Makarajyothi 2011 page 101-156

Krishnanath Venkataraman
Krishnanath VenkataramanChief Operating Officer

Part #3 Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy www.thamara.net

Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011


  Xncp--°-c-tØ-h-cpsS Xncp-ap-‰Øv
                 s{]m^. sX°pw-Iq¿ tkma-h¿Ω-cmPm
                                     amb Ncn{X ]›m- Ø -
                                     esØ ]cm-a¿in-°msX
                                     hø. sIm√-h¿jm-cw-`-Im-
                                     eØv atlm- Z - b - ] pcw
                                     Bÿm--am°n tIcfw
                                     `cn- ® n- c p∂ Ipe- t i- J c
                                     s]cp-am-°-∑m¿ `c-W-ku-
                                     I-cy-Ønv cmPysØ ]Xn-
                                     s-´p- m-Sp-I-fmbn hn`-Pn-
                                     ®p. Cu mSp- I - f n¬
                                     G‰hpw hnkv X r- X hpw
                                     {]m[m- y- t a- d n- b - X p- a mb
                                     shº- e - mSv ]n¬°m- e -
                                     Øv, G.- U n. 1103- ˛ ¬,
                                     sX°pw-Iq-sd-∂pw,
                                     hS°pwIqsd∂pw
                                     c≠mbn      ]ncn- ™ p.
                                     sX°pw-Iq-dns‚ BZy-Xe-       -
    Ωƒ k©-cn-°p-IbmWv. q‰m-≠p-I-fpsS         ÿmw tIm´-bsØ ]mºm-Sn-°-SpØ sh∂n-a-e-
Ncn-{X-ap-dßp∂ ]c-ip-cm-at£-{X-Øns‚ S-hgn-I-
      -         -         -     bm-bn-cp-∂p.
fn-eqsS {]mNo-hpw ]hn-{X-hp-amb Xncp-hcßp-I-- -
                                  G.-Un. 12, 13, 14 q‰m-≠p-I-fn¬ sh∂n-ae
fn-te°v F√m-sa√mw a[p-cn-∏n-°p∂ ]©m-£co-a-     -    Xeÿm--am°n cmPyw-`-cn-®n-cp∂ sX°pw-Iq¿
{¥-Øns‚ Aar-X_n-μp-°ƒ h¿jn-°p-∂, ip`-I-
          -                    15-˛mw q‰m-≠ns‚ HSphn¬ Xe-ÿmw tIm´-
chpw im¥-hp-am-b, inh-k∂n-[n-Ifn-te°v Ωƒ
                -  -           bsØ Xfn-t°m-´-bn-te-°p- am-‰n. Ab¬m-Sp-hm-
kz—-μambn k©-cn-°p-Ibm-Wv. tKmI¿Æw apX¬
    -         -                gnbmb sNº-I-t»-cn-bpsS IS-∂m-{I-aW `oj-Wn-
Iym-Ip-am-cn-hsc-bp≈ ]gb tIc-fØnse qs‰-
        -            -          bm-bn-cp∂p AXnp Imc-Ww. ]t≠ Xs∂ kz¥w
´p-in-hm-e-b-ß-fpsS aln-am-Xn-tc-I-߃ h¿Æ-hn-       apjv°c kwLsØs°m≠v Ir{Xn-aßfpw sIm≈- -
kvabw Xo¿°p∂ taem-∏n-p-Xm-sg, {]Pm-t£-a-         b-Sn-°epw S-Øn-t∏m∂ sNº-I-t»cn cmPmhv
X¬]c-mbncps∂mcp s]cp-am-fns‚ cmP-[m-n°p         sX°pw-Iq-dnv h√mØ Xe-th-Z--bm-bn. sh∂n-a-
ap∂n¬, B ]cn-kcßsf apgp-h≥ ssIem-kXpeyw
         - -             -      e-bn-en-cp∂p `cWw S-Øn-bm¬ sNº-I-t»-cnsb
kz¿§o-bam-°p∂ alm-t£-{X-Øn-p-ap-∂n¬, Ω-
     -                        nebv°p n¿Øm-m-hn-s√-∂-Xp-sIm≠v cmPmhv
fn- t ∏mƒ FØn- b n- c n- ° p- ∂ p. CXp Xncp- - ° - c .  Xe-ÿmw Xfn-bn-te-°p- am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. ao-
]≠sØ sX°pw-Iq¿ cmP-hw-iØns‚ Xne-I°p-
                  -         -   ®n-em-dns‚ Xoc-ØmWv Xfn. AhnsS tIm´-sIm-
dn-bmbn amdnb Xncp-°c alm-tZ-h¿ t£{Xw!          Ø-fßfpw t£{Xhpw t£{X-°p-fhpw Kplm-am¿§-
                                 -
                              ßfpw InS-ßp-Ifpw Xo¿Øv F{Xbpw kpc-£n-
   tIc-f-Ønse inh-t£-{X-ß-fn¬ Gsd {]i-          Xhpw Dd-∏p-≈-Xp-amb Xe-ÿm--ap-≠m-°n. tIm´-
kvX-amb tIm´-bsØ Xncp--°c t£{X-sØ-°p-           bv°-I-Øp≈ cmP-[mn ""tIm´-b-I''-ambn; ]ns∂
dn®p ]d-bp-tºmƒ AXns‚ DXv]-Øn°p nZm--          ""tIm´-b-hp''-am-bn.


                           - 101 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

     C°m-e-ØmWv sX°pw-Iq¿cmPmhv Xncp--         c≠mw hS-°pw-mY t£{Xw Xs∂-bmIpw''. k¥p-
°- c - t £{Xw n¿Ωn- ° p- ∂ - X v . X- f n- t °m- ´ - b n¬  jvS-mb cmPmhv Bÿm--amb Xfn-t°m-´bv°p
n¿Ωn® t£{X-Øn¬ hn{Kl {]Xn-jvT-bm-bn-cp-           Ing-°p-h-i-ap≈ °-c-Ip-∂n¬ ]d™ e£-W-
∂p. Xncp--°-c-bn-em-hs´ kzbw-`q-hmb tXh-cm-         sa√mw a- n-¬ I≠n-cn-s°, Hcp Znhkw ImSp-
Wv. At©m Btdm iXm-_vZ-߃°p-ta¬ ]g-°-             n-d™ B Ip∂n≥]pdØv Irjn-∏Wn sNbvXp-
an-√mØ Cu t£{X-Øns‚ n¿Ωn-Xn°p ]n∂n¬             sIm-≠n-cp∂ Hcph≥ a¨sh-´n-sIm≠p Hcp inem-
Hcp IY-bp-≈Xv Cßs: kz¥w CjvS-tZ-h-X-bpw           J-WvU-Øn¬ c‡-sam-en-®n-d-ßp∂ A¤pXw
Bcm-[-m-aq¿Øn-bp-amb ]c-a-in-hs‚ t£{Xw           kzman-bm¿ aT-Ønse kzmansb h√mØ ]cn-{`-a-
tIm´- b - Ø p- X s∂ D≠m- b n- c ns° A∂sØ           tØmsS Adn-bn-®p. apºv, Xºp-cms‚ n¿t±-i-{]-
sX°pw-Iq¿ Xºp-cm≥ sIcp-fcv tImX-h¿Ωcv (Cu          Imcw Xs‚sbm∏w IqSn-bn-cp∂ t]tc-∏-dºp ºq-
cmPm-hns‚ t]cv t£{X-Øn-en-cn-°p∂ angm-hn¬          Xn-cn-bp-sam-∂n®v kzman-bm¿ ÿe-Øp-h-∂-t∏mƒ
hs´-gp-Øn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.) Xrin-h-t]-        kzbw-`q-hmb Hcp inh-enw-K-am-WnXv F∂p-I≠v
cq¿ hS-°pw-m-Y-n¬ AXo-h-`-‡n-hn-izm-k-ß-          aT-Øn¬ n∂p-Xs∂ hnf-°v, ]qhv, DW-°-ecn
tfmsS hfsc h¿j-߃ Xn¶ƒ`Pw S-Øn-bn-             XpS-ßnb ]qPm-km-a-{Kn-Iƒ hcpØn DS≥Xs∂
cp-∂p. {]mbm-[n-Iyw-sIm≠v At±-l-Ønv AXv           ºq-Xn-cn-sb-s°m≠v ]qPbpw nth-Zyhpw Ign-
XpS¿∂p S-Øm≥ Ign-bm-sX-bm-bn. Xs‚ n -           ∏n®v S-∂-Im-cy-ß-sfms° cmPm-hns t_m[n-
lm- b - X - b n¬ aw- s m¥v hS- ° pw- m- Y - t mSp    ∏n-®p. hnIm-cm-[o-m-bn-Øo¿∂ Xºp-cm≥ Xriq¿
                                        -
{]m¿∞n® Xºp-cm≥ atl-iz-cs‚ atm-KXw             hS-°pw-m-Ys‚ Acp-f-∏mSp kXy-am-bn-Øo¿∂
kz]v-Øn¬ tI´p-hs{X: ""Cn Fs∂ ImWm≥             IrXm¿∞-X-tbmsS AhnsS h∂p-tm-°p-tºmƒ
Ctßm-´p-h∂p _p≤n-ap-t´-≠. Rm≥ °-c-°p-            inh-enw-Khpw AXns‚ ap≥h-i-Ømbn hrj-`pw
∂n¬ Ah-Xcn-°mw. AhnsS Fs∂ `Pn-®m¬ aXn.
        -                      ]n≥h-iØv Aev]w hS-°p-amdn hmbp-tIm-Wn¬
Fs‚ ]ptcm-`m-KØv hrj-`pw ]›mZv `mKØv            Hcp sX®nbpw I≠v CXp hS-°pw-m-Y≥ Xs∂-
Hcp shfp-Ø-sX-®nbpw ImWpw. AhnsS Hcp             sb∂p a- n-em-°n.
t£{Xw ]WnXv Fs∂ {]Xn-jvTn-°-Ww. AXv                             ]ns∂, [rX-K-Xn-
                                          bn¬ Cuiz-cm-`o-jvS-a-
                                          p- k - c n®v t£{Xw
                                          n¿Ωn- ° p- ∂ - X n- p≈
                                          bXvw Xºp-cm≥ XpS-
                                          ßn.     sX°pw- I q¿
                                          cmPysØ G‰hpw
                                          hepXpw anI-®-Xp-amb
                                          Hcp alm-t£-{X-amWv
                                          °-c-Ip-∂n¬ cmPmhp
                                          ]Wn-bn-®-Xv. mep-tKm-
                                          ]p-c-am-fn-I-Iƒ, IqØ-
                                          º-ew, B-s°m-´n¬,
                                          hnf-°p-am-Sw, Du´p-]p-c,
                                          D]-tZ-hXm-t£-{X-߃
                                               -
                                          XpS-ßn-b-h-tbm-Sp-IqSn
                                          hf- c - t hKw t£{X-


                            - 103 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

Øns‚ ]Wn-]q¿Øo-I-cn-
®p. sX°pw-Iq-dns‚ cXv-
In- c oSwt]mse ]cn- e -
kn® B alm- t £- { X-
Ønv DNn-X-amb coXn-bn-
ep≈ ]qPm- h n- [ m- - ß -
fmWv Xºp-cm-t¿s∏-Sp-
Øn- b - X v . Xs‚- s bm∏w
Xrin- h - t ]- c q¿ n∂v
B{in- X - m- b n- ° q- S nb
t]tc- ∏ - d ºp ºq- X n- c n-
sb- Ø s∂ At±lw
ta¬im-¥n-bmbn nb-an-
®p. X{¥w Xc-W--√q¿
ºq- X n- c n°v t£{X-
Øns‚ ssZw-Zn `c-W-
®p- a - X e sNß- g - t »- c n,
]p∂-t»cn aq -X-∑msc G¬∏n-®p. kzbw-`q-hmb     hnm-i-I-c-amb Ah-ÿ-I-fp-≠m-°p-tºmƒ Xncp-
inh-enwKw sN∂p-I-≠Xv sNß-g-t»-cnbpw ]ns∂-     -°-c-bn-em-hs´ AXnp hn]-co-X-am-Wv. kvtl-
°-≠Xv ]p∂-t»-cn-bp-am-sW-∂t{X ]pcm-hr-Øw.     n-[n-bmb Hcp Krl-ÿs‚ ne-bn-emWv {io]-c-
kzman-bm¿ aT-Ønse the-°m-cm-bn-cp∂ ]me-      ta-iz-cs‚ Chn-SpsØ Ccp-∏v. ssIem-k-irw-K-
t°m-S≥, sSp-aßm-S≥ F∂n-hcpsS Xd-hm-´n-te°v
         -      -         Ønp apI-fn-se-∂-t]mse Xncp--°-c-°p-∂ns‚
t£{X-Øn¬ hnf-s°-Sp∏pw s√p-IpØpw S-Øp-      sdp-I-bn¬ km£m¬ ]c-a-in-h≥! CSXphiØv
∂-Xn-p≈ Ah-Im-ihpw sImSp-Øp.           {io]m¿Δ-Xn, H∏w {ioap-cp-Ipw he-Xp-h-iØv
   CXc inh-t£-{X-ßsf At]-£n®v Xncp-      KW-]-Xnbpw Aø-∏pw. Cu IpSpw-_-k-¶-ev]-
-°c t£{X-Øn-ep≈ hrj-`v {]m[myw IqSp-      tØm-Sq-IqSnb Xncp-°cbnse {]Xn-jvTbpsS `mh-
                                   - - -      -
X-ep-≠v. Poh-p≈ hrj-`am-bn-´p-Xs∂-bmWv Chn-
            -    -         sØ-°p-dn®v Cß-s-sbmcp t«mI-ap≠v:
SpsØ μn-bpsS k¶-ev]w. inh-enw-Khpw Imfbpw    ""aqte Iev]-{Zp-a-ky, [rX-I--I-n`w Nmcp-]-flm-
sX®nbpw Hcp henb ine-bpsS `mK-ß-fm-sW∂p      k-ÿw
]d-b-s∏-Sp-∂p. Cu hrj`w kao-]-Øp≈ thfq¿      hmamw-Km-cqV Kucow n-_n-UIp-N`cm-t`m-KKm-Vm-
                                    -     - -  -
F∂ ÿesØ hb-en¬s®∂v s√p-Xn-∂-t∏mƒ         `n-cqVw
Hcp ]d-b≥ Is√-dn™v AXns apdn-th¬∏n-®-      k¿Δm-e-¶m-c-Im¥nw hc-]-ip-ar-Km-`o-Xn-lkvXw
t{X. Hcp kz]v-Ønse n¿t±-i-{]-Imcw sX°pw-    {]k∂w
Iq¿ cmPmhv Imf s-√p-Xn∂ hb¬ AXn-p-Xs∂
        -                 htμ, _mte-μp-au-enw, KP-hZKp-lm`yma-`n-«n-jvS-
                                       - - -
nthZyw hIbv°v hmßn-s°m-Sp-∏n-®p. A∂p-sXm´v    ]m¿tiz''
B hb¬ "Imf-°≠'ambn.                  t£{X-Øns‚ Xncp-ap-‰Øv sX°p-h-iØv
  Xncp--°-c-tØ-h-cpsS ssNX-yhpw {]kn-     IqØ-º-ew. AXnp Ing°v Hcm-∏-¥-ep-≠v.
≤nbpw mƒtXmdpw h¿≤n- ® p- s Im- ≠ n- c p- ∂ Xv  sXt°-Sbn-embn KW-]Xn-bp-sSbpw AXnp ]nd-
                            - -      -
sX°pw-Iq¿ cmPy-Øn- p-X s∂ sFiz- cy- a m- bn-   In¬ Aø- ∏ - s ‚bpw {]Xn- j v T - I ƒ. Ah- b psS
Øo¿∂p. kwlm- c - a q¿Øn- b mb ]c- a - i n- h s‚  Z¿iw Ing-t°m-´m-Wv. hS-°p-h-iØv kp{_-“-
ssNXyw AXn-`n-ap-Jamb ÿeØv ]e-t∏mgpw
        -  -              Wy≥, hS-°pw-m-Y≥, Zp¿§, {_“-c-£ v F∂n-


                       - 105 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                c-bpsS apºnepw a®nepw Iqغ-e-
                                Ønse rØ-aWvU]Ønepw {iotIm-
                                       -  - -
                                hn-ens‚ ap≥h-iØpw Nn{X-∏-Wn-Ifpw
                                Zmcp-in-ev]-ßfpw Hcp]m-Sp-≠v. hrj`w
                                InS-°p∂ aWvU-]-Ønp apI-fn¬
                                F´p-ssII-tfm-Sp-Iq-Snb atl-iz-cs‚
                                Zmcp-inev]w AXoh kpμ-c-am-Wv.
                                    t£{X-n¿Ωn-Xn-°p-tijw
                                sX°pw-Iq¿ cmPmhv nXy-n-Zm-w,
                                amk- h n- t i- j w,         B´
                                -hn-tijw apX-em-b-h-bv°p-th≠ hI-
                                I-sf-√m-a-p-h-Zn-®v, ta¬im-¥n-bmb
                                t]tc-∏-dºp ºq-Xn-cn-tbmSpw X{¥n
                                Xc-W--√q¿ ºq-Xn-cn-tbmSpw Btem-
                                Nn®v t£{X-Im-cy-ß-sf√mw Nn´-s∏-Sp-
                                Øp-I-bp-≠m-bn. Znw-{]Xn Dj:]qP,
                                FXn¿Ø- ] q- P , ]¥o- c - S n, D®- ] q- P ,
                                AØm-g]q-P F∂n-ßs A©p ]qP,
                                     -
                                FXn¿Ø-]q-P, D®-]q-P, AØm-g-]qP
                                F∂n-h-bv°p-tijw {io_-en. ]¥o-c-
                                Sn-∏q-P-bv°mWp {]m[m-yw. AXn-p-
                                tijw £oc-[m-cbpw Pe-[m-c-bp-ap-≠v.
                                AXp-I-gn-™v, D®-∏q-P-bv°p-ap-ºmbn
                                h-Iw. AI-tØ-°p≈ nth-Zy-tØm-
                                sSm∏w hrj-`-Øn-p≈ nth-Zyhpw
                                {][m--am-Wv. inh-enw-K-Øn--`n-ap-J-am-
                                bp≈ μn-bpsS ]ptcm-`mKw `‡-∑m¿
h-cpsS {]Xn-jvT-I-fm-Wv. Xncp--°-c-tØ-h-cpsS  apdn-®p-I-S-°m-dn-√. amk-hn-ti-j-ß-fn¬ {]tZm-j-
enwKw kzbw-`q-hm-b-Xp-sIm≠v `‡-mb sX°pw-    Øn- mWv {]m[m- yw. {]tZm- j - ] q- P - t bm- S p-
Iq¿ Xºp- c m≥ hS- ° pw- m- Y s Dt±- i n®v   tN¿∂p≈ {][m--s∏´ NSßv A`n-tj-I-am-Wv.
{]tXyIambn S-Ønb {]Xn-jvT-bmWv hS-°pw-     ]n-o-cv, ]mev, Icn-°v, `kvaw F∂n-h-sIm-≠p≈
m-Y-≥. hS-°pw-m-Ys‚ D]-t£-{X-Ønv as‰-ßp-   A`n- t j- I - a mWv {]tZm- j - Z n- h kw S- Ø p- ∂ - X v .
an-√mØ aWvU]w cmPmhv ]Wn-bn-®n-cn°p-∂p.     {]tZm- j - ß - f n¬ inh- t £- { X- Z ¿iw F{Xbpw
{_“-c-£- p-am-{X-amWv ]Sn-™mdp Z¿i--ambn    ]pWy-Icambn Icp-Xs∏-Sp-∂p. inh-t£-{X-ßfn¬,
                             - -       -            -
ÿnXn-sN-øp-∂-Xv.                 {]tXy-In®v Xncp--°-c-bn¬, {]tZm-j-Ønv {]tXy-
     t£{X-Øns‚ mep S-I-fn-ep≈ tKm]p-c-   I-]q-P-Iƒ ]Xn-hp-≠v. in-bmgvN hcp∂ {]tZm-
am-fn-IIƒ°v Icn-¶-√n¬Øo¿Ø I´n-f-Ifpw ]Sn-    j-Øn-mWv IqSp-X¬ amlm-flyw. PK-∑-WvU-e-
I- f p- a m- W v . t£{X- Ø nse Zmcpinev ] ßfpw  amsI ssNXyw XpSn-°p∂ {]tZm-j-ß-fn¬,
Npa¿Nn-{X-ßfpw {]Xn-a-Ifpw sImØp-]-Wn-Ifpw    `‡n-km-{μ-amb ]cn-k-c-ß-fn¬ `‡-P--{]-hmlw
Iem-aq-ey-ap≈ cN-Ifm-Wv. IqØ-ºeØn¬ cmam-
           - -     - -      IqSp-X-em-hp-∂p. Xncp--°-c-t£-{X-Ønse B´-hn-
bW IY-Iƒ sImØn-h-®n-cn-°p-∂p. _en-°¬]p-     ti-jßfn¬ ao-am-k-Ønse ss]¶pn D’-hw,


                      - 107 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

anYp--Ønse BSn D’-hw, Xpem-am-k-Ønse       Ip™≥ ]Wn-°¿, Nmº°pfw ]m®p-]n-≈, am¶pfw
Bn D’hw F∂n-ßs aq∂p-’-h-ß-fm-Wp-≈-        hnjvWpºq-Xn-cn, hmtg-¶S Ip©p-m-b¿, Iem-a-
Xv. Ch-bn¬ {][m--s∏-´Xv ss]¶pn D’-hw-X-     WvUew IrjvW≥mb¿, IpS-am-fq¿ Icp-Wm-I-
s∂. aow H∂mw XobXn sImSn-tbdn ]Ømw        c≥mb¿ XpS-ßn A∂pw, Iem-aWvUew tKm]n,   -
XobXn Bdm-t´msS sImSn-bn-d-ßp∂ Cu D’hw       Iem-a-WvUew cma≥Ip-´n, s√n-tbmSp hmkp-tZ-
Xncp--°-c-bpsS BtLm-j-s∏-cp-a-sIm-≠m-Sp∂     h≥ºq-Xn-cn, aS-hq¿ hmkp-tZ-h≥mb¿, ^mIvSv
h¿Æ-i-_f-amb atlm-’-h-am-Wv. D’h NS-ßp-      taml-≥, tIm´-bv°¬ A∏p--ºq-Xn-cn, Iem-
I-fn¬ {][m--s∏´ D’-h-_en Z¿iw sImSn-       tI{μw apc- f o- [ - c ≥ºq- X ncn XpSßn C∂pw
tb‰pw Bdm-´p-sam-gn®v F´p-Zn-h-kßfn-ep-ap-≠v.   AcßphmW-cp-fp∂ S-∑m-cpsS {]I-S--ßfpw
anYp amk-Ønse BSn D’hw F´p-Zn-h-k-am-       tN¿Øe Ip´-∏°p-dp-∏v, XIgn Ip´≥]n-≈, tIm´-
                                    -
Wv. Xncp-hm-Xnc Bdm-´m-bn-h-cp∂ coXn-bn-emWv    bv°¬ hmkp-s-Sp-ßm-Sn, Iem-aWvUew i¶-c≥ -
BSn. Xpem- a m- k - Ø nse Bn D’hØnv       F{ºm-¥n-cn, sslZ-cm-en, ]≈w am[-h≥, Iem-a-
Aev]in D’-h-sa∂pw ]d-bpw. Bdp-Zn-h-ksØ       WvUew lcn-Zm-kv, ]Øn-bq¿ i¶-c≥Ip-´n, Iem-a-
Aev]in Xrt°´ sImSn-tb-‰mbn S-Øp-∂p. Bn      WvUew _me-N{μ≥ XpSßn {]i-kvXcmb Kmb-
                                     -              -
BSn D’-h-ß-fn¬ {iotIm-hn-en-p-≈nse ]qPm-     I-cpsS IY-Ifn-∏m´pw, sN≠, a±fw XpS-ßnb taf-
                                  -
Zn-Im-cy-߃°p-am-{Xta {]m[m-y-ap-≈q.       ß-fnse hº-∑m-cpsS {]I-S--ßfpsa√mw-sIm≠v
    BZy-Imew apX¬°p-Xs∂ Xncp-°c D’- -     hk-¥cm-hp-Iƒ Xo¿°p∂ D’-hImew Xncp-°-
                              -                  -      -
h-Øns‚ {]ikvXn tIc-f-°-c-bmsI nd™p        c- b psS ku`m- K y- a m- W v . Ip´- t ©cn mcm- b W
]S¿∂n-´p-≈-Xm-Wv. a≤y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn¬s∏´    NmIym¿, ss]¶pfw cma-Nm-Iym¿, amWn-am-[h
sX°pw- I q¿ tZi- h - g n- b psS kmaq- l yhpw    NmIym¿ XpS-ßn AXn-{]-ikvXcmb Iem-Im-c∑m-
                                          -   -         -
kmwkv°m-cn-I-hp-amb DW¿Δns‚ {]Im-i--sa-∂-     cpsS IqØpw IqSn-bm-´hpw ]mT-Ihpw, ae-_m¿
Xn-ep-]cn sFiz-cy-k-ar-≤n-I-fpsS {]Xo-I-amb hnf-  cma≥mb- c psS Hm´≥Xp- ≈ epw, sNssºbpw
sh-Sp-∏ns‚ BtLm-j-ambpw, Iem-Im-bn-I-ta-J-e-    siΩm-¶p-Snbpw Fw.-Fkv. kp∫-e£van-bpw, _me-
                                      -         -
I-fnse anI-hp-Iƒ a’-cn-°p∂ Ifn-b-c-ßmbpw,     ap-cfo-Ir-jvWbpw, Fw.-F¬. hk-¥Ip-am-cn, Sn.-B¿.
                            -                      -
hymh-km-bnI hnI-k--ß-fpsS hnfw-_-c-th-Zn-     alm-enw-Kw, tbip-Zmkv XpS-ßn-b-h-cp-sam-cp-°nb
bmbpw ]cn-e-kn-°p∂ hnkva-b-hn-ti-j-amWv Xncp-   kwKoX kZ- p-Ifpw HcpIm-eØv ChnSpsØ D’-
-°c D’-hw. sImSn-tb‰p apX¬ Bdm-´p-h-sc-      h-th-Zn-Isf {Xkn-∏n-®n-´p-≠v. F√m hn`m-K-ß-
bp≈ Znh-k-ß-fn¬ `‡-k-l-{k-ß-fpsS A¥-        fnepws∏´ G‰hpw {]K-¤-cmb Iem-Im-c-∑m¿
cw-K-ß-fn¬ B≤ym-flnI ssNX-ysØ t{]mPz-       Imem-Im-eßfmbn Cu ]mc-ºcyw ImØp-t]m-cp-
                                - -
en-∏n-°p∂ hnti-j- ]q-PIfpw NS-ßp-Ifpw {iotIm-
            -             ∂p. Xncp--°-c-tØ-h-cpsS Bdm-´n--I-º-Sn-bmbn
hn-en-p-≈n¬ kl-{k-]{Xw hnS¿Øp-tºmƒ, ]pd-     ]≠p-≠m-bn-cp∂ "Xncp--°c sIm®p-sIm-º≥'
Øv, B_m-ehr-≤߃°v B-μkμm-bIam-Ip∂
      -  -       - -  - -     F∂ B Hmtcm tIm´bwImc-s‚bpw A`n-am--
Iem-hn-ti-j-ß-fpsS tIfn-sIm-´m-bn. t£{X-I-e-    am-bn-cp-∂p. Icn-acp∂p {]tbm-KØn¬ c≠m-asXmcp
                                   -         -         -
I-fmb IqØv, IqSn-bm-´w, ]mT-Iw, Xp≈¬, IY-     hm°n-√msX sXmΩ≥ h¿°n-bp-≠v. sX°pw-Iq¿
Ifn XpS-ßn-b-h-bpsS D¬Ir-jvS-ß-fmb Ah-X-c-     cmPm-hns‚ tkm-hn-`m-KØn¬ kvt^mS-IhkvXp
                                         -           -
W-ß-fmWv B≠p-tXmdpw ChnsS Ac-tß-dp-∂-       n¿Ωm-W-Øn-mbn ntbm-Kn-®n-cp∂ IpSpw-_-
Xv. Hmtcm Iem-cq-]hpw Ah-X-cn-∏n-°p∂ AXn-     Ønse AwK-am-bn-cp∂p At±-lw. t£{X-tKm-]p-
{]-i-kvX-cmb Iem-Im-c-∑m-cpsS {]I-SwsIm≠v     chpw D’-h∏¥epw Ae-¶cn-®n-cp∂ "]¥¬ inh-
                                 - -         -
msSßpw {]Io¿Øn-Xam-Ip-∂p. IY-Ifn-bn¬ Kpcp-
           -       -       cm-a≥mbcpw' Xncp--°-cbv°p kz¥w.
Ip-©p-°p-dp-∏v, Ih-f-∏m-d -m-cm-b-W≥ mb¿,       D’-h-Imew F√m tZi-ß-fnepw hn]-W
sh®q¿ cma≥]n-≈, sNß-∂q¿ cma≥]n-≈, Ipdn®n      taf-I-fpsS Imew-Iq-Sn-bm-Wv. C∂-sØ-t∏mse


