Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jeevavachanam november 29

583 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jeevavachanam november 29

  1. 1. 29 hw_¿ 2010 ]pkvXIw 18 e°w 22 hne 2.00 Hdo m-bn¬ kphn-tij {]h¿Øw kPohw- ewXm-]p´v (H-do- m): {Kma kphn-ti-jo-I-c-W-Øns‚ `mK- ambn ewXm-]p´v {_Z-d¨ A- kw--ªn-bpsS ta¬tm-´-Øn¬ tI-{µ-∏m-d, I¥-am¬, a¬-°m≥- Kn-cn, tImcm-∏p´v (-Iv-k¬ _m- [nX ewXm-]p´v tªm°v) F∂o Pn√-I-ƒ tI-{µo-I-cn®v hnhn[ kphn-tij {]h¿Ø--߃ k- Po-h-ambn SØn hcp-∂p. "Zk- dm' Ah-[n Znh-k-ß-fn¬ Hu´v- do-®v ]cn-]m-Sn-bn¬ 28 {Kma-ß- fn¬ kphn-tijw ho≠pw Adn- bn-°p-hm≥ km[n-®p. HIvtSm-_¿ 20, 21, 22 Xob- Xn-I-fn¬ tImf-Pv, sslkv- Iqƒ, an-Un¬ kvIqƒ hnZym¿- ∞n-Iƒ--°mbn S-Ø-s∏´ Iym- ºn¬ 31 t]¿ ]s¶-Sp-Øp. 4 t]¿ c£n-°-s∏´p k`-tbmSp tN¿∂p. Xt±-in-b-cmb bphm-°ƒ- °p--th≠n S-Ø-s∏-Sp∂ 6 am- k-°me ss__nƒ ¢mkp- Iƒ Cu h¿jhpw XpS-cp-∂p. Ai-c-W-cmb Ip™p-߃- °p-th-≠n-bp≈ kt¶-X-Øn¬ I¥-am-en¬ n∂pw Upan-cn-∏m- U-bn¬ n∂p-ap≈ ]Øv B- ¨--Ip-´n-Iƒ Xma-kn®v hnZym- `ymkw sNbvXp-h-cp-∂p. Hdo- m-bnse {]h¿Ø-- ßsf {]m¿∞--bn¬ Hm¿°p- Ibpw kmº-ØnI klmbw ¬-Ip-Ibpw sNøp-∂-h¿°p ew-Xm-]p´v {_Z-d¨ Akwªn -µn Adn-bn-°p-∂p. hnemkw: Br. K.C. Thomas, 'Bethel' College Road, Lamtaput P.O., Dist. Koraput, Orissa - 764 081 dm©n {_Z-d¨ Akwªn kph¿Æ Pq_nen tIm´bw: Pn√-bnse {_Z-d¨ Akw-ªn-I-fpsS kw-bp‡ kl-I-c-W-Øn¬ F√m h¿j- hpw S-°p∂ I¨-h≥-j≥ - hw-_¿ 29v Bcw-`n-°pw. tIm- ´bw Xncp--°c ssa-Xm--Øn- em-Wv Cu h¿-jhpw I¨-h≥- j≥ S-°p-∂-Xv. F´v ]Xn-‰m-≠p ]n∂n-Sp∂ tIm´bw I¨h≥j≥ {_Z- d¨ ssZh-P--Øns‚ a[y- Ønse {][m I¨h≥j-p- I-fn¬ H∂m-Wv. hw-_¿ 29 Xn¶ƒ sshIp- t∂cw I¨h≥j≥, {]m¿∞- tIm´bw I¨h≥j≥ hw-_¿ 29 apX¬ -tbmsS Bcw-`n-°pw. Imew sX‰n s]-øp∂ ag I¨-h≥-j- s _m[n-°ptam F∂ B-i- ¶ kwLm-S-I¿°p-≠v.- ssZh- P--Øns‚ {]m¿∞ An-hm- cy-am-Wv. tPmk^v a[p-cw, h¿Kokv Ipcy≥, Nm≠∏n≈ ^nen-∏v, tPm¨ Ipcy≥, Fw.Fw. k-J- dnb, Ão^≥ sNdn-bm≥ (tPm- Uv]q¿) F∂o I¿Ør-Zm-k-∑m¿ ssZh hNw ip{iq-jn-°pw. I¨h≥j-tm-S-p-_-‘n- ®v hnhn[ Bflob ip{iq-j- Iƒ {Iao-I-cn-®n-´p-≠v. ssh-Ip- t∂cw 4.30-˛5.30 hsc ss_- _nƒ ¢m v D≠m-bn-cn-°pw. - hw-_¿ 30v cmhnse 10 ap-X¬ an-j-Wdn ktΩ-fw tIm-´bw k`mlm-fn¬ S-°pw. Un-kw- _¿ 4 in-bmgvN 9.30v _m-e- kw-Lw, D®-°p-tijw tkm-Zcn k-amPw ktΩ-f--߃ S-°p- ∂-Xm-Wv. Unkw-_¿ 5 Rm-b¿ cm-hnse 10 aWn°v sI.-]n.-F- kv. tatm≥ lmfn¬ Bcm-[- m-tbm-Kw D≠m-bn-cn-°pw.- I-¨- -h≥-js‚ Ap-{K-l-Øn-mbn ssZ-h-P---Øns‚ {]m¿-∞ kw-Lm-S-I¿ Bh-iy-s∏-´n-´p-≠v. ssh.-Fw.-C.-F-^v. ae-_m¿ Iymºv Unkw-_-dn¬ ]me-°mSv: ssh.-Fw.-C.-F-^v. a- e-_m¿ Unhn-j-s‚bpw ]me- °m-Sv bqWn-‰n-s‚bpw ae-_m- dnse F√m {_Z-d¨ k`-I-fp- sS-bpw kl-I-c-W-Ønepw hm- Wn-bw-Ipfw {_Z-d¨ k`-bp-sS Npa-X-e-bnepw ae-_m¿ Un-hn-- j≥ kphn-ti-j-Iymºv 2010 Unkw-_¿ 19,20,21 Xob-Xn-I- fn¬ hmWn-bw-Ipfw k`-bn¬- sh®v S-Øp-hm≥ I¿Øm-hn- em-{i-bn®v Xocp-am-n-®n-cn-°p-∂p. kphn. hn¬k¨ sI. tXm-a-kv, amth-en-°-c, kphn. hn.-sP. amXyp, acpX F∂n-h-cpw ae- _m-dnse I¿Ør-Zm-k-∑m-cpw hnhn[ ip{iq-j-Iƒ°v t-Xr- Xzw hln-°pw. `h k-µ¿-i- w, s]mXp-tbm-Kw, ss_-_nƒ ¢m v, ]c-ky-tbm-Kw, h-N-- [ymw XpS-ßn-bh D≠m-bn-cn- -°pw. Cu Iymºv {]h¿-Ø-w apJm-¥cw At-I¿ c£n--°- s∏-Sp-hmpw k`-bn-te-°v IS- ∂p-h-cp-hmpw ssZh-Pw {]m¿- ∞n-°Ww F∂v {]kn-U‚ v ]n.-Un. Nmt°m, sk{I--´-dn sI.- sI. amXyp (9847015461) F∂n- h¿ A`y¿-∞n®ncn-°p-∂p. hfsc Nnehv hcp∂ Iym- ºns‚ Bh-iy-Øn-te°v km- º-ØnI Iq´mbva Ab-t°≠ hnemkw: Treasurer R.P. Shaju, Bethel Home, P.O. Padimarathu, Kasargod - 671531 ]Ø-w-Xn´: ]Ø-w-Xn-´-bn- epw ]cn-kc {]tZ-i-ß-fn-ep-ap- ≈ {_Z-d¨ k`-I-fpsS kl- I-c-W-Øn¬ kphn-tij tbmK- ßfpw kwKoX ip{i-qjbpw S-°p-∂p. 2011 Pp-hcn 28,29,30 Xob-X-I-fn¬ ]Ø-w-Xn-´ Pn√ tÃUn-b-Øn-emWv I¨h≥- j≥. ]n.-Pn. sPbnw-kv, Nm≠- ∏n≈ ^nen-∏v, tPmkv am¶pSn XpS-ßnb ktlm-Z-c-∑m¿ hN- w ip{iq-jn-°pw. I¨h≥- js‚ Ap-{K-l-Icamb S- Øn-∏n-mbn ssZh-P--Øns‚ {]m¿∞-- B-h-iy-am-Wv. ]Ø-w-Xn-´-bn¬ tKmkv]¬ ayqknIv s^Ãv Xncp-h√m: 2011 Pp-hcn B- Zy-e°w apX¬ Poh-h-Nw ssZzhm-cn-Ibv°v 4 t]Pp-Iƒ Iq-Sp-∂p. -I-gn™ H∂c ]Xn- ‰m-≠n--tesd ]n∂n-Sp∂ Poh- h-N-w {]kn-≤o-I-cWw 7000˛- e-[nIw tIm∏n-Iƒ ]n∂n-Sp- ∂p. C≥Uy-bnepw hn-tZi cmPy-ß-fn-ep-ambn {]Xo-£- °-∏p-d-amb h-f¿®-bmWv Poh-h-Nw ssI-h-cn-®n-´p-≈- Xv. k-Xy-n-jvT-amb ]{X-{]- h¿-Ø--amWv Poh-h-N-- Øns‚ hf¿®. A`yp-Z-b-Imw- £nIƒ°p µn. Poh-h-N--Ønv 4 t]Pp-Iƒ IqSp∂p kXyw ann-kv{So-kv e£yw A£-c-¯n-eqsS Bßm-¡Ä hnI-emwK Zn-Øn¬ 3000 ho¬sN-b¿ IqSn hnX-cWw sNøp-∂p Xncp-h√: Unkw-_¿ 3˛mw Xo- bXn S-°p∂ temI-hn-I-emwK Zn-tØm-S-p-k-cn®v k-Xyw ann- kv{Sokv hnI-emw-Kcpw hm¿≤-Iym- h-ÿ-bn¬ Ign-bp-∂-h-cp-amb n¿≤-¿°v `mc-X-sam-´msI aqhm-bncw ho¬sN-b-dp-Iƒ Iq- Sn kuP-y-ambn hn-X-cWw sN- øp-∂p.- ]pXnb Xcw kmt¶-XnI hnZy-bn¬ n¿Ωn-s®-SpØ ho¬- sN-b-dp-I-fmWv hnX-c-W-Øn-p- ≈-Xv. kXyw k¿∆okv {SÃv CXn-tm-SIw A-c-e-£-Øn-e- [nIw ho¬sN-b-dp-Iƒ C¥y- bpsS hnhn[ `mK-ß-fn¬ hnX- c-Ww sNbvXp Ign-™-Xmbn k-Xyw ann-kv{Sokv sN-b¿- am≥ kn.-hn. hS-h A-dn-bn-®p. ho¬sN-b¿ hnX-cWw S- Øm≥ Xme-v]-cy-s∏-Sp∂ k∂- ≤ k`-IfpwkwL-S--Ifpw ho¬-sN-b-dp-Iƒ Bh-iy-ap-≈- hcpw Xncp-h√ a-bv°-®n-d-bn- ep≈ kXyw ann-kv{Sokv Hm^o-kp-ambn _-‘-s∏-tS-≠- Xm-Wv. t^m¨: 0469-˛2619005, 2619209 dm©n (Pm¿J-≠v): tIc-f- Øn¬ n∂p DtZym-Km¿∞w ChnsS Xma-k-ap-d-∏n® {_Z- d¨ hnizm-kn-Iƒ 1961 ¬ Bcw- `-an´ dm©n {_Z-d¨ Akwªn 2011¬ 50 h¿jw ]n∂n-Sp-Ibpw kph¿Æ Pq_nen BtLm-jn- °p-Ibpw sNøp-∂-Xn-p≈ Xøm-sd-Sp-∏n-em-Wv. BtLmjßfpsS `mK- ambn 1961 apX¬ GsX-¶nepw Ime-b-f-hn¬ Cu Akw-ªn-bn- ¬ Aw-K-ß-fm-bn-cp-∂-h-cp- sSbpw C-t∏mƒ m´n¬ Xn- cnsI Bbn-cn-°p-∂-h-cp-sSbpw kwbp‡ Ip-Spw-_ -kw-Kaw 2011 HIvtSm-_¿ 7 apX¬ 9 hsc S- Ø-s∏-Spw. www.sathyam.org
  2. 2. 2 2009 hw-_¿ 29 ]{Xm-[n] kanXn tUm. kn.hn. hS-h (No^v FUn-äÀ) F.hn. tPm¬ PntPm A¦-amen F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw (k_v FUn-äÀ) tacn-¡p«n ]n.sP. (kÀ¡p-te-j³) kmw kn. hS-h (dkn-Uâ v FUn-äÀ) hntZi {]Xn-n-[n-Iƒ 2 2010 hw-_À 29 ]m]-tam-NNo«phnev¡p¶hÀ ]n.-Fw. G{_lmw bp. Fkv. F. yqtbmÀ¡v F. tPm¬ t__n 845 352 3626 sSIvkmkv amXyp tXmakv 281þ397þ6923 sIsâ¡n F_n amXyqkv 502 749 0587 Umfkv FUzn³ tPmk^vv 972 487 2000 ann-tkmt«m hÀKokv ]n. hÀKokv 651 686 9797 Unt{Sm-bnäv sI. kn. tPm¬k¬ 248 528 9128 Nn¡mtKm Xmcp hÀ¤okv 630 910 4148 lq̬ cmP³ kn. amXyp 281 443 0060 _lvdn³ sP. Un. t]mÄ 714 431 bp. F. C. A_p-Zm_n _ntPmbv tPm¬kv tPmÀÖv 050 ˛ 5313382 Pohh-Nw kXyw ann-kv{Sokv tXm«-`mKw ]n.