Makarajyothi 2011 page 157-200

Krishnanath Venkataraman
Krishnanath VenkataramanChief Operating Officer

Part #4 Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy www.thamara.net

Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011


     ‘s]cp-a-bp≈ s]cp-hw ]qcw’
                       (s]cp-hw Ip´≥amcm¿)
                                            hw k`m-tbm-K-Øn¬
                                            Dƒs∏-´n-cp-∂-Xv. tIc-fo-
                                            b-cpsS s]mXp-k-`-bm-bn-
                                            cp∂ Xncp- m- h mb
                                            tbmKw S-Øn-bn-cp-∂Xv
                                            s]cp-hw {Kma-°m-cm-
                                            bn-cp∂p F∂p ]d-bp-
                                            tºmƒ Xs∂ tIc- f -
                                            Øn¬ s]cp-hw {Kma-
                                            Øn-p-≠m-bn-cp∂
                                            {]m[myw FSpØp ]d-
                                            tb-≠-Xn-√-t√m.
                                               sX°v     Zp¿§m
                                            t£{Xw, ]Sn-™mdv `{Z-
                                            Im- f o- t £- { Xw, hS°v
   hnizalm- ¤ pXt{iWn- b n- t e°v tIc- f -         imkvXm t£{Xw, Ing°v hnjvWp t£{Xw, F∂n-
Øns‚ al-Ømb kw`m-h--I-fn¬ H∂t{X s]cp-             h-bm¬ Nqg-s∏-´p-n¬°p∂ t£{X-amWv s]cp-
hw ]qcw. DØ-cm-Xr-Øn-bn¬ hmW-cp-fp∂ Imin           hw almtZh t£{Xw. thZ-Øn-t‚bpw, kwkvIm-
hsc al-Xzm-Xn-tcIw ]S¿∂p ]¥-en®v; Imin             c-Øn-t‚bpw tIZm-c-amb Cu t£{Xw bXn-h-cy-
hniz-m-Y-t-bpw, KwK-tbbpw BI¿jn-°m-mbn           mb ‘]qcp al¿jn-bp-ambn _‘-s∏´p n¬°p-
F∂ Hscm‰ kwKXn aXn CXns‚ Akm-[m-c-               ∂p. ]nXm-hns‚ hm¿≤Iyw a m hcn®v X]-
WXzw sXfn-bn-°m≥.                        np ]pd-s∏´ XymK aq¿Øn-bmb ‘]qcp’ FØn-
                                t®¿∂Xv C∂p t£{Xw ÿnXnsNøp∂ Cu {]tZ-
    {]mNo tIc-fØnse Adp-]Øn-mep {Kma-
              -         -        i-Øm-bn-cp-∂p-h-t{X. ]qcp X] psNbvX ÿe-
ß-fn¬ apJyX aqs∂-ÆØn-m-bn-cp-∂p. ]∂n-bq¿,
                 -               am-bn-cp∂p ‘s]cp-hw’ F∂ ]d-b-s∏-Sp-∂p.
ipI-]p-cw, s]cp-h-w. Cu aq∂nepw s]cpa s]cp-
                                   s]cp-hw t£{X {KŸ-h-cn-bn¬ Cßs
h- - Ø n- p- X - s ∂- b m- b n- c p- ∂ p. hfsc hnim- e -
                                ]d-bp∂p:-˛ “lcn: H∂m-aXv s]cp-h-Øv Fcp-b-
ambncp∂p Cu {Kmaw. sImSp-ß-√q¿ DugsØ
                                ∏≥, ]qcp-al¿jn X] p sNbvXp hcp∂ ÿeØv;
                                     -
imkvXm-hns‚ t£{Xw apX¬ hS-t°m-´pw, hS-             al¿jn°v {]Xy-£ambn B al¿jn {]Xn-jvTn-
                                          -
°m-t©cn AI-ae imkvXm-hns‚ t£{Xw apX¬              ®-Xm-Ip-∂p. {Kma t£{X-am-bn´v P߃°v tkhn-
sXt°m-´pw, Xr{]-bmdv ASpØv FSp-Øn-cpØn             bv°m-m-bn-´v, ]c-ip-cmaal¿jn ntbm-Kn-®Xm-Ip-
                                                     -
Aø-∏≥Imhnp Ing-t°m-´pw, Ingt° ae-bn-¬             ∂p.” s]cp-hw t£{X-Øn¬ ]qcp-al¿jn-bpsS
                                                -
IpXn-cm≥ apSn Aø∏t£{X-Ønv ]Sn-™m´pw              {]Xn-jTbp≈XpIqSn IW-°n-se-Sp-°p-tºmƒ; ]qcp-
                                   v -
D≈ ÿe-a-{X-bw, s]cp-hw {Kma-k-t¶-X-Øn¬            a-l¿jn X] p sNbvXXns‚ Hm¿Ω-bv°mbn Cu
                                            -
Dƒs∏-´n-cp-∂p. Ccn-ßm-e-°p-S, Ahn-´-Øq¿, Xr»n-         h-Ønv ‘]qcp-h--sa∂v’ t]cp-≠mbn F∂pw;
h-t]-cq¿ Ch s]cp-h--Øns‚ D]-{Km-a-ß-fm-bn-          AXp tem]n- ® mWv s]cp- h - - a m- b - s X∂pw
cp-∂p. Aßs ‘42’ tZi-ß-fn-ep-≈-h-cmWv s]cp-          hnNm-cn-∏m≥ ymbw ImWp-∂p.


                             - 157 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                 h-Øns‚ kvacW ]pXp-°n-s°m≠v
                                 s]cp-hØpw Bdm-´p-]p-gbnepw Fgp-
                                    -        -
                                 ∂≈n s]cp-hw Bdm-´p-]pg]qcw
                                 ]p:{Iao-Icn-®p.
                                      -
                                    “BbmXp inh-temIw :”
                                 F∂ Ihn hmIy-a-p-k-cn®v s]cp-
                                 hw Bdm-´p-]pg ]qc-߃°v 1428
                                 h¿jsØ ]g-°-ap-≠v. AXm-bXv
                                 AD-583 ˛mam≠n- e mWv Cu ]qcm-
                                 tLm-j-߃ ]p:cmcw-`n-®-Xv. apºv
                                 tIc- f - Ø nse sImº- m- - I - f p-
                                 tSbpw, Xe-bn¬ sI´v, IpS, Be-
                                 h-´w, sh©m-acw, tImew XpS-ßnb
                                        -
                                 tIm∏p-I-fp-tS-bpw, sN≠; sImºv,
                                 Ipg¬ Ce-Ømfw apX-emb hmZy-
                                 ß-fp-tS-bpw, tbmKyX n¿Æ-bn-®n-
   tIc-fo-bsc ]∂n-bq¿ Iq‰pIm¿, ipI-]pcw    cp-∂-Xv, s]cp-hw S-h-gn-bn¬ Ahbv°p {]th-
Iq‰p-Im¿ F∂p th¿Xn-cn®p ImWmsX kam--       iw ¬In-bn-´pt≠m F∂-Xns Bkv]-Z-am-°n-
cmbn IW-°m-°n-b-h¿ hmWn-cp∂ ÿe-amWv        bm-bn-cp-∂p. Cu ]mc-ºcyw Xs∂-bmWv taf-
‘s]cp-hw’ F∂p as‰m-c-`n-{]m-bhpw ne-hn-ep-≠v.  Øns‚ Dd-hn-S-am-bn-Øo-cm≥ s]cp-hw {Kma-Ønv
                         klm-b-I-amb apJy-L-S-Iw.
   s]cp-hw t£{X-Ønse D’hw, Ipw`-am-k-
Ønse D{X-Øn¬ sImSn-Ibdn, ao-Ønse D{Xw
                  - -         ao-am-k-Ønse ]qbw £-{X-Øn-emWv
sImSn-Ip-Ømbn 28 Znhkw o≠p n∂n-cp-∂p-ht{X.
                    -     Ct∏mƒ s]cp-hw ]qcw BtLm-jn-bv°p-∂-Xv.
hfsc BtLm-jtØmsS S∂p h∂n-cp∂ Cu
             -            ]gb s]cp-hw D’-hØns‚ hen-bhn-f°v Ct∂
                                    -     -
D’-hØn¬ ao-Ønse D{Xw mfn¬ Bdm´p]pg-
    -                     Znh-k-amWv S-∂n-cp-∂-Xv. A∂v ]s¶-Sp-Øn-cp∂
bn¬ Cc-´b∏s Bdm-Sn-b°pw. s]cp-hw apX¬
       - -        v        tZhotZh-∑m-cn¬; s´n-t»cnimkvXm-hv, Bdm-´p-
Bdm-´p-]p-ghsc-bp≈ hgn apgph≥
        - -
sh≈bpw Icn-ºShpw hncn®v AXn-
           -
eqsSbmWv Cc-´b∏s‚ B S-
          - -
°p- I . Cc- ´ - b - ∏ s‚ hc- h nv
sh≈bpw Icn-º-Shpw hncn-bv°m-
p≈ A[n-Imcw tN¿∏n-m-bn-cp-∂p-
h-t{X. qs‰´p tZho tZh-∑m¿ Cu
D’-hØn¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p. GI-
   -
tZiw 1500 h¿jw apºv Cu D’hw
apS- ß p- I - b pw, Cc´b∏s ]pd-
tØbv°v Fgp-∂≈n-b°m-sX-bp-am-
            -    v
bn. {]kvXpX D’-hØn¬ ]s¶-Sp- -
Øn-cp∂ tZho-tZ-h∑m¿ ]gb D’--


                       - 159 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                         Sp-IqSn s]cp-hw
                                         S-h-gn-bpsS
                                         Ingt° A‰Øv
                                         Ggp KP- h o- c - ∑ m-
                                         tcm- S pw, ]©mcn
                                         taf-tØmSpw IqSn
                                         Ib‰w Bcw- ` n-
                                         bv ° p- ∂ p. cm{Xn
                                         G I - t Z i w
                                         H≥]Xc aWn-hsc
                                         Ccp-`m-KØpw
                                         AWn-n-c-°p∂
                                         Ccp imkv X m- ° -
                                         ∑m- c psS ]m≠n-
                                         bpw, ]©m- c nbpw
                                         Ah¿Æ-o-b-amb
                                         Hcp Ap-`qXn ]I-
]pgimkvXm-hv, NmØ°pSw imkvXm-hv, Nn‰n-®m-     cp- ∂ - h - b m- W v. H≥]- X c aWn- h sc o≠p
Ø-°pSw imkvXm-hv, m¶pfwimkvXm-hv, taSw-Ip-    n¬°p∂ ]m≠n- t a- f - h pw, ]Xn- s m- ∂ p-
f-ßcimkvXm-hv, N°w-Ip-f-ßcimkvXm-hv, tImS-    aWntbmsS Ah- k m- n- b v ° p∂ ]©m- c n- b pw,
∂q¿ imkv X m- h v , am´n¬ imkv X m- h v , It√en  {ihnbv-°m≥ S-hgn Xnßn mm-`m-KØp n∂p-
imkvXvhv F∂o ]Øp-t]-cpw; IS-em-t»cn ]njm-     ap≈ ]pcp-jmcw ImtW-≠-Xp-X-s∂.
cn-bv°¬, sXm´n-∏mƒ, FS-°p∂n, ssX°m-´p-t»-         cm{Xn ]Xn-sm∂p aWn-tbmsS Duc-I-Ø-
cn, ]qn-em¿Im-hv, Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Sn, Abv°-  Ω-XncphSn sXmSp-Ip-f-Øns‚ kao-]-Øp-n-∂pw,
∂v, tN¿∏v F∂o F´p `K-hXnamcpw Ct∏mƒ s]cp-     ]m≠n- t a- f - t ØmsS Bcw- ` n- ® v , NmØ- ° pSw
hw ]qc-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp-h-cp-∂p.          imkvXm-hn-tm-Sp-IqSn hnkvX-cn® Ipg¬]‰pw,
  hnj-lm-cn-Wn-bmb IS-em-t»cn ]njm-cn-     sImºp]‰pw Ign™v Ncn{X{]kn-≤-amb ]©m-
bv°¬ `K-h-Xn-bp-tS-XmWv BZysØ ]qc-hpw,      cn-ta-fØnv Ime-an-Sp-∂p. GI-tZ-iw ]pe¿s® aq∂p
                             -
BZysØ Bdm-´pw. AkvX-a--Ønp apºmbn        aWn-tbmsS IS-emkp ]S°w sIm≠p≈ shSn-
]njm- c n- b v ° ¬`K- h Xn s]cp- h w]qc- Ø np  s°-t´m-Sp-IqSn AΩXncp-h-Sn-bpsS tafw kam-]n-
Bcw`w Ipdn-bv°p-∂p.                bv°p-∂p.
   s]cp-h-Øv Cc-´-b-∏s‚ Zo]m-cm-[ ka-        cm{Xn ]{¥- ≠ p- a - W n- t bm- s S, s]cp- h w
bØv Bdm-´p-]pg imkvXmhv Ggp B-I-tfmsS      t£{X-Øn--IØv ]gb D’-h-Øns‚ Hm¿Ω
s]cp-hw sXs° tKm]p-c--S-bn¬ aXn¬°-IØv      ]pXp- ° n- s °m- ≠ v , AXn- h n- i n- j v S - a mb hnf°v
Fgp-∂-≈p-I-bpw, ]m≠ntafw Bcw-`n-bv°p-Ibpw     ]©mcn taf-Øns‚ AI-º-Sn-tbmsS S-°p-∂p.
sNøp-∂p. ]m≠ntafØns‚ Iq´ns∏-cp-°-temsS      CXn¬ m¶p-fw, s´n-t»-cn, Nn‰n-®m-Ø-°p-Sw, taS-
Bcw-`n-®v, BZy-I-em-i-Øn-p-ti-jw, s]cp-hw    Ip-f-ß-c, tImS-∂q-cv, am´n≥, It√-en, N°w-Ip-f-
Ings° S-h-gn-bn-te°v imkvXmhv Fgp-∂-≈p-     ßc F∂o imkvXm-°∑mcpw; FS-°p-∂n, ssX°m-
                                     -
∂p. Chn-sS-bmWv Bdm-´p-]pg imkvXm-hns‚      ´p-t»-cn, ]qn-em¿Imhv F∂o `K-h-Xn-amcpw ]s¶-
{]kn- ≤ - a mb “Cd- ° - I - ∏ m≠n ”. AtX kabw   Sp-°p-∂p. Cu tZhntZh-∑m¿ s]cp-hw Cc-´-b-
NmØ-°pSw imkvXm-hv, sXm´n--∏mƒ `K-h-Xn-tbm-    ∏s‚ ]Sn-™m-sd--S-bn¬ n∂pw Fgp-∂≈n {]Z-


                       - 161 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                  IqsS ]pd-s∏-Sp-∂p. ]m≠n-tafw
                                  n¿Øn- b - L - ´ - Ø n¬    n∂v
                                  ]p:cmcw- ` n®v {]Z- £ n- W - a mbn
                                  oßn Ing-°p-`m-KØv {io]m¿Δ-
                                  Xn-bpsS S-bn¬ Iem-in-bv°p-
                                  ∂p. tIfn, IpdpwIp- g ¬]‰v,
                                  sImºp]‰v F∂n-hbv°ptijw,
                                  hnkvX-cn®v ]©m-cn-tafw Bcw-`n-
                                  bv ° p- ∂ p. BZy- I - e m- i - Ø n- p-
                                  tijw s]cp-hw S-h-gn-bn¬
                                  Cdßn GI-tZiw cmhnse 7 aWn-
                                  tbmSp ]©m-cn-tafw Ah-km-n-
                                  ∏n®v s]cp-hw sXmSp-Ip-f-Øn¬
                                  `K-h-Xn-am¿°v Bdm´v S-Øp-∂p.
                                  AbvIp∂v`K-hXnbpw, tN¿∏p`K-
                                  h-Xnbpw Hcp-an®v sXmSp-Ipf-Øn¬
                                  Bdm-Sp-∂-tXmsS s]cp-hw]qc-
£n-W-ambn hS°p `mKØv nc∂p n∂v ]©m-           Øns‚ {][m NS-ßp-Iƒ ]cy-h-km-n-bv°p-∂p.
cn-ta-f-tØmsS Ing-°p-`m-KØv {io]m¿Δ-Xn-bpsS          s]cp-hw]qc-Øn¬ ]s¶-Sp-°p∂ tZho-tZ-
S-bn¬ FØn tafw Ah-km-n-∏nbv°p-∂p. hnf-         h-∑m-sc√mw Cc-´-b-∏s {]Z£nWw sh®v hW-
°m-Nmcw Ign™v s´n-t»-cn, m¶pfw, tImS-∂q¿        ßp-∂p. BZyw Fgp-∂-≈p-∂-hsc nd-]-d-tbm-tS-
imkvXm-°∑m¿ ne-]mSp Xd-bn¬ Fgp-∂≈p-∂p.
      -            -          bpw, XpS¿s∂-Øp-∂-hsc mcm-b-]-d-tbm-tS-bp-
Duc-I-ØΩXncp-hSn tafw Ah-km-n®v NmØ-          amWv Cc-´-b-∏≥ FXn-tc¬°p-∂-Xv.
°pSw imkvXm-hpw, AΩXncp-hSnbpw, Ings°
tKm]pcw IS∂v Cc-´-b-∏s {]Z-£nWw shbv°p-            klr-Z-b-∑m¿ Hfn-a-ßmsX a- n¬ kq£n-
∂-tXm-Sp-IqSn imkvXm-°-∑m¿ ne-]mSp Xd-bn¬        °p∂ Ht´sd {]tXy-I-X-Iƒ s]cp-hw ]qc-Øn-
n∂n-dßn kzÿm--ß-fn-tebv°v ]pd-s∏-Sp-∂p.        p-≠v. s]cp-hw S-h-gn-bpsS {]tXy-IX AXn-
                             sem-∂m-Wv. Ggv B-Iƒ°v Xnßn-n¬°m-p≈
    cm{Xn ]{¥≠p aWnbv°v tN¿∏n¬`K-hXn         ÿew am{X-amWv Chn-sS-bp-≈-Xv. Hcp `mKØv
(`q-an-tZ-hn) ]©-hm-Zy-Øns‚ AI-º-Sn-tbmsS,        Bdm-´p-]pg imkvXm-hns‚ Cd-°-]m-≠n-bpw, adp-
aq∂m--I-tfm-Sp-IqSn s]cp-hw t£{X-Øns‚ ]Sn-       h-iØv NmØ-°pSw imkvXmhv sXm´n-∏mƒ `K-h-
™msd S-h-gn-bn¬ Fgp-∂-≈p-∂p. ta°mhp           Xn-tbm-Sp-IqSn-bp≈ ]©m-cnbpw Htc-k-abw S-
t£{X-]-cn-k-cØv 3 aWn-tbmsS ]©-hmZyw Ah-         °p- ∂ Xv Cu S- h - g n- b n- e m- W v . Ccp- h - i Øpw
km- n- ∏ n®v mK- k z- c - Ø ns‚ AI- º - S n- t bmsS  XnI™ Ggv B-Iƒ hoXw, AXnv Ccp-`m-K-
ta°mhv t£{X-Øns‚ Ings° S-I-S∂v Ggv           Øp-ap≈ XnÆ-I-fn-epw, ]cn-k-cØpw mm-`m-K-
B-Itfm-Sp-IqSn ]m≠n-tafw Bcw-`n-°p-∂p. s]cp-
     -                        Øp-n-∂p-ap≈ ]pcp-jm-cw. Sp°v nc-n-c-bmbn
hw t£{X-Øn¬ Cc´-b-∏s‚ ]Sn-™msd S-           ImWp∂ ]¥-߃. ]¥-ßfpsS tim`-bn¬ s]m≥
                                            -
bv°se-Øp-tºmƒ ]m≠n-tafw CS-bv°p-sh®v Hcp
   -                         {]` Xqh∂ s‰n-∏-´-߃. im¥-amb {]Ir-Xn.
nanjw n¿Øp-I-bpw, Ducm-bva-°m¿ Cd-°-°m-        {]Ir-Xnsb {]I-ºw sIm≈n-°p∂ taf-߃!
cpt≠m F∂v aq∂v {]mhiyw hnfn®v tNmZn-°p-∂-        Bdm-´p-]pgimkvXm-hns‚ ]m≠n-bpw, NmØ-°pSw
Xp-amb NSßv S-°p-∂p. At∏mƒ AbvIp∂v `K-         imkvXm-hn-t‚-bpw, DucIw tN¿∏v`K-h-Xn-am-cpsS
hXn tN¿∏v`K-h-Xn-tbm-Sp-IqSn Cd-°-Øn-mbn        ]©m-cn-bpw. Cu Zriym-p-`hw Hcn-°-se-¶nepw


                          - 163 -
- 165 -
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  bqóèfsnejg ùhebMõX ceùlX kfögÿ DbmjceCflx.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  kQkgäfqsT oqMfòª x keCfTãqh¥ f òª x mdYeiõX avëgbez Y©pv~WTx
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  mdkjõX GçeãfjfTgÿleCx. mqbªenRejYtóflveãf SBgÿúgÿ Yibesv
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  aìùlèfvkèx ùhabMfTgaêeW Y©pv~WTx keCfTãqh¥fTgbevgú
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  keCfTãqh¥fTgÿlx GÑfóxë kejõmeíõèfvx Gèccsùl. SBgÿúfh¥x
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  ipbrjszÜ cgkäfw beoõaIeó~ägsë Dkêëfaãesë SBgÿgúgÿ Yibevx
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  jeùlfãfw aìùlèfvg hgJaèsTBgÿgúfTgÿlx . DnRejYtóflveã
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  SnâebqóbgX ckjbfäTgofbmX ceùlceCx lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfsv
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
            ImWn°bnS¬ {][mw
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
    mqbªcXiä oeãkav MjCcÖh¥!
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                    Nn{X-߃°v IS-∏mSv ˛ {]kmZv Icp-a-, tN¿∏v
   Bcm[I¿ hnc{iwJe ¬In BZcn®n´p≠v.
   tafØnv {]mamWyw hln°p∂p. taf{]amWnbmbncp∂ s]cphw A∏pamcmcpsS ]p{X≥.
   hn`mKØns‚ {]amWn. Xr∏qWnØpd, Ccnßme°pS, s]cphw XpSßnb nch[n t£{Xßfn¬
   s]cp-hw Ip´≥am-cm¿ :˛ Ap{KloX IemImc≥. Xriq¿ ]qcØnv ]mdta°mhv
                         Wv. Cu D]-Nm-csØ s]cp-hw ]qc-Øns‚
                         D]-Nmcw sNm√p∂ ImgvN lrZ-bk]r-°m-
                                         - v
                         h-Xn-bp-tSbpw B-Iƒ A`n-ap-Jambn n∂v
                                       -
                         tºmƒ aq∂p-XhW imkvXm-hn-t‚bpw, `K-
                                -
                         bv°p-∂p. hSs° {]Z-£nW hgn-bn-se-Øp-
                         Cc-´-b-∏s {]Z-£n-W-ambn apsº Kan-
                         bn-se-Øp-tºmƒ, Bdm´p]pgimkvXmhv
                         hXn c≠mw {]Z-£n-Wambn sXs° S-
                                    -
                         kzÿm-tØ°v aS-ßp-Ibpw; tN¿∏n¬ `K-
                              -
                         AbvIp∂v`K-hXn hSs° tKm]pcw hgn
                         £n-W-ambn hS-s°--S-bn-se-Øp-tºmƒ,
                         ∂p-≠m-Ipw. `K-hXn-am¿ Cc-´b∏s {]Z-
                                 -     - -
                         Bdm-´p-]pgimkvXmhv Fgp-∂≈n n¬°p-
                         Øp-tºmƒ sXs° tKm]p-cØnp kao]w
                                     -
                         t£{X-Øns‚ sXs° {]Z-£n-Whgn-bn-se-
                                        - -
                         ]n´n-Wn-»wJv hnfn®v sNºStaf-tØmsS s]cp-hw
                         Ign™v sXmSp-Ip-fØnp kao]w H≥]Xp XhW
                                  -
°p-∂Xpamb NS-ßmbn IW-°m-°s∏-Sp-∂p.
               -             tN¿∏v, AbvIp∂v `K-h-Xn-am-cpsS Bdm´v
´-b∏s km£n-n¿Øn tN¿∏v `K-hXnsb £Wn-
  -              -         h--am-W-t√m.
kw-Kataf-bn-te°v AXn-tY-bmb imkvXmhv Cc-
             -            ∂n-√. ]©mcntaf-Øns‚ Cu‰n√w Xs∂ s]cp-
kam-]hpw, AtXm-sSm∏w Bdm´p ]pg-bnse tZh-
   - -                     Ap-`hn-®n-´p-≈hcmcpw AXp ad-°p-sa∂p tXm∂p-
                            -    - -
      Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011


    ]qcw apX¬ ]qcw hsc
    h¿jw Ipdn-bv°p∂ Xr»q¿
                s{]m^: am[-h≥Ip´n
                              a°ƒ' F∂- d n™v tZhs‚
                              D’hw S- Ø p- t ºmƒ D≠m-
                              Ip∂ GI-Xm-t_m-[w, kaq-l-
                              Øns‚       ne- n¬∏npw
                              ∑°pw hne-a-Xn-°m-m-hmØ
                              kw`m- h - - b mWv ¬Ip- ∂ - X v .
                              "k¿hw tZhm¿]Ww' F∂
                              ne- b v ° m- h p- t ºmƒ AXns‚
                              n¿h- l - W - ß - f n¬ Rms∂
                              `mhw ng-en-°n-√. "hkp-ss[h
                              IpSpw- _ Iw' F∂ XXzw
                              Dƒs°m- ≈ m- p≈ a-   ns‚
                              bm- Ø ns‚ BZy Nph- S p- I -
                              fmWv Hmtcm t£{X-tØmSpw
                              Ap-_-‘n®v S-°p∂ D’-h-
                              ߃. AXp- s Im≠p Xs∂-
    a-p-jys‚ kuμ-cy-t_m-[-Øns‚ DZm-Ø-  bmWv D’hw apS-ßp-∂-Xv t£{X-X-´-I-Øns‚
amb Bhn-jv°-c-W-ß-fmWv t£t{Xm-’-h-߃.    Zp¿Z-i-bm-sW∂v ]g-a-°m¿ ]d™p hniz-kn-∏n-®-
hSt° ae-_m-dnse D’-h-ß-fn¬ sXø-Ønpw    Xv. CØcw hnizm-k-ß-fmWv ap-jys Hcp kaq-
a‰p mS≥I-e-Iƒ°pw ¬Ip∂ {]m[myw a[y-    l-Po-hn-bmbn ne-n¿Øp-∂-Xpw.
tI-c-f-Øn¬ s]mXp-th-bn-√. a[y-
tI-c-f-Øn¬ B-Iƒ°pw hmZy-hn-
ti-j-߃°pw shSn-s°-´n-p-amWv
{]m[m- yw.   Chn- s S- Ø s∂
A]q¿Δ-amb Nne ÿe-ß-fn¬
hyXym-k-߃ ImWmw. D{Xmfn
the°v k‘y°v t£{X-]-d-ºn¬
Nne mS≥ Iem-cq-]-߃ FØm-
dp-≠v. a®mSv amam-¶-Ønp B-I-
fn-√. tXmƒØ-≠p-I-fn¬ LSn-∏n®
IpXnc cq]-ß-fmWv AhnsS tZi-
°m- g v N . H∂pIqSn sXt°m´p
t]mbm¬ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ tIaw.
IpXn-cth-e, h≈w-Ifn, Imf-Ifn........
    -     -    -
Aßs ]e-Xpw. Hcp kaqlw apgp-
h≥ H∂ptN¿∂v "Htc tXh-cpsS


                    - 167 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                        BKaw
                                           Bdm´p]pg ]qc-
                                       Øn¬ ]s¶- S p- Ø p- h - c n-
                                       Ibpw Ft¥m Imc- W -
                                       Øm¬       HcpImeØv
                                       AhnsS n∂v njvIm-kn-
                                       X- c m- h p- I bpw sNbv X
                                       Nne       t£{X- ß ƒ
                                       tN¿∂v ]n∂oSv Xr»q¿
                                       ]qcw BtLm- j n®p
                                       XpSßn F∂v Xe-ap-dIƒ  -
                                       ssIamdnh∂ IY ]q¿Æ-
                                       ambpw hniz- k n- ° m≥
                                       {]bm-kap-≠v. Bdm-´p-]pg
                                            -
   ]gb sIm®n cmPysØ {][m- - s ∏´         ]qc-Ønv 14 q‰m-≠n-tesd ]g-°-ap-≠v. Xr»q¿
D’- h - ß - f mWv Bdm- ´ p- ] pg ]qchpw Xr»q¿     ]qc-Ønse apJy-cmb Xncp-h-ºm-Snbpw ]md-ta-
]qc-hpw. H∂nv 1400˛tesd h¿jsØ ]mc-ºcyw;       °mhpw A{Xbpw ]g-°-ap≈ t£{X-ß-fmtWm?
at‰Xntm 200- ˛ - h ¿j- Ø n- t ‚- b pw. c≠pw     Xncp-h-ºm-Snsb kw_-‘n-s®-¶nepw hy‡-ambn
t£t{Xm-’-h-ß-fm-sW-¶nepw Xr»q¿ ]qc-Ønv        ]dbmw˛ Cu t£{X-Ønv 400 h¿j-Øn¬ Xmsg
t£{X- k w- _ - ‘ n- I - f mb NS- ß p- I - t f- ° mƒ  am{Xta ]g-°-ap-≈q. BZyw {ioIrjvW t£{X-
{]m[myw 30 aWn-°q¿ kz¥w X´-I߃ hn´v hS-
                  -         am-bn-cp∂ ChnsS `K-hXnsb {]Xn-jvTn-®Xv ]n∂o-
                                      -
°p-∂m-Ys‚ Aº-e∏dºn¬ Ac-tß-dp∂ tZhn tZh-
         - - -                Sm-Wv. Im®m--∏n≈n C√sØ Sp-ap-‰sØ Icn-
∑msc km£n n¿Øn-s°m-≠p≈ BtLm-j-            ¶¬Øq-Wn¬ Bhm-ln-®n-cp-Øn-bn-cp∂ sImSp-ß-
ß-fm-W.v                       √q¿ AΩ-bmWv ]n∂oSv Xncp-h-ºmSn DÆn-°-
                                     Æs‚ hma-`m-KØv _me-`-
                                     {Z-Imfn (tbm-K-am-b)-bm-b-Xv.
                                     FS-°-f-Øqsc ]m¿∞-km-c-
                                     Yn- b mWv DÆn- I - f n- √ mØ
                                     Im®m--∏≈n C√sØ Zº-
                                     Xn-am-cpsS hnfn-sb-Øp-S¿∂v
                                     Xr»q-sc-Øn-bt∏mƒ DÆn-Ir-
                                              -
                                     jvW-m-b-Xv. A∏m´p Ipdp-
                                     ∏m-fpsS {]m¿∞--sb-Øp-
                                     S¿∂v Xriq-cn-se-Ønb Xncp-
                                     am‘mw Ip∂neΩ- b mWv
                                     ]md- t a- ° mhv `K- h - X n.
                                     Bcw`w apX¬Øs∂ c≠p
                                     t£{X- ß fpw A°m- e Øv
                                     t£{X-{]-th-iØnv Ap-
                                               - -
                                     hm-Z-ap-≠m-bn-cp∂ Xt±-iob
                                     P-ß-fpsS ta¬tm-´-Øn-


