Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jeevavachanam nov14

484 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jeevavachanam nov14

  1. 1. 14 hw_¿ 2010 ]pkvXIw 18 e°w 21 hne 2.00 C≥Uy≥ {_Zd¨ s^temjn∏v Pq¨ 29 apX¬ `nembv: Pm¿J-finse 50 k`- I-fn¬ n∂pw 800¬ A[nIw hn-izm-kn-Ifpw 45 kphn-ti-j-I- cpw tN¿∂p≈ IpSpw-_-kw-Kaw Sm‰m K-dn¬h®v S-Ø-s∏-´p. tIm¨{^≥kn¬ ]s¶-Sp-Ø-Xn- ¬ A[n-Ihpw kwÿm--sØ BZn-hmkn hn`m-K-ß-fn¬ n∂p hnizm-k-Øn-te°p h∂ IpSpw- _-ß-fm-bn-cp-∂p. I¿Ør-Zm-k- ∑m-cmb tImin-amXyp (apw- ss_), tPm¿÷v amXyp (apw- Pm¿Jfiv ^manen tIm¨{^≥kv ]mävm: kwØm-s¯ {_Z- d¬ k`m hizm-kn-I-fpsS tIm- ¬{^³kv HIvtSm-_À 14-v Bcw-`n¨v 17v kawKfw k-am-- ]n-¨p. hfsc Ap-{K-l-{]-Z-am- bn-cp¶ Cu kt½-f--¯n- 'Discipleship' F∂ hn-j-bw Bkv]-Z-am°n ktlm. hdp-Ko- kv tPm¨, Xncp-h--¥-]pcw {]- kw-Kn-®p. _olm-dnse hnhn[ `mK- ß--fn¬ n∂pw hnizm-kn-Ifpw kphn-ti-j-Icpw tIm¨-{^- ≥kn¬ DS-ofw ]s¶-Sp-Øp. _olm¿ {_Z-d-¨ tIm¨{^≥kv ss_), jmep ‰n. ssm≥ (`n- em-bv). Nmƒkv tPm¨ (dm-∂n) Xp-S-ßn-b-h¿ tXrXzw ¬-In. `nembv F_-t-k¿ knw-tK-gvkv Km-ip-{iqj n¿∆-ln-®p. ASpØ h¿jsØ tIm¨- {^≥kpw Sm‰m K-dn¬ Xs∂ S-Ø-s∏-Spw. Sm‰m K-dn¬ ss__nƒ kvIqƒ, tagvkn tlmw Ch-sb√mw `wKn-bmbn S-Ø-s∏-Sp∂p F∂v kphn. ]n.-Fw. kvIdnbm Adn-bn-®p. yqtbm¿°v: Hlmtbm tIm¨- {^≥kv F∂ A]c-ma-Øn-¬ Adnbs∏Sp∂ C≥-Uy≥ {_Z- d¨ s^temjn∏v Pq¨ 29- apX¬ Pqsse 3 hsc S-°pw. C-≥Unbmm sh-…n-b≥ bq- Wnthgvkn‰n Iymº-kn¬ -S- °p∂ tIm¨{^≥-knv hn-]p- eamb Hcp°ßƒ XpSßn. 34˛mw XhWbmWv Atacn-°- ≥, C≥Uy≥ {_Zd¨ hnizm- kn-IfpsS G-‰hpw henb H- ØptNcenv km--£nbm-Ip-∂- Xv. "ssZh-Øn-s‚ hNw" F- ∂-- -XmWv apJy Nn¥mhnj-bw. {_Z. ssa°v BUvhpUv ap-Jy -{]`m-j-I-m-bn-cn-°pw.- bp-h- --- -----P- --߃°pth≠n {_Z. Ão-hv ss{]kv ¢m p-Iƒ bn°pw.- - tIm¨{^≥knp Cu h-¿jw IqSp-X¬ t]¿ ]s¶-Sp-°p--sa∂v {]Xo-£n-°p-∂-Xm-bn kwLm-S- I¿ Adn-bn-®p.- ssZ-h ---P---Øns‚ {]m¿-∞ A-`y-¿-∞n--®n-´p-≠v. cPn-kvt{S-j-pw IqSp-X¬ hnh- c-ß-ƒ-°p-ambn sh_vssk‰v k-µ¿in-°p-I. www.ibfus.org tIm¿Un-t-j≥ s^tem-jn-∏mbn amdn Zpcq-lX _m°n A¶-amen: hnhm-Z-amb {_Z- d¨ tIm¿Un-t-j≥ IΩ‰n ÿ-ew k`-I-fn¬ n∂p-ap≈ i-‡-amb FXn¿∏ns XpS¿∂v t]cp-am-‰n. Ct∏mƒ X¬°mew {_Z-d¨ {InkvXy≥ N¿®kv s^-tem-jn∏v F∂m-Wv ]pXnb I-Ω-‰n-bp-sS t]cv. {_Z-d-¨ k`--I--fp-sS tIm¿Un-t-jp ]c- s° F-Xn-¿∏p-≠m-b-Xn-s-Øp- S-¿∂m-Wn-Xv.- A-¶-amen Su¨ k`m-lm-fn¬ Iq-Snb Xnc-s™- Sp-°-s∏-´-h-cpsS tbmK-Øn¬ hnfn-°msX h∂-h¿ tNmZy-Nn- ”-am-sb-¶nepw ]n∂o-Sm-W-dn- ™Xv CXns‚ ]n∂nse {]- h¿Ø-I¿ Nc-Sp-h-en-I-fn-eqsS Xßsf Ap-Iq-en-°p-∂-hsc cl-ky-ambn hn-fn®p tN¿Ø- Xm-sW-∂v. C-°m-cyw ]c-ky- ambn tNm-Zyw sNø-s∏-´p. cm- hnse S∂ ao‰nw-Kn¬ K.E.M. Fund, T.M.M. Bip-]-{Xn, Ãp- th¿Uv Atkm-kn-tb-j≥ H- s° Nne hy‡n-I-fpsS Xm-Xv]- cy-Øn¬ oßp-I-bm-sW-∂pw A-Xv ]nSn-s®-Sp-°p-hm≥ ]pXnb kwL-S-°p Ign-b-W--sa∂pw Bh-iy-ap-b¿∂p. A--≤y-£s‚ ]nSn-bn¬ n-¬-°m-sX h∂ N¿® ImSp-Ib-dn-bXv ]e-sc- bpw Atem-c-k-s∏-Sp-Øn. CXn- nsS IΩ-‰-n-bpsS ma-am‰w hntbm-Pn-∏p-I-fpsS i‡n Ipd- s®-¶nepw C-Xn-p-th-≠n BZyw ao‰nwKv S-Ønb Ip-º--m´p-n- ∂p X-s∂ hntbm-Pn-∏p-ambn Nn- e¿ cw-K-sØ-Øn-bn-´p-≠v. `n-∂- X-bv-°pw ]Se ]n-W°-߃- °pw h-gn-sh® tIm-¿Un-t-j- ≥- o-°w {_Z-d¨ k-`-Iƒ°n- S-bn-se nc-h[n I-Ω-‰n-t]mse a-s‰mcp IΩ-‰n-bm-bn XpS-cpw. - {_n-tK-Un-b¿ ‰n. h-¿Kokv (I- √n-t»-cn) sN-b-¿ampw ]n.-C. kmw-Ip´n (Ip-º-m-Sv) sk{I-´- dnbpw cmPq hS-t»--cn-°c {Sj- dm-dp-ambn Xnc-s™-Sp-°∏´p. _olmÀ tIm¬{^³kv Kmip{iqj hNmp-k-c-W-ap≈ Xncp-h- Øm-ghpw Bcm-[--bpw tIc-f- Øn¬ Bcw-`n-®-Xv Ipº-m´p sh®m-Wv. "F-s-‚ Hm¿Ω-°m-bn CXp sN-øp-ho≥' F-∂p≈ I¿- Øm-hns‚ B⁄ Ap-k- cn®v, ]≈nbpw ]´-°mcpw C- √msX efn-X-ambn Bcw-`n-® Bcm-[-m-{Iaw Im-e-{I-ta-W tZi-sam-´p°pw hym-]n-®p. IjvS- Xbpw ]oV--ß-fpw hfsc D≠m-bn. A-ßs cq]w-sIm- ≠ A-tI kzX{¥ k`-Iƒ D≠v. k`-bp-sS Xe {InkvXp am-{X-am-Wv. {InkvXp-hns‚ ico- c-am-Ip-∂ km¿∆-{Xn-I -k-`-bp- sS {]-Xo-I-ß-fmWv ÿ-ew k`- Iƒ. ]ptcm-ln-X¿, km-[m-c-W- °m¿ F∂ hy-Xymkw IqSm- sX, F√m hn-izm-kn-Ifpw ]p- tcm-lnX h¿§-am-Wv. ÿ-ew k`-Iƒ X-Ωn¬ BflnI _- ‘-a-√m-sX `cW Imcy-ß-fn¬ k`-Iƒ kzX-{¥-am-Wv. Cß- s-bp≈ ImX-emb k-Xy--߃ a- n-em-°p-Ibpw ]Tn-∏n-°p-I- bpw sNøp∂p F-∂p-≈Xv Cu ÿew k`-I--fpsS {]-tXy--I-X- bm-Wv. Cß-s-bp-≈ k`-Isf "{_Z-d¨ {In-kvXy≥ N¿®v' F∂ t]-cn¬ GtIm-]n-∏n-°p- ∂-Xn-p≈ B-tem-N--Iƒ S- ∂p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-W-t√m. Iq-SmsX s]mXp {]iv--ßsf tcn-Sp-∂-Xnv Hcp IΩ‰n cq]o- I-cn-°p-∂-Xnpw πm≥ D-≈- Xmbn tIƒ°p-∂p. C-Xn-p≈ BZy-sØ s]mXp-tbmKw Ipº- m´p h®p X-s∂ Iq-Sn-bXv {i≤n-t°≠ Im-cyam-Wv. amp-j ZrjvSn-bn¬ BI¿- j-Wnb-ambn tXm-∂p∂ ]e ymb-ßfpw CXp kw_-‘n®v hmbn-°p-hmpw tIƒ°p-hm- pw CS-bm-bn. ΩpsS hnizm- k-Øns‚ ASn-ÿm-hpw B[m-chpw ssZh hN--am-W- t√m. k`-I-fpsS Cu o°w hN---Ønv Ap-k-c-W-am- tWm F∂v ]cn-tim-[n-°p-∂Xv Hgn®p IqSmØ Bh-iy-am-Wv. hos≠-Sp-°-s∏´ ssZh- Pw IqSn-h-tc-≠Xv tbip-{In- kvXp-hns‚ ma-Øn-em-Wv. (a-Øm-bn 18:20) ÿew k`-I- sf Xncn-®-dn-™ncp∂Xv- A-h¿ IqSnh∂ ÿe-Øns‚ t]cn-em- Wv. AXp-am{X-amWv ]pXnb-n- ba amXr-I. Hcp hy‡n-bp-sS- tbm, kaq-l-Øn-s‚-tbm, hn- izm-kn-I-fp-sStbm GsX-¶nepw D]-tZi kwln-X-bp-sStbm t]cn-e-√. apj n¿Ωn-X-amb t]cp-I-sfm∂pw I¿Øm-hns‚ k`-bv°v tbmPn-®-X-√. t]cpw s]-cp--a-bp-ap≈ kap-Zmb-ß-fn¬ n∂pw ΩpsS ]nXm-°-∑m¿ ]ncn™p t]m∂Xpw Cu k- Xyw a- n-em-°n-bm-Wv. ]e- k- `-Iƒ ""{_Z-d¨ {IkvXy≥ N¿®v'' F∂ t]-cn¬ Adn-b-s∏- Sp-tºmƒ AXv thsdmcp kap- Zm-b-am-bn´p am{Xta s]mXp- Pw a- n-em-°pI-bp-≈q; k- `-Iƒ kzX-{¥-am-bmepw A-s√- -¶nepw. ssZh-P-sØ Xn-cnsI Hcp kap-Zm-b-Øn-te°p sIm- ≠p t]mIp-∂Xv Xnc-kvI-cn-®-Xn- te-°p≈ Xncn®p t]m°-t√? {_Zd¨ {InkvXy≥ N¿®v tXmakv Nmt°m (bp.-F-kv.-F.) (tijw t]Pv 5˛¬) kXyw Zzn`mj]Tss__nƒ {]tXyIXIƒ Sathyam Publications Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541. Kerala, India. Tel: 0469 2619657, 2619209, Fax: 2619005, Mob: 9447126182, 9446026182 E-mail: office@truthintl.org, Website: www.truthintl.org hne: 1500/˛ cq]- Cw•ojv ˛ aebmfw ss__nƒ IqSpX¬ hnhc߃°v c≠mw ]Xn∏v ˛ sImdn-b-bn¬ A®-Sn-®Xv Cw•ojv (NASB) ss__nfpw ae-bmfw ss__nfpw Htc t]Pn¬ Cw•ojnepw aebmfØnepw hnjbm[njvTnX Xes°´p Iƒ ssIbn¬ sIm≠v S-°mhp∂ hen-∏-Ønep≈ ]T ss__nƒ a[y`mKØmbn HØphmIy ߃ ˛ aebmfØn¬ Htcm ]pkvXIØns‚bpw eLp]T°pdn∏pw cq-]t-c-- Jbpw U.S.A, U.K. F∂o cmPy-ß-fn-ep-≈-h¿ Zzn`mj ]T ss__n- fnp th≠n Xmsg ImWp∂ t^m¨ º-cp-I-fn¬ _‘-s∏-Sp-I. USA: Mr. Rajan C. Mathew (Houtson) Mob: 281 380 5756 UK: Mr. P.C. Xaviour Tel: 447729483128 Mob: 441132491548 DUBAI: Bible Society of UAE Mob: 0504268840
