Successfully reported this slideshow.

Makarajyothi 2011 page 157-200

0

Share

Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

Makarajyothi 2011 page 157-200

0

Share

Part #4
Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

Part #4
Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Makarajyothi 2011 page 157-200

 1. 1. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ‘s]cp-a-bp≈ s]cp-hw ]qcw’ (s]cp-hw Ip´≥amcm¿) hw k`m-tbm-K-Øn¬ Dƒs∏-´n-cp-∂-Xv. tIc-fo- b-cpsS s]mXp-k-`-bm-bn- cp∂ Xncp- m- h mb tbmKw S-Øn-bn-cp-∂Xv s]cp-hw {Kma-°m-cm- bn-cp∂p F∂p ]d-bp- tºmƒ Xs∂ tIc- f - Øn¬ s]cp-hw {Kma- Øn-p-≠m-bn-cp∂ {]m[myw FSpØp ]d- tb-≠-Xn-√-t√m. sX°v Zp¿§m t£{Xw, ]Sn-™mdv `{Z- Im- f o- t £- { Xw, hS°v hnizalm- ¤ pXt{iWn- b n- t e°v tIc- f - imkvXm t£{Xw, Ing°v hnjvWp t£{Xw, F∂n- Øns‚ al-Ømb kw`m-h--I-fn¬ H∂t{X s]cp- h-bm¬ Nqg-s∏-´p-n¬°p∂ t£{X-amWv s]cp- hw ]qcw. DØ-cm-Xr-Øn-bn¬ hmW-cp-fp∂ Imin hw almtZh t£{Xw. thZ-Øn-t‚bpw, kwkvIm- hsc al-Xzm-Xn-tcIw ]S¿∂p ]¥-en®v; Imin c-Øn-t‚bpw tIZm-c-amb Cu t£{Xw bXn-h-cy- hniz-m-Y-t-bpw, KwK-tbbpw BI¿jn-°m-mbn mb ‘]qcp al¿jn-bp-ambn _‘-s∏´p n¬°p- F∂ Hscm‰ kwKXn aXn CXns‚ Akm-[m-c- ∂p. ]nXm-hns‚ hm¿≤Iyw a m hcn®v X]- WXzw sXfn-bn-°m≥.  np ]pd-s∏´ XymK aq¿Øn-bmb ‘]qcp’ FØn- t®¿∂Xv C∂p t£{Xw ÿnXnsNøp∂ Cu {]tZ- {]mNo tIc-fØnse Adp-]Øn-mep {Kma- - - i-Øm-bn-cp-∂p-h-t{X. ]qcp X] psNbvX ÿe- ß-fn¬ apJyX aqs∂-ÆØn-m-bn-cp-∂p. ]∂n-bq¿, - am-bn-cp∂p ‘s]cp-hw’ F∂ ]d-b-s∏-Sp-∂p. ipI-]p-cw, s]cp-h-w. Cu aq∂nepw s]cpa s]cp- s]cp-hw t£{X {KŸ-h-cn-bn¬ Cßs h- - Ø n- p- X - s ∂- b m- b n- c p- ∂ p. hfsc hnim- e - ]d-bp∂p:-˛ “lcn: H∂m-aXv s]cp-h-Øv Fcp-b- ambncp∂p Cu {Kmaw. sImSp-ß-√q¿ DugsØ ∏≥, ]qcp-al¿jn X] p sNbvXp hcp∂ ÿeØv; - imkvXm-hns‚ t£{Xw apX¬ hS-t°m-´pw, hS- al¿jn°v {]Xy-£ambn B al¿jn {]Xn-jvTn- - °m-t©cn AI-ae imkvXm-hns‚ t£{Xw apX¬ ®-Xm-Ip-∂p. {Kma t£{X-am-bn´v P߃°v tkhn- sXt°m-´pw, Xr{]-bmdv ASpØv FSp-Øn-cpØn bv°m-m-bn-´v, ]c-ip-cmaal¿jn ntbm-Kn-®Xm-Ip- - Aø-∏≥Imhnp Ing-t°m-´pw, Ingt° ae-bn-¬ ∂p.” s]cp-hw t£{X-Øn¬ ]qcp-al¿jn-bpsS - IpXn-cm≥ apSn Aø∏t£{X-Ønv ]Sn-™m´pw {]Xn-jTbp≈XpIqSn IW-°n-se-Sp-°p-tºmƒ; ]qcp- v - D≈ ÿe-a-{X-bw, s]cp-hw {Kma-k-t¶-X-Øn¬ a-l¿jn X] p sNbvXXns‚ Hm¿Ω-bv°mbn Cu - Dƒs∏-´n-cp-∂p. Ccn-ßm-e-°p-S, Ahn-´-Øq¿, Xr»n- h-Ønv ‘]qcp-h--sa∂v’ t]cp-≠mbn F∂pw; h-t]-cq¿ Ch s]cp-h--Øns‚ D]-{Km-a-ß-fm-bn- AXp tem]n- ® mWv s]cp- h - - a m- b - s X∂pw cp-∂p. Aßs ‘42’ tZi-ß-fn-ep-≈-h-cmWv s]cp- hnNm-cn-∏m≥ ymbw ImWp-∂p. - 157 -
 2. 2. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 h-Øns‚ kvacW ]pXp-°n-s°m≠v s]cp-hØpw Bdm-´p-]p-gbnepw Fgp- - - ∂≈n s]cp-hw Bdm-´p-]pg]qcw ]p:{Iao-Icn-®p. - “BbmXp inh-temIw :” F∂ Ihn hmIy-a-p-k-cn®v s]cp- hw Bdm-´p-]pg ]qc-߃°v 1428 h¿jsØ ]g-°-ap-≠v. AXm-bXv AD-583 ˛mam≠n- e mWv Cu ]qcm- tLm-j-߃ ]p:cmcw-`n-®-Xv. apºv tIc- f - Ø nse sImº- m- - I - f p- tSbpw, Xe-bn¬ sI´v, IpS, Be- h-´w, sh©m-acw, tImew XpS-ßnb - tIm∏p-I-fp-tS-bpw, sN≠; sImºv, Ipg¬ Ce-Ømfw apX-emb hmZy- ß-fp-tS-bpw, tbmKyX n¿Æ-bn-®n- tIc-fo-bsc ]∂n-bq¿ Iq‰pIm¿, ipI-]pcw cp-∂-Xv, s]cp-hw S-h-gn-bn¬ Ahbv°p {]th- Iq‰p-Im¿ F∂p th¿Xn-cn®p ImWmsX kam-- iw ¬In-bn-´pt≠m F∂-Xns Bkv]-Z-am-°n- cmbn IW-°m-°n-b-h¿ hmWn-cp∂ ÿe-amWv bm-bn-cp-∂p. Cu ]mc-ºcyw Xs∂-bmWv taf- ‘s]cp-hw’ F∂p as‰m-c-`n-{]m-bhpw ne-hn-ep-≠v. Øns‚ Dd-hn-S-am-bn-Øo-cm≥ s]cp-hw {Kma-Ønv klm-b-I-amb apJy-L-S-Iw. s]cp-hw t£{X-Ønse D’hw, Ipw`-am-k- Ønse D{X-Øn¬ sImSn-Ibdn, ao-Ønse D{Xw - - ao-am-k-Ønse ]qbw £-{X-Øn-emWv sImSn-Ip-Ømbn 28 Znhkw o≠p n∂n-cp-∂p-ht{X. - Ct∏mƒ s]cp-hw ]qcw BtLm-jn-bv°p-∂-Xv. hfsc BtLm-jtØmsS S∂p h∂n-cp∂ Cu - ]gb s]cp-hw D’-hØns‚ hen-bhn-f°v Ct∂ - - D’-hØn¬ ao-Ønse D{Xw mfn¬ Bdm´p]pg- - Znh-k-amWv S-∂n-cp-∂-Xv. A∂v ]s¶-Sp-Øn-cp∂ bn¬ Cc-´b∏s Bdm-Sn-b°pw. s]cp-hw apX¬ - - v tZhotZh-∑m-cn¬; s´n-t»cnimkvXm-hv, Bdm-´p- Bdm-´p-]p-ghsc-bp≈ hgn apgph≥ - - sh≈bpw Icn-ºShpw hncn®v AXn- - eqsSbmWv Cc-´b∏s‚ B S- - - °p- I . Cc- ´ - b - ∏ s‚ hc- h nv sh≈bpw Icn-º-Shpw hncn-bv°m- p≈ A[n-Imcw tN¿∏n-m-bn-cp-∂p- h-t{X. qs‰´p tZho tZh-∑m¿ Cu D’-hØn¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p. GI- - tZiw 1500 h¿jw apºv Cu D’hw apS- ß p- I - b pw, Cc´b∏s ]pd- tØbv°v Fgp-∂≈n-b°m-sX-bp-am- - v bn. {]kvXpX D’-hØn¬ ]s¶-Sp- - Øn-cp∂ tZho-tZ-h∑m¿ ]gb D’-- - 159 -
 3. 3. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Sp-IqSn s]cp-hw S-h-gn-bpsS Ingt° A‰Øv Ggp KP- h o- c - ∑ m- tcm- S pw, ]©mcn taf-tØmSpw IqSn Ib‰w Bcw- ` n- bv ° p- ∂ p. cm{Xn G I - t Z i w H≥]Xc aWn-hsc Ccp-`m-KØpw AWn-n-c-°p∂ Ccp imkv X m- ° - ∑m- c psS ]m≠n- bpw, ]©m- c nbpw Ah¿Æ-o-b-amb Hcp Ap-`qXn ]I- ]pgimkvXm-hv, NmØ°pSw imkvXm-hv, Nn‰n-®m- cp- ∂ - h - b m- W v. H≥]- X c aWn- h sc o≠p Ø-°pSw imkvXm-hv, m¶pfwimkvXm-hv, taSw-Ip- n¬°p∂ ]m≠n- t a- f - h pw, ]Xn- s m- ∂ p- f-ßcimkvXm-hv, N°w-Ip-f-ßcimkvXm-hv, tImS- aWntbmsS Ah- k m- n- b v ° p∂ ]©m- c n- b pw, ∂q¿ imkv X m- h v , am´n¬ imkv X m- h v , It√en {ihnbv-°m≥ S-hgn Xnßn mm-`m-KØp n∂p- imkvXvhv F∂o ]Øp-t]-cpw; IS-em-t»cn ]njm- ap≈ ]pcp-jmcw ImtW-≠-Xp-X-s∂. cn-bv°¬, sXm´n-∏mƒ, FS-°p∂n, ssX°m-´p-t»- cm{Xn ]Xn-sm∂p aWn-tbmsS Duc-I-Ø- cn, ]qn-em¿Im-hv, Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Sn, Abv°- Ω-XncphSn sXmSp-Ip-f-Øns‚ kao-]-Øp-n-∂pw, ∂v, tN¿∏v F∂o F´p `K-hXnamcpw Ct∏mƒ s]cp- ]m≠n- t a- f - t ØmsS Bcw- ` n- ® v , NmØ- ° pSw hw ]qc-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp-h-cp-∂p. imkvXm-hn-tm-Sp-IqSn hnkvX-cn® Ipg¬]‰pw, hnj-lm-cn-Wn-bmb IS-em-t»cn ]njm-cn- sImºp]‰pw Ign™v Ncn{X{]kn-≤-amb ]©m- bv°¬ `K-h-Xn-bp-tS-XmWv BZysØ ]qc-hpw, cn-ta-fØnv Ime-an-Sp-∂p. GI-tZ-iw ]pe¿s® aq∂p - BZysØ Bdm-´pw. AkvX-a--Ønp apºmbn aWn-tbmsS IS-emkp ]S°w sIm≠p≈ shSn- ]njm- c n- b v ° ¬`K- h Xn s]cp- h w]qc- Ø np s°-t´m-Sp-IqSn AΩXncp-h-Sn-bpsS tafw kam-]n- Bcw`w Ipdn-bv°p-∂p. bv°p-∂p. s]cp-h-Øv Cc-´-b-∏s‚ Zo]m-cm-[ ka- cm{Xn ]{¥- ≠ p- a - W n- t bm- s S, s]cp- h w bØv Bdm-´p-]pg imkvXmhv Ggp B-I-tfmsS t£{X-Øn--IØv ]gb D’-h-Øns‚ Hm¿Ω s]cp-hw sXs° tKm]p-c--S-bn¬ aXn¬°-IØv ]pXp- ° n- s °m- ≠ v , AXn- h n- i n- j v S - a mb hnf°v Fgp-∂-≈p-I-bpw, ]m≠ntafw Bcw-`n-bv°p-Ibpw ]©mcn taf-Øns‚ AI-º-Sn-tbmsS S-°p-∂p. sNøp-∂p. ]m≠ntafØns‚ Iq´ns∏-cp-°-temsS CXn¬ m¶p-fw, s´n-t»-cn, Nn‰n-®m-Ø-°p-Sw, taS- Bcw-`n-®v, BZy-I-em-i-Øn-p-ti-jw, s]cp-hw Ip-f-ß-c, tImS-∂q-cv, am´n≥, It√-en, N°w-Ip-f- Ings° S-h-gn-bn-te°v imkvXmhv Fgp-∂-≈p- ßc F∂o imkvXm-°∑mcpw; FS-°p-∂n, ssX°m- - ∂p. Chn-sS-bmWv Bdm-´p-]pg imkvXm-hns‚ ´p-t»-cn, ]qn-em¿Imhv F∂o `K-h-Xn-amcpw ]s¶- {]kn- ≤ - a mb “Cd- ° - I - ∏ m≠n ”. AtX kabw Sp-°p-∂p. Cu tZhntZh-∑m¿ s]cp-hw Cc-´-b- NmØ-°pSw imkvXm-hv, sXm´n--∏mƒ `K-h-Xn-tbm- ∏s‚ ]Sn-™m-sd--S-bn¬ n∂pw Fgp-∂≈n {]Z- - 161 -