                         - 168 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                       tZh- t a- f - b m- h p- ∂ - X n- m-
                                       emWv At∂-Zn-hkw ]qc-
                                       Øn¬ ]s¶- S p- ° mØ
                                       t£{X-ß-fn¬t]mepw
                                       AØm- g - ] qP tcsØ
                                       SØn S-b-S-bv°p-∂-Xv.
                                       sIm®n cmPm-°∑mcpw
                                             -
                                       i‡pw
                                         sIm®n cmPm-°-∑m¿
                                       s]mXpsh Zo¿Lm-bp- p-I-
                                       fmbncp∂p. ]e-t∏mgpw Hcp
                                       alm- c m- P mhv Xos∏- ´ m¬
                                       ]pe- I - g n™v Inco- S - [ m-
                                       cWw sNøp∂ bph- c m-
emWv {]h¿Øn®ph∂-Xv. Bdm-´p-]pg ]qc-Ønv       Pmhv iXm-`n-tj-I-Øn--Sp-sØ-Ønb Bfm-bn-
ap≥Im-e-ß-fn¬ FØn-bn-cp-∂-Xmbn ]d-b-s∏-Sp-      cn°pw F∂p ]d-bp-∂-Xn¬ AXn-i-tbm-‡n-bpsS
∂-hbpw Ct∏mƒ FØp-∂-h-cp-amb t£{X-ß-         Awiw D≠m-Im-sa-¶nepw bph-cm-Pm-°-∑m¿ Inco-
sf√mw ºq-Xn-cn-amtcm mSp-hm-gn-Itfm `cWw      Sm-h-Im-in-I-fm-hp-tºm-tg°pw bphXzw jvS-s∏-´n-
S-Øn-b-h-bm-bn-cp-∂p. A∂v mb¿ kap-Zm-btam     cn-°pw. AXn-sm-c-]-hmZw i‡≥X-ºp-cm-m-bn-
a‰p kap- Z m- b - ß tfm hy‡n- I tfm `cn- ® n- c p∂  cp-∂p. t∂ sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ cmPy-`mcw Gs‰-
t£{X-ßsfm∂pw Bdm-´p-]p-gbn¬ FØn-bn-cp-∂n-
      -            -        SpØ At±lw cmPyØv A-h[n ]cn-jv°m-c߃     -
√. sIm®n cmPyØv ºq-Xn-cn-am-cpsS Ducm-◊-bn-     S-∏m-°n. hS-°p-n∂v h∂v Xt±-io-bsc _p≤n-
ep≈ t£{X- ß - f mWv
]n∂oSv k¿°m- c ns‚
tZhkzwhIp-∏n-s‚bpw
sIm®n tZhkzwt_m¿Un-
s‚bpw `c-W-Øn-em-b-Xv.
mSp-hm-gn-IfpsS Iogn-em-bn-
       -
cp∂ Nne t£{X- ß ƒ
AXp-t]mse n¬°p-Ibpw
sNbvXp. B ne- b n¬
Nn¥n-°p-tºmƒ Xncp-h-ºm-
Snbpw ]md-ta-°mhpw Hgn®v
Ct∏mƒ Xr»q¿ ]qc-Øn¬
]s¶-Sp-°p∂ a‰p t£{X-
߃ Bdm-´p-]pg ]qc-Øn¬
]s¶- S p- Ø n- c p- ∂ n- c n- ° mw.
Bdm-´p-]pg ]qcw tZh-∑m-cp-
tSbpw `qkp-c-∑m-cp-tSbpw
kwK-a-th-Zn-bm-Wv. CØ-c-
Øn¬ Bdm- ´ p- ] pg ]qcw


                        - 169 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                           t£{X-Øn-se-Øm≥
                                           Bcm-[-I¿°p≈
                                           _p≤n-ap´v Xºp-cm≥
                                           a-   n- e m- ° n. Cu
                                           ImSp sh´n-sØ-fn®v
                                           hnim-eamb ssaXm--
                                               -
                                           am-°m≥ i‡≥ Xocp-
                                           am-n-®p. ImSp-sh-´¬
                                           XpS-ßnb ka-bØv
                                           Xs‚ "A—s‚ PS'
                                           sh´p-∂-Xns
                                           tNmZyw sNøm≥ Dd-
                                           ™p-Xp-≈n-h∂ ]md-
                                           ta-°mhv tIma-cØnv-
                                           jvS-s∏-´Xv kz¥w
]-c-ambn Iog-S-°nb ºq-Xn-cn-am¿ kºØpw           inc- m-Wv. Ahn-Nm-cn-X-am-bp-≠mb Cu sIme
AwKo-Im-chpw tSn Hu∂Xyw {]m]n-®-t∏mƒ            Xºp-cms‚ a- ns Gsd thZ-n-∏n-®p.
Ah-cn¬ Hcp henb hn`mKw cmPm-°∑m-sc-t∏mepw   -          tX°n≥ImSv sh´n ssaXm--am-°n-b-t∏mƒ
[n°- c n- ° mpw tNmZyw sNømpw XpS- ß n.          ]p√p-ta-bm≥ ssaXm-sØ-Øp∂ ]ip-°ƒ°v IpSn-
                                          -
i‡≥X-ºp-cmv Cu kao-]w Atcm-N-I-ambn            °m≥ sh≈w nd-bv°m-mbn GXmpw Icn-¶¬
tXm∂n. kº-Øns‚ t]cn-ep≈ [n°m-c-Ønv             sXm´n-Iƒ ssaXm-Øns‚ ]e-`m-KØmbn ÿm]n-
                                        -      -
Adp- X n- h - c p- Ø m≥ {]Xn- ⁄ m- _ - ≤ - m- b - X p-  °m≥ Xºp-cm≥ Xocp-am-n-®p. K-cm-Xn¿Øn°v
t]msebmWv i‡≥ i‡n {]tbm-Kn®p XpS-ßn-            hS°v hnøq¿ `mK-ØmWv I¬sØm-´n-Iƒ Xøm-dm-
b-Xv. ºq-Xncn P∑n-Xz-Øn-s-Xnsc Xºp-cm≥          °n-bn-cp-∂-Xv. hnøq-cn¬ n∂v henb sXm´n-Iƒ
I¿i- - - S - ] - S n- I ƒ kzoI- c n- ® p. tkz—bv ° pw  tX°n≥ImSv ssaXm-Øn-te°v B-IfmWv hen-
                                           -    -
ÿm]nX Xm¬]- c y- ß ƒ°pw- t h≠n A‘- h n-           ®p-sIm≠p h∂n-cp-∂Xv. Xncp-hºmSn t£{X-Øns‚
                                         -    -
izmkw IpØn-h-bv°-s∏´ Hcp P-X-bpsS ho¿∏p-          hS-°p-hiØp sh®v s]s´∂v B-Iƒ ]Wn-ap-S-
                                   -
ap´pw Xºp-cms thZ-n-∏n-®p. Cuiz-c-hn-izm-         °n-b-s{X. ÿe-sØ-Ønb Xºp-cm≥ B-Iƒ
knbpw t£{X-ß-fpsS D∂-a--Øn¬ Xm¬]-cy-            ]Wn-Xp-S¿∂m¬ Po¿Wm-h-ÿ-bn-em-bn-cp∂ Xncp-
ap≈ Bfpw Bbncps∂¶nepw, bp‡n-lo--ß-             h-ºmSn t£{Xw ]pXp°n∏Wn-bm-sa∂p {]m¿∞n-
fmb ]e hnizm-k-ß-tfbpw tNmZyw sNøp-hmpw          ®p. AtXmsS B-Iƒ ]Wn XpS¿∂p. Cu kw`-
FXn¿°mpw Xºp-cm≥ ss[cyw Im´n.               h-tØmsS Xºp-cmv Xncp-hºmSn IÆ-tmSpw `K-
                                            -
                              h-Xn-tbmSpw Hcp {]tXyI A`n-n-thiw tXm∂n.
tIma-c-Øns‚ Xe-t]mb IY
    i‡≥ Xºp-cm≥ `c-W-am-cw-`n® ImeØv
                              inh-]p-chpw ]qchpw
hS-°p-∂m-Y≥ t£{X-Ønp Np‰pw hen-sbmcp              hS-°p-∂mYt£{Xhpw tX°n≥ImSv ssaXm-
ImSp-≠m-bn-cp-∂p. tbmKm-Xn-cn-∏m-Sp-am¿ h[-in-       hpw tI{μ-am°n Xr»q¿ Kcw kwhn-[mw
£°p hn[n-®-hsc hS-°p-∂mY t£{X-Øns‚             sNøm≥ Xpn™ Xºp-cm≥ mSns‚ JymXn ]pd-
sXt° tKm]pcw IS-Øn-hn-´m¬ Ah¿ Xncn-®p-h-          tØ-°-dn-bm≥ klm-b-I-amb Hcp hm¿jnI-˛-kmw-
cm-dn-√. ImSn--IsØ AKm-[-amb Ipf-Øn-te°v          kvIm-cn-tIm-’hw ssaXmw tI{μo-I-cn®v S-
Ahsc X≈m-dmWv ]Xn-hv. h-Øn-p-≈n-eqsS           Øm≥ Xocp-am-n-®p. Hcp’-h-Ønv c≠v hn`m-K-


                            - 170 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                        t∏mƒ i‡s I≠v
                                        X߃°p-≠mb am-
                                        t°-Sns‚ IY-b-dn-bn-
                                        ®p. Ah- c psS am-
                                        t°Sv Xo¿°p-∂-tXm-
                                        sSm∏w s]cp-h-sØ
                                        A[n-Im-cn-I-tfm-Sp≈
                                        Xm°o- X p- I q- S n- b mbn
                                        Xºp-cm≥ B t£{X-
                                        ßsf Xr»q¿ ]qc-
                                        Øn¬ Dƒs∏- S p- Ø n.
                                        AtXm- S p- I qSn apJy
                                        ]¶m-fn-I-fmb Xncp-h-
                                        ºm-Sn°pw ]md-ta-°m-
                                        hnpw ]pdsa K- c -
                                        Ønse Xs∂ sNºq-
                                        °mhv `K- h - X nbpw
                                        Kc {]m¥- Ø nse
                                        Imc-ap-°v, Aøt¥mƒ,
                                        emeq¿Im-hv, Nqc-s°m-
°m¿ XΩn¬ a’-c-ap-≠m-bm¬ D’-h-Øns‚        ´p-Im-hv, ssX-e-°mhv F∂nhnSß-fnse `K-h-Xn-
kuμcyw h¿≤n-°p-sa∂v Iem-a¿Ω-⁄≥ IqSn-       amcpw IWn-aw-K-ew, ]t-°w-]≈n imkvXm-°-
bmb Xºp-cmv Adn-bm-am-bn-cp-∂p. K-c-Øn¬    ∑mcpw ]qc-Øns‚ ]¶m-fn-I-fm-bn. Xr»q¿ ]qcw
ºq-Xn-cn-am-cpsS `c-W-Øn-e-√m-Xn-cp∂ c≠v    as‰mcp tZh-ta-fbm-bn. Fgp-∂≈n∏p ka-bßfpsS
                                  -       -       - -
t£{X߃ XΩn-ep≈ a’-c-ambn ]qc-Ønv        {]tXy- I - X - s Im≠pw coXn- s Im≠pw NS- ß p-
cq]w ¬Im≥ Xºp-cm≥ Xocp-am-n-®Xpw CXp-     IƒsIm≠pw AXym-I¿j-hp-am-bn. [zPm[n D’-
sIm-≠m-Wv. c≠p X´-I-ß-fmbn K-csØ Xncn®v     h-ßfn¬ sshZn-I®Sßp-Iƒ Gsd-bmWv; ]S-lmZn
                            -       - - -
X´-I-{]-am-Wn-amsc hnfn-∏n®v ]qcw S-Øm-p≈   D’-h-߃°v kwLm-S-I-cpsS atm-[¿Ω-a-p-k-
n¿t±-i-߃ ¬IpI am{X-a√ CS-bv°nsS Ccp-     cn®v IqSp-X¬ BtLm-j-]-cn-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n-
Iq-´-tcbpw hnfn®v Hcp°-ß-fpsS ]ptcm-KXn Dd-   °m-m-Ipw. AXp-sIm-≠m-bn-cn-°Ww Xncp-h-ºm-
∏m°n hmin Iq´mpw Xºp-cm≥ {i≤n-®n-cp-∂p.     Sn-˛-]m-d-ta-°mhv `K-h-Xn-am-cpsS a’-c-ambn Xºp-
s]cp-hw {Kma-Ønse {]_-e-cmb Nne ºq-Xn-     cm≥ Xr»q¿ ]qcw hn`m-hw sNbvX-Xv. AtX-k-
cn-am¿ i‡-s-Xnsc kmaq-Xn-cn-tbmSv Iqdv {]Jym-  abw Xncp-h-ºmSn DÆn-Ir-jvW-n-ep-≠m-bn-cp∂
]n-®n-cp-∂p. i‡-tmSp hnt[-b-Xz-ap-≠m-bn-cp-∂-  `‡n-bmbncn°Ww Xncp-h-ºmSn `K-h-Xn-bpsS
h¿ `cn-®n-cp∂ Xr»q¿ t£{X-ßsf Bdm-´p-]p-g-    XnSºv sh°p∂ tIme-Øn¬ {ioIr-jvW-cq-]-
bn¬ n∂pw hne-°m-p-≠mb Hcp t{]c-I-tlXp     Ønpw ÿmw ¬Im≥ t{]c-I-am-b-Xv. i‡≥
CXm-bn-cn-°-Ww. Bdm-´p-]p-g-bn¬ n∂p≈ ]pd-    Xºp-cm≥ Bcw-`n® Xr»q¿ ]qc-Øn¬ Xncp-h-ºm-
Øm-°-ens‚ am-t°Sv kzbw ISn-®n-d°n Ign-     Sn-˛]m-dta-°mhv a’cw Nne-t∏mƒ A]-ISIcamb
                           -  -                 - - - -
™n-cp∂ Xriq¿ `mKsØ t£{Xm-[n-Im-cn-Iƒ,      hmin-bmbn Xocp-∂Xv I≠-t∏mƒ ]n∂oSp h∂
Xr»q-cn¬ c≠p t£{X-ß-fpsS a’-c-ambn Hcp      sIm®n cmPm-°-∑m¿ Fgp-∂-≈n-∏p-I-fpsS kabw,
]qcw XpS-ßm-p≈ Xocp-am-sØ Ipdn-®-dn-™-     B-I-fpsS FÆw, shSn-s°´v F∂n-h-bn-se√mw                      - 171 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

hy‡- a mb     nb-
{¥Ww G¿s∏-Sp-Øn.
nb- { ¥- W - ß ƒ ]qc-
Øns‚ ta∑-h¿≤n-∏n-
°pI F∂ Dt±- i -
tØmsS am{X-am-bn-cp-
∂p. B nb- { ¥- W -
߃ Ap-k-cn-®p≈
coXn- b m- W v C∂pw
Xr»q¿ ]qc- Ø n¬
Ap-h¿Øn-®p-h-cp-∂-
Xv. ka- b - Ø nepw
BNm-cßfnepw Nn´-I-
    - -
fn-ep-ap≈ A®-S°hpw
         -
ImgvN-I-fpsS ta∑-bp-
amWv Xr»q¿ ]qc-
Ønv A¥m- c mjv { S
{]ikvXn tSn-s°m-Sp-Ø-Xv.               ]qcw Znhkw cmhnse Ggp aWn-tbmsS
   Xr»q¿ ]qc-Ønp BIm-hp-∂Xpw Acp-Xm-    IWn-aw-Kew imkvXmhv ]qc-∏-d-ºn-se-Øp-tºmƒ
ØXpw Bb Imcy- ß ƒ i‡≥Xºp- c mpw        Bcw-`n-°p∂ i_vZ-a-[p-cn-a-bp-tSbpw h¿W-ß-fp-
]pdsI h∂ cmPm-°-∑m-cp-amWv nP-s∏-Sp-Øn-b-   tSbpw KP-tLmj bm{X-I-fp-tSbpw BIm-i-sØ-
                        cn-bp∂ i_vZ-h¿W {]]-©-Øn-t‚bpw D’hw
Xv. CXp-{]-Imcw 15 B-Isf Fgp-∂-≈n-°m-p≈
                        ]nt‰∂v Xncp-h-ºm-Sn-˛-]m-d-ta-°mhv `K-h-Xn-am-cpsS
Ah-Imiw Xncp-hºm-Sn°pw ]md-ta-°m-hnpw am{X-
         -
                        ]I¬∏q- c - t ØmsS kam- ] n- ° p- t ºmƒ Kcw
am-Wv. a‰p-≈-h-cpsS ]c-am-h[n B-I-fpsS FÆw
                        BÀm-Z-Øn-an¿∏ns‚ 30 aWn-°q-dp-Iƒ ]n∂n-Sp-∂p.
14 BWv. Xncp-h-ºm-Sn°v ]gb S-°m-hn¬ aT-
                        Xncp-h-ºm-Sn-bpsS aT-Øn¬hc-hns‚ ]©-hmZy
Ønp ap∂nepw Sp-hn-emepw mbv°-m-enepw
                        a{¥-[z-n-Ifpw, ]md-ta-°m-hns‚ Ce-™n-Ødtafw - -
]¥-ep-Iƒ Db¿Ømw; ]md-ta-°m-hnv aWn-I-WvT-
                        s]mgn-°p∂ QwIm-chpw, Ccp-tZ-hn-am-cp-tSbpw IqSn-
m-en-epw. tXmc-W-߃ XpS-ßn-b-hbpw Cu c≠v
                        °mgvN ka-bsØ IpS-am-‰-Øn¬ I≠ h¿Æ-
hn`m-K-߃t° Db¿Øm-m-hq. shSn-s°´v Xncp-
                        ßfpw, ]qcw cm{Xn-bpsS A¥y-bm-a-ß-fn¬ BIm-
h-ºm-Sn°pw ]md-ta-°m-hnpw am{Xw. ]n‰-∂m-fsØ
                        iØp nd™ h¿Æ Nn{X-ßfpw Hm¿Øp-sIm≠v
]I¬ ]qchpw Ah¿°p-am-{Xta ]mSq. a‰p-≈h¿°v -
                        ]qc-°-º-°m¿ hnS-]-d-b-env km£yw hln®v Dd-
]qc-∏-d-ºn¬ Hcp IXn--t]mepw ]mSn-√. IXn
                        °-®-S-thm-sS, kzKr-l-ßfnte°v aS-ßp-tºmƒ a-
shbv°m≥ Ap-hm-Z-ap-s≠-¶nepw Hch-k-c-Øn¬
                         n¬ Ipdn-bv°p∂p ˛ ASpØ h¿jsØ ]qcw
101-˛¬ IqSp-X¬ hø. Aan-´p-Iƒ 10 ne-bn¬ IqSp-
                        taSw....... Xnø-Xn. AsX Xriq¿°m-cpsS h¿jw
X¬ hø F∂nhbmWv Ah-bn¬ apJy-am-b-h.
                        ]qcw apX¬ ]qcw hscbmWv.


         s{]m^: am[- h ≥Ip´n : dn´. tImtfPv A[ym- ] - I ≥. XnI™ Iem- k v t - l n.
         Xncp-h-ºmSn tZhkzw {]kn-U‚v.
                      - 172 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
     Kpcp-hm-bq¿ D’hw
                   Kpcp, Kpcp-hm-bq¿
BNmcy X]- m-                               hn`hkar- ≤ - h p- a mb
avmb                                  kZybpw a‰pw {]tXyIw
Pt] nb-ta-N                              {it≤- b - a m- W v . C{]-
D’-th--∂-Zm-t                             Imcw kakv X LS- I -
t£{X-hr-≤nkvXp                              ßfpw ka¿∞hpw
]©[                                   kar-≤hp-ambn ka-z-bn-
                                         -
   BNmcy njvT,                            bv ° - s ∏- S p- ∂ p- s h- ∂ Xv
thZ P]w, nb-X-amb                            Kpcp- h m- b q¿ D’- h -
nXy-n-Zm-w, D’-hw,                          Øns‚ khn-ti-j-X-X-
A∂- Z mw       F∂o                        s∂-bm-Wv.
A©p LS-I-ß-fs{X                            ""DZvkq-tX-l¿jw
t£{Xm- ` n- h r- ≤ nbv ° v                    CXn D’hw'' F∂m-
nZm-w. Xm]-k-Xp-ey-                       Wt√m {]am-Ww. AXm-
cmb BNm- c y- ∑ m¿,                        bXv P-a-- p-I-fn¬
AXn-n-jv°¿j-X-tbm-                        B-μsØ Pn-∏n-°p-
sS-bp≈ ]cn-ip-≤nbpw                        ∂Xv      D’hw
{hX-n-jvT-bpw,                          F∂¿∞w. D’- h -
Xm{¥nI hn[n-b-p-k-cn-                      Øn¬ ]s¶-Sp-°p-hm≥
®p≈ {Inbm- h n- t i- j -                     th≠n FhnsS ns∂m-
ßfpw th≠-Xp-t]mse                         s°tbm h∂-h¿, ]e
Ap- j v T n- ® p- h - c p- ∂ p.                 tZi- ° m¿, ]e `mj-
nXyhpw thZ- P - ] w,                       °m¿, ]e {]mb-°m¿,
amk-t¥mdpw apd-P-]w,                       `n∂-amb {]Ir-X-°m¿,
D’- h m- Z n- Z n- - ß - f n¬                  hyXyÿ kz`m-h-°m¿.
hnti-jn®pw Iq´p-ap-dbpw a‰p-ambn thZ-]m-cm-bWw  AXp-sIm≠p Ah¿ Gh¿°pw Ap-tbm-Py-amb
apg-ßn-tIƒ°p-∂p. BZn-i-¶-cm-Nm-cy-kzmanIfm¬   C- ß ƒ°v hI ¬In- s Im≠p≈- X m- b n- c n-
kwhn-[mw sNø-s∏´ nXy-n-Zm--ßfpw BNm-     bv°Ww D’-h-Øns‚ LS-I-߃.
cm-p-jvTm--ßfpw B≠p hnti-j-ßfpw AtX-]-        tIc-f-Ønse D’-h-ßsf k{º-Zmbt`Z-
Sn-Xs∂ XpS-cp-∂p. D’-hmZn B≠p hnti-j-߃     ߃°-p-k-cn®v kmam-y-ambpw aq∂mbn Xcw
h¿jw-tXmdpw ]q¿Δm-[nIw `‡n{i≤-tbmSpw       -Xn-cn-°mw. A¶p-cm-Zn, [zPm-Zn, ]S-lm-Zn. BZyw
IrXy-n-jvT-tbmSpw sshhn-[y-am¿∂ ]cn-]m-Sn-I-  apf-bn-S¬, AXnptijw sImSn-tb‰w XpS-ßnb
tfmSpIqSn BtLm-jn-°-s∏-Sp-∂p.          NS-ßp-Iƒ S-Øp-∂Xv A¶p-cm-Zn. sImSn-tb-‰-
   t£{Xw Du´p-]p-c-bn¬ nXyhpw c≠p-t-    Ønp tijw apf-bn-S¬ NS-ßp-Iƒ Bcw-`n-°p-
chpw {]kmZDu´p (A∂Zmw) S-∂p-h-cp-∂p-s≠-    ∂Xv [zPm-Zn. Ch- c-≠n¬ n∂pw hyXy-ÿ-am-bn,
¶nepw B≠p-hn-ti-j-ß-fm-Ip-tºmƒ hn]p-ehpw     Xm{¥nI I¿Ω-߃°v {]k‡n C√m-sX-bp≈


                      - 173 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                   Kpcp- h m- b q¿ t£{X- Ø n- e p-
                                   ≠mb h≥ A·n- _ m[sb
                                   XpS¿∂v 1972 apX¬ F√m-
                                   h¿jhpw apS-ßmsX D’-h-
                                   Øns‚ apt∂m-Sn-bmbn kl-
                                   {k-I-eiw S-Øn-h-cp-∂p≠v.
                                   IeiNS-ßp-Iƒ XpS-ßp-∂Xp
                                   apX¬ D’hw sImSn Cd-ßp-
                                   ∂- X p- h sc     kz¿Æw
                                   sIm≠p≈ ]qPm ]m{X-ßfpw
                                   lhn- p-]m-en-I-bpw, Dcp-fnbpw
                                   a‰pamWv D]-tbm-Kn-bv°p-∂-Xv.
                                   kmamyw k¶o¿Æhpw ka-{K-
                                   hp-amb kl-{k-I-ei NS-ßp-
                                   Iƒ      t£{X- ˛ - h n- { Kl
                                   ssNXyh¿≤--hnpw sFiz-
                                   cymZn A`n-hr-≤n-Iƒ°pw khn-
sImSn-tb-‰hpw ]e Znh-k-ß-fnepw Bdm-´n-m-     ti-j-am-Wv. D’hw sImSn-tb-‰-Øns‚ Xte-Zn-
bp≈ Fgp-∂-≈n∏pw, ]qcw ]pd-∏mSpw a‰p-ambn      hkw kl{kIe-ihpw {_“-I-e-ihpw A`n-
]m≠n-tafw apX-emb hmZy-tLm-j-߃°v apJy       tjIw S-°p∂ hn[-Øn-emWv Ie-i-®-S-ßp-Iƒ
{]m[myw ¬Ip∂ D’-h-ßsf ]S-lm-Zn-bn¬        {Iao-I-cn®p hcp-∂-Xv.
Dƒs∏-Sp-Ømw. CXn¬ Kpcp-hm-bq¿ D’hw A¶p-          D’hw H∂mw Znh-k-amb sImSn-tb‰wmƒ
cm-Zn-bm-bn-´mWv S-∂p-h-cp-∂-Xv.         D®-]qP hsc-bp≈ NS-ßp-Iƒ km[m-cW Znh-
   Ipw`-am-k-Ønse ]qbw £{Xw cm{Xn       ksØ t]mse Xs∂- b m- W v . F∂m¬ A∂p
hcp∂ kpZn--Øn-emWv Kpcp-hm-bq¿ sImSn-tb-‰w.    cmhnse “B-bn-√mØ iothen”bpw, D®°v Ing-
CXnv HcmgvN apºp-Xs∂ Ie-i-Øn-∂m-bp≈        s°- -S-bnse aRvP-fm¬Ød-bn¬n-∂p≈ “B-
BNm-cy-h-c-Ww, ip≤n-I¿Ω-߃, tlmam-Zn-Iƒ      tbm´”hpw {]tXyIw {it≤-b-am-Wv. Hcp sFXn-
apX-emb Xm{¥nI NS-ßp-Iƒ Bcw-`n-bv°pw.       ly-hp-ambn _‘-s∏-´-Xm-Ws{X CXns‚ IY.
t£{Xw hmXn¬amS-Øn¬ Pzen-bv°p∂ tlma-        ]≠p ]≠v Kpcp- h m- b q¿ t£{Xw C∂- s Ø-
Ip-WvU-ßfpw, IqØ-º-e-Øn¬ Ae-¶-cn®v ]fl-       t]mse Hcp alm-t£-{X-ambn Adn-b-s∏-Sm-Xn-cp-
an´v hnhn[ {Zhy-߃ nd-®p- sh®v ]qPn® 26      ∂-Im-e-Øv, Kpcp-hm-bq¿ tZh-kz-Ønv kz¥-ambn
kz¿Æ IpS-ßfpw 974 sh≈n-°p-S-ßfpw IqSmsX      B-sbm∂pw C√m-bn-cp-∂p-hs{X. D’hw H∂mw
Ipwt`-i≥, I¿°cn apX-em-b-h-tbmSpw IqSn hmZy-    Znhkw cmhnesØ iothen B-bn-√msX Xs∂
tLm-j-ß-tfmsS henb kz¿Æ-°p-S-Øn¬ {_“-       S-∂p. “B-bn-√mØ ioth-en-t]mse” F∂
I-eiw Fgp-∂-≈n®v D®∏qPbv°p apºmbn `K-       D]a ΩpsS m´n¬ Ft¥m Nne t]mcm-bva-bpsS
hmv A`n- t jIw sNøp- t ºmƒ AXp- I ≠p       ]cymbw IqSn-bm-W-t√m. (CXns‚ Hm¿Ω-bv°m-
sXmgm≥ XSn-®p-Iq-Sp∂ `‡-P--Øn-c-°pw Ap-     bn-´m-Ws{X C∂v 65 B-I-fp-s≠-¶nepw D’hw
`-hhpw Ah¿Æ-obw Xs∂. CXn-s‚-sb√mw         H∂mw Znhkw cmhn- e sØ ioth- e n°v B
hn]p- e hpw n¿t√m- ` - h p- a mb Hcp- ° - ß fpw  -]-Xn-hn-√.) CXn¬ IpWvTnX-cmb `‡-∑m¿ `K-
njv°¿j-Xbpw Kuc-hhpw a‰pw I≠m¬ Hcp        hm-tm-Sp-- Xs∂ k¶Sw ]d-™p. B-{]-nbpw
bmKkam- - a mb b⁄- i m- e - b mtWm F∂p      `‡-h-’-e-p-amb `K-hmpw CXv Ak-ly-ambn
tXm∂n-t]m-Ipw. 1970 hw-_¿ 29-˛mw XobXn cm{Xn   tXm∂n. ]≠v ]memgnaYw Ign™v tamln-n-


