hmfyw 11 e°w 11 H‰-{]Xn 2.50 cq] hm¿jnI hcn-kwJy 50 cq]                                  ...
2    ]cn-jZv hm¿Ø                                                   ...
2011 sk]vXw-_¿ 1 ˛ 30         -                                         ...
4   ]cn-jZv hm¿Ø                                                    ...
Parishad vartha oct1-15
Parishad vartha oct1-15
Parishad vartha oct1-15
Parishad vartha oct1-15
Parishad vartha oct1-15
Parishad vartha oct1-15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Parishad vartha oct1-15

838 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parishad vartha oct1-15

 1. 1. hmfyw 11 e°w 11 H‰-{]Xn 2.50 cq] hm¿jnI hcn-kwJy 50 cq] PARISHAD VARTHA-]-cn-jZv hm¿Ø 2011 HIvtSm_¿ 1 ˛ 15 tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv {]kn-≤o-I-cWw parishadvartha@gmail.com thWw as‰mcp tIcfw : hnI-k Iymº-bnnte°v Krl-kµ¿i-w {]mtZ-inI hnI-k {]iv߃ a-kn-em-°¬ - - {]iv ]T-w ]pkvXI eLp-teJ {]N-cWw {]mtZ-inI PmY-Iƒ - ho´p-ap‰ ¢m p-Iƒ Iem-Pm-YIƒ kwÿm-Xe ]Z-bm{X - - ""thWw as‰mcp tIcfw F∂ S-Øm-p-t±-in-°p-∂p. bmk-߃ ÿmbn-bmbn ]cn-l-cn-t]cn¬ hn]p-e-am-sbmcp P-Iob F¥p-sIm≠v Cu Iymº-bn≥? °m≥ Ign--™n--s√-∂-XmWv Ap-`- t]Pv hnI-k Imº-bn≥hnZym- ` ymk ]cn- ] m- S n°v tIcfimkv{X-km-lnXy ]cn-jØv cq]w P-߃°v sa®-s Regd No of News- paper KERMAL/2001/10969 Regd No. KL/CT/53/ hw. C°m-e-b-f-hn¬ tIc-f-Ønse ]cn- ÿ nXn am- { X- a - √ , kmaq- l y 5 {]h¿Ø ]cn-]mSn-Iƒ¬In-bn-cn-°-bm-Wv. tIc-f-Øn¬ 2009-11 Licence to post without pre-payment at A¥-co-£hpw henb tXmXn¬ aen-{]Nm-c-Øn-ep≈ hnI-k bhpw RMS Calicut. L No. KL/PMG/NR/WPP/6/KKD/09-11∏´ -s∏-´n-cn-°p-∂p. ΩpsS `mjbpw am-sW-∂Xpw {it≤-bam-W.v Ch-sb- - hnI-kn-e]mSv- - -hnI-k ]cn-]m-Sn-Ifpw sIm≠v P- Pohn-Xhpw {]Ir-Xn-bpsS k¥p-en- kwkvIm-chpw Ah-aXn-°s∏-Sp-∂p. - - sbm∂pw Imcy-ambn {]Xn-tcm-[n- tIc-fØns‚ khn-tijXIƒ -ßfpsS PohnX {]bm-k-߃ ]cn- X-amb ne-n¬∏pw Dd-∏m-°mmh- P-ßfn¬ s√mcp `mKw ISw- - °m≥ Ign-bp-∂n-√. ka-c-߃ ]cn-K-Wn®pw ]cn-j-Øns‚ Ap-l-cn-°mm-Ip-∂n-√. Chn-SpsØ iy- s ∏´p≈- X mWv ]cn- j - Ø ns‚ hm-ßn-bmWv Pohn-°p-∂-Xv. Ah¿ ]eXpw H‰-s∏-´-p t]mIp-∂p. Zcn-{Z-- `-hßfn-eqsS Cu´w IqSn-h∂ ne- - -{][m {]ivßfmb D¬]m-Zap- - - - - hnI- k - - I ym- º - b n≥. ""as‰mcp c≠‰w Iq´n-ap-´n-°m≥ {]bm-k-s∏- cpsS Iq´mbva t]mepw ka-c-cw-K- ]mSpIƒ Iq´n-t®¿Øpw D≈ Hcpc-Sn∏v, kmwkvIm-cnI cwKsØ A]- tIcfw km[y-am-sW∂ ip`m-]vXn- Sp- ∂ p. Nne¿°m- I - s ´, tIcfw ß-fn¬ D≠mIp-∂n-√. Cu kml- hnI- k kao- ] w ChnsSN-bw, am^n-bm-h¬I-cWw, hnZym-k- - hn-izmkw {]N-cn-∏n°mpw AXn-p- tSnb t-´-ß-fpsS KpW-߃ N- c y- Ø n¬ Itºm- f - b p- ‡ nsb apt∂m´p shbv°p-Ibm-Wv. hnI-k- -º-∂cpsS sXmgn-en-√m-bva, {]Ir-Xn- - th≠n P- I ob Iq´m- b v a - b n¬ t]mepw Ap-`-hn-°m≥ Ign-bp-∂n- tNmZyw sNøp-∂Xpw {]Xn-tcm-[n-°p- -sa-∂m¬ kaq-l-Øns‚ ka-{K-hn-`h[q¿Øv F∂n-hsbms° IqSn- - - - Bfl-hn-izmkw h¿[n-∏n-°mpw √. Ah-cp-tS-X√mØ Imc-W-ß-fm- ∂-Xp-amb Bi-b]chpw {]mtbm-Kn- - - amb ]cnh¿Ø- - s a∂ ne-h-cn-IbmWv. hnhn[ Imc-Wßfm¬ - - - imkv{X {]NmcWhpw {]Ir-Xn-kw- emWv CXnv Ign-bm-ØXv. Ah-iy- - I-hp-amb {]h¿Ø--߃ i‡n- bv°mWv ]cn-jØv ImWp-∂-Xv.Pohn-X-kw-L¿j-ßfpw c-£W{]-h¿Ø-ßfpw i‡n-s∏- - - - Po-hn-tXm-]m-[n-Ifmb hnZym-`ym-kw, - s∏-tS≠-Xp≠v. AXm-bXv, tIh-eamb kmº-ØnI -h¿≤n°p∂p. tIc-f-Ønse aÆpw Sp-Ømpw CXn-eqsS {ian-°p-∂Xm- - NnIn- ’ , sXmgn¬, `£Ww, Ch-sb√mw ]cn-KWn-®p-sIm≠v - hf¿® F∂-Xn-e-∏pdw D¬]m-Z-m-ae-bm-fn-bpsS kwkvIm-chpw in- Wv . BtKm- f - h ¬°- c - W - Ø ns‚ ]m¿∏n- S w, KXm- K - X w F∂n- h - 2011se ]cn- j - Ø ns‚ 48˛mw [n-jvTn-Xhpw k¥p-en-Xhpw oXn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂p. kv{XoIƒs°- Ign™ c≠v ]Xn-‰m-≠n-∂n-S-bn¬ sbm∂pw Xmßm-hp∂ sNe-hn¬ hm¿jnIw IqSp-X¬ aq¿Ø-am-sbmcp bp‡hpw Pm-[n-]-Xy-]-c-hp-ambXn-cmb IS-∂m-{I-aWßfpw IqSn-h- - - tIc- f - Ø n¬ [mcmfw hnI- k Ch¿°v e`n-°p-∂n-√. Chsc-bmWv ap{Zm-hmIyw apt∂m-´p-sh-°pIbp- Hcp kmaqly, cmjv{Sob ]cn-h¿Ø-cnI-bmWv. N¿®-Ifpw {]h¿Ø-ßfpw D≠m- mw Zcn-{Z-cmbn ]cn-K-Wn-t°-≠-Xv. ≠mbn. ""]pXn-sbmcp tIc-f-Øn- -amWv hnI-k-w. Cu ka-o]w BtKm-fh¬°-cW S-]- - sb- ¶ nepw Ah- s Ims≠m∂pw adp-`m-K-ØmIs´ ]W°m¿° vHcp mbn t]mcm-SpI F∂-Xm-bn-cp∂p Xmsg ]d-bp∂ ne-]m-Sp-I-fn¬Sn-IfpsS ^e-ambn D≈-hcpw C√m- km[m-cW P-ß-fpsS Pohn-X-{]- ImcyØnpw ]™- a n- s √∂Xv B ap{Zm- h m- I yw. B t]mcm- ´ - Du∂p-∂Xm-W.v-Ø-hcpw XΩn-ep≈ A¥cw F√m- tcn¬ ImWmpw Ign- b p- ∂ p. Øns‚ XpS-°-amWv ]pXnb hnI- 1) {]Ir-Xn-hn-`-h-ß-fn-epw, A[zm-X- e - Ø nepw h¿[n--° p- ∂ p. an° Cusbm-chÿ hen-btXm-Xn-ep≈ - - k Iymº-bn-n-eqsS hn`m-hw ti-jn-bnepap≈ kmaq-lym-h-Im-{]h¿Ø-ßfpw