 4. 4. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 IqsS ]pd-s∏-Sp-∂p. ]m≠n-tafw n¿Øn- b - L - ´ - Ø n¬ n∂v ]p:cmcw- ` n®v {]Z- £ n- W - a mbn oßn Ing-°p-`m-KØv {io]m¿Δ- Xn-bpsS S-bn¬ Iem-in-bv°p- ∂p. tIfn, IpdpwIp- g ¬]‰v, sImºp]‰v F∂n-hbv°ptijw, hnkvX-cn®v ]©m-cn-tafw Bcw-`n- bv ° p- ∂ p. BZy- I - e m- i - Ø n- p- tijw s]cp-hw S-h-gn-bn¬ Cdßn GI-tZiw cmhnse 7 aWn- tbmSp ]©m-cn-tafw Ah-km-n- ∏n®v s]cp-hw sXmSp-Ip-f-Øn¬ `K-h-Xn-am¿°v Bdm´v S-Øp-∂p. AbvIp∂v`K-hXnbpw, tN¿∏p`K- h-Xnbpw Hcp-an®v sXmSp-Ipf-Øn¬ Bdm-Sp-∂-tXmsS s]cp-hw]qc- £n-W-ambn hS°p `mKØv nc∂p n∂v ]©m- Øns‚ {][m NS-ßp-Iƒ ]cy-h-km-n-bv°p-∂p. cn-ta-f-tØmsS Ing-°p-`m-KØv {io]m¿Δ-Xn-bpsS s]cp-hw]qc-Øn¬ ]s¶-Sp-°p∂ tZho-tZ- S-bn¬ FØn tafw Ah-km-n-∏nbv°p-∂p. hnf- h-∑m-sc√mw Cc-´-b-∏s {]Z£nWw sh®v hW- °m-Nmcw Ign™v s´n-t»-cn, m¶pfw, tImS-∂q¿ ßp-∂p. BZyw Fgp-∂-≈p-∂-hsc nd-]-d-tbm-tS- imkvXm-°∑m¿ ne-]mSp Xd-bn¬ Fgp-∂≈p-∂p. - - bpw, XpS¿s∂-Øp-∂-hsc mcm-b-]-d-tbm-tS-bp- Duc-I-ØΩXncp-hSn tafw Ah-km-n®v NmØ- amWv Cc-´-b-∏≥ FXn-tc¬°p-∂-Xv. °pSw imkvXm-hpw, AΩXncp-hSnbpw, Ings° tKm]pcw IS∂v Cc-´-b-∏s {]Z-£nWw shbv°p- klr-Z-b-∑m¿ Hfn-a-ßmsX a- n¬ kq£n- ∂-tXm-Sp-IqSn imkvXm-°-∑m¿ ne-]mSp Xd-bn¬ °p∂ Ht´sd {]tXy-I-X-Iƒ s]cp-hw ]qc-Øn- n∂n-dßn kzÿm--ß-fn-tebv°v ]pd-s∏-Sp-∂p. p-≠v. s]cp-hw S-h-gn-bpsS {]tXy-IX AXn- sem-∂m-Wv. Ggv B-Iƒ°v Xnßn-n¬°m-p≈ cm{Xn ]{¥≠p aWnbv°v tN¿∏n¬`K-hXn ÿew am{X-amWv Chn-sS-bp-≈-Xv. Hcp `mKØv (`q-an-tZ-hn) ]©-hm-Zy-Øns‚ AI-º-Sn-tbmsS, Bdm-´p-]pg imkvXm-hns‚ Cd-°-]m-≠n-bpw, adp- aq∂m--I-tfm-Sp-IqSn s]cp-hw t£{X-Øns‚ ]Sn- h-iØv NmØ-°pSw imkvXmhv sXm´n-∏mƒ `K-h- ™msd S-h-gn-bn¬ Fgp-∂-≈p-∂p. ta°mhp Xn-tbm-Sp-IqSn-bp≈ ]©m-cnbpw Htc-k-abw S- t£{X-]-cn-k-cØv 3 aWn-tbmsS ]©-hmZyw Ah- °p- ∂ Xv Cu S- h - g n- b n- e m- W v . Ccp- h - i Øpw km- n- ∏ n®v mK- k z- c - Ø ns‚ AI- º - S n- t bmsS XnI™ Ggv B-Iƒ hoXw, AXnv Ccp-`m-K- ta°mhv t£{X-Øns‚ Ings° S-I-S∂v Ggv Øp-ap≈ XnÆ-I-fn-epw, ]cn-k-cØpw mm-`m-K- B-Itfm-Sp-IqSn ]m≠n-tafw Bcw-`n-°p-∂p. s]cp- - Øp-n-∂p-ap≈ ]pcp-jm-cw. Sp°v nc-n-c-bmbn hw t£{X-Øn¬ Cc´-b-∏s‚ ]Sn-™msd S- ImWp∂ ]¥-߃. ]¥-ßfpsS tim`-bn¬ s]m≥ - bv°se-Øp-tºmƒ ]m≠n-tafw CS-bv°p-sh®v Hcp - {]` Xqh∂ s‰n-∏-´-߃. im¥-amb {]Ir-Xn. nanjw n¿Øp-I-bpw, Ducm-bva-°m¿ Cd-°-°m- {]Ir-Xnsb {]I-ºw sIm≈n-°p∂ taf-߃! cpt≠m F∂v aq∂v {]mhiyw hnfn®v tNmZn-°p-∂- Bdm-´p-]pgimkvXm-hns‚ ]m≠n-bpw, NmØ-°pSw Xp-amb NSßv S-°p-∂p. At∏mƒ AbvIp∂v `K- imkvXm-hn-t‚-bpw, DucIw tN¿∏v`K-h-Xn-am-cpsS hXn tN¿∏v`K-h-Xn-tbm-Sp-IqSn Cd-°-Øn-mbn ]©m-cn-bpw. Cu Zriym-p-`hw Hcn-°-se-¶nepw - 163 -
 5. 5. - 165 - 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 bqóèfsnejg ùhebMõX ceùlX kfögÿ DbmjceCflx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 kQkgäfqsT oqMfòª x keCfTãqh¥ f òª x mdYeiõX avëgbez Y©pv~WTx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mdkjõX GçeãfjfTgÿleCx. mqbªenRejYtóflveãf SBgÿúgÿ Yibesv 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 aìùlèfvkèx ùhabMfTgaêeW Y©pv~WTx keCfTãqh¥fTgbevgú 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 keCfTãqh¥fTgÿlx GÑfóxë kejõmeíõèfvx Gèccsùl. SBgÿúfh¥x 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ipbrjszÜ cgkäfw beoõaIeó~ägsë Dkêëfaãesë SBgÿgúgÿ Yibevx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 jeùlfãfw aìùlèfvg hgJaèsTBgÿgúfTgÿlx . DnRejYtóflveã 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 SnâebqóbgX ckjbfäTgofbmX ceùlceCx lecjXkgä~j ùMrOqîMem£ebfsv 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ImWn°bnS¬ {][mw 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mqbªcXiä oeãkav MjCcÖh¥! 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Nn{X-߃°v IS-∏mSv ˛ {]kmZv Icp-a-, tN¿∏v Bcm[I¿ hnc{iwJe ¬In BZcn®n´p≠v. tafØnv {]mamWyw hln°p∂p. taf{]amWnbmbncp∂ s]cphw A∏pamcmcpsS ]p{X≥. hn`mKØns‚ {]amWn. Xr∏qWnØpd, Ccnßme°pS, s]cphw XpSßnb nch[n t£{Xßfn¬ s]cp-hw Ip´≥am-cm¿ :˛ Ap{KloX IemImc≥. Xriq¿ ]qcØnv ]mdta°mhv Wv. Cu D]-Nm-csØ s]cp-hw ]qc-Øns‚ D]-Nmcw sNm√p∂ ImgvN lrZ-bk]r-°m- - v h-Xn-bp-tSbpw B-Iƒ A`n-ap-Jambn n∂v - tºmƒ aq∂p-XhW imkvXm-hn-t‚bpw, `K- - bv°p-∂p. hSs° {]Z-£nW hgn-bn-se-Øp- Cc-´-b-∏s {]Z-£n-W-ambn apsº Kan- bn-se-Øp-tºmƒ, Bdm´p]pgimkvXmhv hXn c≠mw {]Z-£n-Wambn sXs° S- - kzÿm-tØ°v aS-ßp-Ibpw; tN¿∏n¬ `K- - AbvIp∂v`K-hXn hSs° tKm]pcw hgn £n-W-ambn hS-s°--S-bn-se-Øp-tºmƒ, ∂p-≠m-Ipw. `K-hXn-am¿ Cc-´b∏s {]Z- - - - Bdm-´p-]pgimkvXmhv Fgp-∂≈n n¬°p- Øp-tºmƒ sXs° tKm]p-cØnp kao]w - t£{X-Øns‚ sXs° {]Z-£n-Whgn-bn-se- - - ]n´n-Wn-»wJv hnfn®v sNºStaf-tØmsS s]cp-hw Ign™v sXmSp-Ip-fØnp kao]w H≥]Xp XhW - °p-∂Xpamb NS-ßmbn IW-°m-°s∏-Sp-∂p. - tN¿∏v, AbvIp∂v `K-h-Xn-am-cpsS Bdm´v ´-b∏s km£n-n¿Øn tN¿∏v `K-hXnsb £Wn- - - h--am-W-t√m. kw-Kataf-bn-te°v AXn-tY-bmb imkvXmhv Cc- - ∂n-√. ]©mcntaf-Øns‚ Cu‰n√w Xs∂ s]cp- kam-]hpw, AtXm-sSm∏w Bdm´p ]pg-bnse tZh- - - Ap-`hn-®n-´p-≈hcmcpw AXp ad-°p-sa∂p tXm∂p- - - - Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
 6. 6. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ]qcw apX¬ ]qcw hsc h¿jw Ipdn-bv°p∂ Xr»q¿ s{]m^: am[-h≥Ip´n a°ƒ' F∂- d n™v tZhs‚ D’hw S- Ø p- t ºmƒ D≠m- Ip∂ GI-Xm-t_m-[w, kaq-l- Øns‚ ne- n¬∏npw ∑°pw hne-a-Xn-°m-m-hmØ kw`m- h - - b mWv ¬Ip- ∂ - X v . "k¿hw tZhm¿]Ww' F∂ ne- b v ° m- h p- t ºmƒ AXns‚ n¿h- l - W - ß - f n¬ Rms∂ `mhw ng-en-°n-√. "hkp-ss[h IpSpw- _ Iw' F∂ XXzw Dƒs°m- ≈ m- p≈ a-   ns‚ bm- Ø ns‚ BZy Nph- S p- I - fmWv Hmtcm t£{X-tØmSpw Ap-_-‘n®v S-°p∂ D’-h- ߃. AXp- s Im≠p Xs∂- a-p-jys‚ kuμ-cy-t_m-[-Øns‚ DZm-Ø- bmWv D’hw apS-ßp-∂-Xv t£{X-X-´-I-Øns‚ amb Bhn-jv°-c-W-ß-fmWv t£t{Xm-’-h-߃. Zp¿Z-i-bm-sW∂v ]g-a-°m¿ ]d™p hniz-kn-∏n-®- hSt° ae-_m-dnse D’-h-ß-fn¬ sXø-Ønpw Xv. CØcw hnizm-k-ß-fmWv ap-jys Hcp kaq- a‰p mS≥I-e-Iƒ°pw ¬Ip∂ {]m[myw a[y- l-Po-hn-bmbn ne-n¿Øp-∂-Xpw. tI-c-f-Øn¬ s]mXp-th-bn-√. a[y- tI-c-f-Øn¬ B-Iƒ°pw hmZy-hn- ti-j-߃°pw shSn-s°-´n-p-amWv {]m[m- yw. Chn- s S- Ø s∂ A]q¿Δ-amb Nne ÿe-ß-fn¬ hyXym-k-߃ ImWmw. D{Xmfn the°v k‘y°v t£{X-]-d-ºn¬ Nne mS≥ Iem-cq-]-߃ FØm- dp-≠v. a®mSv amam-¶-Ønp B-I- fn-√. tXmƒØ-≠p-I-fn¬ LSn-∏n® IpXnc cq]-ß-fmWv AhnsS tZi- °m- g v N . H∂pIqSn sXt°m´p t]mbm¬ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ tIaw. IpXn-cth-e, h≈w-Ifn, Imf-Ifn........ - - - Aßs ]e-Xpw. Hcp kaqlw apgp- h≥ H∂ptN¿∂v "Htc tXh-cpsS - 167 -