  2. 2. 2 2009 hw-_¿ 29 ]{Xm-[n] kanXn tUm. kn.hn. hS-h (No^v FUn-äÀ) F.hn. tPm¬ PntPm A¦-amen F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw (k_v FUn-äÀ) tacn-¡p«n ]n.sP. (kÀ¡p-te-j³) kmw kn. hS-h (dkn-Uâ v FUn-äÀ) hntZi {]Xn-n-[n-Iƒ 2 2010 hw-_À 14 Ømhpwamhpwtamln-¡p-¶pthm? ]n.-Fw. G{_lmw bp. Fkv. F. yqtbmÀ¡v F. tPm¬ t__n 845 352 3626 sSIvkmkv amXyp tXmakv 281þ397þ6923 sIsâ¡n F_n amXyqkv 502 749 0587 Umfkv FUzn³ tPmk^vv 972 487 2000 ann-tkmt«m hÀKokv ]n. hÀKokv 651 686 9797 Unt{Sm-bnäv sI. kn. tPm¬k¬ 248 528 9128 Nn¡mtKm Xmcp hÀ¤okv 630 910 4148 lq̬ cmP³ kn. amXyp 281 443 0060 _lvdn³ sP. Un. t]mÄ 714 431 bp. F. C. A_p-Zm_n _ntPmbv tPm¬kv tPmÀÖv 050 ˛ 5313382 Pohh-Nw kXyw ann-kv{Sokv tXm«-`mKw ]n.-H., Xncp-hà þ 689 541 Ph: 0469 2619209 Mob: 9447126182 hnemkw hmÀjnI hcnkwJy C³Uy-bn 50 cq] Bbp-jv¡me hcn-kwJy 500 cq] USA $ 50 aäp cmPy-§Ä 1000 cq] Gähpw {]Nm-c-apÅ {_Z-d¬ hmÀ¯m hmcnI jmÀP kn. Fw. tP¡_v 050 þ 6346356 www.truthintl.org USA Address Sathyam Ministries P.O. Box. 1088 LA Mirada, CA-90637 t`m∏m¬: a≤y-{]-tZ-in¬ kp- hn--tijw hym]-I-am-°p-∂-Xn¬ ]¶m-fn-I-fm-Ip-hm≥ sX-t° C- ≥Uy-bnse hnizmk k-aq-l- sØ Blzmw sNøp-∂-Xn-pw t_m[-h-¬°-cn-°p-∂-Xn-pw t`m∏m¬ tlm∏v {_Z-d¨ A- kw-ªn-bpsS tXr-Xz-Øn¬ sX-t° C≥Uy≥ kwÿm-- ß-fn¬ hw-_¿ 3 apX¬ {]- kw-K ]cy-Sw Bcw-`n-®n-cn-°p- ∂p. B{‘m {]tZiv, Xan-gvm- Sv, I-¿-Æm-S-I, tIc-fw F∂o kw--ÿm--ß-fn¬ ]cy-S kw- a≤y-{]-tZ-iv kphn-ti-jo-I-c-W-Øn-mbn t_m[-h¬°-cW ]cy-Sw I¯p-IÄ....I¯p-IÄ....I¯p-IÄ ]{Xm-[n-]¿°v, tXmakv Nmt°m-bpsS te-J--w (Poh-h-Nw, H-IvtSm- _¿, 14, 2010) hm-bn-®p. h-- ---f- sc ∂m-bn-cn-°p-∂p. ""Rm --≥ Hcmƒ am{X-am-bn-cn°pw C{]- Imcw Hcp ho£Ww {]-I-Sn- ∏n-°p-∂Xv'' F∂v Fgp-Xn-b- t√m. Cu Imcy-Øn¬ ktlm- Z-c≥ H‰-bv°-√. ""_menp ap- ´p aS-°mØ 7000 t]-cp-≠v''. A-Xp-- sIm≠v Hcp Imc-W--h- imepw `mc-s∏-S-cp-Xv. Cu ImgvN-∏m-Sn¬ n∂v ]pd-tIm- ´p t]mhp-Ibpw Acp-Xv. Cß-s-bp≈ teJw F-gp-Xn-b-Xn¬ Poh-h-N-- Øn--pw A`n--µ--߃. Cu amXn-cn-bp-≈ teJ--߃ C- nbpw {]Xo-£n-°p-∂p. {InkvXp-hn¬ kvtl-h-µ-- ß-tfm-sS, Ãm≥en tP°_,v Da--bm-‰p-Ic Mob: 9847532592 Lw k-©-cn-°p-∂p. "India Mis- sion Awareness Program' (IMAP) F∂ Cu ]≤-Xn°p t-XrXzw ¬Ip-∂Xv tam≥kn G-{_- lmw (t`m-∏m¬), tPm-- --k-^v hdp- Ko-kv (tam-dm¿), jm--Pn h-dp--- Kokv (I≠vhm), hn.F. B-‚-Wn (k- Xv-m), G{_lmw Umn-tb¬ (s_Øpƒ), ‰n.-F. tPmjn (C- ‰m¿kn), _n.-F¬. aknlv (_m- ≥-tam¿) XpS-ßn-b-hcpw -a≤y-{]- tZ-inse a‰p kphn-ti-j-I-cp- amWv. aq∂m¿: hmfIw F_-t-k¿ tKmkv]¬ ann-kv{Sn, ss{IÃv thmbvkv tKmkv]¬ Sow F∂n- h-bpsS kwbp‡ B`n-ap-Jy- Øn¬ 2011 Pp-hcn 4 apX¬ 9 hsc aq∂m¿ Hu´vdo®v t{]m- {Kmw S-Øp-∂-Xm-Wv. aq∂m¿, ad-bq¿, tImhn¬I-S-hv, Im¥- √q¿, cmP-Ip-am-cn, am¶p-fw, I- ºn-e-bn≥, cmPm-°m-Sv, ]q∏m-d, ss_k¨hmen {]tZ-i-ß- fnepw a‰p Dƒ{]-tZ-i-ß-fnepw tbmK-߃ S-Ø-s∏-Spw. I¿Xr-Zm-k-∑m-cmb hn.-Fw. t]mƒ (cm-Pm-°m-Sv), ]n. Imte- _v (aq-∂m¿) XpSßn ssltd-©n- se 20¬ A[nIw kphn-ti-j--I¿ ]s¶-Sp-°pw. {]m¿∞--bpw kl- I-c-Whpw A`y¿-∞n-°p-∂p. aq¶mÀHu«vdo¨v Pp-h-cn-bn (PohhNw hmb-- °m-cn¬ n∂pw tIm¿Un- t-j≥ IΩ‰n o°-߃- s°-Xn-cmbn A¤p-X-]q¿∆- amb {]Xn-I-c-W-ß-fmWv e`n-®-Xv. NneXv am{Xw Cu e-°-Øn¬ tN¿°p-∂p. ASpØ e°-Øn¬ _m-°n {]Xo-£n--°mw. FUn-‰¿) {]nb FUn-‰¿, "A¶-amen {]ivw ˛ Hcp "hntbmP Ipdn∏v' HIvtSm-_¿ 14, 2010) hmbn-®-t∏mƒ a- n- ep-≠mb Nne Nn¥-Iƒ Fgp- X-s´. "Rmss‚ k`-sb- ]-Wn- bpw, ]mXmf tKm]p-c-߃ A- Xns Pbn-°-bn√' F∂p ]d- ™Xv ΩpsS I¿Øm-hm-Wv. AXp hniz-kn-°p-∂-h¿ I¿- Ømhv ]d-™Xv {]m-h¿Øn-I- am-°m≥ {ian-°-Ww. tbip ]d™ Nne D≤-c- Wn-Iƒ: a¿s°m. 11:22-˛24 hsc- bp≈ `mK-ß-fn¬; ssZh-Øn¬ hnizm-k-ap-≈-h-cm-bn-cn-∏n≥; kwi-b-an-√m-Ø-h-cm-bn-cn-∏n≥, ]d-bp-∂Xv kw`-hn-°p-sa∂v hniz-kn-°p-∂-h-cm-Ip-hn≥; ae- tbmSv ({]-Xn-k-‘n-tbm-Sp) oßn-t∏m-Ip-hm≥ ]d-bp-∂-h¿ BIp-hn≥. At∏mƒ jm∏pw _mdpw, AØnbpw Hs° oßn-s∏m-bv- s°m-≈pw. DW-tß-≠Xv D-W- ßn-s°m-≈pw; ]ngpXv IS-en¬ t]mtI-≠Xv Aßs s]m-bv- s°m-≈pw; Bb-Xn-m-¬ hniz- kn-°p-I-bpw, AXp {]-k-vXm-hn- °p-I-bpw, Iev]n-°p--Ibpw sN- øp--hm≥ {]m]vXn-bp-s≠∂p tXm-∂p-∂-h¿ Ipº-m´p IqSp- ∂-Xnp ]Icw A¶-am-en-bn¬ lmfn¬ IqSn, ""Cu _m¿ tb- ip--hns‚ ma-Øn¬ amdn-t∏m- Is´,'' F-∂p Iev]n-°-s´. CXv Fs‚ Ap-`hw IqSn- bm-Wv. ]e sXfn-hp-Iƒ k- lnXw hnh-cn-∏m≥ `b-s∏-Sp-∂p. Bh-iy--s∏-´m¬ AXpw sN-ømw. hm-Iyw 25˛¬ ]d-bp-∂-Xp-t]m- se Atymyw sNfn-hmcn F- dn-bmsX ""a‰p-≈-h-cpsS ]ng- Isf £an-®p-sIm≠v {]m¿∞n- ∏n≥.'' (bnsc. 15:19-˛20): ""A[a- am-bXv HgnsI DØ-a-am-bXv {]kvXm-hn-°''. CsXm-∂p-a-s√-¶n¬ k`- bv°-Sp-Øp≈ bars born again restaurant Bbn Aw- Ko-- --I-cn-t°≠n hcpw. ]mÿ tPm¨ sI. Nmt°m Mob: 9495214705 Power corrupts; absolute power corrupts absolutely. (A-[n- Imcw Zpjn-∏n°p∂p; ]c-am-[n-Imcw ]c-a-ambn Zpjn-∏n°p-∂p). Kn∫s‚ {]i-kvX-amb {]kvXm-h--bm-Wn-Xv. ]m]-Øm¬, kI- e-- ---sØbpw AS°n hmgm-p≈ A[n-Imcw jvS-s∏´ Imew ap-X¬ Bcw-`n®XmWv, A[n-Imc ÿm-߃°p th≠n-bp≈ a-p-jys‚ Xzc. kuayX-bp-sSbpw Xmgva-bp-sSbpw {]Xo-I-amb I¿Øm- hns‚ injy-∑m-cn¬ t]mepw Cu tamlw D≠m-bn-cp-∂p. I¿Ømhp sbcq-i-te-an-te°v t]mIp-I-bm-Wv. Xs‚ cmPy- sØ-°p-dn®v Ah-tcmSp ]d-™n-cp-∂p. Ft¥m kw`-hn-°m≥ t]mIp-I-bm-Wv. AtX kabw Xs‚ ac-W-tØ-°p-dn®p aq∂p XhW I¿Ømhp ]d-bp-I-bpw sNbvXp. Xs‚ cmPy-Ønv F¥p kw`-hn°pw? sk_Zn ]p{X-∑m-cpsS AΩ item-anbpw I¿Øm-hns Ap-K-an-®-h-cpsS Iq´-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p. tbip- hns‚ {Iqin--cn-Inepw Ah-fp-≠m-bn-cp-∂p (a-Øm. 27:50). Ahƒ tbip-hns‚ AΩ adn-b-bpsS ktlm-Z-cn-bm-sW∂pw Nne¿ A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p. a°ƒ Ccp-hcpw ]s{Xm-kn-tmSp Iq--sS A¥¿h-e-b-Øn-ep≈hcm-Wv. Cu IpSpw_ _‘-ß-fp- sS ASn-ÿm--Øn¬ IqSn-bmWv Ahƒ a°ƒ°p-th≠n tbip- hn-s kao]n-®-Xv. Imcyw ]d-bp-∂-Xnp ap≥]v Ahƒ Ahs‚ A-Sp-°¬ h∂p a-kvI-cn-°p-Ibpw sNbvXp. (a-Øm. 20:20,21). a-¿s°m-kn¬ bmt°m_pw tbml-∂mpw tcn´p tNmZn-°p- ∂-Xm-bn-´mWv ImWp-∂Xv (a¿s°m. 10:35-˛37). iteman tbip- hns Ct∏mƒ a-kvI-cn-°p-∂-Xv, Ah-n¬ n∂pw NneXv {]Xo-£n®p sIm≠m-Wv. ÿm-am--߃. ]p{X-∑msc Ccp-h- tc-bpw I¿Øm-hns‚ cmPy-Øn¬ heØpw CSØpw Ccp-Ø- Ww! kI-ehpw hn´p Xt∂ Ap-K-an® ]{¥≠p t]¿°pw ]- {¥-≠p knwlm-k--߃ Ah≥ ¬Ip-sa∂p ]d-™n´v A[n- I--am-bn-√. (-a-Øm. 19:28). {][m-a-{¥n-amcpw cm⁄n-am-cp-amWv h-eØpw CSØpw Ccn-°p-∂-Xv. (1 cmPm. 2:19; k¶o. 45:9; 80:17). a-p-jy-]p-{X≥ ]nXm-hns‚ he-Xp-`m-KØp Ccn-°p-∂-Xmbn ]d-™n--cn-°p-∂p. (a¿s°m 14:62; 16:19; A.{]. 2:34; F{_m. 1:3; 12:2). sks_Zn ]p{X-∑m-cpsS ]n¥p-S¿®-°m¿ C∂pw Ipd-h-√. Bflob ip{iq-jm -a-fi-e-ß-fn¬ ÿm-am--߃ B{K-ln- °p-I-bpw, AXv tSn-sb-Sp-°p-hm≥ Ipdp°phgn-Iƒ tXSp-Ibpw sNøp-∂Xp cl-ky-a-√m-sX-bm-bn-cn-°p-∂p. Nne k`m hn`m-K- ß-fn¬ bqØv {]kn-U‚ v, sk{I-´dn F∂o ÿm-ß-fn-te°v Xnc-s™-Sp-∏n¬ t]mfnwKv _qØpw, _me‰v t]∏-dpw, {]nssk- UnwKv Hm^o-k-dp-sam-s°bps≠∂-dn-bp-tºmƒ ssZh-a-°ƒ FhnsS FØn-bn-cn-°p∂p F∂p Nn¥n-°p-I. ÿm-am--߃°pw ]Z-hn-Iƒ°pw ]pdsI mw HmS-cp-Xv. Pm-Xn-I-fn¬ A[n-]-Xn-I-fm-b-h¿ I¿ØrXzw sNøp-Ibpw al- Øp-°-fm-b-h¿ A[n-Imcw S-Øp-Ibpw sNøp-∂p (a¿s°m. 10:42). {_Z-dp-Im-cpsS CS-bn¬ Aßs AcpXv; {_Z-dp-Im-cn¬ alm≥ BIp-hm≥ C—n-°p-∂-h≥ F√mw {_Z-dp-Im-cpsS ip{iq- j-°m-c≥ BtIWw. {_Z-dp-Im-cn¬ H∂m-a≥ BIp-hm≥ C—n- °p-∂-h≥ F√m-h¿°pw Zmk-m-tI-Ww. tKlkn b-ams‚ ]pdsI HmSn-s®∂Xp-t]mse ÿm-am--Øn-p-th≠n HmS-cp- Xv. ssZth-jvS-{]-Imcw Ah sΩ tXSn FØs´. ssZhw `mc-ta-ev]n® ip{iqj F∂ ne-bn¬ am{Xw AXns mw ImWp-I.