                       - 109 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

Am-bm-k-ambn hn`-h-ti-J-c-W-߃°p hgn-bn-         cbpw thZn-bm-Ip-∂p-≠v. me-©p-h¿jw apºv Cu
√m-Xn-cp∂ ImeØv D’-h-®-¥-Iƒ m´p-Im-cpsS         t£{X-Øns‚ D’-htØm-Sp-_‘n®p XpS-ßnb,
                                        -    -    -
Bth-iam-bn-cp-∂p. D’-htØmSp-_‘n®v ]≠p-
     -         -        -       XpS¿∂n-t∏mgpw S-Øp∂, ]I¬∏qcw Hcp ]pXnb
ap-Xte Xncp--°-c-bnse {]tXyI hn]-W thZn-        kwcw-`-am-Wv. ]qc-߃°p-]qcw Xriq-cm-Wv. Ahn-
Iƒ Hcp amk-Øn-tesd Xpd-∂n-cn-°pw. aow H∂p        SpsØ hS-°pw-m-Ys Chn-SpsØ Xºp-cm≥
apX¬ taSw H∂v hnjphpw taSw ]Øv ]Øm-ap-          Ctßm-´m-hm-ln®p {]Xn-jvTn-®-t∏mƒ, kzm`m-hn-I-
Z-bhpw hsc o≠p-n¬°p∂ I®-h-S-߃ ""A—-          am-bpw, ChnsS ]qcw {]k-‡-am-Ip-∂p. temIw
sbpw AΩ- s b- b p- s am- g n®v as‰√mw Xncp- -     apgp-h≥ ]pI-gm¿∂ Xriq¿]qc-Øns‚ al-Xz-
°c®¥-bn¬In´pw'' F∂p m´p-Im¿ ]d-bp∂            apƒs°m- ≈ m≥      Xncp- - ° - c bv°p  Ign-
coXn-bn-em-bn-cp∂p A∂v. Im¿jnI hnf-Ifpw          bp∂sXßs? hnimekpμ-c-amb tX°n≥ImSp
hnØp-Ifpw sIm´, apdw, ]mb, ]ºv, ho´p-]-I-c-       ssaXm-hpw, Xncp-h-ºm-Sn-˛-]m-d-ta-°mhv t£{X-
W-߃ XpS-ßn-b-hbpw hmßm≥ D’-h-°mew            ]-›m-Ø-ehpw, Fhn-Sp-sØbpw F°m-e-sØbpw
ImØn-cp-∂-h¿ Gsd-bm-Wv. Npcp-°-Øn¬, Xncp-         anI® taf-s∏-cp-°-ßfpw, Icn-a-cp∂p hnkva-b-ß-
-°-c-bnse D’hw tIm´bw ]´-WsØ apgp-h≥           fpw-sIm≠v `qanae-bm-fsØ A£-cw-{]Xn {]I-
tImƒa-bn¿s°m-≈n-°p∂ IuXp-I-ß-fp-sSbpw           ºw sIm≈n- ° p∂ Xriq¿∏qc- Ø ns‚ sNdn-
kmwkv ° m- c nI hnn- a - b - ß - f p- s Sbpw I√ym- W -  sbmcp ng-em-bn-´m-sW-¶nepw, Xncp--°-c-bnepw
Imew; Ip´n-Iƒ°pw sNdp-∏-°m¿°pw a≤y-h-b-          ]qc-am-bn. D≈-Xp-sIm≠v HmWw F∂p-≠-t√m.
kv°¿°pw hr≤-∑m¿°p-sa√mw Ah-c-h-cpsSXmb          Chn- S psØ bph- X z- Ø ns‚ NSp- e - X - I ƒ Cu
coXn-bn¬ BtLm-jn-°m≥ Ign-bp-∂, sh◊-Wn,          ]qcsØ Aßs BtLm-j-am-°p-∂p. t£{X-
tNe- ∏ - d - º v , Hdh- ¶ c XpS- ß nb ]gb Pp-      ssa-Xm-Øv Ing°pw ]Sn-™mdpw A`n-ap-J-ambn
 n¬s∏´ {]Xn-`m-im-en-Iƒ°v ap‡-I-߃ cNn-          n¬°p∂ KP-tI-k-cn-I-fpsS Xe-sb-Sp∏pw b-
°m≥ {]tNm-Zw sImSp-°p∂ Ia-ob Imew!           m-`n-cm-aam-bn-Øo-cp∂ IpS-am-‰hpw Ae-¶m-cßfpw,
                                  -                 - -
                             Sp-hn¬ a´-∂qcw s]cp-h-hpw a’-cn®p ]b-‰p∂
  D’- h m- t Lm- j - ß - f nepw NS- ß p- I - f nepw
                             Xmf- t a- f - ß fpw C∂v tIm´bwImcn¬,
Imtem-Nn-X-amb ]cn-jv°m-c-߃°v Xncp--°-
                                           Xriq¿Imcs‚b{X- b n-
                                           s√-¶n-epw, Hcp sNdnb
                                           Al- ¥ - b p- ≠ m- ° p- ∂ p-
                                           ≠v. AXns A[n-I-cn-
                                           °m≥ Xncp-°cssaXm-
                                                  -
                                           - Ø ns‚ sRcp°w
                                           Ap-h-Zn-°p-∂n-s√-∂p-
                                           ≈Xv kXyw.
                                              B´- h n- t i- j - ß -
                                           fn¬ {][m--s∏´ H∂v
                                           inh-cm-{Xn-bm-Wv. alm-
                                           in-h-cm-{Xn-bpsS alXzw
                                           nd- b p∂ Xncp- - ° - c -
                                           bn¬ F{Xbpw ]hn-{X-
                                           amb LrX- [ mc F∂
                                           NSßv mep-bm-a-ß-fn-
                                           embn S-Øp-∂p. cm{Xn


                           - 111 -
- 113 -
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
       Dqh¥fTebgÿleCx.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  FlfvebMõceã svÖx Y©pv~WTx bBfheëeãf
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   svÖxbfäTgkW ceùlceCx släfãfTgÿlx.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   D’h Znhkßfn¬ ùMrakebfnfvgúf¬
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                  mVecf MjCX
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. {io. cmP sX°pw-Iq¿ cmP-IpSpw-_mw-K-am-Wv.
  Fgp-Øp-Im-c-p-am-Wv. ]pc-kvIm-c-߃ ]eXpw tSnb Ihn-X-Iƒ Bp-Im-en-I-ß-fn¬
  hn`mKw ta[m- h n- b mbn Zo¿L- I mew tkh- - a - p- j v T n® {io tkma- h ¿Ω- cmP, Ihnbpw
  s{]m^. sX°pw-Iq¿ tkma-h¿Ω- cmPm : Xr°m-°c `mc-X-amXm tImtf-Pn¬ ae-bmfw
 inhmb'.                          sIm-≈p-∂-h¿°v kzm`m-hn-I-ambn D≠m-Ip∂ Hcp
 n-∂p-sIm≠v Hcn°¬°qSn P]n-°s´: "Hmw a:          hyXy-kvX-am-bn, Cu t£{X-hp-ambn Bfl-_-‘w-
 Ap-{K-l-sam-∂p-sIm-≠p-am-{Xw. B Xncp-ap-‰-Øp-      t]m-Ip-tºmƒ km[m-cW `‡-P--ß-fn¬n∂p
 Sp-°m≥ Fn°p Ign-™Xv Xncp--°-c-tØ-h-cpsS         B´-hn-ti-j-ß-fp-sams° A`w-Kp-c-ambn XpS¿∂p-
 kq£n-°p∂ Ah-cpsS lrZ-b-`m-h-ßsf H∏nsb-          {X-Ønse nXy-n-Zm-hpw amk-hn-ti-j-ßfpw,
 Ø-dn-™-t∏mƒ Ct∏mgpw A∂sØ Xmt°m¬              mSp-hm-gn-غp-cms‚ ]pWy-w ]p-W¿∂ alm-t£-
                                    -
 Xn-sbpw ktlmZc≥ taml≥Ip-am-dn-sbpw ASp-            q‰m-≠p-Iƒ°p-ap-ºv `mKy-im-en-bmb Hcp
 Xns‚ C∂sØ Xe-ap-d-bnse ]c-ta-iz-c≥ aqØ-          Øn¬ hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ac-tß-dp-∂p.
 Øns‚ `c-W-®p-a-X-e-tb-ev]n® ]p∂-t»cn aqØ-         a’c_p-≤n-tbmsS S-Øp∂ Nnd-∏p-a-tlm-’-h-
 Xv. ]≠sØ Hcp sX°pw-Iq¿ cmPmhv t£{X-            Ifpw ÿm]- - ß fpw kaq- l - ß fpw Dug- a n´v
 t£{X-Øns‚ Imcm◊ Ah-Imiw kn≤n-°p-∂-            Øp∂ Nnd-∏p-’hw ]≠p-ap-X-evtI-bp-≠v. hy‡n-
 oe-I-WvT≥ aqØXv'' F∂ ÿm-t∏-cn-emWv           aWvU-e-Im-eØv Aø-∏s‚ D]-t£-{X-Øn¬ S-
 bmepw, ""tZh≥ tZh≥ F∂p -am-dm-t∏-cp≈ tZh≥         h¿jhpw hr›nIw H∂np XpS-ßp∂ i_-cn-ae
 Ønse Imc-W-h-cmb hy‡n-bpsS t]cv a‰v F¥m-         tj-I-ßfpw [mcbpw S-Øn-t∏m-cp-∂-Xv. F√m
 _-Øns‚ P∑-]p-Wyw. C∂v, ]p∂-t»cn IpSpw-_-         bn-emWv tZh-ssN-X-ysØ Pzen-∏n-°p∂ A`n-
 ßfpw Ah¿°p-Xs∂ Gs‰-Sp-°m-m-bXv B IpSpw-
         -                    Ønp apI-fn¬ ÿm]n-®n-´p≈ kph¿Æ-tKm-f-I-
 s∂-bm-Wv. Xncp--°c t£{X-Øns‚ `c-W-Im-cy-         AXn¬ tcn´v A`n-tjIw S-Øm-dn-√. enwK-
 ]mSIt»cn C√hpw ]p∂-t»cn C√hpw H∂pX-            ≠v . kzbw`qhm- b n- c n- ° p∂ enwK- a mbXnm¬
 Wy- k zman t£{X- Ø ns‚ Npa- X - e - ° m- c mb       ≈n¬ S-Øp∂ A`n-tj-I-߃°v {]tXy-I-X-bp-
 tIm´-b-Ønp kao-]-ap≈ B¿∏q-°c kp{_-“-           hyXy-kvX-ambn Xncp--°-c-bn¬ {iotIm-hn-en-p-
 ASp-Øn-S-bmWv Cu teJ-I≥ ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xv.        tbm-Kn-°p-∂-Xv. a‰p inh-t£-{X-ß-fn¬n∂pw
 Imcm◊ ssIÿm-n-bmb ]p∂-t»cn aqØ-Xns           a-Wn-tbmsS Xocpw. 60 en‰¿ sømWv CXn-p-]-
 Krlm-Xp-c-Xz-ap-≠v. Xncp--°c alm-t£-{X-Øns‚       9 aWn-tbmSpIqSn XpS-ßp∂ [mc ]pe¿s® c≠p-
        Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

           Zbm-aq¿Øn-bmb Xr{]-bm-d-∏≥
      ""Cuimhmky-anZw k¿Δw''
                 tImc-ºØv tKm]n-m-Y≥
   tIc-f-Øn¬                               F∂mWv ]d- b p- ∂ - X v .
{iocm- a - t £- { X- ß ƒ                           F¥m-bmepw Itmen
Xmc-X-tay Ipd-hm-                              Im¬ n¿Ωn- ° p- ∂ -
Wv. F∂m¬ tIc-f-                               Xnp hfsc apºp-
Ønse      {iocma                            Xs∂ AhnsS t£{X-
t£{X-߃ Ncn-{X-]-                              hpw,     t£{XsØ
›m-Øew sIm≠pw,                                sXm´p-cpΩn ]pg HgpIn-
sshhn-[y-am¿∂                                bn-cp∂p F∂Xv nkvX
BNm- c - n- j v T - I - s f-                        ¿°-am-Wv. hnkvXm-c-ta-
sIm≠pw {it≤-bhpw                               dnb t£{X-a-Xn¬°-I-
{]kn- ≤ - ß - f p- a m- W v .                        hpw, B-∏-≈-a-Xn-epw,
Xncp-h-ßmSv {iocm-a-                             aq∂p-h-iØpw
t£-{Xw, Xncp-hn-ezm-                             Kmw`ocyw hnfn-®dn-bn-®p--
ae hnezm-{Zn-m-Y-t£-                            sIm- ≠ p- X s∂ ne-
{Xw, IS-h-√q¿ {iocm-                             n¬°p-∂p. ]Sn-™mdv
a-t£-{Xw, cma-]pcw                              tKm]p- c hpw ]n∂oSv
{iocm-at£{Xw, Xr{]-                             ]Wn-Xo¿Ø S-∏p-c-I-
bm¿ {iocm-a-t£{Xw                              fpw, {]Z-£n-W-h-cnbpw
F∂o t£{X- ß ƒ                                ]pg- b v ° - ` n- a p- J - a mbn
CXn¬ FSp- Ø p- ] - d -                            tKm]p- c - k - a m- - a mb
tb-≠-h-bm-Wv. Xr{]-                             apt∏m-Sp-Iq-Snb S-∏p-c-
bm¿ {iocm- a - k zman                            bpw, henb _en- ° -
t£{XsØ°pdn-                                 √pw, AXn- s mØ
®mWv ChnsS {]Xn-                               _en- ° ¬ ]c- b pw,
]m-Zn-°p-∂-Xv. Xriq-                             hnkvXm-c-ta-dnb
cn¬ n∂v Ccp-]Øn                               hnf°pamS-hpw, Ap-_-
A©p- I ntem ao‰¿                               ‘-amb me-º-e-hpw,
sX°p-]-Sn-™m-dm-bmWv Cu t£{Xw ÿnXn-sN-                    atm-l-c-amb Xncp-ap-
øp-∂-Xv. Kpcp-hm-bq-cn¬ n∂pw, sImSp-ß-√q-cn¬  ‰hpw, a-kvIm-c-a-WvU-]-hpw, hnim-e-amb h´-{io-
n∂pw XØp-ey-amb Zqc-amWv Chn-sS-°p-≈-Xv.    tIm-hn-epw, Db¿∂ tkm]m--hpw F√mw tN¿∂v
Ing-°p-`m-KØv t£{X-Øns sXm´p-cp-Ωn-sbm-gp-   Hcp ncp-]a alm-t£-{X-am-sW∂v t£{X-h-kvXp-
Ip∂ ]pg-bpsS t]cv ""Xo{hm-Zn''sb∂mWs{X.    Xs∂ hnfn-®-dn-bn-°p-∂p. {io`q-an-k-ta-X-mb
a’y-]p-cm-WØn-epw, tImI-ktμ-iØn-ep-sams°
        -        - -       NXp¿_m- l p- ° - t fm- S p- I qSnb alm- h n- j v W p-
Cu ÿm-sØ-°p-dn®v hnkvX-cn-®n-´p-≈-Xmbn ]d-   hns‚XmWv {]Xn-jvT. iwJpw, N{I-hpw, tImZ-
bp-∂p. bm{Xm-ku-I-cy-Øn-mbn sh´n-bp-≠m-°nb   Wv U - h pw, A£- a m- e bpw NXp¿_m- l p- ° - f n¬
Itmen Im¬ Cu Zn-tbmSv tN¿∂p-t]m-b-Xp-    kv]jvS-ambn ImWmw. {ioe-I-Øns‚ sXs°
sIm≠v Ct∏mƒ ]ecpw Itmen Im¬          hiØv amXr-I-√n--`n-ap-J-ambn Z£n-Wm-aq¿Øn


                      - 115 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

k¶¬∏- Ø n- e p≈ inh- e nwK {]Xn- j v T - b p- ≠ v .  iwJpw, N{I-hpw, A£-am-e-bpw, tImZ-WvUhpw
sX°p-]Sn-™msd aqe-bn¬ CS-tØm´v Xpºn-bpsS
    -                       {]XnjvTm hn{K-l-Øn¬ kv]jvS-am-Wv. ssIbnse
A{Kw Xncn-®p-]n-Sn® KW-]Xn hn{K-l-hpw, Np‰-      tImZ- W v U hpw, lp- a Xv km∂n- ≤ yhpw Cu
º-e-tØm-S-p-_-‘n®v {]Xn-jvTn-®n-´p-≠v. Np‰-º-     sshjvWhcq]w {iocm-a-m-sW∂v ka¿∞n-°m-
e-Øn-pw, {]Z-£nW hgn°pw ]pd-Ømbn Ing-         m-hpw. Z£n-Wm-aq¿Øn {]Xn-jvTbpw ]n∂n¬
t°m-´p-Xs∂ A`n-ap-J-ambn {]tXyI {ioe-IØv        hnf°pw Hcp inh-t£-{X-Øns‚ BNm-c-n-jvT-
imkvXm-hns‚ {]Xn-jvT-bpw, t£{Xhpw D≠v.         Isf kqNn-∏n-°p-∂-Xm-Wv. Xs∂-bp-a√ cmam-b-W-
AXp- t ]mse Xs∂ hS- ° p- h - i Øv tKm]m- e -      Øn¬ HcnSØv {iocm-a≥ ]c-a-in-hs‚ Ah-Xm-c-
IrjvW {]Xn-jvTbpw D≠v. sIm®n≥ tZhkzw          am-sW∂v {]Io¿Øn-°p-∂p-ap-≠t√m? _mlp-°-
t_m¿Uns‚ `c- W - Ø n≥ Iogn- e p≈ {][m         fn¬ H∂n¬ [cn-®n-´p≈ A£-ame {_“m-hns‚
t£{X-ß-fn¬ H∂mWv Cu t£{Xw.               {]XoI hnti-j-ambn ImWmhp∂Xm-Wv. Npcp-°n-
sFXnlyw AYhm tI´p-tIƒhn                ∏-d-™m¬ krjvSn-˛-ÿn-Xn-˛-e-b-ß-fpsS ka-z-b-
                            cq-]hpw ssNX-y-hp-ambn ncp-]-a-amb Cu {]Xn-
   t{XXm-bp-K-Ønse Ah-Xm-c-ssN-X-y-ßsf       jvTsb ImWm-m-Ip-sa∂v kmcw. AXp-sIm≠v
Zzm]-c-bp-K-Øn¬ {ioIr-jvW≥ Xs‚ cmP-[m-n-       Xs∂-bm-bn-cn°mw n›n-X-m-a-Øn--∏pdw ""Xncp-
bn¬ h®v Bcm-[n-®n-cp-∂Xm-bpw, `K-hms‚ kz¿§m-
           -                ∏p-d-bm-dn-tmSv'' tN¿∂n-cn-°p∂ tZhs ""Xr{]-
tcm-l-W-tØm-Sp-IqSn {]f-b-Øn¬ ZzmcI IS-en-       bm‰p tXhsc'' F∂v kakvX ka¿∏W kwt_m-
em-≠p-t]mbt∏mƒ Bgv∂p-t]mb Znhy-hn-{K-l-        [--bmbn hnizm-kn-Iƒ hnfn-°p-∂-Xv. Cuizc
߃ ao≥]n-Sn-°p-hm≥ t]mb ap°p-h¿°v In´p-I-       k¶¬∏sØ ""A¥w'', ""A⁄m-Xw'', ""Ah¿Æ-
bpw, Ah A∂sØ mSp-hm-gn-bm-bn-cp∂ hm°-         obw'' Fs∂√mw {]Io¿Øn® Ihn a- p-Ifpw
bn¬ ssIasf G¬∏n-®-XmbpamWv hnizm-kw.          {_“-ØzsØ Nn¥ hnNn-¥Ifn-eqsS ""ncm-
Ien-bp-K-Øn¬ tam£-{]m-]vXn-°mbn `‡-P--        Imcw'', ""n¿Δn- I ev ] w'', ""ncm- a bw'' F∂p
߃ FØn-t®-cp∂ Xr{]-bm-dn¬ {iocmahn{K-         ka¿∞n® Ejnt{]m‡-ßfpw km£m¬°-cn-°p-
lhpw, Ccn-ßm-e-°p-S-bn¬ `cXhn{K-l-hpw, aqgn-      amdv C∂pw hnizm-kn-I-fpsS a- n¬ Cf-°-an-
°p- f Øv e£v a Whn{K- l - h pw, ]mb- Ω - e n¬     √msX ne-sIm-≈p-∂p ""Xr{]-bm‰p tXhcv'' F∂
i{XpLv hn{K- l hpw {]Xn- j v T n- ® - X m- s W∂pw  AXpey tZh-ssN-X-yw.
BWv tI´p-tIƒhn.
                            D]-tZh t£{X-߃
Xr{]-bm‰v tXhcv
                               tIc- f - Ø n¬ sshjv W h{]Xn- j v T - I ƒ
   {]m¥{]tZ- i - Ø p≈ hnizm- k n- I - s f√mw    Bcy≥am-cpsS hc-thm-sS-bmWv D≠m-b-sX∂mWv
Ah- c psS kt¥m- j - Ø n- e pw, ZpxJ- Ø nepw      Nne Ncn-{X-Im-c-∑m¿ tcJ-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. ae-bmf
Htct]mse Dd- s °- h n- f n- ° p∂ tZh- m- a - a mWv  mSns‚ Hcp `mKØv henb ae-n-c-I-fpw, adp-`m-
""Fs‚ Xr{]-bm‰v tXhsc'' F∂-Xv. B hnfn-bn¬       KØv kap-{Z-hpam-Wt√m? kap-{ZsØ Af-sa∂pw
Hcmdpw, XXv Ap-_-‘n-ÿn-X-mb tZhpw          hnfn-°m-dp-≠v. ae-Iƒ°pw Af-߃°pw CS-bn-
kphy-‡-am-Ip-∂p. tZh≥ AYhm tZhcv BWv          ep≈ {]tZ-i-Ønv ae-bmfw F∂v hnfn-t∏-cp-≠m-
]n∂oSv tXhcv BbXv F∂p-IqSn hy‡-am-Wv.         bXv kzm`m-hn-Iw. ae-bm-f-m-´n¬ c≠v tZh-Xm-k-
km[m-cW inh-{]-Xn-jvT-I-sf-bmWv tXhcv F∂p       ¶ev]ß-em-Wv BZn-]p-cm-X--Im-eØv Bcm-[y-am-
hnfn- ® p- t ]m- c p- ∂ - X v . F∂m¬ ChnsS tXhcv    bn-cp-∂-Xv. H∂v tXhn-˛-A-Yhm tZhn F∂ k¶-
NXp¿_m-lp-°-tfm-Sp-Iq-Snb {io`q-an-k-ta-X-mb     ev]hpw, as‰m∂v NmØmhv AYhm imkvXmhv
sshjv W hcq]- Ø n- e m- W v . Cu t£{X- Ø nse      F∂ k¶¬]-hpw. ae-tbm-c-hpw, ae-ap-Ifpw Bcm-
aW¬Øcn apX¬ Xmgn-I-°pSw hsc-bp≈ ka-          [-m-e-b-߃°mbn D]-tbm-Kn-®p-h-∂p. Pemib
kvXßfn-epw, lp-am≥ km∂n-≤y-ap-s≠∂v hnizm-
  - -                        kao-]-ßfpw ]pg-tbm-c-ßfpw AXp-t]mse Xs∂
khpw ne- n¬°p- ∂ p. NXp¿_m- l p- ° - f n¬      Bcm-[-m-ÿm--߃°mbn D]-tbm-Kn-®n-cp-∂p.


                         - 117 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                               e- I r- j v W - s ‚- X m- W v . (tKm- i m- e - I r-
                               jvW≥). ""tImI-k-tμ-i-Øn¬'' Xr{]-
                               bm¿ t£{X- Ø nse {]Xn- j vTsb
                               ""Iwkm- ¥ - I s‚ Bhm- k - t I{μw''
                               F∂mWv hnti-jn-∏n-°p-∂-Xv. Xo¿®-
                               bmbpw sshjv W h {]Xnjv T tIc- f -
                               Øn¬ km[m-c-W-ambn S∂ kml-N-
                               cy-Øn¬ AhnsS BZyw D≠m-bXv Cu
                               tKm]m-eIrjvW t£{X-am-bn-cn-°p-sa∂v
                                     -
                               tImI- k - t μ- i - Ø nse Cu ]cm-
                               a¿iØn¬ n∂pw Duln-t°-≠n-bn-cn-°p-
                               ∂p. Npcp-°n-∏-d-™m¬ D]-tZ-h-Xm-ÿm-
                               Øv Bcm-[n-®p-t]m-cp∂ imkvXm-hpw,
                               tKm]m- e - I r- j v W pw ]q¿Δ- ÿ n- X - c m-
                               sW∂v [cn-t°-≠-Xp-≠v.
                               lp-am-pw, NmØpw
                                   lp-am≥ km∂n≤yw Cu t£{X-
                                kt¶-X-Øn¬ aW¬Øcn apX¬ Xmgn-
                                I- ° pSw hsc F√m- ‰ nepw nd- ™ p-
                                n¬°p∂p F¶nepw a-kvImc aWvU-
                                ]-Øn¬ kZm P]-Øn-mbn Ccn-°p∂p
                                F∂mWv hnizm-kw. `K-h-XvZ¿i--Øn-
                                s-Øp∂ `‡-∑m¿ _en-°¬]pc-bn-
                                eqsS Z¿i- - Ø n- mbn AI- t Ø°p
                                {]th-in-°p-tºmƒ {ioe-I-{]-Z-£n-W-
                                tØm-sSm∏w aWvU-]hpw henb _en-
AØ-c-Øn¬ BZn-a-Im-eØv Chn-sSbpw Bcm-[n-       °√pw tN¿Øv {]Z-£nWw hbv°p-∂-XmWv k{º-
®n-cp-∂-Xv imkvXm-hn-s-bmWv F∂v s]mXpsh       Zm- b w. {ioe- I - Ø npw aWv U - ] - Ø npw CS-
Hcp hnizm-k-ap-≠v. AXnv ]n≥_-e-ta-Im≥ Bdm-     bn¬°qSn {]tXyI ka-b-ß-fn¬ hne-ßmbn IS-
´p-]p-g-bn¬ S-°p∂ {]i-kvX-hpw, AXn-]p-cm-X-     ∂p-t]m-Im≥ ]mSn√ F∂v njvI¿j-bp-≠v. ap≥Im-
-hp-amb ]qcw Xs∂-bm-Wv. AhnsS ]s¶-Sp-°p∂      eØv _en-°√v Cf-In-bn-cp-∂-Xmbpw, {io m-dm-
tZh-k-¶-ev]-ß-sf√mw tZhn-am-cpw, imkvXm-°-∑m-    WØp {`m¥s‚ n¿t±-im-p-k-cWw sNbvX Dd-
cp-am-Wv. (Xr-{]-bm¿ tXh-sc∂ Cu sshjvWh       ∏n-°-en-emWv AXns‚ Cf°w Xo¿∂-sX∂pw]d-
ssNX- y- s am- g n- s I) Xr{]- b m- d n¬ sshjv W  b-s∏-Sp-∂p. AXp-sIm-≠p-Xs∂ ChnsS tXh-sc-
{]XnjvT S-°p-∂-Xn-p-apºv Hcp]t£ imkvXm-      bpw, _en-°-√n-sbpw hμn-°p-∂p≠v F∂p-km-
hns Bbn-cpt∂m Bdm-´p-]p-g-bn-te°p Fgp-∂-      cw. lp-ams‚ thj-a-Wn™v S-Øp∂ AwKp-
≈n-®n-cp-∂-Xv F∂pw Nn¥n-°m-hp-∂-Xm-Wv. F¥m-     en-bm¶w IqØv aWvU]Øn-emWv S-°p-∂Xv. Np‰-
                                      - -        -
bmepw ne-hn-ep≈ {][m {]Xn-jvT°p ap≥]p-       º-e-Øns‚ hmXn¬amS-Øn¬ h®m-bn-cp-∂s{X
Xs∂ imkvXm-hns‚ t£{Xw ne-n-∂n-cp-∂p-        BZyw IqØv S-∂n-cp-∂-Xv. IqØv ImWmpw
sh∂ hnizm-k-Øn-mWv Gsd _ew.             tIƒ°mpw Bcpw C√mØ Ah-ÿ-bn¬ hnj-
                           Æ-mb NmIym-tcmSv ""Fs‚ ap∂n¬h∂v IqØv
   aXn¬°-I-Øp≈ as‰mcp t£{Xw tKm]m-        S-Øn-s°m-≈mpw Fn°v ImW-W-sa∂pw''


                        - 119 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

Acp-f]m-Sp-≠mbn F∂pw ]d-bp-∂p. F¥m-bmepw     am-e-I-fpw, Iem-kmw-kv°m-cnI BtLm-j-ßfpw
kZm-m-aP]n-cXmbn ncm-Im-c`m-hØn¬ lp-
     - - - - -      -  -        S-∂p-h-cp-∂p-≠v. Xm{¥nI NS-ßp-Iƒ han
a¬ssNXyw aWvU-]-Øn-ep-≠v F∂mWv hniz-       Znhkw D®-Xn-cn™v ip≤n-tbmsS Bcw-`n-°pw.
kn-®p-h-cp-∂-Xv.                 Zian Znhkw D®-Xn-cn™v imkvXm-hn-s-bm-Wv
   Xr{]-bm¿ t£{X-Øn¬ NmØ≥kzman-bpsS       BZyw ]pd-tØ°v Fgp-s∂-≈n-°p-I. ]©-hm-Zyw,
km∂n≤yw Gsd {]kn-≤-am-Wv. _m[m-Zn-tZmj      tafw, F∂n-h-°p-tijw imkvXm-hns k‘y-
]cn-lm-c-Ønv n¿t±-in-°-s∏-Sp-∂Xpw Xr{]-bm¿   tbmsS Xncn®v Fgp-s∂-≈n-°pw. XpS¿∂v Zi-an-
t£{X-Øn¬ `WvUm-c-Øn¬ ka¿∏n-°m-m-Wv.       the sIm´n-bn-d-°¬ F∂ Nßm-Wv. the sIm´n-
{iotIm-hn-env tN¿∂v tkm]m--Øns‚ kao-]-     b-dn-bn-®-Xn-p-tijw ho≠pw Zi-an-the°mbn
Øp≈ `WvUm-c-Øn¬ _m[m-Zn-Iƒ°v ]cn-lm-c-      imkv X m- h ns Fgp- ∂ - ≈ n- ° p- I - b pw, XpS¿∂v
ambn `‡-P--߃ {Zhy-k-a¿∏Ww S-Øn-h-cp-      imkvXm-hn-tm-sSm∏w tXh-sc-bpw-Iq´n Fgp-s∂-
∂Xv ]Xn-hm-Wv. ]pd-Øp≈ Ah-Wn-b-ßm´v Ifcn     ≈n-°pw. the-°p-tijw imkvXm-hn-s-bpw, tXh-
XpS-ßnb NmØ≥ k¶-ev]-ap≈ hnjvWp-amb        scbpw {ioe-I-ß-fn-te°v Xncn®v Fgp-s∂-≈n-°pw.
t£{X-ß-fn¬ tImacwshfn-s]-Sp-∂-Xv Xr{]-bm¿     cm{Xn ]Xn-sm-∂p-a-Wn-tbmsS ho≠pw tXhsc
t£{X-Ønse D®-]qP Ign™v S-b-S-®-Xn-p-ti-     kz¿Æ-tIm-e-Øn¬ Zian hnf-°n-s-gp-∂-≈n-°pw.
j-amWv F∂Xv Gsd {it≤-b-am-Wv. `K-hms‚       hnf-°n-tm-S-p-_-‘n®v tafw Ign-™m¬ {ioe-
S Xpd-∂n-cn-°p∂ kμ¿`-ß-fn-se√mw NmØs‚      I-tØ°v Xncn®v Fgp-∂-≈n-°p-∂-tXmsS Zi-an-
km∂n≤yw Xr{]-bm¿ t£{X-Øn-emWv F∂v         bpsS NS-ßp-Iƒ ]q¿Æ-am-Ipw. GIm-Zin Znhkw
hniz-kn-®p- t]m-cp-∂p.              n¿Ωmey Z¿i-w, Dj-]q-P, cmhn-esØ ]qP,
                         ]¥o-cSn ]qP F∂n-h-°p-tijw ioth-en°v Fgp-
nXy-n-Zm-ßfpw hnti-jßfpw
      -     -             ∂-≈n-°pw. ImesØ ioth-en°v ]©m-cn-ta-f-am-
   Hcp alm-t£-{X-Øns‚ F√m BNm-cn-jvT- -    Wv. {]ikvX Iem-Im-c-∑mcpw, anI-hp‰ B-Ifpw
I-fpw Xr{]-bm¿ t£{X-Øn-ep-≠v. A©p-]q-P-I-     ]s¶-Sp-°m-dp-≠v. iothen Ign™v Xncn-s®-gp-∂-
fpw, aq∂p-io-th-en-bpw, h-I-hpw, kmbw-k-‘y-   ≈n-®m¬ nXyX NS-ßp-Iƒ°p-tijw sshIp-
°p≈ Zo]m-cm-[-bpw Nn´-{]-Imcw S-°p∂       t∂cw aq∂p-a-Wn-tbm-Sp-Iq-Sn-bmWv ImgvN-io-th-
k∂n-[n-bm-Wn-Xv. ImesØ ioth-en°pw cm{Xn      en°v Fgp-∂-≈n-°p-I. {[phw taf-amWv Cu ioth-
AØmgioth-en°pw B-∏p-dØv XnSºv Fgp-s∂-      en-°v. ImgvNioth-en-°p-tijw Xncn-s®-gp-∂-≈n∏v
≈n-°-W-sa∂v Nn´-bm-Wv. Nnß-Ønse Xncp-thm-     Ign-™mWv Zo]m-cm-[-. cm{Xn AØmg]qP-°p-
W-Øn-pw, taS hnjp-hn-pw, {]Xn-jvTm-Zn--Ønpw  tijw GIm-Zin hnf-°n-s-gp-∂-≈n-°pw. B ka-
hnti-jm¬ Fgp-s∂-≈n-∏p-≠v. {]Xn-jvTm-Zn-tØm--   bØv aXn-ev°-IØv Fgp-∂-≈n-®p-n¬°p∂ `K-
S-p-_‘n®v {Zhy-Ieihpw S-∂p-hcp-∂p-≠v. I∂n-
   -      - -      -        hms‚ ap∂n¬ ""ImWn-°-bn´p sXmg¬'' hfsc
am-k-Ønse Xncp-thmWw mfn¬ sNΩm-∏n≈n       {][m--ambn BN-cn®p hcp-∂p. tafw, ]©-hmZyw
{]tZ-iØv {iocm-a≥ Nnd-sI´v F∂ NS-ßp-≠v.      F∂nh Ign™v shfp-∏n-mWv {ioe-ItØ°v Fgp- -
At∂ Znhkw t£{X-Ønse AØm-g-]qP apX-        ∂-≈n-°p∂Xv. ZzmZin Znhkw ]pe¿s® hmXn¬
em-bh k‘y-tbm-S-p-_-‘n®v SØn S-b-S-      amS-Øn¬ ZzmZin ]Ww hbv°pI F∂ NS-ßp-
bv°pw. Irjn Bh-iy-Øn-m-bp≈ Pew kw`-cn-      ≠v. ZzmZin ka¿∏Ww kzoI-cn-°m≥ thZ-⁄-
°p-∂ Nnd-sI-´nv `K-hms‚ km∂n-≤y-ap-≠m-hp∂p    cmb {_m“-W-cpsS km∂n≤yw AhnsS D≠m-
F∂mWv hnizm-kw.                  Im-dp-≠v.
   hr›nIamk-Ønse IrjvW-]-£-Ønse           ao-am-k-Ønse aI-bncw apX¬ D{Xw IqSn-
GIm-Z-in-bmWv {]kn-≤-amb Xr{]-bm¿ GIm-Z-     bp≈ Znh-k-ß-fmWv ]qc-ambn BN-cn-°p-∂-Xv.
in. GIm-Zin-tbm-Sp-_‘n®v `‡-PßfpsS hgn-
     -    -  -    - - -        tcmlnWn Znhkw D®-Xn-cn™v CtXm-S-p-_-‘n®v
]m-Smbn Hcp amk-tØmfw o≠p-n¬°p∂ nd-      ip≤n-Iƒ Bcw-`n-°pw. aI-bncw ]pd-∏m-Snp≈


