Thirikae samudayathilekko_vol_1

763 views

Published on

A collection of articles on denomination drifts among brethren assemblies

Published in: Education, Technology, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
763
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thirikae samudayathilekko_vol_1

 1. 1. D≈-S°wapJ-hpc 02{]nbtc CXp thtWm? 04({_Z¿ kmap-th¬ G{_-lmw, jm¿P)mw Ftßm´v? 08({_Z¿ F.-Pn. tPm¿÷v, Im°-m-Sv, sIm®n)C¥y-bnse {_Z-d¨ k`-Iƒ 11({_Z¿ tPm¨ tXmakv, Zp_mbv){_Z-d¨ k`-I-fnse {]iv-ß-fpsS _m°n-]{Xw 13(Evg.s_≥k¨ _m_p, s]cp-ºm-hq¿)thWw nXm-¥-amb Pm{KX 15({_Z¿ tPmkv ^nen-∏v, sh´q¿)ÿew k`-bpsS kzmX-{¥yhpw ]c-kv]-cm-{in-X-Xzhpw 17(tUm. sI.-kn. tPm¨k≥, amth-en-°-c)C¥y≥ {_Z-d¨ apX¬ C‚¿m-j-W¬ {_Z-d¨ hsc 18({_Z¿ Fkv.kp-Z¿i≥, Xncp-h¥]p-cw) - - - -A`n-apJw 22(Evg.sI.-hn. sFk-°v, ]o®n)ÿew k`-I-fpsS kzmX{¥yw 26(Late Evg.Fw.-C. sNdn-bm≥)N¿®v Vs -Akwªn 27(Evg.s¬k¨ tXma-kv, apss_)Know the facts 32{]Xn-I-c-W-߃ 41
 2. 2. apJ-hpc tIc-f-Ønse ss{IkvXh kaq-l-Øns‚ Bflob DW¿Δns‚ Ncn-{X-Øn¬ n¿Æm-b-I-amb kw`-h-߃ 19-˛mw q‰m-≠ns‚ Ah-km--tijw km£yw hln-°p-I-bp-≠m-bn.1896¬ _mk¬ anj¨ hn´v Ip∂w-Ip-fØv kzX-{¥-ambn {]h¿Ø--am-cw-`n® P¿Ω≥ anjy-dn hn.-m-K¬, ae-¶-c-bn¬ hnizm-k-kvmw kzoI-cn®v sshZnI ]Z-hnbpw thjhpw _lp-a-Xnbpw a-t msS Dt]-£n®v sshZn-I≥ ]n.-C. amΩ≥, anjy-dn C.-F-®v. tmb¬, alm-Ihn sI.-hn. sska¨ XpS-ßnb alm-c-Y-∑m¿ tIc-f-Ønse {_Z-d¨ kaq-l-Øns‚ D¬∏-Øn-bnse mgn-I-I-√p-I-fm-Wv. Ign™p t]mb 111 h¿j-߃ Cu kaqlw Xncp-h-N--Ønse n¿Ω-e-amb kXy-߃°p th≠n ne-sIm≠p F∂Xv ap°v Nmcn-Xm¿∞yw ¬Ip∂ H∂m-Wv. F∂m¬Ign™ Hcp h¿j-Øn-e-[n-I-ambn tIc-f-Ønse {_Z-d¨ kaq-l-Øn¬ Db¿∂p h∂p-sIm-≠n-cn-°p∂ kwL-S-m-]-c-amb am‰-߃ Hcp kmap-Zm-bnI e£y-Øn-te°v FØn-t®cpwF∂-Xnv c≠v ]£-an-√. Ggv ne-hn-f-°p-I-fpsS Sp-hn¬ ne-b¶n [cn®v amdØv s]m≥I® sI´n ap-jy-]p-{X-tmSv kZr-iy-mb ΩpsS I¿Øm-hnepw Ahn-SpsØ AanX _e-Ønepw i‡n-s∏-SmsX amp-joI t]mwh-gn-Iƒ tXSn ΩpsS {InkvXob t]mcm-´-Øn¬ hnPbw sImømwF∂v hymtam-l-ap≈ Hcp Xe-ap-d-bmbn mw A[x-]-Xn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. IjvS-Xbpw ]oV-hpw {]bm-khpw IÆp-ocpw temI-Øn¬ n∂p-ap≈ ]cn-lm-khpw ZpjvS-Xbpw ΩpsSk`m Im¥-mb I¿Ømhv ap°v AphZn-®n-´p≈ hc-ß-fm-Wv. F¥p-sImt≠m Xncp-h-N _me-]m-T-߃ t]mepw ad∂v t]mIp∂ (a--t m-sStbm?) Hcp ÿnXn-hn-ti-j-Øn-te°v FØn-t®¿∂n-cn-°p-∂p.F¥p-sIm≠v Cßs Hcp ]pkvXIw? A¶-am-en-bnse Hcp k`m-lm-fnv kaos] _m¿ {]h¿Øn-°p-hm-mbn Ap-aXn e`n-°p-Ibpw hnizm-kn-Iƒ°p tcn´ {]iv-ß-fp-ambn _‘-s∏´v Ign™ 18 amk-ß-fn-e-[n-I-ambn tIc-f-Øn¬ hnhn-[-bn-S-ß-fn¬ kwL-SnX o°-ßfpw IqSn hc-hp-Ifpw cwK-{]-th-iw sNbvXp. Nne-sXms° {]Xn-tj[ ktΩ-f--ß-fmbn Npcp-ßn-b-t∏mƒ Ipº-mSv2010 HIvtSm-_¿ 8 p IqSn h∂ ktΩ-fw Hcp kwL-S--bmbn cq]w sIm≠p. B IΩ‰ns^tem-jn-∏np hgn amdn sImSpØv HutZym-KnI {]kn-≤o-I-c-W-hp-ambn aptºm´v h∂v,{]mtZ-inI k`-I-fpsS t]cv am‰p-hmpw tcJ-Iƒ Nsa-°p-hm-pw, cPn-kvt{S-j≥ (Trust,Society) nbaw thW-sa∂v t]cn¬ k`-I-fn¬ Hcp XcwKw krjvSn-®p-sIm≠v I¿Øm-hns‚ ico-camb {]mtZ-inI k`-Isf `n∂n-∏n-°p∂ Ah-ÿbn-te°v FØn-t®¿∂n-cn-°p-∂p. - - ta¬∏-d™ sX‰n-≤m-c-W-Iƒ {]kn-≤o-I-cn® sh_vssk-‰nse aoUnb Xe-h-tm-Spw,ktlm-Z-c-ß-tfmSpw Atz-jn-®-X-p-k-cn®v Hcp Xr]vX-amb adp-]-Sn-t]mepw ¬ImsX Xß-fpsS ]n∂mse {]mtZ-inI k`-Isf hen-®n-g-bv°p∂ Ah-ÿ-bn-te°v FØn-tN¿Øn-cn-°p-∂p. na-b-hn-Z-Kv≤sc cwK-Øn-d°n k`-Isf kwc-£n°mw F∂ hmKvZmw ¬In-sb-¶nepw Hcp tm°pIpØn-sb-t∏mse A¶-amen hnjb-Øn¬ t]mepw CS-s]-Sm≥ Ign-bmsX Hcp kmap-Zm-bnI e£y-Øn-te°v k`-Isf X≈n-hn-Sp∂ Ahÿ kwPm-X-am-bn-cn-°p-∂p. Ipº-mSpw Np‰p-]mSpw am{X-a-√, tIc-f-Øn-e-tßm-f-an-tßmfw k`-Iƒ Ch-cpsSXocp-am--߃ S-∏n-em-°p∂p F∂ A`yq-l-߃ ]c-Øp-Ibpw sNøp-∂p. tIc-f-Ønse "{_Z-d¨ k`m {]Xn-n-[n-I-fmWv Ipº-m´v IqSn-b-sX∂pw 26 CentreIfmbn Xncn®v {]Xn-n-[n-Iƒ A[n-Im-c-ÿm--ß-fpsS AwKo-Im-c-Øn-mbn Hcp kwL-S-- 2
 3. 3. bmbn amdn "{_Z-d¨ k`sb {]Xn-n-[o-I-cn°pw F∂p-ap≈ hm¿Ø-Iƒ Ch-cpsS website¬ IqSn ]c-ky-s∏-Sp-Øp-I-bp-≠m-bn. kXy-sa¥v F∂-dn-™n´pw Bcpw Xpd∂p ]d-bp-∂n√F∂ hkvXpX ne-n¬°p-tºmƒ AtIw ktlm-Z-c-∑m¿ ΩpsS {]kn-≤o-I-c-W-ßfn¬IqSn {]Xy-£-ambpw ]tcm-£-ambpw cwKØp h∂p. hN--[z-n, {]Xn-[z-n, kphn-ti-j-[z-n, Poh-h-N-w, Bfl-{]-Im-inn, ssltd©v Ft°m, kphn-ti-j-I≥ XpS-ßnb amkn-I-I-fn¬ IqSn ad-™n-cn-°p∂ A]-I-SsØ ktlm-Z-c-߃ Nq≠n-°m-Wn-°p-I-bp-≠m-bn.Aßs {]kn-≤o-I-cn-°-s∏´ teJ--ßfpw hnhc kmt¶-XnI am[y-a-ß-fn¬ IqSn tcJ-s∏-Sp-Ønb A`n-{]m-b-ß-fpw, a‰p Nne I¿Ør-Zm-k-∑m¿ tcJ-bm°n Xs∂ teJ--ßfpwtIm¿Øn-W-°n-b-XmWv Cu ]pkvX-Iw. Bsc-sb-¶nepw t]sc-SpØv hna¿in®v apdn-s∏-SpØn hn`m-Ko-bX krjvSn-°p-hm≥ CXn-m¬ e£y-an-Sp-∂n-√. k`-sb-°p-dn-®p≈ ASn-ÿm {]am-W-ß-fpw, k`-Iƒ tcn-Sp∂{]iv-ß-sf-°p-dn-®p≈ t_m[-h¬°-cWw am{X-amWv e£yw. {Inbm-fl-I-a-√m-Ø-Xmb A`n-{]m-b-߃, teJ߃ AtI {]kn-≤o-I-c-W-ß-fnepw hnhc kmt¶-XnI am[y-a-ß-fn-ep-s≠-¶nepw Aß-s-bp-≈-h-sbm∂pw Dƒs∏-Sp-Øp-∂n-√. Hcp kmap-Zm-bnI ]cn-X-ÿn-Xn-bn-te°v Nph-Sp-Iƒ h®n-cn-°p∂ {_Z-d¨ k`-Iƒ°v Hcp ap∂-dn-bn∏v am{X-amWv CuteJ--߃. kXy-am-b-Xv, L-am-b-Xv, oXn-bm-b-Xv, n¿Ω-e-am-b-Xv, cay-am-b-Xv, k¬Io¿Øn-bm-b-Xv, k¬Kp-Wtam ]pI-gvNtbm BbXv am{Xw Nn¥n-°p-hm≥ Ap-hm-NIsc ssZhwCS-h-cp-Øs´. Aßs Nmhm-dmb tijn-∏p-I-fmb mw i‡o-I-cn-®n-cp-s∂-¶n¬ F∂vB{K-ln®p t]mhp-I-bm-Wv. GsX-¶nepw ne-bn¬ Hcp kwL-S--tbm, amkn-I-tbm, IΩ-‰n-tbm,s^t√mjnt∏m,tIm¨s^-U-td-j-p-amtbm R߃°p bmsXmcp _‘-hp-an-√, Fgp-Øp-Im-cpsS ]q¿ÆkΩ-X-tØmsS am{X-amWv teJ--߃ tN¿Øn-cn-°p-∂Xpw Ah-tcm-Sp≈ μnbpw ChnsStcJ-s∏-Sp-Øp-∂p. hnizm-k-ho-c-∑m-cmb Um¿_n-t°m, s_s√-‰n-tm, mK¬km-bn-∏n-tm, tmb¬km-bn-∏n-tm, sska¨ kmdntm sX‰p-]-‰n-b-Xp-sIm-≠mWv mw Cu Ah-ÿ-bn-se-Øn-t®¿∂n-cn-°p-∂Xv F∂v R߃ hniz-kn-°p-∂n-√. Ime-Øn--p-k-cn®v tImew am‰n, ]nXm-°-∑m¿C´ AXn-cp-Isf ]ngp-Xp-am‰n C∂p ImWp∂ kmap-Zm-bnI ]cn-jvIm-c-߃°p Iq´p-n¬ImsX kXyw Xncn-®-dn-bWw F∂ B{K-l-tØmsS {]m¿∞-m-]q¿Δw Cu teJ--߃ka¿∏n-°p-I-bm-Wv. hnem. 2:14 ns‚ {]hm-NI∑m¿ n°p t`mj-Xzhpw hymPhpw Z¿in-®n-cn-°p-∂p. Ah¿ - -ns‚ {]hmkw am‰p-hm≥ X°-hÆw ns‚ AIrXyw shfn-s∏-Sp-ØmsX hymPhpw {]hm-k-Im-c-W-hp-amb {]hm-Nw Z¿in-®n-cn-°p-∂p. kXy-Øns‚ XqWpw ASnÿm--hp-ambn Poh-p≈ ssZh-Øns‚ k`sb S-Øp∂atlm-∂-X-mb I¿Øm-hnv F√m ]pI-gvNbpw al-Xzhpw A¿∏n-°p-I-bm-Wv. ssZh-h-N-sØ amn-°p-Ibpw Rßsf CXn-mbn t{]m’m-ln-∏n-°p-Ibpw sNbvX aq∏-∑m¿, {ip{iq-j-I-∑m¿, kphn-ti-j-I-∑m¿, bphktlm-Z-c-∑m-¿ Ch-tcm-Sp≈ IS-∏mSv R߃ Adn-bn-°p-∂p. Cu ]pkvXIw cq]-Ønepw `mh-Ønepw Na®p X∂ {] v A[n-Im-cn-I-tfmSpw D≈μn tcJs∏SpØns°m≈p-∂p. hniz-kvX-X-tbm-sS, {InkvXp-hn¬ ktlm-Z-c-∑m¿ _nPp Ipº-m-Sv, Ãm≥en Ipº-m-Sv, kt¥mjv Ihpßpw{]bm¿ 3
 4. 4. {]nb-tc, CXv thtWm? {_Z¿ kmap-th¬ G{_lmw, jm¿P k`-bpsS kI-e-Im-cy-߃°pw I¿Ømhv aXn-bm-b-h≥ BWv. I¿Øm-hn-m¬ km[n-°mØ Hcp Imcyhpw Cu `qan-bn¬ ssZh-k-`-°n-√. Hmtcm ÿew k`bpw AXn¬ Xs∂I¿Øm-hn¬ kzbw ]cym-]vXX {]m]n® LSIw BWv. Hcp ÿew k`°v Cu `qan-bn¬Bh-iy-ap≈ Bflo-Ihpw `uao-Ihpw Bb kIe Imcy-ßfpw n¿h-ln-°p-hm≥ Ir]m-h-c-ß-fp-≈-hsc ]cn-ip-≤m-flmhv AXmXp k`-I-fn¬ B°n-bn-´p-≠v. Aßs F√mwsIm≠pw kºq¿Æ-amWv Hcp {]mtZ-inI k`. I¿Øm-hns‚ I¨aWn t]mse kq£n-°-s∏-Sp∂ ssZh-k-`sb sXmSp-hm≥ kz¿§-Ønse Ap-hm-Z-an-√msX Hcp i‡n-°pw, Hcpcmjv{S-Øn-pw, Hcp nba kwln-Xbv°pw Hcp-mfpw Ign-bp-I-bn-√. ]mXm-f-tKm-]p-c-ßsfPbn-®Xpw Pbn-°p-∂-Xp-amWv ssZh-k-`. th¿s]´ ssZh-P--Øns‚ ÿe-Øns‚ {]iv-tam, tlmfp ]Wn-bpsS {]ivtam k`°v AI-Øp≈ {]ivtam A‰-Ip-‰-]-Wn-bpsS{]ivtam ]©m-b-Ønse {]ivtam apn- n-∏m-en-‰n-bnse {]iv-tam, k¿°m¿X-e-Øn-ep≈{]ivtam GXpw ]cn-l-cn-°p-hm≥ ΩpsS CS-bn¬ mfn-Xp-h-sc-tbm, H∂pw q‰m-≠nsek`-bnse Ncn-{X-Øn-tem, Hcp kwL-S--bp-sSbpw klmbw th≠n h∂n-´n-√. (G-Xm≠v 20e£w t]¿ AS-ßnb acp-`q-an-bnse k`-bpsS Hmtcm {]iv-߃°pw tXm-hm-bn-cp∂tamsi ssZh-k-∂n-[n-bn¬ hogpI am{Xta sNbvXn-cp-∂p-≈q.) GXv k`-bp-sSbpw `uan-IhpwBfln-I-hp-amb GXv {]iv-Øn-s‚bpw ]cn-lm-c-I≥ k`-bpsS aW-hm-fpw DS-b-h-p-ambI¿Ømhv am{X-am-Wv. kIe A[n-Im-chpw {]m]n-®-h-pw, kI-e-Øn-s‚bpw krjvSm-hp-ambh≥ IqsS-bp-≈-t∏mƒ k`-Iƒ kwL-S--I-fpsS apJ-tØ°v tm°pI hgn ssZh-Øns‚ I¿Ør-XzsØ X≈n-∏-d-bp-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv. GXp-{]-iv-Ønpw ]cn-lm-c-Øn-mbn k` H∂mbn ]m]-ßsf G‰p-]-d™v ssZh-Øns‚ ]mZ-]o-T-Øn¬ hog-Ww. kz¿§-Øn¬ n∂p≈ {]h¿Øw am{Xw aXn ap-°v. I¿Ømhv am{Xw sΩ S-Øn-bm¬ aXn,Icp-Xn-bm¬ aXn, kq£n-®m¬ aXn!! I¿Ømhv tXm¬°p-∂p-sh-¶n¬ am{Xta ssZh-k`tXm¬°p-I-bp-≈q. AXp-sIm≠v kwL-S--Iƒ°v ]Icw k`-Iƒ hf-c-s´. ""IotP hnfn°p]Icw IÆp-o¿ s]mgn-°mw. tXm-hm-Ip-hm≥ {ian-°p-∂-Xn-p-]-Icw ap°v sSp-ho¿∏n-Smw. ""Rm≥ hen-b-h≥ F∂ `mh-Ønp ]Icw AcnjvS ap-jy≥ F∂v ap°v Hmtcm-cp-Ø¿°pw G‰p ]d-bmw. {]nb-s∏-´htc, D≈ kXym-hÿ ap°v kΩ-Xn-°mw. Cu Ign™ - -mfp-I-fn¬ ΩpsS k`m-Po-hn-X-Øn¬ Ic-®n¬ Ipd-™nt√? {]m¿∞ Ipd-™nt√?Bflm-°sf tSp∂ {]h¿Øw Ipd-™nt√? ]e ÿe-ß-fnepw km£yw jvS-s∏´pIgn-™nt√? mw C∂v GXm≠v Hs° ethm-ZnIy k` t]mse Bbn-°-gn-™p. ([-hm- -∑m¿, kº-∂∑m¿, H∂npw ap´n-√m-Øh¿) ap°v Bflob Xnacw _m[n®p Ign-™p. {]iv- - -ßfpw {]bm-k-ßfpw hcp-tºmƒ ssZh-k` F¥p-sN-ø-W-sa-t∂m, Fhn-tS°v tm°-W-sa-t∂m, Bcn-te°v IÆp-Iƒ Db¿Ø-W-sat∂m C∂v Ωƒ°v Adn-bn-√. s]¥-t°mkvXp mfp apX¬ Cu kz¿§ob k`sb in-∏n-°p-hm≥ i{Xp-hm-b-h≥kIe ]cn-]m-Sn-Ifpw C´n-cn-°p-Ibm-Wv. kap-Zm-bßfnepw a‰v CXc k`-Ifnepw hnP-bn-®Xp- - - - - -t]mse th¿s]´ k`-I-fn¬ n∂pw tbip-{In-kvXp-hns‚ nkvXpey I¿ØrXzw am‰n-°-f- 4
 5. 5. bWw F∂ GI Dt±-i-tØm-Sp-IqSn BWv Cu mfp-I-fn¬ Nne kwL-S--Iƒ°v Ah≥cq]w sImSp-Øp-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. {]nb-tc, Hcp Imcyw mw ad-°-cp-Xv. C∂pw ssZh-k-`°v Cu temI-Øn¬ GXm≠v Hcp e£-Øn¬ ]cw c‡-km-£n-Iƒ D≠v. BZna k`-Iƒ sImSpØ hne-Iƒ hen-b-Xm-bn-cp-∂nt√? BZna k`-bn¬ F{X F{X c‡-km-£n-Iƒ D≠m-bn. thm-≤m ka-bØv B¿.-kn.-°m¿ bqtdm-∏n¬ F{X e£w ssZh-a-°sfNp´p-sIm-∂n-´p≠v! IΩyq-Wnkw h∂-t∏mƒ F{X e£w ssZh-a-°ƒ sIm√-s∏´p? C∂pwbYm¿∞ k`m-hn-izm-kn-Iƒ F{Xtbm IjvS-ß-fn¬ IqSn IS-∂p-t]m-Ip∂p? Ign™h¿j-ß-fn¬ ΩpsS `mc-X-Øn¬ F{X F{X hnizm-kn-Iƒ sIm√-s∏´p? Hdo- -bn¬F¥mWv kw`-hn-®Xv? KpP-dm-Øn¬ F¥p kw`-hn®p? {]nb-tc, ssZh-a-°ƒ°v CutemIw tbmKy-a-√. Ah¿°v Ah-Im-i-ambn ]d-™n-cn-°p-∂Xv IjvS-X-Iƒ am{X-am-Wv.IjvS-X-I-fpsS Iqºm-c-ßsf kln-°p-hm≥ Ah¿°v ssZhw hcw ¬In-bn-cn-°p-I-bm-Wv. `‡n-tbmsS Pohn-°p-hm≥ B{K-ln-°p∂ Gh¿°pw (F-√m-h¿°pw) D]-{ZhwD≠m-Ipw. F{_m-b¿ 11:38 hmbn-°pI (temIw Ah¿°v tbmKy-am-bn-cp-∂n-√). {]nb-tc,temIw ssZh-P--߃°v tbmKy-a-√. Cn tbmKyw BIp-I-bp-an-√. F{_m-b¿ 11-˛mw A≤ym-b-Øn¬ GXm≠v 20-˛¬ ]cw hnizm-k-ho-c-∑m-cpsS Hcp o≠ ]´nI sImSp-Øn-´p-≠v.Ah¿ Ap-`-hn® IjvS-X-I-fpsS Hcp o≠ enÃpw ap-°p-th≠n tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´nt√? c£-bpsS `{Z-Xsb ]‰n-bp≈ AtI {]kw-K-߃ Rm≥ tI´n-´p-≠v. F∂m¬c£-bnse IjvS-X-I-sf-°p-dn-®p≈ {]kwKw tI´-Xmbn Hm¿°p-∂n-√. IjvS-X-Iƒ kln-°p-hm-mbn ssZh-P-sØ Blzmw sNøp∂ {]kw-K-߃ n߃ tI´n-´pt≠m? ssZh-P--߃ hf-cp-hm-mWv ssZhw IjvS-X-Iƒ Xcp-∂-Xv. IjvS-X-Iƒ kzbw Gs‰-Sp-°msXmw Bflo-I-ambn hf-cp-I-bn-√. IjvS-X-Iƒ hcp-tºmƒ ""amf-Øn¬ Hfn-t°-≠n-b-h¿A√ mw. ap°v X∂n-´p≈ ""ap´v mw D]-tbm-Kn-t°-Ww. k` ap´n-t∑¬ n¬°-Ww,k`-Iƒ Ic-b-Ww. th¿]m-Sns‚ D]-tZiw tIc-f-Øn¬ hf¿∂-t∏mƒ F{Xtbm F{XtbmIjvS-X-Iƒ, nμ-Iƒ, Zpjn-Iƒ, ]oV--߃, Cd°n hnS-ep-Iƒ, kzØp-°-fpsS A]-lm-c-߃, Ah-Im-i-Xy-Pn-°-ep-Iƒ, ]´n-Wn-Iƒ F∂nh A∂v Ah¿ _lp-k-t¥m-j-tØmsS kln-®p. AsX√mw B amXm-]n-Xm-°ƒ kln-®-Xp-sIm≠v k`-Iƒ hf-cp-I-bpw,Pw hf-cp-Ibpw sNbvXp. A∂v Ah¿°v temIw C´ t]¿ ""th¿]m-Sp-Im¿. lm F{X√ t]¿! lm B hm°v ]d-bp-∂Xp Xs∂ F{X atm-lcw! Hcp th¿]m-Sp-Im-c≥F∂ ne-bn¬ Rm≥ AXn-bmbn kt¥m-jn-°p-I-bpw, {]iw-kn-°p-I-bpw, A`n-amwsIm≈p-Ibpw sNøp∂p! F∂m¬ C∂v hfsc ZpxJ-Icw F∂v ]d-b-s´, IjvS-s∏-Sm-pw, XymKw kln-°p-hm-pw, nμ G¬°p-hmpw Zpjn-°-s]-Sp-hmpw Hcp-°-an-√mØ ""kº∂∑mcmb Hcp""tXr-nc hf¿∂p hcp-∂nt√? BfloI ]Iz-X-bpw, kn≤-X-bpw, Bflob ]cn-⁄m-hpw Ch¿°n-√. hb-dp-n-dsb I∏ Xn∂p-hm≥ hI-bn-√m-Xn-cp-∂-hsc ssZhw Ap-{K-ln-®-t∏mƒ C∂v amwkw t]mepw th≠mØ Ah-ÿ-bn-em-bn. ssk°nƒ C√m-Xn-cp∂ÿeØv Imdp-I-fpsS nc-bm-bn. kvIqfnse ^okv sImSp-°p-hm≥ nh¿Øn-bn-√m-Xn-cp-∂n-SØv C∂v e£-ß-fpsS Iym∏n-t‰-j≥ ¬Ip-∂p. Cßs `uao-I-amb Db¿® D≠m- 5