 7. 7. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 BKaw Bdm´p]pg ]qc- Øn¬ ]s¶- S p- Ø p- h - c n- Ibpw Ft¥m Imc- W - Øm¬ HcpImeØv AhnsS n∂v njvIm-kn- X- c m- h p- I bpw sNbv X Nne t£{X- ß ƒ tN¿∂v ]n∂oSv Xr»q¿ ]qcw BtLm- j n®p XpSßn F∂v Xe-ap-dIƒ - ssIamdnh∂ IY ]q¿Æ- ambpw hniz- k n- ° m≥ {]bm-kap-≠v. Bdm-´p-]pg - ]gb sIm®n cmPysØ {][m- - s ∏´ ]qc-Ønv 14 q‰m-≠n-tesd ]g-°-ap-≠v. Xr»q¿ D’- h - ß - f mWv Bdm- ´ p- ] pg ]qchpw Xr»q¿ ]qc-Ønse apJy-cmb Xncp-h-ºm-Snbpw ]md-ta- ]qc-hpw. H∂nv 1400˛tesd h¿jsØ ]mc-ºcyw; °mhpw A{Xbpw ]g-°-ap≈ t£{X-ß-fmtWm? at‰Xntm 200- ˛ - h ¿j- Ø n- t ‚- b pw. c≠pw Xncp-h-ºm-Snsb kw_-‘n-s®-¶nepw hy‡-ambn t£t{Xm-’-h-ß-fm-sW-¶nepw Xr»q¿ ]qc-Ønv ]dbmw˛ Cu t£{X-Ønv 400 h¿j-Øn¬ Xmsg t£{X- k w- _ - ‘ n- I - f mb NS- ß p- I - t f- ° mƒ am{Xta ]g-°-ap-≈q. BZyw {ioIrjvW t£{X- {]m[myw 30 aWn-°q¿ kz¥w X´-I߃ hn´v hS- - am-bn-cp∂ ChnsS `K-hXnsb {]Xn-jvTn-®Xv ]n∂o- - °p-∂m-Ys‚ Aº-e∏dºn¬ Ac-tß-dp∂ tZhn tZh- - - - Sm-Wv. Im®m--∏n≈n C√sØ Sp-ap-‰sØ Icn- ∑msc km£n n¿Øn-s°m-≠p≈ BtLm-j- ¶¬Øq-Wn¬ Bhm-ln-®n-cp-Øn-bn-cp∂ sImSp-ß- ß-fm-W.v √q¿ AΩ-bmWv ]n∂oSv Xncp-h-ºmSn DÆn-°- Æs‚ hma-`m-KØv _me-`- {Z-Imfn (tbm-K-am-b)-bm-b-Xv. FS-°-f-Øqsc ]m¿∞-km-c- Yn- b mWv DÆn- I - f n- √ mØ Im®m--∏≈n C√sØ Zº- Xn-am-cpsS hnfn-sb-Øp-S¿∂v Xr»q-sc-Øn-bt∏mƒ DÆn-Ir- - jvW-m-b-Xv. A∏m´p Ipdp- ∏m-fpsS {]m¿∞--sb-Øp- S¿∂v Xriq-cn-se-Ønb Xncp- am‘mw Ip∂neΩ- b mWv ]md- t a- ° mhv `K- h - X n. Bcw`w apX¬Øs∂ c≠p t£{X- ß fpw A°m- e Øv t£{X-{]-th-iØnv Ap- - - hm-Z-ap-≠m-bn-cp∂ Xt±-iob P-ß-fpsS ta¬tm-´-Øn- - 168 -
 8. 8. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 tZh- t a- f - b m- h p- ∂ - X n- m- emWv At∂-Zn-hkw ]qc- Øn¬ ]s¶- S p- ° mØ t£{X-ß-fn¬t]mepw AØm- g - ] qP tcsØ SØn S-b-S-bv°p-∂-Xv. sIm®n cmPm-°∑mcpw - i‡pw sIm®n cmPm-°-∑m¿ s]mXpsh Zo¿Lm-bp- p-I- fmbncp∂p. ]e-t∏mgpw Hcp alm- c m- P mhv Xos∏- ´ m¬ ]pe- I - g n™v Inco- S - [ m- cWw sNøp∂ bph- c m- emWv {]h¿Øn®ph∂-Xv. Bdm-´p-]pg ]qc-Ønv Pmhv iXm-`n-tj-I-Øn--Sp-sØ-Ønb Bfm-bn- ap≥Im-e-ß-fn¬ FØn-bn-cp-∂-Xmbn ]d-b-s∏-Sp- cn°pw F∂p ]d-bp-∂-Xn¬ AXn-i-tbm-‡n-bpsS ∂-hbpw Ct∏mƒ FØp-∂-h-cp-amb t£{X-ß- Awiw D≠m-Im-sa-¶nepw bph-cm-Pm-°-∑m¿ Inco- sf√mw ºq-Xn-cn-amtcm mSp-hm-gn-Itfm `cWw Sm-h-Im-in-I-fm-hp-tºm-tg°pw bphXzw jvS-s∏-´n- S-Øn-b-h-bm-bn-cp-∂p. A∂v mb¿ kap-Zm-btam cn-°pw. AXn-sm-c-]-hmZw i‡≥X-ºp-cm-m-bn- a‰p kap- Z m- b - ß tfm hy‡n- I tfm `cn- ® n- c p∂ cp-∂p. t∂ sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ cmPy-`mcw Gs‰- t£{X-ßsfm∂pw Bdm-´p-]p-gbn¬ FØn-bn-cp-∂n- - - SpØ At±lw cmPyØv A-h[n ]cn-jv°m-c߃ - √. sIm®n cmPyØv ºq-Xn-cn-am-cpsS Ducm-◊-bn- S-∏m-°n. hS-°p-n∂v h∂v Xt±-io-bsc _p≤n- ep≈ t£{X- ß - f mWv ]n∂oSv k¿°m- c ns‚ tZhkzwhIp-∏n-s‚bpw sIm®n tZhkzwt_m¿Un- s‚bpw `c-W-Øn-em-b-Xv. mSp-hm-gn-IfpsS Iogn-em-bn- - cp∂ Nne t£{X- ß ƒ AXp-t]mse n¬°p-Ibpw sNbvXp. B ne- b n¬ Nn¥n-°p-tºmƒ Xncp-h-ºm- Snbpw ]md-ta-°mhpw Hgn®v Ct∏mƒ Xr»q¿ ]qc-Øn¬ ]s¶-Sp-°p∂ a‰p t£{X- ߃ Bdm-´p-]pg ]qc-Øn¬ ]s¶- S p- Ø n- c p- ∂ n- c n- ° mw. Bdm-´p-]pg ]qcw tZh-∑m-cp- tSbpw `qkp-c-∑m-cp-tSbpw kwK-a-th-Zn-bm-Wv. CØ-c- Øn¬ Bdm- ´ p- ] pg ]qcw - 169 -
 9. 9. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 t£{X-Øn-se-Øm≥ Bcm-[-I¿°p≈ _p≤n-ap´v Xºp-cm≥ a-   n- e m- ° n. Cu ImSp sh´n-sØ-fn®v hnim-eamb ssaXm-- - am-°m≥ i‡≥ Xocp- am-n-®p. ImSp-sh-´¬ XpS-ßnb ka-bØv Xs‚ "A—s‚ PS' sh´p-∂-Xns tNmZyw sNøm≥ Dd- ™p-Xp-≈n-h∂ ]md- ta-°mhv tIma-cØnv- jvS-s∏-´Xv kz¥w ]-c-ambn Iog-S-°nb ºq-Xn-cn-am¿ kºØpw inc- m-Wv. Ahn-Nm-cn-X-am-bp-≠mb Cu sIme AwKo-Im-chpw tSn Hu∂Xyw {]m]n-®-t∏mƒ Xºp-cms‚ a- ns Gsd thZ-n-∏n-®p. Ah-cn¬ Hcp henb hn`mKw cmPm-°∑m-sc-t∏mepw - tX°n≥ImSv sh´n ssaXm--am-°n-b-t∏mƒ [n°- c n- ° mpw tNmZyw sNømpw XpS- ß n. ]p√p-ta-bm≥ ssaXm-sØ-Øp∂ ]ip-°ƒ°v IpSn- - i‡≥X-ºp-cmv Cu kao-]w Atcm-N-I-ambn °m≥ sh≈w nd-bv°m-mbn GXmpw Icn-¶¬ tXm∂n. kº-Øns‚ t]cn-ep≈ [n°m-c-Ønv sXm´n-Iƒ ssaXm-Øns‚ ]e-`m-KØmbn ÿm]n- - - Adp- X n- h - c p- Ø m≥ {]Xn- ⁄ m- _ - ≤ - m- b - X p- °m≥ Xºp-cm≥ Xocp-am-n-®p. K-cm-Xn¿Øn°v t]msebmWv i‡≥ i‡n {]tbm-Kn®p XpS-ßn- hS°v hnøq¿ `mK-ØmWv I¬sØm-´n-Iƒ Xøm-dm- b-Xv. ºq-Xncn P∑n-Xz-Øn-s-Xnsc Xºp-cm≥ °n-bn-cp-∂-Xv. hnøq-cn¬ n∂v henb sXm´n-Iƒ I¿i- - - S - ] - S n- I ƒ kzoI- c n- ® p. tkz—bv ° pw tX°n≥ImSv ssaXm-Øn-te°v B-IfmWv hen- - - ÿm]nX Xm¬]- c y- ß ƒ°pw- t h≠n A‘- h n- ®p-sIm≠p h∂n-cp-∂Xv. Xncp-hºmSn t£{X-Øns‚ - - izmkw IpØn-h-bv°-s∏´ Hcp P-X-bpsS ho¿∏p- hS-°p-hiØp sh®v s]s´∂v B-Iƒ ]Wn-ap-S- - ap´pw Xºp-cms thZ-n-∏n-®p. Cuiz-c-hn-izm- °n-b-s{X. ÿe-sØ-Ønb Xºp-cm≥ B-Iƒ knbpw t£{X-ß-fpsS D∂-a--Øn¬ Xm¬]-cy- ]Wn-Xp-S¿∂m¬ Po¿Wm-h-ÿ-bn-em-bn-cp∂ Xncp- ap≈ Bfpw Bbncps∂¶nepw, bp‡n-lo--ß- h-ºmSn t£{Xw ]pXp°n∏Wn-bm-sa∂p {]m¿∞n- fmb ]e hnizm-k-ß-tfbpw tNmZyw sNøp-hmpw ®p. AtXmsS B-Iƒ ]Wn XpS¿∂p. Cu kw`- FXn¿°mpw Xºp-cm≥ ss[cyw Im´n. h-tØmsS Xºp-cmv Xncp-hºmSn IÆ-tmSpw `K- - h-Xn-tbmSpw Hcp {]tXyI A`n-n-thiw tXm∂n. tIma-c-Øns‚ Xe-t]mb IY i‡≥ Xºp-cm≥ `c-W-am-cw-`n® ImeØv inh-]p-chpw ]qchpw hS-°p-∂m-Y≥ t£{X-Ønp Np‰pw hen-sbmcp hS-°p-∂mYt£{Xhpw tX°n≥ImSv ssaXm- ImSp-≠m-bn-cp-∂p. tbmKm-Xn-cn-∏m-Sp-am¿ h[-in- hpw tI{μ-am°n Xr»q¿ Kcw kwhn-[mw £°p hn[n-®-hsc hS-°p-∂mY t£{X-Øns‚ sNøm≥ Xpn™ Xºp-cm≥ mSns‚ JymXn ]pd- sXt° tKm]pcw IS-Øn-hn-´m¬ Ah¿ Xncn-®p-h- tØ-°-dn-bm≥ klm-b-I-amb Hcp hm¿jnI-˛-kmw- cm-dn-√. ImSn--IsØ AKm-[-amb Ipf-Øn-te°v kvIm-cn-tIm-’hw ssaXmw tI{μo-I-cn®v S- Ahsc X≈m-dmWv ]Xn-hv. h-Øn-p-≈n-eqsS Øm≥ Xocp-am-n-®p. Hcp’-h-Ønv c≠v hn`m-K- - 170 -
 10. 10. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 t∏mƒ i‡s I≠v X߃°p-≠mb am- t°-Sns‚ IY-b-dn-bn- ®p. Ah- c psS am- t°Sv Xo¿°p-∂-tXm- sSm∏w s]cp-h-sØ A[n-Im-cn-I-tfm-Sp≈ Xm°o- X p- I q- S n- b mbn Xºp-cm≥ B t£{X- ßsf Xr»q¿ ]qc- Øn¬ Dƒs∏- S p- Ø n. AtXm- S p- I qSn apJy ]¶m-fn-I-fmb Xncp-h- ºm-Sn°pw ]md-ta-°m- hnpw ]pdsa K- c - Ønse Xs∂ sNºq- °mhv `K- h - X nbpw Kc {]m¥- Ø nse Imc-ap-°v, Aøt¥mƒ, emeq¿Im-hv, Nqc-s°m- °m¿ XΩn¬ a’-c-ap-≠m-bm¬ D’-h-Øns‚ ´p-Im-hv, ssX-e-°mhv F∂nhnSß-fnse `K-h-Xn- kuμcyw h¿≤n-°p-sa∂v Iem-a¿Ω-⁄≥ IqSn- amcpw IWn-aw-K-ew, ]t-°w-]≈n imkvXm-°- bmb Xºp-cmv Adn-bm-am-bn-cp-∂p. K-c-Øn¬ ∑mcpw ]qc-Øns‚ ]¶m-fn-I-fm-bn. Xr»q¿ ]qcw ºq-Xn-cn-am-cpsS `c-W-Øn-e-√m-Xn-cp∂ c≠v as‰mcp tZh-ta-fbm-bn. Fgp-∂≈n∏p ka-bßfpsS - - - - t£{X߃ XΩn-ep≈ a’-c-ambn ]qc-Ønv {]tXy- I - X - s Im≠pw coXn- s Im≠pw NS- ß p- cq]w ¬Im≥ Xºp-cm≥ Xocp-am-n-®Xpw CXp- IƒsIm≠pw AXym-I¿j-hp-am-bn. [zPm[n D’- sIm-≠m-Wv. c≠p X´-I-ß-fmbn K-csØ Xncn®v h-ßfn¬ sshZn-I®Sßp-Iƒ Gsd-bmWv; ]S-lmZn - - - - X´-I-{]-am-Wn-amsc hnfn-∏n®v ]qcw S-Øm-p≈ D’-h-߃°v kwLm-S-I-cpsS atm-[¿Ω-a-p-k- n¿t±-i-߃ ¬IpI am{X-a√ CS-bv°nsS Ccp- cn®v IqSp-X¬ BtLm-j-]-cn-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n- Iq-´-tcbpw hnfn®v Hcp°-ß-fpsS ]ptcm-KXn Dd- °m-m-Ipw. AXp-sIm-≠m-bn-cn-°Ww Xncp-h-ºm- ∏m°n hmin Iq´mpw Xºp-cm≥ {i≤n-®n-cp-∂p. Sn-˛-]m-d-ta-°mhv `K-h-Xn-am-cpsS a’-c-ambn Xºp- s]cp-hw {Kma-Ønse {]_-e-cmb Nne ºq-Xn- cm≥ Xr»q¿ ]qcw hn`m-hw sNbvX-Xv. AtX-k- cn-am¿ i‡-s-Xnsc kmaq-Xn-cn-tbmSv Iqdv {]Jym- abw Xncp-h-ºmSn DÆn-Ir-jvW-n-ep-≠m-bn-cp∂ ]n-®n-cp-∂p. i‡-tmSp hnt[-b-Xz-ap-≠m-bn-cp-∂- `‡n-bmbncn°Ww Xncp-h-ºmSn `K-h-Xn-bpsS h¿ `cn-®n-cp∂ Xr»q¿ t£{X-ßsf Bdm-´p-]p-g- XnSºv sh°p∂ tIme-Øn¬ {ioIr-jvW-cq-]- bn¬ n∂pw hne-°m-p-≠mb Hcp t{]c-I-tlXp Ønpw ÿmw ¬Im≥ t{]c-I-am-b-Xv. i‡≥ CXm-bn-cn-°-Ww. Bdm-´p-]p-g-bn¬ n∂p≈ ]pd- Xºp-cm≥ Bcw-`n® Xr»q¿ ]qc-Øn¬ Xncp-h-ºm- Øm-°-ens‚ am-t°Sv kzbw ISn-®n-d°n Ign- Sn-˛]m-dta-°mhv a’cw Nne-t∏mƒ A]-ISIcamb - - - - - - ™n-cp∂ Xriq¿ `mKsØ t£{Xm-[n-Im-cn-Iƒ, hmin-bmbn Xocp-∂Xv I≠-t∏mƒ ]n∂oSp h∂ Xr»q-cn¬ c≠p t£{X-ß-fpsS a’-c-ambn Hcp sIm®n cmPm-°-∑m¿ Fgp-∂-≈n-∏p-I-fpsS kabw, ]qcw XpS-ßm-p≈ Xocp-am-sØ Ipdn-®-dn-™- B-I-fpsS FÆw, shSn-s°´v F∂n-h-bn-se√mw - 171 -