                       - 174 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                    B-Iƒ t£{XsØ e£y-am-
                                    °n- s Im≠v Hm´w XpS- ß pw.
                                    Bthiw Ae-X-√p∂ B¿∏p-
                                    hn-fn-I-fp-ambn AtIw t]¿
                                    AXnp ]n∂mse HmSpw.
                                    G‰hpw ap∂n¬ HmSn-sbØn
                                    Ings° tKm]p-c-I-hmSw BZyw
                                    IS∂v t£{X-Øn-te°v {]th-
                                    in-°p∂ Bsb amcm¿ iwJp
                                    hnfn®v kzoI-cn-°pw. XpS¿∂v
                                    t£{X aXn¬°- I - t Ø°v
                                    {]th-in-°p∂ B-Iƒ F√mw
                                    aXn¬°-IØv Ggp-{]-Z-£nWw
thjw ]q≠v KPm--s‚ ]nXm-hmb {io]-c-ta-      HmSn sImSn-acØnp ap∂n-seØn Kpcp-hm-bq-c∏s
                                - -               -
iz-cs-t]mepw Cu temIw apgp-h≥ HmSn-∏n® Kpcp-
  -                       hW-ßp-∂-tXmsS B-tbm-´-N-Sßv kam-]n-°pw.
hm-bq-c-∏-pt≠m GXmpw B-Isf BI¿jn-       t£{X-Øn-ItØ°v sIm≠p-hcp-hm≥ _p≤n-ap-
                                - -           -
°p-hm≥ {]bmkw? F¥n-[nIw ]d-bp-∂p, A∂p-
            -             ´p≈ B-Isf Ing-s°-tKm-]p-cØnp ]pd-Øp-hsc
                                           -
®°v aq∂p aWn-bm-b-t∏mƒ Aß-Ise Xr°-Wm-       sIm≠p-h∂v sXmgp-hn®v sIm≠p-t]m-Ipw. B-tbm-
a-Xn-eIw F∂ t]cn¬ ]≠p Adn-b-s∏-´n-cp∂       ´-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-hm≥ Ap-tbm-Py-amb B-I-
(C∂v Cu t£{Xw C√ F∂m-W-dn-hv) Hcp alm       fpsS km≤y-Xm-]´n-Ibn¬ Dƒs∏-Sp-tØ≠ B-
                                    - -
t£{X- Ø nse    D’hw    Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ n-  Isf t£{X-Sbn¬ sh®v dp-s°-Sp-∏n-eqsS n›-
                                  - -
mbn Igp-Øn¬ IpS-a-Wn-Ifpw sI´n n¿Øn-bn-     bn-°p∂ kº-Zmbw Cu ASp-ØIm-eØp Bcw-`n--  -
cp∂ B-Iƒ Iq´-tØmsS HmSn-h∂v Kpcp-hm-bq¿     ®n-´p-≠v. C{]-Imcw S-°p∂ B-tbm-´Øn¬ hnP- -
t£{X aXn¬°- I Øv nc∂p n∂p- h - s {X.      bn®v H∂mw ÿm-sØ-Øp∂ Bsb D’hw
CXns‚ kvac-W-°m-bn-´mWv Kpcp-hm-bq¿ D’hw     Ign-bp-∂Xp-hsc t£{X-Øn¬ n∂v ]pd-tØ°v
                              -
sImSn-tb‰ Znhkw D®bv°v aq∂p aWn°v Ing-      sIm≠pt]m-ImsX ioth-en, {io`q-X-_en F∂n-
s°--S-bnse aRvP-fm¬Ød-bn¬ n∂v t£{X-       h°v Fgp-∂-≈n-°p-Ibpw {]tXyI ]cn-K-W
Øn-te-°p≈ B-tbm´w F∂ NSßv S-∂p-h-        ¬Ip-Ibpw ]Xn-hp≠v.
cp-∂-Xv.                        A∂v k‘ybv°v Zo]m-cm-[--°p-tijw
   A∂p-®°v t£{X-Ønse sImSn-a-c-Ød       D’-h-Øns‚ Xm{¥nI NS-ßp-Iƒ Bcw-`n-°pw.
]Øp-Im-c≥ hmcn-b¿ ASn-®p-X-fn®v Acn-amhv     t£{Xw Ducm-f≥ a√n-t»cn ºq-Xncn t£{Xw
AWn™v, ne-hn-f°v IØn-®p-sh®v nd-]-d-sNm-    X{¥n tN∂mkv ºq-Xn-cn-∏m-Snv Iqdbpw ]hn-
cn™v Hcp-°n-hvbv°p-∂p. B-Iƒ°v Igp-Øn¬      {Xhpw ¬In-s°m≠v BNmcy hcWw S-Øp-
sI´m-p≈ IpS-aWname-Iƒ Acn-am-h-Wn-™-       ∂p. ]ns∂ me-º-e-Øn--IØv aWn-°n-W-dnp
Xns‚ apI-fn¬ sIm≠p-h-∂p-sh-bv°pw. t£{X-      kao-]-ap≈ apf-b-d-bn¬ Xm{¥nI hn[n-b-p-k-cn®v
Ønse mgn-I-aWn aq∂-Sn-®m¬ ]mc-ºcy Ah-      12 Xcw [my-߃ [-hc (s-√v), Aa-c, apXn-c,
Im-in-bmb I≠n-bq¿ ]´Øv ºo-i≥ IpS-a-Wn-      Xphc (]-b¿), sNdp-]-b¿, h≥]-b¿, bhw, Xn,
°q-´-߃ FSpØv amtZ-ºm´v ºym¿°v sImSp-      Nma, F≈v, ISp-Iv, Dgp∂v] CS-I-e¿Øn tN¿Øv
°pw. At±lw AXv AXmXv B- ° m¿°pw         BZyw ]menepw ]ns∂ sh≈-Ønepw Igp-In-sb-
ssIam-dpw. Ah¿ AXpw FSpØv HmSn-sIm≠v       SpØv sh≈n-sIm-≠p≈ 16 ]men-I-I-fn¬ hnXdn
aRvP- f m¬ Xd- b n¬ A£- a - c mbn ImØp-      apf-]qP n¿Δ-ln-°p-∂-tXmsS D’-h-Ønv apf-
n¬°p∂ B-I-fpsS Igp-Øn¬ sI´p-∂-tXmsS       bn-S¬ NSßv S-°p-∂p. XpS¿∂p≈ Znh-k-ß-


                       - 175 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                    en- ° p- a p- º mbn me- º - e -
                                    Ønp Np‰pw {]tXy-I-ÿm-
                                    -ß-fn¬ t£{Xw HmXn-Iy-
                                    ∑m¿ {]tXyIw ]qP- I ƒ
                                    SØn Zn°p- s Im- S n- I ƒ
                                    ÿm]n- ° p- ∂ p. D’- h -
                                    Øns‚ ]cn-]m-eNpa-Xe
                                    AjvSZn-Iv]m-e∑msc Gev]n-
                                        -     -
                                    °p∂ NS-ßm-Ws{X CXv.
                                    AXn-p-tijw ioth-en°v
                                    Fgp-∂-≈n-°p-I-bm-bn.
                                    aWvU-e-°m-e-amb
                                    hr›nIamk-Øn¬ I≠p-h-
                                    cp∂ CSp- X p- S n, hocmWw
                                    F∂o hmZy- h n- t i- j - ß ƒ
                                    D’- h - ° m- e sØ ioth-
                                    en°pw ]Xn-hp-≠v. aWvU-e-
                                    °m-eØv cmhn-tebpw cm{Xn-
                                    bntebpw ioth- e n- ° mWv
fn¬ nXyhpw aq∂p tcw a™ƒ-s∏mSn hnXdn      A©p {]Z-£n-W-sa-¶n¬ D’-h-°m-eØv D®-
{XnIme]qP S-Øp-∂p. Cu apf-Iƒ D’hw 9˛mw     bv°pw cm{Xn-bnepw ioth-en-°mWv A©p {]Z-
Znhkw ]≈n-th´mƒ cm{Xn a-kvImc aWvU-      £nWw F∂ {]tXy- I - X - b p- ≈ Xv . taf{]Z-
]-Øn¬ `K-hms‚ ]≈n-°p-dp-∏n-p-Np‰pw Ae-¶-    £nWØnp ap∂n¬ h¿Æ-ØgIƒ, kqcy-adIƒ, - -     - -
cn-®psh®v Im-Omb krjvSn-b°p-Ibpw, ASpØ
        -      v          sImSn-°q-d-Iƒ apX-emb cmP-Iob Nn”-ß-tfm-Sp-
Znhkw cmhnse apf-{]-km-Z-ambn `‡-P--߃°v    Iq-Snb ImgvN»o-then D’-h°m-eØpam{Xw I≠p-
                                -       -
hnX-cWw sNøp-Ibpw ]Xn-hp-≠v.          h-cp∂ khn-ti-j-X-bm-Wv. aq∂p-t-chpw hnkvX-
   apf-bn-S¬ Ign-™m¬ DS≥Xs∂ sImSn-]qP    cn-®p≈ taf-tØm-Sp-Iq-Snb Fgp-∂-≈n∏v B_m-e-
SØn kz¿Æ[zP-Ønse Kcp-U-hm-l-sØ        hr≤w P-߃°pw B-μ-Zm-b-I-am-Wv. cmhn-
                        esØ iothen Ign-™m¬ ]ns∂ ]me-`n-tj-
Bhm-ln®v X{¥n--ºq-Xn-cn-∏mSv sImSn-tb-‰w S-
                        Iw, h-Iw, ]¥o-cSn]qP apX-em-b-h-bm-Wv. AXn-
Øp-∂p. AXn-p-tijw AØm-g-∏q-P, {io`q-X-_-
                        p-tijw {io`q-X-_en Fgp-∂-≈n-®p, me-º-e-
en-tbm-Sp-Iq-Snb sImSn-∏p-dØp hnf°v F∂nh
                        Øn--IØp sX°p-h-iØv k]vX-am-Xr-°ƒ°v
Ign™v S AS-°p-∂p. km[m-cW Znh-k-ß-fn¬
                        lhn- p- Xq-hp-tºmƒ Ae-¶-cn® kz¿Æ ]gp-°m-
AØm-g-»o-th-en°p tijw cm{Xn- S AS-bv°p-
                        a- W v U - ] - Ø n¬ `K- h ms Fgp- ∂ - ≈ n- ® p- s h®v
∂-Xn-p-sXm-´p-ap-ºmbn S-Øp∂ “Xr∏pI” F∂
                        ImWn°-b¿∏n®v sXmgp-hm≥ `‡-P--Øn-c°v
NSßv D’- h - ° m- e Øv ]Xn- h n- √ . F∂m¬
                        Ap-`-h-s∏-Sp-∂p. ]I¬ {io`q-X-_-enbpw D’-h-
X’abw Ings° B-s°m-´n-en-¬ amcm¿ iwJp-
                        °m-eØp am{Xw I≠p-h-cp∂ khn-ti-j-X-bm-Wv.
hn-fn®v ASpØ Znh-ksØ D’hw Adn-bn∏v
                        {io`q-X-_en me-º-e-Øn--IsØ NS-ßp-Iƒ
NSßv S-Øp-∂p. CXv D’-h-°m-eØv am{Xw
                        Ign-™v ]pd-tØ°v IS∂v aXn¬°-IØv B-∏p-
]Xn-hp≈ NS-ßm-Wv.                dØv aq∂p {]Z-£nWhpw Ign-™v mem-asØ
   ASpØ Znh-k-amb D’hw c≠mwmƒ        io{L-_en Hm´-{]-Z-£n-W-Ønv B_m-e-hr≤w
cmhnse Dj-∏qP hsc-bp≈ NS-ßp-Iƒ km[m-      P-ßfpw Bth-i-]q¿Δw IqsS HmSp-∂p. AXn-p-
cW Znh-k-tØ-Xp-t]mse Xs∂ Ign™v ioth-      tijw {io`qX_en AI-tØ°v Fgp-∂-≈n-®m¬


                      - 176 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

h-Iw, D®-]qP F∂nh Ign™v S AS-°p-∂p.      ]-‰v, Ipg¬]‰v F∂n-h-°p-tijw ho≠p-samcp
   D’-h°m-eØv D®bv°pw ImgvN»o-th-en-bp-
       -             -    ]mWn {]Z-£nWw Ign™v hnf-°nv Fgp-∂-≈n-
≈-Xn-m¬ D®°v aq∂p-a-Wn-tbmsS S-Xp-d∂v     °p-I-bm-bn. D’-h-m-fp-I-fnse Fgp-∂-≈n-∏p-
ioth-en°v Fgp-∂-≈n°pw. aq∂p ]mWn-{]-Z-£n-    Iƒ°p-am{Xw ]Xn-hp≈ IpS-a-Wn-am-ebpw ]´p-I-
Whpw ]ns∂ taf-{]-Z-£n-Whpw Ign™v sshIp-     bdpw Igp-Øn-e-Wn-™v, s‰n-∏´w sI´n ]´p-Ip-
t∂cw Bdp- a - W n- t bmsS AI- t Ø°v Fgp- ∂ -  Sbpw Be-h-´-ßfpw sh¨Nm-a-c-ß-fp-ambn AWn-
≈n°pw. XpS¿∂v kqcym-kvX-abka-bØv Zo]m-     n-c-°p∂ KP-ho-c-∑m-cn¬ Sp-hnse B-∏p-dØv
cm-[-bpw, cm{Xn AØm-g-]q-Pbpw Ign™v cm{Xn-   `K-hms‚ tImew Ib‰n Fgp-∂-≈n-°p-tºmƒ
bnse {io`q-X_en°v Fgp-∂≈n-°p-Ibm-bn. {io`q-
        - -     -    -     AXnp ap∂n¬ amcm-cpsS sIm´n-∏mSn tkh
X-_-en-bpsS NS-ßp-I-tfmSp IqSnb mep {]Z-£n-  SØn tNßn-e-bn¬ Xmfw ]nSn-®p-sIm≠v CS-
W-Ønp tijw ]mWn-sIm´n {]Z-£n-W-am-bn-     °bpw mZ-kz-chpw iwJ-[z-nbpw tN¿∂p≈
h∂v hSs° S-∏p-c-bn¬ Ae-¶-cn® ]gp°m       mZka-zbw s]bvXn-d-ßp-tºmƒ Np‰-º-e-Ønp
aWvU-]-Øn¬ `K-hms Fgp-∂-≈n®p sh°p-∂p.     Np‰p-ap≈ Nncm-Xp-hn-f-°p-I-fnse Zo]-m-f-߃
AtXmsS Xmb-ºI sIm´n-Øp-S-ßpw. XpS°w Hcp     kz¿Æ{]` hmcn hnX-dp-tºmƒ, Aym-Zr-ihpw
Ip´n-Øm-b-º-Ibpw, ]ns∂ {]K-¤cpw {]i-kvX-    AhmNy-hp-amb Ap-`qXn Bkzm-Z-I¿°v e`n-°p-
cp-ambhcpsS ct≠m aqt∂m Xmb-ºIbpw D≠m-      ∂p. AXn-p-tijw taf{]Z-£n-W-߃ Ign™v
Ipw. X’-abw ImWn-°-b¿∏n®p sXmgm≥ `‡-      AI- t Ø- s °- g p- ∂ - ≈ n®v S AS- ° p- ∂ - t XmsS
P--ß-fpsS ne-°mØ {]hmlw Xs∂-bm-bn-cn-     A∂sØ NS-ßp-Iƒ ]cy-h-km-n-°p-∂p.
°pw. Xmb-º-I-bnse Xmf-h-´-ß-fp-tSbpw Iqdp-I-     D’hw c≠mw Znh-ksØ NS-ßp-Iƒ (cm-
fp-tSbpw Xodp-Ifp-tSbpw G‰n-®p-cp-°ep-IƒsIm≠v
         -         -      hnse Zn°psImSn-Iƒ ÿm]n-°¬ Hgn-sI) Xs∂-
mZ-tKm-]p-c-߃ krjvSn-°p-tºmƒ, B hmZy-hn-   bmWv Ggmw D’hw hsc XpS-cp-∂-Xv. ]≠p-Im-
kva-b-Øn¬ BIr-jvS-cmbn Bkzm-Z P-k-Z v     eØv Bdmw D’hw ]p∂-Øq¿ tImhn-eIw hI-
aWn-°q-dp-Iƒ ]n∂n-Sp-∂Xv Adn-bm-dn-√. Xmb-º-  bm-bn-cp-∂p-sh∂v tI´n-´p-≠v. Bdmwhnf°p Znhkw
I-I-sf√mw sIm´n-°-em-in®p Xo¿∂m¬ sImºp-     D®sØ ImgvN-»o-then apX¬ kz¿Æ-t°mew
                                        Fgp-∂-≈n-®p-h-cp-
                                        ∂p.     F´mw
                                        hnf°p Znh- k -
                                        amWv D’-h_en.- -
                                        AXn-m¬ A∂p-
                                        cm-hn-esØ ioth-
                                        en- b psS tafw
                                        h√msX hnkvX-cn-
                                        °m- d n- √ . tafw
                                        Iem- i n® DSs
                                        `K-hms Fgp-∂-
                                        ≈n® B-bpsS
                                        ap∂n¬ F√m
                                        sImºp-Imcpw
                                        nc∂p n∂p
                                        sIm≠v hnkvX-cn-
                                        s®mcp sImºp-]‰v
                                        ]Xn-hp-≠v.


                      - 177 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

]s≠m-cn-°¬
ioth-en-bpsS taf-
Ønv sImºp-Im¿
FØp-hm≥ Aev]w
s s h I n -
t∏mbnsb∂pw
AXn-p≈ {]m›n-
Ø-ambn Bcw-`n-®-
XmWv Cu NSsß
∂pw ]d™p tI´n-
´p- ≠ v.   sImºp-
]‰pIgn-™m¬
B- ∏ p- d - Ø p- n∂v
kz¿Æt°mew
Cd°n `K- h ms
AI-tØ°v Fgp-∂-
≈n-°p-∂p. ]me-`n-
tj- I w, h- I w,
]¥o- c Sn     ]qP
F∂nh Ign-™m¬
D’-h-_-en°v
]mWn-sIm-´pw. me-º-e-Øn--IØv aWn-°n-W-dn-  Xs∂ hnkvX-cn®v aWn-sIm´n ]qP-tbm-sS-bp≈
∂-Sp-Ømbn ne-hn-f°v IØn®v nd-]-d-sh®v KW-  _en-k-a¿∏-W-amWv n¿Δ-ln-°p-∂-Xv. AXp-sIm-
]-Xn°v m°n-e-bn¬ mfn-tI-c-]qfpw i¿°-cbpw  ≠v hf-sc-tbsd kab IqSp-X¬ th≠n-h-cp-∂Xpw
t{¥-∏-ghpw sh®v tZn®v amcm¿, hnf°v ]nSn-  AXn-k-¶o¿Æ-am-b-Xp-amWv D’-h-_en NS-ßp-
°m¿ F∂n-h¿ Ipfn®p ip≤-ambn tImSn-hkv{Xw    Iƒ. me-ºeØn-IØv sX°p-hiØp≈ k]vX-
                             - -   -      - -
Np‰n, DØ-co-b-hp-a-Wn™v `K-hm-tmSpw t£{Xw  am-Xr-°-fpsS _en-°-√n¬ Xqhp-tºmƒ Ae-¶-cn®
Ducm-f-tmSpw X{¥n-tbmSpw `c-Wm-[n-Im-cn-I-  kz¿Æ ]gp-°m-a-WvU-]-Øn¬ hocm-fn-∏´phncn®v
tfmSpw Ap-hmZw hmßn hfsc `‡nbmZ-c]q¿Δw
                   -    AXn¬ `K-hms Fgp-∂-≈n-®p-sh-°p-∂p. X’-
henb ]mWn sIm´p-∂p. D’-h-_-en°v k¿Δ      abw ap∏- Ø n- a p- t °mSn tZho- t Z- h - ∑ m- c p- t Sbpw
tZh-K-W-ß-tfbpw £Wn-°p-∂p-sh-∂mWv k¶-     km∂n≤yw Ahn-sS-bp-≠m-Ip-sa-∂mWv hnizm-kw.
ev]w. hfsc `‡n{i≤-tbmSpw GIm-{K-X-tbmSpw   X’-a-bØv D’-h-_en Z¿i--Øn-mbn `‡-P-
IqSn sNtø≠ Kuc-h-ta-dnb Hcp NS-ßm-Wn-Xv.   -ß-fpsS A`q-X-]q¿Δ-amb Xn°pw Xnc°pamWv
X{¥nbpw a‰pw CsX√mw Ign-bp-∂-Xp-hsc Pe-    Ap-`-h-s∏-Sm-dp-≈-Xv.
]mw t]mepw Ign-°m-dn-√. F√mw th≠-Xp-t]m-      me- º - e - Ø n- ∂ - I sØ NS- ß p- I ƒ Ign-
se-bm-bm¬ k¿Δ awK-f-ßfpw `hn-°pw. adn®m-   ™m¬ ]Xps° ]pd-tØ°p IS∂v aXn¬°-
bm¬ acWw hsc kw`-hn-°m-sa-∂mWv hnizm-     IsØ _en-°-√p-I-fnepw n›nX ÿm-ß-fnepw
kw. “]mWn ]ng-®m¬ tImWn” F∂m-Wt√m ]g-     X{¥n Xqhp- t ºmƒ B- ∏ p- d Øv `K- h ms‚
sam-gn. km[m-c-W-Zn-h-k-ß-fnse ioth-en°pw   km∂n≤yw IqsS D≠m-Ipw. henb _en-°-√n¬
{io`q-X_en°pw a‰pw _en-°√p-Ifnepw a‰pw bYm-
     - -        - -        Xqhp-tºmƒ hnti-jm¬ hmZy-tLm-j-ßfpw ]Xn-
hn[n lhn- p-Xq-hn-t]m-hp-I-bmWv ]Xn-sh-¶n¬,  hp-≠v. D’h_en°v Xqhp∂ lhn v aq∂p Xc-
D’-h-_-en°v AXmXv ÿm-ß-fn¬ AXmXv       ap-≠v. tZh-K-W-߃°pw ZnIv]m-e-∑m¿°pw a‰pw
tZhntZh- ∑ m¿°v `K- h ms‚ km∂n- ≤ y- Ø n¬   ip≤ lhn- v. ]m¿j-Z-∑m¿°pw ]cn-hm-c-߃°pw


                     - 178 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

a™ƒs∏mSn tN¿Ø a™ lhn- v. `qX-K-W-       ºq-Xn-cn-bmWv Zo]m-cm-[ S-Øp-∂-Xv F∂Xpw
߃°v `qX-Iqc lhn- v. AXm-bXv F≈v, Acn-     {]tXy-I-X-bm-Wv. X’-abw ImWn-°-b¿∏n®v `K-
s∏m-Sn, Ahn¬, ae¿ F∂nh hdp-Øp-s]m-Sn®v     h¬Z¿iw S-Øp-hm≥ An-b-{¥n-X-amb `‡-
tN¿Øv t{¥-°m-b, IZ-fn-°mb F∂n-h-bpsS     P-Øn-c°v Ap-`hs∏-Sp-∂p. Zo]m-cm-[ Ign™
                         -       - -
IjvW-߃ C´ lhn- v. C{]-Imcw X{¥n a{¥-     DS≥Xs∂ `K-hm≥ {Kma{]Z-£n-W-Øn-mbn Fgp-
]p-c- cw lhn p Xqhn-sIm≠v Ggv {]Z-£n-W-    ∂-≈p-I-bm-bn. `K-hm≥ aXn¬°p-]p-d-tØ°v IS-
Øn-p-tijw D’-h-_en NS-ßp-Iƒ Ign-bp-∂-     °p-∂Xpw ]≈n-th-´, Bdm´v F∂o c≠p Znh-k-
tXmsS AI-tØbv°v Fgp-∂-≈n-bv°p-tºmƒ       ß-fn¬ am{X-am-Wv.
GXm≠v sshIp-t∂-c-tØm-S-Sp-°pw. XpS¿∂v h-        Ia-o-b-amb Na-b-ß-f-Wn™ A©v KP-
Iw, D®-]qP F∂nh IqSn Ign-bp-tºmƒ tcw     ho-c-∑m-cpsS Sp-hnse B-∏p-dØv kz¿Æ-t°m-
k‘y-tbm-S-Sp-°p-sa-∂-Xn-m¬ A∂v sshIp-t∂-   e-Øn¬ `K-hm≥ Fgp-∂-≈p-∂-tXmsS ]m≠n-ta-f-
csØ iothen NS-ßnp am{X-ambn ]cn-an-X-s∏-   Øns‚ sIme-º¬ Db-cp-∂p. AXns‚ {[pXNe
Sp-Øp-I-bmWv ]Xn-hv. XpS¿∂v kqcym-kvX-a--   SKXn-Iƒ°-p-k-cn®v rØw sNøp-I-bmtWm
tØmsS Zo]m-cm-[-, cm{Xn AØm-g-∏qP F∂n-    F∂p tXm∂n- ° p∂ hn[w h¿Æi_- f - a mb
h°ptijw {io`q-X-_en, hS-s°--S-bn¬ Fgp-    sshZyp- X m- e - ¶ m- c - { ]- ` - b n¬ Ipfn®p n¬°p∂
∂-≈n-®p-sh-°¬, Xmb-º-I, hnf°v apX-em-bh    tKm]p-chpw D]tKm]p-c-ßfpw ]Sp-Iq-‰≥ tZh-cq-]-
ap≥Zn-h-k-ß-fn-se-∂-t]mse S-°p-∂p.      ß-fpw, IÆnash´pw apt∂ h¿Æ-t`Zw `hn-°p∂
   D’-h-Øns‚ HºXmw Znhkw ]≈n-th-´-     kz¿Æ sImSn-a-chpw a‰pw Kpcp-]-h--]p-cnsb tZh-
bm-Wv. D’-h-°m-esØ ImgvN-»o-th-en-I-fpsS    temIkam-am-°p-∂p. thj-`q-jm-Zn-IfWn™v DSp-
                                 -              - -
kam-]w Ipdn-°p-∂-sX∂ ne-bn¬ ]≈n-th´     Øp-sI-´p-ambn Iøn¬ hmfpw ]cn-N-bp-ta¥n If-
Znhkw cmhn-esØ iothen {]tXyIw {it≤-b-     cn- ® n- ´ - b n¬ XmWp hWßn AWn- n- c - ° p∂
am-Wv. XpS¿∂v h-Iw, ]me-`n-tj-Iw, ]¥o-c-Sn,  IrjvW-m´w Iem-Im-c-∑m¿ ]≈n-th´ Fgp-∂-≈n-
{io`q-X-_-en, D®-]qP apX-em-bh bYm-{Iaw S-  ∏nv AI-ºSn tkhn-°p∂p. Fgp-∂≈n∏np ap∂n-   - -
Øp- ∂ p. F∂m¬ Ign™ Znh- k - ß - f nse∂     embn awK-f-hmZyw apg-°p∂ m-Z-kz-chpw k{º-
t]mse {io`q-X-_-en°v k]vX-am-Xr-°-fpsS _en-  Zmb `P-kw-Lhpw Io¿Ø-߃ Be-]n-°p-∂p.
                                -            -
°-√n¬ lhn- p-Xq-hp-tºmƒ ]gp-°m-a-WvU-]-    AXn-p-]n-∂n-embn h¿ÆØg-Iƒ, kqcy-a-d-Iƒ,
Øn¬ Fgp-∂-≈n-®p-sh-°p-∂Xv C∂n-√.        sImSn-°q-d-Iƒ apX-em-bh cmP-Iob {]uVn-tbm-
                        sS-bp≈ Fgp-∂-≈n-∏ns‚ Kmw`ocyw h¿≤n-∏n°p-
   sshIp-t∂cw mep-a-Wn-tbmsS S-Xp-d-   ∂p. `K-hms‚ ]≈n-th´ Fgp-∂-≈n∏v IS∂p
∂m¬ ]Xnhv ioth-en-°p- ]-Icw `K-hm≥ {Kma-    t]mIp∂ hoYn-I-sf√mw ASn®p IgpIn hrØn-
_-en-s°-gp-∂p-≈p-∂Xp-sIm≠v {io`q-X_en Bcw-
         -        -      bm°n Acn-am-h-Wn™v Ipcp-tØme tXmc-W-hn-
`n-bv°p-∂p. F∂m¬ mem-asØ {]Z-£nWw       Xm--ß-fmepw sshZyp-Xm-e-¶m-c-ß-fmepw Ia-o-
io{L-_en Hm´ {]Z-£n-WØns‚ Ah-kmw hS-
            -            b-am°n ne-]-dbpw nd-]-d-bp-ambn `‡ym-Z-c-
°p-˛-In-gs° aqe-bn¬ FØn-bm¬ t£{X-]m-ev    ]q¿Δw ImØp-n¬°p∂ `‡-P--ß-sf-sIm≠v
]m{X-tØmsS nth-Zn-°p∂ NSßv X’-abw       n_n-U-am-Wv. C{]-Imcw Ipf-{]-Z-£n-W-ambn aμw
D≠m-hn-√. ]ns∂ Ipf-{]-Z-£nWw Ign-™p-h-∂-    aμw oßp∂ Fgp- ∂ - ≈ n∏v cm{Xn- kp- a m¿
Xnp tijta S-ØpI ]Xn-hp-≈q. {io`q-X-_en    HºXcaWn-tbmsS Ing-s°-tKm-]pcw hgn t£{X-
Ign™v `K-hms sImSn-a-c-Ønp hS-°p-hiw     Øn¬ {]th-in®v aXn¬°-IØv {]Z-£n-W-ambn
Ae-¶-cn-®p-sh® ]gp°m aWvU-]-Øn¬ Fgp-∂-     h∂v hSs° S-∏p-c-bn¬ tafw Iem-in®v tImew
≈n-®p-sh-°p-∂p. C∂sØ Zo]m-cm-[ ChnsS     Cd°n XnS-ºp-am{Xw FSp-Øp-sIm≠v Hm´-{]-Z-£n-
sh®mWv ]Xn-hv. AXpw ]Xn-hn¬ n∂v hyXy-     W-Ønv Xøm-dm-bn-n¬°p∂ ]nSn-bm--∏p-dØv
ÿ-ambn ta¬im-¥n-b-√, im¥n-tb‰ Iogvim¥n     mbm-´n-p≈ ]pd-∏m-Sm-bn. Ings° S-bn¬ Ieym-