kwL-Sn-∏n-°p-∂- - ]pØ≥ kmº-ØnI PohnX kw-L¿j-߃°n-S-bm-°p- sNøp-∂Xv. - ihpw kmaqly nb-{¥-Whpw Dd-Xv ]pdw-hcp-am-sØ B{i-bn-®mWv. - ∂p≠v. Iym-ºbn-ns‚ H∂mw-L´Øn¬ - - - ∏m-°m≥ Ign-bWw. -Ah- b n¬ IqSp- X epw D]- t `m- K - ]cn-jvIm-c-ß-fpw ]pØ≥ kmº-ØnI ]cn-jvIm- mev - I m- c y- ß - f n¬ Du∂n- s °m- 2) Xt±-iob kº-Øp¬∏m-ZwØnepw Dul- ° - ® - S - h - Ø nepw c-ßfpw AXns‚ {]Xym-Lm-Xßfp- - - - ≠p≈ _lp-P--hn-Zym-`ymk ]cn- h¿[n-∏n-°mpw AXns‚ hnX-cWwDu∂p- ∂ - h - b m- W v . Chn- S psØ AXns‚ {]Xym-Lm-X- amWv P PohnX XI¿®bv°v ]m-Sn-IfmWv e£y-an-Sp-∂Xv. - - kmaqly oXn-bn¬ A[n-jvTn-Xam- --{]Ir-Xn-hn-`hßsfsbm A[zm-ti- - - - - ß-fpamWv PPohnX {][m Imc- W - w . AtX- k - a bw H∂v , C∂sØ BtKmf˛ °mpw- Ign-bWw.jn-sbtbm imkv{Xo-bambn hnI-kn- - kmº-ØnI ]cn-jvIm-c-߃s°- tZiob kml-Ncy-߃ IW-°n-se- - 3) ap-jym-[zm--Øns‚ Xt±-iob∏n-°mtm D]-tbm-Kn-°mtm Ign- XI¿®bv°v {][m Xnsc cmPy-Øv S-°p∂ -k-a-c- SpØv tIc-f-Øns‚ `mhn apt∂-‰- D]-tbm-KsØ t{]m’m-ln-∏n-°p-bp-∂n-√. Chbp-sS-sb√mw Zpcn-X- ߃°v AXns‚ P-hn-cp≤ kz`m- Ønv klm-b-I-amb imkv{Xo- ∂Xpw A[zm Iq´m-baIsf i‡n- v -߃ Ap- ` - h n- t °- ≠ n- h - c p- ∂ - X v Imc-W-w. AtX-k-abw hsØ {]Xn- t cm- [ n- ° mpw Ign- bhpw ka-{K-hp-amb Hcp hnI-k s∏- S p- Ø p- ∂ - X p- a m- I - W w. hnZym-km[m-cW P-߃°pw hninjy kmº-ØnI ]cn-jvIm- bp∂n√. CØcw ka-c߃°v apX- - bw cq]-s∏-SpØp-I. `ymk˛ BtcmKy cwKsØZcn-{Z¿°p-am-Wv. C°m-cy-ßsf√mw em- f n- Ø - Ø ns‚ ASn- ÿ m c≠v, CØcw Hcp bsØ {]h¿Ø-߃ Cu e£y-tØmsS -P-߃°n-S-bn¬ {]N-cn∏n°p- c-߃s°-Xnsc cmPy- bp‡nsb tNmZyw-sN-øm≥ Ignbp- ASn- ÿ m- - a m°n P- P o- h n- X - ]p-{I-ao-Icn-°Ww. - -Ibpw ]cn-lm-c-߃ Is≠-Øm≥ ∂n-s√-∂- Zu¿_-ey-ap≠v. apX-em- Øns‚ hnhn-[-cw-K-ß-fn¬ S∏m- 4) ]pØ≥ kmº-ØnI ]cn-jv°m-P- ß sf klm- b n- ° bp- a mWv Øv S-°p∂ k-a-c- fn-Ø-Øns‚ ASn-ÿm--bp‡n t°≠ ne- ] m- S p- I ƒ°v cq]w- c-ßfpsS {]Xym-LmX-ßsf Bi-"thWw as‰mcp tIcfwIymº- ߃°v AXns‚ P- em`w h¿[n-∏n-°p-Ibpw AXns ¬Ip-I. b-]cambpw {]mtbmKn-Iambpw {]Xn- - - -bns‚ apJy-e-£yw. nc-¥csat∂mWw aqe-[-am°n aq∂v, P-Po-hn-XsØ {]Xn-Iq- tcm-[n-°p-∂Xm-hWw. - - 2011 HIvtSm-_¿ apX¬ 2012 hn-cp≤ kz`m-hsØ am‰ep-am-Wv. C°m-esØ aqe-[-- e-ambn _m[n-°p∂ Imcy-ßsf 5) `qhn-n-tbm-K-Øn¬ kmaq-ly-n-s^{_p-hcn hsc-bmWv hnI-k-- {]Xn-tcm-[n-°mpw kzcq]W-co-Xn-Iƒ hfsc {]mIr-X- {]mtZ-in-Im-Sn-ÿm--Øn¬ Is≠- b- { ¥Ww An- h m- c y- a m- ° - W w.Iym- º - b ns‚ H∂mw- L - ´ w. 2012 Ømpw CS- s ]- S mpw ]cn- l - c n- `qansb kmaqly nb-{¥-W-ap≈s^{_p-hcn apX¬ 2013 sabv hsc Ign-bp∂n√. CØcw °mpw klm- b - I - a m- I pw- h n[w s]mXp-kz-Ømbn ImWWw.AXm- b Xv ]cn- j - Ø ns‚ 50˛mw imkv{X-Øns‚ {]tbm-KsØ P- 6) D¬]m-Z-m-[n-jvTnX ne-]m-Sn-hm¿jnIw hsc-bp-≈XmWv c≠mw- - ka-c-߃°v apX-em-fn- ß-fn¬ FØn-°p-I; Adn-hns eqsS {]mtZ-in-I-k-ºZv hyh-ÿ-L-´w. Krl-kµ¿i-w, {]mtZ-inI Ø-Øns‚ ASn-ÿm IqSp-X¬ P-Io-bh¬°-cn-°p-I. - bpsS kmº-ØnI `{Z-Xbpw {]Xn-hnI- k {]iv- ß ƒ a-   n- mev, Chsb ]c-kv]cw _‘- tcm-[ti-jnbpw XpS¿®-bmbn h¿[n- -em°¬, {]iv-]-T-w, ]pkvXI bp‡nsb tNmZyw- s∏-SpØn tIc-f-Øns‚ s]mXp ∏n-°m≥ Ign-b-Ww.eLp-teJ {]Nm-c-Ww, {]mtZ-inI t_m[-a-fi-e-Øns‚ `mK-am-°p- 7) kº- Ø p¬∏m- Z - - Ø n- s ‚bpwPmY-Iƒ, ho´p-ap‰ ¢m p-Iƒ, Iem- sN-øm≥ Ignbp-∂n- Ibpw {]- h ¿Ø- - ß - f n¬ hnn-tbm-KØn-s‚bpw {]{Inbbn¬ -Pm- Y , kwÿm- - X e ]Z- b m{X s√∂- Zu¿_-ey-ap≠v. PßfpsS -]-¶m-fnØw Dd-∏m-°p- P- ß fpsS hen- b - t Xm- X nep≈F∂n-h-sbms° H∂mw-L-´-Øn¬ Ibpw sNøp-I. ]¶m-fnØhpw enwK oXnbpw Dd-
 2. 2. 2 ]cn-jZv hm¿Ø 2011 sk]vXw-_¿ 1 ˛ 30 - hnI-ksØ BXy-¥n-Iambn Hcp cmjv{Sob - -∏m-°Ww.- {]tbm-Kn-°mpw Ign-bq. Cu coXn- CØcw Ah-Im-i-߃ tSn-sb-Sp- ]Icw Ay-`m-jIƒ ]Tn-°p-Ibpw -8) Cu ne-]m-Sp-Iƒ°v ]qc-I-sa- bn¬ Zcn-{Z-cpsS Bi-b]camb Iq´m- - - - °m-mbn nc-¥c t]mcm-´-߃ kwkvIr-Xn-bpsS {]mY-anIhi-߃t∂mWw P- ] £ hnI- k w bva-Ifpw Bizmk {]h¿Ø--ß- Xs∂ th-≠n-h-cpw. t]mepw ae-bm-fn°v Ay-am-bn-Xo-km[y-amIpw hn[-am-IWw KXm-K- tfm-sSm∏w Xs∂ hf¿∂p hc-Ww. C∂sØ kml- N - c y- Ø n¬ cpIbpw sNøp-∂p. kmaq-ly-hn-I-Xw, Du¿÷w, hm¿Øm-hn-n-abw F∂m¬, F√m {]ÿm--Ønepw kmaq- l y- h n- I - k w - i - ‡ - a mb kw Akm-[y-am-Ip-∂p. Itºm-XpS-ßnb taJ-eIfnse hnI-kw - - C∂v i‡-am-sbmcp ""CS-Øc-°m¿ - sh√p-hn-fn-Isf tcn-SpI-bmWv. fhpw kzXz-cm-jv{So-bhpw i‡n-s∏-S-t°-≠Xv. - hf¿∂p-h∂n-cn-°bm-W.v Ch-cpw Zcn- - - kmaq-ly-hn-Iksa∂m¬ Zmcn-{Zy- Sp∂p. imkv{Xob kao-]sØbpw - - Cu ne-]m-Sp-Isf√mw ]e-t∏m- - {Zsc NqjWw sNøp-∂-h-cm-b-Xn- Øns‚ Xpey-amb hnX-c-W-a-√. bp‡n-t_m-[-sØbpw IqSn Cugmbn hni-Zo-I-cn-®-h-bm-Wv. am{X-a- m¬, IrXy-amb [n-I˛ Zcn{Z qX imkv{X-km-t¶-XnI hnZy-I- i‡n-Iƒ tN¿∂p XI¿°p-tºmƒ√, Ch-sbms° ΩpsS Ap-`-h- {[qho-I-c-W-Ønv