 11. 11. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 hy‡- a mb nb- {¥Ww G¿s∏-Sp-Øn. nb- { ¥- W - ß ƒ ]qc- Øns‚ ta∑-h¿≤n-∏n- °pI F∂ Dt±- i - tØmsS am{X-am-bn-cp- ∂p. B nb- { ¥- W - ߃ Ap-k-cn-®p≈ coXn- b m- W v C∂pw Xr»q¿ ]qc- Ø n¬ Ap-h¿Øn-®p-h-cp-∂- Xv. ka- b - Ø nepw BNm-cßfnepw Nn´-I- - - fn-ep-ap≈ A®-S°hpw - ImgvN-I-fpsS ta∑-bp- amWv Xr»q¿ ]qc- Ønv A¥m- c mjv { S {]ikvXn tSn-s°m-Sp-Ø-Xv. ]qcw Znhkw cmhnse Ggp aWn-tbmsS Xr»q¿ ]qc-Ønp BIm-hp-∂Xpw Acp-Xm- IWn-aw-Kew imkvXmhv ]qc-∏-d-ºn-se-Øp-tºmƒ ØXpw Bb Imcy- ß ƒ i‡≥Xºp- c mpw Bcw-`n-°p∂ i_vZ-a-[p-cn-a-bp-tSbpw h¿W-ß-fp- ]pdsI h∂ cmPm-°-∑m-cp-amWv nP-s∏-Sp-Øn-b- tSbpw KP-tLmj bm{X-I-fp-tSbpw BIm-i-sØ- cn-bp∂ i_vZ-h¿W {]]-©-Øn-t‚bpw D’hw Xv. CXp-{]-Imcw 15 B-Isf Fgp-∂-≈n-°m-p≈ ]nt‰∂v Xncp-h-ºm-Sn-˛-]m-d-ta-°mhv `K-h-Xn-am-cpsS Ah-Imiw Xncp-hºm-Sn°pw ]md-ta-°m-hnpw am{X- - ]I¬∏q- c - t ØmsS kam- ] n- ° p- t ºmƒ Kcw am-Wv. a‰p-≈-h-cpsS ]c-am-h[n B-I-fpsS FÆw BÀm-Z-Øn-an¿∏ns‚ 30 aWn-°q-dp-Iƒ ]n∂n-Sp-∂p. 14 BWv. Xncp-h-ºm-Sn°v ]gb S-°m-hn¬ aT- Xncp-h-ºm-Sn-bpsS aT-Øn¬hc-hns‚ ]©-hmZy Ønp ap∂nepw Sp-hn-emepw mbv°-m-enepw a{¥-[z-n-Ifpw, ]md-ta-°m-hns‚ Ce-™n-Ødtafw - - ]¥-ep-Iƒ Db¿Ømw; ]md-ta-°m-hnv aWn-I-WvT- s]mgn-°p∂ QwIm-chpw, Ccp-tZ-hn-am-cp-tSbpw IqSn- m-en-epw. tXmc-W-߃ XpS-ßn-b-hbpw Cu c≠v °mgvN ka-bsØ IpS-am-‰-Øn¬ I≠ h¿Æ- hn`m-K-߃t° Db¿Øm-m-hq. shSn-s°´v Xncp- ßfpw, ]qcw cm{Xn-bpsS A¥y-bm-a-ß-fn¬ BIm- h-ºm-Sn°pw ]md-ta-°m-hnpw am{Xw. ]n‰-∂m-fsØ iØp nd™ h¿Æ Nn{X-ßfpw Hm¿Øp-sIm≠v ]I¬ ]qchpw Ah¿°p-am-{Xta ]mSq. a‰p-≈h¿°v - ]qc-°-º-°m¿ hnS-]-d-b-env km£yw hln®v Dd- ]qc-∏-d-ºn¬ Hcp IXn--t]mepw ]mSn-√. IXn °-®-S-thm-sS, kzKr-l-ßfnte°v aS-ßp-tºmƒ a- shbv°m≥ Ap-hm-Z-ap-s≠-¶nepw Hch-k-c-Øn¬  n¬ Ipdn-bv°p∂p ˛ ASpØ h¿jsØ ]qcw 101-˛¬ IqSp-X¬ hø. Aan-´p-Iƒ 10 ne-bn¬ IqSp- taSw....... Xnø-Xn. AsX Xriq¿°m-cpsS h¿jw X¬ hø F∂nhbmWv Ah-bn¬ apJy-am-b-h. ]qcw apX¬ ]qcw hscbmWv. s{]m^: am[- h ≥Ip´n : dn´. tImtfPv A[ym- ] - I ≥. XnI™ Iem- k v t - l n. Xncp-h-ºmSn tZhkzw {]kn-U‚v. - 172 -
 12. 12. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Kpcp-hm-bq¿ D’hw Kpcp, Kpcp-hm-bq¿ BNmcy X]- m- hn`hkar- ≤ - h p- a mb avmb kZybpw a‰pw {]tXyIw Pt] nb-ta-N {it≤- b - a m- W v . C{]- D’-th--∂-Zm-t Imcw kakv X LS- I - t£{X-hr-≤nkvXp ßfpw ka¿∞hpw ]©[ kar-≤hp-ambn ka-z-bn- - BNmcy njvT, bv ° - s ∏- S p- ∂ p- s h- ∂ Xv thZ P]w, nb-X-amb Kpcp- h m- b q¿ D’- h - nXy-n-Zm-w, D’-hw, Øns‚ khn-ti-j-X-X- A∂- Z mw F∂o s∂-bm-Wv. A©p LS-I-ß-fs{X ""DZvkq-tX-l¿jw t£{Xm- ` n- h r- ≤ nbv ° v CXn D’hw'' F∂m- nZm-w. Xm]-k-Xp-ey- Wt√m {]am-Ww. AXm- cmb BNm- c y- ∑ m¿, bXv P-a-- p-I-fn¬ AXn-n-jv°¿j-X-tbm- B-μsØ Pn-∏n-°p- sS-bp≈ ]cn-ip-≤nbpw ∂Xv D’hw {hX-n-jvT-bpw, F∂¿∞w. D’- h - Xm{¥nI hn[n-b-p-k-cn- Øn¬ ]s¶-Sp-°p-hm≥ ®p≈ {Inbm- h n- t i- j - th≠n FhnsS ns∂m- ßfpw th≠-Xp-t]mse s°tbm h∂-h¿, ]e Ap- j v T n- ® p- h - c p- ∂ p. tZi- ° m¿, ]e `mj- nXyhpw thZ- P - ] w, °m¿, ]e {]mb-°m¿, amk-t¥mdpw apd-P-]w, `n∂-amb {]Ir-X-°m¿, D’- h m- Z n- Z n- - ß - f n¬ hyXyÿ kz`m-h-°m¿. hnti-jn®pw Iq´p-ap-dbpw a‰p-ambn thZ-]m-cm-bWw AXp-sIm≠p Ah¿ Gh¿°pw Ap-tbm-Py-amb apg-ßn-tIƒ°p-∂p. BZn-i-¶-cm-Nm-cy-kzmanIfm¬ C- ß ƒ°v hI ¬In- s Im≠p≈- X m- b n- c n- kwhn-[mw sNø-s∏´ nXy-n-Zm--ßfpw BNm- bv°Ww D’-h-Øns‚ LS-I-߃. cm-p-jvTm--ßfpw B≠p hnti-j-ßfpw AtX-]- tIc-f-Ønse D’-h-ßsf k{º-Zmbt`Z- Sn-Xs∂ XpS-cp-∂p. D’-hmZn B≠p hnti-j-߃ ߃°-p-k-cn®v kmam-y-ambpw aq∂mbn Xcw h¿jw-tXmdpw ]q¿Δm-[nIw `‡n{i≤-tbmSpw -Xn-cn-°mw. A¶p-cm-Zn, [zPm-Zn, ]S-lm-Zn. BZyw IrXy-n-jvT-tbmSpw sshhn-[y-am¿∂ ]cn-]m-Sn-I- apf-bn-S¬, AXnptijw sImSn-tb‰w XpS-ßnb tfmSpIqSn BtLm-jn-°-s∏-Sp-∂p. NS-ßp-Iƒ S-Øp-∂Xv A¶p-cm-Zn. sImSn-tb-‰- t£{Xw Du´p-]p-c-bn¬ nXyhpw c≠p-t- Ønp tijw apf-bn-S¬ NS-ßp-Iƒ Bcw-`n-°p- chpw {]kmZDu´p (A∂Zmw) S-∂p-h-cp-∂p-s≠- ∂Xv [zPm-Zn. Ch- c-≠n¬ n∂pw hyXy-ÿ-am-bn, ¶nepw B≠p-hn-ti-j-ß-fm-Ip-tºmƒ hn]p-ehpw Xm{¥nI I¿Ω-߃°v {]k‡n C√m-sX-bp≈ - 173 -
 13. 13. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Kpcp- h m- b q¿ t£{X- Ø n- e p- ≠mb h≥ A·n- _ m[sb XpS¿∂v 1972 apX¬ F√m- h¿jhpw apS-ßmsX D’-h- Øns‚ apt∂m-Sn-bmbn kl- {k-I-eiw S-Øn-h-cp-∂p≠v. IeiNS-ßp-Iƒ XpS-ßp-∂Xp apX¬ D’hw sImSn Cd-ßp- ∂- X p- h sc kz¿Æw sIm≠p≈ ]qPm ]m{X-ßfpw lhn- p-]m-en-I-bpw, Dcp-fnbpw a‰pamWv D]-tbm-Kn-bv°p-∂-Xv. kmamyw k¶o¿Æhpw ka-{K- hp-amb kl-{k-I-ei NS-ßp- Iƒ t£{X- ˛ - h n- { Kl ssNXyh¿≤--hnpw sFiz- cymZn A`n-hr-≤n-Iƒ°pw khn- sImSn-tb-‰hpw ]e Znh-k-ß-fnepw Bdm-´n-m- ti-j-am-Wv. D’hw sImSn-tb-‰-Øns‚ Xte-Zn- bp≈ Fgp-∂-≈n∏pw, ]qcw ]pd-∏mSpw a‰p-ambn hkw kl{kIe-ihpw {_“-I-e-ihpw A`n- ]m≠n-tafw apX-emb hmZy-tLm-j-߃°v apJy tjIw S-°p∂ hn[-Øn-emWv Ie-i-®-S-ßp-Iƒ {]m[myw ¬Ip∂ D’-h-ßsf ]S-lm-Zn-bn¬ {Iao-I-cn®p hcp-∂-Xv. Dƒs∏-Sp-Ømw. CXn¬ Kpcp-hm-bq¿ D’hw A¶p- D’hw H∂mw Znh-k-amb sImSn-tb‰wmƒ cm-Zn-bm-bn-´mWv S-∂p-h-cp-∂-Xv. D®-]qP hsc-bp≈ NS-ßp-Iƒ km[m-cW Znh- Ipw`-am-k-Ønse ]qbw £{Xw cm{Xn ksØ t]mse Xs∂- b m- W v . F∂m¬ A∂p hcp∂ kpZn--Øn-emWv Kpcp-hm-bq¿ sImSn-tb-‰w. cmhnse “B-bn-√mØ iothen”bpw, D®°v Ing- CXnv HcmgvN apºp-Xs∂ Ie-i-Øn-∂m-bp≈ s°- -S-bnse aRvP-fm¬Ød-bn¬n-∂p≈ “B- BNm-cy-h-c-Ww, ip≤n-I¿Ω-߃, tlmam-Zn-Iƒ tbm´”hpw {]tXyIw {it≤-b-am-Wv. Hcp sFXn- apX-emb Xm{¥nI NS-ßp-Iƒ Bcw-`n-bv°pw. ly-hp-ambn _‘-s∏-´-Xm-Ws{X CXns‚ IY. t£{Xw hmXn¬amS-Øn¬ Pzen-bv°p∂ tlma- ]≠p ]≠v Kpcp- h m- b q¿ t£{Xw C∂- s Ø- Ip-WvU-ßfpw, IqØ-º-e-Øn¬ Ae-¶-cn®v ]fl- t]mse Hcp alm-t£-{X-ambn Adn-b-s∏-Sm-Xn-cp- an´v hnhn[ {Zhy-߃ nd-®p- sh®v ]qPn® 26 ∂-Im-e-Øv, Kpcp-hm-bq¿ tZh-kz-Ønv kz¥-ambn kz¿Æ IpS-ßfpw 974 sh≈n-°p-S-ßfpw IqSmsX B-sbm∂pw C√m-bn-cp-∂p-hs{X. D’hw H∂mw Ipwt`-i≥, I¿°cn apX-em-b-h-tbmSpw IqSn hmZy- Znhkw cmhnesØ iothen B-bn-√msX Xs∂ tLm-j-ß-tfmsS henb kz¿Æ-°p-S-Øn¬ {_“- S-∂p. “B-bn-√mØ ioth-en-t]mse” F∂ I-eiw Fgp-∂-≈n®v D®∏qPbv°p apºmbn `K- D]a ΩpsS m´n¬ Ft¥m Nne t]mcm-bva-bpsS hmv A`n- t jIw sNøp- t ºmƒ AXp- I ≠p ]cymbw IqSn-bm-W-t√m. (CXns‚ Hm¿Ω-bv°m- sXmgm≥ XSn-®p-Iq-Sp∂ `‡-P--Øn-c-°pw Ap- bn-´m-Ws{X C∂v 65 B-I-fp-s≠-¶nepw D’hw `-hhpw Ah¿Æ-obw Xs∂. CXn-s‚-sb√mw H∂mw Znhkw cmhn- e sØ ioth- e n°v B hn]p- e hpw n¿t√m- ` - h p- a mb Hcp- ° - ß fpw -]-Xn-hn-√.) CXn¬ IpWvTnX-cmb `‡-∑m¿ `K- njv°¿j-Xbpw Kuc-hhpw a‰pw I≠m¬ Hcp hm-tm-Sp-- Xs∂ k¶Sw ]d-™p. B-{]-nbpw bmKkam- - a mb b⁄- i m- e - b mtWm F∂p `‡-h-’-e-p-amb `K-hmpw CXv Ak-ly-ambn tXm∂n-t]m-Ipw. 1970 hw-_¿ 29-˛mw XobXn cm{Xn tXm∂n. ]≠v ]memgnaYw Ign™v tamln-n- - 174 -