                     - 179 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

W-a-WvU-]-Øn-p-k-ao]w FØn amcm¿ aq∂p-X-   sh®n- ´ p≈ sh≈n ]oT- Ø n¬ Fgp- ∂
hW iwJp hnfn-°p-tºmƒ, ]pXn-tb-SØv ]njm-   -≈n-®p- sh-°p-∂p. XpS¿∂v Xm{¥nI hn[n {]Im-
tcmSn “ap-jy-߃ lmP-cpt≠m? F∂v hnfn®p    cap≈ BNm-tcm-]-Nm-c-߃ Bcw-`n-°p-∂p. IS-
tNmZn-°p-tºmƒ ]g-bkap-Zmb aT-Øn¬ (tZ-hkzw
               - -      emSnNa-X-sIm≠v ]√v tX∏n-°p-∂p, ]® Cu¿°n-
Hm^okv A-Ivkv) n∂v ]£n-ar-Km-Zn-I-fpsS   en-sIm≠v mhv hSn-°p-∂p, Pew, a™ƒs]m-Sn,
thjw sI´nb qdp-I-W-°nv `‡-∑mcpw Ah-    søv, tX≥, s√-Æ, hmI-s∏mSn apX-emb {Zhy-
cpsS klm- b n- I fpw tN¿∂v Bth- i - t ØmsS  ߃ sIm≠v A`n-tjIw S-Øp-∂p. kvmm-Zn-
B¿Øp-hn-fn-®p-sIm-≠v, ImSv CfIn hcp-∂-Xp-  Iƒ Ign™v iwJm-`n-tj-Ihpw a‰pw S-Øp-∂p.
t]mse t£{X aXn¬°I-tØbv°v HmSn hcp-      ARvPw sIm≠v IsÆ-gp-Xp-∂p. tKmtcm-Nw
∂p. AXnp ]n∂n¬ B∏pdØv `K-hm-pw. A{]-   sIm≠v Ipdn-b-Wn-bn-°p-∂p. Nm¥n¬ Z¿`-ap°n
Imcw HºXv Hm´-{]-Z-£nWw ]q¿Øn-bm-Ip-tºmƒ   s‰n-bn¬ s]m´p-Ip-Øp-∂p. Zi-]p-jv]-߃ NqSn-
AXn¬ Hcp ]∂n-th-jsØ (]m-c-ºcy Ah-Imin    °p-∂p. Idp-I, aμm-c-sam-´v, sX®n, Xpfkn F∂n-
hmcn-bØp ho´p-Im-cpsS {]Xn-n-[nsb) `K-hm≥  h-sIm≠p≠m-°nb ame-Iƒ Nm¿Øp-∂p. ap√-∏q-
th´-bmSn ]nSn®p F∂ k¶-ev]-Øn¬ X≠n¬      °ƒ inc- n¬ NqSn°p∂p. hm¬°-Æm-Sn- Im-
sh®p sI´n {]Z-£n-Wambn ]pd-tØbv°v sIm≠p
                -       Wn®psImSp-°p-∂p. C{]-Im-c-ap≈ BNm-tcm-]-Nm-
t]mIp-∂p. AtXmsS B-∏p-dØpn∂v `K-hms    c-߃°pw Ae-¶m-c-߃°pw tijw, Icp-hm´v
Cd°n Fgp-∂-≈n®v AI-tØ°v
sIm≠p-t]m-Ip-∂p. AØmg ]qP-
°p-tijw a-kv°m-c-a-WvU-]-
Øn¬ {]tXyIw k÷-am-°nb
]≈n-b-d-bn¬ sh≈n-°-´n-en¬
]´p-sa-Øbpw ]´p-X-e-bn-Wbpw
sh®v AXn¬ `K-hms ]≈n-bp-
d-°p-∂p. ]≈n-m-bm´pIgn™v
]cn-£o-Wn-X-mb `K-hm≥ KmV-
n- { Z- b n- e m- ≠ p- s h- ∂ mWv k¶-
ev ] w. `K- h ms‚ ]≈n- b p- d - ° -
Ønp `wKw hc-cp-sX∂p IcpXn
A∂p cm{Xn t£{X- Ø nse
mgnIaWn t]mepw ASn-°m-dn-√.
    ASpØ Znhkw AXn-cm-
hnse Hcp ]ip°p-´n-bpsS hnfn-
tI-´mWv `K-hm≥ DW-cp-∂-sX-
∂mWv hnizm-kw. amcm¿ iwJ-
mZw apg-°p-∂p. Xm{¥nI BNm-
c- ß - t fmsS IWn- t °m- ∏ p- I fpw
]ip-Ip-´n-bpsS ]rjvT-`m-Khpw `K-
hms IWn ImWn-°p-∂p. ]≈n-
bp- W - c p∂ `K- h ms a-
kv°mcaWvU-]-Ønse
iøm-Kr-l-Øn¬ n∂v XnS-∏-≈n-
bpsS ap≥`m- K Øv Hcp°n


                    - 180 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                        Bdm´p Znhkw
                                     sshIp-t∂cw bm{Xm-
                                     _- e n- ° mbn     ]pd-
                                     tØ°v Fgp-∂-≈n-°p-
                                     ∂Xv aqe- h n- { K- l -
                                     Øn¬ n∂v apgp-h≥
                                     ssNX- yhpw Bhm-
                                     ln-s®-SpØ ]©-tem-
                                     l-Xn-S-ºm-Wv. Xte-Zn-
                                     h-ksØt]mse
                                     Xs∂ sImSn-a-c-®p-h-
                                     ´n¬ hS- ° p- ` m- K Øv
                                     kz¿Æ ]gp-°m-aWvU-  -
                                     ]- Ø n¬ `K- h ms
                                     Fgp-∂-≈n®psh®v
                                     kqcym- k v X - a - b - k - a -
                                     bØv Ahn- s S- s h-
                                     ®mWv im¥n- t b‰
                                     Iogvim¥n ºq-Xncn
                                     Zo]m-cm-[ S-Øp-∂-
                                     Xv. XpS¿∂v Ings°
`mcX `´-Xncn Xmfn-tbme sI´-gn®v ]pcm-W-]m-   tKm]pcw hgn {Kma-_-en-°mbn `K-hm≥ ]pd-tØ-
cm-bWw SØn `K-hms tIƒ∏n-°p-∂p. XpS¿∂v     s°-gp-∂p-≈p-∂p. A©m-, ]©-hm-Zyw, mZ-kz-
ae¿n-th-Zyw, ]pjv]m-RvPen ]qP F∂n-h°p     cw, k{º-Zmb `P-, X{¥o-bpsS Im¿Ωn-I-Xzw,
tijw, `K-hms {ioe-I-tØ°v Fgp-∂-≈n-°p-     ]©-tem-l-Øn-Sºv apX-em-bh Bdm´v Fgp-∂≈n-
∂p. XpS¿∂v cmhnse kpam¿ Ggp- a - W n°p     ∏nv am‰v Iq´p-∂p. Bdm´pIS-hn¬ `K-hmv Bdm-
tijta A∂v `‡-P--߃°v `K-h¬Z¿i--Øn-      Sm- p≈ a™- ƒ s∏mSn CSn- ® p- X - ø m- d m- ° n- b Xv
mbn tKm]p-c-߃ Xpd∂p sImSp-°p-I-bp-≈q.     kz¿Æ°p-S-Øn¬ B°n, ]´p-sIm≠v s]mXn™v
km[m-c-W-bmbn nXyhpw AXn-cm-hnse aq∂p     tImew Fgp-∂-≈n®v B-bpsS sXm´-Sp-Øp≈
aWn-°mWv n¿Ωm-ey-Z¿i--Øn-mbn S-Xp-d-°m-   ]‰m--bpsS ]pdØv Fgp-∂-≈n-°p-∂p. t£{Xw
dp-≈-sX-¶n¬, h¿j-Øn¬ Cu Hcp Znhkw (B-      Iogvim¥n ºq-Xncn DÆn-Iƒ B-∏pdw Ib-dp-
dm´p Znhkw cmhn-se) am{Xw cmhnse Ggp-a-Wn-   hm≥ Bcw`w Ipdn-°p-∂-Xns‚ Ac-t߉w Cu
°p-ti-jta tKm]p-c-hm-Xn-ep-Iƒ Xpd-°p-I-bp-≈q.  a™ƒIpSw ]nSn®psIm≠mWv ]Xnhv. Bdm´v
Bdm´p Znhkw cmhnse ioth-enbpw ]Xn-hn√      Fgp-∂-≈n-∏ns‚ cmP-Iob {]uVnbpw, Kuc-hhpw
F∂Xpw {]tXy-I-X-bm-Wv. km[m-cW Znh-k-ß-     AXp-eyw, Ahm-Nyw, Aym-Zriw Fs∂m-s°sb
fnse D®-]q-P-bpsS ka-bØv A∂v ]¥o-cSn ]qP    ]d-bm≥ Ign-bq. Bdm´v Fgp-∂-≈n∏v t£{X-°p-f-
Ign™v S AS-°p-∂p. sshIp-t∂cw S Xpd-      Øns‚ hS-°p-˛-]-Sn-™mdv aqe-bn¬ FØn-bm¬
∂m¬ `‡-P--߃°v me-º-e-Øn--I-tØ°v       ]©- h mZyw Iem- i n®v ]m≠n- t afw XpS- ß pw.
{]th-i--an-√. aqe hn{K-l-Øns‚ apgp-h≥ ssNX-  GXm≠v Ac- ˛ - a p- ° m¬ aWn- ° q¿ sIm≠v
yhpw ]©-teml hn{K-l-Øn-te°v Bhm-ln-®-     memwImew hsc sIm´n Aev]w IqSn apt∂m´v
tijw aqehn{K-l-Øn¬ a™ƒs∏m-Sn- hn-X-dn,     oßn ]m≠n-tafw Iem-in-°p-∂p. t£{X-°p-f-
tImSn hkv{Xw sIm≠p s]mXn-™v, Z¿`-]p-√p-     Øns‚ hS-°p-˛-In-g°p aqe-bn-embn Hcp Icn-¶¬
sIm≠v hcn-™p-sI-´n-sh-°p-∂p.          AØm-Wn- Im-Wmw. AXn-Zm-cp-W-am-sbmcp KX-Im-


                      - 181 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

e-N-cn-{X-kw-`-h-Øns‚ km£n-]{Xw IqSn-bm-Wn-      ≈n∏v apt∂m´v oßn-bXs{X. B IpSpw_w C∂pw
                                      - -
Xv. Kpcp-hm-bq-c-∏s‚ B{inXhm’-ey-Øns‚         Kpcp-hm-bq-c-∏s‚ kwc-£-W-Øn¬, t£{X-]-cn-Nm-
Ap-`hIY-sØ Ap-kva-cn-°p∂ sNdn-sbmcp        c-I-∑m-cn¬ Hcm-fmbn, `K-hms‚ IgI {]hrØn
NSßv ChnsS h®v S-°p-∂p.               sNbvXp-h-cp-∂p.
    ]≠p ]≠v Kpcp-hm-bq-c-∏s‚ Bdm´v S-∂n-        CXns‚ kvac-W-°mbn Bdm´v Fgp-∂-≈n∏v
cp- ∂ Xv kpam¿ mep Intem- a o- ‰ ¿ hS- t °m´v    Cu ÿmØv FØn- b m¬ tafmtLmj- ß ƒ
sN∂m¬ tdmU-cp-In-embn ImWp∂ Nm´p-Ip-fØv        n¿Øn, amcm¿ aq∂p-X-hW iwJp hnfn®v I≠n-
sh®m- b n- c p- ∂ - h - s {X. AXn- ∂ mbn F√m- h cpw  bq¿ ]´Øv ºo-i≥ IpSpw-_-Ønse HcwKw Chn-
Bdm´v Fgp-∂≈n-∏ns Ap-Kan-®p-sIm≠pt]mb-
         -         -         sS-h∂v {]m¿∞n® tijw ho≠pw taf-tØm-Sp-Iq-
t∏mƒ Chn-sS, Kpcp-hm-bq¿ t£{X]cn-kcw Gsd-       Snb Fgp-∂-≈n∏v Bdm-´p-I-S-hn-tebv°v oßp-∂p.
°psd hnP--am-bn-cp-∂p. `K-hm≥ Bdm-´p-I-gn™v     Kpcp-hm-bq¿ t£{X-°p-f-amb cp{Z-Xo¿∞-Øn-emWv
Xncn-s®-Øp-tºm-tg°pw At±-lsØ kzoI-cn-°p-       `K-hms‚ Bdm-´v. AXn-m¬ `K-hms‚ Bdm´v
hm-p≈ G¿∏m-Sp-Iƒ°mbn Imcy-ÿ≥ I≠n-          Ign™v AS-bmfw ImWn-°p-∂-Xp-hsc Xo¿∞-°p-
bq¿ ]´Øv ºo-ipw GXmpw klm-bn-Ifpw         f-Ønse Pew Bcpw sXmS-cpXv F∂v ssa°n-eqsS
am{Xta ChnsS D≠m-bn-cp-∂p-≈q. A∂v sIm®n        Adn-bn-°p-Ibpw AXn-∂m-h-iy-amb nb-{¥-W-
cmPm-hns‚ kma-¥-∑mcpw AXn {]_-e∑mcpam-        ߃ G¿s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøp-∂p. AXn-p-tijw
bn-cp∂ ]p∂-Øq¿ Xºp-cm-°-∑m¿, Kpcp-hm-bq¿       t£{X- ° pfw     ]pWymlw      SØn
t£{Xw Ducmf {]ap-J-m-bn-cp∂ kmaq-Xn-cn-∏m-      hcpWkq‡a{¥w P]n®v Bhm-ln-°p-∂-tXmsS
Sp-am-bn-´p-≠m-bn-cp∂ a’-csØ XpS¿∂v Nne        cp{Z-Xo¿∞-Øn¬ KwK, bap-, tKmZm-h-cn, kc-
AXn¿Øn-X¿°-߃ ne-hn-ep-≠m-bn-cp-∂p-hs{X.   -   kzXn apX-emb ]pWy--Zn-I-fpsS {Zhy km∂n≤yw
CXp-Xs∂ ]‰nb Ah-k-c-sa∂v I≠p Ah-cpsS         D≠m-Ip-∂psh∂mWv hnizm-kw. B-∏p-dØp-n∂v
                                              -
In¶-c-∑m-cn¬ Nne¿ t£{X-°p-f-Øns‚ hS-°p-˛-       Cd°n `K-hms Bdm´p IS-hn-tebv°v Fgp-∂-
In-gs° aqe-bn¬ sh®v, tZhkzw Imcy-ÿ≥ I≠n-       ≈n-®m¬ `K-hXn sI´n¬ tIfn-°øv sIm´p-∂p.
bq¿ ]´Øv ºo-is‚ IY Ign-®p. Cu Imcyw         aqehn{K-l-Øns‚ ssNXyw Dƒs°m-≈p∂ `K-
S-∂Xv A[n-I-amcpw Adn-™-Xp-an-√. F∂m¬        hms‚ ]©-tem-l-Øn-Sºv Xm{¥nI hn[n-b-p-k-
Xn-°p-th≠n ssIImcyw sNøp∂ Xs‚ G‰hpw         cn®v cp{Z- X o¿∞- Ø n¬ ap°n- s b- S pØv BZyw
{]nb-¶-c-mb Imcy-ÿv C{]-Im-c-samcp AXym-      a™ƒs]m-Sn-sIm≠pw ]ns∂ Cf-o¿ Pe-Ønepw
]Øv h∂pht√m Ft∂m¿Øv Kpcp-hm-bq-c-∏v         A`n- t jIw SØn cq{Z- X o¿∞- Ø n¬ ho≠pw
kln-®n-√-t]m¬. B PePtemN--߃ kP-e-          Bdm-Sn-°p-∂p.
ß-fm-bn. F¥n--[nIw ]d-bp∂p? Nm´p-Ip-f-Øp-         ]≠p ]≠v Kpcp-hm-bq¿ t£{X-Øn¬ n∂v
n∂v Bdm- ´ p- I - g n™v aS- ß p∂ Fgp- ∂ - ≈ n∏v   kpam¿ aq∂c Intem-ao-‰¿ hS-°p-amdn tIm´-∏Sn
{]kvXpX kw`-h-ÿ-e-Øn-eqsS IS∂p t]mIp-         F∂ {Kma-Øn¬ th´phkap-Zm-b-Øn¬s∏´ In´
hm≥ CSbm-b-t∏mƒ `K-hms Fgp-∂-≈n® B         Fs∂mcp ]ca`‡-p-≠m-bn-cp-∂p. Hcp Znhkw
F¥p- s N- b v X mepw Hc- S n- t ]mepw apt∂m´p     At±- l - Ø ns‚ hoSp- ] - S n- b v ° ¬ sN∂v “Int´,
oßmsX AhnsS Xs∂ Dd®p n∂nev]m-bn.          Int´......” F∂v hnfn-®-t∏mƒ In´ “X{ºm≥” F∂v
B-bpsS Ccp IÆp-I-fn¬ n∂pw angn-o¿ Hgp-       hnfn tIƒ°p-I-bpw, “Fnbv°v c≠p Cf-o¿
In-Øp-S-ßn. XpS¿-S-]-Sn-Iƒ°mbn Imcy-ÿs       thWw, AXv o Kpcp-hm-bq¿ Ipf-°-S-hn¬ FØn-
ImWp-∂p-an-√. HSp-hn¬ ÿe-Øp-≠m-bn-cp∂ Hcp       ®m¬ aXn” F∂p- ]-d™v ad-bp-Ibpw sNbvXp.
Znhy≥ h∂v n¿t±-in-®-X-p-k-cn®v I≠n-bq¿       AX-p-kcn®v In´ c≠v Cf-o-cp-ambn Xn°v A∂v
                                 -
]´Øv IpSpw-_mw-K-ß-fn¬ Hcmƒ AhnsS h∂v         {]th-in-°p-hm≥ ]mSp≈ ÿmw-hsc sN∂v n∂v
“R߃°v k¶-S-an-√. `K-hms‚ Fgp-∂-≈n∏v         “Zm CXv X{ºm-p-≈-Xm-Wv. Ipf-°-S-hn-se-Øn-
XpScmw” F∂v ]d™ tijw am{X-amWv Fgp-∂-         °Ww” F∂p ]d™v sImSp-Ø-b-®p-h-s{X. A∂p


                         - 182 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

cm{Xn In´°v kz]v-Øn¬ `K-hm≥ h∂v Z¿iw     ≈n-°p∂ ]©-tem-l-Øn-S-ºnse ssNX-ysØ
¬In-b-s{X. “]Sn-°¬ h∂p hnfn-®Xv Xmm-Wv.    aqe-hn-{K-l-Øn-te-°p-Xs∂ D®-kn∏n®v Poh-I-
Cf-o¿ In´n kt¥m-j-ambn”F∂v. Ct∏mgpw      eiw (25 IpSw) BSn ssNXyhØm°p-∂p.
Bdm´p Znhkw In´-bpsS IpSpw-_-°m¿ Cf-o¿     XpS¿∂v AØm-g-]q-P, iothen apX-emb NS-ßp-
FØn-°m-dp≠v F∂mWv tIƒ°p-∂Xv. Xºp-cm≥
               -         Iƒ°p-tijw S AS-°p-∂-tXmsS D’-h-Zn--ß-
]Sn-°¬ h∂-Xn-m¬ B {]tZiw “Xºp-cm≥       fpsS kam-]w Ipdn-°p-∂p.
]Sn” F∂ t]cn-emWv Ct∏mgpw Adn-b-s∏-Sp-∂-    I™n kZy
Xv.                          Kpcp-hm-bq¿ t£{X-Øn¬ nXyhpw c≠p-
   `K-hm≥ cp{Z-Xo¿∞-Øn¬ Bdm-Sp-tºmƒ     t-chpw (G-Im-Z-in, hmhv Znh-k-ß-fn¬ cm{Xn
Ic-bnepw I¬∏-S-hp-I-fnepw A£-a-cmbn ImØp-    Hgn-sI) {]kmZDu´v (A-∂-Zm-w) ¬In hcp-∂p-
n¬°p∂ Bbn-c-°-W-°nv Bcm-[-I¿ Bth-       s≠- ¶ nepw D’- h - I m- e sØ kZybv ° v Gsd
i-Øp-Sn-t∏msS Aº-e-°p-f-Øn-te°v FSp-Øp-     {]tXy-I-X-I-fp-≠v. D’hw c≠mwmƒ apX¬
NmSn o¥n-Xp-Sn®v Ipfn-°p-∂p. Bdm´p Ign™    HºXmw Znh-k-amb ]≈n-th´ hsc cmhnse 9
`K-hms CS-Ø-cn-I-Øp-Im-hn¬`K-h-Xn-bpsS     aWn apX¬ t£{X˛Du´p-]p-c-bn¬ I™n kZy-
hmXn¬ amS-Øn-te-°mWv Fgp-∂-≈n-®p-sIm≠p     bp≠v . hrØn- b p≈ ]mf]m{X- Ø n¬ ndsb
t]mIp-∂-Xv. A∂v, B cm{Xn-bn¬ D®-∏qP Xs‚     NqSp≈ I™nbpw AXv tImcn-Ip-Sn-bv°p-hm≥
ktlm-Z-cn-bmb CS-Ø-cn-IØpImhn-e-Ω-bpsS     πmhne Ipºnfpw, hmg-bn-e-bn¬ apXn-c-∏p-gp°pw,
hmXn¬amS-Øn¬ sh®m-Wv. D®-∏qP Ign™v Hm´     Im®n- b - ] - ∏ - S hpw, tXßm°odpw, i¿°- c - ° -
{]Z- £ n- W - Ø nv {]tXyIw s‰n- ∏ ´w sI´n   jvWhpw a‰p-amWv hn`-h߃. cm{Xn-bn¬ √ ]pgp-
                                     -
]pdØp ImØpn¬°p∂ ]nSn-bm-∏p-dØv Ibdn
                 -       ß-ecn tNmdpw ck-Im-f≥, Hme≥, ]∏-Sw, D∏n-en-
Ings° tKm]pcw hgn aXn¬°-I-tØ°v {]th-      ´Xv apX-em-b-h-bmWv h´-߃. F´mw hnf-°p-Zn-
in-°p∂ `K-hms tKm]p-c-I-hm-S-Øn¬ ]Øp-Im-    hkw I™n°v sh∂n-bp-ap-≠m-Ipw. A∂p sshIp-
c≥ hmcn-b¿ sh≈n ssIh-´-I-bn¬ ap√-∏q-°ƒ     t∂-csØ kZybv°v Imf≥, Hme≥, Fcn-t»-cn,
nd®v ]pjv]hrjvSn SØn kzoI-cn-°p-∂p. amcm¿
       -                 ]pfn-bn-©n, hdp-Øp-t∏-cn, ]gw, ]∏-Sw, ]m¬]m-
iwJ-mZw apg-°p-∂p. h´-∏m-Wn-sIm-´p-∂p. t£{Xw  bkw apX-em-b-h-bmWv kZy-h-´-߃. ]I¬ 70
Ducm-f≥ a√-nt»cn ºq-Xncn nd-]d sNmcn™v    Nm°v Acnbpw, cm{Xn 50 Nm°v Acnbpw sh°pw.
                        A∂v c≠p-t-chpw m´n-ep≈ F√m-h¿°pw tZi-
kzoI-cn-°p-∂p. XpS¿∂v t£{X aXn¬°-IØv 11
                        ∏-I¿® ¬Ip-∂p. ]nt∂bpw Bsc-¶nepw `£Ww
Hm´ {]Z-£n-Wam-Wv. B-∏p-dØv `K-hm-pw, At±-
        -
                        In´m-Ø-h-cp-s≠-¶n¬, cm{Xn hS-s°--S-bn¬ ]gp-
lsØ Ap-Kan-®p-sIm≠p Bthiw Ae-X√p∂
         -            -
                        °m-a-WvU-]-Øn¬ `K-hms Fgp-∂-≈n®p sh®v
BÀm-Z-Øn-an¿t∏msS Bc-h-߃ apg°nsIm≠v
                        Xmb- º I XpS- ß n- b m¬ AXn- ∂ - ` n- a p- J - a mbn
Bbn-c-߃ IqsS HmSp-tºmƒ t£{X aXn¬°-
                        t£{Xw Ducm-f≥ a√n-t»cn ºq-Xn-cn-bpsS km∂n-
Iw ]qgn-bn-´m¬ DXn-cm-Ø{X P-n-_n-U-am-bn-
                        ≤y-Øn¬ ne-hn-f°p sImfp-Øn-sh®v Hcp sNºv
cn°pw. Kpcp-hm-bq¿ D’hw sImSn-I-b-dp-∂-Xnpw  tNmdv AhnsS sIm≠v h∂p sh®v hcp- ∂ -
sImSn Cd-ßp-∂-Xnpw apºv B-tbm´w {][m--    h¿s°√mw hnfn-®p sIm-Sp-°p-∂p. “]mXm-]I¿®”
                                    -          - -
am-sW-∂Xv {]tXyIw {it≤-b-am-Wv.         F∂mWv CXns ]d-™p-h-cp-∂-Xv. Bcpw A∂v
  11 {]Z£nWw B-tbm´w Ign™ DS≥        ]´nWn InS-°-cpXv F∂mWv n›-bw. D’hw
Xs∂ kz¿Æ[zP-Ønse ]Xm-I-bnse Kcp-U-hm-      9˛mw Znh-k-amb ]≈n-th-´-mƒ I™n°v ]b-dp-
l-sØ X{¥n Bhm-ln®v sImSn Cd-°p-∂-       sIm-≠p≈ ]pgp-°m-Wv. Bdm´p Znhkw I™n°p
tXmsS D’hw kam-]n-°p-∂p. AI-tØ-s°-gp-∂-     ]Icw DuWp Xs∂-bm-Wv.


                      - 183 -
- 184 -
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
    ùhbqèv~äfw mqbªeÎve mukjfTgk
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432
   lecjXkgä~j aìùl hgvjgíejC
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
 7654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
8                                              1
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   Sÿfb kdçJfw vfÿgX nYfTgÿleCx.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
     iChlfTx vfabofòª aceokX
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
      vfabofòª Dh¥X, DjbC,
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
    ckjbfäTx ofbmX ùMrOqîMem£ebfvx
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  amt-P-cmbn hnc-an®p. t£{X Xm{¥nI NS-ßp-I-fn¬ Ah-Kmlap≈ t{ijvT≥.
  Kpcp Kpcp- h m- b q¿ : B≤ym- fl nI ]Wv U n- X ≥. Kpcp- h m- b q¿ tZh- k z- Ø nse sSºnƒ
{]¿∞n-®p-sIm-≈p-∂p.                   tXm-jn-I-ßfpw ¬Ip-∂p. AXp-t]mse D’-h-
Ip-hmpw {ioKp-cp-hm-bq-c-∏-tmSv Bflm¿∞-ambn      S-Øp-∂-Xn¬ anI® C-߃°v {]tXyIw ]mcn-
AXn¬ ap-s°√mw ]s¶-Sp-°p-hm≥ `mKy-ap-≠m-        Imcw hoYn Ae-¶m-cw, sshZyp-Xm-e-¶mcw F∂nh
D’-hm-tLm-j-ß-sf√mw kaw-Kfw S-°p-hmpw         Sn-ÿm-Øn¬ Ia-o-bambn Ae-¶cn-°p-∂p. C{]-
                                -      -       -
2011), Bdm´v (25.2.-2011) F∂n-h-bm-Wv. `K-hms‚     ÿm]--ßfpw kwL-S--Ifpw hI-bmbn a’-cm-
h-_-en, 8˛mw hnf°v (23.2.-2011), ]≈n-th´ (24.2.-    tZisØ hoYn-Ifpw hgn-tbm-c-ßfpw a‰pw hnhn[
                               D’h- t Øm- S - p- _ - ‘ n®v Kpcp- h m- b q¿
(15.2.-2011), B-tbm-´w, sImSn-tb‰w (16.2.-2011), D’-
I-eiw (14.2.-2011), kl-{k-I-e-iw, {_“-I-eiw       hc®v ¥q¿Wn ao´n ZmcnIh[w ]mSp-∂p.
AXn-{]-[m--Zn--߃ Ie-im-cw`w (8.2.2011), XØz-     hmXn¬ amS-Øn¬ I√m‰v Ipdp∏v {ioN{Iw Ifw
∂p. C{]-Im-c-ap≈ Kpcp-hm-bq¿ D’-h-Øns‚         apX-em-b-h-bp-ap-≠m-Ipw. `K-hXnt£{Xw sXs°
amb hmXm-e-tb-is‚ Xncp-hp-’hw hncm-Pn-°p-        º-e-Øn¬ {]_‘w IqØv, k‘ybv°v ]mTIw
Aym-Zr-i-am-b, AXp-ey-am-b, An-X-c-km-[m-c-W-     IØv c≠p-t-chpw Z-kz-cIt®cn, D®bv°v IqØ-
                                         - -
fm-bn, B_m-e-hr≤w P-߃°pw Bth-i-am-bn,         ßs t£{X-I-e-Iƒ Ac-tß-dpw. t£{X-Øn--
                            IqØv, kwKoX°t®-cn, rØrØy-߃ F∂n-
jhpw Bkzm-Z-hpw sIm≠v ]c-kv]c]qc-I-ß-
                            A£-c-t«mI kZ- v, Hm´≥ Xp≈¬, NmIym¿
sFXn-lyhpw BNm-chpw Ap-jvTm-hpw BtLm-
                            Bem-]-w, ]ns∂ B≤ym-flnI {]`m-j-W-߃,
     C{]-Imcw Xm{¥n-Ihpw B≤ym-fln-Ihpw
                            Sn-I-fpsS XpS-°-am-bn. AXn-cm-hnse AjvS-]Zn
BZ-cn-°p-∂p.                      hsc taP¿ sk‰v IY-I-fn. AtXmsS Iem-]-cn-]m-
Iem-Im-c-∑m-tcbpw {]tXyIw D]-lmcw ¬In         I-fn-bpsS Ifn-hn-f°v sXfn-bp-I-bm-bn. ]pecpw
Xmb-ºI apX-emb hmZy-hn-j-b-ß-fn¬ anI®          s°--S-bn¬ ta¬∏Øq¿ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ IY-
Zn--ß-fn¬ t£{X-Øn--IØv S-°p∂ tafw,          Iem]cn-]m-Sn-Iƒ : D’hw sImSn-Ibdn-bm¬ Ing-
                                             - -
       Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
Makarajyothi 2011 page 157-200
Makarajyothi 2011 page 157-200
Makarajyothi 2011 page 157-200
Makarajyothi 2011 page 157-200