 6. 6. b-t∏mƒ ""R߃ nμn-°-s∏-Sp-hm≥ ]mSn-√, Rß-fpsS Ah-Im-i-ß-sf√mw tSn-sb-Sp-°-Ww. R߃ Ifn-bm-°-s∏-Sp-hm≥ ]mSn-√, R߃ C≥Uy≥ ]uc-∑m-cm-Wv, R߃ ]cn-l-kn-°-s∏-Sp-hm≥ ]mSn-√, F∂p≈ hm°p-Iƒ D≠m-IpI kz`m-hn-I-am-Wv. ]t£ Xmsg-°p-dn-°p∂ Nne XXz-k-Xy-߃ mw ad∂p t]mbnt√?1. temI-Øn-te°pw oXn ntj-[n-°-s∏-´-h-t√ ΩpsS mb-I≥?2. k` hf¿∂n-´p-≈Xv F√mw IjvS-X-Iƒ h∂-t∏mƒ At√?3. Cu temI-Øn¬ ssZh-a-°ƒ kpJn®v ]pf®v Pohn-°p-hm-p-≈-h¿ BtWm?4. mw IjvShpw nμbpw Zpjnbpw ]cn-lm-khpw Ap-`-hn-∏m≥ Xnc-s™-Sp-°-s∏-´- h¿ At√?5. Cu temIw sΩ shdp-°pw. ImcWw mw Cu temI-°m¿ A√.6. I¿Øm-hns‚ IjvSm-p-`-h-ßsf G‰hpw IqSp-X¬ [ymn-°p-∂-h-cmb mw IjvS-X-bpsSt]cp-t]mepw ]d-bp-hm≥ F¥p-sIm≠v aSn-°p∂p? bn{k-tb¬ a°ƒ A∂v {]hm-N-I-mb iap-th-en-tmSv ]d™Xp-t]mse At√ mapwC∂v ssZh-tØmSv ]d-bp-∂Xv? a‰p-≈-h¿°p-≈-Xp-t]m-se, (]pdw PmXn-Iƒ°p-≈-Xp-t]m-se), kap-Zm-b-߃°p-≈-Xp-t]m-se, Nne kwL-S--Iƒ sΩ bn-°p-hm-pw, tXrXzw¬Ip-hmpw thWw F∂v mapw B{K-ln-°p-∂-Xv. Ign™ 2000 h¿j-°mew k`-Isf bn® ssZh-Øns‚ Icw sNdp-Xmbnt∏mtbm? ΩpsS ]nXm-°-∑m¿ th≠m F∂v]d™ kwL-S--I-fpw, {]ÿm--ß-fpw, kap-Zmb tXr-Xz-ßfpw mw ho≠pw FSp-°p-hm≥ t]mIp-I-bmtWm? GtXm Hcp kwL-S ΩpsS ktlm-Z-c-h¿§-Øns‚ ({]m-tZ-inIk`-I-fp-sS) {]bm-k-ßfpw _p≤n-ap-´p-Ifpw Xo¿Øp Xcp-hm≥ t]mIp-∂Xp t]mepw?(""R-ß-tfmSp ]d-™m¬ aXn R߃ h∂v kIe {]iv-ßfpw Xo¿Øp-Xcmw F∂mWvCh-cpsS hmKvZ-Øw). `uaoI kwL-S BflnI k`-bpsS {]iv-߃ Xo¿°p-hm≥cwKØp h∂n-cn-°p-∂p. (k` {]m¿∞n-t°-≠, k`m-aq-∏-∑m¿ Ic-tb-≠, kphn-ti-j-I¿`mcs∏tS≠ Rß-tfmSv ]d-™m¬ aXn, R߃ Ah-sb√mw Xo¿Øp Xcmw) ]s≠m-cmƒ I¿Øm-hn-tmSv ]d-™Xv Hm¿Ω hcp-∂p, ""hoWv Fs∂ a-kvI-cn-®m¬ CsXm-s°bpwn°v Xcmw ({Iqiv C√msX kIe {]iv-߃°pw ]cn-lm-c-amWv ]nimNv ]d-™p-sIm-Sp-ØXv F∂v mw ad-°-cptX!). ssZh-k` ap´n-t∑¬ n∂v {]m]n-t°-≠nb {]iv-]-cn-lmcwkwL-S-tbm Nne hy‡n-Itfm ¬Imw F∂p-]-d-™m¬ {InkvXp-hns‚ I¿Ør-Xz-sØbpw {]h¿Ø afi-e-sØbpw mw tNmZyw sNøp-I-bm-Wv. ΩpsS kIe {]iv-ß-fnepw kz¿§w CS-s]´v ]cn-lmcw ImW-Ww. hfsc n¿`m-Ky-Icw F∂p-]-d-b-s´, kIe{]iv-]-cn-lm-c-Ønpw Bbn ssZhw X∂n-cn-°p∂ ""ap´v D]-tbm-Kn-°p-hm≥ mw ad∂pt]mIp-∂p. IÆp-o¿ s]mgn-°p-∂Xv mw hn´p If-™p. C∂v tIc-f-Ønse kIe k`m-t-Xr-Xz-Øn-s‚bpw IÆp-o¿ FSp-Øm¬ B IÆp-o¿ Hcp XpSw ImWptam? ""C√,Im¥s‚ ]mZ-Øn¬ hogp-∂-Xnp ]Icw cmjv{Sob tXm-°-∑msc ]cn-N-b-ap≈ tXr-n-csb mw kzmKXw sNøp-∂p. k`-bpsS {]iv-]-cn-lmcw cmjv{So-b-am-bn-´√ tcn-tS-≠XvF∂v mw ad-∂p-I-f-™p. Ign-™-m-fp-I-fn¬ tIc-f-Øn¬ D≠mb {]iv {]bm-k-߃°p-th≠n k`-I-fmbn mw Ic-bWw F∂v F{X tXm-°-∑m¿ k`-I-tfmSv Blzmw sNbvXp? 6
 7. 7. {]nb-tc, Cu mfp-I-fn¬ mw ΩpsS ]m]-ßsf G‰p ]d™p k`-I-fmbn ssZh-Øns‚]mZ-]o-T-Øn¬ hogp-I. I¿Ømhv ΩpsS {]iv-߃°v ]cn-lmcw ImW-s´. kz¿§wΩpsS {]bm-k-ß-fn¬ CS-s]-S-s´. ico-c-Ønv D]-{Zhw D≠m-Ip-tºmƒ Xe-tbmSv At√mw ]d-tb-≠Xv ? AXnv ]Icw mw kwL-Sn-°p-hm≥ th≠n Nne¿ Blzmw sNøp-∂p.ΩpsS thm´v sImSp°-cpXv F∂v thsd Nne¿ Bh-iy-s∏-Sp-∂p. ΩpsS _p≤n-ap-´p-Iƒ°v cm{„ob]cn-lmcw ImWWw F∂v thsd Nne¿ hmZn-°p-∂p. cmjv{So-b-Øn¬kzm[ow D≈ Nne¿ cmjv{So-b-ambn ΩpsS {]iv-߃°v ]cn-lmcw ImWp-hm≥ t]mIp-∂p-t]mepw!! (C≥Uy≥ {][m--a{¥nbpsS Hm^o-knse {]iv-߃ Hcp ]©m-bØv saº¿]cn-lcn-°p-hm≥ {ian-°p-∂Xp-t]mse BWn-Xv). Bflob {]iv߃°v ]pXnb cmjv{Sob - - -]cn-lmcw!! {]nb-tc, Fs¥mcp hntcm-[m-`mkw!! F∂n´v Cßs Fgp-Xp-∂p, ""Rß-fpsSCu kwL-Ssb ]‰n B¿°pw Hcp Bi-¶bv°pw hI-bn√. shsd Hcmƒ Cßs Fgp-Xn, -""Ign™ AtI mfp-Iƒ R߃ {]m¿∞n®p sIm≠n-cp∂ hnj-bØnv adp-]Sn e`n-®p. -F∂p-]d™m¬, Ign™ At-I-m-fp-I-fmbn k`sb nb-{¥n-°p∂ Hcp kwL-S D≠m-IWw F∂v Nne¿ B{K-ln-°p-Ibpw {]m¿∞n-°p-Ibpw sNbvXp-sIm-≠n-cp-∂p-t]mepw!{]nb-tc, C´n kmdns‚ _p°n¬ Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂Xv F√mw F{Xtbm kXyw. k`-bpsS {]ivw ]cn-l-cn-t°-≠n-b-h≥ ]cn-l-cn-°p-tºmtg ]cn-l-cn-°-s∏-Sp-I-bp-≈q.A√msX kap-Zmb cmjv{So-b-I-c-߃ A√ sΩ S-tØ-≠n-b-Xv. C∂v mw ImWp-IbpwtIƒ°p-Ibpw sNøp-∂-Xn¬ n∂pw Hcp Imcyw ap°v hy‡-ambn a- n-em-°mw. ssZh-k` ssZhoI hgn-hn´v HØncn HØncn ]n≥t]m´p t]mbn-cn-°p-∂p. Bflo-I-`mcw C√mØHcp tXr-n-csb ap°v e`n-°p-∂pthm F∂v kwi-bn-°p-∂p. sΩ hn´p IS-∂p-t]mbtXr-n-csb ssZh-Zm-k-∑m¿ C∂v D≠m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Cßs D≈ kwL-S--I-fpsSt]cp-t]mepw ΩpsS CS-bn¬ tIƒ°p-I-bn-√m-bn-cp-∂p. AXp-sIm≠v {]nb-tc, kwL-S--Isf Dt]-£n®v ap°v k`-I-fmbn hf-cmw. ap°vkwL-S--Iƒ A√ th≠n-b-Xv, {]Xyp-X, 1000-{]m-tZ-inI k`-Iƒ BWv th≠n-b-Xv. kwL-S--Isf sNm√n-bp≈ `mcw th≠, {]Xyp-X, k`-Isf Hm¿Øv ap°v sSp-ho¿∏n-Smw. kwL-S--°m¿ Nncn-°p-∂-Xnp ]Icw k`m tXrXzw Ic-b-s´. kwL-S--°m¿ Xß-fpsS t]cpws]cp-abpw hf¿Øp-tºmƒ ap°v sΩ Xs∂ ssZh-k-∂n-[n-bn¬ XmgvØmw. Cu kml-N-cy-Øn¬ n∂p≈ hnSp-X-env Htc Hcp ]cn-lm-ctabp≈q. sl-aymhv sNbvX-Xp-t]mseapgp-h≥ ktlm-Zc h¿§-Øn-s‚bpw ]m]-ßsf hln®v ap°v k`-bmbn I¿Øm-hns‚]mZ-]o-T-Øn¬ hogmw. kwL-S--Iƒ k`-Isf nb-{¥n-°p-hm≥ XpS-ßp-tºmƒ k`-bn¬ PUo-I-∑m¿ hf-cpw, k`-bpsS ImgvN-∏mSv jvS-s∏-Spw, hf¿®-bn-√m-sX-bm-Ipw, ]n∂oSv ssZh-tIm-]-Ønv]m{X-∑m-cmbn Xocpw (Xo¿®). Xs∂-bp-a-√, `qan-bn¬ kwL-S hf¿∂m¬ A{X hnZq-c-a-√mØ `mhn-bn¬ th¿s]´ ssZh-P--Øns‚ Hcp cmjv{Sob ]m¿´nbpw DS-se-SpØp F∂vhcmw. AXn¬ IqSn Hcp a{¥n-sbbpw (Nn-e-t∏mƒ FIvsskkv a{¥n) e`n®p F∂pw hcmw. 7
 8. 8. mw Ftßm´v ? {_Z¿ F.-Pn. tPm¿÷v, Im°-mSv (sIm-®n) 100-˛¬∏cw h¿j-ß-fmbn `mc-X-Øn¬, ]pXnb nb-am-Sn-ÿm--Øn-ep≈ {InkvXobkm£yw n¿Δ-ln®p h∂n-cp∂ {_Zv-d¨ k`-Iƒ C∂p hfsc n¿Æm-b-I-amb Hcp Ime-b-f-hn¬ °qsS IS∂p s]mbv-s°m-≠n-cn-°p-I-bmWp F∂p kΩ-Xn-°msX Xc-an-√. Ime-߃ ap≥t]m´p t]mIp-∂-tXm-sS, ASn-ÿm--k-Xy-ß-fn¬t∏mepw hn´p-ho-gvN-bpsS(Compromise) atm-`mhw {]Z¿in-∏n-°p-∂Xp Hcm-h-iy-ambn Nne-sc-¶nepw Icp-Xp-∂p-sh-∂Xp ZpxJ-I-c-amb Hcp {]Xn-`m-k-ambn amdn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. mtSm-Sp-tºmƒ SpthHmSp-∂-Xp, Bflo-b-Im-cy-Ønepw A`n-Im-ay-ambn Icp-Xp∂ Hcp Ime-L-´-Øn-te°p mwFØn-t®¿∂n-´nt√ F∂p tXm∂n-t∏m-Ip-∂p. btlm-h-bmb ssZhw ap-jy-p-th≠n Cu`q∏-c-∏n¬ BZyw ÿm]n® hnhmlw F∂ PohnX hyh-ÿ-bn¬ t∏mepw amp-jo-I-ambBi-b-߃ Dƒs°m≈n°phm≥ shº¬sIm-≈p∂ Hcp Ime-b-fhpw IqSn-bm-WnXpF∂p-]-d-bmsX Xc-an-√. th¿s]´ k`-Isf as‰√m ss{IkvXh k`m hn`m-K-ß-fn¬ n∂pw hyXy-ÿ-cmbn ne-n¿Øn-bn-cp-∂-Xp, Hmtcm ÿew k`-Ifpw Ap-`-hn-®n-cp∂ Bflob kzmX-{¥y-am-bn-cp-∂p. _mly-amb GsX-¶nepw tXrXz t{iWntbm tI{μo-IrX `cW kwhn-[m-tam C√m-Ø-Xpw, Xncp-h-N-m-Sn-ÿm--Øn-ep≈ D]-tZ-i-߃°-p-k-c-W-ambn ]q¿Æ-kzm-X-{¥y-tØmsS Hmtcmtcm ÿe-ß-fn¬ ne-n¬°p∂ k`-Iƒ F∂ ]pXnb nba BibwAz¿∞-am-°p∂ k{º-Zmbw kwLS--Iƒ D≠m-°p-hm≥ ssZh-h-Nw Ap-hmZw¬Im-Ø-Xp-aq-e-am-bn-cn-°-Ww, ]m›m-Xy-cm-Py-ß-fn-ep≈ {_Z-d¨ k`-Iƒ s]mXp-hmbkwL-S--Iƒ°p cq]w ¬Ip-∂-Xn¬ Xm¬∏cyw ImWn-°m-Xn-cp-∂Xp. F∂m¬ ΩpsSm´n¬ ne-n¬°p∂ kmaq-lo-I-˛-cm-jv{Sob hyh-ÿn-Xn-I-fpsS ]›m-Ø-e-Øn¬ s]mXp-hmb e£yw ssIh-cn-°p-hm≥ kwL-S-m-]-c-amb {]h¿Ø--߃ Bh-iy-amWp F∂ptXm∂n-b-Xp-sIm-≠mWp Npcp°w Nne kwL-S--Iƒ sI´n-∏-Sp-°p-hm-p≈ {iaw Aßn-ßmbn DS-se-Sp-ØXp. ÿew k`-I-fpsS kzmX-{¥-Øns‚ AXn¿ hcºp t`Zn-°m-sXbpwH∏w ÿew k`-I-fpsS kl-I-cW߃ apX-em-°n-s°m≠pw Bcw-`n® YMEF, ÃnhmUvAt m-kn-tb-j≥ C≥ C≥Uy, kphn-tij klm-b-^-≠p-Iƒ apX-em-bh A°q-´-Øn¬s∏Sp-∂p. ÿew k`-Iƒ°pw hnizm-kn-Iƒ°pw Hc-p-{Kl hnj-b-am-bn-Øo-tcWw F∂ kZp-t±-i-tØm-Sp-Iq-Sn-bmWp an°-kw-L-S--Ifpw AXns‚ {]mcw` {]h¿Ø-I¿ sI´n-∏-Sp-Ø-sX-¶nepw Ime-{I-taW tXr-Xz-n-c-bn¬ h∂ am‰-߃ Ap-{K-l-tØ-°m-tfsd {]iv-ßfpw _p≤n-ap-´p-I-fp-amWp ]e kwL-S--Ifpw hnizm-k-tKm-f-Ønp ]I¿∂p ¬In-bXv. kwL-S--I-fpsS e£y-ß-fn¬ h∂ am‰-a-√, adn®p AXnp tXrXzw ¬Ip-∂-h- 8
 9. 9. cpsS atm-`m-h-Ønepw {]h¿Ø--ssi-en-bnepw h∂ am‰-ß-fmWp F√m-bvt∏mgpw A`n-{]mb hyXym-k-ßfpw hntbm-Pn-∏p-Ifpw hf-cp-hm≥ Imc-W-am-Ip-∂Xp. k`m `c-W-ØnpwkwL-Sm S-Øn-∏npw Bh-iy-amb Xc-Øn¬ Fgp-X-s∏´ `c-W-L-S--Ifpw CS-h-IIsf{]Xn-n-[mw sNbvXp Xnc-s™-Sp-°-s∏´ Iu¨kn-ep-Ifpw {]Xn-n[n afi-e-ß-fp-ap≈ma-t[b ss{IkvXh k`-Iƒ°p, Xocp-amßsfSp°p-hmpw AXp S-∏n-em-°p-hmpwHcp Xc-Ønepw _p≤n-ap´p C√msX hcp-tºmƒ F¥p-sIm-≠mWp ΩpsS kwL-S--Iƒ am{Xw {]iv-ß-fm¬ {]Xn-k-‘n-Isf tcn-Sp-∂Xp? ÿew k`-Iƒ°p {]mXn-n-≤y-ap≈ Hcp tXr-Xz-nc ΩpsS a≤y-Øn-ep≈ Hcp kwL-S--Iƒ°pw C√m-Ø-XmWp C°m-esØ G‰hpw henb Bi-b-°p-g-∏w. ssZh-h-N--Øns‚ ASn-ÿm--Øn¬ ÿew k`-I-fpsS {]mXn-n≤yw Dd∏p hcpØn kwL-S--I-fp-≠m-°p-hm≥ Ign-bp-I-bn√ F∂Xp mW-b-Øns‚ as‰mcp hiw IqSn-bm-Wv. Aßshcp-tºmƒ Hmtcm kwL-S--I-fpw AXns‚ Xe-∏-Øn-cn-°p-∂-h-cpsS hncp-Øn-`q-an-bmbn(FIEFDOM) amdn-s°m-≠n-cn-°p-I-bmWp F∂ ZpxJ-I-c-amb Ah-ÿ-bmWp C∂p ]ekwL-S--I-fnepw Ac-tß-dp-∂-Xv. Ccp-]Xpw ap∏Xpw m¬∏Xpw h¿j-ß-fmbn sk{I-´-dn-am-cmbpw IΩn‰n AwK-ß-fmbpw ]ecpw XpS-cp-∂-Xns‚ Imc-Whpw AXm-Wv. ""acWwsΩ th¿]n-cn-°p-∂Xp-hsc F∂ hnhml ip{iq-jm-th-fbnse {]Xn-⁄m-hm-NIw ΩpsS - -Nne kwL-SIfnse `mc-hm-ln-Iƒ°pw _m[-Iam-Ip-∂nt√ F∂ kwibw Aÿm-Ø√. - - - - - -kwLS--Iƒ ÿew k`-Iƒ°p apI-fntem? ÿew k`-I-fpsS ip{iq-j-Iƒ°p i‡n ]I¿∂p ¬Ip-∂-Xnpw Ah-bpsS s]mXp-hmb e£y-߃°p klmbw ¬Ip-∂-Xnpw th≠n-bmWp ]e kwL-S--Ifpw ΩpsSa≤y-Øn¬ DS-se-Sp-ØXpw kwL-S--I-fpsS {]mcw` {`mXm-°-fpsS lrZ-b-Øn¬, B Dt±-i-߃ nd-th-‰-s∏-S-W-sa∂ B{Klw hfsc i‡-hp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ ]n¬°m-eØpkwL-S--I-fpsS tXrXz t{iWn-bn¬ FØn-t®¿∂ Nne-sc-¶nepw Hcm-flob ip{iqj F∂-Xn-t-°mƒ A[n-Im-chpw kzm[o--ti-jnbpw {]I-Sn-∏n-°p-hm≥ Ign-bp∂ thZn-bmbn kwL-Sm tXr-Xz-cw-K-߃ hnn-tbm-Kn-°p-hm≥ XpS-ßnb Ncn{Xw ap-°-dn-bm-hp-∂-Xm-Wt√m!tIc-f-Ønse {_Z-d¨ k`-I-fpsS Ncn-{X-Øn¬ AØ-c-Øn-ep≈ AtI kw`-h-߃DZm-l-c-W-ambn D≤-cn-°p-hm≥ Ign-bpw. Cu ASpØ ImeØp a≤y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dnseHcp ÿew k`, Ah-cpsS k`m-tlm-fns‚ kpc-£m¿∞w Bcw-`n® Hcp S-]-Sn-sb, Ipd-™-]£w c≠p kwL-S--I-fpsSsb¶nepw {]Xn-n-[n-Iƒ tNmZyw sNbvX kw`hw Bcpwad-∂n-´n-√-t√m. hfsc n¿Æm-bIamb Hcp tNmZy-Øn-pw, man-hnsS adp-]Sn Is≠-tØ-≠-Xp-≠v. ÿew k`-I-fmtWm kwL-S--I-fmtWm BXy-¥n-I-ambn A[n-Imcw Iøm-tf-≠Xv?A[n-Imcw Iøm-fp-hm≥ sImXn-bp-≈-h¿ kwL-S--I-fpsS Xe-∏Øp h∂p tNcp-tºmƒ,ASn-ÿm--k-Xy-߃°p hne I¬∏n-°mØ Ahÿ kwPm-X-am-Ip∂p F∂p Ncn{Xwap°p km£yw ¬Ip-∂p-≠v. 9
