X¿_n-øØv

          tUm. bqkp-^p¬ Jd-Zmhn

      Bflm¿Y-X-bpsS
      kZv^-e-߃
A√m-lp-hns‚ {]oXn-am{Xw ...
Xm≥ {]Xo-£b¿∏n-°p∂ kºØv in-°p-sa∂v `b-s∏-Sp-tºmƒ Ah≥ Ai-
        -
‡-m-hp-∂p. AtX-kabw A√m-lp-hnv F¥pw hn¬°m≥ Xbm-...
Xe-bW°Sn-bn¬ n∂v Abmƒ°v In´n-s°m-≠n-cp∂-p.
   - - -
    Aß-s-bn-cns° Hcp Znhkw Xe-bW s]m°n-tm-°n-bt∏mƒ Zom¿
    ...
Xv.''
     km[m-cWIm-cy-߃ C_m-ZØmbn amdp∂p
        - -      -
   Bflm¿YX Hcp "Cen-Ivkn¿' (hnhn-[tem-lß...
n_-‘- sh-°p∂-Xv {it≤-bam-Wv. Imc-Ww, mhns‚ h¿Ø-am-߃ F√m-
      -          -             -
bvt...
Imcy-߃ tsc-sNmtΔ S-°m≥ Bflm¿YX Bhiy-am-Wv. kXyw ÿm]n-X-
am-hmpw anYy XI-cmpw ∑ hym]n-°mpw oXn ne-n¬°mpw A‘-Im-
chpw Ao-Xnb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Qurdawi

1,449 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Qurdawi

 1. 1. X¿_n-øØv tUm. bqkp-^p¬ Jd-Zmhn Bflm¿Y-X-bpsS kZv^-e-߃ A√m-lp-hns‚ {]oXn-am{Xw e£yw sh®v Bflm¿Y-XtbmsS I¿a-߃ sNøp- - tºmƒ AXv Pohn-XØn¬ nc-h[n kZv^e߃ {]Zmw sNøpw. Ah-bn¬ - - - NneXv NphsS hnh-cn-°mw. Bfl-im¥n hm°pw {]hr-Ønbpw Bflm¿-YamsW-¶n¬ AXv ax-im-¥nbpw lrZ-b- hn-im-eXbpw ¬Ipw. ImcWw, A√m-lp-hns‚ {]oXn F∂ GI-e£y-Øn¬ - - Ahs‚ a v tI{μo-Icn-°pIbmWv. ssZhn-I{]oXn tSn-Øcp∂ am¿K-Øn- - - eqsS Ncn-°pI F∂ Hscm‰ e£yta Ah-p≈q. e£yw hy‡-am-hp-Ibpw AXn-te-°p≈ am¿Kw hfhpw Xncn-hp-an-√m-ØXm-hp-Ibpw sNbvXm¬ hgn-IfpsS - - B[n-Iytam B{K-lßfpsS G‰p-ap´tem ap-jys Akz-ÿtm N©-etm - - B°p-Ibn-√.- GI-ssZ-hhn-iz-kn-bmb ap-jys H‰ bP-am-≥ am{X-ap≈ ASn-abmbn - - - A√mlp D]-an-°p-∂p-≠v. _lp-ssZ-hhn-izm-knsb [mcmfw bP-am-∑m-cp≈ ASn- - - a-tbmSpw D]-an-°p∂p. B bP-am∑m-¿ Hmtcm-cp-Øcpw ]c-kv]c hncp-≤amb - Imcy-߃ Ah-tmSv Iev]n-°p-∂p. Ah¿ Hmtcm-cp-Øcpw Ah-n¬ n∂v B{K- ln-°p∂Xv ]eXcw Imcy-ßfmWv. Aßs Ahs‚ e£yhpw a- p-sa√mw - inYn-e-am-hp∂-p. ""A√mlp CXm Hcp DZm-lcWw ]d-bp∂p: Hcp ap-jy≥, ZpjvS≥amcpw - Ahs Xm¥m-ß-fn-te°v ]nSn-®p-h-en-°p-∂h-cp-amb AtIw bP-am-∑m¿ Ahs‚ DS-a-ÿ-X-bn¬ ]¶m-fn-I-fm-Wv. as‰m-cm-tfm, Htc-sbmcp bP-am-s‚ Zmk≥. Cu c≠p-t]-cp-sSbpw Ahÿ Hcp t]mse-bm-hp-tam?'' (A- p-a¿ 29). Aßs A√m-lp-hnv am{Xw Bflm¿Y-ambn hgn-s∏-Sp∂-Xn-eqsS CX- c¿°p≈ hgn-s∏-Sen-s‚ mi-Øn¬ n∂v hnizm-kn-bmb ap-jy≥ tamNw - tSp∂p. Zom-dn-s‚bpw Zn¿l-an-s‚bpw taØcw hkv{X-ß-fpsSbpw ASna in°p-∂p. A√m-lp-hnv am{Xw hgn-s∏-Sp∂-h≥ sFiz-cy-]q¿W-m-bn-Øo-cp∂p. Bflob i‡n Bflm¿YX (C-Jvemkzv) hºn® Bflob i‡n tSn-Øcp∂p. I¿a-ß- - fpsS BXy-¥n-I e£y-ambn kº-Øn-stbm ÿm-am-ßsftbm IW-°m- - - - - °p∂h≥ Atß-b‰w _e-lo-m-Wv. Xm≥ B{K-ln-°p∂ Imcy-ßfpsS ISn- - - ™m¨ ssI∏n-Sn-bn-sem-Xp-°n-b-h-cpsS ap∂n¬ Ah≥ AXy¥w Zp¿_-e≥. Bbn-cØn mq‰n ap∏Ønsbm∂v k^¿ Ccp-]Øn-sb´v -
 2. 2. Xm≥ {]Xo-£b¿∏n-°p∂ kºØv in-°p-sa∂v `b-s∏-Sp-tºmƒ Ah≥ Ai- - ‡-m-hp-∂p. AtX-kabw A√m-lp-hnv F¥pw hn¬°m≥ Xbm-dmb Hcp-h≥ - hºn® i‡nbpw Ign- h p- I fpamWv tSn- s bSp- ° p- ∂ Xv . Aßs Xs‚ Bflm¿YX hgn F√m `uXn-Ii‡n-Itf-°mfpw anI® i‡n Ahv e`n-°pw. - - - kmCu dnt∏m¿´v sNbvX Hcp lZo-kn¬ (k-Zv Zp¿_-ew), A√m-lp- hns‚ {]oXn- am{Xw e£y-am°n I¿a-߃ Ap-jvTn-°p--∂h¿°v ssIh-cp∂ i‡n-bpsS tXmXv hc-®p-Im-Wn-°p-∂p-≠v. A-kn(-d)¬ n∂v nth-Zw: A√mlp BIm-isØ krjvSn-®t∏mƒ A-Xv BSn-bp-ebm≥ XpS-ßn. At∏mƒ Ah≥ - - ]¿h-X-߃ krjvSn®v AXn¬ ÿm]n-®p. At∂cw ]¿h-X-ß-fpsS kr-jvSn- ∏n¬ A¤p-Xs∏´ ae-°p-Iƒ tNm-Zn®p: "mYm, ]¿h-Xßtf-°mƒ i‡-amb - - - h√Xpw ns‚ krjvSn-Ifn¬ D-t≠m?' A√mlp ]d™p: "Xo¿®-bm-bpw; Ccp- - ºm-WXv.' ae-°p-Iƒ tNmZn®p: "mYm, Ccp-ºn-t-°mƒ i‡-amb h-√Xpw ns‚ - krjvSn-I-fn¬ Dt≠m?' A-√mlp ]d™p: "AsX; Xobm-W-Xv.' ae-°p-Iƒ tNmZn®p: "mYm, Xo-tb-°m-ƒ i‡-amb h√Xpw ns‚ krjvSn-Ifn¬ Dt≠m?' - A√mlp ]d™p: "D≠v; sh≈-am-WXv.' ae-°p-Iƒ tNmZn®p: "mYm, sh≈tØ- - °mƒ i‡-amb h√-Xpw ns‚ krjvSn-Ifn¬ Dt≠m?' A-√mlp ]d™p: "Xo¿®- - bmbpw; Im‰m-WXv.' ae°pIƒ ho≠pw tNmZn®p: "m-Ym, Im‰nt-°mƒ i‡- - amb h√Xpw ns‚ krjvSn-Ifn¬ Dt≠m?' A√mlp ]d™p: "D≠v; Xs‚ CS- - Xp-ssI-t]mepw Adn-bmsX he-Xp-ssI-sIm≠v Zmw sNøp∂ ap-jy≥.' `uXnI i‡n-Itf-°mƒ atlm-∂XamWv Bflobi‡n F∂v Cu l- - - - Zokv ]Tn-∏n-°p∂-p. AXm-bXv, A√m-lp-hn-ep≈ Bflm¿Y-Xbm¬ am{Xw I¿aw - - sNø∂ ap-jy≥ BWn-bSn-®t]mse Dd-∏n-®p-n¿Ønb ae-Itf-°m-ƒ, ae- Xp- - - - c-°p∂ Ccp-ºn-t-°mƒ, Ccp-ºp-cp-°p∂ A·n-tb-°mƒ, A·n-bW°p∂ sh≈- - - tØ-°mƒ, Pe-hm-ln-bmb Im‰n-t-°mƒ i‡-m-bn-cn-°p-sa∂-¿Yw. CtX Bibw [zn-∏n-°p∂ Hcp IY Camw K men Xs‚ Clvbm Deq-an- ±o-n¬ D≤-cn-®n´p-≠v. Bflm¿YX Hcmƒ°v ¬Ip∂ Akm-[m-cWamb i‡n- - - hn-ti-jamWv AXn¬ {]Xn-]m-Zn-°p-∂Xv. - IY-bn-ß-s-bm-Wv: Hcn-S-sØmcp ssZh-Zm-k-p-≠m-bn-cp∂-p. Xm≥ Pohn- °p∂ {]tZ-iØv P-߃ Bcm-[n-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ Hcp hr£sØ Ipdn®v tI´dn™ At±lw AXv sh´n-ap-dn°m≥ tImSm-en-bp-ambn ]pd-s∏´p. hgn-bn¬ C_veokv At±-lsØ XS-™p. B acw sh´-cp-sX∂v C_veokv Abm-tfmSv Bh-iy-s∏-´p. At±lw hg-ßn-bn-√. Ah¿ XΩn¬ G‰p-ap-´n. At±lw C_veo- kns ae¿Øn-bSn-®p. At∂cw C_veokv Hcp IpX{¥w {]tbm-Kn-®p. C_veokv - ]d™p: ""Xm¶ƒ B hr£w apdn-°msX Xncn-®p-t]m-IWw. AXv apdn-®Xp-sIm≠v - - Xm¶ƒ°v bmsXmcp {]tbm-Phpw e`n-°m-n-√. AXv apdn-®p-If™m¬ Bfp- - - - Iƒ thsd acsØ Bcm-[n-°pw. AXn-m¬ Ct∏mƒ Xm¶ƒ Xncn-®p-t]m-hp-I- bm-sW-¶n¬ C∂p-ap-X-ep≈ Hmtcm Znh-k-hpw Hmtcm Zom¿ hoXw Rm≥ Xm¶ƒ°v ¬In-s°m-≠n-cn-°pw. Xm¶-fpsS XebW-°Sn-bn¬ RmXv sh°pw. Xm¶ƒ°v AXv {]tbm-Ps∏-Sp-Ømw. Zcn-{Z¿°v Zmw sNøp-Ibp-am-hmw.'' Zo¿L- - - - kw`m-jWØnp tijw At±lw hg-ßn. C_veokv ap≥Iq-dmbn √ Hcp kwJy - - ¬Ip-Ibpw sNbvXp. XpS¿∂p≈ Znh-kßfn¬ Hmtcm Zn¿lw hoXw Xs‚ - - c≠m-bn-cØn-]Øv - s^{_p-hcn ]Xn-aq∂v