Recommended

Makarajyothi 2011 page 201-250 by
Makarajyothi 2011 page 201-250Makarajyothi 2011 page 201-250
Makarajyothi 2011 page 201-250Krishnanath Venkataraman
606 views30 slides
Makarajyothi 2005 by
Makarajyothi 2005Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005Krishnanath Venkataraman
1.1K views81 slides
Makarajyothi 2011 page 101-156 by
Makarajyothi 2011 page 101-156Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156Krishnanath Venkataraman
886 views32 slides
Makarajyothi 2011 page 1-50 by
Makarajyothi 2011  page 1-50Makarajyothi 2011  page 1-50
Makarajyothi 2011 page 1-50Krishnanath Venkataraman
1.1K views28 slides
Makarajyothi 2015 by
Makarajyothi 2015Makarajyothi 2015
Makarajyothi 2015Krishnanath Venkataraman
1.5K views176 slides
Makarajyothi 2011 page 251-292 by
Makarajyothi 2011 page 251-292Makarajyothi 2011 page 251-292
Makarajyothi 2011 page 251-292Krishnanath Venkataraman
567 views22 slides

More Related Content

What's hot

Makarajyothi 2017 by
Makarajyothi 2017Makarajyothi 2017
Makarajyothi 2017Krishnanath Venkataraman
1.9K views132 slides
Makarjyothi 2018 by
Makarjyothi 2018Makarjyothi 2018
Makarjyothi 2018Krishnanath Venkataraman
742 views180 slides
Makarajyothi 2010. by
Makarajyothi 2010.Makarajyothi 2010.
Makarajyothi 2010.Krishnanath Venkataraman
1.6K views83 slides
Makarajyothi 2019 by
Makarajyothi 2019Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019Krishnanath Venkataraman
255 views152 slides
Mandar by
MandarMandar
MandarHaris Padinharethil
270 views5 slides
T.damodaran by
T.damodaranT.damodaran
T.damodaranpremchand p
829 views9 slides

What's hot(20)

Suppliment 10 bretheren_e-mail by believerforum
Suppliment 10 bretheren_e-mailSuppliment 10 bretheren_e-mail
Suppliment 10 bretheren_e-mail
believerforum345 views
Pamphlet profcon 2014_1_-1 by shabeel pn
Pamphlet profcon 2014_1_-1Pamphlet profcon 2014_1_-1
Pamphlet profcon 2014_1_-1
shabeel pn962 views
Islam For the beginners by shabeel pn
Islam For the beginnersIslam For the beginners
Islam For the beginners
shabeel pn951 views
meaning of life and faith by shabeel pn
meaning of life and faithmeaning of life and faith
meaning of life and faith
shabeel pn5.4K views

Similar to Makarajyothi 2011 page 157-200

Vol.4.no.44.p2 by
Vol.4.no.44.p2Vol.4.no.44.p2
Vol.4.no.44.p2vipinpj
531 views26 slides
Parishad vartha oct1-15 by
Parishad vartha oct1-15Parishad vartha oct1-15
Parishad vartha oct1-15KSSP
483 views10 slides
Parishad vartha oct1-15 by
Parishad vartha oct1-15Parishad vartha oct1-15
Parishad vartha oct1-15KSSP
492 views10 slides
Parishad vartha janu.15 31 by
Parishad vartha janu.15 31Parishad vartha janu.15 31
Parishad vartha janu.15 31ksspvartha
309 views8 slides
Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012 by
Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012
Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012Vipin Vasudevan
236 views3 slides
rajan p.dev by
rajan p.devrajan p.dev
rajan p.devpremchand p
264 views1 slide

Similar to Makarajyothi 2011 page 157-200(20)

Vol.4.no.44.p2 by vipinpj
Vol.4.no.44.p2Vol.4.no.44.p2
Vol.4.no.44.p2
vipinpj531 views
Parishad vartha oct1-15 by KSSP
Parishad vartha oct1-15Parishad vartha oct1-15
Parishad vartha oct1-15
KSSP483 views
Parishad vartha oct1-15 by KSSP
Parishad vartha oct1-15Parishad vartha oct1-15
Parishad vartha oct1-15
KSSP492 views
Parishad vartha janu.15 31 by ksspvartha
Parishad vartha janu.15 31Parishad vartha janu.15 31
Parishad vartha janu.15 31
ksspvartha309 views
Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012 by Vipin Vasudevan
Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012
Sree pushpaka sevasangam dtp 29 12-2012
Vipin Vasudevan236 views
dr.biju v/s adoor by premchand p
dr.biju v/s adoordr.biju v/s adoor
dr.biju v/s adoor
premchand p152 views
hijacking writers by premchand p
hijacking writershijacking writers
hijacking writers
premchand p182 views
director hariharan by premchand p
director hariharandirector hariharan
director hariharan
premchand p139 views
cinema-money power by premchand p
cinema-money powercinema-money power
cinema-money power
premchand p106 views
Thorcha march11 (1) by Nijaz Asnar
Thorcha march11 (1)Thorcha march11 (1)
Thorcha march11 (1)
Nijaz Asnar772 views

Recently uploaded

Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf by
 Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf
Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdfTechSoup
67 views28 slides
Gross Anatomy of the Liver by
Gross Anatomy of the LiverGross Anatomy of the Liver
Gross Anatomy of the Liverobaje godwin sunday
100 views12 slides
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdf by
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdfBUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdf
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdfDr Vijay Vishwakarma
102 views25 slides
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating... by
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...Taste
39 views34 slides
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_B.pdf by
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_B.pdfBUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_B.pdf
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_B.pdfDr Vijay Vishwakarma
55 views21 slides

Recently uploaded(20)

Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf by TechSoup
 Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf
Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf
TechSoup 67 views
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating... by Taste
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...
Creative Restart 2023: Christophe Wechsler - From the Inside Out: Cultivating...
Taste39 views
INT-244 Topic 6b Confucianism by S Meyer
INT-244 Topic 6b ConfucianismINT-244 Topic 6b Confucianism
INT-244 Topic 6b Confucianism
S Meyer51 views
Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab... by RAHUL PAL
Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab...Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab...
Research Methodology (M. Pharm, IIIrd Sem.)_UNIT_IV_CPCSEA Guidelines for Lab...
RAHUL PAL45 views
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue) by Rich Hanley
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
Rich Hanley44 views
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx by garvitnanecha
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptxPeripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx
Peripheral artery diseases by Dr. Garvit.pptx
garvitnanecha135 views
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx by mary850239
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx12.5.23 Poverty and Precarity.pptx
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx
mary850239559 views
ANGULARJS.pdf by ArthyR3
ANGULARJS.pdfANGULARJS.pdf
ANGULARJS.pdf
ArthyR354 views
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptx by GarimaBhati5
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptxEducation of marginalized and socially disadvantages segments.pptx
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptx
GarimaBhati552 views
Artificial Intelligence and The Sustainable Development Goals (SDGs) Adoption... by BC Chew
Artificial Intelligence and The Sustainable Development Goals (SDGs) Adoption...Artificial Intelligence and The Sustainable Development Goals (SDGs) Adoption...
Artificial Intelligence and The Sustainable Development Goals (SDGs) Adoption...
BC Chew40 views

