Successfully reported this slideshow.

Makarajyothi 2011 page 251-292

0

Share

Loading in …3
×
1 of 22
1 of 22

Makarajyothi 2011 page 251-292

0

Share

Download to read offline

Part #6
Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

Part #6
Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Makarajyothi 2011 page 251-292

 1. 1. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f°v {io ]q¿Æ-{X-bo-i≥ klmbw Xma-cw-Ip-f-ßc {io [¿Ω imkvXm -i-cWw N{a-h´sØ samc-°m-eabn¬ n∂pw Xr∏q- - - - - acphp∂Xv. Wn-Øp-dbv°v ]pd-s∏´ samc-°m-ea `´-Xn-cn-bpsS - samc-°m-e-`-´-Xn-cn-bn¬ n∂pw sIm®n cmP- Bcm-[-m-aq¿Øn-bmbn At±-l-tØm-sSm∏w Hme- Ipw-Spw-_-Øn≥ Iogn-ep≈ ""Sp-ap‰w tZh-kzhpw, °p-S-bn¬ Kufn-bpsS cq]-Øn¬ ]pd-s∏´ N{a-h- ]n∂oSv Ducmbva tZh-kzhpw G‰p-hmßnb Cu ´Øp imkv X mhv Xs∂- b mWv k¿Δm- ` n- j v S - t£{Xw Hcp Iq´w Du¿÷z-kz-e-cmb sNdp-∏-°m- hcZmb-I-mbn Xma-cw-Ip-f-ß-c-bn¬ hc-Zmbap{Z- cpsS Iq´m-bva-bn-eqsS Dcp-Øn-cn™ Xma-cw-Ip-f- tbmsS `‡-k-l-{k-ßsf ImØp-c-£n-®p-sIm≠v ßc Aø-∏-tkhmkan-Xn-bpsS A{im-¥-]-cn-{i- awaqew C∂v ImWp∂coXn-bn-ep≈ Hcp t£{X-k-t¶-X-ambn amdn. 1953-˛¬ aIcw H∂nv Hcp Znh- k sØ aI- c - h n- f °v BtLmjw F∂ ne-bn¬ sXm≠n-∏-d-ºp-a-T-Ønse cmP-Øn-s‚-bpw, cm[-bp- sS- b pw ""koXm- I - eymWw'' lcn- I - Y - tbmsS XpS- ß nb BtLm- j - ] - c - º c C∂pw Ayp-kyqXw XpS-cp-∂p. 53 apX¬ 2010 hsc- b p≈ Cu o≠ Ime-b-f-hn¬ t£{X- a - X n¬°Iw ]hn-{X-amb t£{X-I- e- I ƒ {]K- ¤ cmb Iem-Im-c-∑msc AWn-n- c-Øn-s°m≠v Ah-X-cn-∏n- °p-∂-Xn¬ Xma-cw-Ip-f-ßc Aø- ∏ - t k- h m- k - a nXn AXoh {i≤-]p-e¿Øn-h∂n-´p-≠v. 1957-˛¬ CS-∏≈n KW-]Xn F∂ - 251 -
 2. 2. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 i¶-c-Ip-f-ßc KW-]-Xnsb BZy-ambn CS-∏≈n {io]q¿Æ-{X-bo-is hew-h-®-Xnpti-j-amWv `K- tImhn-eIw ]pdØv Hcº-eØn¬ Fgp-∂≈n-°m≥ - - hm≥ {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ XnSºv Fgp-∂≈Øv - hn´p-X-∂Xv Xma-cw-Ip-f-ß-c-°m-Wv. B h¿jw- S-Øn-b-Xv. Xs∂ ]©-hmZy Ie-bn¬ Aa-cXzw tSnb ]√m- hq¿ ktlm-Z-c-∑m¿ F∂-dn-b-s∏´ncp∂ ]√m-hq¿ 53-˛¬ XpS-ßnb aI-chn-f°v atlm-’hØnv - - - Ip™n-°p-´amcm-cp-sS-bpw, ]√m-hq¿ aWn-b≥ amcm- - Imew-sN-√pw-tXmdpw Xnf-°-ta-dp-I-bm-bn-cp-∂p. cpsSbpw ]©-hmZyw aI-c-hn-f-s°-gp-∂-≈n-∏ns‚ ]nØp-Ip-Sn-apcp-IZm-ks‚ `P-bpw, Iem-aWvUew - - - am‰p-Iq-´n. IrjvW≥ mb-¿, ssh°w Icp-Wm-Ic≥ XpSßn - nc-h[n Iem-Im-c∑m¿ Ah-Xcn-∏n® IY-Ifn-Ifpw - - - CS-∏≈n KW-]XnbpsS apI-fn¬ Xma-cw-Ip-f- Ab-a∂q-cns‚ IqØpw, Z£n-Wm-aq¿Øn-kzm-an-bpsS - ßc imkvXm-hns‚ Fgp-∂≈Øv ]√m-hq¿ ktlm- - kwKo-Xhpw aI-chn-f°v kº-∂am-°n-bhbm-Wv. - - - - Z-c-∑m¿ bn® -]-©-hm-Zy-tØmsS Bcw-`n-®Xv {io]q¿Æ-{X-boi t£{-XØns‚ Ingt° tKm]p-c- - AXn- n- s S- b mWv F¨]- X p- I - f psS Ah- Ønv ap≥]nse B¬a-c®p-h´n¬ n∂m-bn-cp-∂p. - - kmw Ajv S - a w- K ey{]iv - Ø n- e qsS t£{X A∂p apX¬ Xs∂ Xma- c w- I p- f - ß c ssNX-y-h¿≤--hnv XpS-°-an-´-Xv. {io[¿Ω imkvXmhpw {io]q¿Æ-{X-bo-ipw XΩn- BZy-h¿j-ßfn¬ BNm-cn-jvTtbmsS Ihp- - - - ep≈ Bfl-_‘w i‡-ambncp∂-Xm-bn-Im-Wmw. ßnƒ sImSn-acw kao] Krl-ßfn¬ n∂v BtLm- - F∂m¬ Cu Fgp-∂-f-fn-∏ns‚ Hm¿Ω-Iƒ j-]q¿Δw sIm≠p-h∂v D’-hØnv XpS-°-an´p. - Ahy-‡-am-bncp∂n´pIqSn mev Zim-_vZ-߃°p- ]n∂o-Sp≈ t£{X-Øns‚ A`n-hr≤n hfsc tijw Kpcp-hm-bq¿ ]fl-m-`≥ AS-°-ap≈ KP- thK-Øn-em-bn-cp-∂p. Ihp-ßns‚ Pÿw-`-Øns‚- ho-c-∑msc AWn-n-cØn ]pXnb Xe-apd aI-c-hn- ÿmØp sNºns‚ ÿncw Pÿw`w {]Xn-jvTn- f-°ns‚ am‰p-Iq-Sn-b-t∏mƒ Ahcpw Cu KP-ho-c- ®p. ]n∂oSv S-∏p-c-bpw a‰p t£{X-k-t¶-X-ßfpw ∑msc sImº- mIfpsS Ifn- t Øm- g - mb Hs∂m∂mbn cq]w-sIm-≠p. - 252 -