 10. 10. ssZh-h-Nw hn`m-hw sNøp∂ kzmX{¥yw Ap-`-hn-°p∂tXmsSm∏w Xs∂ Am-flo-Ihpw hN-m-p-k-c-W-a-√m-Ø-Xp-amb GsXmcp {]h-W-X-tbbpw i‡-ambn imkn-®-a¿tØ≠ ss[cyhpw ÿew k`-Iƒ {]Z¿in-∏n-t°-≠Xp Gsd Bh-iy-amb mfp-I-fn-te°p mw FØn-t®¿∂n-cn-°p-I-bm-Wv. D]-tZi n›-bhpw ]cn-]m-e--h-chpw H∏w IdXo¿∂ {InkvXob km£yhpw D≈ Hcp i‡-amb tXr-Xz-amWv C∂p Hmtcm ÿew k`-Iƒ°pw AXy-¥m-t]-£n-X-ambn D≠m-tI-≠-Xv. AXn-√msX hcp-tºmƒ a‰p-≈-h-cpsS CwKn-X-Ønp hg-ßp-hm-p≈ kml-N-cyhpw t{]c-Wbpw ÿew k`-I-fn¬ hf¿∂p hcp-hm≥Imc-W-am-hpI kzm`m-hn-I-am-Wv. amdn h∂p sIm≠n-cn-°p∂ cmjv{Sob kml-N-cy-ß-fn¬, ss{IkvXh k` F∂ ne-bn¬ ΩpsS ne-n¬∏p Xs∂ tNmZyw sNø-s∏-Sp∂ kml-N-cy-߃ Df-hmbn F∂p hcm-hp-∂-Xm-Wv. A¶-am-en-bnse Hcp ÿew k` Ign™ mfp-I-fn¬ tcn´ {]iv-ßfpwXpS¿∂p-≠mb kw`h hnIm-k-ßfpw msa-√m-hcpw ∂mbn a- n-em-°n-bn-´p-≈-Xm-W-t√m. AØcw {]Xn-k-‘n-Iƒ Cnbpw D≠m-Ip-hm≥ km≤y-X-bp-≈-Xn-m¬ kwL-S-m-]-c-amb Hcp ne-n¬∏n-t-°p-dn®p th¿s∏´ hnizm-kn-Iƒ Dds° Nn¥n-t°-≠-Xp≠v F∂Hcm-ibw C°m-eØp Ωp-sS-bn-S-bn¬ cqV-aq-e-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-W-t√m. ΩpsSAh-Im-i-߃ kwc-£n-°p-hmpw ne-n¬∏p tNmZyw sNø-s∏-Sm-Xn-cn-∏mpw X°-hÆwa‰p-≈-h-sc-t∏mse mw Fs¥-¶nepw sNtø-≠-Xnt√ F∂ tNmZyw C°m-eØp ]ecpwDb¿Ø-p∂Xp ImWp-hm≥ Ign-bpw. bph-X-e-ap-d-bn¬s∏´ Nne-sc-¶nepw Cu Nn¥m-K-Xn-bpsS h‡m-°-fmbn amdp-Ibpw sNbvXn-cn-°p-I-bm-Wv. hfsc kq£va-ambn ]cn-tim-[n-®m¬ Ah-cn¬ an°-hcpw ΩpsS a≤y-Øn-ep≈ an°-kw-L-S--I-fnepw AwK-ßtfm S-Øn-∏p-Imtcm BWv F∂p hy‡-am-Wv. {]Xn-k-‘n-Isf tcn-Sp-tºmƒ am{X-amWp {InkvXob Pohn-XsØ hN--am-Ip∂ IÆm-Sn-bpsS {]Im-i-Øn¬ ]cn-tim-[n-°p-hm≥ Ign-bp-∂Xv. At∏mƒ ap°p Ipd-hp-Iƒ ]cn-tim-[n-°p-hmpw Is≠-Øp-hmpw Ah-k-c-߃ [mcm-f-ambn e`n-°pw. hnizm-k-Øns‚]mX-bn¬ Xs∂-bmtWm mw Kan-°p-∂-sX∂pw Dd∏p hcp-Øp-hmpw {]Xn-k-‘n-Iƒklm-b-I-c-am-Ipw. hf-sc-tbsd {]h¿Ø--ßfpw kwL-S--Ifpw ap-°p-s≠-¶nepwBflob ^ew am{Xw Ipd-™p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. F¥p-sIm-≠mWp Cßs kw`-hn-°p-∂Xp F∂p mw Kth-jWw SØn I≠p ]nSn-t°-≠-sXm-∂p-an-√. nd-bp∂ IÆp-I-fmWpC∂v ÿew k`-I-fpsS G‰hpw henb Bh-iyw. tXm-°-∑m-sc-b√ adn®p A≤zm-n-°p-hm≥k∑-- p≈ Zmk-∑m-sc-bmWp C∂p k`-Iƒ°m-h-iyw. C∂p hf-tc-≠Xp kwL-S--I-f√adn®p ÿew k`-I-fm-Wv. F¶n¬ am{Xta k`-bpsS AXn-cp-Iƒ hnkvXr-X-am-Ip-I-bp≈q;ΩpsS A≤zmw ^e-{]-Z-am-Ip-Ibpw sNøp-I-bp-≈p. AXn-mbn ap°p Nph-Sp-Isfhbv°mw. 10
 11. 11. C¥ybnse {_Z-d¨ k`-Iƒ {_Z¿ tPm¨ tXmakv, Zp_mbv Hcp h¿j-Øn-e-[n-I-ambn tIc-f-Ønse th¿s]´ ssZh-P--ß-fp-sS-bn-S-bn¬, Ah-cm¬S-Ø-s∏-Sp∂ Nne hmcn-I-Ifpw amkn-I-Ifpw Atymyw Ip‰m-tcm-]-W-ß-fpw, hmIv]-b-‰p-ambn ka-bhpw ]Whpw Nne-h-gn-°p∂ ÿnXn XpS-cp-∂p. CXnp apJm-¥-c-am-btXmHcp tImS-Xn-hn-[nbpw! ssZh-Pw Bfl-]-cn-tim-[--bn-eqsS ssZh-Øn-¶-te°p Xncn-bp-hm-p≈ ka-b-am-Wn-Xv. kI-e-sØbpw nb-{¥n-°p-∂-h-pw, cmPm-°-∑m-scbpw A[n-Im-c-ÿ-scbpw B°p-Ibpw o°p-Ibpw sNøp-∂-h-pw, k¿Δ A[n-Im-c-Øn-s‚bpw DS-b-h-p-amb ssZh-Øns‚ hos≠-Sp-°-s∏´ a°-fn¬ tIhew Hcp tImS-Xn-hn-[n-bpsS t]cn¬Fs¥√mw Bi-b-ß-fpw, Bi-b-°p-g-∏-ß-fp-amWv DS-se-SpØXv! AXns‚ t]cn¬ Hcphmcn-Ibpw P∑-sa-Sp-Øp. Xo¿∂n-√, Iym-Ip-amcn apX¬ Imivao¿ hsc-bp≈ C¥y-bnseF√m {_Z-d¨ k`-I-fp-sSbpw "HutZym-KnI mhmbn" kzbw t]sc-Sp-Øp. ""C≥Uy≥ {_Z-d¨ Cu t]cn-eqsS e`n® BZy-{]Xn hmbn®p Ign-™-t∏mƒ Cu teJ-Is‚ a- n¬ BZyw HmSn-sb-Øn-b-Xv, CXnp kam--ambn 1975¬ ΩpsS Nne ktlm-Z-c-∑m¿ tN¿∂p ]pd-Øn-d-°nb ""{_Z-d¨ thmbn v F∂ ssZzhmcnIbpw AXnv 1976am¿®nse kphn-ti-jI≥ amkn-Ibn¬ BZ-cWo-bmb (C-t∏mƒ al-Xz-Øn¬ hn{i-an-°p-∂) - - - -kphn-ti-jI≥ amkn-IbpsS ]{Xm-[n-]¿ Fw.-C. sNdn-bm≥km¿ Fgp-Xnb teJ-hp-am-Wv. - - -A∂v Fgp-Xnb hcn-Iƒ Xs∂ Hcp-]s£ Fw.-C. sNdn-bm≥km¿ C∂p Pohn-®n-cp∂pF¶n¬ ho≠pw Fgp-Xp-am-bn-cp-∂p F∂p Nn¥n-°p-∂-Xn¬ sX‰n-√. AXnse Nne {][mBtem-N--I-fm-Wv Cu teJ--Øn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. A∂sØ hmcn-Ibpw ({_-Z-d¨thmbn- v) C∂sØ {]kn-≤o-I-c-Whpw (C≥Uy≥ {_Z-d¨) XΩn¬ Nne s]mcp-Ø-߃ D≈-Xp-sIm≠v B teJ--Ønse Bi-b-߃°v H∂pw hyXymkw hcp-ØmsX Nneam‰-ß-tfm-Sp-IqsS ChnsS Ipdn-°p-∂Xv hmb--°m-cmb th¿s]´ ssZh-P--Øns‚ kXzc{i≤bv°v hnjbo`-hn°pw F∂p Icp-Xp-∂p. C≥Uy≥ {_Z-d¨, Cu t]cp-sIm≠v Dt±-in-°p-∂Xv C¥y-bnse {_Z-d¨ F∂-dn-b-s∏-Sp∂ k`-I-fp-sS, AYhm hnizm-kn-I-fpsS HutZym-KnI mhv F∂m-W-t√m. Dt±iw √XpwImcyw {]tbm-P--I-c-hp-am-Wv. F∂m¬ Hcp {_Z-d¨ k`mw-Khpw hnizm-knbpw F∂-n-ebv°v, Nne Imcy-߃ AXn-tmSp tN¿Øv Hm¿∏n-°m-p-≠v. {_Z-d¨ F∂v mw Adn-b-s∏-Sp-∂p-sh-¶nepw mw a‰p≈ k`-I-fpsS kam--amb kz`m-h-ap-≈-h-c-√. am{X-a-√, Cut]cv mw kzbw Xnc-s™-Sp-Ø-Xp-a√ F∂p BZyw Hm¿∏n-°p-hm≥ B{K-ln-°p-∂p. C∂vtIc-f-°-c-bn-epw, C¥ym-cm-PyØpw F{X-sb{X t]cn¬ k`-Ifpw Ah¿°v ap-jy-n¿Ωn-X- 11
 12. 12. amb kwL-Sm kwhn-[m--ßfpw D≠v. AXp-t]mse Hcp k`m-maw mw kzoI-cn-®n-´n-√.{_Z-d¨ F∂p sΩ hnfn-°p-∂-Xn-tem, B t]cn¬ hnhn[ ÿe-ß-fn¬ mw IqSn hcp-∂-Xp-sIm-t≠m, Bt£-]-an-√, A`n-am--ta-bp-≈q. F∂m¬ B t]sc BImhq F∂p-an-√.AXp-sIm-≠m-Wt√m ΩpsS Nne k`-Iƒ tKmkv]¬ lmƒ, tKmkv]¬ Nm∏¬ F∂ot]cn-sems° Adn-b-s∏-Sp-∂-Xpw. {InkvXp-hns‚ ico-c-amb k`bv°v mw t]cp-sIm-SpØpwAXns‚ t]cn¬ hmcn-I-bn-d-°nbpw B hmcn-Isb HutZym-Kn-I-mbn Nn{Xo-I-cn-°p-IbpwHs° sNøp-∂Xv thZm-p-k-c-W-tam, ssZh-ln-Xtam As√-∂p≈ Xncn-®-dnhv ap°v D≠m-tI-≠-Xt√? C¥y≥ {_Z-d¨ Xncp-h-N--Ønse Bg-amb k`m-k-Xy-Ønv hncp-≤-hpw, AXpsΩ ap-jy-n¿Ωn-X-amb ]e kaq-l-ß-fn¬ H∂mbn Nn{Xo-I-cn-°p-hm≥ CS-bm-°p-∂-Xp-am-Wv. Cnbpw mw s]mXpth {_Z-d¨ F∂-dn-b-s∏-´p-t]m-bn-cn-°p∂ ÿnXn°v B t]cvmw kzoI-cn-°p∂p F∂p shbv°p-I. Aßsbmbm¬ ""C≥Uy≥ {_Z-d¨ C¥y-bnseBI-amw k`-I-sfbpw {]Xn-n-[mw sNøp-∂p-sh∂p Ah-Im-i-s∏-Sp-hm≥ Ign-bptam?AXn¬ Fgp-Xp∂ hm¿Ø-I-fpw, D]-tZ-i-ßfpw F√mw C¥y-bnse {_Z-d¨Im-cpsS HutZym-Kn-Ihpw AwKo-I-cn-°-s∏-´-Xp-ambn F∂v F√m-hcpw [cn-t°-≠n-h-cpw. GXmpw Nnektlm-Z-c-∑m-cpsS Npa-X-e-bn¬ S-Ø-s∏-Sp∂ Cu hmcnI {_Z-d¨Im¿ F√m-hcpw AwKo-I-cn-°-W-sa-t∂m, Ap-k-cn-°-Wsat∂m iTn-°mpw km[y-a-√-t√m. Aß-s-bm-bm¬ {_Z-d¨°m¿°n-√m-Ø-Xpw, ]mSn-√m-Ø-Xp-amb Hcp ÿmw Nne tI{μ-߃ IS-s∂-Sp-°p-I-bmWv F∂p ]d-bm-Xn-cn-°m≥ nh¿Øn-bn-√. {_Z-d¨Im¿ F√mw AXv AwKo-I-cn-°p-I-bn-√. ImcWw AXv bYm¿∞Øn¬ C¥y-°m-cmb F√m {_Z-d¨Im-cp-sSbpw AwKo-Im-c-tØm-sS-bp-≈-X-√-t√m. CXv {]kn-≤o-I-c-W-ß-fpsS Ime-am-Wv. ]e ss{IkvXh hmcn-I-Iƒ D≠m-Ip-∂-Xp-t]mse Hcp hmcn-Ibpw D≠m-I-s´. hrØn-sI´ sNdp-I-Y-I-fpw, Nn{X-ß-fp-a-S-ßnb BgvN-∏-Xn-∏p-I-fmWv ΩpsS hoSp-I-fnse tai-∏p-dØp InS-°p-∂-Xv. X¬ÿm-Øv Hcp kphn-tij hmcn-I-IqSn InS-°-s´. ]s£ AXv {_Z-d¨Im-cpsS HutZym-Kn-I-m-hm-tbm, {]kn-≤o-I-c-W-amtbm InS-°p-hm≥ ]mSn-√. AXn-m¬ {]nb ktlm-Z-c-∑m¿ Bh-iy-an-√mØ Ipg-∏-Øn¬ n∂pw kzbw Hgn-bp-Ibpw a‰p-≈-hsc Hgn-®p-hn-Sp-Ibpw sNøp-sa∂v {]Xo-£n-°p-∂p. Aßs ssZh-P--Ønv {]tbm-P--I-c-amb Bflo-I-ip-{iq-j-I-fn¬ Xnc-°p-≈-h-cmbn ^e-I-c-ambn {]h¿Øn-°p-hm≥ CS-bm-I-s´. F¥p sNbvXmepw F√mw ssZh-ma al-Xz-Øn-m-I-s´. ssZh-Pw Bfl ]cn-tim-[--bv°mbn Xncn-bmw. ssZh-cm-Py-hym]vXn°mbn bXvn-°mw. ssZh-maw al-Xz-s∏-S-s´. 12
 13. 13. {_Z-d¨ k`Ifnse {]iv-ß-fpsS _m°n ]{Xw Evg.s_≥k¨ _m_p, s]cp-ºm-hq¿ ΩpsS Nne {]mtZ-inI k`-Iƒ k¶o¿Æ-amb nc-h[n {]Xn-Iq-e-ß-fn-eqsS IS∂vt]mbn-s°m-≠n-cn-°p∂ Hcp ka-b-am-Wn-Xv. AXn¬ G‰hpw {]bm-k-ta-dnb H∂mWv A¶-am-en-bnse k` tcn-Sp∂ {]ivw. {_Z-d¨ k`, ss{IkvXh k`-b√ F∂ hnNn-{X-ambHcp DØ-c-hn-d-°n, Zqc-]-cn[n ewLn®v k`m-lm-fn-∂-SpØv _m¿ XpS-ßp-hm≥ `c-W-IqSwssek≥kv ¬In. Cu DØc-hns‚ ymb-ym-b-ß-fn-te°v {]thin°phm≥ ChnsS Dt±-in-°p-∂n-√. ]Icw a‰v Nne bmYm¿∞y-߃ Nq≠n-°m-Wn-°-s´. ssZh-k` cq]w sIm≠-mƒ apX¬ hyXy-kvX-ß-fm-Ip∂ H´--h[n {]Xn-Iq-e-ßfpw,{]Xn-k-‘n-Ifpw k` tcn-´n-´p-≠v. AXv ap∂n¬ I≠p-sIm-≠mWv Acp-a-m-Y≥ C{]-ImcwAcpfn sNbvXXv "Cu ]md-ta¬ Rm≥ Fs‚ k`sb ]Wnbpw; ]mXmf tKm]p-c-߃AXns Pbn-°-bn√ F∂v Rm≥ nt∂mSv ]d-bp∂p. (a-Ømbn 16:18). ssZh-k-`sbXI¿°p-hm≥ kmØm≥ i‡-amb {ia-߃ S-Øp-sa-¶nepw k`sb ]cm-P-b-s∏-Sp-Øp-hm-sm, in-∏n-°p-hmsm Hcn-°epw Ahv Ign-bp-I-bn-√. F∂m¬ "ne-bn¬ n∂v o°nIf-bp-hmpw (sh-fn. 2:5). "hmbn¬ n∂v DanÆp If-bp-hmpw (sh-fn. 3:15) km[n-°p∂hn[-Øn-emWv ssZhw {]mtZ-inI k`-Isf hn`m-hw sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. Hcp {]mtZ-inIk`bpw AXns‚ Bcw`w apX¬ I¿Øm-hns‚ hchv hsc XpS-tcWw F∂v bmsXmcpn¿_‘hp-an-√. k` Ah-fpsS ZuXy n¿Δ-l-W-Øn¬ ]cm-P-b-s∏-´m¬ "GXn¬ n∂vhoWncn-°p∂p Ft∂m¿Øv am-km-¥-c-s∏´v BZysØ {]hrØn sNøp-∂n-s√-¶n¬ Bne-hn-f-°ns ssZhw tZiØv n∂v o°n-I-f-bpw. BXy-¥n-I-ambn {]mtZ-inI k`-Isf]Wn-bp-∂-Xpw, o°n If-bp-∂Xpw ssZhw Xs∂-bmWv Hcn-°¬ IqsS ]d-b-s´. {]mtZ-inI k`-Iƒ ymb-hn-[n-bm¬ o°-s∏-Smw. Cu "Xncp-hN kXy Ønv Ncn{Xw km£n-bm-Wv. - "{_Zd¨ kaqlw ss{IkvXh k`-bmWv Fs∂mcp k¿´n-^n-°-‰v, `c-Wm-[n-Im-cn-I-fn¬ n∂v ssZh-P--Ønv Bh-iy-an-√. `c-Wm-[n-Im-cn-Isf "B°p-∂Xpw "o°p-∂Xpwk`-bpsS DS-a-ÿ-mb ssZh-am-Wv. ssZh-k-`-bvs°-Xn-cmbn n¬°p∂ `c-W-Iq-S-߃F∂pw ssZhoI ymb-hn-[n°v hnt[-b-ambn Xo¿∂n-´p-≠v. AXp-sIm≠v Xs∂ C{]-Im-c-ap≈ "DΩm°n Ifn¬ ssZh-Pw `b-s∏-tS≠ Bh-iy-an-√. sslμh t£{X-߃s°-Xn-cm-tbm, tamkv°n-s-Xn-sc-tbm, ma-t[b ss{IkvX-h-cpsS]≈n-Iƒs°-Xn-sctbm ap-s°-Xnsc ]pd-s∏-Sp-hn-®Xp t]mse Hcp DØ-chv Cd-°p-hm≥`c-W-IqSw ss[cy-s∏-Sn-√. AXnv apXn¬∂m¬ {]Xym-LmXw `bm--I-am-bn-cn-°pw. At∏mƒF¥vsIm≠v ap-s°-Xnsc? Imc-Wap≠v "temIw Ahs Adn-™n-´n-√m-bvIbm¬ sΩbpw - -Adn-bp-∂n√-. (1 tbml.3:2). {InkvXp-hns Adn-™n-´n-√mØ temIw {InkvXp-hns‚ k`sbFßs Adnbpw!!! Cu temI-Øns‚ Adn-hn-pw, AwKo-I-c-W-Øn-p-ambn k`m-lm-fnv apºn¬ {InkvXy≥{_Z-d¨ N¿®v F∂v FgpXn h®m¬ {]iv-߃ F√mw ]cn-l-cn-°-s∏Spw F∂v hniz-kn- 13
 14. 14. °p-∂Xv auUy-am-Wv. hnizm-kn-Iƒ Bcm-[--bv°mbn IqSp∂ sI´n-S-ßsf "N¿®v F∂vhnfn-°p-∂Xpw A{]-Imcw hnfn-°-s∏-Sp-hm≥ ΩpsS `mKØv n∂v ax]q¿Δ-amb {ia-߃ D≠m-Ip-∂Xpw Xncp-sh-gp-Øns‚ ·-amb ewL--am-Wv. temI-Øns‚ ImgvN-bn¬Hcp sI´nSw N¿®v Bbn ImW-s∏-S-W-sa-¶n¬, sI´n-S-Ønv apI-fn¬ Hcp ac-°p-cn-sim,tIm¨{Io‰v Ipcnsim D≠m-bn-cn-°-Ww. Ipcn-in-√mØ sI´n-S-߃ "N¿®v Bbn ]cn-K-Wn-°-s∏-Sp-I-bn-√ Fs∂m-cp-Ø-chv msf `c-W-IqSw ]pd-s∏-Sp-hn-®m¬ mw Ahn-tSbpw hn´vho-gvNbv°v Xøm-dm-Ipsam? Ipcniv am{X-a-√, Ip¿∫m--bpw, Ipcn-i-Sn-bpw, s]cp-∂m-fpw,]utcm-lnXy hntij hkv{Xhpw C√mØ kaq-l-ßsf ss{IkvXh k`-bmbn AwKo-I-cn-°p-I-bn√ Fs∂m-cp-Ø-chv msf `c-W-IqSw ]pd-s∏-Sp-hn-®m¬ AXv ssZh-k-`-bvs°-Xn-tc-bp≈ ]oV--ambn am{Xsa Hcp bYm¿∞ {InkvXp `‡v ImWp-hm≥ km[n-°p-I-bp-≈q. A{]-Im-c-ap≈ kμ¿`-ß-fn¬ Ah≥ apg-¶m-en¬ n∂v Cßs ]mSpw: "F≥ I¨Iƒ Db¿Øn Rm≥ tm°pw I¿Ømsh n≥ Zb-bv°mbn A√m-Ø-h¿ "{]Xn-n-[n-Isf hnfn®v {]Xn-tj[ tbmKw tNcpw. Hcn-°¬ t]mepw"k`m-tbmK ßfn¬ ]s¶-Sp-°m-Ø-h¿ C{]-Im-c-ap≈ "{]Xn-tj[ tbmK ßfn¬ ap≥]-¥n-bn-ep-≠m-hpw. {_Z- d ¨ k`- I ƒ tcn- S p∂ cmjv { Sob {]iv - ß ƒ k¿°m- c ns‚ {i≤-bn¬s∏SpØphm≥ sk]v‰w-_¿ amk-Øn¬ Xncp-h-√-bn¬ h®v Nne¿ HØp tN¿∂v "{_Z-d¨ B£≥ t^mdw cq]o-I-cn-°p-I-bp-≠m-bn. HIvtSm-_¿ 8˛mw XnøXn Ipº-mSv sh®v{_Z-d¨ k`m {]Xn-n[n ktΩ-fw {Iao-I-cn-®n-cn-°p∂ hm¿Ø shfn-bn¬ h∂-Xnv tij-amWv XnSp-°-s∏´v Xncp-h-√-bn¬ Cu tbmKw hnfn®v tN¿°-s∏-´-Xv. AXn¬ Xs∂ Akz-`m-hn-I-X-bp-≠v. {_Z-d¨ N¿®v B£≥ t^mdØns‚ e£y-ß-fn¬ H∂v "kphn-ti-j-I-∑m¿°pw, kphn-tij {]h¿Ø--߃°pw FXn-cmbn `mc-X-sam-´msI D≠m-Ip∂ B{I-a-W-ßsf B£≥ t^mdw tcnSpw F∂-XmWv (Po-h-h-Nw 29 sk]vXw. 2010) sImSnb]oVw G¬t°≠n h∂n-´pw, {]Xn-I-cn-°msm {]Xn-tj-[-a-dn-bn-°msm an-s°-SmsX"hnizm-k-Øn¬ ne-n¬t°Ww F∂pw mw AtIw IjvS-ß-fn¬ IqSn ssZh-cm-Py-Øn¬IS-t°-≠-Xm-Ip∂p F∂pw {]t_m-[n-∏n®v injy-∑m-cpsS a v Dd-∏n-®p. (A. {]hr. 14:22).As∏m-kvtXm-enI amXr-I-bs√ mw C∂pw ]n≥Xp-S-tc-≠-Xv. AXnv ]Icw "tcn-Sm≥Cdßn Xncn-®m¬ ap°v Fßs "ssZh-kvtlw shfn-s∏-Sp-Øp-hm≥ km[n-°pw. Xncp-h√ tI{μ-am°n cq]o-I-cn-®n-cn-°p∂ "B£≥ t^mdhpw, Ipº-mSv tI{μ-am°n "cq]o-Ir-X-am-°p-hm≥ t]mIp∂ IΩ-‰nbpw ssZh-h-N-m-p-kr-X-a-√. Aß-s-sbmcp amXr-I-sbm,D]-tZ-isam ssZh-k-`-bv°n-√. ssZh-a¿Ω-ß-fpsS Krl-hn-Nm-c-I-∑m-cmb {_Z-d¨ kaq-l- 14