-H., Xncp-hà þ 689 541 Ph: 0469 2619209 Mob: 9447126182 hnemkw hmÀjnI hcnkwJy C³Uy-bn 50 cq] Bbp-jv¡me hcn-kwJy 500 cq] USA $ 50 aäp cmPy-§Ä 1000 cq] Gähpw {]Nm-c-apÅ {_Z-d¬ hmÀ¯m hmcnI jmÀP kn. Fw. tP¡_v 050 þ 6346356 www.truthintl.org USA Address Sathyam Ministries P.O. Box. 1088 LA Mirada, CA-90637 A¶-amen ""_m¿'' hn-j-bw {]nb FUn-‰¿°v, I¿Ør-m-a-Øn¬ hµ-w. Cu m-fp-I-fn¬ Cu-sbm- cp hn-jbw hf-sc-b-[nIw kw- km-c-Ønv C-S ¬-Ip-∂p. Nne Imcy-߃- A-tXm-Sp≈ _‘-Øn¬ Hm¿-∏n-°p-hm≥ B-{K-ln-°p-∂p. k`m-a-µn-c- Ønp kao-]w Xpd-∂n-cn-°p- ∂ _m¿ -sΩ Akz-kvX-cm- °p-I-bm-Wv. Cu Imcy-Øn¬ D]-tZ-i hn-j-b-Øn¬ tbmPn- ∏n-√m-Ø k`-bp-ambn kl-I- c-Ww B-h--iy-s∏-Sp-∂Xv e- ÷m-I-c-a-t√? D]-tZ-i-]-c-am-b -kw-hm-Z-Øn-v Nne CXc k`- Iƒ {_-Z-d¨ ktlm-Z-c-∑m- tcmSv kl-I-cWw tXSn-bn-´p- ≈-Xv ]-e¿°pw Adn-bm-h-p∂- Xm-Wv. F∂m¬ `uXn-I-amb _m¿ {]ivw h∂-t∏mƒ mw D]-tZi kw_-‘-amb hn-´p-hogvN- sN-øp-hm≥ Nn¥n- °p-∂Xv ZpJ-I-c-am-Wv. {_Z- d-¨Im-cp-sS- k`m ]cn-]m-e- -k-{º-Zmbw XnI®pw hN- -{]-Im-c-am-Wv- F-∂p-≈Xv C- Xc k`-°mcpw kΩ-Xn-°p∂ Hcp kXy-am-Wv. kzX-{¥-am- bn- n-e-sIm-≈p∂ {]mtZ-in- I k`sb L-Sn-∏n-®Xv s]m- Xp--hmb D]-tZ-i kwln-X- bpw, ssZh-Øm¬ n-tbm-Kn- °-s∏´ ip{iq-jm-hr-µ-hp-am- bn-cp-∂p. AwK-kw-Jy- Iq-Sp--X- ep≈ k`-I-fnepw (tem-°¬ k`) C-Øcw `c-W-co-Xn XS-  -am-bn-cp-∂n-√. I¿Ør-Zm-k-∑m¿ HIvtSm- _¿ e-°-Øn¬- F-gp-Xn-bn-cn-°p- ∂Xp t]mse Zmn-tb-en-s‚- ssZ-hw, H.-]n. XymKn-bpsS yq- ]£-߃s°Xn-cm-bp≈ _n- √ns XIn-Sw-a-dn-®- ssZhw, - sΩ-bpw- k-lm-bn°pw F∂v hn- iz-kn-®p-IqsS? AXn-mbn ssZ- h-P--߃ ap-´n-t∑¬ n∂p A- Sn-b¥n-c- k-tµiw XpSsc A- b--®p-sIm-≠n-cn-°mw. -Iq-Sm-sX- _--‘-s∏-´-h-cp-am-bn- kw-km-cn- °p-tºmƒ kphn-ti-jw- ]-¶p- hbv-°p-I. hNw tIƒ°p- tºmƒ kphn-ti-j-Ønp ap- ºn¬ `b-s∏-Spw. Rß-fpsS- tI{µw kz¿-§w F∂pw -{]-kn- U‚ v {In-kv-Xp F∂pw ]d-tb- ≠ -k-µ¿-`w kphn-ti-jw- A- dn-bn-°p-tºmƒ ]d-tb≠n hcn- I-bpw- hN---Øn¬ n∂pw Dd- ∏n-°p-Ibpw sNbvXn-´p-≠v. Cu ]p-Xnb hni-Zo-I-cWw tI´v Ah¿ A-¤p-Xw Iqdpw. k`°v IΩ-n‰n- cq-]o-I-cn- ®m¬ `mhn-bn¬ Xn-c-s™-Sp-∏p- aq-ew Eldersv Hcp Head Elder F-∂nh ne-hn¬ hcn-Ibpw {]- tXy-I the kwhn-[mw, A- ®--∑m¿--°p kam--amb bqWn- t^mw, t]meo-kv kw-c-£-W- tbm-Sp-Iq-Sn-bp≈ Xnc-s™-Sp∏p kwhn-[m-w -C-h-Iƒ D≠m-bn- k` k-ap-Zm-b-ambn amdmn-S- bp≠v. hN- -D-]-tZ-i-Øn¬- n∂pw ]n∑m-dn-bm¬ ssZhw klm-bn-°m≥ km[y-a-√msX hcp-a-t√m. IØpIƒ...IØpIƒ...IØpIƒ hnip-≤-Im-cyßsf D]-tbm-Kn-®p-sIm≠v [-k-ºm-Zw --S-Øp- ∂-Xnp sskan (simony) F∂mWv Cw•o-jp-Im¿ ]d-bp-∂Xv. ssZh-Øn-s‚- Zmw ]W-Ønp hmßp-hm≥ {ian® B`n-Nm-c- I-m-b intams‚ t]cn¬ n∂p-am-Wv "simony' F∂ {]-tbm-K- Øns‚ D¤-hw (A. {]. 8:20). tdma≥ ItØm-en-°m k--`-- ]m]- tam-N-- No´phn¬-∏ (Sale of Indulgence) SØn [w kam- l-cn-®-Xm-bn Ncn{Xw km£n-°p-∂p. ""n-ß-fpsS ]Ww Fs‚ Ioi-bn¬ hoWp Inep-ßp-tºm-ƒ nß-fpsS ]m]-߃ kz¿- §-Øn¬ £an-°-s∏-Sp''-sa-∂p ]ptcm-ln-X-∑m¿ k`m-P--ß- tfmSp {]Jym-]n-®p. acn-®p-t]m-b-h¿°p≈- IqZm-iIƒ°mb-pw a‰pw "Ip¿∫m ]Ww' C-∂pw k` CuSm-°p-∂p-≠v. C-Øcw [ kºm-Z--Øn-m-Wv "sskan' F∂p ]d-bp-∂-Xv. hnip≤ Imcy-ßsf D]-tbm-Kn-®p≈ _nkn-- m-Wn-Xv. Cu {]h-WX kphn-tij {]-h¿Ø cwKØv Ipd-s®m- s° Ds≠∂p ]d-™m¬ B-cpw ]cn-`-hn-°p-sa∂p tXm∂p- ∂n-√. kz¿Æ Xmt°m¬, Xqhm-e, {]m¿-∞n® FÆ, sh≈w C-h-sbms° tcmK-im-¥n-°pw, ]co-£-bn¬ hnP-bn-°p-hm-pw, `oXn-am-‰p-hm-p-sams° hnX-cWw sNbvXp (hn-ev] S-Øn) [w -k-ºm-Zn-°p∂ hncpX-∑m-cpsS FÆw h¿≤n®p hcp-∂p. {]m¿∞-, {]h-Nw F-∂n-hsb [ kºm-Z am¿§-ambn D]-tbm-Kn-°p∂ Nne¿ B-flob ip{iq-jm -cw-K-Øp-≠v. Ata-cn-°-bnepw C≥Uy-bn-ep-sam-s°-bp-≈- Nne sSen-hn- j≥ {]kw-K-I¿ {Zhym-{K-l-Øn-s‚ ]nSn-bn¬ Aa¿∂-h-cm-Wv. C√mØ {]h¿Ø--ßfpw k`-bp-sams° Ds≠∂p ]{X-am- [y-a-ß-fn-eq-sSbpw IØp-I-fn-eq-sSbpw {]N-cn-∏n®v kztZ-iØpw hntZ-i-Øp-ap-≈-hsc I_-fn-∏n-°p∂ kphn-ti-j -{]-h¿Ø-I- cp-≠v. kphn-ti-j- {]-h¿-Ø--߃ SØp-∂Xpw, {Sm-Iv‰p sIm- Sp-°p-∂Xpw hnizm-k- Ip-Spw-_-ß-fn-ep≈ a°fpw a‰pw kvm- s∏-Sp-∂-Xp-sams° h-en-b -hm¿Øm {]m[myw n¬In kmº- ØnI klmbw A`y¿∞n-°p∂ Npcp°w Nne kp-hn-ti-j - {]-h¿Ø-I-∑mcp-≠v. Aß-s-bp-≈-h¿ hniz-kv-XX-tbmsS the- sN-øp-∂-h¿°v A]-am--am-Wv. Bflob {]-h¿Ø--ß-sf-°p- dn®v am[y-a-ß-fn-eqsS Adn-bn-°p-∂Xv Hcn-°epw sX‰-√. B hm¿Ø-bp-sS e£yw F¥m-sW-∂-XmWv {][m-w. -kphntij -{]-h¿Ø-I-tcbpw {]h¿Ø--ß-tfbpw k`-I-tf-bp-tam¿Øv {]m¿∞n-°p∂ At-I-cp-≠v. ssZh-P--Øns‚ {]m¿∞--°mbn hm¿-Ø-I-ƒ evIp-∂Xv {]tbm-P--am-Wv. hy‡n-]-c-amb kmº- ØnI t´-߃°mbn Ahm-kvXh {]kvXm-h--Iƒ S-Ø- cpXv F∂p-am-{Xw. kz¥w kmº-ØnI t´-Øn-mbn BflnI ip{iqj D-]- tbm-Kn-°p-hm≥ ]mSn-√. km-ºØnI Imcy-߃ ssI--Im-cyw sNøp-∂-Xn¬ {]h¿ØI¿ hniz-kvXX ]p-e¿Ø-Ww. ]usemkv Cu Imcy-Øn-epw ap°v amXr-I-bm-Wv. ""... R߃ Hcn-°epw apJ-kvXp-Xnsbm {Zhym-{K-l-Øns‚ D]m- btam {]tbm-Kn-®n-´n√; ssZhw km£n'' (1 sX . 2:5). {Zhym-{Klw k-I-e-hn[ tZmj-Ønpw Imc-W-am-Wv. ]Ww tZm-j-am-sW-∂-√, ]W-tØm-Sp-≈ Bk-‡n-bmWv tZmjw. {Z- hym-{K-l-Øns‚ Dt]m-Xv]-∂-ß--fmWv ]co-£, IWn, kw-lm- c-m-iw, taml-߃ XpS-ßn-b-h. Bflob Imcy-ßsf B--Zmb am¿K-ambn D]-tbm-Kn-°-cp-Xv. {Zhym-{K-l-am-bn-cp∂p tKl-kn°p IpjvThpw B-Jm-p Zp¿-a-c-Whpw kΩm-n-®-sX-t∂m¿-°p-I. D]-tZ-i-Ønv AWphnS hn´p-ho-gvN sNøpItbm t`Z-s∏- Sp-Øp-Itbm sNøm-Xn-cn-°mw. ssZhw klm-bn-°-s´. ‰n.-C. tPm¿÷v, Fgp-a-‰q¿ A¶amen ktΩ-fw ˛ Hcp kw£n]vX cq]w A¶-am-en-bnse Nne ktlm-Z-c-∑m¿ DS≥ Xs∂ {io cmPq sI. tXm- akv thZn-bn¬ FØn A¶-am- en kw`-h-Øn¬ "Imcy'-ambn {]-h¿-Øn-®-hsc Cu IΩn‰n hn´p--t]m-bn-´p-s≠∂pw Ahsc I-Ωn-‰n-bn-te°v tIm˛-Hm]vt‰j sN-øm-p≈ A[n-Imcw IΩn- ‰n°v ¬IWw F∂pw Bh- iy-s∏-´p. ]t£ FIvkn-Iyq-´o- hv IΩn-‰n-bpsS ASpØ ao‰nw- Kn-tm tIm˛Hm]v£tm Im- Øn--cn-°m≥ £abn√m-Xn-cp∂ Nn-e¿ {]kn-U‚ v, sk{I-´dn Xp-Sßn HutZym-KnI `mc-hm-ln- I-sf DS≥ Xnc-s™-Sp-°Ww F-∂v iTn-®p. Cn Hu]-Nm-cn- I--X-Iƒs°m∂pw ImØn-cn- °m≥ hø F∂v AUvtlm-°v I-Ωn‰n AwK-ßfpw Xo-cp-am--n- ®p. A-ßs "ka-hmbw' D≠m- bn. FIvkn-Iyq-´ohv IΩn-‰n-bn-¬ C√m-Ø-h¿ HutZym-KnI `mc- hm-ln-I-fm-bn!! temI-N-cn-{X-Øn¬ Xs∂ Hcp ]t£ CXv BZy-am-hpw. P- -d¬ t_mUn-bn-en-√m-Ø-h¿ FIvkn-Iyq-´ohv IΩn-‰n-bn-¬ AwK-ß-fm-hpI! FIvkn-Iyq-´ohv IΩn-‰n-bn¬ C√m-Ø-h¿ HutZym-KnI `mc- (XpS¿®) hm-ln-I-fm-hpI!! nba klmbw ¬Im- s∂ t]cn¬ ÿm-tam-ln- Iƒ X´n-°q-´nb IΩn-‰n°v ao- Un-b sk¬ hsc-bm-bn. ]- t£ nba klm-b-Øn-p-≈ H-cm-sf-t]mepw ]c-Xn-s°m-≠n- cn-°p-∂-tX-bp-≈q. Cu s]m- dm´p mSI-sØ-bmWv "{]m¿- ∞-m-]q¿∆w' "GI-J-WvT-am- bn' F-Sp-Ø Xocp-am--ambn ao- Unb sk¬ Xe-h≥ {]N-cn- ∏n-°p-∂-Xv. hkvXp-Xm-]-c-a-√m- Ø ]e {]N-c-W-ßfpw S-- °p-∂-Xp-sIm≠v HutZym-Kn-I hni-Zo-I-cWw ¬Im--t{X Cu aoUnb sk¬. At±-l-Ønv HutZym-KnI hni-Zo-I-cWw ¬Im-m-hpw ˛ {Snn‰n tImf-Pns‚, {_Z-d¨ k`-I-fp-tS-X-√! Ipº-m´v tN¿∂ ao‰nw- Kns‚ FUn‰v sNbvX ho-Un- tbm F¶nepw At±-l-Ønv {]kn-≤o-I-cn-°m-m-bn. A¶-am- en-bn¬ S∂ ao‰nw-Kn-s Ipdn- ®p≈ Cu hnh-c-߃ sX‰m- sW∂v sXfn-bn-°m≥ At-±- lsØ sh√p-hn-fn--°p-∂p. X߃°v lnX-I-c-amb, F- Un‰v sNbvX ]I¿s∏-¶n-epw {]kn-≤o-I-cn-°m≥ A-t±lw Xøm-dm-Iptam?