Makarajyothi 2011 page 157-200

 • 1. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ‘s]cp-a-bp≈ s]cp-hw ]qcw’ (s]cp-hw Ip´≥amcm¿) hw k`m-tbm-K-Øn¬ Dƒs∏-´n-cp-∂-Xv. tIc-fo- b-cpsS s]mXp-k-`-bm-bn- cp∂ Xncp- m- h mb tbmKw S-Øn-bn-cp-∂Xv s]cp-hw {Kma-°m-cm- bn-cp∂p F∂p ]d-bp- tºmƒ Xs∂ tIc- f - Øn¬ s]cp-hw {Kma- Øn-p-≠m-bn-cp∂ {]m[myw FSpØp ]d- tb-≠-Xn-√-t√m. sX°v Zp¿§m t£{Xw, ]Sn-™mdv `{Z- Im- f o- t £- { Xw, hS°v hnizalm- ¤ pXt{iWn- b n- t e°v tIc- f - imkvXm t£{Xw, Ing°v hnjvWp t£{Xw, F∂n- Øns‚ al-Ømb kw`m-h--I-fn¬ H∂t{X s]cp- h-bm¬ Nqg-s∏-´p-n¬°p∂ t£{X-amWv s]cp- hw ]qcw. DØ-cm-Xr-Øn-bn¬ hmW-cp-fp∂ Imin hw almtZh t£{Xw. thZ-Øn-t‚bpw, kwkvIm- hsc al-Xzm-Xn-tcIw ]S¿∂p ]¥-en®v; Imin c-Øn-t‚bpw tIZm-c-amb Cu t£{Xw bXn-h-cy- hniz-m-Y-t-bpw, KwK-tbbpw BI¿jn-°m-mbn mb ‘]qcp al¿jn-bp-ambn _‘-s∏´p n¬°p- F∂ Hscm‰ kwKXn aXn CXns‚ Akm-[m-c- ∂p. ]nXm-hns‚ hm¿≤Iyw a m hcn®v X]- WXzw sXfn-bn-°m≥.  np ]pd-s∏´ XymK aq¿Øn-bmb ‘]qcp’ FØn- t®¿∂Xv C∂p t£{Xw ÿnXnsNøp∂ Cu {]tZ- {]mNo tIc-fØnse Adp-]Øn-mep {Kma- - - i-Øm-bn-cp-∂p-h-t{X. ]qcp X] psNbvX ÿe- ß-fn¬ apJyX aqs∂-ÆØn-m-bn-cp-∂p. ]∂n-bq¿, - am-bn-cp∂p ‘s]cp-hw’ F∂ ]d-b-s∏-Sp-∂p. ipI-]p-cw, s]cp-h-w. Cu aq∂nepw s]cpa s]cp- s]cp-hw t£{X {KŸ-h-cn-bn¬ Cßs h- - Ø n- p- X - s ∂- b m- b n- c p- ∂ p. hfsc hnim- e - ]d-bp∂p:-˛ “lcn: H∂m-aXv s]cp-h-Øv Fcp-b- ambncp∂p Cu {Kmaw. sImSp-ß-√q¿ DugsØ ∏≥, ]qcp-al¿jn X] p sNbvXp hcp∂ ÿeØv; - imkvXm-hns‚ t£{Xw apX¬ hS-t°m-´pw, hS- al¿jn°v {]Xy-£ambn B al¿jn {]Xn-jvTn- - °m-t©cn AI-ae imkvXm-hns‚ t£{Xw apX¬ ®-Xm-Ip-∂p. {Kma t£{X-am-bn´v P߃°v tkhn- sXt°m-´pw, Xr{]-bmdv ASpØv FSp-Øn-cpØn bv°m-m-bn-´v, ]c-ip-cmaal¿jn ntbm-Kn-®Xm-Ip- - Aø-∏≥Imhnp Ing-t°m-´pw, Ingt° ae-bn-¬ ∂p.” s]cp-hw t£{X-Øn¬ ]qcp-al¿jn-bpsS - IpXn-cm≥ apSn Aø∏t£{X-Ønv ]Sn-™m´pw {]Xn-jTbp≈XpIqSn IW-°n-se-Sp-°p-tºmƒ; ]qcp- v - D≈ ÿe-a-{X-bw, s]cp-hw {Kma-k-t¶-X-Øn¬ a-l¿jn X] p sNbvXXns‚ Hm¿Ω-bv°mbn Cu - Dƒs∏-´n-cp-∂p. Ccn-ßm-e-°p-S, Ahn-´-Øq¿, Xr»n- h-Ønv ‘]qcp-h--sa∂v’ t]cp-≠mbn F∂pw; h-t]-cq¿ Ch s]cp-h--Øns‚ D]-{Km-a-ß-fm-bn- AXp tem]n- ® mWv s]cp- h - - a m- b - s X∂pw cp-∂p. Aßs ‘42’ tZi-ß-fn-ep-≈-h-cmWv s]cp- hnNm-cn-∏m≥ ymbw ImWp-∂p. - 157 -
 • 2. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 h-Øns‚ kvacW ]pXp-°n-s°m≠v s]cp-hØpw Bdm-´p-]p-gbnepw Fgp- - - ∂≈n s]cp-hw Bdm-´p-]pg]qcw ]p:{Iao-Icn-®p. - “BbmXp inh-temIw :” F∂ Ihn hmIy-a-p-k-cn®v s]cp- hw Bdm-´p-]pg ]qc-߃°v 1428 h¿jsØ ]g-°-ap-≠v. AXm-bXv AD-583 ˛mam≠n- e mWv Cu ]qcm- tLm-j-߃ ]p:cmcw-`n-®-Xv. apºv tIc- f - Ø nse sImº- m- - I - f p- tSbpw, Xe-bn¬ sI´v, IpS, Be- h-´w, sh©m-acw, tImew XpS-ßnb - tIm∏p-I-fp-tS-bpw, sN≠; sImºv, Ipg¬ Ce-Ømfw apX-emb hmZy- ß-fp-tS-bpw, tbmKyX n¿Æ-bn-®n- tIc-fo-bsc ]∂n-bq¿ Iq‰pIm¿, ipI-]pcw cp-∂-Xv, s]cp-hw S-h-gn-bn¬ Ahbv°p {]th- Iq‰p-Im¿ F∂p th¿Xn-cn®p ImWmsX kam-- iw ¬In-bn-´pt≠m F∂-Xns Bkv]-Z-am-°n- cmbn IW-°m-°n-b-h¿ hmWn-cp∂ ÿe-amWv bm-bn-cp-∂p. Cu ]mc-ºcyw Xs∂-bmWv taf- ‘s]cp-hw’ F∂p as‰m-c-`n-{]m-bhpw ne-hn-ep-≠v. Øns‚ Dd-hn-S-am-bn-Øo-cm≥ s]cp-hw {Kma-Ønv klm-b-I-amb apJy-L-S-Iw. s]cp-hw t£{X-Ønse D’hw, Ipw`-am-k- Ønse D{X-Øn¬ sImSn-Ibdn, ao-Ønse D{Xw - - ao-am-k-Ønse ]qbw £-{X-Øn-emWv sImSn-Ip-Ømbn 28 Znhkw o≠p n∂n-cp-∂p-ht{X. - Ct∏mƒ s]cp-hw ]qcw BtLm-jn-bv°p-∂-Xv. hfsc BtLm-jtØmsS S∂p h∂n-cp∂ Cu - ]gb s]cp-hw D’-hØns‚ hen-bhn-f°v Ct∂ - - D’-hØn¬ ao-Ønse D{Xw mfn¬ Bdm´p]pg- - Znh-k-amWv S-∂n-cp-∂-Xv. A∂v ]s¶-Sp-Øn-cp∂ bn¬ Cc-´b∏s Bdm-Sn-b°pw. s]cp-hw apX¬ - - v tZhotZh-∑m-cn¬; s´n-t»cnimkvXm-hv, Bdm-´p- Bdm-´p-]p-ghsc-bp≈ hgn apgph≥ - - sh≈bpw Icn-ºShpw hncn®v AXn- - eqsSbmWv Cc-´b∏s‚ B S- - - °p- I . Cc- ´ - b - ∏ s‚ hc- h nv sh≈bpw Icn-º-Shpw hncn-bv°m- p≈ A[n-Imcw tN¿∏n-m-bn-cp-∂p- h-t{X. qs‰´p tZho tZh-∑m¿ Cu D’-hØn¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p. GI- - tZiw 1500 h¿jw apºv Cu D’hw apS- ß p- I - b pw, Cc´b∏s ]pd- tØbv°v Fgp-∂≈n-b°m-sX-bp-am- - v bn. {]kvXpX D’-hØn¬ ]s¶-Sp- - Øn-cp∂ tZho-tZ-h∑m¿ ]gb D’-- - 159 -
 • 3. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Sp-IqSn s]cp-hw S-h-gn-bpsS Ingt° A‰Øv Ggp KP- h o- c - ∑ m- tcm- S pw, ]©mcn taf-tØmSpw IqSn Ib‰w Bcw- ` n- bv ° p- ∂ p. cm{Xn G I - t Z i w H≥]Xc aWn-hsc Ccp-`m-KØpw AWn-n-c-°p∂ Ccp imkv X m- ° - ∑m- c psS ]m≠n- bpw, ]©m- c nbpw Ah¿Æ-o-b-amb Hcp Ap-`qXn ]I- ]pgimkvXm-hv, NmØ°pSw imkvXm-hv, Nn‰n-®m- cp- ∂ - h - b m- W v. H≥]- X c aWn- h sc o≠p Ø-°pSw imkvXm-hv, m¶pfwimkvXm-hv, taSw-Ip- n¬°p∂ ]m≠n- t a- f - h pw, ]Xn- s m- ∂ p- f-ßcimkvXm-hv, N°w-Ip-f-ßcimkvXm-hv, tImS- aWntbmsS Ah- k m- n- b v ° p∂ ]©m- c n- b pw, ∂q¿ imkv X m- h v , am´n¬ imkv X m- h v , It√en {ihnbv-°m≥ S-hgn Xnßn mm-`m-KØp n∂p- imkvXvhv F∂o ]Øp-t]-cpw; IS-em-t»cn ]njm- ap≈ ]pcp-jmcw ImtW-≠-Xp-X-s∂. cn-bv°¬, sXm´n-∏mƒ, FS-°p∂n, ssX°m-´p-t»- cm{Xn ]Xn-sm∂p aWn-tbmsS Duc-I-Ø- cn, ]qn-em¿Im-hv, Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Sn, Abv°- Ω-XncphSn sXmSp-Ip-f-Øns‚ kao-]-Øp-n-∂pw, ∂v, tN¿∏v F∂o F´p `K-hXnamcpw Ct∏mƒ s]cp- ]m≠n- t a- f - t ØmsS Bcw- ` n- ® v , NmØ- ° pSw hw ]qc-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp-h-cp-∂p. imkvXm-hn-tm-Sp-IqSn hnkvX-cn® Ipg¬]‰pw, hnj-lm-cn-Wn-bmb IS-em-t»cn ]njm-cn- sImºp]‰pw Ign™v Ncn{X{]kn-≤-amb ]©m- bv°¬ `K-h-Xn-bp-tS-XmWv BZysØ ]qc-hpw, cn-ta-fØnv Ime-an-Sp-∂p. GI-tZ-iw ]pe¿s® aq∂p - BZysØ Bdm-´pw. AkvX-a--Ønp apºmbn aWn-tbmsS IS-emkp ]S°w sIm≠p≈ shSn- ]njm- c n- b v ° ¬`K- h Xn s]cp- h w]qc- Ø np s°-t´m-Sp-IqSn AΩXncp-h-Sn-bpsS tafw kam-]n- Bcw`w Ipdn-bv°p-∂p. bv°p-∂p. s]cp-h-Øv Cc-´-b-∏s‚ Zo]m-cm-[ ka- cm{Xn ]{¥- ≠ p- a - W n- t bm- s S, s]cp- h w bØv Bdm-´p-]pg imkvXmhv Ggp B-I-tfmsS t£{X-Øn--IØv ]gb D’-h-Øns‚ Hm¿Ω s]cp-hw sXs° tKm]p-c--S-bn¬ aXn¬°-IØv ]pXp- ° n- s °m- ≠ v , AXn- h n- i n- j v S - a mb hnf°v Fgp-∂-≈p-I-bpw, ]m≠ntafw Bcw-`n-bv°p-Ibpw ]©mcn taf-Øns‚ AI-º-Sn-tbmsS S-°p-∂p. sNøp-∂p. ]m≠ntafØns‚ Iq´ns∏-cp-°-temsS CXn¬ m¶p-fw, s´n-t»-cn, Nn‰n-®m-Ø-°p-Sw, taS- Bcw-`n-®v, BZy-I-em-i-Øn-p-ti-jw, s]cp-hw Ip-f-ß-c, tImS-∂q-cv, am´n≥, It√-en, N°w-Ip-f- Ings° S-h-gn-bn-te°v imkvXmhv Fgp-∂-≈p- ßc F∂o imkvXm-°∑mcpw; FS-°p-∂n, ssX°m- - ∂p. Chn-sS-bmWv Bdm-´p-]pg imkvXm-hns‚ ´p-t»-cn, ]qn-em¿Imhv F∂o `K-h-Xn-amcpw ]s¶- {]kn- ≤ - a mb “Cd- ° - I - ∏ m≠n ”. AtX kabw Sp-°p-∂p. Cu tZhntZh-∑m¿ s]cp-hw Cc-´-b- NmØ-°pSw imkvXm-hv, sXm´n--∏mƒ `K-h-Xn-tbm- ∏s‚ ]Sn-™m-sd--S-bn¬ n∂pw Fgp-∂≈n {]Z- - 161 -
 • 4. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 IqsS ]pd-s∏-Sp-∂p. ]m≠n-tafw n¿Øn- b - L - ´ - Ø n¬ n∂v ]p:cmcw- ` n®v {]Z- £ n- W - a mbn oßn Ing-°p-`m-KØv {io]m¿Δ- Xn-bpsS S-bn¬ Iem-in-bv°p- ∂p. tIfn, IpdpwIp- g ¬]‰v, sImºp]‰v F∂n-hbv°ptijw, hnkvX-cn®v ]©m-cn-tafw Bcw-`n- bv ° p- ∂ p. BZy- I - e m- i - Ø n- p- tijw s]cp-hw S-h-gn-bn¬ Cdßn GI-tZiw cmhnse 7 aWn- tbmSp ]©m-cn-tafw Ah-km-n- ∏n®v s]cp-hw sXmSp-Ip-f-Øn¬ `K-h-Xn-am¿°v Bdm´v S-Øp-∂p. AbvIp∂v`K-hXnbpw, tN¿∏p`K- h-Xnbpw Hcp-an®v sXmSp-Ipf-Øn¬ Bdm-Sp-∂-tXmsS s]cp-hw]qc- £n-W-ambn hS°p `mKØv nc∂p n∂v ]©m- Øns‚ {][m NS-ßp-Iƒ ]cy-h-km-n-bv°p-∂p. cn-ta-f-tØmsS Ing-°p-`m-KØv {io]m¿Δ-Xn-bpsS s]cp-hw]qc-Øn¬ ]s¶-Sp-°p∂ tZho-tZ- S-bn¬ FØn tafw Ah-km-n-∏nbv°p-∂p. hnf- h-∑m-sc√mw Cc-´-b-∏s {]Z£nWw sh®v hW- °m-Nmcw Ign™v s´n-t»-cn, m¶pfw, tImS-∂q¿ ßp-∂p. BZyw Fgp-∂-≈p-∂-hsc nd-]-d-tbm-tS- imkvXm-°∑m¿ ne-]mSp Xd-bn¬ Fgp-∂≈p-∂p. - - bpw, XpS¿s∂-Øp-∂-hsc mcm-b-]-d-tbm-tS-bp- Duc-I-ØΩXncp-hSn tafw Ah-km-n®v NmØ- amWv Cc-´-b-∏≥ FXn-tc¬°p-∂-Xv. °pSw imkvXm-hpw, AΩXncp-hSnbpw, Ings° tKm]pcw IS∂v Cc-´-b-∏s {]Z-£nWw shbv°p- klr-Z-b-∑m¿ Hfn-a-ßmsX a- n¬ kq£n- ∂-tXm-Sp-IqSn imkvXm-°-∑m¿ ne-]mSp Xd-bn¬ °p∂ Ht´sd {]tXy-I-X-Iƒ s]cp-hw ]qc-Øn- n∂n-dßn kzÿm--ß-fn-tebv°v ]pd-s∏-Sp-∂p. p-≠v. s]cp-hw S-h-gn-bpsS {]tXy-IX AXn- sem-∂m-Wv. Ggv B-Iƒ°v Xnßn-n¬°m-p≈ cm{Xn ]{¥≠p aWnbv°v tN¿∏n¬`K-hXn ÿew am{X-amWv Chn-sS-bp-≈-Xv. Hcp `mKØv (`q-an-tZ-hn) ]©-hm-Zy-Øns‚ AI-º-Sn-tbmsS, Bdm-´p-]pg imkvXm-hns‚ Cd-°-]m-≠n-bpw, adp- aq∂m--I-tfm-Sp-IqSn s]cp-hw t£{X-Øns‚ ]Sn- h-iØv NmØ-°pSw imkvXmhv sXm´n-∏mƒ `K-h- ™msd S-h-gn-bn¬ Fgp-∂-≈p-∂p. ta°mhp Xn-tbm-Sp-IqSn-bp≈ ]©m-cnbpw Htc-k-abw S- t£{X-]-cn-k-cØv 3 aWn-tbmsS ]©-hmZyw Ah- °p- ∂ Xv Cu S- h - g n- b n- e m- W v . Ccp- h - i Øpw km- n- ∏ n®v mK- k z- c - Ø ns‚ AI- º - S n- t bmsS XnI™ Ggv B-Iƒ hoXw, AXnv Ccp-`m-K- ta°mhv t£{X-Øns‚ Ings° S-I-S∂v Ggv Øp-ap≈ XnÆ-I-fn-epw, ]cn-k-cØpw mm-`m-K- B-Itfm-Sp-IqSn ]m≠n-tafw Bcw-`n-°p-∂p. s]cp- - Øp-n-∂p-ap≈ ]pcp-jm-cw. Sp°v nc-n-c-bmbn hw t£{X-Øn¬ Cc´-b-∏s‚ ]Sn-™msd S- ImWp∂ ]¥-߃. ]¥-ßfpsS tim`-bn¬ s]m≥ - bv°se-Øp-tºmƒ ]m≠n-tafw CS-bv°p-sh®v Hcp - {]` Xqh∂ s‰n-∏-´-߃. im¥-amb {]Ir-Xn. nanjw n¿Øp-I-bpw, Ducm-bva-°m¿ Cd-°-°m- {]Ir-Xnsb {]I-ºw sIm≈n-°p∂ taf-߃! cpt≠m F∂v aq∂v {]mhiyw hnfn®v tNmZn-°p-∂- Bdm-´p-]pgimkvXm-hns‚ ]m≠n-bpw, NmØ-°pSw Xp-amb NSßv S-°p-∂p. At∏mƒ AbvIp∂v `K- imkvXm-hn-t‚-bpw, DucIw tN¿∏v`K-h-Xn-am-cpsS hXn tN¿∏v`K-h-Xn-tbm-Sp-IqSn Cd-°-Øn-mbn ]©m-cn-bpw. Cu Zriym-p-`hw Hcn-°-se-¶nepw - 163 -
 • 5. - 165 - 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 bqóèfsnejg ùhebMõX ceùlX kfögÿ DbmjceCflx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 kQkgäfqsT oqMfòª x keCfTãqh¥ f òª x mdYeiõX avëgbez Y©pv~WTx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mdkjõX GçeãfjfTgÿleCx. mqbªenRejYtóflveãf SBgÿúgÿ Yibesv 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 aìùlèfvkèx ùhabMfTgaêeW Y©pv~WTx keCfTãqh¥fTgbevgú 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 keCfTãqh¥fTgÿlx GÑfóxë kejõmeíõèfvx Gèccsùl. SBgÿúfh¥x 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ipbrjszÜ cgkäfw beoõaIeó~ägsë Dkêëfaãesë SBgÿgúgÿ Yibevx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 jeùlfãfw aìùlèfvg hgJaèsTBgÿgúfTgÿlx . DnRejYtóflveã 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 SnâebqóbgX ckjbfäTgofbmX ceùlceCx lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfsv 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ImWn°bnS¬ {][mw 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mqbªcXiä oeãkav MjCcÖh¥! 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Nn{X-߃°v IS-∏mSv ˛ {]kmZv Icp-a-, tN¿∏v Bcm[I¿ hnc{iwJe ¬In BZcn®n´p≠v. tafØnv {]mamWyw hln°p∂p. taf{]amWnbmbncp∂ s]cphw A∏pamcmcpsS ]p{X≥. hn`mKØns‚ {]amWn. Xr∏qWnØpd, Ccnßme°pS, s]cphw XpSßnb nch[n t£{Xßfn¬ s]cp-hw Ip´≥am-cm¿ :˛ Ap{KloX IemImc≥. Xriq¿ ]qcØnv ]mdta°mhv Wv. Cu D]-Nm-csØ s]cp-hw ]qc-Øns‚ D]-Nmcw sNm√p∂ ImgvN lrZ-bk]r-°m- - v h-Xn-bp-tSbpw B-Iƒ A`n-ap-Jambn n∂v - tºmƒ aq∂p-XhW imkvXm-hn-t‚bpw, `K- - bv°p-∂p. hSs° {]Z-£nW hgn-bn-se-Øp- Cc-´-b-∏s {]Z-£n-W-ambn apsº Kan- bn-se-Øp-tºmƒ, Bdm´p]pgimkvXmhv hXn c≠mw {]Z-£n-Wambn sXs° S- - kzÿm-tØ°v aS-ßp-Ibpw; tN¿∏n¬ `K- - AbvIp∂v`K-hXn hSs° tKm]pcw hgn £n-W-ambn hS-s°--S-bn-se-Øp-tºmƒ, ∂p-≠m-Ipw. `K-hXn-am¿ Cc-´b∏s {]Z- - - - Bdm-´p-]pgimkvXmhv Fgp-∂≈n n¬°p- Øp-tºmƒ sXs° tKm]p-cØnp kao]w - t£{X-Øns‚ sXs° {]Z-£n-Whgn-bn-se- - - ]n´n-Wn-»wJv hnfn®v sNºStaf-tØmsS s]cp-hw Ign™v sXmSp-Ip-fØnp kao]w H≥]Xp XhW - °p-∂Xpamb NS-ßmbn IW-°m-°s∏-Sp-∂p. - tN¿∏v, AbvIp∂v `K-h-Xn-am-cpsS Bdm´v ´-b∏s km£n-n¿Øn tN¿∏v `K-hXnsb £Wn- - - h--am-W-t√m. kw-Kataf-bn-te°v AXn-tY-bmb imkvXmhv Cc- - ∂n-√. ]©mcntaf-Øns‚ Cu‰n√w Xs∂ s]cp- kam-]hpw, AtXm-sSm∏w Bdm´p ]pg-bnse tZh- - - Ap-`hn-®n-´p-≈hcmcpw AXp ad-°p-sa∂p tXm∂p- - - - Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
 • 6. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ]qcw apX¬ ]qcw hsc h¿jw Ipdn-bv°p∂ Xr»q¿ s{]m^: am[-h≥Ip´n a°ƒ' F∂- d n™v tZhs‚ D’hw S- Ø p- t ºmƒ D≠m- Ip∂ GI-Xm-t_m-[w, kaq-l- Øns‚ ne- n¬∏npw ∑°pw hne-a-Xn-°m-m-hmØ kw`m- h - - b mWv ¬Ip- ∂ - X v . "k¿hw tZhm¿]Ww' F∂ ne- b v ° m- h p- t ºmƒ AXns‚ n¿h- l - W - ß - f n¬ Rms∂ `mhw ng-en-°n-√. "hkp-ss[h IpSpw- _ Iw' F∂ XXzw Dƒs°m- ≈ m- p≈ a-   ns‚ bm- Ø ns‚ BZy Nph- S p- I - fmWv Hmtcm t£{X-tØmSpw Ap-_-‘n®v S-°p∂ D’-h- ߃. AXp- s Im≠p Xs∂- a-p-jys‚ kuμ-cy-t_m-[-Øns‚ DZm-Ø- bmWv D’hw apS-ßp-∂-Xv t£{X-X-´-I-Øns‚ amb Bhn-jv°-c-W-ß-fmWv t£t{Xm-’-h-߃. Zp¿Z-i-bm-sW∂v ]g-a-°m¿ ]d™p hniz-kn-∏n-®- hSt° ae-_m-dnse D’-h-ß-fn¬ sXø-Ønpw Xv. CØcw hnizm-k-ß-fmWv ap-jys Hcp kaq- a‰p mS≥I-e-Iƒ°pw ¬Ip∂ {]m[myw a[y- l-Po-hn-bmbn ne-n¿Øp-∂-Xpw. tI-c-f-Øn¬ s]mXp-th-bn-√. a[y- tI-c-f-Øn¬ B-Iƒ°pw hmZy-hn- ti-j-߃°pw shSn-s°-´n-p-amWv {]m[m- yw. Chn- s S- Ø s∂ A]q¿Δ-amb Nne ÿe-ß-fn¬ hyXym-k-߃ ImWmw. D{Xmfn the°v k‘y°v t£{X-]-d-ºn¬ Nne mS≥ Iem-cq-]-߃ FØm- dp-≠v. a®mSv amam-¶-Ønp B-I- fn-√. tXmƒØ-≠p-I-fn¬ LSn-∏n® IpXnc cq]-ß-fmWv AhnsS tZi- °m- g v N . H∂pIqSn sXt°m´p t]mbm¬ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ tIaw. IpXn-cth-e, h≈w-Ifn, Imf-Ifn........ - - - Aßs ]e-Xpw. Hcp kaqlw apgp- h≥ H∂ptN¿∂v "Htc tXh-cpsS - 167 -
 • 7. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 BKaw Bdm´p]pg ]qc- Øn¬ ]s¶- S p- Ø p- h - c n- Ibpw Ft¥m Imc- W - Øm¬ HcpImeØv AhnsS n∂v njvIm-kn- X- c m- h p- I bpw sNbv X Nne t£{X- ß ƒ tN¿∂v ]n∂oSv Xr»q¿ ]qcw BtLm- j n®p XpSßn F∂v Xe-ap-dIƒ - ssIamdnh∂ IY ]q¿Æ- ambpw hniz- k n- ° m≥ {]bm-kap-≠v. Bdm-´p-]pg - ]gb sIm®n cmPysØ {][m- - s ∏´ ]qc-Ønv 14 q‰m-≠n-tesd ]g-°-ap-≠v. Xr»q¿ D’- h - ß - f mWv Bdm- ´ p- ] pg ]qchpw Xr»q¿ ]qc-Ønse apJy-cmb Xncp-h-ºm-Snbpw ]md-ta- ]qc-hpw. H∂nv 1400˛tesd h¿jsØ ]mc-ºcyw; °mhpw A{Xbpw ]g-°-ap≈ t£{X-ß-fmtWm? at‰Xntm 200- ˛ - h ¿j- Ø n- t ‚- b pw. c≠pw Xncp-h-ºm-Snsb kw_-‘n-s®-¶nepw hy‡-ambn t£t{Xm-’-h-ß-fm-sW-¶nepw Xr»q¿ ]qc-Ønv ]dbmw˛ Cu t£{X-Ønv 400 h¿j-Øn¬ Xmsg t£{X- k w- _ - ‘ n- I - f mb NS- ß p- I - t f- ° mƒ am{Xta ]g-°-ap-≈q. BZyw {ioIrjvW t£{X- {]m[myw 30 aWn-°q¿ kz¥w X´-I߃ hn´v hS- - am-bn-cp∂ ChnsS `K-hXnsb {]Xn-jvTn-®Xv ]n∂o- - °p-∂m-Ys‚ Aº-e∏dºn¬ Ac-tß-dp∂ tZhn tZh- - - - Sm-Wv. Im®m--∏n≈n C√sØ Sp-ap-‰sØ Icn- ∑msc km£n n¿Øn-s°m-≠p≈ BtLm-j- ¶¬Øq-Wn¬ Bhm-ln-®n-cp-Øn-bn-cp∂ sImSp-ß- ß-fm-W.v √q¿ AΩ-bmWv ]n∂oSv Xncp-h-ºmSn DÆn-°- Æs‚ hma-`m-KØv _me-`- {Z-Imfn (tbm-K-am-b)-bm-b-Xv. FS-°-f-Øqsc ]m¿∞-km-c- Yn- b mWv DÆn- I - f n- √ mØ Im®m--∏≈n C√sØ Zº- Xn-am-cpsS hnfn-sb-Øp-S¿∂v Xr»q-sc-Øn-bt∏mƒ DÆn-Ir- - jvW-m-b-Xv. A∏m´p Ipdp- ∏m-fpsS {]m¿∞--sb-Øp- S¿∂v Xriq-cn-se-Ønb Xncp- am‘mw Ip∂neΩ- b mWv ]md- t a- ° mhv `K- h - X n. Bcw`w apX¬Øs∂ c≠p t£{X- ß fpw A°m- e Øv t£{X-{]-th-iØnv Ap- - - hm-Z-ap-≠m-bn-cp∂ Xt±-iob P-ß-fpsS ta¬tm-´-Øn- - 168 -
 • 8. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 tZh- t a- f - b m- h p- ∂ - X n- m- emWv At∂-Zn-hkw ]qc- Øn¬ ]s¶- S p- ° mØ t£{X-ß-fn¬t]mepw AØm- g - ] qP tcsØ SØn S-b-S-bv°p-∂-Xv. sIm®n cmPm-°∑mcpw - i‡pw sIm®n cmPm-°-∑m¿ s]mXpsh Zo¿Lm-bp- p-I- fmbncp∂p. ]e-t∏mgpw Hcp alm- c m- P mhv Xos∏- ´ m¬ ]pe- I - g n™v Inco- S - [ m- cWw sNøp∂ bph- c m- emWv {]h¿Øn®ph∂-Xv. Bdm-´p-]pg ]qc-Ønv Pmhv iXm-`n-tj-I-Øn--Sp-sØ-Ønb Bfm-bn- ap≥Im-e-ß-fn¬ FØn-bn-cp-∂-Xmbn ]d-b-s∏-Sp- cn°pw F∂p ]d-bp-∂-Xn¬ AXn-i-tbm-‡n-bpsS ∂-hbpw Ct∏mƒ FØp-∂-h-cp-amb t£{X-ß- Awiw D≠m-Im-sa-¶nepw bph-cm-Pm-°-∑m¿ Inco- sf√mw ºq-Xn-cn-amtcm mSp-hm-gn-Itfm `cWw Sm-h-Im-in-I-fm-hp-tºm-tg°pw bphXzw jvS-s∏-´n- S-Øn-b-h-bm-bn-cp-∂p. A∂v mb¿ kap-Zm-btam cn-°pw. AXn-sm-c-]-hmZw i‡≥X-ºp-cm-m-bn- a‰p kap- Z m- b - ß tfm hy‡n- I tfm `cn- ® n- c p∂ cp-∂p. t∂ sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ cmPy-`mcw Gs‰- t£{X-ßsfm∂pw Bdm-´p-]p-gbn¬ FØn-bn-cp-∂n- - - SpØ At±lw cmPyØv A-h[n ]cn-jv°m-c߃ - √. sIm®n cmPyØv ºq-Xn-cn-am-cpsS Ducm-◊-bn- S-∏m-°n. hS-°p-n∂v h∂v Xt±-io-bsc _p≤n- ep≈ t£{X- ß - f mWv ]n∂oSv k¿°m- c ns‚ tZhkzwhIp-∏n-s‚bpw sIm®n tZhkzwt_m¿Un- s‚bpw `c-W-Øn-em-b-Xv. mSp-hm-gn-IfpsS Iogn-em-bn- - cp∂ Nne t£{X- ß ƒ AXp-t]mse n¬°p-Ibpw sNbvXp. B ne- b n¬ Nn¥n-°p-tºmƒ Xncp-h-ºm- Snbpw ]md-ta-°mhpw Hgn®v Ct∏mƒ Xr»q¿ ]qc-Øn¬ ]s¶-Sp-°p∂ a‰p t£{X- ߃ Bdm-´p-]pg ]qc-Øn¬ ]s¶- S p- Ø n- c p- ∂ n- c n- ° mw. Bdm-´p-]pg ]qcw tZh-∑m-cp- tSbpw `qkp-c-∑m-cp-tSbpw kwK-a-th-Zn-bm-Wv. CØ-c- Øn¬ Bdm- ´ p- ] pg ]qcw - 169 -
 • 9. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 t£{X-Øn-se-Øm≥ Bcm-[-I¿°p≈ _p≤n-ap´v Xºp-cm≥ a-   n- e m- ° n. Cu ImSp sh´n-sØ-fn®v hnim-eamb ssaXm-- - am-°m≥ i‡≥ Xocp- am-n-®p. ImSp-sh-´¬ XpS-ßnb ka-bØv Xs‚ "A—s‚ PS' sh´p-∂-Xns tNmZyw sNøm≥ Dd- ™p-Xp-≈n-h∂ ]md- ta-°mhv tIma-cØnv- jvS-s∏-´Xv kz¥w ]-c-ambn Iog-S-°nb ºq-Xn-cn-am¿ kºØpw inc- m-Wv. Ahn-Nm-cn-X-am-bp-≠mb Cu sIme AwKo-Im-chpw tSn Hu∂Xyw {]m]n-®-t∏mƒ Xºp-cms‚ a- ns Gsd thZ-n-∏n-®p. Ah-cn¬ Hcp henb hn`mKw cmPm-°∑m-sc-t∏mepw - tX°n≥ImSv sh´n ssaXm--am-°n-b-t∏mƒ [n°- c n- ° mpw tNmZyw sNømpw XpS- ß n. ]p√p-ta-bm≥ ssaXm-sØ-Øp∂ ]ip-°ƒ°v IpSn- - i‡≥X-ºp-cmv Cu kao-]w Atcm-N-I-ambn °m≥ sh≈w nd-bv°m-mbn GXmpw Icn-¶¬ tXm∂n. kº-Øns‚ t]cn-ep≈ [n°m-c-Ønv sXm´n-Iƒ ssaXm-Øns‚ ]e-`m-KØmbn ÿm]n- - - Adp- X n- h - c p- Ø m≥ {]Xn- ⁄ m- _ - ≤ - m- b - X p- °m≥ Xºp-cm≥ Xocp-am-n-®p. K-cm-Xn¿Øn°v t]msebmWv i‡≥ i‡n {]tbm-Kn®p XpS-ßn- hS°v hnøq¿ `mK-ØmWv I¬sØm-´n-Iƒ Xøm-dm- b-Xv. ºq-Xncn P∑n-Xz-Øn-s-Xnsc Xºp-cm≥ °n-bn-cp-∂-Xv. hnøq-cn¬ n∂v henb sXm´n-Iƒ I¿i- - - S - ] - S n- I ƒ kzoI- c n- ® p. tkz—bv ° pw tX°n≥ImSv ssaXm-Øn-te°v B-IfmWv hen- - - ÿm]nX Xm¬]- c y- ß ƒ°pw- t h≠n A‘- h n- ®p-sIm≠p h∂n-cp-∂Xv. Xncp-hºmSn t£{X-Øns‚ - - izmkw IpØn-h-bv°-s∏´ Hcp P-X-bpsS ho¿∏p- hS-°p-hiØp sh®v s]s´∂v B-Iƒ ]Wn-ap-S- - ap´pw Xºp-cms thZ-n-∏n-®p. Cuiz-c-hn-izm- °n-b-s{X. ÿe-sØ-Ønb Xºp-cm≥ B-Iƒ knbpw t£{X-ß-fpsS D∂-a--Øn¬ Xm¬]-cy- ]Wn-Xp-S¿∂m¬ Po¿Wm-h-ÿ-bn-em-bn-cp∂ Xncp- ap≈ Bfpw Bbncps∂¶nepw, bp‡n-lo--ß- h-ºmSn t£{Xw ]pXp°n∏Wn-bm-sa∂p {]m¿∞n- fmb ]e hnizm-k-ß-tfbpw tNmZyw sNøp-hmpw ®p. AtXmsS B-Iƒ ]Wn XpS¿∂p. Cu kw`- FXn¿°mpw Xºp-cm≥ ss[cyw Im´n. h-tØmsS Xºp-cmv Xncp-hºmSn IÆ-tmSpw `K- - h-Xn-tbmSpw Hcp {]tXyI A`n-n-thiw tXm∂n. tIma-c-Øns‚ Xe-t]mb IY i‡≥ Xºp-cm≥ `c-W-am-cw-`n® ImeØv inh-]p-chpw ]qchpw hS-°p-∂m-Y≥ t£{X-Ønp Np‰pw hen-sbmcp hS-°p-∂mYt£{Xhpw tX°n≥ImSv ssaXm- ImSp-≠m-bn-cp-∂p. tbmKm-Xn-cn-∏m-Sp-am¿ h[-in- hpw tI{μ-am°n Xr»q¿ Kcw kwhn-[mw £°p hn[n-®-hsc hS-°p-∂mY t£{X-Øns‚ sNøm≥ Xpn™ Xºp-cm≥ mSns‚ JymXn ]pd- sXt° tKm]pcw IS-Øn-hn-´m¬ Ah¿ Xncn-®p-h- tØ-°-dn-bm≥ klm-b-I-amb Hcp hm¿jnI-˛-kmw- cm-dn-√. ImSn--IsØ AKm-[-amb Ipf-Øn-te°v kvIm-cn-tIm-’hw ssaXmw tI{μo-I-cn®v S- Ahsc X≈m-dmWv ]Xn-hv. h-Øn-p-≈n-eqsS Øm≥ Xocp-am-n-®p. Hcp’-h-Ønv c≠v hn`m-K- - 170 -