 15. 15. sØ, ma-t[b {InkvXob kaq-l-Øns‚ hrØn-lo--amb sXmgp-Øn¬ sIm≠p t]mbnsI´p-∂-Xn-p≈ BZy Nph-Sp-sh-∏mbn am{Xsa Cu Xocp-am--ßsf ImWp-hm≥ n¿Δm-l-ap-≈q. I¿Ømhv hcp-hm≥ Xma-kn-®m¬ Cu t^md-ßfpw, IΩ-‰n-Ifpw {]mtZ-inI k`mkzmX-{¥-Ønv Iq®p-hn-e-ßn-Spw. Ah¿ ]c-am-[n-Im-cn-I-fmbn amdpw. ssZh-k`bv°v Cu temI-Øn¬ Hcp A¥y-Im-e-ap≠v; AXv Ah-fpsS D¬{]m-]-W-Ønv sXm´p-ap-ºp≈ Ime-am-Wv, AXns‚ e£-W-ambn At∏m-kvX-e-∑m¿ ]d-™n-cn-°p-∂Xv "hnizm-k-XymK amWv. (1 Xnsam. 4:1:2 Xnsam. 3:1˛5, bqZm. 18, 1tbml. 2:18). Xncp-sh-gp-Øp-I-sftbm {XntbI ssZh-sØtbm ]q¿Æ-am-tbm, `mKo-I-amtbm Ah-K-Wn-°p-Itbmntj-[n-°p-Itbm sNøp∂ F¥pw hnizmk XymK-am-Wv. `c-W-Iq-S-Øn¬ n∂v AwKo-Imcw e`n-°p-hm-pw, ssZh-k` tcn-Sp∂ {]bm-k-߃ "ssZhw nb-an-®m-°p∂ Cu temI-`-c-W-Iq-S-Øns‚ {i≤-bn¬ (?) s∏Sp-Øp-hmpw Xncp-sh-gp-Øp-I-tf-tbm, {XntbI ssZh-sØtbm ]q¿Æ-am-tbm, `mKo-I-amtbm Ah-K-Wn-°p-I-tbm, ntj-[n-°p-Itbm sNøp∂GsX-¶nepw hn[-Øn-ep≈ {ia-߃ hnizm-kn-I-fpsS `mKØv n∂p-≠m-bm¬ AXv hnizmkXymK-am-Wv, AXn-mbn {ian-°p-∂-h¿ hnizm-k-Xym-Kn-I-fm-Wv. {InkvXp-hn¬ Iq´p ktlm-Z-c≥ ˛ s_≥k¨ _m_p thWw nXm-¥-amb Pm{KX!!! {_Z¿ tPmkv ^nen-∏v, sh´q¿ Pohn-®n-cn-°p∂ ImesØ hymJym-n-°p-hmpw n¿h-Nn-°p-hmpw Fgp-Øp-Im¿ _m≤y-ÿ-cm-Wv. Nne¿ hcn-Iƒ°p-≈nepw a- nepw bmYm¿∞y-ßsf Hfn-∏n®v hbv°p-tºmƒA]q¿Δw Nne¿ AXns Xpd-s∂-gp-X-ens‚ D®-sh-bn-en¬ sIm≠p-sN∂v n¿Øp-∂p.hna¿i-ßfpw {]Xn-IcWßfpw A{Km-kØn-ep-≈hsc h√msX Atem-cks∏-Sp-Øp-∂p. - - - - - - - - -ΩpsS kaq-l-Øn¬ NqS∏w t]mse hn‰-gn-b-s∏-tS-≠p∂ hw--h-ß-fm-bn-cn-°p∂ Bi-b-߃ Nne hna¿i-I∑m-cpsS CS¿®-°√n¬ X´n-ØI¿∂p-t]m-Ip-∂p. hna¿iw Hcp Ir]m- - - -h-c-tam, ssZho-I-ip-{iq-jtbm Bbn thZ-Øn¬ Fßpw ImWm-Ø-Xp-sIm≠v hna¿i-I-cn-√mØ hna¿iw C√mØ Hcp Ime-Ønp th≠n ho¿∏p-ap-´p-∂-h¿ thW-sa-¶n¬ {]Xo£mn¿`-c-X-tbmsS ImØn-cn-°mw. Ccp-]-Xn-e-[nIw am[y-a-ß-fpsS {]k-c-W-ß-fn¬s∏´v GXv Xnc-s™-Sp-°Ww GXv Xnc-kvIcn-°Ww F∂v [¿Ω-k¶SØn-em-bn-cn-°p∂ {_Z-d¨ kaq-lØnv Cn AXns‚ Bh- - - - - -iy-an-√. ImcWw ΩpsS kaq-l-Øn¬ HutZym-Kn-I-mhm-bn, IpSpw-_-kz-Ømbn am[y-a-ß-fpsS F√mw cmP-ÿm-Øv ]pXp-Xmbn Ah-X-cn-∏n® Hcp ]{X-am-kn-Isb {]Xn-jvTn-®n-cn-°p-∂p. ]{X-am-kn-I-I-fpsS mm-Xz-Øn¬ n∂v Cnbpw GI-Xz-Øn-te°v thW-sa-¶n¬IS-∂p-h-cmw. At∏mgpw Ah-ti-jn-®n-cn-°p∂ Hcp kwibw At∏m-kvtXm-enI ]n¥p-S¿®-tbm, knwlm-k--ß-tfm, A[n-Im-c-ß-tfm, enJn-X-ß-fmb nb-a-ßtfm H∂pw C√mØ 15
 16. 16. {_Z-d¨ kaq-l-Øn¬ Hcp kwL-S--tbm, am[y-a-tam, HutZym-Kn-I-ambn As√-¶n¬ GI-am-bn-Øo-cp-∂-Xns‚ am-Zfiw F¥mWv ? ]g-atbm ss]Xr-Itam ]pXp-Xmbn Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xp-sIm-t≠m, kmln-Xy-m-b-I-∑m-cpsS D]-tZ-jvSm-°-fpsS hmgvØepw ]pI-gvØ-eptam? F¥m-bmepw mfn-Xphsc I≠p-h-cp∂ Hcp Imcyw, kwL-_ew Cs√-¶nepw kwL-S--Iƒ XpS-ßp-∂-Xnpw AXn-s‚-tbm, Hcp {]kn-≤o-I-cWw Bcw-`n-°p-∂-Xnpw ChnsSBcp-tSbpw Ap-hmZw ImØp-n¬t°≠ Bhiyw C√. kwL-S-m-]m-S-hhpw kztZ-i-^-≠nwKpw hntZ-i-^-≠nwKpw hmKzn-em-khpw Ds≠-¶n¬ CsX√mw Am-bm-kw. ]ns∂hgn-hn´ Nn¥-I-fm-sW-¶nepw KXn-am-dn-bp≈ Hgp-°m-sW-¶nepw hN-m-fl-I-am-Wv, D]-tZ-im-fl-I-amWv F∂v CS-bv°nsS ]d™p sIm≠n-cn-°p-Ibpw Xe-°w h∂ D]-tZ-jvSm-°-∑msc sIm≠v ]d-bn®p sIm≠n-cn-°p-Ibpw thWw. CsX√mw I≠pw tI´pw {]Xn-I-c-W-tijn jvSs∏-´hcmbn ΩpsS kaqlw ]Xw h∂n-cn-°p-∂p. F∂m¬ GsX-¶nepw H∂ns - - -mb-Iÿm-Øv {]Xn-jvTn-°p-∂Xv ]pd-¥≈s∏´v ]pd-tºm-°n¬ Ign-bp∂ ]mh-s∏´ hnizm- - - -kn-I-fpsS BfloI t_m[-Øn-t∑-ep≈ IS-∂p-I-b‰w BWv. 2010-˛¬ D≠mb c≠v kw`-h-߃ tIc-f-Ønse {_Z-d¨ kaq-l-Øns‚ Ncn{Xw Fgp-Xp-tºmƒ ASn-h-c-bn´v tcJ-s∏-Sp-tØ-≠-Xm-Wv. F.-Un. 54 apX¬ F.-Un. 305 hscss{IkvXh k`-bv°p-≠mb XpS¿®-bmb AXn-{Iq-c-amb ]oV-I-fpsS ImeØpw A∂sØhnizm-kn-Iƒ C{Xbpw `b-s∏-´n-cp-∂-Xmbn tXm∂p-∂n-√. jvS-s∏-Sp-hm≥ [mcmfw D≈-h¿°vac-W-`bw IqSpw. aSn-bn¬ I-an-√m-Ø-hv a- n¬ `bw th≠t√m? F√m-h-cnepw AIm-c-W-amb Hcp `oXn ]S¿∂p ]nSn-®-Xp-sIm≠v sΩ AXv Hcp kwL-SnX i‡n-bmbn am‰n.iXm_vZn Ign-™n´v Nne h¿j-߃IqSn ]n∂n-s´-¶nepw AXns‚ Ne-m-fl-I-Xbpw 1127t]cpsS kwL-_-ehpw AXn¬ 920 t]cpsS Isøm∏pw ¬Ip∂ ]pØ-p-W¿Δpwt]mtc... ]oUw D≠m-bm¬ sNdp-Øp-n¬∏npw cmjv{So-b-]-c-amb CS-s]-S-ep-IƒS-Øp-∂-Xnpw HutZym-Kn-I-amb Hcp kwL-S cq]o-I-cn-°m≥. I®-ap-dn-bn¬ n∂v Im©o-]p-c-Øn-te°pw Ahn-sS-n∂pw I-I-Øn-te°pw ]cn-h¿Øw sNø-s∏´p n¬°p∂ΩpsS kaq-l-Øn¬ ÿew k`-Iƒ F∂p≈ hN-m-fl-I-amb D]-tZ-i-Øn¬ n∂pwkwL-S--Iƒ F∂p≈ Bi-b-Øn-te°v hcp-hm≥ Ign-s™-¶n¬ Cnbpw Hcp GI-kw-L-S F∂p≈ ne-]m-Sn-te°v hcp-hm≥ henb _p≤n-ap´v D≠mIpw F∂p tXm∂p-∂n-√. Cu Bibw kaq¿Ø-ambn Ah-X-cn-∏n®p hna¿i-I-cp-tSbpw hna-X-cp-tSbpw ssII-fn¬ n∂v kmam-y-P-sØ c£n-t°-≠-Xnv Hcp am[yaw Bh-iy-ant√? hN-hpw D]-tZ-ihpw X¬°mew AhnsS n¬°-s´. BfloI afi-e-ß-fn¬ n∂pw `uXnI afi-e-ß-fn¬ n∂pw tSn-b-sXm∂pw D]-tZ-i-Øn-p-th-≠nbpw hN--Øn-p-th-≠nbpw jvS-s∏-Sp-Øp-hm≥ R߃ Xøm-d-√. Nn¥m-i-Iew : iXm-_vZn-bn¬ IqSn C∂pw ne-n¬°p∂ Ne-m-fl-I-X-tbbpw 1127t]cpsS kwL_e-tØbpw 920 t]cpsS Isøm-∏n-sbpw Hcp yq-]-£-Øns‚ ni-_vZ-amb {]Xn-I-c-W-߃sIm≠pw {]m¿∞--sIm≠pw apdn®p IS-°p-hm-m-Iptam? CXpImew sXfn-bn-t°-≠-Xm-Wv. 16
 17. 17. ÿew k`-bpsS kzmX-{¥yhpw ]c-kv]-cm-{in-X-Xzhpw tUm. sI.-kn. tPm¨k¨, amth-en-°c {_Zvd¨ k`-Iƒ°v a‰p≈ k`-I-sf-t∏mse k`mw-K-ß-fm¬ sXc-s™-Sp-°-s∏´ HcptI{μo-IrX `cW kwhn-[m-hpw AXns‚ kpK-a-amb S-Øn-∏n-p-th-≠nb nb-am-h-enbpwC∂v C√ F∂Xv hfsc henb Ipd-hmbn ImWp∂ At-I-cp-≠v. Ign™ mfp-I-fn¬a‰p≈ k`-I-fn¬ n∂p-≈-h-cm-bn-cp-∂p C°m-cy-Øn¬ {_Zvd¨ k`-Isf hna¿in-®n-cp-∂-sX-¶n¬ C∂v hna¿in°p∂-h¿ I∏-en¬ Xs∂ D≈-h¿ BWv. {_Zvd¨ k`-I-fpsS ne-n-ev]npw hnizm-kn-I-fpsS kwc-£-W-Ønpw Ch-sb√mw AXy-¥m-t]-£n-X-amWv F∂v{]kw-Kn-°p-Ibpw am[y-a-ß-fn-eqsS {]N-cn-∏n-°p-Ibpw sNøp-∂-h¿ C∂v At-I-cm-Wv. ss__n-fnse D]-tZ-i-ßsf X≈n-°-f-™p-sIm≠v temI-a-p-jy-sc-t∏mse FgpXnD≠m-°p∂ nb-am-hen ssZh-a-°ƒ°v tbmPn-®-X-√. CØcw `c-W-L-S hN-m-[n-jvTn-X-a-√. hnZym-`ym-kw, IpSpw-_-am-lm-flyw, kºØv XpS-ßn-b-hbv°v {]m[myw ¬In sXc-s™-Sp-°-s∏´ `c-Wm-[n-Im-cn-Itfm ÿmhpw amhpw A[n-Im-chpw e£y-am-°n-bp≈tI{μo-IrX `c-W-kw-hn-[m--tam, ss__n-fn¬ n∂pw ap°v e`n-®n-cn-°p∂ As∏m-kvX-enI amXr-Ibv°pw D]-tZ-i-Ønpw hncp-≤-am-Wv. ssZh-h-Nw hfsc hy‡-ambn ]Tn-∏n-°p-Ibpw th¿s∏´ ssZh-Pw hfsc {]m[myw¬Ip-Ibpw sNøp∂ Hcp D]-tZ-i-amWv {]mtZ-inI k`-I-fpsS kzbw-`-c-Wm-h-Im-iw.As∏m-kvX-e-mb tbml∂m≥ ""Ggp s]m≥n-e-hn-f-°p-I-sfbpw ne-hn-f-°p-I-fpsSSp-hn¬ ne-b¶n [cn®p amdØp s]m≥I® sI´n-b-h-mbn ap-jy-]p-{X-tmSp kZr-i-m-b-h-sbpw I≠p F∂p tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂p (shfn.1:13). Cu ""Ggp ne-hn-f-°p-Iƒ Ggp k`-Iƒ BIp∂p F∂ hni-Zo-I-c-Whpw (shfn.1:20) tbml-∂m≥ ¬Ip-∂p-≠v. ChnsS I¿Øm-hmb tbip-{In-kvXp-hns‚ ÿmw k`-I-fpsS Sp-hn-em-Wv. CXv hy‡-am-°p-∂Xv Hmtcm ÿew k`bpw kzX-{¥-am-Wv F∂pw Hmtcm k`bpw I¿Øm-hn-tmSvtcn´v _‘-s∏-´n-cn-°p∂p F∂p-am-Wv. ]e {]mtZ-inI k`-Iƒ H∂n®p tN¿Øv `c-W-ku-I-cy-Øn-mbn {Iao-I-cn-®n-cn-°p∂ sk‚¿, Unhn-j≥, Unkv{Sn-Iv‰v, cq]-X, `{Zm-kw XpS-ßnb tI{μo-IrX `c-W-{I-a-߃ ssZh-h-N {]Im-c-ap-≈-X-√. Hmtcm ÿew k`bpw Bk`-bnse aq∏-∑m-cm¬ `cn-°s∏-tS-≠Xpw (1 Xnsam.5:17), ]men-°s∏-tS-≠Xpw (A-s∏m. 20:28; - -1 Xnsam. 3:5; 1 ]s{Xmkv 5:2), kzbw `c-Wm-h-Im-i-ap-≈Xpw kzX-{¥-hp-am-Wv. Hcp aq∏≥am{Xw Hcp k`sb `cn-°p∂ coXnbpw Hcp aq∏≥ H∂n-e-[nIw k`-Isf `cn-°p∂ coXnbpwH∂n-e-[nIw aq∏-∑m¿ H∂n-e-[nIw k`-Isf `cn-°p∂ coXnbpw ]pXn-b-n-baw ]Tn-∏n-°p-∂n-√. Hcp k`-bp-sS-ta¬ a‰p k`-Iƒt°m a‰p k`-I-fnse hy‡n-Iƒt°m bmsXmcpA[n-Im-chpw ssZh-h-Nw ¬Ip-∂n-√. Hmtcm ÿew k`bpw kzbw `c-Wm-h-Im-i-ap-≈Xpw kzX-{¥-hp-amWv F∂-Xp-sIm≠vÿew k`-Iƒ k¿Δ-X{¥ kzX-{¥-am-sW∂p Icp-X-cp-Xv. ssZh-h-N kXy-߃°p hncp-≤-ambn Hcp Xocp-amw FSp-°p-∂-Xnpw ÿew k`bv°v Ap-hm-Z-an-√. Hmtcm ÿewk`bpw kzX-{¥-am-bn-cn-°p-tºmƒ Xs∂ ]c-kv]-cm-{in-X-hp-am-Wv. ss__nƒ ]Tn-∏n-°p∂ 17
 18. 18. ]pXnb nba D]-tZ-i-߃ hniz-kn®pw ]Tn-∏n®pw km£y-tØmsS ap≥t]m´p t]mIp∂k`-I-fp-ambpw Aß-s-bp≈ k`-I-fnse hnizm-kn-I-fp-ambpw kl-I-c-W-Øn¬ t]mIp-∂-Xnv ÿew-k`m kzmX{¥yw Hcp XS- -a-√. BI-bm¬ I¿Øm-hmb tbip-{InkvXp¬Inb alm-n-tbm-K-Øns‚ (a-Ømbn 28:18-˛20) n¿Δ-lWw e£y-am°n kl-I-cn-®p≈{]h¿Ø--ßsf ]pXn-b-n-ba hne-°p-∂p-an-√. kl-I-cn-®p≈ {]h¿Ø--߃°v hy‡-amb sXfn-hm-Ws√m As∏m-kvXe {]hr-Øn-I-fn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂ ]utem-kns‚kphn-tij bm{X-Iƒ. Xnsam-sY-sbm-kn-s-∏‰n ""Ah≥ epkv{X-bnepw Ct°m-y-bn-ep-ap≈ktlm-Z-c-∑m-cm¬ √ -km£yw sIm≠-h≥ Bbn-cp∂p (A-s∏m. 16:2) F∂ eqs°m-kns‚ dnt∏m¿´pw Cu k`-Iƒ XΩn-ep≈ kl-I-c-W-sØ-bmWv ImWn-°p-∂-Xv. C¥y≥ {_Z-d¨ apX¬ C‚¿m-j-W¬ {_Z-d¨ hsc {_Z¿ F v. kpZ¿i-≥, Xncp-h--¥-]pcw temI-Øn-em-I-amw th¿s]´ k`-Iƒ `qcn-]£ ss{IkvXh kaq-l-Øn¬ n∂pwAI∂v kzX-{¥-ÿew k`-I-fmbn ne-sIm-≈p-∂-Xnv B[mcw Xncp-h-Nw am{X-am-Wv.19-˛mw q‰m-≠n-ep-≠mb Bflo-I-N-e--Øns‚ ^e-ambn hN--hy-h-ÿ-bn-te°v aS-ßn-b-h-cn¬ Hcp Iq´¿ {_Z-d¨ F∂ t]cn¬ Adn-b-s∏-´p. hN--hy-h-ÿ-bn-te°v aS-ßnbh¿H∂mw q‰m-≠nse ÿew k` hyhÿ ]px-ÿm-]n-°p-I-bp-≠m-bn. kphn-ti-j-tLm-jWZuXyhpw D]-tZ-i-]-c-amb th¿]mSpw {_Z-d¨ IqSn-h-c-hp-Isf CXc ss{IkvXh kaq-l-ß-fn¬ n∂pw th¿Xn-cn®p ImWphm≥ Imc-W-am-bn. kphn-tijw Adn-bn-°p-hm≥temIw apgp-h≥ t]mb {_Z-d¨Im¿ C∂v kz¥w ÿe-Øp-t]mepw kphn-tijw ]d-bp∂Xnp Xm¬]-cy-an-√m-Ø-h-cm-bn. F¥n-tsd ]d-bp∂p; kphn-ti-j-I≥ F∂ XkvXn-I-bn¬ hmW-cp-fp∂ At-I¿°pw kphn-tijw Fs¥-∂p-t]mepw Adn-bmØ ÿnXn.D]-tZ-i-]-c-amb th¿]mSv ΩpsS ]nXm-°-∑m¿°v kw`-hn® henb sX‰mbn B[p-nItXm-°-∑m¿ DZvtLm-jn-°p-∂p. kphn-ti-j-tLm-jW ZuXy-hpw, D]-tZ-i-]-c-amb th¿]mSpwssItamiw h∂-hcmb {_Z-d¨ F∂ t]cn¬ am{Xw B{i-bn®v C°q-´¿ apt∂m´v t]mIp-∂p. -^e-tam, hNØn¬ n∂-I-∂p-t]mb AtIw ss{IkvXh kap-Zm-b-߃s°m∏w {_Z-d¨F∂ as‰mcp kap-Zmbw IqsS Ncn-{X-Øn¬ tN¿°-s∏-Sp-∂p. X߃°p-≠m-bn-cp∂ `uXnI kºØp apgp-hpw kphn-ti-j-Øn-mbn ka¿∏n®v Ay-`q-J-fi-ß-fn¬ Xß-fpsS PohnXw kphn-ti-j-Øn-mbn tlman® hnizm-k-ho-c-∑m¿ [mcm-f-ap≈ {_Z-d¨ F∂ hnizmkw kaq-l-Øns‚ B[p-nI Xe-apd `qJ-fim-¥-c-bm{X[mcmfw sNøp-∂p. kphn-ti-j-tLm-j-W-Ønpw th¿s]´ D]-tZ-i-Øns‚ hym]--ØnpwA√, Xß-fpsS IpSpw-_-Øn-mbn `uXn-I-k-ºØv h¿≤n-∏n-°p-∂-Xnpw Cu `qan-bn¬BUw-_-c-Po-hnXw bn-°p-∂-Xnpw th≠n am{Xw. {_Z-d¨ Fs∂-gp-Xnb πIm¿Upw ]nSn®vDeIw Np‰p∂ GXmpw ae-bm-fn-Iƒ kZm Dcp-hn-Sp∂ Nne hm°p-Iƒ D≠v: {_Z-d¨ N¿®v,{_Z-d¨ tIm¿Un-t-j≥ IΩ-‰n, {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kv, {_Z-d¨ s^t√m-jn∏v Cßs 18