 3. 3. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 sXmÆq-dp-I-fpsS Ah-km--tØmsS aI-c-hn- t£{X- I - e - I ƒ F√mw- X s∂ AXns‚ f°v BtLm-jßfpsS {]uVn°pw {]i-kvXn°pw - - ]q¿Æ-X-tbmsS Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sp∂ Npcp°w am‰w-IqSn XpS-ßn. Nne t£{X-ß-fn¬ H∂mbn Xma-cw-Ip-f-ßc amdn- °-gn-™p. tIc-f-Øns‚ kmwkv°m-cnI aWvU-e- {io]q¿Æ-{X-bo-is‚ aXn¬°-IØp n∂pw Øn¬ Adn-b-s∏-Sp∂ t£{X-ambn hf-cm≥ Xma- Ifn-hn-f-°n-s‚bpw tafn¿XvUmcn-bp-sSbpw Ae- cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønv CXn- sbm-en-Iƒ Xma-cw-Ip-fßcbnse aI-chn-f°m-tLm- - - - - - Iw Ign-™n-´p-≠v. j-ß-fn-te°v ]S¿∂p-I-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. "D’hw' AXns‚ F√m ]q¿Æ-X-bnepw 97-˛se aI-chn-f°nv IY-Ifn-bnse hS-°≥ - - - BtLm-jn®v BN-cn-°pI F∂ e£y-tØmsS BNm- Nn´-bpsS Ipe-]Xn-bm-bn-cp∂ Iogv]Sw Ipam-c≥m- - cm-p-jTm-ßfn¬ n∂pw ISp-InS hyXn-Nen-°m-sX- v - - - b-cpsS IoN-Ipw, kv{Xoth-jßfnse Ah-km-- - - bmWv aI-chn-f°v cq]-I¬∏ sNøp-∂X.v At∂-Zn- - - hm-°m-bn-cp∂ tIm´-°¬ inh-cm-as‚ sskc-{‘nbw hkw cmhnse 6 aWn apX¬ `K-hmv S-Øp∂ Ac-ßn-se-Øn-bt∏mƒ ]me-mSv Znhm-Ics‚ ip≤- - - AjvSm-`n-tj-Ißfn¬ qdv IW-°nv `IvP߃ - - - - ]¶p-tN¿∂v n¿hr-Xn-bSbp-∂p. AXp-t]mseXs∂ - - kw-Ko-Xhpw, ºo-i≥Ip-´n-bpsS a±-fhpw, tIi-hs]m- - Zo]m-cm-[m-kabØp≈ Zo]-°mgvN I¿∏q-cZo-]- - - - - - Xphmfns‚ sN≠bpw Ac-ßnv {]`-tb-In. 98-˛se °m-gN, ]pjv]m-e¶mcw, h¿Æ-i_famb Icn-acp∂v v - - - - - aI- c - h n- f - ° ns‚ {]uVn XrØm- e - Ip- ™ n- {]tbm-Kw, XpS¿∂p≈ Ip´-ib {]Z-£nWw F∂n- - IrjvWs]mXp-hm-fns‚ Xmb-º-I-bm-bn-cp-∂p. h-bnepw Bbn-cW°nv `‡-∑m¿ ]¶p-tN¿∂v B- -- - Xma-cw-Ip-fßcbnse Nn´-{]-[m-amb aI-chn- - - - - - μ-km-KcØn-em-dm-Sp-∂p. - - f°vZnh-ksØ taf-{Xbw tafm-kzm-ZIcpsS CS-bn¬ - - t£{X kt¶-XamsI ]pjv]m-ew-Ir-X-am-°p- CXn-Iw Xs∂ {][m {i≤m-tI-{μ-am-bn-cn°p-∂p. ∂-Xnpw, aq∂p-t-chpap≈ `K-hms‚ Fgp-∂≈n∏v - - 253 -
 4. 4. - 254 - 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mueãmukjC~W ùhlrìfòªgskeúgÿg. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 vëègbez Y©pv~ägsë 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 MvfãeBxòªaleJgcgú vfJcen, bfäTgbãxh¥x Sÿfb 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 APnXv Ipam¿ h¿Ω : A`n-`m-j-I≥. Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kanXn {]kn-U‚v. BtLm-jn-°m≥ Xøm-sd-Sp-°mw. ma-k¶o¿Ø-ßfpw, kwKo-XkZ p-Ifpw, - - - - - ASpØ aI- c - h n- f °v ]Xn- ∑ - S ßv {]`- t bmsS amsI D’-h-e-l-cn-bn¬ apßp-∂p. ]mZmchn-μßfn¬ kzbw ka¿∏n-®p-sIm≠v ap°v - - hnf-°npw Ah-X-cn-∏n-°p-tºmƒ t£{Xm-¥-co-£- hmW-cp-fp∂ Xma-cw-Ip-f-ßc [¿Ω-im-kvXm-hns‚ CSn-mZw apg-°n-s°m-≠p≈ ]m≠n-tafw cm{Xn I≠I»-n o°phm≥ A`-bm-hcap{Z-bp-ambn ]©-hmZyw sshIp∂-csØ ]I¬∏q-c-Ønpw, IWv T w Xpd∂v hnfn- ° p∂ am{X- b n¬ tIƒhn-°m-cpsS knc-I-sf-t]mepw {Xkn-∏n-°p∂ sFiz-cy-Im-c-W-ambn Xocp-Ibpw sNøp-∂p. I- a mb ]©m- c n- t afw ImesØ ioth- e n°pw, h-cn-Ibpw, Chn-SsØ t£{X-ssN-Xyw mSns‚ am-Whpw IrXy-ambn ]men-®p-sIm≠v kwKo-Xm-fl- sN√pw-t¥mdpw Cu t£{X-Øns‚ A`n-hr≤n Gdn- AWn-n-c-Øn- -S-Øp∂Xnepw IW°pw Ime-{]- sIm≠pXs∂ h¿jw tIc-f-Ønse Xe-sb-Sp-∏p≈ KP-ho-c-∑msc am{Xw ∂- X v. AXp- fn¬ n∂v thdn-´Xm-°p- - a‰p t£t{Xm-’-h-ß- f-ßc aI-c-hn-f-°ns Xs∂-bmWv Xma-cw-Ip- Cu D’-hNS-ßp-Iƒ n∂pw ]I¿∂p-In-´nb °ns‚ {]`- b n¬ is‚ henb hnf- {io]q¿Æ- { X- b o- ßfmWv. Wob aplq¿Ø- {][m--amb Ahn-kva-c- Znh- k sØ BNmc F√mw aI- c - h n- f °p rØ-r-Xyßfpw Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
 5. 5. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 -˛ HºXmw ]Xn∏v ˛ Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 aI-c-hn-f-°m-tLmj IΩn‰n, Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏ tkhm kan-Xn, Xr∏q-Wn-Øpd ]c-ip-cm-a-t£-{X-amb tIc-f-Ønse D’-h-߃°pw ]qc-߃°pw D≈ {]m[myw hnh-c-Wm- Xo-X-am-Wv. Nne t£{X-߃ cq]-Ønepw `mh-Ønepw sNdp-Xm-sW-¶n¬IqSn Ahn-SsØ D’-h- Øns‚, As√-¶n¬ ]qc-Øns‚ {]uVnbpw {]ikvXnbpw t£{X-tØ-°mƒ Db¿∂-Xm-sW∂v ]d- bp-∂Xv AXn-itbm‡n BIp-∂n-√. tIc-fØns‚ kwkvImcw kº-∂am-°p-hm≥ t£t{Xm-’h߃ - - - - - hln-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ ]¶v hfsc hep-Xm-Wv. hnhn[ t£{X-ß-fn¬ hnhn[ Xc-amb D’-h-ß-fm- Wv. D’h®n´-Ifpw hyXy-kvX-߃ Xs∂. Cu D’-h-߃ `wKn-bmbpw Nn´-bmbpw S-Øp-hm≥ ]cn- {i-an-°p∂ AXmXp D’-hm-tLm-j-I-Ωn-‰n-Iƒ Xo¿®-bmbpw A`n--μw A¿ln-°p-∂p. Cu Nn¥-I- fmWv C°pdn “aI-ctPymXn”bpsS hnj-bambn ]{Xm-[n-]kanXn Xnc-s™-SpØ “tIc-fØnse {]i- - - - - - kvX-ß-fmb D’-h-ßfpw ]qc-ßfpw”. DØ-ctI-cfØnse Xr®w-_cw apX¬ Z£n-WtI-cfØnse {io ]-flm` kzman t£{Xw hsc - - - - - - - H´p-an° {]ikvX ]qc-ßtfbpw D’-hßtfbpw ]‰n teJ-߃ Dƒs∏-Sp-Øp-hm≥ kan-Xn°p km[n- - - - - ®n-´p-≠v. {]i-kvX-amb t£{X-ß-tf-°m-fp-]cn {]i-kvX-amb ]qc-ßfpw D’-h-ß-fp-amWv {]m[myw tSn- b n- c n- ° p- ∂ - X v . F∂n- c p- ∂ m¬ Xs∂bpw NneXv Dƒs∏- S p- Ø p- h m≥ km[n- ° m- Ø - X n¬ a- :]q¿Δamb hogvN D≠m-bn-´n-√. kab ]cn-an-Xnbpw Xmfp-I-fpsS FÆ-Øns‚ ]cn-an-Xnbpw CXnv Hcp ]cn-[n -hsc tlXp-hm-bn-´p-≠v. ""I≠Xv atm-lcw; ImWm-ØXv AXnatm-lcw'' F∂ XXz- Øn-eq∂n Cu D’-h-°mgvN D’h{`m¥¿°mbn D’ml]q¿Δw ic-W-tLm-j-tØmsS ka¿∏n-°p- ∂p. ""aI-ctPymXn 2011'' kvac-Wn-Ibnse teJ-߃ AXmXp teJ-IcpsS A`n-{]m-bambn IW-°m- - - - - - t°≠-Xm-Wv. Xma-c-Ip-f-ßc Aø∏tkhmkan-Xn-bpsS tcJm-aq-e-amb Ap-a-Xn-bn-√msX Cu kvac- Wn-I-bnse teJ--߃ H∂pwXs∂ ]px{]-kn-≤o-I-cn-°m≥ ]mSn-√m-Ø-Xm-Ip-∂p. ]{Xm-[n] kan-Xn-°p-th≠n lcn Fkv. apJy ]{Xm-[n-]¿ {]kn-≤o-I-cn-°p∂ Nn{X-߃°v IS-∏mSv: ]{Xm-[n] kanXn AwK-߃: {io. hna¬ cho-{μ-mYv {io. hn. IrjvW-mYv {io. {]im¥v {io. ]n. tc-{μ≥ {io. {iolcn {io. Ao-jv, ]me-°mSv {io. hna¬ cho-{μ-mYv {io. nJn¬, FS-a--∏m´v {io. ]n. cmPvIp-am¿ {io. Fw.-B¿.-F-kv. tatm≥ {io. inh-Zm-kv h¿Ω Published by : S. Hari, Chief Editor, Makarajyothi on behalf of “Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy” Makaravilakku Celebrations Committee - 2011 and Printed at : Matha Offset Printers, Cochin - 682 018 - 255 -
 6. 6. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω imkvXm t£{XØnse 2011 h¿j-Ønse hntij-Zn-h-k-߃ Pp-hcn 11 1186 [p 27 D’hw sImSn-tb‰v Pp-hcn 15 1186 aIcw 1 aI-chn-f°v - Pp-hcn 16 1186 aIcw 2 D’hw Bdm´v s^{_p-hcn 26 1186 Ipw`w 14 {io]q¿Æ{Xboi t£{XØnse ]d Fgps∂≈n∏v am¿®v 19 1186 aow 5 ]¶pn D{Xw, nth-Zy-kZy am¿®v 25 1186 aow 11 [zP-{]-XnjvTmZnw G{]n¬ 6 1186 aow 23 ao`cWn G{]n¬ 15 1186 taSw 2 hnjp , alm-KW]Xn-tlmaw - - - Pqsse 17 1186 I¿°n-SIw 1 cmam-bWamkw Bcw`w - - BKÃv 15 1186 I¿°n-SIw 30 I¿°n-SI nd-ame, X{¥n-]qP sk]vXw-_¿ 1 1187 Nnßw 16 hnm-bI NXp¿∞n, alm-KW]Xn tlmaw - - HIv t Sm_¿ 4,5,6 1187 I∂n 18,19,20 h-cm{Xn D’hw hw-_¿ 17 1187 hr›nIw 1 aWvUeImew Bcw-`w - - hw_¿ 19 1187 hr›nIw 3 imkvXmw]m´v , nthZykZy Unkw-_¿ 27 1187 [p 11 aWvUe]q-P, BZw-]n-≈n-°mhv `K-hXn-bpsS - - - hnf-°n-s-gp-∂≈n∏v - - 256 -
 7. 7. - 257 - Sÿfb kdçJfw vfÿgX nYfTgÿleCx. vfabofòª Dh¥X, DjbC, iChlfTx vfabofòª aceokX ckjbfäTx ofbmX ùMrOqîMem£ebfvx mdkjõbgX mcflf ZjgTfãfögçx. bjgÿg. lgneYejX, aòeJtCx Sÿfb vëègbevgú ~ägaëãgX p|vìùl~äfw Fd bBfheëx vëèf- ùMrOqîMem£ebfszÜ cgêfw DYróØmfífTeãf OejeäX Y©pv~W DbjbjgaëãgX yÀgpv- vëègÿlfvx 40 jthãeCx vfËãfòªfjfTgÿlx. 1098765432109876543210987654321 121098765432109876543210987654321 121098765432109876543210987654321 121098765432109876543210987654321 lgneYejX, aòeJtCx 121098765432109876543210987654321 aìùlèfsn vflõhtp, vfaboõX Fb bBfheëeãf 121098765432109876543210987654321 12 32109876543210987654321 32109876543210987654321 3210987654321098765432 321098765432109876543211 vflõvfoevX 32109876543210987654321 bgX Y©pv~W bBfheëeãf vëèfbjgÿg. vfaboõX SÿfbãgX, iChlfTx ZJÜãh¥X vfaboõ- jCscÿx DYõqÓfTgÿg. FóØ vfaboõ~äeã Súg heãmX, Dh¥ X l~ägsë bkãeãf Flg vëègbez cgaÿeögb- ktëesl ùMrOqîMem£ebfvx DóØeYfaókbgX, èCscÿx mcflfTeùiucgçx. Y©pv~W Snâe sbúfãeBxòãgX cgë~esl Fd bBfheëx vë- ÿlx. 321098 32109876543210987654321 7654321098765432 32109876543210987654321 32109876543210987654321 Yiblf amb 32109876543210987654321 1 32109876543210987654321 v~ägsë bBfheëeãeCx Fd htpkW vëèfbjg- hengX Dqh¥fTngX GçeãfjfTgÿleCx. Y©p- scÿx DYõqÓfTgÿg. ùlèfw mqh¥èfvx EãfnõXhtpãgX, vtJgX ~W Fd bBfheëx vëègbez cgaÿeöx bjC- Snâe cem~äfngX bebghtpãgX, EãfnõX vì- bBfheëeãf vëèf bjgÿg. ktëglw Y©pv- ofbmbgX cgë~esl jebfsn iChlf auecX 98765432121098765432109876543210987654321 98765432121098765432109876543210987654321 ùMrbfIxavMVj ùhrlfTeãf aìùlèfw Snâe 98765432121098765432109876543210987654321 98765432121098765432109876543210987654321 bebghtp, EãfnõXhtp 98765432121098765432109876543210987654321 765432109876543210987654321 765432109876543210987654321 765432109876543210987654321 765432109876543210987654321 iChlf auecX Tgÿg. 765432109876543210987654321 Flx vëègbez cgaÿeögbjCscÿx DYõqÓf- Goãem£cvhtp bBfheëeãf vëèfbjgÿg. ktëesl vëèfbjgÿg. Y©pv~W bBfheëeãf hJåJfåx Fah¥eW aìùlèfw OejeäX ahq äfngX cJÜx bfaMóofbm~äfngX ceùlX Flx cgëTX cvhtp vëègÿlx Hnùhocsùl. DvgYbÆq meêèfk hjfcflfkW ctnX Snâe MvfãeBxòk- GÑfóxSkejõmeíõèfvgX aìùlèfw Goãem£- ãxh¥gX” vëèCscÿx mcflfTeùiucgsçRfngX ìfùhùhmeofãgX ECx. mqbªajeiMcvèfvgX aìùlèfw ofbmbgX “vfJcenãgX bfäTgb- jXkgä~j ùMrOqîMem£ebx cue ssboõvgX, meìew òùcböèx Mem£ebfszÜ mVjthceã lec- 432121098765432109876543210987654321 765432109876543210987654321 432121098765432109876543210987654321 765432109876543210987654321 4321210987654321098765432109876543211 765432109876543210987654321 765432109876543210987654321 vfJcen bfäTgbãxhx¥ Goãem£cvhtp 432121098765432109876543210987654321 43212109876543210987654321098765432 765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{XØnse {][m hgn]mSpIƒ 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
 8. 8. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Xma-cw-Ip-f-ßc Aø∏tkhmkanXnbpsS 2010˛2011 h¿jsØ {]h¿ØI kanXn AwK߃ 1 {io. AUz. B¿. APnØvIpam¿ h¿Ω {]kn-U‚ v 9847057075 2 {io. s{]m^. ]n.- F-kv. tim`≥ sshkv {]kn-U‚ v 9447573372 3. {io. Fkv. lcn. sk{I-´dn 9846076373 4. {io. hn. IrjvW-mYv tPm. sk{I-´dn 9995544495 5. {io. ]n. cmPvIp-am¿ {Sj-d¿ 9847058128 6. {io. Sn.- hn. kp{_-“-Wy≥ IΩ‰n AwKw 9633013750 7. {io. Iym]v‰≥ tKm]m-e-Ir-jvW≥ ” 9349137799 8. {io. _me≥ sh≈-°m´v ” 9847066110 9. {io. cm[m-Ir-jvW≥ t]cq¿ ” 9744075749 10. {ioaXn. efnX So®¿ ” 9495764107 11. {ioaXn. Dj hn-b-Ip-am¿ ” 9446585199 12. {io. F.- Pn. DÆn ” 9497025423 aI-c-hn-f-°m-tLmj°Ωn‰n AwK-߃ 1 {io. {io[¿ Fkv. I¨ho-¿ 9447396305 2 {io. Pb-N-{μ≥ ]n. {Sj-d¿ 9895189101 2 {io. lcojv kn. -Pn. IΩ‰n AwK-w 9846092855 3 {io. Acp¨ Fkv. ” 9847717097 4 {io. A¿÷p≥ ” 9037290073 - 258 -
 9. 9. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 XmacwIpfßc {io[¿ΩimkvXm icWw XmacwIpfßc {io [¿ΩimkvXm t£{Xw aìùlX lùéf aìùlX acwMeéf aìùlX krBxMeéf ùy§ùMr. hgnfãÿtq {io. Ip∂-∏n≈na mcm-b-W≥ `´-Xncn {io. ap√-∏n≈na ]pcp-tjm-Ø-a≥ apcfn mcm-b-W≥ vêtlfjfh¥eëx ºq-Xncn aìùlX Gdjeäzceq mqbªùMr. vrnkCxæz vêtlfjf, vejeãCz vêtlfjf t£{Xw ˛ ASn-b¥ncw - t£{Xw ˛ IgIw {io. apt≠-ºn≈n _me-Ir-jvW-am-cm¿ {io. An¬ hmcy¿ aìùlmXyÀceã ktëglw bfbj~WTx yÀsh¥aëç bfnemX : smùköJf lecjXkgä~j DÖh¥ a mbemcflf lecjXkgä~j, lôh¥ t CfègJ - 682 301, SJCekgäX pfnâ , Ph : 98460 76373 E-mail: thamaramkulangara@yahoo.com Website: www.thamara.net - 259 -
 10. 10. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω imkvXm ]pc-kvImcw {io. ]c-°mSv X¶-∏≥ amcm¿°v {io]pd-Øp-ho-´n¬ mWp-am-cm-cp-sS-bpw, aT-Øn¬ amcmØv AΩp-am-cm-kym-cp-sSbpw aI- mbn 1957-˛¬ P-w. Fkv.Fkv.F¬.-kn. hsc - - - kv°qƒ hnZym-`ymkw. A—s‚ Iogn¬ Xnane A`y-kn®v 13-˛mw hb- n¬ Ac-t߉w S-Øn. BZyw Xncp-h-ºm-Sn-bn-epw, ]n∂oSv ]md- ta-°m-hn-ep-ambn Xr»q¿ ]qc-Ønv 36 h¿j-ambn Iem-tk-hw XpS-cp-∂p. tIc-fØnse {]i-kX- - v amb F√m t£{X-ß-fnepw ]©-hmZyØn¬ ]s¶-Sp-°p-∂p-≠v. hntZ-i-cm-Py-ß-fmb djy, B{^n-°, knwK-∏q¿ F∂n-hn-S-ß-fn¬ ]cn-]mSn Ah-X-cn- ∏n-®n-´p-≠v. sh≈m-‰™q¿ i¶-c≥ ºo-i≥ kvamcI - {SÃns‚ {]Ya ]pc-kIm-cw, tNm‰m-n-°c mcm- v b-W-am-cm¿ {SÃns‚ {]Ya ""hmZy-I-em-cXv'' ]pc-kvIm-cw, Nme-°pSn ºo-i≥ kvamcI kph¿Æ-ap{Z, IqSmsX ]md-ta-°m-h,v D{Xm-fn-°m- hv, ]me-bv°¬, tZh-ÿmw ImeSn inh-t£- {Xw, Rmßm-´n-cn, ImeSn Bkzm-Z kanXn kph¿Æ-ap{Z XpSßn nc-h[n ]pc-kvIm-c߃ - e`n-®n-´p-≠v. hmZy-Iem-cw-KØv 40 h¿j-ambn XpS-cp-∂p. - I≠w-Ip-fßc amcmØv [-e£van-bmWv - - kl-[¿Ωn-Wn. a°-fmb atl-iz-c≥, atl-{μ≥ F∂n-h¿ Cu cwKsØ bph-Xeap-dbnse {it≤- - - - b-cm-W.v {io. ]c-°mSv X¶-∏≥ amcm¿°pw IpSpw- _mw-K-߃°pw k¿Δ-B-bp-cm-tcmK kuJy- ßfpw ¬In {io]q¿Æ-{X-bo-i-pw {io[¿Ω- im-kXmhpw Ap-{K-ln-°s´ F∂v Bflm¿∞- v ambn {]m¿∞n-°p-∂p. - 260 -