 14. 14. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 B-Iƒ t£{XsØ e£y-am- °n- s Im≠v Hm´w XpS- ß pw. Bthiw Ae-X-√p∂ B¿∏p- hn-fn-I-fp-ambn AtIw t]¿ AXnp ]n∂mse HmSpw. G‰hpw ap∂n¬ HmSn-sbØn Ings° tKm]p-c-I-hmSw BZyw IS∂v t£{X-Øn-te°v {]th- in-°p∂ Bsb amcm¿ iwJp hnfn®v kzoI-cn-°pw. XpS¿∂v t£{X aXn¬°- I - t Ø°v {]th-in-°p∂ B-Iƒ F√mw aXn¬°-IØv Ggp-{]-Z-£nWw thjw ]q≠v KPm--s‚ ]nXm-hmb {io]-c-ta- HmSn sImSn-acØnp ap∂n-seØn Kpcp-hm-bq-c∏s - - - iz-cs-t]mepw Cu temIw apgp-h≥ HmSn-∏n® Kpcp- - hW-ßp-∂-tXmsS B-tbm-´-N-Sßv kam-]n-°pw. hm-bq-c-∏-pt≠m GXmpw B-Isf BI¿jn- t£{X-Øn-ItØ°v sIm≠p-hcp-hm≥ _p≤n-ap- - - - °p-hm≥ {]bmkw? F¥n-[nIw ]d-bp-∂p, A∂p- - ´p≈ B-Isf Ing-s°-tKm-]p-cØnp ]pd-Øp-hsc - ®°v aq∂p aWn-bm-b-t∏mƒ Aß-Ise Xr°-Wm- sIm≠p-h∂v sXmgp-hn®v sIm≠p-t]m-Ipw. B-tbm- a-Xn-eIw F∂ t]cn¬ ]≠p Adn-b-s∏-´n-cp∂ ´-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-hm≥ Ap-tbm-Py-amb B-I- (C∂v Cu t£{Xw C√ F∂m-W-dn-hv) Hcp alm fpsS km≤y-Xm-]´n-Ibn¬ Dƒs∏-Sp-tØ≠ B- - - t£{X- Ø nse D’hw Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ n- Isf t£{X-Sbn¬ sh®v dp-s°-Sp-∏n-eqsS n›- - - mbn Igp-Øn¬ IpS-a-Wn-Ifpw sI´n n¿Øn-bn- bn-°p∂ kº-Zmbw Cu ASp-ØIm-eØp Bcw-`n-- - cp∂ B-Iƒ Iq´-tØmsS HmSn-h∂v Kpcp-hm-bq¿ ®n-´p-≠v. C{]-Imcw S-°p∂ B-tbm-´Øn¬ hnP- - t£{X aXn¬°- I Øv nc∂p n∂p- h - s {X. bn®v H∂mw ÿm-sØ-Øp∂ Bsb D’hw CXns‚ kvac-W-°m-bn-´mWv Kpcp-hm-bq¿ D’hw Ign-bp-∂Xp-hsc t£{X-Øn¬ n∂v ]pd-tØ°v - sImSn-tb‰ Znhkw D®bv°v aq∂p aWn°v Ing- sIm≠pt]m-ImsX ioth-en, {io`q-X-_en F∂n- s°--S-bnse aRvP-fm¬Ød-bn¬ n∂v t£{X- h°v Fgp-∂-≈n-°p-Ibpw {]tXyI ]cn-K-W Øn-te-°p≈ B-tbm´w F∂ NSßv S-∂p-h- ¬Ip-Ibpw ]Xn-hp≠v. cp-∂-Xv. A∂v k‘ybv°v Zo]m-cm-[--°p-tijw A∂p-®°v t£{X-Ønse sImSn-a-c-Ød D’-h-Øns‚ Xm{¥nI NS-ßp-Iƒ Bcw-`n-°pw. ]Øp-Im-c≥ hmcn-b¿ ASn-®p-X-fn®v Acn-amhv t£{Xw Ducm-f≥ a√n-t»cn ºq-Xncn t£{Xw AWn™v, ne-hn-f°v IØn-®p-sh®v nd-]-d-sNm- X{¥n tN∂mkv ºq-Xn-cn-∏m-Snv Iqdbpw ]hn- cn™v Hcp-°n-hvbv°p-∂p. B-Iƒ°v Igp-Øn¬ {Xhpw ¬In-s°m≠v BNmcy hcWw S-Øp- sI´m-p≈ IpS-aWname-Iƒ Acn-am-h-Wn-™- ∂p. ]ns∂ me-º-e-Øn--IØv aWn-°n-W-dnp Xns‚ apI-fn¬ sIm≠p-h-∂p-sh-bv°pw. t£{X- kao-]-ap≈ apf-b-d-bn¬ Xm{¥nI hn[n-b-p-k-cn®v Ønse mgn-I-aWn aq∂-Sn-®m¬ ]mc-ºcy Ah- 12 Xcw [my-߃ [-hc (s-√v), Aa-c, apXn-c, Im-in-bmb I≠n-bq¿ ]´Øv ºo-i≥ IpS-a-Wn- Xphc (]-b¿), sNdp-]-b¿, h≥]-b¿, bhw, Xn, °q-´-߃ FSpØv amtZ-ºm´v ºym¿°v sImSp- Nma, F≈v, ISp-Iv, Dgp∂v] CS-I-e¿Øn tN¿Øv °pw. At±lw AXv AXmXv B- ° m¿°pw BZyw ]menepw ]ns∂ sh≈-Ønepw Igp-In-sb- ssIam-dpw. Ah¿ AXpw FSpØv HmSn-sIm≠v SpØv sh≈n-sIm-≠p≈ 16 ]men-I-I-fn¬ hnXdn aRvP- f m¬ Xd- b n¬ A£- a - c mbn ImØp- apf-]qP n¿Δ-ln-°p-∂-tXmsS D’-h-Ønv apf- n¬°p∂ B-I-fpsS Igp-Øn¬ sI´p-∂-tXmsS bn-S¬ NSßv S-°p-∂p. XpS¿∂p≈ Znh-k-ß- - 175 -
 15. 15. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 en- ° p- a p- º mbn me- º - e - Ønp Np‰pw {]tXy-I-ÿm- -ß-fn¬ t£{Xw HmXn-Iy- ∑m¿ {]tXyIw ]qP- I ƒ SØn Zn°p- s Im- S n- I ƒ ÿm]n- ° p- ∂ p. D’- h - Øns‚ ]cn-]m-eNpa-Xe AjvSZn-Iv]m-e∑msc Gev]n- - - °p∂ NS-ßm-Ws{X CXv. AXn-p-tijw ioth-en°v Fgp-∂-≈n-°p-I-bm-bn. aWvU-e-°m-e-amb hr›nIamk-Øn¬ I≠p-h- cp∂ CSp- X p- S n, hocmWw F∂o hmZy- h n- t i- j - ß ƒ D’- h - ° m- e sØ ioth- en°pw ]Xn-hp-≠v. aWvU-e- °m-eØv cmhn-tebpw cm{Xn- bntebpw ioth- e n- ° mWv fn¬ nXyhpw aq∂p tcw a™ƒ-s∏mSn hnXdn A©p {]Z-£n-W-sa-¶n¬ D’-h-°m-eØv D®- {XnIme]qP S-Øp-∂p. Cu apf-Iƒ D’hw 9˛mw bv°pw cm{Xn-bnepw ioth-en-°mWv A©p {]Z- Znhkw ]≈n-th´mƒ cm{Xn a-kvImc aWvU- £nWw F∂ {]tXy- I - X - b p- ≈ Xv . taf{]Z- ]-Øn¬ `K-hms‚ ]≈n-°p-dp-∏n-p-Np‰pw Ae-¶- £nWØnp ap∂n¬ h¿Æ-ØgIƒ, kqcy-adIƒ, - - - - cn-®psh®v Im-Omb krjvSn-b°p-Ibpw, ASpØ - v sImSn-°q-d-Iƒ apX-emb cmP-Iob Nn”-ß-tfm-Sp- Znhkw cmhnse apf-{]-km-Z-ambn `‡-P--߃°v Iq-Snb ImgvN»o-then D’-h°m-eØpam{Xw I≠p- - - hnX-cWw sNøp-Ibpw ]Xn-hp-≠v. h-cp∂ khn-ti-j-X-bm-Wv. aq∂p-t-chpw hnkvX- apf-bn-S¬ Ign-™m¬ DS≥Xs∂ sImSn-]qP cn-®p≈ taf-tØm-Sp-Iq-Snb Fgp-∂-≈n∏v B_m-e- SØn kz¿Æ[zP-Ønse Kcp-U-hm-l-sØ hr≤w P-߃°pw B-μ-Zm-b-I-am-Wv. cmhn- esØ iothen Ign-™m¬ ]ns∂ ]me-`n-tj- Bhm-ln®v X{¥n--ºq-Xn-cn-∏mSv sImSn-tb-‰w S- Iw, h-Iw, ]¥o-cSn]qP apX-em-b-h-bm-Wv. AXn- Øp-∂p. AXn-p-tijw AØm-g-∏q-P, {io`q-X-_- p-tijw {io`q-X-_en Fgp-∂-≈n-®p, me-º-e- en-tbm-Sp-Iq-Snb sImSn-∏p-dØp hnf°v F∂nh Øn--IØp sX°p-h-iØv k]vX-am-Xr-°ƒ°v Ign™v S AS-°p-∂p. km[m-cW Znh-k-ß-fn¬ lhn- p- Xq-hp-tºmƒ Ae-¶-cn® kz¿Æ ]gp-°m- AØm-g-»o-th-en°p tijw cm{Xn- S AS-bv°p- a- W v U - ] - Ø n¬ `K- h ms Fgp- ∂ - ≈ n- ® p- s h®v ∂-Xn-p-sXm-´p-ap-ºmbn S-Øp∂ “Xr∏pI” F∂ ImWn°-b¿∏n®v sXmgp-hm≥ `‡-P--Øn-c°v NSßv D’- h - ° m- e Øv ]Xn- h n- √ . F∂m¬ Ap-`-h-s∏-Sp-∂p. ]I¬ {io`q-X-_-enbpw D’-h- X’abw Ings° B-s°m-´n-en-¬ amcm¿ iwJp- °m-eØp am{Xw I≠p-h-cp∂ khn-ti-j-X-bm-Wv. hn-fn®v ASpØ Znh-ksØ D’hw Adn-bn∏v {io`q-X-_en me-º-e-Øn--IsØ NS-ßp-Iƒ NSßv S-Øp-∂p. CXv D’-h-°m-eØv am{Xw Ign-™v ]pd-tØ°v IS∂v aXn¬°-IØv B-∏p- ]Xn-hp≈ NS-ßm-Wv. dØv aq∂p {]Z-£nWhpw Ign-™v mem-asØ ASpØ Znh-k-amb D’hw c≠mwmƒ io{L-_en Hm´-{]-Z-£n-W-Ønv B_m-e-hr≤w cmhnse Dj-∏qP hsc-bp≈ NS-ßp-Iƒ km[m- P-ßfpw Bth-i-]q¿Δw IqsS HmSp-∂p. AXn-p- cW Znh-k-tØ-Xp-t]mse Xs∂ Ign™v ioth- tijw {io`qX_en AI-tØ°v Fgp-∂-≈n-®m¬ - 176 -
 16. 16. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 h-Iw, D®-]qP F∂nh Ign™v S AS-°p-∂p. ]-‰v, Ipg¬]‰v F∂n-h-°p-tijw ho≠p-samcp D’-h°m-eØv D®bv°pw ImgvN»o-th-en-bp- - - ]mWn {]Z-£nWw Ign™v hnf-°nv Fgp-∂-≈n- ≈-Xn-m¬ D®°v aq∂p-a-Wn-tbmsS S-Xp-d∂v °p-I-bm-bn. D’-h-m-fp-I-fnse Fgp-∂-≈n-∏p- ioth-en°v Fgp-∂-≈n°pw. aq∂p ]mWn-{]-Z-£n- Iƒ°p-am{Xw ]Xn-hp≈ IpS-a-Wn-am-ebpw ]´p-I- Whpw ]ns∂ taf-{]-Z-£n-Whpw Ign™v sshIp- bdpw Igp-Øn-e-Wn-™v, s‰n-∏´w sI´n ]´p-Ip- t∂cw Bdp- a - W n- t bmsS AI- t Ø°v Fgp- ∂ - Sbpw Be-h-´-ßfpw sh¨Nm-a-c-ß-fp-ambn AWn- ≈n°pw. XpS¿∂v kqcym-kvX-abka-bØv Zo]m- n-c-°p∂ KP-ho-c-∑m-cn¬ Sp-hnse B-∏p-dØv cm-[-bpw, cm{Xn AØm-g-]q-Pbpw Ign™v cm{Xn- `K-hms‚ tImew Ib‰n Fgp-∂-≈n-°p-tºmƒ bnse {io`q-X_en°v Fgp-∂≈n-°p-Ibm-bn. {io`q- - - - - AXnp ap∂n¬ amcm-cpsS sIm´n-∏mSn tkh X-_-en-bpsS NS-ßp-I-tfmSp IqSnb mep {]Z-£n- SØn tNßn-e-bn¬ Xmfw ]nSn-®p-sIm≠v CS- W-Ønp tijw ]mWn-sIm´n {]Z-£n-W-am-bn- °bpw mZ-kz-chpw iwJ-[z-nbpw tN¿∂p≈ h∂v hSs° S-∏p-c-bn¬ Ae-¶-cn® ]gp°m mZka-zbw s]bvXn-d-ßp-tºmƒ Np‰-º-e-Ønp aWvU-]-Øn¬ `K-hms Fgp-∂-≈n®p sh°p-∂p. Np‰p-ap≈ Nncm-Xp-hn-f-°p-I-fnse Zo]-m-f-߃ AtXmsS Xmb-ºI sIm´n-Øp-S-ßpw. XpS°w Hcp kz¿Æ{]` hmcn hnX-dp-tºmƒ, Aym-Zr-ihpw Ip´n-Øm-b-º-Ibpw, ]ns∂ {]K-¤cpw {]i-kvX- AhmNy-hp-amb Ap-`qXn Bkzm-Z-I¿°v e`n-°p- cp-ambhcpsS ct≠m aqt∂m Xmb-ºIbpw D≠m- ∂p. AXn-p-tijw taf{]Z-£n-W-߃ Ign™v Ipw. X’-abw ImWn-°-b¿∏n®p sXmgm≥ `‡- AI- t Ø- s °- g p- ∂ - ≈ n®v S AS- ° p- ∂ - t XmsS P--ß-fpsS ne-°mØ {]hmlw Xs∂-bm-bn-cn- A∂sØ NS-ßp-Iƒ ]cy-h-km-n-°p-∂p. °pw. Xmb-º-I-bnse Xmf-h-´-ß-fp-tSbpw Iqdp-I- D’hw c≠mw Znh-ksØ NS-ßp-Iƒ (cm- fp-tSbpw Xodp-Ifp-tSbpw G‰n-®p-cp-°ep-IƒsIm≠v - - hnse Zn°psImSn-Iƒ ÿm]n-°¬ Hgn-sI) Xs∂- mZ-tKm-]p-c-߃ krjvSn-°p-tºmƒ, B hmZy-hn- bmWv Ggmw D’hw hsc XpS-cp-∂-Xv. ]≠p-Im- kva-b-Øn¬ BIr-jvS-cmbn Bkzm-Z P-k-Z v eØv Bdmw D’hw ]p∂-Øq¿ tImhn-eIw hI- aWn-°q-dp-Iƒ ]n∂n-Sp-∂Xv Adn-bm-dn-√. Xmb-º- bm-bn-cp-∂p-sh∂v tI´n-´p-≠v. Bdmwhnf°p Znhkw I-I-sf√mw sIm´n-°-em-in®p Xo¿∂m¬ sImºp- D®sØ ImgvN-»o-then apX¬ kz¿Æ-t°mew Fgp-∂-≈n-®p-h-cp- ∂p. F´mw hnf°p Znh- k - amWv D’-h_en.- - AXn-m¬ A∂p- cm-hn-esØ ioth- en- b psS tafw h√msX hnkvX-cn- °m- d n- √ . tafw Iem- i n® DSs `K-hms Fgp-∂- ≈n® B-bpsS ap∂n¬ F√m sImºp-Imcpw nc∂p n∂p sIm≠v hnkvX-cn- s®mcp sImºp-]‰v ]Xn-hp-≠v. - 177 -
