpw Ap-{K-l-I-c-ambn S- --ß ƒ S- Ø p- h m≥ F√mdpw {]l-kam-bn-cp∂p F-∂v A- - - ∂Xv hyXykvX Untm-antj- ∂p. 200 Ip´n-Iƒ ]s¶-Sp- ssZ-h-a-°fpw Zb-hmbn {]m¿- º-m´v FØn-°m-p≈ {ia-Xv hne-bn-cp-Øp∂ B¿-°pw a- tm, ]utcm-lnXy `c-Wtam Øp. kphn. jn_p tXma-k, ∞n-®mepw. {]m¿∞--bn¬ C- ß-fpw, F√m IΩn-d-dn-bnepw nem-Ipw. thZn-bn¬ I-Yb-dn-bm- kz-bw `c-Wtam Bb {Inkv- -Zp¿§v k-tµ-iw ¬In. C- Xp--h - s c- b pw Hm¿Ø F- √ m Nn-e¿ Ib-dn-Iq-Sp-∂Xpw {i≤n-sX BSm≥ Rm-pƒ-s∏-sS ]e Xym-n-Iƒ s]mXp ÿeØv tXm--sSm∏w c- ssZh-a-°ƒ- t°-≠-Xp-≠v. kwL-S--I-fpsS£-Wn-Xm-°-fp-ap-≠m-bn-cp-∂p. IqSn h∂v {]m¿∞n-°p∂ ÿ- ≠v bph k- °pw I¿-Øm-hn- t]-cn-ep≈ hntZ-i-k-lm-bhpwhoXw shbv]n¬ X-ßfp-t±in® - - e-amWv N¿®v F∂p R7 (2) hn- tlm-- Z - c - ß ƒ ¬ µn A-dn-bn- AXv Nne-h-gn-°p∂ coXnbpwÿm-w e-`n-°m-sX h-cp∂p F- epw R2 (f) epw hy‡-am-Wv. Iq- ]cn- t im- [ n- t °- ≠ - X p- ≠ v . ^- kvm-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn. - °p-∂p.∂p I≠p Nne¿ A-¥¿ mS-I- SmsX a public place where pra- ≠nw-Kv GP‚ -kv H-cn-°¬ - v- √ am¿°p hmßnb Ip´n-I- Evg. Augustine K. Thomas߃ X-te-∂v ]p-dØp ]-d™- - - yer is offered by Christians pro- ΩpsS k`m-cwKw {]£p-_v-[- ƒ-°v Ahm¿-Up-I-fpw ¬- Co. C.L. Benny H-3/786, KalpanaXp-sIm-≠m-Wv C-Xv ktΩ-f vided that no structure on the road am-°n--b-XmWv F∂Xpw mw a- In. Ct∏mƒ c-≠v ÿ-eØvthZn-bn¬ X-s∂ Xp-d∂p Im-´m- side pavement or in a compound Vihar, Mangala P.O., Bilaspur (Dt) d-∂p IqSm. of a private building with or with- Nn¬- { U≥kv ¢_v S- ° p-m-bX.v A`n-{]m-bw ]d-bm≥ kZ- - Chathisghat - 495001 n¬ n-s∂-gp--t∂¬°p-∂-hsc D]-tZ-i-߃°p hncp-≤-am- out deity shall be considered as ∂p. k`-bm-bp-≈ {]-h¿-Ø-F-ß-s ssI-Imcyw sNø-W- bXpw nb-a-]-c-ambn ne-n¬- a church. F∂v tIcf ssl-sa∂v X-te-∂v ¢m p ¬-Ip∂ °m-Ø-Xp-amb CØcw {ia- t°m-SXn 2009se PUvPv-sa-‚ n¬ I¿Wm-SI hn.-_n.-F-kv.F{X k-tΩ-f߃ ap°v C- - ßfn¬ n∂v ktlm-Z-c-∑m¿Xnp ap-ºp-≠m-bn-´p≠v? ]n-¥n-cn-bWw F∂v ho≠pw hy‡-am-°n-bn-´p-f-f-Xm-Wv. s{Sbn-nwKv t{]m{Kmw (XpScpw) hntZ-i-ßfn-ep≈ Nne-cpsS A-`y¿∞n-°p-∂p. awK-em-]pcw: Fkv.