 11. 11. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω imkvXm ]pc-kvImcw {io. ssh°w N{μ≥ amcm¿°v ssh°w DZ-b-m-]p-c-Øv, sNdp-n-e-Øp-ho-´n¬ ]c- {io. ssh°w N{μ≥ amcm¿°pw IpSpw- _ mw- K - ta-iz-c-°p-dp-∏n-s‚-bpw, ssh°w Xe-bm-gØv hSt° AS- ߃°pw k¿Δ- B - b p- c m- t cmK kuJy- ß fpw ¬In bØv amcmØv cXvΩ amcm-kym-cp-sSbpw aI-mbn 1959 Pp- {io]q¿Æ-{X-bo-i-pw {io[¿Ω-im-kvXmhpw Ap-{K-ln-°s´ hcn 23-˛mw XobXn (1134 aIcw 10) Pn-®p. A—v DZ-b-m- F∂v Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n-°p-∂p. ]pcw t£{X-Øn¬ ASn-b¥ncw D≠m-bn-cp-∂Xp-sIm≠v Ip´n- - - °mew apX¬t° A—s‚ IqsS t£{X-Øn¬ t]mIp-Ibpw t£{Xm-Sn-b-¥n-c-Im-cy-߃ A—-n¬n∂v a- n-em-°p- Ibpw {ItaW ÿn-cm-Sn-b-¥n-c-°m-c-m-hp-Ibpw sNbvXp. th¬°mew Bdp-am-khpw a‰p t£{X-ß-fnse D’-h- ߃°pw a‰pw At±-l-Øns‚ A—≥ t]mIp-am-bn-cp-∂-Xp- sIm≠v t£{X-Øn¬ n∂v amdn n¬°m≥ ]‰mØ AhkvY h∂p. AXp-sIm≠v hnZym-`ym-k-Øn¬ th≠{X {i≤-sN-ep- Øm≥ km[n- ® n- √ . 14- ˛ masØ hb-   n¬ ssh°w {io IrjvW≥Ip´n°pdp-∏ns‚ DZ-b-m-]pcw t£{X-Øn¬ Xmb- ºI Ac-t߉w SØn hmZy-I-em-cw-K-tØ°v IS-∂p-h-∂p. ]Xn-m-dm-asØ hb- n-emWv {io. Xr°m-ºpdw IrjvW≥Ip- ´n-am-cm-cpsS Iogn¬ Xnane A`y-kn-°p-hm≥ t]mb-Xv. AXv At±-l-Øns‚ Pohn-X-Ønse Hcp hgn-Øn-cn-hm-bn-cp-∂p-sh- ∂p-Xs∂ ]d-bmw. Kpcp-Ipe k{º-Zm-bØn¬Xs∂ hnZy A`y- - kn-°p-hm-p≈ `mKyw e`n-°p-Ibpw Pohn-X-Ønse hne-s∏´ ]e Imcy-ßfpw Kpcp-m-Y-n¬ n∂pw a- n-em-°p-hm≥ Ign-bp-Ibpw sNbvX At±-l-Ønv Kpcp-m-Y-pw Kpcp-]- Xvn-bpw, hf¿Ø-—pw hf¿Ø-Ωbpw BWv. hbdp nd®v `£Ww Ign-°p-∂Xp Xs∂ Kpcp-m-Ys‚ Krl-Øn¬ n∂m- Wv. Kpcp-m-Y-s‚-bpw, Kpcp-]-Xvn-bp-sSbpw Ap-{Klw sIm≠pw, ssh°-Ø-∏-s‚bpw DZ-b-m-]p-c-Ø-∏-s‚bpw Icp-Wm-I-Sm-£w-sIm≠pw hmZy-I-em-cw-KØv hy‡n-ap{Z ]Xn- ∏n® AXp-ey-I-em-Im-c-mWv ssh°w N{μ≥. 1996¬ ]md-ta- °m-hn¬n∂p e`n® kph¿Æ ap{Z. 2006 ¬ tNm‰m-n-°c {io mcm-bWamcm¿ kvamcI hmZy-I-em-cXv Ahm¿Upw, kph¿Æap{Z-bpw, 2005 ¬ H‰-∏mew Nn-°-Øq¿]q-c-Ønv hS-°p-aw-Kew tZi-Øns‚ aWn-am-ebpw kph¿Æap{Z-bpw, At±-l-Ønv e`n® _lp-a-Xn-I-fn¬ NneXpam{Xw. apSn-tb- ‰v, ]©-hm-Zyw, tafw XpS-ßnb taL-eIfn¬ Xt‚Xmb hy‡n- - - ap{Z ]Xn-∏n-®n-cp∂ {io Iogn√w i¶-c≥ Ip´n-am-cm-cp-sS-bpw, cm[m-a-Wn-am-cm-kym-cp-sSbpw aIƒ kn‘p-te-J-bmWv `mcy. tcmln-Wnbpw Btcm-aepw a°ƒ. PK-Zo-izcs‚ Ap-{Klw sIm≠pw, {io [¿Ω imkvXm-hns‚ Ap-{Klw sIm≠pw, Kpcp-m-Ys‚ Ap-{Klw sIm≠pw Kpcp-ÿm-obcmb Iem- Im-c∑m-cp-sSbpw Ap-{Klw sIm≠pw IpSpw-_mw-Kßtfm- - - - sSm∏w kkpJw Ign-bp-∂p. - 261 -
 12. 12. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 hn-b≥ kvamcI Io¿Ønap{Z hmZy-IeIsf-t∏mse Xs∂ hmZy-Iem-Im-c∑m-scbpw kvtln-®v, - - - - - AIm-e-Øn¬ sΩ hn´p-]n-cn™ Xma-cw-Ip-f-ßc Aø-∏- tkhm kan-Xn-bpsS ap≥ sk{I-´-dn-- hn-bs‚ kvac-W-°mbn Cu h¿jw apX¬ Hcp Io¿Øn-ap{Z A¿l-Xs∏´ Hcp hmZy-Iem-Im-cv ¬Ip- - - hm≥ kan-Xnbpw, kplr-Øp-°fpw tN¿∂v Xocp-am-n-®n-cn-°p-∂p. hmZy- I-em-Im-c∑msc kmamyap-jy-cmbn I≠v Ah-cpsS ZpxJ-jvSßsf - - - kz¥w ZpxJjvS-ß-fmbn Icp-Xn-t∏m∂ hn-b≥ Hcp Iem-kzm-Z-I- s∂Xn-ep-]cn Hcp XnI™ Iem-Im-c-kvt-ln-bp-am-bn-cp-∂p. GsXmcp hmZy-I-em-Im-cs‚ ap∂nepw At±-l-Øns‚ Krl-hm-Xn¬ Xpd∂p InS-∂n-cp-∂p. hn-bs‚ Hm¿Ω-Ifpw Nn¥-Ifpw kanXn {]h¿Ø-I¿°v F°m-eØpw henb {]tNm-Zw Xs∂-bm-Wv. hn-bs‚ kvacW Ω-fn¬ Gh-cnepw ne-n¬°-Ø°hÆw G¿s∏-Sp-Ønb ""hn-b≥ kvamcI Io¿Øn-ap{Z''bv°v Cu h¿jw A¿l-m-bXv A∏p-am-cm¿ F∂-dn-b-s∏-Sp∂ ]qtØm´ Zmtam-Zcamcm-cm-Wv. {io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Ønse ap≥ ASn-b-¥c Poh--°m-cpw, Xma- c w- I p- f - ß c t£{X- Ø n¬ h¿j- ß - t fmfw D’- h - t a- f - Ø n¬ ]s¶-Sp-°p-Ibpw sNbvXn-cp∂ Iem-Im-c-mWv {io A∏p-am-cm¿. At±-l-Ønpw At±-l-Øns‚ IpSpw-_mw-K-߃°pw k¿Δ-B-bp-cm- tcmKykuJy-ßfpw ¬In {io]q¿Æ-{X-bo-ipw {io[¿Ω-im-kvXmhpw - Ap-{K-ln-°s´ F∂v Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n-°p-∂p. XmacwIp-fßc Aø-∏tk-hm-kanXn - - - - 262 -
