Makarajyothi 2011 page 201-250

743 views

Published on

Part #5
Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makarajyothi 2011 page 201-250

 1. 1. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 s∑md h√ßn the Atim-I≥, s∑md tZiws√n-bm-ºXn amae Xs‚ taep≈ F√m h¿jhpw aow 20-˛v BtLm-jn-°p∂ps√n-°p-fØn ae-bn-t∑¬At√ o IpSn-sIm≠p temtI-izco]mln s∑m-dthe; sFXnlyw t£{X-am-lmflyw -s√n-°pfw hmgp-aw-_ntI s∑m-d, h√-ßn, hnØ--t»-cn, Abn-eq¿,tXSn-h∂ IpS-I-c-m-b¿X≥ Xncp-h-gn-bmSv F∂o 5 tZi-߃ sImS-I-c-mSvIqsS-tbm-e-∏p-d-tØdn o F∂mWv Adn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv. sImS-I-c-m-Sns‚ `c-mSp ImWp-hm≥ h∂p s∑m-d-bn¬ W-Ø-e-hm-bn-cp∂ sImS-Ic mb¿Xd-hm-´n¬IqSn-tbmcp `K-hXn ]mlnamw henb {]Xm-]n-bpw, i‡-pw, a{¥-hm-Zn-bp-amb Hcp tZho`‡≥, `K-h-Xnsb `Pn®v {]Xy-£-am-tIc-fØn-IØpw, ]pdØpw Adn-bs∏-Sp∂ s∑md - - - - °p-hm≥ s√n-bm-ºXn ae-bn-ep≈ s√n-°p-f-Øn-h√- ß n- t he atlm- ’ hw BtLm- j n- ° p∂ ae F∂ h-hn-`m-K-Øn-te°v t]mhp-I-bpw, tZhn-{io s√n-°p-f-ßc `K-h-Xn-t£{Xw ]Xn-m-bn-c- sb `Pn®v Imew Ign-°p-Ibpw sNbvXp. HSphn¬ßƒ°v im¥nbpw a:kam- [ m- hpw {]Zmw tZhn {]Xy-£-s∏´v Ap-{K-ln®v m´n-te°v aS-sNøp∂p. Ncn-{X-{]-kn-≤amb s∑md h√-ßn-the - ßp-hm≥ n¿t±iw ¬Ip-I-bp-ap-≠m-bn. tZhn- - 201 -
 2. 2. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011bpsS B⁄ inc-   m- h -ln®v B `‡≥ bm{X-Xn-cn®v s∑m-d-bn¬ FØp-I-bpw, aq∏n¬mb¿ hoSnvkao- ] - a p≈ tImX- I p- f -Øn¬ Xs‚ k¥-X-k-l-Nm- c n- b mb IpSbpw h®vIpfn-°p-hm-n-dßn. Ipfn-I-gn™v IpS- s b- S p- ° p- h m-mbn {ian-®-t∏mƒ IpS-sb-Sp-°p-hm-≥ Ign-bmsX hcp-Ibpw sNbvXp. AjvS-aw-Key{]iv-Øn-eqsS IpS-bn-cp∂ ÿe-Øp-Xs∂ tZhn IpSn-sIm-≈p- h m≥ B{K- l n- ° p- ∂ -Xmbn Adn-bp-hm≥ Ign-™p. A[nIw Xma-kn-bm- °msX aow 20-˛v BWv the BtLm-jn-°p-∂-sX- X s∂ `‡- P - - ß - f psS kl- I - c - W - Ø m¬ Xv. ]g-a-°m¿ ]d-bp-∂-X-p-k-cn®v c≠p Imc-W-tZhnsb aq∏n¬mb¿ hoSnv kao]w IpSn-bn-cp- ß-fmhmw CXnp ]n∂n¬. 1. aow 20-˛v Bbn-cn-Øn. ]n∂oSv `‡-PßfpsS kuI-cym¿∞w C∂v - - - °Ww s√n-°p-f-Øn-bΩ s√n-bm-ºXn ae-bn¬ImWp∂ s√n-°p-f-ßc t£{X-Øn-te°v am‰n n∂pw sImS-Ic a∂s‚ IpS-∏p-dØv h∂-sX∂pw{]Xn-jvTn-°p-I-bp-ap-≠m-bn. 2. tImX-Ip-f-Ønp kao-]-ap≈ t£{X-Øn¬ n∂pw C∂p ÿnXn-sN-øp∂ t£{X-Øn-te°vthe sFXnlyw am‰n {]Xn-jvTn®Xv aow 20-˛v s∂pw Bbn-cn- a‰v t£t{Xm-’-h-ß-fn¬ n∂pw hyXy-kvX- °-Ww.ambn mfnttbm, kw{I-a-tØtbm Bkv]-Z-am- `‡-]cn-]m-eØn-pw, ZpjvSn-{K-lØn-pw- - - - - - th≠n AtIw Akp- c sc n{K- l n- ° p- h m≥ AtIw Ah- X m- c - ß ƒ ssIs°m≠ tZhn-bpsS ZmcnI n{K-l-Øn- p-tijw `‡sc ]cn-]m-en- °p∂ tZhok¶-ev]-Øn-emWv tZhnsb Bcm-[n-°p-∂-Xv. tZh-tem-IsØ-bpw, tZh- - ∑m-sc-bpw, Xm]-k-∑m-scbpw AXy¥w hnd-∏n®v sIme-sN- bvXp-sIm-≠n-cp∂ Zmcn-Im-kp- cs‚ D]- { Zhw kln- ° - h - ømsX tZh-∑m¿ {Xnaq¿Øn- Isf A`bw {]m]n-°p-I-bpw, - 203 -
 3. 3. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011XXv-k-abw `K-hm≥ {io]-c-ta-iz-cs‚ Xr°-Æn¬ aow 9˛v s∑md a∂-Øpw, th´-bvs°mcpn∂pw D{K-cq-]n-Wn-bmbn tZhn ]nd-°p-Ibpw, Zmcn- aI≥ t£{X-Ønepw sImSn-acw (sIm-Sn-°q-d) m´nIm-kp-cs n{K-ln-°p-Ibpw sNbvXp. (kv{Xo-Iƒ XpS¿∂p≈ 9 Zn-ß-fnepw IWym¿ sIm≠m-Sp-aqew am{Xta Xs‚ acWw kw`-hn-°mhq F∂ ∂p. ]®-ap-f-bn¬ Iºv Xd®v hfbw sh®v Ad-fn-hcw Zmcn-I≥ tSn-bn-cp-∂p.) ]q-°-fm¬ Ae-¶-cn® IpΩm´n hnhn[ `mK-Øp- aow 1˛v the Iqd-bn´p Ign-™m¬ 1 apX¬ n∂pw FØn s∑mdaμØv kwK-an®v tZhnsb21-˛hsc t£{X-Øn¬ Ifw-]m´v SØp-∂p. aow 7 - kvXpXn®v ]mSn ths´-bvs°mcp aI≥ t£{X-apX¬ iothen sIm≠m-Sp-∂p. the BtLm-jn- Øn¬ sN∂v B¿∏p-hn-fn-tbmsS Ah-km-n-°p-°p∂ aow 20-˛v apt∂mSn-bmbn Ht´sd [¿Ωm-[n- ∂p. aow 18-˛v Icn-the sIm≠m-Sp-∂p. ZmcnIjvTn-Xhpw, `‡n-n¿`-chp-amb NS-ßp-Iƒ CcptZi- - - n{K-l-Øn¬ k¥p-jvSn-]q≠ `‡¿ tZhn-bpsSß-fnepw (s-∑m-d˛h√ßn) sIm≠m-Sp-∂p. -- - - kl-Nm-cn-I-fmb `qX-K-W-ß-tfmsSm∏w B¿Øp- √-kn-°p∂ coXn-bn-emWv Icn-the sIm≠m-Sp-∂- Xv. aow 19-˛v D{K-cq-]n-Wn-bmb tZhn-bpsS tIm]w ian-∏n-°p-hm≥ inh`qX-K-W-߃, Ejo-iz-c-∑m¿ F∂n-h¿ h∂v tZhnsb {]oXn-s∏-Sp-Øp-∂-Xns‚ {]Xo-Iam-bn, cp{Zm-£am-ebpw, hni-dn-bp-ambn Ejo- - - - iz-c-∑m-cpsS thj-Øn¬ FØp-∂p. Cu c≠p Zn- ß-fnepw tZi-a-μw, aq∏n¬ mb¿, ths´-bvs°m- cp-a-I≥ t£{Xw, ]m´-amfn `hw F∂n-hn-S-ß- fn¬ nd-]d sNmcn-bp-∂p. ap≥Im-e-ß-fn¬ F√m NS-ßp-Iƒ°pw tZhn-bpsS {]Xn-]p-cp-j-mb shfn- ®-∏m-Sns‚ tXrXzw CXn-p-≠m-bn-cp-∂p. aow 20-˛v s√n-bm-º-Xn-a-e-bpsS Xmgvhc- bn¬ Ccp tZi-ß-fnepw X¶-Øn-S-tº‰n AWn-n- c-°p∂ KP-ho-c-∑m-cp-sSbpw, Xmf-ta-f-ß-fpsS AI- º-Sn-tbm-Sp-IqSn t£{X-k-hn-[-Øn¬ FØp-I-bpw, XmXvIm-en-I-ambn {]tXyIw D≠m-°nb sshZypXn Zo]m-ew-Ir-X-amb ]¥-en¬ AWn-n-c°pIbpw sNøp-∂p. Btcm-Ky-]-c-amb a’cw Cu ]¥-¬ n¿Ωm-W-Øn¬ S-°p-∂p. XnS-tº-dnb KP-ho-c- tm-sSm∏w a‰v KP-ho-c-∑m¿ tZhnsb {]Z-£nWw sh®p Ign- ™ m¬ h¿Æ- i - _ - f - a mb Icn- a - cp∂p{]tbmKw Ccp- t Z- i - ß - f nepw S- ° p- ∂ p. XpS¿∂v cm{Xn-th-ebpw CtX-]Sn S-°p-∂p. Hmtcm h¿j-ßfnepw AXmXp tZi-ßfn-se BtLmjw - - Kw`o-cam-°p-hm≥ Btcm-Ky-Icamb a’-cw, tZi- - - - ß-fn¬ tZi-hm-kn-Iƒ {]I-Sn-∏n-°p-∂p. BtLmjthf-I-fn¬ tZi-ß-fn¬ S-°p∂ ]m≠n- t a- f - Ø n- e pw, ]©- h m- Z y- Ø nepw, tIc- f - Ønse {]ikvXcmb Iem-Im-c-∑m¿ AWn-n-c- °p-∂p. hntZ-i-ß-fn¬ tPmen-sN-øp∂ tZi-hm-kn- - 205 -
 4. 4. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011Iƒ tZhn-bpsS amam-¶-Øn¬ ]¶p- s Im- ≈ p-hm≥ m´n¬ FØp-hm≥ {]tXyIw {ian-°p-∂p. ]mc-º-cy-hpw,ss]Xr-I-hpw, q‰m-≠p-Iƒ ]g-°hpap≈ the -atlm-’-hw, KP-ho-c-∑m- c psS AI- º - S n-tbmsS AXmXp tZi-a-μ-ß-fn¬ Xncn-s®ØnXnSºv Cd-°p∂tXmsSD’hØnv kam-]wIpdn-°p∂p ˛ ho≠pwASpØ the atlm-’-hsØ hc-th¬°p-hm≥. tIc-f-ØnsetIƒhn- t I´ KP- h o- c -∑msc AWn-n-c-Øp-∂-Xn¬ Ccp-tZ-i-ßfpw hmin-tb-dnb a’cw S-Øp- ImWn-Isf hnkva-b-s∏-Sp-Øp-∂-hn[w Icna-∂p-. KP-cm-P≥ Kpcp-hm-bq¿ tIi-h≥, Kpcp-hm-bq¿ cp- ∂ p- { ]- t bmKw Hcp°p- ∂ - X n¬ s∑m- d - t Ziw]fl-m-`-≥ XpS-ßnb KP-ho-c-∑m¿ A-h-[n-Imew {]tXyIw {i≤- s Im- S p- ° m- d p- ≠ v . tIc- f - Ø n¬s∑md tZi-Øn-p-th≠n `K-h-Xn-bpsS tImew G‰hpw A[nIw Icn-a-cp∂v {]tbmKw S-Øp-∂Xv s∑md h√-ßn-tZiw Xs∂-bm-Wv.G‰n-bn-´p-≠v. Ct∏mƒ 10 sIm√ambn tIƒhn-tI´sX®n-t°m´vImhv cma-N-{μ≥ `K-h-Xn-bpsS tImew AXn-ep]cn s∑m-d-tZiw Ign™ ]Øphln-°p-∂Xv X߃°njvS-s∏´ KP-ho-c-∑msc h¿j-Øn-te-sd-bmbn Icn-a-cp∂v {]tbmKw S-Øp-In´p-∂-Xn-p-th≠n ]e-t∏mgpw h≥Xp-IIƒ CXn- ∂Xv tZi-Øns‚ kz¥w DS-a-ÿ-X-bn-ep≈ 21p-th≠n Nne-hm-°p-∂p-≠v. G°¿ ÿe-Øp-X-s∂-bm-Wv. Cu IrXyw-n¿h- ln-°p-∂-Xn-p-th≠n tZi-Ønse F√m AwK-ß- B-bpsS Imcy-Øn-te-Xp-t]mse Xs∂- fpw, s∑md tZi- Ø ns‚ OverseasbmWv taf-Ønv ]©-hm-Zyw, Xmb-º-I, F∂n-h- Association Dubai˛bpw hfsc √ coXn-bn¬ klm-bpsS Imcy-hpw. bn-®ph-cp-∂p. Atim-I≥ : ap≥ tPmbn‚v sk{I-´-dn, s∑m-d-tZiw - 207 -