  3. 3. 2009 hw-_¿ 2933 2010 hw_À 14 shfn¸mSp ]pkvXI hymJymwþ26 F¨v.F. Ab¬sskUnsâ hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv (XpSÀ¨) hnh: tPmÀÖv Ipcy³ (XpScpw) k` FSp-°-s∏-´-tijw `pan- bn¬ F¥mWv kw`-hn-°m≥ t]mIp-∂-Xv? - mw kz¿§Øn¬ FØn-t®¿∂p F∂ ho£-W- Øn¬ Cu A≤ymbw tm°p- I. Ign-™-cm{Xn km[m-c-W- sb-∂t]mse Imcy-߃ t]m- Ip-tºmƒ al-Xz-Øn¬ n∂pw henb Hcp i_vZw tI-ƒ°p∂p F∂p hnNm-cn-°p-I. hos≠-Sp- °-s∏´ kI-ecpw ssZh-Øn- s‚ Iml-f-tØm-Sp {]Xn-I-cn--®p. I√-d-Iƒ X-pd∂p. {InkvXp- hn¬ acn-®-h-cpsS ico-c-ß-ƒ Db¿Øp. Poh-tm-Sn-cp∂ hnip- ≤-∑m¿ cq]m-¥cw {]m]n-®p. mw FSp-°-s∏´p. mw Ah- tm-Sp-IqsS ]nXm-hns‚ `h-- Øn¬ {]th-in®p knwlm-k-- Ønp Np‰pw hoWv Bcm-[n-®p. mw Ccp-]-Øn-mep aWn-°q¿ AhnsS Bbn-cn-°p∂psh∂p Nn¥n-°p-I. {InkvXp-hn-s-°p- dn®p am{X-ap≈ Nn¥-I-fm¬ ΩpsS lrZbw nd™n-cn- °pw. (]m-]n-Iƒ AhnsS D≠m- bn-cn-°p-I-bn-√, c£n-°-s∏-´-h- sc-°p-dn-®mWv Rm≥ ]d-bp-∂- Xv.) Cn F¥m-Wv Ah≥ sNøm≥ t]mIp-∂-sX∂p sΩ Ah≥ Adn-bn-°pw. mw hn´n-´p-t]m∂ temI-Øn¬ F¥m-Wn-t∏mƒ kw`-hn-°p-∂- sX∂p mw Nn¥n-°pw. C∂-se- hsc Pohn® ÿe-sØ ssZ- ym--hÿ mw tm-°n-- Im-Wp- ∂p. ap-jy-¿ henb IuXp-I- tØmsS Imcy-ß-fn¬ hym]r- X-cm-bn-cn-°p-∂p. henb K-c- ßfpsS sXcp-hp-Isf tm-°p- I. ""AtIw Bfp-I-ƒ A{]- Xy--£-cm-bn-cn-°p∂p''-F∂p henb Xe-s°-´n¬ hm¿-Ø- Iƒ I-mWmw. Cu A¤pX {]- Xn-`m-k-sØ-°p-dn-®-dn-bphm≥ Zn]{X-Øn-p-th≠n At- I¿ ]c-°w ]mbp-∂p. AtIw Bfp-I-fpsS Xntcm-[--Øns‚ hnh-cWw tIƒ°p-hm≥ hen- b Iq´w Bfp-Iƒ ]≈nI-fn¬ XSn-®p-Iq-Sp-∂p. ssZh-P-w FSp-°-s∏-´-ti- jhpw AtIw Bfp-Iƒ ]- ≈n-I-fn¬ t]mIpw. FSp-°-s∏- -SmsX tijn-°p-∂-h¿ ap-sºm- cn-°epw D≠m-bn-´n-√m-Ø-Xp- t]mse AhnsS XSn-®p-Iq-Spw. dh. im¥-≥ hnf-dnb ap-J--hp- ambn {]kw-K-]o-T-Øn¬ n-¬- °pw F∂p Rm≥ hnNm-cn-°p- ∂p. Ign™ ]e h¿j-ß-fm- bn Xm≥ ImWm-Xn-cp∂ k`mw- K-ßsf I≠n´v Ch-tcmSv Xm≥ Imcy-ßsf hni-Zo-I-cn-°-W- at√m F∂p Nn¥n-°pw. ""I-gn- ™ 20 h¿j-ß-fmbn I¿-Øm- hns‚ c≠mw hchp kw-_- ‘n® kwkmcw sX‰msW-∂p Rm≥ {]kw-Kn-®-Xm-Wv. c≠mw hc-hn¬ hniz-kn-®n-cp-∂-h¿ aT- b-∑m-cm-sW∂pw Ah¿ ]d-bp- ∂-sX-¥m-sW∂v Ah¿-°-dn- ™p-Iq-sS∂pw {]kw-Kn-®n-cp- ∂p. B IqSn-h-c-hn¬ henb tImem-lew D≠m-Ipw. ""Rß- ƒ n∂n¬ hniz-kn-®n-cp-∂p. o tImf-Pnepw skan-m-cn-bnepw, k¿∆-I-em-im-e-I-fnepw ]Tn- °bpw Hcp sse{_-dn-bnse ]p- kv-X-I-߃ apgp-h≥ hmbn-°p- Ibpw sNbvXn-´p-≠v. {InkvXp- hns‚ c‡-Øm-ep≈ c£ Hcp ]g-©≥ Bi-b-am-sW- ∂pw kwkvImcwsIm≠p R- ßsf c£n-°m-sa∂pw o ]d- ™-Xp R߃ hniz-kn-®p. {InkvXp-hns‚ c≠mw hchp shdp-samcp [mc-W-bm-sW∂p o ]d-™Xpw R߃ hniz- kn-®p. Ct∏mƒ o R߃°v Hcp hni-Zo-I-cWw Xc-Ww.'' thsdm-cmƒ ]d-bp-∂p, ""hey-Ω- ®n-bpsS Imcyw tm°v. Ah¿ A¥y-tØmfw ss__n-fn¬ hniz-kn-®p. Ign™ Znhkw Ah¿ hmbn-®p, ""n-®n-cn- °mØ mgn-I-bn¬ apjy-]p- {X≥ hcpw.'' Ct∏mƒ tUmIvS- sd CXn-sms° Hcp hni-Zo-I- cWw Xc-Ww.'' I¿Ømhp h- ∂-Xn-p-tijw Nne ao‰nw-Kp-I- ƒ Cßs S-°pw. temIw A- gn-aXnsIm≠p ndbpw. `bw Im-cWw ap-jy-cpsS lrZbw n›e-am-Ipw. {InkvXp-hn-¬ hniz-kn® cmPy-X-{¥-⁄-∑m- cpw, _nkn--kp-Imcpw ]e hn- [ Pohn-X -Xp-d-I-fn-te¿s∏-´n-cp- ∂-hcpw FSp-°-s∏-Spw. K-c-ß- fpw kaq-l-ßfpw XI-cm-dn-em- Ipw. Ah¿s°¥p sNøm-m- Ipw? ap°v Cu ]pkvX-I-Øn- ¬ tm°n a- n-em-°mw. H∂mw ap{Z. shfn. 6:1˛2 Ip™-mSp ap{Z-I-fn¬ H∂p s]m´n-®-t∏mƒ CSn-ap-g°w- t]mse Hcp mZw tbml-∂m≥ tI´p. CSn-ap-g°w, ]n∂mse H- cp t£m`w hcp-∂p-sh-∂-Xns‚ apt∂m-Sn-bm-Wv. Hcp-h≥ Iøn¬ hn√p-ambn Hcp sh≈-°p-Xn-c- ta¬ hcp-∂Xp Ah≥ I≠p. hn√p- Im-Wn-°p-∂Xv Zqsc-bp≈ bp≤-sØ-bmWv. skJ-cymhv H∂mw A≤ym-b-Øn¬ ]d-™n- cn-°p-∂-Xp-t]mse IpXnc kmZr-io-I-cn-°p-∂Xv k©m-c- sØ-bm-Wv. sh≈°p-Xn--c-ta¬ Ccn-°p-∂-h≥ {Inkv-Xp Xnc- kvI-cn-°-s∏-´n-cn-°p-tºmƒ Xs∂ {Ia-k-am-[mw ne- n¿Øp-hm≥ A¥n-a-ambn ]cn- {i-an-°p-I-bmWv. k` FSp-°- s∏-´-tijw Imcy-߃ t-sc- bm-°p-hm-p≈ temI-Øn-s‚ G‰hpw henb ]cn-{i-a-am-bn- cn°pw CXv. {InkvXp-hn-s-Iq-- SmØ Hcp hymP-`-cWw sIm- ≠p-h-cm-p≈ ]nim-Nns‚ ]≤- Xn-bm-Wn-Xv. F{X--mƒ AXp ne-n¬°pw? Bdp- ap-{Z-IÄ s]m«n-¡p¶p A¶-amen ktΩ-fw ˛- Hcp kw£n]vX cq]w A¦-am-en-bnse Nne ktlm-Z-c-·mÀ A¶-am-en-bn¬ hw-_¿ A- ©nv {_Z-d¨ k`m I-Ωn-‰n cq- ]o-I-cn-°m≥ S∂ ao-‰nwKv ssI-øm-¶-fn-tbmfw F-Øn. "{]m¿∞-m-]q¿∆w' "G-I- J-Wv-T-ambn' FSpØ Xo-cp-am- -߃ F-∂ t]cn¬ Ct∏mƒ {]kn-≤o--I-cn-°p∂ tbmK--S--]- Sn-Iƒ tI-´m¬ {_-Z-d¨ k- aqlw e-÷n®v X-e-Xm-gv-Øpw! tIc-f-Ønse {_Z-d¨ k`- Iƒ X≈n-°-f™ Cu Bi- b-cq-]o-I-c-W-Ønv Bsf-°q- ´m≥ Cu¿°n¬ ]m¿´n-Iƒ S- Øp-∂-Xpt]mse hml--ß- fn¬ Bsf FØn-®n´pw H∂n- ®p h∂-h¿°p-t]mepw A`n- {]mb sFIyw D≠m-°m-m- bn√ F∂Xv Ch-cpsS Dt±iy Ahn-ip-≤n-bpsS sXfn-hm-Wv. tbmKm-cw-`-Øn¬ Cu S-]-Sn-I- sfbpw Ipº-m´v HIvtSm-_¿ F´np S∂ tbmK-Xo-cp-am--- ߃ hf-s®m-Sn® {]kvXm-h-- tb-bpw tNmZyw sNbvX-hsc ""n-߃ £Wn-°-s∏-Sm-Ø-h-c- t√'' F∂v tNmZn®v ]pd-Øm-°m- mWv {ian-®-Xv. A-Xm--h-iy-s∏´ ÿm-tam-ln-I-ƒ IΩn‰n Xnc- s™-Sp-∏p-h-sc ho¿∏-S-°n-bn-cp- ∂p. CXn-n--S-bn¬ {_Z-d¨ k`-Iƒ `qcn-`m-Khpw CXn-s- Xn-cm-sW∂pw IΩn-‰n°v kzo- Im-cy-X e`n-°n-s√∂pw Nne¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. o≠p n∂ X-¿-°-Øn-sm-Sp-hn¬ "I-Ωn-‰n' F-∂ t]cn¬ IΩn‰n cq-]o-I- cn-t°-≠∂pw ]Icw "s^-tem- jn∏v' F∂ hym-tP IΩn‰n cq]o-I-cn-°m-pw Xocp-am-n-®p. AXn¬ Aw-K-ß-fm-Im≥, C- √mØ "ta-J-e'-bpsS Xnc- s™ ---Sp-°mØ "{]Xn-n-[n-Iƒ' Im- Øp n∂p. HSp-hn¬ IΩn‰n Xn-c-s™-Sp-t°≠ ka-b-am- bn. Hcp Pn√bv°v Hcp {]Xn-n- [n F∂ ne-bn¬ ]Xn-m-ew- K IΩn-‰nsb Xnc-s™--Sp°mw F∂v Xocp-am-n-®p. XpS¿∂v Imk¿tImSp ap- X¬ B {]{Iob Bcw-`n-®p. Xriq-cnp tijw A¶-am--en- bpsS {]Xn-n-[n-bpsS t]cpw n¿t±-in-°-s∏-´p. A¶-amen Hcp Pn√-b-s√∂pw CXv Ipº- m-Sn-s‚bpw I√n-ti-cn-bp- sSbpw t]cn¬ AUvtlm°v I- Ωn‰n AwK-߃°v IΩn-‰n- bn¬ IS-∂p-Iq-Sm-m-sW-∂pw hm-Z-ap-b¿∂p. CXnp ap-≥]p Xs∂ B-cw-`n-®n-cp∂ _lfw CtXm-Sp-IqSn F√m koa-Ifpw IS-∂p. XßfpsS ko‰p-Iƒ hn´v thZn°v Acn-In-te°v C- h¿ IpXn-°p-Ibpw {Kq∏p Xn- cn™v hml--ß-fn¬ F-Øn-b- -h¿ Xß-fpsS {Kq∏p-I-fn-se AwK-ß-fpsS t]-cp--Iƒ ]-c- kv]cw hnfn®p ]d-bp--Ib-pw a‰p- {Kq-∏p-Iƒs°-Xn-sc Btcm-]- Ww -D-∂-bn-°p-I-bpw sNbvXp. CXn-nsS Hcp ktlm-Z-c≥, AUvtlm°v IΩn-‰n-bn-se th- Zn-bn-ep≈ Hcp am-y-≥ Cu IΩn-‰n-bpsS t]-cn¬ ]W-∏n-cn- hv Bcw-`n®p I-gn--™-Xmbn B- t£]w D-∂-bn-s®¶nepw A-Uv- tlm-°v IΩn-‰n-bnse Bcpw Cu B-tcm-]Ww ntj-[n-®n--√. tbm--Kw im¥-am-°m-p≈ A- [y-£-s‚bpw tbmKw hnfn®p tN-¿Ø I¨ho-¿ kmwIp-´n- bp--sSbpw F√m {ia-ßfpw ]cm- P--b-s∏-´p. Cß-s-sb-¶n¬ tbm-Kw ]ncn-®p-hn-Sm-sa∂pw I- Ωn-‰n cq]o-I-cn-t°-≠ F∂pw ]-c-ky-ambn th-Zn-bn¬ {]Jym- ]n-®p. Cu Ah-k-c-Øn¬ A¶- amen k`sb ap≥n¿Øn I- Ωn-‰n cq]o-I-cn-°m≥ C-dßn ]p- d-s∏-´-h¿ ho≠pw A¶-am-en k`sb D]-tbm-Kn-°m≥ X-{¥- ]q¿∆w Xocp-am-n-®p. A-¶-amen k`m-aq--∏-mb {io t_-_n h¿°n Ch-cpsS t{]c-W-bm¬ thZn-bn¬ FØp-Ibpw A¶- amen {]tZ-isØ {_Z-d¨ k`-Iƒ°v CXv mW-t°-Sp- ≠m-°p∂ {]hr-Øn-bm-sW- ∂pw F√m-hcpw Ah-c-h-cpsS ko-‰p-I-fn-te°v DS≥ aS-ßWw F-∂pw B⁄m-]n-®p. BXn- tY-b¿ AXn-Yn-I-tfmSv acymZ ]men-°Ww F∂v Bh-iy-s∏- ´m-¬ ]ns∂ AXn-Yn-Iƒ°v sN- øm-hp-∂Xv Ht∂-bp-≈q. H∂p- In¬ Cdßn t]mIpI As√- ¶n-¬ B⁄ ]men-°p-I. Xß- fpsS ÿm-tØm-Sp≈ B-¿- Øn Chsc ko-‰p-I-fn-te°v ho- ≠pw ]nSn-®n-cp-Øn. CXnp ti- jw ko‰p-I-fn¬ Fgp-t∂‰v n- ∂p≈ _lfw am{Xta D≠m- bp-≈q. IΩn-‰n-bn-te°v Bcpw Xs‚ t]cp n¿t±-in-°m-Xn-cp- ∂-Xn-m¬ Hcmƒ Fgp-t∂‰v kzbw Xs‚ t]cp ]d-bp-Ibpw D≠m-bn!. Hcp "taJ-e-'bpsS apgp-h≥ "{]Xn-n[n°mWv' Cu ZptcymKw D≠m-bXv F∂v Hm-¿- °-Ww. HSp-hn¬ AUvtlm°v I-Ωn‰n ]≠p Xocp-am-n®Xp t]m-se 26 AwK k`m IΩn- ‰nsb F-Sp-°m≥ Xocp-am-n-®p. Ipº-m´v N¿®-bv°mbn {]Jym- ]n® Nne "taJ-e-Iƒ' A{]- Xy-£-am-Ip-Ibpw ]pXnb Nne "taJ-e-Iƒ' {]Xy-£-s∏-Sp- Ibpw sNbvXp. 26 F∂ kwJy Aßs Xs∂ ne-n-∂p. 26 F∂Xv ]q¿Æ-Xsb Im- Wn-°p∂p F∂v hymJymw ]pdsI ht∂°mw! CXn-nsS tI{µ IΩn-‰n- tbm-Sp≈ hntbm--Pn∏v ]c-ky-am- °p-Ibpw Hcp IΩn-‰n-bn-te-°p- an√ F∂v Bh¿Øn-°p-Ibpw sNbvX-h-scbpw Nne ÿm- tam-ln-I-sfbpw Dƒs∏-SpØn Hcp AssUz-kdn IΩn-‰nbpw cq]-s∏-Sp-Øn. ]t£ ap≥ AUvtlm°v IΩn-‰n-bnse Nne¿ P-d¬ IΩn-‰n-bntem FIvkn-°yq-´ohv IΩn-‰n-bntem s]´n√ F∂Xv Hgn-hm-°-s∏´ AwKßfn¬ apdp-ap-dp-∏p-≠m-°n. (XpScpw)