 13. 13. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 aI-c-hn-f°v 2010 sImSntb‰w Ipd-Øn-bm´w IYIfn ˛ _I-h[w rØ-r-Xy-߃ ˛ {ioa-Xn. kuay _me-tKm-]m¬ {io. KtWjv kpμcw Bbq´v Iq´-shSn iothen ]I¬∏qcw XmacwIpfßc Aø∏ tkhm kanXn {io [¿ΩimkvXm ]pc-kv°mc nthZy kZy 2010 imkvXmw]m´v c‡Zm Iymºv 2010 cmambWamkmNcWw ka¿∏Ww - 263 -
 14. 14. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 - 264 -
 15. 15. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 A aIchnf°mtLmjw A H∂mw Znhkw 11-˛01-˛2011 (1186 [p 27) sNmΔ cmhnse : KW-]Xn tlmaw, hnti-jm¬ ]qP-Iƒ sshIp- t ∂cw 5.45 v : A£-c-t«mI kZ v Ah-X-cWw : A£-c A£-c-t«mI kZ- v, Ccp-ºw k‘ybv°v 6.45 v : nd-am-e, hnf-°p-h-bv∏v, Zo]m-cm-[- 7.30 v : sImSn-I-b‰w cm{Xn 8.00 v : {iosh-¶-tS-izc rØ-hn-lm¿ Ah-X-cn-∏n-°p∂ v : rØ-r-Xy-߃ : v : hnf°v {[phwtafw c≠mw Znhkw 12-˛01-˛2011 (1186 [p 28) _p[≥ KW-]-Xn-tlm-aw, hnti-jm¬ ]qP-Iƒ, nd-am-e, hnf-°p-h-bv∏v, Zo]m-cm-[-, ]pjv]m-`n-tj-Iw ap≥ Znh-k-sØ-t∏mse cmhnse v : iothen ]©m-cn-tafw D®bv°v v : ]d-bvs°-gp-∂-≈n∏v (B-Zw-]n-≈n-°m-hv, tXh-c-°m-hv, N°w-Ip-f-ß-c, tIm´-bv°-Iw, {ioIe hgn t£{-XØn-te-°v) sshIpt∂cw v : kwKo-X-°t®cn : {io. {iomYv ]n. ºq-Xncn cm{Xn v Ah- X - c Ww : : IY-Ifn IY : Aø-∏-N-cnXw cm{Xn v : hnf°v AS-¥-tafw - 265 -
 16. 16. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 aq∂mw Znhkw 13-˛01-˛2011 (1186 [p 29) hymgw KW-]-Xn-tlm-aw, hnti-jm¬ ]qP-Iƒ, ioth-en, nd-am-e, hnf-°p-h-bv∏v, Zo]m-cm-[-, ]pjv]m-`n-tj-Iw ap≥Zn-h-k-sØ-t∏mse D®bv°v v : ]d-bvs°-gp-∂≈n∏v - (Xma-cw-Ip-f-ß-c t£{X]cn-kcw, hnImkv K¿, Aºn-fn- -K¿, s]-cq¿ sebn≥, sabn≥ tdmUv) sshIp-t∂cw v : `‡n-Km-m-arXw : v : tkm]m--KoXw : cm{Xn v : kwKo-X-k-Z v {]ikvX Kmb-I≥ Iem-cXvw {io. sI.-Pn. Pb≥ cm{Xn v : hnf°v A©S-¥-tafw memw Znhkw 14-˛01-˛2011 (1186 [p 30) sh≈n sNdnb hnf°v KW-]-Xn-tlm-aw, hnti-jm¬ ]qP-Iƒ, ioth-en, nd-am-e, hnf-°p-h-bv∏v, Zo]m-cm-[-, ]pjv]m-`n-tj-Iw F∂nh ap≥Zn-h-k-sØ-t∏mse sshIp- t ∂cw v : `P sshIp-t∂cw v : kwKo-X-°-t®cn : tUm: `ph-t-izcn (Head of Music Dept., Maharajas College, Ernakulam) : : ma-k¶o¿Øw - : {io. taem¿tImSv chn `mK-h-Xcpw kwLhpw cm{Xn v : hnf°v sNºS-tafw - 266 -
 17. 17. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 A©mw Znhkw 15-˛01-˛2011 (1186 aIcw 1) in henb hnf°v aI-c-hn-f°v atlm-’hw cmhnse 4.00 v : n¿ΩmeyZ¿iw, KW-]-Xn-tlmaw, hnti-jm¬ ]qP-Iƒ 6.00 apX¬ : A`n-tj-I-߃ 7.00 v : kwKo-Xm¿® Ah-X-cWw : {ioa-Xn-am¿ Pb-e-£van sshZy-m-Y≥, N{μ kzman-m-Y≥, Iae IrjvW-aq¿Øn Iae IrjvW≥, im¥ lcn-l-c≥, Ipamcn ]m¿ΔXn 7.30 v : Iq´-shSn 9.00 v : iothen k¿Δ{io. kZw Znhm-I-camcm¿, s]cp-hw kXo-i≥amcm¿ F∂n-h-cpsS {]am-W-Øn¬ ]©m-cn-tafw D®bv°v 1.00 v : B-bq´v 3.15 v : ]I¬∏qcw k¿Δ{io. tNm‰m-n-°c hnP-b≥amcm¿, sN¿∏p-f-t»cn inh≥ F∂n-h¿ bn-°p∂ {]i-kvXamb - Xma-cw-Ip-fßc ]©-hmZyw - k‘ybv°v 6.45 v : Iq´-shSn 7.30 v : Ia-obamb ]pjv]m-e-¶m-cw, Zo]m-e-¶m-cw, I¿∏qcZo]-°m-gvN, Zo]m-cm-[ h¿Æ-i-_-f-amb shSn-s°´v ma-k-¶o¿Ø--tØm-Sp-IqSn Iq´-i-b{]Z-£nWw cm{Xn 8.00 v : ]pjv]m-`n-tjIw 8.30 v : Xmb-ºI Ah-X-cWw : {io. Kpcp-hm-bq¿ iin 10.30 v : hnf-°v Kw`oc ]m≠n-tafw ImWn-°-bn-S¬ {][mw Bdmw Znhkw 16˛01-˛2011 (1186 aIcw 2) Rmb¿ cmhnse : KW-]-Xn-tlm-aw, hnti-jm¬ ]qP-Iƒ v : Bdm´v - 267 -