                       - 121 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
aplq¿Øw ap≥t]-Xs∂ tZisØ tPm’y-n¬        n∂pw ASn-b-¥ncw amcm-∑m¿ H∂nS-hn´v iwJv
n∂pw Ipdn-®p-hm-ßn-bn-cn-°pw. I¿°n-SIw cmin-  hnfn-®p-sIm-≠n-cn-°pw. Ings°°c-bnse Cu `K-
bmWv ]pd-∏m-Sn-mbn n›-bn-°p-I. t£{X-Øns‚   hms B-∏p-d-t؉n B Znhkw Ducm-◊-°m-
Ducm◊ ÿmn-Ifmb ⁄m-∏n-≈n, ]p∂-∏n-≈n,
         -               cpsS C√-ß-fn-te°pw, Ip´≥Ipfw Bdm-´n-p-amWv
tNeq¿ F∂o a-I-fnse Imc-W-h≥am¿ Ipfn®p     Fgp-∂-≈n-∏v. ASpØ Znhkw D®-tbm-sS-bmWv
h∂v t£{Xw {]Z-£nWw h®v aWvU-]-Øn-en-      t£{X-Øn-te°v Xncn®v Fgp-∂-≈n-s®-Øp-I.
cp∂v ta¬im-¥n°v Ap⁄ ¬In-b-Xn-p-ti-      sshIp-t∂cw ho≠pw X{¥n C√-tØ°v Fgp-∂-
j-amWv ]pd-∏m-Snv Fgp-∂-≈n-°m-p≈ hnf-°p-   ≈n-®p-t]m-Ipw. F√m Znh-khpw D®-tbm-sS-bmWv
h-bv°p-I. XpS¿∂v ]mWn-sIm´n {ioe-IØp-n∂pw
                  -      t£{X-Øn-te°v Xncn-s®-gp-∂≈p-I. A∂p sshIp-
                                        -
aWvU]Øn-te°v Fgp-∂≈n®v hbv°pw. Cu Fgp-
    - -       -            t∂cw Zo]m-cm-[--s°m-∏w Xs∂ AØm-g-]q-P-
s∂-≈n∏v hbv°p-∂-Xn-mWv n›n-X-ap-lq¿Øw     bpw, AØmgioth-enbpw Ign-™ti-jamWv Bdm-
                                         - -
Nm¿Øp-∂-Xv. XpS¿∂v {_m“-Wn-]m-´pw, aWvU-    ´p-]pg Fgp-∂-≈n-∏n-mbn ]pd-s∏-Sp-I. ]≈n-tbm-
]-Øn¬ ]dbpw. AXn-p-ti-j-amWv kz¿Æ-tIm-     S-Øn¬ G‰n Ings° Ic-bn-seØn B-∏p-dØv
e-Øn¬ XnSºv B-∏p-dØv Fgp-∂-≈n-°p-∂-Xv.     XnS- t º‰n ]pd- s ∏- S p- t ºmƒ t]meo- k ns‚
]Sn-™msd tKm]pcw hgn IS∂v A©m-ItfmsS- -    Km¿Uv˛Hm^v˛HmW¿ AS-°ap≈ Hu]-Nm-cnI BZ-
                                       -
tkXp-Ip-fØn-se-Øn-bmWv aI-bncw Bdm-´v. Bdm-
      -                  c-ß-fp-ap-≠m-Ipw. AI-º-Sn-°m-cpw, hnhn[ hmZy-
´n-p-tijw ]m≠n-ta-f-tØmsS k‘y-°p-ap≥]v     tLm-j-ß-fp-ambn oßp∂ Fgps∂-≈n∏v Nnd-
{]th-in-°-W-sa-∂mWv Nn´. Im´q¿]qcw, Ipd-    °¬ F∂ ÿeØv, hgn-tbm-cØv Xo¿°p∂
°≥Ipfw, Bdm-´v, sh∂n-°¬ Bdm´v, C√-ßfn¬  -   Xm¬°m-enI aWvU-]-Øn¬ Cd°n Fgp-∂-≈n-
]qcw F∂nh ]Sn-™msd Ic-bnse hnhn[ ÿe-      °pw. Ahn-sS-n∂pw Bsb am‰n as‰m-cm-sb
ß-fn-emWv. A©mw mƒ Ings° Ic-bn-te°v      ]pXnb Na-b-ß-f-Wn-bn®v AXns‚ ]pd-ØmWv
Fgp-∂≈n-°pw. ]≈n-tbm-SØn-emWv tImew Fgp-
    -         -           Fgp-∂-≈n®p oßp-I. sImSp-ß-√q¿, Xriq¿
∂-≈n-®p-h-bv°p-I. Xrt°m¬ im¥n-°m-c-mWv     tdmUp-ambn _‘n-°p∂ hgn-bn¬ Icp-a∂q¿ F∂-
]≈n-tbmSw Xpg-bp-I. ]pg-bpsS Ccp-I-c-Ifn¬    ÿe-Øp-sh®v s]m≥tIm-e-Ønv aIpSw Nm¿Øn


                      - 123 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

]´p-IpS ]nSn-°pw. AXp-hsc Hme-°p-S-bmWv B-    ∂≈pw. A∂p cm{Xn Ggp aWn-°p-X-s∂ D{Xw
∏p-dØp ]nSn-°p-I. ]√n-t»cn F∂ ÿe-sØ-       hnf-°nv ho≠pw Fgp-∂≈n-°pw. aI-bncw ]pd-∏m-
                                         -
Øp-tºmƒ mev B-IƒIqSn AI-ºSn-°p-tN-cpw.
                  -       Snv XØp-ey-amb NS-ßp-IfmWv Cu Znh-khpw.
                                            -      -
Ahn-sS-n∂pw ]©-hm-Zy-tØm-Sp-IqSn Fgp-∂≈n®v
                     -    A©m-ItfmsS ]Sn-™msd tKm]p-cØnp ]pd-
                               - -                -
oßp∂ tXhcv tNmXn--£{Xw D®-ÿ-am-hp-       Øp-IS°p∂ tXhsc ]©-hm-Zy-Øns‚ AI-ºSn-
                             - -                      -
tºmƒ, AXm-bXv Dt±iw ]pe¿s® aq∂p-a-Wn-       tbmsS tkXp-Ip-fØn-seØn Bdm-´n-p-tijw taf-
                                    -
tbm-Sq-IqSn, ssIXhf∏v F∂ ÿmØv FØpw.       tØmsS t£{XaXn¬°-ItØ°p Fgp-∂≈n-°pw. -      -
AhnsS tXh-sc-Øp-tºmƒ IXn--sh-Sn-Iƒ apg-     aXn¬°-IØv Ggm-ItfmsSbp≈ hnf-°ns‚ NS-
                                      - -
ßpw. Cu ka-b-ØmWv Duc-Iw, tN¿∏v t£{X-       ßp- I - f m- W v . hnf- ° m- N m- c w- sIm´n∏mSn tkh,
ß-fn¬ n∂v tZhn-amsc Fgp-∂-≈n®v ]pd-s∏Smdp-    CSbv°m {]Z-£nWw F∂n-ßs XpS-ßp∂ NS-
≈-Xv. CS-Xp-`m-KØv Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Snbpw, he-  ßp-Iƒ°p-tijw {ioe-ItØ°v Xncn-s®-gp-∂≈p-
                                          -         -
Xp-`m-KØv tN¿∏n¬ `K-h-Xn-bp-ambn Iq´n Fgp-∂-   ∂-tXm-sS-bmWv ]qc-Øns‚ NS-ßp-Iƒ ]q¿Æam-
≈n-°p-∂XmWv {]ivXamb Bdm-´p-]pg ]qc-Øns‚
      -     -              Ip-∂Xv.
                            -
]c-a-{]-[m-hpw `‡n-km-{μ-hp-amb NSßv. Bdm-       taS-am-k-Ønse ]pW¿Xw £-{X-amWv
´p-]pg aμmcw IS-hnse Bdm-´pw, imkvXm-hp-ambn   Ct∏mƒ {]Xn-jvTm-Zn--ambn BN-cn-°p-∂-Xv. ]¥o-
D]-Nmcw (Hm-Nm-cw) ¬In ]ncn-bepw Gsd lrZy-    cm- ≠ p- I ƒ ap≥]p- - S ∂ ho- I - c WIe- i sØ
am-Wv. ASpØ h¿j-sØ-∏qcw B ka-bØmWv   -     Bkv]-Z-s∏-Sp-Øn-bmWv {]Xn-jvTm-Znw Ct∏mƒ
hnfn-®-dn-bn-°p-I. Xncn-s®-gp-∂-≈p∂ tXhcv Nnd-  BN-cn-®p-t]m-cp-∂-Xv. ip≤n, {Zhy-I-e-iw, Fgp-∂-
°¬ sh≠vdt»cn inh t£{X-Øn¬ ´p-®tbm-
        -              -   ≈n- ∏ v, nd- a me F∂n- ß - s - b mWv {]Xn-
sS-bmWv FØn-t®-cp-I. Fgp-∂≈n-∏ns Ap-K-
                 -        jvTmZnmNcWw S-°p-∂-Xv.
an-°p∂ F√m-h¿°pw AhnsS tZh-kzw- hI I™n-
bpw, ]pgp-°pw, sh∂n-bp-sams° Hcp°n-bn-cn-°pw.      I¿°n-SI amk-Øn-emWv nd-bpw, ]pØ-cn-
AhnsS n∂pw Fgp-∂-≈n-®p-t]m-cp∂ tXhcv       bpw, CXn-p≈ aplq¿Ø-ßfpw tZisØ tPm’y-
sshIp-t∂-ctØmsS t£{X-Øn-te°v Xncn®v Fgp-
       -                  mWv Ipdn-°p-I.
                       - 125 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

hgn-]mSv                           AXp-t]mse Xs∂ kt¥m-j-Ønepw {]m¿∞-
   ChnsS G‰hpw {][mw shSn hgn-]m-Sm-           m-]q¿Δw ka¿∏n-°p-∂-XmWv Xr{]-bm¿ t£{X-
Wv. Ahn¬, ]mbkw F∂n-hbpw If`wNm¿Øpw             Ønse shSnhgn-]m-Sv.
ao∂p-´p-sams° {]m[m-y-ap≈ hgn-]m-Sp-I-fm-Wv.        kwt£]w
Ahn¬ nthZyw lp-am-p≈ ka¿∏WambmWv
                                  ΩpsS t£{X-ß-fn¬ D≈Xv sshhn-[y-
hniz-kn-®p-t]m-cp-∂-Xv. nb-a-shSn F∂ {]tXy-
I-am-sbmcp k{º-Zmbw Xs∂ ChnsS D≠v. shfp-           am¿∂ BNm-cßfpw, Ap-jvTm-ßfpamWv. Gsd
                                       - -         -
∏nv aq∂paWn°pw kmbw-k-‘y-°p-amWv nb-a-           {i≤m-]q¿Δw ho£n-®m¬ IuXp-I-ap-W¿Øp∂
sh-Sn-Iƒ. CXn-mbn hen--∏-ta-dnb IXn--Iƒ          Cu njvT-I-fn¬ ]c-a-amb H∂p ImWm≥ ap°v
Xs∂ D≠v. ]g-b-Im-eØv aZn-cmin kwÿm--            Ign- b pw. CsX√mw ∑- b psS am¿§- ß - f m- W v .
Øns‚ `mK-am-bn-cp∂ ae-_m¿ {]tZ-iØv shSn-           ChnsS ka¿∏-W-amWv apJy-amb hnj-bw. a-
acp∂v Dev]m-Zn-∏n-°m-p≈ XXp ssek≥kp-             p-sIm-≠v, hb- p-sIm-≠v, I¿Ωw-sIm≠v, _p≤n-
t]mepw Xr{]-bm¿ tZh-kz-Øn-p-≠m-bn-cp-∂p.          sIm≠v k¿Δhpw ka¿∏n- ° m- p≈ Hcp Xzc
Hcn°¬ Xr{]-bm¿ kμ¿i--Øn-s-Ønb Hcp             ChnsS ImWmw. IdpI]p√p apX¬ Im©w hsc-
kmbv∏v s]Sp-∂s s]m´nb shSn-bpsS i_vZw            bp≈ {]Ir-Xn-ZØ hn`-h-ß-fn¬ Bhm-ln-s®-Sp-
tI´v sR´p-Ibpw B IXn--Iƒ FSpØp sh≈-             °p∂ ssNX-ysØ X∂n-te-°pw, XZzmc hn{K-
Øn-en-Sm≥ B⁄m-]n-®-Xm-bpw, sh≈-Øn¬ InS-           l-Øn-te-°p-ambn Cuizc {]Xo-I-ambn {]Xn-jvTn-
∂p-s]m-´n-b IXn Xncn®p Ic-bn-te°p sXdn-®p-         °p-tºmƒ mw a- n-em-t°-≠-Xv H∂mWv. {]Ir-
ho-W-Xmbpw Hcp m´p-I-Y-bp-≠v. ap≥Im-eØp           Xn-bmWv Cuiz-c-s∂ kXyw. ChnsS mw B¿P-
shSn-bq´p apX¬]nSn Fs∂mcp XkvXnI Xs∂             Pn-°p∂ ku`m-Ky-ßsfm∂pwXs∂ Ωp-sS-X-√.
tZh-kz-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. cm{Xnbpw ]Iepw           kzbw Pohn-°p-Ibpw AtXm-sSm∏w a‰p≈ ka-
GXp ka- b Øpw shSn- h - g n- ] m- S n- mbn `‡¿       kv X - ß - s fbpw Pohn- ° m- pw, ne- n¬°mpw
h∂m¬ S- Ø n- s °m- S p- ° p- ∂ - X nv shSn- b q´p     Ap-h-Zn-°p-Ibpw sNø-Ww. kvtl-`m-hhpw
apX¬]nSn- t£-{X-Øn¬ Xs∂ Xma-kn-°Wsa∂v    - -       ka¿∏W a- p-amWv ap-jy-p-≠m-tI-≠-Xv.
n¿_-‘-ap-≠m-bn-cp-∂p. Hcp shSn-h-bv]p-Im-cpw        AXmIWw ΩpsS Cuiz-cm-cm-[-. AXmWv D]-
kZm-kabw t£{X-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. shSn hgn-
    -                           n-j-Øp-°-fpw, thZ-ßfpw tΩmSv ]d-bp-∂-Xv.
]mSphgn- h - c p∂ hcp- a m- - Ø ns‚ an®w- s Im≠v
t£{X-Øn¬ ntXy Du´p--S-Ømpw A∂v                    ""Cuimhm-ky-anZw k¿Δw''
kwhn-[m--ap-≠m-bn-cp-∂-s{X. GXp ZpxJ-Ønepw                   ""CZw aa''

          tImc-ºØv tKm]n-m-Y≥ : sIm®n≥ tZhkzw t_m¿Unse Hm^o-k-dmbn 15 sIm√-tØmfw
          Xr{]- b m¿ {iocm- a - k zman t£{X- Ø n¬ tkh- - a - p- j v T n- ® n- ´ p- ≠ v . 22 h¿j- ß ƒ°v ap≥]v
          IS-h-√q¿ Atymw ]p-cm-cw-`n-®-Xnv Atym ]cn-jXv ""thZ-_‘p'' ]pc-kv°mcw ¬In
          BZ-cn-®n-´p-≠v. Ct∏mƒ s]cp-hw kwkvIrXn t£{Xw F∂ IemkmwkvIm-cnI tI{μ-Øns‚
          {]kn-U‚m-Wv. DucIØv IpSpw-_-tØm-sSm∏w ÿnc-Xm-a-kw.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
      t£{X ho-I-cW b⁄ ]¶m-fnØ ^e-{ipXn
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   t£{X n¿ΩmW {]h¿Ø--ß-fn¬ [-k-a¿∏Ww S-Øn-bm¬
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   Ign™ Ggv P∑-ß-fn-tebpw hcp∂ Ggp-P-∑-ß-fn-tebpw ]m]w C√m-
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   Xm-Ip-sa∂v sshjvWh kwln-X-Iƒ ]d-bp-∂p.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321


                            - 127 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011


           `c-tXm-’hw
               C.-sI. tIi-h≥ ºq-Xncn
    DXv°¿j-Øn-te-°p≈ {]bm-W-amWv D’-   henb _en-°¬]p-cbpw, 2 ne-bn¬ hrØm-Im-
hw. t£{X-am-Ip∂ ]m{X-Øn¬ Xm{¥nI ˛ Xm{¥n-   c-Øn-ep≈ _rl-Ømb {iotIm-hnepw, hnkvXr-
tI-Xc {Inb-I-fm¬ ]q¿Æ-X-bp-≠m°n ssNX-y-   X-amb a¨U-]hpw, 2 hnim-e-amb S-∏p-c-Ifpw
Øm¬n-d-°p-∂-XmWv t£t{Xm-’-hw. `mc-X-    mSy-e-£-W-samØ IqØ-º-ehpw Dƒs°m-≈p-
Ønse Ejo-iz-c-∑m¿ km[m-c-W-°m¿°mbn sXc-   ∂p. ]tØ-°-dn-te-sd-bp≈ t£{X-`q-an-bn¬ aq∂n-
s™-SpØ B≤ym-flnI ]≤-Xn-                      sem∂v `mKØv ÿnXn- s N-
bm-Wn-Xv. Ccn-ßm-e-°p-S-bpsS                   øp∂ Iqeo-]nn Xo¿∞-°p-f-
kwkvIr-X-Øn-ep≈ ma-amWv                     Øn¬ n∂mWv t£{Xm-h-iy-
kwK-a-{Km-aw. h-hm-k-a-p-jvTn-                 ߃°p≈ Pew FSp-°p-∂-
°p∂ {iocm-as‚ Ap-P≥ `c-                     Xv. mep-ssI-Ifpw he-Xp-I-
X≥ ]mZp-I]qP sNbvXv μn-{Km-
       -                          øn¬ tImZ-WvUphpw, c≠m-
a- Ø n¬ k∂ym- k - X p- e y- a mb                 asØ he-Xp-I-øn¬ A`-b-ap-
PohnXw bn-°p-∂Xv cmam-b-W-                    {Zm- ¶ n- X hpw Db¿Øn- ∏ n- S n®v
Øn¬ h¿Æn-®n-´p-≠t√m? B                      CS- X p- I - ø n¬ N{Ihpw XpS-
μn-{Km-a-amWv Cc-ßm-e-°p-S-                   tbmSv tN¿Øp-sh-®n-cn-°p-∂-
sb∂pw kwK- a - { Km- a - s a∂pw                  Xn¬ iwJpw, ]ns∂ ac-X-I-
kwK-ta-i`q-an-sb∂pw Adn-bs∏-
      -         -                  ∏- X - ° hpw s]m≥am- e - I fpw
Sp-∂-Xv. tIc-f-Ønse ]Øv ]≤-                    AWn™ ico-chpw, PSm-`m-
Xn-t£-{X-ß-fmb hnjvWp-t£-                     c- Ø nv apI- f n- e qsS AWn-
{X-ßfn¬ F¥p-sIm≠v tm°n-
   -                              ™n- c n- ° p∂       Xma- c -
bmepw {]ap-J-ÿmw Ae-¶-cn-                    amebpambn-´mWv BdSn Db-
°p∂ {ioIp- S ¬am- W nIy                      c-ap≈ IqS¬am-Wn-Iy-kzm-an-
t£{Xw tIc-f-Øns‚ Xne-I-                      bpsS inem-hn-{K-lw. D]-tZ-h-
°p-dn-bm-Wv. 14 h¿jsØ h-                     X- I - f n- √ mØ Cu t£{X-
hm-k-Øn-p-tijw Xncn®ph-tc≠ tPyjvTs     Øn¬ Xma- c - b pw sX®nbpw Xpf- k n- b pamWv
ImWm™v A·n-{]-th-i-Øn-sm-cp-ßp∂ `c-X≥    ]qPm]pjv]߃. A`ojvSkn-≤n°v Xma-cam-ebpw
                                      -       -
{iocm-as‚ BK-a hm¿Ø lp-am-m¬ Adn™v    DZ-c-tcm-K-Ønv hgp-X-ßm nth-Zyhpw ChnsS
k¥pjvSNnØ-mbn hncm-Pn-°p∂ Ah-ÿbmWv-     {][m--a-s{X. Xncp-hn-Xmw-Iq¿ cmPm-hns‚ {]Xn-
Chn-SpsØ tZh-{]-Xn-jvT.           ]p-cp-j-mb X®p-S-b-ssI-a-fm-bn-cp∂p. Ime-ß-
   sIm√-h¿jw 941-˛¬ sIm®n-cmPyw `cn-®n-  tfmfw IqS¬am-WnIyw tZh-kz-Øns‚ `c-Wm-[n-
cp∂ i‡≥ Xºp- c m- mWv C∂p- I m- W p∂    Im-cn-bm-bn-cp-∂-Xv.
IqS¬amWnIyw D’hw cq]-s∏-Sp-Øn-sb-Sp-Ø-    `c-tXm-’hw
sX∂v {]ikvX kmln-Xy-Im-c-mb ]ptØ-g-Øp-
cm-a≥ tatm≥ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. {]mNo    IqS¬am- W nIyw t£t{Xm- ’ - h - Ø nv
tIc-f-Ønse 32 alm-{Km-a-ß-fn¬ H∂mb Cc-ßm-  sshhn-[y-ap-≈Xpw {Inbm-k-ºp-jvS-hp-amb Ht´sd
e-°p-S-bnse Cu alm-t£{Xw AXn-hn-im-e-amb   Xm{¥nI NS-ßp-I-fm-Wp-≈-Xv. ]≤Xn t£{X-ß-
aXn¬°-Ihpw, Kw`o-c-ß-fmb 2 me-º-e-ßfpw,   fn¬ {]map- J y- a p- ≈ - X p- s Im≠pw tIc- f - Ø nse


                    - 129 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                     ∂p. 40tesd B-IfpsS Fgp- -
                                     ∂-≈n∏v Chn-SpsØ {]uV-
                                     Kw- ` o- c - a mb D’- h - Ø nv
                                     D≠m-bn-´p-≈-Xmbpw ]d-bp-
                                     ∂p. s‰n- ∏ - ´ - a - W n™ 21
                                     B- I sf Fgp- ∂ - ≈ n- ® n- ´ p-
                                     ≈Xv I≠- h - c n- ∂ p- a p- ≠ v.
                                     Ingt° S-∏p-c-°¬ s‰n-∏-
                                     ´- a - W n™ 21 B- I sf
                                     sXt°m- ´ - ` n- a p- J - a mbpw 21
                                     B- I sf sX°v `mKØv
                                     n∂pw hS-t°m-´`n-ap-Jambpw
                                                 -   -
                                     apΩq∂v B- I sf Ing°v
                                     n∂v ]Sn-™m-´p-`n-ap-J-ambpw
                                     Xncn®pw Fgp-∂p-≈n-®-Xmbn
                                     ]g- a - ° m¿ ]d- b m- d p- ≠ v.
Xm{¥nI IpSpw-_-ß-fpsS BZn-cq-]-sa∂v hnti-      CXn¬ 27 B-Iƒt° s‰n-∏-´-ap-≠m-bn-cp-∂p-≈q-
jn-∏n-°m-hp-∂-Xp-amb "Xc-W-s-√q¿' IpSpw-_-     h-t{X. 4 `mKØpw B-I-fm¬ Np‰-s∏-´-n-e-bn¬
Øns‚ tI{μ-am-b-Xp-sIm-≠m-bn-cn°mw Cu khn-      Sp°v hmZy-°mcpw tafm-kzm-ZIcpw! sImSn-∏p-dØv
                                            -
ti-jXIƒ. 6 X{¥n IpSpw-_߃°mWv IqS¬am-
   - -         -            hnf-°nv `K-hm≥ ]pd-tØ-s°-gp-∂≈∂Xv kz¥w - -
Wn-Iy-Ønse X{¥-Øn--h-Im-iw. shfp-tØ-SØv      B-∏p-d-Øm-bn-cn-°-Ww F∂ BNmcw C∂pw
]Sn-™msd a, sSp-ºn-≈n, sX°n-n-b-Øv, InS-     I¿i- - a mbn ]men- ® p- t ]m- c p- ∂ p. `mc- X - Ø nse
ß- t »cn XpS- ß nb Xc- W - s - √ q¿ hn`mK- h pw,  Xs∂ G‰hpw henb KP-ho-c≥am-cn-sem-∂mb
AWn-aw-K-ew, K-c-aÆv XpS-ßn-b-h¿°pw taS-am-    henb chn, Ih-f-∏md sImº≥am¿, sNß-∂q-
k-Ønse D{Xw mfn¬ sImSn-I-bdn Xncp-thmWw      cnse KP-cm-P≥, Inc-ßm-´p-tI-i-h≥, AI-hq¿
Bdm-´mbn 11 Znh-ksØ D’-h-amWv IqS¬am-        tKmhn-μ≥, a∂m-Sn-bm-cpsS B, IqS-em-‰p-]p-dw,
WnIyw t£{X-Øn¬ S-°p-∂-Xv.             ]-a-, Kpcp-hm-bq¿ tIi-h≥, Xncp-h-ºmSn N{μ-
                          ti-J-c≥, sX®n-t°m´v Imhv cma-N-{μ≥, ]mºmSn
B-s∏-cp-a-bp-sS D’hw
                          cmP≥, Ip´≥Ip-f-ßc A¿÷p-≥, awK-emw-Ip∂v
   sImSn-tb-‰-Øns‚ ]nt‰∂v D®-sXm´v Xe-      Aø-∏≥, Xncp-h-ºmSn inh-kp-μ¿ XpSßn ]g-
s∏m-°-ap≈ KP-ho-c-∑m¿ Hmtcm-cp-Ø-cmbn Ccn-     bXpw ]pXn-b-Xp-amb Xe-ap-d-bn¬s∏´ KP-ho-c-∑m-
ßm-e-°p-S-bn-se-Øn-Xp-S-ßp-∂Xv Xs∂ atm-l-     cmWv Ccn-ßm-e-°pS D’-h-Ønv ]s¶-Sp-°m-dp-
c-amb ImgvN-bm-Wv. Xriq¿, ]me-°mSv Pn√-I-fn¬    ≈-Xv. XnS-tº-‰p∂ KP-cm-Ps‚ Xe-s°-´p-am-{X-a-
S-°p∂ ]qc-߃°v ]s¶-Sp-°p∂ B-Iƒ ]qc-        √, tIme-hpw, IpSbpw sh©m-a-chpw Xn kz¿Æ-
Zn-hkw am{Xta m´n¬ D≠m-Iq. Ccn-ßm-e-°pS      Øn¬Øs∂ n¿Ωn-®-Xm-Wv. kz¿Æ-Ø-In-Sp-Iƒ
D’- h - Ø nv ]Øv Znh- k hpw {]uVn- t bmsS     ]Xn® tIme-Øns‚ aIp-Shpw hn√o-kns‚ IpS-
n¬°p∂ Cu KP-ho-c-∑m¿ ]´-W-Ønepw kao-        bnse aIp-Shpw ioe-bpsS Xpºp-I-fnse sNdnb
]-{Km-a-{]-tZ-i-ß-fnepw Bthiw hnXdn hnl-cn-     h´- ß fpw sh©m- a - c - Ø ns‚ ]nSnbpw kz¿Æ-
°p∂ ImgvN H∂p thsdXs∂-bm-Wv. B-s∏-cp-       Ønepw Be-h´Øns‚ ]nSn sh≈nbnepw Xo¿Ø-
                                  - -
a-bpsS D’-hamWv IqS¬amWnIyw D’-hw. ]≠v
        -                  Xm-Wv. ]≠v XnS-tº-‰p∂ B-°p≈ IpS-bpsS
ImeØv IqS¬am-WnIyw tZh-kz-Ønv kz¥-ambn       ioe ]®-n-d-Øn-ep-≈Xpw c≠-‰-Øp≈ B-
21 B-Iƒ hsc-bp-≠m-bn-cp-∂p-sh∂v ]d-b-s∏-Sp-    Iƒ°v a™-°p-Sbpw _m°n-bp-≈-h°v ISpw-Np-