  4. 4. 4 2010 hw_À 14 {]nb ktlm-Z-c-sc, C°-gn™ HIvtSm-_¿ 8v Ipº-m´v S∂ "{_Z-d¨ k- `m {]Xn-n[n ktΩ-f-'sØ- °p-dn-®mWv Cu Ip-dn-∏v. {_Z-d¨ k`m hnizm-kn-I- fpw tIc-f-Øn¬ a≤y-Xn-cp-hn- Xmw-Iq-dn¬ Xma-kn-°p-∂-h-cp- amb Nne ktlm-Z-c-∑m¿ X- ߃°p hnemkw e`y-am-b- Xpw tIc-f-Øn-ep-≈--Xp-amb Nn- e {_Z-d¨ k-`-I-fpsS {]Xn- n-[n-Isf Hcp k-tΩ-f--Øn- p £Wn-®n-cp--∂p. B £Ww kzoI-cn-s®--Ønb k`m {]Xn- n-[n-I-fpsS ktΩ-f--amWv 8/10/2010v Ipº-m´v S-∂-Xv. Cu ktΩ-fw hnfn-®p-tN- ¿ØXv A¶-amen Su¨ {_-Z- d¨ k`m lmƒ Bcm-[-m- e-b-a√ F∂ k¿-°m-¿ DØ- c-hns‚ ]›m-Ø-e-Øn--em-W- t√m. F∂m¬ kw-Lm-SI kan-Xn-bpsS I-¨-ho--¿ Xs∂ X߃°p hn-em-kw e`y-amb {_Z-d¨ k-`-Isf am{Xta £Wn-®p≈q F∂v ]d-bp-∂p- ≠v. AtX kabw Ahn-sS-sb- SpØ Xocp-am--߃ F√m {_Z-d¨ k`-Iƒ°pw _m[- I-amb Iq-´mb Xocp-am--am- sW∂p {]N-cn-∏n-°p-Ibpw sN- øp-tºmƒ, X߃°p hn-em-kw e`n-°m-Ø-h-sbm∂pw {_Z-d- ¨ Bcm-[-m-e-b-ß-f√ F-∂- t√ ]d-bp-∂Xv? Cu kt-Ω--f-w hnfn-®p-tN¿ØXvXs∂ A¶- amen Su¨ {_Zd¨ k-`m lmƒ Bcm-[-m-e-b-a√ F-∂ k¿°m¿ DØ-c-hns‚ ]-›m- Ø-e-Øn-em-W-t√m. k-¿-°m¿ sX‰p a- n-em°n AXp Xncp- Øn. ]s£ kwLm-SI kan- Xn Cnbpw AXnp Xøm-dm- Im-ØXp tJZ-I-c-am-Wv. Hcp Imcyw Ωƒ BZyw Xs∂ hy‡-ambn a- n-em- t°-≠-Xp-≠v. Ipº-m´v HIvtSm- _¿ 8p IqSnb ktΩ-fw {_- -Z-d¨ k`-I-fpsS ktΩ-f--am- bn-cp-∂n-√. tIc-f-Ønse {_- Zd¨ k`-I-fpsS ktΩ-f----hp- am-bn-cp-∂n-√. AXv kwLm-SI kan-Xn°v hnemkw e`n® {_- Z-d¨ k`-I-fn¬, £-Ww kzo- I-cn® k`-I-fpsS k-tΩ-fw am{X-am-bn-cp-∂p ˛ -ØnwKv tam- ¿, ØnwKv se v. F{X k`-Isf £Wn®p F-t∂m, F{X k`-I-fpsS {]- Xn--n-[n-Iƒ ]s¶-SpØp F- t∂m hy‡-a-√. F¥p-sIm- ≠mWv B hnhcw am{Xw ]pd- Øp-h-cm-ØXv F∂Xpw Nn¥n- t°-≠-Xp-≠v. F¥m-bmepw Hmtcm k`-bn¬ n∂pw Ipd- ™Xv aq∂v t]¿ hcWw F- ∂m-Wv £Wn-®n-cp-∂-Xv. ktΩ- f--Øn¬ ]s¶-Sp-Ø-h-cpsS kw--Jy I¨ho-¿ ]d-bp-∂-X- p-k-cn®v 936. AXm-bXv G-Xm- ≠v Ccp-qdp k`-Iƒ ]s¶-Sp- Øn-cn-°mw. (Fs‚ ÿew k`- bn-¬ n∂v Ggp-t]¿ ktΩ-f- -Øn¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p.) tIc-f-Øn¬ Ipd-™Xv 1000- ˛¬ A[nIw k`-I-fp≠v F∂- Xpw Hm¿Ωn-°-Ww. A-t∏mƒ Cu ktΩ-fw {_Z-d¨ k`- I-fp-sS-sb√mw ktΩ-f-hpw C- Xnse Xocp-am--߃ F√m {_--Z-d¨ k`-I-ƒ°pw _m[-I- amWv F∂pw ]d-bp-tºmƒ tI- c-- --f-Ønse A©v {_-Z-d¨ k`- I-fn¬ mseÆw k`-I-f√ F- ∂mWv hymJym-w. Npcp-°-Øn¬ tIc-f-Ønse A©n-sem∂v k`-I-fpsS {]Xn- n-[n-Iƒ t]mepw ]s¶-Sp-°m- Ø Hcp ktΩ-fw BtKm-f- X--e-Øn¬ {_Zd¨ k`-I-ƒ-°v _m[-I-amb kp{]-[m--am-b Xocp-amw FSpØp F∂v Ah- Im-i-s∏-Sp-∂Xv Zpcpt±-iy-am-Wv. ktΩ-f--Øn¬ k`-I-fp- sS tI{µ-I-Ωn‰n thW-sa∂v Xo-cp-am-n-®n-cp-∂pthm? {]kvXpX ktΩ-f--Øn¬ ]s¶-SpØ {_Z-d¨ k`-I-ƒ Hcp tI{µ-I-Ωn-‰nbpw D≠m-°p- ∂Xp kw_-‘n®v Btem-N t]mepw S-Øn-bn-´n-√. Cu hn- jbw Btem-Nn-®n√ F∂p am{X-a√ IΩn‰n cq]oI-cWw kw_-‘n® N¿® D≠m-Im-Xn- cn--°m-p≈ ]cn-{i-a-amWv A- hnsS I≠Xp apgp-h≥. _lp- kz-cX AwKo-I-cn-°msX k- tΩ-f Xocp-am--ß-ƒ ASn- t®¬-]n--°m-p≈ {ia-amWv AhnsS {]I-S-am-b-Xv. Rm≥ Ipº-mSv ]mdta¬ {_Z-d¨ Akw-ªnsb {]Xn-n- [o-I-cn-®mWv kwkm-cn-°p-∂- sX∂pw Rß-fpsS ÿew k- ` hfsc {]m¿∞--tbmSpw A- h-[m--X-tbmSpw FSpØ Xocp- amw Rm≥ ktlm-Zc k`-I- sf Adn-bn-°p∂p F∂p-amWv ]d-™-Xv. k`m IΩn‰n F∂ tXm∂-ep-≠m-°p∂ Hcp tI{µ IΩn‰n {_Z-d¨ k`-I-fpsS ta¬ ASn-t®-ev∏n-°m-p≈ Nne KqV-{i-a-߃ AWn-b- dbn¬ S-°p-∂psh∂pw A- Øcw {ia-߃ Dt]-£n-°-W- -sa-∂p-am-Wv Rm≥ ]md-ta-¬ k`-°p-th≠n Bh-iy-s∏-´- Xv. CXv kZkv ssIø-Sn-tbm- sS-bmWv kzoI-cn-®-Xv. (Xte Znh-ksØ thmf-≠n-b¿ s{S- bn-nw-Kn¬ ssIøSn XS-bm≥ n¿-t±-i-an-√m-Xn-cp-∂Xv `m- Kyw.) CXn-s-bmWv C-t∏mƒ I¨ho-¿ ]pd-Øn-d-°nb hni-Zo-I-cW IØn-¬ Xncp- h-¥-]p-cw-Im-c-mb tPmk- ^v kn. amXyp Ah-[m--X- tbm-sS I-Ωn‰n cq]o-I-cWw F-∂m-h-iy-s∏-´-Xmbn dnt∏m¿- ´v sNbvX-Xv. Fs‚ am{X-a-√, ÿ-ew k-`--bpsS A`n-{]m-b- sØ t]m-epw A´n-a-dn-°p∂ Xc-Øn¬ At±-l-Øns‚ hm°p-Iƒ ChnsS Rß-fp- sS hmbn¬ Xn-cp-Ip-I-bm-Wv. ktΩ-f--sØ--°p-dn®v ]pd- Øp--h∂ ]e dn-t∏m¿-´p-I-fn- epw Cu kao-]w {]-I-S-am- bn-cp-∂p. kw-Lm--SI k-anXn F-SpØ ho-Un-tbm Nn-{X-ß- fn-¬ IΩn-‰n-°v FXn¿-∏p-b¿- ∂ `mK-߃ FUn‰v sNbvXv {]N-cn-∏n-®Xv IΩ-‰n-bw-K-ß- fpsS a°-fpƒ-s∏-sS-bm-W-∂- dn-™-t∏mgpw ]cky {]Xn-I- cWw th≠ F-∂p Icp-Xn- bXmWv. CXv {_Z-d¨ k`m {]Xn-n[n ktΩ-f--am-bn-cp-∂pthm?tPmk^v kn. amXyp ˛ Ip-º-mSv I Ä «vþ 54 kv]ncn-änkw tUm. kn.-hn. -hS-h XpSÀ¨ (XpScpw) Zpcp-]-tZi kwL-S--IÄ ]ucm-WnI kv]ncn-‰n-k- Øns‚ Bcw` Ime-b-f-hns kw_-‘n®v hy‡-amb tcJ- Iƒ ap°v e`y-a-√. F∂m¬ Ch-sc-∏-‰n-bp≈ A¬∏-am- bp≈ hnh-c-߃ ]pcm-X ssN-°m-cp-sS-bpw, `mc-Xo-b- cp-sS-bpw, _m_n-tem-Wy-cp-sS- bpw, CuPn-]v‰p-Im-cp-sSbpw Ncn-{Xßfn¬n∂pw ap°v e`y-am-Wv. Ah-sc-°p-dn-®p≈ IqSp-X¬ hnh-c-߃ e`n-°p- ∂Xv A.D. 500-þ1500 Ime-L-´- Øn¬ tdmam bqtdm-]y≥ km{am-Py-ß-fn¬n-∂p-am-Wv. B[p-nI kv]ncn-‰nÃp-I- fpsS Ncn{Xw Ata-cn-°-bnse c≠v s]¨Ip-´n-I-fn¬ n∂p- amWv Bcw-`n-°p-∂-Xv. 1847 Un-kw-_¿ amk-Øn¬ tPm- ¨ kn. t^mIvkpw IpSpw-_- hpw yqtbm¿°nse sslUn- hnt√ {Kma-Øn¬ Hcp `h-- Øn¬ Xmakw Bcw-`n-®p. `h--Øn¬ {]th-in® ]{¥- ≠pw H≥]Xpw hb- p≈ Cfb Ip´n-I-fmb am¿Kc‰pw ImtØbpw hoSns‚ ]e `mK- ß-fn¬ n∂pw XpS¿®-bmbn B-tcm ap´p∂ i_vZw tI´p. A¬]-k-a-b-Øn-p-≈n¬ InS- °-bn¬ sh®n-cp∂ hkv{X- ßfpw tai-Ifpw Itk-c-Ifpw X¬ÿm--ß-fn¬ n∂v o- ßp--Ibpw Hcp XWpØ Im‰v ImtØ-bpsS apJØv ASn-°p- Ibpw sNbvX-Xmbn Ap-`-h- s∏-´p. AXv F¥m-sW∂v Ah¿°v a- n-em-bn-√. Cu kw`hw ]e {]m-hiyw Bh¿- Øn-®-Xn-m¬ G-tXm Aam-p- jnI i‡n Ah-fn¬ {]h¿- Øn-°p-∂p-s≠∂v Ah¿°v a- n-em-bn. XpS¿∂v Cfb c≠p -Ip-´n-Iƒ°pw Cu i_vZ- Øn-p-S-a-bp-ambn _‘w ÿm- ]n-°p-hm≥ Ign-™p. Hcp Znhkw Nmƒkv tdm-kv- a F∂ t]cn¬ Abmƒ Ah¿- °v {]Xy-£-m-hp-Ibpw ap∏- sØm--∂m-asØ hb- n¬ tPm- ¨ s_√n-m¬ Xm≥ h[n-°- s∏-´p F∂pw ]ØSn XmgvN-bp- ≈ Hcp ne-h-d-bn¬ Xs‚ ico-cw AS°w sNbvXn-´p-≠v F∂pw Ah¿°v shfn-s∏-Sp- Øn. ]n∂oSv B ÿe-Øp-n- ∂v ap-jym-ÿn-Iƒ Is≠-Sp- °p--hm≥ Ah¿°v km[n-®p. Cu kw`-hsØ kw_-‘n®v hm-¿Ø-Iƒ hfsc thKw A- ta-cn-°-bnepw XpS¿∂v bqtdm- ]y≥ cmPy-ß-fnepw ]S¿∂p. CXns XpS¿∂v 1863¬ m- j--W¬ kv]ncn-®zenÃv At m- kn--tb-j≥ Hm^v Zn bpssW-‰- Uv tÉv Hm^v Ata-cn° F∂ kw-L-S Bcw-`n-®p. 1923-˛se I--W-°-p-k-cn®v Ch¿°v 126,000 AwK-ßfpw 682 --Be-b- -ß-fpw 600 {]h¿Ø-Icpw D≠m- bn-cp-∂p. 1945-˛¬ Ata-cn° ]pd-Øn-d-°nb Cb¿ _p°-p- k-cn®v mev kwL-S--I- fnembn 228,000 kv]ncn-‰nÃp- Iƒ D≠v. {_n´ojv kv]ncn-®z- enÃv bqWn-b-n¬ 18,000 AwK- ßfpw 500 Be-b-ßfpw D≈- Xmbn tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p- ∂p. kv]ncn-‰n-Ãp-I-fpsS D]-tZ-i-߃ Cu temI-Øn¬sh®v Hcp ap-jy≥ sNøp∂ {]h¿Øn- °-p-k-cn-®p-≈-XmWv Ahs‚ nXy-X. AXn-m¬ Cu temI- Øn¬ Pohn-°p-hm≥ e`n-°p∂ Ah-kcw icn-bmb coXn-bn¬ D]-tbm-Kn-°Ww F∂v kv]ncn- ‰nÃp-Im¿ ]Tn-∏n-°p-∂p. kv]ncn- ‰n-k-Øn¬ ]e Xc-Øn-ep≈ {]Xn-`-mk-߃ I≠p-h-cp-∂p. Aam-p-jnI i_vZw tIƒ°p- I, `mc-ap≈ hkvXp-°ƒ Xn- sb Nen-°p-I, iqy-X-bn¬ Ic-߃ Xnsb {]Xy-£-s∏- SpI F∂n-ßs t]mIp∂p A- h-bpsS ]´n-I. acn-®-h-cpsS B- flm--°-fp-ambn Ah¿ S-Øp- ∂ Bi-b-hn-n-abw imkv{Xn-- b-ambn sXfn-bn-°-s∏´ H∂m- Wv F∂v C°q-´¿ hmZn-°p∂p. Bflnb temIw F∂Xv `uXn- I temI-Ønp hn]-co-Xhpw AXn-t-°mƒ atm-l-chpw ]q¿Æ-hp-amb H∂m-sW∂v Ah¿ AhImi-s∏-Sp-∂p. ac-Wm--¥cw apjys‚ Bflmhv `ua D]-cn-X-e-Øn¬ ÿnXn sNøp-∂p. `qan°v {]- tXy--I-amb Ggv he-b-߃ D- ≠v F∂pw arXm-flm-°ƒ Cu he-b-ß-fn¬°qSn DuSmSn k©-cn-°p∂p F∂pw Ch¿ ]Tn-∏n-°p-∂p. Cßs DuSmSn k©-cn-°p∂ Bflm-°-fn¬ n∂pw kv]ncn-‰nÃp-Iƒ th≠ n¿t±-i-߃ {]m]n-°p-∂p F∂mWv C°q-´-cpsS hmZw. (ar-Xmflm-°-fp-ambn th≠ Bi-b-hn-n-abw S-Øp-hm- p≈ Ignhv {InkvXy≥ tXm- °ƒ-°n√ F∂p ]d™v C°q-´¿ {InkvXym-n-XzsØ Xcw-Xm-gvØp-hm≥ hf-sc- tbtd {ian-°p-∂p). hkvXp-X- I-fn-te-°v C-d--ßn-s®∂v Imcy- ßsf hnth-Nn-°p-hm≥ {ian- ®n-´p-≈ kv-]n-cn-‰nÃp-Iƒ ss]--im-NnI A-e--´-enpw am- --knI `bm-i-¶-bv-°pw hn- t[-b-cm-bn-Øo¿-∂n-´p-≠v. ac-Wm--¥c Imcy-ßsf A-dn-bp-hmp≈ ap-jy--s‚ B-{-K-lhpw acn-®p-t]m-b-h-cp- ambn _‘w ]pe¿Øp-hm-p- ≈ Ahs‚ Xm¬]-cyhpw kv- ]n-cn--‰n-k-Øn¬ n∂pw Z¿in- °m--hp-∂-Xm-Wv. ac-W-Øn-p- ti--jw ap-jym-flmhv ne- n¬°p∂p F∂p≈ XnI- ™ t_m≤yhpw Adnhpw C- h¿-°p-≠v. F∂m¬ Bflm-hn- s‚ {]-h-¿Ø--ß-sfbpw ÿm- -ß-sf-bpw Ipdn-®p≈ Ch- cpsS ]-Tn--∏n-°-ep-Iƒ ssZh-h- N hncp-≤--ß-fm-Wv. hnizm-kn- I-fmb -ap°v Hcp hn[-Øn- epw C-h-cp-am-bn tbmPn-°m≥ km-≤y-a-√. ss]im-NnI D]-tZiw tIƒ°p-hm≥ t]mb iuenp (1 iap-th¬ 28:7-˛25) kw`-hn- ®-Xn-h¿°v hcm-Xn-cn-°p-hm≥ hnizm-kn-I-fmb ap°v {]m¿- ∞n-°p-Ibpw AXn-mbn t]m- cm-Sp-Ibpw sNømw. (XpScpw)