Chcpw XS-bn-Sp- sfbpw Ah krjvSn-°p∂ ]pXnb ae-bm-fn-bpsS ]cm-{in-XXzw ]q¿W- -ß-fn-eqsS cq]-s∏-´p-h∂hbpam-Wv. ∂p≠v. AXn-m¬ Zcn{Z ]£-atm- - km[y-X-I-sfbpw Dƒs°m-≈p-∂- am-hp∂p. Cu ÿnXn Pm-[n-]-Xy-AXp-sIm-≠p-Xs∂ Ah kzbw `mhw D≠mIpw hn[w CS-Ø-c-°m- XmWv AXv. P-ßfpsS hy‡n-K- k- a q- l - Ø ns‚ km[y- X - I sfhni-Zo-I-c-W-Ønv ]cym-]vX-hpam- ¿°nS-bnse - t_m[-h¬°-cWhpw Xhpw kmaqly-hp-amb Ah-Im-i- t]mepw ae-bmfn°v Ay-am-°pI-Wv. F¶nepw H∂p-c≠v Imcy-ß- C∂sØ tIc-f-Øn¬ An-hm-cy- ßsf kwc-£n-°p-∂-Xm-Wv. kmaq- bm-W.vfnse ]cnjØv ne-]mSv A¬]w am-Wv. ly- a mb `n∂- X - I fpw h¿≤n® tIcfw CXn-Iw tSnb t´-IqSn hni-Zo-Icn-°mw. - c) `qhn-n-tbmKw: ]cn-jØns‚ - tIc-f-Øn¬ F√m em`s°mXnbpw a’-cm-[n-jvTn-X- ߃ imkv{Xo-bambpw bp‡n-kl- - - a) hntI-{µo-I-cWw: tIc-f- hnI-k kao-]w aÆv, sh≈w, {]ÿm--ß-fnepw amb Itºmf-hy-hÿbpw ne- ambpw hnI- k n- ∏ n- ° m- p≈Ønse PohnX kml-N-cy-ßfpw ap-jym-[zmw F∂n-hsb {]mY- n¬°p∂ kml-Ncy-Øn¬ km[m- - AhImiw ae-bm-fn-°p-≠v. ae-bm-hnI-kØns‚ Xehpw hyXy-kX- - - v anI hnI-k D]m-[n-Ifmbn I≠p - Zcn-{Z¿ D≠v. F∂m¬, cW P-ß-fpsS hy‡n-KXhpw fn-bpsS tZiob hnI-k--Øns‚ß-fm-b-Xn-m¬ F√m {]tZ-i-ß- sIm≠p≈XmWv. `qan- b mWv kmaq-ly-hp-amb Ah-Im-i-߃ `mK-am-W-Xv. ItºmfamIs´ F√mfnepw Htc hnI-k amXr-I-b√ {][m D¬]m-Z D]m-[n. `qan Zcn-{Z¿ F∂ ne- kwc-£n-°s∏-Sp-Ibn-√. AXn-m¬ - - sshhn- [ y- ß sfbpw XI¿Øvth≠-Xv. {]mtZ-inI {]k-‡-amb C∂-tØ-Xp-t]mse Hcp Dul-°®- - bn¬, Zcn-{Z-h¬°-c- Xs∂ km[m-cW P-ßfpsS hnhn- - XXmb D¬]mZ ˛ D]-t`m-Kcq-]- -P-Iob Iq´m-bvaIfmWv cq]-s∏-´p- - - hS D]m-[n-bmbn am‰p-∂Xns F¥v - [-Xcw Iq´m-bva-Iƒ An-hm-cy-am- ߃ Pßfn¬ ASn-t®¬]n-°bm- -h-tc≠-Xv. Cu hkvXpX hntI-{µo- hne-sIm-SpØpw sNdp-°-Ww. hnI- W-Øn-n-S-bm-°p∂ hp-Ibm-Wv. - Wv. CXphgn apX-em-fnØ hyh-ÿ-Ir-Xm-kq-{X-WsØ IqSp-X¬ {]k- k- - Ø ns‚ t]cn¬ k¿°m¿ hnI-k kwkvImcw bn-te°v tIc-f-sØbpw tIc-fo-b-‡-a m-°p-∂p. F∂m¬, Chsb tXr- X z- Ø n¬ `qan Gs‰- S pØv kmaq-ly, cmjv{Sob kmwkvIm- c nI hnIkw scbpw hnf-°n-t®¿°pIbmWv .tIhew {]mtZ-in-Iamb CS-s]-S¬ - kzImcy kwcw-`-I¿°v ¬Icp {]iv-ß-fpsS F∂Xv ne-hn-ep≈ km[y-X-I-fp- Zcn-{Z-]£Øp n∂p≈ ]cn-j- -F∂ coXn-bn-e√ ]cn-jØv hn`m- sX∂pw ]cn-j-Ønv A`n-{]m-b- ]- t bm- K n®p≈ P- ß - f psS Øns‚ kmaq-ly-hn-I-k bwhw sNøp-∂X.v {]mtZ-inI CS-s]- - ap≠v. AXphgn ^e-Øn¬ `c-W- t]cn¬ ˛ Ah¿ k¿KmflI tijn-I-fpsS hnIm-k- Ch-sbsb√mw tNmZyw sNøp-∂p.S-ep-Isf AhnsS Xs∂ Xf-®n-SmsX IqSw AXn¬n-£n-]vX-amb A[n- ambmWv ]cn-jØv ImWp-∂Xv. AXv Hcp P-XbpsS k¿Km-flIXbpsS - - -apX-em-fnØ bp‡n-s°-Xnsc S- Im-c-߃ D]-tbm-Kn®v Zcn-{Z-cpsS kwL-Sn-Xc-a-√. B ]g-a-bn-te-°p≈ Xncn-®p-t]m-°-√, hnImkw kmaq-ly-hn-IkØns‚ - - -°p∂ s]mXp ka-c-Øn¬ IÆn- InS-∏mSw tIm¿∏-td-‰vIƒ°-p-Iq-e- coXn-bn-ep≈ Zcn-{Z- Itºmf kwkvIm-cØnv Iog-Sß- - - ASn-ÿm--L-S-I-am-sW∂v ]cn-tN¿°m≥ Ign-b-Ww. as‰m-c¿Y- ambn ]nSn-s®-SpØv ¬Ip-Ibm-Wv, - ep-a√. ImcWw imkv{X-km-t¶-XnI - jØv Xncn-®-dn-bp-∂p.Øn¬, apX-em-fnØw Iog-S-°m≥ AXnv Iq´p-n¬°-bm-Wv. cpsS Hcp kwL-SnX Kth-jWw, kmaq-ly-im-kv{X-]T- - - - kmº-ØnI hnI-k-w: ]pØ≥{ian-°p∂ {]mtZ-inI hn`-h-ß- d) A[zm-tijn: ap-jym-[zm- - apt∂‰w C∂v Bh- ߃, `mjm-kmw-kIm-cnI hnnab v kmº-ØnI ]cn-jvIm-c-߃ c≠vsfbpw A[zm--ti-jn-sbbpw aqe- -Øns‚ hy‡n-]-chpw kmaq-ly- cq]- ß - f psS hnImkw F∂n- h - ]Xn-‰m≠v ]n∂n-Sp-tºmƒ AXns‚[--Øns‚ ]nSn-bn¬ n∂v tamNn- hp-amb hnI-k--amWv ]cn-jØv iy-am-Wv. sb√mw kmaq-ly-hn-IkØn-m-h- - - - {]Xym-Lm-Xßfm¬ temI-ØmsI - -∏n°pI am{X-a√; Ahsb apX-em- hnh-£n-°p-∂Xv. C°mcyw hnI-k- - iy- a m- W v. Itºmfm[n]Xyw kmº-ØnI Ak-a-Xzw IqSn-s°m-fn-Ø-Øn-s-Xn-cmb ka-c-Øns‚ -Øns‚ cmjv{Sobhpambn _‘- CØcw cq]- ß fpsS sshhn- ≠n-cn-°bm-Wv. ]W-°m¿ ˛ ]mh-D]m-[n-bm-°n-am-‰mpw Ign-b-Ww. s∏- S p- Ø n, ]n∂oSv hni- Z o- I - c n- cpsS Imbn-Ihpw am-kn-Ihp-amb - [ysØbpw hf¿®sbbpw XI¿°p- ߃, {Kmaw˛ Kcw, D¬∏m-ZAXnv klm-b-I-amb {]mtZ-inI °p∂p≠v. F¶nepw hnI-k---b- A[zm-i‡nbpsS hmIm-khpambn - ∂p. ]I-cambn em`m-[n-jvTnX hyh- - taJe ˛ tkh-ta-Je F∂ohn`m- -Bkq-{X-WamWv S-t°-≠X.v Ah - - Øns‚ {]mY- a nI ne- ] mSv _‘-s∏-´Xm-W.v - ÿ-bpsS ssh⁄m-nI cq]- K-߃bv-°n-S-bn-se√mw Ak-aXzw{]mY-an-I-ambpw Zcn-{Z-]-£-Øns‚ kwÿm-Øv n∂p≈ ap-jzm-[zm- hy‡n-KX Ah-Im-i-߃: imco- ßfpwkwkvIm-chpw hf¿Øp-∂p. IqSn-hcn-Ibm-W.v [-aq-e[Øns‚ - - - - -sNdp-Øp-n¬∏ns i‡n-s∏-Sp- - Ø ns‚ Ib- ‰ p- a - X nsb Ap- cn-Ihpw am-kn-I-hp-amb Btcm- aqe-[--k-am-l-cW cq]-ß-fn¬ B[n-]-Xyhpw kzIm-cy--h¬°-c-Øp∂ A[zm-Iq-´m-baIfmbn amdp- - v - - Iqen°p- ∂ - X m- b n- c n- ° n- √ F∂ Kyw, k¿Km-flIX t]mjn-∏n-°p∂ - - hcp∂ am‰-ß-f-p-k-cn®v hn`-h-ß- Whpw F√m cwK-ß-fnepw iI-Xn-Ibpw thWw. hntI-{µo-I-cWw Imcyw ChnsS hy‡-am-°p-Ibm-W.v - hnZym-`ym-kw, ip`m-]vXn-hnizm-kw fnepw imkv{X-km-t¶-XnI cq]-ß- s∏-´ncn-°p∂p. CØcw b-߃as‰mcp coXn-bn¬ IqSn {]k-‡- hnI-kØns‚ cmjv{So-bw hnI- - - ¬Ip∂ kmaq- l ym- ¥ - c o£w fnepw kwkvIm-cØn-ep-sa√mw am‰- - apX-em-fn-Øhyh-ÿsb {]Xn-k-am-Wv. t]mcm-´-߃°p≈ i‡- k-sØ BXy-¥n-I-ambn Hcp F∂nhsbms° P- ß - f psS ߃ hcpsa∂-XmWv temI-Ønse ‘n--bn-em°p∂p≠v; F∂m¬ {]Xn-amb Hcp D]m[n-bmWXv. hn`-h- cmjv{Sob {]iv-am-bmWv ]cn- hy‡n- K - X - a mb Ah- I m- i - ß - Ap-`hw. kmwkvIm-cnI sshhn k-‘n-bn¬ n∂v c£-s∏-Sm-mbnß-fp-sSbpw [D]m-[n-I-fp-sSbpw jØv ImWp-∂Xv: kaq-lØn¬ - fn¬s]Sp∂p.F∂m¬, tcmKm-Xp-c- [yw Zcn- { Z- ] - £ - hnI- k - - Ø nv apX-em-fnØw CtX b-߃ Xs∂taep≈ nb- { ¥- W w^e- { ]- Z - [n-I]£hpw Zcn-{Z-]£hpw D≈n-S- - - - X, aen--amb Pohn-X-km-l-N-cy- Ap-]q-cIam-Wv. `qan-bpsSbpw hn`- - - ho≠pw S-∏m-°p-IbmWv. CXm-ambnkm[n-°p∂Xv Hcp hntI-{µo- tØmfw hnI-k--]-≤-Xn-I-fn¬ ߃, hnZym-`ymk Ah-kcßfn√m- - - - h-ßfpsSbpw D¬]m-Ztm-]m-[n-Ifp- - - - Is´, ho≠pw ]pXnb {]Xn-k-‘n-IrX hyh-ÿbn-emWv. {]mtZ-in-I- - cmjv{SobwD≠m-Ipw. Cu An-hm-cy-X- bva, aZym-k‡n, ab-°p-acp-∂p-Iƒ, - - sSbpw sshhn[yw kwkv I m- c - Iƒ°nSbm-°pIbmW.v ]pØ≥hn-`-h-߃ Is≠Øn {]tbm-P-- bmWv hnI-kØns‚ cmjv{Sob - - ssewKnI Acm-PIXzw Po¿W-kmw- - Øns‚ kzX-{¥hpw sshhn-≤y-hp- ]cn-j°m-c߃ k¿°m-cp-Isfbpw v - -s∏-Sp-Ømpw P-ß-fpsS an®-h-cp- kz`mhw n¿W-bn-°p-∂Xv. P-ßfn¬ - kvIm-cnI cq]-߃,{Inan¬h¬°- am¿∂ nc-h-[n-cq-]-߃ hf¿Øn CXc Pm-[n-]-Xy -kw-hn-[m--ß-am- sØ kmaqly kwcw- ` - I£n-cm-j{v So-bØns‚ ASn-ÿm-Øn- - - c-Ww, kv{XoI-fp-sSbpw Ip´n-I-fp- s°m-≠p-hcpw. `mjbpw Bi-bkw- - - sfbpw Zp¿_- e - s ∏- S p-- Ø p- ∂ p.߃°mbn hnn- t bm- K n- ° mpw ep≈ `n∂-XIsf adn-IS°m≥ hnI- - -- sSbpw taep≈ ]oU--߃, Nqj- ln-XIfpw Bhn-jv°m-cßfp-aS°- - - - - - ]pØ≥ kmº-ØnI b-ßsfbpw -hntI-{µo-I-c-W-Øn-eqsS km[n- k-Øns‚ cmjv{So-bØnp Ign- - - -Wm[n-jvTn-X sXmgn¬ kml-N-cy- ap≈ cq]-߃ CØ-c-Øn-ep-≈-°pw. ]cn-ÿn-Xn-bp-sSbpw hn`-hß- - bpsa∂pw ]cn-jØv Icp-Xp∂p. ne- ߃ am^n-bm-h¬°-cWw XpS-ßn- Xm-Wv. kmwkvIm-cnI cq]-ß-fpsSfp-sSbpw kwc-£-W-Ønpw ^e- hn-ep≈ hnI-kb-߃ [n-I]- - - - bh hy‡n-K-X- Ah-Im-i-ß-fpsS kzX-{¥-amb hnImkhpw kmaq-ly- kmwkvIm-cnI{]-Z-amb Hcp am¿KamWv hntI-{µo- £-sØ-bmWv klm-bn-°p-∂Xv. Zcn-{Z- ntj-[-am-Wv. aZyw A[zm--ti-jn- hn-I-k--Øns‚ `mK-am-Wv.I-cWw. - - ]-£Øp-n∂p {]h¿Øn°p∂ P- - bpsS Imcy-£-aX Ipd-bv°p-Ibpw tIc-f-Øn¬ CXn-Iw Xs∂ hnIkw F∂Xv b) Zcn-{Z-cpsS Iq´mbva: tIc-f- ߃°pw kwL-SIƒ°pw am{X- - - sXmgn-em-fn-Isf IqSp-XembnAcm- Hcp s]mXp- kmwkvIm-cnI a-fiew ne-hn-ep≈ km[y-X-Øn¬ F√m {]ÿm-ßfnepw Zcn- - - amWv Cu Ah-ÿ°v am‰w hcp- - jv{So-bh¬°-cn-°p-Ibpw sNøp-∂p. - hf¿∂p- h - ∂ n- ´ p- ≠ v. F∂m¬,{Z¿ D≠v. F∂m¬, Zcn-{Z¿ F∂ ØmmhpI.Cu e£y-tØm-sS-bp≈ kmaqly Ah-Im-i߃: `£y-kp- - Itºmf kwkvImchpw PmXn-aX I-fp-]-tbm-Kn®p≈ne-bn¬, Zcn-{Z-h¬°-c-W-Øn-n-S- Zcn-{Z-]£- hnI-kØnv Itºmf hy- - - - c-£, ]m¿∏n-Sw, -kmaqly kpc- kzXz-k-¶¬]-ßfpw tN¿∂v Cubm- ° p∂ kmaq- l y, cmjv { Sob h-ÿbp-am-bp≈ t]mcm´hpw An-hm- - £, sXmgn¬, hntm-Z˛- hn{ia- s]mXp kmwkvIm-cnI afi-esØ P-ß-fpsS{]iv-ß-fpsS t]cn¬ ˛ Ah¿ cy-am-bncn-°pw. Zcn-{Z-]£Øp-n-∂p≈ - - D]m-[n-Iƒ, hn⁄m--k-ºm-Z-- XI¿°p-Ibm-Wv.Hcp hiØv kzXz- - k¿KmflI tijn-I-kwL-Sn-Xc-a-√. B coXn-bn-ep≈ hnI-k--cm-jv{Sobw kmaq-ly-hn- Ønpw hnZ-Kv[-]-cn-io-e--Øn-p- cm-j{Sobw P-ßfpsS Bib {]]- v -Zcn-{Z-cpsS Hcp kwL-SnX apt∂‰w IkØnmWv Du∂¬ ¬Ip-∂X.v - ≈ Xpey- a mb Ah- k - c - ß ƒ, ©sØ kzm[o- n- ° p- t ºmƒ fpsS hnIm-k-ambmWv Xm¬]cyap≈ kwcw- ` - ß - f n-C∂v Bh-iy-am-Wv. At∏mƒ am{X- P-ßfpsS Pohn-Xn-ehm-chpw Ah- - - - - te¿s]-Sm-p≈ Ah-kc߃, hn`- - - ItºmfkwkvImcw P-ß-fpsS ]cn-jØv ImWp-∂Xv.sa, kzXz- c m- j v{So- b - Ø ns‚ cpsS hy‡n-KXhpw kmaq-ly-hp-amb - atm-`m-hßsfbpw Pohn-Xssi-en- - - -]nSnbnepw A‘hnizmk-ß-fnepw Ah-Im-ißfpw h¿[n®n´pt≠m F∂- - - h-ßfnepw [D]m-[n-Ifnepw D≈- - - I-sfbpw kzm[o-n-°p-∂p. CXns‚ AXv ]g-a-bn-te-°p≈a‰pw IpSpßn-°nS-°p∂ Zcn-{Zsc mWv ChnsS ]cn-tim-[n-°p∂-X.v A√m- P-Iob nb-{¥-Ww, oXn-]q¿∆- ^e-ambn P-߃ hnIr-Xamb Hcp -Bi-b-]-c-ambn t_m[-h¬°-cn- sX-bp≈ hnI-kw P-Io-bhpw Pm- amb hnX-cWw, kmaq-ly-kmw-kIm- v kwkvIm-cØn∂Sn-abm-hpI-bm-Wv. - - Xncn-®p-t]m-°-√, cnI {]h¿Ø- - ß ƒ, kwLw°mpw Zcn{Z ]£Øv n∂p≈ [n-]Xy-]chp-as√∂v ]cn-jØv hniz- - - - - tNcp∂Xnp-ap≈ Ah-Imiw XpS- CXns‚ ^e-ambn hnI-k Itºmf kwkvIm-c-{]Xn-tcm-[hpw {]t£m-`hpw kº- kn-°p-∂p. P-ßfpsS hy‡n-KXhpw - - kmwkvIm-cØns‚ hnImkw Akm-∂-hn-`m-KØn-s-Xnsc t¿°p-t¿ - kmaq-ly-hp-amb Ah-Im-i߃ Ah- - ßn-b-h-sb√mw P-ß-fpsS kmaq- [y- a m- I p- ∂ p. ae- b m- f - ` m- j bv ° p Ønv Iog-S-ß-ep-a-√. ly-amb Ah-Im-i-ß-fn¬ s]Spw.
