Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thorcha march11 (1)

931 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thorcha march11 (1)

 1. 1. kam-¥c amknIVol-3, Issue -30am¿®v 2011 sIm™≥ _nPp Im™-ßm-Sns‚ IhnX Fkv.-tPm-k^v sI.-kn.-a-tljv Fw.-_n.-a-tmPv Fw.-F-kv.-_-tjv ssh°w apcfn APbv ]n.-a-ßm´v _nPp -kn.]n. Fkv.-cm-P-ti-J-c≥ kpkvtajv Nt{¥mØv Fw.-B¿.-tc-Wp-Ip-am¿ adp-]n-dhn tkXp Fgp-Xp∂p kmln-Xyhpw Rmpw _me-N-{µ≥ Np≈n-°mSv Fgp-Xnb teJw
 2. 2. AIØvkam-¥c amknIVol-3, Issue -30 am¿®v 2011 teJw/Hm¿Ω-°p-dn∏v 6 tkXp 9 hn.-apk-^¿ Al-ΩZv 12 _me-N-{µ≥ Np≈n-°mSv 16 hn.-_n.-tPym-Xn-cmPvodno-dn-°n-S°p∂ - 17 ]Zva-ZmkvI-em-hm≥ hø, 20 kPbv sI.-hn.Bfn-°Ømw. - 24 ssh°w apcfnXma-ct]mse - 28 APbv ]n.-a-ßm´vNph∂p hnS¿∂p-Nn-cn-°m≥ hø,Ccp-fns‚ IÆn¬°p-Øp∂ 30 _nPp -kn.]nap√-∏q-hm-Imw. 32 kpkvtajv Nt{¥mØvtXm°ns‚ Xnc-bm-tbm, 34 hn.-Pn.-Xºnhmfns‚ aq¿®bmtbm hø. IhnXIƒAXnpw apt∂XpSp°p∂ IÆp-Ifm-Imw. - 4 Fkv.-tPm-k^vs]s´-∂p-≠m-IWw 5 Iev]‰ mcm-b-W≥s]m´n-sØ-dn-°Ww. 14 sI.-kn.-a-tljvhnØnsm∏w hnf 18 Fw.-_n.--a-tmPvIhn-Xbv°p am{Xw.apS-°p-ap-Xepw hn‰p-hchpw - 19 _nPp Im™-ßmSvhm°p-IfpsS Igp-Ødp-°pw. - - 21 Fw.-F-kv.-_-t-jv ˛Nmbw [¿Ω-cm-P≥ 22 Fkv.-cm-P-ti-J-c≥ design ju°-Ø-en-Jm≥ magicwand communications 23 tcmjvn kz]v muvattupuzha 29 kpn¬ tPmkv printed at 31 Fw.-B¿.-tc-Wp-Ip-am¿ evees offset muvattupuzha IY printed, published & owned by 5 ]n.-kp-tc-{µ≥ bijoy chandran nature & literature forum omega lecture centre p.o.junction muvattupuzha-686661 ph : 0485 2836167 mob : 9947132322 editorthorcha@yahoo.comFUn-‰¿: _ntPmbv N{µ≥ 2011 am¿®v tXm¿® 3
 3. 3. IhnX t]cn-√mØ IhnX Fkv.-tPm-k^v ]£nIfpw arK-ßfpw {]mWn-I-fp-sa√mw Hcp-Xcw Iem-Im-c∑mcpw Iem-Im-cn-Ifp-amWv - - {]Ir-Xn-io-eßfm¬ - - Ah i_vZßfp-≠m-°p-∂p, Nen-°p∂p - - hmk-ÿe߃ D≠m-°p∂p - - AXn-s‚-sb√mw `wKn-Iƒ H∂p-th-sd-bmWv ie-`∏p-gp-hns‚ hoSv tm°n-n-∂p-t]mtI - B hoSns‚bp≈nse kpJw sImXn-®p-t]mIpw ]®n-e°p-Sp-°bpsS Ip{Sq Ip{Sq F∂ hnfn-bpsS - - Dd-hnSw B aetbm Cu aetbm ? Icn-In-eIsf IØn-°mØ Xom-fßfm-Wt{X - - - s]m-bp∂ ]mºp-Iƒ aop-Iƒ t]mb-hgn ]ns∂ t]mIn√ Fen-am-f߃ t]mse Dƒh-gn-Iƒ Xncn-bp∂ Hcp IhnXsb-gp-Xm≥ - Ign-s™-¶n¬.2011 am¿®v tXm¿® 4