 • 10. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 t∏mƒ i‡s I≠v X߃°p-≠mb am- t°-Sns‚ IY-b-dn-bn- ®p. Ah- c psS am- t°Sv Xo¿°p-∂-tXm- sSm∏w s]cp-h-sØ A[n-Im-cn-I-tfm-Sp≈ Xm°o- X p- I q- S n- b mbn Xºp-cm≥ B t£{X- ßsf Xr»q¿ ]qc- Øn¬ Dƒs∏- S p- Ø n. AtXm- S p- I qSn apJy ]¶m-fn-I-fmb Xncp-h- ºm-Sn°pw ]md-ta-°m- hnpw ]pdsa K- c - Ønse Xs∂ sNºq- °mhv `K- h - X nbpw Kc {]m¥- Ø nse Imc-ap-°v, Aøt¥mƒ, emeq¿Im-hv, Nqc-s°m- °m¿ XΩn¬ a’-c-ap-≠m-bm¬ D’-h-Øns‚ ´p-Im-hv, ssX-e-°mhv F∂nhnSß-fnse `K-h-Xn- kuμcyw h¿≤n-°p-sa∂v Iem-a¿Ω-⁄≥ IqSn- amcpw IWn-aw-K-ew, ]t-°w-]≈n imkvXm-°- bmb Xºp-cmv Adn-bm-am-bn-cp-∂p. K-c-Øn¬ ∑mcpw ]qc-Øns‚ ]¶m-fn-I-fm-bn. Xr»q¿ ]qcw ºq-Xn-cn-am-cpsS `c-W-Øn-e-√m-Xn-cp∂ c≠v as‰mcp tZh-ta-fbm-bn. Fgp-∂≈n∏p ka-bßfpsS - - - - t£{X߃ XΩn-ep≈ a’-c-ambn ]qc-Ønv {]tXy- I - X - s Im≠pw coXn- s Im≠pw NS- ß p- cq]w ¬Im≥ Xºp-cm≥ Xocp-am-n-®Xpw CXp- IƒsIm≠pw AXym-I¿j-hp-am-bn. [zPm[n D’- sIm-≠m-Wv. c≠p X´-I-ß-fmbn K-csØ Xncn®v h-ßfn¬ sshZn-I®Sßp-Iƒ Gsd-bmWv; ]S-lmZn - - - - X´-I-{]-am-Wn-amsc hnfn-∏n®v ]qcw S-Øm-p≈ D’-h-߃°v kwLm-S-I-cpsS atm-[¿Ω-a-p-k- n¿t±-i-߃ ¬IpI am{X-a√ CS-bv°nsS Ccp- cn®v IqSp-X¬ BtLm-j-]-cn-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n- Iq-´-tcbpw hnfn®v Hcp°-ß-fpsS ]ptcm-KXn Dd- °m-m-Ipw. AXp-sIm-≠m-bn-cn-°Ww Xncp-h-ºm- ∏m°n hmin Iq´mpw Xºp-cm≥ {i≤n-®n-cp-∂p. Sn-˛-]m-d-ta-°mhv `K-h-Xn-am-cpsS a’-c-ambn Xºp- s]cp-hw {Kma-Ønse {]_-e-cmb Nne ºq-Xn- cm≥ Xr»q¿ ]qcw hn`m-hw sNbvX-Xv. AtX-k- cn-am¿ i‡-s-Xnsc kmaq-Xn-cn-tbmSv Iqdv {]Jym- abw Xncp-h-ºmSn DÆn-Ir-jvW-n-ep-≠m-bn-cp∂ ]n-®n-cp-∂p. i‡-tmSp hnt[-b-Xz-ap-≠m-bn-cp-∂- `‡n-bmbncn°Ww Xncp-h-ºmSn `K-h-Xn-bpsS h¿ `cn-®n-cp∂ Xr»q¿ t£{X-ßsf Bdm-´p-]p-g- XnSºv sh°p∂ tIme-Øn¬ {ioIr-jvW-cq-]- bn¬ n∂pw hne-°m-p-≠mb Hcp t{]c-I-tlXp Ønpw ÿmw ¬Im≥ t{]c-I-am-b-Xv. i‡≥ CXm-bn-cn-°-Ww. Bdm-´p-]p-g-bn¬ n∂p≈ ]pd- Xºp-cm≥ Bcw-`n® Xr»q¿ ]qc-Øn¬ Xncp-h-ºm- Øm-°-ens‚ am-t°Sv kzbw ISn-®n-d°n Ign- Sn-˛]m-dta-°mhv a’cw Nne-t∏mƒ A]-ISIcamb - - - - - - ™n-cp∂ Xriq¿ `mKsØ t£{Xm-[n-Im-cn-Iƒ, hmin-bmbn Xocp-∂Xv I≠-t∏mƒ ]n∂oSp h∂ Xr»q-cn¬ c≠p t£{X-ß-fpsS a’-c-ambn Hcp sIm®n cmPm-°-∑m¿ Fgp-∂-≈n-∏p-I-fpsS kabw, ]qcw XpS-ßm-p≈ Xocp-am-sØ Ipdn-®-dn-™- B-I-fpsS FÆw, shSn-s°´v F∂n-h-bn-se√mw - 171 -
 • 11. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 hy‡- a mb nb- {¥Ww G¿s∏-Sp-Øn. nb- { ¥- W - ß ƒ ]qc- Øns‚ ta∑-h¿≤n-∏n- °pI F∂ Dt±- i - tØmsS am{X-am-bn-cp- ∂p. B nb- { ¥- W - ߃ Ap-k-cn-®p≈ coXn- b m- W v C∂pw Xr»q¿ ]qc- Ø n¬ Ap-h¿Øn-®p-h-cp-∂- Xv. ka- b - Ø nepw BNm-cßfnepw Nn´-I- - - fn-ep-ap≈ A®-S°hpw - ImgvN-I-fpsS ta∑-bp- amWv Xr»q¿ ]qc- Ønv A¥m- c mjv { S {]ikvXn tSn-s°m-Sp-Ø-Xv. ]qcw Znhkw cmhnse Ggp aWn-tbmsS Xr»q¿ ]qc-Ønp BIm-hp-∂Xpw Acp-Xm- IWn-aw-Kew imkvXmhv ]qc-∏-d-ºn-se-Øp-tºmƒ ØXpw Bb Imcy- ß ƒ i‡≥Xºp- c mpw Bcw-`n-°p∂ i_vZ-a-[p-cn-a-bp-tSbpw h¿W-ß-fp- ]pdsI h∂ cmPm-°-∑m-cp-amWv nP-s∏-Sp-Øn-b- tSbpw KP-tLmj bm{X-I-fp-tSbpw BIm-i-sØ- cn-bp∂ i_vZ-h¿W {]]-©-Øn-t‚bpw D’hw Xv. CXp-{]-Imcw 15 B-Isf Fgp-∂-≈n-°m-p≈ ]nt‰∂v Xncp-h-ºm-Sn-˛-]m-d-ta-°mhv `K-h-Xn-am-cpsS Ah-Imiw Xncp-hºm-Sn°pw ]md-ta-°m-hnpw am{X- - ]I¬∏q- c - t ØmsS kam- ] n- ° p- t ºmƒ Kcw am-Wv. a‰p-≈-h-cpsS ]c-am-h[n B-I-fpsS FÆw BÀm-Z-Øn-an¿∏ns‚ 30 aWn-°q-dp-Iƒ ]n∂n-Sp-∂p. 14 BWv. Xncp-h-ºm-Sn°v ]gb S-°m-hn¬ aT- Xncp-h-ºm-Sn-bpsS aT-Øn¬hc-hns‚ ]©-hmZy Ønp ap∂nepw Sp-hn-emepw mbv°-m-enepw a{¥-[z-n-Ifpw, ]md-ta-°m-hns‚ Ce-™n-Ødtafw - - ]¥-ep-Iƒ Db¿Ømw; ]md-ta-°m-hnv aWn-I-WvT- s]mgn-°p∂ QwIm-chpw, Ccp-tZ-hn-am-cp-tSbpw IqSn- m-en-epw. tXmc-W-߃ XpS-ßn-b-hbpw Cu c≠v °mgvN ka-bsØ IpS-am-‰-Øn¬ I≠ h¿Æ- hn`m-K-߃t° Db¿Øm-m-hq. shSn-s°´v Xncp- ßfpw, ]qcw cm{Xn-bpsS A¥y-bm-a-ß-fn¬ BIm- h-ºm-Sn°pw ]md-ta-°m-hnpw am{Xw. ]n‰-∂m-fsØ iØp nd™ h¿Æ Nn{X-ßfpw Hm¿Øp-sIm≠v ]I¬ ]qchpw Ah¿°p-am-{Xta ]mSq. a‰p-≈h¿°v - ]qc-°-º-°m¿ hnS-]-d-b-env km£yw hln®v Dd- ]qc-∏-d-ºn¬ Hcp IXn--t]mepw ]mSn-√. IXn °-®-S-thm-sS, kzKr-l-ßfnte°v aS-ßp-tºmƒ a- shbv°m≥ Ap-hm-Z-ap-s≠-¶nepw Hch-k-c-Øn¬  n¬ Ipdn-bv°p∂p ˛ ASpØ h¿jsØ ]qcw 101-˛¬ IqSp-X¬ hø. Aan-´p-Iƒ 10 ne-bn¬ IqSp- taSw....... Xnø-Xn. AsX Xriq¿°m-cpsS h¿jw X¬ hø F∂nhbmWv Ah-bn¬ apJy-am-b-h. ]qcw apX¬ ]qcw hscbmWv. s{]m^: am[- h ≥Ip´n : dn´. tImtfPv A[ym- ] - I ≥. XnI™ Iem- k v t - l n. Xncp-h-ºmSn tZhkzw {]kn-U‚v. - 172 -
 • 12. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Kpcp-hm-bq¿ D’hw Kpcp, Kpcp-hm-bq¿ BNmcy X]- m- hn`hkar- ≤ - h p- a mb avmb kZybpw a‰pw {]tXyIw Pt] nb-ta-N {it≤- b - a m- W v . C{]- D’-th--∂-Zm-t Imcw kakv X LS- I - t£{X-hr-≤nkvXp ßfpw ka¿∞hpw ]©[ kar-≤hp-ambn ka-z-bn- - BNmcy njvT, bv ° - s ∏- S p- ∂ p- s h- ∂ Xv thZ P]w, nb-X-amb Kpcp- h m- b q¿ D’- h - nXy-n-Zm-w, D’-hw, Øns‚ khn-ti-j-X-X- A∂- Z mw F∂o s∂-bm-Wv. A©p LS-I-ß-fs{X ""DZvkq-tX-l¿jw t£{Xm- ` n- h r- ≤ nbv ° v CXn D’hw'' F∂m- nZm-w. Xm]-k-Xp-ey- Wt√m {]am-Ww. AXm- cmb BNm- c y- ∑ m¿, bXv P-a-- p-I-fn¬ AXn-n-jv°¿j-X-tbm- B-μsØ Pn-∏n-°p- sS-bp≈ ]cn-ip-≤nbpw ∂Xv D’hw {hX-n-jvT-bpw, F∂¿∞w. D’- h - Xm{¥nI hn[n-b-p-k-cn- Øn¬ ]s¶-Sp-°p-hm≥ ®p≈ {Inbm- h n- t i- j - th≠n FhnsS ns∂m- ßfpw th≠-Xp-t]mse s°tbm h∂-h¿, ]e Ap- j v T n- ® p- h - c p- ∂ p. tZi- ° m¿, ]e `mj- nXyhpw thZ- P - ] w, °m¿, ]e {]mb-°m¿, amk-t¥mdpw apd-P-]w, `n∂-amb {]Ir-X-°m¿, D’- h m- Z n- Z n- - ß - f n¬ hyXyÿ kz`m-h-°m¿. hnti-jn®pw Iq´p-ap-dbpw a‰p-ambn thZ-]m-cm-bWw AXp-sIm≠p Ah¿ Gh¿°pw Ap-tbm-Py-amb apg-ßn-tIƒ°p-∂p. BZn-i-¶-cm-Nm-cy-kzmanIfm¬ C- ß ƒ°v hI ¬In- s Im≠p≈- X m- b n- c n- kwhn-[mw sNø-s∏´ nXy-n-Zm--ßfpw BNm- bv°Ww D’-h-Øns‚ LS-I-߃. cm-p-jvTm--ßfpw B≠p hnti-j-ßfpw AtX-]- tIc-f-Ønse D’-h-ßsf k{º-Zmbt`Z- Sn-Xs∂ XpS-cp-∂p. D’-hmZn B≠p hnti-j-߃ ߃°-p-k-cn®v kmam-y-ambpw aq∂mbn Xcw h¿jw-tXmdpw ]q¿Δm-[nIw `‡n{i≤-tbmSpw -Xn-cn-°mw. A¶p-cm-Zn, [zPm-Zn, ]S-lm-Zn. BZyw IrXy-n-jvT-tbmSpw sshhn-[y-am¿∂ ]cn-]m-Sn-I- apf-bn-S¬, AXnptijw sImSn-tb‰w XpS-ßnb tfmSpIqSn BtLm-jn-°-s∏-Sp-∂p. NS-ßp-Iƒ S-Øp-∂Xv A¶p-cm-Zn. sImSn-tb-‰- t£{Xw Du´p-]p-c-bn¬ nXyhpw c≠p-t- Ønp tijw apf-bn-S¬ NS-ßp-Iƒ Bcw-`n-°p- chpw {]kmZDu´p (A∂Zmw) S-∂p-h-cp-∂p-s≠- ∂Xv [zPm-Zn. Ch- c-≠n¬ n∂pw hyXy-ÿ-am-bn, ¶nepw B≠p-hn-ti-j-ß-fm-Ip-tºmƒ hn]p-ehpw Xm{¥nI I¿Ω-߃°v {]k‡n C√m-sX-bp≈ - 173 -
 • 13. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Kpcp- h m- b q¿ t£{X- Ø n- e p- ≠mb h≥ A·n- _ m[sb XpS¿∂v 1972 apX¬ F√m- h¿jhpw apS-ßmsX D’-h- Øns‚ apt∂m-Sn-bmbn kl- {k-I-eiw S-Øn-h-cp-∂p≠v. IeiNS-ßp-Iƒ XpS-ßp-∂Xp apX¬ D’hw sImSn Cd-ßp- ∂- X p- h sc kz¿Æw sIm≠p≈ ]qPm ]m{X-ßfpw lhn- p-]m-en-I-bpw, Dcp-fnbpw a‰pamWv D]-tbm-Kn-bv°p-∂-Xv. kmamyw k¶o¿Æhpw ka-{K- hp-amb kl-{k-I-ei NS-ßp- Iƒ t£{X- ˛ - h n- { Kl ssNXyh¿≤--hnpw sFiz- cymZn A`n-hr-≤n-Iƒ°pw khn- sImSn-tb-‰hpw ]e Znh-k-ß-fnepw Bdm-´n-m- ti-j-am-Wv. D’hw sImSn-tb-‰-Øns‚ Xte-Zn- bp≈ Fgp-∂-≈n∏pw, ]qcw ]pd-∏mSpw a‰p-ambn hkw kl{kIe-ihpw {_“-I-e-ihpw A`n- ]m≠n-tafw apX-emb hmZy-tLm-j-߃°v apJy tjIw S-°p∂ hn[-Øn-emWv Ie-i-®-S-ßp-Iƒ {]m[myw ¬Ip∂ D’-h-ßsf ]S-lm-Zn-bn¬ {Iao-I-cn®p hcp-∂-Xv. Dƒs∏-Sp-Ømw. CXn¬ Kpcp-hm-bq¿ D’hw A¶p- D’hw H∂mw Znh-k-amb sImSn-tb‰wmƒ cm-Zn-bm-bn-´mWv S-∂p-h-cp-∂-Xv. D®-]qP hsc-bp≈ NS-ßp-Iƒ km[m-cW Znh- Ipw`-am-k-Ønse ]qbw £{Xw cm{Xn ksØ t]mse Xs∂- b m- W v . F∂m¬ A∂p hcp∂ kpZn--Øn-emWv Kpcp-hm-bq¿ sImSn-tb-‰w. cmhnse “B-bn-√mØ iothen”bpw, D®°v Ing- CXnv HcmgvN apºp-Xs∂ Ie-i-Øn-∂m-bp≈ s°- -S-bnse aRvP-fm¬Ød-bn¬n-∂p≈ “B- BNm-cy-h-c-Ww, ip≤n-I¿Ω-߃, tlmam-Zn-Iƒ tbm´”hpw {]tXyIw {it≤-b-am-Wv. Hcp sFXn- apX-emb Xm{¥nI NS-ßp-Iƒ Bcw-`n-bv°pw. ly-hp-ambn _‘-s∏-´-Xm-Ws{X CXns‚ IY. t£{Xw hmXn¬amS-Øn¬ Pzen-bv°p∂ tlma- ]≠p ]≠v Kpcp- h m- b q¿ t£{Xw C∂- s Ø- Ip-WvU-ßfpw, IqØ-º-e-Øn¬ Ae-¶-cn®v ]fl- t]mse Hcp alm-t£-{X-ambn Adn-b-s∏-Sm-Xn-cp- an´v hnhn[ {Zhy-߃ nd-®p- sh®v ]qPn® 26 ∂-Im-e-Øv, Kpcp-hm-bq¿ tZh-kz-Ønv kz¥-ambn kz¿Æ IpS-ßfpw 974 sh≈n-°p-S-ßfpw IqSmsX B-sbm∂pw C√m-bn-cp-∂p-hs{X. D’hw H∂mw Ipwt`-i≥, I¿°cn apX-em-b-h-tbmSpw IqSn hmZy- Znhkw cmhnesØ iothen B-bn-√msX Xs∂ tLm-j-ß-tfmsS henb kz¿Æ-°p-S-Øn¬ {_“- S-∂p. “B-bn-√mØ ioth-en-t]mse” F∂ I-eiw Fgp-∂-≈n®v D®∏qPbv°p apºmbn `K- D]a ΩpsS m´n¬ Ft¥m Nne t]mcm-bva-bpsS hmv A`n- t jIw sNøp- t ºmƒ AXp- I ≠p ]cymbw IqSn-bm-W-t√m. (CXns‚ Hm¿Ω-bv°m- sXmgm≥ XSn-®p-Iq-Sp∂ `‡-P--Øn-c-°pw Ap- bn-´m-Ws{X C∂v 65 B-I-fp-s≠-¶nepw D’hw `-hhpw Ah¿Æ-obw Xs∂. CXn-s‚-sb√mw H∂mw Znhkw cmhn- e sØ ioth- e n°v B hn]p- e hpw n¿t√m- ` - h p- a mb Hcp- ° - ß fpw -]-Xn-hn-√.) CXn¬ IpWvTnX-cmb `‡-∑m¿ `K- njv°¿j-Xbpw Kuc-hhpw a‰pw I≠m¬ Hcp hm-tm-Sp-- Xs∂ k¶Sw ]d-™p. B-{]-nbpw bmKkam- - a mb b⁄- i m- e - b mtWm F∂p `‡-h-’-e-p-amb `K-hmpw CXv Ak-ly-ambn tXm∂n-t]m-Ipw. 1970 hw-_¿ 29-˛mw XobXn cm{Xn tXm∂n. ]≠v ]memgnaYw Ign™v tamln-n- - 174 -
 • 14. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 B-Iƒ t£{XsØ e£y-am- °n- s Im≠v Hm´w XpS- ß pw. Bthiw Ae-X-√p∂ B¿∏p- hn-fn-I-fp-ambn AtIw t]¿ AXnp ]n∂mse HmSpw. G‰hpw ap∂n¬ HmSn-sbØn Ings° tKm]p-c-I-hmSw BZyw IS∂v t£{X-Øn-te°v {]th- in-°p∂ Bsb amcm¿ iwJp hnfn®v kzoI-cn-°pw. XpS¿∂v t£{X aXn¬°- I - t Ø°v {]th-in-°p∂ B-Iƒ F√mw aXn¬°-IØv Ggp-{]-Z-£nWw thjw ]q≠v KPm--s‚ ]nXm-hmb {io]-c-ta- HmSn sImSn-acØnp ap∂n-seØn Kpcp-hm-bq-c∏s - - - iz-cs-t]mepw Cu temIw apgp-h≥ HmSn-∏n® Kpcp- - hW-ßp-∂-tXmsS B-tbm-´-N-Sßv kam-]n-°pw. hm-bq-c-∏-pt≠m GXmpw B-Isf BI¿jn- t£{X-Øn-ItØ°v sIm≠p-hcp-hm≥ _p≤n-ap- - - - °p-hm≥ {]bmkw? F¥n-[nIw ]d-bp-∂p, A∂p- - ´p≈ B-Isf Ing-s°-tKm-]p-cØnp ]pd-Øp-hsc - ®°v aq∂p aWn-bm-b-t∏mƒ Aß-Ise Xr°-Wm- sIm≠p-h∂v sXmgp-hn®v sIm≠p-t]m-Ipw. B-tbm- a-Xn-eIw F∂ t]cn¬ ]≠p Adn-b-s∏-´n-cp∂ ´-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-hm≥ Ap-tbm-Py-amb B-I- (C∂v Cu t£{Xw C√ F∂m-W-dn-hv) Hcp alm fpsS km≤y-Xm-]´n-Ibn¬ Dƒs∏-Sp-tØ≠ B- - - t£{X- Ø nse D’hw Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ n- Isf t£{X-Sbn¬ sh®v dp-s°-Sp-∏n-eqsS n›- - - mbn Igp-Øn¬ IpS-a-Wn-Ifpw sI´n n¿Øn-bn- bn-°p∂ kº-Zmbw Cu ASp-ØIm-eØp Bcw-`n-- - cp∂ B-Iƒ Iq´-tØmsS HmSn-h∂v Kpcp-hm-bq¿ ®n-´p-≠v. C{]-Imcw S-°p∂ B-tbm-´Øn¬ hnP- - t£{X aXn¬°- I Øv nc∂p n∂p- h - s {X. bn®v H∂mw ÿm-sØ-Øp∂ Bsb D’hw CXns‚ kvac-W-°m-bn-´mWv Kpcp-hm-bq¿ D’hw Ign-bp-∂Xp-hsc t£{X-Øn¬ n∂v ]pd-tØ°v - sImSn-tb‰ Znhkw D®bv°v aq∂p aWn°v Ing- sIm≠pt]m-ImsX ioth-en, {io`q-X-_en F∂n- s°--S-bnse aRvP-fm¬Ød-bn¬ n∂v t£{X- h°v Fgp-∂-≈n-°p-Ibpw {]tXyI ]cn-K-W Øn-te-°p≈ B-tbm´w F∂ NSßv S-∂p-h- ¬Ip-Ibpw ]Xn-hp≠v. cp-∂-Xv. A∂v k‘ybv°v Zo]m-cm-[--°p-tijw A∂p-®°v t£{X-Ønse sImSn-a-c-Ød D’-h-Øns‚ Xm{¥nI NS-ßp-Iƒ Bcw-`n-°pw. ]Øp-Im-c≥ hmcn-b¿ ASn-®p-X-fn®v Acn-amhv t£{Xw Ducm-f≥ a√n-t»cn ºq-Xncn t£{Xw AWn™v, ne-hn-f°v IØn-®p-sh®v nd-]-d-sNm- X{¥n tN∂mkv ºq-Xn-cn-∏m-Snv Iqdbpw ]hn- cn™v Hcp-°n-hvbv°p-∂p. B-Iƒ°v Igp-Øn¬ {Xhpw ¬In-s°m≠v BNmcy hcWw S-Øp- sI´m-p≈ IpS-aWname-Iƒ Acn-am-h-Wn-™- ∂p. ]ns∂ me-º-e-Øn--IØv aWn-°n-W-dnp Xns‚ apI-fn¬ sIm≠p-h-∂p-sh-bv°pw. t£{X- kao-]-ap≈ apf-b-d-bn¬ Xm{¥nI hn[n-b-p-k-cn®v Ønse mgn-I-aWn aq∂-Sn-®m¬ ]mc-ºcy Ah- 12 Xcw [my-߃ [-hc (s-√v), Aa-c, apXn-c, Im-in-bmb I≠n-bq¿ ]´Øv ºo-i≥ IpS-a-Wn- Xphc (]-b¿), sNdp-]-b¿, h≥]-b¿, bhw, Xn, °q-´-߃ FSpØv amtZ-ºm´v ºym¿°v sImSp- Nma, F≈v, ISp-Iv, Dgp∂v] CS-I-e¿Øn tN¿Øv °pw. At±lw AXv AXmXv B- ° m¿°pw BZyw ]menepw ]ns∂ sh≈-Ønepw Igp-In-sb- ssIam-dpw. Ah¿ AXpw FSpØv HmSn-sIm≠v SpØv sh≈n-sIm-≠p≈ 16 ]men-I-I-fn¬ hnXdn aRvP- f m¬ Xd- b n¬ A£- a - c mbn ImØp- apf-]qP n¿Δ-ln-°p-∂-tXmsS D’-h-Ønv apf- n¬°p∂ B-I-fpsS Igp-Øn¬ sI´p-∂-tXmsS bn-S¬ NSßv S-°p-∂p. XpS¿∂p≈ Znh-k-ß- - 175 -
 • 15. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 en- ° p- a p- º mbn me- º - e - Ønp Np‰pw {]tXy-I-ÿm- -ß-fn¬ t£{Xw HmXn-Iy- ∑m¿ {]tXyIw ]qP- I ƒ SØn Zn°p- s Im- S n- I ƒ ÿm]n- ° p- ∂ p. D’- h - Øns‚ ]cn-]m-eNpa-Xe AjvSZn-Iv]m-e∑msc Gev]n- - - °p∂ NS-ßm-Ws{X CXv. AXn-p-tijw ioth-en°v Fgp-∂-≈n-°p-I-bm-bn. aWvU-e-°m-e-amb hr›nIamk-Øn¬ I≠p-h- cp∂ CSp- X p- S n, hocmWw F∂o hmZy- h n- t i- j - ß ƒ D’- h - ° m- e sØ ioth- en°pw ]Xn-hp-≠v. aWvU-e- °m-eØv cmhn-tebpw cm{Xn- bntebpw ioth- e n- ° mWv fn¬ nXyhpw aq∂p tcw a™ƒ-s∏mSn hnXdn A©p {]Z-£n-W-sa-¶n¬ D’-h-°m-eØv D®- {XnIme]qP S-Øp-∂p. Cu apf-Iƒ D’hw 9˛mw bv°pw cm{Xn-bnepw ioth-en-°mWv A©p {]Z- Znhkw ]≈n-th´mƒ cm{Xn a-kvImc aWvU- £nWw F∂ {]tXy- I - X - b p- ≈ Xv . taf{]Z- ]-Øn¬ `K-hms‚ ]≈n-°p-dp-∏n-p-Np‰pw Ae-¶- £nWØnp ap∂n¬ h¿Æ-ØgIƒ, kqcy-adIƒ, - - - - cn-®psh®v Im-Omb krjvSn-b°p-Ibpw, ASpØ - v sImSn-°q-d-Iƒ apX-emb cmP-Iob Nn”-ß-tfm-Sp- Znhkw cmhnse apf-{]-km-Z-ambn `‡-P--߃°v Iq-Snb ImgvN»o-then D’-h°m-eØpam{Xw I≠p- - - hnX-cWw sNøp-Ibpw ]Xn-hp-≠v. h-cp∂ khn-ti-j-X-bm-Wv. aq∂p-t-chpw hnkvX- apf-bn-S¬ Ign-™m¬ DS≥Xs∂ sImSn-]qP cn-®p≈ taf-tØm-Sp-Iq-Snb Fgp-∂-≈n∏v B_m-e- SØn kz¿Æ[zP-Ønse Kcp-U-hm-l-sØ hr≤w P-߃°pw B-μ-Zm-b-I-am-Wv. cmhn- esØ iothen Ign-™m¬ ]ns∂ ]me-`n-tj- Bhm-ln®v X{¥n--ºq-Xn-cn-∏mSv sImSn-tb-‰w S- Iw, h-Iw, ]¥o-cSn]qP apX-em-b-h-bm-Wv. AXn- Øp-∂p. AXn-p-tijw AØm-g-∏q-P, {io`q-X-_- p-tijw {io`q-X-_en Fgp-∂-≈n-®p, me-º-e- en-tbm-Sp-Iq-Snb sImSn-∏p-dØp hnf°v F∂nh Øn--IØp sX°p-h-iØv k]vX-am-Xr-°ƒ°v Ign™v S AS-°p-∂p. km[m-cW Znh-k-ß-fn¬ lhn- p- Xq-hp-tºmƒ Ae-¶-cn® kz¿Æ ]gp-°m- AØm-g-»o-th-en°p tijw cm{Xn- S AS-bv°p- a- W v U - ] - Ø n¬ `K- h ms Fgp- ∂ - ≈ n- ® p- s h®v ∂-Xn-p-sXm-´p-ap-ºmbn S-Øp∂ “Xr∏pI” F∂ ImWn°-b¿∏n®v sXmgp-hm≥ `‡-P--Øn-c°v NSßv D’- h - ° m- e Øv ]Xn- h n- √ . F∂m¬ Ap-`-h-s∏-Sp-∂p. ]I¬ {io`q-X-_-enbpw D’-h- X’abw Ings° B-s°m-´n-en-¬ amcm¿ iwJp- °m-eØp am{Xw I≠p-h-cp∂ khn-ti-j-X-bm-Wv. hn-fn®v ASpØ Znh-ksØ D’hw Adn-bn∏v {io`q-X-_en me-º-e-Øn--IsØ NS-ßp-Iƒ NSßv S-Øp-∂p. CXv D’-h-°m-eØv am{Xw Ign-™v ]pd-tØ°v IS∂v aXn¬°-IØv B-∏p- ]Xn-hp≈ NS-ßm-Wv. dØv aq∂p {]Z-£nWhpw Ign-™v mem-asØ ASpØ Znh-k-amb D’hw c≠mwmƒ io{L-_en Hm´-{]-Z-£n-W-Ønv B_m-e-hr≤w cmhnse Dj-∏qP hsc-bp≈ NS-ßp-Iƒ km[m- P-ßfpw Bth-i-]q¿Δw IqsS HmSp-∂p. AXn-p- cW Znh-k-tØ-Xp-t]mse Xs∂ Ign™v ioth- tijw {io`qX_en AI-tØ°v Fgp-∂-≈n-®m¬ - 176 -
 • 16. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 h-Iw, D®-]qP F∂nh Ign™v S AS-°p-∂p. ]-‰v, Ipg¬]‰v F∂n-h-°p-tijw ho≠p-samcp D’-h°m-eØv D®bv°pw ImgvN»o-th-en-bp- - - ]mWn {]Z-£nWw Ign™v hnf-°nv Fgp-∂-≈n- ≈-Xn-m¬ D®°v aq∂p-a-Wn-tbmsS S-Xp-d∂v °p-I-bm-bn. D’-h-m-fp-I-fnse Fgp-∂-≈n-∏p- ioth-en°v Fgp-∂-≈n°pw. aq∂p ]mWn-{]-Z-£n- Iƒ°p-am{Xw ]Xn-hp≈ IpS-a-Wn-am-ebpw ]´p-I- Whpw ]ns∂ taf-{]-Z-£n-Whpw Ign™v sshIp- bdpw Igp-Øn-e-Wn-™v, s‰n-∏´w sI´n ]´p-Ip- t∂cw Bdp- a - W n- t bmsS AI- t Ø°v Fgp- ∂ - Sbpw Be-h-´-ßfpw sh¨Nm-a-c-ß-fp-ambn AWn- ≈n°pw. XpS¿∂v kqcym-kvX-abka-bØv Zo]m- n-c-°p∂ KP-ho-c-∑m-cn¬ Sp-hnse B-∏p-dØv cm-[-bpw, cm{Xn AØm-g-]q-Pbpw Ign™v cm{Xn- `K-hms‚ tImew Ib‰n Fgp-∂-≈n-°p-tºmƒ bnse {io`q-X_en°v Fgp-∂≈n-°p-Ibm-bn. {io`q- - - - - AXnp ap∂n¬ amcm-cpsS sIm´n-∏mSn tkh X-_-en-bpsS NS-ßp-I-tfmSp IqSnb mep {]Z-£n- SØn tNßn-e-bn¬ Xmfw ]nSn-®p-sIm≠v CS- W-Ønp tijw ]mWn-sIm´n {]Z-£n-W-am-bn- °bpw mZ-kz-chpw iwJ-[z-nbpw tN¿∂p≈ h∂v hSs° S-∏p-c-bn¬ Ae-¶-cn® ]gp°m mZka-zbw s]bvXn-d-ßp-tºmƒ Np‰-º-e-Ønp aWvU-]-Øn¬ `K-hms Fgp-∂-≈n®p sh°p-∂p. Np‰p-ap≈ Nncm-Xp-hn-f-°p-I-fnse Zo]-m-f-߃ AtXmsS Xmb-ºI sIm´n-Øp-S-ßpw. XpS°w Hcp kz¿Æ{]` hmcn hnX-dp-tºmƒ, Aym-Zr-ihpw Ip´n-Øm-b-º-Ibpw, ]ns∂ {]K-¤cpw {]i-kvX- AhmNy-hp-amb Ap-`qXn Bkzm-Z-I¿°v e`n-°p- cp-ambhcpsS ct≠m aqt∂m Xmb-ºIbpw D≠m- ∂p. AXn-p-tijw taf{]Z-£n-W-߃ Ign™v Ipw. X’-abw ImWn-°-b¿∏n®p sXmgm≥ `‡- AI- t Ø- s °- g p- ∂ - ≈ n®v S AS- ° p- ∂ - t XmsS P--ß-fpsS ne-°mØ {]hmlw Xs∂-bm-bn-cn- A∂sØ NS-ßp-Iƒ ]cy-h-km-n-°p-∂p. °pw. Xmb-º-I-bnse Xmf-h-´-ß-fp-tSbpw Iqdp-I- D’hw c≠mw Znh-ksØ NS-ßp-Iƒ (cm- fp-tSbpw Xodp-Ifp-tSbpw G‰n-®p-cp-°ep-IƒsIm≠v - - hnse Zn°psImSn-Iƒ ÿm]n-°¬ Hgn-sI) Xs∂- mZ-tKm-]p-c-߃ krjvSn-°p-tºmƒ, B hmZy-hn- bmWv Ggmw D’hw hsc XpS-cp-∂-Xv. ]≠p-Im- kva-b-Øn¬ BIr-jvS-cmbn Bkzm-Z P-k-Z v eØv Bdmw D’hw ]p∂-Øq¿ tImhn-eIw hI- aWn-°q-dp-Iƒ ]n∂n-Sp-∂Xv Adn-bm-dn-√. Xmb-º- bm-bn-cp-∂p-sh∂v tI´n-´p-≠v. Bdmwhnf°p Znhkw I-I-sf√mw sIm´n-°-em-in®p Xo¿∂m¬ sImºp- D®sØ ImgvN-»o-then apX¬ kz¿Æ-t°mew Fgp-∂-≈n-®p-h-cp- ∂p. F´mw hnf°p Znh- k - amWv D’-h_en.- - AXn-m¬ A∂p- cm-hn-esØ ioth- en- b psS tafw h√msX hnkvX-cn- °m- d n- √ . tafw Iem- i n® DSs `K-hms Fgp-∂- ≈n® B-bpsS ap∂n¬ F√m sImºp-Imcpw nc∂p n∂p sIm≠v hnkvX-cn- s®mcp sImºp-]‰v ]Xn-hp-≠v. - 177 -
 • 17. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ]s≠m-cn-°¬ ioth-en-bpsS taf- Ønv sImºp-Im¿ FØp-hm≥ Aev]w s s h I n - t∏mbnsb∂pw AXn-p≈ {]m›n- Ø-ambn Bcw-`n-®- XmWv Cu NSsß ∂pw ]d™p tI´n- ´p- ≠ v. sImºp- ]‰pIgn-™m¬ B- ∏ p- d - Ø p- n∂v kz¿Æt°mew Cd°n `K- h ms AI-tØ°v Fgp-∂- ≈n-°p-∂p. ]me-`n- tj- I w, h- I w, ]¥o- c Sn ]qP F∂nh Ign-™m¬ D’-h-_-en°v ]mWn-sIm-´pw. me-º-e-Øn--IØv aWn-°n-W-dn- Xs∂ hnkvX-cn®v aWn-sIm´n ]qP-tbm-sS-bp≈ ∂-Sp-Ømbn ne-hn-f°v IØn®v nd-]-d-sh®v KW- _en-k-a¿∏-W-amWv n¿Δ-ln-°p-∂-Xv. AXp-sIm- ]-Xn°v m°n-e-bn¬ mfn-tI-c-]qfpw i¿°-cbpw ≠v hf-sc-tbsd kab IqSp-X¬ th≠n-h-cp-∂Xpw t{¥-∏-ghpw sh®v tZn®v amcm¿, hnf°v ]nSn- AXn-k-¶o¿Æ-am-b-Xp-amWv D’-h-_en NS-ßp- °m¿ F∂n-h¿ Ipfn®p ip≤-ambn tImSn-hkv{Xw Iƒ. me-ºeØn-IØv sX°p-hiØp≈ k]vX- - - - - - Np‰n, DØ-co-b-hp-a-Wn™v `K-hm-tmSpw t£{Xw am-Xr-°-fpsS _en-°-√n¬ Xqhp-tºmƒ Ae-¶-cn® Ducm-f-tmSpw X{¥n-tbmSpw `c-Wm-[n-Im-cn-I- kz¿Æ ]gp-°m-a-WvU-]-Øn¬ hocm-fn-∏´phncn®v tfmSpw Ap-hmZw hmßn hfsc `‡nbmZ-c]q¿Δw - AXn¬ `K-hms Fgp-∂-≈n-®p-sh-°p-∂p. X’- henb ]mWn sIm´p-∂p. D’-h-_-en°v k¿Δ abw ap∏- Ø n- a p- t °mSn tZho- t Z- h - ∑ m- c p- t Sbpw tZh-K-W-ß-tfbpw £Wn-°p-∂p-sh-∂mWv k¶- km∂n≤yw Ahn-sS-bp-≠m-Ip-sa-∂mWv hnizm-kw. ev]w. hfsc `‡n{i≤-tbmSpw GIm-{K-X-tbmSpw X’-a-bØv D’-h-_en Z¿i--Øn-mbn `‡-P- IqSn sNtø≠ Kuc-h-ta-dnb Hcp NS-ßm-Wn-Xv. -ß-fpsS A`q-X-]q¿Δ-amb Xn°pw Xnc°pamWv X{¥nbpw a‰pw CsX√mw Ign-bp-∂-Xp-hsc Pe- Ap-`-h-s∏-Sm-dp-≈-Xv. ]mw t]mepw Ign-°m-dn-√. F√mw th≠-Xp-t]m- me- º - e - Ø n- ∂ - I sØ NS- ß p- I ƒ Ign- se-bm-bm¬ k¿Δ awK-f-ßfpw `hn-°pw. adn®m- ™m¬ ]Xps° ]pd-tØ°p IS∂v aXn¬°- bm¬ acWw hsc kw`-hn-°m-sa-∂mWv hnizm- IsØ _en-°-√p-I-fnepw n›nX ÿm-ß-fnepw kw. “]mWn ]ng-®m¬ tImWn” F∂m-Wt√m ]g- X{¥n Xqhp- t ºmƒ B- ∏ p- d Øv `K- h ms‚ sam-gn. km[m-c-W-Zn-h-k-ß-fnse ioth-en°pw km∂n≤yw IqsS D≠m-Ipw. henb _en-°-√n¬ {io`q-X_en°pw a‰pw _en-°√p-Ifnepw a‰pw bYm- - - - - Xqhp-tºmƒ hnti-jm¬ hmZy-tLm-j-ßfpw ]Xn- hn[n lhn- p-Xq-hn-t]m-hp-I-bmWv ]Xn-sh-¶n¬, hp-≠v. D’h_en°v Xqhp∂ lhn v aq∂p Xc- D’-h-_-en°v AXmXv ÿm-ß-fn¬ AXmXv ap-≠v. tZh-K-W-߃°pw ZnIv]m-e-∑m¿°pw a‰pw tZhntZh- ∑ m¿°v `K- h ms‚ km∂n- ≤ y- Ø n¬ ip≤ lhn- v. ]m¿j-Z-∑m¿°pw ]cn-hm-c-߃°pw - 178 -