 17. 17. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ]s≠m-cn-°¬ ioth-en-bpsS taf- Ønv sImºp-Im¿ FØp-hm≥ Aev]w s s h I n - t∏mbnsb∂pw AXn-p≈ {]m›n- Ø-ambn Bcw-`n-®- XmWv Cu NSsß ∂pw ]d™p tI´n- ´p- ≠ v. sImºp- ]‰pIgn-™m¬ B- ∏ p- d - Ø p- n∂v kz¿Æt°mew Cd°n `K- h ms AI-tØ°v Fgp-∂- ≈n-°p-∂p. ]me-`n- tj- I w, h- I w, ]¥o- c Sn ]qP F∂nh Ign-™m¬ D’-h-_-en°v ]mWn-sIm-´pw. me-º-e-Øn--IØv aWn-°n-W-dn- Xs∂ hnkvX-cn®v aWn-sIm´n ]qP-tbm-sS-bp≈ ∂-Sp-Ømbn ne-hn-f°v IØn®v nd-]-d-sh®v KW- _en-k-a¿∏-W-amWv n¿Δ-ln-°p-∂-Xv. AXp-sIm- ]-Xn°v m°n-e-bn¬ mfn-tI-c-]qfpw i¿°-cbpw ≠v hf-sc-tbsd kab IqSp-X¬ th≠n-h-cp-∂Xpw t{¥-∏-ghpw sh®v tZn®v amcm¿, hnf°v ]nSn- AXn-k-¶o¿Æ-am-b-Xp-amWv D’-h-_en NS-ßp- °m¿ F∂n-h¿ Ipfn®p ip≤-ambn tImSn-hkv{Xw Iƒ. me-ºeØn-IØv sX°p-hiØp≈ k]vX- - - - - - Np‰n, DØ-co-b-hp-a-Wn™v `K-hm-tmSpw t£{Xw am-Xr-°-fpsS _en-°-√n¬ Xqhp-tºmƒ Ae-¶-cn® Ducm-f-tmSpw X{¥n-tbmSpw `c-Wm-[n-Im-cn-I- kz¿Æ ]gp-°m-a-WvU-]-Øn¬ hocm-fn-∏´phncn®v tfmSpw Ap-hmZw hmßn hfsc `‡nbmZ-c]q¿Δw - AXn¬ `K-hms Fgp-∂-≈n-®p-sh-°p-∂p. X’- henb ]mWn sIm´p-∂p. D’-h-_-en°v k¿Δ abw ap∏- Ø n- a p- t °mSn tZho- t Z- h - ∑ m- c p- t Sbpw tZh-K-W-ß-tfbpw £Wn-°p-∂p-sh-∂mWv k¶- km∂n≤yw Ahn-sS-bp-≠m-Ip-sa-∂mWv hnizm-kw. ev]w. hfsc `‡n{i≤-tbmSpw GIm-{K-X-tbmSpw X’-a-bØv D’-h-_en Z¿i--Øn-mbn `‡-P- IqSn sNtø≠ Kuc-h-ta-dnb Hcp NS-ßm-Wn-Xv. -ß-fpsS A`q-X-]q¿Δ-amb Xn°pw Xnc°pamWv X{¥nbpw a‰pw CsX√mw Ign-bp-∂-Xp-hsc Pe- Ap-`-h-s∏-Sm-dp-≈-Xv. ]mw t]mepw Ign-°m-dn-√. F√mw th≠-Xp-t]m- me- º - e - Ø n- ∂ - I sØ NS- ß p- I ƒ Ign- se-bm-bm¬ k¿Δ awK-f-ßfpw `hn-°pw. adn®m- ™m¬ ]Xps° ]pd-tØ°p IS∂v aXn¬°- bm¬ acWw hsc kw`-hn-°m-sa-∂mWv hnizm- IsØ _en-°-√p-I-fnepw n›nX ÿm-ß-fnepw kw. “]mWn ]ng-®m¬ tImWn” F∂m-Wt√m ]g- X{¥n Xqhp- t ºmƒ B- ∏ p- d Øv `K- h ms‚ sam-gn. km[m-c-W-Zn-h-k-ß-fnse ioth-en°pw km∂n≤yw IqsS D≠m-Ipw. henb _en-°-√n¬ {io`q-X_en°pw a‰pw _en-°√p-Ifnepw a‰pw bYm- - - - - Xqhp-tºmƒ hnti-jm¬ hmZy-tLm-j-ßfpw ]Xn- hn[n lhn- p-Xq-hn-t]m-hp-I-bmWv ]Xn-sh-¶n¬, hp-≠v. D’h_en°v Xqhp∂ lhn v aq∂p Xc- D’-h-_-en°v AXmXv ÿm-ß-fn¬ AXmXv ap-≠v. tZh-K-W-߃°pw ZnIv]m-e-∑m¿°pw a‰pw tZhntZh- ∑ m¿°v `K- h ms‚ km∂n- ≤ y- Ø n¬ ip≤ lhn- v. ]m¿j-Z-∑m¿°pw ]cn-hm-c-߃°pw - 178 -
 18. 18. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 a™ƒs∏mSn tN¿Ø a™ lhn- v. `qX-K-W- ºq-Xn-cn-bmWv Zo]m-cm-[ S-Øp-∂-Xv F∂Xpw ߃°v `qX-Iqc lhn- v. AXm-bXv F≈v, Acn- {]tXy-I-X-bm-Wv. X’-abw ImWn-°-b¿∏n®v `K- s∏m-Sn, Ahn¬, ae¿ F∂nh hdp-Øp-s]m-Sn®v h¬Z¿iw S-Øp-hm≥ An-b-{¥n-X-amb `‡- tN¿Øv t{¥-°m-b, IZ-fn-°mb F∂n-h-bpsS P-Øn-c°v Ap-`hs∏-Sp-∂p. Zo]m-cm-[ Ign™ - - - IjvW-߃ C´ lhn- v. C{]-Imcw X{¥n a{¥- DS≥Xs∂ `K-hm≥ {Kma{]Z-£n-W-Øn-mbn Fgp- ]p-c- cw lhn p Xqhn-sIm≠v Ggv {]Z-£n-W- ∂-≈p-I-bm-bn. `K-hm≥ aXn¬°p-]p-d-tØ°v IS- Øn-p-tijw D’-h-_en NS-ßp-Iƒ Ign-bp-∂- °p-∂Xpw ]≈n-th-´, Bdm´v F∂o c≠p Znh-k- tXmsS AI-tØbv°v Fgp-∂-≈n-bv°p-tºmƒ ß-fn¬ am{X-am-Wv. GXm≠v sshIp-t∂-c-tØm-S-Sp-°pw. XpS¿∂v h- Ia-o-b-amb Na-b-ß-f-Wn™ A©v KP- Iw, D®-]qP F∂nh IqSn Ign-bp-tºmƒ tcw ho-c-∑m-cpsS Sp-hnse B-∏p-dØv kz¿Æ-t°m- k‘y-tbm-S-Sp-°p-sa-∂-Xn-m¬ A∂v sshIp-t∂- e-Øn¬ `K-hm≥ Fgp-∂-≈p-∂-tXmsS ]m≠n-ta-f- csØ iothen NS-ßnp am{X-ambn ]cn-an-X-s∏- Øns‚ sIme-º¬ Db-cp-∂p. AXns‚ {[pXNe Sp-Øp-I-bmWv ]Xn-hv. XpS¿∂v kqcym-kvX-a-- SKXn-Iƒ°-p-k-cn®v rØw sNøp-I-bmtWm tØmsS Zo]m-cm-[-, cm{Xn AØm-g-∏qP F∂n- F∂p tXm∂n- ° p∂ hn[w h¿Æi_- f - a mb h°ptijw {io`q-X-_en, hS-s°--S-bn¬ Fgp- sshZyp- X m- e - ¶ m- c - { ]- ` - b n¬ Ipfn®p n¬°p∂ ∂-≈n-®p-sh-°¬, Xmb-º-I, hnf°v apX-em-bh tKm]p-chpw D]tKm]p-c-ßfpw ]Sp-Iq-‰≥ tZh-cq-]- ap≥Zn-h-k-ß-fn-se-∂-t]mse S-°p-∂p. ß-fpw, IÆnash´pw apt∂ h¿Æ-t`Zw `hn-°p∂ D’-h-Øns‚ HºXmw Znhkw ]≈n-th-´- kz¿Æ sImSn-a-chpw a‰pw Kpcp-]-h--]p-cnsb tZh- bm-Wv. D’-h-°m-esØ ImgvN-»o-th-en-I-fpsS temIkam-am-°p-∂p. thj-`q-jm-Zn-IfWn™v DSp- - - - kam-]w Ipdn-°p-∂-sX∂ ne-bn¬ ]≈n-th´ Øp-sI-´p-ambn Iøn¬ hmfpw ]cn-N-bp-ta¥n If- Znhkw cmhn-esØ iothen {]tXyIw {it≤-b- cn- ® n- ´ - b n¬ XmWp hWßn AWn- n- c - ° p∂ am-Wv. XpS¿∂v h-Iw, ]me-`n-tj-Iw, ]¥o-c-Sn, IrjvW-m´w Iem-Im-c-∑m¿ ]≈n-th´ Fgp-∂-≈n- {io`q-X-_-en, D®-]qP apX-em-bh bYm-{Iaw S- ∏nv AI-ºSn tkhn-°p∂p. Fgp-∂≈n∏np ap∂n- - - Øp- ∂ p. F∂m¬ Ign™ Znh- k - ß - f nse∂ embn awK-f-hmZyw apg-°p∂ m-Z-kz-chpw k{º- t]mse {io`q-X-_-en°v k]vX-am-Xr-°-fpsS _en- Zmb `P-kw-Lhpw Io¿Ø-߃ Be-]n-°p-∂p. - - °-√n¬ lhn- p-Xq-hp-tºmƒ ]gp-°m-a-WvU-]- AXn-p-]n-∂n-embn h¿ÆØg-Iƒ, kqcy-a-d-Iƒ, Øn¬ Fgp-∂-≈n-®p-sh-°p-∂Xv C∂n-√. sImSn-°q-d-Iƒ apX-em-bh cmP-Iob {]uVn-tbm- sS-bp≈ Fgp-∂-≈n-∏ns‚ Kmw`ocyw h¿≤n-∏n°p- sshIp-t∂cw mep-a-Wn-tbmsS S-Xp-d- ∂p. `K-hms‚ ]≈n-th´ Fgp-∂-≈n∏v IS∂p ∂m¬ ]Xnhv ioth-en-°p- ]-Icw `K-hm≥ {Kma- t]mIp∂ hoYn-I-sf√mw ASn®p IgpIn hrØn- _-en-s°-gp-∂p-≈p-∂Xp-sIm≠v {io`q-X_en Bcw- - - bm°n Acn-am-h-Wn™v Ipcp-tØme tXmc-W-hn- `n-bv°p-∂p. F∂m¬ mem-asØ {]Z-£nWw Xm--ß-fmepw sshZyp-Xm-e-¶m-c-ß-fmepw Ia-o- io{L-_en Hm´ {]Z-£n-WØns‚ Ah-kmw hS- - b-am°n ne-]-dbpw nd-]-d-bp-ambn `‡ym-Z-c- °p-˛-In-gs° aqe-bn¬ FØn-bm¬ t£{X-]m-ev ]q¿Δw ImØp-n¬°p∂ `‡-P--ß-sf-sIm≠v ]m{X-tØmsS nth-Zn-°p∂ NSßv X’-abw n_n-U-am-Wv. C{]-Imcw Ipf-{]-Z-£n-W-ambn aμw D≠m-hn-√. ]ns∂ Ipf-{]-Z-£nWw Ign-™p-h-∂- aμw oßp∂ Fgp- ∂ - ≈ n∏v cm{Xn- kp- a m¿ Xnp tijta S-ØpI ]Xn-hp-≈q. {io`q-X-_en HºXcaWn-tbmsS Ing-s°-tKm-]pcw hgn t£{X- Ign™v `K-hms sImSn-a-c-Ønp hS-°p-hiw Øn¬ {]th-in®v aXn¬°-IØv {]Z-£n-W-ambn Ae-¶-cn-®p-sh® ]gp°m aWvU-]-Øn¬ Fgp-∂- h∂v hSs° S-∏p-c-bn¬ tafw Iem-in®v tImew ≈n-®p-sh-°p-∂p. C∂sØ Zo]m-cm-[ ChnsS Cd°n XnS-ºp-am{Xw FSp-Øp-sIm≠v Hm´-{]-Z-£n- sh®mWv ]Xn-hv. AXpw ]Xn-hn¬ n∂v hyXy- W-Ønv Xøm-dm-bn-n¬°p∂ ]nSn-bm--∏p-dØv ÿ-ambn ta¬im-¥n-b-√, im¥n-tb‰ Iogvim¥n mbm-´n-p≈ ]pd-∏m-Sm-bn. Ings° S-bn¬ Ieym- - 179 -