 3. 3. 2011 sk]vXw-_¿ 1 ˛ 30 - ]cn-jZv hm¿Ø 3{]iv-w Xs∂bm-bmWv ]cn-jØv ImWp-∂Xv AXns‚ cmjv{So-bsØbpw s]mXp- - Kn-°-W-sa∂n-√. F√m-hn[ kwL- XIcpw. ]cn-ÿnXn-miw hn`-h- Øns‚n¿amW- Ø nepw a¿aw hn¬ AwKo-Icn-°p∂ ne-]m-SmWv - SnX {]h¿Ø- - ß fpw A[zm ß-fp-sSbpw D¬]m-Z-tm-]m-[n-I-fp- `qanbpw sh≈hpw ap-jym-[zm- tI{µ k¿°m-¿ ssIs°m-≈p∂Xv. Iq´m-baIfpw samØ-Øn¬ ]nd-tIm- v - sSbpw mi-am-W,v AXm-bXv D¬]m- hpw BWv. Hcp I¿a-]-≤-Xn-bn- kzIm-cy-h¬°-cWhpw Pohn-Xkw- - - ´-Sn-°pw. Acm-j{SobXbpw,Xzcn-XK- v - Z hnX-cW cq]-ß-fpsS XI¿®- eqsS Ahsb Iq´n-b n-W -°m≥, L¿j-ßfpw h¿≤n--°p∂ ÿnXn- Xn-bn¬ ]Wap≠m-°m-p≈ hy{K- bmWv. AXv ]cm{ib-Øn-te-°mWv Hmtcm kµ¿`- Ø npw Hmtcm bmWv tIc-f-Ønepw i‡n-s∏-Sp- Xbpw h¿≤n- ° pw. CsX√mw bn- ° p- I . AXp- s Im≠v ]cn- {]tZ-i-Ønpw Ap-tbm-Py-amb ∂-X.v tcsØ kqNn- ∏ n® Pohn- ÿnXn kwc-£WsØ tIh-e- aq¿Ø-]-≤-Xn-Iƒ cq]o-I-cn-t°-≠- tIc-fØnse hcp-am-Øn-te°v - - XkwL¿j߃ aq¿—n-°m≥ CS- amb {]IrXnkvt-l-amb√ ]cn- Xp-≠v. Chn- S psØ Irjnbpw hyh- k m- bm-°pw. kº-∂¿°pw sa®-s∏´ jØv ImWp- ∂ Xv . hn`- h - ß - f p- as‰mcp tIc-fw AYhm ]pXn- bhpw tN¿∂v ¬Ip∂ kw`m-h ÿnc-h-cp-am--°m¿°p-sam- sSbpw D¬]m-Ztm-]m-[n-Ifp-sSbpw - - sbmcp tIcfw krjv S n- ° m≥ 18.46% am{X-am-W.v AXm-bX,v A©n- - gnsIbp≈-h¿°v PohnXw IqSp-X¬ PohnX cq]ß-fp-sSbpw ta¬ Zcn-{Z- th≠ Hcp h≥ P-Iob apt∂‰- sem-∂n¬ Ipd-hv. ΩpsS IW- Zp -lam-Ipw. - ]-£-Øn-p≈ Ah-Im-i-߃°p- Ønp th≠ XpS°w Ipdn-°p-I- °pIq-´en¬ sI´n-S-n¿am-Ww IqSn hnI-khpw ]cn-ÿn-Xnbpw - th-≠n-bp≈ t]mcm-´amWnXv. ]›m- - bmWv ChnsS sNøp-∂-Xv. tkh--ta-J-e-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn- [ aqe-[-hpw A¥m-cm-jv{S- Ø-e-kuI-cy-ß-fp-sSbpw ]pXnb F∂m¬, Bg-Øn-ep≈ hnizm-k- bm¬ kwÿm--h-cp-am--Øns‚ hym]mc irw-JeIfpw tN¿∂v GXp - - D¬]m-Z cq]-ßfp-sSbpw hnImkw - cm- l n- X y- Ø n- t e°v hgp- X n- h o- 77.20%hpw tkh--cw-KØv n∂m- cwKØpw B[n-]Xyw ÿm]n-°m≥ ne-hn-ep≈ hn`-h-ßsf Dƒs°m- Ønv D¬IWvT ko‰ns‚ Ap-]m- WpsIm≠n- c n- ° p∂ tIcf P- sW∂v ImWmw. tIc-f-Ønse apX-em-fn-ØsØ {]m]vXam-°n-bn-cn- - ≈p∂coXn-bn-em-I-Ww, AXns X-Øn-e-√, ""kzm{ibØns‚ I®- Xsb as‰mcp tIc-f-Øns‚, IqSp- tkh--ta-JebnemI-s´, ap∂n-´p- °bmWv. Ct∏mgnXv ap-jym-[zm- in-∏n®p sIm-≠m-I-cp-Xv F∂v h-S-kz`m-h-ØnemWv. 50 iX-am-- X¬ s√mcp tIcfØns‚ km n¬°p- ∂ Xv tlm´¬I- ® - h Sw, -Øn-s‚bpw {]IrXn hn`-h-ß-fp- Imcyw ]cn-j-Øns‚ hnI-k Øn-e-√- ap-gp-h≥ ko‰nepw A¿l- [yX t_m[y-s∏-Sp-ØpI Ffp-∏- hml CS-]m-S,v kzImcy ]Ww CS- sSbpw taep≈ B[n-]-Xyw IqSn- kao-]w Dd-s°-∏-d-bp-∂p. cm-b-h¿°v am{Xw {]th-i-hpw a-√, H‰-b-Sn°p S-°p-∂-Xpa-√. ]m-Sv, dnb¬ FtÉv F∂n-ßs bmbn amdn-bn-cn-°p-∂p. tkh--ta- tIcfØns‚ kmaqly hnI- ymb- a mb ^okpw F∂- X m- W v AXn-m¬ Hs∂m-∂c sIm√w o D]- t `m- K - t Øbpw Dul- ° - ® - h - J-ebpw aqe-[hy-hÿbpsS `mK- - - - - kw kw_-‘n® ]cn-jØv ne- ΩpsS ne- ] m- S v . ymb- a mb ≠p-n¬°p-∂, CS-ap-dn-bmØ Hcp SsØbpw ASnÿm- a m- ° n- ambncn-°p-∂p. Cu Ah-ÿsb ]mSv apt∂m´p hbv°p- I bpw ^okvt]mepw ¬Im≥ kmº-Øn- Iymsº- b n- n- p- t h≠ Xø- s d- bp≈Xpw t{]m’m-ln-∏n-°p-∂-Xp- kwc-£n-°p∂ Hcp D]m-[n -am-{X- kmaqly hnI-k--Øns‚ cmjv{So- I-ti-jn-bn-√mØ Ip´n-IfpsS ]Tw - Sp∏mWv BZyw S-Øp-∂-Xv. Cu amb {]h¿Ø--ß-fm-Wv. {]hm-kn- amWv C∂v `cW- I q- S w. C¥y- bw, kmwkvIm-cn-Iw, kmº-ØnIw, k¿°m¿/ kaql ]n¥p-W-tbmsS Iymsº- b n- ns‚ ‘IpXn- ∏ p- ] - ∏-WamWvtkh-cw-KsØ _lp-`q- - bnemIs´ Nne cwKß-fnsem-gnsI ]mcn-ÿnIw F∂o Xe-ß-ƒ ]cn- S-°-Ww. Ignhpw Xm¬]-cy-hp-ap- eIbmbn (spring board) Hcp cn- ` mKw {]h¿Ø- - ß - f psSbpw a‰v taJ-eIsf√mw kzImcy apX¬ - tim- [ - n °pI- b p- a mWv CXphsc ≈-h¿°v ]W-an-√m-Ø-Xp-sIm≠v ‘DW¿Øp- P mY” /]Z- b m{Xbpw t{kmX- v. Xt±-io-b-amb hn`-h- apS-°v hgntbm ""s]mXp˛kzImcy sNbvX- X v.- kmaqly hnI- k - ]Tn- ° m≥ Ign- b mØ ÿnXn; hn`m-hw sNbvXn-´p-≠v. ßsftbm, A[zm--ti-jn-sbtbm, ]¶m-fnØw F∂ t]cntem aqe- Ønmh-iy-amb ne-]m-Sp-IfpsS - Ignhpw Xm¬]- c yhpw C√m- Ø - nt£-]km-[y-XIsftbm D¬]m-Z- - - - [-hy-hÿbpsS `mK-am-Ip-Ibm-W.v - - - - A`m- h - Ø n¬ XnI®pw [nI h¿°v ]Ww D≈-XvsIm≠v am{Xw hnI-k Iymº-bn≥, P-߃ -]c-ambn {]tbm-P--s∏-Sp-Øp- Cu ÿnXn ]cn-ÿn-Xn, kpÿn- ]£-kao-]-tØmsSbp≈ ]Tn°m≥ Ign- b p∂ ÿnXn˛ XßfpsS ZrV-n-›bw {]I-Sn-∏n- ∂n√. Dul°®-h-Shpw D]-t`m-K- cX F∂n-h°pw `oj-Wn-bm-Wv. {]h¿Ø-ßfmWv tIc-fØn¬ S- - - - CXnsbmWv ]cn-jØv FXn¿°p- °p-∂, AXnv Ahsc t{]cn-∏n- hp-amWv {][m-ambpw S-°p-∂Xv. - - kmaqly hnI- k {]{In- b - °p-∂-Xv. AXp-sIm-≠mWv ]cn-j- ∂Xv. °p∂ ]cn-]m-Sn-bm-Wv. CXn¬ CØcw {]iv - ß ƒ i‡n- bpsS kpÿn-cX {][m--am-Wv. Øns‚ kmaqly hnI-k kao-]- CtX ne-]mSv CBSE, Cw•o-jao- v PmXn, aX cmjv{Sob t`Z-an-√msX s∏Sptºmgpw kmº-ØnI hn-I-k- Xm¬°m- e n- I - a mb sXmgnepw -Øns‚ `mK-ambp≈ GXmpw Unbw kvIqfpIƒ PmXn˛ aXm-Sn- F√m-h-scbpw ]s¶-Sp-∏n°Ww. -sØ-°p-dn®v s]mXp-hn¬ AwKo- AXphgn-bp≈kºØpw [q¿Øpw ne-]m-Sp-Iƒ apI-fn¬ kqNn-∏n-®- ÿm--Øn¬ ¬Ip-∂ S-]-Sn- tIc-fØnse F√m imkv{X-km-t¶- - I-cn-°p∂ ne-]mSv {]iv- ]-cn- kmaq-ly-hn-IksØ klm-bn-°p- - Xv. CØcw ne-]mSpIƒ F¥p- bnepw {]I-Sn-∏n-®-XmWv. ]cn-jØv Xn- I - ÿ m- ] - - ß - f n- s ebpw hnZ- lm-cØnv klm-bIas√∂XmWv - - - - ∂n√. hn`-h-miw kw`-hn-®m¬ sIm≠v {]k-‡am-Ip∂p F∂v ]cn- - FXn¿°p- ∂ Xv s]mXp hnZym- Kv[cpw CXn¬ ]¶m-fn-I-fm-IWw. Chn-SpsØ Ap-`hw. ChnSpsØ D¬]m- Z hnX- c W cq]- ß - ƒ j-Øns‚ Ap-`-h-ß-fn¬ n∂v `ymkØns‚ XI¿®-sb-bmWv; ne- as‰mcp tIcfw sI´n-∏Sp-°m≥ Ah- - kmº- Ø nI hnI- k - Ø ns‚ XIcpw. AXp-hgn P Pohn-X-w H∂p c≠v DZm-l-c-W-߃ Nq≠n- sIm-≈p-∂Xv amXr-`m-j-bn-eq-sS- cpsS klmbw An-hmcy-am-Wv. kao-]w B[p-nI kmt¶-Xn-I- °m-Wn-°-bm-Wv Cn-sN-øp-∂Xv. bp≈ hnZym-`ymkØn∂m-Wv. ae- hnI-k--Iym-º-bn-ns‚ {][m hn-ZybpsS klm-b-tØm-sS-bp≈ CØcw ne-]m-Sp-IfmWv hnI-k - bmfw H∂mw-`mj F∂Xv kvIqfp- ap{Zm- h mIyw “thWw as‰mcp tkh--hy-h-kmbß-sfbpw {]hm- Iymº-bn-n¬ N¿® sNtø≠-Xv. I-fnse ]nco-b-Uns‚ {]iv-a-√; tIcfw” F∂-Xm-Wv.- F¥mWv Cu kn-n-t£-]sØbpw {]tbm-Ps∏- - - - tIc-f-Øn¬ Ah kw_-‘n® kwhm-Z-ß-fmWv amXr- ` mjm hnZym- ` ym- k - Ø ns‚ ]pXnb tIc-fØns‚ khn-ti-jX- - - SpØp-Ibpw, tIm¿∏-td‰v klm-b- P-]£ hnI-k ]cn-]m-Sn-Iƒ°v {]iv-am-Wv. Chn-sS-bmWv ne-]m- Iƒ? Ah km£m- X v I - c n- ° m≥ tØmsS ]›m-ØehnI-kw S- CXn-Iw Xs∂ Hcp klm-bam-hpI. - Sp-Iƒ {]k-‡-am-Ip-∂-Xpw ]cn- F¥psN-ø-Ww? AXn¬ P-߃ Øp- I bpw sNøpI F- ∂ Xn¬ s]mXp- kmwkvIm-cnI ne- ] m- S p- I - f psS {]k‡n: jØv Hgp-°n-s-Xnsc o¥p-∂Xpw. - FSp-t°≠ ap≥ssI F¥m-Wv? Du∂p∂XmWv. C°mcy-Øn¬ Hcp imkv{X-Øns‚ P-]-£-{]-tbm- ne-]m-Sp-Iƒ D≠m-Ip-∂Xv Pohn-Xm- ho´p-ap-‰¢mkpI-ƒ, ho´p-ap‰ ¢Ã- cmjv{Sob ka-hmbw Xs∂ tIc-f- a-fiew hf¿∂p- KsØ ap≥n¿Øn ]cn-jØv hnI- p-`-h-ß-fn¬ n∂m-Wv. AØcw dp-Iƒ, {Kma-k` apX-em-b-h-bv°v Øn¬ D≠m-bn-h-cn-I-bm-Wv. Cu h-∂n-´p-≠v. kn-∏n-s®-SpØ Ht´sd ne-]m-Sp-Iƒ Ap- ` - h - ß sf ASn- ÿ m- - Fs¥¥v ]¶v hln- ° m≥ Ign o°w A]-I-S-Ichpam-Wv. tIc- f kaq- l w CXn- IwXs∂ am°nbmhWw hnI-k Iymº- bpw? imkv{X-km-t¶-Xn-I-cw-K-ß- tIc-fØnse ap-jym-[zm-sØ - F∂m¬, Itºmf AwKo-I-cn-®n-´p-≠v. hnZym-`ymkw, bn≥. fn¬n∂v Fs¥¥p klm- b - BtKmf sXmgn¬ hn]- W nsb Btcm-Kyw, ]cn-ÿn-Xn, Du¿Pw ßfmWv Bh-iy-ap-≈Xv? nb-a- e£y- a m°n hnI- k n- ∏ n- ° - W - kwkvImchpw PmXn- F∂ocwK-ßfn-se√mw CXv sXfn-bn- - 2010¬ ]cn-jØv S-Øn-b, P- n¿am- W - Ø nepw n¿h- l - W - sa∂pw, AXnv th≠ ]cn-io-e-- ®Xm- W v . ]e ne- ] m- S pIfnepw {i-≤bm-I¿jn-®, Hcp Iymsº-bn-m- - Ønepw sNtø≠ sX¥v? Chsb ß-fmWv S-t°≠sX∂pw km[y- aX kzXz-k-¶¬]- cmjv{So- b - ∏ m¿´n- I ƒ H∂n®v bn-cp∂p `qkw-c-£-W-Pm-Y. “`qan √mw Cnbpw N¿®-sN-tø≠ Imcy- amb ÿe-ß-fn-te-s°√mw Chn- ßfpw tN¿∂v Cu ]cnjØns FXn¿Øn-´p-≠.v hnI- s]mXp-kzØv” Fs∂mcp ne-]mSv ß-fm-W.v Sp∂v ap-jym-[zmw Ib‰nAb- k hntcm-[n-I-fmbn Nn{Xo-I-cn-®n- CXn-eqsS apt∂m-´p-sh®p. tIcfw bv°p- I - b mWv th≠- s X∂pw s]mXp kmwkvIm-cnI ´p-≠v. At∏mgpw ]cn-jØv AXn CXn- p- a pºv v I≠n- ´ n- √ mØ Hcp as‰mcp tIc-fØns‚ n¿am-W- - ImgvN-∏m-Sn-eqsS {]iv-߃ Ah- Ønse c≠mw L´w 2012 s^{_p- Aßns kwÿm-sØ hcp-amw afi-esØ XI¿°p- s‚ ne-]m-Sp-I-fn¬ n∂v ]n≥am- X-cn-∏n-°m≥ Ign-™XmWv CXns‚ - hcn apX¬ 2013 sabn¬ h¿[n-∏n-°Wsa∂pw AØcw hcp- - - dn-bn-´n-√. CØcw ne-]m-Sp-I-sf I-bm-Wv. Hcp hiØv t´w. `qanbn¬ B¿°pw F¥pw S- ° p∂ ]cn- j - Ø ns‚ 50- ˛ mw amw sIm≠p D]-t`mK Bh-iy- IqSp-X¬ IrXy-am°mpw sske‚ v sNøm≥ Ah-Im-i-an-√, DS-a-ÿm- hm¿jn-I]cn-]mSnhsc Bbn-cn-°pw. - - ߃ nd-th-‰-W-sa∂pw GXm≠v hmen, amhq¿ -IqSp-X¬ i‡-ambn F√m-hcpw hmZn-°p-∂p. ]Wn-sb- kzXz-cm-jv{Sobw P- {]N-c-n-∏n-°mpam-Wv ]cn-jØv h-Imiw An-b{¥n-Xtam A]-cn-Nn- - 1986 am¿®n¬ S∂ 23-˛mw hm¿jn- Xtam A√. AXn-m¬, `qhn-n-tbm- I-k-tΩ-f--Øn¬ ]cn-jØv Hcp Sp-°p-∂hcpsS tkh-˛ thX-hy- - - - ß-fpsS Bib {]]- {ian-®-Xv. Cnbpw XpS-cpw. K- Ø n¬ kmaqly nb--{ ¥Ww Xocp-am-sa-SpØp: ASpØ 5 h¿j- - hÿIfpw sXmgn¬ kpc-£-bpw, tIcfØnse ]e {][m Zcn-{Z-P--X-bpsS t£ahpw Dd∏v ©sØ kzm[o-n- {]iv-ß-fnepw ]cn-jØns‚ ne- G¿s∏-Sp-Ø-W-sa-∂m-bn-cp∂p ]cn- Øn-p-≈n¬ tIc-fsØ kºq¿W hcp-Ø-W-sa∂ A`n-{]mbw C°p- ]mSv hyXy-kvX-am-bncp-∂p. BOT, jØv ne-]m-Sv. “as‰mcp tIc-f- km£-cam-°pw F∂v. 1991 G{]n¬ - ´-Øn¬ Nne-scms° Bh-iy-s∏-Sp- °p-tºmƒ Itºmf PPP FIv k v { ]kv th, F∂n- h - ”Øns‚ n¿am-W-Ønv ASn-Ø-d- 18v tIcfw kºq¿W km£-c- bm-tI≠ Bi-b-ß-fmWv B ne- ambn {]Jym-]n-®p. ]cn-jØv Xn- ∂p F∂v am{Xw. kwkvImcw P-ß- bnsems° Cu hyXymkw {]I-Sn- ]m-Sn-eqsS apt∂m-´p-h-®-Xv. Irjn, ®√ AXv sNbv X Xv . nc- h [n tIc-f-hn-I-kw kw_-‘n® ∏n-®n-´pap-≠v. as‰mcp cwKw hnZym- Cusbmcp ne-]mSv CXn-Iw tSn- fpsS atm-`m-h-ß- `ym-k-Øn-t‚-Xm-Wv. C∂v kzm{ib J-w, sI´n-S-n¿am-Ww, tdmUp- {]ÿm-߃ AXn¬ ]¶m-fn-Ifm- - - cwKØv k¿°mdpw hnZym-`ymk Iƒ. IpSn-sh-≈w, o¿hm¿®, `phn- bn-cp-∂p. as‰mcp tIc-f-Øns‚ sb- S pØ kmaqly t´ßƒ sfbpw Pohn-X-ssi-en- I®-h-S-°mcpw XΩn¬ S-°p∂ n-tbm-K-co-Xn, `qan-bpsS hnim-e- krjvSn-bn¬ P-Iob ]¶m-fnØw t]mepw C√mXm-°p∂XmWv. A[zm- I-sfbpw kzm[o-n- N¿®-Iƒ Du∂p-∂Xv {][m-ambpw - amb n¿h-Nw, o¿-Ø-S-߃, A∂tØXn epw F{Xtbm IqSp-X- -ti-jn-bpsS Ib‰p-aXn h¿≤n-°p- ko‰ns‚ Ap-]m-XØnepw hmßm-- ]pg-Iƒ, Imb-ep-Iƒ, Ipf-߃, em-bn-cn-°-Ww. AXv km[y-am-°p- ∂-Xp-t]m-se-Xs∂ AXns‚ Cd°p- a- X nbpw h¿[n°pw. Imc- W w, °p-∂p. hp∂ ]W-Øn-ep-am-Wv. F√m -Im- aen-o-I-cWw apX-emb H´--h[n I-bmWv AXp-h-sc-bp≈ {]h¿Ø- eØpw N¿®-bpsS kz`mhw CXp- hnj-b-ßsf AXp-ambn _‘n-∏n- -Øns‚ e£yw. ]pXnb tkh hyh-km-b-߃ Xt±-iob A[zm-ti-jnsb D]-tbm- - Xs∂ Bbn-cp-∂p. F∂m¬ ]cn-j- °p- I - b p- ≠ m- b n. as‰mcp tIc- f -