 5. 5. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Xncp-am‘mwIp∂v]qcw ]n. kn. Ac-hn-μ≥ Nnc-]p-cm-X--Imew B≠n¬ Hs´√mapX¬ tIc- f - Ø n¬ amk-ßfnepw {ioXn-cp-am- -{]kn-≤ßfmb aq∂p `{Z- - - ‘mw-Ip-∂n¬ D’-h-ß-Im-fo-t£-{X-ß-fm-Wp-≈- fp-s≠-¶nepw ao-am-k-Xv; Xncp-hn-Xmw-Iq-dnse Ønse aI- b ncw{io]--b-m¿°mhv `{Zm- mƒsXm´v ]Xn-sm∂pt£-{Xhpw, sIm®n-bnse Zn- ß ƒ o≠p- n¬{iosIm-Sp-ß-√q¿ Ipcpw- °p∂ ]qc- a mWv Chn-_- t £- { Xhpw, ae- _ m- SpsØ atlm- ’ - h w.dnse {ioXn- c p- a m- ‘ mw- cmP- I o- b - a mb {]uVnIp∂v `K-hXo-t£-{X-hpw. - bpw Xm{¥n-I-n-jvTbpwh≈p-h-m-Sns‚ Bÿm- BNm-c∏gabpw Bp-Im- - - -- a m- b n- c p∂ sh≈m- ´ - en- I - s ∏m- e n- a - b p- s a√mwßmSn AYhm Ct∏m- tafn- ° p∂ {ioXn- c p- a m-gsØ ae- ∏ pdw Pn√- ‘mw- I p- ∂ n- e - Ω - b psSbnse Aßm-Sn-∏p-d-Øm- Cu Xncp-hp-’hw h≈p-Wv {ioXncp-am-‘mw-Ip-∂n- h-m-Sns‚ tZio-tbm-’-eΩ hncm- P n- ° p- ∂ - X v . h-amWv; amam-¶atlm-’- - -{ioa- l m- ` m- K - h XØn¬ h-amWv!{]Io¿Øn-°-s∏´ {ioam- ]qcm--tLm-j-Ønv‘m-Xmhv F∂ kqcy-hw- mμn-Ip-dn-°p-∂Xv [p-i-P-mb cmP¿jn-bm¬ am-k-Ønse ap∏-´p-sNm-{]Xn-jvTn-X-amb inh-enw- Δm-gvNbm-Wv. A∂v amXr- -K- a mWv {ioaq- e - ÿ m- - im-e-bn-tebpw {ioaq-e-sØ-¶nepw, k]vX-am-Xr-°-tfm-sSmØv amXr-im-e- ÿm--tØbpw AØm-g-∏q-P-Iƒ°p-tijw {ioaq-bn¬ hS-t°m-´-`n-ap-J-ambn hnf-ßp∂ {ioXn-cp- e-ÿm-Øn-∂`n-ap-Jambn "Imhp-Sbm-b¿ hnf°v - - - - -am‘mwIp∂n-e-Ω-bpsS t]cn-em-Wv t£{Xw Adn- sXfn-bn-°p-∂p. h≈p-h-m-´p-Ic henb h√-`-cm-b-s∏-Sp-∂-Xv. tIc-f-ØnseØs∂ G‰hpw henb Pm-hn-s‚bpw m´p-{]-am-Wn-I-fp-tSbpw ÿmn-I-fp-`{Z-Im-fo-Zm-cp-_nw-_-amWv ChnsS F∂v kqNn-∏n- tSbpw ASn-b-¥-c-°m-cp-tSbpw a‰pw km∂n-[y-Øn-®p-sIm-≈-s´. temI-am-Xm-hmb Cu tZhn tIc-f- emWv Cu I¿Ωw. "]qcw Ipdn-°p-I-bt√ F∂vØnse G‰hpw ]pcm-X--cm-P-hw-i-amb h≈p-h-cm- h≈q-t°m-m-Xncn tNmZn-°p-Ibpw "AsX F∂vP-hw-i-Øns‚ ]c-tZ-h-X-bm-Wv. h≈p-h-m-Sns‚ Iq´w kΩ-X-a-cp-fp-Ibpw sNøp∂ NS-ßm-Wn-Xv.Bflm-`n-amw kwc-£n-°m≥ mhm-a-W-∏p-dsØ ]qcw-Ip-dn-°m-p≈ Xocp-am-am-bm¬ CXns‚ hnfw- -amam-¶-a-tlm-’-h-ß-fn¬ hoc-ar-Xyp-h-cn® Nmth- _-csa-t∂mWw ]nt‰-Zn-hkw k‘y°v Iotg-Samb - -dp-I-fn-eqsS tIcf Ncn-{X-Ønse Hcp kph¿Æm- tht´-°-c≥Im-hn¬ n∂pw aq∂v BNm-c-sh-Sn-Iƒ≤ymbw IqSn-bm-Wv {ioXn-cp-am-‘mw-Ip-∂v. apg-ßpw. Nne -h¿j-ß-fn¬ bp≤-`o-j-Wn, hcƒ®, - 209 -
 6. 6. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011alm-hym-[n-Iƒ F∂n-Xym-Zn-I-fm¬ Hcp’-hsØ m´n-bn-cp-∂-Xv. tZisØ s]cp-h-Æm≥ kap-Zm-b-Dƒs°m- ≈ m≥ tZiw k÷- a m- h p- ∂ n- s √- ¶ n¬, Øn¬s∏-´h¿ ]qX-∑m-cpsS thjw-sI´n msSßpw -At∂-Zn-hkw Xocp-am--Øn-p-tijw amXr-im-e- Xp≈n--S∂v ]qcm-K-aw Adn-bn-°p-∂p. ]qc-Ønvbn¬n∂pw `K-h-Xn-bpsS XnSºv ]pd-sØ-gp-∂- Ggp-mƒapºv ip≤n-I-e-ihpw tlmam-Zn-I¿Ω-≈n®v aq∂p-cp -t£-{Xw-h-ew-sh®v amXr-im-e-bn-te- ßfpw kam-cw-`n-°p-∂p.°p-Xs∂ B-bn-°p-∂p. As°m√w ]ns∂ ]qc- hriv-NnIw H∂nv "Iqd-am-‰p∂ Ifw-]m´vap-≠m-hn-√, Cu k‘y-mthe am{Xtabp≠m-hq. Imew-Iq-Sp-∂Xv ]Ømw ]qc-tØm-sS-bm-Wv. Ah-sIm√-h¿jw 1058-˛¬ Xos∏´ a¶S hen-b-X-ºp- km tLmj-∏m-´mb "tcmln-Wn-∏m´v khn-ti-cms‚ `c-W-Imew apX¬ F√m-h¿jhpw ]qc-am- j-amWv. ]nt‰-∂mWv {ioXn-cp-am‘mwIp∂n-e-Ω-tLm-jn-°m≥ Xocp-am--am-sb-¶nepw, B ]gb NS- bpsS ]qcw-]p-d-∏mSv.ßns‚ kvac-W-°mbn C∂pw k‘y-th-e-∏m´v S-°p-∂p. HcpIm-e-Øv amam-¶w-t]mse ]{¥≠p {_m“-ap-lq¿Ø-Øn¬Øs∂ t£{Xhpwkwh-’-c-߃ IqSp-tºm-gmWv ]qcw sIm≠m-Sn- X´-Ihpw DW-cp-∂p. Xncp-ap‰w `‡-Pßfm¬ nd-bn-cp-∂-X-s{X. ]qc-am-tLm-jn-°mØ 11 h¿j- ™p-I-hn-bp-∂p. cmhnse 8 aWn-tbm-Sp-IqSn IqØ- º-e-Øn¬ ßym¿Iq-Øv Ac-tß-dp-∂p. XpS¿∂v߃°v Hmtcm ]qcw F∂ ne-bn¬ {ioXn-cp-am- NmIym-cpsS IqØp-]p-d-∏m-Spw. At∏m-tgbv°pw‘mw-Ip∂v ]qcw 11 Znh-kam-bXpw Aßn-s-bs{X! - ae-b≥Ip´nbpw kwLhpw AΩ-°p≈ ImgvN- ]qc-Ønv amk-߃ apºp-Xs∂ ]qc-∏-dºv °mbp-am-sb-Øp-∂p. Xncp-ap-‰Øv ]qX-߃ sI´n-tee-hpw -a‰pw sN≠-sIm´n mSns‚ mm-`m-K- bm-Sp-∂p. ]Øp-aWn-tbmsS ]¥o-cSn-∏q-P°p-tijw - - -ß-fn¬ Adn-bn-°p∂ k{º-Zmbw GXmpw Zim- amXr-im-e-bn¬ ]pd-∏mSv ]qP. XpS¿∂v BZy-_vZ-߃ apºp-hsc ne-n-∂n-cp-∂p. tZisØ B-dm-´n-mbn AΩ amXr-imebn¬n∂pw hS-t°-aqØm-»m-cn-bpsS tXr-Xz-Øn¬ n›-bn-°p∂ _-en-°¬∏p-c-hgn Fgp-∂-≈p-∂p. _en-°¬∏pc-ip`-ap-lq¿Ø-Øn-emWv ]qc-∏¥ens‚ I∂n-°m¬ - - bpsS {]th-i-∏-Sn-bn¬ sh®v AΩ°v Nmth¿`- S-∑m-cpsS BNm-c-h-μ-w. XpS¿∂v AΩ AWn- s™m- c p- ß nb KP- c m- Ps‚ apI-fn-te-°v. Ien- sIm-≈p∂ tIma-c-Øm- ∑m¿, IXn--sh-Sn-sbm-®- Iƒ, "AtΩ- i - c Ww F∂ a{¥-hp-ambn Iq∏p- ssI-I-fp-ambn `‡-k-l- {k- ß ƒ. h√- ` - c m- P m- h n- s‚bpw, kma-¥-∑m-cp-tS- bpw, Icp- h - ® q¿aq-   v, aÆm¿°mSp aq∏n¬m- b¿ XpS-ßnb m´p-{]-am- Wn-I-fp-tSbpw a‰pw AI- º-Sn-tbmsS t£{Xw Hcp {]Z-£nWw sh®v temI- am-Xmhv BZysØ Bdm- ´n- mbn sIm´n- b n- d - ß p- - 210 -
 7. 7. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011∂p. sImSn- t Xm- c - W - ß -fpsS h¿Æ-s∏m-en-abpwhmZy-ta-fßfpsS Xmf-s∏- - -cp∏pw Cg-tN-cp-∂, cmP-Iob ]cn-thjw hnfn-t®m-Xp∂, Cu Bdm-s´-gp-∂-≈-Ønv km£ywhln-°m≥ h≈p- h - m- ´ nseB_m-ehr≤w P-ßfpw -Cu Ip∂n≥ap- I - f n¬kwK-an-°p-∂p. Bdm-´n-s-gp-∂-≈p∂ AΩsb apJw-]m¿°m≥ I√p-]m-e-Øn--°sc ImgvN-°p-S-I-fp-ambn P∑w sNdp-a-°-fpw,]d-°m-fIfp-ambn ]d-bk- - - -ap-Zm-b-°m-cpw, ]qXw-sI´ns]cp-h-Æm-∑mcpw, i¶-c-m-b-Sn-bp-ambn ]mW-cp- sshIp-t∂cw Hm´≥Xp-≈tem-Sp-IqSn t£{X- -sa√mw HØptN¿∂n-´p-≠m-hpw. B-∏p-dØp-n-∂p- - Xn-cp-ap‰w ho≠p-ap-W-cp-∂p. k‘y-tbmsS mZ-kz-an- d ßn AΩ Bdm- ´ p- I - S hn- t e- ° v . ]pWymlw c-tk-hbpw Xmb-º-I-bpw. Zo]m-cm-[--°p-tijwIgn™v a™fpw Ip¶p-ahpamSn AΩ hmZy-ta-fm- t£{X-]m-ep apºn¬ ]mT-Iw. ]m´p-sIm-´n-en¬I-º-Sn-tbmsS Bdm-Sp-∂p. Cu thf-bn¬ {_m“- Ap-jvTm--I-e-bmb mep-]m-Zw.Wn-b-Ω-∏m-´p-ap-≠m-hpw. Bdm´p]qP-bpsS BcXnBhm-ln®pw, AΩ BSnb a™fpw Ip¶p-ahpw tIfn, sImºp- ] ‰v F∂n- h - I - g n- ™ m¬{]km-Z-ambn Nm¿Ønbpw, `‡-P--߃ n¿hr- cm{Xn-bm-dm-´n-p≈ Hcp°-am-bn. ]I¬∏q-c-Øn-s-Xn-b-S-bp-∂p. ∂-t]mse amXr-im-e-bn¬n∂pw hS-t°--S-hgn Cdßn t£{Xw Hcphpcp- h-ew-sh®v ]¥-ß-fpsS Cn AΩ-bpsS sIm´n-°-b-‰-am-Wv. ]Øp- {]Im-i-Øn¬ sIm´n-bn-d-°w. ]Øp--S-bn-se-Øn-S Ib-dn-h-cp∂ AΩsb Bc-Xn-bp-gn™pw Acn- bm¬ IS-hn--°sc Kw`o-c- I-cn-a-cp∂p{]tbm-K-ap-sb-dn™pw "ASn-Iƒ hc-th¬°p-∂p. Xncp-ap-‰Øv ≠v. BIm-i-Øn¬ i_vZ, h¿Æ hnkva-b-߃nd-®p-sh-∏pap≠v! XpS¿∂v hS-t°--S-bnepw alm-tZ-hs‚ S-bnepw {ioaq-e-ÿm-Øpw ]©m-cn-ta- Xo¿Øv AΩ Bdm-´p-I-S-hn-te-°v. cm{Xn-bm-dm-´nvf-tØmsS Hcp {]Z-jn-Ww. ]n∂oSv mZ-kz-c-{]-Z- Ip¶p-a-am-Sm-dn-√ F∂-sXm-gn-®m¬ an°-hmdpw ]I-£n-Whpw hew-X-esIm´n H‰s®≠ {]Z-jn-W-hpw. -- em-dm-´ns‚ NS-ßp-Iƒ Xs∂-bmWv cm{Xn-bm-dm-´n-B-∏p-d-Øp-n-∂p-an-dßn, AΩ me-º-e-Øn- pw. cm{Xn sIm´n-°-b-‰-Ønp≈ ]m≠n-tafwte°pw amXr-im-e-bn-te°pw Xncn-s®-gp-∂-≈p-∂p. khn-ti-j-X-bm-Wv. sIm´n-°-bdn aq∂p {]Z-jn-W- tijw amXr-im-e-bn-te-°v. ]ns∂ AØm-g-∏q-P. amXr-im-e-bn-se-Øn-bm¬ D®-∏q-P. tijw XpS¿∂v {io`q-X-_-en, hnf-°m-Nmcw F∂n-h-°p-{io`q-X-_-en -Xqhn aq∂p {]Z-jn-Ww. HmSn-Øq-hn- tijw Ifw-]m-´v. Ifw-am-bv®p-I-gn-™m¬ cm{Xn-bmWv aq∂mw {]Z-jn-Ww. ho≠pw amXr-im-e-bn- bnse NS-ßp-Iƒ ]q¿Æ-am-Ip-∂p.se-Øn-bm¬ Xncp-SbSbv°p-∂p; ]I¬∏qcw kam- - - - -]n-°p-∂p. H∂mw ]qcsØ®S- ß p- I ƒ Xs∂- b mWv - 211 -