-_n.-Fk.v _np kmap- h ¬, dPn sI. I¿Wm- S - I - b psS B`n- a p- J y- tXma-kv, tKmUv-k¨ hm-em-kphn. hn.-]n. tP°_v nXy-X-bn¬ apcn-°m-t»cn Øn- ¬ Ip´n- I - f psS CS- b n- bn¬ XpS-ßnb-h¿ tXr-Xzw (1˛mw t]Pn¬ n∂pw XpS¿®) I¨h≥j≥ ep≈ {]-h¿Ø-I¿°mbn hn.- ¬-Ip∂ Cu ]cn-io-e ]cn- _n.-F-kv. s{Sbn-nwKv t{]m- ]m-Snsb {]m¿∞-bn¬ {]tXy- - Xp-S¿-∂v 24 h¿jw _mw•q¿ ßfpw G-sd {]Nm-cw tSn-bn- {Kmw Un-kw-_-¿ 14 apX¬ 16 Iw Hm¿°-W-sa∂v A`y¿∞n- CSp°n: CSp°n {_Z-d¨ k`-tI-{µo-I-cn®v {]h¿Øn®p h-∂p. ´p-≠v. a-°ƒ: tUm. Beo-kpw - hsc S- ° p- ∂ p. k- t lm. ®n-cn-°p-∂p.1984¬ Xncp-h--¥-]p-cØv ÿn- bpsS ]pXnb {]h¿Ø ÿ- `¿-Øm-hv tUm. A-PnØpw bp.- eamb apcn-°m-t»-cn-bn¬ 2011 P-c-Xm-a-k-am°n kphn-tij th- sI.-bn¬ tkh-w sNøp-∂p. p-hcn 7, 8 Xob-Xn-I-fn¬ I¨- "]mSpw Rm≥ tb-ip-hn-mbne-bn¬ XpS¿∂ At±lw bq-tdm- a{Zmkv {Inkv-Xy≥ tImtfPv∏v, Ata-cn-°, Im-Um,- Kƒ-^v {]n≥kn- ∏ ¬ tUm. hn.- s P. h≥j≥ S-Øp-hm≥ I¿Øm- kwKo-X-a-’cwcmPy-߃ F∂n-hn-S-ß-fnepw hn¬ B{i-bn®p Xocp-am-n-®n- Ipº- mSv: _me- k wLw fw S-Ø-s∏-Spw. tPmbn tPm- ^nen∏pw `mcy- Bn-bpw sN-k©-cn®v {]kw-Kn-®n-´p-≠v. ]p- cn-°p-∂p. ssZhh-Nw ip{iq- kuØv Unhn-js‚ B`n-ap- ¨. ]n.-Pn. sPbnw-kv, kp-n-¬ ss∂- b nepw kphn- t i- j- I ≥kvX-I-ß-fpsS {KŸ-I¿-Ømhv, jn--°p-∂-X,v ktlm. Nm≠-∏n- Jy-Øn¬ Ipº-mSv I¨-h≥- B¬-_¿´v F∂n-h¿ t-XrXzw]cn-`m-jI≥ F∂o n-eIfn¬ - - - Cutim tP°_pw `mcy D-j- ≈ ^nen∏v (tIm´bw). Km-ip- j≥ {Ku≠n¬ h®v Unkw- ¬-Ipw. "]mSpw Rm≥ tb-ip-{]i-kvX-m-b hn.-]n. tP°_v bpw _mw-•q-cpw Xß-fpsS ]nXm- {iq-j, ^nen∏v sI. B≥-{Uq- _¿ 27 cmhnse 9 apX¬ D®- hn-mbn F∂-t]-cn¬ 13 apX¬Fgp- X n- b n- ´ p- ≈ kphn- t ij hns‚ t{i-jvTta-dnb ip-{i-qj - I-gn™v 3.30 hsc _me-kw- kv (]p-Xp-∏-≈n). Cu I¨-h≥- 20 hb- p-h-sc-bp≈ Ip-´n-Iƒ-eLpteJ-Ifpw sNdp ]p-kvXI- - - ]n≥Xp-S-cp-∂p. Lmw-K-߃, amXm-]n-Xm-°ƒ, js Hm¿Øv ssZh-Pw {]m¿- °mbn kwKo-X-a-’-chpw S- ∞n- ° - W - s a∂v I¿Xr- m- a - {]h¿Ø-I¿ F∂n-h¿°mbn Ø-s∏-Spw. hniZ hnhc-߃-°v: Poh-hNw Hcp ip{iq-jbmWv {]m¿∞ Bhiyw - Øn¬ At]-£n-°p-∂p. _me-X-cwKw GI-Zn ktΩ- Mob. 9744521374

×