 19. 19. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 W-a-WvU-]-Øn-p-k-ao]w FØn amcm¿ aq∂p-X- sh®n- ´ p≈ sh≈n ]oT- Ø n¬ Fgp- ∂ hW iwJp hnfn-°p-tºmƒ, ]pXn-tb-SØv ]njm- -≈n-®p- sh-°p-∂p. XpS¿∂v Xm{¥nI hn[n {]Im- tcmSn “ap-jy-߃ lmP-cpt≠m? F∂v hnfn®p cap≈ BNm-tcm-]-Nm-c-߃ Bcw-`n-°p-∂p. IS- tNmZn-°p-tºmƒ ]g-bkap-Zmb aT-Øn¬ (tZ-hkzw - - emSnNa-X-sIm≠v ]√v tX∏n-°p-∂p, ]® Cu¿°n- Hm^okv A-Ivkv) n∂v ]£n-ar-Km-Zn-I-fpsS en-sIm≠v mhv hSn-°p-∂p, Pew, a™ƒs]m-Sn, thjw sI´nb qdp-I-W-°nv `‡-∑mcpw Ah- søv, tX≥, s√-Æ, hmI-s∏mSn apX-emb {Zhy- cpsS klm- b n- I fpw tN¿∂v Bth- i - t ØmsS ߃ sIm≠v A`n-tjIw S-Øp-∂p. kvmm-Zn- B¿Øp-hn-fn-®p-sIm-≠v, ImSv CfIn hcp-∂-Xp- Iƒ Ign™v iwJm-`n-tj-Ihpw a‰pw S-Øp-∂p. t]mse t£{X aXn¬°I-tØbv°v HmSn hcp- ARvPw sIm≠v IsÆ-gp-Xp-∂p. tKmtcm-Nw ∂p. AXnp ]n∂n¬ B∏pdØv `K-hm-pw. A{]- sIm≠v Ipdn-b-Wn-bn-°p-∂p. Nm¥n¬ Z¿`-ap°n Imcw HºXv Hm´-{]-Z-£nWw ]q¿Øn-bm-Ip-tºmƒ s‰n-bn¬ s]m´p-Ip-Øp-∂p. Zi-]p-jv]-߃ NqSn- AXn¬ Hcp ]∂n-th-jsØ (]m-c-ºcy Ah-Imin °p-∂p. Idp-I, aμm-c-sam-´v, sX®n, Xpfkn F∂n- hmcn-bØp ho´p-Im-cpsS {]Xn-n-[nsb) `K-hm≥ h-sIm≠p≠m-°nb ame-Iƒ Nm¿Øp-∂p. ap√-∏q- th´-bmSn ]nSn®p F∂ k¶-ev]-Øn¬ X≠n¬ °ƒ inc- n¬ NqSn°p∂p. hm¬°-Æm-Sn- Im- sh®p sI´n {]Z-£n-Wambn ]pd-tØbv°v sIm≠p - Wn®psImSp-°p-∂p. C{]-Im-c-ap≈ BNm-tcm-]-Nm- t]mIp-∂p. AtXmsS B-∏p-dØpn∂v `K-hms c-߃°pw Ae-¶m-c-߃°pw tijw, Icp-hm´v Cd°n Fgp-∂-≈n®v AI-tØ°v sIm≠p-t]m-Ip-∂p. AØmg ]qP- °p-tijw a-kv°m-c-a-WvU-]- Øn¬ {]tXyIw k÷-am-°nb ]≈n-b-d-bn¬ sh≈n-°-´n-en¬ ]´p-sa-Øbpw ]´p-X-e-bn-Wbpw sh®v AXn¬ `K-hms ]≈n-bp- d-°p-∂p. ]≈n-m-bm´pIgn™v ]cn-£o-Wn-X-mb `K-hm≥ KmV- n- { Z- b n- e m- ≠ p- s h- ∂ mWv k¶- ev ] w. `K- h ms‚ ]≈n- b p- d - ° - Ønp `wKw hc-cp-sX∂p IcpXn A∂p cm{Xn t£{X- Ø nse mgnIaWn t]mepw ASn-°m-dn-√. ASpØ Znhkw AXn-cm- hnse Hcp ]ip°p-´n-bpsS hnfn- tI-´mWv `K-hm≥ DW-cp-∂-sX- ∂mWv hnizm-kw. amcm¿ iwJ- mZw apg-°p-∂p. Xm{¥nI BNm- c- ß - t fmsS IWn- t °m- ∏ p- I fpw ]ip-Ip-´n-bpsS ]rjvT-`m-Khpw `K- hms IWn ImWn-°p-∂p. ]≈n- bp- W - c p∂ `K- h ms a- kv°mcaWvU-]-Ønse iøm-Kr-l-Øn¬ n∂v XnS-∏-≈n- bpsS ap≥`m- K Øv Hcp°n - 180 -
 20. 20. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Bdm´p Znhkw sshIp-t∂cw bm{Xm- _- e n- ° mbn ]pd- tØ°v Fgp-∂-≈n-°p- ∂Xv aqe- h n- { K- l - Øn¬ n∂v apgp-h≥ ssNX- yhpw Bhm- ln-s®-SpØ ]©-tem- l-Xn-S-ºm-Wv. Xte-Zn- h-ksØt]mse Xs∂ sImSn-a-c-®p-h- ´n¬ hS- ° p- ` m- K Øv kz¿Æ ]gp-°m-aWvU- - ]- Ø n¬ `K- h ms Fgp-∂-≈n®psh®v kqcym- k v X - a - b - k - a - bØv Ahn- s S- s h- ®mWv im¥n- t b‰ Iogvim¥n ºq-Xncn Zo]m-cm-[ S-Øp-∂- Xv. XpS¿∂v Ings° `mcX `´-Xncn Xmfn-tbme sI´-gn®v ]pcm-W-]m- tKm]pcw hgn {Kma-_-en-°mbn `K-hm≥ ]pd-tØ- cm-bWw SØn `K-hms tIƒ∏n-°p-∂p. XpS¿∂v s°-gp-∂p-≈p-∂p. A©m-, ]©-hm-Zyw, mZ-kz- ae¿n-th-Zyw, ]pjv]m-RvPen ]qP F∂n-h°p cw, k{º-Zmb `P-, X{¥o-bpsS Im¿Ωn-I-Xzw, tijw, `K-hms {ioe-I-tØ°v Fgp-∂-≈n-°p- ]©-tem-l-Øn-Sºv apX-em-bh Bdm´v Fgp-∂≈n- ∂p. XpS¿∂v cmhnse kpam¿ Ggp- a - W n°p ∏nv am‰v Iq´p-∂p. Bdm´pIS-hn¬ `K-hmv Bdm- tijta A∂v `‡-P--߃°v `K-h¬Z¿i--Øn- Sm- p≈ a™- ƒ s∏mSn CSn- ® p- X - ø m- d m- ° n- b Xv mbn tKm]p-c-߃ Xpd∂p sImSp-°p-I-bp-≈q. kz¿Æ°p-S-Øn¬ B°n, ]´p-sIm≠v s]mXn™v km[m-c-W-bmbn nXyhpw AXn-cm-hnse aq∂p tImew Fgp-∂-≈n®v B-bpsS sXm´-Sp-Øp≈ aWn-°mWv n¿Ωm-ey-Z¿i--Øn-mbn S-Xp-d-°m- ]‰m--bpsS ]pdØv Fgp-∂-≈n-°p-∂p. t£{Xw dp-≈-sX-¶n¬, h¿j-Øn¬ Cu Hcp Znhkw (B- Iogvim¥n ºq-Xncn DÆn-Iƒ B-∏pdw Ib-dp- dm´p Znhkw cmhn-se) am{Xw cmhnse Ggp-a-Wn- hm≥ Bcw`w Ipdn-°p-∂-Xns‚ Ac-t߉w Cu °p-ti-jta tKm]p-c-hm-Xn-ep-Iƒ Xpd-°p-I-bp-≈q. a™ƒIpSw ]nSn®psIm≠mWv ]Xnhv. Bdm´v Bdm´p Znhkw cmhnse ioth-enbpw ]Xn-hn√ Fgp-∂-≈n-∏ns‚ cmP-Iob {]uVnbpw, Kuc-hhpw F∂Xpw {]tXy-I-X-bm-Wv. km[m-cW Znh-k-ß- AXp-eyw, Ahm-Nyw, Aym-Zriw Fs∂m-s°sb fnse D®-]q-P-bpsS ka-bØv A∂v ]¥o-cSn ]qP ]d-bm≥ Ign-bq. Bdm´v Fgp-∂-≈n∏v t£{X-°p-f- Ign™v S AS-°p-∂p. sshIp-t∂cw S Xpd- Øns‚ hS-°p-˛-]-Sn-™mdv aqe-bn¬ FØn-bm¬ ∂m¬ `‡-P--߃°v me-º-e-Øn--I-tØ°v ]©- h mZyw Iem- i n®v ]m≠n- t afw XpS- ß pw. {]th-i--an-√. aqe hn{K-l-Øns‚ apgp-h≥ ssNX- GXm≠v Ac- ˛ - a p- ° m¬ aWn- ° q¿ sIm≠v yhpw ]©-teml hn{K-l-Øn-te°v Bhm-ln-®- memwImew hsc sIm´n Aev]w IqSn apt∂m´v tijw aqehn{K-l-Øn¬ a™ƒs∏m-Sn- hn-X-dn, oßn ]m≠n-tafw Iem-in-°p-∂p. t£{X-°p-f- tImSn hkv{Xw sIm≠p s]mXn-™v, Z¿`-]p-√p- Øns‚ hS-°p-˛-In-g°p aqe-bn-embn Hcp Icn-¶¬ sIm≠v hcn-™p-sI-´n-sh-°p-∂p. AØm-Wn- Im-Wmw. AXn-Zm-cp-W-am-sbmcp KX-Im- - 181 -
 21. 21. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 e-N-cn-{X-kw-`-h-Øns‚ km£n-]{Xw IqSn-bm-Wn- ≈n∏v apt∂m´v oßn-bXs{X. B IpSpw_w C∂pw - - Xv. Kpcp-hm-bq-c-∏s‚ B{inXhm’-ey-Øns‚ Kpcp-hm-bq-c-∏s‚ kwc-£-W-Øn¬, t£{X-]-cn-Nm- Ap-`hIY-sØ Ap-kva-cn-°p∂ sNdn-sbmcp c-I-∑m-cn¬ Hcm-fmbn, `K-hms‚ IgI {]hrØn NSßv ChnsS h®v S-°p-∂p. sNbvXp-h-cp-∂p. ]≠p ]≠v Kpcp-hm-bq-c-∏s‚ Bdm´v S-∂n- CXns‚ kvac-W-°mbn Bdm´v Fgp-∂-≈n∏v cp- ∂ Xv kpam¿ mep Intem- a o- ‰ ¿ hS- t °m´v Cu ÿmØv FØn- b m¬ tafmtLmj- ß ƒ sN∂m¬ tdmU-cp-In-embn ImWp∂ Nm´p-Ip-fØv n¿Øn, amcm¿ aq∂p-X-hW iwJp hnfn®v I≠n- sh®m- b n- c p- ∂ - h - s {X. AXn- ∂ mbn F√m- h cpw bq¿ ]´Øv ºo-i≥ IpSpw-_-Ønse HcwKw Chn- Bdm´v Fgp-∂≈n-∏ns Ap-Kan-®p-sIm≠pt]mb- - - sS-h∂v {]m¿∞n® tijw ho≠pw taf-tØm-Sp-Iq- t∏mƒ Chn-sS, Kpcp-hm-bq¿ t£{X]cn-kcw Gsd- Snb Fgp-∂-≈n∏v Bdm-´p-I-S-hn-tebv°v oßp-∂p. °psd hnP--am-bn-cp-∂p. `K-hm≥ Bdm-´p-I-gn™v Kpcp-hm-bq¿ t£{X-°p-f-amb cp{Z-Xo¿∞-Øn-emWv Xncn-s®-Øp-tºm-tg°pw At±-lsØ kzoI-cn-°p- `K-hms‚ Bdm-´v. AXn-m¬ `K-hms‚ Bdm´v hm-p≈ G¿∏m-Sp-Iƒ°mbn Imcy-ÿ≥ I≠n- Ign™v AS-bmfw ImWn-°p-∂-Xp-hsc Xo¿∞-°p- bq¿ ]´Øv ºo-ipw GXmpw klm-bn-Ifpw f-Ønse Pew Bcpw sXmS-cpXv F∂v ssa°n-eqsS am{Xta ChnsS D≠m-bn-cp-∂p-≈q. A∂v sIm®n Adn-bn-°p-Ibpw AXn-∂m-h-iy-amb nb-{¥-W- cmPm-hns‚ kma-¥-∑mcpw AXn {]_-e∑mcpam- ߃ G¿s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøp-∂p. AXn-p-tijw bn-cp∂ ]p∂-Øq¿ Xºp-cm-°-∑m¿, Kpcp-hm-bq¿ t£{X- ° pfw ]pWymlw SØn t£{Xw Ducmf {]ap-J-m-bn-cp∂ kmaq-Xn-cn-∏m- hcpWkq‡a{¥w P]n®v Bhm-ln-°p-∂-tXmsS Sp-am-bn-´p-≠m-bn-cp∂ a’-csØ XpS¿∂v Nne cp{Z-Xo¿∞-Øn¬ KwK, bap-, tKmZm-h-cn, kc- AXn¿Øn-X¿°-߃ ne-hn-ep-≠m-bn-cp-∂p-hs{X. - kzXn apX-emb ]pWy--Zn-I-fpsS {Zhy km∂n≤yw CXp-Xs∂ ]‰nb Ah-k-c-sa∂v I≠p Ah-cpsS D≠m-Ip-∂psh∂mWv hnizm-kw. B-∏p-dØp-n∂v - In¶-c-∑m-cn¬ Nne¿ t£{X-°p-f-Øns‚ hS-°p-˛- Cd°n `K-hms Bdm´p IS-hn-tebv°v Fgp-∂- In-gs° aqe-bn¬ sh®v, tZhkzw Imcy-ÿ≥ I≠n- ≈n-®m¬ `K-hXn sI´n¬ tIfn-°øv sIm´p-∂p. bq¿ ]´Øv ºo-is‚ IY Ign-®p. Cu Imcyw aqehn{K-l-Øns‚ ssNXyw Dƒs°m-≈p∂ `K- S-∂Xv A[n-I-amcpw Adn-™-Xp-an-√. F∂m¬ hms‚ ]©-tem-l-Øn-Sºv Xm{¥nI hn[n-b-p-k- Xn-°p-th≠n ssIImcyw sNøp∂ Xs‚ G‰hpw cn®v cp{Z- X o¿∞- Ø n¬ ap°n- s b- S pØv BZyw {]nb-¶-c-mb Imcy-ÿv C{]-Im-c-samcp AXym- a™ƒs]m-Sn-sIm≠pw ]ns∂ Cf-o¿ Pe-Ønepw ]Øv h∂pht√m Ft∂m¿Øv Kpcp-hm-bq-c-∏v A`n- t jIw SØn cq{Z- X o¿∞- Ø n¬ ho≠pw kln-®n-√-t]m¬. B PePtemN--߃ kP-e- Bdm-Sn-°p-∂p. ß-fm-bn. F¥n--[nIw ]d-bp∂p? Nm´p-Ip-f-Øp- ]≠p ]≠v Kpcp-hm-bq¿ t£{X-Øn¬ n∂v n∂v Bdm- ´ p- I - g n™v aS- ß p∂ Fgp- ∂ - ≈ n∏v kpam¿ aq∂c Intem-ao-‰¿ hS-°p-amdn tIm´-∏Sn {]kvXpX kw`-h-ÿ-e-Øn-eqsS IS∂p t]mIp- F∂ {Kma-Øn¬ th´phkap-Zm-b-Øn¬s∏´ In´ hm≥ CSbm-b-t∏mƒ `K-hms Fgp-∂-≈n® B Fs∂mcp ]ca`‡-p-≠m-bn-cp-∂p. Hcp Znhkw F¥p- s N- b v X mepw Hc- S n- t ]mepw apt∂m´p At±- l - Ø ns‚ hoSp- ] - S n- b v ° ¬ sN∂v “Int´, oßmsX AhnsS Xs∂ Dd®p n∂nev]m-bn. Int´......” F∂v hnfn-®-t∏mƒ In´ “X{ºm≥” F∂v B-bpsS Ccp IÆp-I-fn¬ n∂pw angn-o¿ Hgp- hnfn tIƒ°p-I-bpw, “Fnbv°v c≠p Cf-o¿ In-Øp-S-ßn. XpS¿-S-]-Sn-Iƒ°mbn Imcy-ÿs thWw, AXv o Kpcp-hm-bq¿ Ipf-°-S-hn¬ FØn- ImWp-∂p-an-√. HSp-hn¬ ÿe-Øp-≠m-bn-cp∂ Hcp ®m¬ aXn” F∂p- ]-d™v ad-bp-Ibpw sNbvXp. Znhy≥ h∂v n¿t±-in-®-X-p-k-cn®v I≠n-bq¿ AX-p-kcn®v In´ c≠v Cf-o-cp-ambn Xn°v A∂v - ]´Øv IpSpw-_mw-K-ß-fn¬ Hcmƒ AhnsS h∂v {]th-in-°p-hm≥ ]mSp≈ ÿmw-hsc sN∂v n∂v “R߃°v k¶-S-an-√. `K-hms‚ Fgp-∂-≈n∏v “Zm CXv X{ºm-p-≈-Xm-Wv. Ipf-°-S-hn-se-Øn- XpScmw” F∂v ]d™ tijw am{X-amWv Fgp-∂- °Ww” F∂p ]d™v sImSp-Ø-b-®p-h-s{X. A∂p - 182 -