 8. 8. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011c≠mw ]qc-Zn-h-k-hpw. c≠mw ]qcw- ap-X¬ t£{X- se-Øp-∂p. At∏m-tg°pw `K-hXnbpw hSt° _en- -ap-‰-tØbpw ]qc-∏-d-ºn-tebpw thZn-I-fn¬ t£{X- °¬∏p-cbn-dßn KP-cm-Ps‚ apI-fn¬ Ingt° S- -I-e-Iƒ°p-]p-dta P-Iob Iem-]-cn-]m-Sn-IƒIqSn bn-se-Øp-∂p. Ccp-hcpw Hcpan®v Bdm-´p-IShn-te°v - -Ac-tß-dp-∂p. Fgp-∂-≈p-∂p. Cu ""tZh-Zzb ssNXy kwK-a- aq∂mw ]qcw ]I-em-dm-´p-hsc "]S-lmZn apd- Z¿iw Akp-e` ku`m-Ky-Zm-bIas{X! sIm´n°- - - -bn¬ S-°p∂ ]qcw, Zo]m-cm-[--°p-ti-j-ap≈ b-‰hpw Hcpan-®p-Xs∂. {]Z-jnWw Ign™v AΩ -sImSn-tb-‰-tØmsS "[zPmZnapd-bn-em-Ip-∂p. hS- amXr-im-ebn-te°v Xncn-s®-gp-∂≈p-∂p. - -t°--S-bn-ep≈ kz¿Æ-[z-P-Øn¬ `K-h-Xn-bpsS Ccp-]-Ønsbm∂v {]Z-£n-W-Øn-p-tijwsImSn-tb-‰w; Ing-t°--S-bnse kph¿Æs°mSn-a- sImSn-bn-d°n alm-tZ-hpw {iotIm-hn-en-te°vc-Øn¬ alm-tZ-h-t‚-bpw, a‰p ÿmß-fn¬ Zn°p- {]th-in-°p-∂p. XpS¿∂v Ccp-]-Øn-b©v Ie-ihpwsIm-Sn-Iƒ m´p-∂p. `K-hXn cm{Xn-bm-dm-´np sIm´n- D®-∏q-P-bpw. alm-tZ-hs‚ Xncp-hp-’hw ChnsS∏p-d-s∏-Sp-∂-Xn-p-apºv alm-tZ-hs‚ {io`q-X-_-en- kam-]n-°p-∂p. ]Xn-hp-t]mse `K-h-Xn-bpsS cm{Xn-bp-≠v. memw- ]qcw ˛ ]Xnhp NS-ßp-ItfmsS AΩ- - bm-dm´v S-°p-∂p.bpsS ]Iepw cm{Xn-bp-ap≈ Bdm-´p-Iƒ. k‘y°v Ccp- t - c - ß - f n- e p≈ Xncp- h m- d m- ´ - √ msXZo]m-cm-[--°p- tijw me-º-e-Øn¬ {]tXyIw HºXmw ]qc- Ø nv {]tXy- I - X - I ƒ H∂pan- √ .k÷-am-°nb "apf-bdbn¬ h-[m-y-߃ apf-bn- F∂m¬ HºXmw ]qc-tØmsS Xncp-ap-‰-tØbpwSm≥ sh°p-∂p. CtXmsS ]qc-®-S-ßp-Iƒ "A¶p- ]qc-∏-d-ºn-tebpw thZn-I-fn-embn S-∂p-h-∂n-cp∂cmZn apd-bn-em-Ip-∂p. A©mw ]qc-Zn-h-ksØ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ah-km-n-°p-∂p.cm{Xn-bm-dm´v an°-hmdpw tcsØ S-Øp-∂p.AØm-g-∏q-P-°p tijw t£{X-Øn¬ n∂pw Ah-km-sØ ]I-em-dm´v S-°p∂ AΩ-Fgp-∂-≈n-°p∂ Zo]-Øn¬ n∂mWv Imhp-S-b- bpsS ]Ømw]qcw Hcp]mSv {]tXy-I-X-Iƒ nd-m- b ¿ IY- I - f n- b psS B´- h n- f °v sXfn- b n- ™-Xm-Wv. ]Xn-hnv hn]-co-X-ambn A∂v Hm´≥Xp-°p-∂-Xv. ≈¬ ImeØv F´p aWn-tbmsS Ac-tß-dp-∂p. sIm´n- b n- d °w ]¥oc- S n- ∏ q- P - ° p- t ijwXs∂. Bdmw Znhkw `K-h-Xn-bpsS ]I-em-dm-´p-I- sIm´n- ° - b - d n- b m¬ Xncp- a p- ‰ Øv ]©m- c n- t afw;gn-™m¬ alm-tZ-hs‚ D’-h-_-en-bm-Wv. cm{Xn- XpS¿∂v aq∂v ]Xn-hp-{]-Z-jn-W-ß-fpw. D®-∏q-P- I-bm-dm´v ]Xn-hp-t]m-se. Ggmw ]qc-Zn-hkw ]I-em- gn-™m¬ S AS-°p-I-bm-bn.dm- ´ n- p- t i- j - a mWv `K- h - X n- b psS D’- h - _ - e n.k‘y- ° p≈ Xmb- º - I bpw khn- t i- j - a m- W v . ]qcm-tLm-j-Øns‚ AXn-{]-[m NS-ßmbcm{Xn-bm-dm´v sIm´n-°-b-dn-bm¬ Ingt° Xncp-ap-‰- "]≈n- t h´ ]Ømw ]qc- Ø n- m- W v . Xncn™pØp-sh®p S-°p∂ "Iºw sImfp-ج Ggmw ]¥o-c-Sn-°p-tijw (Xncn-™p-]-¥o-cSn F∂Xv]qc-Øns‚ khn-ti-j-X-bm-Wv. Xºp-cms‚ Ap- {ioXn-cp-am‘mw Ip∂n¬ am{Xw ntXy S-∂p-hm-Z-tØmsS tZisØ aqØm-»m-cn-bm-Wv Iº- h-cp∂ Hcp khn-tij ]qP-bmWv) CXn-p≈Ønv XosIm-fp-Øp-∂-Xv. ]qcw-]p-d-∏m-Sn-p-tijw Hcp°-߃ XpS-ßp-∂p.t£{Xm- ¶ Ww `‡- c m¬ nd- ™ p- I- h n- b p∂ H‰s®-≠m-hm-Zy-tØmsS t£{Xw A©p-h-as‰mcp aqlq¿Ø-am-Wn-Xv. ew-sh®v temI-am-Xmhv ]≈n-m-bm-´n-mbn sXt° `K-hXn-bp-tSbpw alm-tZ-hs‚bpw Hcpan-®p≈ - - S-bn-d-ßp-∂p. h≈q-°-m-cn-bp-tSbpw X{¥n-bp-]I- e m- d m´mWv F´mw- ] q- c sØ khn- t i- j - tSbpw Imhp-S-b-m-b-cp-tSbpw a‰pw AI-º-Sn-tbm-am- ° p- ∂ - X v . ]¥o- c - S n- ∏ q- P - ° p- t ijw Ingt° sS-bmWv AΩ-bpsS Fgp-∂-≈-Øv. kI-e-N-cm-N-c-_en-°¬∏p-c hgn Fgp-∂≈n bm{Xm-_en- Xqhn - ߃°pw k¿Δ- ` q- X - K - W - ß ƒ°pw _en- X q-t£{Xw Hcp h-ew-sh®v Ingt° sImSn-ac®p-h´n- - - - InbXnpti-j-amWv ]≈n-m-bm´np≈ AΩ- - 212 -
 9. 9. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011bpsS bm{X. sXs° t£{X-tKm-]pcw ]n∂n´v n- s ®m- c p- ° nb aWv U - ] - Ø n¬ sh®m- b n- c p- ∂ p-Iotg-S-amb tht´-°-c≥ Im-hn-se-Øp∂p. t£{X- h-s{X. ho≠pw XnSºv B-∏p-d-tØ-°v. AΩ-bpsSXn-cp-ap-‰Øv AΩsb kzoI-cn-®n-cp-Øp-∂p. S-Xp- cm{Xn-bm-dm-´np≈ Cd-°-am-bn. A∂v ]Xnhv {]Z-d∂v tht´-°-c-p≈ nth-Zy-ap-≠v. AXn-p-tijw jn-W-an√; ttc- h-S-t°m-´n-d-ßp-∂p. ]Øp-S]≈n-th-´-°p≈ Aºpw-hn√pw Imhp-S-b-m-b¿ ]n∂n-´m¬ AXn-Kw-`o-c-amb Icn-a-cp∂p {]tbm-Kw.t£{Xw X{¥n°v ssIam-dp-∂p. X{¥n Aºpw- Zn°p-Isf {]I-ºw sIm≈n-®v, hnÆn¬ h¿Æ-hn√pw hen-b-X-ºp-cms‚ ssII-fn¬ ka¿∏n-°p- °m-gvNIƒ hnc-Nn®v AΩ-bpsS ]≈n-bm-dm´v! Bdm- -∂p. {ioXn-cp-am‘mwIp∂n-e-Ω-bpsS {]Xn-]p-cp-j- ´p-I-gn™v Xncn-s®-gp-∂-≈Øpw {]Z-£n-W-ßfpwmbn henb Xºp-cm≥ ]∂n F∂ k¶-ev]-Øn¬ AØm-g-∏q-P-bpw. Ifw-]m-´n-p-tijw AΩ-bpsSAhnsS Xøm-dm°n sh®n-´p≈ hcn-°-®-°sb ]≈n-°-dp∏v! ]≈n-th-´-I-gn™v £oWn-X-bmbAsº-øp-∂p. IXnmshSn-Ifpw iwJ-m-Zhpw tZhn alm-tZ-hs‚ apJ-a-WvU-]-Øn¬ h-[m-y-B¿∏p-hn-fn-tLm-j-ßfpw A¥-co-£-Øn-seßpw ߃ apf-bn-´p-n¬°p∂ ]√-h-X-ev]-Øn¬ ]≈n-Db-cp-∂p. tht´-°-c≥Imhn¬ n∂pw hnP-b-{io- n-{Z-sIm-≈p-∂p.em-fn-X-bmb hniz-P--n-bpsS Xncn-s®-gp-∂-≈- ]nt‰∂v {_m“-ap-lq¿Ø-Øn¬ Hcp ]ip-ØmWv Cn. hgn-otf nd-]-dbpw ne-hn-f°pw °n-Sm-hns‚ "AtΩ! hnfnbpw iwJ-m-Zhpw tI´vsh®v AΩsb tZiw hc-th¬°p-∂p. AW-ap-dn- Xr°- W n- I ≠v AΩ ]≈n- ° - d p- ∏ p- W - c p- ∂ p.bmsX Ae-b-Sn-°p∂ B{in-X-km-K-csØ Ap- FÆbpw tXpw søpamSn hmI-®m¿Øp Ign™v{K-ln®pw Bio¿Δ-Zn®pw ]©-hm-Zy-tØm-sS, Be- k]vX-ip-≤n- h-cpØn Ae-¶m-c-ß-f-Wn™v AΩh´ sh©mac-ß-tfmsS alm-ambbpsS Xncn-s®- amXr-im-e-bn-te°v Xncn-s®-gp-∂-≈p-∂p. AhnsSgp-∂-≈Øv t£{X-Xn-cp-ap-‰-sØ-Øp-tºm-tg°pw sh®v Dj-∏q-P. A∂nn ]I-em-dm-´n-√, Cn ocm-HºXp aWn-tbm-f-am-hpw. hS-t°-_-en-°¬∏p-c- t´-bp-≈q.bn¬ XnS- º n- d °n AΩ°v Zo]m- c m- [ ! HcpImeØv Cu Zo]m- c m- [ sXt°- - S - ° - e p≈ Dj-∏q-P-°p-tijw e`n-°p∂ apfw-{]-kmZwNmth¿Ø-dbn¬ ]m´p-Ip-dp-∏∑m¿ {]tXyIw hnXm- - - hmßm-mbn `‡-cpsS o≠nc t£{X-ap-‰Øv cq]w sIm≠n- c n- ° pw. HºXp aWn-tbmsS ImgvN iothen XpS-ßp-∂p. ]©- hm-Zy-Øns‚ taf-s°m-gp∏pw Be-h´sh©m-acapØp-°p- S-IfpsS Nmb-°e¿∏pw ]I- - - cp∂ [y-Xbn¬ t£{Xm- - ¶-WØnse Icn-¶¬∏m-fn- Iƒt]mepw Ipfn-c-Wn-bp- ∂p! sshIp-t∂cw aq∂v aWn°v NmIym¿ Iq-Øv; XpS¿∂v Hm´≥Xp- ≈ ¬. hS-t°--S-bn¬ ]qXw Ifn- bp-≠v. Ah¿°p≈ D]- lm-c-߃ t£{Xw A[n- Ir-X¿ kΩm-n-°p-∂p. - 213 -
 10. 10. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 CXn-n-S-bn¬ Xncp-am-‘mw-Ip∂np kao-]- Cu [y-ap-lq¿Ø-Øn¬ tZiw aqØm-»mcn Iºwap≈ {iodm-h-d-hÆ inh-t£-{X-Øn¬ n∂pw sImfp-Øp∂p. Cn Ccp-h-cp-tSbpw aS-°-bm-{X-bm-Xncp-am‘mw Ip∂n-te-°p≈ Fgp-∂-≈n∏v XpS- Wv. h≈p-hcm-Pmhv Ip∂n≥ apI-fn-se-Øn-bm¬, hS- -ßn-bn-´p-≠m-hpw. A∂p-cm{Xn Xncp-am‘mwIp∂n- t°-Sbnse hb-te-eIfn¬ AXyp-{K≥ Icn-acp∂v - - - - -e-Ω°v Nm¿Øm-p≈ Xncp-hp-S-bm-S-bp-ambmWv hncp-∂v. AXns‚ h¿Æ-cm-Pn-Iƒ `‡-k-l-{k-ß-Ah- c psS hc- h v . CXp- t sc apXp- ] d alm- fpsS angn-I-fnepw a- p-I-fnepw ]I-cp∂ Ap-hnjvWpt£{X-Øn¬ FØn-t®-cp-∂p. Ahn-sS- `qXn Ah¿Æ-obw!n-∂p≈ as‰mcp tLmj-bm{X Ch-tcm-sSm∏w ]nt‰∂v cmhn- s ebpw ßym¿IqØpwtNcp-∂p. ]©-hm-Zyhpw, Imh-Sn-bm-´-hpw, in¶m- NmIym¿IqØpap-≠v. ]qc-∏-d-ºn¬ AXn-cm-hnsecn-ta-f-hpw, mS≥ Iem-cq-]-ß-fp-sams° AWn- XpS-ßp∂ hmin-tb-dnb Nhn-´p-Ifn kmbm-”-k-n-c-°p∂ Cu h¿Æm-`-amb alm-tLm-j-bm{X ‘y-hsc ofp-∂p.Xfn- t £{Xw hgn Xncp- a m- ‘ mw- I p- ∂ nseØnAΩ°v Xr°m-gvN-b¿∏n®v kam-]n-°p-∂p. ]Øp- ]qcw- I - g n™v Ggp- Z n- h kw Ign- ™ mtea-Wn-tbmsS CXp-]-sØm-∂m-asØ Bdm-´n-mbn Xncp-ap-‰sØ ]¥epw sImSn-°q-d-Ifpw am‰m-dp-AΩ-bpsS sIm´n-bn-d-°w. D’-h-_-en-°p-tijw ≈q. Cu Znh-k-ß-fn¬ cm{Xn-Im-eØv `K-h-Xn-t£{Xw Hcph´w hew-sh®v AΩ hSt° S-bn- bp-sSbpw alm-tZ-h-s‚bpw `qX-K-W-ß-fpsS D’-d-ßp-∂p. CutSm-Sp-Iq-Snb Icn-a-cp∂v {]tbm-K- h-as{X!amWv A∂sØ sIm´nbnd-°-Øns‚ BI¿j- {ioXncp-am-‘mw-Ip∂v ]qc-tØm-S-p-_-‘n®vWo-b-X. ]Xn-sm∂p aWn-tbmsS ]m≠n-ta-f-hp- S-°p∂ hn]p-e-amb NS-ßp-I-fnepw BtLm-j-ambn ]qcw sIm´n-°-bdn Ccp-]-sØm∂p {]Z-jn- ]-cn-]m-Sn-I-fnepw kh¿Æm-h¿Æt`Z-saty tZi-Ww. Ccp-]-sØm-∂m-asØ Ønse mm- P m- X n- ° m¿°p≈ ]¶m- f n- Ø hpw{]Z-£nWw Ign™m¬ sImSn-bn-d-°-am-bn. AΩ Ah-Im-i-ßfpw {it≤-b-amWv. Cu atlm-’-h-amXr-im-e-bn¬ Xncn-s®-gp-∂≈n AØm-g-∏q-P-°p- Øns‚ Bhn¿`m-h-sØ-°p-dn®v e`y-amb tcJ-Iƒtijw Ccp-]-Øn-b©p Ie-i-hp-amSn {io`q-X-_- H∂pw C√. h≈p-ht°m-m-Xn-cn-am¿ Ah-cpsS Ipe- -enbpw IqSn-I-gn-™m¬ Xncp--S-b-S-°p-I-bm-bn. ssZ-h-Ønv AXn-]p-cm-X--Imew apX¬ S-Øn- Ncn{X kvac-W-I-fp-W¿Øp∂ as‰mcp NS- h-∂n-cp∂ D’-h-am-Wn-sX-∂pw, AX√m; amam-¶m-ßmWv Cn-bp-≈Xv. "sXt°m-´n-d°w. hmZy-tLm- h-Imiw jvS-s∏-´-t∏mƒ B D’-h-tØmSp InS-j-tØmsS h≈p-h-t°m-m-Xncn sXt°--S-bn-dßn ]n-Sn-°-Ø-°-hÆw XpS-ßn-sh®XmWv Xncp-am-]qc-∏dºn-te-s°-gp-∂≈p-∂p. At∏m-tg°pw ]mW- - - - ‘mw-Ip∂v]qc-sa∂pw A`n-{]m-b-ß-fp-≠v. F¥m-cm-Pmhv "ae-b≥Ip´n sN≠-ta-f-tØm-sS, IpØp- bmepw C{X-tbsd `‡-P--߃ kwK-an-°p∂hn-f°pw Ipc-h-bp-ambn; ]cn-hm-c-ß-fpsS AI-º- as‰mcp atlm-’hw h≈p-hm-Sn-n√ F∂ kXyw -Sn-tbmsS, Xt≠dn AhnsS h∂n-´p-≠m-hpw. Ccp- C∂pw Ah- t i- j n- ° p- ∂ p! AtΩ! alm- a mtb!h-cp-tSbpw kulr-Z-kw-K-aw. Htc Xm-fw, Hscm‰- F√mw Ahn-SpsØ ssh`hw! h≈p-h-m-Sns‚`m-hw; km£yw hln-°m≥ `‡-P kmK-c-hpw. ku`mKyw! ]n.-kn. Ac-hn-μ≥ : "hS-°pw-mYm! k¿Δw S-Øpw-mYm! F∂ inh-`-‡n-Km--Øn-eqsS {]kn-≤-mb ]n.-kn. Ac-hn-μ≥ CXn-Iw Bbn-c-Øn-A™q-tdmfw `‡n-Km--߃ cNn-®p-I-gn- ™p. ""{ioXn-cp-am-‘mw-Ip∂v t£{X-am-lmflyw F∂ tZhkzw {]kn-≤o-I-c-Whpw At±-l-Øns‚ cN--bm-Wv. AΩ-bpsS Im¬®p-h-´nse "{io]ZØn¬ Xmakw! - 214 -