 3. 3. Xe-bW°Sn-bn¬ n∂v Abmƒ°v In´n-s°m-≠n-cp∂-p. - - - Aß-s-bn-cns° Hcp Znhkw Xe-bW s]m°n-tm-°n-bt∏mƒ Zom¿ - ImWp∂-n√. GXm-pw mfp-Iƒ Abmƒ £atbmsS ImØn-cp∂-p. hgn-bn¬sh®v - I≠ B kplrØv Xs‚ hmKvZmw ]men-°p-sa∂v Abmƒ {]Xo-£n-®p. ]t£ ImØn-cn∏v hrYm-hn-em-bn. HSp-hn¬ tImSm-en-bp-ambn ho≠pw Abmƒ acw apdn- °m-mbn ]pd-s∏-´p. hgn-bn¬ sh®v B ]gb kplr-Øv (C-_veo-kv) Abmsf I≠p-. acw apdn-°p∂-Xn¬ n∂v ]n¥n-cn-bm≥ C_veokv Bh-iy-s∏-´p. hg-ßp- ∂n-s√∂v I≠-t∏mƒ `oj-Wns∏-SpØn. HSp-hn¬ Ccp-hcpw G‰p-ap´n. ]t£ C_veokv hfsc njv{]-bmkw Abmsf Iogvs]-Sp-Øn. Abmƒ tNmZn®p: ""CØ-hW F-s∂ tXm¬]n-°m≥ ns°ß-s-bm- Wv km[n-®Xv?'' C_veokv ]d™p: ""I-gn™ XhW o Fs∂ tXm¬]n-®p. - Imc-Ww, A∂v ns‚ tIm]w A√m-lp-hnv th≠n-bm-bn-cp-∂p. AXn-m¬ Xs∂ Fs∂-°mƒ i‡n n-°p-≠m-bn-cp-∂p. F∂m¬ CØ-hW o tIm]n-®Xv Zom¿ e`n-°m-ØXp-sIm-≠m-Wv. AXp-sIm≠p Xs∂ apºp-≠m-bn-cp∂ i‡n Ct∏mƒ - n-°n-√. o Fs‚ apºn¬ ]cm-Pbs∏-Sm-p≈ Imc-WaXm-Wv.'' - - - - kº-Øn-p-th-≠n-bp≈ tIm]-hpw A√m-lp-hnv th≠n-bp≈ tIm]-hpw XΩn-ep≈ A¥camWnXv. A√m-lp-hn-tmSv Bflm¿YX ImWn-°p-∂h≥ {]tem- - `--߃°v hiw-h-Z-m-hp-I-tbm `oj-Wn-Iƒ°v hg-ßp-Itbm C√. {]hm-N-I- mWv Ahs‚ amXrIm]pcp-j≥. {]t_m-[-am¿K-Øn¬ n∂v X-s∂ XS- bp∂Xnv th≠n A[n-Im-chpw kºØpw ÿm-am-ßfpw hmKvZmw sNbvX - i{Xp-°tfmSv ZrV-kz-cØn¬ {]-hm-NI≥ ]d™p: ""A√m-lp-hm-W, Cu ZuXyw - - - Dt]-£n-°p-∂Xnp n-߃ Fs‚ he-Xp-ssI-bn¬ kqcy-sbpw C-SXp-ssI-bn¬- N{μ-sbpw sh®p X-∂m-epw Rm≥ A{]-Imcw sNøn-√.'' k-ºØntmtSm A[n- - Im-ctØmtSm Xocp-ta-n-bpsS a-kn¬ h√ Xm¬]-cy-hp-ap-≠m-bn-cp-s∂¶n¬ At±- - - l-Øns‚ {]Xn-IcWw Zp¿_-eam-hp-am-bn-cp∂-p. - - {]h¿Ø-ssc-¥cyw Bflm¿YX Hcphv nc-¥cambn I¿a-߃ Ap-jvTn-°m-p≈ {]tNm- - - Zw ¬Ip∂-p. P-߃°v th≠n {]h¿Øn-°p-∂h≥, DZ-c-]q-c-W-Øntm ssewKn-IXr-jvWbpsS ia-Øntm th≠n {]h¿Øn-°p-∂h≥ Xs‚ B{Klw - - - k^-eam-hmsX