 19. 19. t]mIp-∂p. Ahbv°p apºn¬ C¥y≥ F∂pw C‚¿m-j-W¬ F∂pw kuIcyw t]msetN¿Øp ]d-bp-hmpw XpSßn F∂p-am-{Xw. C‚¿m-j-W¬ {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kv XpS-ßn-bn´v h¿j-߃ ]e-Xm-bn. temI-{_-Z-d¨ ktΩ-fw F∂p tI´m¬ temI-Øn-em-I-amw D≈ {_Z-d¨ k`-I-fpsS {]Xn-n-[n-I-fpsS ktΩ-fw F∂v tXm∂n-t∏m-Ipw. ÿew k`-I-sf√mw kzX-{¥-ß-fm-I-bm¬ temI-Øn-m-I-amw D≈ {_Z-d¨ k`-I-fn¬ n∂pw G‰hpw Ipd-™Xv Hmtcm {]Xn-n-[n-I-sf-¶nepw ktΩ-fn-®mte AXv temI-{_-Z-d¨ ktΩ-f--am-Iq. F∂m¬ 2011 Pq¨ 13-˛17hsc {^m≥kn¬ S∂ C‚¿m-j-W¬ {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kn¬ 90 cmPy-ß-fn¬n∂mbn 500 {]Xn-n-[n-Iƒ kw_-‘n®p F∂v C¥y≥ {_Z-d¨ dnt∏m¿´p sNøp-∂p.tIc-f-Øn¬ am{Xw 600-˛-e-[nIw {_Z-d¨ k`-Iƒ. Gjym `qJ-fi-Ønse sNdnb HcpcmPy-amb C¥y-bnse sNdnb Hcp kwÿm--amWv tIc-fw. tIc-f-Ønse {_Z-d¨ k`-I-fn¬ n∂p-am{Xw Hmtcm {]Xn-n-[n-Iƒ Bbm¬ t]mepw 600-˛-e-[nIw t]¿ D≠mIpw F∂n-cns° 500 t]¿ am{X-ap≈ Hcp ktΩ-f-sØ temI {_Z-d¨ ktΩ-fw F∂v DZvtLm-jn-°p-∂-Xns‚ ]n∂n¬ Nne KqV e£y-ß-fp-≠v. {_Z-d¨ ktΩ-f--°m-cpsS {]h¿Ø߃Ah-tcm-l-W-{I-a-Øn-emWv Ac-tß-dp-∂-Xv. A¥¿tZ-iob ktΩ-f-w, tZiob ktΩ-fw]ns∂ {]mtZ-inI ktΩ-f-w, Btcm-l-W-{I-a-Øn¬ Hcp {_Z-d¨ ktΩ-fw Akm-≤y-sa∂v kwLm-S-I¿°v Adn-bmw. ImcWw: hNw a- n-em°n henb k`m {]ÿm--ß-fn¬ n∂v th¿s]´ ssZh-Pw hN--{]-Imcw cq]o-I-cn® ÿew k`-Iƒ°v ]e ÿewk`-Iƒ tN¿∂p≈ kwL-Sm kwhn-[mw hN-Øn-en-√m-Xn-cns° CØcw (h-N hncp-≤) -ktΩ-f--߃ {]mtZ-in-I-X-e-Øn¬ Akm-≤y-sa∂v a- n-em-°nb hN--hn-cp-≤¿ Xß-fpsSGdm≥aq-fn-Isf Iq´n Hcp ktΩ-fw S-Øn-bn´v AJne temI {_Z-d¨ ktΩ-fw F∂vsIm´n-tLm-jn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A¥¿tZ-iob {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kv F∂ hN--hn-cp≤ ""_eq¨ tIm¨^-d≥kn¬ ]e-h´w kw_-‘n® Nne ae-bm-fn-Iƒ Hcp C¥y≥ {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kpwtIcf {_Z-d¨ tIm¨^d≥kpw kwL-Sn-∏n-°m≥ ]e-t∏mgpw {ian-®n´pw {`qWm-h-ÿ-bn¬Xs∂ ]cm-P-b-s∏´ ZpxJ-Øn¬ Ign-b-th-bmWv A¶-amen {]ivw hoWp-In-´n-b-Xv. AXns‚ad-]n-Sn®v Hcp ktΩ-fw tIc-f-Øn¬ hnfn-®p-Iq-´p-Ibpw sNbvXp. A¶-amen kw`-hsØ XpS¿∂v tIc-f-Ønse {_Z-d¨k` nb-a-]-c-ambn Akm-[p-hm-°-s∏-´p-sh∂pw A¶-am-en°v kam--kw-`-h-߃ a‰v ÿew k`-Iƒ°pw kw`-hn-°m-sa-∂p≈ `oXn-]-cØn Ahbv°p ]cn-lmcw ImWm≥ ASn-b-¥n-c-ambn k`m-{]-Xn-n-[n-IƒIpº-m´p Xs∂ IqSn-h-c-W-sa∂pw ]d™v hnfn®p Iq´nb ktΩ-f--Ønv AXnv apºv Xs∂Hcp t]cpw C´p. ap≥Iq´n n›-bn® t]cn--p-k-cn®v Ip™p-ßsf Pn-∏n-°p∂ ]nXm-°-∑m¿ Akm-[m-cW Ign-hp-≈-h¿ Xs∂. AØcw Akm-[m-cW Ign-hp-≈-h¿ (I-gn-hp‰ktlm-Z-c-∑m¿) Xs∂-bmWv Cu ktΩ-f--ß-fp-sS-sbms° P-I-∑m¿. A¶-amen {]ivw 19
 20. 20. ]d™v ktΩ-fw hnfn-®-h¿ BCCF cq]o-I-cn-®p. Ct∏mƒ BCCF ]d-bp∂p; A¶-am-en-bnse{]mtZ-inI {]ivw ]cn-l-cn-°p-hmp≈ {]m]vXn Ahn-sS-bp≈ k`bv°v D≠v. AXn¬ BCCFCS-s]-Sp-∂n-√. (C¥y≥ {_Z-d¨ : e°w 2 FUn-t‰m-dn-b¬) A¶-amen {]ivw {]mtZ-in-Ihpw AXp ]cn-l-cn-°m-p≈ {]m]vXn B k`bv°pw Ds≠-¶n¬ ]ns∂-¥nv B {]iv-Øns‚ t]cn¬ tIc-f-Ønse F√m k`-I-sfbpw Adn-bn®v ktΩ-fw hnfn-°p-Ibpw BCCFcq]o-I-cn-°p-Ibpw sNbvXp. hN ]cn-⁄m-ap≈ tIc-fØnse {_Z-d¨ k`-Isf tN¿Øv - -Hcp kwL-S--bp-≠m-°pI F∂Xv Akm-≤y-am-Wv F∂v a- n-em-°nb Ign-hp‰ Ip_p-≤n-Iƒ A¶-amen {]iv-Øn¬ ]pI-ad krjvSn®v hnfn®p tN¿∂-Xt√ Ipº-mSv ktΩ-fw? Ipº-mSv ktΩ-fØnv apºp Xs∂ kwLm-S-I¿ B ktΩ-f--Ønv ¬Inb t]cv{_Z-d¨ N¿®v tIm˛-Hm¿Unt-j≥ IΩ‰n (BCCC) F∂m-Wv. ]n∂oSv A¶-am-en-bn¬ IqSnbP-d¬ t_mUn {_Z-d¨ N¿®v tIm˛-Hm¿Un-t-j≥ s^t√m-jn∏v (BCCF) F∂m-°n. Ct∏mƒBCCF s‚ {]kn-≤o-I-c-W-Ønv ¬Inb t]cv ""C¥y≥ {_Z-d¨ C¥y≥ {_Z-d¨˛s‚2˛mw e°w Ah-km t]Pn¬ C‚¿m-jW¬ {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kns‚ dnt∏m¿´p-≠v. -BZy-t]-Pn¬ aq∂p ]Xn-‰m-≠mbn S∂p hcp∂ Hlmtbm tIm¨^-d≥kns C¥y≥ {_Z-d¨ s^tem-jn∏v F∂ slUn-ßn¬ dnt∏m¿´v sNbvXn-cn-°p-∂p. Ch¿ kwL-Sn-∏n-°p∂ktΩ-f--߃°pw Ch-cpsS kwL-S--Iƒ°pw t]cn¬ Nn√d hyXymkw ImWp-∂Xv Imcy-am-t°-≠-Xn-√. ImcWw Nmƒkv Um¿hns‚ ]cn-Wma kn≤m¥w kvIqƒ-˛-tIm-tf-Pp-I-fn¬∂mbn ]Tn® Ign-hp‰ tXm-°-∑m¿°v, F√m ktΩ-f--ß-fp-sSbpw {]kn-≤o-I-c-W-ß-fp-sSbpw t]cv kam--ambn ]cn-W-an-∏n-°m≥ Ign-bp∂ ]cn-Wma kn≤m¥w ssIhiw D≠v. {_Z-d¨ F∂ t]cn¬ BtKm-f-X-e-Øn¬ Hcp kwL-S kwhn-[mw krjvSn®v a‰vss{IkvXh k`-Iƒ°v Xpeyw {_Z-d¨ F∂ mahpw FgpXn tN¿°p-hm≥ ITn--{]-bvXw sNøp-∂-h¿ Bcp-X-s∂-bm-bmepw Ah¿ kmØms‚ Bflm-hn-m¬ S-Ø-s∏-Sp-∂-h¿ Xs∂. FXn¿ {InkvXp-hns‚ `c-W-Øn-m-bp≈ Hcp-°-߃ temI-Øn¬ XIr-Xn-bmbn S°p-tºmƒ, AXn-p≈ aX-]-›m-Øew k÷-am-°p∂ {]hr-Øn-bn¬ ma-t[bss{IkvX-h-hn-`m-K-߃ FIyp-an-nkw F∂ t]cn¬ AWn-n-c-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.{]kvXpX irwJ-bn¬ {_Z-d¨ k`-I-sfbpw tN¿Øp-n¿Øp-hm≥ Ao-Xn-bpsS IqensImXn®v temIw apgp-h≥ HmSn S-°p-Ibpw ÿew k` kwhn-[m--sØbpw ssZh-hy-h-ÿ-sbbpw ]mtS Ah-K-Wn®v kwL-Sm {`m¥p-ambn B´n≥Iq-´-Øn-n-S-bn¬ IS∂v{InkvXp injysc Xß-fpsS ]n∂mse hen®p If-bp∂ sImSnb sN∂m-bv°ƒ Ah-cpsS{]hr-Øn-bn¬ ]ptcm-K-an®p sIm≠n-cn-°p-∂p. Bk-∂-am-bn-cn-°p∂ FXn¿{In-kvXp-hns‚`c-Whpw AXn--p-Iq-e-ambn cmjv{Sob aX-a-fi-e-ß-fn¬ kw`-hn-°p∂ am‰-ßfpwss__nƒ {]h-N shfn-®-Øn¬ hy‡-ambn hymJym-n-°p∂h¿ t]mepw Cu kmØm-y-X{¥w a- n-em-°m-sX-bn-cn-°p-∂Xv A¤pXw Xs∂. CØ-c-Øn¬ Hcp sX‰v {_Z-d¨Im¿°v kw`-hn-°ptam F∂v Nn¥n-°p-∂-hcpw C√m-Xn-√. F∂m¬ hN-hpw Ncn- 20
 21. 21. {Xhpw Aßs kw`-hn-°p-sa∂v hy‡-ambn sΩ t_m≤y-s∏-Sp-Øp-∂p. Ign-bp-sa-¶n¬{hX-∑m-scbpw sX‰n-°p∂ kmØmy X{¥-ß-sf-°p-dn®v GI-tZiw kz]vm-h-ÿ-bn-emb{_Z-d¨ D]-tZ-jvSm-°-∑m¿°v t_m≤y-an-s√∂p tXm∂p-∂p. hN-sØ ]pd-In¬ Fdn-™n´vtemI-Øns‚ aptº HmSp∂ B[p-nI {_Z-d¨Im¿°v hN--Ønse ap∂-dn-bn-∏p-Iƒa- n-em-°m≥ Fßs Ign-bpw. {_Z-d¨ k`-Iƒ°v amp-jnI tXrXzw krjvSn®v ÿew k`-Isf nb-{¥n-°p∂kwL-S cq]o-I-cn-°m≥ _≤-s∏´v {_Z-d¨ ktΩ-f--߃ kwL-Sn-∏n-°p-∂-hsc ssZh-Pw hns´m-gn-b-Ww. ssZh-k-`bv°v Hcn-°epw ]mSn-√m-ØXpw ssZh-Pw n¿_-‘-ambpwnc-kn-t°-≠-Xp-amWv Ch-cpsS {]am-Ww. C°-gn™ C‚¿m-j-W¬ {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kn-s-°p-dn-®p≈ ""C¥y≥ {_Z-d¨˛s‚ dnt∏m¿´v B›-cy-am-bn-cn-°p-∂p. "thƒUv {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kn¬ `mc-X-Øns‚km∂n≤yw F∂ Ipdn-∏n¬ 7t]-cpsS t^ms´ sImSp-Øn-´p-≠v. Cu 7 t]¿ A√msX thdmcpwC¥y-bn¬ n∂v {]kvXpX tIm¨^-d≥kn¬ kw_-‘n-®n√ F∂mWv C¥y≥ {_Z-d¨{]kn-≤o-I-cn® t^mt´m I≠m¬ tXm∂p-I. C¥y-bn¬ n∂pw kw_-‘n-®-h-cn¬ Cu 7t]sc am{Xw C¥y-bpsS {]Xn-n-[n-I-fmbn Xnc-s™-Sp-ØXv BcmWv? A√ a‰p-≈-h¿ at‰-sX-¶nepw cmPy-sØ-bmtWm {]Xn-n-[o-I-cn-°p-∂Xv? AtXm Ah¿ {_Z-d¨Im-ct√? Aß-s-sb-¶n¬ {_Z-d¨Im¿ A√m-Ø-hcpw kw_-‘n-°p-∂-XmtWm {_Z-d¨ tIm¨^-d≥kv? C¥y-bnse {_Z-d¨ k`-Isf {]Xn-n-[o-I-cn-°m≥ Ch¿°p≈ tbmKy-X-sb-¥mWv?BcmWv Chsc Ahn-tS-°-b-®Xv? Chsc {_Z-d¨ k`-I-fpsS {]mXn-n[y ZuXyw G¬∏n®ÿew k`-Iƒ GsXms°? ÿew k`-Isf {]Xn-n-[o-I-cn-°p-∂-h¿ ÿew k`-I-fnseip{iq-j-I¿ Bbn-cn-°-Ww. h≥InS _nkn-- p-Imcpw tIm¿∏-td-‰p-Ifpw Iymºp-I-fn¬n∂pw Iymºp-I-fn-te°v amdn amdn PohnXw Ign-°p-∂-hcpw kphn-ti-j-Øns‚ t]cv ]d™vDeIw Np‰p-∂-hcpw kwL-S--I-fp-sSbpw ^≠p-I-fp-sSbpw S-Øn-∏p-Im-cp-a√ k`-bpsS{]Xn-n-[n-Iƒ. `mc-X-Øns‚ km∂n≤yw hln®p F∂-h-Im-i-s∏-Sp-∂-h-cn¬ F{X t]cmWvÿew k`-I-fpsS ip{iqj hN--{]-Imcw sNøp-∂-h-cm-bp-≈Xv? AXy¥w `bm--I-amb Aip-≤nsb {]I-S-am-°p∂ IpjvTsØ ]q¿Æ-ambn ip≤o-I-cn-®, Ic-I-hn-s™m-gp-Ip∂ tbm¿±ms hn´v bn{km-tb-ens hnizmk XymK-Øn¬ n∂pwaS°n hcp-Ønb i‡-mb {]hm-N-I≥ Gen-bm-hns‚ Cc´n Bflm-hp≈ Gen-isbhn´v b-ams‚ ]pdsI HmSnb tKl-kn°v kam-w. F{X ISpw-Np-h-∏mb ]m]-sØbpwip≤o-I-cn-°p∂ ssZh-h-N--sØbpw ssZhm-flm-hns‚ A[n-hmk `h--amb ÿew k`-I-sfbpw hn´v FXn¿ {InkvXp-hns‚ `c-W-Ønv ]›m-e-sam-cp-°p∂ aX-t-Xr-Xz-Øns‚ÿm-am--߃°mbn HmSp∂ {_Z-d¨ kwL-Sm tXm-°-tf, n߃°v am-km-¥-c-Øn-m-bp≈ Ah-kcw Ct∏mgpw Ah-ti-jn-°p-∂p. 21
 22. 22. {_Z-d¨ k` tIm˛-Hm¿Un-t-j≥ IΩn‰n Evg. sI.-hn. sFk-°v, ]o®n-bp-ambn hN--[zn {]Xn-n[n S-Ønb A`n-apJwtNmZyw : km¿ F¥p-sIm≠v {_Z-d¨ {]ÿm--tØmSv tN¿∂p n¬°p∂p?DØcw : ASn-ÿm As∏m-kvX-enI D]-tZ-i-ß-fm¬ th¿s]´ ssZh-Pw temI-Øn¬ Aßn-ßm-bn´v Bcw-`n® {_Z-d¨ AYhm th¿]m-Sp-Im¿. hNw Is≠Øn Atz-jn®v cq]o-I-cn® D]-tZi Nn´ (D-]-tZ-i-cq-]w) hN--Øn-sm-ØXv Bb-Xn- m-em-Wv.tNmZyw : Cu Ime-L-´-Øn¬ {_Z-d¨ k`-Iƒ hN--Øn¬ n∂pw hyXn-N-en-°p-∂Xv F¥psIm≠v ?DØcw : D]-tZ-jvSm-°-∑m¿ k`-I-fn¬ C√m-™n´vtNmZyw : ÿew k` kzX-{¥-am-bn-cns° Ipº-mSv hnfn®p tN¿Ø tbmK-tØm-Sp≈ {]Xn-I-cWw F¥mWv?DØcw : A¶-amen {]iv-tØm-Sp≈ _‘-Øn¬ Ipº-mSv tbmKw IqSm≥ Xncp-h-N-- Øn¬ tcJ C√. k`bv°v {]Xn-Iq-e-߃ tcn-Sp∂ ka-bØv {]m¿∞--bv°pw. D]-tZi Atz-jWØnp-a-√msX bmsXmcp Imc-W-h-imepw CØcw Imcy-ß- fn¬ k` Hcp-an®v IqtS-≠-Xn-√. {]mtZ-inI k`-Iƒ {]m¿∞--bv°p-th≠n Hcp- an®p IqSp-Itbm D’m-ln-∏n-°p-Itbm Bhmw.tNmZyw : Ipº-mSv hnfn®p tN¿Ø tbmK-tØmSv kmdnv ]q¿Æ-amb hntbm-Pn-∏mtWm?DØcw : B tbmKw hN-m-Sn-ÿm--ap≈ Hcp IqSn hc-h-√.tNmZyw : A¶-amen k` FSpØ ne-]mSv Xncp-h-N--{]-Imcw ymb-amtWm?DØcw : th¿]m-Sp-Im¿ As∏m-kvX-enI D]-tZ-i-ß-fn¬ ne-n¬°p-∂-h-cm-Wv. B D]- tZ-i-ß-fn¬ n∂v hgp-Xn-t∏m-Ip-∂-hsc tsc n¿ØpI F∂Xv k`-bnse D]- tZ-jvSm-°-∑m-cpsS Npa-X-e-bm-Wv. CXn-se-s¥-¶nepw £Xw `hn®p F¶n¬ Ah¿°p e`n® D]-tZ-i-Ønp £Xw `hn®p F∂p Icp-Xn-bm¬ aXn. AYhm D]-tZ-jvSm-°-∑m¿ CXn¬ hogvN hcp-Øn.tNmZyw : kmaq-lnI ne-n¬∏n-m-h-iy-amb klmbw ¬Ip-hm≥ Ign-bp∂ ktlm-Z-c- ∑m-cpsS Iq´mbva hcpw mfp-I-fn-tebv°v {_Z-d¨ k`-Iƒ°v Bh-iy-amtWm?DØcw : I¿Øm-hns‚ k` _e-lo--tbm, AwK-lo-tbm A√. k`sb tXP-t msS ap≥n¿tØ-≠-Xnv Du∂p-h-Sn-b√ X∂n-´p-≈-Xv. I¿Øm-hns am{X-am-Wv. F°m- eØpw k` {InkvXp-hn¬ ]cn-]q¿Æ-bm-Wv. k`-bpsS t]mjWw ssZhm-flm-hn- mepw Xncp-h-N--Øn-m-ep-am-Wv. amp-jnI klm-b-tam, Du∂p-h-Sntbm k`bv°v Hcp ImeØpw Bh-iy-an-√.tNmZyw : tI{μo-IrX `cW kwhn-[mw KpW-sa∂p ]d-bp-∂-h-tcm-Sp≈ adp-]Sn F¥mWv?DØcw : Ah¿ ssZh-k-`-bpsS i{Xp-°-fm-Wv. ssZhw ÿm]n® k`bv°v ]q¿Æ-amb D]-tZiw D≠v. AXns‚ Xe {InkvXp-hm-Wv. Hmtcm ÿew k`bpw kzX-{¥-am-Wv. k`-Iƒ tN¿∂v Hcp tI{μw Bh-iy-an-√. F√m k`bpw Htc D]-tZ-i-hpw, Htc LS--bpw, Htc amXr-Ibpw Bbn-cn-°-Ww. AXp-sIm≠v k`-Iƒ tN¿∂p≈ Hcp _lp-Xe k`-bv°n-√. GI-X-etb D≈q; {InkvXp am{Xw. tI{μo-IrX `cWw F∂ ]mTw k`-bv°n-√. 22