  5. 5. A¶-amen {_Z-d¨ k`m lm-fns‚ kao-]Øv _m¿ tlm-´¬ XpSßnbXp kw-_- ‘n®v {_-Z-d¨ k`-I-b-fn-se hnizm-kn-I-fpsS a≤y-Øn-¬ ]e ktΩ-f--ßfpw Xo-cp-am- -ß-fpw FSp-Ø-Xm-bn amkn- I-I-ƒ hgn-bmbn a---- n-em-°p- ∂p. C-Xp apJm-¥n-cw hnizm- kn-I-fpsS CS-bn-¬ Ct∏mƒ henb B-i-b--°p-g∏w D-≠m- bn-cn-°p-∂p. A-Xns‚ shfn-®- Øn-em-Wo te-J-w. A¶-amen k`m hnizm-kn- I--ƒv°p D≠m-bn-cn-°p∂ hn-j- a k‘n-bn¬ A-h¿-°p Bh- iy--amb [m¿ΩnI ]n-≥Xp-W- bpw {]m-¿∞--bpw DNnXw X- s∂. A¶-am-en -k` Cu {]- iv--Øn-¬ {]m¿∞n-°p-∂-Xn- p ]Icw tImS-Xnsb kao- ]n--°p-I-bmWv sNbvX-Xv. C- nbpw Imcyw Xo-cp-- ---am-n-t°- ≠-Xv tImSXn X-s∂--bmWv. Hcp Kh-¨sa‚ v k-`-°p F- Xn--cmbn kXy-hm-Mvaqew k--a-- ¿∏n-®Xpw Hcp a{¥n {_-Zd¨ k` {InkvXy≥ N¿-®√ F-∂p ]d-™Xpw icn--bm-bn√ F-∂p- ≈Xpw hm-k-- ----X-h-am-Wv. {_-Z-d¨ k`-I-ƒ D≠m-bn ]-e ]Xn-‰m-≠p---Iƒ Ign-™m- -Wv C-≥-Uy-bntem tIc-f-Øn- tem I--ayq-Wn-Ãp-Iƒ D-≠m-b- Xpw Hcp a¥nk` D-≠m--bXpw. sk]v‰w-_¿ 25v Ipº-mSv tm-b¬ KÃv lu-kn-¬ Hcp k-tΩ-fw S-°p-I-bp--≠m-bn. A-Xn¬ Ipº-m-Spw kao-]-{]- tZ--i-ß-fn-te-bpw 50¬ Xmsg B-fp-Iƒ Iq-Sn-h∂p. Ipº-mSv H--cp "tdmw' B-bn Xocp-I-bm- tWm? Cu k-tΩ-f--Ønse Xo-cp-am-{]-Imcw HIvtSm-_¿ 8˛mw Xo-bXn tIc-f-Ønse {_- Z-d¨ k`-I-fnse {]Xn-n-[n-I- sf hnfn®phcpØn ktΩ-fw S-- --Øn. AXn-s-∏-‰n-bp≈ hn- h-c-W-ß-ƒ amkn-I-I-fn¬ h- ∂n-´p-≠v. AXn¬ hy-‡-am-b Xo-cpamw B-ImsX ]ncn™p F∂pw hm-bn-°p-hm-≥ I-gn- ™p.- k`-I-fpsS {]-Xn-tj[w K-h¨sa‚ns A-dn-bn-°mw. ]- s£ Ah¿ Cd--°nb kπn-sa- ‚ns‚ Xe-s°--´n¬ Hfn®v sh- ®n-cp∂ B ---‰wt_mw_v a- n- em-tbm? {_Z-d¨ k` {]-Xn- n-[n kt- ---Ω ------- ---fw F∂m-Wv. A- ßs Hcp k` ne-hn¬ D- t≠m? {_Z-d¨ k`-Iƒ D- ≠v. A-XXv k`-Iƒ kzX-{¥- -am-I-W--sa-¶n¬ Hcp k-`-bm-bn Xo-¿-°m-p≈ {ia-Øn-s‚ `m- K-- ---a-t√ C-Xv? kπn-sa-‚n¬ C- ßs Hcp hm-NIw I≠p. ""{_Z-d¨ D]-tZ-i kXy-ß-fp- sS ]cn-]m-h-- ---X ne-n¿Ø-n- s°m≠v Cu kaq-l-Øns‚ hnP-b-I-c--amb kmaqly ne- n-- --ev-]n-v Bh-iy-amb k-lm- bw -¬-Im≥ Ign-bp∂ n- kzm-¿∞-cm-b Hcp Iq´w I-gn- h-p‰ ktlm-Z--c-≥am-cpsS H-cp Iq´mbva h-cpwmfp-I-fn-te-°v {_Z-d¨ k-`°p Bhn-iy--aq-- s≠∂v s]m-Xpth AwKo-I--cn- °-s∏´p-''. C-Xn-s‚ Npcp° t]- cmWv ""{_Z-d-¨ N¿®v''. Ign- ™- Hcp q-‰m≠v ImeØv C- ßs Hcp- I--Ω-‰n-bp-sS B-h- iyw D≠m-bn-√. tb-ip-{InkvXp ]d-™p,""Cu ]m-d-ta¬ Rm≥ F-s‚ k`-sb ]-Wn-bpw, ]mXmf tKm]p-c--߃ AXns Pbn-°-bn-√. I-gn-™ 200-˛¬ ]cw h¿j-ß-ƒ B-bn-´pw, `cW tXm-°-ƒ Dƒs∏sS At-I¿ k-`s-b in-∏n-°m≥ {ian®v ]- cm--P-b-s∏-´p. C∂pw I¿Øm-hn- s‚ ssI- _e-lo--am-bn-´n-√. C∂sØ ]pØ≥ tXm-°-- --∑m- cpsS klmbw IqSmsX ap-t∂m- ´v t]mIm≥ Ign-bp-I-bn--s√∂v h- cp-Øn Xo¿°m≥ {i-an-°p-∂p. H-cp I®-hS Xm-ev]-cy-tØm-Sp-Iq- -Sn IΩyq-Wn-Ãv Fw.-F¬.F. am- sc Iq´p-]n-Sn-®v k`sb c£n- °m≥ Nne ]p-Ø-≥ ]W-°m-cpw tXr ÿm--tØ--°v C-Sn-®p Ib-dm≥ {ian-°p-∂ Ipsd B- fp-I-fp-amWv C-Xn-s‚ ]n∂n¬ {]h-¿Øn-°p-∂-Xv. s-l-aym-hn- t-bpw tam¿-s±-Jm-bn-sbbpw Iq- ´p ]nSn-°p-∂p. F-∂m-¬ Ah-cp- sS Bbq-[w D]-hm-khpw {]m-¿- ∞-bpw B-bn-cp--∂p. C∂p {]m-¿∞ F--hns-S? I-¿-Øm-hn- s‚ hc-hns‚ {]-Xym--i FhnsS? ssZh-h-Nw A-dn-bm-s-- ---¶nepw icn-bmb D]-tZ-i-k-Xy-ß-ƒ apdp-sI ]nSn-°p-I-bpw {]-h¿Øn- °p-I-bpw sN-øp-∂ -s´-√p≈ D]-tZ-jvSm-°-∑m¿ F-hnsS? Bcp hn-fn-®mepw ap-≥-]-¥n- bn¬ I-tk-c-bn¬ Ccn-°m≥ In´p∂ D]-tZ-jm-Sm-°-≥-am¿ am-{Xw C∂v kpe-`w. C-ß-s- bp-≈ k-µ¿`-ß-fn¬ Im-cy--ß- -ƒ a-- n-em°n -√ D]-tZ-iw ev-Ip-I-bt√ th≠Xv? A¶-amen k` Btcm-Spw A-`n-{]mbw tNmZn-°msX tIm- S-Xn-sb kao-]n-®p. C-n-bpw - √ h-°o-ens h®v Im-c-y--ß- ƒ hn-i-Zo-I-cn®v Ap-Iq-e hn- [n tS-s´. hnizm-kn-I-ƒ--°p {]m-¿∞--n-°mw. ssZhw {]--h-¿- Øn-°pw. A-XXp Ime-L-´- ß-fn¬ eLp-hm-b IjvS-ß- ƒ k`-Iƒ°p D≠m-Ipw. hn- izm--k-tØmsS t-cn-S-Ww. tI- c-f-Ønse ]e k-`-I--fnepw hnizm-kn-I-ƒ XΩn-¬ t]m-epw hg-°p-Ifpw tI- p---Ifpw D-≠m- bn-´pt√? A∂v B--sc-¶nepw klm-bnt®m? C-∂pw c≠p ka-b-ß-fn-embn Iq-- ----Sn h-cp∂ k`-Iƒ D-s≠-∂p tI-ƒ-°p- ∂p. B¿ klm-bn--°pw? {_Z-d¨ N¿®v tIm˛Hm¿Untj≥ IΩ‰n B¿°p th≠n? "{_Z-d¨ {InkvXy≥ N-¿- ®v' F∂v cPn-ÿ sNøp∂ k- `m---hn-`m-K-Ønp Hcp Hm-^o- kpw, tae-≤y-£pw Hm-tcm k--`-bv°pw ntbm-Kn-°-s∏-´ Im¿-Ωn-Ipw thW-sa∂v K-h- ¨-sa‚ v nbaw h∂p F-∂p hcmw. Fw.-F.- tXm-a-kv, sI.- ]n. tbm-l-∂m≥ F∂o ssZ- h--Zm-k-∑m¿ Bishop F∂ ÿm-w kzoI-cn-t°≠n h∂n- s√? Hmtcm ÿew k`-Ifpw {]tXyIw {]tXy-I-ambn ÿ- e-t∏-tcmSv tN¿Øv "Bcm-[-m- ebw' "k`' F∂n-ßs cPn- ÿ sNbvXm¬ Cß-s-bp≈ {]iv-߃ Hgn-hm-°mw. ""Ah¿ Fs∂ D]-{Z-hn®p F-¶n¬ nß-sfbpw D]-{Z-hn- °pw''. (1 tbml. 15:20) kphn- tijw nanØw c‡km£n- I-fmbn acn-®-h¿ F{Xtbm Bbn-c-߃! {InkvXymn F- ∂ Imc-W-Øm¬ hy-ar-K-ß- ƒ°v Cc-bmbhcpw {Iqin-°- s∏--´-hcpw, Xobv°v Cc-bm-b-h- cpw F{X-b-[n-Iw. AXp-am-bn Xm-c-X-ay-s∏-SpØn tm°p- tºm-ƒ tIc-f-Ønse k`-Iƒ t-cn-Sp∂ {]iv-߃ GXv. H- cp s]mXp IΩ‰n cq]o-I-cn-®m- ¬ ssZh-P--Ønv FXn-sc-bp- ≈ ]oV-߃ C√m-Xm-Ip- sa-∂v Bsc-¶nepw hniz-kn- °p--∂pt≠m? kam-[m--Øn- s‚ {]`p-hmb {InkvXp hcp- thm-fw ]oV--߃ XpS-cp-I- tb D≈q. {]Xn-I-c-W-ßfpw {]Xn-tj-[ {_Zd¨ {InkvXy≥ N¿®v --ao‰nw-Kp-I-fpw, tImS-Xnbpw tI- kpw H∂pw ssZh-P--Øn-v tbm-Pn-®-X-√. Ch-sb√mw PU- Øns‚ {]h¿Øn-I-fm-Wv. I¿- Ømhv F¥mWv ]d-™Xv? ""Rmtm nß-tfmSp ]d-bp- ∂Xv, nß-fpsS i{Xp-°sf kvtln-∏n≥. nßsf D]-{Z- hn-°p-∂-h¿°p th≠n {]m¿- ∞n-∏n≥'' (a-Øm-bn 5:44). As∏m-kvX-e-mb ]usem- kv Fgp-XnbXv, ""iImcw tI´n´v Bio¿h- Zn-°p-∂p. D]-{Zhw G‰n´v k-ln- °p-∂p. ZqjWw tI´n´v -√ hm°p ]d-bp-∂p'' (1 sImcn- ¥y¿ 4:12). kphn-tij tLmj-W-am- Wt√m k`-I-fpsS Hcp {][m- ZuXyw. ^e-I-c-ambn AXv n-¿∆-ln-°-W-sa-¶n¬ temI - a-p--jy-cpsS at≤y √ km- £yw ]pe¿Ø-Ww. Hcp kphn-ti-j-I-s-∏‰n Cßs Hcp IY tI´n-´p-≠v. Ct±lw tlm´-en¬ `£-W- Øn-n-cn-°p-tºmƒ ]cnNm-cn-I- bpsS Iøn¬ n∂p Aev]w Im∏n j¿´n¬ hoWp. £p`n-X-mb Cu kphn-ti- j-I≥ s]¨Ip-´nsb ITn-- ambn imkn-®p. £am-]-W- tØm-sS j¿´n¬ hoW Im∏n XpS®p am‰p-tºmƒ s]¨Ip-´n- bpsS IÆp-Iƒ nd-™n-cp-∂p. F¶n-epw kphn-ti-j-I≥ hg- °p ]d-®n¬ ndp-Øn-bn-√. F- √mw H∂p im¥-am-b-t∏mƒ Iq- sS-bp-≠m-bn-cp∂ kvtln-X≥ kphn-ti-j-I-tmSv Cßs ]d-™p, (1þmw- t]Pn n¶pw XpSÀ¨) tbip-m-bIm F≥ PohZmbIm Bcm-[n-∏m≥ F∂pw tbmKys Poh-p≈ Imew ns∂ ]pIgvØpw ]pXp-_-e-tØmsS Bcm-[n-®oSpw lt√-epøm ]mSo-Spsa! lt√-ep-øm.....-l-t√-ep-øm..... 1. tZhm-tZhm ap-th-et alna hn´q-gn-bn¬ h∂-hs ]m]n Fs∂ tXSn o h∂-tXm¿Øm¬ ]mh Poh≥ ¬In hos≠-Sp-Ø-Xm¬ lt√-epøm ]mSo-Spsa! lt√-ep-øm.....-l-t√-ep-øm....... 2. osb≥ ssiew F≥ ssZhta! CXp-h-sc-sbs∂ Icp-Xn-bt√m ]pXp-Ir] X∂v hgn SØpw ]pXp-Km--sa∂pw mhn-ep-b¿∂pw lt√-epøm ]mSo-Spsa! lt√-ep-øm.........-l-t√-eq-øm...... 3. BZnbpw otb Am-Znbpw otb! Bbn-c-ß-fn¬ kpµ-cpw Ap-K-an-®nSpw A≥]n≥ ndsh Bbp- p≈ Imew ns∂ kvXpXn°pw lt√-epøm ]mSo-Spsa! lt√-ep-øm.....-l-t√-ep-øm....... Kmw Kmw Kmw Kmw Kmw sFk°v aÆq¿ ""ktlm-Z-cm, B s]¨Ip- ´nsb XncnsI hnfn®v Ah- tfmSp kphn-tijw ]d-bp- hm≥ Rm≥ nßsf sh√p-hn- fn-°p-∂p.'' kphn-ti-j-I≥ e÷n-X- mbn Xe Xmg-Øn. nba ]cn-[n-°p-≈n¬ n∂p-sIm-≠m- sW-¶nepw ΩpsS ]cn-]m-Sn- Iƒ kphn-ti-jo-I-c-W-Ønv XS- -ambn Xoc-cp-Xv. {InkvXp-hn-m¬ ÿm]n-X- ambn, {InkvXp-hn-m¬ `cn-°- s∏-Sp-∂-XmWv k`. aØmbn 16:18¬ I¿Ømhv ]d-bp-∂Xv, ""Rm≥ Fs‚ k`sb ]Wn- bpw'' F-∂m-Wv. Poh≥ sImSp- Øv hos≠-SpØ Xs‚ k`- sb ]cn-]m-en-∏m≥ CS-b-t{i- jvT-mb I¿Ømhv Ai-‡- mtWm? kwL-S--Iƒ, IΩ- ‰n-I-ƒ, ]Ww, cmjv{Sob ]nSn- ]m--Sp-Iƒ Ch-bn-emtWm ΩpsS B{i-bw? ""ap-jy-n¬ B{i-bn-°p- ∂-Xn-s-°mƒ btlm-h-bn¬ B{i-bn-°p-∂Xv √-Xv'' (k- ¶o. 118:8). ""c£n-∏m≥ Ign-bm-X- hÆw btlm-h-bpsS ssI Ipdp-Io-´n-√. tIƒ∏m≥ Ign- bmXhÆw Ahs‚ sNhn aµ- am-bn-´p-an-√'' (sb-i. 59:1). s]mXp-hmbn S-Øp∂ B- fln-I {]h¿Ø--߃-°mbn Xmev°m-enI IΩ-‰n-Iƒ D≈Xv √-Xm-Wv. F∂m-¬ ÿew k`-bpsS {]iv-߃ Xo¿°p-hm≥ s]mXp-hmbn Hcp IΩ‰n ÿnc-ambn D≠m- °p-∂Xv `mhn-bn¬ IqSp-X¬ {]iv-߃°v Imc-W-am-Ipw. s]mXp-hmb t]cpw IΩ-‰n-bp-w a‰v kap-Zm-b-ß-sf-t∏m-se - sΩbpw B°n-Øo¿°pw. C∂v ap-°p≈ {]tXy-IX hN-m-p- k-c-W-ambn I¿Øm-hns B- cm-[n-°p-∂-h-cm-sW-∂p-≈-Xm-Wv. amp-jnI nb-{¥-W-߃ C- √msX ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ S- Øn-∏n¬ mw Bcm-[n-°p-∂p. kz-X{¥ k`-I-fmbn IqSn h∂v A-m-Uw-_-c-ambn Bflm-hnepw kXy-Ønepw Bcm-[n-°p-∂p. I¿-Øm-hns‚ ma-Øn¬ am-{Xw IqSn hcp-∂p. F∂m¬ k-`- Iƒ-°v Hcp {]tXyI t]sc- Sp-°p-Ibpw ÿew k`-bpsS GsX-¶nepw Hcp Npa-X-e-bn- ¬ a‰v k-`mw-K-߃ CS-s]-Sp- I-bpw sN-bvXm¬ ap°v C- ∂p≈ {]-tXy-I-X-Iƒ F∂- t∂--°p-ambn jvS-s∏´p-t]m- Ipw. ⁄mn-bmb item-tam- ≥ ]d-bp-∂Xv, ""ns‚ ]nXm-°-∑m-¿ C´n- cn-°p∂ ]≠sØ AXn¿ o am‰-cp-Xv'' F∂mWv. (kZr-i. 22:28). G{_lmw hdp-Kokv ˛ CS-bm-d-∑pf 5 2010 hw_À 14