 4. 4. 4 ]cn-jZv hm¿Ø 2011 sk]vXw-_¿ 1 ˛ 30 - imkv{X-K-Xn-bn-eqsS B¿. Knco-jvIp-am¿ ]{X-Ip-dn∏v ]q¿Æ-cq-]-Øn¬ ]I¿®-hym-[n-I-fn¬ n∂v hnZym-`ym-k, Btcm-Ky, kmaq-lnI {]iv-ß-fp-ambn tIc-fsØ ap‡-am-°p-I Imem-hÿm-am-‰Øn-p-kcn®v - - ]I¿®- h ym- [ n- I ƒ amdn- a mdn - - hnZKv[ ]cn-tim-[-bv°v hnt[-b- m-IWw. AXp-sIm-≠p-Xs∂ Fen- - HIvtSm-_dnse imkv{X-KXn - D≠m-hp-Ibpw P-߃ acn-°p- ∏n Dƒs∏-sS-bp≈ tcmK-ßfpsS Ibpw sNøp∂ kml-Ncyw ]cn-tim-[m kwhn-[m-߃ Bh- - "Pm∏-okv kvIqfp-Ifpw, Fs‚ - imiz-Xambn ]cn-lcn-°m-mbn - - Ip´n-Ifpw F∂ aRvPp atm-Pns‚ s]mXp- P - - ß fpw k¿°m¿ iy-Ønv D≠v F∂v Btcm-Ky-h- Ipdn∏v tªmKn-tmSv IS-s∏-´n-cn-°p- "hnZym`ymk Ip∏pw k¿°mdpw Dd-∏p-h-cp-Ø- kwhn- [ m- - ß fpw Iq´mbn Ww. tcmK- n¿W- b w, NnIn- ’ , ∂p. P∏m-n¬ Ip´n-Isf _meyw ]mt°Pv- ˛- P-- {]h¿Øn- ° - W - s a∂v tIcf tcmK-{]-Xn-tcm[ {]h¿Ø--߃ apX¬ ]Tn-∏n-t°-≠n-h∂ aRvPp imkv { X- k m- l n- X y- ] - c n- j Øv F∂nh _lp- P ]¶m- f n- Ø - Hcp IY ]d-bpw-t]mse Ahn-SsØ Iob kwhmZw A`y¿Yn-°p-∂p. s]mXp Pm- tØmsS tUmIv S ¿amcptSbpw kvIqƒ hnZym-`ym-km-p-`-h-߃ An-hmcyw tcmKy cwK- Ø pw, s]mXp Btcm-Ky-{]-h¿Ø-IcptSbpw tXr- ]¶p-h-bv°p-∂p. CXp hmbn-°p- Aht_m-[-Ønepw cmjv{Sob tºmƒ C¥y≥ kvIqfn¬ ]Tn-°p- ne-hm-c-Ønepw hnZym-`ym-k- Xz-Øn¬ Du¿Pn-X-ambn S-°-Ww. ∂-Xn-s-°mƒ F¥v DZm-Ø-amWv GIo-IrX Bh- i y- Ø n- p≈ acp∂pw a‰v Ønepw ap∂n- ´ p- n¬°p- ∂ - NnIn’m kwhn-[m--ßfpw Bip- Ahn-SsØ ]T-hpw Ap-_‘ kne-_kv: {]N-c- Xmbn Ah-Im-is∏-Sp∂ tIcfw - ]-{Xn-Ifn¬ D≠v F∂v Btcm-Ky-h- - {]h¿Ø ]cn-]m-Sn-Ifpw F∂p t]msemcp {]tZ-iØv sImXp- Ip∏pw k¿°mdpw ap≥Iq´n Dd-∏p- ap°p t_m[y-am-Ipw. W-hpw, hkvXp-X- Ip I-Sn®pw Fenaq{X-Øn-eq- h-cp-Øp-Ibpw thWw. "Ih¿tÃmdnbmbn {]kn-≤o-I- Ifpw sSbpw tcmKw _m[n®v P- saUn-°¬ tImtf-Pp-I-fnse cn-®n-cn-°p∂ Btcm-Ky-kw-_-‘n- ߃ acn-t°-≠n-hcp-∂Xv H´pw - kmaqly BtcmKy hn`mKßsf bmb c≠p teJ--ß-fmWv Cu "Pm∏-okv kvIqfp- `qj- W - a - √ . kwÿm- sØ nc-¥c tcmK-n-co-£WØnp≈ e°-Ønse as‰mcp khn-ti-jX! Btcm-Ky-hIp-∏v, hm´¿ AtXm- - kwhn- [ m- ßfm°n am‰Ww. ΩpsS "saUn-°¬ tImtf-Pp-Ifn¬ - I-fpw, Fs‚ Ip´n- dn- ‰ n, XZv t Zi `c- W - h - I p∏v , AtXm-sSm∏w saUn-°¬ tImtf-Pp- F¥mWv √ hnZym- ` ym- k - kw`-hn-°p-∂Xv F∂ Cµp-te-J- Ifpw Xt±i `cW ÿm]--߃, Isf D∂X ne- h m- c - Ø n- e p≈ Øn¬ th≠Xv F∂ Atz-j-W- bpsS teJ-w. ss{]h‰v {]mIvSokv P- I o- b - k w- h n- [ m- - ß ƒ, Kth- j W ÿm]- - ß - f m°n Øn¬ Gsd {]k-‡-amb mep n¿Ø-em-°n-b-Xp-sIm-≠p-≠mb k∂≤ {]h¿Ø-I¿ F∂n-h- Db¿ØpIbpw thWw. tIc- f - teJ-ßfpw AXns‚ kqN-Iamb - - am‰-߃, Ct∏mgpw ne-n¬°p∂ "]T sshI-ey- sbms° H∂n®v {]h¿Øn-t°- Ønse sshtdmfPn C≥Ãn-‰yq´pw "√ hnZym- ` ymkw tXSn F∂ ≠Xv C°m-cy-Øn¬ AXym-h- A©v k¿°m¿ saUn-°¬ tImtf- B¿.-hn.-Pn.-ta-tms‚ FUn-t‰m-dn-b- {]iv-߃, hne IqSnb B‚n-_- ߃: Imc-W- tbm-´n-°p-Iƒ IrXy-amb imkv{Xo- iy-am-Wv. cmjv{Sob∏m¿´n-Iƒ Pp- I - f nse ssat{Im- _ - t bm- f Pn ep- a mWv HIv t Sm- _ ¿ amksØ sa¥v? bX tm°msX Fgp-Xp∂ {]h-W- ]c-kv]cw Ip‰w-]d™v kzbw - Un∏m¿´p-sa‚p-Ifpw D∂X ne-hm- "imkv{X-KXn-bnse {]apJ {]Xn-]m- - X-Iƒ XpS-ßn-bh N¿®-sN-øp-∂p. Hgn-™p-am-dp-∂Xpw icn-b-√. c-Øn-te-bv°p-b¿Ø-Ww. CØcw Zyw. "saUn-°¬ tImtf- AXn-m¬ Iq´mb b⁄-Øn- ]I¿®- h ym- [ n- I - f p- ≠ m- I p- t ºmƒ "P-Iob Huj-[-bw cq]o-I- "hnZym`ymk ]mt°-P˛PIob v- - - - mbn F√m-hcpw Xøm-dm-IWw. - F{Xbpw s]s´∂v tcmKmWp- kwhmZw An-hmcysa∂ hnZym- cn-°Ww F∂ I√-d -a[phns‚ Pp-I-fn¬ kw`-hn- tIc-f-Øn¬ Ign™ Hcp n¿WbØnpw NnIn-’bv°pw DX- teJw Huj[ hne- b nse amk-Øn-p-≈n¬ ]I¿®-hym- Ip∂ hn[-Øntebv°v Cu ÿm]- `ymk hnN-£-W-mb kn. cma-Ir- ]I¬sIm-≈, KpWne-hm-c-ap≈ °p-∂Xv jv W s‚ teJ- w. hnZym- ` ymk [n-Iƒ _m[n®v q‰-º-Xn-e- -ßsf am‰-Ww. Huj-[߃ e`y-am-°¬, P-Iob - cwKØv Kuc-h-ta-dnb am‰-߃°v "P-Iob Huj-[- [nIw Bfp-Iƒ ac-Ws∏-´t∏m- - - Xt±i kzbw-`-cW ÿm]-- Huj[b-Øns‚ Bh-iy-I-X, CS-bm-°n-tb-°m-hp∂ ]e n¿t±- gmWv ho≠pw ipNn-Xz-sØ-°p- Huj[ hIp- ∏ ns‚ {]k- ‡ n, dn®pw ameny kwkvI-c-W- ßfpw k¿°mdpw Jc-˛{Zh ameny- i-ßfpw k¿°m-cns‚ hnZym-`ymk hymP Huj-[߃, IpØ-IIfpsS - - - bw cq]o-I-cn- kwkvI-cWw DØ-c-hm-Zn-Ø-ambn ]mt°Pv apt∂m´p h®n- ´ p- ≠ v . sØ-°p-dn-®p-ap≈ N¿®-Iƒ I≠p-sIm≠v AXn-p≈ kwhn-[m- Sot®gvkv _m¶v, kvs]jy-enÃv em`w sImø¬ Ch-sbms° {]Xn- °Ww kPo-h-am-Ip-∂-Xv. Ign™ 10 - ß ƒ Hcp- ° - W w. P- ß - f psS ]m-Zn-°p-∂p. saUn-°¬ d{]-sk-t‚- A[ym-]-I-tbm-Ky-X, A[ym-]I h¿j-Øn-tesd Ime-ambn tIc- AwKo-Imcw