 23. 23. tNmZyw : {_Z-d¨ D]-tZ-i-ß-fpsS ]cn-]m-h-X ne-n¿Øn-s°m-≠v, F∂p ]d™v Ipº- mSv ktΩ-f AP≠ Ah-X-cn-∏n-°p-tºmƒ kmdns‚ ne-]mSv F¥mWv?DØcw : {_Z-d¨ D]-tZiw F∂ ssien Xs∂ sX‰m-Wv.tNmZyw : 2010 HIvtSm-_¿ 8˛mw XobXn Ipº-mSv {_Z-d¨ k`m {]Xn-n[n ktΩ-f-- tØm-S-p-_-‘n®v {_Z-d¨ k`-bpsS hf¿® F∂ Xe-s°-´n¬ {]kn-≤o-I-cn® {]kv X m- h - - b n¬ a≤y- X n- c p- h n- X mw- I q- d np ]pd- Ø p≈ hnizm- k - h o- c - ∑ msc ax-]q¿Δ-ambn Ah-K-Wn-®n-cn-°p-∂p. CXv {_Z-d¨ kaq-lsØ `n∂-X-bn- tebv°p bn-°p-∂-XmtWm?DØcw : Imcyw C{Xtb D≈q! sSp-a-ßmSv I∏ Xn∂p-∂-h¿ Nme-°pSn I∏ Xn∂n-´n-s√- ¶n¬ ]d-bpw. sSp-a-ßmSv I∏-bmWv √-sX-∂v. Nme-°pSn I∏ Xn∂n-´n-s√-¶n¬ ]d-bpw. sSp-a-ßmSv I∏-bmWv √-sX-∂v. Nme-°pSn I∏ Xn∂n-cp-s∂-¶n¬ c≠pw XΩn¬ t`Z-an-s√∂v ]d-bp-am-bn-cp-∂p. AXp-t]mse CXv Fgp-Xnb Bfp- Iƒ sX°p≈ Imcyw am{Xta Adn-™n-´p-≈q. A¶-amen, Xriq¿, Ip∂w-Ipfw apX-emb hS-°p≈ Imcyw Adn-™n-´n-√. adn®p ]d-™m¬ mK¬ kmbn-∏ns‚ the-bm¬ D≠mb ÿew k`-I-fn¬ C∂v 500 apX¬ 1000 hsc hnizm-kn- Iƒ ne-n¬°p-∂p-≠v. am{X-a√ kmbn∏v XpS-ßnb Am-Y-im-e-bpw, am[y-a- ßfpw AXoh ssNX-y-tØmsS C∂pw ne-n¬°p-∂p. F∂m¬ sX°≥ {]tZ-iØv kmbn∏v XpS-ßnb ]e ÿm]--ßfpw kvIqfp-Ifpw B ne-hm-c- Øn¬ C∂n-√. Ah c≠p X´m-Wv. AXp-sIm≠v Chn-SsØ A`n-cpNn a- n-em- °mØ Hcm-fmWv B teJw Fgp-Xn-bXv F∂v a- n-em-°mw.tNmZyw : Cu t]m°v F¥m-bn-Øocpw?DØcw : k`-I-fpsS aqey-Nyp-Xn°p ImcWw kwL-S--I-fpsS h¿≤--hm-Wv. k`-Iƒ CS- b-∑m-cmb D]-tZ-jvSm-°-∑m-cm¬ ]cn-]m-en-°-s∏-Sm-Ø-t∏m-gmWv kwL-S--Iƒ Dcp- hm-b-Xv. BSp-Isf icn-bmb ne-bn¬ ]cn-]m-en-°p-hm≥ Imgv®-∏m-Sn-√mØ CS- b-∑m¿ F∂p-≠mtbm A∂v BSp-Iƒ Xt∂ tabm≥ XpS-ßn. BSp-Iƒ Xs∂ ta™v h´w IqSn-°n-S-°p∂ ]e ÿe-ß-fp-ap-≠v. sN∂mbv hcp-∂-Xp-hsc am{Xta Ahbv°v kpc-£n-X-Xz-ap-≈q. sN∂mbv h∂p Ign-™m¬ A∂-hsb c£n-°m≥ Bcpw D≠m-bn-cn-°n-√.tNmZyw : kmdnv Ch¿°p sImSp-°p-hm-p≈ D]-tZiw?DØcw : Cu samØw PsØ D]-tZ-in-°m≥ Rm≥ {]m]vX--√. ]q¿Δ {_Z-dp-Im¿°v e`n-®n-´p≈ th¿]mSpw ImgvN-∏mSpw Ap-k-cn®v hN--Øn-tebv°v h∂v, k`- bpsS {]am-W-{]-Im-c-am-bn-cn-°Ww Hmtcm {]mtZ-inI k`-bpw. {InkvXp aqe-°- √m-bp≈ {Iaw Ds≠-¶nte Hmtcm ÿew k`bpw hf-cp-hm-pw, Ap-{K-ln-°- s∏-Sp-hmpw CS-bm-hp-I-bp-≈q. As√-¶n¬ k`-I-sf√mw kwL-S--I-fm-bn- Øo-cpw. bqtdm-∏nepw a‰pw S-∂-Xp-t]mse Xma-kn-bmsX tIc-f-Ønepw hcm- p≈ km≤yX D≠v. bqtdm-∏n¬ DW¿hv ImeØv AtIw k`-Iƒ ÿm]n-°- s∏-Sp-Ibpw AtI anj-Wn-amsc mm-cm-Py-ß-fn-tebv°v Ab-bv°-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp. anj-W-dn-am¿ {]h¿Ø--am-cw-`n® ImeØv bqtdm-∏n-ep-≠m-bn-cp∂ D]- 23
 24. 24. tZ-jvSm-°-∑m¿ ss__nƒ kvIqfp-I-fn-tebv°pw ]pkvXI cN--bn-tebv°pw Xncn-bp-Ibpw A°m-c-W-Øm¬ DW¿Δnv £Xw kw`-hn-°p-Ibpw sNbvXp. D]-tZ-jvSm-°-∑m-cpsS A`m-h-Øm¬ ÿew k`-Iƒ he-bp-Ibpw iqy-am-°- s∏-Sp-Ibpw sNbvXp. ]e {]h¿Ø--ßfpw apS-ßn. ]ecpw _m]v‰nÃv k`-I- fn-tebv°v tNt°-dn. anj-W-dn-am¿ aS-ßn-sb-Øn-b-t∏mƒ {_Z-d¨ k`-Iƒ C√m- bvI-bm¬ Ahcpw _m]v‰nÃntebv°v t]mbn. Aßs C¥y-bnse ]e tÉp- I-fnepw {]h¿Øw apS-ßp-Ibpw Ahsb C¥y≥ Ãyphm¿Up-Im¿ hn‰p Imim-°p-Ibpw sNbvXp. B ÿnXn tIc-f-Ønepw hcpw. tIc-f-Ønse {_Z- dp-Im-cmcpw BkvXn hmßn Iq´n-bn-´n√ F∂p am{Xw Biz-kn-°mw. CXns‚ A¿∞w kphn-ti-j-the sNtø≠ F∂-√, the sNtø-≠Xv Bh-iy-am-Wv. As∏m-kvX-e-mb ]usem-kn-sbpw _¿∂-_m-kn-sbpw thebv°p hnfn-°p- tºmƒ B k`-bn¬ D]-tZ-jvSm-°-∑m-cmbn 5 t]¿ D≠m-bn-cp-∂p. A©n¬ aq∂p t]sc k`-bn¬ ne-n¿Øn. c≠p t]sc the-bv°-b-®p. k`bv°v {]mXn-n[yw sImSp-°msX kphn-tij the sNbvXp-h-cp-∂-Xn-s‚ jvS-amWv Cu _p≤n-ap- ´p-Iƒs°√mw Imc-Ww. CXv h¿≤n®p hcn-I-bm-sW-¶n¬ k`-Iƒ ]e-X-c-Øn¬ in-°pw.tNmZyw : C∂m-fn¬ k`-I-fp-sS-ta¬ kwL-S--Iƒ A[n-Imcw S-Øp∂p F∂p kwi-bn- t°-≠n-bn-cn-°p-∂nt√?DØcw : kwi-bn-t°≠! Aßs D≠m-bn-cn-°pw. ImcWw k`sb S-Øp∂ Bfp-Iƒ Xs∂-bmWv kwL-S--bpsS tXm-°-∑m¿. AXp-sIm≠v Ah-cpsS kwL-Sm _ew k`-I-fn-tebv°v sIm≠p hcnI F∂Xv km[m-c-W-K-Xn-bm-Wv. F∂p-h- ®m¬ Hcmƒ t]meokv Hm^o-k-dm-bn-cn-°p-tºmƒ Hcp _nkn-kv XpS-ßn-bm¬, _nkn--knepw IqSn B A[n-Imcw {]tbm-Kn-°pw. AXp-t]m-se-bmWv kwL-S- -bpsS {]mXn-n-[y-ap≈ Hcp k`. ChnsS ]cn-]m-ew S-°msX {]am-WnØw S-°pw. ]e k`-Ifpw C∂v Cß-s-bm-Wv. C∂sØ k`-I-fnse kphn-ti-j- I-∑m-sc√mw ]e kwL-S--I-fpsS {]h¿Ø-I-cm-Wv. k`-bn¬ Npcp°w t]sc D≈q. ]e k`m-aq-∏-∑m¿ Xs∂ ]e kwL-S--I-fpsS {]mXn-n[yw D≈-h-cm-Wv. ]e D]-tZ-jvSm-°-∑mcpw ss__nƒ kvIqfp-I-fpsS henb DØ-c-hm-ZnXzw D≈- h-cm-Wv. k`-bn¬ Bcp≠v F∂ tNmZy-amWv Hmtcm hnizm-kn-bn¬ n∂pw Db-tc- ≠-Xv. k`-I-fnse Hmtcm BSn-sbpw Atz-jnt® aXn-bm-hq. CSb ]cn-]m-e-- amWv k`bv°v AXy-¥m-t]-£n-Xw. A√msX k`-Iƒ A`n-hr-≤n-s∏-Sm≥ Hcp ymbhpw C√. PsØ Zpcp-]-tZ-jvSm-°-∑m-cn¬ n∂pw c£n-°p-Ibpw kZp- ]-tZiw ]Tn-∏n-°p-I-bp-amWv {]mtZ-inI k`-bpsS {]Ya Npa-X-e. {]mtbm-KnI ]cn-]m-e--Ønv {]am-W-߃ thsd-bp-≠v. ssZh-k` A`n-hr-≤n-s∏-s´-¶n¬ kwL-S--I-fpsS Bhiyw Ct√ C√.tNmZyw : bn{km-tb¬, cmPm-hns tNmZn-®Xv Ah-cpsS Bflob A[x-]-X--Øns‚ e£- W-am-bn-cpt∂m?DØcw : Xo¿®-bmbpw! ssZhw bn{km-tb-ens Xnc-s™-Sp-°p-tºmƒ ssZhoI `cW tXr-Xz-Øn-mbn (ymb{]-amWw A`y-kn-∏n-°p-hmpw PsØ Bcm-[--bn- tebv°v bn-°p-hm-p-am-bn) tamsi-tbbpw ]ptcm-ln-X-∑m-sc-bp-amWv ssZhw B°n h®-Xv. Hcp cmPm-hns A√, cmPm-hn-mWv ]ptcm-ln-X-∑m-sc-s°m-≠m- 24
 25. 25. h-iyw. ]ptcm-ln-X≥ ssZh-Ønpw P-Ønpw CS-bn-ep≈ ]me-am-Wv. F∂m¬ tbip-{In-kvXp-hns‚ c‡-Øm¬ hos≠-Sp-°-s∏´ ssZh-a-°sf mev {]mY-an- Im-[n-Im-c-Øn-tebv°v sIm≠p hcp-∂p. 1. ]p{XXzw 2. kz¿§ob ]ucXzw 3. ]utcm-lnXyw 4. {InkvXp-hn-tmSp IqsS hmgp∂ cmP-Xzw. Hcp amp-jnI `c- W-Øns‚ Bhiyw C√m-X-hÆw ssZhnI Btem-N--bv°p-th-≠n-bmWv Cu kwhn-[mw ssZhw ¬In-bn-cn-°p-∂-Xv.tNmZyw : ap-s°mcp tI{μo-IrX `cW tXrXzw Bh-iy-am-sW∂ tXm∂¬, ΩpsS Bflob A[x-]-X-sØ Nq≠n-°m-Wn-°p-∂p. At√?DØcw : Xo¿®-bmbpw! ImcWw ssZhw h®ncn°p∂ ]ptcm-ln-X-∑m-cn¬ n∂pw Pw hyXn-N-en-®Xp sIm≠p Xs∂, ymbm-[n-]-∑m-cpsS ImeØv ]ptcm-ln-X≥ Xcw In´p-t∂-SØp ]m¿°p-∂-Xnp t]mtI≠n h∂p. ]ptcm-ln-X-∑m¿°p ip{iqj C√m-sX. Ah¿ BSv tabv°mpw Irjn sNøp-hm-p-sams° t]mbn. adn®v Pw hN--{]-Imcw apt∂m´p h∂p Ign-bp-tºmƒ ]ptcm-ln-X-∑m¿ ip≤o-I-cn-°-s∏- ´-Xm-bn´v ssl-aym-hn-s‚bpw F{k-bp-sSbpw ]pkvXIßfn¬ ImWp-hm≥ km[n- - - - °pw. C°m-eØv k`-Iƒ DW¿Ø-s∏´p Ign-™m¬ Cu {]h¿Ø-I-sc√mw Fhn-tSbv°p aSßn hcWw? k`-Ifn-tebv°p aS-ßWsa-¶n¬ k`-Ifn¬ n∂p - - - - {]h¿Øn-°Ww. Aßs {]h¿Øn-®m¬ {]mtZ-inI k`-Iƒ DW-cpw. {]h¿Ø- - hpw {]h¿ØIcpw D≠m-hp-Ibpw C∂sØ k`-I-fnse Ap-k-c-W-t°Sv ]cn-l-cn-°m≥ CS-h-cn-Ibpw sNøpw.tNmZyw : As∏m. 15-˛se sbcp-i-te-an¬ IqSnb Iu¨kn¬ D]-tZ-i-]-c-amb Imcy-Øn¬ am{X-am-bn-cp-s∂∂p ]d-bmtam?DØcw : {InkvXp-hns‚ c‡-Øm-ep≈ c£ t]mcm. ]cn-t—-Z IqsS Bh-iy-am-sW∂v blq-Z-a-Xm-p-km-cn-Iƒ PsØ D]-tZ-in-®-t∏mƒ, As∏m-kvX-e-mb ]utemkv I¿i--ambn FXn¿°p-I-bpw, B Imcyw kw_-‘n®v At∏mƒ Xs∂ As∏m- kvX-enI {]am-W-tØm-Sp≈ _‘-Øn¬ Ah-cpsS Btem-N tIƒ°p-∂-Xnp th≠n-bmWv sbcp-i-te-an-tebv°v t]mb-Xv. AX-√msX as‰m-cm-h-iy-Øn-p-th≠n Hcp IqSn-h-c-hp-≠m-b-Xmbn ImWp-∂n-√. As∏m-kvX-e-mb bmt°m-_ns sIm∂-t∏mƒ k` NnX-dn-t∏m-b-X-√msX {]Xn-tj-[-tbm-K-ß-sfm∂pw S-Øn- bn-√. sImcn¥p k`bn¬ Xs∂ At-I¿ c‡-km-£n-bmbn acn-®n-´p-≠v. sImcn- ¥y-te-Jw 15-˛¬ acn-®-h¿ nanØw F∂ hm°v AXv kqNn-∏n-°p-∂p. Ahn- sS-sbm∂pw {]Xn-tj-[-tbmKw S-Øn-bn-√. AXp-sIm≠v k¿°m-cn-tmSv {]Xn- Iq-en-°p-∂-Xn-tm, {]Xn-tj-[n-°p-∂-Xntm hnizm-kn-I-fmb ap°v Ap-hm-Z- an-√.tNmZyw : ]oV-ta¬°p∂ ImeØpw nb-a-Ønp Iogvs∏-´n-cn-°Ww F∂t√?DØcw : Xo¿®-bm-bpw. Kh¨sa‚n-s-Xntc {]Xn-tj-[n-°p-Ibpw t]mcm-Sp-Ibpw sNøp- tºmƒ hN--Øn-s-Xn-cm-bn-´mWv mw t]mIp-∂-Xv. cmPy-Øp≈ nb-a-߃ Ap- k-cn-°m≥ mw _m≤y-ÿ-cm-Wv. k¿°m¿ kphn-tijw Adn-bn-t°≠ F∂p ]d-™m¬ AX-p-k-cn-°Ww F∂-√. Icw sImSp-t°-≠-hp Icw, `bw ImWn- t°-≠-hp `bw; CtX Imcyw Xs∂-bmWv 1 ]s{Xm.2:14-˛¬ t{ijvTm-[n-Im-c- ߃°v Iog-S-ßn-bn-cn-∏n≥ F∂p ]d-bp-∂-Xv. tZio-b-amb DØ-c-hm-ZnXzw mw n¿Δ-ln-t°-≠Xv Xs∂-bm-Wv. 25
 26. 26. ÿew k`-IfpsS kzmX{¥yw - Late Evg. Fw.-C. sNdn-bm≥ (IS-∏mSv: ssltd©v Ft°m) Hcp ÿew-k-`-bn¬ AwK-߃ F{X Npcp°w Bbn-cp-∂mepw AXv AXn¬ Xs∂Hcp ]q¿Æ-L-S-Ihpw k¿h-Im-eØpw k¿h-tZ-i-Øp-ap≈ k¿Δ-hn-izm-kn-Ifpw tN¿∂km¿h-{Xn-I-k-`-bpsS Hcp AwK-hp-am-Wv. I¿Ømhv nb-an-®m-°nb aq∏-∑m-tcmSpw ip{iq-j-I-∑m-tcmSpw IqsS Hmtcm ÿew-k-`bpw AXmXp ÿeØp kzX-{¥-ambn n¬°p∂ne-bmWv ]pXnb nb-a-Øn¬ mw ImWp-∂-Xv. GI-in-c-t msS _‘-s∏´ GI-i-cocwF∂ ne-bn¬ ho≠pw Pn® F√m hnizm-kn-Ifpw Aß-s-bp≈ hnizm-kn-I-sf-s°m≠pcq]o-Ir-X-amb ÿew k`-Ifpw XΩn¬ th¿]n-cn-∏m≥ Ign-bmØ Hcp Bflob sFIy-ap-≠v. AXv Xo¿®-bmbpw ]cn-]m-en-°-s∏-tS-≠-Xm-Wv. F∂m¬ hnhn[ {]mtZ-inI k`-IsfHcp `c-W-Øn¬ Iogn¬ kwL-Sn-∏n-°p-∂Xv shdpw amp-jn-I-am-Wv, ssZho-I-a-√. Hcp ÿew k`-bpsS ta¬ CXc ÿew k`-Itfm CX-c-ÿew k`-bnse aq∏-∑mtcmA[n-Imcw sNep-Øp∂ coXnbpw ]pXnb nb-a-Øn¬ mw ImWp-∂n-√. Hmtcm k`bpwAXmXp ÿeØv kzX{¥ambn nev°p-∂p. ico-c-Øn-ep≈ Hmtcm Ah-b-h-Øn-t‚bpwAtym-y-_‘w Ahbv°v inc- n-tm-Sp≈ _‘sØ B{i-bn-®n-cn-°p-∂p. AXp-t]mseF√m-h¿°pw {InkvXp-tb-ip-hn-tmSv tcn´p _‘w Ds≠-∂p-≈-XmWv hnizm-kn-Iƒ°pXΩnepw ÿew k`-Iƒ°p XΩn-ep-ap≈ _‘--Ønv Imc-Whpw ASn-ÿm--hpw. (F-s^. 2:15, 16, 1 sImcn. 12:12-˛14). ap-jy-n¿Ωn-X-amb CX-c-kw-L-S--I-sf√mw `n∂-Xbv°pwssZh-k-`-bn¬ Ipg-∏-߃ D≠m-Ip-∂-Xnpw apJm-¥-c-߃ BIpw. ico-c-Øn¬ ssIbvIm-ep-Iƒ am{Xw tN¿∂v a‰p≈ Ah-b-h-ß-fn¬ n∂p ]ncn™v Hcp {]tXyI kwL-S cq]o-I-cn-®m¬ ico-c-Øns‚ s]mXp-hy-h-ÿn-Xn°v AXv _m[-I-am-Ip-I-bnt√? Hcp cmPy-Øp≈ Hcp henb k`-bpsS sNdnb Hcp imJ-b√ Hcp ÿew k`-sb∂pmw a- n-em-°-Ww. AXn-m¬ mw Hcp ÿew k`-bn¬ tNcp-tºmƒ B ÿew k`-bpsS AwK-am-bn-Øo¿∂p F∂-√msX AXns‚ AXn¿Øn-Iƒ°v shfn-bn-ep≈ GtXmHcp {]tXyI k`m-hn-`m-K-tØmSp mw tN¿∂p F∂v A¿∞-an-√. Bky-bnse Ggp-k-`-Isf Ggp s]m≥ ne-hn-f-°p-I-tfmSp kmay-s∏-SpØn shfn-∏mSp ]pkvX-I-Øn¬ ]d-™n-cn-°p-∂p. (sh-fn. 1:19-˛20) Ah {]tXyIw {]tXy-I-amb Ggp hnf-°p-I-fm-Wv. ]pd-∏mSp]pkvX-I-Øn¬ ImWp-∂-Xp t]mse H‰ Hcp ne-hn-f-°ns‚ Ggp imJ-Iƒ A√. Bky-bnse Hcp k`-bpsS Ggp imJm k`-Iƒ A√m-bn-cp-∂p. Bky-bnse k`-Iƒ F∂m-W-Xns‚ A¿∞w. Ggp ne-hn-f-°p-Iƒ BsW-∂p-≈Xpw s]m∂n-m¬ D≠m-°-s∏-´-Xm-sW-∂p-≈-Xp-amWv Ggnv XΩn-ep≈ kmayhpw sFIy-hpw. nß-fpsS Xe-h≥ Bcv? slUvIzm¿t´gvkv FhnsS? Fs∂√mw Nne¿ tΩmSv tNmZn-°m-dp-≠v. Xs‚ ico-camb k`bv°v Xe-bmbn ssZhw kz]p-{Xs nb-an-®n-cn-°p-∂p. Fs^. -1:20 {InkvXp h√msX thsdmcp Xe-h≥ k`-bv°n-√. Ahn-Sp∂v Ir]m-k--Øn¬ Ccp-∂-cp-fp∂ kz¿§-amWv ΩpsS Xe-ÿm-w. ]e ÿew k`-Isf nb-{¥n-°p∂ Hcp A≤y-£tm Hcp tI{μ-k-`-tbm, IΩ-‰ntbm {]Xn-n[n ktΩ-f--ßtfm {]Xn-]p-cpj tbmK-ßtfmH∂pw Xncp-sh-gp-Øn-en-√. Hcp ÿew-k-`-bnse ip{iq-j-Iv as‰mcp k`-bn-te°v ÿewam‰w sImSp-°p-∂-Xv, Hcp k`m-≤y-£tm Hcp P-d¬°-Ω-‰ntbm a‰p ÿew k`-I-fn-te°p{]kvXpX ÿew k`-Isf nb-{¥n-°p∂ IØp-Itfm Iev]--Itfm Ab-bv°p-∂Xv apX-emb F√m Imcy-ßfpw shdpw PUn-I-ß-fmb `c-W-k-{º-Zm-b-ß-fm-Wv. ]pXnb nb-a-Øn¬ssZh-k-`bv°v ssZhw Ap-h-Zn-®n-´p≈ coXn-b-√. amp-jnI kwL-S--Iƒ°pw ap-jy≥kzoI-cn-°p∂ coXn-bm-Wv. 26
 27. 27. "N¿®v Vs "Akw_vfn Evg.s¬k¨ tXma-kv, apss_ tIc-f-Ønse {_Z-d¨ kaq-l-Øn¬ ASp-Ø-bnsS S-am-Sp∂ kw`h hnIm-k-߃]cn-tim-[n-®m¬ k` F∂ hnj-b-tØm-S-p-_-‘n-®p≈ ASn-ÿm D]-tZ-i-ß-fn¬ sX‰n-[m-c-W-Iƒ hy‡-am-Ipw. A‘-Im-c-]q¿Æ-amb AtIw q‰m-≠p-Iƒ°p-ti-jw, GXm≠v 180 h¿j-߃°papºv hen-b-h-mb ssZhw AtIw k`m kXy-߃ ΩpsS ]nXm-°-∑m¿°p shfn-s∏-Sp-Øn-s°m-Sp-Øp. XXv^-e-ambn Ah¿ hy¿∞-amb k`m ]nXr-]m-c-º-cy-ßsf hn´v XncphN{]-Imcw, ]pXnb nbaw Ap-im-kn-°p∂ amXr-Ibn-ep≈ IqSn-hchp-Iƒ Bcw-`n-®p.- - - - - - -CØ-c-Øn-ep≈ IqSn hc-hp-Iƒ Hcn-°epw Hcp kap-Zm-b-ambn amd-cpXv F∂v Ah¿B{K-ln-°p-Ibpw k`-bpsS Xe-bmbn k`m-Im-¥-mb I¿Øm-hns am{Xw Ah¿ Dƒs°m-≈p-Ibpw sNbvXp. CØ-c-Øn-ep≈ kzX{¥ {]mtZ-inIk`-I-sf-bmWv "Akw-ªn-IƒF∂-dn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv. Ah-cn¬ temIw Z¿in® kmtlm-Z-cy-_-‘-Øm¬, temIw Ahsc"{_Z-d¨ F∂v hnfn-®p. n¿Ω-e-amb Cu D]-tZ-i-ß-fm¬ AtI lrZ-b-߃ BI¿jn-°-s∏-Sp-I-bpw, hnizm-k-Øn-p-th≠n th¿s∏-Sp-Ibpw sNbvXp. temI-saßpw At-Im-bncw {]mtZ-inI kzX-{¥-k-`-Iƒ Cu hnizm-k-t{]-£nX hoc-∑m-cm¬ ÿm]n-X-am-hp-IbpwsNbvXp.Imen-I-amb am‰-߃ Ime-Øns‚ IpsØm-gp-°n¬ AI-s∏´p t]mb Cu Xe-ap-d-bn¬ Nne "tXm-°-∑m¿n¿Ω-e-amb D]-tZ-i-߃°p am‰w hcp-Øp-hm-mbn I®-sI´n CdßnØncn-®n-cn-°p-∂p.AØc-Øn-temcp ktΩ-fw Ign™ h¿jw Ipº-m´v S-°p-Ibpw "]pXnb nba k`mkXy-ßsf kvtln-°p∂ AtI lrZ-b-ßsf apdn-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNbvXp. `mc-X-Øn-te-tbm, tIc-f-Øn-tetbm nb-a-߃ Hcn-°epw hnizm-kn-Iƒ°p FXn-c-√.Bcm-[-m kzmX-{¥y-tam, ÿew k`-bpsS Iogvhg-°-ß-sftbm Hcn-°epw ΩpsS `cWtXr-Xz-߃ am‰w hcp-Øp-hm-mbn kzm[ow sNep-Øn-bn-´n-√. F∂m¬ GtXm Hcp ÿewk`-sb-°p-dn®v GtXm Hcp "a{¥n S-Ønb ]cm-a¿i-Øns‚ ASn-ÿm--Øn¬ ta¬∏-d™"tXm-°-∑m¿ H∂n-®p-IqSn "{_Z-d¨ N¿®v F∂ Xocp-amw ASn-t®¬∏n-°p-I-bp-amWvsNbvX-Xv. Cu Xocp-am--߃ ΩpsS a≤y-Øn¬ AtIw tNmZy-߃ Db¿Øp-∂p. hnip≤ Xncp-sh-gpØv Ap-im-kn-°p∂ ÿew k`m kzmX{¥yw ΩpsS ASn-ÿmD]-tZ-i-ambn mw hniz-kn-°p-tºmƒ Fß-s-bm-Wv. Hcp Iq´w "tXm-°-∑m¿ a‰p k`-Iƒ°p-th≠n Xocp-am--sa-Sp-°p-∂-Xv. Hcp GIo-IrX A[n-ImctI{μtam ÿmtam A√F∂v Ah¿ {]Xy- £ - a mbn Ah- I m- i - s ∏- S p- ∂ p- s h- ¶ nepw ^ew H∂p Xs∂- b m- W v . 27