  6. 6. 6 6 2010 hw-_À 14 PohnXØnse XmgvhcIfpw XmgvhcIfpsS ssZhhpw F°m-eØpw ka-X-e-Øn-eqsS k©-cn®p oßm-hp∂ bm{X- b√ {InkvXob Pohn-X-bm-{X. kqcy-k-ºpjvSn Ap-`-hn-°p-∂- Xpw D∂-X-amb kp-Zo¿L ho£Ww evIp-∂-Xp-amb ]¿- ∆-X-ap-I-fnse hmk-hp-a-√. ]n- s∂--tbm- XmW ne-Øn-eq-sS- bpw Xmgvhc-I-fn-eq-sSbp-ap≈ bm{-X--bmWv hnizmk Pohn-X- bm-{X. ae-ap-I-fnse hmkw, B-µ- Zm-b-Ihpw, Ap-{K-l-]q¿-Æ-hpw, kJnXz ktΩm-Z-I-hp-ambv ap- -°-p-`-h-am-Ip-tºmƒ Xm-gvhc-I- fpsS Ap-`hw thZ-bpw I- Æp-ocpw GIm--¥-X-bpw kΩm- n-°p-∂-Xm-Wv. Ign™ aq∂v h¿j-Øn-p- ≈n¬ Rmtsd kvtln-°p-I- bpw Fs∂- Gsd kvt-ln--°p-- Ibpw sNbvX Gd-dhpw {]n-b-- cm-b A©v t]cp-sS ac-Whpw tcmK-hp-amWv Cu hnjb Nn¥ F∂n-ep-W-¿--Øn-b-Xv. Xo¿Øpw- B-tcm-Ky--hm-m-bncp∂ F-s‚ ]n-Xmhv s]s´-∂p-≠mb lrZ-bm- -Lm-XsØ XpS¿∂v 2007 B- KÃn¬ I¿-Xrkhn-[-a-W- ™p. aq∂v h¿-jw XnI-bpw apºv Icƒ tcmK-sØ XpS-¿- ∂v 2010-¬ Fs‚ amXm-hpw F- s∂ hn´p ]ncn™p.- AtX XpS-¿∂v c≠v am-k-Øn-p- ≈n¬ hr-°-tcm-K-tØm-sSm∏w lrZ-bm-LmXw aqew `mcym-]n- Xm-hpw th¿-]n-cn-™p. 2010¬ c-≠v ]nXr----ktlm-Z-c-ßfpw kz¿§w ]q-In. {]Xo-£n-°m- Ø tcmK-ß--ƒ, {]Xo-£n-°m- Ø ac-W-ß-ƒ! PohnX Xmgv- h-c-I-fn-eqsS sΩ I-S-Øn hnSp--tºmƒ "Xmgvh-c-I-fpsS ssZ-hw' -ssI-hn--SmsX IqsS-bp- -s≠∂v Ap-`h-ambn. B-bXv ]d-bm-Xn-cn-°p-∂-sX-ßs! Ah-Im-i-am-°p-hm≥ t]m- Ip-∂ hmKvZØ tZi-sØ-°p- dn®v Bh¿Øw 11:11¬ ]d-bp- ∂X,v ""ae-Ifpw Xmgvhc- Ifpw'' Df-f tZiw F∂m-Wv. AtXm-sSm∏w ""ns‚ ssZh- amb btlmh s√mcp tZi- tØ-°t√m ns∂ sIm≠p t]m-Ip--∂Xv. AXv Xmgvh-c-bn¬ n-∂pw ]pd-s∏-Sp∂ oscm-gp- °p--I-fpw, Dd-h-I-fpw XSm-I-ß- fpw D≈ tZiw'' (Bh. 8:7) F-∂pw IqsS ]d-™n-cn--°p-∂p. Xmgvh-c-I--fp≈ tZiw '√- tZiw' B-sW--∂v am-{X--a√ o- scm-gp-°p≈ tZi---am-sW∂ Nn- ¥ F{X-tbm Bizm-k-{]-Zw. Cu Xmgvhc-Iƒ ssZh krjvSn-bm-sW∂pw ssZhw n- iv--N-bn® ÿmØv am-{Xw n- ev--°p-∂-Xm-sW∂pw k-¶o-¿- Øw 104:8¬ ]d-bp-∂p. ""ae- Iƒ s]mßn, Xmgvh-c-I-ƒ- Xm- Wp o A-sh-°p n›-bn-® ÿ-e-tØ--°p hmßn-t∏m-bn''. - -ΩpsS Pohn-X-Ønse Xm-gvh-cm- -p-`-h-߃ ssZhw Xm≥ X-s∂- cq]-s∏-Sp-Øn-b-Xm-sW-∂pw- ssZhw n›-bn® Hcp ÿm--w, Imew AYhm k-abw AXn- p-s≠∂pw a-- n-em--°m≥ CShcp-tºm-gm-Wv Xm-gvh-c-Isf AwKo-I-cn-°m-pw Bb-Xnse ssZh-I-chpw ]-≤-Xnbpw Xncn- ®-dn-bmpw ap-°m-hp-I. {]nbsc, n߃ C∂v IS- ∂p t]mIp∂ Xmgvhcm-p-`-h--ß- ƒ F¥p Xs∂ B-bmepw ssZ- h-Øns‚ A-dn-hpw ssI-søm- ∏pw D≈-Xm-sW-∂v n-߃ a-  n-em-°-Ww. ssZhw n›-bn- ® ]cn-[n--°-∏pdw Hcn-°epw AXv h-cn--I-bn-√. ΩpsS PohnX Xmgvhc-I- fn-te°v Dd-hp-Isf Hgp-°p-∂- h-mWv ΩpsS ssZhw F-∂v k¶o¿Øw 104:10¬ ]-d-bp- ∂p. Xmgvh-c-I-f-psS Sp-hn¬ Dd- hp-Isf Xpd-°p-∂-h-mWv ssZ- hw F∂v sbi-øm-hv 41:18-¬ ]d- bp-∂p. ""Xmgv-hc--Iƒ [m-yw sIm≠v aqSn-bn--cn-°p-∂p, A-h B¿°p-I-bpw ]mSp-Ibpw sN- øp∂p,'' F-∂mWv k-¶o-¿Ø- -°m-c-≥ 65:13¬ ]mSp-∂-Xv. Hm! Cu Xmgvhcm-p-`-h-ß- fp-sS [yX F{Xtbm hep- Xv. Xmgvh-c-I-fnepw tΩm-Sv Iq- -Sn-bn-cn-°p∂ Xmgvh-c-I-fn-te-°v Dd-hp-Isf Hgp-°p-∂, Xm-gvhc- bpsS Sp-hn¬ Dd-hp-Is--f Xpd- °p∂ [myw sIm-≠v nd- °p∂ "Xmgvhc-I-fpsS ssZ-hw' F{Xtbm hen-b-h-≥. ΩpsS Pohn-X-Ønse Xm-gvh-c-I-ƒ°v "ÿmw n-›-bn-°p∂' ssZh- sØ --ap-°v tNmZyw sNøm-- h--Im-i-ap-t≠m? AtX, Xmgvh-c-I-fn-emWv G‰-hp-a-[nIw ^ew hnf-bp-∂- Xv. B hnf-hp-I-fmWv hnØv -¬-Ip-∂-Xv. B hnØp-Iƒ B- Wv ]pXnb hr£-tØm-∏p-Iƒ- °v AYhm Xe-ap-d-I-ƒ°v aq- e-am--Ip-∂-Xv. (Xmgvhc-I-fn-eqsS I-S∂p t]mIp-∂-Xns‚ ^ew Xe--ap-d-I-fn-te°v Ap-{K-l-am- bn o≠p sN√p∂p F∂v kmcw). Pohn-X-Ønse hnhn[ Xmgvh-c-I-fn-eqsS IS-∂p-t]mb Hcp-h-mWv ]gb nb-a-Øn-se- tbmk-^v. kzk-tlm-Z-c-∑m- cm¬ hn¬--°-s∏-´-h-≥, Ip-Spw- _-_‘w hnt—-Zn-°-s∏ ----´-h≥, sNøm-Ø-Ip-‰w B-tcm-]n-°- s∏-´-h≥, s]m´-°-n-W¿, Imcm- Kr-lw, GIm-¥-X,- F∂n- ßs F{Xtbm Xmg-vhc-Iƒ. F∂m¬ Xn°v c≠-m-a-sØ aI≥ Pn-®-t∏mƒ Xm≥ ""k¶-S-tZ-iØv ssZhw F-s∂ h¿≤n-∏n®p'' F∂v ]d-™p-- sIm≠v F{^bow F∂ t]cv evIn (D-ev]. 41:52). "h¿≤n-∏n®p' F∂-Xnv 'fruitful', -F-∂ A¿∞amWv Cw-•ojv ]cn-`m-jbn¬ ¬-In- bn-cn-°p∂Xv. Xmgvhcm-p-`-h- ß-ƒ F°m-eØpw Gh-cnepw "^e-{]-Z-am-b' Ap`h-ambn amdpw. Imc-Ww mw Xmgh-c- bn-em-Ip-∂-tXm-sS ssZhw ssZh-a-√m-Xmbn amd-p-∂n-√! ae- ap-I-fn¬ sΩ Ccp--Øp-∂, tΩm-sSm-∏-an-cn-°p-∂ ssZhw Xs∂-bmWv Xmg-vhc--I-fn-eqsS sΩ ISØn hnSp-∂-Xpw tΩm-sSm-∏-an-cn-°p-∂-Xpw. BI-bm¬ Pohn-X-Ønse Xmgvhc-I-fn¬ tΩm-sSm-∏-an- cn-°m≥ "Xmgvhc-I-fpsS ssZhw' D≠v F∂-dn™v a-  p-d-∏n-°p-hm≥ ssZhw sΩ klm-bn-°-s´. PntPm A¦--a ---m--en Ipssh‰ --v: {InkvXy≥ {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS B`n-ap-- ---Jy-Øn¬ hw-_¿ 22 ap-X-¬ 30 hsc I- Æq¿ Pn√-bn-se hS°v Ing-°≥ {]tZ-i-amb sIm´n-bq¿, tIf-Iw, ]-ø-∂q¿ F∂o-{]-tZ-i-ß-fn¬ kq-hn-ti-jo-I-c-Whpw `h k- µ-¿i-hpw ao‰nw-Kp-Ifpw S-Ø- s∏-Spw. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ n- ∂pw hnizm-k-Øn-te°v h∂ ktlm-Z-c-∑m-cpsS {]-tXy-I B- {K-l-amWv Xß-fp-sS {Kma-{]-tZ- iw kphn-ti-jo-I-cn-°pI F-∂p- ≈-Xv. tIf-Iw -(-hw-_-¿ 25, 26), sIm-´n-bq¿ ]©m-bØv tÃ- Unbw (-hw. 29, 30) F-∂n--hn- S-ß-fn¬ ktΩ-fw -S--Ø-s∏- Spw. k-tlm.- sP.-]n.-cm-P≥, sa- dn¬ t_-_n F∂n-h¿ "kwKo- tXm-’hv' bn-°pw. ktlm. B¿ Irjv-W≥- Ip-´n, Xncp-h- ´q-¿, k-tlm. Nm≠-∏n≈ ^n- en∏v F-∂n-h¿ hN--tLm- jWw -S-- ---Øpw. hnizm-kn-I-fp- sS {]m-¿-∞ At]-£n-°p- ∂p. tUm.-- kvI-dnbm ‰n.- tPm¿- ÷v,- tPm¨ --- tPm¿÷v, sI. tPmbn --- tPm¨ (aq-∏-∑m¿). IÆq-cn¬ kwKo-tXm-’-hhpw kqhn-ti-jo-I-c-Whpw kphn. hn.-]n. -s^¿Wm-≠kv Fcp-taen {_Z-d¨ k`-bn¬ n∂pw 1992-˛¬ B{‘-bn¬ hnPbKcw Unkv{Sn-Iv‰n¬ sN√q-¿ F∂ ÿeØv Xm- _tY¬ {_Z-d¨ Akw-ªn, sN√q¿, (B{‘m-{]-tZ-iv) akw Bcw-`n®v kp-hn-tij {]- h¿-Øw S-Øn- h-cp-∂p. ssZh-Ir-]-bm¬ hnP- b--K-c-Ønepw Np‰p-]m-Sn-ep- ap≈ {Kma-{]-tZ-i-ß-fnepw tKm{X-h¿§-°m¿ Xma-kn- °p∂ ae-tbmc {]tZ-i-ß-fn- ep-ap≈ At-I¿ c£n-°- s∏-Sp-Ibpw A-h[n ÿew k`-Iƒ cq]-s∏-Sp-hm≥ I¿- Ømhv klm-bn-°p-Ibpw sNbvXp. kPo-h-amb Cu {]h¿Ø-sØ kvtln- °bpw amn-°bpw sNøp-∂- h¿ temI-Øns‚ hnhn[ `mK-ß-fn¬ D≠v. Ah-cpsS {]m¿∞-bpw kmº-ØnI k- lm-b-hp-amWv Cu hnizm-k kaq-l-Øns‚ ]n≥_-ew. Ahsc Hm-¿-Øv {]m-¿-∞n-°p- I-bpw ssZ- hsØ kvXp- Xn-°-bpw sN- øp-∂p. Xp-S¿-∂pw ssZ-h-a-°-fp- sS {]m¿∞--bpw kl-I-c-W- hpw Cu the°v A-Xy- ¥mt]£n-X-am-Wv. kphn-ti- j-I≥: hn.-]n. -s^¿Wm-≠kv aq∏∑m¿: B¿. kqcøm, ]n. - cm-a-dmhq hnemkw: V.P. Fernandus Bethel Brethren Assembly Opp. Leprosy Hospital, Chelluru P.O., Vijayanagaram Dist. Andhra Pradesh - 535 005 ]Ø-w-Xn´: tas°m-gq¿ k- tlm. sI.-kn. tPmWns‚ `mcy eoemΩ kuJy-an-√msX Bip- ]-{Xn-bn-em-bn-cp∂p. kp-Jw {]m- ]n-®p-h-cp∂ Cu k-tlm-Z-cn°p th≠n {]m¿∞n-°p-hm≥ At]- £n-®n-cn-°p-∂p. sUt{Sm-bn‰v (bp.-F-kv.F): C≥Uym tKmkv]¬ Akw- ªn--bn-se ktlm. tdmbn tP- °_v (53) {_bn≥ Syqa¿ apJm-¥ncw Bip-]-{Xn-bn-em- bn-cp-∂p. ]q¿-Æ--ku-Jy-Øn- pw Bizm-k-Øn-p-ambn {]m- ¿∞n-°Ww F-∂v IpSpw-_mw- K-߃ At]-£n-°p-∂p. ssae{]: ktlm. sI.