 11. 11. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 sI. sF. mcm-b-W≥ amÿDZ-b-Kncn Nph∂p `mp-_nw_w hnfßn Xzhpw B`n-Pm-Xyhpw BkvXn-Iy-t_m-[-hp-sa√mwfn apIp-f-Pmse aμ-lmkw hncn™p kphn-Zn-¥-ß-fm-Wv. I¿Ω-n-jvT, X]-i-‡n, BNm-]n-aXn ad-hmbn iwJ-mZw apgßn c-ip-≤n, at{¥m-]m-k F∂nh-bn¬ Xfn-∏-d-ºnsDW-cpI IWn-Im-◊m-w-_tc iw_-tci: Pbn-°p-s∂mcp {Kmaw tIc-f-°-c-bn¬ C√m-bn-cp- tIc-f-°-c-bn¬ {]kn-≤-ß-fmb ]e ÿe- ∂p-h-t{X. Xfn-∏-dºv inh-t£{Xw D≠m-b-Xn-p-ßfpw ImSpw taSp-ambn P-hm-k-tbm-Ky-a-√m-Xmbn ti-j-amWv Xr®w-_cw {ioIrjvW t£{Xw D≠m-InS-∂n-cp∂ Ime-Øp- t]mepw Xfn-∏-dºv kwkvIm- b-sX-∂mWv A`n-⁄-a-Xw. Xfn-∏-dºv cmP-cm-tP-c-Øns‚ Zo]-in-J-bp-ta¥n ]cn-e-kn-®n-cp-∂p. Pn√- iz-cs‚ AXyp-{K-amb tXP v arZp-e-am-°m-m-bpsS Bÿm--amb IÆqcpw DØ-c-a-e-_m-dnse Wt{X Xr®w-_cw t£{Xw ]Wn-X-Xv. km[m-c-{]kn-≤-s∏´ K-c-amb Xe-t»-cnbpw a‰pw Adn-b- W-bmbn C∂pw Xfn-∏-dºn¬ t]mbn sXmgp-X-s∏-Sp-∂-Xnp apºv Xfn-∏-dºv kwkvIm-c-Øns‚ tijw `‡-P߃, hnti-jn®pw Ay-m-´p-Im¿, - -Xne-I-°p-dn-bmbn Xnf-ßn. C∂pw IÆq¿ Pn√- Xr®w-_-c-Øvt]mbn sXmgp-Xp-h-cp-∂p.bnse G‰hpw henb Xmeq°v Xfn-∏-d-ºm-Wv. tIc-f-Ønse 64 {_m“W {Kma-ß-fn¬s∏´ k¿Δ cmPm-°-∑m-cp-sSbpw cmPm-sh∂ ne- H∂mWv Xfn-∏-dºv {Kmaw. tImeØv cmPm-°-∑m¿bn¬ cmP-cm-tP-iz-c-mbn hmW-cp-fp∂ {ios]cpw Xß-fpsS tImhn-e-I-Øn--SpØv tZh-Z¿i--Øn-Xrt°m- h n- e - ∏ s‚ t£{XsØ Np‰n- ∏ - ‰ n- b p≈ mbn n¿Ωn®v S-Øn-h∂ t£{X-߃°v Xfn{]tZiw ]≠v s]cn-©-√q¿ {Kmaw F∂ t]cn¬ F∂m-bn-cp∂p t]cv. Xfn- n¬°p∂ ÿew Xfn-Adn-b-s∏-´n-cp-∂p. e£van-]p-c-sa∂v kwkvIr-X- ∏-d-ºm-bn. tImeØv m´n¬ s]cp-am-°-∑m-cmbnØnepw Cu ÿesØ hyh-l-cn-®p-h-∂p. ChnsS Bcm-[n-°s∏-Sp∂ A©v t£{X tZh≥am-cn¬ Hcp -D≠m-bn-cp∂ ae-bmf {_m“-W-∑m-cpsS BVy- {][m tZh-mWv s]cn-©-√q¿ oe-I-WvT-s]-cp- amƒ (X-fn-∏-dºv cmP-cm-tP-iz- c≥), Xr®w-_-cØv {io_m-e-Ir- jvW-s]-cp-amƒ, sIm´n-bqcv {io ]-c-ta-iz-c-s]-cp-amƒ, Xe-t»cn Xncp-h-ßm´v {io cm-a-N{μs]cp- amƒ, ]ø-∂qcv {io kp{_-“-Wy- kzman s]cp-amƒ. Cu {]tZ-i- ߃s°- √ mw- I qSn ""sGW- c p- amfnSw F∂pw ]d-™p-tIƒ°p- ∂p. sFXnlyw Xr®w- _ cw t£{Xw ÿnXn sNøp∂ ÿew ]≠p- Im-eØv Hcp DXvIrjvS h-{]- tZ- i - a m- b n- c p- ∂ p- h - t {X. t]cv - 215 -
 12. 12. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011iw_- c - h w. iw_- c ≥ F∂ AXn- Z n- h y- mb sNøs´ F∂pw, kzman- b m- s cbpw hnjv W p- h n-al¿jn Gsd-°mew ChnsS X] v sNbvXp hkn- sbpw Hcpt]mse ]qPn-°pI F∂pw ]d-™p.®n-cp-∂p. {io iw_cal¿jn-bn¬ n∂pw Cu Cu c≠p _en-_nw-_-ß-sfbpw aqe-_nw-_-Øn¬ÿe-Ønv {io iw_-c-]pcw F∂ t]¿ e`n-®p. tN¿Øp-h®p ]qPn-®p. hnjvWp`‡-mb {_m“-Imem-¥-c-Øn¬ {io iw_-c-]pcw tem]n®v Xr®w- Ws hcpØn D’-h-]q-PmZn I¿Ω-߃ sNøp-_-c-am-bn. hmpw AXp-t]mse μ-m-e-b-Øn¬ hkn-°p∂ `rKp-hwi t{ijvT-mb ]c-ip-cm-a≥ ]e ZznP- t {i- j v T s _e- c m- a - h n- { Klw inc-   n¬t£{X-ßfpw kμ¿in-®p-h-cp∂ Ah-k-c-Øn¬ hln®p D’-hmZn I¿Ω-߃ sNøp-hmpw `m¿§-iw_ch-Øn-ep≈ Zp¿§m-t£-{X-Øn¬ FØn. h- c m- a ≥ ntbm- K n- ® p. c≠v ¿Ø- I - t cbpwAhnsS {io iw_c apn-t{i-jvT≥ ambm Zp¿§sb hkp-tZ-h-cmbpw μ-tKm-]-cmbpw IcpXn BZ-cn-tkhn-®n-cn-°p-∂Xp I≠ `m¿§-h-cm-a≥ Xm¶-fn- °-W-sa∂pw `m¿§-h-cm-a≥ I¬∏n-®p.hnsS Xma-kn-°p-∂-Xns‚ Dt±-i-sa-¥m-sW∂v D’h®S-ßp-IƒBcm-™p. At∏mƒ apn-t{i-jvT≥ ]≠v Zzm]-c- Ipw`w 1˛mw XobXn apX¬ ]S-lmZn D’-bp-KØn¬ tZhIn hkp-tZ-h≥am¿°v {ioIr-jW≥ - v hhpw, Ipw`w 22-˛mw XobXn apX¬ km[m-cWhcw sImSp-Ø-X-p-k-cn®v `K-hm≥ Xs‚ kzm`m- t£{X-Øn-ep-≈Xp-t]mse [zPmZn D’-hhpw, ao- -hnI cq]w [cn®v _e-`{Z-tm-Sp-IqSn Cu h-Øn¬ - kw-{Iaw apX¬ ]menI sXfn®p AwKp-cmZn D’-h∂v _me-eo-e-I-fp-p-jvTn-°m-p≈ Imew kao- hhpw S-Øn-h-cp-∂p. Ipw`w 1˛mw XobXn apX¬]n-®n-cn-°p-∂p-sh∂pw, B ¿Øw Im¨am-mbn ]m°-Øn-√sØ {_m“-W-t{i-jvT≥ Xr®w-_cw{_“-RvPm-n-I-sf√mw h∂p-tN¿∂p sIm≠n-cn- t£{X-Ønepw, Ipw`w 10-˛mw XobXn apX¬ _e-°p-I-bm-sW∂pw Adn-bn-®p. B Znhy aplq¿Øw cm-a-_nw-_-sa-gp-∂-≈n-°p∂ {_m“Wt{ijvT≥h∂p. cma-Ir-jvW-∑m¿ _me-cq-]-Øn¬ k¿Δm-`- agqcv t£{X-Ønepw Ah-cpsS ]q¿Δn-I-cpsS D]-c- W - h n- ` q- j n- X - c mbn Xe- b n¬ abn¬∏o- e nbpw tZ-i-a-p-k-cn®v {hX-n-jvT-tbmsS as‰-hn-sSbpwImen¬ Nne-¶bpw [cn®v ]≠v tKmIp-e-Øn¬ t]mImsX `K-hms tkhn®v `Pn-®p-an-cn-°p-∂p.F∂-t]mse iw_-c-h--Øn¬ ¿Øw sNbvXp. Ipw`w 1˛mw XobXn sshIp-t∂cw {ioIrjvW`K-B kabw tZhInhkp-tZ-h≥am-cpw, btim-Z, hms‚ _en-_nw_w Fgp-∂-≈n®v `K-h-Xn-bpsStcmlnWn, μ-tKm-]¿ XpS-ßn-b-h-sc√mw cma-Ir- ]≈n-bdbn¬ h®v {ioIr-jvWpw `K-hXn°pw ae- - - -jvW-∑m-cpsS eoem-hn-em-k-߃ I≠v AXy-[nIw cv, ]gw, i¿°c XpS-ßn-bh nthZyw sNøp-∂p.kt¥m-jn-®p. BIm-i-Øn¬ C{μm-Zn-tZ-h-I-fmbap∏Ønaq∂v tImSn tZh-∑mcpw K‘¿Δm-]vk-c-kp- cm{Xn ChnsS sh®v Ccp-h¿°pw i¿°-c-]m-bkwIfpw H∂n®p-IqSn ]pjv]-hrjvSn sNbvXp. nth-Zn-°p-∂p. Ipw`w 1 apX¬ 21 hscbp≈ Cu nth-Zy-Ønv ""]f-fn-bd∏mbk-sa-∂p-]-d-bp-∂p. CsX√mw I≠p-sIm-≠n-cp∂ `m¿§-h-cm-a≥ Ipw`w 1 apX¬ 21 hsc sshIp-t∂-chpw cm{Xnbpwcma-Ir-jvW≥amsc kmjvSmwKw a-kv°cn®v {]Xn- - `K-hms‚ _en-_nw_w ]m°w ]pd-sØ-gp-∂-≈n®vh-’cw Ipw`-amkw ]Xn-mev Znhkw ChnsS t£{X-Øn¬ 3 {]Zn-£Ww sh°p-∂p. Cu NS-_me-∑m-cmbn eoem-hn-em-k-߃ ImWn-°-W-sa- ßnv sNdnb D’-h-sa∂v ]d-bp-∂p. Ipw`w 21-˛v∂-t]-£n-®p. AXp-{]-Imcw cma-IrjvW≥am¿ kΩ- t£{Xw X{¥n h∂v D’-h-®-S-ßp-Iƒ Bcw-`n-Xn®v hcw ¬In A¥¿≤mw sNbvXp. °p-∂p. 22-˛mw XobXn a≤ym-”-am-Ip-tºm-tg°pw Ipw`-amkw h∂-t∏mƒ iw_-c-h--Øn¬ tNmtbmkn sImSn-acw IgpIn ip≤n-bm-°p-∂p.D’-ham-tLm-jn-°m≥ Bcw-`ns°, {io mc-Zapn - - tijw Xm{¥nI I¿Ω-߃ ]q¿Øn-bm-°p-∂p.{ioIrjvW-s‚bpw _e-cm-a-s‚bpw c≠v _en-_nw- ]m°w ºq-Xncn aplq¿Ø-Øn¬ sImSn-tb‰v_-߃ `m¿§-h-cm-av ¬In. Cu _en-_nw-_- I¿Ωw n¿Δ-ln-°p-∂p. B_m-e-hr≤w P-ß-fp-߃ c≠v {_m“-W∑m¿ inc- n¬ hln®v rØw - sSbpw ""tKmhn-μw-hnfn hmZy-ta-f-߃°-∏pdw - 217 -