 18. 18. R R tafØnepw ]©hmZyØnepw ]s¶Sp°p∂ IemImc≥am¿ sN≠ : ]c-bv°mSv _m_p k¿Δ{io. kZw Znhm- I - c amcm¿ tNm‰m- n- ° c kpn¬ s]cp- h w kXo- i ≥amcm¿ tNm‰m-n-°c aRvPp ]gp-hn¬ cLp-amcm¿ tNm‰m-n-°c thWp s]cp-hw {]Im-i≥ Xr°q¿ tKm]n s]cp- h w i¶- c - m- c m- b - W ≥ apcn-b-aw-Kew cmPp amb-∂q¿ _me≥ apt≠-ºn≈n IrjvW-Ip-am¿ amb-∂q¿ tKm]m-e-Ir-jvW≥ Xr∏q-Wn-Øpd Zneo]v apX¬t]¿ amb-∂q¿ {]Im-i≥ sImºv : amb-∂q¿ kptcjv k¿Δ{io. HmS- ° men apcfn ]mgq¿ cmtPjv hc-hq¿ aWn-I-WvT≥ R L V atljv Ipam¿ t]cm-aw-Kew a[p ]pXn- b - I mhv lcn{]kmZv hc-hq¿ thWp A¥n-°mSv cma-N-{μ≥ tN¿Øe aWn-°p-´≥ A¥n-°mSv aWn-°p-´≥ tIm´bw kXo-i≥ he-¥e HmS-bv°men cXojv k¿Δ{io. s]mdmØv sIm®-n-b≥ HmS-bv°men Acp¨ apX¬t]¿ s]cp-hw tKm]m-e-Ir-jvW≥ Ipg¬ : amb-∂q¿ cma-Ir-jvW≥ k¿Δ- { io. Iogq´v μ-≥ ]≈n-∏pdw Pb≥ DucIw An¬ apX¬ t]¿ A¥n-°mSv ]fl-m-`≥ A¥n-°mSv jmPn iwJv : A¥n-°mSv {]kmZv k¿Δ- { io. apt≠- º n≈n _me-Ir-jvW-am-cm¿ IÆmd Ac-hn-μm-£≥ apX¬t]¿ Xnane : Ce-Ømfw k¿Δ- { io. tNm‰m-n-°c hnP-b≥ k¿Δ{io. tN¿∏v aWn ]c-bv°mSv X¶-∏≥ Nme-°pSn chn ssh°w N{μ≥ t]cmawKew _me≥ tNm‰m-n-°c μ-∏≥ t]cmawKew thWp ]√-» apcfn s]cphw apcfn Duc-a APn-X≥ - 268 -
 19. 19. a‰q¿ thWp Ce-Ømfw : (]-©-hm-Zyw) hmc-s∏´n N{μ≥ k¿Δ- { io. tN¿∏v aWn Imhn¬ kpμ-c≥ tXm∂q¿°c inh≥ Xr{]-bm¿ cta-i≥ Nme-°pSn chn ]cbv°mSv atlizc≥ t]cmawKew _me≥ ]cbv°mSv atl{μ≥ t]cmawKew thWp DZ-b-m-]pcw lcn s]cphw apcfn Xr{]-bm¿ atl-{μ≥ ]≈n-∏pdw Pb≥ a‰q¿ hnjvWp ]c-bv°mSv _m_p a±fw : tNm‰m-n-°c aRvPp k¿Δ- { io. sN¿∏p- ≈ - t »cn inh≥ tNm‰m- n- ° c kpn¬ ]pem-s∏‰ _me-Ir-jvW≥ tNm‰m-n-°c thWp It√-°p-f-ßc IrjvW-hm-cy¿ apcn-b-aw-Kew cmPp tNm‰mn°c kptc{μ≥ Xr°q¿ tKm]n Iem-a-WvUew Ip´n mcmbW≥ CSbv° : Iem-a-WvUew {]Im-i≥ Iem-a-WvUew A-¥-Ir-jvW≥ k¿Δ- { io. tNμ-aw-Kew DÆn kZw `cXcmP≥ ]√m-hq¿ {ioIp-am¿ cma-aw-Kew {ioIp-am¿ nXy-io-then tafw k¿Δ- { io. : B¿.F¬hn. atljvIpam¿ ]pXnbImhv lcn{]kmZv Xr∏q-Wn-Øpd sh¶ntSjv aWn-Ip-´≥ hntmZv s´q¿ Pb≥ apc-fo-[-c-am-cm¿ apt≠-ºn≈n IrjvW-Ip-am¿ apt≠-ºn≈n cma≥ kXo-i≥ apcnbawKew cmPp Xr∏q-Wn-Øpd Zneo]v Xr∏q-Wn-Øpd Aq]v tN¿Øe IÆ≥ apX¬t]¿ - 269 -
 20. 20. - 270 - 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 8 1 : {io. ]≈Øv inh- c m- a ≥ ]¥w- ] nSn : sI. sI. B¿. sU°-td-j≥kv, ]mWvU-h-Øv, acSv Ae¶mcw : {io. KtW-jv Sn. Fkv, SGR sU°-td-j≥kv ]pjv]m-e-¶mcw : S.K.S. Xr∏qWn-Øpd i_vZhpw shfn®hpw {io. sPbv k ¨, A¶- a men : {io. X¶- ∏ ≥, tN¿Øe shSn-s°´v : mbcºew `KhXn tZhkzw B- ® - a bw : {io. aWnIWv T ≥, tNm‰mn°c B- ∏ pdw : {io. G‰n-°S hnjvWp- -ºq-Xn-cn, Bbmw-Ip-Sn. nth- Z yw : {io. cma≥ ºo-i≥ tImew Ae-¶mcw : {io. An¬ hmcy¿ {iotIm-hn¬ Ae-¶mcw {io. kzman KtW-jv, Xr∏q-Wn-Øpd {io. {ioPn-Øv, ap≠-°¬, ]me Ip´≥Ipf- ß c tZhkzw {io. kPohv Ipam¿, Xncp- h m- W n- ° mhv tZhkzw Fw.-F. ]c-ta-iz-c≥ & Iº-n, awK-ew-Ip∂v : Xncp- h - º mSn tZhkzw B-Isf G¿∏mSv sNbvXp-X-∂Xv : Kpcp-Pn-bn¬ A-¥-]-fl-m-`≥ Bdm´np≈ B : Ipdp-hn-e-ßmSv _me≥ nXy-io-then°p≈ B Ip´≥Ip-f-ßc cma-Zmkv Im™n- c - ° m´v tiJ- c ≥ Xncp- h m- W n- ° mhv cmP- t Km- ] m- e ≥ awK- e mw- I p∂v KW- ] Xn Xncp-h-ºmSn inh-kp-μ¿ : Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ n- p≈ B- I ƒ
 21. 21. 26. aI-c-hn-f°nv {ioe-IØv hnf-°p-Iƒ sXfn-bn-°m- thZyw hgn-]m-Smbn ka¿∏n-°p-∂Xv {iom-Yv, sNdp-Ip- p≈ søv hgn-]m-Smbn ¬Ip-∂Xv (1) hnJymXv & hn]- ∂Øv a, sNdp-h-tØcn tN¿∏v. RvPn-I, cmP-e£van, hS-t°-tIm´, (2) {ioc-RvPnXv _n. - 33. aI-c-hn-f°v Znh-ksØ ]©m-arXw A`n-tj-I-Øn- amcm¿, {io]Zw, Xr∏q-Wn-Øpd, (3) {ioa-Xn.-kvt-l-eX p≈ Nnehv hgn-]m-Sbn ¬Ip-∂Xv {io. Im¿ØnIv iymw, A`n-cm-an, X´p-¶¬ tdmUv, Xma-cw-Ip-f-ß-c, (4) & {ioa-Xn. aocm taml≥, tkm NmIym-´v. B-μv, sXm≠n-∏-dºv aTw. 27. D¬kh Znh-k-ß-fn¬ IØn-°p∂ I¿∏qcw hgn-]m- 34. aI-chn-f°p Znhkw `K-hmv A`n-tjIw sNøp∂ If- - Smbn ¬Ip-∂Xv {io. thWp-tKm-]m¬, S/o. IÆ≥ kzm- `-Øn-v, Nnehv hgn-]m-Smbn ¬Ip-∂Xv {io. _me-N- an, Cf-a {Kmaw, Xma-cw-Ip-f-ß-c. {μpw IpSpw-_-hpw, Kmb-{Xn, Xma-cw-Ip-f-ß-c. 28. sImSn-°b¿ hgn-]m-Smbn ¬In-bn-cn-°p-∂Xv Ipamcn - 35. ssth-Zy-Øn-p≈ DW-°-ecn hgn-]m-Smbn ¬Ip- μnn hk-¥Ip-am¿, AΩp, Xma-cw-Ip-fßc, Xr∏q-Wn- - - ∂Xv {io. kp{_-“-Wy≥, Ip´mØv hoSv, Fcq¿. Øp-d. 36. sNdn-b-hn-f°p Znh-ksØ ]cn-j-hmZyw hgn-]m-Smbn 29. `K-h-≤yPw hgn-]m-Smbn ka¿∏n-®n-cn-°p-∂Xv Ipamcn t¿∂n-cn-°p-∂Xv {io. IqS-∏pg i¶-c≥ ºq-Xncn ]m¿ΔXn Pb-cm-Pv, ]d-b¥m-gØv hoSv, ]≈n-∏dºvImhv. - -- ta¬im-¥n, ]pXn-b-Imhv `K-hXn t£{Xw. 30. aI-c-hn-f°p Znh-ksØ tImem-e-¶mcw hgn-]m-Smbn 37. sImSn-tb‰v Znh-ksØ {ioe-IsØ ]qP-Iƒ hgn-]m- S-Øp-∂-Xv {io. ]n. hn-b-Ip-am¿ kvac-W°v Ipamcn Smbn t¿∂n-cn-°p-∂Xv {io. mcm-b-W≥ `´-Xn-cn, tkXp-e£van hn-b≥ & {ioe£van hn-b≥, i_cn ta¬im-¥n, Xma-cw-Ip-f-ß-c. Kncn, Xma-cw-Ip-f-ßc, Xr∏q-Wn-Øp-d. 38. aI-c-hn-f°v Znh-ksØ B-bq-´v hgn-]m-Smbn t¿∂n- 31. D¬kh Znh-k-ß-fn¬ `K-hmv Nm¿Øp∂ ]´p-S-bm-S- cn-°p-∂Xv {io. IrjvW-aq¿Øn, IrjvW GP≥ko-kv, Iƒ hgn-]m-Smbn ¬Ip-∂Xv {ioaXn.teJ & {io. Nn‰q¿, ]me-°m-Sv. APnXv Ipam¿, kmbv{io, s]cq¿ ebn≥, F≥.-F-^v. 39. sImSn-tb‰v Znh-ksØ AjvSm-`n-tjIw hgn-]m-Smbn tK‰v. t¿∂n-cn-°p-∂Xv e£van, Fkv.-F-^v.-Un., tdmb¬ 32. aI-c-hn-f°p Znhkw `K-hmv nth-Zn-°p∂ alm-n- am¿, Cf-a sP´n. 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ]pjv]m-`n-tjIw 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 11˛01˛2011 13˛01˛2011 hnjvWp {]km-Zv, sk°‚v ^vtfm¿, {ion-hmkv A∏m¿´vsa‚v, Im¿Øn-Iv, {io]-Zw, ]qWn-Øpd Cf-a {Kmaw nc-RvP-, {ioIp-am¿, 2˛-Un, imkvXm A∏m¿´vsa‚vkv 12˛01˛2011 14˛01˛2011 k¿tΔjv i¶¿, Xma-c-k-Z-w, Xma-cw-Ip-f-ßc {]Zo]v cm[m-Ir-jvW≥, sNdp-I-c-]-dºv aTw, Xma-cw-Ip-f-ßc i¶¿ {iodmw & Im¿ØnIv {iodmw, I¬∏-I, amºnfn sebn≥ 15˛01˛2011 lcn-tKm-hn-μv, ]Δ-Øn¬, Xma-cw-Ip-f-ßc 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 {iotIm-hn¬ Ae-¶mcw 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 11˛01˛2011 14˛01˛2011 inh-Ip-am¿, cmK-am-en-I, Cf-a sP´n tdmUv Kmb-{Xn, {iohn-lm¿, Cf sP´n tdmUv 12˛01˛2011 ao-j, ""lcn-{]nb'', Cuizc tkhm sebn≥, Ifn-t°m´ tdmUv t__n `{Z-{]-km-Zv, μ-w, ]´-t©-cn¬ sebn≥ apc-fo-[-c≥, ]men-bØv ocm-RvP-w, Xma-cw-Ip-f-ßc i¶¿ {iodmw, Im¿ØnIv {iodmw, I¬∏-I, amºn≈n sebn≥ tUm. hnP-b-e-£van, {io A∂-]q¿Æ, °-mØv aTw 13˛01˛2011 kXo-jvIp-am¿, Ihn-X, hS-t°-t°m´ - 272 -
 22. 22. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 C aìùleòej~W kqMvceãf henfaTçleCx. C aìùlclfwsköfvkèx hgkbnfTgbeave, coõhfòªx ùhabMfTgbeave, heojìkW Ghaãe- ifTgbeave DvgbofTgÿlnâ. C ofbamv vëlgJÿfjfTgÿ mcã~äfw skeëfTw hJ vfJãxTebgÿleCx. C hJãgsë vfjTgkW: svnâx - 60 k., cnq - 50k., Djf - 100 k., DãxêJ 400 k. C ckjbfäTg ofbmX jebfsn 4.00 cCfTx vëlgJTgÿleCx . 6 cCfTx DYfaók~W Bcw-`n-°p-∂-Xm-bn-cn°pw. C kîJÜfãgsë ãg©evgmjCX hjfheëfkäfw aYoilfkW bjgèebgÿleCx. iChlf auecX bBfheëeãf vëègÿbq jebfsn 7.00 cCfTx aMóbgX, tImeme¶mcw, B G°w, Zo]kvXw`w, vfJcen bfäTgsbãx∏x, Hcp ]m´ FÆ, Zjg ofbmsè htp, hgó¥enRejX Sÿr bBfheëgkW vëègÿbq orhejeOvãxTx aMóbgX, aìùlèfw bÿx ùhmeoX bea~çleCx. {iolcnlcmflPm„Iw ujfbjemvX bfMVaceuvX ùlfYgbveqòªflX aoblelxckX ujfoOrMVjX EjeOõheogkX ùlfvãvXùhYgX ofbõaoMfkX DjfbfcqÑvX vflõvqèvX ùlfoMhtpflX òféflùhoX ujfujeÎpX aobceùMaã ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) MjCcÖh¥ mVecf MjCcÖh¥ YbYãehuX YebgkebuX MjCcÖh¥ mVecf MjCcÖh¥ YgbvaceuvX YtlfYtóCX MjCkrqèvX M©cevmX ObäbeuvX ofbõbejCX YjCanenghX vqèvenmX ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) DjgCYemgjX YtlveãkX käcôogm¤flX mgÌjevvX ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) käYakecäX ieùlaceuvX ùhCãmlõkX ùheCveãkX käYakmjf bepfbeuvX ùhClkwh¥kX mgùhYeÂxpflX ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) ùhCbcÌfjX krqèvùhfãX ùMflpvùhfãX òféflùhoX ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) ùMglfbfYtóCX meOgprbvX lgjibeuvX mgÌjevvX ùMglf caveujX irlnenmX bjioeãgOX aobbqCÛflX ujfujeÎpX aobceùMaã igjgkôhekjX krqèvùhfãX MjCcÖh¥ mVecf MjCcÖh¥ ujfujeÎpX aobceùMaã (MjCcÖh¥) MjCcÖh¥ mVecf MjCcÖh¥ ip`w kzmantb ic-W-a-ø∏ - 288 -

×