-hn. amXyp-hns‚ `mcy t{Kkn-°p´n B{‘m-{]-tZiv: kphn. -Un. - F-∏{^m I≠q-°-dns‚ k- tlm-Z-cn-bpsS aIƒ lm≥kn (6 -hb-kv) ss‰t^m-bvUv, a™- ∏nØw Ch-bm¬ NnIn-’-bn-em- Wv. hnizm-kn-I-fpsS {]m¿∞ At]-£n°p∂p. {]tXyI {]m¿∞-bv°v C≥tUm¿: ktlm. Ipcy≥kn-- s‚ ]p{X≥ tKmUvhn≥ (10˛mw ¢m-kv hnZym¿∞n) tcmK-Øm¬ NnIn-’-bn-em-Wv. hnizm-kn-I-fp- sS {]m¿∞ At]-£n-®n-cn-°p- -∂p. Fd-Wm-Ipfw: ]memcn-h´w {_Z- d¨ Akwªn AwKw ]n.-F. ssm≥ Im¿Un-bm°v {]iv- ß-fm¬ NnIn-’-bn-em-Wv. hnizm-kn-I-fpsS {]m¿∞ At]-£n°p-∂p. Im≥k¿ tcmKsØØpS¿∂v sh√q-cn¬ ikv{X-{In-b-°p-ti- jw XpS¿Nn-In’bnem-Wv. hn- izm-kn-I-fpsS {]m¿∞ A-`y- ¿∞n-°p-∂p. Xncp-h--¥-]pcw: s]ms∂-Sp- Ø--Ipgn {_Z-d¨ k`mwKw k- -t-lm. -kqkn Iym≥k¿ tcm - K-Øm¬ B¿.-kn.-kn.-bn¬ Nn- In-’-bn-em-Wv. {]m¿∞-bpw km-º-ØnI kl-I-c-Whpw B--h-iy-am-bn-cn-°p-∂p F∂v kp-hn. kn.-sP.-_n-Pp. ktlm. k-t¥mjv F∂n-h¿ Adn-bn- °p-∂p. Xriq¿: Xncph--¥-]pcw B¿.-kn.-kn.-bn¬ NnIn-’-bn- em-bn-cp∂ ktlm. tagvkn tPm¿-÷n-p th≠n {]m¿∞n- °-W-sa∂v A`y¿∞n-°p-∂p. ep°n-anb aqew Kpcp-X-cm-h- ÿ-bn-em-Wv. Ct∏mƒ tImb- º-Øq-cn-¬ XpS¿ NnIn’ S-Øp-∂p. ]p-eq¿: ]p-eq¿ sk‚¿ _m-e--kwLw Iymºv 2010 Un- kw--_¿ 26 apX¬ 28 hsc Ie- ™q¿ {_Z-d¨ tKmkv]¬ lmfn¬ h®p S-°pw. Nn¥m- hn-jbw ""a- p-]p-Xp°n cq]m- ¥-c-s∏-Sp-hn≥'' F∂p-≈-Xm-Wv. ktlm. tPmkv am¶p-Sn, ]pev]- ≈n, ssh.-kn. Zmkv, Xncp-h-- ¥-]pcw, tUm. tPm¨ G{_- lmw, Xncp-h--¥-]p-cw, Pbvk- ¨ sI. tPm¿÷v, sIm´m-c-°- c F∂n-h¿ ip{iq-j-Iƒ n¿h- ln--°pw. Cu Iymºns‚ Ap- {K-l-Øn-mbn Gh-cp-tSbpw {]m¿-∞-bpw km∂n-≤y-k-l- I-c-W-ßfpw A`y¿-∞n-°p-∂p. _me-kwLw ]p-eq¿ sk‚¿ hm¿jnI Iymºv
  7. 7. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 {_Z-d¨ k`m hm¿Ø-Iƒ Xncp-h√: XnaYn C≥Ãn-‰yq- ´ns‚ tXr-Xz-Øn¬ _me-kp- hn-ti-jo-I-c-W-Ønv XmXv]-cy- ap-≈-h¿°v s{SbvnwKv ¬-Ip- I F∂ e£y-tØmsS tIc-f- Ønse Xnc-s™-Sp-°-s∏-Sp∂ ÿe-ß-fn¬ GI-Zn s{Sbv- nw-Kv t{]m{Km-ap-Iƒ S-Øp- ∂p. kt≠-kvIqƒ A≤ym-]- I¿, Nn¬{U≥kv ¢∫v S-Øp- ∂-h¿, hn.-_n.-F- v. A≤ym-]- I¿ XpSßn _me-kp-hn- tijoI-c-W--Øn¬ XXv]-c-cmb B¿-°pw Cu s{Sbvn-wKn¬ ssN¬Uv Chm©-enkw s{SbvnwKv C≥Ãn-‰yq´v ]s¶-Sp-°m-hp-∂Xm-Wv. BI¿- j-I-amb coXn-bn¬ ss_--_nƒ IY-Iƒ ]Tn-∏n-°p-∂-sX-ß-s, Km-߃, ax-]m-T-hmIyw Ch Fßs ]Tn-∏n-°mw, Kbnw F- ßs S-Ø-Ww, F∂nh - ∂mbn a- n-em-°p-hm≥ Cu Nn¬{U≥kv s^Ãv Iym]v- kyqƒ s{SbvnwKv C≥Ãn-‰yq´v D]-I-cn-°pw. 10 t]sc-¶nepw ]s¶-Sp-°p-hm≥ km[y-X-bp≈ GXp taJ-e-bnepw Cu t{]m- {Kmw S-Øm≥ XnaYn C≥Ãn- ‰yq´v Xøm-dm-Wv. Xmev]-cy-ap-≈- h¿ _‘-s∏-Sp-I, 9656217909. Xncp-h--¥-]pcw: Bdm-aS {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS I- Øn-S-]m-Sp-Iƒ Xmsg-°m-Wp- ∂ hnem-k-Øn¬ Fgp-Xp-hm- ≥ XmXv]-cy-s∏-Sp-∂p. hnemkw: Brethren Assembly C/O K. Thampy T.C. 18/1605 (2) Uzhunnuvila veedu Kunnapuzha, Aramada P.O., Trivandrum - 695032 Phone: 0471-2353459 hnemk-am‰w awK-em-]pcw: Fkv. _n. Fkv s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ I¿Æm- SI kwÿm-sØ ASpØ hn.-_n.-Fkv. s{Sbn-nwKv t{]m- {Kmw Unkw-_¿ 14 apX¬ 16 h-sc S-Ø-s∏-Spw. ktlm. _np. kmap-h¬, dPn.-sI. tXma-kv, tKmUvk¨ hmte- bn¬ XpS-ßn-b-h¿ tXrXzw ¬Ipw. hniZ hnh-c-߃°p: dPn sI. tXmakv: +919449373730. hn.-_n.-F-kv. s{SbnnwKv ]qb∏≈n: {_Zd¨ A¶W- Øn¬ h®v 2010 hw-_¿ 10 _p- [mgvN Bcw`n® ]qb∏≈n I¨h≥j≥ 13 inbmgvN kam]n®p. kphntijIcmb ]qb∏≈n I¨h≥j≥ kam]n®p Fcptaen: I- I-∏ew Hmen-°- ¬ tPm¿÷- Ip´n (42) I¿- Øm--hn¬ n{Z {]m]n-®p. kwkvImcw s]mcn- b≥ae {_Z-d¨ Akwªn skan-tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p. `mcy Ip∂-¥mw ]pfn-¥d sseem-Ω. a°ƒ: entPm, enPn≥. qtdm-Ωmhv: I m c n - ° m - a e lmtm°p h¿- Kokv (75) ncym- X-m-bn. kwkv- Imcw Bn-°mSv N°-Ww- s]mbvI {_Z-d¨ k`m skan- tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p.-`mcy: Nma-°me td®¬. a°ƒ: _m_p, kpio-e, kÆn, im¥-Ω, im¥n-n, kqk-Ω, kmP≥. acp-a-°ƒ: AΩn-Wn, Ane An-b-≥Ip™, tPmkv, kmen. _mw•q¿: Xncp- h√ Ing-°≥ ap- Øq¿ ]∂n-°- ≠--Øn¬ ]tc-X- m-b Iym-]v-‰≥ sI.-C. tPm¿-÷n- s‚ `mcy ]qh-Øq¿ ]qt®-cn¬ X-¶Ω (84) I¿Øm-hn¬ n{Z {]m]n-®p. kwkvImcw IΩ---l- ≈n _tY¬ {_Z-d-¨ Akw- ªn-bnse ip{iq-j-°p-tijw slmkq¿-tdm-Uv skan-tØ-cn- bn¬ S-Ø-s∏--´p. a°ƒ: cmP- Ω, im¥Ω (bp.-F-kv.-F), hn- eyw-kv, sIm®p-tamƒ (A-_p-Zm- _n), tPm¿÷v tXma-kv. acp-a- °ƒ: A∏p-°p´≥, en‰n, tdm- kn, tPm¿÷v-Ip-´n, ]tc-X-bmb sP-kn. ]pen-°p∂v: {_Z-d¨ k`m aq∏≥ Rmd-bv°¬ F≥.-]n. tPmbn (54) I¿Øm-hn¬ n{Z {]m-]n-®p. kwkvImcw {_Z-d¨ k`m skantØ-cn-bn¬ S-Ø- s∏-´p. `mcy: Fcp-taen tX°p- ¶¬ Ip™p-tamƒ. a°ƒ: kn¬hn, knkn, kn_n (kphn- ti--j-I≥, Akw), kntPm, kn- Pn. acp-a-°ƒ: dPn, tdmbn, kp- [, h’-e, h-P. tXm´-°mSv: Nnd∏pdØv sImS- ∏--s∏m-bvI-bn¬ ]tc-X-mb t__n-°p-´n-bpsS `mcy AΩnWn (54) ncym-X-bm-bn. kwkvImcw a√-∏≈n `h-- ]n.Pn. sPbnwkv, amXyp kJdnb, tPm¨ ]n. tXmakv, Nm≠∏n≈ ^nen∏v F∂nh¿ hN ip{iqj SØn. Ønse ip{iq-j°p tijw ]mSn-a¨ {_Z-d¨ skan- tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏-´p. a√- ∏≈n sXt°-SØp ]Sn-°¬ IpSpw-_mw-K-am-Wv ]tc-X. aI≥: sa¬hn≥ (kn‰n _m¶v, yqU¬ln). A‰v-em-≥Um (bp.-F-kv. F.): Xncp-h-√m Ip‰-∏pg ]∂n- °-≠-Øn¬ ]tc-X-mb sI. C. amΩs‚ `mcy Ip- ™--Ω am-Ω≥ (79) C-hnsS h®v I¿-Ømhn¬ n{Z {]m]n®p. kw-kvImcw hw- _¿ 9v ^v-tfmd¬ ln¬kv saΩdn Km-¿-U≥kn¬ S-Ø- s∏-´p. a°ƒ: Bn ekv-en, eoe G{_lmw, enkn _m_p Un. Ip™ptam≥, PnPn tKm-Uven. Ipº-fmw-s]m- bvI: Xøn¬ ta-{]-Øv ‰n.- kn. tXma--kn- s‚ `mcy F¬- kn tXma-kv (59) I¿Øm- hn¬ n{Z {]m]n-®p. kwkv- Imcw hw-_¿ 6 in-bmgvN hS-t»-cn-°c {_Z-d¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏- ´p. ]p-eq¿ ]md-bn¬ IpSpw- _mw-K-am-Wv. a°ƒ: F_n, kn_n, Pn_n. acp-a-°ƒ: enkn, ip`. s]m∂wtIm-Sv: B™n-en- th-en¬ Ipº-m´v IpSpw- _mwKw aØmbn tPm¨ (tPmWn-, 73) ncym-X-m-bn. kwkvImcw Icn-º-Xp-∏-mSv {_Z-d¨ N¿®v skan-tØ-cn- bn¬ S-Ø-s∏-´p. `mcy: AΩp-°p´n tPm¨ hS-t»-cn- °c Nmh-Sn-bn¬ IpSpw-_mw- K-am-Wv. a°ƒ: An¬ tPm¨, {]n≥kn, {]nb Ipº-mSv: ap-≠p-ae t]c- ßm-´v ]tc-X-m-b ]n.-H. tPm- ¿÷ns‚ `mcy kmdmΩ tPm¿÷v (79) I¿Øm-hn¬ n{Z {]m-]n-®p. kwkvImcw Ipº-m-S-v {_Z-d¨ k`m skan-tØ-cn-bn¬ S-Ø-s∏- ´p. ]-tcX aÆm-d-Ød Nc-f- bn¬ Ip-Spw--_mw-K-am-Wv. a°ƒ: A-Ωn-Wn, cmPp, Beo-kv, h-’--Ω, kPn. acp- a-°ƒ: t_-_n-°p-´n, tamfn- °p-´n, ]m-ÿ ‰n.-sI. Ae- Ivkm-≠¿, cm-P≥, kpP. Xriq¿: kphn-ti-j-I≥ _me- kwLw Xriq¿ sk‚¿ Iymºv, 2010 BKÃv 22 apX¬ 26 hsc s-√n-°p∂v kotbm≥ {_Z- d¨ N¿®n¬h®v S-Ø--s∏-´p. Ip´n-Ifpw eotUgvkpw Dƒs∏- sS 700 t]-¿ ]s¶-Sp-Øp. 55 Ip- ´n--Iƒ I¿Øm-hns kz-¥w c- £n--Xmhpw I¿Øm-hp-ambn kzo- I-cn-®p. Xp-S-¿∂pw Cu sk‚- dn-s‚ {]h¿Ø--ßsf {]m-¿- ∞--bn¬ Hm¿t°-W-ta. ]pXnb `mc-hm-ln-Iƒ ˛ {]kn- _me-kwLw Xriq¿ sk‚¿ `mc-hm-ln-Iƒ U-‚ v: kÆn hnX-b-Øn¬ (In- g-t°-t°m´), sshkv {]kn- U‚ v: SnΩn BUw-kv (s-√n- °p∂v), sk{I-´dn: tUm. _n- tmbv h¿Ko-kv (s-√n-°p∂v), tPm. sk{I-´dn: _np Fw. tPm¿÷v (a-ÆpØn), {Sjdm¿: t_m_n G{_-lmw (s-√n- °p∂v), tPm. {Sj-dm¿: ]n.-F-kv.- Um-n-tb¬ (sIm-c´n), Hm¿K ss-k¿: ]n.-F¬. h¿Ko-kv (F- f-hq¿), tPm. Hm¿K-ss--k¿: hn.- F. tPmk^v (Xm-fn-°p≠v). 7 2010 hw_À 14 Rß-fpsS a°sf A®-S-°- Øn-¬ hf¿-Øp-∂-Xn¬ R-ß- ƒ XnI®pw A{i-≤-cm-bn-c-p∂p ˛ "sNdp-{]m-b-Øn¬Øs∂ Ah-cn¬ Bflm-`n-amw hf¿- Øp-I-bm-sW∂p CXns R- ߃ Zp¿hym-Jymw sNbvXp. cmPy-Øns‚ A-[n-Imcw Rß- ƒ A[m¿-ΩnI coXnbn¬ D]- tbm-Kn-®p ˛ cmPy-X-{¥-⁄X F∂p R߃ AXnp t]¿ hnfn-®p. Rß-fpsS " Ab¬°m-c-p- ≈-Xp R߃ Ih¿s∂-Sp-Øp ˛ -D¬°¿tj— F∂p kpµc hymJymw ¬In. ]cn-]m-h-- am-b hmbq afiew Ak-`y- hpw A«o-ehpw A¥-co-£- Øn-¬ Ie¿Øn R߃ Aip- ≤-am--°n ˛ Bhn-jvI-cW kzm- X-{¥yw F∂p R߃ t]¿ hn- fn®v AXns t{]m’m-ln-∏n- ®p. Rß-fpsS ]q¿∆ ]nXm-°- ∑m-cpsS ka-Im-em-XoX aqeym- p-jvTnX {]amWßsf R- _n√n-{K-lm-anv 90 hbkv ߃ A[n-t£-]n®p ˛ km¿-∆- eu-InI hn⁄m k-º--∂¿ F∂p Rß-sf-Øs∂ hnti- jn-∏n-®p. ssZh-sa, Rßsf tim-[ sN-tø-Wta! Rß-fpsS C∂- sØ lrZb hnNm-c-ßsf Adn- tb-W-sa. Rß-fpsS F√m ]m- ]-ßfpw IgpIn Rßsf ip-≤o- -I-cn-t°-W-sa. Aßs R-ßsf kzX-{¥-cm-t°-W-sa. B-ta≥. ΩpsS I¿Øm-hns‚ Ir]- bm¬, Cu {]m¿∞ ΩpsS tZ-iw BI-amw hoin-b-Sn-°- s´; CXp ΩpsS e£yw B- Ip-sa-¶n¬ ap°p ho≠pw ÿm-]n-°p-hm≥ km[n-°pw, "ssZ-hnI `c-W-Øn¬ Hscm‰ cmjv{Sw'. Nn¥n-°pI: nß-fpsS C˛-sa- bn¬ enÃn-ep≈ F√m ktlm- Z-c¿°pw Cu {]m¿∞ Ab- bv°p∂p F¶n¬, 30 Znhkw sIm≠v temIw apgp-hpw CXp tIƒ°pw: "ssZhnI `c-W-Øn¬ Hscm‰ cmjv{Sw'. (8˛mw t]Pn¬ n∂pw XpS-¿®) Poh-h-Nw Hcp ip{iq-jbmWv {]m¿∞ Bhiyw ]cp-Ø-∏md: 101˛maXv ASq¿-˛- ]-cp-Ø∏md {_Z-d¨ I¨h≥- j≥ 2011 s^{_p-hcn 8 sNm∆m apX¬ 13 Rmb¿ hsc ]cp-Ø- ∏md {InkvXy≥ {_Z-d¨ N¿- ®n-p-k-ao]w Xøm-dm-°p∂ ]- ¥-en¬ h®v ssZh-ln-X-am-bm- ¬ S-Ø-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. kphn- ti-j-I-cmb tXmwk¨ _n. tXma-kv, apwss_, sI.