 13. 13. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011BIm- i - t Ømfw Db- c p- ∂ p. AXm Ings° atm-lc Zriyw Hcn°-se-¶nepw I≠n-´p-≈-h¿hcn-∏-S- Hm-Sn-bn-dßn ]mearX≥ A`n-tj-I-Øn- `mKy-hm≥am-cm-Wv.p≈ ]mep-ambn FØn-°-gn-™p. H∏w Xmt°m¬ S-bn-dßn Np‰-º-e-Ønv {]Zn-£-W-ambnIq´-hpambn aÆq¿ kap-Zm-bn-bpw. `‡-P--߃ h∂v {iotImhn-en-p-≈n¬ aqe-_nw-_-Ønv kao-B Zriyw ImWp-hm≥ Xn°pw-Xn-c-°p-am-bn-cn-°pw. ]-ap≈ {ioIr-jvWs‚ _en-_nw-_-Ønv ASpØvsshIp-t∂cw `K-hms‚ _en-_nw_w Fgp-∂-≈n- _e-cmahn{Klw hbv°p-∂p. ]qPmZnI¿Ω-߃°p-°p∂ ]m°w ºq-Xncn Xfn-∏-d-ºn¬t]mbn {io tijw Ccp _en-_nw-_-ßfpw ]pd-tØ°v Fgp-cmP-cm-tP-iz-cv sø-arXv h®v sXmgpXv Xr®w-_- ∂-≈n®v sImSn-a-c-Ønv ap∂n¬ t£{X aqe-_nw-cØv D’hw sImSn-tb-dnb hnhcw Adn-bn-°p- _-Øn--`n-ap-J-ambn n∂v [ymn®v at{¥m-]m-k∂p. XpS¿∂v tNmtbmkn ta¬im-¥n-bn¬ n∂pw SØn c≠p-t]cpw _en-_nw-_-߃ inc- n¬`K-hms‚ ap{Z-bmbn sh≈n-sI-´nb Nqc¬hSn G‰p- [cn-°p-∂p. At∏mƒ Iogvim-¥n-Iƒ Xrss°-IpShmßn DØ-c-hm-Z-s∏´ t£{Xw Ig-I-°m-cp-ambn ]nSn-°p-∂p. sImSn-a-c-Ønv Np‰pw c≠p-t]cpwagq¿ [¿Ωn-°p-f-ßc t£{X-Øn¬ t]mIp-∂p. rØw sh®-tijw t£{X-Ønv {]Z-£n-W-ambntNmtbmkn tkm]m--Øn¬ Ibdn aWn-b-Sn®v h∂v {]Xn- ] Øv S- b n- t e°v {]th- i n- ° p- ∂ p.sXmgpXv `‡n-]p-c- cw ""Xr®w-_-cØv sImSnbpw At∏mƒ sNß-fm-ho-´nse Imc-W-h¿ Xfn-°-e-apfbpw nh¿∂n-cn-°p-∂p, [¿Ωn-°p-f-ß-c-b-∏≥ hp-ambn `K-hm-tmSv Aymbw t_m[n-∏n-°p-∂p.Fgp-∂≈p∂p, Fgp-∂≈p∂p, Fgp-∂≈p∂p C{]- - - -Imcw 3 {]mhiyw ]d-bp-∂p. cm{Xn nemhv DZn- Aymbw ]d-bpI®m¬ _e- ` - { Z- c psS Nm¿Ønb _en- _ nw_w Xr®w-_cw t£{X-Ønse Ig-I-°m-cpwn›nX {_m“-W-t{i-jvT≥ ]pd-sØ-gp-∂-≈n®v ssZh-`-‡-p-amb sNßf ho´nse Hcp hmcy¿Np‰-º-e-Ønv {]Zn-£-W-ambn rØw sNbvXv 8 tPymXnj kw_-‘-ambn Hcn°¬ Sp-hn-te°vIn.- a o. AI- s e- b p≈ Xr®w- _ cw {ioIrjv W t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. IhnSn k©nbpw I£-Øn-t£{X-Øn-te°v HmSns°m≠p hcp-∂p. km£m¬ dp°n A[nIw Bƒ k©m-c-an-√mØ {]tZ-i-Øp-A-¥s‚ Ah-Xm-c-amb {io _e-`-{Zs‚ ""{]Xn- IqSn t]mIp- t ºmƒ Npgen Ip°- t e- S - Ø n¬]Øv S hf™p ]pf™p HmSn-bn-dßp∂ ImgvN - ºym¿ F∂ Ic-{]-amWn hmcy-cpsS ssIhiw{io A-¥s kvac-W-bn¬ Db¿Øp-∂p. Cu ImWp-∂Xv ]Wk©n-bm-sW∂v sX‰n-≤cn®v [w - ssI°-em-°p-hm≥ B⁄m-]n-®p. Bsf sIm∂p k©n ssI°-em-°n-b-t∏mƒ Ihn- S n- b mWv I≠- X v . Ipw`w 22- ˛ mw XobXn D’hw Fgp-∂-≈n-°m-dm-bn´pw Ig-I-°m-c≥ hmcysc ImWm-bvI-bm¬ _‘p-°ƒ ]cn-{`m-¥cm-bn. D’-hØnv - - h∂p-tN¿∂ Nne-cn¬ n∂pw HcmfpsS Zp¿a-cWhm¿Ø ho´p-Im¿ Adn-bp-Ibpw - - sNbvXp. `K-hms tkhn®pw `Pn®pw Pohn-°p∂ Hcp Ig-I°m-cv CØ-cØn- - - ep≈ Zp¿KXn h∂p-s]-´-Xn¬ sNßfm ho´nse Imc-W-h¿°v AXn-bmb tJZw D≠m- b n. At±lw Xfn- ° - e - h p- a mbn tsc S- b n- t e°v sN∂p. At∏m- tg°pw cma-Ir-jvW∑m-cpsS hn{K-l߃ - - Fgp-∂-≈n®v S-bn¬ FØn-bn-cp-∂p. - 219 -
 14. 14. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011lrZbwsm¥ Imc-W-h¿ `K-hm-tmSvAymbw ]d-™p. ASpØ h¿jwD’hw Bcw-`n-°p-tºm-tg°pw ºym-cpsS IpSpw-_-Øn-ep-≈-h-sc√mw mam-h-ti-j-am-bn-°-gn-™p. sNß-fm-ho-´p-Im¿ ]ns∂ Aymbw ]d-bm-sXbpwBbn. At∏mƒ hmcyØv Nne Zp¿n-an- Ø - ß ƒ ImWp- I - b m¬{]ivhnNmcw sNbvXv k¶SnhrØn]d-™-t∏mƒ Fs∂ ad-∂-Xp-sIm-≠m-sW∂pw taen¬ D’-h-Im-e-ß-fn¬Fgp-∂-≈n-®m¬ Imc-W-h¿ Aymbw]d-b-W-sa∂pw I≠p-h-t{X. C∂pwCXm-h¿Øn-°p-∂p.]qt°mØv S Iptd h¿j-߃°p-apºv ]qt°mØv S hsc D’h ka-b-ß-fn¬ ]qt°mØv S-bnseXncp-ap-‰-ambn ]qt°m-Øn√w F∂ t]cn¬ Hcn√- hml KXm-KXw Ap-h-Zn-®n-cp-∂n-√. cm{Xn Hcpa-ap-≠m-bn-cp-∂p. ]qt°-m-Øn-√sØ Hcp `‡-mb Wnt°m H∂c- a - W nt°m Fgp- ∂ - ≈ n- ® p- h - c p∂ºq- X ncn (]qt°m- Ø - S n- I ƒ) ntXy D’hw Nne-t∏mƒ {]`m-X-Øn¬ Bdv, Ggv aWn-`K- h Xv Z ¿i- - Ø nptijw am{Xta sh≈w hsc o≠p-n¬°pw. AXp-hsc KXm-K-Xhpw apS-t]mepw Ign-°m-dp-≠m-bn-cp-∂p-≈p-h-s{X. D’-h- ßn-°n-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 1952-˛¬ D≠mb NneZn- h - k - ß - f n¬ Xr®w- _ cw t£{X- Ø nse AnjvS kw`-h-ßsf XpS¿∂v Kh¨sa‚ v D’-nXykμ¿i- I pw Bbn- c p- ∂ p. {]mbm- [ nIyw h- I m- e - ß - f n¬ hmlKXm- K - X - Ø n- mbn HcpImcWw Fgp-t∂‰v S-°m≥t]mepw høm-Xmb ss_∏mkv n¿Ωn-°p-I-bm-Wp-≠m-b-Xv.`‡-in-tcm-aWn ]qt°m-Ø-Sn-Iƒ lrZ-b-th-Z-- ]qt°mØv S-bnse D’hwtbmsS `K- h m- t mSv {]m¿∞n- ® p. "`K- h mtASn-bv S-°m≥ htø, Aß-bpsS _me-eo-tem- ]qt°mØv S-bn¬ rtØm-’hw Ipw`w’hw ImWm≥ `mKyw XctW!. ]Xn-hp-t]mse 22-˛mw XobXn apX¬ aow 2˛mw Xob-Xn- h-sc-Ip™- c - b m¬ Xd- b nse rØw Ign- ™ m- ¬ bmWv. Ipw`w 27,28 Xob-Xn-I-fn¬ tZthm-’-h-]¥hpw hmZy- t a- f - ß - f p- s a√mw t£{X- Ø n- t e- sa∂pw, aow 1,2 Xob-Xn-I-fn¬ atlm-’-h-sa∂pw°vXs∂ aS-ßm-n-cns°, bmsXmcp ap∂-dn-bn∏p- ]d-bp-∂p. DØc tIc-fØnse t£{X-ßfn¬ D’- - -an-√msX `K-hm≥ Hscm‰ Hm´-am-bncp∂ph-t{X, h-Ønv G‰hpw {]mapJyw rØ-Øn-m-Wv. Xr®w-]qt°m-Ø-Sn-I-fpsS ap‰-tØ-°v. tPjvTpw HmSn. _-cØv S∂p hcp∂ rØ-Øns‚ {]kn≤n Nn√-Ftßm-s´-∂dn-bmsX ]cn-hm-ckaq-lhpw Ctßm´v - - - d-sbm-∂p-a-√. cma-Ir-jvW-∑m-cpsS atm-l-c-ambnh∂p. Im◊m≥ km[n-°mØ `‡s Atßm´v Nm¿Ønb _en-_nw-_-߃ inc- n¬ hln®vsN∂v Ap-{K-ln-°p-Ibm-bn-cp∂p `K-hm≥. C∂pw - rØw sNøp-∂-h¿°v ap∂n-embn Ccp-`m-KØpwCXv XpS¿∂p hcp-∂p. alm-`-‡-mb ]qt°m-Ø- tIm¬]-¥-ßfpw hmZy-hn-ti-j-ßfpw D≠m-Ipw.Sn-I-fpsS ]mh-m-flmhv rØw I≠m--μn-°m≥ DØ-c-tI-c-f-Ønse tIƒhn-tI´ hmZy-°m-sc√mwD’-h-Zn-h-k-ß-fn¬ ]qt°mØv S-bn¬ C∂pw FØn-t®-cpw. tNmbn-bm-ºn-bpsS tXr-Xz-Øn¬hcp-∂p-s≠-∂mWv Phnizmkw. ]qt°m-ØvS [q]°p‰nbpw, sh≈n-∏´v IpS-Ifpw ]nSn-°p-Ibpw,mj-W¬ sslth-˛17¬s∏´ ÿe-am-Wv. 1952-˛- c≠v tZh-∑m¿°pw Be-h-´hpw sh¨Nm-a-chpw - 221 -
 15. 15. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011hoip-Ibpw sNøpw. rØ-°m¿°-`n-ap-Jambn `‡- - ≠-s{X. kzman-bm¿ D’-h-Ønv h∂v tN¿∂n-s√-P--ßfpw a‰v AI-º-Sn-°mcpw D≠m-Ipw. G‰hpw ¶nepw D’hw t£{X-Øns‚ sX°v ]Sn-™mdvap∂n-embn a™-h-Sn-°mcpw c£m-A-I-º-Snbpw. aqe-bn¬ FØn-bm¬ kzman-bmsc hμn-°p-∂Xmbn -`‡-P--߃ tKmhn-μm, tKmhnμm F∂p hnfn-®p- ImWmw. ]n∂oSv HmSn-s°m≠v cma-Ir-jvW-∑m¿sIm≠v rØ- Ø ns‚ KXn- t h- K apk- c n®v hS-°p-]-Sn-™mdv aqe-bn¬ sN∂v Xfn-∏-d-º-Ø-apt∂m´pw ]nt∂m´pw oßn- s °m- ≠ n- c n- ° pw. ∏s hW-ßn-b-tijw sImSn-a-c-®p-h-´n¬ h∂vtKmhn-μ-mahnfn-Iƒ cwKsØ `‡n-n¿`-c-am-°p- [ymn®p c≠p-t]cpw inc- n¬ n∂pw _en-_nw-∂p. Imfn-ba¿±-sØ Ap-kvacn-®mWv Cu rØ- - - _-߃ FSpØv {iotIm-hn-en-te°v Fgp-∂-≈n®v°fn F∂p ]d™phcp-∂p. rØw S-°p-tºmƒ aqe-_nw-_-tØmSv tN¿Øv shbv°p-∂p. Ipw`w 27Imgv®-°m-cpsS lrZ-bhpw rØw sh°m-Xn-cn-°p- apX¬ aow 2 hsc oscm-gp°pw Xd-bnse hn{i-I-bn-√. amdn-amdn aμ-K-Xn-bnepw, {ZpX-K-Xn-bnepw a-th-fbn¬ cma-Ir-jvW∑m¿°v s]m≥tam-Xncw h®v - -Xmf-Øn-smØv ¿Ø-I-cpsS ]mZ-߃ Nen-°p- sXmgm-hp-∂-Xm-Wv.∂p. tZhm-Zn-Ifpw a‰pw At∏mƒ `K-h¬ Z¿i-- rØ-∏m-bkwØnv BIm-iØv h∂p-tN-cp-a-t{X. Ipw`kw{I- a - Z n- h kw rØ- ∏ m- b - k - s a∂ apºv D’h°meØv ]qt°mØv S-bn¬ {]m¿∞m hgn-]mSv S-Øn-h-cp-∂p. h¿j-Øn¬]¥-en-Sm-dp-≠m-bn-cp-∂p-h-t{X. Hcp h¿jw D’hw Hcp Znhkw am{X-ap≈ Cu rØ-∏m-bkw G‰hpwIgn™v ]¥-e-gn-®-t∏mƒ tZh-∑mcpw Ejn-Ifpw t{ijvTamb Hcp hgn-]m-Smbn `‡-P߃ hniz- - - -]pjv]-hrjvSn sNbvX ]pjv]-߃ I≠p. AXn¬ kn-°p-∂p. A∂v ]qt°mØv S-bn-sebpw Xncp-ap-‰-]n∂oSv ]¥-en-Sm-dn-s√∂v ]d™p tIƒ°p-∂p. sØbpw rtØm-’hw Ign-™m¬ AIØv Fgp- ]qt°mØv S- b nse D’hw Ign™v ∂-≈n®v a-kv°mc aWvU]Ønv hS°v Ing°v - -t£{X-Øn-te°v aS-ßn-bm¬ oscm-gp°pw Xd- `mKØv h®n- ´ p≈ h´n- f - ∏ m- b - k - Ø nv Np‰pwbnse hn{i-a-Øn-p-tijw t£{X-Xn-cp-ap-‰Øv h®v rØwsh®v sIm≠v 3 {]Z-£nWw h°p-∂p. tijwBZy-Im-eØv S-∂n-cp∂ cma-Ir-jvW-∑m-cpsS aqe-_nw-_Øn-pw, 2 _en-_nw-_߃°pw tN¿Øp- - -_me-eo-em-r-tØm-’hw Bcw-`n-°p-∂p. X’- sIm≠v ]mbkw nth-Zn-°p-∂p. `‡-P߃ {]`m-- -abw t£{X Ig-I°m-cmb Xmt‰ym´v hmcy¿ ]¥- - - X-Øn¬ Ipfn®v `K-h¬Z¿iw sNbvXv ]mbkwhp-ambn kzman-bmsc At±-l-Øns‚ aT-Øn¬ hmßn Ign®v n¿hrXn AS-bp-∂p.n∂pw {]tXyI hmZy-hn-ti-j-ß-tfmsS £Wn®p IqSn-∏n-cn-b¬Iq´n-sIm-≠p-h-cp-∂p. Xncp-ap-‰Øv Np‰pw {]Zn-£-W-ambn rØw h®-ti-jw HmSn-s°m≠p sX°p- aow aq∂nv CS-°n-S∏v F∂ t]cn¬ Adn-]-Sn-™ mdp aqe-b n-e p≈ [¿Ω-m kvXm t£{X- b-s∏-Sp∂ Hcp Hgnhv Znhkw. 4˛mw XobXn mSvØns‚ ap∂n¬ n∂v kzman-bm¿ aq∂p-h´w {]Zn- hew hbv°pI Fs∂mcp NS-ßp-≠v. CXnv D’-£W rØw hbv°p∂p. XZ-h-k-c-Øn¬ a≤y- h-_en F∂pw ]d-bp-∂p. cm{Xn-bm-bm¬ cma-Ir-Øn-ep≈ kzman-bm¿ tZh-∑m¿°-`n-ap-J-ambn kzb- jvW∑m-cpsS Nm¿Ønb _en-_nw-_߃ D’-h- - -ambpw tZh-∑m¿s°-∂XcØn¬ aq∂p {]Zn-£Ww - - - Zn-hkßfn¬ Fgp-∂≈n-°m-dp-≈Xp-t]mse ]pdØv - - - - -hbv°p-Ibpw, DØ-co-b-Øns‚ tIm¥e hncp-Øn- Fgp-∂-≈n®v t£{Xw X{¥nbpw Ap-N-c-∑mcpw°m-Wn-°p-Ibpw sNøp-∂p. ]≠v `K-hms DØ- IqSn `qX-KW߃°v _en-b¿∏n®v sIm≠v ]qt°m- - -co-bØn¬ ao-¶Smb-cpsS ho´n¬ n∂v sIm≠p- - ØvS hgn ]me-Ip-fßc {io [¿Ω-im-kvXm-t£- -h∂ kvac-Wsb ne-n¿Øp-I-bm-bn-cn°mw CXv. {X-Øn¬ FØp-∂p. Ahn-SpsØ hn{i-a-Øn-p-tijw kzman-bm¿ ]nc-hm-c-ß-tfmsS aT-Øn-te°v tijw Xr®w-_cw t£{X-Øn¬ Xncn-s®-Øp-∂p.Xncn® bm{X-bm-hp-∂p. Nne Ime-ß-fn¬ kzman- A∂v cm{Xn-bn¬ t£{X a-kvImc aWvU]Øn¬ - -bmcpw ]qs°mØv S D’-h-Øn¬ ]¶p-tN-cm-dp- `K-hmv ]≈n-°dp-∏m-Wv. A©mw XobXn kp{]- - - 223 -