                        - 130 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

h∏v IpS-bp-a-t{X. C∂v AXn-sems° am‰-߃         17 B-Iƒ H‰hcn-bn¬ Ingt° S-∏p-c-bn-te°v
h∂n-´p-≠v. XnS-tº-‰p∂ B-bpsS {]m[myw ]cn-      t]mIp∂ ImgvN tm°n-bm¬ Xo¿∞-Ip-f-Øn¬
K-Wn-®v, sXm´v Aip-≤-am-°m-Xn-cn-°m-s{X 2       CXns‚ {]Xn-^-ew ImWmw. Xriq¿ ]qc-Øns‚
`mKØpw Ip´n-bm--Iƒ (D-≈m-) Nph∂ {]X-e-        sXt°m-´n-d°hpw Kpcp-hm-bq-cn¬ Kpcp-hm-bq¿ tIi-
                                 -
Øn¬ kz¿Æw ]Xn® sNdnb Xe-s°-´p-I-tf¥n          hs‚ {]Xn-asb KP-cmP]n≥Km-an-Iƒ h¿j-Øn-
Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ n¬ tNcp∂Xv . IqS¬am- W nIyw      sem-cn-°¬ A`n-hmZyw sNbvXv {]Z-£nWw sh®v
t£{X-Øns‚ aXn¬°-IsØ hnkvXr-Xnbpw            ]n≥hm-ßp∂ Aym-Zr-iy-amb Imgv®bpw Ccn-ßm-
Ing°pw ]Sn-™m-dp-ap≈ hnim-eamb S-∏p-cIfpw
                 -       -   e-°p-S-bnse Xo¿∞-°c sNº-S°v nc-n-c-bmbn
sXt° `mKsØ ]p¬ssa-Xm-hpw C{X-b-[nIw          aμw aμw oßp∂ KP-ho-c∑mcpsS ImgvNbpw
B-I-fpsS Iq´n-sb-gp-∂-≈n-∏nv hfsc tbmPn-®-      h√m-sØm-c-p-`q-Xn-bm-Wv.
Xm-Wv. 2 XqWp-I-fpsS CS°v 2 B-Iƒ hoXw
                            taf-I-e-bpsS D’hw
Hcp {]tXyI AIew ]men®v sIm≠v n¬°p∂
kº- Z mbw S- ∏ p- c - I - f n¬ Fgp- ∂ p- ≈ n- ∏ ns‚     Ccn-ßm-e°pS D’hw taf-IebpsS D’hw
                                     -           - -
BI¿j-IXzw h¿≤n-∏n-°p-∂p. sX°v hiØv Fgp-        IqSn-bm-Wv. ]©m-cn-tafw ]nd∂v hoW a≤y-tI-c-
                                        f- Ø n¬ AXns ]n®-
                                        sh®p hf¿Øn- b - X n¬
                                        IqS¬am-Wn°yw
                                        t£t{Xm-’-h-Øn-p≈
                                        ]¶v sNdp-X-√. taf-Ønv
                                        cq]- I - e v] sNbvX
                                        BNm-cy-]cºcbnse ]g-
                                                 - - - -
                                        b- X - e - a p- d - b n¬s∏- ´ - h ¿
                                        apX¬°n-tßm-´p≈ {]K-
                                        ¤-ta-f-I-em-Im-
                                        c≥amscms° Chn-SsØ
                                        taf- ß ƒ°v {]am- W n-
                                        amcpw ]¶m-fn-I-fp-am-bn-´p-
                                        ≠v. 17 KP-ho-c-∑m-cpsS
∂-≈n∏v FØp∂ ka-b-Øn¶¬ tcsØ ]pd-            AI-º-Sn-tbmsS `K-hms‚ BZysØ Fgp-∂-≈n-
tØ°v tI´p-sIm-≠n-cn-°p∂ taf-Øns‚ i_vZ-         ∏nv Ipg¬, sImºv, a±fw ]‰p-Iƒ°v tijw ]©m-
hn-ym-kØnv am‰w hcp-∂p-≠v. S-∏p-cIfn¬ taf-
     -             - -        cn-bpsS t¿t°m¬ hogpw. taf-Øns‚ ]Xn-Imew
Øns‚ i_vZw Hcp hiØv B-I-fmepw apI-          Ingt° S-bnepw c≠mw-Imew IqØ-º-e-Ønv
fn¬ ta¬°q-c-bmepw AS-°-s∏´v n¬°p-tºmƒ,        sX°pw aq∂mw Imew sXt° tKm]p-c-S-h-gn-
sX°v Xpd∂ ssaXm-Øv taf-hn-ymkw as‰mcp        bnepw memwImew sX°v ]Sn-™m-sd-`m-K-Øp≈
Xc-Øn-em-Ip-∂p. ]Sn-™msd S-∏p-c-bn¬ tafw       Iøm-Wn-h-gn-bnepw A©mw-Imew ]Sn-™m-sd--S-
Iem-in®v Xo¿∞-°c sNº-S°v KP-ho-c≥am¿          ∏p-c-bn-ep-am-bn-´mWv ChnsS ]≠v Ac-tß-dn-bn-cp-
Hmtcm-cp-Ø-cmbn AWn-tN¿∂v S-°p∂ ImgvN         ∂-Xv. Ime-Øns‚ am‰ƒ°-p-k-cn®v Nne hyXym-
H∂p thsd-Ø-s∂-bm-Wv. t£{X-Øns‚ aq∂n-          k- ß - s fms° h∂n- ´ p- s ≠- ¶ nepw ]Xn- I mew
sem∂v `mK-Øp≈ Ipeo-hnn Xo¿∞-°p-f-Øns‚         Ingt° S-∏p-c-bnepw 5˛mw Imew ]Sn-™msd S-
Hmc-ØqsS Hcm-°v S-°m-p≈ IrXy-amb Af-        ∏p-c-bn-ep-am-bn-´mWv Ct∏mgpw sIm´n-Øo¿°p-∂-
hn-ep≈ S-∏m-X-bn-eqsS hepXpw sNdp-Xp-amb       Xv. ]©mcn kam-]n-®m¬ AS-¥-bn¬ hI-s°m´n                         - 131 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

sNº- S - s Im- ´ n- ° - e m- i n- ° p∂
]gb coXn-bn¬ n∂pw hyXy-
kvX-ambn tcn´v sNº-S-bn¬
hI-sIm-´p-∂Xm-Wv Ct∏m-gsØ
       -
ssien. ]Sn-™msd S-∏p-c-
bn¬ 5˛mw Imew B¿Øn-cºn
Iem-i-Øn-e-a¿∂-tijw
Xo¿∞- I c           sNºS
amcm≥am¿°v          hy‡n
sshKv≤yw {]I-Sn-∏n-°m-p≈
thZn-bmbn amdp-∂p. taf-Øns‚
Iq´n- ° n- s °m- ´ - e n¬ n∂pw
Xmb- º I D¤- h n- ® - t ]mse
Xo¿∞-°q-f-tafw taf-I-em-Im-
cs‚ GIm-Zn-b {]I-S--th-Zn-
bmbn amdp-∂p. Ingt° S-∏p-
c-bn-te°v Iq´n-sb-gp-∂-≈n∏v
Xncn®v hcp-∂-tXmsS sNºS sIm´n-I-em-in-°pw.       A∏p-am-cm¿, XpSßn {]K-¤¿ XpS-ßn-b-h¿ ]©-
cm{Xn hnf-°nv Iq´n-sb-gp-∂-≈n∏v taf-Ønv       hm-Zy-Ønv ChnsS h∂n-´p-s≠-¶nepw Ccn-ßm-e-
tijw ]©-hm-Zy-k-am--amb Hcp CS-°m-{]-Z-£n-      °p- S - b psS ]©m- c n- { ]- k n- ≤ n°v apºn¬ Ah
Whpw XpS¿∂v H‰-s®-≠bpw mZ-kz-c-tØm-Sp-Iq-       njv{]-`am-Ip-IbmWv ]Xn-hv. 2010-se D’-hØns‚
                                  -                -
Sn-b-Xp-amb 2 {]Z-£n-Whpw S-°pw. cmhnse        taf-{]-amWn s]cp-hw Ip´≥am-cmcmbn-cp-∂p. 89
iothen Fgp-∂-≈n-∏nv ]pd-tØ-s°-gp-∂p-≈n-        hb- ns‚ nd-hnepw hmZy-{]-K-¤≥ Xrt∏-°pfw
®m¬ 5˛masØ {]Z-£n-W-Øn-mWv tafhpw Iq´n-        A®p-X-am-cm¿ BZy-io-th-en°v {]am-Wn-®Xv taf
sb-gp-∂-≈n-∏pw. XpS¿∂v AI-tØ-s°-gp-∂-≈n-        t{]an-Isf B-μ-e-l-cn-bn-em-dm-Sn-®p. Ccp-]-Øn-
°pw. s]cp-h-w, Xr∏q-Wn-Øp-d, Bdm-´p-]p-g, FS-     c-t≠mfw Ipg-a-dn-b¬, Iem-i-߃sIm-≠mWv
°p-∂n, Ip´-s-√q¿, Kpcp-hm-bq¿ XpSßn ]©m-cn-      ]©m-cn-bpsS A©m-Im-e-Øns‚ mZ-{]-]©w
tafw ]qØp-e™m-Sp∂ {]ap-Jÿe߃s°m∏w
        -           - - -      Xrt∏-°pfw {]mbw Icp-Øm°n Xo¿Ø-Xv. D’-
Xs∂-bmWv Ccn-ßm-e-°p-S-bp-tSbpw ÿmw.         h- t a- f - Ø n≥sc kzm[o- hpw DÆm- b n- h m- c y¿
]pXnb Xe- a p- d - b n- s e {]K- ¤ - c mb s]cp- h w  kvamcI Iem-n-e-bhpw hnhn[ kmwkv°m-cnI
Ip´≥am-cm¿, kXo-i≥, sNdp-t»-cn-Ip-´≥ XpS-ßn-      kwL-S--I-fp-tSbpw nd™ km∂n-≤yhpw aqew
b- h ¿°mWv Ct∏m¬ {]am- W w. Bth- i - Ø n-       Ccn-ßm-e°p-Sbn¬ C∂pw qdn-SpØv hnZym¿∞n-
                                   - -          -
an¿∏n¬ Ic-߃ BIm-itØ-s°-dn™v aXn-ad∂v
                 -       -   Iƒ sN≠-]-T--Øn-ep-≠v. ck-I-c-amb Imcyw
Xp≈p-∂-Xn-ep-]cn IrXy-ambn taf-Ønv Xmfw        GsX-¶nepw Hcp hmZy-Øns‚ i_vZw Ccn-ßm-e-
]nSn-°p∂ Bkzm-Z-Icpw Chn-SsØ taf-s∏-cp-a°v       °pS t£{X kao-]Øv nt∂m AIØv nt∂m
Imc-W-°m-cm-Wv. hen-b-hn-f-°n-s‚-b∂v cm{Xn-      Ft∏mgpw apg-ßn-s°m-≠n-cn-°p-sa-∂p-≈-Xm-Wv.
bnepw ]≈n-th´ ioth-en-°p-amWv G‰hpw Kw`o-       t£{X- Ø n¬ n∂v sN≠- t bm, CS- ° tbm
chpw kab ssZ¿Ly-hp-amb taf-߃ Ac-tß-          angmthm Iem-n-e-b-Øn¬ n∂v IY-Ifn hmZy-
dp-I. ]≈n-th-´°pw Bdm-´npw cm{Xn 5 A-I-       ßtfm AΩ-∂q¿ NmIym¿ Kpcp-Ip-e-Øn¬ n∂v
tfmSv IqSnb Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ nv ]©- h m- Z yhpw    angmthm Hs°-bm-bn-´mWv Cßs hmZy-i_vZw
XpS¿∂v ]m≠n-ta-fhpw D≠m-Im-dp-≠v. ]√m-hq¿       an°-hmdpw apg-ßp-∂-Xv.


                         - 132 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                        cm{Xn Ac-ßp-I-fmbn amdn-bn-´p-≠v. 2˛mw D’-h-
                        Znw apX¬ cm{Xn hnf-s°-gp-∂-≈n-∏ns‚ ]m©m-
                        cn-tafw ]Sn-™msd S-∏p-c-bn¬ Ah-km-n-®m¬
                        IY-I-fn°v kvs]j¬ ]¥-en¬ hnf°v sImfp-
                        Øpw. tIc-fØns‚ imIp-¥fsa-∂dn-bs∏-Sp∂ f-
                               -       - - - -
                        N-cnXw 4 Znh-k-ß-fnse GsX-¶nepw Hcp IY
                        F√m- h ¿jhpw D’- h - Ø nv Ah- X - c n- ∏ n- ° pw.
                        2010se D’-h-Ønv 4 Znh-khpw f-N-cn-tXm-’-
                        h-ambn Ah-X-cn-∏n-°-s∏´p hen-b-hn-f-°n‚-b∂v
                        {iocm-a-]-´m-`n-tjIw IY-I-fn-bmWv ChnsS Ime-
                        ß-fmbn Ah-X-cn-∏n®v hcp-∂-Xv. IqS¬am-WnIyw
                        t£{Xhpw Ccn-ßm-e-°p-Sbpw IY-I-fnsb ne-
                        n¿Ømpw t{]m’m-ln-∏n-°mpw sNbvX tkh-
                        -ßsf F{X ]d-™mepw aXn-bm-hn-√. 1955¬
                        ÿm]n-Xamb DÆm-bn-hm-cy¿ kvamcI Iem-n-ebw
                             -
                        ÿnXn-sN-øp-∂Xv IqS¬am-Wn°yw tZhkzw kuP-
                        y-ambn ¬Inb `qan-bn-em-Wv. Bcw-`Øn¬ {]Xn-
                                          -
                        amkw 150 cq] {Km‚pw ]Sn-™msd Du´p-]p-cbpw
                        CXn-mbn tZhkzw Ap-hZn-®n-cp-∂p. Ign™ 5
                                      -
                        h¿j- ß - f mbn kZw Irjv W ≥Ip- ´ n- b m- i m≥
                        tXrXzw ¬Ip∂ mSy-kZamWv sImSn∏pdsØ
                                     - - -
                        hnf-°nv hgn-]m-Smbn IY-Ifn S-Øp-∂Xv.
                                           -
                           cmhnse iothen Ign-™m¬ Xte-s°-´gn®v  -
                        B-Iƒ t£{X-Øn-te°v Xncn-®p-h-∂-Xnv tij-
                        amWv Hm´≥ Xp≈¬ Bcw-`n-°p-I. BZy-Im-e-ß-
                        fn¬ D’-h-Ønv c≠pw aq∂pw Xp≈¬ kwL-
t£{X-I-e-I-fpsS kwK-tam-’hw           ߃ Iem-{]-I-Sw ImgvN-sh-°m-dp-≠-t{X. tIc-
   IqS¬am-Wn°yw t£t{Xm-’hw t£{X-I-      f-Ønse {]K¤ Hm´≥Xp-≈¬ Iem-Im-c≥ ae-
e-I-fpsS kwK-tam-’hw IqSn-bm-Wv. IpS¬am-    _m¿ cma≥m-b-sc∂ {]Xn-`-bpsS {]I-Sw 1950-
WnIyw t£{X-Ønse Ig-I-°m-c-m-bn-cp∂ DÆm-    Iƒ°v apºv S-∂-Xmbn Iem-kzm-Z-I¿ ]d-bp-∂p.
bn-hm-cy¿ mcm-b-Wo-b-Øns‚ coXn-bn¬ 50 Zi-   A°m-eØv BZy D’-h-Zn--ß-fn¬ Hm´≥Xp-
I-fn-embn cmam-b-W-IY hnh-cn-°p∂ {iocma]©-   ≈epw XpS¿∂p≈ Zn-ßfn¬ ioX-¶≥, ]d-b≥Xp-
                                     -
K-Xn-sb-gp-Xn-b-Xnv tij-amWv IY-Ifn B´-°-Y-  ≈epw S-∂n-cp-∂p-sh∂v ChnsS Xp≈-e-h-X-cn-
bnse alm-¤pXw “f-N-cn-X-sa-gp-Xn-bXv”. kI-e-  ∏n-®n-cp∂ sI.-]n. ¥n-]p-e-sa∂ Iem-Im-c≥
I-em-m-Y-mb kwK-ta-is‚ Xncp-k-∂n-[n-bn¬    Hm¿Ωn-°p-∂p. h¿j-ß-tfmfw Kpcp-hm-bq¿ tiJ-
B´-°-em-cw-KsØ A-z-b-sa∂v hnti-jn-∏n-     c-s∂ Iem-Im-cpw XpS¿∂v sI. ]n. ¥n-]p-
°p∂ DÆm-bn-hm-cy-cpsS ]qc-Ø-d-bpsS sXm´p-h-   ehpw Ct∏mƒ ]n. sI. oe-I-WvT≥m-b-sc∂
S-°p-In-S°p∂ D’-h°fn-Iƒ Ccn-ßm-e°pS D’-
     -      - -      -      Iem-Im-c-p-amWv Ct∏mƒ ChnsS Xp≈¬ Ah-
h-Øns‚ {][m BI¿j-W-am-Wv. BZy-Im-eØv      X-cn-∏n-°p-∂-Xv. D’-h-Zn--ß-fn¬ am{Xw t£{X-
7 cm{Xn-I-fn-embn S-Øn-bn-cp∂ IY-Ifn C∂v 8   Øn-e-h-X-cn-∏n-®p-h-cp∂ Iem-cq-]-amWv Ipd-Øn-bm-


                      - 133 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

´w. Im°-c-»n-m-S-I-sa∂v hS-
°p- ≈ - h ¿ hnti- j n- ∏ n- ° p∂
Ipd- Ø n- b m´w Hm´≥Xp- ≈ ¬
Ah- X - c n- ∏ n- ° p- ∂ - h ¿ Xs∂-
bmWv       S- Ø m- d p- ≈ - X v.
k‘y°v ]Sn-™msd S-∏p-c-
bn¬ 2 amS-ºn-hn-f°v sImfpØn
sh®n-cn-°p-∂Xv ImWmw. Ac-
ßns‚ Hcp aqe-bn¬ n∂pw
Hcp hr≤ thjw sI´n ]gb
kw`m-j-W-ssi-en-bn¬ {]I-S-
-am-cw-`n-°p-∂-tXmsS Ipd-Øn-
bm´w ImWm≥ Pw IqSpw.
I≠-I-»n _m[n® inhpw
]m¿Δ-Xnbpw Ipd-h-t‚bpw Ipd-
Øn-bp-tSbpw thj-Øn¬ Ifn-
                           IqS¬am-WnIyw D’-h°m-esØ Rmb-dm-gvNbn¬
                                     -          -
°p-∂Xpw CXns‚ XpS¿®-bm-Wv. t£{X-Øn--
                           AJn-etI-cf A£-ct«m-Ia’cw S-Øn-hcp-∂p.
                              -      -   - -      -
IØv {iotIm-hn-en¬ n∂pw ]pd-tØ-s°-gp-∂-≈n-
                           IqS¬am-WnIyw t£t{Xm-’-h-Øns‚ Db¿∂
°p-∂Xnv apºv Ipd-Øn-bm´w Ign-™n-cn-°pw. ]Sn-
    -
                           ne-hm-chpw atm-lm-cn-Xbpw t£{X-I-e-I-fpsS
™msd S-∏p-c-bpsS hS°v ]Sn-™mdv `mKØv
                           kwK-tam-’-h-Øn-eqsS ImØp-kq-£n-°p-hm≥
]mTIw Ac-tß-dpw. Ingt° S-°¬ k‘y°v
                           kwLm-S-I¿ C∂v {ian-®p-h-cp-∂p.
mZ-kz-c-°-t®-cn, hmXn¬am-S-Øn¬ {_m“-Wn-∏m-
´v, tkm]m-Øv hni-Z-amb AjvS-]-Zn, k‘y°v           ]≈n-th-´-m-fn¬ cm{Xn `K-hm≥ ]pd-tØ-
IqØ-º-e-Øn-s‚bpw Ing-t°--S-∏p-c-bp-tSbpw CS-     s°-gp-∂≈n Ccn-ßm-e-°pS ]´-W-Øns‚ lrZ-b-
bn-ep≈ ]¥-en¬ Ipg¬, sImºv, a±-fw ]‰p-Iƒ,       `m-Ksa∂v hnti-jn-∏n-°m-hp∂ TmWbnse ]≈n-
Bdm´v mƒ `K-hm≥ t£{X-Øn-te°v aS-ßpw-         th´ B¬Ø-d-°¬ ]≈n-m-bm´v SØn ]©-
apºv A£-c-t«mIw XpS-ßn-bXpw t£{X-Øns‚         hm-Zy-tØmsS Xncn-s®-gp-∂-≈Øv S-Øp-∂Xv
]e-`m-K-ß-fn-embn S-°pw. CXn¬ {_m“-Wn-∏m´v      ImWp-hm≥ P-kl{k-ßfmWv K-cØn-te-s°m-
                                    - -   -    -
c≠mw D’-h-Zn-hkw apX¬ `K-hms AI-tØ-         gp-Ip-I. B-bpsS Igp-Ønse aWn-Iƒt]mepw
s°-gp-∂-≈n-°p-∂-Xnv apºmbn hS°v sX°v         i_vZn-°msX B¬Ø-d-°-te°v kzman Fgp-∂-
hmXn¬am-S-ß-fn¬ k¶¬]n-®n-cn-°p∂ `{Z-Im-fn,      ≈p-tºmƒ Ben-e-Iƒt]mepw New n¿Øn-b-
Zp¿§ tZh-X-Iƒ apºmsI Ah-X-cn-∏n®p Ign-™n-       Xp-t]mse tXm∂pw. ]©-hm-Zy-Øn-p-tijw ]m-
cn-°pw. F∂m¬ Bdm-´p-Zn--Øn¬ ]pd-tØ-s°-        ≠n- t afw Ip´≥Ipfw ]¥- e n¬n- ∂ p- a m- c w- ` n®v
gp-∂-≈-Ønv apºmWv ]m´v. km£m¬ ambm-am-        t£{X-Øns‚ apºn-seØn {Xn]p-S-sIm´n t£{X-
{¥n-I-m-bn-cp∂ hmg-°p-∂-Øns‚ ambm-Pm-e-{]-      Øn--IØv {]th-in®v ]©m-cntbm sNº-Stbm
I-Sw sXs° tKm]p-c--S-bnepw hmtf-dv, Ip¥-      sIm´n H‰{]-Z-£nWw ]q¿Øn-bm°n _m°n CS-
ta-dv, sN∏-Sn-hnZy XpSßn P-ßsf ckn-∏n-°p∂      bv°m-{]-Z£nWw SØn AI-tØ-s°-gp-∂≈n-°p-
                                -                -
]e- X cw Iem- ] - c n- ] m- S n- I fpw t£{X- Ø nepw  ∂p. Bdm-´nv cmhnse ]pd-s∏-Sp-tºmƒ 2 {]Z-
]pdØpw D’-h-tØmSp-_-‘n®v Ac-tß-dn-bn-        £nWw Ign-®v t]mIp-∂-Xn-m¬ _m°n 12 {]Z-
cp-∂p. 1990 apX¬ sNß-a-m-Sns‚ kvac-Wm¿∞w       £nWw Bdm´v Ign™v aXn¬°-I-tØ-s°-gp-∂-                         - 134 -
- 135 -
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
 ]°¬ G¬∏n-°m-hp-∂-Xm-Wv.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
 kw`m-h--Iƒ `‡-P--ß-fpsS t]cn¬ F≥tUm-hvsa‚mbpw Aø∏ tkhm-k-an-XnbpsS
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
 mfnepw S- Ø p∂ ""A∂- Z mw'' ^≠n- t e°v DZm- c - a mbn kw`m- h sNøp- I .
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
 F√m h¿jhpw hr›nI amk-Øn¬ imkvXmw-]m-´n-tm-S-p-_-‘n®pw ss]¶pn D{Xw
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
   DÿoevùhYgabû MjCcÖh¥e DÿoevX cueoevX
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
              ùMr OqîMem£e MjCX!
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  EùiufTgÿbq DÖh¥ambemcflfãgceãf yÀsh¥aëçleCx.
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432
  MqTj, hBX, kjfêx FbãeCx vwkgÿlx. Evãtöfw hRgaòjez
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  GçeãfjfTgÿleCx. Evkägsë FóØbfYb~äeã aòeJx, svÖx,
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  ckjbfäTx ofbmX GòªTx Zjg cCfTx aìùlvëãfwbòªx Evãtöx
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                       Evãtöx
87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211
  Imcy-Z¿in-bmWv.
  kan- X n- b p- s Sbpw, X]ky Iem- k m- l n- X y- t h- Z n- b psS Ccn- ß m- e - ° pS LSIØns‚bpw
  {io Iq- S ¬am- W nIyw t£t{Xm- ’ h kan- X n- b psS 2009- ˛ 2010 h¿j- ß - f nse {]N- c W
  C.-sI. tIi-h≥ ºq-Xncn : Ccn-ßm-e-°p-S-bnse {]mtZ-inI Zriy-am-≤y-a-{]-h¿Ø-I≥.
as‰m-c-p-`hw `‡¿°p X-cp-∂p.                 tbmsS hf¿∂v henb hnf-°nv aq¿≤-y-Øn-se-
h¿jsØ D’- h - Ø n- m- b p≈ ImØn- c n- ∏ ns‚        IqSn Iw-IqSn ]ns∂-]ns∂ h¿≤nX h¿Æm-`-
j-߃ AIØv n∂v tIƒ°p-tºmgpw ASpØ               tØmsS XpS-ßn, sImSn-∏p-dØv hnf-°nv Aev]w-
]nt‰∂v S-°p∂ Bdm´v Ie-i-Øns‚ hmZy-tLm-              sImSn-I-b-‰-Øn¬ mƒ n»_Z Kmw`o-cy-
hnim- e - a mb t£{X- s sa- X m- hpw Bdm- ´ ns‚       j-X-bm-Wv.
n∂v taf-Øn--p-kr-X-ambn sNhn-bm-´n-bn-cp∂         Hm^v Hm¿W¿ ¬Ip-∂Xpw Chn-SpsØ khn-ti-
kvs]jy¬ ]¥epw 17 KP-ho-c-∑m¿ nc-n-c-bmbn          s°gp∂p≈p∂ IqS¬am-Wn-Iy-kzm-an°v Km¿Uv
cbpw Iem- ] - c n- ] m- S n- I ƒ Ah- X - c n- ∏ n- ° p∂   Xmpw. ]≈n- t h- ´ °pw Bdm- ´ npw ]pd- t Ø-
ntXy A∂-Zmw S-°p∂ sXt° Du´p-]p-             Bdm´v IqS¬am-WnIyw Xo¿∞-°p-f-Øn-emWv
hmbn cq]w sIm≈p- ∂ - X v . D’- h - Z n- - ß - f n¬     °p-I. AtX kabw s]m™w `K-h-Xn-bpsS
D’hw Ign-™-Xns‚ thZ IÆn-eq-dp∂ -             cm∏mƒ IqS-∏pg F∂n-hn-S-ß-fn-emWv Bdm´v S-
ßfpw Be-h-´-ßfpw ]pd-t؉n S-°p-tºm-gmWv           h¿j- ß - f n¬ A- h [n mgn- I ƒ°- ∏ p- d - a p≈
tijw sNº-Sbpw Ign™v B-Iƒ, IpS-Nm-a-c-            ]m≠n-ta-fhpw Xs∂-bmWv Bdm-´n-pw. H∂nS-hn´
tafw `qanbpw amhpw Hcpt]mse Ipep-°n-Ø¿Ø-          Ønset∏mse- X s∂ ]©- h m- Z yhpw XpS¿∂v
Øn, ]nt‰∂v ]≈n-th´ ioth-en-bpsS ]©m-cn-           ≈n- ® m¬ ]q¿Øn- b m- I pw. ]≈n- t h- ´ - Z n- -
        Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011


        Bdm-´p-]pg {io imkvXm
        t£{Xhpw tZh-kw-K-ahpw
                       Fw. cmtP-{μ≥
    kmwkv ° m- c n- I tIcfØn                 CS-Xp-Im-ens‚ aSn-bn¬ HXp-°n-
s‚ Io¿Øn-kvXw`-sa∂v hnti-jn-                   sh®v he-Xp-I-øn¬ Aar-X-I-e-i-
∏n-°p∂ Xriq-cnv Hcp Xne-I-°p-                  tØm-Sp-IqSn he-Xp-Im-ens‚ apI-
dn-bmWv `qan-bnse G‰hpw henb                   fn¬ ae¿Øn-sh-®v, kplm-kØn-  - -
tZh- t a- f bv ° v BXn- Y y- a - c p- f p∂            en- c n- ° p∂ im¥- k z- c q- ] - mb
Bdm-´p-]pg t£{Xw. Bcm-[Icn¬    - -               imkvXm-hv ChnsS hmW-cp-fp-∂p.
AN-©-e-amb `‡n-km-Kcw Xnc-                    BNm-cy-ÿm--ap≈ {iocm-a-Kp-cp-
X- √ n- ° p∂ An- X ckm[m- c - W -                hmb hkn-jvT-a-l¿jn-bmWv Chn-
amb tZh-ssN-X-y-Øns‚ aqe-                    SsØ D]m-k--aq¿Øn F∂mWv
ÿm-w IqSn-bm-WnXv.                        k¶¬∏w. a‰p D]-tZ-h -{]-Xn-jvT-
   Xriq¿ ]´WØn¬ n∂v 15                    I-sfm-∂p-an-√mØ A]q¿Δ- t£-{X-
Intem- a o- ‰ ¿ sX°v`m- K Øv                   ß- f n- s em∂mb ChnsS Xncq´v ,
Xriq¿˛sImSp-ß-√q¿ tdmUn¬,                     AS, Icn- ° - ` n- t jIw F∂nh
tXh¿tdmUv tÃm∏n¬ n∂pw 2                     imkvXmhnv {]nb-s∏´ hgn-]m-Sp-
Intem-ao-‰¿ Ing-°p-`m-K-Ømbn Bdm-´p-]pg {ioim-    I-fm-Wv.
kvXm-t£{Xw ÿnXn -sN-øp-∂p. ssZh⁄¿ Cu            amSºv Ff-a-Æv, tNmcpt©SØv, Itc-fn¬
t£- { X- Ø nv aqΔm- b n- c - Ø n- t esd h¿jsØ    Ff-a-Æv, Nn‰n-t»cn Iπn-ßm-´v, Hm´vtabv°m´qcv
]g°w IW-°m-°p-∂p.                  F∂o-a--Iƒ°mWv Ducmbva ÿmw. Cf-a
  kakvXtZ- h ≥am- c p- s Sbpw ssNXyw       IrjvW-ta-tm≥ sIm®n≥ tZhkzw IΩo-j-W-dm-
Dƒs°m≠v, CS-Xp-Im¬ aS-°n, he-Xp-Im¬ ap´p-a-     bn-cp-∂t∏mƒ Cu t£{Xw tZh-kz-Øn¬ {]tXyI
                               -
S°n CS-Xp-]m-Z-tØmSv tN¿Øp-sh-®v, CS-XpssI      ÿm-ap≈ t£{X-am-bn-Øo¿∂p. C∂pw B ne-
                                    X-s∂-bmWv Cu t£{X-Øn-
                                    p-≈-Xv.
                                    B≠p-hn-ti-j-߃
                                       {]Xn-jvTm-Znw, C√w
                                    nd, AjvS-{Z-hy-a-lm-K-W-]-
                                    Xn-tlm-aw, Xr∏p-Ø-cn, h-
                                    cm-{Xn, tZi-hn-f-°v, hnZym-
                                    kmckzXm¿®, ]Ø-map-Z-
                                    bm-tLmjw, ]qcw F∂n-h-
                                    bmWv {][m B≠p-hn-ti-
                                    j-߃.