 28. 28. {]mtZ-inI k`-Ifp-sS-ta¬ Cßs kzm[o-ap-≈h¿ Xß-fpsS Xocp-am-߃ ASn-t®¬∏n- - - - -°p-∂p. XZzmcm Cu k`-I-fnse CS-b-∑mcpw kphn-ti-j-I-∑mcpw ne-n¬∏n-mbn CutXr-Xz-Ønv Iogvs∏-Sp-∂p. c≠m-a-Xm-bn, hyXy-ÿ-amb t]cp-Iƒ kzoI-cn-®n-cn-°p∂ {]mtZ-inI kzX{¥ k`-Iƒ°vFßs Hcp t]cp thW-sa∂v Ch¿°v iTn-°m-mhpw? temI-saßpw D≈ {_Zvd¨IqSn hc-hp-Iƒ "tKmkv]¬ lmƒ, "ao‰nwßvdqw, "KpUvyqkv sks‚¿, "ss__nƒ Nm∏¬,"A w_vfn apX-emb t]cp-I-fn-emWv Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv. aq∂m-a-Xm-bn, Fßs Hcp kp{]-`m-X-Øn¬ ΩpsS bw mw am‰n {]Jym-]n-°p-hm≥Ignbpw? At∏mƒ C{Xbpw Imew mw D]-tZ-in-∏n-°p-Ibpw ]Tn-∏n-°bpw sNbvX-sXms°sX‰m-bn-cpt∂m? k`-sbmcp sI´n-S-a-s√-∂pw, ap-jy-n¿Ωn-X-amb N´-°q-Sp-Iƒ Cs√∂pw]Tn-∏n-®-h-cmb mw F¥p-sIm≠v C∂v "A w_vfn lmfpw, "ao‰nwßv dqapw, "N¿®mWv AXn¬ e÷n-t°-≠-Xn-s√∂p ]d™v Zpcp-]-tZiw ]S¿Øp∂p? Fs¥mcp hntcm-[m-`mkw?{_Zvd¨ hnVnØw C∏-d™ Imcy-ß-fpsS ASn-ÿm--Øn¬ "A w_vfn bpw "N¿®pw F¥m-sW∂v Npcp-°-ambn ap°v ]cn-tim-[n-°mw. BZna {_Zvd¨ ]nXm-°-∑m¿ Hcp henb hnVn-Ø-amWvIm´n Iq´n-bn-cn-°p-∂Xv F∂v Nne hnizm-kn-I-sf-¶nepw Nn¥n-°p-∂p-≠m-hmw. "N¿®v F∂k¿Δ-km-[m-c-W-amb hm°n-p-]-Icw "A w_vfn F∂Xv kzoI-cn-®-XmWv B a≠-ØcwF∂mWv C°q-´¿ hmZn-°p-∂-Xv. F¥p-sIm-≠mWv BZna {_Zvd¨ D]-tZ-jvSm-°ƒ k`-Iƒ°v "A w_vfn F∂ hm°vkzoI-cn-®Xv? AsXmcp sX‰m-bn-cpt∂m? Hcn-°-ep-a-√. hyXy-ÿ-amb ]mc-º-cy-ß-fn¬ n∂pwth¿s∏´ Ah¿ Xncp-h-N kXy-߃°p {]m[myw sImSpØv PohnX km£yw Db¿Øn-∏n-Sn-®p. AXmWv Ah¿ ]Tn-∏n-®-Xv."F¢oknb F∂m¬ F¥v? k` F∂ hm°ns‚ aqe ]Zw {Ko°n¬ "F¢o-knb F∂mWv AXns‚ A¿∞w"hnfn®p th¿Xn-cn-°-s∏-´-h¿ F∂m-Wv. AsXmcp Iq´-ambn km[m-cW D]-tbm-Kn®p h∂n-cp-∂p. {]tXy-In®pw kz¥-`-h--ß-fn¬ n∂pw ]c-ky-amb Hcp s]mXp-ÿ-e-tØ°p IqSnhcp∂ ]uc-∑m-cpsS Hcp Iq´w. sk]v‰-sP‚v ]g-b-n-ba {Ko°v `mjm-¥-c-Øn¬ bn{km-tb¬ P-Øns‚ IqSn hc-hp-Isf "F¢o-knb F∂ hm°n-m¬ ]cn-`m-j-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p.ymbm 21:8 ""....-Kn-se-bm-Znse bmt_-in¬ n∂pw Bcpw ]mf-b-Øn¬ k`°p h∂n-´n√F∂p I≠p.1 Zn 29:1 "".....-]ns∂ ZmhoZv cmPmhv k¿Δ-k-`-tbmSpw ]d-™-Xp..... 28
 29. 29. Cu c≠v hmIy-ßfpw Cw•ojv `mjm-¥-c-amb KJV Inwßv sPbnwkv th¿j≥ "F¢o-knbF∂ hm°nv ‘Assembly’ "A w_vfn F∂mWv X¿÷na sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. ]pXnb nb-a-Øn¬ qdn¬ ]cw Xncp-h-N--`m-K-߃ KJV Cw•o-jn¬ X¿÷na sNbvXn-cn-°p-∂-Xn¬ aqs∂ÆØn¬ am{XamWv icn-bmb ‘Assembly’ F∂ ]Zw D]-tbm-Kn-®n-´p-≈-Xv. CXns‚ ]n∂n¬ sPbnwkv cmPm-hns‚ kz¥-amb Xm¬∏cyw D≠m-bn-cp-∂-Xmbpw‘Ecclesia’ - ‘Church’ Bbn `mjm-¥cw sNø-W-sa∂v Xm≥ njvI¿jn-®n-cp-∂-Xmbn Ncn{Xwkm£y-s∏-Sp-Øp-∂p. ta¬∏-d™ aq∂v hmIy-`m-K-߃ Ch-sb-√m-amWv1. Acts 19:32 “The assembly was confused, and most of them did not know why they had come together.2. Acts 19:39 “But if you have any other inquire to make, it shall be determined in the lawful assembly”.3. Acts 19;41 “And when he had said these things, he dismissed the assembly”.`mjm¥c-Ønse ]nghv tscsØ mw I≠-Xp-t]mse, a‰p ]pXnb nba hmIy-`m-K-ß-fn¬ {Ko°p-hm-°mb"F¢o-knb, "N¿®v F∂v `mjm-¥cw sNbvXn-cn-°p-∂p. DZm-l-cWw Acts 7:38. “...that wasin the church in the wildernesses”. ]g-b-n-b-a-Øn¬ Hcp "N¿®v D≠m-bn-cp-∂n√ F∂Xvap°v F√m-h¿°pw t_m≤y-amb H∂m-W-t√m. Ah¿ ]-g-b-n-ba bn{km-tb¬, ssZh-Øm¬ hnfn®p th¿Xn-cn-°-s∏-´Xpw ssZh-Øns‚ kz¥-P--hp-am-bn-cp-∂p. Cw•ojv `mjm-¥-c-amb NKJV. bn{km-tb¬ P-Øns‚ Iq´sØ "N¿®v F∂pw, NIV "A w_vfn F∂pwX¿÷na sNbvXn-cn-°p-∂p. Aß-s-bm-sW-¶n¬ F¥p-sIm≠v Cw•ojv `mjm-¥-c-߃AV, KJV "F¢o-knb F∂ hm°ns "N¿®v Bbn sX‰mbn X¿÷na sNbvXn-cn-°p∂pF∂v tm°mw. I¿Ør-k∂n-[n-bn¬ hn{i-an-°p∂ tUm.-kn.-hn. t__n C{]-Imcw Fgp-Xp-∂p. -"Cw•ojv `mjm-¥cw S-Øn-bn-cp∂ hy‡n-Iƒ°v "N¿®v F∂ hm°v am{Xw D]-tbm-Kn-°-W-sa∂v sPbnwkv cmPmhv hy‡-amb I¬] sImSp-Øn-cp-∂p. [Basic Bible Doctrine-Page 152] Hamilton Smith C{]-Imcw ]d-bp-∂p. “In Tyndale’s translation of the NewTestament, the basis of the Authorised Version, the Greek word is rightly translated by thework ‘Congregation’, but in our authorized version of 1611, King James for political reason,insisted that the ecclesiastical word ‘church’ should be used, and the revised version hasunfortunately retained the word. In the New Translation by the late J.N. Darby, the world‘assembly’ is used, and beyond question that is the simple and proper translation.”(The Assembly Page 2) Xm≥ ]d-bp-∂Xv Tyndale `mjm-¥cw "F¢o-knb F∂ hm°ns‘Congregation’ (k- ` , ktΩ- f - w) F∂v `mjm- ¥ cw sNbv X - t ∏mƒ F.- U n. 1611¬ 29
 30. 30. Inwßv sPbnwkv (cm-Pm-hv) ‘Church’ F∂ hm°v D]-tbm-Kn-°p-hm≥ I¬]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. XpS¿∂p h∂ `mjm-¥-c-߃ Cu sX‰v Xncp-Øn-bn-s√-¶n-epw, I¿Ør-k-∂n-[n-bn¬hn{i-an-°p∂ sP.-F≥. Um¿_n (Brethren Xe-apdbnse BZy-]n-Xm-°-∑m¿ Hcmƒ) Cuhm°ns hfsc hy‡-ambpw IrXy-ambn A wªn F∂v `mjm-¥cw sNbvXn-cn-°p-∂p.""Ipdn-bm-t°m-kv , ""F¢o-knb XΩn-ep≈ hyXymkw F¥v? CXn-s‚-sbms° ASn-ÿm--Øn¬ "N¿®v F∂ hm°v Hcp √ hm°√ F∂v mwA¿∞-am-°p-∂n-√. {Ko°v `mj-bn¬ "N¿®v F∂ hm°ns‚ aqe-]Zw "Ipdn-bm-t°mkv F∂m-Wv. AXns‚ A¿∞w "I¿Øm-hn-t‚Xv F∂m-Wv. F∂m¬ aØmbn 16:18¬ I¿Ømhv]d-™Xv ""Rm≥ Fs‚ F¢o-knb ]Wnbpw F∂m-Wv. [I will build my ‘ekklesia’] Hcp{]tXyI P-hn-`mKw tKm{X-Ønepw `mj-bnepw hwi-Ønepw PmXn-bn¬ n∂pw hnfn®pth¿Xn-cn-°-s∏Spw F∂m-bn-cp-∂p. At∏m. 15:14¬ ]d-bp-∂-Xp-t]mse "ssZhw Xs‚ ma-Øn-mbn PmXn-I-fn¬ n∂pw Hcp PsØ FSp-Øp-sImƒhm≥... C∂v ""N¿®v F∂v ]d-bp-tºmƒ a- n-em-°p∂ Hcp coXn-bn-e-√m-bn-cp∂p A∂sØ Pw bmt°m-_ns‚ Cuhm°p-Isf Dƒs°m-≠n-cp-∂Xv F∂Xv sIm≠v Xs∂ CXnse A¿∞-hy-Xym-k-߃ a- n-em-Ip-a-t√m. sUmWmƒUv F¬. tm¿_n Fgp-Xp-∂Xv tbip-{InkvXp Ime-L-´-am-b-t∏m-tg°pw"F¢o-knb F∂ hm°ns‚ A¿∞w ]ptcm-K-a Nn¥m-K-Xn-I-fpsS temI-Ønv a- n-em-bn-cp-∂p. “By the time of Christ the term ‘ekklesia’ was well known throughout the civilisedworld. To the gentile, it was the city assembled; to the Jew it was the gathering of God’speople in a public assembly”. F∂p-]-d-™m¬sblq-Zs kw_-‘n-®n-S-tØmfw ssZh-P--Øns‚ IqSn-h-c-sh-∂pw, bh-s kw_-‘n-®n-S-tØmfw ]´-W-Øn¬ hnfn®p tN¿°-s∏´ Hcp Iq´w F∂pw "F¢o-knb F∂ hm°n-m¬ A¿∞-am-°p-∂p.‘Church’ F∂ hm°n-s-°p-dn®v Xm≥ Fgp-Xp-∂Xv King James m¬ Df-hm-bXpw hfscn¿`m-Ky-I-c-amb Hcp {InkvXob ]Z {]tbmKw F∂p-am-Wv. “It is a most unfortunate ren-dering which has become an inescapable part of English christian vocabulary because of itsuse in the King James Version”. [The New Testament Chuch Organization-Page 22, 23].Adolph Deissmann Cßs ]d-bp∂p The first scattered congregations of Greek SpeakingChristians up and down the Roman Empire Spoke of themselves as a “[convened]assembly’”; at first each single congregation was so called, and afterwards the whole body ofchristians everywhere was spoke of collecterly as the [convened] assembly. That is the mostliteral translation of the Greek word ‘Ekklesia’. This self bestowed name rested on thecertain conviction that God has separated from the world His “saints” in Christ, and had 30
 31. 31. “called” or “convened” them to an assembly which was “God’s assembly”, “God’s muster”,because God was the convener (Light from ancient east-Page 112).F∂v ]d-™m¬, NnX-d-s∏´v t]mb {InkvXob {Ko°v hnizm-kn-Iƒ Xß-sf-Øs∂""Akwªn F∂v hnfn-®n-cp-∂p. BZy-sams° `c-W-Øn-ep≈ Hcp k`sb A wªn F∂vhnfn-®p-sh-¶nepw ]n∂oSv samØ-ambpw hnfn-°-s∏-´p. ssZhw am{Xw mY-m-bn-cn-°p∂CØ-c-Øn-ep≈ Iq´-߃ F¥p-sIm-≠pw ""A wªn F∂mWv Adn-b-s∏-tS-≠-Xv. ImcWwAh¿ ssZh-Øm¬ am{Xw hnfn®p th¿Xn-cn-°s∏-´hcm-Wv, ssZh-Øns‚ Iq´-am-Wv. - - -]p¿Po-hw sIm≠ kXy-߃ ˛ a¿Ω-߃]sØm≥]Xmw q‰m-≠ns‚ Bcw-`-Øn¬ ssZhw Fgp-t∂¬]n® {_Zvd¨˛hn-izmk hoc-∑m-cn¬ IqSn temI-Ønp t_m[y-am-°nb AtIw a¿Ω-ß-fn-sem-∂m-bn-cp∂p IqSn hc-hp-Iƒ°v ma-I-cWw sNbvX sX‰np AdpXn hcp-Øn-s°m≠v "N¿®np ]Icw "A wªnF∂p hnfn-°p-hm-p≈ ]g-b-sX-¶nepw ]pXn-b-Xmb {]tbm-Kw. B hm°p-Iƒ XΩn-ep≈A¿∞-hy-Xymkw Ah¿°p ∂mbn t_m[y-am-bn-cp-∂p. Xncp-h-N-m-Sn-ÿm--Øn¬ k`-sb∂p ]d-bp-∂Xv Hcp sI´n-S-a-s√-∂pw, Hcp kwL-S--b-s√-∂pw, amp-jnI nb-am-h-en-Ifpw N´-°q-´p-I-fp-as√∂pw a- n-em-°nb Ah¿ I¿Øm-hns‚ kphn-ti-j-Øns‚ i‡n-bm¬ c£n-°-s∏-´-h¿ IqSn hcp∂ Hcp Iq´-amWv (F-¢o-knb As√-¶n¬ A w-ªn) F∂vFh¿ Xß-fpsS Pohn-X-Øn¬ IqSn ImWn®p X∂p. At∏m. 11:22, 14:27...({_-Zvd¨ D]-tZ-jvSm-°-∑m¿ am{X-a√ AtIw thZ-]-Tn-Xm-°fpw Cu kXyw a- n-em-°n-bn-cp∂p H.G. Mackey bpsS hm°p-IƒsIm≠v Rm≥ Cu `mKw Ah-km-n-∏n-°s´, “Tak-ing into consideration the modern connotation of the word “Church” as previouslydiscussed, it would seem that “assembly” is the preferable translation of ekklesia,as more nearly approximating the meaning of that Greek word, when referring tothe gathering together of believers in christ” (Assembly distinctives Page 10)A¿∞m¬, “Church” ""N¿®v F∂v hm°p-sIm≠v C°m-eØv F¥v Dt±-in-°p∂p F∂v]cn-tim-[n-®m¬ F¥p-sIm-≠pw “ekklesia” ""F¢o-knb F∂ hm°nv tbmPn® X¿÷na""A wªn F∂p Xs∂-bmWv ˛ hos≠-Sp-°-s∏-´-h-cpsS Hcp Iq´w. Ign™ qdn¬ ]cwh¿j-߃ “Assembly” ""A wªn F∂ t]cn¬, AXns‚ bYm¿∞ A¿∞w DƒsIm≠mw F¥nv ΩpsS I¿Ømhv Acp-fn-s®-ømØ as‰mcp t]cnp hgn amdn sImSp-°-Ww?GsX-¶nepw Xc-Øn-ep≈ Hcp kmaq-lnI AwKo-Im-c-Øn-p-th≠n ΩpsS ASn-ÿm--]-c-amb D]-tZ-i-߃ ]Wbw sh®v temI-Øns‚ apºmsI as‰mcp kap-Zm-b-ambn mwamtd-Wtam? ΩpsS ]nXm-°-∑m¿ C´ AXn-cp-Iƒ mw t`Zn-t°-W-tam? CXv tIhew Adn-hn-√mbvabmtWm AtXm kXyw Adn-™n´pw AXp ad-®p-h-®p-sIm≠v sX‰n-t√°p t]mIp-hm-p≈ Hcp DZyatam? F{_m. 6:4˛6; 10:26, 27; 2 ]t{Xm. 2:20-˛22. mw F¥p hniz-kn-°p∂p? F¥v ]Tn-∏n-°p∂p? AXn-ep≈ aqey-sa¥v? F∂o Imcy-߃ ssZhw ap°vt_m≤y-am°n Xc-s´. http://gracepeace.net/life/church3.htm (Hcp kzX{¥ hnh¿Øw) 31