  3. 3. 2009 hw-_¿ 2933 2010 hw_À 29 shfn¸mSp ]pkvXI hymJymwþ27 F¨v.F. Ab¬sskUnsâ hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv (XpSÀ¨) hnh: tPmÀÖv Ipcy³ (XpScpw) Bdp- ap-{Z-IÄ s]m«n-¡p¶p c≠mw ap{Z. shfn. 6:3˛4. Ip™mSp c≠mw ap{Z s]m- ´n-®-t∏mƒ Hcp Nph∂ Ip-Xnc {]Xy-£-s∏-´p. AXn-t∑¬ Ccn- °p-∂-h≥ Acm-P-I-Xzhpw bp≤-Øns‚ c‡-s®m-cn-®nepw sIm≠p-h-∂p. ""Ah¿ a-xk-am- [m--sa∂pw n¿`-b-sa∂pw ]d- bp-tºmƒ K¿`n-Wn°p {]k-h- th-Z hcpw-t]mse Ah¿°p s]s´∂p miw h∂p-`-hn--°pw.'' (1 sX . 5:3). {InkvXp-hn-s Iq-SmsX Hcp km¿∆-eu-InI k-am-[mw sIm≠p-h-cm-mWv mw hn´p-t]m∂ temI-Øns‚ B-ZysØ {iaw. F∂m¬ A- Xv C-Xn-p-ap-sºm-cn-°epw D≠m- bn-´n-√m-Ø-Xp-t]m-ep-≈Xpw km¿∆-{Xn-I-am-bn c‡-s®m-cn- ®n¬ Df-hm-°p∂Xpw- Bb bp- ≤-Øn-e-h-km-n-°pw. Np-h∂ IpXn-c-∏p-d-Øn-cn-°p-∂hs‚ Iøn¬ H-cp hmfp-≠v. AXp ImWn-°p-∂-Xv hn√p-sIm-≠p≈ bp≤-Øn¬ n∂pw hyXym-k- ambn ap-jy¿ A--tym--yhpw cmPyw cmPy-tØm-Spw KpkvXn- a-’cw S-Øp-∂-Xp-t]m-ep≈ Hcp bp≤-am-bn-cn-°pw AXv. B¥-cn-I -I-em-]hpw, B`y-¥- c- bp-≤hpw kI-e {Ia-k-am- [m ew-L-hp-amWv ChnsS ZrjvSm-¥o-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. aq∂mw ap{Z. shfn. 6:5˛6. Ip™mSp aq∂mw ap{Z- s]m- ´n-®-t∏mƒ Hcp IdpØ IpXnc {]Xy-£-am-Ip-∂p.- A-Xn-t∑¬ Ccn-°p-∂-hs‚ I-øn¬ Hcp Xpemkv D≠v. km¿-∆-{Xn-I-am- bn bp≤w S-°p-tºmƒ km¿- ∆-{Xn-I-amb £m-aw Xo¿-®-bm- Wv. apºp ssZh-Zm-k-∑m¿ Fgp- Xn-bn-´p-≈-Xn-t-°mƒ Ipsd- °qSn C∂v ap-°nXp a- n- em-Ipw. Blm-c -km-[--߃ A-f-∂mWv mw hmßp-∂-Xv. am- {X-a√ PohnX Nne-hp-I-fpsS h¿-≤--hpw ap-°-dn-bmw. F- ∂m¬ B mfp-I-fn¬ Hcp ]- W-Ønv Hcn-S-ßgn tImXºv, H-cp ]W-Ønv aq∂n-S-ß-gn- b- hw F∂p≈ Ah-ÿ-bn-se- Øn-t®-cpw. Hcp CS-ßgn F∂p- ≈Xv Hcmƒ°v Hcp tc-sØ- °p≈ Af-hm-bpw Hcp ]Ww Hcp Znh-ksØ Iqenbpw B- bn-cn-°pw. tImX-ºmWv `£n- °p-∂-sX-¶n¬ Hcp Zn-h-ksØ Iqen thWw Hcp t-cw B- lmcw Ign-°p-hm≥. _m¿-en- bmWv Ign-°p-∂-sX-¶n¬ Hcp Znh-ksØ Iqen-sIm≠p aq∂p- tcw Ign-°mw. F{X ITn-- amb Ah-ÿ. atlm-]-{Zh -Im- e-Øv hne°b‰w A{X A[n- I--am-bn-cn-°pw. ""F∂m¬ F-Æ- bv°pw ho™n-pw tISp-h- cpØ-cp-Xv.'' (sh-fn. 6:6). F- Æbpw ho™pw tImX-ºn-pw bh-Øn-p-sa-Xn-cmbn ]d-™n- cn-°p-∂p. tIm-Xºpw b-h-hpw Zcn-{Z-cpsS Blm-c-am-Wv. F- ∂m¬ kº-∂-cpsS B-lm-cw _m[n-°-s∏-Sp-∂n-√. memw ap{Z. shfn. 6:7-˛8. Ip™mSp memw ap{Z -s]m- ´n-®-t∏mƒ a™-n-d-ap≈ Hcp IpXnc {]Xy-£-s∏-´p. AXn- t∑¬ Ccn-°p-∂-hv acWw F∂p t]cv. ChnsS a™-ndw F∂p ]d-™n-cn-°p-∂-Xns‚ icn-bmb ]cn-`mj ""ih-i-co-c- Øns‚ nd-ap≈'' F∂m-Wv. AXp Nq≠n-°m-´p-∂Xv £ma- Ønpw bp≤-Ønpw Ap-_- ‘n-®p≈ kmw{I-anI hym[n-I- fm-Wv. Zmn-tb-ens‚ ]pkvXIw 9se Fgp]Xmw BgvN-h-´w. A©pw Bdpw ap{Z-Iƒ s]m´n-°p-∂-Xns kw_-‘n®v Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂Xp ]cn-tim- [n-°p-∂-Xnp apºv bn{km-tb- en-tm-Sp≈ bpK-]-c-amb CS-]m- Sp-I-sf-°p-dn®p Nne- Im-cy-߃ ]d-tb-≠-Xp-≠v. mw ]Tn-°p∂ ]pkvXIw Zmn-tb-ens‚ ]pcm- X--amb {]h-N--hp-ambn Fß- s _‘n°-s∏-´n-cn-°p∂p F∂p tm°mw. {InkvXp-hns‚ {Iqinp 1500 h¿j-߃°p apºv bn- {km-tb¬ P-hp-ambn nb-a-]- c-am-b _‘-Øn-emWv ssZhw G¿s∏-´n-cp-∂-Xv. A{_-lm-an- tmSpw bnkv-lm-°n-tmSpw bm- t°m-_n-tm-Sp-ap≈ Xs‚ hmKvZ-Ø-{]-Imcw Xs‚ kz¥- Pambn ssZhw Ahsc Xnc- s™-Sp-Øp. Ah≥ Ahsc X- n-°m-bn th¿Xn-cn-®p. AZr-iy- amb A[n-]-Xn-bmbn Ah- tmSp hniz-kvXX ]pe¿Øp- ∂n-S-tØmfw Im≥ tZiw A- h¿°p Ah-Im-i-ambn sIm-Sp- Øp. Xs‚ hnip≤ nba-sØ Ah¿°p sImSp-Øp. Ahs‚ i_vZw Ah¿ Ap-k-cn-°p-sa- ¶n¬ a‰p- cm-Py-߃-°v Ah≥ Xe-bm-bn-cn-°bpw `qan-bpsS A- dpXnhscbpw Ahs‚ km£n- I-fm-bn-cn-°p-sa∂pw hnfw-_cw sNbvXp. adn®v Ah-tmSp A- p-k-c-W-t°Sp ImWn-°bpw A-hs‚ km£y-ßsf {]am- Wn-°m-Xn-cn-°p-Ibpw Iev-]-- Isf ewLn-°p-Ibpw Np‰p-ap- ≈ PmXn-IfpsS tZh-∑m-cn- te°p Xncn-bp-Ibpw sNbv- Xm¬ Ah≥ i{Xp-°-fn¬ n- ∂pw Ahsc kwc-£n-°-bn√ F∂p ap∂-dn-bn∏p Ah¿°p ¬In. Ahsc iq-y-am-°bpw Xß-sf-Øs∂ hn[n®p ]m]- ß-fn¬ n∂pw Xn-cn-bp-∂-Xp- hsc NnX-dn-®p-I-f-bp-Ibpw sNøpw F∂v Adn-bn-®n-cp-∂p. AXn-p-tijw Ah-cpsS ]nXm- °-∑m-tcmSp sNbvX- n-baw Hm¿Øp Ah-cpsS tZi-tØ-°v Ahsc aS°n hc-p-Øp-I-bpw kIe hmKvZØ-ßfpw nh¿- Øn-°p-Ibpw sNøpw. CXv {_Z-d¨ k`m {]Xn-n[n ktΩ-f--am-bn-cp-∂pthm? tPmk^v kn. amXyp ˛ Ipº-mSv (XpS¿®) (XpScpw) F∂m¬ I¨ho-¿ Xs∂ B-[n--Im-cn-I-ambn CtX ne- ]mSv kzoI-cn-°p-tºmƒ Xncp- Øn-tb aXn-bmIp F∂-Xp-sIm- ≠v Cu Ipdn∏v tbmK-Xo-cp-am- -ambn. Ct∏mƒ ]pd-Øp-h- cp∂ B£≥ sF‰w H∂pw AhnsS N¿® sNbvX-√. A-hn- sS S∂ N¿®-bm-Is´ A{]- k--‡-amb A¿∞kXy-ß-fm- bn-cp-∂p. A¶-amen hnjbw N¿® sN-øm≥ hnfn®p tN¿Ø tbm- K--Øn¬ hnjbw Ah-X-cn-∏n- °m≥ k`m aq∏p e`n-®Xv sh- dpw aq∂v ann-´v. bYm¿∞-Øn¬ {_Z-d¨ k-` Bcm-[m-m-e-b-Øns‚ n¿- -N--Øn¬ hcn√ F∂p k¿- °m¿ DØ-c-hnt´m? C√. a-dn®v A¶-amen Su¨ {_Z-d¨ k`m lmƒ Bcm-[-m-e-b-Øns‚ n¿h-N--Øn¬ s]-Sn√ F-∂p k¿°m¿ DØ-c-hn-´p. C-Xv A¶- amen Su¨ {_-Z-d¨ k`°p _m-[-I-sa-¶n¬ F√m {_-Z-d¨ k-`-Iƒ-°pw CXp X-s∂ _m[- I-a-t√. _m[-I-am-Wv. F¥mWv k¿-°m¿ CØ-c-Øn-semcp nK-a--Øn-se-Øm≥ Imc-Ww? Fd-Wm-Ipfw _tY¬ ku- Øv {_Z-d¨ Akwªn lmƒ B-cm-[-m-e-b-Øns‚ KW- Øn¬-s]-Sn√ F∂v _lp. tI- cf sslt°m-SXn 1990-˛¬ h[n- ®n-´p-≠v. AXp-sIm≠v AtX KW-Øn¬s]-Sp∂ A¶-amen Su¨ {_Z-d¨ lmfpw Bcm- [-m-e-b-a√ F∂v k¿°m¿ DØ-c-hn-´p. At∏mƒ {_Z-d¨ k`m lmfp-Iƒ Bcm-[-m-e- b--a√ F∂v ]d™ nba hyhÿ D≠m-°n-bXv k¿-°m- c√ adn-®v, tImS-Xn-bm-Wv. AXp ]d-™Xv 2010-˛-e√ adn®v 1990- ˛-em-Wv. k¿°m¿ Ct∏mƒ A- tX‰p ]d-bp-I-bmWv sNbv-X-Xv. ]d-bp-∂Xpw G‰p-]-d-bp-∂Xpw sX‰pw hkvXp-Xm-hn-cp-≤-hp-am- Wv. ]t£ Cu kXym-hÿ F¥p-sIm≠v A¶-amen kw`- h-Øns‚ mƒhgn F-gpXn {]kn-≤n-I-cn-°p-tºmƒ t]m- epw AUvtlm°v IΩn‰n hn´p- t]m-Ip∂p? AXp bmZr-—nIw A√ F∂p thWw Icp-Xm≥. ImcWw _tY¬ ku-Øv A- kwªn lmƒ Ãn-th¿-Uv A- tkm-kn-tb-j≥ hI sI-´n-S-am- Wv. AXns‚ A-k-vXn-Xz-sØ tNm-Zyw sNbvXp Hcp tIkv h∂-t∏mƒ Ãnth¿-Uv Atkm- kn-tb-j≥ Adn-™n√ F∂v ]d-bp-∂Xv Hcp tI{µ-I-Ωn‰n D≠m-bmepw C-Øcw kw`-h- ߃°p XS-bn-Sm-m-hn√ F∂- Xns‚ DØa sX-fn-hm-Wv. CXnm-emhmw ]p-Xnb tI{µ- I-Ωn-‰n°v Cdßn ]p-d-s∏-´-h¿ Cu hnhcw t_m[-]q¿∆w Xa- kvI-cn-®-Xv. _tY¬ kuØv Akw-ªn- bpsS kao-]Øp h∂ _mdn-s‚ DSa 1990¬ D∂-bn® hmZ-ß- fmWv ΩpsS lmfnp apI- fn¬ Ipcn-in-√, t_m¿Un-√, ]m- Xn-cn-bn√, ih-t°m-´-bn√, F√m Znh-khpw {]¿∞--bn√ F- ∂pw AXp-sIm≠v CXv Bcm- [-m-eb-a√ F∂-Xpw. ΩpsS hnizmk {]am-W-ßfpw "tIm- ¨-{Kn-tK-j-W¬ N¿®v' F-∂ coXn-bn¬ nba hyh-ÿ ¬- Inb AwKo-Im-chpw kp-{]ow- tIm-SXn hn[nbpw Db¿Øn- °m´n AXns JWv-Un-°p-I- bm-bn-cp∂p th≠n--bn-cp-∂-Xv. F∂m¬ _tY¬ kuØv A-kw-ªn-bpsS tIkn¬ - ΩpsS `mK-Øp n∂pw CØcw FXn¿-hmZw D≠m-bn-√. -Ωp- tSXv X¿° ]cn-lmc tImS-Xn- bm-b-Xp-sIm≠v _mdp-S-a-bpsS hmZ-߃ ne-n-∂p. CXmWv A¶-amen Su¨ A-kw-ªn-bpsS Imcy-Øn¬ - ap°v FXnsc D]-tbm-Kn-°-s∏- ´-Xv. F∂m¬ A¶-amen k`-bm- Is´ Cu hmZ-ap-J-ß-sf√mw tImS-Xn-bn¬ i‡-ambn D∂-bn- -®´p≠v. ]t£ Ipº-m´p S- ∂ tbm-K-Øn¬ A¶-amen {]- iv--sØ ]‰n {]N-cn-∏n® ]e Im-cy-ßfpw hkvXpX hncp-≤- am-Wv. {_Z-d¨ k`m lmfpIƒ B-cm-[-m-ebw F∂p t_m¿- Up- h-bv°m-ØXmWv CØcw {]iv--߃°p Hcp ImcWw F∂v nb-a-⁄¿ A`n-{]m-b- s∏´p F-∂mWv kwLm-S-I¿ ]d-bp-∂-Xv. "{_Z-d¨ Bcm-[- m-ebw' F-∂ henb t_m¿Uv A¶-amen Su¨ {_Z-d¨ lmfnp apºn¬ {]Z¿in-∏n-®n- ´p-≠v. A-Xp-sIm≠v CØcw Hcp t_m¿-Uv shbv°p-∂tXm "N¿-®v A-Yhm Bcm-[-m-ebw' F∂ t]-cp kzoI-cn-°p-∂tXm A{]-k-‡-amWv F∂mWv A- ¶-amen k`m-{]ivw ¬-Ip∂ ]mTw. A¶-amen k`m {]ivw ssIImcyw sNøp∂ nb-a- ⁄-cp-ambn Rm≥ Cu hn-j- bw kwkm-cn®v Dd-∏p- h-cp-Øn- bn-´pap-≠v. ]ns∂ F¥nv kw- Lm-S-I¿ CØcw hmkvX-h- hn- cp-≤-amb Hcp Imcyw A®-Sn®p {]N-cn-∏n®p? m´n-ep≈ k`-I- sf√mw "{_Z-d¨ {In-Ãy≥ N¿®v' F∂p t]cp amt‰-≠Xv "{_Z-d¨ {InÃy≥ N¿-®kv tIm˛Hm¿Un-t-j≥ IΩn-‰n'- bpsS am{Xw Bh-iy-am-bn-cp-∂n- t√? A®-Sn®v {]N-cn-∏n-®Xv C{X-bp-am-sW-¶n¬ hm°m¬ {]N-cn-∏n-®Xv CXn-ep-a-[n-I-am- Wv. F√m {In-Ãy≥ Bcm-[-m- e-b-ßfpw X-ß-fpsS t]cn¬ "{InÃy≥ N¿®v', F∂v tN¿°- W-sa∂pw ]pXp°n cPn-ÿ sNø-W-sa-∂pw k¿°m¿ nb- aw sIm≠p-h-∂n-cn-°p∂p F- ∂m-bn-cp∂p {]N-c-Ww.- X-t±i`cW ÿm]--ß- fn¬ cPn-ÿ sNøm-Ø-Xm- tWm A¶-am-en-bn¬ {]iv-am- b-Xv? A√. A¶-amen Su¨ {_Z-d¨ lmƒ A¶-amen apn- -kn-∏m-en-‰n-bn¬ cPn-ÿ sN- bvXn-´p-≈Xpw Ign™ 28 h¿- j-ambn Bcm-[-m-ebw F∂ ne-bn-ep≈ nIp-Xn-bn-fhv e`n®p hcp-∂Xp-amWv.