                        - 145 -
Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156

Recommended

Makarajyothi 2011 page 51-100 by
Makarajyothi 2011  page 51-100Makarajyothi 2011  page 51-100
Makarajyothi 2011 page 51-100Krishnanath Venkataraman
661 views17 slides
Makarajyothi 2011 page 201-250 by
Makarajyothi 2011 page 201-250Makarajyothi 2011 page 201-250
Makarajyothi 2011 page 201-250Krishnanath Venkataraman
604 views30 slides
Makarajyothi 2011 page 251-292 by
Makarajyothi 2011 page 251-292Makarajyothi 2011 page 251-292
Makarajyothi 2011 page 251-292Krishnanath Venkataraman
562 views22 slides
Makarajyothi 2011 page 157-200 by
Makarajyothi 2011 page 157-200Makarajyothi 2011 page 157-200
Makarajyothi 2011 page 157-200Krishnanath Venkataraman
712 views27 slides
Makarajyothi 2017 by
Makarajyothi 2017Makarajyothi 2017
Makarajyothi 2017Krishnanath Venkataraman
1.9K views132 slides
Makarajyothi 2015 by
Makarajyothi 2015Makarajyothi 2015
Makarajyothi 2015Krishnanath Venkataraman
1.5K views176 slides

More Related Content

What's hot

Makarajyothi 2016 by
Makarajyothi 2016Makarajyothi 2016
Makarajyothi 2016Krishnanath Venkataraman
745 views160 slides
Makarjyothi 2018 by
Makarjyothi 2018Makarjyothi 2018
Makarjyothi 2018Krishnanath Venkataraman
739 views180 slides
Makarajyothi 2010. by
Makarajyothi 2010.Makarajyothi 2010.
Makarajyothi 2010.Krishnanath Venkataraman
1.6K views83 slides
Makarajyothi 2019 by
Makarajyothi 2019Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019Krishnanath Venkataraman
252 views152 slides
Makarajyothi 2012 by
Makarajyothi 2012Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012Krishnanath Venkataraman
1.5K views110 slides
Mandar by
MandarMandar
MandarHaris Padinharethil
270 views5 slides

What's hot(19)

Suppliment 10 bretheren_e-mail by believerforum
Suppliment 10 bretheren_e-mailSuppliment 10 bretheren_e-mail
Suppliment 10 bretheren_e-mail
believerforum345 views
Pamphlet profcon 2014_1_-1 by shabeel pn
Pamphlet profcon 2014_1_-1Pamphlet profcon 2014_1_-1
Pamphlet profcon 2014_1_-1
shabeel pn962 views

Similar to Makarajyothi 2011 page 101-156

Vol.4.no.44.p2 by
Vol.4.no.44.p2Vol.4.no.44.p2
Vol.4.no.44.p2vipinpj
531 views26 slides
cinema by
cinemacinema
cinemapremchand p
72 views1 slide
Jeevavachanam14 12-2010 by
Jeevavachanam14 12-2010Jeevavachanam14 12-2010
Jeevavachanam14 12-2010believerforum
452 views8 slides
Noise by
NoiseNoise
Noisepremchand p
146 views1 slide
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALA by
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALAMuthu Nabi (Malayalam) from RISALA
Muthu Nabi (Malayalam) from RISALASirajudheen Ummer
9.2K views60 slides
hijacking writers by
hijacking writershijacking writers
hijacking writerspremchand p
182 views1 slide

Similar to Makarajyothi 2011 page 101-156(20)

Recently uploaded

AI Tools for Business and Startups by
AI Tools for Business and StartupsAI Tools for Business and Startups
AI Tools for Business and StartupsSvetlin Nakov
89 views39 slides
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx by
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptxEIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptxISSIP
256 views50 slides
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx by
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptxmary850239
112 views25 slides
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1} by
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}DR .PALLAVI PATHANIA
234 views195 slides
Narration ppt.pptx by
Narration ppt.pptxNarration ppt.pptx
Narration ppt.pptxTARIQ KHAN
110 views24 slides
Structure and Functions of Cell.pdf by
Structure and Functions of Cell.pdfStructure and Functions of Cell.pdf
Structure and Functions of Cell.pdfNithya Murugan
317 views10 slides

Recently uploaded(20)

AI Tools for Business and Startups by Svetlin Nakov
AI Tools for Business and StartupsAI Tools for Business and Startups
AI Tools for Business and Startups
Svetlin Nakov89 views
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx by ISSIP
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptxEIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx
ISSIP256 views
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx by mary850239
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
mary850239112 views
Narration ppt.pptx by TARIQ KHAN
Narration ppt.pptxNarration ppt.pptx
Narration ppt.pptx
TARIQ KHAN110 views
Structure and Functions of Cell.pdf by Nithya Murugan
Structure and Functions of Cell.pdfStructure and Functions of Cell.pdf
Structure and Functions of Cell.pdf
Nithya Murugan317 views
OEB 2023 Co-learning To Speed Up AI Implementation in Courses.pptx by Inge de Waard
OEB 2023 Co-learning To Speed Up AI Implementation in Courses.pptxOEB 2023 Co-learning To Speed Up AI Implementation in Courses.pptx
OEB 2023 Co-learning To Speed Up AI Implementation in Courses.pptx
Inge de Waard165 views
JiscOAWeek_LAIR_slides_October2023.pptx by Jisc
JiscOAWeek_LAIR_slides_October2023.pptxJiscOAWeek_LAIR_slides_October2023.pptx
JiscOAWeek_LAIR_slides_October2023.pptx
Jisc72 views
Classification of crude drugs.pptx by GayatriPatra14
Classification of crude drugs.pptxClassification of crude drugs.pptx
Classification of crude drugs.pptx
GayatriPatra1465 views
The Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptx by Jisc
The Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptxThe Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptx
The Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptx
Jisc77 views
Use of Probiotics in Aquaculture.pptx by AKSHAY MANDAL
Use of Probiotics in Aquaculture.pptxUse of Probiotics in Aquaculture.pptx
Use of Probiotics in Aquaculture.pptx
AKSHAY MANDAL81 views
Psychology KS4 by WestHatch
Psychology KS4Psychology KS4
Psychology KS4
WestHatch62 views
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively by PECB
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks EffectivelyISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively
PECB 457 views
Narration lesson plan.docx by TARIQ KHAN
Narration lesson plan.docxNarration lesson plan.docx
Narration lesson plan.docx
TARIQ KHAN99 views
Community-led Open Access Publishing webinar.pptx by Jisc
Community-led Open Access Publishing webinar.pptxCommunity-led Open Access Publishing webinar.pptx
Community-led Open Access Publishing webinar.pptx
Jisc69 views