 22. 22. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 cm{Xn In´°v kz]v-Øn¬ `K-hm≥ h∂v Z¿iw ≈n-°p∂ ]©-tem-l-Øn-S-ºnse ssNX-ysØ ¬In-b-s{X. “]Sn-°¬ h∂p hnfn-®Xv Xmm-Wv. aqe-hn-{K-l-Øn-te-°p-Xs∂ D®-kn∏n®v Poh-I- Cf-o¿ In´n kt¥m-j-ambn”F∂v. Ct∏mgpw eiw (25 IpSw) BSn ssNXyhØm°p-∂p. Bdm´p Znhkw In´-bpsS IpSpw-_-°m¿ Cf-o¿ XpS¿∂v AØm-g-]q-P, iothen apX-emb NS-ßp- FØn-°m-dp≠v F∂mWv tIƒ°p-∂Xv. Xºp-cm≥ - Iƒ°p-tijw S AS-°p-∂-tXmsS D’-h-Zn--ß- ]Sn-°¬ h∂-Xn-m¬ B {]tZiw “Xºp-cm≥ fpsS kam-]w Ipdn-°p-∂p. ]Sn” F∂ t]cn-emWv Ct∏mgpw Adn-b-s∏-Sp-∂- I™n kZy Xv. Kpcp-hm-bq¿ t£{X-Øn¬ nXyhpw c≠p- `K-hm≥ cp{Z-Xo¿∞-Øn¬ Bdm-Sp-tºmƒ t-chpw (G-Im-Z-in, hmhv Znh-k-ß-fn¬ cm{Xn Ic-bnepw I¬∏-S-hp-I-fnepw A£-a-cmbn ImØp- Hgn-sI) {]kmZDu´v (A-∂-Zm-w) ¬In hcp-∂p- n¬°p∂ Bbn-c-°-W-°nv Bcm-[-I¿ Bth- s≠- ¶ nepw D’- h - I m- e sØ kZybv ° v Gsd i-Øp-Sn-t∏msS Aº-e-°p-f-Øn-te°v FSp-Øp- {]tXy-I-X-I-fp-≠v. D’hw c≠mwmƒ apX¬ NmSn o¥n-Xp-Sn®v Ipfn-°p-∂p. Bdm´p Ign™ HºXmw Znh-k-amb ]≈n-th´ hsc cmhnse 9 `K-hms CS-Ø-cn-I-Øp-Im-hn¬`K-h-Xn-bpsS aWn apX¬ t£{X˛Du´p-]p-c-bn¬ I™n kZy- hmXn¬ amS-Øn-te-°mWv Fgp-∂-≈n-®p-sIm≠p bp≠v . hrØn- b p≈ ]mf]m{X- Ø n¬ ndsb t]mIp-∂-Xv. A∂v, B cm{Xn-bn¬ D®-∏qP Xs‚ NqSp≈ I™nbpw AXv tImcn-Ip-Sn-bv°p-hm≥ ktlm-Z-cn-bmb CS-Ø-cn-IØpImhn-e-Ω-bpsS πmhne Ipºnfpw, hmg-bn-e-bn¬ apXn-c-∏p-gp°pw, hmXn¬amS-Øn¬ sh®m-Wv. D®-∏qP Ign™v Hm´ Im®n- b - ] - ∏ - S hpw, tXßm°odpw, i¿°- c - ° - {]Z- £ n- W - Ø nv {]tXyIw s‰n- ∏ ´w sI´n jvWhpw a‰p-amWv hn`-h߃. cm{Xn-bn¬ √ ]pgp- - ]pdØp ImØpn¬°p∂ ]nSn-bm-∏p-dØv Ibdn - ß-ecn tNmdpw ck-Im-f≥, Hme≥, ]∏-Sw, D∏n-en- Ings° tKm]pcw hgn aXn¬°-I-tØ°v {]th- ´Xv apX-em-b-h-bmWv h´-߃. F´mw hnf-°p-Zn- in-°p∂ `K-hms tKm]p-c-I-hm-S-Øn¬ ]Øp-Im- hkw I™n°v sh∂n-bp-ap-≠m-Ipw. A∂p sshIp- c≥ hmcn-b¿ sh≈n ssIh-´-I-bn¬ ap√-∏q-°ƒ t∂-csØ kZybv°v Imf≥, Hme≥, Fcn-t»-cn, nd®v ]pjv]hrjvSn SØn kzoI-cn-°p-∂p. amcm¿ - ]pfn-bn-©n, hdp-Øp-t∏-cn, ]gw, ]∏-Sw, ]m¬]m- iwJ-mZw apg-°p-∂p. h´-∏m-Wn-sIm-´p-∂p. t£{Xw bkw apX-em-b-h-bmWv kZy-h-´-߃. ]I¬ 70 Ducm-f≥ a√-nt»cn ºq-Xncn nd-]d sNmcn™v Nm°v Acnbpw, cm{Xn 50 Nm°v Acnbpw sh°pw. A∂v c≠p-t-chpw m´n-ep≈ F√m-h¿°pw tZi- kzoI-cn-°p-∂p. XpS¿∂v t£{X aXn¬°-IØv 11 ∏-I¿® ¬Ip-∂p. ]nt∂bpw Bsc-¶nepw `£Ww Hm´ {]Z-£n-Wam-Wv. B-∏p-dØv `K-hm-pw, At±- - In´m-Ø-h-cp-s≠-¶n¬, cm{Xn hS-s°--S-bn¬ ]gp- lsØ Ap-Kan-®p-sIm≠p Bthiw Ae-X√p∂ - - °m-a-WvU-]-Øn¬ `K-hms Fgp-∂-≈n®p sh®v BÀm-Z-Øn-an¿t∏msS Bc-h-߃ apg°nsIm≠v Xmb- º I XpS- ß n- b m¬ AXn- ∂ - ` n- a p- J - a mbn Bbn-c-߃ IqsS HmSp-tºmƒ t£{X aXn¬°- t£{Xw Ducm-f≥ a√n-t»cn ºq-Xn-cn-bpsS km∂n- Iw ]qgn-bn-´m¬ DXn-cm-Ø{X P-n-_n-U-am-bn- ≤y-Øn¬ ne-hn-f°p sImfp-Øn-sh®v Hcp sNºv cn°pw. Kpcp-hm-bq¿ D’hw sImSn-I-b-dp-∂-Xnpw tNmdv AhnsS sIm≠v h∂p sh®v hcp- ∂ - sImSn Cd-ßp-∂-Xnpw apºv B-tbm´w {][m-- h¿s°√mw hnfn-®p sIm-Sp-°p-∂p. “]mXm-]I¿®” - - - am-sW-∂Xv {]tXyIw {it≤-b-am-Wv. F∂mWv CXns ]d-™p-h-cp-∂-Xv. Bcpw A∂v 11 {]Z£nWw B-tbm´w Ign™ DS≥ ]´nWn InS-°-cpXv F∂mWv n›-bw. D’hw Xs∂ kz¿Æ[zP-Ønse ]Xm-I-bnse Kcp-U-hm- 9˛mw Znh-k-amb ]≈n-th-´-mƒ I™n°v ]b-dp- l-sØ X{¥n Bhm-ln®v sImSn Cd-°p-∂- sIm-≠p≈ ]pgp-°m-Wv. Bdm´p Znhkw I™n°p tXmsS D’hw kam-]n-°p-∂p. AI-tØ-s°-gp-∂- ]Icw DuWp Xs∂-bm-Wv. - 183 -
 23. 23. - 184 - 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ùhbqèv~äfw mqbªeÎve mukjfTgk 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 lecjXkgä~j aìùl hgvjgíejC 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 8 1 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Sÿfb kdçJfw vfÿgX nYfTgÿleCx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 iChlfTx vfabofòª aceokX 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 vfabofòª Dh¥X, DjbC, 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ckjbfäTx ofbmX ùMrOqîMem£ebfvx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 amt-P-cmbn hnc-an®p. t£{X Xm{¥nI NS-ßp-I-fn¬ Ah-Kmlap≈ t{ijvT≥. Kpcp Kpcp- h m- b q¿ : B≤ym- fl nI ]Wv U n- X ≥. Kpcp- h m- b q¿ tZh- k z- Ø nse sSºnƒ {]¿∞n-®p-sIm-≈p-∂p. tXm-jn-I-ßfpw ¬Ip-∂p. AXp-t]mse D’-h- Ip-hmpw {ioKp-cp-hm-bq-c-∏-tmSv Bflm¿∞-ambn S-Øp-∂-Xn¬ anI® C-߃°v {]tXyIw ]mcn- AXn¬ ap-s°√mw ]s¶-Sp-°p-hm≥ `mKy-ap-≠m- Imcw hoYn Ae-¶m-cw, sshZyp-Xm-e-¶mcw F∂nh D’-hm-tLm-j-ß-sf√mw kaw-Kfw S-°p-hmpw Sn-ÿm-Øn¬ Ia-o-bambn Ae-¶cn-°p-∂p. C{]- - - - 2011), Bdm´v (25.2.-2011) F∂n-h-bm-Wv. `K-hms‚ ÿm]--ßfpw kwL-S--Ifpw hI-bmbn a’-cm- h-_-en, 8˛mw hnf°v (23.2.-2011), ]≈n-th´ (24.2.- tZisØ hoYn-Ifpw hgn-tbm-c-ßfpw a‰pw hnhn[ D’h- t Øm- S - p- _ - ‘ n®v Kpcp- h m- b q¿ (15.2.-2011), B-tbm-´w, sImSn-tb‰w (16.2.-2011), D’- I-eiw (14.2.-2011), kl-{k-I-e-iw, {_“-I-eiw hc®v ¥q¿Wn ao´n ZmcnIh[w ]mSp-∂p. AXn-{]-[m--Zn--߃ Ie-im-cw`w (8.2.2011), XØz- hmXn¬ amS-Øn¬ I√m‰v Ipdp∏v {ioN{Iw Ifw ∂p. C{]-Im-c-ap≈ Kpcp-hm-bq¿ D’-h-Øns‚ apX-em-b-h-bp-ap-≠m-Ipw. `K-hXnt£{Xw sXs° amb hmXm-e-tb-is‚ Xncp-hp-’hw hncm-Pn-°p- º-e-Øn¬ {]_‘w IqØv, k‘ybv°v ]mTIw Aym-Zr-i-am-b, AXp-ey-am-b, An-X-c-km-[m-c-W- IØv c≠p-t-chpw Z-kz-cIt®cn, D®bv°v IqØ- - - fm-bn, B_m-e-hr≤w P-߃°pw Bth-i-am-bn, ßs t£{X-I-e-Iƒ Ac-tß-dpw. t£{X-Øn-- IqØv, kwKoX°t®-cn, rØrØy-߃ F∂n- jhpw Bkzm-Z-hpw sIm≠v ]c-kv]c]qc-I-ß- A£-c-t«mI kZ- v, Hm´≥ Xp≈¬, NmIym¿ sFXn-lyhpw BNm-chpw Ap-jvTm-hpw BtLm- Bem-]-w, ]ns∂ B≤ym-flnI {]`m-j-W-߃, C{]-Imcw Xm{¥n-Ihpw B≤ym-fln-Ihpw Sn-I-fpsS XpS-°-am-bn. AXn-cm-hnse AjvS-]Zn BZ-cn-°p-∂p. hsc taP¿ sk‰v IY-I-fn. AtXmsS Iem-]-cn-]m- Iem-Im-c-∑m-tcbpw {]tXyIw D]-lmcw ¬In I-fn-bpsS Ifn-hn-f°v sXfn-bp-I-bm-bn. ]pecpw Xmb-ºI apX-emb hmZy-hn-j-b-ß-fn¬ anI® s°--S-bn¬ ta¬∏Øq¿ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ IY- Zn--ß-fn¬ t£{X-Øn--IØv S-°p∂ tafw, Iem]cn-]m-Sn-Iƒ : D’hw sImSn-Ibdn-bm¬ Ing- - - Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

×