  4. 4. hnip≤ thZ-]p-kvX-I- sØ ASn-ÿm--am- °n ac-W-Øn-p-ti- jw F¥v? ]p-cp- Sathyam Publications 4 2010 hw_À 29 Ct∏mƒ hnev]--bn¬ Sathyam Publications Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541. Kerala, India. Tel: 0469 2619657, 2619209, Fax: 2619005 Mob: 9447126182, 9446026182 E-mail: sales@truthintl.org, Website: www.truthintl.org k¶k¶k¶k¶k¶o¿Ø--`mjywo¿Ø--`mjywo¿Ø--`mjywo¿Ø--`mjywo¿Ø--`mjyw k¶o¿Ø--ß-fpsS kºq¿Æ `mjyw tUm. kn. hn. hS-h c≠mw ]Xn∏v kXyw ]ªn-t°-j≥kv hne: 250 cq] IqSp-X¬ hnh-c-߃°v SATHYAMPUBLICATIONS THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA, INDIA. Tel: 0469 - 2619209, 2619657, Fax: 0469 - 2619005, Mobile:0-9447126182, 9446026182 E- mail: satyam_india@yahoo.com, sales@truthintl.org, Web: www.sathyam.org, www.truthintl.org 4000 ¬ A[nIw t]Pp-Iƒ 3500 Ia‚dn Ipdn-∏p-Iƒ 5,00,000 d^d≥kpIƒ 9000 {]kw-K Ipdn-∏p-Iƒ nc-h[n I¨tIm-U≥kv ]p-cm-X kwkv°m-c-ß- fpsS hni-Zo-I-cWw apJ-hne: 1850/ cq]. k`-Iƒ°v hne-bn¬k`-Iƒ°v hne-bn¬k`-Iƒ°v hne-bn¬k`-Iƒ°v hne-bn¬k`-Iƒ°v hne-bn¬ {]tXyI Cfhv.{]tXyI Cfhv.{]tXyI Cfhv.{]tXyI Cfhv.{]tXyI Cfhv. G‰hpw ]pXnb ae-bmfw ]m´p-Iƒ. I-Tn--]-Z- ß-fpsS A¿∞w. ]g-bXpw ]pXn-b-Xp-amb ]m´p-Iƒ AS-ßn-bXv. ]pXnb ]Xn∏v {]kn-≤o-I-cn-®p {]o ˛ ]ªn-t°-j≥ kuPyw apJ-hne 100/-cq] X]m-en¬ e`n-°p-hm≥ 100 cq] X]m¬ Nm¿÷v A[nIw ¬tI-≠-Xm-Wv. _p°p-sN-øp-∂-h¿ M.O./D.D.; Sathyam Publications, Thiruvalla F∂ t]cn¬ Xmsg- Im-Wp∂ hnem-k-Øn¬ X]m-¬ aptJ-tbm; Axis Bank Xncp-h√ {_m©nse kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚ A/c 422010200001021 A°u-≠ntem ]W-a-S-bv°m-hp-∂-Xm-Wv. BZy-X-hW 2010 BKÃv 31v apºpw c≠mw XhW HIvtSm-_¿ 30v apºpw AS- bvt°-≠-Xm-Wv. IqSp-X¬ tIm∏n-Iƒ Hcpan®v _p°p - sN-øp-∂-h¿°v {]tXyI Ingnhv e`n-°p-∂- Xm-Wv. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v, 2500 ¬ A[nIw t]Pp-Iƒ... Unssa 1/4 sskkv BI¿j-I-amb Izmfn‰n seX¿ ss_≥UnwKv thZ-hn-lmcwalm-Ihn sI.hn. sska¨alm-Ihn sI.hn. sska¨alm-Ihn sI.hn. sska¨alm-Ihn sI.hn. sska¨alm-Ihn sI.hn. sska¨ ae-bmf ss{IkvXh kmln-Xy-Øn- se "alm-`m-cXw.'Aphm-NI lrZ- bsØ Xc-fn-X-am-°p∂ Imhyh¿- Æ. ae-bmf kmln-Xy-Ønp e`y- amb Aaqey ss{I-kvXh kw`m-h. ss__n-fnse {]Ya {KŸ-amb Dev- ]Øn ]pkvX-I-Øns‚ Imhym-hn- jvImcw. 50 A[ym-b-߃. 450˛¬ ]cw t]Pp-Iƒ. hne: 200/-˛ cq]. ]pXnb ]pkvX-Iw F¬kn t__n ap≈pIfpsS CSbnse Xmac ]pXnb ]pkvX-Iw aebmf ss{I-kvX- h kmlnXya-fie- Øn¬ AZznXobÿmw Ae¶cn- °p-∂ Ap{KloX FgpØp-Imcn- bmb an- nkv F¬kn t__n kz- ¥w Pohn-Xmp-`hßsf B[mc-am- °n FgpXnb teJ߃. ]cntim- [IfpsS Xo®qfbneqsSbpw ka¿- ∏WØns‚ hgnØmcIfneqsSbpw S∂ kµ¿`-ßfn¬ Xm≥ Ap`- hn® ssZhnI IcpX-epIfpsS hmKv- ab Nn{X߃. 80 t]PpIƒ. hne: 50/˛ cq]. ae-bmf `mj-bnse CuSp-‰Xpw B[n- Im--cn-I-hp-amb ss_- _nƒ Iznkv. Hcp e- Lp ss__nƒ hn- ⁄m---tIm-iw. The author, a previous Catholic monk, describes the reasons why he left the Catholic Church to pursue the true Christian life. Price: Rs.10/- Why I am not a Roman Catholic C.V. Vadavana 4001 ss__nƒ Iznkv kn.hn.- h-S-h 4000˛--e-[nIw tNmtZym-Ø-c-߃, 200 {][m hnj-b-߃, 1000 t]cp-Iƒ, 500 sKbnw-kv. 193 t]Pp-Iƒ. hne:- 50/˛ cq]. acn-®-h¿ ho≠pw Pohn°ptam? kn.-hn. -h-S-h ∞m w Fßs kw`hn°pw? c- Iw FhnsS? kz¿§-Øn¬ apjy¿ ]c-kv]cw Xncn®dn-bptam? apX-emb k¶o¿Æ {]iv-߃°p aXn-bmb ]cnlmcw n¿t± in°p∂ Hcp Aaqey {KŸw. 124 t]Pp-Iƒ. hne: 75 cq]. kp{]-kn≤ thZ-]- WvUn-X-mb tUm. Nmƒkv kn. ssddn- bpsS Basic Theol- ogy F∂ {KŸ Øns‚ ae-bmf ]- cn--`m-j. ssZhw, ss_-_nƒ, ZqX- ]pXnb ]pkvX-Iw ASnÿmssZh-imkv{Xw tUm. Nmƒkv kn. ssddn ∑m¿, kmØm≥, `qXm-flm-°ƒ, ap-jy≥, ]m]w, tbip-{In-kvXp, c£, ]cn-ip-≤m-flm-hv, k`, A¥y- Im-e-kw-`-h-߃ XpSßnb hnj- b-߃ ka-{K-ambpw kcf-ambpw {]Xn-]m-Zn-®n-cn-°p-∂p. Hcp DØa ssZhimkv{X]T klmbn. 600˛¬ ]cw t]Pp-Iƒ. hne: 300/-˛ cq]. - ss{IkvXh k`-Iƒ- °n-Sbn¬ pg™p Ib-dnb Zpcp-]-tZ-i- ßsf-bpw, Zpcp-]- tZi kwL-SIsf- bpw--Ip-dn®p≈ hni- Zamb A]{K-Yw. Xs‚ kzX-kn-≤-am- tdma≥ ItØm-en°m k`bnse Hcp kym- k sshZnI hnZym¿- ∞n-bm-bn-cns° thZ- ]p-kvXI kXy-߃ {K-ln® {KŸ-I¿Øm- b hna¿-i ssien-bn-eqsS Ap- hm-N-- I-tcmSpw thZ]Tn-Xm°-tfmSpw Pm{KX ]p-e-¿ØWsa∂p ap∂- dnbn∏p ¬Ip∂ Hcp CuSp‰ IrXn. 207 t]Pp-Iƒ. hne: 100/˛ cq]. Iƒ´v˛Zpcp-]-tZikwL-S--Iƒ kn.-hn.- h-S-h Rm≥ F¥p-sIm≠v tdma≥ ItØm-en-°-≥ A√ (35 Imc-W-߃) kn.-hn. h-S-h hv {In-kv-Xob hnizmkØnse icn- bpwsX-‰pw hni-I-ew sNøp-∂ Hcp sIm®p IrXn. 31 t]Pp-Iƒ. hne: 10/˛ cq]. shfn-∏mSp ]pkvXI hymJymw F®v.F. Ab¨sskUv hnh¿Øw: tPm¿÷v Ipcy≥ (Umfkv ) ]pXnb ]pkvXIw shfn-∏mSp ]pkvX-I- ØneqsS ado°n ImWn°s∏´ncn°p∂ temIØns‚ `mhn, bn{kmtbens‚ `m- hn, kz¿§w, A¥-n- {InkvXp, l¿-Ω-sK- t±m≥, A¥y-ymb hn[nIƒ XpSßn-b hnjb߃ Gsd k-c-f-ambn {]Xn]mZn°-s∏- ´n-cn°p∂ {KŸw. Zp¿{Klhpw k¶o¿Æhpamb Ae¶mcßfpw {]Xncq]ßfpw G‰hpw efnX- ambn hymJymn®ncn°p∂p. {]i kvX thZhymJymXmhmb F®v.F. Ab¨sskUns‚ Cw•ojv {K- Ÿ--Øns‚ aebmf ]cn`mj tPm¿- ÷v Ipcy≥ n¿∆-ln-®n-cn-°p-∂p. 180 t]Pp-Iƒ, hne: 100/˛ cq]. 150 k¶o¿Ø--ß-fpsS hni-Z-amb ]Tw hni-Z-amb ]›mØe ]Tw, F{_m-b ]Z- ß-fpsS hni-Zo-I-cWw, {]kw-K-°p-dn-∏p-Iƒ {]kw-K-Ønpw hy‡n-]-c-amb ]T--Ønpw [ym-Ønpw AXyp-Øaw 1080 t]Pp-Iƒ temIsa-ºm-Sp-ap≈ ss__nƒ ]WvUn-X- ∑m¿ hN--]-T--Øn-p-]-bp-‡-am-°p∂ Aaqey ]T ss__nƒ. Umf v Xntbm-f-Pn-°¬ skan-m-cn-bn¬ Zo¿L-Imew thZimkv{X-⁄-m-bn-cp∂ tUm. Nmƒkv ssddn-bm¬ hnc-Nn-X-am-bXv. ^p´v tm´vkv, d^-d≥kv, ]Z-ß-fpsS A¿∞- ߃, hni-Zo-I-c-W-߃, Ncn-{Xw... thZm-≤ym-]-I¿°pw thZ-hn-Zym¿∞n- Iƒ°pw CS-b-ip-{iq-j-bn-¬ G¿s∏-´n-cn-°p- ∂-h¿°pw km[m-c-W-°m¿°pw {]tbm-P- Icw. nc-h[n Ia‚dn Ipdn-∏p-Iƒ {]o ˛ ]ªn-t°-j≥ hne 1000 cq]; (X-h-W-I-fm-bn 500+500) {]kn-≤o-I-cWw 2010 Unkw-_¿ 25 kXyw]ªn-t°-j≥kv tlmƒam≥C√kvt{S-‰Uvss__nƒUn£vWdnae-bm-f-Øn¬ Cw•ojv `mjbn¬ {]- Np-c{]Nmcw kn-≤n® ss_-_nƒ Un-£vWdn. ss__n-ƒ Ime-L-´w, `qan-im-kv{X-]-c-amb {]- tXy-I-X-Iƒ, ]pcm-hkv- Xp Kth-j-W-߃, ss_- _nƒ hmIy-߃ F∂n-h- a- n-em-°p-hm≥ klm-b-I-c-amb A]q¿-∆hpw Aaq-ey-hp-amb 700-˛-e-[nIw Nn{X-߃! am∏p-Iƒ! Nm¿´p-Iƒ! hwim- hen ]´n-I-Iƒ! thZim-kv{X-]chpw Xncpshgp-Øm[mchpamb C¥y≥ `mjIfnse {]Ya ss__nƒ hn⁄m- tImiw. 2000 t]PpIƒ. hne: 1500/˛ cq]. kXy-Øns‚ k- ºq¿Æ ASn-ÿm- hpw ssZhnI shfn-∏m-Sp-amb ssZh-h-Nw hn´p ]mc-º-cy-ß-sfbpw apjy n¿Ωn-X- Ipcnipw sIm¥bpw Ip¿∫m-bpw kn.-hn.- h-S-h amb AImtm-n-I- hyh-ÿ- Isfbpw Ap-k-cn-°p∂ ap- jy-h¿§Ønp shfn®w ev- Ip∂ Hcp Aaq-ey -{KŸw. 99 t]Pp-Iƒ, hne: 50/˛cq].- SATHYAM PUBLICATIONS THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA (S) INDIA Tele/Fax 0469-2619209, 2619005, 2619657 Mobile: 9447126182, 9446026182 E-mail: sales@truthintl.org web site: www.sathyam.org Toll free # 1-800-425-1211 A£-c-Øn-eqsS Bflm-°ƒ
  5. 5. 5 2010 hw_À 29 ≈ ÿew k`-bv°p-t]mepw H-c-dn-hpw- AXn-t-°p-dn-®n-√. F-s¥m-s°-bmtWm Cu t- Xm-°-∑m¿ sN-bvXp--Iq-´p-∂-Xv? F¥p- Nn-¥m-K-Xn, F¥v A-dn- hv, ]cn-⁄m-w? B-¿°pw F¥pw tXm-∂p-∂-Xp-t]m-se sN-øp-hm-≥ kzmX-{¥y-ap-≈ Hcp {]ÿm--amtWm CXv? n߃ sNøp-∂-sXms° kv-t-l-Øns‚ Bflm-hn¬ ssZ--h-cm-Py-Øns‚ al-Xz-Øn- p F-∂p≈ hnNm-c-Øn¬ sN- øpI. kz-bw Db-cpI F∂ Nn- ¥ am‰n-h-bv°pI. AtI I¿-Ør-Zm-k-∑m¿ IjvS-s∏´p ]Sp-Øp--b¿-Øns°m≠ph∂ Cu {]-kvYm--sØbpw AXn- s‚ aq-ey-ß-sf-bpw XI¿°-cp- Xv.- ssZ-hw Xºp-cm-≥ th≠ _p-≤n n-ß-ƒ°p evI-s´. A-√tbm hnizm-kn-Itf! Cu I≈ {]hm-N-I-∑msc kq-£n-°p- hn≥. CXn¬ n∂pw H-cp th¿]mSp B{K-ln-°p∂ A-t- -I hnizm-kn-Iƒ ÿew k-`--I- fn¬ D≠v. Bh-iy-sa-¶n-¬ H-cp th¿]mSp Ap-jvTn-°p--hm≥ ap∂n-´n-d-ßp-hm≥ n-ß-sf Gh- tcbpw Blzmw sN-øp-∂p. tIcf°c-bnse "{_Z-d¨' F∂ A]-c-m-a-Øn¬ Adn- b-s∏-Sp-∂ "th¿]mSp' hnizm- kn-Itf! mw Ftßm´v? I- gn™ Nne Zn-h-k-ß-fmbn tI-´p-sIm≠pw I-≠p-sIm- ≠pw Ccn-°p∂ h-kv-Xp-X-Iƒ B-Wv CXp-t]m-sem-cp tNmZy- Ønp Rßsf t{]cn-∏n-®-Xv. 100 h¿-j-w ]n-∂n-´v th-¿-]m-Spw hnip-≤nbpw ]m-en-®v, th-Z]p- k--vX-I-Ønse ]p-Xnbnba k-Xy-߃°v A-p-k-c-W-am- bn, D]-tZi kXy-߃°v Hcp hn--´p-ho-gvNbpw h-cp-Øm- sX I-gn--™p-Iq-Sn-bn-cp-∂-h- cmWv tIc-f-Øn-se th¿-]m- Sp-Im¿. temI-sa-ºm-Sp-ap≈ {_Z-d¨ kaq-l-Øn-v ]e hnj-b-ß-fnepw am-Xr-I D≈- h-cmbn, tI-cf {_Z-d-¨Im¿ Ah-cpsS IqSnhc-hp-I--fpsS XØz-hpw, kphn-ti-jo-I-c- Whpw hf-sc-b-[nIw amn-°- s∏-Sp∂ ne-bn¬ sIm≠p-- S-∂n-cp-∂p. ]Sn-™mdpn∂pw h∂n-´p≈ I¿Ør-Zm-k-∑m¿ B Xc-Øn¬ AXns «m- Ln-°p-∂Xv tI´n-´p-≠v. F- ∂m¬ 21-˛mw q‰m-≠n-te-°p h∂-t∏mƒ tem-I-tØmSp tN¿- ∂v HmSp-hm≥, I-gn™ Im-e-ß- fn¬ kq£n®p-h∂ k-I-e aq- ey-ß-fpw If-™pIpfn-°p- hm≥, t-Xr-Xz nc-bn¬ D-≈- h¿ F∂p kzbw ]p-I-g-vØn S- °p∂ Nne hy-‡n-Iƒ ap--Xn-cp- ∂Xv Cu {]-kv-Ym--sØ Ip- cpXn sImSp-°p--∂-Xnp Xp-ey- amWv. t-Xm-°-∑mtc! H-cp Im- cyw tNmZn-°-s´: A¶-amen {]- iv-w B-cw-`n-®n´p h¿jw H∂p Ign-™p. kqcym Sn.-hn.bn¬ {]Xy-£-s∏-Sp-∂-Xp-hsc Fhn- sS-bm-bn-cp∂p n-߃? tIc-f- Øn-epw C-≥-Uy-bn¬ DS-o- fhpw D-≈ ssZ-h-P--Ønv {]m¿-∞--°mbn Hcp B-lzm- w evIn-bn-c-p∂p F-¶n¬ n߃°p 5% -am¿°v F¶nepw e`n-°p-am-bn--c-p-∂p. Ct∏mƒ n߃ ""cm-jv-{So-b-ambn Im-Wn- ®p X-cpw'' F-s∂m-s° ]c-ky- ambn Sn.-hn.-bn¬ Iq-Sn sh-√p-hn- fn-°p-∂Xv B-sc-bm-Wv? I-jv- Sw, I-jvSw, a-lm I-jvSw! C-t∏m- ƒ C-≥-Uy≥ {_-Z-d-¨ {]ÿm- -Øn-s‚ Xe-∏-Øv F-Øn kz- b--ambn "henb sa-{Xm-t∏m-eo- Ø'-am-cmbn Ah-tc-m-[n-°-s∏-Sp- hm≥ Ip-∏m--b-ß-ƒ ]pd-sØ- SpØ n-߃°p F-¥v B- flnb tbm-Ky--X-Iƒ B-Wp-≈- Xv? C{Xbpw h¿-j-ß-ƒ Bbn Hcp Ipg-∏-hpw tIcf {_-Z-d¨- Im¿ Ap-`--hn-®n-´n-√. C-≥Uym Kh-s◊‚ v 100 h¿j-ß-ƒ B- bn Cu {]-kv-Ym-sØ AwKo- I-cn-®n-cn-°p-∂Xmbn A-Xns‚ sk≥k-kn-¬ tcJ-s∏-Sp-- -Øn- bn-cn-°p∂ km-l--N-cy-Øn-¬ Btcm F-t¥m ]d-™-Xnv C- -XmtWm t]mw-h-gn? C-Xm-tWm- thZ-]p-kvXI ASn-ÿm- ]cn- lm-c-am¿§w? 100˛¬ ]cw h--¿-j- ß-fm-bn kIe ap-jy-¿-°pw A-dn-bm-hp∂ Cu {_Z-d--¨ A- kw-ªn-Isf ""N¿®v'' B-°n am- ‰n-bm¬ {]iv-߃ F-√mw A- h-km-n-°ptam? ASp-Ø-Xmbn Hcp ^-≠n- s‚ kwLSm `mc-hm-ln-Iƒ Hm- ---tcm Pn√-bn-ep-ap≈ kphn-ti- -j-I-∑m-cptSbpw k`m aq∏-∑m - --cp-tSbpw ktΩ-f--߃ kw-L- Sn-∏n-°p∂p. F¥nv? aq∏-∑m- ¿°v th≠ Btem-N--Iƒ ]d- ™p- sIm-Sp-°p-hmpw {]-iv-- ß-fpsS apJØv sNtø-≠Xv F¥v F∂p ¢m v FSp-°p-hm- pw BWp-t]m-epw? Hcp hn- tcm-- ---[m-`m-k-at√ CXv? aq∏-∑m-- -- tc-°mƒ henb sa{Xm-t∏m-eo- Ø-am¿? Hcp Imcyw tNmZn-°-- s´. aq∏-∑m¿°v Btem-N--I-ƒ ]-d-™p -sIm-Sp-°-Ø° hn-h- cw D-≈ F{X-t]¿ nß-fp--sS I-Ω-‰n-- --bn¬ D≠v? BcmWv aq- ∏--- -∑m-sc nb-an-°p-∂Xv? B-cm- Wv A-h¿°v Btem-N ]d- ™p-sIm-Sp--t°≠Xv? Imip- sIm-Sp-°p∂ ]m-hw kphn-ti-j- -- --I-∑m-sc n-ß-ƒ-°v Hcp-]-s£ hcp-Xn-bn¬ n-¿Øp-hm≥ km- [n--°p-am-bn-cn-°pw. Hcp-]s£ Imcy-hn-hcw C-√mØ Nn-e aq∏- ∑m¿ F∂p ]d--bp-∂-h¿ h∂p F-∂phcpw. n-߃-°v, nß- sf B--sc-¶n-epw F-s¥-¶nepw G-¬∏n-®m¬ A-Xp sNbvXm¬ t]mtc? G-¬-∏n® Imcyw- i-cn- bm-bn sNbv-Xn-´v _m°n Imcyw tm-°v. A-X-t√ A`n-Imayw. ASpØ ImeØv Hcp kw- L-S- H‰ Znhk Iymºp-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. kwL-S--bp- sS t]cn¬ k`-I-fpsS kl-I- c-W-Øn¬. ]t£ F-hn-sS-sh- ®p S-Øp-∂pthm Ahn-sS-bp- hnizmknIsf! mw Ftßm´v? k`-sb-°p-dn®v `mc-ap≈ Nne ktlm-Z-c-∑m¿ (tI-cf th¿]mSv k`-I-fn¬ n∂pw) Ipº-m´v h®v {_Z-d¨ k-`- I-fpsS Hcp ktΩ-fw HIv- tSm-_¿ 8˛mw XobXn S-∂p- sh-∂p≈ hnhcw HIvtSm-_¿ 14-˛se Poh-h-Nw amkn-I- bn¬ hmbn-°p-I-bp-≠m-bn. GI-tZ-iw 400 k`m {]Xn-n- [n-Iƒ ]-s¶--SpØ ktΩ-f-- Øn¬ tI-{µo--IrX `c-W-Øn- s-Xn-cmbn i_vZ-ap-b¿Øn- sb∂v hmbn-°p-I-bp-≠m-bn. {]mtZ-inI k`-I-fp-sS ne-hn- ep≈ kzmX-¥y-Øn¬ IS- ∂p Ib-dp∂ Hcp Xo-cp-am- hpw ]m-Sn-s√-∂m-bn-cp∂p an-°- -hm-dpw F√m-hcpw hmZn-®-Xv. k`-bpsS Bcw-`-Im-eØv -ΩpsS ]nXm-°-∑m¿, Bfl- n--d-hp-≈-h¿, Bflm-hn-m¬ -S-Ø-s∏-´-h¿, ssZhm-flm-hn- s‚ -n-b-{¥-W-Øn¬ ssZh- sØ Bcm-[n-°bpw kphn-ti- j-th-e-bn¬ hym]r-X-cmbn At-Im-bncw Bflm-°sf t-Sp-Ibpw AtIw k`-Iƒ ÿm-]n-°p-I-bpw sNbvXp F- ∂p-≈Xv k-`m Ncn{Xw hmbn- °p-tºmƒ a- n-em-°m≥ I- g-n-bp∂ Imcy-am-Wv. shfn. 1:13¬ Ggv s]m≥ ne-hn-f-°p- I--fpsS -Sp-hn¬ amdØp s]m≥-I® sI-´n-b-h-mbn "{]mtZ-inI k`-Iƒ kzX-{¥tam?' ap-jy-]p-{X-tmSv kZr-iy-m- b-h-tbpw I≠p. I¿Ømhv k-`-bpsS m-Ymbn k`sb nb-{¥n-°p∂ Hc-h-ÿ-bWv a- - n-em-°m≥ Ign-bp-∂-Xv. AXm-bXv amp-jnI `c-W-a√ ]n-s∂tbm ssZ-hnI `c-W- amWv k`-I-fn¬ S-t°-≠- sX∂p kmcw. F∂m¬ C∂p ÿew k`-I-fpsS kzm-X-{¥yw sIm-≠v A¿∞-am-°p-∂Xv k`- bp-tS {][m--s∏´ aq∏-s‚-tbm, D]-tZ-jv-Sm-hn-t‚-tbm, kphn-ti- j-I-s‚-tbm CjvSw t]mse hN--hn-cp-≤-amb Imcy-߃ ]- e k`-I-fn-epw S-°p-∂-Xm-bn- -´mWv Im-Wm≥ Ign-bp-∂-Xv. - ap°v e`n-®n-cn-°p∂ kzm-X- {¥yw ZpjvS-X°v ad-bm-°p--I-b- t√ AXp-sIm≠v sN-øp-∂-Xv. ssZh-ln-X-{]-Im-c-a-√m-Ø F- {Xtbm Im-cy-ß-fm-Wv C∂v Hm- tcm ÿew k`-I-fnepw S-°p- ∂-Xv. ΩpsS k`-I-fpsS ne- hmcw F{Xtbm XmWp-t]m-bn- cn-°p-∂p.- A-h¿ sNøp-∂-Xv sX‰m-sW∂v Bsc-¶n-epw ]d- ™m¬ Ah≥ ]pdØp X- s∂.- aq-∏-∑m-cm¬ `cn-°-s∏-Sp- ∂ k`-bpsS kzmX{¥yw C-Xm- tWm? C∂sØ cmjv-{So-b- °m¿ sNøp-∂Xp t]m-se `qcn- ]-£ A`n-{]m-b-tØm-Sp tbm- Pn-®p-sIm-≈-Ww F∂p-≈- XmWv Ah-cp-sS A`n-{]mbw. ""A°m-e-Øv bn{km-tb-en¬ cmPm-hn-√m-bn-cp-∂p. Hmtcm-cp- Ø≥ Xn°v t_m[n-®-Xp- t]mse S-∂p.'' ym-bm. 25:25. Aß-s -In-S-°p∂ A- h-ÿ-b-t√ C∂v {_Z-dp-Im- cpsS CS-bn-epw F∂v kwi- bn®p t]m-I--bm-Wv. H∂mw Xe-ap-d-bnse k-`- I-fn¬ Nne I¿i n_-‘- -Iƒ D≠m-bn-cp∂p F-∂v k`m Ncn{Xw ]Tn-°p-tºmƒ a- n-em-°p-hm≥ Ign--bp-∂p.- a-Zy-]mw, an∂p-sI´v, sh‰n-e- ap-dp°v Cß-s-bp≈ Imcy- ߃ hnizm-kn-I-fn¬ I≠m- ¬, Iq´m-bv-a-bn¬ n∂pw am‰p- am-bn-cp-∂p.- aZy-]mw C∂pw {_Z-d¨ k`-I-fn¬ km[m- cW Imcy-am-bn-´m-Wn-cn-°p-∂- Xv. kz¥-°m-cm-b-Xp-sIm≠v Iq´m-bva-bn¬ n∂pw am‰p- hm≥ Ign-bmØ Hc-h-ÿm-hn- ti-j-am-bn-cn-°p-∂p. GsX- ¶nepw Hcp hnizmkn hgn-- sX‰n S-°p-∂p-sh∂p hy‡- amb sXfnhp e`n-®m¬-t]m- epw Abmsf {]t_m-[n-∏n-°p- Un. tPm¿÷v ˛ acp-X-a¨]≈nUn. tPm¿÷v ˛ acp-X-a¨]≈nUn. tPm¿÷v ˛ acp-X-a¨]≈nUn. tPm¿÷v ˛ acp-X-a¨]≈nUn. tPm¿÷v ˛ acp-X-a¨]≈n hmtm t¿h-gn-bn¬ S-Øp- hmtm DØ-c-hm-Zn-Ø-s∏-´-h¿ {ian-°m-dn-√. Aß-s {ian- ®m¬ B Bfns‚ A-{]oXn D≠m-Ip-sa-∂mWv `bw. ΩpsS {]mtZ-inI k`-I- fnse aq∏-∑m-tc-bpw, D]-tZ-jvSm- °-∑m-tcbpw kphn-ti-j-I-∑m- scbpw hnfn-®p-Iq´n C∂p k`- I-fn¬ S-°p∂ hN--hn-cp-≤- amb Imcy-ß-sf-°p-dn®v Hcp N¿® Bbn-°qtS? {]nb-s∏-´-h-tc, Cnbpw ap°p Bi°v Htc-sbmcp hgn-bp-≠v. F{km-bpsS ]pkvX- I-Øn¬ {]hm-k-Øn¬ n∂pw aS-ßn-h∂ bn{km-tb-ens‚ A[m¿Ωn-I-amb sshhm-lnI _‘-Øn¬ aw sm¥p Ic- ™p {]m¿∞n® F{km Ah- sc Hcp Iq´ am-km-¥-c-Øn- te-°v B-bn-®p. Aßs A- ¤p-X-I-c-amb Hcp ]cn-h¿Ø- w Ah-cpsS CS-bn¬ D≠m-Ip- hm≥ Imc-W-am-bn-Øo¿∂p.- GI hy‡n-bpsS lrZ-bw-K- amb {]m¿∞--bpsS i‡n F{X A¤p-X-Icw. F{km 9,10 A≤ym-b-ß-fn¬ F{km-bpsS {]m¿∞ ImWp-hm≥ Ign-bpw. iap-th¬ {]-hm-N-Is‚ a- °ƒ ssZh-Øns‚ hgn-bn¬ S-°m-sX- X-߃°v CjvSw- t]mse ymb-]m-ew S- Øn-b-t∏m-g-t√, a‰p PmXn- Iƒ°p-≈-Xp-t]mse X-߃- °pw Hcp cmPm-hns thW- sa∂v bn{km-tb¬ a°ƒ B- h-iy-s∏-´-Xv. ssZh-P-sØ ssZh-ln-X-{]-Imcw S-Øm- Ø-Xns‚ ^e-am-bn-´t√ C∂v k`-I-fpsS Hcp tIm˛-Hm¿Un- t-j≥ IΩn‰n thW-sa∂ Bhiyw F∂p kwi-bn-t°- ≠n-bn-cn-°p-∂p. BI-bm¬ ssZhsØ kv-t-ln-°p-∂ -{]nb-s∏-´-h- tc, F{km-tb-t∏mse Ipd-hp- Isf G‰p-]-d-™p-sIm≠v - ap°v ssZh-k-∂n-[n-bn¬ hogmw. C√m-sb-¶n¬ bmsXm- cp D≤m-c-W-Ønpw hgn-bn-√. ΩpsS GXm-h-iyhpw S- Øn-Ø-cp-hm≥ ssZhw k¿∆- i-‡-mbn C∂pw Pohn-°p- ∂p.- A-hs‚ apºn¬ ap°v Ipd-hp-I-sf G‰p-]-d-bmw.- ""n-t∂mSv FXn¿°p∂ i{Xp-°-sf btlmh ns‚ apºn¬ tXm¬°p-am-dm-°pw.'' (Bh. 28:7). (]qb-∏≈n {_Z-d¨ k`mwKamWv teJ-I≥).