Makarajyothi 2011 page 101-156

 • 1. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Xncp--°-c-tØ-h-cpsS Xncp-ap-‰Øv s{]m^. sX°pw-Iq¿ tkma-h¿Ω-cmPm amb Ncn{X ]›m- Ø - esØ ]cm-a¿in-°msX hø. sIm√-h¿jm-cw-`-Im- eØv atlm- Z - b - ] pcw Bÿm--am°n tIcfw `cn- ® n- c p∂ Ipe- t i- J c s]cp-am-°-∑m¿ `c-W-ku- I-cy-Ønv cmPysØ ]Xn- s-´p- m-Sp-I-fmbn hn`-Pn- ®p. Cu mSp- I - f n¬ G‰hpw hnkv X r- X hpw {]m[m- y- t a- d n- b - X p- a mb shº- e - mSv ]n¬°m- e - Øv, G.- U n. 1103- ˛ ¬, sX°pw-Iq-sd-∂pw, hS°pwIqsd∂pw c≠mbn ]ncn- ™ p. sX°pw-Iq-dns‚ BZy-Xe- - Ωƒ k©-cn-°p-IbmWv. q‰m-≠p-I-fpsS ÿmw tIm´-bsØ ]mºm-Sn-°-SpØ sh∂n-a-e- Ncn-{X-ap-dßp∂ ]c-ip-cm-at£-{X-Øns‚ S-hgn-I- - - - bm-bn-cp-∂p. fn-eqsS {]mNo-hpw ]hn-{X-hp-amb Xncp-hcßp-I-- - G.-Un. 12, 13, 14 q‰m-≠p-I-fn¬ sh∂n-ae fn-te°v F√m-sa√mw a[p-cn-∏n-°p∂ ]©m-£co-a- - Xeÿm--am°n cmPyw-`-cn-®n-cp∂ sX°pw-Iq¿ {¥-Øns‚ Aar-X_n-μp-°ƒ h¿jn-°p-∂, ip`-I- - 15-˛mw q‰m-≠ns‚ HSphn¬ Xe-ÿmw tIm´- chpw im¥-hp-am-b, inh-k∂n-[n-Ifn-te°v Ωƒ - - bsØ Xfn-t°m-´-bn-te-°p- am-‰n. Ab¬m-Sp-hm- kz—-μambn k©-cn-°p-Ibm-Wv. tKmI¿Æw apX¬ - - gnbmb sNº-I-t»-cn-bpsS IS-∂m-{I-aW `oj-Wn- Iym-Ip-am-cn-hsc-bp≈ ]gb tIc-fØnse qs‰- - - bm-bn-cp∂p AXnp Imc-Ww. ]t≠ Xs∂ kz¥w ´p-in-hm-e-b-ß-fpsS aln-am-Xn-tc-I-߃ h¿Æ-hn- apjv°c kwLsØs°m≠v Ir{Xn-aßfpw sIm≈- - kvabw Xo¿°p∂ taem-∏n-p-Xm-sg, {]Pm-t£-a- b-Sn-°epw S-Øn-t∏m∂ sNº-I-t»cn cmPmhv X¬]c-mbncps∂mcp s]cp-am-fns‚ cmP-[m-n°p sX°pw-Iq-dnv h√mØ Xe-th-Z--bm-bn. sh∂n-a- ap∂n¬, B ]cn-kcßsf apgp-h≥ ssIem-kXpeyw - - - e-bn-en-cp∂p `cWw S-Øn-bm¬ sNº-I-t»-cnsb kz¿§o-bam-°p∂ alm-t£-{X-Øn-p-ap-∂n¬, Ω- - nebv°p n¿Øm-m-hn-s√-∂-Xp-sIm≠v cmPmhv fn- t ∏mƒ FØn- b n- c n- ° p- ∂ p. CXp Xncp- - ° - c . Xe-ÿmw Xfn-bn-te-°p- am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. ao- ]≠sØ sX°pw-Iq¿ cmP-hw-iØns‚ Xne-I°p- - - ®n-em-dns‚ Xoc-ØmWv Xfn. AhnsS tIm´-sIm- dn-bmbn amdnb Xncp-°c alm-tZ-h¿ t£{Xw! Ø-fßfpw t£{Xhpw t£{X-°p-fhpw Kplm-am¿§- - ßfpw InS-ßp-Ifpw Xo¿Øv F{Xbpw kpc-£n- tIc-f-Ønse inh-t£-{X-ß-fn¬ Gsd {]i- Xhpw Dd-∏p-≈-Xp-amb Xe-ÿm--ap-≠m-°n. tIm´- kvX-amb tIm´-bsØ Xncp--°c t£{X-sØ-°p- bv°-I-Øp≈ cmP-[mn ""tIm´-b-I''-ambn; ]ns∂ dn®p ]d-bp-tºmƒ AXns‚ DXv]-Øn°p nZm-- ""tIm´-b-hp''-am-bn. - 101 -
 • 2. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 C°m-e-ØmWv sX°pw-Iq¿cmPmhv Xncp-- c≠mw hS-°pw-mY t£{Xw Xs∂-bmIpw''. k¥p- °- c - t £{Xw n¿Ωn- ° p- ∂ - X v . X- f n- t °m- ´ - b n¬ jvS-mb cmPmhv Bÿm--amb Xfn-t°m-´bv°p n¿Ωn® t£{X-Øn¬ hn{Kl {]Xn-jvT-bm-bn-cp- Ing-°p-h-i-ap≈ °-c-Ip-∂n¬ ]d™ e£-W- ∂p. Xncp--°-c-bn-em-hs´ kzbw-`q-hmb tXh-cm- sa√mw a- n-¬ I≠n-cn-s°, Hcp Znhkw ImSp- Wv. At©m Btdm iXm-_vZ-߃°p-ta¬ ]g-°- n-d™ B Ip∂n≥]pdØv Irjn-∏Wn sNbvXp- an-√mØ Cu t£{X-Øns‚ n¿Ωn-Xn°p ]n∂n¬ sIm-≠n-cp∂ Hcph≥ a¨sh-´n-sIm≠p Hcp inem- Hcp IY-bp-≈Xv Cßs: kz¥w CjvS-tZ-h-X-bpw J-WvU-Øn¬ c‡-sam-en-®n-d-ßp∂ A¤pXw Bcm-[-m-aq¿Øn-bp-amb ]c-a-in-hs‚ t£{Xw kzman-bm¿ aT-Ønse kzmansb h√mØ ]cn-{`-a- tIm´- b - Ø p- X s∂ D≠m- b n- c ns° A∂sØ tØmsS Adn-bn-®p. apºv, Xºp-cms‚ n¿t±-i-{]- sX°pw-Iq¿ Xºp-cm≥ sIcp-fcv tImX-h¿Ωcv (Cu Imcw Xs‚sbm∏w IqSn-bn-cp∂ t]tc-∏-dºp ºq- cmPm-hns‚ t]cv t£{X-Øn-en-cn-°p∂ angm-hn¬ Xn-cn-bp-sam-∂n®v kzman-bm¿ ÿe-Øp-h-∂-t∏mƒ hs´-gp-Øn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.) Xrin-h-t]- kzbw-`q-hmb Hcp inh-enw-K-am-WnXv F∂p-I≠v cq¿ hS-°pw-m-Y-n¬ AXo-h-`-‡n-hn-izm-k-ß- aT-Øn¬ n∂p-Xs∂ hnf-°v, ]qhv, DW-°-ecn tfmsS hfsc h¿j-߃ Xn¶ƒ`Pw S-Øn-bn- XpS-ßnb ]qPm-km-a-{Kn-Iƒ hcpØn DS≥Xs∂ cp-∂p. {]mbm-[n-Iyw-sIm≠v At±-l-Ønv AXv ºq-Xn-cn-sb-s°m≠v ]qPbpw nth-Zyhpw Ign- XpS¿∂p S-Øm≥ Ign-bm-sX-bm-bn. Xs‚ n - ∏n®v S-∂-Im-cy-ß-sfms° cmPm-hns t_m[n- lm- b - X - b n¬ aw- s m¥v hS- ° pw- m- Y - t mSp ∏n-®p. hnIm-cm-[o-m-bn-Øo¿∂ Xºp-cm≥ Xriq¿ - {]m¿∞n® Xºp-cm≥ atl-iz-cs‚ atm-KXw hS-°pw-m-Ys‚ Acp-f-∏mSp kXy-am-bn-Øo¿∂ kz]v-Øn¬ tI´p-hs{X: ""Cn Fs∂ ImWm≥ IrXm¿∞-X-tbmsS AhnsS h∂p-tm-°p-tºmƒ Ctßm-´p-h∂p _p≤n-ap-t´-≠. Rm≥ °-c-°p- inh-enw-Khpw AXns‚ ap≥h-i-Ømbn hrj-`pw ∂n¬ Ah-Xcn-°mw. AhnsS Fs∂ `Pn-®m¬ aXn. - ]n≥h-iØv Aev]w hS-°p-amdn hmbp-tIm-Wn¬ Fs‚ ]ptcm-`m-KØv hrj-`pw ]›mZv `mKØv Hcp sX®nbpw I≠v CXp hS-°pw-m-Y≥ Xs∂- Hcp shfp-Ø-sX-®nbpw ImWpw. AhnsS Hcp sb∂p a- n-em-°n. t£{Xw ]WnXv Fs∂ {]Xn-jvTn-°-Ww. AXv ]ns∂, [rX-K-Xn- bn¬ Cuiz-cm-`o-jvS-a- p- k - c n®v t£{Xw n¿Ωn- ° p- ∂ - X n- p≈ bXvw Xºp-cm≥ XpS- ßn. sX°pw- I q¿ cmPysØ G‰hpw hepXpw anI-®-Xp-amb Hcp alm-t£-{X-amWv °-c-Ip-∂n¬ cmPmhp ]Wn-bn-®-Xv. mep-tKm- ]p-c-am-fn-I-Iƒ, IqØ- º-ew, B-s°m-´n¬, hnf-°p-am-Sw, Du´p-]p-c, D]-tZ-hXm-t£-{X-߃ - XpS-ßn-b-h-tbm-Sp-IqSn hf- c - t hKw t£{X- - 103 -
 • 3. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Øns‚ ]Wn-]q¿Øo-I-cn- ®p. sX°pw-Iq-dns‚ cXv- In- c oSwt]mse ]cn- e - kn® B alm- t £- { X- Ønv DNn-X-amb coXn-bn- ep≈ ]qPm- h n- [ m- - ß - fmWv Xºp-cm-t¿s∏-Sp- Øn- b - X v . Xs‚- s bm∏w Xrin- h - t ]- c q¿ n∂v B{in- X - m- b n- ° q- S nb t]tc- ∏ - d ºp ºq- X n- c n- sb- Ø s∂ At±lw ta¬im-¥n-bmbn nb-an- ®p. X{¥w Xc-W--√q¿ ºq- X n- c n°v t£{X- Øns‚ ssZw-Zn `c-W- ®p- a - X e sNß- g - t »- c n, ]p∂-t»cn aq -X-∑msc G¬∏n-®p. kzbw-`q-hmb hnm-i-I-c-amb Ah-ÿ-I-fp-≠m-°p-tºmƒ Xncp- inh-enwKw sN∂p-I-≠Xv sNß-g-t»-cnbpw ]ns∂- -°-c-bn-em-hs´ AXnp hn]-co-X-am-Wv. kvtl- °-≠Xv ]p∂-t»-cn-bp-am-sW-∂t{X ]pcm-hr-Øw. n-[n-bmb Hcp Krl-ÿs‚ ne-bn-emWv {io]-c- kzman-bm¿ aT-Ønse the-°m-cm-bn-cp∂ ]me- ta-iz-cs‚ Chn-SpsØ Ccp-∏v. ssIem-k-irw-K- t°m-S≥, sSp-aßm-S≥ F∂n-hcpsS Xd-hm-´n-te°v - - Ønp apI-fn-se-∂-t]mse Xncp--°-c-°p-∂ns‚ t£{X-Øn¬ hnf-s°-Sp∏pw s√p-IpØpw S-Øp- sdp-I-bn¬ km£m¬ ]c-a-in-h≥! CSXphiØv ∂-Xn-p≈ Ah-Im-ihpw sImSp-Øp. {io]m¿Δ-Xn, H∏w {ioap-cp-Ipw he-Xp-h-iØv CXc inh-t£-{X-ßsf At]-£n®v Xncp- KW-]-Xnbpw Aø-∏pw. Cu IpSpw-_-k-¶-ev]- -°c t£{X-Øn-ep≈ hrj-`v {]m[myw IqSp- tØm-Sq-IqSnb Xncp-°cbnse {]Xn-jvTbpsS `mh- - - - - X-ep-≠v. Poh-p≈ hrj-`am-bn-´p-Xs∂-bmWv Chn- - - sØ-°p-dn®v Cß-s-sbmcp t«mI-ap≠v: SpsØ μn-bpsS k¶-ev]w. inh-enw-Khpw Imfbpw ""aqte Iev]-{Zp-a-ky, [rX-I--I-n`w Nmcp-]-flm- sX®nbpw Hcp henb ine-bpsS `mK-ß-fm-sW∂p k-ÿw ]d-b-s∏-Sp-∂p. Cu hrj`w kao-]-Øp≈ thfq¿ hmamw-Km-cqV Kucow n-_n-UIp-N`cm-t`m-KKm-Vm- - - - - F∂ ÿesØ hb-en¬s®∂v s√p-Xn-∂-t∏mƒ `n-cqVw Hcp ]d-b≥ Is√-dn™v AXns apdn-th¬∏n-®- k¿Δm-e-¶m-c-Im¥nw hc-]-ip-ar-Km-`o-Xn-lkvXw t{X. Hcp kz]v-Ønse n¿t±-i-{]-Imcw sX°pw- {]k∂w Iq¿ cmPmhv Imf s-√p-Xn∂ hb¬ AXn-p-Xs∂ - htμ, _mte-μp-au-enw, KP-hZKp-lm`yma-`n-«n-jvS- - - - nthZyw hIbv°v hmßn-s°m-Sp-∏n-®p. A∂p-sXm´v ]m¿tiz'' B hb¬ "Imf-°≠'ambn. t£{X-Øns‚ Xncp-ap-‰Øv sX°p-h-iØv Xncp--°-c-tØ-h-cpsS ssNX-yhpw {]kn- IqØ-º-ew. AXnp Ing°v Hcm-∏-¥-ep-≠v. ≤nbpw mƒtXmdpw h¿≤n- ® p- s Im- ≠ n- c p- ∂ Xv sXt°-Sbn-embn KW-]Xn-bp-sSbpw AXnp ]nd- - - - sX°pw-Iq¿ cmPy-Øn- p-X s∂ sFiz- cy- a m- bn- In¬ Aø- ∏ - s ‚bpw {]Xn- j v T - I ƒ. Ah- b psS Øo¿∂p. kwlm- c - a q¿Øn- b mb ]c- a - i n- h s‚ Z¿iw Ing-t°m-´m-Wv. hS-°p-h-iØv kp{_-“- ssNXyw AXn-`n-ap-Jamb ÿeØv ]e-t∏mgpw - - Wy≥, hS-°pw-m-Y≥, Zp¿§, {_“-c-£ v F∂n- - 105 -
 • 4. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 c-bpsS apºnepw a®nepw Iqغ-e- Ønse rØ-aWvU]Ønepw {iotIm- - - - hn-ens‚ ap≥h-iØpw Nn{X-∏-Wn-Ifpw Zmcp-in-ev]-ßfpw Hcp]m-Sp-≠v. hrj`w InS-°p∂ aWvU-]-Ønp apI-fn¬ F´p-ssII-tfm-Sp-Iq-Snb atl-iz-cs‚ Zmcp-inev]w AXoh kpμ-c-am-Wv. t£{X-n¿Ωn-Xn-°p-tijw sX°pw-Iq¿ cmPmhv nXy-n-Zm-w, amk- h n- t i- j w, B´ -hn-tijw apX-em-b-h-bv°p-th≠ hI- I-sf-√m-a-p-h-Zn-®v, ta¬im-¥n-bmb t]tc-∏-dºp ºq-Xn-cn-tbmSpw X{¥n Xc-W--√q¿ ºq-Xn-cn-tbmSpw Btem- Nn®v t£{X-Im-cy-ß-sf√mw Nn´-s∏-Sp- Øp-I-bp-≠m-bn. Znw-{]Xn Dj:]qP, FXn¿Ø- ] q- P , ]¥o- c - S n, D®- ] q- P , AØm-g]q-P F∂n-ßs A©p ]qP, - FXn¿Ø-]q-P, D®-]q-P, AØm-g-]qP F∂n-h-bv°p-tijw {io_-en. ]¥o-c- Sn-∏q-P-bv°mWp {]m[m-yw. AXn-p- tijw £oc-[m-cbpw Pe-[m-c-bp-ap-≠v. AXp-I-gn-™v, D®-∏q-P-bv°p-ap-ºmbn h-Iw. AI-tØ-°p≈ nth-Zy-tØm- sSm∏w hrj-`-Øn-p≈ nth-Zyhpw {][m--am-Wv. inh-enw-K-Øn--`n-ap-J-am- bp≈ μn-bpsS ]ptcm-`mKw `‡-∑m¿ h-cpsS {]Xn-jvT-I-fm-Wv. Xncp--°-c-tØ-h-cpsS apdn-®p-I-S-°m-dn-√. amk-hn-ti-j-ß-fn¬ {]tZm-j- enwKw kzbw-`q-hm-b-Xp-sIm≠v `‡-mb sX°pw- Øn- mWv {]m[m- yw. {]tZm- j - ] q- P - t bm- S p- Iq¿ Xºp- c m≥ hS- ° pw- m- Y s Dt±- i n®v tN¿∂p≈ {][m--s∏´ NSßv A`n-tj-I-am-Wv. {]tXyIambn S-Ønb {]Xn-jvT-bmWv hS-°pw- ]n-o-cv, ]mev, Icn-°v, `kvaw F∂n-h-sIm-≠p≈ m-Y-≥. hS-°pw-m-Ys‚ D]-t£-{X-Ønv as‰-ßp- A`n- t j- I - a mWv {]tZm- j - Z n- h kw S- Ø p- ∂ - X v . an-√mØ aWvU]w cmPmhv ]Wn-bn-®n-cn°p-∂p. {]tZm- j - ß - f n¬ inh- t £- { X- Z ¿iw F{Xbpw {_“-c-£- p-am-{X-amWv ]Sn-™mdp Z¿i--ambn ]pWy-Icambn Icp-Xs∏-Sp-∂p. inh-t£-{X-ßfn¬, - - - - ÿnXn-sN-øp-∂-Xv. {]tXy-In®v Xncp--°-c-bn¬, {]tZm-j-Ønv {]tXy- t£{X-Øns‚ mep S-I-fn-ep≈ tKm]p-c- I-]q-P-Iƒ ]Xn-hp-≠v. in-bmgvN hcp∂ {]tZm- am-fn-IIƒ°v Icn-¶-√n¬Øo¿Ø I´n-f-Ifpw ]Sn- j-Øn-mWv IqSp-X¬ amlm-flyw. PK-∑-WvU-e- I- f p- a m- W v . t£{X- Ø nse Zmcpinev ] ßfpw amsI ssNXyw XpSn-°p∂ {]tZm-j-ß-fn¬, Npa¿Nn-{X-ßfpw {]Xn-a-Ifpw sImØp-]-Wn-Ifpw `‡n-km-{μ-amb ]cn-k-c-ß-fn¬ `‡-P--{]-hmlw Iem-aq-ey-ap≈ cN-Ifm-Wv. IqØ-ºeØn¬ cmam- - - - - IqSp-X-em-hp-∂p. Xncp--°-c-t£-{X-Ønse B´-hn- bW IY-Iƒ sImØn-h-®n-cn-°p-∂p. _en-°¬]p- ti-jßfn¬ ao-am-k-Ønse ss]¶pn D’-hw, - 107 -
 • 5. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 anYp--Ønse BSn D’-hw, Xpem-am-k-Ønse Ip™≥ ]Wn-°¿, Nmº°pfw ]m®p-]n-≈, am¶pfw Bn D’hw F∂n-ßs aq∂p-’-h-ß-fm-Wp-≈- hnjvWpºq-Xn-cn, hmtg-¶S Ip©p-m-b¿, Iem-a- Xv. Ch-bn¬ {][m--s∏-´Xv ss]¶pn D’-hw-X- WvUew IrjvW≥mb¿, IpS-am-fq¿ Icp-Wm-I- s∂. aow H∂mw XobXn sImSn-tbdn ]Ømw c≥mb¿ XpS-ßn A∂pw, Iem-aWvUew tKm]n, - XobXn Bdm-t´msS sImSn-bn-d-ßp∂ Cu D’hw Iem-a-WvUew cma≥Ip-´n, s√n-tbmSp hmkp-tZ- Xncp--°-c-bpsS BtLm-j-s∏-cp-a-sIm-≠m-Sp∂ h≥ºq-Xn-cn, aS-hq¿ hmkp-tZ-h≥mb¿, ^mIvSv h¿Æ-i-_f-amb atlm-’-h-am-Wv. D’h NS-ßp- taml-≥, tIm´-bv°¬ A∏p--ºq-Xn-cn, Iem- I-fn¬ {][m--s∏´ D’-h-_en Z¿iw sImSn- tI{μw apc- f o- [ - c ≥ºq- X ncn XpSßn C∂pw tb‰pw Bdm-´p-sam-gn®v F´p-Zn-h-kßfn-ep-ap-≠v. AcßphmW-cp-fp∂ S-∑m-cpsS {]I-S--ßfpw anYp amk-Ønse BSn D’hw F´p-Zn-h-k-am- tN¿Øe Ip´-∏°p-dp-∏v, XIgn Ip´≥]n-≈, tIm´- - Wv. Xncp-hm-Xnc Bdm-´m-bn-h-cp∂ coXn-bn-emWv bv°¬ hmkp-s-Sp-ßm-Sn, Iem-aWvUew i¶-c≥ - BSn. Xpem- a m- k - Ø nse Bn D’hØnv F{ºm-¥n-cn, sslZ-cm-en, ]≈w am[-h≥, Iem-a- Aev]in D’-h-sa∂pw ]d-bpw. Bdp-Zn-h-ksØ WvUew lcn-Zm-kv, ]Øn-bq¿ i¶-c≥Ip-´n, Iem-a- Aev]in Xrt°´ sImSn-tb-‰mbn S-Øp-∂p. Bn WvUew _me-N{μ≥ XpSßn {]i-kvXcmb Kmb- - - BSn D’-h-ß-fn¬ {iotIm-hn-en-p-≈nse ]qPm- I-cpsS IY-Ifn-∏m´pw, sN≠, a±fw XpS-ßnb taf- - Zn-Im-cy-߃°p-am-{Xta {]m[m-y-ap-≈q. ß-fnse hº-∑m-cpsS {]I-S--ßfpsa√mw-sIm≠v BZy-Imew apX¬°p-Xs∂ Xncp-°c D’- - hk-¥cm-hp-Iƒ Xo¿°p∂ D’-hImew Xncp-°- - - - h-Øns‚ {]ikvXn tIc-f-°-c-bmsI nd™p c- b psS ku`m- K y- a m- W v . Ip´- t ©cn mcm- b W ]S¿∂n-´p-≈-Xm-Wv. a≤y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn¬s∏´ NmIym¿, ss]¶pfw cma-Nm-Iym¿, amWn-am-[h sX°pw- I q¿ tZi- h - g n- b psS kmaq- l yhpw NmIym¿ XpS-ßn AXn-{]-ikvXcmb Iem-Im-c∑m- - - - kmwkv°m-cn-I-hp-amb DW¿Δns‚ {]Im-i--sa-∂- cpsS IqØpw IqSn-bm-´hpw ]mT-Ihpw, ae-_m¿ Xn-ep-]cn sFiz-cy-k-ar-≤n-I-fpsS {]Xo-I-amb hnf- cma≥mb- c psS Hm´≥Xp- ≈ epw, sNssºbpw sh-Sp-∏ns‚ BtLm-j-ambpw, Iem-Im-bn-I-ta-J-e- siΩm-¶p-Snbpw Fw.-Fkv. kp∫-e£van-bpw, _me- - - I-fnse anI-hp-Iƒ a’-cn-°p∂ Ifn-b-c-ßmbpw, ap-cfo-Ir-jvWbpw, Fw.-F¬. hk-¥Ip-am-cn, Sn.-B¿. - - hymh-km-bnI hnI-k--ß-fpsS hnfw-_-c-th-Zn- alm-enw-Kw, tbip-Zmkv XpS-ßn-b-h-cp-sam-cp-°nb bmbpw ]cn-e-kn-°p∂ hnkva-b-hn-ti-j-amWv Xncp- kwKoX kZ- p-Ifpw HcpIm-eØv ChnSpsØ D’- -°c D’-hw. sImSn-tb‰p apX¬ Bdm-´p-h-sc- h-th-Zn-Isf {Xkn-∏n-®n-´p-≠v. F√m hn`m-K-ß- bp≈ Znh-k-ß-fn¬ `‡-k-l-{k-ß-fpsS A¥- fnepws∏´ G‰hpw {]K-¤-cmb Iem-Im-c-∑m¿ cw-K-ß-fn¬ B≤ym-flnI ssNX-ysØ t{]mPz- Imem-Im-eßfmbn Cu ]mc-ºcyw ImØp-t]m-cp- - - en-∏n-°p∂ hnti-j- ]q-PIfpw NS-ßp-Ifpw {iotIm- - ∂p. Xncp--°-c-tØ-h-cpsS Bdm-´n--I-º-Sn-bmbn hn-en-p-≈n¬ kl-{k-]{Xw hnS¿Øp-tºmƒ, ]pd- ]≠p-≠m-bn-cp∂ "Xncp--°c sIm®p-sIm-º≥' Øv, B_m-ehr-≤߃°v B-μkμm-bIam-Ip∂ - - - - - - F∂ B Hmtcm tIm´bwImc-s‚bpw A`n-am-- Iem-hn-ti-j-ß-fpsS tIfn-sIm-´m-bn. t£{X-I-e- am-bn-cp-∂p. Icn-acp∂p {]tbm-KØn¬ c≠m-asXmcp - - - I-fmb IqØv, IqSn-bm-´w, ]mT-Iw, Xp≈¬, IY- hm°n-√msX sXmΩ≥ h¿°n-bp-≠v. sX°pw-Iq¿ Ifn XpS-ßn-b-h-bpsS D¬Ir-jvS-ß-fmb Ah-X-c- cmPm-hns‚ tkm-hn-`m-KØn¬ kvt^mS-IhkvXp - - W-ß-fmWv B≠p-tXmdpw ChnsS Ac-tß-dp-∂- n¿Ωm-W-Øn-mbn ntbm-Kn-®n-cp∂ IpSpw-_- Xv. Hmtcm Iem-cq-]hpw Ah-X-cn-∏n-°p∂ AXn- Ønse AwK-am-bn-cp∂p At±-lw. t£{X-tKm-]p- {]-i-kvX-cmb Iem-Im-c-∑m-cpsS {]I-SwsIm≠v chpw D’-h∏¥epw Ae-¶cn-®n-cp∂ "]¥¬ inh- - - - msSßpw {]Io¿Øn-Xam-Ip-∂p. IY-Ifn-bn¬ Kpcp- - - cm-a≥mbcpw' Xncp--°-cbv°p kz¥w. Ip-©p-°p-dp-∏v, Ih-f-∏m-d -m-cm-b-W≥ mb¿, D’-h-Imew F√m tZi-ß-fnepw hn]-W sh®q¿ cma≥]n-≈, sNß-∂q¿ cma≥]n-≈, Ipdn®n taf-I-fpsS Imew-Iq-Sn-bm-Wv. C∂-sØ-t∏mse - 109 -
 • 6. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Am-bm-k-ambn hn`-h-ti-J-c-W-߃°p hgn-bn- cbpw thZn-bm-Ip-∂p-≠v. me-©p-h¿jw apºv Cu √m-Xn-cp∂ ImeØv D’-h-®-¥-Iƒ m´p-Im-cpsS t£{X-Øns‚ D’-htØm-Sp-_‘n®p XpS-ßnb, - - - Bth-iam-bn-cp-∂p. D’-htØmSp-_‘n®v ]≠p- - - - XpS¿∂n-t∏mgpw S-Øp∂, ]I¬∏qcw Hcp ]pXnb ap-Xte Xncp--°-c-bnse {]tXyI hn]-W thZn- kwcw-`-am-Wv. ]qc-߃°p-]qcw Xriq-cm-Wv. Ahn- Iƒ Hcp amk-Øn-tesd Xpd-∂n-cn-°pw. aow H∂p SpsØ hS-°pw-m-Ys Chn-SpsØ Xºp-cm≥ apX¬ taSw H∂v hnjphpw taSw ]Øv ]Øm-ap- Ctßm-´m-hm-ln®p {]Xn-jvTn-®-t∏mƒ, kzm`m-hn-I- Z-bhpw hsc o≠p-n¬°p∂ I®-h-S-߃ ""A—- am-bpw, ChnsS ]qcw {]k-‡-am-Ip-∂p. temIw sbpw AΩ- s b- b p- s am- g n®v as‰√mw Xncp- - apgp-h≥ ]pI-gm¿∂ Xriq¿]qc-Øns‚ al-Xz- °c®¥-bn¬In´pw'' F∂p m´p-Im¿ ]d-bp∂ apƒs°m- ≈ m≥ Xncp- - ° - c bv°p Ign- coXn-bn-em-bn-cp∂p A∂v. Im¿jnI hnf-Ifpw bp∂sXßs? hnimekpμ-c-amb tX°n≥ImSp hnØp-Ifpw sIm´, apdw, ]mb, ]ºv, ho´p-]-I-c- ssaXm-hpw, Xncp-h-ºm-Sn-˛-]m-d-ta-°mhv t£{X- W-߃ XpS-ßn-b-hbpw hmßm≥ D’-h-°mew ]-›m-Ø-ehpw, Fhn-Sp-sØbpw F°m-e-sØbpw ImØn-cp-∂-h¿ Gsd-bm-Wv. Npcp-°-Øn¬, Xncp- anI® taf-s∏-cp-°-ßfpw, Icn-a-cp∂p hnkva-b-ß- -°-c-bnse D’hw tIm´bw ]´-WsØ apgp-h≥ fpw-sIm≠v `qanae-bm-fsØ A£-cw-{]Xn {]I- tImƒa-bn¿s°m-≈n-°p∂ IuXp-I-ß-fp-sSbpw ºw sIm≈n- ° p∂ Xriq¿∏qc- Ø ns‚ sNdn- kmwkv ° m- c nI hnn- a - b - ß - f p- s Sbpw I√ym- W - sbmcp ng-em-bn-´m-sW-¶nepw, Xncp--°-c-bnepw Imew; Ip´n-Iƒ°pw sNdp-∏-°m¿°pw a≤y-h-b- ]qc-am-bn. D≈-Xp-sIm≠v HmWw F∂p-≠-t√m. kv°¿°pw hr≤-∑m¿°p-sa√mw Ah-c-h-cpsSXmb Chn- S psØ bph- X z- Ø ns‚ NSp- e - X - I ƒ Cu coXn-bn¬ BtLm-jn-°m≥ Ign-bp-∂, sh◊-Wn, ]qcsØ Aßs BtLm-j-am-°p-∂p. t£{X- tNe- ∏ - d - º v , Hdh- ¶ c XpS- ß nb ]gb Pp- ssa-Xm-Øv Ing°pw ]Sn-™mdpw A`n-ap-J-ambn  n¬s∏´ {]Xn-`m-im-en-Iƒ°v ap‡-I-߃ cNn- n¬°p∂ KP-tI-k-cn-I-fpsS Xe-sb-Sp∏pw b- °m≥ {]tNm-Zw sImSp-°p∂ Ia-ob Imew! m-`n-cm-aam-bn-Øo-cp∂ IpS-am-‰hpw Ae-¶m-cßfpw, - - - Sp-hn¬ a´-∂qcw s]cp-h-hpw a’-cn®p ]b-‰p∂ D’- h m- t Lm- j - ß - f nepw NS- ß p- I - f nepw Xmf- t a- f - ß fpw C∂v tIm´bwImcn¬, Imtem-Nn-X-amb ]cn-jv°m-c-߃°v Xncp--°- Xriq¿Imcs‚b{X- b n- s√-¶n-epw, Hcp sNdnb Al- ¥ - b p- ≠ m- ° p- ∂ p- ≠v. AXns A[n-I-cn- °m≥ Xncp-°cssaXm- - - Ø ns‚ sRcp°w Ap-h-Zn-°p-∂n-s√-∂p- ≈Xv kXyw. B´- h n- t i- j - ß - fn¬ {][m--s∏´ H∂v inh-cm-{Xn-bm-Wv. alm- in-h-cm-{Xn-bpsS alXzw nd- b p∂ Xncp- - ° - c - bn¬ F{Xbpw ]hn-{X- amb LrX- [ mc F∂ NSßv mep-bm-a-ß-fn- embn S-Øp-∂p. cm{Xn - 111 -
 • 7. - 113 - 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Dqh¥fTebgÿleCx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 FlfvebMõceã svÖx Y©pv~WTx bBfheëeãf 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 svÖxbfäTgkW ceùlceCx släfãfTgÿlx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 D’h Znhkßfn¬ ùMrakebfnfvgúf¬ 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mVecf MjCX 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. {io. cmP sX°pw-Iq¿ cmP-IpSpw-_mw-K-am-Wv. Fgp-Øp-Im-c-p-am-Wv. ]pc-kvIm-c-߃ ]eXpw tSnb Ihn-X-Iƒ Bp-Im-en-I-ß-fn¬ hn`mKw ta[m- h n- b mbn Zo¿L- I mew tkh- - a - p- j v T n® {io tkma- h ¿Ω- cmP, Ihnbpw s{]m^. sX°pw-Iq¿ tkma-h¿Ω- cmPm : Xr°m-°c `mc-X-amXm tImtf-Pn¬ ae-bmfw inhmb'. sIm-≈p-∂-h¿°v kzm`m-hn-I-ambn D≠m-Ip∂ Hcp n-∂p-sIm≠v Hcn°¬°qSn P]n-°s´: "Hmw a: hyXy-kvX-am-bn, Cu t£{X-hp-ambn Bfl-_-‘w- Ap-{K-l-sam-∂p-sIm-≠p-am-{Xw. B Xncp-ap-‰-Øp- t]m-Ip-tºmƒ km[m-cW `‡-P--ß-fn¬n∂p Sp-°m≥ Fn°p Ign-™Xv Xncp--°-c-tØ-h-cpsS B´-hn-ti-j-ß-fp-sams° A`w-Kp-c-ambn XpS¿∂p- kq£n-°p∂ Ah-cpsS lrZ-b-`m-h-ßsf H∏nsb- {X-Ønse nXy-n-Zm-hpw amk-hn-ti-j-ßfpw, Ø-dn-™-t∏mƒ Ct∏mgpw A∂sØ Xmt°m¬ mSp-hm-gn-غp-cms‚ ]pWy-w ]p-W¿∂ alm-t£- - Xn-sbpw ktlmZc≥ taml≥Ip-am-dn-sbpw ASp- q‰m-≠p-Iƒ°p-ap-ºv `mKy-im-en-bmb Hcp Xns‚ C∂sØ Xe-ap-d-bnse ]c-ta-iz-c≥ aqØ- Øn¬ hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ac-tß-dp-∂p. Øns‚ `c-W-®p-a-X-e-tb-ev]n® ]p∂-t»cn aqØ- a’c_p-≤n-tbmsS S-Øp∂ Nnd-∏p-a-tlm-’-h- Xv. ]≠sØ Hcp sX°pw-Iq¿ cmPmhv t£{X- Ifpw ÿm]- - ß fpw kaq- l - ß fpw Dug- a n´v t£{X-Øns‚ Imcm◊ Ah-Imiw kn≤n-°p-∂- Øp∂ Nnd-∏p-’hw ]≠p-ap-X-evtI-bp-≠v. hy‡n- oe-I-WvT≥ aqØXv'' F∂ ÿm-t∏-cn-emWv aWvU-e-Im-eØv Aø-∏s‚ D]-t£-{X-Øn¬ S- bmepw, ""tZh≥ tZh≥ F∂p -am-dm-t∏-cp≈ tZh≥ h¿jhpw hr›nIw H∂np XpS-ßp∂ i_-cn-ae Ønse Imc-W-h-cmb hy‡n-bpsS t]cv a‰v F¥m- tj-I-ßfpw [mcbpw S-Øn-t∏m-cp-∂-Xv. F√m _-Øns‚ P∑-]p-Wyw. C∂v, ]p∂-t»cn IpSpw-_- bn-emWv tZh-ssN-X-ysØ Pzen-∏n-°p∂ A`n- ßfpw Ah¿°p-Xs∂ Gs‰-Sp-°m-m-bXv B IpSpw- - Ønp apI-fn¬ ÿm]n-®n-´p≈ kph¿Æ-tKm-f-I- s∂-bm-Wv. Xncp--°c t£{X-Øns‚ `c-W-Im-cy- AXn¬ tcn´v A`n-tjIw S-Øm-dn-√. enwK- ]mSIt»cn C√hpw ]p∂-t»cn C√hpw H∂pX- ≠v . kzbw`qhm- b n- c n- ° p∂ enwK- a mbXnm¬ Wy- k zman t£{X- Ø ns‚ Npa- X - e - ° m- c mb ≈n¬ S-Øp∂ A`n-tj-I-߃°v {]tXy-I-X-bp- tIm´-b-Ønp kao-]-ap≈ B¿∏q-°c kp{_-“- hyXy-kvX-ambn Xncp--°-c-bn¬ {iotIm-hn-en-p- ASp-Øn-S-bmWv Cu teJ-I≥ ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xv. tbm-Kn-°p-∂-Xv. a‰p inh-t£-{X-ß-fn¬n∂pw Imcm◊ ssIÿm-n-bmb ]p∂-t»cn aqØ-Xns a-Wn-tbmsS Xocpw. 60 en‰¿ sømWv CXn-p-]- Krlm-Xp-c-Xz-ap-≠v. Xncp--°c alm-t£-{X-Øns‚ 9 aWn-tbmSpIqSn XpS-ßp∂ [mc ]pe¿s® c≠p- Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