Dd-∏m-°n-s°m-≠m-bn-cn- ‰o-hvam-cpsS AJn-te-¥ym tXm-hp- "I™n-IpSn ap´n- hne-bn-cp-ج XpS-ßnb n¿t±-i- f-Øn¬ {]h¿Øn-°p∂ ipNn- °Ww CØcw kwhn-[m--߃ Iq- S n- b mb a[p- h ns‚ teJw ßsf kw_-‘n®v auen-I-amb °p∂ [my Ib-‰p- Xz-an-j≥ Dƒs∏-sS-bp≈ kwhn- Hcp-t°-≠Xv. amen-y-kw-kvIcWw - - ap°p ]pXn-sbmcp ka-c-apJw Nne tNmZy-߃ At±lw apt∂m- [m--ß-fpsS {]h¿Ø--ß- hym]mc ÿm]-ßfp-tSbpw `£- - - Xpd∂p Xcp-∂p. fpsS A]-cym-]vXX CXp-ambn ´p-h-bv°p-∂p. hni-Z-amb kwhmZw aXn W-hn¬∏ ime-I-fp-tSbpw, a’y- SØn A`n- { ]mb ka- z- b hpw ]{Xm-[n]kan-Xn-bwKw IqSn- tN¿Øp-sh®v N¿®-sN-øs∏-tS- - ˛-amwk hn¬∏-°m-cp-sSbpw {]mY- - ≠-Xm-W.v anI DØ-c-hm-Zn-Ø-ambn nbaw D≠m°n S-∏m-t°≠ ]mt°-Pm- bmb Pn. kmP≥ Cu e°-Øn¬ "Kme-Ivkn-I-fpsS Wn-sX∂v At±lw hy‡-am-°p-∂p. Fgp- X p- ∂ Xv "B¥- a m≥ amen-y-kw-kvI-cW ipNo- aqew Dd-∏m-°-Ww. "GIo-IrX kne-_kv: {]N-cW- - {S¶vtdmUv˛hw-i-l-Xy-bn-te-°v -Hcp £-{X-th´ I-cW {]h¿Ø-߃ km£- - s]mXp ipNnXzw Dd-∏m-°m≥ ]mX F∂ Ipdn-∏m-W.v tZiob Ncn- c-Xm-b⁄w t]mse B_m-e- hpw, hkvXp-XIfpw F∂ kn. a[p- - hr≤w P-ßfpw ]s¶-Sp-Øp- nb-a]camb CS-s]-S¬ IqSn D≠m- - - - kq-Z-s‚ teJw F≥. kn.-C.- {X-Øns‚ kPoh kvarXn km∂n- "th≠Xv Hcp KXm- tI-≠Xp≠v. CXn-mbn tIc-fØn¬ - - [y- a mb sk√p- e m¿ Pbn- e pw, sIm-≠p≈ Hcp Iymº-bn-m-bn- GIo-IrXamb Hcp s]mXp-P-m- B¿.-Sn. kne-_kpw ]mT-]p-kvX-I- B≥U-am-s‚-bpw, t]m¿´v ªb-dn- KX bw s°m≠v Zo¿L-Ime e£y- tcmKy nbaw ]m m- ° n- s b- S p- ß-fp-amWv tIc-f-Øn¬ S-∏m-t°- s‚bpw Pdm-hm-hw-iØn-s‚bpw Ncn- - KWn-Xw, tPymXn-»m-kv{Xw, sshZy- tØm-Sp-IqSn Gs‰-SptØ ]‰q. °p∂Xnv ASn- b - ¥ c {i≤ ≠Xv F∂ hmZ-Øns‚ Im]Syw {Xhpw, {S¶- t dmUv Ahn- S sØ im-kv{Xw, kmt¶-Xn-Ihn-Zy-Iƒ XpS- - Hmtcm ]ucpw Ah--hs‚ k¿°m-dns‚ `mK-Øp-n∂v D≠m- hkvXp-XIƒ ncØn Xpd-∂p-Im-´p- - {]mNo hwio-b-cn¬ hcp-Ønb ßn-b-h-sbms° AbXv efn-X- ho´nepw hym]mc ÿm]--ß- th-≠Xp≠v. ∂- X m- W v . "bYm¿∞- Ø n¬ 1975 mi-hpw, Ncn{X {][m-amb tImS- - ambn hmbn®p t]mIm-hp∂ coXn- fnepw D≠m- I p∂ amen- y- tcmKw s]m´n-∏p-d-s∏´ tijw apX¬ Xs∂ tZiob ]mTy-]-≤Xn Xn-hn-[n-bp-sa√mw Hcp XpS¿°-Y- bn¬ At±lw {]Xn-]m-Zn-°p-∂p. ßsf ssPh- a m- e nyw am{Xw ipNo-IcWhmcm-tLm-jhpw - - N´-°q-Sn-t‚-bpw, F≥.-kn.-C.-B¿.-Sn. t]mse ]d-bp∂p Zqc-Z¿i-nse AssPh amenyw F∂n- t_m[- h ¬°- c W {]h¿Ø- - ]mT]pkvX-I-Øn-t‚bpw amXrI AUz. sI.-]n. chn-{]-Imiv Cu D∂X DtZym- K - ÿ ≥ IqSn- b mb ßs Cw Xncn®v AX-Xn-S- ßfpw S-Øp∂ ]Xn-hp-ssi-en°v ]n¥p-S¿∂mWv tIcf ]mTy-]≤Xn - e°w Fgp-Xp-∂Xv "th≠Xv Hcp kmP≥. ß-fn¬ Xs∂ imkv{Xo-bambn - ]Icw tcmKw D≠mIpsa∂v ]cn-jIcWw. Ct∏m-gsØ apd-hnfn v - - KXm-KX bw F∂ ]T-m¿l-amb kwkvI-cn-°-Ww. AXn-p≈ ap≥Iq´n I≠p-sIm-≠p≈ aps∂m- aX- km-aq-lnI i‡nIƒ°v A{]n- "I™n-IpSn ap´n-°p∂ [my teJ--am-Wv. ASn-ÿm kuI-cy- imkv{Xob kwhn-[m--߃ cp° {]h¿Ø--߃ Kh-s◊‚p- b-amb Nn¥-Iƒ Ip´n-I-fn-ep-≠m- Ib-‰p-aXnbmWv Im¿jnI hnZ-Kv[- hn-Ikw s]mXp-ta-Jebn¬ Xs∂- - - - C∂v [mcmfw e`y- a m- W v. I-fpsS `mK-Øp-n∂pw D≠m-tI- °p∂ ]pkvX-I-ßfpw hna¿i mb B¿. tlen-bpsS {]Xn-]mZy bm-h-W-sa-∂pw, AXn-m-h-iy-amb Ipd™ sNe-hn¬ Km¿lnI ≠Xv AXym-hiy-am-Wv. - Nn¥ t]mjn- ∏ n- ° p∂ ⁄m hnj-bw. DXv]m-Zhpw Icp-X¬ti- - kºØv nIp-Xn-Iƒ hgn Is≠- Xe-Øn¬ ssPhamen-y-ßsf Cu kml-N-cy-Øn¬ s]mXp-P- n¿an-Xnbpw Hgn-hm-°m-mWv Cu J-chpw IqSn-bt∏mƒ h≥ Acn Ib- - Ø-Wsa∂pw, k_¿_≥ s{Sbn-p- - _tbm-Kymkv B°n am‰p-∂Xn- - m-tcmKyw {][m AP-≠-bm°n ]pXnb apd- h nfn˛A- t ±lw ]d- ‰p- a - X n°v kp{]ow- tIm- S Xn Iƒ IqSp-X¬ D≠m-h-W-sa∂pw p≈ kwhn- [ mw tIcf N¿® sNøp-Ibpw Xt±i kzbw-`- bp∂p. hn[nt]mepw adn-I-S∂v Ap-aXn Hs° At±lw n¿t±-in-°p-∂p. imkv { X- k m- l nXy ]cn- j - cW ÿm]--ß-fp-tSbpw hnhn[ ¬Ip∂ tI{µ- k ¿°m¿ bw sI. kXo-jns‚ lc-W-^ew XpS- "]T sshI-ey-߃: Imc-W- Øns‚ Kth-jW ÿm]-- P- I ob {]ÿm- - ß - f p- t Sbpw Xpd∂p Im´p-I-bmWv teJ-I≥. cp-∂p. imkv{X-hm¿Ø-Ifn¬ tUm. - sa¥v ? F∂ Kth- j - W m- fl I amb sF B¿ Sn kn hnI-kn- s]mXp-P--ß-fp-tSbpw tXr-Xz- ]Tw S-Øn-bn-cn-°p-∂Xv tUm. Sn. sNdnb Kme-Ivkn-Isf hngp-ßn- Fw.-B¿. kpZ¿i-Ip-am¿ AZr-iy- - ∏n-s®-Sp-Øn-´p-≠v. Øn¬ ]I¿®-hym-[n-ap‡ tIc-f- iin-[-c≥, tUm. hn.-Pn. {iotZhn h-f-cp∂ henb Kme-Ivkn-I-sf-°p- {K-lsØ Is≠-Ønb Imcy-hpw, ]I¿®-hym[nIƒ hym]-I- Øn-mbn {]h¿Øn-°m≥ F√m- F∂n-h¿ tN¿∂m-Wv. {]o˛-kvIq-fp- dn-®mWv "Kme-Ivkn-I-fpsS £-{X- hr°- t cmKw tcsØ Adn- b m- ambn dnt∏m¿´p sNø- s ∏- S p- hcpw Xøm-dm-h-W-sa∂pw ipNn-Xz- I-fn¬ Fgp-Øpw, hmb-bpw ]cn- th´ F∂ kn.-hn.-N-{µs‚ teJ- p≈ am¿§-hpw, Pe-Øn¬n∂pw tºmƒ tcmK-_m-[n-X-m-hp∂ tI-cf b⁄Øn¬ ]¶m-fn-I-fm-h- io-en-∏n-°p-∂Xv ]e {]iv-߃ w. tUm. B¿.-hn.-Pn.-ta-tms‚ amen-y-ßsf BKn-cWw sNøm≥ hy‡n kzbw NnIn-’-sb-Sp- W-sa∂pw tIcf imkv{X-km-lnXy krjvSn-°pw. ]T sshIeyw F∂ {Ko°v ss]XrIw Cu e°hpw XpS- ]pXnb ]Zm¿∞w Is≠- Ø nb °msX F{Xbpw s]s´∂v ]cn-jØv A`y¿∞n-°p-∂p. k¶-ev]--Ønse s√pw ]Xncpw cp- ∂ p. Ae- I v k m- { ≠n- b - b psS Imcy-hp-sams° eLp-hmbn hnh- th¿Xn-cn®p Im´p∂p Cu teJ-w. kph¿W kl-{km-_vZw, Ah-cpsS cn-°p-∂p.

×