  6. 6. 6 6 2010 hw-_À 29 PohnXØnse XmgvhcIfpw XmgvhcIfpsS ssZhhpw ˛ 2 PntPm A¦--a ---m--en "Xmgvhc-I-fpsS ssZhw' F∂ a- tm-l-c -- -{]-tbm-K-Ønv If-sam- cp-ßp-∂Xv 1 cmPm-°-∑m¿ 20-˛mw A≤ym-b-Øn-em-Wv. Acmw cm- Pm-hmb s_≥˛lZZv 32 cmPm- °-∑m-cp-samØv bn{km-tb¬ cmPm-hmb Blm-_ns B{I- a-n°m-sm-cp-ßn. F∂m¬, ""Cu a-lm kwLsØ H-s°-bpw n- s‚ ssIøn¬ Gev-]n-°pw. Rm≥ btlmh F∂v o A- dnbpw'' (20:13) F∂ {]hm-NI hmIy-{]-Imcw aWn-∏-¥-en¬ Ip-Sn-®p-sIm-≠n-cp∂ s_≥˛lZ- Zn-s‚- cm-P-hr-µsØ 232 _mey- °mcpw 7000 ]S-÷--hpw tN¿- ∂v ITn--ambn tXm¬-∏n®v hen- sbmcp hn-P-bw ssIh-i-am-°n. hnP-bn-I-fmb bn{km-tb¬ P- X-Xn-tbm-Sv AtX {]hm-N-I≥ a- s‰mcp Imcyw ]d-™p. ""-ss[-cy-s∏´v sN∂v o sNøp- ∂Xv I-cp-Xn-s°mƒ-I. Cn-b- sØ B≠n¬ Bcmw cmPm- hv n-s‚ ttc ]pd-s∏´v hcpw'' (20:22). B hm°p-I-fn≥ {]-Im- cw Hc-f-thmfw Ah¿ Hcp-°-- ß-fpw XpS-ßn. F∂m¬ adp-`m-KØv i-{Xp bp≤-X{¥w am‰m≥ Icp-°ƒ o°m-m-cw-`n-®p.- A-cmw cmP- `rXy-∑m¿ cmPm-hn-tm-Sv C{]- Imcw ]d-™p. ""A-h-cpsS tZ- h--∑m¿ ]¿∆X tZ-h-∑m-cm-Ip- ∂p. A-Xp-sIm-≠-s{X Ah¿ -sΩ tXmev-]n-®-Xv. ka-`q-an- bn¬ h®v Ah-tcmSv bp≤w sNbvXm¬ mw Ahsc tXm¬∏n-°pw.'' (20:23) AXn- -p-k-cn®v bp-≤-jSw n-I- Øn IpXn-c-∏-S-sb-bpw ssky- sØbpw k÷-cm°n bp≤- Øn-p≈ H-cp-°-ß-fm-cw-`n-®p. Hcp ssk-y-sØ-bpw bn{km- tb-en--s-Xnsc ]m-f-b-an-d-°n. tZ- iw nd-b-Ø-° ne-bn¬ A- cm-ay-ssk-y-kwJy _rl- Øm-bn-cp-∂-t∏mƒ B´n≥Ip-´n- I-fpsS c≠v sNdn-b-Iq´w t]m- ep≈ ssk-yta bn{km-tb-en- p-≠m-bn-cp-∂p-≈q. AØ-cp-W- Øn¬ Hcp ssZ-h-]p-cp-j≥ B- lm-_ns‚ ASp-°¬ h∂v ss[- cyw ]I-cm-m-bn ]-d™ hm°p- I-fmWv: ""b-tlm-h ]¿∆-X-tZ-h- m-Ip-∂p. Xmgv-h-c-tZ-h-√ F∂v A-cm-ay¿ ]-d-I-sIm≠v Rm≥ Cu a-lm kwLsØ Hs°-bpw n-s‚ Iøn¬ G¬-∏n-°pw. Rm≥ b-tlmh X-s∂ F∂v n- ߃ Adn-bpw'' (1 cmPm. 20:28). ]¿∆-X-ß-fn¬ am{Xw hn- Pbw ¬Ip∂ ssZh-amWv bn- {km-tb-ens‚ ssZ-hw F∂m-bn- cp∂p i{Xp-hn-s‚ IW°pIq- ´¬. AXp-sIm-≠mWv ka-X-e- Øn¬ h®v AYhm Xmgvhc- bn¬ h®v bp≤w sNbvXm¬ bn- {km--tb-ey¿ H∂msI ]cm-P-b- s∏Spw F∂v [cn®v bp-≤-X{¥w sa-™-Xv. F-∂m¬ bp≤w B-cw-`n-°p-∂-Xnv Ggp Zn-hkw ap-ºv-Xs∂ ssZhw Hcp Imcyw X-d-∏n®p ]d-™p. ""Rm≥ ]¿- ∆-X-ß-fpsS ssZ-hw am-{X-a√ Xmgvhc-I-fpsS ssZ-hw Iq-Sn- bm-Wv.'' F¥m-bn-cp∂p A-¥-c-^- ew? H‰-Zn-hkw sIm≠v Hcp e- £w Acm-aysc bn-{km-tb¬ sIm-s∂m-Sp-°n.- t]-Sn-t®m-Snb Ccp-]-tØ-gm-bncw t]¿ B-t^- -°v ]´-W-Øn¬ IS-∂p.- A-h- cpsS ta¬ ]´-W-a-Xn¬ hoWp.- H-s∂m-gn-bm-sX i{Xp-sskyw H∂m-sI A∂-hnsS ]´p-t]m- bn.- D-≈-d-bn-sem-fn® s_≥˛- lZ-Zn-tbpw ItømsS ]nSn-Iq- Sn. "ssZhw Xmgvhc-tZ-h-√' F∂v ]d™ AtX ssk- ysØ, Xmgvhc-bn¬ h®p X- s∂ D∑q-e-miam-°n-s°m-≠v ssZhw Dss®-kv-Xcw tLm- jn®p, ""Rm≥ ]¿∆-X-tZ-h≥ am{X-a√ Xmgv-hc-tZ-h≥ IqSn-- bmWv'. AtX, ΩpsS ssZhw Xmg-vhc-I-fpsS ssZh-am-Wv. kvtXm{Xw. ΩpsS DƒØS-ß-fn¬ Ip- fncp ]I-cp∂ -km¥zhm-°p-- I-fm-bn CXn-cn-°-Øn-√-tbm? ]¿-∆X tZh≥ F∂ n-e- bn¬ ssZ-h-sØ Adn-bp-hm- pw, A-p-`-hn-°phm-pw, ap- °n-jv-S-amWv, Ffp-∏-am-Wv. F- ∂m¬ Pohn-X-Øn¬ Xmgv-hc- I---fp-sS Ap-`-h-ap-≠m-Ip- tºmƒ- "ap-ºn--sem-cp Nph-Sp-h- bv--∏m≥ am-{Xw CSw ImWp- tºmƒ', "m-sf F-¥v S°pw Rm--dn-bp-∂n-√' F-∂v ]mtS- ≠n hcp-tºmƒ "F-s‚ `mhn- sb-√mw F-s‚ ssZ-hw Adn- bp-∂p' F-∂v ]q¿Æ-k-am-[m- -tØmsS mƒ apgp-h≥ ]mS- W-sa-¶n¬ -ΩpsS ssZhw "Xm-gv-hc-I-fp-sS ssZh'-am-sW- ∂v Bg-am-b-dn-™n-cn-°-Ww. B hn[-Ønep-`-hn-®-dn- ™--hcmWv IjvS-X-bnepw ]m- Sp-hm≥, jvS-a-Xn¬ sIm≠m- Sp-hm≥ i‡n B¿÷n-°p-∂- Xv. "Rm≥ IjvS-X-bn-embXv Kp-Wambn' F∂m-bn-cn-°s´ F∂-tØ-bpw ΩpsS km- £y-hm-N-Iw. (XpScpw) _mw•q¿: `mc-X-Ønse kp-hn- ti-j-I-∑m¿°p th≠n Nne sN-- --dnb tkh--߃ sNøp-hm- ≥ ssZ-h-Ir-]-bm¬ Hm∏-td-j≥ _¿∂-_m-knp km[n-®n-´p-≠v. R߃°p e`n-°p∂ kw- `m-h--Iƒ {_Z-d¨ hnizm-kn- I-fn¬ n∂p am{Xw D≈-XmWv. a‰p hy‡n-Ifpw kwL-S--I-fp- am-bn R߃°v _‘-an-√. [- -ti-J-c-W-Øn-mbn A`y¿∞- -Iƒ Abbv-°p-Itbm GsX- ¶n-epw {]tXyI {]h¿Ø--Øn- m-tbm, hy‡n-Iƒ°mtbm [- -ti-J-cWw S-Øp-Itbm sN- øp-∂n-√. a‰p ^≠p-I-sf-t∏mse ÿn- c-amb klm-bw- B¿°pw ¬- Ip-∂n-√. Ip´n-I-fpsS hnZym-`ym- kw, sshZyklmbw F∂n-h- °m-Wv ap≥K-W ¬Ip-∂-Xv. IqSmsX [ e`yX Ap-k-cn- ®v hoSp-]-Wn, k`m-lmƒ]-Wn, IpSpw-_-Ønse a‰v Bh-iy-- ߃ F∂n-hbpw ]cn-K-Wn-°m- -dp-≠v. At]-£-Iƒ Abbv-°p- tºmƒ k`-bnse aq∏-∑mtcm A-s√-¶n¬ s]mXp-hn¬ Adn- b--s∏-Sp∂ c≠v ktlm-Z-c-∑m- tcm km£y-s∏-SpØn Abbv- t°-≠Xv Bh-iy-am-Wv.- A-√m- Ø At]-£-Iƒ kzoI-cn-°p- ∂--X-√. k`m-lmƒ n¿Ωm-W- Øn-p klmbw ¬Ip-hm≥ Ign-™n-´p-≠v. ""C≥-ssk-‰v C≥Uym'' ]{Xn-Ibpw ""{]b-¿ lm≥Uv _p°pw'' sNdp-{KŸ- ßfpw ""d-b-dn ÃUn ss_- _nƒ'' (Ryrie Study Bible) lnµn- `mj-bnepw {]kn-≤o-I-cn-®p. kphn-ti-j-I-∑m¿°v Ccp-N{I hml--ß-fpw At-I¿°v Ahk-tcm-Nn-X-amb a‰-tI klmb-ßfpw ¬In-bn-´p≠v. tIc-f-Ønse kpman _m- [nX {]tZ-iØpw A{‘-bnse Pe-{]-f-b-Øn¬ IjvS-Øn-em- b hnizm-kn-Iƒ°pw Hdo- -bn- se I-Wv-U-lm≥ A`-bm¿∞n- Iƒ-°pw th-≠n sN-bv-X Zpcn- Xm-izmk {]-h¿Ø--ß-fpw C- Xn¬-s∏-Spw. Ign™ kmº-ØnI h¿j- Øn¬ (2009-˛10) e`n® XpI ap≥h¿j o°n-bn-cp∏v Dƒ-s∏- sS cq] 1,31,44,498 Dw hnX-cWw sNbvXXv cq] 1,26,01,166-am-Wv. _m°n XpI {]tXyI s{]m-P- IvSp-Iƒ°mbn n¿±njvS Zm- ß-fm-Wv. ""-C≥ssk‰v C≥-Uy'' F∂ ssZzam-knI n-߃-°v {]tbm-P--s∏-Sp-∂p-sh∂v hn-iz- -kn-°p-∂p. AtI kp-hn-ti-j- I-∑m¿°pw hmb--°m¿°pw C- Xv Ap-{K-l-{]-Z-am-bn-´p-≠v. Cu {]h¿Ø--ß-tf-tbm¿Øv ssZh-Pw {]m¿∞n-°-W-sa∂v tdmbn ‰n. Zmn-tb¬ Adn-bn-®p. Hm∏-td-j≥ _¿∂-_mkv {]h¿Ø--߃ apXp-Ipfw: {_Z-d¨ k`-bpsS Npa-X-e-bn¬ Unkw-_¿ 25,26 (i-n, Rmb¿) Znh-k-ß-fn¬ apXp-Ifw sN¶n-teØv PwKvj- n¬ h®v sshIn´v 6 apX¬ 8.30 hsc ssZhhN {]`m-j- Ww S-Øp-∂-Xm-Wv.- k-tlm- Z-c-∑m-cmb tPm¿÷v Nmt°m, amth-en-°-c, Nm≠-∏n≈ ^nen- apXpIpfØv Km-k‘ybpw hN -- {]`m-j-Whpw ∏v, tIm´bw F∂n-h¿ hNw ip-{iq-jn-°p-∂-Xpw, tXmakv B-e--∏p-g, kpojv Im-∏n¬ F- ∂n-h¿ Km ip{iqj n¿-∆-ln- °p-∂-Xpw Bbn-cn-°pw. F√m ssZ-h-a-°-fp-tSbpw {]m-¿-∞-- bpw km-∂n-≤yhpw ap-Xp-Ipfw k--`-°p-th≠n {_-Z¿ Fkv. cm- tP-{µ≥ A-`y¿∞n-®n-cn-°p-∂p. Pm≥kn (D-Ø¿ - --------{]tZiv)v: I¿- Øm-- hns‚- Af-h‰ -Ir]-bm-epw, kl-hn-izm-kn-I-fpsS {]m¿∞-- bp-sSbpw kl-I-c-W-Øn-s‚- bpw ^e-ambpw Pm≥kn-bnepw Np-‰v {]tZ-i-ß-fnepw I¿Øm- hns‚ the hf-sc Ap-{K-l- am-bn S-°p-∂p. Ign™ Seek- ers Campþ¬ 80-˛-tXm-fw t]¿ ]s¶-Sp-Øp, 7 t]¿ c£n--°-s∏- Sp-Ibpw 3 t]¿ kvm--s∏´p k- `-tbmSv tN-cp-Ibpw sN-bvXp.- k`m-lmƒ kvtXm{X ip{iq-jbpw kvmhpw K-Uvau {Kma--Øn¬ Hcp X-ø¬ sa-jn≥ sk-‚¿ Bcw-`n-°p- hm≥ I¿Ømhv klm-bn-®p. Un-kw-_¿ 23,24,25 Xob-Xn-I- fn¬ {]tXyI ktΩ-fw {I- ao-I-cn-®n-cn-°p-∂p. sk]v‰w-_¿ 19v KUvau {Kma-Ønse k`m- lm-fns‚ kv- tXm-{X-- ip-{iq-jbpw XpS¿-∂- v h-- N- --ip-{-iq-jbpw kphn. tPm- k^v h¿Kokv n¿∆-ln-®p. c£n-°-s∏´v kvm-s∏´ {_Z-d¨ bphm-hv. shfpØ ndw, Dbcw 5 8 . hb v 28. Kƒ-^n-¬-tPmen. hw-_¿ Ah-kmw Ah-[n°v m- ´n¬ hcp-∂p. c£n-°-s∏´v kvm-s∏´ bph-Xn-I-fpsS amXm-]n-Xm-°-fn¬ n∂pw Btem-N--Iƒ £Wn-®p- sIm-≈p-∂p. Ph: 04692620683; 9961643852 sshhm-lnIw {Iqin-X-mw ainl 1. ImWpI o ata Im¬hdn ama-e-bn¬ Imcn-cpw-]m-Wn-I-fn¬ Xqßp-h-Xm-cmtWm? XmX≥ Xncp-am¿∆n¬ tamZn-®-h-t√m Xcp-hn¬ acn-®t√m ]m]n-sb-n-°m-bn. 2. ymbm-[n-]-mb ssZh-Øn≥ ap≥]n¬ ymb-hn-[n-°mbn ASn-bt n¿ØmsX in£-I-tf-‰t√m ]I-c-sa-n-°mbn X∂p-bn¿ X∂t√m Hm¿°pI o a-ta. 3. {Iqc--Sn°pwt]mses∂-b-Sn-°msX {Iqc-∑m¿ ssIøn¬ Xt∂-tb¬∏n®p {Iqi-Xn-em-Ø-cp-hn¬ tm°pI o ata {Iqin-Xmw ainlm X≥ kvtl-a-Xm-›-cyw. 4. ]m]n-nbmw k`tb ]cn-c-£n-∏m-mbv ]mcn-Xn-eo-i≥ h˛-s∂-t∂m¿°pI o ata Xs‚-b-Sn-∏n-W-cm¬ kuJy-a-hƒt°In ssZh-tØm-Sp-n-c-˛-∏n-t®In kam-[m-w. 5. IcpW nd-™-ht Imcp-Wy-°-Ste! Iq∏p-∂o-c≥No-˛-b-Sn-bm≥ n≥ khnt[ XmX≥ ]p{X-p-am-Xv-˛-a-pamw tZthim! X∂oSp∂-Sn-bm≥ n≥ kvXpXn kvtXm{X-߃. Nmt°m aØmbn, lqèKmw kXyw ]»nt¡-j³-kn-te--bv¡p kuP-y-ambn hn--fn¡q Call us on our Toll Free Number 1-800-425-1211