 • 8. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Zbm-aq¿Øn-bmb Xr{]-bm-d-∏≥ ""Cuimhmky-anZw k¿Δw'' tImc-ºØv tKm]n-m-Y≥ tIc-f-Øn¬ F∂mWv ]d- b p- ∂ - X v . {iocm- a - t £- { X- ß ƒ F¥m-bmepw Itmen Xmc-X-tay Ipd-hm- Im¬ n¿Ωn- ° p- ∂ - Wv. F∂m¬ tIc-f- Xnp hfsc apºp- Ønse {iocma Xs∂ AhnsS t£{X- t£{X-߃ Ncn-{X-]- hpw, t£{XsØ ›m-Øew sIm≠pw, sXm´p-cpΩn ]pg HgpIn- sshhn-[y-am¿∂ bn-cp∂p F∂Xv nkvX BNm- c - n- j v T - I - s f- ¿°-am-Wv. hnkvXm-c-ta- sIm≠pw {it≤-bhpw dnb t£{X-a-Xn¬°-I- {]kn- ≤ - ß - f p- a m- W v . hpw, B-∏-≈-a-Xn-epw, Xncp-h-ßmSv {iocm-a- aq∂p-h-iØpw t£-{Xw, Xncp-hn-ezm- Kmw`ocyw hnfn-®dn-bn-®p-- ae hnezm-{Zn-m-Y-t£- sIm- ≠ p- X s∂ ne- {Xw, IS-h-√q¿ {iocm- n¬°p-∂p. ]Sn-™mdv a-t£-{Xw, cma-]pcw tKm]p- c hpw ]n∂oSv {iocm-at£{Xw, Xr{]- ]Wn-Xo¿Ø S-∏p-c-I- bm¿ {iocm-a-t£{Xw fpw, {]Z-£n-W-h-cnbpw F∂o t£{X- ß ƒ ]pg- b v ° - ` n- a p- J - a mbn CXn¬ FSp- Ø p- ] - d - tKm]p- c - k - a m- - a mb tb-≠-h-bm-Wv. Xr{]- apt∏m-Sp-Iq-Snb S-∏p-c- bm¿ {iocm- a - k zman bpw, henb _en- ° - t£{XsØ°pdn- √pw, AXn- s mØ ®mWv ChnsS {]Xn- _en- ° ¬ ]c- b pw, ]m-Zn-°p-∂-Xv. Xriq- hnkvXm-c-ta-dnb cn¬ n∂v Ccp-]Øn hnf°pamS-hpw, Ap-_- A©p- I ntem ao‰¿ ‘-amb me-º-e-hpw, sX°p-]-Sn-™m-dm-bmWv Cu t£{Xw ÿnXn-sN- atm-l-c-amb Xncp-ap- øp-∂-Xv. Kpcp-hm-bq-cn¬ n∂pw, sImSp-ß-√q-cn¬ ‰hpw, a-kvIm-c-a-WvU-]-hpw, hnim-e-amb h´-{io- n∂pw XØp-ey-amb Zqc-amWv Chn-sS-°p-≈-Xv. tIm-hn-epw, Db¿∂ tkm]m--hpw F√mw tN¿∂v Ing-°p-`m-KØv t£{X-Øns sXm´p-cp-Ωn-sbm-gp- Hcp ncp-]a alm-t£-{X-am-sW∂v t£{X-h-kvXp- Ip∂ ]pg-bpsS t]cv ""Xo{hm-Zn''sb∂mWs{X. Xs∂ hnfn-®-dn-bn-°p-∂p. {io`q-an-k-ta-X-mb a’y-]p-cm-WØn-epw, tImI-ktμ-iØn-ep-sams° - - - NXp¿_m- l p- ° - t fm- S p- I qSnb alm- h n- j v W p- Cu ÿm-sØ-°p-dn®v hnkvX-cn-®n-´p-≈-Xmbn ]d- hns‚XmWv {]Xn-jvT. iwJpw, N{I-hpw, tImZ- bp-∂p. bm{Xm-ku-I-cy-Øn-mbn sh´n-bp-≠m-°nb Wv U - h pw, A£- a m- e bpw NXp¿_m- l p- ° - f n¬ Itmen Im¬ Cu Zn-tbmSv tN¿∂p-t]m-b-Xp- kv]jvS-ambn ImWmw. {ioe-I-Øns‚ sXs° sIm≠v Ct∏mƒ ]ecpw Itmen Im¬ hiØv amXr-I-√n--`n-ap-J-ambn Z£n-Wm-aq¿Øn - 115 -
 • 9. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 k¶¬∏- Ø n- e p≈ inh- e nwK {]Xn- j v T - b p- ≠ v . iwJpw, N{I-hpw, A£-am-e-bpw, tImZ-WvUhpw sX°p-]Sn-™msd aqe-bn¬ CS-tØm´v Xpºn-bpsS - {]XnjvTm hn{K-l-Øn¬ kv]jvS-am-Wv. ssIbnse A{Kw Xncn-®p-]n-Sn® KW-]Xn hn{K-l-hpw, Np‰- tImZ- W v U hpw, lp- a Xv km∂n- ≤ yhpw Cu º-e-tØm-S-p-_-‘n®v {]Xn-jvTn-®n-´p-≠v. Np‰-º- sshjvWhcq]w {iocm-a-m-sW∂v ka¿∞n-°m- e-Øn-pw, {]Z-£nW hgn°pw ]pd-Ømbn Ing- m-hpw. Z£n-Wm-aq¿Øn {]Xn-jvTbpw ]n∂n¬ t°m-´p-Xs∂ A`n-ap-J-ambn {]tXyI {ioe-IØv hnf°pw Hcp inh-t£-{X-Øns‚ BNm-c-n-jvT- imkvXm-hns‚ {]Xn-jvT-bpw, t£{Xhpw D≠v. Isf kqNn-∏n-°p-∂-Xm-Wv. Xs∂-bp-a√ cmam-b-W- AXp- t ]mse Xs∂ hS- ° p- h - i Øv tKm]m- e - Øn¬ HcnSØv {iocm-a≥ ]c-a-in-hs‚ Ah-Xm-c- IrjvW {]Xn-jvTbpw D≠v. sIm®n≥ tZhkzw am-sW∂v {]Io¿Øn-°p-∂p-ap-≠t√m? _mlp-°- t_m¿Uns‚ `c- W - Ø n≥ Iogn- e p≈ {][m fn¬ H∂n¬ [cn-®n-´p≈ A£-ame {_“m-hns‚ t£{X-ß-fn¬ H∂mWv Cu t£{Xw. {]XoI hnti-j-ambn ImWmhp∂Xm-Wv. Npcp-°n- sFXnlyw AYhm tI´p-tIƒhn ∏-d-™m¬ krjvSn-˛-ÿn-Xn-˛-e-b-ß-fpsS ka-z-b- cq-]hpw ssNX-y-hp-ambn ncp-]-a-amb Cu {]Xn- t{XXm-bp-K-Ønse Ah-Xm-c-ssN-X-y-ßsf jvTsb ImWm-m-Ip-sa∂v kmcw. AXp-sIm≠v Zzm]-c-bp-K-Øn¬ {ioIr-jvW≥ Xs‚ cmP-[m-n- Xs∂-bm-bn-cn°mw n›n-X-m-a-Øn--∏pdw ""Xncp- bn¬ h®v Bcm-[n-®n-cp-∂Xm-bpw, `K-hms‚ kz¿§m- - ∏p-d-bm-dn-tmSv'' tN¿∂n-cn-°p∂ tZhs ""Xr{]- tcm-l-W-tØm-Sp-IqSn {]f-b-Øn¬ ZzmcI IS-en- bm‰p tXhsc'' F∂v kakvX ka¿∏W kwt_m- em-≠p-t]mbt∏mƒ Bgv∂p-t]mb Znhy-hn-{K-l- [--bmbn hnizm-kn-Iƒ hnfn-°p-∂-Xv. Cuizc ߃ ao≥]n-Sn-°p-hm≥ t]mb ap°p-h¿°v In´p-I- k¶¬∏sØ ""A¥w'', ""A⁄m-Xw'', ""Ah¿Æ- bpw, Ah A∂sØ mSp-hm-gn-bm-bn-cp∂ hm°- obw'' Fs∂√mw {]Io¿Øn® Ihn a- p-Ifpw bn¬ ssIasf G¬∏n-®-XmbpamWv hnizm-kw. {_“-ØzsØ Nn¥ hnNn-¥Ifn-eqsS ""ncm- Ien-bp-K-Øn¬ tam£-{]m-]vXn-°mbn `‡-P-- Imcw'', ""n¿Δn- I ev ] w'', ""ncm- a bw'' F∂p ߃ FØn-t®-cp∂ Xr{]-bm-dn¬ {iocmahn{K- ka¿∞n® Ejnt{]m‡-ßfpw km£m¬°-cn-°p- lhpw, Ccn-ßm-e-°p-S-bn¬ `cXhn{K-l-hpw, aqgn- amdv C∂pw hnizm-kn-I-fpsS a- n¬ Cf-°-an- °p- f Øv e£v a Whn{K- l - h pw, ]mb- Ω - e n¬ √msX ne-sIm-≈p-∂p ""Xr{]-bm‰p tXhcv'' F∂ i{XpLv hn{K- l hpw {]Xn- j v T n- ® - X m- s W∂pw AXpey tZh-ssN-X-yw. BWv tI´p-tIƒhn. D]-tZh t£{X-߃ Xr{]-bm‰v tXhcv tIc- f - Ø n¬ sshjv W h{]Xn- j v T - I ƒ {]m¥{]tZ- i - Ø p≈ hnizm- k n- I - s f√mw Bcy≥am-cpsS hc-thm-sS-bmWv D≠m-b-sX∂mWv Ah- c psS kt¥m- j - Ø n- e pw, ZpxJ- Ø nepw Nne Ncn-{X-Im-c-∑m¿ tcJ-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. ae-bmf Htct]mse Dd- s °- h n- f n- ° p∂ tZh- m- a - a mWv mSns‚ Hcp `mKØv henb ae-n-c-I-fpw, adp-`m- ""Fs‚ Xr{]-bm‰v tXhsc'' F∂-Xv. B hnfn-bn¬ KØv kap-{Z-hpam-Wt√m? kap-{ZsØ Af-sa∂pw Hcmdpw, XXv Ap-_-‘n-ÿn-X-mb tZhpw hnfn-°m-dp-≠v. ae-Iƒ°pw Af-߃°pw CS-bn- kphy-‡-am-Ip-∂p. tZh≥ AYhm tZhcv BWv ep≈ {]tZ-i-Ønv ae-bmfw F∂v hnfn-t∏-cp-≠m- ]n∂oSv tXhcv BbXv F∂p-IqSn hy‡-am-Wv. bXv kzm`m-hn-Iw. ae-bm-f-m-´n¬ c≠v tZh-Xm-k- km[m-cW inh-{]-Xn-jvT-I-sf-bmWv tXhcv F∂p ¶ev]ß-em-Wv BZn-]p-cm-X--Im-eØv Bcm-[y-am- hnfn- ® p- t ]m- c p- ∂ - X v . F∂m¬ ChnsS tXhcv bn-cp-∂-Xv. H∂v tXhn-˛-A-Yhm tZhn F∂ k¶- NXp¿_m-lp-°-tfm-Sp-Iq-Snb {io`q-an-k-ta-X-mb ev]hpw, as‰m∂v NmØmhv AYhm imkvXmhv sshjv W hcq]- Ø n- e m- W v . Cu t£{X- Ø nse F∂ k¶¬]-hpw. ae-tbm-c-hpw, ae-ap-Ifpw Bcm- aW¬Øcn apX¬ Xmgn-I-°pSw hsc-bp≈ ka- [-m-e-b-߃°mbn D]-tbm-Kn-®p-h-∂p. Pemib kvXßfn-epw, lp-am≥ km∂n-≤y-ap-s≠∂v hnizm- - - kao-]-ßfpw ]pg-tbm-c-ßfpw AXp-t]mse Xs∂ khpw ne- n¬°p- ∂ p. NXp¿_m- l p- ° - f n¬ Bcm-[-m-ÿm--߃°mbn D]-tbm-Kn-®n-cp-∂p. - 117 -
 • 10. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 e- I r- j v W - s ‚- X m- W v . (tKm- i m- e - I r- jvW≥). ""tImI-k-tμ-i-Øn¬'' Xr{]- bm¿ t£{X- Ø nse {]Xn- j vTsb ""Iwkm- ¥ - I s‚ Bhm- k - t I{μw'' F∂mWv hnti-jn-∏n-°p-∂-Xv. Xo¿®- bmbpw sshjv W h {]Xnjv T tIc- f - Øn¬ km[m-c-W-ambn S∂ kml-N- cy-Øn¬ AhnsS BZyw D≠m-bXv Cu tKm]m-eIrjvW t£{X-am-bn-cn-°p-sa∂v - tImI- k - t μ- i - Ø nse Cu ]cm- a¿iØn¬ n∂pw Duln-t°-≠n-bn-cn-°p- ∂p. Npcp-°n-∏-d-™m¬ D]-tZ-h-Xm-ÿm- Øv Bcm-[n-®p-t]m-cp∂ imkvXm-hpw, tKm]m- e - I r- j v W pw ]q¿Δ- ÿ n- X - c m- sW∂v [cn-t°-≠-Xp-≠v. lp-am-pw, NmØpw lp-am≥ km∂n≤yw Cu t£{X- kt¶-X-Øn¬ aW¬Øcn apX¬ Xmgn- I- ° pSw hsc F√m- ‰ nepw nd- ™ p- n¬°p∂p F¶nepw a-kvImc aWvU- ]-Øn¬ kZm P]-Øn-mbn Ccn-°p∂p F∂mWv hnizm-kw. `K-h-XvZ¿i--Øn- s-Øp∂ `‡-∑m¿ _en-°¬]pc-bn- eqsS Z¿i- - Ø n- mbn AI- t Ø°p {]th-in-°p-tºmƒ {ioe-I-{]-Z-£n-W- tØm-sSm∏w aWvU-]hpw henb _en- AØ-c-Øn¬ BZn-a-Im-eØv Chn-sSbpw Bcm-[n- °√pw tN¿Øv {]Z-£nWw hbv°p-∂-XmWv k{º- ®n-cp-∂-Xv imkvXm-hn-s-bmWv F∂v s]mXpsh Zm- b w. {ioe- I - Ø npw aWv U - ] - Ø npw CS- Hcp hnizm-k-ap-≠v. AXnv ]n≥_-e-ta-Im≥ Bdm- bn¬°qSn {]tXyI ka-b-ß-fn¬ hne-ßmbn IS- ´p-]p-g-bn¬ S-°p∂ {]i-kvX-hpw, AXn-]p-cm-X- ∂p-t]m-Im≥ ]mSn√ F∂v njvI¿j-bp-≠v. ap≥Im- -hp-amb ]qcw Xs∂-bm-Wv. AhnsS ]s¶-Sp-°p∂ eØv _en-°√v Cf-In-bn-cp-∂-Xmbpw, {io m-dm- tZh-k-¶-ev]-ß-sf√mw tZhn-am-cpw, imkvXm-°-∑m- WØp {`m¥s‚ n¿t±-im-p-k-cWw sNbvX Dd- cp-am-Wv. (Xr-{]-bm¿ tXh-sc∂ Cu sshjvWh ∏n-°-en-emWv AXns‚ Cf°w Xo¿∂-sX∂pw]d- ssNX- y- s am- g n- s I) Xr{]- b m- d n¬ sshjv W b-s∏-Sp-∂p. AXp-sIm-≠p-Xs∂ ChnsS tXh-sc- {]XnjvT S-°p-∂-Xn-p-apºv Hcp]t£ imkvXm- bpw, _en-°-√n-sbpw hμn-°p-∂p≠v F∂p-km- hns Bbn-cpt∂m Bdm-´p-]p-g-bn-te°p Fgp-∂- cw. lp-ams‚ thj-a-Wn™v S-Øp∂ AwKp- ≈n-®n-cp-∂-Xv F∂pw Nn¥n-°m-hp-∂-Xm-Wv. F¥m- en-bm¶w IqØv aWvU]Øn-emWv S-°p-∂Xv. Np‰- - - - bmepw ne-hn-ep≈ {][m {]Xn-jvT°p ap≥]p- º-e-Øns‚ hmXn¬amS-Øn¬ h®m-bn-cp-∂s{X Xs∂ imkvXm-hns‚ t£{Xw ne-n-∂n-cp-∂p- BZyw IqØv S-∂n-cp-∂-Xv. IqØv ImWmpw sh∂ hnizm-k-Øn-mWv Gsd _ew. tIƒ°mpw Bcpw C√mØ Ah-ÿ-bn¬ hnj- Æ-mb NmIym-tcmSv ""Fs‚ ap∂n¬h∂v IqØv aXn¬°-I-Øp≈ as‰mcp t£{Xw tKm]m- S-Øn-s°m-≈mpw Fn°v ImW-W-sa∂pw'' - 119 -
 • 11. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Acp-f]m-Sp-≠mbn F∂pw ]d-bp-∂p. F¥m-bmepw am-e-I-fpw, Iem-kmw-kv°m-cnI BtLm-j-ßfpw kZm-m-aP]n-cXmbn ncm-Im-c`m-hØn¬ lp- - - - - - - - S-∂p-h-cp-∂p-≠v. Xm{¥nI NS-ßp-Iƒ han a¬ssNXyw aWvU-]-Øn-ep-≠v F∂mWv hniz- Znhkw D®-Xn-cn™v ip≤n-tbmsS Bcw-`n-°pw. kn-®p-h-cp-∂-Xv. Zian Znhkw D®-Xn-cn™v imkvXm-hn-s-bm-Wv Xr{]-bm¿ t£{X-Øn¬ NmØ≥kzman-bpsS BZyw ]pd-tØ°v Fgp-s∂-≈n-°p-I. ]©-hm-Zyw, km∂n≤yw Gsd {]kn-≤-am-Wv. _m[m-Zn-tZmj tafw, F∂n-h-°p-tijw imkvXm-hns k‘y- ]cn-lm-c-Ønv n¿t±-in-°-s∏-Sp-∂Xpw Xr{]-bm¿ tbmsS Xncn®v Fgp-s∂-≈n-°pw. XpS¿∂v Zi-an- t£{X-Øn¬ `WvUm-c-Øn¬ ka¿∏n-°m-m-Wv. the sIm´n-bn-d-°¬ F∂ Nßm-Wv. the sIm´n- {iotIm-hn-env tN¿∂v tkm]m--Øns‚ kao-]- b-dn-bn-®-Xn-p-tijw ho≠pw Zi-an-the°mbn Øp≈ `WvUm-c-Øn¬ _m[m-Zn-Iƒ°v ]cn-lm-c- imkv X m- h ns Fgp- ∂ - ≈ n- ° p- I - b pw, XpS¿∂v ambn `‡-P--߃ {Zhy-k-a¿∏Ww S-Øn-h-cp- imkvXm-hn-tm-sSm∏w tXh-sc-bpw-Iq´n Fgp-s∂- ∂Xv ]Xn-hm-Wv. ]pd-Øp≈ Ah-Wn-b-ßm´v Ifcn ≈n-°pw. the-°p-tijw imkvXm-hn-s-bpw, tXh- XpS-ßnb NmØ≥ k¶-ev]-ap≈ hnjvWp-amb scbpw {ioe-I-ß-fn-te°v Xncn®v Fgp-s∂-≈n-°pw. t£{X-ß-fn¬ tImacwshfn-s]-Sp-∂-Xv Xr{]-bm¿ cm{Xn ]Xn-sm-∂p-a-Wn-tbmsS ho≠pw tXhsc t£{X-Ønse D®-]qP Ign™v S-b-S-®-Xn-p-ti- kz¿Æ-tIm-e-Øn¬ Zian hnf-°n-s-gp-∂-≈n-°pw. j-amWv F∂Xv Gsd {it≤-b-am-Wv. `K-hms‚ hnf-°n-tm-S-p-_-‘n®v tafw Ign-™m¬ {ioe- S Xpd-∂n-cn-°p∂ kμ¿`-ß-fn-se√mw NmØs‚ I-tØ°v Xncn®v Fgp-∂-≈n-°p-∂-tXmsS Zi-an- km∂n≤yw Xr{]-bm¿ t£{X-Øn-emWv F∂v bpsS NS-ßp-Iƒ ]q¿Æ-am-Ipw. GIm-Zin Znhkw hniz-kn-®p- t]m-cp-∂p. n¿Ωmey Z¿i-w, Dj-]q-P, cmhn-esØ ]qP, ]¥o-cSn ]qP F∂n-h-°p-tijw ioth-en°v Fgp- nXy-n-Zm-ßfpw hnti-jßfpw - - ∂-≈n-°pw. ImesØ ioth-en°v ]©m-cn-ta-f-am- Hcp alm-t£-{X-Øns‚ F√m BNm-cn-jvT- - Wv. {]ikvX Iem-Im-c-∑mcpw, anI-hp‰ B-Ifpw I-fpw Xr{]-bm¿ t£{X-Øn-ep-≠v. A©p-]q-P-I- ]s¶-Sp-°m-dp-≠v. iothen Ign™v Xncn-s®-gp-∂- fpw, aq∂p-io-th-en-bpw, h-I-hpw, kmbw-k-‘y- ≈n-®m¬ nXyX NS-ßp-Iƒ°p-tijw sshIp- °p≈ Zo]m-cm-[-bpw Nn´-{]-Imcw S-°p∂ t∂cw aq∂p-a-Wn-tbm-Sp-Iq-Sn-bmWv ImgvN-io-th- k∂n-[n-bm-Wn-Xv. ImesØ ioth-en°pw cm{Xn en°v Fgp-∂-≈n-°p-I. {[phw taf-amWv Cu ioth- AØmgioth-en°pw B-∏p-dØv XnSºv Fgp-s∂- en-°v. ImgvNioth-en-°p-tijw Xncn-s®-gp-∂-≈n∏v ≈n-°-W-sa∂v Nn´-bm-Wv. Nnß-Ønse Xncp-thm- Ign-™mWv Zo]m-cm-[-. cm{Xn AØmg]qP-°p- W-Øn-pw, taS hnjp-hn-pw, {]Xn-jvTm-Zn--Ønpw tijw GIm-Zin hnf-°n-s-gp-∂-≈n-°pw. B ka- hnti-jm¬ Fgp-s∂-≈n-∏p-≠v. {]Xn-jvTm-Zn-tØm-- bØv aXn-ev°-IØv Fgp-∂-≈n-®p-n¬°p∂ `K- S-p-_‘n®v {Zhy-Ieihpw S-∂p-hcp-∂p-≠v. I∂n- - - - - hms‚ ap∂n¬ ""ImWn-°-bn´p sXmg¬'' hfsc am-k-Ønse Xncp-thmWw mfn¬ sNΩm-∏n≈n {][m--ambn BN-cn®p hcp-∂p. tafw, ]©-hmZyw {]tZ-iØv {iocm-a≥ Nnd-sI´v F∂ NS-ßp-≠v. F∂nh Ign™v shfp-∏n-mWv {ioe-ItØ°v Fgp- - At∂ Znhkw t£{X-Ønse AØm-g-]qP apX- ∂-≈n-°p∂Xv. ZzmZin Znhkw ]pe¿s® hmXn¬ em-bh k‘y-tbm-S-p-_-‘n®v SØn S-b-S- amS-Øn¬ ZzmZin ]Ww hbv°pI F∂ NS-ßp- bv°pw. Irjn Bh-iy-Øn-m-bp≈ Pew kw`-cn- ≠v. ZzmZin ka¿∏Ww kzoI-cn-°m≥ thZ-⁄- °p-∂ Nnd-sI-´nv `K-hms‚ km∂n-≤y-ap-≠m-hp∂p cmb {_m“-W-cpsS km∂n≤yw AhnsS D≠m- F∂mWv hnizm-kw. Im-dp-≠v. hr›nIamk-Ønse IrjvW-]-£-Ønse ao-am-k-Ønse aI-bncw apX¬ D{Xw IqSn- GIm-Z-in-bmWv {]kn-≤-amb Xr{]-bm¿ GIm-Z- bp≈ Znh-k-ß-fmWv ]qc-ambn BN-cn-°p-∂-Xv. in. GIm-Zin-tbm-Sp-_‘n®v `‡-PßfpsS hgn- - - - - - - tcmlnWn Znhkw D®-Xn-cn™v CtXm-S-p-_-‘n®v ]m-Smbn Hcp amk-tØmfw o≠p-n¬°p∂ nd- ip≤n-Iƒ Bcw-`n-°pw. aI-bncw ]pd-∏m-Snp≈ - 121 -
 • 12. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 aplq¿Øw ap≥t]-Xs∂ tZisØ tPm’y-n¬ n∂pw ASn-b-¥ncw amcm-∑m¿ H∂nS-hn´v iwJv n∂pw Ipdn-®p-hm-ßn-bn-cn-°pw. I¿°n-SIw cmin- hnfn-®p-sIm-≠n-cn-°pw. Ings°°c-bnse Cu `K- bmWv ]pd-∏m-Sn-mbn n›-bn-°p-I. t£{X-Øns‚ hms B-∏p-d-t؉n B Znhkw Ducm-◊-°m- Ducm◊ ÿmn-Ifmb ⁄m-∏n-≈n, ]p∂-∏n-≈n, - cpsS C√-ß-fn-te°pw, Ip´≥Ipfw Bdm-´n-p-amWv tNeq¿ F∂o a-I-fnse Imc-W-h≥am¿ Ipfn®p Fgp-∂-≈n-∏v. ASpØ Znhkw D®-tbm-sS-bmWv h∂v t£{Xw {]Z-£nWw h®v aWvU-]-Øn-en- t£{X-Øn-te°v Xncn®v Fgp-∂-≈n-s®-Øp-I. cp∂v ta¬im-¥n°v Ap⁄ ¬In-b-Xn-p-ti- sshIp-t∂cw ho≠pw X{¥n C√-tØ°v Fgp-∂- j-amWv ]pd-∏m-Snv Fgp-∂-≈n-°m-p≈ hnf-°p- ≈n-®p-t]m-Ipw. F√m Znh-khpw D®-tbm-sS-bmWv h-bv°p-I. XpS¿∂v ]mWn-sIm´n {ioe-IØp-n∂pw - t£{X-Øn-te°v Xncn-s®-gp-∂≈p-I. A∂p sshIp- - aWvU]Øn-te°v Fgp-∂≈n®v hbv°pw. Cu Fgp- - - - t∂cw Zo]m-cm-[--s°m-∏w Xs∂ AØm-g-]q-P- s∂-≈n∏v hbv°p-∂-Xn-mWv n›n-X-ap-lq¿Øw bpw, AØmgioth-enbpw Ign-™ti-jamWv Bdm- - - Nm¿Øp-∂-Xv. XpS¿∂v {_m“-Wn-]m-´pw, aWvU- ´p-]pg Fgp-∂-≈n-∏n-mbn ]pd-s∏-Sp-I. ]≈n-tbm- ]-Øn¬ ]dbpw. AXn-p-ti-j-amWv kz¿Æ-tIm- S-Øn¬ G‰n Ings° Ic-bn-seØn B-∏p-dØv e-Øn¬ XnSºv B-∏p-dØv Fgp-∂-≈n-°p-∂-Xv. XnS- t º‰n ]pd- s ∏- S p- t ºmƒ t]meo- k ns‚ ]Sn-™msd tKm]pcw hgn IS∂v A©m-ItfmsS- - Km¿Uv˛Hm^v˛HmW¿ AS-°ap≈ Hu]-Nm-cnI BZ- - tkXp-Ip-fØn-se-Øn-bmWv aI-bncw Bdm-´v. Bdm- - c-ß-fp-ap-≠m-Ipw. AI-º-Sn-°m-cpw, hnhn[ hmZy- ´n-p-tijw ]m≠n-ta-f-tØmsS k‘y-°p-ap≥]v tLm-j-ß-fp-ambn oßp∂ Fgps∂-≈n∏v Nnd- {]th-in-°-W-sa-∂mWv Nn´. Im´q¿]qcw, Ipd- °¬ F∂ ÿeØv, hgn-tbm-cØv Xo¿°p∂ °≥Ipfw, Bdm-´v, sh∂n-°¬ Bdm´v, C√-ßfn¬ - Xm¬°m-enI aWvU-]-Øn¬ Cd°n Fgp-∂-≈n- ]qcw F∂nh ]Sn-™msd Ic-bnse hnhn[ ÿe- °pw. Ahn-sS-n∂pw Bsb am‰n as‰m-cm-sb ß-fn-emWv. A©mw mƒ Ings° Ic-bn-te°v ]pXnb Na-b-ß-f-Wn-bn®v AXns‚ ]pd-ØmWv Fgp-∂≈n-°pw. ]≈n-tbm-SØn-emWv tImew Fgp- - - Fgp-∂-≈n®p oßp-I. sImSp-ß-√q¿, Xriq¿ ∂-≈n-®p-h-bv°p-I. Xrt°m¬ im¥n-°m-c-mWv tdmUp-ambn _‘n-°p∂ hgn-bn¬ Icp-a∂q¿ F∂- ]≈n-tbmSw Xpg-bp-I. ]pg-bpsS Ccp-I-c-Ifn¬ ÿe-Øp-sh®v s]m≥tIm-e-Ønv aIpSw Nm¿Øn - 123 -
 • 13. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ]´p-IpS ]nSn-°pw. AXp-hsc Hme-°p-S-bmWv B- ∂≈pw. A∂p cm{Xn Ggp aWn-°p-X-s∂ D{Xw ∏p-dØp ]nSn-°p-I. ]√n-t»cn F∂ ÿe-sØ- hnf-°nv ho≠pw Fgp-∂≈n-°pw. aI-bncw ]pd-∏m- - Øp-tºmƒ mev B-IƒIqSn AI-ºSn-°p-tN-cpw. - Snv XØp-ey-amb NS-ßp-IfmWv Cu Znh-khpw. - - Ahn-sS-n∂pw ]©-hm-Zy-tØm-Sp-IqSn Fgp-∂≈n®v - A©m-ItfmsS ]Sn-™msd tKm]p-cØnp ]pd- - - - oßp∂ tXhcv tNmXn--£{Xw D®-ÿ-am-hp- Øp-IS°p∂ tXhsc ]©-hm-Zy-Øns‚ AI-ºSn- - - - tºmƒ, AXm-bXv Dt±iw ]pe¿s® aq∂p-a-Wn- tbmsS tkXp-Ip-fØn-seØn Bdm-´n-p-tijw taf- - tbm-Sq-IqSn, ssIXhf∏v F∂ ÿmØv FØpw. tØmsS t£{XaXn¬°-ItØ°p Fgp-∂≈n-°pw. - - AhnsS tXh-sc-Øp-tºmƒ IXn--sh-Sn-Iƒ apg- aXn¬°-IØv Ggm-ItfmsSbp≈ hnf-°ns‚ NS- - - ßpw. Cu ka-b-ØmWv Duc-Iw, tN¿∏v t£{X- ßp- I - f m- W v . hnf- ° m- N m- c w- sIm´n∏mSn tkh, ß-fn¬ n∂v tZhn-amsc Fgp-∂-≈n®v ]pd-s∏Smdp- CSbv°m {]Z-£nWw F∂n-ßs XpS-ßp∂ NS- ≈-Xv. CS-Xp-`m-KØv Duc-I-Ø-Ω-Xn-cp-h-Snbpw, he- ßp-Iƒ°p-tijw {ioe-ItØ°v Xncn-s®-gp-∂≈p- - - Xp-`m-KØv tN¿∏n¬ `K-h-Xn-bp-ambn Iq´n Fgp-∂- ∂-tXm-sS-bmWv ]qc-Øns‚ NS-ßp-Iƒ ]q¿Æam- ≈n-°p-∂XmWv {]ivXamb Bdm-´p-]pg ]qc-Øns‚ - - Ip-∂Xv. - ]c-a-{]-[m-hpw `‡n-km-{μ-hp-amb NSßv. Bdm- taS-am-k-Ønse ]pW¿Xw £-{X-amWv ´p-]pg aμmcw IS-hnse Bdm-´pw, imkvXm-hp-ambn Ct∏mƒ {]Xn-jvTm-Zn--ambn BN-cn-°p-∂-Xv. ]¥o- D]-Nmcw (Hm-Nm-cw) ¬In ]ncn-bepw Gsd lrZy- cm- ≠ p- I ƒ ap≥]p- - S ∂ ho- I - c WIe- i sØ am-Wv. ASpØ h¿j-sØ-∏qcw B ka-bØmWv - Bkv]-Z-s∏-Sp-Øn-bmWv {]Xn-jvTm-Znw Ct∏mƒ hnfn-®-dn-bn-°p-I. Xncn-s®-gp-∂-≈p∂ tXhcv Nnd- BN-cn-®p-t]m-cp-∂-Xv. ip≤n, {Zhy-I-e-iw, Fgp-∂- °¬ sh≠vdt»cn inh t£{X-Øn¬ ´p-®tbm- - - ≈n- ∏ v, nd- a me F∂n- ß - s - b mWv {]Xn- sS-bmWv FØn-t®-cp-I. Fgp-∂≈n-∏ns Ap-K- - jvTmZnmNcWw S-°p-∂-Xv. an-°p∂ F√m-h¿°pw AhnsS tZh-kzw- hI I™n- bpw, ]pgp-°pw, sh∂n-bp-sams° Hcp°n-bn-cn-°pw. I¿°n-SI amk-Øn-emWv nd-bpw, ]pØ-cn- AhnsS n∂pw Fgp-∂-≈n-®p-t]m-cp∂ tXhcv bpw, CXn-p≈ aplq¿Ø-ßfpw tZisØ tPm’y- sshIp-t∂-ctØmsS t£{X-Øn-te°v Xncn®v Fgp- - mWv Ipdn-°p-I. - 125 -
 • 14. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 hgn-]mSv AXp-t]mse Xs∂ kt¥m-j-Ønepw {]m¿∞- ChnsS G‰hpw {][mw shSn hgn-]m-Sm- m-]q¿Δw ka¿∏n-°p-∂-XmWv Xr{]-bm¿ t£{X- Wv. Ahn¬, ]mbkw F∂n-hbpw If`wNm¿Øpw Ønse shSnhgn-]m-Sv. ao∂p-´p-sams° {]m[m-y-ap≈ hgn-]m-Sp-I-fm-Wv. kwt£]w Ahn¬ nthZyw lp-am-p≈ ka¿∏WambmWv ΩpsS t£{X-ß-fn¬ D≈Xv sshhn-[y- hniz-kn-®p-t]m-cp-∂-Xv. nb-a-shSn F∂ {]tXy- I-am-sbmcp k{º-Zmbw Xs∂ ChnsS D≠v. shfp- am¿∂ BNm-cßfpw, Ap-jvTm-ßfpamWv. Gsd - - - ∏nv aq∂paWn°pw kmbw-k-‘y-°p-amWv nb-a- {i≤m-]q¿Δw ho£n-®m¬ IuXp-I-ap-W¿Øp∂ sh-Sn-Iƒ. CXn-mbn hen--∏-ta-dnb IXn--Iƒ Cu njvT-I-fn¬ ]c-a-amb H∂p ImWm≥ ap°v Xs∂ D≠v. ]g-b-Im-eØv aZn-cmin kwÿm-- Ign- b pw. CsX√mw ∑- b psS am¿§- ß - f m- W v . Øns‚ `mK-am-bn-cp∂ ae-_m¿ {]tZ-iØv shSn- ChnsS ka¿∏-W-amWv apJy-amb hnj-bw. a- acp∂v Dev]m-Zn-∏n-°m-p≈ XXp ssek≥kp-  p-sIm-≠v, hb- p-sIm-≠v, I¿Ωw-sIm≠v, _p≤n- t]mepw Xr{]-bm¿ tZh-kz-Øn-p-≠m-bn-cp-∂p. sIm≠v k¿Δhpw ka¿∏n- ° m- p≈ Hcp Xzc Hcn°¬ Xr{]-bm¿ kμ¿i--Øn-s-Ønb Hcp ChnsS ImWmw. IdpI]p√p apX¬ Im©w hsc- kmbv∏v s]Sp-∂s s]m´nb shSn-bpsS i_vZw bp≈ {]Ir-Xn-ZØ hn`-h-ß-fn¬ Bhm-ln-s®-Sp- tI´v sR´p-Ibpw B IXn--Iƒ FSpØp sh≈- °p∂ ssNX-ysØ X∂n-te-°pw, XZzmc hn{K- Øn-en-Sm≥ B⁄m-]n-®-Xm-bpw, sh≈-Øn¬ InS- l-Øn-te-°p-ambn Cuizc {]Xo-I-ambn {]Xn-jvTn- ∂p-s]m-´n-b IXn Xncn®p Ic-bn-te°p sXdn-®p- °p-tºmƒ mw a- n-em-t°-≠-Xv H∂mWv. {]Ir- ho-W-Xmbpw Hcp m´p-I-Y-bp-≠v. ap≥Im-eØp Xn-bmWv Cuiz-c-s∂ kXyw. ChnsS mw B¿P- shSn-bq´p apX¬]nSn Fs∂mcp XkvXnI Xs∂ Pn-°p∂ ku`m-Ky-ßsfm∂pwXs∂ Ωp-sS-X-√. tZh-kz-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. cm{Xnbpw ]Iepw kzbw Pohn-°p-Ibpw AtXm-sSm∏w a‰p≈ ka- GXp ka- b Øpw shSn- h - g n- ] m- S n- mbn `‡¿ kv X - ß - s fbpw Pohn- ° m- pw, ne- n¬°mpw h∂m¬ S- Ø n- s °m- S p- ° p- ∂ - X nv shSn- b q´p Ap-h-Zn-°p-Ibpw sNø-Ww. kvtl-`m-hhpw apX¬]nSn- t£-{X-Øn¬ Xs∂ Xma-kn-°Wsa∂v - - ka¿∏W a- p-amWv ap-jy-p-≠m-tI-≠-Xv. n¿_-‘-ap-≠m-bn-cp-∂p. Hcp shSn-h-bv]p-Im-cpw AXmIWw ΩpsS Cuiz-cm-cm-[-. AXmWv D]- kZm-kabw t£{X-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. shSn hgn- - n-j-Øp-°-fpw, thZ-ßfpw tΩmSv ]d-bp-∂-Xv. ]mSphgn- h - c p∂ hcp- a m- - Ø ns‚ an®w- s Im≠v t£{X-Øn¬ ntXy Du´p--S-Ømpw A∂v ""Cuimhm-ky-anZw k¿Δw'' kwhn-[m--ap-≠m-bn-cp-∂-s{X. GXp ZpxJ-Ønepw ""CZw aa'' tImc-ºØv tKm]n-m-Y≥ : sIm®n≥ tZhkzw t_m¿Unse Hm^o-k-dmbn 15 sIm√-tØmfw Xr{]- b m¿ {iocm- a - k zman t£{X- Ø n¬ tkh- - a - p- j v T n- ® n- ´ p- ≠ v . 22 h¿j- ß ƒ°v ap≥]v IS-h-√q¿ Atymw ]p-cm-cw-`n-®-Xnv Atym ]cn-jXv ""thZ-_‘p'' ]pc-kv°mcw ¬In BZ-cn-®n-´p-≠v. Ct∏mƒ s]cp-hw kwkvIrXn t£{Xw F∂ IemkmwkvIm-cnI tI{μ-Øns‚ {]kn-U‚m-Wv. DucIØv IpSpw-_-tØm-sSm∏w ÿnc-Xm-a-kw. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X ho-I-cW b⁄ ]¶m-fnØ ^e-{ipXn 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 t£{X n¿ΩmW {]h¿Ø--ß-fn¬ [-k-a¿∏Ww S-Øn-bm¬ 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Ign™ Ggv P∑-ß-fn-tebpw hcp∂ Ggp-P-∑-ß-fn-tebpw ]m]w C√m- 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Xm-Ip-sa∂v sshjvWh kwln-X-Iƒ ]d-bp-∂p. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 - 127 -