 32. 32. KNOW THE FACTS…The events that led for brethren in the Angamaly town assembly to file a casewere due to various troubles from those visitors at the Bar coupled by repulsionsfrom the bar authorities after multiple requests. The Communist Govt. of Keraladuring those days licensed this Bar based on the fact that brethren assemblieswere not to be identified as Christian Churches. This order took shape when thelaw of the land forbids a Bar in the proximity (80m) of a place of worship (courtruling to be attached). There were lot confusions around the Angamaly TownBrethren Assembly – bar case. Very soon the Angamaly issue was taken up tothe state level by some ‘believers’ with television Channel like Surya TV exclusive,responses from brethren convenor, ‘Brethren SABHA’ treasurer, the head officebeing at Kumbanad, 1200 assemblies, 400,000 members,Rßfv {]Xn-I-cn°pw.. we will retaliate in the next upcoming panchayat election… there goes thelist!!![details of website videos can be made available on request, some of them arebelow]SAMPLE VIDEOS can be found at the below internet address:http://www.youtube.com/watch?v=KPYYu1VPzFQ&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=i99Mj2iyxdA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=8fTJcM7Sp9I&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=0ejWymi8lI4&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=O3QpPLCKRTw&feature=relatedSeveral Meetings were called at Kumbanad, Tiruvalla, as a mark of protest andfinally a ‘state’ level meeting was summoned at Kumbanad on October 8, 2010by ‘ad-hoc’ committee in spite of disjoint expressed by many brothers even atthe meeting that represented the ‘centre’s’ formulated by BCCC – adhoccommittee. The Media Chief of BCCC published the edited videos of the October8, 2010 meeting and never responded when many brothers asked to publishthe full video on the threads that announced these postings. You may find thateven in these edited videos you can notice some of the brothers openly opposingthis organizational move. How can BCCF publish that it was unanimously agreedto move forward with an organization when there was disagreement as seen inthe internet links below:-Part 8 [http://www.youtube.com/watch?v=2d3LLPMhZCw] - At the 5:59th minuteof this video, Br. M A Joy, Thrissur expressed the doubt that a legal set up whichwill have unforeseen deviations in the future.Part 9 [http://www.youtube.com/watch?v=w7czjl2L7Lg] - At the 1:51st minute ofthis video, Br. V K Mathew, Mannarathara clearly mentions the danger of the 32
 33. 33. committees among brethren now even though he wish to be a part of the advisorycommittee, need be.Part 10 [http://www.youtube.com/watch?v=9-37B7f5RSQ] - At the 1:10th minuteof this video, Br. Sabu Mathew from Idukki is presenting Idukki’s responseagainst a committee - If that was the reponse of ‘Idukki centre’ - How did Evg. V.M. Paul become the new representative when BCCF was formed - a fraud play?Part 10 [http://www.youtube.com/watch?v=9-37B7f5RSQ] - At the 2:08th minuteof this video, Br. George Mathew, Calicut points out the fallacy of ‘Church’ asmentioned here and at the 3:25th minute, he also adds the danger of yet anothera Committee - another response from assemblies at Kozhikode; Interesting tonote that George Mathew is not there in BCCF committee and M A Thomas is thenew name - What was the fraud play here?Part 10 [http://www.youtube.com/watch?v=9-37B7f5RSQ] - At the 4:25th minuteof this video, Br. Kunju Thomas from Adoor points out that Adoor assemblieswould not like yet another group with units from Kasargod to Parasaala; Andlater Thomas K. Thomas who represent Adoor centre in BCCF, adhering to theresponse of Adoor Assemblies?Part 11 [http://www.youtube.com/watch?v=oIrUXQlP0Rw] - At the 0:10th minuteof this video, Evg. George Peter, Chittoor expresses the danger of a so-calledcommittee to deal with issues among the Brethren.Part 11 [http://www.youtube.com/watch?v=oIrUXQlP0Rw]- At the 1:50th minuteof this video Br. K. M. George from Kumbanad (Paramel Assembly) explainsthe concern among Assemblies in and around Kumbanad on a new Committee;His response is edited in this video. The next BCCF meeting had a different setof representatives for Kumbanad including the secretary, what a guile?Part 11 [http://www.youtube.com/watch?v=oIrUXQlP0Rw]- At the 7:42nd minuteof this video, Br. K V Thomas speaking on behalf of Karukachal/MallappallyAssemblies speaks that they are not in favour of a committee.Part 11 [http://www.youtube.com/watch?v=oIrUXQlP0Rw]- At the 9:17th minuteof this video, Br. Mathai Varghese speaking on behalf of 60+ TrivandrumAssemblies speaks that they are not in favour of a committee.Part 13 [http://www.youtube.com/watch?v=KiGharH4Y0w] - At the 0:09th minuteof this video, Br. C C John Kollam is exposing the disagreement of assembliesin and around Kollam in formation of a Committee.Part 14 [http://www.youtube.com/watch?v=Ql2AYoLoYTE] - At the 4:58th minuteof this video, Convenor of AD-Hoc Committee claims that assemblies are infavour and those aginast and the new Samithi is to be required. On what basis? 33
 34. 34. All the ones that responded against as well as all those who were absent forthis meeting are FOOLS? Why was it made as a mockery on them? This is foulplay that can be seen only in politics and third rate groupisms in the world.These are very few ones that are identified in the reported videos. If BCCF and itsmedia chief will publish the full part of this meeting on October 8th, we will finda lot more manipulations in the October 8th meeting itself that led to the formationof BCCF... Now isn’t it a truth that Kerala brethren assemblies and believers arebetrayed by an organization and certain human ideologies?A facebook report by the media chief of the so called committee on the abovemeeting was published [details of scanned copy of the report, and videos canbe made available on request]“Close to 1200 Brothers form Brethren Churches in Kerala (India) prayerfullycame together today, the 8th October 2010 at Kumbanad (Kerala) to discuss thelegal problems that Brethren Churches have been facing lately. The meetingstarted with Dr. OM Samuel as the Chairman. Several senior brothers, churchleaders, and Bible teachers were present on the stage with him. The meetingstarted with a presentation of what it is and what it is not. The problems faced bythe church at Angamally, the arrest of brothers in several places in Kerala duringwitnessing, and similar problems were presented. The brothers discussed theproblems in 26 groups and the majority was of the opinion that a collective workneeds to be done. It was also felt that the assemblies need to get more informationabout all the legal formalities that the government now expects them to fulfillunder the changed laws.”The meeting is claimed to be a when assemblies all over kerala decided toselect a committee and ‘legal experts’ for BRETHREN CHURCHES.These are the frequently asked questions in the event of this incident andformation of an organization BCCF which ultimately led to the official ‘magazine’of brethren CHURCHES – ‘Indian Brethren’. Any believer in Christ would havethese queries echoing in their mind. We had posted these queries and wereanswered by some of our brothers.1. Do we need an organization to represent the ‘CHURCH’ to the Government? A ‘Church’ or any group of people can be represented by it’s authorised representative(s) to any authority in power of the Govt. If the representative of the Church is an Organisation, the same can represent the Church with a legal letter of authority from the Church. 34
 35. 35. 2. Is there a law in India that Church representatives from different areas should for a ‘Fellowship’ and present themselves to the Govt. to get protection? Or even a confederation of individual assemblies? Is there a law in India or any states that acknowledges to this effect? Please provide more insight.The Churches in India are broadly divided as Episcopal and Non-Episcopalchurches. An Episcopal church will be having a human head ( Bishop, ArchBishop etc.) and hierarchical heads under that supreme leader and possess ahead quarters. The word of the supreme leader will be binding on all themembers of the Church.Non Episcopal churches on the other hand do not have a hierarchy of Bishopsand one supreme leader in that designation. But the majority of them, like manyof the Pentecostal churches, have elected heads for their churches. They maybe known as President, Chairman, Chief Pastor etc. Elections are held and themandate given by the believers are final. However, for selection of the Chief,different non-episcopal churches use different methods.Unlike the above two categories of churches, all the other local non-denominational churches (like brethren assemblies) are independent entities.However, there is no distinction between all these categories of Churches asthere exist no law which constrains any worship places including ChristianChurches to register before any authority of the Govt. As a matter of fact, it may besurprising to know that no church in the land of Kerala could register as aChurch because there is no Act which provides that kind of Registration. Howeverthe majority of mainline Churches as well as some other ‘churches’ haveregistered as a Charitable and Religious Trust as per the aims and objectivesof the Church.Hence it may be clear that no registration is needed for gathering as localassemblies in their respective areas in Kerala. However, if a Confederation orFellowship of all the Brethren Assemblies( local churches ) has to be formedand to be registered as a Trust, we may have to traverse through the samepath of the Episcopal Churches who have already registered as Trusts.To sum up, if the ‘denomination’ ‘Brethren Church’ ( if it is the totality of allBrethren Assemblies in Kerala ) has to register as a charitable religious Trust,either it has to become ‘episcopal’ in its status or ordain( select ) a leader ineach of its Assemblies by a designation ( say Pastor or Elder ) and then elect thechief leader for all the brethren Assemblies in Kerala by a designation ( sayPresident or Bishop ) and decide about a Headquarters ( Registered Office )for this Church. These factors are essential for Registration. 35

×