 16. 16. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011`m-XØn¬ ]≈n-°p-dp-∏p-W¿Ø¬ I¿Ωw SØn - Øn¬ oscm-gp°pwXd-hsc h∂v sXs° A‰-XpS¿∂p≈ {Inb-Iƒ ]q¿Øn-bm-bm¬ {iotIm-hn- Øp≈ tZhIohkp-tZ-h-∑m-cpsS km∂n-[y-ap≈en¬ Fgp-∂≈n®v nXy-]q-PmZn I¿Ω-߃ S-Øp- - s]m≥sN- º IXd- h sc Xncp- a p- ‰ - Ø n¬ rØw∂p. sshIpt∂cw Ccp _en-_nw-_ßfpw Nm¿Øn- - hbv°p-∂p. n›nX {]Z-£nWw ]q¿Øn-bmbn√msX Bdm-´p-Nn-ebn¬ Fgp-∂≈n®v {Inbm-I¿Ω- - - hmZy-hn-ti-j-ß-tfmSpw a‰v AI-º-Sn-tbmSpw IqSn߃ ]q¿Øo-I-cn-°p-∂p. k‘y-tbmsS hmZy-hn- At∂-Zn-hkw am{Xw ]m¬ Fgp-∂≈n®v hbv°p∂ -ti-j-߃ klnXw t£{X-Øn¬ Xncn-s®-gp-∂- Ac-bm¬ Xd-bpsS kao]w hsc HmSn-sb-Øp-∂p.≈n- b m¬ {ioIrjv W _en- _ nw_w am{Xw AhnsS n∂v c≠v t]cpw H∂n®v rØw shbv°p-tZhIohkp-tZ-h∑m-cpsS km∂n-≤y-ap≈ s]m≥sN- - ∂p. CSbv°v tPyjvT≥ Adn-bmsX Ap-P≥ ]n¥n-ºIXd-bn¬ Fgp-∂≈n®v hbv°p-∂p. - cn-t™m-Sp-∂p. tPyjvT≥ rØw sNøp-∂-Xn-n-S- Bdmw XobXn `‡n-ck{][m-hpw hnIm- bn¬ Ap-Ps ImWmsX Xncn™v tm°p-∂p.c-n¿`-c-hp-amb "IqSn-∏n-cn-b¬ F∂ t]cn-ep≈ Ap- P ≥ AXm ]n∂n¬ Xs∂bpw tm°nrtØm-’hw S-°p-∂p. sshIp-t∂cw GI-tZiw n¬°p- ∂ p. tPyjv T ≥ HmSn Ap- P s‚ ASp-3 aWn-tbm-Sp-IqSn _en-_nw-_-߃ Nm¿tØm-Sp- sØØn c≠p- t ]cpw H∏w ho≠pw rØwIqSn ]pd-sØ-gp-∂-≈n®v X{¥n Np‰º-e-Øn¬ sNbvXp apt∂m´v oßp-∂p. CXv ]e- X-hW{io`q-X-_en n¿Δ-ln-°p-∂p. At∏m-tg°pw ]¥- Bh¿Øn-°p-∂p. ktlm-Z-c-∑m-cpsS kvtl-{]-I-°mcpw hmZy-°m-cp-sa√mw Xømdm-bn-cn-°pw. rØw Sw `‡-P--ßsf tImƒa-bn¿sIm≈n-°p-∂p.Bcw-`n-°p-tºm-tg°pw tamXncw h®v sXmgm-p≈ k‘y-bm-Im-dm-Ip-tºmƒ ]mearX≥ ]m¬°pSwXnc-°m-bn. k¿Δm-`o-jvS-߃°pw-th≠n `‡-P- inc- n¬ hln®v Iøn¬ Hme-°p-Sbpw BNm-c-h--߃ cma-Ir-jvW-∑m¿°v tamXncw h®v sXmgp- Sn-bp-ambn tKmhnμP]-tØmsS Bth-i-Øn¬∂p. aμ-K-Xn-bn¬ am{Xta rØw h®v apt∂m´v t£{X-Øn-te°v hcp-tºmƒ ]m{X-Øn-ep≈ ]m¬oßm≥ Cu Ah-kcw km[n-°p-I-bp-f-fq. {Ia- ]X-®p-a-dn-bp-∂Xv ImWmw. At∏mƒ F√mw ad∂v ]m¬ shÆ-tN¿∂p≈ t`mP- -tam-tcm-∂n¬ sImXn-b-mb s]m∂pÆn IÆ≥ Xs‚ {ioeI-tØ°v HmSn ad-bp-∂p. hnjm-Z-I-ep-jn-X-mbn hnc-l- th-Z--tbmsS _e-`-{Z-kzman kzÿm- - a mb agqcn- t e°v aSßp-∂p. B-μ-tem-e-mbn sIm´pw Ipc-hbpw BI-º-Sn- bp-ambn Ap-Ps ImWm≥ h∂ tPyjvT≥ Ipd®p ]¥- °mcpw a‰v Ig-I°mcpw tNmbn- - bm-ºnbpw a‰p-ambn {XnIm-e- m- Y - s - ¶ nepw amp- jnI`mhw ssIs°m≠p Xr®w- _ - c - t ØmSp bm{X- ] - d™v t]mIp-∂p. IÆn-eo-d-p- ambn, KZv K - Z - I - W v T - mbn hnizm- k n- I ƒ tKmhnμ - 225 -
 17. 17. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011tKmhnμ F∂v o´n-hn-fn-°p-∂p. k¿Δcpw tcmam- B-hn-tcm[w:©-]p-f-In-X-cm-Ip∂ Hcp cwKw. ]Xn-mev Znh- Xr®w-_-c-Ø-∏s‚ Bhntcm[w hfscksØ D¬k-h-Ønv Aßs Xnc-»oe hogp-I- {]kn-≤-amWv. Iwk-h-[-Ønv tij-ap≈ `mh-Øn-bm-Wv. em-Wt√m Xr®w-_cØ∏s‚ {]Xn-jvT. Xs∂ hI- - - - Xr®w-_cØv sh®v cma-Ir-jvWeo-eIƒ Hcp - - - h-cp-Øm≥ h∂ Iph-e-bm-]o-U-Øns‚ hwi-P-Xh- W - s b- ¶ nepw ImWm≥ km[n- ° p- ∂ - h ¿°v tcmSpw Ahn-Sp-tØ°v AS-ßmØ ]I-bm-Wv.]p¿P-∑-an-s√∂pw ]c-]p-cp-jm¿∞w km[n-°p- C∂pw ]qt°mØv S-bn¬ IqSn-tbm, Xr®w-_cwsa∂pw `‡-P--߃ hniz-kn-°p-∂p. t£{X-]-cn-k-c-Øp-Iq-Sntbm Bsb sIm≠p-t]m-D’h {]ikvXn Im≥ ss[cy-s∏-Sm-dn-√. CXnv hncp-≤-ambn {]hr- Øn-®-t∏m-sg√mw An-jvS-kw-`-h-߃ D≠m-bn-´p- Hcn°¬ Xncp-hn-Xmw-Iq¿ alm-cm-Pmhv Xr®w- ≠v. inh-cm-{Xn-°pw, hnjp-hnpw Xr®w-_cØ∏s - - -_cw atlm-’hw ImWm-n-Sbmbn. D’-hØns‚ - - Xfn-∏-d-º-Ø-∏s‚ khn-[-Øn-te°v Fgp-∂-≈n-NS- ß p- I fpw Bƒ°q- ´ hpw alm- c m- P m- h ns °pI ]Xn-hp-≠v. Xfn-∏-d-ºn-em-sW-¶n¬ inh-cm{Xnh√msX BI¿jn-®p. m´n¬ Xncn-s®-Ønb alm- D’-h-Ønv B IqSn-tb-Xo-cq. A-∏p-d-ØmWvcm- P mhv GXm- Z r- i - a mb Hcp’hw kztZ- i Øv s]cpw- X r- t °m- h ne∏s Fgp- ∂ - ≈ n- ° p- ∂ - X v .kwL-Sn-∏n-°p-hm≥ Xocp-am-n-®v I¬∏ sImSp- F∂m¬ Xr®w-_-c-Øp-n-∂v Fgp-∂-≈n∏v hcp-Øp. D’hw S-∂p-sh-¶nepw ImWn-Iƒ Ipdhv. tºmƒ hgn-bn-tem, Xfn-∏-dºv t£{X-]-cn-k-ctØmcmPm-hnv Xr]vXn-bm-bn-√. D’-h-Ønv kZybpw Fßpw- Xs∂ Bsb ImWp-I-bn-√.k¿Δm-Wnbpw G¿s∏-Sp-Øn. F∂n´pw XssY-h._p≤n- c m- £ - k - mb Xs‚ D]- t Zin cma- ø sc H∂v c≠v t«mI- ß ƒIqSn D≤- c n®v CuCXns‚ clkyw Adn-™p-h-cm≥ Xr®w-_-c-tØ- teJw Ah-km-n-∏n-°mw.°-b®p-hs{X. cma-ø≥ Chn-sS-h∂v D’hw ho£n- - - Xrs®-Ω-cØp s]cp-amƒ°v sNdp-∏-sa-∂˛®p. `K-hms sXmgp-Xp-Imcyw a- n-em°n aS-ßn. ßpss®¿ hnfn-®p-]-d-bp-∂nXp temI-sc-√mw,alm-cm-Pm-hns apJw ImWn-®p ImcWw hnh-cn- hnizw Nabv°pap-S-t-bXp ImØgn°pw®p-sIm-Sp-Øp-h-t{X. `K-hm≥ {ioIr-jvWs‚ _en- hnssizImYp Ifn-∏p-c-sb-∂t]mse_nw-_-Øn-ep≈ thWp-tKm-]m-e-hn-{K-l-Øn¬ CXns‚ I¿Øm-hm-sc∂p n›-b-an-√. ]pcm-n∂pw ]pd-s∏-Sp∂ apc-fo-mZw `‡-P--ßsf W-{]-Imcw Iwk-h-[w, {ioIr-jvWs‚ ]{¥≠mwBI¿jn-°p-∂p. Xr®w-_-c-Ø-∏s‚ amlmflyw hb- n¬ inh-cm-{Xn- Zn--am-Wv. At∏mƒ Xr®w-Ah¿Æ-o-b-am-sW∂p t_m[y-s∏´ alm-cm-Pmhv _-cØ∏v sNdp∏w Xs∂-bm-bn-cn-°p-at√m. temI- - - -B DZy- a - Ø n¬ n∂pw ]n¥n- c n- ™ p. C∂pw am-Ip∂ Ifn-hoSv D≠m-°pIbpw C√m-Xm-°p-IbpwD’hw ImWm≥ hcp-∂-h¿°v t_m[y-s∏-Sp∂ Agn®p]Wn-bp-I-bp-sa√mw sNøp-∂Xv `K-hmvHcp Imcy-amWv D’hw XpS-ßm≥ tc-am-Ip-tºm- sIm®p-Ip-´n-Iƒ aÆp-sIm≠v Ifn-hoSv D≠m-°p-tg°pw P-߃ FhnsS n∂-dn-bm-ØhÆw h∂p- ∂Xv t]mse-bm-Wv.tNcp- ∂ Xpw D’hw Ah- k m- n- ° p- t ºmƒ]ncn™p t]mIp-∂-Xpw. {io iw_-tc-imb a: sI. sF. mcm-b-W≥ amÿ : dn´. A[ym-]-I≥. Xr®w-_wcw t£{XØnse ap≥ `m-c-hm-ln. - 227 -
 18. 18. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 t£t{Xm-’-h-ß-fnse BNm-c-ßfpw Ap-jvTm--ßfpw An-b≥ Xv. {Kma-Ønv apgp- h≥ t{ib-   v°- c - amWv D’-hw. {Kmao- W¿ apgp-hpw HcpX- c- Ø n¬ As√- ¶ n¬ as‰m-cp-XcØn¬ D’- - - h-Øn¬ `mK-`m-°p-I- fm-Ip-∂p. {Kma-Øns‚ k¿Δ-tXm≥ap-J-amb A`n- h r≤n tZh- s‚bpw ]cn-hm-c-ß-fp- sSbpw Ap-{K-lm-»n-  p-I-tfmsS sIm√w- tXmdpw D’hw Ap- jv T n- ® m¬ D≠m- I p- ∂p. F√m tZh- ∑m¿°pw Znhk hyh- ÿ- t bmsS F√m ""D’hw F∂ ]Z- Ø nv nJWv U p h¿jhpw k¿Δ- k - º Xv k ar- ≤ nsb Dt±- i n®v¬Ip∂ A¿∞w BtLm-jw, BÀm-Zm-h-k-cw, D’hw S-Ø-Ww.BÀmZw Xcp∂ hkv X p Fs∂m- s °- b m- W v . D’-h-Øns‚ BKawF∂m¬ t£{X- h p- a mbn _‘- s ∏- S p- Ø n- b m¬D’hw F∂ ]Z-Ønv Iev]n-°p∂ A¿∞w {io]m¿ΔXn]c-ta-izc ]p{X-mb Ipam-c-t£{X-ß-fn¬ S-Øp∂ BtLm-j-߃, D¿[z- kzman Xmc-Im-kp-cs h[n®v tZh-∑m¿°v kz¿§m-`m-KtØ-°p≈ Hgp°v F∂m-Wv. ]qPm-cn-bp-sS-tbm, - [n-]-XysØ Xncn-t®¬∏n-®p. B-μ-`-cn-X-cmbt£{X Bcm-[-I-cp-sStbm A{i-≤-sIm≠v t£{X- C{μmZn tZh-∑m¿ Ipam-c-kzm-an-bpsS kao-]-Øp-Ønse ssNX-y-Ønv D≠m-Im-hp∂ ]mI-∏n-g-I- sN∂v ""At±-lsØ Ae-¶-cn® tZh-c-Y-Øn-te‰nfpsS ]cn-lm-cm¿∞-amWv D’-h-߃ S-Øp-∂- AXnYn k¬°m- c mZn D]- N m- c - ß sf sNbv X vXv. aX-Ønse Hmtcm hn`m-K-Øn-s‚-bpw, tZi-Øn- ]qPn®v tZh-]p-c-Ønse F√m hoYn-I-fnepw Fgp-s‚bpw k¶-ev]-a-p-k-cn®v BtLm-j-߃°pw ∂-≈n®v D’-hm-tLm-j]p-c cw Bcm-[n-°p-hm≥ - -hyXym-k-ap-≠v. ssNX-y-tNm¿® h∂n-cn-°m-n-S- D≈ Ap-{Klw tNmZn-®p. k¥p-jvS-mb Ipam-c-bp≈ t£{X-am-Ip∂ ]m{X-Øn¬ ssNX-y-Pew kzman Cu k¬°m- c - ß ƒ°pw BtLm- j -Ihn-s™m-gp-Ip∂ hn[w Xm{¥n-I-hn[n Ap-k- ߃°pw F√m tZh-∑mcpw `mK-`m-°p-I-fm-IWwcn®v nd-°p-I-bmWv D’-hm-h-k-c-Øn¬ sNøp-∂- F∂v D]-tZ-in-°p-I-bpw, D’-hm-tLm-j-Øn¬ - 229 -