 • 15. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 `c-tXm-’hw C.-sI. tIi-h≥ ºq-Xncn DXv°¿j-Øn-te-°p≈ {]bm-W-amWv D’- henb _en-°¬]p-cbpw, 2 ne-bn¬ hrØm-Im- hw. t£{X-am-Ip∂ ]m{X-Øn¬ Xm{¥nI ˛ Xm{¥n- c-Øn-ep≈ _rl-Ømb {iotIm-hnepw, hnkvXr- tI-Xc {Inb-I-fm¬ ]q¿Æ-X-bp-≠m°n ssNX-y- X-amb a¨U-]hpw, 2 hnim-e-amb S-∏p-c-Ifpw Øm¬n-d-°p-∂-XmWv t£t{Xm-’-hw. `mc-X- mSy-e-£-W-samØ IqØ-º-ehpw Dƒs°m-≈p- Ønse Ejo-iz-c-∑m¿ km[m-c-W-°m¿°mbn sXc- ∂p. ]tØ-°-dn-te-sd-bp≈ t£{X-`q-an-bn¬ aq∂n- s™-SpØ B≤ym-flnI ]≤-Xn- sem∂v `mKØv ÿnXn- s N- bm-Wn-Xv. Ccn-ßm-e-°p-S-bpsS øp∂ Iqeo-]nn Xo¿∞-°p-f- kwkvIr-X-Øn-ep≈ ma-amWv Øn¬ n∂mWv t£{Xm-h-iy- kwK-a-{Km-aw. h-hm-k-a-p-jvTn- ߃°p≈ Pew FSp-°p-∂- °p∂ {iocm-as‚ Ap-P≥ `c- Xv. mep-ssI-Ifpw he-Xp-I- X≥ ]mZp-I]qP sNbvXv μn-{Km- - øn¬ tImZ-WvUphpw, c≠m- a- Ø n¬ k∂ym- k - X p- e y- a mb asØ he-Xp-I-øn¬ A`-b-ap- PohnXw bn-°p-∂Xv cmam-b-W- {Zm- ¶ n- X hpw Db¿Øn- ∏ n- S n®v Øn¬ h¿Æn-®n-´p-≠t√m? B CS- X p- I - ø n¬ N{Ihpw XpS- μn-{Km-a-amWv Cc-ßm-e-°p-S- tbmSv tN¿Øp-sh-®n-cn-°p-∂- sb∂pw kwK- a - { Km- a - s a∂pw Xn¬ iwJpw, ]ns∂ ac-X-I- kwK-ta-i`q-an-sb∂pw Adn-bs∏- - - ∏- X - ° hpw s]m≥am- e - I fpw Sp-∂-Xv. tIc-f-Ønse ]Øv ]≤- AWn™ ico-chpw, PSm-`m- Xn-t£-{X-ß-fmb hnjvWp-t£- c- Ø nv apI- f n- e qsS AWn- {X-ßfn¬ F¥p-sIm≠v tm°n- - ™n- c n- ° p∂ Xma- c - bmepw {]ap-J-ÿmw Ae-¶-cn- amebpambn-´mWv BdSn Db- °p∂ {ioIp- S ¬am- W nIy c-ap≈ IqS¬am-Wn-Iy-kzm-an- t£{Xw tIc-f-Øns‚ Xne-I- bpsS inem-hn-{K-lw. D]-tZ-h- °p-dn-bm-Wv. 14 h¿jsØ h- X- I - f n- √ mØ Cu t£{X- hm-k-Øn-p-tijw Xncn®ph-tc≠ tPyjvTs Øn¬ Xma- c - b pw sX®nbpw Xpf- k n- b pamWv ImWm™v A·n-{]-th-i-Øn-sm-cp-ßp∂ `c-X≥ ]qPm]pjv]߃. A`ojvSkn-≤n°v Xma-cam-ebpw - - {iocm-as‚ BK-a hm¿Ø lp-am-m¬ Adn™v DZ-c-tcm-K-Ønv hgp-X-ßm nth-Zyhpw ChnsS k¥pjvSNnØ-mbn hncm-Pn-°p∂ Ah-ÿbmWv- {][m--a-s{X. Xncp-hn-Xmw-Iq¿ cmPm-hns‚ {]Xn- Chn-SpsØ tZh-{]-Xn-jvT. ]p-cp-j-mb X®p-S-b-ssI-a-fm-bn-cp∂p. Ime-ß- sIm√-h¿jw 941-˛¬ sIm®n-cmPyw `cn-®n- tfmfw IqS¬am-WnIyw tZh-kz-Øns‚ `c-Wm-[n- cp∂ i‡≥ Xºp- c m- mWv C∂p- I m- W p∂ Im-cn-bm-bn-cp-∂-Xv. IqS¬amWnIyw D’hw cq]-s∏-Sp-Øn-sb-Sp-Ø- `c-tXm-’hw sX∂v {]ikvX kmln-Xy-Im-c-mb ]ptØ-g-Øp- cm-a≥ tatm≥ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. {]mNo IqS¬am- W nIyw t£t{Xm- ’ - h - Ø nv tIc-f-Ønse 32 alm-{Km-a-ß-fn¬ H∂mb Cc-ßm- sshhn-[y-ap-≈Xpw {Inbm-k-ºp-jvS-hp-amb Ht´sd e-°p-S-bnse Cu alm-t£{Xw AXn-hn-im-e-amb Xm{¥nI NS-ßp-I-fm-Wp-≈-Xv. ]≤Xn t£{X-ß- aXn¬°-Ihpw, Kw`o-c-ß-fmb 2 me-º-e-ßfpw, fn¬ {]map- J y- a p- ≈ - X p- s Im≠pw tIc- f - Ø nse - 129 -
 • 16. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ∂p. 40tesd B-IfpsS Fgp- - ∂-≈n∏v Chn-SpsØ {]uV- Kw- ` o- c - a mb D’- h - Ø nv D≠m-bn-´p-≈-Xmbpw ]d-bp- ∂p. s‰n- ∏ - ´ - a - W n™ 21 B- I sf Fgp- ∂ - ≈ n- ® n- ´ p- ≈Xv I≠- h - c n- ∂ p- a p- ≠ v. Ingt° S-∏p-c-°¬ s‰n-∏- ´- a - W n™ 21 B- I sf sXt°m- ´ - ` n- a p- J - a mbpw 21 B- I sf sX°v `mKØv n∂pw hS-t°m-´`n-ap-Jambpw - - apΩq∂v B- I sf Ing°v n∂v ]Sn-™m-´p-`n-ap-J-ambpw Xncn®pw Fgp-∂p-≈n-®-Xmbn ]g- a - ° m¿ ]d- b m- d p- ≠ v. Xm{¥nI IpSpw-_-ß-fpsS BZn-cq-]-sa∂v hnti- CXn¬ 27 B-Iƒt° s‰n-∏-´-ap-≠m-bn-cp-∂p-≈q- jn-∏n-°m-hp-∂-Xp-amb "Xc-W-s-√q¿' IpSpw-_- h-t{X. 4 `mKØpw B-I-fm¬ Np‰-s∏-´-n-e-bn¬ Øns‚ tI{μ-am-b-Xp-sIm-≠m-bn-cn°mw Cu khn- Sp°v hmZy-°mcpw tafm-kzm-ZIcpw! sImSn-∏p-dØv - ti-jXIƒ. 6 X{¥n IpSpw-_߃°mWv IqS¬am- - - - hnf-°nv `K-hm≥ ]pd-tØ-s°-gp-∂≈∂Xv kz¥w - - Wn-Iy-Ønse X{¥-Øn--h-Im-iw. shfp-tØ-SØv B-∏p-d-Øm-bn-cn-°-Ww F∂ BNmcw C∂pw ]Sn-™msd a, sSp-ºn-≈n, sX°n-n-b-Øv, InS- I¿i- - a mbn ]men- ® p- t ]m- c p- ∂ p. `mc- X - Ø nse ß- t »cn XpS- ß nb Xc- W - s - √ q¿ hn`mK- h pw, Xs∂ G‰hpw henb KP-ho-c≥am-cn-sem-∂mb AWn-aw-K-ew, K-c-aÆv XpS-ßn-b-h¿°pw taS-am- henb chn, Ih-f-∏md sImº≥am¿, sNß-∂q- k-Ønse D{Xw mfn¬ sImSn-I-bdn Xncp-thmWw cnse KP-cm-P≥, Inc-ßm-´p-tI-i-h≥, AI-hq¿ Bdm-´mbn 11 Znh-ksØ D’-h-amWv IqS¬am- tKmhn-μ≥, a∂m-Sn-bm-cpsS B, IqS-em-‰p-]p-dw, WnIyw t£{X-Øn¬ S-°p-∂-Xv. ]-a-, Kpcp-hm-bq¿ tIi-h≥, Xncp-h-ºmSn N{μ- ti-J-c≥, sX®n-t°m´v Imhv cma-N-{μ≥, ]mºmSn B-s∏-cp-a-bp-sS D’hw cmP≥, Ip´≥Ip-f-ßc A¿÷p-≥, awK-emw-Ip∂v sImSn-tb-‰-Øns‚ ]nt‰∂v D®-sXm´v Xe- Aø-∏≥, Xncp-h-ºmSn inh-kp-μ¿ XpSßn ]g- s∏m-°-ap≈ KP-ho-c-∑m¿ Hmtcm-cp-Ø-cmbn Ccn- bXpw ]pXn-b-Xp-amb Xe-ap-d-bn¬s∏´ KP-ho-c-∑m- ßm-e-°p-S-bn-se-Øn-Xp-S-ßp-∂Xv Xs∂ atm-l- cmWv Ccn-ßm-e-°pS D’-h-Ønv ]s¶-Sp-°m-dp- c-amb ImgvN-bm-Wv. Xriq¿, ]me-°mSv Pn√-I-fn¬ ≈-Xv. XnS-tº-‰p∂ KP-cm-Ps‚ Xe-s°-´p-am-{X-a- S-°p∂ ]qc-߃°v ]s¶-Sp-°p∂ B-Iƒ ]qc- √, tIme-hpw, IpSbpw sh©m-a-chpw Xn kz¿Æ- Zn-hkw am{Xta m´n¬ D≠m-Iq. Ccn-ßm-e-°pS Øn¬Øs∂ n¿Ωn-®-Xm-Wv. kz¿Æ-Ø-In-Sp-Iƒ D’- h - Ø nv ]Øv Znh- k hpw {]uVn- t bmsS ]Xn® tIme-Øns‚ aIp-Shpw hn√o-kns‚ IpS- n¬°p∂ Cu KP-ho-c-∑m¿ ]´-W-Ønepw kao- bnse aIp-Shpw ioe-bpsS Xpºp-I-fnse sNdnb ]-{Km-a-{]-tZ-i-ß-fnepw Bthiw hnXdn hnl-cn- h´- ß fpw sh©m- a - c - Ø ns‚ ]nSnbpw kz¿Æ- °p∂ ImgvN H∂p thsdXs∂-bm-Wv. B-s∏-cp- Ønepw Be-h´Øns‚ ]nSn sh≈nbnepw Xo¿Ø- - - a-bpsS D’-hamWv IqS¬amWnIyw D’-hw. ]≠v - Xm-Wv. ]≠v XnS-tº-‰p∂ B-°p≈ IpS-bpsS ImeØv IqS¬am-WnIyw tZh-kz-Ønv kz¥-ambn ioe ]®-n-d-Øn-ep-≈Xpw c≠-‰-Øp≈ B- 21 B-Iƒ hsc-bp-≠m-bn-cp-∂p-sh∂v ]d-b-s∏-Sp- Iƒ°v a™-°p-Sbpw _m°n-bp-≈-h°v ISpw-Np- - 130 -
 • 17. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 h∏v IpS-bp-a-t{X. C∂v AXn-sems° am‰-߃ 17 B-Iƒ H‰hcn-bn¬ Ingt° S-∏p-c-bn-te°v h∂n-´p-≠v. XnS-tº-‰p∂ B-bpsS {]m[myw ]cn- t]mIp∂ ImgvN tm°n-bm¬ Xo¿∞-Ip-f-Øn¬ K-Wn-®v, sXm´v Aip-≤-am-°m-Xn-cn-°m-s{X 2 CXns‚ {]Xn-^-ew ImWmw. Xriq¿ ]qc-Øns‚ `mKØpw Ip´n-bm--Iƒ (D-≈m-) Nph∂ {]X-e- sXt°m-´n-d°hpw Kpcp-hm-bq-cn¬ Kpcp-hm-bq¿ tIi- - Øn¬ kz¿Æw ]Xn® sNdnb Xe-s°-´p-I-tf¥n hs‚ {]Xn-asb KP-cmP]n≥Km-an-Iƒ h¿j-Øn- Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ n¬ tNcp∂Xv . IqS¬am- W nIyw sem-cn-°¬ A`n-hmZyw sNbvXv {]Z-£nWw sh®v t£{X-Øns‚ aXn¬°-IsØ hnkvXr-Xnbpw ]n≥hm-ßp∂ Aym-Zr-iy-amb Imgv®bpw Ccn-ßm- Ing°pw ]Sn-™m-dp-ap≈ hnim-eamb S-∏p-cIfpw - - e-°p-S-bnse Xo¿∞-°c sNº-S°v nc-n-c-bmbn sXt° `mKsØ ]p¬ssa-Xm-hpw C{X-b-[nIw aμw aμw oßp∂ KP-ho-c∑mcpsS ImgvNbpw B-I-fpsS Iq´n-sb-gp-∂-≈n-∏nv hfsc tbmPn-®- h√m-sØm-c-p-`q-Xn-bm-Wv. Xm-Wv. 2 XqWp-I-fpsS CS°v 2 B-Iƒ hoXw taf-I-e-bpsS D’hw Hcp {]tXyI AIew ]men®v sIm≠v n¬°p∂ kº- Z mbw S- ∏ p- c - I - f n¬ Fgp- ∂ p- ≈ n- ∏ ns‚ Ccn-ßm-e°pS D’hw taf-IebpsS D’hw - - - BI¿j-IXzw h¿≤n-∏n-°p-∂p. sX°v hiØv Fgp- IqSn-bm-Wv. ]©m-cn-tafw ]nd∂v hoW a≤y-tI-c- f- Ø n¬ AXns ]n®- sh®p hf¿Øn- b - X n¬ IqS¬am-Wn°yw t£t{Xm-’-h-Øn-p≈ ]¶v sNdp-X-√. taf-Ønv cq]- I - e v] sNbvX BNm-cy-]cºcbnse ]g- - - - - b- X - e - a p- d - b n¬s∏- ´ - h ¿ apX¬°n-tßm-´p≈ {]K- ¤-ta-f-I-em-Im- c≥amscms° Chn-SsØ taf- ß ƒ°v {]am- W n- amcpw ]¶m-fn-I-fp-am-bn-´p- ≠v. 17 KP-ho-c-∑m-cpsS ∂-≈n∏v FØp∂ ka-b-Øn¶¬ tcsØ ]pd- AI-º-Sn-tbmsS `K-hms‚ BZysØ Fgp-∂-≈n- tØ°v tI´p-sIm-≠n-cn-°p∂ taf-Øns‚ i_vZ- ∏nv Ipg¬, sImºv, a±fw ]‰p-Iƒ°v tijw ]©m- hn-ym-kØnv am‰w hcp-∂p-≠v. S-∏p-cIfn¬ taf- - - - cn-bpsS t¿t°m¬ hogpw. taf-Øns‚ ]Xn-Imew Øns‚ i_vZw Hcp hiØv B-I-fmepw apI- Ingt° S-bnepw c≠mw-Imew IqØ-º-e-Ønv fn¬ ta¬°q-c-bmepw AS-°-s∏´v n¬°p-tºmƒ, sX°pw aq∂mw Imew sXt° tKm]p-c-S-h-gn- sX°v Xpd∂ ssaXm-Øv taf-hn-ymkw as‰mcp bnepw memwImew sX°v ]Sn-™m-sd-`m-K-Øp≈ Xc-Øn-em-Ip-∂p. ]Sn-™msd S-∏p-c-bn¬ tafw Iøm-Wn-h-gn-bnepw A©mw-Imew ]Sn-™m-sd--S- Iem-in®v Xo¿∞-°c sNº-S°v KP-ho-c≥am¿ ∏p-c-bn-ep-am-bn-´mWv ChnsS ]≠v Ac-tß-dn-bn-cp- Hmtcm-cp-Ø-cmbn AWn-tN¿∂v S-°p∂ ImgvN ∂-Xv. Ime-Øns‚ am‰ƒ°-p-k-cn®v Nne hyXym- H∂p thsd-Ø-s∂-bm-Wv. t£{X-Øns‚ aq∂n- k- ß - s fms° h∂n- ´ p- s ≠- ¶ nepw ]Xn- I mew sem∂v `mK-Øp≈ Ipeo-hnn Xo¿∞-°p-f-Øns‚ Ingt° S-∏p-c-bnepw 5˛mw Imew ]Sn-™msd S- Hmc-ØqsS Hcm-°v S-°m-p≈ IrXy-amb Af- ∏p-c-bn-ep-am-bn-´mWv Ct∏mgpw sIm´n-Øo¿°p-∂- hn-ep≈ S-∏m-X-bn-eqsS hepXpw sNdp-Xp-amb Xv. ]©mcn kam-]n-®m¬ AS-¥-bn¬ hI-s°m´n - 131 -
 • 18. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 sNº- S - s Im- ´ n- ° - e m- i n- ° p∂ ]gb coXn-bn¬ n∂pw hyXy- kvX-ambn tcn´v sNº-S-bn¬ hI-sIm-´p-∂Xm-Wv Ct∏m-gsØ - ssien. ]Sn-™msd S-∏p-c- bn¬ 5˛mw Imew B¿Øn-cºn Iem-i-Øn-e-a¿∂-tijw Xo¿∞- I c sNºS amcm≥am¿°v hy‡n sshKv≤yw {]I-Sn-∏n-°m-p≈ thZn-bmbn amdp-∂p. taf-Øns‚ Iq´n- ° n- s °m- ´ - e n¬ n∂pw Xmb- º I D¤- h n- ® - t ]mse Xo¿∞-°q-f-tafw taf-I-em-Im- cs‚ GIm-Zn-b {]I-S--th-Zn- bmbn amdp-∂p. Ingt° S-∏p- c-bn-te°v Iq´n-sb-gp-∂-≈n∏v Xncn®v hcp-∂-tXmsS sNºS sIm´n-I-em-in-°pw. A∏p-am-cm¿, XpSßn {]K-¤¿ XpS-ßn-b-h¿ ]©- cm{Xn hnf-°nv Iq´n-sb-gp-∂-≈n∏v taf-Ønv hm-Zy-Ønv ChnsS h∂n-´p-s≠-¶nepw Ccn-ßm-e- tijw ]©-hm-Zy-k-am--amb Hcp CS-°m-{]-Z-£n- °p- S - b psS ]©m- c n- { ]- k n- ≤ n°v apºn¬ Ah Whpw XpS¿∂v H‰-s®-≠bpw mZ-kz-c-tØm-Sp-Iq- njv{]-`am-Ip-IbmWv ]Xn-hv. 2010-se D’-hØns‚ - - Sn-b-Xp-amb 2 {]Z-£n-Whpw S-°pw. cmhnse taf-{]-amWn s]cp-hw Ip´≥am-cmcmbn-cp-∂p. 89 iothen Fgp-∂-≈n-∏nv ]pd-tØ-s°-gp-∂p-≈n- hb- ns‚ nd-hnepw hmZy-{]-K-¤≥ Xrt∏-°pfw ®m¬ 5˛masØ {]Z-£n-W-Øn-mWv tafhpw Iq´n- A®p-X-am-cm¿ BZy-io-th-en°v {]am-Wn-®Xv taf sb-gp-∂-≈n-∏pw. XpS¿∂v AI-tØ-s°-gp-∂-≈n- t{]an-Isf B-μ-e-l-cn-bn-em-dm-Sn-®p. Ccp-]-Øn- °pw. s]cp-h-w, Xr∏q-Wn-Øp-d, Bdm-´p-]p-g, FS- c-t≠mfw Ipg-a-dn-b¬, Iem-i-߃sIm-≠mWv °p-∂n, Ip´-s-√q¿, Kpcp-hm-bq¿ XpSßn ]©m-cn- ]©m-cn-bpsS A©m-Im-e-Øns‚ mZ-{]-]©w tafw ]qØp-e™m-Sp∂ {]ap-Jÿe߃s°m∏w - - - - Xrt∏-°pfw {]mbw Icp-Øm°n Xo¿Ø-Xv. D’- Xs∂-bmWv Ccn-ßm-e-°p-S-bp-tSbpw ÿmw. h- t a- f - Ø n≥sc kzm[o- hpw DÆm- b n- h m- c y¿ ]pXnb Xe- a p- d - b n- s e {]K- ¤ - c mb s]cp- h w kvamcI Iem-n-e-bhpw hnhn[ kmwkv°m-cnI Ip´≥am-cm¿, kXo-i≥, sNdp-t»-cn-Ip-´≥ XpS-ßn- kwL-S--I-fp-tSbpw nd™ km∂n-≤yhpw aqew b- h ¿°mWv Ct∏m¬ {]am- W w. Bth- i - Ø n- Ccn-ßm-e°p-Sbn¬ C∂pw qdn-SpØv hnZym¿∞n- - - - an¿∏n¬ Ic-߃ BIm-itØ-s°-dn™v aXn-ad∂v - - Iƒ sN≠-]-T--Øn-ep-≠v. ck-I-c-amb Imcyw Xp≈p-∂-Xn-ep-]cn IrXy-ambn taf-Ønv Xmfw GsX-¶nepw Hcp hmZy-Øns‚ i_vZw Ccn-ßm-e- ]nSn-°p∂ Bkzm-Z-Icpw Chn-SsØ taf-s∏-cp-a°v °pS t£{X kao-]Øv nt∂m AIØv nt∂m Imc-W-°m-cm-Wv. hen-b-hn-f-°n-s‚-b∂v cm{Xn- Ft∏mgpw apg-ßn-s°m-≠n-cn-°p-sa-∂p-≈-Xm-Wv. bnepw ]≈n-th´ ioth-en-°p-amWv G‰hpw Kw`o- t£{X- Ø n¬ n∂v sN≠- t bm, CS- ° tbm chpw kab ssZ¿Ly-hp-amb taf-߃ Ac-tß- angmthm Iem-n-e-b-Øn¬ n∂v IY-Ifn hmZy- dp-I. ]≈n-th-´°pw Bdm-´npw cm{Xn 5 A-I- ßtfm AΩ-∂q¿ NmIym¿ Kpcp-Ip-e-Øn¬ n∂v tfmSv IqSnb Fgp- ∂ - ≈ n- ∏ nv ]©- h m- Z yhpw angmthm Hs°-bm-bn-´mWv Cßs hmZy-i_vZw XpS¿∂v ]m≠n-ta-fhpw D≠m-Im-dp-≠v. ]√m-hq¿ an°-hmdpw apg-ßp-∂-Xv. - 132 -
 • 19. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 cm{Xn Ac-ßp-I-fmbn amdn-bn-´p-≠v. 2˛mw D’-h- Znw apX¬ cm{Xn hnf-s°-gp-∂-≈n-∏ns‚ ]m©m- cn-tafw ]Sn-™msd S-∏p-c-bn¬ Ah-km-n-®m¬ IY-I-fn°v kvs]j¬ ]¥-en¬ hnf°v sImfp- Øpw. tIc-fØns‚ imIp-¥fsa-∂dn-bs∏-Sp∂ f- - - - - - N-cnXw 4 Znh-k-ß-fnse GsX-¶nepw Hcp IY F√m- h ¿jhpw D’- h - Ø nv Ah- X - c n- ∏ n- ° pw. 2010se D’-h-Ønv 4 Znh-khpw f-N-cn-tXm-’- h-ambn Ah-X-cn-∏n-°-s∏´p hen-b-hn-f-°n‚-b∂v {iocm-a-]-´m-`n-tjIw IY-I-fn-bmWv ChnsS Ime- ß-fmbn Ah-X-cn-∏n®v hcp-∂-Xv. IqS¬am-WnIyw t£{Xhpw Ccn-ßm-e-°p-Sbpw IY-I-fnsb ne- n¿Ømpw t{]m’m-ln-∏n-°mpw sNbvX tkh- -ßsf F{X ]d-™mepw aXn-bm-hn-√. 1955¬ ÿm]n-Xamb DÆm-bn-hm-cy¿ kvamcI Iem-n-ebw - ÿnXn-sN-øp-∂Xv IqS¬am-Wn°yw tZhkzw kuP- y-ambn ¬Inb `qan-bn-em-Wv. Bcw-`Øn¬ {]Xn- - amkw 150 cq] {Km‚pw ]Sn-™msd Du´p-]p-cbpw CXn-mbn tZhkzw Ap-hZn-®n-cp-∂p. Ign™ 5 - h¿j- ß - f mbn kZw Irjv W ≥Ip- ´ n- b m- i m≥ tXrXzw ¬Ip∂ mSy-kZamWv sImSn∏pdsØ - - - hnf-°nv hgn-]m-Smbn IY-Ifn S-Øp-∂Xv. - cmhnse iothen Ign-™m¬ Xte-s°-´gn®v - B-Iƒ t£{X-Øn-te°v Xncn-®p-h-∂-Xnv tij- amWv Hm´≥ Xp≈¬ Bcw-`n-°p-I. BZy-Im-e-ß- fn¬ D’-h-Ønv c≠pw aq∂pw Xp≈¬ kwL- t£{X-I-e-I-fpsS kwK-tam-’hw ߃ Iem-{]-I-Sw ImgvN-sh-°m-dp-≠-t{X. tIc- IqS¬am-Wn°yw t£t{Xm-’hw t£{X-I- f-Ønse {]K¤ Hm´≥Xp-≈¬ Iem-Im-c≥ ae- e-I-fpsS kwK-tam-’hw IqSn-bm-Wv. IpS¬am- _m¿ cma≥m-b-sc∂ {]Xn-`-bpsS {]I-Sw 1950- WnIyw t£{X-Ønse Ig-I-°m-c-m-bn-cp∂ DÆm- Iƒ°v apºv S-∂-Xmbn Iem-kzm-Z-I¿ ]d-bp-∂p. bn-hm-cy¿ mcm-b-Wo-b-Øns‚ coXn-bn¬ 50 Zi- A°m-eØv BZy D’-h-Zn--ß-fn¬ Hm´≥Xp- I-fn-embn cmam-b-W-IY hnh-cn-°p∂ {iocma]©- ≈epw XpS¿∂p≈ Zn-ßfn¬ ioX-¶≥, ]d-b≥Xp- - K-Xn-sb-gp-Xn-b-Xnv tij-amWv IY-Ifn B´-°-Y- ≈epw S-∂n-cp-∂p-sh∂v ChnsS Xp≈-e-h-X-cn- bnse alm-¤pXw “f-N-cn-X-sa-gp-Xn-bXv”. kI-e- ∏n-®n-cp∂ sI.-]n. ¥n-]p-e-sa∂ Iem-Im-c≥ I-em-m-Y-mb kwK-ta-is‚ Xncp-k-∂n-[n-bn¬ Hm¿Ωn-°p-∂p. h¿j-ß-tfmfw Kpcp-hm-bq¿ tiJ- B´-°-em-cw-KsØ A-z-b-sa∂v hnti-jn-∏n- c-s∂ Iem-Im-cpw XpS¿∂v sI. ]n. ¥n-]p- °p∂ DÆm-bn-hm-cy-cpsS ]qc-Ø-d-bpsS sXm´p-h- ehpw Ct∏mƒ ]n. sI. oe-I-WvT≥m-b-sc∂ S-°p-In-S°p∂ D’-h°fn-Iƒ Ccn-ßm-e°pS D’- - - - - Iem-Im-c-p-amWv Ct∏mƒ ChnsS Xp≈¬ Ah- h-Øns‚ {][m BI¿j-W-am-Wv. BZy-Im-eØv X-cn-∏n-°p-∂-Xv. D’-h-Zn--ß-fn¬ am{Xw t£{X- 7 cm{Xn-I-fn-embn S-Øn-bn-cp∂ IY-Ifn C∂v 8 Øn-e-h-X-cn-∏n-®p-h-cp∂ Iem-cq-]-amWv Ipd-Øn-bm- - 133 -
 • 20. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ´w. Im°-c-»n-m-S-I-sa∂v hS- °p- ≈ - h ¿ hnti- j n- ∏ n- ° p∂ Ipd- Ø n- b m´w Hm´≥Xp- ≈ ¬ Ah- X - c n- ∏ n- ° p- ∂ - h ¿ Xs∂- bmWv S- Ø m- d p- ≈ - X v. k‘y°v ]Sn-™msd S-∏p-c- bn¬ 2 amS-ºn-hn-f°v sImfpØn sh®n-cn-°p-∂Xv ImWmw. Ac- ßns‚ Hcp aqe-bn¬ n∂pw Hcp hr≤ thjw sI´n ]gb kw`m-j-W-ssi-en-bn¬ {]I-S- -am-cw-`n-°p-∂-tXmsS Ipd-Øn- bm´w ImWm≥ Pw IqSpw. I≠-I-»n _m[n® inhpw ]m¿Δ-Xnbpw Ipd-h-t‚bpw Ipd- Øn-bp-tSbpw thj-Øn¬ Ifn- IqS¬am-WnIyw D’-h°m-esØ Rmb-dm-gvNbn¬ - - °p-∂Xpw CXns‚ XpS¿®-bm-Wv. t£{X-Øn-- AJn-etI-cf A£-ct«m-Ia’cw S-Øn-hcp-∂p. - - - - - IØv {iotIm-hn-en¬ n∂pw ]pd-tØ-s°-gp-∂-≈n- IqS¬am-WnIyw t£t{Xm-’-h-Øns‚ Db¿∂ °p-∂Xnv apºv Ipd-Øn-bm´w Ign-™n-cn-°pw. ]Sn- - ne-hm-chpw atm-lm-cn-Xbpw t£{X-I-e-I-fpsS ™msd S-∏p-c-bpsS hS°v ]Sn-™mdv `mKØv kwK-tam-’-h-Øn-eqsS ImØp-kq-£n-°p-hm≥ ]mTIw Ac-tß-dpw. Ingt° S-°¬ k‘y°v kwLm-S-I¿ C∂v {ian-®p-h-cp-∂p. mZ-kz-c-°-t®-cn, hmXn¬am-S-Øn¬ {_m“-Wn-∏m- ´v, tkm]m-Øv hni-Z-amb AjvS-]-Zn, k‘y°v ]≈n-th-´-m-fn¬ cm{Xn `K-hm≥ ]pd-tØ- IqØ-º-e-Øn-s‚bpw Ing-t°--S-∏p-c-bp-tSbpw CS- s°-gp-∂≈n Ccn-ßm-e-°pS ]´-W-Øns‚ lrZ-b- bn-ep≈ ]¥-en¬ Ipg¬, sImºv, a±-fw ]‰p-Iƒ, `m-Ksa∂v hnti-jn-∏n-°m-hp∂ TmWbnse ]≈n- Bdm´v mƒ `K-hm≥ t£{X-Øn-te°v aS-ßpw- th´ B¬Ø-d-°¬ ]≈n-m-bm´v SØn ]©- apºv A£-c-t«mIw XpS-ßn-bXpw t£{X-Øns‚ hm-Zy-tØmsS Xncn-s®-gp-∂-≈Øv S-Øp-∂Xv ]e-`m-K-ß-fn-embn S-°pw. CXn¬ {_m“-Wn-∏m´v ImWp-hm≥ P-kl{k-ßfmWv K-cØn-te-s°m- - - - - c≠mw D’-h-Zn-hkw apX¬ `K-hms AI-tØ- gp-Ip-I. B-bpsS Igp-Ønse aWn-Iƒt]mepw s°-gp-∂-≈n-°p-∂-Xnv apºmbn hS°v sX°v i_vZn-°msX B¬Ø-d-°-te°v kzman Fgp-∂- hmXn¬am-S-ß-fn¬ k¶¬]n-®n-cn-°p∂ `{Z-Im-fn, ≈p-tºmƒ Ben-e-Iƒt]mepw New n¿Øn-b- Zp¿§ tZh-X-Iƒ apºmsI Ah-X-cn-∏n®p Ign-™n- Xp-t]mse tXm∂pw. ]©-hm-Zy-Øn-p-tijw ]m- cn-°pw. F∂m¬ Bdm-´p-Zn--Øn¬ ]pd-tØ-s°- ≠n- t afw Ip´≥Ipfw ]¥- e n¬n- ∂ p- a m- c w- ` n®v gp-∂-≈-Ønv apºmWv ]m´v. km£m¬ ambm-am- t£{X-Øns‚ apºn-seØn {Xn]p-S-sIm´n t£{X- {¥n-I-m-bn-cp∂ hmg-°p-∂-Øns‚ ambm-Pm-e-{]- Øn--IØv {]th-in®v ]©m-cntbm sNº-Stbm I-Sw sXs° tKm]p-c--S-bnepw hmtf-dv, Ip¥- sIm´n H‰{]-Z-£nWw ]q¿Øn-bm°n _m°n CS- ta-dv, sN∏-Sn-hnZy XpSßn P-ßsf ckn-∏n-°p∂ bv°m-{]-Z£nWw SØn AI-tØ-s°-gp-∂≈n-°p- - - ]e- X cw Iem- ] - c n- ] m- S n- I fpw t£{X- Ø nepw ∂p. Bdm-´nv cmhnse ]pd-s∏-Sp-tºmƒ 2 {]Z- ]pdØpw D’-h-tØmSp-_-‘n®v Ac-tß-dn-bn- £nWw Ign-®v t]mIp-∂-Xn-m¬ _m°n 12 {]Z- cp-∂p. 1990 apX¬ sNß-a-m-Sns‚ kvac-Wm¿∞w £nWw Bdm´v Ign™v aXn¬°-I-tØ-s°-gp-∂- - 134 -
 • 21. - 135 - 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ]°¬ G¬∏n-°m-hp-∂-Xm-Wv. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 kw`m-h--Iƒ `‡-P--ß-fpsS t]cn¬ F≥tUm-hvsa‚mbpw Aø∏ tkhm-k-an-XnbpsS 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 mfnepw S- Ø p∂ ""A∂- Z mw'' ^≠n- t e°v DZm- c - a mbn kw`m- h sNøp- I . 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 F√m h¿jhpw hr›nI amk-Øn¬ imkvXmw-]m-´n-tm-S-p-_-‘n®pw ss]¶pn D{Xw 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 DÿoevùhYgabû MjCcÖh¥e DÿoevX cueoevX 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ùMr OqîMem£e MjCX! 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 EùiufTgÿbq DÖh¥ambemcflfãgceãf yÀsh¥aëçleCx. 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 8765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432 MqTj, hBX, kjfêx FbãeCx vwkgÿlx. Evãtöfw hRgaòjez 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 GçeãfjfTgÿleCx. Evkägsë FóØbfYb~äeã aòeJx, svÖx, 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ckjbfäTx ofbmX GòªTx Zjg cCfTx aìùlvëãfwbòªx Evãtöx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Evãtöx 87654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211 Imcy-Z¿in-bmWv. kan- X n- b p- s Sbpw, X]ky Iem- k m- l n- X y- t h- Z n- b psS Ccn- ß m- e - ° pS LSIØns‚bpw {io Iq- S ¬am- W nIyw t£t{Xm- ’ h kan- X n- b psS 2009- ˛ 2010 h¿j- ß - f nse {]N- c W C.-sI. tIi-h≥ ºq-Xncn : Ccn-ßm-e-°p-S-bnse {]mtZ-inI Zriy-am-≤y-a-{]-h¿Ø-I≥. as‰m-c-p-`hw `‡¿°p X-cp-∂p. tbmsS hf¿∂v henb hnf-°nv aq¿≤-y-Øn-se- h¿jsØ D’- h - Ø n- m- b p≈ ImØn- c n- ∏ ns‚ IqSn Iw-IqSn ]ns∂-]ns∂ h¿≤nX h¿Æm-`- j-߃ AIØv n∂v tIƒ°p-tºmgpw ASpØ tØmsS XpS-ßn, sImSn-∏p-dØv hnf-°nv Aev]w- ]nt‰∂v S-°p∂ Bdm´v Ie-i-Øns‚ hmZy-tLm- sImSn-I-b-‰-Øn¬ mƒ n»_Z Kmw`o-cy- hnim- e - a mb t£{X- s sa- X m- hpw Bdm- ´ ns‚ j-X-bm-Wv. n∂v taf-Øn--p-kr-X-ambn sNhn-bm-´n-bn-cp∂ Hm^v Hm¿W¿ ¬Ip-∂Xpw Chn-SpsØ khn-ti- kvs]jy¬ ]¥epw 17 KP-ho-c-∑m¿ nc-n-c-bmbn s°gp∂p≈p∂ IqS¬am-Wn-Iy-kzm-an°v Km¿Uv cbpw Iem- ] - c n- ] m- S n- I ƒ Ah- X - c n- ∏ n- ° p∂ Xmpw. ]≈n- t h- ´ °pw Bdm- ´ npw ]pd- t Ø- ntXy A∂-Zmw S-°p∂ sXt° Du´p-]p- Bdm´v IqS¬am-WnIyw Xo¿∞-°p-f-Øn-emWv hmbn cq]w sIm≈p- ∂ - X v . D’- h - Z n- - ß - f n¬ °p-I. AtX kabw s]m™w `K-h-Xn-bpsS D’hw Ign-™-Xns‚ thZ IÆn-eq-dp∂ - cm∏mƒ IqS-∏pg F∂n-hn-S-ß-fn-emWv Bdm´v S- ßfpw Be-h-´-ßfpw ]pd-t؉n S-°p-tºm-gmWv h¿j- ß - f n¬ A- h [n mgn- I ƒ°- ∏ p- d - a p≈ tijw sNº-Sbpw Ign™v B-Iƒ, IpS-Nm-a-c- ]m≠n-ta-fhpw Xs∂-bmWv Bdm-´n-pw. H∂nS-hn´ tafw `qanbpw amhpw Hcpt]mse Ipep-°n-Ø¿Ø- Ønset∏mse- X s∂ ]©- h m- Z yhpw XpS¿∂v Øn, ]nt‰∂v ]≈n-th´ ioth-en-bpsS ]©m-cn- ≈n- ® m¬ ]q¿Øn- b m- I pw. ]≈n- t h- ´ - Z n- - Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011
 • 22. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Bdm-´p-]pg {io imkvXm t£{Xhpw tZh-kw-K-ahpw Fw. cmtP-{μ≥ kmwkv ° m- c n- I tIcfØn CS-Xp-Im-ens‚ aSn-bn¬ HXp-°n- s‚ Io¿Øn-kvXw`-sa∂v hnti-jn- sh®v he-Xp-I-øn¬ Aar-X-I-e-i- ∏n-°p∂ Xriq-cnv Hcp Xne-I-°p- tØm-Sp-IqSn he-Xp-Im-ens‚ apI- dn-bmWv `qan-bnse G‰hpw henb fn¬ ae¿Øn-sh-®v, kplm-kØn- - - tZh- t a- f bv ° v BXn- Y y- a - c p- f p∂ en- c n- ° p∂ im¥- k z- c q- ] - mb Bdm-´p-]pg t£{Xw. Bcm-[Icn¬ - - imkvXm-hv ChnsS hmW-cp-fp-∂p. AN-©-e-amb `‡n-km-Kcw Xnc- BNm-cy-ÿm--ap≈ {iocm-a-Kp-cp- X- √ n- ° p∂ An- X ckm[m- c - W - hmb hkn-jvT-a-l¿jn-bmWv Chn- amb tZh-ssN-X-y-Øns‚ aqe- SsØ D]m-k--aq¿Øn F∂mWv ÿm-w IqSn-bm-WnXv. k¶¬∏w. a‰p D]-tZ-h -{]-Xn-jvT- Xriq¿ ]´WØn¬ n∂v 15 I-sfm-∂p-an-√mØ A]q¿Δ- t£-{X- Intem- a o- ‰ ¿ sX°v`m- K Øv ß- f n- s em∂mb ChnsS Xncq´v , Xriq¿˛sImSp-ß-√q¿ tdmUn¬, AS, Icn- ° - ` n- t jIw F∂nh tXh¿tdmUv tÃm∏n¬ n∂pw 2 imkvXmhnv {]nb-s∏´ hgn-]m-Sp- Intem-ao-‰¿ Ing-°p-`m-K-Ømbn Bdm-´p-]pg {ioim- I-fm-Wv. kvXm-t£{Xw ÿnXn -sN-øp-∂p. ssZh⁄¿ Cu amSºv Ff-a-Æv, tNmcpt©SØv, Itc-fn¬ t£- { X- Ø nv aqΔm- b n- c - Ø n- t esd h¿jsØ Ff-a-Æv, Nn‰n-t»cn Iπn-ßm-´v, Hm´vtabv°m´qcv ]g°w IW-°m-°p-∂p. F∂o-a--Iƒ°mWv Ducmbva ÿmw. Cf-a kakvXtZ- h ≥am- c p- s Sbpw ssNXyw IrjvW-ta-tm≥ sIm®n≥ tZhkzw IΩo-j-W-dm- Dƒs°m≠v, CS-Xp-Im¬ aS-°n, he-Xp-Im¬ ap´p-a- bn-cp-∂t∏mƒ Cu t£{Xw tZh-kz-Øn¬ {]tXyI - S°n CS-Xp-]m-Z-tØmSv tN¿Øp-sh-®v, CS-XpssI ÿm-ap≈ t£{X-am-bn-Øo¿∂p. C∂pw B ne- X-s∂-bmWv Cu t£{X-Øn- p-≈-Xv. B≠p-hn-ti-j-߃ {]Xn-jvTm-Znw, C√w nd, AjvS-{Z-hy-a-lm-K-W-]- Xn-tlm-aw, Xr∏p-Ø-cn, h- cm-{Xn, tZi-hn-f-°v, hnZym- kmckzXm¿®, ]Ø-map-Z- bm-tLmjw, ]qcw F∂n-h- bmWv {][m B≠p-hn-ti- j-߃. - 145 -