  7. 7. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 {_Z-d¨ k`m hm¿Ø-Iƒ 7 2010 hw_À 29 hb-mSv: kphn-ti-j-I≥ _m- e-kwLw hb-mSv sk‚¿ G- I--Zn-- k-tΩ-fw 2010 hw-_¿ 5v Aº-e-h-b¬ {InkvXy≥ {_Z- ---d¨ N¿®n¬ sh®v S-∂p. ""^-ew Imbv°p-∂-h-cm-Ip-hn≥'' F∂-Xm-bn-cp∂p apJy-Nn¥m-hn- jbw. kphn. sI.-_n. sdPn-bp- sS A[y-£-X-bn¬ tN¿∂ tbm-Kw kv]¿P≥ Ip-am¿ IPS DXvLm-Sw sNbvXp. SSLC, +2 -Db¿∂ am¿°v t-Snb Ip´n- Iƒ°v At±lw A-hm¿Up- Iƒ ¬In. kphn-ti-j-I-cmb _me-kwLw hb-mSv sk‚¿ GI-Zn- -k-tΩ-fw tKmUvk¨ hmem-bn¬, ]n.- ssh. Ip™p-tam≥, k-t¥mjv amXyp, ‰n.-‰n. F{_-lmw XpS-ßn- b-h¿ hnhn[ ip-{iq--j-Iƒ°v t-Xr-Xzw ¬In. hb-m-´nse hn-hn[ ÿew k`-I-fn¬ n- ∂p-≈ ktlm-Zco k-tlm-Z-c- ∑m-¿ -ktΩ-f--Øns‚ Ap-{K- l--Øn-mbn {]h¿Øn-®p. Xp- S¿∂pw SBS hb-mSv sk‚- dns‚ {]h¿Ø--ßsf Hm¿Øv {]m¿-∞n-°Ww F∂v kphn. A-n¬ Fkv. (sk-{I-´-dn), A- º-e-h-b¬ A`y¿∞n-°p-∂p. Zp¿§v (OØn- kv-L´v): {_Z- d¨ Akwªn aq∏≥ hn. Fw. amΩs‚ k-l- [¿ΩnWn tamfn amΩ≥ (68) HIvtSm-_¿ 30v I¿Øm-hn¬ n{Z {]m]n®p. kwkvImcw hw. 3v {Inkv-Xy≥ skan-tØ- cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p. a°ƒ: hn¬k¨, sUbn-kn. ne-ºq¿: kphn-ti-j-I≥- _m- e-kwLw ne-ºq¿ sk-‚¿ ]pXnb `mc-hm-ln-I-fm-bn, {]kn-U‚ v: tPm¨ kmap-h¬, FS-°-c, sk{I-´dn: dn-tPm amXyp, ]≈n-IpØv, tPm. sk- {I-´dn: ]n.-F.-tk-hy¿, ]mte- amSv {Sjdm¿: sI.--Fw. tXma-kv, acpX F-∂n-hsc Np¶Ød {_Z-d¨ k-`m lmfn¬ tN¿∂ P-d-¬ t_mUn ao‰nw-Kn¬ Xnc- s™--Sp-Øp. _me-kwLw ne-ºq¿ sk‚¿ `mc-hm-ln-Iƒ ]pXp-∏-≈n: antkm-dm-an¬ kphn-ti-j-the sNbvX kp- hn. kPohv hdp-Kokv ate-dnb _m[n-®-Xn-s-Øp-S¿∂v am- ßm-w aµncw Bip-]-{Xn- bn¬ Nn-In-’-bn-em-Wv. ]q¿- Æ kuJy-Øn-mbn {]m¿- XvYn-°-Wta. {]tXyI {]m¿∞-bv°v cmP-ÿm≥: ktlm. Fw.- sP-bnw- kv t]mƒ ss_°p A]I-SsØ XpS¿∂p NnIn-’-bn-em-Wv. {]m¿∞ At]-£n-°p-∂p. Ds÷bv≥ (bp.]n.): kphn. ]n.- hn. tZh-kn-°-aWn Hcp hogvN- sb-Øp-S¿∂v ITnth-Z--bm-bn Nn-In-’-bn-em-Wv. {]m¿-∞n-°- Ww F∂v A`y¿∞n-®n-cn-°p-∂p. apwss_: kphn. tPmbn apcn-ß- --tØcn "sh¿´n{_ ssa-s{K≥' aqew ITn--th-Z--bm¬ `mc-s∏- Sp-∂p. Xriq-cn¬ Bip-]-{Xn- bn¬ NnIn-’-bn-emb At±lw hnizm-kn-I-fp-sS {]m¿∞ A`y¿∞n-®n-cn--°p-∂p. tas°m-gq¿: eoemΩ tPm¨ H- cp "kvt{Sm°v' aqew NnIn-’-bn- em-Wv. ]q¿Æ-ku-Jy-Øn-m--bn {]m¿∞n-°p-hm≥ A-t]-£. ASq¿: Infn-h-b¬ ctlm-_- Øv Akw-ªn-bnse ktlm. ]n.F.- tPmbn ss_]mkv k¿- P-dntb XpS¿∂v hn{ian-°p-∂p. At±-l-sØtbm¿Øp {]m¿- ∞n® Gh-tcmSpw IpSpw-_mw-K- -߃ µn Adn-bn-°p-∂p. ]q¿- Æ kuJy-Øn-m-bn Xp-S¿-∂pw {]m¿∞n-°-W-ta. sImc´n: kphn-ti-j-I≥ _m- e-kwLw Xriq¿ sk‚-dns‚ Npa-X-e-bnepw sImc´n {_Z- d¨ k`-bpsS B`n-ap-Jy-Øn- epw Hcp GI-Zn ktΩ-f-w 2010 Unkw-_¿ 16 hymgw 9.30 ap-X¬ 4 hsc sImc´n ]©m- b-Øv lmfn¬ h®v S-Ø-s∏- Spw. apJy -Nn-¥m-hn-jbw: ""Zn- hy kz-`m-h-Ønp Iq´m-fn-Iƒ B-Ip-ho≥''. {_Z. Pn. [¿Ω- cm-Pv, amth-en-°c apJym-XnYn B-bn-cn-°pw. ¢m p-Iƒ, kw- Ko-X A`y-k-w, thZ a’-c- ß-ƒ F∂nh D≠m-bn-cn-°pw. Fkv.-F-kv.-F¬.-kn. ]co£ Fgp-Xp-∂ hnZym¿∞n-Iƒ- °mbn {]-tXyI ¢m p-Iƒ D≠m-bn-cn-°p--∂-Xm-Wv. IqSp- X¬ hnh-c-ß-ƒ°v: tUm. _ntmbv h¿§o-kv, t^m¨: 9846011141 _me-kwLwXriq¿ sk‚¿GI-ZnktΩ-fw B{‘m-{]-tZiv: kphn. Un.- tPm¨ tamkkv kuJy-an-√m-sX Bip-]-{Xn-bn-em-bn-cn-°p-∂p. DSs Xs∂ Hcp ikv{X-{In-b Bh-iy-am-Wv. hnizm-kn-I-fpsS {]m¿∞ At]-£n-°p-∂p. B{‘m-{]-tZiv: ktlm. Pn. ]o‰¿ kvt{Sm°ns XpS¿∂v NnIn-’-bn-em-Wv. {]m¿∞-- °mbn A`y¿∞n-®n-cn-°p-∂p. ssae{]: ktlm. sI.-hn. amXyp-hns‚ `mcy t{Kkn-°p´n Iym≥k¿ tcmK-Ønv sh√q- cn¬ ikv{X-{In-b-°p-tijw XpS¿ NnIn-’-bn-em-Wv. hnizm- kn-I-fpsS hne-tb-dnb {]m¿- ∞ £Wn-°p-∂p. Xriq¿: ]tc-X-mb kphn. Fw. F. tPm¿÷ns‚ `mcy ta-gv-kn ªUv Iym≥k¿ tcmK-Øm¬ NnIn-’-bn-em-Wv. hn-izm-kn-Iƒ {]m¿∞n-°Ww F-∂v At]- £n-®n-cn-°p-∂p. +919446990415 ]pd-a‰w: ap≠- ae N°n-´-ap-dn- bn¬ ]tc-X- mb kn.-kn. s N d n - b m s ‚ ]Ø-w-Xn´: Fgp-a-‰q¿ ate- °ogv {_Z-d¨ Akw-ªn°p kz-¥-ambn Hcp k`m-lmƒ n¿- Ωn-°p-hm-mbn Xocp-am-n-°p- Ibpw {]m¿∞n-°p-Ibpw sNøp- ∂p. 30 hnizm-kn-Iƒ Cu k`- bn¬ D≠v. 30 x 20- ASn hnkv-Xo- ¿-Æ--Øn¬ lmƒ n¿-Ωn-°p-∂- Xnv 4 e£w cq]m Nnehp {]- Xo-£n-°p-∂p. hn-izm-kn-I-fpsS {]m¿∞-bpw kmº-ØnI k- l--I-c-Whpw {]Xo-£n-°p-∂p. SBT Valakuzhy Joint A/c No. 67112595244, Emmanuel Breth- ren Assembly Malakeezh. kmK¿ (a-≤y-{]-tZiv): Ztam Pn√-bn¬ h®v kphn. tPm¨ dmt^¬ ss_°p A]-I-S- Øn¬s]´v sa-Un-°¬ tImf- Pv Bip-]-{Xn-bn¬ NnIn-’-bn- em-Wv. ]q¿Æ-ku-Jy-Øn- mbn {]m¿∞n-°-W-sa. {Imcn-tben {InkvXy≥ {_- Z-d¨ N¿®np th≠n- bp≈ ]pXnb hnemkw: Christian Brethren Church Krariyely C/o. Mr. Johnson Daniel, Kottamurickal, Puthumana, Kombanad P.O., Kerala - 683 555 hnem-k-am‰w Ipº-mSv: Ipº-mSv IpSpw- _mwKw Nmt°m ]Wn°¿ im- J-bn¬ tae-tØ-Xn¬ ]n.-kn. FS-°c: {_Z-d¨ k`-bp-sS Npa-X-e-bn¬ S-Øn--h-cp∂ FS- °c {Iq-tk-Uv ˛ 2011 Pp-hcn 6,7,8,9 (hym-gw, sh≈n, i-n, Rmb¿) Xob-Xn-I-fn¬ FS- °c PwKvjp k-ao]w S-Ø- s∏-Spw. kp-hn. _nPp. sI. (B- e-Sn), kphn. ]n.Fkv. Xºm≥ (dm-∂n) F∂n-h¿ {]kw-Kn-°pw. kwKoX ip{iq-j: Im¬hdn thm-bv-kv, sIm-®n≥. tbmK-ß- fpsS Ap-{K-l-Øn-mbn ssZ- h-Pw {]m¿∞n-°p-I-bpw kw- _-‘n-°p-I-bpw sNø-W-sa∂v `mc-hm-ln-Iƒ At]-£n-®n-cn- °p-∂p. {_Z-d¨ Akwªn ate-°ogv: A`y¿∞ FS-°c {IqtkUv ˛2011 s ] m ≈ m ® n : Xe-®nd ssX∏-d- ºn¬ Sn.-sI. tPm-¨ (86) n- cym-X-m-bn. kw- ] p √ m S v : s]m≥-th-en- ¬ tPm-¨ ]n. tXm-a-kn-s‚ `m-cy A∂Ω kv-Imcw s]m≈m-®n {_Z-d¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ S-Ø- s∏-´p. `mcy Gen-bm-Ω. a°ƒ: eoem-Ω, enkn, s]m∂-Ω, kÆn, _m_p, _nPp. acp-a- °ƒ: tPm¿÷v hdp-Ko-kv, kn.- kn. tXma-kv, tPmbn, kPn, tj¿fn, ann. (A-Ωp-°p-´n, 57) ncym-X-bm- bn. kwkv-Imcw _tY¬ {_Z-d¨ k`m skan-tØ- cn-bn¬ S-Ø--s∏-´p. aÆm- d-Ød Nc-tf¬ IpSpw-_mw- K-am-Wv. Fcp-taen: s]mcy≥ae {_Z- d¨ k`-bnse ktlm-Z-c-≥ Hm- en--°¬ tPm¿÷vIp´n (42) -hw- _¿ 8v I¿Xr-k-∂n-[n-bn¬ tN¿°-s∏-´p. kwkv-Im-cw 9v s]mcy≥ae {_Z-d¨ k-`m skan-tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p. `mcy A∂Ω (s]-Æ-Ω, 82) ncym-X-bm-bn. kwkvImcw Ihp-ßpw-{]-bm¿ {_Z-d¨ k`m sk-an-tØ-cn-bn¬ S- Ø-s∏-´p. kuZn A-td-_y: ktlm. tPm-¨ tXma-kn-s‚ `mcy A-∂m-Ω tPm-¨ (A-Ωp-°p- ´n) -hw-_¿ 11v sh√q- cn¬h®v n-cym-X-m-bn. kw- kvImcw -hw-_¿ 15v -S- Ø-s∏-´p.- a-°ƒ: s_©n, s_≥k¨, _n-_n≥. hdp-Ko-kns‚ ]p{X≥ F_n hdp-Kokv (26) I¿-Øm-hn¬ n{Z {]m]n-®p. kw-kv-Imcw {_Z-d¨ k`m sk-an-tØ- cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p. Poh-h-Nw Hcp ip{iq-jbmWv {]m¿∞ Bhiyw ]pXnb]Xn∏v{]kn-≤o-I-cn-®p kXyw ]ªn-t°-j≥kv For more informations: SATHYAM PUBLICATIONS Thottabhagom P.O, Thiruvalla- 689541, Kerala, India, Ph:(0) 0469 2619657, (M): +91 9446026182, +919447126182 Toll Free # 1-800-425-1211 Email: sales@truthintl.org, Website: www.truthintl.org Cw•ojv -˛ ae-bmfw ]m´v ]pkvXIwCw•ojv -˛ ae-bmfw ]m´v ]pkvXIwCw•ojv -˛ ae-bmfw ]m´v ]pkvXIwCw•ojv -˛ ae-bmfw ]m´v ]pkvXIwCw•ojv -˛ ae-bmfw ]m´v ]pkvXIw Bflob Km-߃ 1001 ]m´p-Iƒ k`-Iƒ°v hne-bn¬k`-Iƒ°v hne-bn¬k`-Iƒ°v hne-bn¬k`-Iƒ°v hne-bn¬k`-Iƒ°v hne-bn¬ {]tXyI Cfhv.{]tXyI Cfhv.{]tXyI Cfhv.{]tXyI Cfhv.{]tXyI Cfhv. Rs. 150/-