 19. 19. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011Ap-kcn-t°≠ hn[n-Iƒ Fs¥-√m- -sa∂v n¿t±-in-°p-Ibpw sNbvXp.Cßns kzman- b psS A`n- a - X w-t]mse D’hmtLmj- ß ƒ S-Ønb tZh-`qX]nim-Nm-Zn-Iƒ kzman-bpsS Ap-{K-l-Ønv ]m{Xo-`q-X-cm-bn. A-¥cw Ipam-c-kzman tZh-∑m-tcmSv Xn°v am{X-ambn D’-hm-tLm-j-߃ sNbvXv a‰p-≈-hsc ad-°p-∂Xv tZmj-amWv F∂pw, Xß-fpsS ne-bv°-p-kr-X-ambn `‡-∑m-sc-√m-hcpw F√m tZhm-e-b-ß-fnepwD’-hm-tLm-j-߃ BN-cn-°-W-sa∂pw n¿t±-in-®p. CXn-p-th≠tZhm- K - a w, hn[n- n¿Æ- b w,tPymXnimkv{Xw F∂nh kp{_-“-Wy-kzman Xs∂ n¿t±in°pIbpwsNbvXp.aq∂v hn[-Øn-ep≈ D’-h-߃: A¶p-cm-Zn, [zPm-Zn, ]S-lm-ZnF∂n- ß s aq∂v hn[- Ø n- e p≈D’-h-߃ D≠v. A¶p-cm-Zn-bmbD’hw DØ-a-hpw, [zPmZn D’hwam≤y-a-hpw, ]S-lmZn D’hw A[-a-hp-amWv F∂v ]d-b-s∏-Sp-∂p. A¶p-cm-tcm-]-W- A¶p-cmZn D’h-Ønv AXns‚ ]oTnI (B-tØm-Sp-IqSn (ap-fbn-S¬) XpS-ßp∂ D’hw ""A¶p- - ap-Jw) Bb ""ip≤n, Hcp Znhkw sshIp-t∂-csØcmZn D’hw F∂pw, apf-bn-SmsX sImSn-I-b-‰pI {]kmZip≤nbpw ]nt‰∂v ImesØ _nw_-ip-am{X-ambn XpS-ßp∂ D’hw ""[zPmZn F∂pw,apf-bn-S-epw, sImSn-I-b-‰epw C√msX sIm´n-∏p-d- ≤nbpw IqSn-t®¿∂-Xm-Wv. {]tXyI `mj-bn-ep-≈,s∏-Sp∂ D’hw ""]S-lmZn F∂pw Adn-b-s∏-Sp- tZh-ssN-Xyw Bhm-ln®v ]qPn-®, apf-ºm-en-I-I-∂p. ]S-lm-Zn°pw Be-¶m-cn-I-ambn Nne t£{X- fmWv apf- b n- S - e nv D]- t bm- K n- ° p- I . CØcwß-fn¬ sImSn-acw m´pI ]Xn-hp-≠v. ]S-lmZn apfw]men-I-Isf icmhw (N-cm-Xv), hSn-I, ]menD’-h-Ønv Ft´m H≥]tXm Znhkw ]pd-tØ°v F∂o ma-t[-b-ß-fnepw Adn-b-s∏-Sp-∂p. hnhn[Fgp-∂≈n∏v D≠mIpw; BtLm-jßfpw D≠m-Ipw. - - [my-߃ ]men¬ IpXn¿Øv, Huj-[o-i-mbHcp nebv°v Btem-Nn-®m¬ tZho-tZ-h-∑m¿ `‡- N{μs Bhm-ln®v ]qPn®v aÆpw, aW-epw, NmW-P--ß-fn-te°v Cd-ßn-s®-√p∂ D’h k{º-Zm-b- I- s ∏m- S nbpw nd® apfw]men- I - I - f n¬ hnX®vam-Wv ]S-lm-Zn. h¿j-Øn¬ H∂n¬°q-Sp-X¬ D’- kq£n-°pw. apf-bn-S-env D]-tbm-Kn-°p∂ [my-h-߃ S-Øp∂ t£{X-ß-fmWv Xr∏q-Wn-Øp-d- ߃ h-[m-y-߃ F∂ t]cn¬ Adn-b-s∏-Sp-bnse {io]q¿Æ-{X-bo-i-t£-{X-hpw, Xncp-h--¥- ∂p. (bhw , sNs∂-√v, F≈v, sNdp-]-b¿, tKmX-]p-csØ {io ]fl-m-`-kzman t£{X-hpw. ºv, shfpØ ISp-Iv, apXn-c, Dgp-∂v, Aac F∂n-h- bmWv h-[m-y-߃). [my-ß-fpsS FÆ-hpw,apf-bn-S¬ - 230 -
 20. 20. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011[my-ßfpw aq¿Øn-t`Zw Ap-k-cn®v hyXy-kvX-am-bn-cn-°pw. ]≈n-th´ Znhkw hsc F∂pw {Xnk-‘y- t - c - ß - f n¬ a™ƒs∏mSntN¿Ø Pew sIm≠v Chsb- ° pw. Cu apfw]men- I - I ƒBdm- ´ ns‚ Xte- Z n- h kw {]Xn-jvTm-aq¿Øn-bpsS ]≈n-°p-dp-∏n-sm-cp-°p∂ iø-bpsS mep-h-ihpw [my-k-ar-≤n-bpsS kqN--bmbn Ae-¶-cn®v hbv°m-dp-≠v.sImSnI-b‰w t£{X- ß - f n¬ ""sImSn-tb‰tØmsS D’-h-߃ Bcw-`n-°p-∂p. AXm-bXv t£t{Xm-’-h- ß - f psS {]mcw` NS- ß mWvsImSn- I - b - ‰ w. sImSn- a - c - Ø ns‚apI-fn¬ sImSn-I-b‰n Xq°p-I-bmWv sImSn-tb-‰-Ønse {][m I¿Ωw. sImSn- j-Z∑m-cpsS _en-°√p-Ifnepw shtΔsd _en-Xq- - - -a-c-Øn-t∑¬ Ben-ebpw amhn-ebpw Z¿`bpw Iq´n- Ipw. ""{io`q-X-_en°mIs´ hym]vXn H∂pIqSns°´n Ae-¶-cn-®n-cn-°-Ww. ÿncw sImSn-acw h¿≤n-°pw. Hmtcm ]m¿j-Z-s‚bpw _en-°-√n¬C√mØ t£{X-ß-fn¬ CXn-p-th≠n {]tXyI AXmXv ]m¿j-Zs‚ a{¥w-sIm≠v _en-Xq-Ip-∂-acw apdn®v BtLm- j - t ØmsS sIm≠p- h ∂v Xnp ]pd-sa, B ]m¿j-Zs‚ ]m¿j-Z∑m¿°v IqSn -t£{X-Ønp apºn¬ X°-ÿ-eØv (h-enb _en- _en Xqh-ep-≠v. AtXm-sSm∏w ]pdsØ {]Z-£n-°-√ns‚ ]pdØv 3 tIm¬ am‰n [zP ÿmw hcp- W-Øns‚ kwJybpw h¿≤n-°pw. ioth-en-bpsS `mK-am-dv) ÿm]n-°p-∂p. ÿncw sImSn-acw Ds≠-¶n¬ ambn t£{X-Ønse tZhs‚ As√-¶n¬ tZhn-bpsS]pWym-lm-Zn-I-fpw, Bhm-l--hpw, ]qP-Ifpw a‰pw XnSºv awKf hmZy-ßtfm-sSbpw Ap-jTm-]camb - v - - -Ign™v sImSn-°q-dsb Ib-dn¬s°´n Itc‰n sI´p- NS-ßp-Itfm-sSbpw t£{X-Ønp Np‰pw {]Z-£n-W- -∂p. Nne -t£-{X-ß-fn¬ sImSn-tb‰v Znhkw a‰p ambn Fgp-∂≈n-°m-dp-≠.v ""ImgvNio-then F∂mWv - - CXns ]d-bp-∂X.v-]cn-]m-Sn-Iƒ H∂pw D≠m-hp-I-bn-√. D’hw XpS-ßp-∂Xv ]nt‰-Zn-hkw apX-em-bn-cn-°pw. D’-h_en -ioth-enbpw {io`q-X_enbpw - - {io`q-X-_-en-bpsS Hcp henb ]Xn-∏mWv D’-h-_-en. Cu al-Ømb _en D’-h-Øn-n-S- sslμh t£{X-ßfnse Bcm-[m-]camb - - - - bn¬ Hcp Znh-k-sa-¶nepw Ap-jvTn-bvt°-≠-Xm-NS-ßp-Ifn¬ H∂mWv ioth-en. alm-t£-{X-ßfn¬ - - Wv. D’-h-_en C√m-tXbpw D’-h-߃ S-Øn-F√mw 5 ]qP-Ifpw 3 ioth-en-Ifpw D≠m-bn-cn-°pw. h-cm-dp-≠v. F√m Znh-k-ß-fnepw D’-h-_en S-F√m ]qP°pw ""Xqhm≥ AS-bv°¬ D≠-t√m. Øp∂ t£{X-ßfpw D≠v. tZh-s‚ ]cn-hm-c-ßsfXncp-ap-‰Øv A·n-tIm-Wn-ep≈ _en-°√n¬ im¥n- - hnti-j-a-{¥-ß-tfm-Sp-IqSn Pe-˛-K-‘-˛-]p-jv]-˛-[q-]-°m-c≥ Hmtcm ]qPbv°pw _en-Xq-Ipw. ioth-en- ˛-Zo-]-ß-tfm-Sp-IqSn ]qPn®v {]tXy-I-ambn ]qPn®bv°m-Is´ _en-Xq-I¬ Iptd-°qSn hnkvXcn-®m-bn- - lhn- p-sIm≠v _en-Xq-Ip∂ k{º-Zm-bamWv D’- -cn-°pw. t£{X-Øn-IØpw ]pd-Øp-ap≈ F√m ]m¿- - h-_en F∂v ]d-bmw. - 231 -
 21. 21. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 D’-h-_-en°v 36 ]d Acn-bpsS ssthZyw ]pcmWw hmbn®v tIƒ∏n®v XncnsI {iotImhn-thWsa-∂mWv hbv]v. en-te-bv°p-Xs∂ Fgp-∂-≈n-°p-∂p. D’-h-Im-]≈n-th´ esØ G‰hpw D¬Ir-jvS-amb k∑p-lq¿Ø-am-b- Xn-m¬ Cu ka-bsØ tZh-Z¿iw hnin-jvSsa∂v - P- ß - f psS sskzcy- P o- h nXw Dd- ∏ m- hnti-jn-∏n-°-s∏-Sp-∂p.°m≥th≠n t£{X-Ønse {]Xn-jvTm-aq¿Ønsbkm£n-bm°n, P-t-Xm-°ƒ kwL-Sn-∏n-®n-cp∂ Bdm´vhm¿jnI ""arK- b m- h n- t mZambn- c p∂p ]≈n- t£t{Xm- ’ - h - Ø ns‚ Ah- k mZnhkwth-´. B NSßv Ct∏mgpw Bdm-´ns‚ Xte-Zn-hkw D’-h-_nw-_sØ (Xn-S-ºn-s) GsX-¶nepw Pem-cm{Xn XpS¿∂p-h-cp-∂p. ]≈n-th-´-bpsS Bap-J- i-bØn¬ ocm-Sn-°p∂ NS-ßmWv Bdm-´.v kzkvXn -ambn {io`q-X-_-en-bp-≠v. tKm]p-c-Ønv ]pdØv kq‡-hpw, awK-e-kq-‡hpw P]n-®p-sIm≠v D’-IS-∂m¬ hmZy-tLm-j-ß-fn-√m-sX-bmWv bm{X. h-_nw_w Bdm´nmbn ]pd-tØ°v Fgp-∂-≈n-n›n-X-ÿ-eØv hbvt°mepw a‰pw-sIm≠v Iem- °p-I-bpw, kwhmZkq‡hpw sFI-a-Xy-kq-‡hpw]-c-ambn sI´n-bp-≠m-°nb Hcp ]∂nsb Xøm- P]n-®p-sIm≠v B _nw_-hp-ambn X{¥n Pe-Øn¬dm°n h®n-cn-°pw. Hcm¬Ø-d-bn-emWv an°-hmdpw apßp-Ibpw sNøp-∂p. Bdm´v Ign™v D’-h-CXv ]Xn-hv. B¬Ø-d-bpsS 8 Zn°nepw X{¥n _nw_w {iotIm-hn-en¬ Xncn-s®-Øn-°-gn-™m¬_en-Xq-In-°-gn-™m¬, hn√pw Aºpw FSp-Øn- t£{X-Øn¬ sImSn-bn-d-°p-Ibpw D’hw kam-´p≈ Hcp Ah-Im-i-°m-c≥ X{¥n-bpsS Ap-hmZw ]n-°p-Ibpw sNøp-∂p. Nne t£{X-ß-fn¬ sImSn-taSn- ® - t ijw ]∂n- b psS tsc Asº- b p- ∂ p. bn-d°v Ign-™mWv Bdm´v S-Øp-∂-Xv. D’-h-]∂nsb sIm∂p F∂v k¶-ev]n®v PUhpw Npa- Øn-mbn ]pd-sØ-Sp-°p∂ D’-h-_nw-_sØ∂p-sIm≠v t£{X-Øn-te-bv°p≈ Xncns®gp-∂- D’-hm-¥y-Øn¬ ip≤o-I-cn®v ]p: {]Xn-jvTn-≈n∏v Hcp tLmj-bm-{X-bm-bn-´m-bn-cn-°pw. Cu °p∂p F∂v k¶-ev]w.tLmj-bm-{X-bn¬ sI´n-bp-≠m-°nb a‰v ]e arK-ß-fpsS cq]-ßfpw I≠p-h-cm-dp-≠v. BNm-cy-X-]-km-avmb Pt]--n-b-ta N: D’thm-∂-Zm-t t£{X-hr≤nkvXp ]©[m]≈n-°p-dp∏pw ]≈n-bp-W¿Øepw ]≈n-th-´-I-gn™v ]co-£oW-mbn hcp∂ ""BNm-cys‚ {i≤-tbm-Sp-Iq-Sn-bp≈ at{¥m-®m-cWwtZhs Ae-¶-cn®v ]qPn® iø-bn¬ Xm{¥n-I-{In- P]w, Bfl-ip-≤n, D’-hw, A∂-Zmwb-I-tfmsS InSØn Dd-°p∂ NS-ßmWv ]≈n-°p- Cßns 5 Imcy-߃s°m≠v t£{X-Ønvdp-∏v. ]≈n-°p-dp∏v Znhkw t£{Xm-¶-W-Øn¬ Dd- A`n-hr-≤n D≠m-Ip-∂p. Ch-bn¬ ]ca°-sam-gn-®n-cp∂v au-ambn ma-P-]-ß-tfmsS tZh- {][m--am-bXv D’hw Xs∂.tkh sNøp-∂Xv AXyp¬Ir-jvS-am-Wv. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ tZhs n{Z-bn¬ n∂p-W¿Øn ]ip-°p-´n- Ah-ew_w : 1. Ipgn-°m´v ]® (X-{¥-{K-Ÿw)tbbpw AjvS-aw-K-ey-ß-tfbpw IWn-Im-Wn-®- 2. lnμp F≥-ssk-t¢m-]o-Unbtijw A`n-tj-I-߃ XpS-ßnb {]`m-X-I¿Ω- 3. sslμh hn⁄m--tImiw߃ Ign®v, _nw_w k¿Δm-e-¶mc`qjn-X-am-°n, 4. ]pcm-WnIv F≥ssk-t¢m-]o-Unb An-b≥ :˛ dn´-tb¿Uv _m¶v Dt±ym-K-ÿ≥. Xma-c-wIp-f-ßc Aø-∏-tk-hm- k-an-Xn-bpsS kPo-h-{]-h¿Ø-I≥. - 232 -