hcp-tºmƒ {]kvXpX DZyaw Ah-km-n-∏n-°p∂-p. t]cnpw {]i- - kvXn°pw th≠n I¿a-߃ Ap-jvTn-°p∂h≥ Xs‚ e£yw hnZq-cam-sW∂v - a n-em-°p-tºmƒ ]nd-tIm´-Sn-°p∂p. `c-Wm-[n-Im-cnbpsS {]oXn e`n°W-sa∂ Dt±-iy-tØmsS {]h¿Øn-°p∂-h≥ Abmƒ ÿm-{`-jvSm-hp-∂tXmsS As√- - ¶n¬ acn-°p∂-tXmsS ]n≥am-dp-∂p. F∂m¬ A√m-lp-hnv th≠n {]h¿Øn-°p∂-h≥ Hcn-°epw Xs‚ I¿a- ߃ n¿Øp-Itbm AXn¬ n∂v ]nd-tIm´-Sn-°p-Itbm C√. ImcWw Ah≥ {]h¿Øn-°p-∂Xv nXypw Hcn-°epw in-°m-Øhp-amb A√m-lp-hnv th≠n- - - bm-Wv. Ahs‚ kØ-b√m-ØsXm-s°bpw iz-camWv. - - - AXn-m-emWv ]q¿hn-I¿ ]d-™Xv: ""A√m-lp-hn-p-th-≠n-bp≈ I¿a-߃°v ssc-¥cy-ap-≠m-hpw. A√m-lp-th-Xc¿°p≈ I¿a-߃°v CS-°p-sh®v ne-®p- - - t]m-hpw. F°m-eØpw Fhn-sSbpw Aß-s-bmWv kw`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂- Bbn-cØn mq‰n ap∏Ønsbm∂v k^¿ Ccp-]Øn-sb´v -
 4. 4. Xv.'' km[m-cWIm-cy-߃ C_m-ZØmbn amdp∂p - - - Bflm¿YX Hcp "Cen-Ivkn¿' (hnhn-[tem-lßsf kz¿W-am°n am-‰m≥ - - Ign-bp∂ Hcp km¶¬]nI {Zmh-Iw) BWv. Ap-hZo-btam km[m-cWtam - - - Bb I¿a-ßfpsS ta¬ AXv Hgn-®m¬ Ahsb AXv C_m-ZØm°n am‰pw. - {]hm-NI≥(k) kAvZn(-d)-tmSv ]d™p: ""A√m-lp-hns‚ {]oXn Dt±-in®v - o F¥v sNe-h-gn-®mepw AXns‚ t]cn¬ n°v {]Xn-^ew e`n-°pw. o ns‚ `mcy-bpsS hmbn¬ sh®v sImSp-°p∂ Dcp-f°v t]mepw'' (_p-Jm-cn, apkvenw). Ah-cpsS hni∏pw Zmlhpw Ah¿ sNe-hgn-°p-∂Xpsa√mw A√m-lp-hn-¶- - - ep≈ ∑-bpsS IW-°p-]p-kXIØn¬ tcJ-s∏-Sp-Øs∏-Spw; Ah A√m-lp-hns‚ v- - - - am¿K-Øn-em-bn-cn-°p-t∂-StØmfw Imew. ssZhn-IZo-ns‚ D∂-aØn-mbn Hcp - - - - apkvenw CØcw Imcy-߃ n¿h-ln-°p-tºmƒ Ah "A√m-lp-hns‚ am¿K-Øn¬' Bbn-Øo-cp∂-p. ssZhn-IkcWn-bnse t]mcm-´Øn-mbn Hcp IpXn-csb ]cn-]m- - - - en-°p∂-Xn-p≈ {]Xn-^ew hfsc t{ijvTam-bn-cn-°p-sa∂v {]hm-NI≥ ]Tn-∏n®p. - - - A_q-lp-dbvdbn¬ n∂v nth-Zw: {]hm-NI≥ ]d™p: ""A√m-lp-hn¬ ASn- - - - bp-d®p hn-iz-kn®pw Ahs‚ hmKvZm-߃ kXy-am-sW∂v