  8. 8. Printed, Published and Owned by C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Tiruvalla, Printed at Sathyam Press. Published at Sathyam Publications, Tiruvalla, Editor: C.V. Vadavana. JEEVA VACHANAM SATHYAM MINISTRIES THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA(S) INDIA Tele/Fax 0469-2619209, 2619005, 2619657 Mobile: 9447126182, 9446026182 E-mail: office@truthintl.org web site: www.truthintl.org Toll free # 1-800-425-1211 REGISTERED Reg. No. 2893/86/M7 Postal Reg. No. KL / TLA / 89 / 2009 -2011 Licence to post Wpp Licence No. KL / TLA/ WPP- 132/ 09-11 Posted On 14th & 29th every month at RMS Thiruvalla Fortnightly JEEVA VACHANAM ì ns‚ hNw Fs‚ Imenv Zo]hpw Fs‚ ]mXbv°v {]Im-ihpw BIp∂pî (k¶o¿Øw 119:105) 8 2010 hw_À 29 tUm. kn.hn. hS-h hS-°cpw sX°cpw 2500 ¬ A[nIw t]Pp-Iƒ... Unssa 1/4 sskkv BI¿j-I-amb Izmfn‰n seX¿ ss_≥UnwKv apJ-hne 1800 cq]- IqSp-X¬ hnh-c-߃°v, aÆm-c-°p-f™n I¨h≥j≥ ASp-ØnsS ΩpsS hS-t° C≥Uy-bn¬ {]h¿Øn-°p-∂ ]e kphn-ti-j-I-∑m-cp-tSbpw ÿew k`-Ifpw, {]-h¿Ø taJ-e-Ifpw k-µ¿-in-°p-hm≥ Fn°p `m-Kyw In-´n.- Ip-i-em- tz-j-W-߃-°p Sp-hn¬ Hcp ck-I-c-amb hn-jbw cwK- {]-th-iw sNbv-XXv Fn- °v IuXp-Ihpw bYm¿-∞hp- ambn tXm∂n. sX-°p-≈-h-cpw hS-°p-≈-hcpw X-Ωn-ep-≈ hyXymk-am-bn-cp∂p hnj-bw. PmXn hy-Xym-kw ap-X¬ XΩn- eSn h-sc -ΩpsS k`m--X-e- Øn¬ ap-f-®p s]m-¥n-bXv sX- °≥ k-`-I--fn-em-Wpt]mepw. At±-l-Øns‚ A`n-{]m-b- Øn¬! ssZh-P---sØ Gcn- bm Xncn®p hni-I-e-w sNøp- ∂-Xv `qj-W-a-s√-¶n-epw ∑- °p-th≠n Aev]w Im-cy-߃- °qSn hni-Zo-I-cn-°-s´. {]kvXpX kphn-ti-j-I≥ sX°sc hne-bn-cp-Øn-b- t∏mƒ sX°-mb Fn°v A-ev]w IpWvTnXw tXm∂n-sb- --¶nepw bmYm¿∞yw aqSn-h°m- m-hn-√-t√m. --ΩpsS Ign-™ 100˛e[nIw h¿jsØ k`m-N- cn{Xw hni-I-ew sNbvXm¬ ssZh-h-N hncp-≤-amb ]e {]-h-W-X-Iƒ°pw, apt∂-‰- ߃-°pw XpS°w Ipdn-®-Xv sX- °p≈ ÿew k`-I-fm-Wv.- tm-b-¬ hn`m-KnbX apX¬ IGM {]ivw hsc ]n∂oSv ]e- Xpw, ]eXpw Ac-tß-dn-bXpw k`-Isf `n∂n-∏n-®Xpw sX- °≥ A®p-X-≠p-I-fm-Wv. HSp- hn---enXm Ct∏mƒ sX°≥ apt∂-‰-hp-ambn hS-s°Øn o- cmfn ]nSpØw S-Øp-∂p. hS-°p≈ k`-I-fn¬ PmXn- hy-Xymkw th¿Xn-cn®p n¿Øn- bn-´n-√, F∂m¬ sX°p-≈ k`- Iƒ PmXn-Xn-cn®v k`-Isf th¿- Xn-cn®p n¿Øn-bn-cn-°p-∂Xv ΩpsS "{_Z-d¨' Nn-¥m-K- Xn°p Xs∂ F∂pw A-]-am-- I-c-am-Wv. tmb¬ km-bn∏p S-Ønb ]e √ S-]-Sn-Iƒ- °pw tijw Ncn{Xw am∏p ¬- ImØ Hcp IdpØ ]m-Smbn C- Xv ne-sIm-≈p-∂p. k`m u- I-bn¬ IS∂p Iq-Snb ]e I- dp-Ø S-]-Sn-Iƒ°pw Np- °m≥ ]n-Sn-®n-´p-≈Xv sX°p- ≈ Nne hoc-iqc ]cm-{I-an-I- fm-Wv. C-h-cpsS Ip’n-X{ia- ߃-°v h-S-°¿ auw Zo£n- ®-Xp-sIm-≠v sX°≥ kwkv- Imcw Adn-t™m Adn-bm-sX- tbm h-S-°p≈ k`-I-fn¬ IS- ∂p-Iq-Sn. ÿew k`-I-fpsS kzmX- ¥y-Ønpw, Xn-a°pw If-¶w Nm¿Øp∂ S-]-Sn-Iƒ h∂- t∏m-sgms° k` s]mXpP-a- ≤yØn¬ Ah-tl-fnX ]m-{X- am-bn-Øo¿∂p. {]K-¤-cm-b - ΩpsS ]e kphn-ti-j-{]-h¿- Ø--I-scbpw IÆocp IpSn-∏n-® ]mc-ºcyw sX°np-≠mbn-cp- ∂p F∂v- Ncn{Xw hne-bn-cp-Øp- ∂ F-√m-hcpw AwKo-I-cn-°pw.- a-lm-m-b sska¨ kmdns‚ Zo-tcm-Zw apX¬ [y-mb sI.-Pn. tXmakns‚ Ic-®n¬ h- sc k-`m Ncn-{X-Øn¬ sX°≥ kw-kvImcw ¬Inb kw`m-h- -I-fm-Wv. C°m-e-b-f-hn-sem- s° hS°v Xn-a-tbmsS thdn´v n∂p F¶nepw sX-°ns‚ kwL-Sm ]mS-h-Øn-epw am- k-vac i‡n-bnepw he™v hS-°p sX-t°m´v S°p∂ ImgvN A]-e-]-o-b-ambn tXm-∂p-∂p. ssZh-h-N--Øns‚ ]hn- {X-X-°p-th≠n hne-sIm-Sp- Ø ΩpsS k`m ]mc-º-cyw Im-‰n¬ ]dØn, cmjv-{So-b-°m- cp-tSbpw {]h¿Ø--ß-fp-tS- bpw tIfocwK-ambn, -Ωp-sS k-`Ifpw Iq´m-bva-I-fpw Xcw- Xm-gvØ-s∏-Sp-∂Xv tim-N-o-b- am-Wv. {]m¿-∞m a√-∑m-tc- °mƒ "a-kn¬ a√-∑m¿' -Ωp- sS k`-I--fn¬ h-∂p IqSp-∂p- thm F-∂v kwi-bn-°-Ww.-^- ≠pw s]m-fn-‰n-Ivkpw C√m-Ø- h¿°v CSw-In-´mØ kaq-l- ambn mw amdn-°-gn-™p. A- [n-Im-c-Øns‚ ad-hn¬ A-gn- ™m-´w kzm`m-hn-I-ambn hcm- sa--¶nepw AXv ssZhk`- bn¬ I-S∂p IqSp-∂Xv hn]- Øm-bn Xocpw. -sX-°m-bm-epw hS-°m-bmepw hN--Øn-te- °v aS-ßn-h-cnI am{X-amWv C- Xn-p-≈ {]Xn-hn-[n. temIsa-ºm-Sp-ap≈ ss__nƒ ]WvUn- X-∑m¿ hN--]-T--Øn-p-]-bp-‡-am- °p∂ Aaqey ]T ss__nƒ. Umf vXntbm-f-Pn-°¬skan-m-cn-bn¬ Zo¿L-Imew thZimkv{X-⁄-m-bn-cp∂ tUm.Nmƒkvssddn-bm¬hnc-Nn-X-am-bXv. ^p´v tm´vkv, d^-d≥kv, ]Z-ß- fpsS A¿∞-߃, hni-Zo-I-c-W- ߃, Ncn-{Xw... thZm-≤ym-]-I¿°pw thZ-hn-Zym¿∞n- Iƒ°pw CS-b-ip-{iq-j-bn-¬ G¿s∏-´n-cn- °p-∂-h¿°pw km[m-c-W-°m¿°pw {]tbm-P-Icw. nc-h[n Ia‚dn Ipdn-∏p-Iƒ {]o ˛ ]ªn-t°-j≥ hne 1000 cq]; (X-h-W-I-fm-bn 500+500) X]m-en¬ e`n-°p-hm≥ 100 cq] X]m¬ Nm¿÷v A[nIw ¬tI-≠-Xm-Wv. _p°p-sN-øp-∂-h¿ M.O./D.D.; Sathyam Publications, Thiruvalla F∂ t]cn¬ Xmsg- Im-Wp∂ hnem-k- Øn¬X]m-¬aptJ-tbm; AxisBank Xncp-h√ {_m©nse kXyw ]ªn-t°- j≥kns‚ A/c 422010200001021 A°u-≠ntem ]W-a-S-bv°m-hp-∂-Xm-Wv. BZy-X-hW 2010 BKÃv 31v apºpw c≠mw XhW HIvtSm-_¿ 30v apºpw AS-bvt°-≠-Xm-Wv. IqSp-X¬ tIm∏n-Iƒ Hcpan®v _p°p -sN-øp-∂-h¿°v {]tXyI Ingnhv e`n-°p- ∂-Xm-Wv. Xncp-h-√m: kXyw ann-kv-{So- kv B m-anse e°n≥]q-cn¬ Bcw-`n-®n-cn-°p∂ Cw-•ojv aoUnbw kvIqfn¬ kp-hn-ti- j {]h¿Ø-I-cpsS a-°ƒ-°v ku-Py ]Tw ¬-Ip-∂p. C.B.S.E. ]T--{I-ao-I-c-W-ß-fp- ≈ k-vIqfn¬ D∂X hnZym- `ymk ne-hmcw ]pe¿-Øp- Ibpw Ip´n-I-fp-sS Ign-hp-Iƒ hnI-kn-∏n-s®-Sp-°p∂ hn-hn[ tImgvkp-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øp-- Ibpw sNbv-Xn-´p-≠v.- t_m¿- UnwKv kuI-cy-ap≈ kv-Iq-fn¬ tgvkdn ¢m v ap-X¬ 10 hsc- bmWv Ct∏mƒ A-Uvan-j≥ B- cw-`n-®n-cn-°p-∂-Xv. kvIqfn-tm-sSm∏w kXyw an-n-kv{So-kns‚ hnhn[ Nmcn- ‰-_nƒ {]h¿Ø--߃°pw C- hnsS XpS°w Ipdn-°pw.- kv- Iqƒ {]h¿Ø--߃ kw_- ‘n-®p Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃°v Xmsg-∏-d-bp∂ sSen-t^m¨ º-cn¬ _‘-s∏-Sp-I. Mob: 0 9435189896 kphn-ti-j-I-∑m-cpsS a°ƒ°v kuPy ]Tw ˛ Xmakw ]Ø-w-Xn´: aÆm-c-°p-f- ™n {_Z-d¨ Akwªn I¨-h≥-j≥ 2011 Pp-hcn 17 apX¬ 23 hsc S-Ø-s∏-Spw. kp-hn-ti-j-I-cmb ]n.-sP. Pbnw-kv, XÆn-tØm-Sv, tPmkv am¶p-Sn, ]p¬∏-≈n, Nm≠-∏n- ≈ ^nen-∏v, aW¿-ImSv F∂n- h¿ {]kw-Kn-°pw. 21-˛mw Xob- Xn tkmZ-cn- k-tΩ-f-hpw 22v _me-kwLw ]Ø-w-Xn´ sk‚¿ GI-Zn ktΩ-f-- hpw S-Ø-s∏-Spw.- IÆq¿: Ccn´n F_-s-k¿ {_-Z-d¨ Akw-ªn-bpsS B- `n-ap-Jy-Øn¬ Ccn´n ]gb _- kv Ãm≥Uv ssaXm--Øn¬ Un-kw-_¿ 17 apX¬ 22 hsc "C-cn´n {IqtkUv' S-Ø-s∏- Spw. kphn-ti-j-I-cm-b -B¿. Ir-jvW≥Ip-´n, Xncp-h-´m¿, sI.-hn. amXyp, aÆmd--Ø-d, cm- P≥ tXma-kv, ASq¿, tIm-in ]n. tXmakv, dm∂n, hn.-F-kv. hdp-Ko-kv, aÆm-d-Ø-d, hn-’- ≥ tP°-_v, Ipº-g, k-t¥m- jv Kn¬_¿´v, Dfn-°¬ Xp-S- ßn-b-h¿ {]kw-Kn-°pw. {Iq- tk-Un-tm-S-p-_-‘n-®v ]c- ky-tbm-Kw, ^manen tIm-¨- {^≥kv, Ip´n-I-fpsS t{]m-{Kmw F∂nh D≠m-bn-cn-°pw. Ccn´n {IqtkUv aW¿ImSv I¨h≥j≥ kv, XÆn-tØm-Sv, h¿§okv sI. Ipcy≥, ]mºm-Sn, hn.-sP. amXyp, ne-ºq¿, tPmkv am¶p- Sn, ]p¬-∏-≈n F∂n-h¿ hN ip{iqj -S-Øpw. kphn-ti-j -Km-b-I≥ sP- bnw-kv tPm¨, ""kv-]n-cn-®z¬ thmbvkv'' tIm´-bw, Km--ip-{iq- j bn-°pw. tkm-Z-co- k-tΩ-f- w, Bcm-[-, bq-Øv -ao-‰nwKv F∂o ip{iq-j-I-fpw D-≠m-bn- cn-°pw. tbm-Km-p-{K-l-Øn-m- bn ssZh-P-Øn-s‚- {]m¿-∞- -- A-`y¿∞n-®n-cn-°p∂p. aW¿ImSv: Cu {]tZ-i-Øp- ≈ {]mtZ--inI {_Z-d¨ k`- Iƒ h¿-jw-tXmdpw tN¿-∂p S--Øp-∂ aW¿ImSv I¨-h≥- j≥ 2011 Pp-hcn 27,-28,29,30 F-∂o Znh-k-ß-fn¬ S-Ø-p- hm≥ I¿Øm-hn-em{i-bn-®p Xo-cp-am-n-®n-cn-°p-∂p. aW¿ImSv PwKvj-n¬ sXm---´n-bn¬ ssaXm-Øp F√m Zn-h-khpw sshIp-t∂- cw 6 ap-X¬ 8.30 hsc S-°p- ∂ Cu a-lm-tbm-K-Øn¬ kp- hn-ti-j--I-cmb ]n.-Pn.- sP-bnw-

×