 • 18. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 a™ƒs∏mSn tN¿Ø a™ lhn- v. `qX-K-W- ºq-Xn-cn-bmWv Zo]m-cm-[ S-Øp-∂-Xv F∂Xpw ߃°v `qX-Iqc lhn- v. AXm-bXv F≈v, Acn- {]tXy-I-X-bm-Wv. X’-abw ImWn-°-b¿∏n®v `K- s∏m-Sn, Ahn¬, ae¿ F∂nh hdp-Øp-s]m-Sn®v h¬Z¿iw S-Øp-hm≥ An-b-{¥n-X-amb `‡- tN¿Øv t{¥-°m-b, IZ-fn-°mb F∂n-h-bpsS P-Øn-c°v Ap-`hs∏-Sp-∂p. Zo]m-cm-[ Ign™ - - - IjvW-߃ C´ lhn- v. C{]-Imcw X{¥n a{¥- DS≥Xs∂ `K-hm≥ {Kma{]Z-£n-W-Øn-mbn Fgp- ]p-c- cw lhn p Xqhn-sIm≠v Ggv {]Z-£n-W- ∂-≈p-I-bm-bn. `K-hm≥ aXn¬°p-]p-d-tØ°v IS- Øn-p-tijw D’-h-_en NS-ßp-Iƒ Ign-bp-∂- °p-∂Xpw ]≈n-th-´, Bdm´v F∂o c≠p Znh-k- tXmsS AI-tØbv°v Fgp-∂-≈n-bv°p-tºmƒ ß-fn¬ am{X-am-Wv. GXm≠v sshIp-t∂-c-tØm-S-Sp-°pw. XpS¿∂v h- Ia-o-b-amb Na-b-ß-f-Wn™ A©v KP- Iw, D®-]qP F∂nh IqSn Ign-bp-tºmƒ tcw ho-c-∑m-cpsS Sp-hnse B-∏p-dØv kz¿Æ-t°m- k‘y-tbm-S-Sp-°p-sa-∂-Xn-m¬ A∂v sshIp-t∂- e-Øn¬ `K-hm≥ Fgp-∂-≈p-∂-tXmsS ]m≠n-ta-f- csØ iothen NS-ßnp am{X-ambn ]cn-an-X-s∏- Øns‚ sIme-º¬ Db-cp-∂p. AXns‚ {[pXNe Sp-Øp-I-bmWv ]Xn-hv. XpS¿∂v kqcym-kvX-a-- SKXn-Iƒ°-p-k-cn®v rØw sNøp-I-bmtWm tØmsS Zo]m-cm-[-, cm{Xn AØm-g-∏qP F∂n- F∂p tXm∂n- ° p∂ hn[w h¿Æi_- f - a mb h°ptijw {io`q-X-_en, hS-s°--S-bn¬ Fgp- sshZyp- X m- e - ¶ m- c - { ]- ` - b n¬ Ipfn®p n¬°p∂ ∂-≈n-®p-sh-°¬, Xmb-º-I, hnf°v apX-em-bh tKm]p-chpw D]tKm]p-c-ßfpw ]Sp-Iq-‰≥ tZh-cq-]- ap≥Zn-h-k-ß-fn-se-∂-t]mse S-°p-∂p. ß-fpw, IÆnash´pw apt∂ h¿Æ-t`Zw `hn-°p∂ D’-h-Øns‚ HºXmw Znhkw ]≈n-th-´- kz¿Æ sImSn-a-chpw a‰pw Kpcp-]-h--]p-cnsb tZh- bm-Wv. D’-h-°m-esØ ImgvN-»o-th-en-I-fpsS temIkam-am-°p-∂p. thj-`q-jm-Zn-IfWn™v DSp- - - - kam-]w Ipdn-°p-∂-sX∂ ne-bn¬ ]≈n-th´ Øp-sI-´p-ambn Iøn¬ hmfpw ]cn-N-bp-ta¥n If- Znhkw cmhn-esØ iothen {]tXyIw {it≤-b- cn- ® n- ´ - b n¬ XmWp hWßn AWn- n- c - ° p∂ am-Wv. XpS¿∂v h-Iw, ]me-`n-tj-Iw, ]¥o-c-Sn, IrjvW-m´w Iem-Im-c-∑m¿ ]≈n-th´ Fgp-∂-≈n- {io`q-X-_-en, D®-]qP apX-em-bh bYm-{Iaw S- ∏nv AI-ºSn tkhn-°p∂p. Fgp-∂≈n∏np ap∂n- - - Øp- ∂ p. F∂m¬ Ign™ Znh- k - ß - f nse∂ embn awK-f-hmZyw apg-°p∂ m-Z-kz-chpw k{º- t]mse {io`q-X-_-en°v k]vX-am-Xr-°-fpsS _en- Zmb `P-kw-Lhpw Io¿Ø-߃ Be-]n-°p-∂p. - - °-√n¬ lhn- p-Xq-hp-tºmƒ ]gp-°m-a-WvU-]- AXn-p-]n-∂n-embn h¿ÆØg-Iƒ, kqcy-a-d-Iƒ, Øn¬ Fgp-∂-≈n-®p-sh-°p-∂Xv C∂n-√. sImSn-°q-d-Iƒ apX-em-bh cmP-Iob {]uVn-tbm- sS-bp≈ Fgp-∂-≈n-∏ns‚ Kmw`ocyw h¿≤n-∏n°p- sshIp-t∂cw mep-a-Wn-tbmsS S-Xp-d- ∂p. `K-hms‚ ]≈n-th´ Fgp-∂-≈n∏v IS∂p ∂m¬ ]Xnhv ioth-en-°p- ]-Icw `K-hm≥ {Kma- t]mIp∂ hoYn-I-sf√mw ASn®p IgpIn hrØn- _-en-s°-gp-∂p-≈p-∂Xp-sIm≠v {io`q-X_en Bcw- - - bm°n Acn-am-h-Wn™v Ipcp-tØme tXmc-W-hn- `n-bv°p-∂p. F∂m¬ mem-asØ {]Z-£nWw Xm--ß-fmepw sshZyp-Xm-e-¶m-c-ß-fmepw Ia-o- io{L-_en Hm´ {]Z-£n-WØns‚ Ah-kmw hS- - b-am°n ne-]-dbpw nd-]-d-bp-ambn `‡ym-Z-c- °p-˛-In-gs° aqe-bn¬ FØn-bm¬ t£{X-]m-ev ]q¿Δw ImØp-n¬°p∂ `‡-P--ß-sf-sIm≠v ]m{X-tØmsS nth-Zn-°p∂ NSßv X’-abw n_n-U-am-Wv. C{]-Imcw Ipf-{]-Z-£n-W-ambn aμw D≠m-hn-√. ]ns∂ Ipf-{]-Z-£nWw Ign-™p-h-∂- aμw oßp∂ Fgp- ∂ - ≈ n∏v cm{Xn- kp- a m¿ Xnp tijta S-ØpI ]Xn-hp-≈q. {io`q-X-_en HºXcaWn-tbmsS Ing-s°-tKm-]pcw hgn t£{X- Ign™v `K-hms sImSn-a-c-Ønp hS-°p-hiw Øn¬ {]th-in®v aXn¬°-IØv {]Z-£n-W-ambn Ae-¶-cn-®p-sh® ]gp°m aWvU-]-Øn¬ Fgp-∂- h∂v hSs° S-∏p-c-bn¬ tafw Iem-in®v tImew ≈n-®p-sh-°p-∂p. C∂sØ Zo]m-cm-[ ChnsS Cd°n XnS-ºp-am{Xw FSp-Øp-sIm≠v Hm´-{]-Z-£n- sh®mWv ]Xn-hv. AXpw ]Xn-hn¬ n∂v hyXy- W-Ønv Xøm-dm-bn-n¬°p∂ ]nSn-bm--∏p-dØv ÿ-ambn ta¬im-¥n-b-√, im¥n-tb‰ Iogvim¥n mbm-´n-p≈ ]pd-∏m-Sm-bn. Ings° S-bn¬ Ieym- - 179 -
 • 19. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 W-a-WvU-]-Øn-p-k-ao]w FØn amcm¿ aq∂p-X- sh®n- ´ p≈ sh≈n ]oT- Ø n¬ Fgp- ∂ hW iwJp hnfn-°p-tºmƒ, ]pXn-tb-SØv ]njm- -≈n-®p- sh-°p-∂p. XpS¿∂v Xm{¥nI hn[n {]Im- tcmSn “ap-jy-߃ lmP-cpt≠m? F∂v hnfn®p cap≈ BNm-tcm-]-Nm-c-߃ Bcw-`n-°p-∂p. IS- tNmZn-°p-tºmƒ ]g-bkap-Zmb aT-Øn¬ (tZ-hkzw - - emSnNa-X-sIm≠v ]√v tX∏n-°p-∂p, ]® Cu¿°n- Hm^okv A-Ivkv) n∂v ]£n-ar-Km-Zn-I-fpsS en-sIm≠v mhv hSn-°p-∂p, Pew, a™ƒs]m-Sn, thjw sI´nb qdp-I-W-°nv `‡-∑mcpw Ah- søv, tX≥, s√-Æ, hmI-s∏mSn apX-emb {Zhy- cpsS klm- b n- I fpw tN¿∂v Bth- i - t ØmsS ߃ sIm≠v A`n-tjIw S-Øp-∂p. kvmm-Zn- B¿Øp-hn-fn-®p-sIm-≠v, ImSv CfIn hcp-∂-Xp- Iƒ Ign™v iwJm-`n-tj-Ihpw a‰pw S-Øp-∂p. t]mse t£{X aXn¬°I-tØbv°v HmSn hcp- ARvPw sIm≠v IsÆ-gp-Xp-∂p. tKmtcm-Nw ∂p. AXnp ]n∂n¬ B∏pdØv `K-hm-pw. A{]- sIm≠v Ipdn-b-Wn-bn-°p-∂p. Nm¥n¬ Z¿`-ap°n Imcw HºXv Hm´-{]-Z-£nWw ]q¿Øn-bm-Ip-tºmƒ s‰n-bn¬ s]m´p-Ip-Øp-∂p. Zi-]p-jv]-߃ NqSn- AXn¬ Hcp ]∂n-th-jsØ (]m-c-ºcy Ah-Imin °p-∂p. Idp-I, aμm-c-sam-´v, sX®n, Xpfkn F∂n- hmcn-bØp ho´p-Im-cpsS {]Xn-n-[nsb) `K-hm≥ h-sIm≠p≠m-°nb ame-Iƒ Nm¿Øp-∂p. ap√-∏q- th´-bmSn ]nSn®p F∂ k¶-ev]-Øn¬ X≠n¬ °ƒ inc- n¬ NqSn°p∂p. hm¬°-Æm-Sn- Im- sh®p sI´n {]Z-£n-Wambn ]pd-tØbv°v sIm≠p - Wn®psImSp-°p-∂p. C{]-Im-c-ap≈ BNm-tcm-]-Nm- t]mIp-∂p. AtXmsS B-∏p-dØpn∂v `K-hms c-߃°pw Ae-¶m-c-߃°pw tijw, Icp-hm´v Cd°n Fgp-∂-≈n®v AI-tØ°v sIm≠p-t]m-Ip-∂p. AØmg ]qP- °p-tijw a-kv°m-c-a-WvU-]- Øn¬ {]tXyIw k÷-am-°nb ]≈n-b-d-bn¬ sh≈n-°-´n-en¬ ]´p-sa-Øbpw ]´p-X-e-bn-Wbpw sh®v AXn¬ `K-hms ]≈n-bp- d-°p-∂p. ]≈n-m-bm´pIgn™v ]cn-£o-Wn-X-mb `K-hm≥ KmV- n- { Z- b n- e m- ≠ p- s h- ∂ mWv k¶- ev ] w. `K- h ms‚ ]≈n- b p- d - ° - Ønp `wKw hc-cp-sX∂p IcpXn A∂p cm{Xn t£{X- Ø nse mgnIaWn t]mepw ASn-°m-dn-√. ASpØ Znhkw AXn-cm- hnse Hcp ]ip°p-´n-bpsS hnfn- tI-´mWv `K-hm≥ DW-cp-∂-sX- ∂mWv hnizm-kw. amcm¿ iwJ- mZw apg-°p-∂p. Xm{¥nI BNm- c- ß - t fmsS IWn- t °m- ∏ p- I fpw ]ip-Ip-´n-bpsS ]rjvT-`m-Khpw `K- hms IWn ImWn-°p-∂p. ]≈n- bp- W - c p∂ `K- h ms a- kv°mcaWvU-]-Ønse iøm-Kr-l-Øn¬ n∂v XnS-∏-≈n- bpsS ap≥`m- K Øv Hcp°n - 180 -
 • 20. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Bdm´p Znhkw sshIp-t∂cw bm{Xm- _- e n- ° mbn ]pd- tØ°v Fgp-∂-≈n-°p- ∂Xv aqe- h n- { K- l - Øn¬ n∂v apgp-h≥ ssNX- yhpw Bhm- ln-s®-SpØ ]©-tem- l-Xn-S-ºm-Wv. Xte-Zn- h-ksØt]mse Xs∂ sImSn-a-c-®p-h- ´n¬ hS- ° p- ` m- K Øv kz¿Æ ]gp-°m-aWvU- - ]- Ø n¬ `K- h ms Fgp-∂-≈n®psh®v kqcym- k v X - a - b - k - a - bØv Ahn- s S- s h- ®mWv im¥n- t b‰ Iogvim¥n ºq-Xncn Zo]m-cm-[ S-Øp-∂- Xv. XpS¿∂v Ings° `mcX `´-Xncn Xmfn-tbme sI´-gn®v ]pcm-W-]m- tKm]pcw hgn {Kma-_-en-°mbn `K-hm≥ ]pd-tØ- cm-bWw SØn `K-hms tIƒ∏n-°p-∂p. XpS¿∂v s°-gp-∂p-≈p-∂p. A©m-, ]©-hm-Zyw, mZ-kz- ae¿n-th-Zyw, ]pjv]m-RvPen ]qP F∂n-h°p cw, k{º-Zmb `P-, X{¥o-bpsS Im¿Ωn-I-Xzw, tijw, `K-hms {ioe-I-tØ°v Fgp-∂-≈n-°p- ]©-tem-l-Øn-Sºv apX-em-bh Bdm´v Fgp-∂≈n- ∂p. XpS¿∂v cmhnse kpam¿ Ggp- a - W n°p ∏nv am‰v Iq´p-∂p. Bdm´pIS-hn¬ `K-hmv Bdm- tijta A∂v `‡-P--߃°v `K-h¬Z¿i--Øn- Sm- p≈ a™- ƒ s∏mSn CSn- ® p- X - ø m- d m- ° n- b Xv mbn tKm]p-c-߃ Xpd∂p sImSp-°p-I-bp-≈q. kz¿Æ°p-S-Øn¬ B°n, ]´p-sIm≠v s]mXn™v km[m-c-W-bmbn nXyhpw AXn-cm-hnse aq∂p tImew Fgp-∂-≈n®v B-bpsS sXm´-Sp-Øp≈ aWn-°mWv n¿Ωm-ey-Z¿i--Øn-mbn S-Xp-d-°m- ]‰m--bpsS ]pdØv Fgp-∂-≈n-°p-∂p. t£{Xw dp-≈-sX-¶n¬, h¿j-Øn¬ Cu Hcp Znhkw (B- Iogvim¥n ºq-Xncn DÆn-Iƒ B-∏pdw Ib-dp- dm´p Znhkw cmhn-se) am{Xw cmhnse Ggp-a-Wn- hm≥ Bcw`w Ipdn-°p-∂-Xns‚ Ac-t߉w Cu °p-ti-jta tKm]p-c-hm-Xn-ep-Iƒ Xpd-°p-I-bp-≈q. a™ƒIpSw ]nSn®psIm≠mWv ]Xnhv. Bdm´v Bdm´p Znhkw cmhnse ioth-enbpw ]Xn-hn√ Fgp-∂-≈n-∏ns‚ cmP-Iob {]uVnbpw, Kuc-hhpw F∂Xpw {]tXy-I-X-bm-Wv. km[m-cW Znh-k-ß- AXp-eyw, Ahm-Nyw, Aym-Zriw Fs∂m-s°sb fnse D®-]q-P-bpsS ka-bØv A∂v ]¥o-cSn ]qP ]d-bm≥ Ign-bq. Bdm´v Fgp-∂-≈n∏v t£{X-°p-f- Ign™v S AS-°p-∂p. sshIp-t∂cw S Xpd- Øns‚ hS-°p-˛-]-Sn-™mdv aqe-bn¬ FØn-bm¬ ∂m¬ `‡-P--߃°v me-º-e-Øn--I-tØ°v ]©- h mZyw Iem- i n®v ]m≠n- t afw XpS- ß pw. {]th-i--an-√. aqe hn{K-l-Øns‚ apgp-h≥ ssNX- GXm≠v Ac- ˛ - a p- ° m¬ aWn- ° q¿ sIm≠v yhpw ]©-teml hn{K-l-Øn-te°v Bhm-ln-®- memwImew hsc sIm´n Aev]w IqSn apt∂m´v tijw aqehn{K-l-Øn¬ a™ƒs∏m-Sn- hn-X-dn, oßn ]m≠n-tafw Iem-in-°p-∂p. t£{X-°p-f- tImSn hkv{Xw sIm≠p s]mXn-™v, Z¿`-]p-√p- Øns‚ hS-°p-˛-In-g°p aqe-bn-embn Hcp Icn-¶¬ sIm≠v hcn-™p-sI-´n-sh-°p-∂p. AØm-Wn- Im-Wmw. AXn-Zm-cp-W-am-sbmcp KX-Im- - 181 -
 • 21. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 e-N-cn-{X-kw-`-h-Øns‚ km£n-]{Xw IqSn-bm-Wn- ≈n∏v apt∂m´v oßn-bXs{X. B IpSpw_w C∂pw - - Xv. Kpcp-hm-bq-c-∏s‚ B{inXhm’-ey-Øns‚ Kpcp-hm-bq-c-∏s‚ kwc-£-W-Øn¬, t£{X-]-cn-Nm- Ap-`hIY-sØ Ap-kva-cn-°p∂ sNdn-sbmcp c-I-∑m-cn¬ Hcm-fmbn, `K-hms‚ IgI {]hrØn NSßv ChnsS h®v S-°p-∂p. sNbvXp-h-cp-∂p. ]≠p ]≠v Kpcp-hm-bq-c-∏s‚ Bdm´v S-∂n- CXns‚ kvac-W-°mbn Bdm´v Fgp-∂-≈n∏v cp- ∂ Xv kpam¿ mep Intem- a o- ‰ ¿ hS- t °m´v Cu ÿmØv FØn- b m¬ tafmtLmj- ß ƒ sN∂m¬ tdmU-cp-In-embn ImWp∂ Nm´p-Ip-fØv n¿Øn, amcm¿ aq∂p-X-hW iwJp hnfn®v I≠n- sh®m- b n- c p- ∂ - h - s {X. AXn- ∂ mbn F√m- h cpw bq¿ ]´Øv ºo-i≥ IpSpw-_-Ønse HcwKw Chn- Bdm´v Fgp-∂≈n-∏ns Ap-Kan-®p-sIm≠pt]mb- - - sS-h∂v {]m¿∞n® tijw ho≠pw taf-tØm-Sp-Iq- t∏mƒ Chn-sS, Kpcp-hm-bq¿ t£{X]cn-kcw Gsd- Snb Fgp-∂-≈n∏v Bdm-´p-I-S-hn-tebv°v oßp-∂p. °psd hnP--am-bn-cp-∂p. `K-hm≥ Bdm-´p-I-gn™v Kpcp-hm-bq¿ t£{X-°p-f-amb cp{Z-Xo¿∞-Øn-emWv Xncn-s®-Øp-tºm-tg°pw At±-lsØ kzoI-cn-°p- `K-hms‚ Bdm-´v. AXn-m¬ `K-hms‚ Bdm´v hm-p≈ G¿∏m-Sp-Iƒ°mbn Imcy-ÿ≥ I≠n- Ign™v AS-bmfw ImWn-°p-∂-Xp-hsc Xo¿∞-°p- bq¿ ]´Øv ºo-ipw GXmpw klm-bn-Ifpw f-Ønse Pew Bcpw sXmS-cpXv F∂v ssa°n-eqsS am{Xta ChnsS D≠m-bn-cp-∂p-≈q. A∂v sIm®n Adn-bn-°p-Ibpw AXn-∂m-h-iy-amb nb-{¥-W- cmPm-hns‚ kma-¥-∑mcpw AXn {]_-e∑mcpam- ߃ G¿s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøp-∂p. AXn-p-tijw bn-cp∂ ]p∂-Øq¿ Xºp-cm-°-∑m¿, Kpcp-hm-bq¿ t£{X- ° pfw ]pWymlw SØn t£{Xw Ducmf {]ap-J-m-bn-cp∂ kmaq-Xn-cn-∏m- hcpWkq‡a{¥w P]n®v Bhm-ln-°p-∂-tXmsS Sp-am-bn-´p-≠m-bn-cp∂ a’-csØ XpS¿∂v Nne cp{Z-Xo¿∞-Øn¬ KwK, bap-, tKmZm-h-cn, kc- AXn¿Øn-X¿°-߃ ne-hn-ep-≠m-bn-cp-∂p-hs{X. - kzXn apX-emb ]pWy--Zn-I-fpsS {Zhy km∂n≤yw CXp-Xs∂ ]‰nb Ah-k-c-sa∂v I≠p Ah-cpsS D≠m-Ip-∂psh∂mWv hnizm-kw. B-∏p-dØp-n∂v - In¶-c-∑m-cn¬ Nne¿ t£{X-°p-f-Øns‚ hS-°p-˛- Cd°n `K-hms Bdm´p IS-hn-tebv°v Fgp-∂- In-gs° aqe-bn¬ sh®v, tZhkzw Imcy-ÿ≥ I≠n- ≈n-®m¬ `K-hXn sI´n¬ tIfn-°øv sIm´p-∂p. bq¿ ]´Øv ºo-is‚ IY Ign-®p. Cu Imcyw aqehn{K-l-Øns‚ ssNXyw Dƒs°m-≈p∂ `K- S-∂Xv A[n-I-amcpw Adn-™-Xp-an-√. F∂m¬ hms‚ ]©-tem-l-Øn-Sºv Xm{¥nI hn[n-b-p-k- Xn-°p-th≠n ssIImcyw sNøp∂ Xs‚ G‰hpw cn®v cp{Z- X o¿∞- Ø n¬ ap°n- s b- S pØv BZyw {]nb-¶-c-mb Imcy-ÿv C{]-Im-c-samcp AXym- a™ƒs]m-Sn-sIm≠pw ]ns∂ Cf-o¿ Pe-Ønepw ]Øv h∂pht√m Ft∂m¿Øv Kpcp-hm-bq-c-∏v A`n- t jIw SØn cq{Z- X o¿∞- Ø n¬ ho≠pw kln-®n-√-t]m¬. B PePtemN--߃ kP-e- Bdm-Sn-°p-∂p. ß-fm-bn. F¥n--[nIw ]d-bp∂p? Nm´p-Ip-f-Øp- ]≠p ]≠v Kpcp-hm-bq¿ t£{X-Øn¬ n∂v n∂v Bdm- ´ p- I - g n™v aS- ß p∂ Fgp- ∂ - ≈ n∏v kpam¿ aq∂c Intem-ao-‰¿ hS-°p-amdn tIm´-∏Sn {]kvXpX kw`-h-ÿ-e-Øn-eqsS IS∂p t]mIp- F∂ {Kma-Øn¬ th´phkap-Zm-b-Øn¬s∏´ In´ hm≥ CSbm-b-t∏mƒ `K-hms Fgp-∂-≈n® B Fs∂mcp ]ca`‡-p-≠m-bn-cp-∂p. Hcp Znhkw F¥p- s N- b v X mepw Hc- S n- t ]mepw apt∂m´p At±- l - Ø ns‚ hoSp- ] - S n- b v ° ¬ sN∂v “Int´, oßmsX AhnsS Xs∂ Dd®p n∂nev]m-bn. Int´......” F∂v hnfn-®-t∏mƒ In´ “X{ºm≥” F∂v B-bpsS Ccp IÆp-I-fn¬ n∂pw angn-o¿ Hgp- hnfn tIƒ°p-I-bpw, “Fnbv°v c≠p Cf-o¿ In-Øp-S-ßn. XpS¿-S-]-Sn-Iƒ°mbn Imcy-ÿs thWw, AXv o Kpcp-hm-bq¿ Ipf-°-S-hn¬ FØn- ImWp-∂p-an-√. HSp-hn¬ ÿe-Øp-≠m-bn-cp∂ Hcp ®m¬ aXn” F∂p- ]-d™v ad-bp-Ibpw sNbvXp. Znhy≥ h∂v n¿t±-in-®-X-p-k-cn®v I≠n-bq¿ AX-p-kcn®v In´ c≠v Cf-o-cp-ambn Xn°v A∂v - ]´Øv IpSpw-_mw-K-ß-fn¬ Hcmƒ AhnsS h∂v {]th-in-°p-hm≥ ]mSp≈ ÿmw-hsc sN∂v n∂v “R߃°v k¶-S-an-√. `K-hms‚ Fgp-∂-≈n∏v “Zm CXv X{ºm-p-≈-Xm-Wv. Ipf-°-S-hn-se-Øn- XpScmw” F∂v ]d™ tijw am{X-amWv Fgp-∂- °Ww” F∂p ]d™v sImSp-Ø-b-®p-h-s{X. A∂p - 182 -
 • 22. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 cm{Xn In´°v kz]v-Øn¬ `K-hm≥ h∂v Z¿iw ≈n-°p∂ ]©-tem-l-Øn-S-ºnse ssNX-ysØ ¬In-b-s{X. “]Sn-°¬ h∂p hnfn-®Xv Xmm-Wv. aqe-hn-{K-l-Øn-te-°p-Xs∂ D®-kn∏n®v Poh-I- Cf-o¿ In´n kt¥m-j-ambn”F∂v. Ct∏mgpw eiw (25 IpSw) BSn ssNXyhØm°p-∂p. Bdm´p Znhkw In´-bpsS IpSpw-_-°m¿ Cf-o¿ XpS¿∂v AØm-g-]q-P, iothen apX-emb NS-ßp- FØn-°m-dp≠v F∂mWv tIƒ°p-∂Xv. Xºp-cm≥ - Iƒ°p-tijw S AS-°p-∂-tXmsS D’-h-Zn--ß- ]Sn-°¬ h∂-Xn-m¬ B {]tZiw “Xºp-cm≥ fpsS kam-]w Ipdn-°p-∂p. ]Sn” F∂ t]cn-emWv Ct∏mgpw Adn-b-s∏-Sp-∂- I™n kZy Xv. Kpcp-hm-bq¿ t£{X-Øn¬ nXyhpw c≠p- `K-hm≥ cp{Z-Xo¿∞-Øn¬ Bdm-Sp-tºmƒ t-chpw (G-Im-Z-in, hmhv Znh-k-ß-fn¬ cm{Xn Ic-bnepw I¬∏-S-hp-I-fnepw A£-a-cmbn ImØp- Hgn-sI) {]kmZDu´v (A-∂-Zm-w) ¬In hcp-∂p- n¬°p∂ Bbn-c-°-W-°nv Bcm-[-I¿ Bth- s≠- ¶ nepw D’- h - I m- e sØ kZybv ° v Gsd i-Øp-Sn-t∏msS Aº-e-°p-f-Øn-te°v FSp-Øp- {]tXy-I-X-I-fp-≠v. D’hw c≠mwmƒ apX¬ NmSn o¥n-Xp-Sn®v Ipfn-°p-∂p. Bdm´p Ign™ HºXmw Znh-k-amb ]≈n-th´ hsc cmhnse 9 `K-hms CS-Ø-cn-I-Øp-Im-hn¬`K-h-Xn-bpsS aWn apX¬ t£{X˛Du´p-]p-c-bn¬ I™n kZy- hmXn¬ amS-Øn-te-°mWv Fgp-∂-≈n-®p-sIm≠p bp≠v . hrØn- b p≈ ]mf]m{X- Ø n¬ ndsb t]mIp-∂-Xv. A∂v, B cm{Xn-bn¬ D®-∏qP Xs‚ NqSp≈ I™nbpw AXv tImcn-Ip-Sn-bv°p-hm≥ ktlm-Z-cn-bmb CS-Ø-cn-IØpImhn-e-Ω-bpsS πmhne Ipºnfpw, hmg-bn-e-bn¬ apXn-c-∏p-gp°pw, hmXn¬amS-Øn¬ sh®m-Wv. D®-∏qP Ign™v Hm´ Im®n- b - ] - ∏ - S hpw, tXßm°odpw, i¿°- c - ° - {]Z- £ n- W - Ø nv {]tXyIw s‰n- ∏ ´w sI´n jvWhpw a‰p-amWv hn`-h߃. cm{Xn-bn¬ √ ]pgp- - ]pdØp ImØpn¬°p∂ ]nSn-bm-∏p-dØv Ibdn - ß-ecn tNmdpw ck-Im-f≥, Hme≥, ]∏-Sw, D∏n-en- Ings° tKm]pcw hgn aXn¬°-I-tØ°v {]th- ´Xv apX-em-b-h-bmWv h´-߃. F´mw hnf-°p-Zn- in-°p∂ `K-hms tKm]p-c-I-hm-S-Øn¬ ]Øp-Im- hkw I™n°v sh∂n-bp-ap-≠m-Ipw. A∂p sshIp- c≥ hmcn-b¿ sh≈n ssIh-´-I-bn¬ ap√-∏q-°ƒ t∂-csØ kZybv°v Imf≥, Hme≥, Fcn-t»-cn, nd®v ]pjv]hrjvSn SØn kzoI-cn-°p-∂p. amcm¿ - ]pfn-bn-©n, hdp-Øp-t∏-cn, ]gw, ]∏-Sw, ]m¬]m- iwJ-mZw apg-°p-∂p. h´-∏m-Wn-sIm-´p-∂p. t£{Xw bkw apX-em-b-h-bmWv kZy-h-´-߃. ]I¬ 70 Ducm-f≥ a√-nt»cn ºq-Xncn nd-]d sNmcn™v Nm°v Acnbpw, cm{Xn 50 Nm°v Acnbpw sh°pw. A∂v c≠p-t-chpw m´n-ep≈ F√m-h¿°pw tZi- kzoI-cn-°p-∂p. XpS¿∂v t£{X aXn¬°-IØv 11 ∏-I¿® ¬Ip-∂p. ]nt∂bpw Bsc-¶nepw `£Ww Hm´ {]Z-£n-Wam-Wv. B-∏p-dØv `K-hm-pw, At±- - In´m-Ø-h-cp-s≠-¶n¬, cm{Xn hS-s°--S-bn¬ ]gp- lsØ Ap-Kan-®p-sIm≠p Bthiw Ae-X√p∂ - - °m-a-WvU-]-Øn¬ `K-hms Fgp-∂-≈n®p sh®v BÀm-Z-Øn-an¿t∏msS Bc-h-߃ apg°nsIm≠v Xmb- º I XpS- ß n- b m¬ AXn- ∂ - ` n- a p- J - a mbn Bbn-c-߃ IqsS HmSp-tºmƒ t£{X aXn¬°- t£{Xw Ducm-f≥ a√n-t»cn ºq-Xn-cn-bpsS km∂n- Iw ]qgn-bn-´m¬ DXn-cm-Ø{X P-n-_n-U-am-bn- ≤y-Øn¬ ne-hn-f°p sImfp-Øn-sh®v Hcp sNºv cn°pw. Kpcp-hm-bq¿ D’hw sImSn-I-b-dp-∂-Xnpw tNmdv AhnsS sIm≠v h∂p sh®v hcp- ∂ - sImSn Cd-ßp-∂-Xnpw apºv B-tbm´w {][m-- h¿s°√mw hnfn-®p sIm-Sp-°p-∂p. “]mXm-]I¿®” - - - am-sW-∂Xv {]tXyIw {it≤-b-am-Wv. F∂mWv CXns ]d-™p-h-cp-∂-Xv. Bcpw A∂v 11 {]Z£nWw B-tbm´w Ign™ DS≥ ]´nWn InS-°-cpXv F∂mWv n›-bw. D’hw Xs∂ kz¿Æ[zP-Ønse ]Xm-I-bnse Kcp-U-hm- 9˛mw Znh-k-amb ]≈n-th-´-mƒ I™n°v ]b-dp- l-sØ X{¥n Bhm-ln®v sImSn Cd-°p-∂- sIm-≠p≈ ]pgp-°m-Wv. Bdm´p Znhkw I™n°p tXmsS D’hw kam-]n-°p-∂p. AI-tØ-s°-gp-∂- ]Icw DuWp Xs∂-bm-Wv. - 183 -
 • 23. - 184 - 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ùhbqèv~äfw mqbªeÎve mukjfTgk 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 lecjXkgä~j aìùl hgvjgíejC 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 8 1 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Sÿfb kdçJfw vfÿgX nYfTgÿleCx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 iChlfTx vfabofòª aceokX 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 vfabofòª Dh¥X, DjbC, 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ckjbfäTx ofbmX ùMrOqîMem£ebfvx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 amt-P-cmbn hnc-an®p. t£{X Xm{¥nI NS-ßp-I-fn¬ Ah-Kmlap≈ t{ijvT≥. Kpcp Kpcp- h m- b q¿ : B≤ym- fl nI ]Wv U n- X ≥. Kpcp- h m- b q¿ tZh- k z- Ø nse sSºnƒ {]¿∞n-®p-sIm-≈p-∂p. tXm-jn-I-ßfpw ¬Ip-∂p. AXp-t]mse D’-h- Ip-hmpw {ioKp-cp-hm-bq-c-∏-tmSv Bflm¿∞-ambn S-Øp-∂-Xn¬ anI® C-߃°v {]tXyIw ]mcn- AXn¬ ap-s°√mw ]s¶-Sp-°p-hm≥ `mKy-ap-≠m- Imcw hoYn Ae-¶m-cw, sshZyp-Xm-e-¶mcw F∂nh D’-hm-tLm-j-ß-sf√mw kaw-Kfw S-°p-hmpw Sn-ÿm-Øn¬ Ia-o-bambn Ae-¶cn-°p-∂p. C{]- - - - 2011), Bdm´v (25.2.-2011) F∂n-h-bm-Wv. `K-hms‚ ÿm]--ßfpw kwL-S--Ifpw hI-bmbn a’-cm- h-_-en, 8˛mw hnf°v (23.2.-2011), ]≈n-th´ (24.2.- tZisØ hoYn-Ifpw hgn-tbm-c-ßfpw a‰pw hnhn[ D’h- t Øm- S - p- _ - ‘ n®v Kpcp- h m- b q¿ (15.2.-2011), B-tbm-´w, sImSn-tb‰w (16.2.-2011), D’- I-eiw (14.2.-2011), kl-{k-I-e-iw, {_“-I-eiw hc®v ¥q¿Wn ao´n ZmcnIh[w ]mSp-∂p. AXn-{]-[m--Zn--߃ Ie-im-cw`w (8.2.2011), XØz- hmXn¬ amS-Øn¬ I√m‰v Ipdp∏v {ioN{Iw Ifw ∂p. C{]-Im-c-ap≈ Kpcp-hm-bq¿ D’-h-Øns‚ apX-em-b-h-bp-ap-≠m-Ipw. `K-hXnt£{Xw sXs° amb hmXm-e-tb-is‚ Xncp-hp-’hw hncm-Pn-°p- º-e-Øn¬ {]_‘w IqØv, k‘ybv°v ]mTIw Aym-Zr-i-am-b, AXp-ey-am-b, An-X-c-km-[m-c-W- IØv c≠p-t-chpw Z-kz-cIt®cn, D®bv°v IqØ- - - fm-bn, B_m-e-hr≤w P-߃°pw Bth-i-am-bn, ßs t£{X-I-e-Iƒ Ac-tß-dpw. t£{X-Øn-- IqØv, kwKoX°t®-cn, rØrØy-߃ F∂n- jhpw Bkzm-Z-hpw sIm≠v ]c-kv]c]qc-I-ß- A£-c-t«mI kZ- v, Hm´≥ Xp≈¬, NmIym¿ sFXn-lyhpw BNm-chpw Ap-jvTm-hpw BtLm- Bem-]-w, ]ns∂ B≤ym-flnI {]`m-j-W-߃, C{]-Imcw Xm{¥n-Ihpw B≤ym-fln-Ihpw Sn-I-fpsS XpS-°-am-bn. AXn-cm-hnse AjvS-]Zn BZ-cn-°p-∂p. hsc taP¿ sk‰v IY-I-fn. AtXmsS Iem-]-cn-]m- Iem-Im-c-∑m-tcbpw {]tXyIw D]-lmcw ¬In I-fn-bpsS Ifn-hn-f°v sXfn-bp-I-bm-bn. ]pecpw Xmb-ºI apX-emb hmZy-hn-j-b-ß-fn¬ anI® s°--S-bn¬ ta¬∏Øq¿ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ IY- Zn--ß-fn¬ t£{X-Øn--IØv S-°p∂ tafw, Iem]cn-]m-Sn-Iƒ : D’hw sImSn-Ibdn-bm¬ Ing- - - Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011