-hn. tXma-kv, Imw, _np amXyp, tIm´bw F∂n-h¿ ssZh-h-N- w kwkm-cn-°pw. I¨-h≥j- tm-S-p-_-‘n®v ktlm-Z-cn-am- cpsS tbm-Kw, ss__nƒ ¢m- kv, bph-P-- ao-‰nwKv F∂n-h- bpw N-ß--m-t»cn kv]ncn-®z-¬ knw-tK-gv-kn-s‚ Km--ip-{iq-j- bpw D-≠m-bn-cn-°pw. I¿Ør-m- a-Øn-¬ G-h-cp-tSbpw {]m¿∞- bpw km--∂n-≤y-k-l-I-c-W-ß- fpw A-`y¿-∞n-°p-∂p. k`-bv- °p-th-≠n, ]n.-]n. amXyp, kn.- F-kv. tXm-a-kv. ASq¿-˛-]-cp-Ø-∏md I¨h≥j≥ kXyw ]»nt¡j³kntebv¡p kuP-yambn hnfn¡q Call us on ourToll Free Number 1-800-425-1211
  8. 8. JEEVA VACHANAM SATHYAM MINISTRIES THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA(S) INDIA Tele/Fax 0469-2619209, 2619005, 2619657 Mobile: 9447126182, 9446026182 E-mail: office@truthintl.org web site: www.truthintl.org Toll free # 1-800-425-1211 REGISTERED Reg. No. 2893/86/M7 Postal Reg. No. KL / TLA / 89 / 2009 -2011 Licence to post Wpp Licence No. KL / TLA/ WPP- 132/ 09-11 Posted On 14th & 29th every month at RMS Thiruvalla Fortnightly JEEVA VACHANAM “ns‚ hNw Fs‚ Imenv Zo]hpw Fs‚ ]mXbv°v {]Im-ihpw BIp∂p” (k¶o¿Øw 119:105) 8 2010 hw_À 14 tUm. kn.hn. hS-h A¶amenbn¬ n∂pw Xn∑tbm? Printed, Published and Owned by C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Tiruvalla, Printed at Sathyam Press. Published at Sathyam Publications, Tiruvalla, Editor: C.V. Vadavana. Aßs A¶amen, {_Z-d- ¨ kaqlØnv Hcp Idp-Ø- A≤ymbw kΩmn-®ncn-°p- ∂p. k`bpsS D]tZi k-Xy- --- --ß--ƒ-°v henb hne sIm-SpØ ÿeamWv A-¶-am-enbpw ]- cn-k-c-{]tZ-i-ß-fpw. ]nXm-°- ∑m¿ Im-Wn-®pX∂ amXr-Ibv- °v hn-]-co-X-ambn tImSXnbpw hg--°p--w.-- ]ns∂ k`m ]mc-º- cy---ß-sf- adn®nSp∂ s]mXp I- -Ω-‰n-bpw cq]oIcn°m≥ CS- bm-b-Xn¬ A¶-am-en-°m-cn-¬ Nn-e-¿-s°¶nepw ]-cn`--hap-s≠- ¶n-epw A-ß--s- kw-`-hn-®p F- ∂p ]-d-bmw. "D nbmth [q- ]w- Im-´p--∂Xp n°p hn-ln- X--a-√m', -F∂v hyIvXamb Xm- °oXp≠mbn´pw AXns ap- tºm´p IpXn® "{_Zd¨ {]- am-WnIfpsS' Ipcp°n¬ A- ¶-amen k` ]nSn-s]´-pt]mb- Xn-¬ Zp:Jn°mXncn°m≥ X- can√! IΩ‰ns°mXn ]q≠ Nn-e¿ ÿew k`-I-fp-sS s]m-X-p-hm- b A`n{-]mb-sØ- am-n-°m- sX Hcp Iq-´psI´p IΩ‰n D- ≠m°phm≥ tbmKw tN¿-∂- X-v k`m ss]-Xr-IØnsXn- sc-bp--≈- Id ]qiembn Rm≥ Im-Wp-∂p. Zqchym]Iamb `- hn--j-Øp-Iƒ CXv k`mX-e-Øn- -¬ D-≠m°nh°pw F-∂-Xn-p- kw-i-bw th≠m. q-‰m-≠n-te- sd mw Im-Øp kq-£n-® k- `m--]mc-º-cy--Øn-te--°m-Wv Nne¿ tN¿∂v I-Øn sh-®n´n-≈Xv. CXnp ]n-≥--_-ew sIm-Sp°m≥ {]-tem-`n-X-cmb D]-tZjvSm- °∑m¿°p D-Ø-chmZnXz-Øn-¬ n-∂pw ]n-∑m-dm-≥ Ign-bp∂- X√. {_Zd¨ k`Iƒ°v H-cp s]mXp IΩ‰n, Kp-W-Øn-tm, - tZm--j--Øntm Bbmepw, AXv Xn-I--®pw hN- hncp≤-am-sW-∂v R--߃ hnizkn°p∂p. ]-W- s°m-gp∏p≈ Nne¿ tN-¿-∂v k- `-sb cmjv{Sobh-Xv-°--cn-°phm- pw ]Wbs∏SpØphmpw Ime-ßfm-bn- S-Øp∂ Ip-’n- X {i-a-ß-fp-sS A¥na cq]-am- Wv mw Ct∏mƒ ImWp∂Xv. a--√--∑m-cp-sS k¥XnIfmb A- m-I-y-a√-∑m¿ C∂p -ΩpsS k--`Isf `cn°ptºmƒ sNdp- In-S hnizmknIfpsS ÿnXn F-s¥∂v ]dbWtam? kz-¥w- ÿew k`Ifn¬ ÿn-c-a-mbn a√psI´n hnPbn® Ch¿°v sS- en-hnjp- a-p-≥-]n-¬- {]Xy-£- s∏SpIbpw, ]-{X-hm-¿Ø kr-jv- Sn-°-p-I-bpw- Hs° sN-øp-∂Xv H- cp ]-p-Ø≥- DW¿∆mWv. hntZi i--‡n-IfpsS t{]cW IqSn D- ≈-t∏mƒ kwKXn Ffp∏w. GXmbmepw A¶-amen-bn-¬ n-∂pw Cu Xn∑ kw-`-hn--°-cp- Xm--bn-cp-∂p- Ipº-mS-≥- IpX- {¥-߃ A¶-amenbn¬ sIm- ≠p---sN-s∂Øn® Ipim-{K--_q-≤n- I--ƒ ΩpsS k`m u-Isb sh-≈Øn¬ ap°p-∂-h-cm-sW- ∂- bmYm¿-∞yw a- m-£n- bpw- [¿Ω-t_m[-hpap≈ F√m hnizm-knIfpw ÿ-ew k-`-I- fpw- a- n-em°n-bncp∂m¬ - ∂v. C°q-´-cp-sS- sIWnbn¬ ho- gmsX ÿ-ew k`m kzm-X- {¥yw Dd-s° {]-k-vXmhn-°pI- bpw- AXn-p-th-≠n hne-sIm-Sp- °p---hm≥ Xøm-dmhp-Ibpw sN- øp∂ Hcp ]-£w hnizm-kn- IfpsS hntbmPn∏v C--Ø-cp- WØn¬ D≠mbXv √XmWv. AXp kw`hn-®p-sIm≠ncn°p- ∂Xn¬ Cu-bp-≈-h≥ kt¥m- jn-°p-∂p. ap°p th≠Xv hN kXy-ß-tfm-Sp-≈- aaX- bm-Wv. adn®v Im‰n¬ D-ebp∂ hm-Sm-a-e¿ t]mse mw Xo- cp∂Xv `q-j-W-a√-.- o-Xn-sb A-o-Xn-bm-bn t]-¿ hn-fn-°p- Ibpw shfn-®--sØ C-cp-´m-°p- Ibpw sNøp-∂- Cu- Xeap-d- bn¬ B-flo-b-∑m¿ F-gpt∂- ev°-p-∂-Xnp- -th-≠n ap°p P- ]w sNømw. X-] -p-jnT-n-°mw. "tdmw s]mSp-∂s D≠m- bn-h-∂-X√', Fs∂mcp ]g- s©m-√p-≠v. C∂v tdmam k` Im´n-°q-´p∂ F√m sshIr-X- ßfpw q‰m-≠p-I-fmbn kXy- k-`-bn¬ IS-∂p- IqSn-bn-´p-≈- Xm-Wv. CXp-t]mse ]Xn-sb, ]Xnsb IS∂pIqSp∂ hN hyXn-bm--߃ k`m Xe- Øn¬ Zqc-hym-]-I-amb sISp- Xn-Iƒ hcp-Øn-hbv°pw Xo-¿- ®. CXn-s-Xnsc sIev∏p-≈- h--¿ {]Xn-I-cn-®n-s√-¶n¬ Im- cyw Gsd IjvS-amIpw G--Xm-bmepw A¶-am-en-bn- ¬ IpSn-tb-dnb Cu ISpØ Xn-∑-bvs°-Xnsc ÿew k`- Iƒ i‡-ambn cwKØp hcn- I-bpw BSns‚ thjw [cn® sN∂m-bv°-fpsS {_Z-d¨ {]—-∂-th-jsØ ss[cy- ambn X≈n-∏-d-bp-Ibpw Bh- iy-am-Wv. {_Z-d¨ k`m kXy-߃°p th≠n i‡- ambn ne-bp-d-∏n-°mpw AXn- s-Xn-cmbn IΩ‰n cq]o-I-cn-®- hsc X≈n-∏-d-bmpw H‰-s∏- Sp-Ømpw mw Cnbpw Aam- ¥n-®p-Iq-Sm. A£-c-Jn kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚ 5%apX¬70%hschne-°n-gnhv 8000 N. ASn hn-kvXo¿Æ-Øn¬ AXn-hn-im-e-amb ]pkvX-I-ime kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√kXy-Iq-Smcw, Xncp-h√ ae-bmf ss{IkvXh ]pkvXI {]km-[w temI ne-hm-c-Øn-se-Øn® kXyw ]ªn-t°-j≥kns‚ H∂mwInS {KŸ-߃s°m∏w temI-sa-ºm-Sp-ap≈ hntZi {]km-[-I-cpsS ]pkvX-I-ßfpw hºn® BZm-b-n-c-°n¬ ChnsS n߃°p hmßmw. ]pkvX-I-߃ hmß-W-sa-∂n√; h∂p hmbn-°q... VIP _p°v ¢_v AwK-߃°v {]tXyI hne-°n-gnhv ss__nƒ ayqknbw kµ¿in-°pI Sathyam Publications Thottabhagom P.O.,Thiruvalla-689541, Kerala,S.India.Tele/ Fax:0469-2619657,Mobile:9447126182,9446026182 A Family Magazine in EnglishAlive Sathyam Publications Brings For more details please contact: Sathyam Publications, Thottabhagom P.O.,Thiruvalla-689541, Kerala, ""ssZh-sØ-Iq-Sm-sX-bp≈ Po-hnXw sNØn Iq¿∏n-°m- Ø s]≥kn¬ t]mse-bm-Wv. A-Xnp ap-bn-√t√m!'' kXyw! am≤y-a-߃°p C-t∂--hsc sNfn-hm-cn-sb-dn-bp- hm-≥ km[n-®n-´n-√mØ A- Xpey hy-‡n-Xzw... B›-cy- I-cw! Ata-cn-°bv°p th≠n- bp≈ _n√n-{K-lm-ans‚ {]m- ¿∞ (cmPy-Ønv F¥p kw`- hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂p F∂- Xn-s-°p-dn®v Cu alm ]pcp- jv al-Ømb ImgvN-∏m-Sp- ≠v.) "kz¿§-ÿ-mb ]nXm-th, R߃ C∂p ns‚ k∂n-[n- bn¬ h∂v £a tNmZn-°p-∂p, Aß-bpsS S-Øn-∏npw am¿§- Z¿i--Ønpw th≠n Xmgva- bmbn At]-£n-°p-∂p. "Xn∑sb ∑ F∂p hnfn- °p-∂-h¿°p Atøm IjvSw' F-∂p--≈ Aß-bpsS Xncp-h- Nw R߃ Ap-`-hn-®-dn- bp∂p; Fs¥-∂m¬ R߃ sNbvXpt]mb-sX√mw AXm-bn- cp-∂p. R-߃°p-≠m-bn-cp-∂ B-flob k¥p-en-Xm-hÿ R- ߃°p jvS-am-bn-t∏mbn; A- Xn-m¬ al-Ømb aqey-ßsf R߃ XInSw adn®p I-f- _nÃn-{Klmanv 90 hb-Êv _n√n-{K-lmw- UdmUq¨: DØ¿ J≠n-se UdmUq¨ tI{µoIcn®v hw- _¿ 1 apX¬ 4 hsc Hu-´vdo®v t{]m{Kmw SØs∏´p. DØ¿- {]tZinse hnhn[ `m-Kßfn¬ n-∂p≈ {_Zd¨ k`m kphn- tijI¿ Cu ]-cn-]mSnIƒ ]s¶SpØXmbn kphn. _n-lm- cn em¬ _©an≥ Adn-bn®p. UdmUq¨UdmUq¨UdmUq¨UdmUq¨UdmUq¨ Hu´vdo®vHu´vdo®vHu´vdo®vHu´vdo®vHu´vdo®v ™p. ]ca Zcn-{Z-sc-t∏m-epw A- h-cpsS n -lmb Ah-ÿ-bn- ¬ R߃ NqjWw sN-bvXp- ˛ `m-Ky-°pdn e`n®p F∂p R-- ß--fn-Xns BtLm-jn®p. Be- ky-Ønp R߃ {]Xn-^-ew ¬In ]cn-t]m-jn-∏n-®p ˛ k- º¬ kar≤n F∂p R-ß--ƒ AXp hymJym-n-®p. Rß-fp- sS Ip™p-ßsf K¿`m-h-ÿ- bn¬h-®p-Xs∂ R߃ hI-h- cp-Øn. ˛ "CjvS-ap-≈Xp am-{Xw Xnc-s™-Sp-°pI' F-∂Xv am- Z-fi-ambn kzoI-cn-®p. ]cm-Pn- Xsc R߃ kwl-cn-®p ˛ [¿- Ω ]cn-]m-ew F∂-Xnp t]¿ sImSp-Øp. (XpS-¿® 7˛mw t]Pn¬)

×