 22. 22. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 DØ-c-a-e-_m-dnse hyXy-kvX-ß-fmb D’-h-°m-gvN-Iƒ Fw.-B¿.-F-kv. tatm≥ Xncp-hn-Xmw-Iq¿, sIm®n, Z£nWae-_m¿ am-Sw, I√q¿ XpS-ßnb C√-ß-fn-ep≈h¿°pw`mK-ß-fnse t£t{Xm-’-h-ß-fn¬n∂v XnI®pw ChnsS {]th-i--an-√.hyXy- k v X - a mb H∂mWv DØ- c - a - e - _ m- d nse hr›nI kw{Iaw apX¬ hr›nIw 14 hsct£t{Xm- ’ - h - ß ƒ, DØ- c - a - e - _ m¿ F∂- X p- ]Xn-©p Znh-ksØ Bcm-[--bmWv Chn-SpsØsIm≠v IÆq-cnp hS°v hf-]-´Ww ]pg°pw D’-hw. sImSn-actam sImSn-tb-t‰m, Bdmt´m Chn- -I¿Æm-SI AXn¿Øn-bnse t{Xm-h-Xn-]p-g°pw sS-bn-√. XnS-sº-gp-∂-≈n-∏mWv Chn-SpsØ Bcm-CS-°p≈ `qhn-`m-K-sØ-bmWv Dt±-in-°p-∂-Xv. [--bpsS apJym-I¿j-Ww. atm-l-c-ambn Ae-¶-sXø-t°m-e-ßfpw sshhn-[y-am¿∂ BNm-c-ßfpw cn® XnSºv im¥n-°m-cs‚ Xe-bn-emWv Fgp-∂-Ap-jvTm--ßfpw DØ-c-a-e-_m-dnse t£t{Xm- ≈n-°p-∂-Xv. ]©-hm-Zy-Ønpw taf-Ønpw {]i-’-h-ßsf `‡n-bpsSbpw hnizm-k-Øn-s‚bpw kvX-cmb nc-h[n Iem-Im-c-∑m¿ ]ø-∂q-cnepw ]cn-kwK-a-`q-an-bm-°p-∂p. ImgvN-I-tf-°mƒ Ap-jvTm- k-cØpw D≠v. D’-h-Ønp F√m Znh-khpw-߃°m-Wn-hnsS {]m[m-yw. tIfn ]©-hm-Zyw, tafw, mZ-kzcw Ch D≠m-Ipw.]ø-∂q¿ Bcm-[ IY-Ifn, rØw XpS-ßnb Iem-]cn-]m-Sn-Ifpw D’- - h- t Øm- S - p- _ - ‘ n®v ]Xn- h p- ≠ v . Hcp h¿jw DØ-c-a-e-_m-dnse D’-h-ß-fpsS XpS°w samØw 22 Bcm-[bpw 22 {io`q-X_enbpw thW- - - -Ipdn-°p-∂Xv ]ø-∂q¿ kp{_-“-Wy-t£-{X-Ønse sa-∂mWv n›bw. hr›n-I-kw-{I-a-Ønv c≠pBcm-[ F∂ D’-h-tØm-sS-bm-Wv. ]øs‚ Bcm-[-bpw, c≠p {io`q-X-_-enbpw hr›nIw 1DucmWv ]ø-∂q-cm-b-Xv. tIme-Øvm-´n¬ s]cp- apX¬ 14 hsc 14 Bcm-[-bpw 14 {io`q-X-_-enbpwam-°-∑m-cmbn Bcm-[n-°-s∏´ A©p t£{X-tZ-h- S-°pw. a‰v BsdÆw a‰p amk-ß-fn¬ S°pw∑m-cn¬ Hcp tZh-mWv ]ø∂q¿ s]cp-amƒ. Xr®w- Bdv, H≥]Xv, ]{¥≠v Znh-k-ß-fnse Bcm-[m_-cØv _me-Ir-jvW-s∏-cp-amƒ, s]cp-©-√q¿ (X- D’-h-Øn-mWv Gsd {]m[m-yw.fn-∏-d-ºv) oe-I-WvT-s∏-cp-amƒ, Xncp-h-ßmSv (X-e-t»-cn) {iocm-a-N-{μ-s∏-cp-amƒ, sIm´n-bq¿ {io]-c- XnS-ºp-rØwta-iz-cs∏-cp-amƒ F∂n-hcmWv a‰p mep tZh-∑m¿. - - DØ-c-a-e-_m-dnse t£t{Xm-’-h-߃°vtIc-f-Ønse 64 {Kma-ß-fn¬ {][m--s∏´ H∂mbn- hfsc A]q¿Δ-amtb B Fgp-∂-≈n∏v ]Xn-hp-cp∂p ]ø- ∂ q¿. 12 ASn- t bmfw s]m°- a p≈ ≈q. D’-hØnv XnS-ºp-r-ØamWv {][m-w. Ae- - -aXn¬s°´n-IØv 3 1/2 G°¿ hnkr-Xn-bn-emWv ¶-cn® ioth-en-_nw_w (Xn-S-ºv) Xe-bn-segp-∂-t£{Xw ÿnXn-sN-øp-∂-Xv. KP-]r-jvS-am-Xr-I-bn- ≈n®v ]mZ-N-e--߃°v {]m[m-y-tØmsS sNøp-ep≈ ]n≥`m-Khpw c≠p-n-e-bp≈ sNºp-s]m- ∂-XmWv XnS-ºvrØw. amcm-∑m¿ sIm´p∂ Xmf-Xn™ {iotIm-hnepw BdSn s]m°-ap≈ kp{_- Øn¬ {_m“-W¿(--ºq-Xncn AYhm F{ºm-¥n-“-Wys‚ hn{K-lhpw ]ø-∂q¿ t£{XsØ hyXy- cn) rØwh°p-∂p. ºo-i≥, hmcy¿ jmc-Sn, DWn-kvX-am-°p-∂p. n∂p-sIm-≠mWv ChnsS ]qP. ]c- Øncn F∂n-h¿ hnf-°p-]n-Sn-°p-∂p. Ae-°n-b-h-ip-cm-a {]-Xn-jvT-bp-≈-Xn-m¬ £{Xn-b¿°pw, kv{Xw sRmdn-™p-SpØv rØ-°m-c≥ ]´p-Øcnbw -kym-kn-am¿°pw, a{¥-hm-Zn-Ifmb Imf-Im-´v, Im´p- - D]-ho-X-am-b-Wn-bp-∂p. kz¿Æ-am-e, kz¿Æ-h-f, - 241 -
 23. 23. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 a-e-_m-dnse imt‡b tI{μ-ß-fm-Wv. sIm√w ]njm- c n- ° mhv , Ifcn hmXp-°¬, amam--Øp- Imhv F∂n-hbm-Wv a‰p - imt‡b D-]m-km-tI- - {μ-߃. aZyhpw a’y- amw- k - ß fpw Chn- SpsØ {iotIm-hnen¬ nth-Zn-°p-∂p. IÆq-cnpw ]ø- ∂-cnpw at≤y ]g-b- ßm-Sn°p kao-]-amWv amSm- b n- ° m- h v . AXyp- {Kbpw i‡n- k z- c q- ] n- Wn-bp-amWv amSmbn `K- Xr®w-_csØ XnSºv rØw - h-Xn. ISp-i¿°-c-tbm-K- Øn- e p≈ hen- ∏ - a p≈IpWvU-ew- F-∂nh AWn-™n-cn-°pw. Xe-bn¬ atm-l-c-amb hn{K-l-amWv tZhn-bp-tS-Xv. ao-DjvWn-]oTw (X-e-∏m-hv) hbv°p-∂-Xns‚ aosX- Ønse ]qc-am-Wn-hn-SpsØ {][m D’-h-ß-fn-bmWv hn{K- l w- h- ° p- ∂ Xv . ]q°ƒsIm≠pw sem-∂v. ]qcw S-°p∂ AizXn apX-ep≈ 8 Znh-kz¿Æ-am-eIƒsIm≠pw XnSºv Ae-¶cn-®n-cn-°pw. k-°mew tZhn aln-jm-kp-c-h-[-Ønp Fgp-∂-≈p- - -mep Xmf-Øn-emWv rØw. Hcp ssIsIm≠p sh∂ k¶¬∏-Øn¬ XnS-sº-gp-∂-≈n®v Ipd®pXnSºv ]nSn-°pw. at‰-ssI ap-jvSn-ap-{Z-bmbn lrZ- sXt°m-´p-amdn tIm´ F∂ ÿesØ Hcp Xd-bn-b-ÿm--Øp-]n-Sn-°pw. B-sb-gp-∂-≈n-∏p-t]mse te°v t]mIpw AhnsS Nmenb kap-Zm-b-Øns‚{]Z-£n-W-tØmsS rØw Ah-km-n-°pw. ]qc-°-fn-bp-≠m-hpw. tZhnsb Cd-°n-F-gp-∂-≈n®v ]qP SØn A∏w- t-Zn®v F√m-h¿°pw ¬In Xr®w-_cw t£{X-Ønse IrjvWpw _e- Ahn-sS-n∂v Xncn-sI-t]m-cpw. Ah-km--Zn-hkwcm-apw tN¿∂p≈ rØhpw IqSn-∏n-cn-bepw lrZ- amSm-bn-°m-hn¬n∂p Ipd®p ]Sn-™mdp `mKØvbmlmcn-bmb Hcp NS-ßm-Wv.-sN-dp-Xmgw t£{X- hSp- I p∂v inh- t £- { X- Ø np kao- ] - a p≈Ønse khn-ti-jX mep XnS-ºp≈ rØ-am- Ipf- Ø n¬ ]qc- ° p- f n- ° mbn Fgp- ∂ - ≈ n- ° pw.Wv. {iocm-a≥, lp-am≥, Zp¿§, inh≥ F∂n- ]qcm- t Lm- j - Ø ns‚ G‰hpw henb NS- ß mhscbmWv Fgp-∂-≈n-°p-∂-Xv. lp-ams‚ XnS- -Wn-Xv.sº-Sp-°p-∂-bmƒ CS°v Bth-iw-I-bdn hmctNjvS-Iƒ Im-Wn-°pw. me-©p-h¿jsØ ]cn- CS-h-am-k-Ønse Ieiw amSm-bn-°m-hnseio- e wsImt≠ Hcp √ ¿Ø- I - m- I m≥ as‰mcp D’-hmWv. C°m-eØv Ft´mfw sXø-Ign-bq. ßsf sIm´n-bmSn°p∂p. {][m--tImew Xncp- h¿°m´v `K-h-Xn-bp-tS-XmWv (am-Sm-bn-°m-hn-eΩ ˛amSm-bn-°m-hv, a∂w-]p-d-ØvImhv Xmbv]c-tZ-h-X-sb∂pw ]d-bpw) DØ-c-a-e-_m-dnseD’hw Ieiw {][m--s∏´ Ifn-bm-´-ß-fn-sem-∂m-Wn-Xv. amSmbn°mhpw a∂w-]p-d-Øp-Imhpw DØ-c- oteizc-Ønp kao-]-ap≈ a∂w-]-d-ºp-Im- - 242 -
 24. 24. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011hnepw ao-Ønse ]qc-°m-e-ØmWv {][m--s∏´D’-h-ß-fn-sem-∂v. ]qc-Zn-hkw XnS-tº-‰nb ]ptcm-ln-X≥ ote-izcw cmP-Ip-Spw_whI Xfn-bn¬inh-t£-{X-Øn-seØn `K-hm-s-I≠v tImhn-e-I-Øv Cd°n ]qP- I - g n™p Nnd- b n¬ ]qc- ° pfnIgn™p aS-ßp-∂p. CS-h-Ønse IeiØnv, AWn-bn-s®m-cp-°nb Iei Ipw`-߃ (a-Zyw) Xnø-k-ap-Zm-b-Øn¬s∏-´-h¿ X≠n´v Npa-en-te‰n t£{X-Ønvhew- s h- ° p- ∂ p. A∂p- X s∂ AcbkpZm- b -Øn¬s∏-´-h¿ henb a’y-ßsf X≠n¬Øq°ntZhn°p ImgvN-sh-°p-∂p. XpS¿∂v S-bn¬ `K-hXn, Imf-cm{Xn, t£{X-]m-e≥, ssI°-tfm≥F∂o sXø-t°m-e-߃sI´nbmSp-∂p. Cu im-t‡-bIm-hp-Ifn¬ ]qP S-Øp-∂Xv ]nSm-S¿ F∂ - -hn`m-K-Øn¬s∏´ {_m“-W-cm-Wv.Ip∂-Øp¿∏mSn ]d»nn-°-Shv Xfn-∏-d-ºn¬n∂p Ing-t°m-´p-am-dn Ip∂-Øp¿]m-Sn-a-e-bn¬ Dt±iw 3000 ASn Db-c-Øn-emWv apØ-∏s‚ BcpVw k¶o¿Æ-ß-fmb NS-ßp-Iƒ°p-tijw [p 2˛v ]mSn-bn¬ D’hwBcw-`n-°p-∂p. GXm≠v Hcp amk-°mew o≠p- ]d-»n-n-ap-Ø∏≥ sh≈m-´hpw Xncp-h∏bpw - - -n¬°p∂ Cu D’-h-Ønp e£-°-W-°n-m-fp-I-fm-sW-Øp-∂Xv. h-a[y-Øn¬ Xpd-kmbÿew. - - Xnø¿ Xs∂-bmWv ]qP. aZyhpw a’y-amw-km-Zn-AhnsS Hcp Kpl-°-IØv Hcp Xd-bn¬ Xm¬°m- Ifpw ChnsS nth-Zn-°p-∂p.enIambn sI´n-bp-≠m-°p∂ aS-∏p-c-bmWv {iotIm- hr›nIw 16-mWv {][m D’hw sImSn-hn¬. F∂pw apØ-∏s‚ tImew-sI-´n-bm-S-emWv tb‰w. A∂p Zqc-ÿ-e-ß-fn¬ n∂v hnhn[ ]cn-{][m]cn- ] mSn. cm{Xn- b n¬ h- a - ≤ y- Ø n¬ ]mSnI-tfmsS ImgvN-h-c-hp-≠m-Ipw. sh≈m-´hpwIØp∂ Nq´p-I-‰-I-fpsS shfn-®-Ønse apØ-∏- Xncp-h-∏-bpw Xs∂ ChnsS apJyw. 20-˛v sImSn-Z¿iw Hcp-`q-Xn-bm-Wv. bn-d-°w. ao-am-k-Øn¬ nc-h[n sXø-߃ ]pd- DØ-c-a-e-_m-dn¬ F√m-bn-SØpw apØ-∏m-cm- s∏-Sp∂ Ifn-bm´w D≠v. ChnsS D’-h-Øns‚[m-bp-ambn _‘-s∏´ nc-h[n aS-∏p-cIƒ Ds≠- - - apJy B¿jWw apØ-∏s‚ tImew Xs∂-bm-Wv.¶nepw ]d-»n-n-a-S-∏pc tIc-f-Ønse G‰hpw {]kn- P-e-£-߃ XSn-®p-Iq-Sp-∂Xv apØ-∏s‚ apºn¬≤-am-b t£{X-ß-fn-sem-∂m-Wv. ChnsS Znw-{]Xn Xß-fpsS ZpxJ-߃ ka¿∏n-°mpw Bizmkw]Xn- m- b n- c - ß ƒ t£{X- Z ¿iw S- Ø p- ∂ p. tXSm-p-am-Wv.FØp-∂-h¿s°√mw kuPy `£-Whpw ¬Ip- sIm´n-bq¿ sshim-tJm-’hw∂p. F∂pw sh≈m-´hpw Xncp-h-∏--bp-ambn apØ-∏s‚ tImew-sI-´n-bm-Sp-∂-Xm-Wn-hn-SpsØ khn- hf-]-´Ww]pg°v hS°p≈ DØ-c-a-e-_m-ti-j-X. F√m kw{Im-¥n-Zn--ß-fnepw ºq-Xncn dnse t£t{Xm-’-h-ß-sf-∏-‰n-bmWv Cu teJ--]qPn-°p-∂p. a‰p Znh-kßfn¬ t£{X-DSaÿcmb - - - - - - Øn¬ {]Xn-]m-Zn-°p-∂-sX-¶nepw i_-cn-a-e-t]mse - 243 -

×