AwKo-Icn®pw A√m- - - - - lp-hns‚ am¿K-Øn¬ Hcmƒ Hcp IpXncsb {]tXyIw t]m‰n-h-f¿Øn-bm¬ AXns‚ Xo‰bpw IpSnbpw aehpw aq{X-hp-sa√mw A¥y-m-fn¬ Ahs‚ ∑- bpsS Xpem-kn-ep-≠m-hpw'' (_p-Jm-cn, apkvenw). I¿aw sNbvXn-s√-¶nepw ]q¿W {]Xn-^ew Bflm¿Y-ambn I¿a-߃ Ap-jvTn-°p∂-hv GsX-¶nepw I¿aw ]q¿Øn- bm-°m≥ Ign-™n-s√-¶nepw B I¿a-Øns‚ ]q¿W-amb {]Xn-^ew tSm≥ Ign- bpw. ""Hcph≥ A√m-lp-hn-te°pw Ahs‚ ZqX-n-te°pw ]em-bw sNøp-∂h- mbn kzh-k-Xn-bn¬ n∂v ]pd-s∏-Sp-Ibpw hgn°psh®v ac-W-s∏-Sp-Ibpw sNbvXm¬ Ahs‚ {]Xn-^ew A√m-lp-hn-¶¬ Dd-®Xp-Xs∂.'' - - A-kn(-d)¬ n∂v nth-Zw: {]hm-NIs‚ IqsS X_q°v bp≤w Ign™v - R߃ aS-ßn-sb-Øn. At∏mƒ {]hm-NI≥ ]d™p: Nne Bfp-Isf aZo-- - bn¬ hnt´®p-sIm-≠mWv mw ]pd-s∏´-Xv. mw Hmtcm Xmgvhc Xm≠n-°S°p- - - tºmgpw Ah¿ (am--kn-I-am-bn) tΩm-sSm-∏-ap-≠m-bn-cp∂-p. {]bm-k-ß-fmWv Ahsc XS-™p-n¿Øn-bXv'' (_p-Jm-cn). - A_p-±¿Zm-C¬ n∂v nth-Zw; {]hm-NI≥ ]d™p: ""cm{Xn-bn¬ Fgpt∂‰v - a-kvI-cn-°-W-sa∂ Dt±-iy-tØmsS Hcmƒ Xs‚ hncn-∏n¬ InS-∂p-d-ßp-∂p. F∂m¬ Dd°w AXn-Pbn-®Xn-m¬ {]`m-XØnte Ah≥ DW¿∂p-≈q. F∂mepw - - Ah≥ Dt±-in-®Xv A√mlp tcJ-s∏-Sp-Øpw. AXv Xs‚ mY≥ Ahv ¬Ip∂ Zm-am-Wv'' (-km-Cu, C_vp-am-P). {]hm-NI≥ ]d™p: ""kXy-k‘ambn Bsc-¶nepw A√m-lp-thmSv c‡- - - - km£yw (i-lm-ZØv) Bh-iy-s∏´m-¬ A√mlp Ahs c‡-km-£n-bpsS ]Z- - hn-bn-te-°p-b¿Øpw; Ah≥ Xs‚ hncn-∏n¬ InS-∂mWv acn-°p-∂sX-¶n-epw'' (ap- kvenw). c‡-km-£y-Øn-p≈ tX´w kXy-k‘am-bn-cn-°Wsa∂v Cu Xncp-hNw - - - - - c≠m-bn-cØn-]Øv - s^{_p-hcn ]Xn-aq∂v
 5. 5. n_-‘- sh-°p∂-Xv {it≤-bam-Wv. Imc-Ww, mhns‚ h¿Ø-am-߃ F√m- - - - bvt∏mgpw Df-fn¬ X´n-s°m-≠p-≈Xm-hWsa-∂n-√t√m. - - - - Bflm¿Y-ambn I¿aw sNøp-∂h≥ AXv icn-bmb cq]-Øn-e√ sNøp- - ∂sX-¶n¬ t]mepw, Ahs‚ kZp-t±-iyw ]cn-KWn-®v B I¿aw aqew A√m-lp- - hn-te-°Sp-°m≥ Ign-bpw. Ahs‚ Dt±iyw Ahv in]m¿i-Imbn hcpw. AXv - - Ahs‚ I¿a-Ønse yq-XIƒ ]cn-lcn-°pw. _pJm-cn-bpw apkvenapw dnt∏m¿´v - - sNbvX Hcp lZo-kn¬ C-ßs ImWmw:- Hcmƒ aq∂v cm{Xn-Ifn¬ Zmw sN-øp-Ibp-≠m-bn. ]t£, bmZrOn-Iambn - - - BZy Znhkw At±-lØns‚ Zmw e`n-®bmƒ Hcp I≈-m-bn-cp∂-p. c≠mw Zn- - - hkw AXv e`n-®Xv Hcp hy`n-Nm-cn-Wn-°m-bn-cp∂-p. aq∂mw Znhkw AXv e`n-®- - bmƒ Hcp [n-Im-bn-cp-∂p. F∂m¬ GX-hÿbnepw At±lw A√m-lp-hn-s - - - kvXpXn-°p-am-bn-cp∂-p. AXn-m¬ A√mlp Abm-fpsS lrZ-bØn¬ ssÿcyhpw - a- nv hnim-eXbpw ¬Im≥ Dt±-in-®p. Hcp Znh-kw kz]vØn¬ Hcmƒ - - h∂v At±-ltØmSv ]d-™p: ""Hcp I≈v Xm¶ƒ kzZJ ¬-In-bn-t√. Hcp]t£ - AXp-aqew A-bm-ƒ Xs‚ tamjWw Ah-km-n-∏n-t®-°mw. AXp-t]mse B hy`n- Nm-cnWn Ah-fpsS thiym-hrØn Ah-km-n-∏n-t®-°mw. B [n-I≥ ns‚ {]hr- Øn-bn¬ n∂v ]mT-apƒs°m-≈p-Ibpw A-√mlp Xn°v ¬In-bXn¬ n∂v - sN-ehgn-°p-Ibpw sNbvtX-°mw.'' Dt±-iy-Øns‚ ]cn-ip≤n ImcWw Abm-fpsS - - Zmw A√mlp kzoI-cn-®p. {]Xn-k‘n L´ß-fnse ssZhnI klmbw njvIf¶mb hnizm-kn°v Dd-ßmØ IÆp-ItfmsS A√mlp Imh¬n- - - - - ¬°pw. hn]-Øp-Ifpw {]bm-kßfpw hebw sNøp-tºmƒ Ahs Xn-®m°n - A√mlp amdn-n¬°p-Ibn-√. Ahs‚ {]m¿Y-°v A√mlp DØ-cta-Ipw. Ahs‚ - - hnfn tIƒ°pw. Ahs Bh-cWw sNbvXn´p≈ _p≤n-ap´p-Iƒ Zqco-Icn-°pw. - Cu hnj-bIambn Jp¿-B≥ hnh-cn® A¤p-XIcamb H∂mWv _lp-ssZ- - - - - - h-hn-izm-kn-IfpsS {]m¿Y-°p≈ A√m-lp-hns‚ DØcw ¬I¬: ""Ah¿ Hcp - - I∏-en¬ bm{X sNøp-Ibm-Wv. At∂cw AXn-i‡amb Im‰pw tImfp-ap-≠m-hp- - - - ∂p. mm-`m-KØp-n∂pw ]Sp-Iq-‰≥ Xnc-am-eIƒ B I∏-enp tsc Db¿∂p- - - h-cp-∂p. B hn]-Xvk‘n-bn¬ Ah¿ Bflm¿Y-X-tbmsS A√m-lp-hn-tmSv tIgp∂-p. A√mlp Ahsc c£n-°p-∂p. ]n∂oSv Ah¿ hm°v am‰p∂-ps≠-¶n- - epw'' (bq-pkv 22,-23). A√m-lp-hn-tmSv Bflm¿Y-ambn {]m¿Yn-®Xn-m-emWv Ahsc c£-s∏-Sp- - Øp-∂Xv. B kμ¿`-Øn¬ ASn-ÿm-{]-Ir-Xn-bn-te°v Ah¿ aS-ßn-h∂p. A√m- - - lp-h√mØ as‰mcp ssZhhpw Ah-cpsS a- n-te°v IS-∂p-h∂n-√. A√m-lp- - - hns‚ Ap-{K-lØm¬ njvIf¶cmb Zmk∑m¿ C√m-Ø Hc-hÿ `qan-bn¬ - - - - D≠m-hn-√. `uXn-IPo-hn-XØnv sh≈hpw hmbphpw F{]-Imcw An-hm-cy-amtWm - - A{]-Imcw Bflob Pohn-XØnv AØ-c°m¿ AXy-¥m-t]-£n-Xam-Wv. - - - kaq-lßfpsS c£ - - Bflm¿Y-XbpsS ^ew ]c-tem-IPo-hn-XØn¬ ]cn-an-Xa√. AYhm A- - - - - - √m-lp-hn-¶¬ I¿a-߃ kzoIm-cy-am-hp-I, kz¿Kw tSp-I, c-IØn¬ n∂v tamNn- - X-m-hpI F∂n-hbn¬ HXp-ßp-∂X√ AXv. AXn-ep-]cn-bm-bn, Cl-tem-IØnse - - - - Bbn-cØn mq‰n ap∏Ønsbm∂v k^¿ Ccp-]Øn-sb´v -
 6. 6. Imcy-߃ tsc-sNmtΔ S-°m≥ Bflm¿YX Bhiy-am-Wv. kXyw ÿm]n-X- am-hmpw anYy XI-cmpw ∑ hym]n-°mpw oXn ne-n¬°mpw A‘-Im- chpw Ao-Xnbpw C√m-Xm-hmpw miØn¬ n∂v kaq-l߃ ap‡-am-hmpw - AXv An-hm-cy-am-Wv. Bflm¿YX A{]-Xy-£am-hp-Ibpw Im]Syw cwK-{]-thiw - sNøp-Ibpw I]-S∑m-cpsS i_vZw D®-Øn-em-hp-Ibpw Ah-cpsS Nc-°p-Iƒ hn‰- gn-°s∏-Sp-Ibpw sNøp-tºm-gmWv PohnXw Xmdp-am-dm-hp-Ibpw k¥p-en-XXzw jvS- - s∏-Sp-Ibpw sNøpI. AØcw Bfp-Iƒ°v ˛Ah-cpsS tZtl-OIfp-sSbpw `uXn- - - - Ihpw £Wn-Ihp-amb Xm¬]-cy-ßfp-sSbpw am¿K-Øn¬˛ oN∑msc ]pWy-hm- - - f≥amcpw, ]nim-Np-°sf amem-Jamcpw, I≈∑msc amy-∑m-cp-ambn Nn{Xo-Icn- - - °mpw amy-∑m¿s°-Xnsc Btcm-]Wßfp-∂bn-°mpw nc-]cm-[n-Iƒs°-Xnsc - - - - I≈w {]N-cn-∏n-°mpw aco-Nn-Isb sh≈-am-°mpw bmsXmcp kt¶m-N-hp- ap≠mhn-√. Cl-tem-ItØmSpw ]Ww, Io-¿Øn, ÿm-am-߃, tXrXzw t]m-ep≈ - - AXns‚ hymP-`m-hßtfm-Sp-ap≈ t{]a-amWv ^tdm-ham-scbpw GIm-[n-]Xn-I- - - - - sfbpw krjvSn-®Xv. I]-S∑m-cmWv AXnv Ah¿°v If-sam-cp-°p∂-Xv. Ah¿ - Ah-cpsS ]mZ-߃ sXm´phμn-°p-∂p. Ah-cpsS F√m {]h¿Ø--ß-sfbpw ymbo-Icn-°p-∂p. mi-Øn¬ n∂pw XI¿®-bn¬ n∂p-sa√mw Hcp P-Xsb - c£n-°m≥ Ign-bpI A√m-lp-hnv th≠n ne-sIm-≈p∂h¿°v am{X-am-Wv. Npcp- °-Øn¬, Bflm¿YX sIm≠-√msX Cl-]c c£ {]m]n-°m-m-hn-√. (A∂-nøØp h¬ CJvemkzv F∂ ]pkvXIØn¬ n∂v). - - - hnh: A_q-Z¿dv FS-bq¿ c≠m-bn-cØn-]Øv - s^{_p-hcn ]Xn-aq∂v

×