 4. 4. IY ]pgp Cßs Acn-®cn®p t]mIp-tºmƒ - ]n.-kp-tc-{µ≥ ns‚ apJsØ Ad∏pw shdp∏pw Rm≥ ImWp-∂p-≠v. tm°nt°m Hcp Nn{Xie-`ambv - Rm≥ aS-ßn-hcpw. -IhnXenwK-{]-IcWw -Iev]‰ mcm-b-W≥ sIme-]m-XIØns‚ - - kv{Xoenw-KamtWm - Bfl-lXy.- 2011 am¿®v tXm¿® 5
 5. 5. FgpØv adp-]n-dhnapkn-cn-kns‚ Ncn-{Xhpw Imehpw hos≠-Sp∏pw Atz-jn-°p∂ adp-]n-dhn F∂Xs‚ ]pXnb tmh-en-s-∏‰n {]ikvXtmh-enÃv tkXp Fgp-X-p∂p tkXp s]m∂v tXSn-t∏m-Ip-∂-h-cp≠v, apØp-Iƒ hmcp-∂-h-cpw. Ic-Iƒ tXmdp-a-e™v Ah¿ aÆn--Sn-bn-te°v Ipgn®p Ipgn®p t]mbn. apØp-Iƒ hnf-bp∂ IS-em-g-ß-fn-te°v Dufn-bn´p t]mbn. ]s£, CXv sNX-an-√m-Ø, s∂ sNdn-sbmcp Icn-apØv tXSn h≥I-c- Ifpw IS-ep-Ifpw IS∂v I∏¬®m-ep-Iƒ Iodn-bn-´hcpsS IY. Ah¿°Xv hen-sbmcp - - ZuXy-am-bn-cp∂p. q‰m-≠p-IfpsS s]Sm-∏m-Sm- - bn-cp-∂p. Cu am{¥n-IapØv hnf-™n-cp-∂Xv - aÆn-Sn-bntem IS-entem Bbn-cp-∂n-√. adn®v - Dƒ°m-´nse h∑-cßfn¬ Np‰n-°bdnb Im´p- - - - - h≈n-I-fn¬. ΩpsS ]mhw Ipcp-ap-fIv Xs∂. Idn-sb∂ Cu Icn-ap-Øn√msX ]Sn™m-dp- ≈-h¿°v Ign™pIq-Sm-m-hm-sØmcp Ime- ap-≠m-bn-cp-∂p. A∂sØ ap¥n-b-h-cpsS AØm-g-k-Zy-Iƒ°v cpNn Iq´m≥ apfIv th≠n-bn-cp-∂p. Aßs IS¬ IS∂p h∂ apfIv shfn-m-Sp-Ifn¬ Hcp ISpw-_Øns‚ - - A¥ v IqSn-bm-bn. s]mß®w Im´m-mbn Nne {]`p-°ƒ AXn-Yn-Isf Xß-fpsS apf- Ivti-Jcw ImWn-°p-am-bn-cp-∂p. tdmam Kcw Iog-S°m-s-Ønb _m¿-t_-dn-b∑m-cpsS cmPm- - - hns ]n¥n-cn-∏n-®Xv aqhm-bncw ]u≠v Ipcp- ap-fIv sImSp-Øm-bn-cp-∂t{X. A°mesØ tdmam-N-{I-h¿Øn-am¿ Xß-fpsS B¿`m-S- ߃°mbn D‰p-tm-°n-bn-cp-∂Xv Ing-°≥m- Sp-Ifnse ap¥nb IuXp-IhkXp-°fn-te-°m- - - - v - bn-cp-∂p. otdm N{I-h¿Øn-bpsS k`bpw2011 am¿®v tXm¿® 6
 6. 6. sIm´m-chpw hne IqSnb apØv, ]hn-gw, Cu am{¥n-I°p-cp-hns‚ Dd-hnSw bh-cn¬ - -kz¿Æw, B-s°m-ºns‚ sImØp-]-Wn- n∂v ka¿∞-ambn ad-®p-hbv°p-Ibm-bn-cp- - -Iƒ, ]´p-Xp-Wn-Iƒ XpS-ßn-bh sIm≠m- ∂p sIm≈-em-`sa-Sp-Øn-cp∂ Ad-_n-°®h- - - -Wt{X Ae¶cn-®n-cp-∂Xv. H´pw ]pd-In-em-bn- - S-°m-¿. am{X-a√ CXp-ambn _‘-s∏´ Iptdcp-∂n√ dmWn-amcpw cmP-sIm-´m-c-ß-fnse pW-°YIƒ Ah¿ ]c-Øp-Ibpw sNbvXn- - -At¥-hm-kn-Ifpw. otdm-hnt‚bpw HmtYm- - cp-∂p. Bcpw IS-∂p-sN-√m≥ ss[cy-s∏-bp-tSbpw ]Xvn-bm-bn-cp∂ t]mt∏b k_o- SmØ sImt°-jy≥ ae-¶m-Sp-Ifn¬, sImSpw- --cm-⁄n-bpsS ih-kw-kvIm-c-Øn-mbn hn-j-ap≈ ]mºp-Iƒ Imh¬ n¬°p∂]mgm-°n-°f™ Gjy≥ kpK-‘hy-RvP- - - h≥a-cßfn-em-Wt{X Cu Imb-Iƒ hnf-bp- - --ß-sf-∏‰n πon F∂ Ncn-{X-Im-c≥ hne- ∂-Xv. hnjw- ]-S¿∂ B Dƒ°m-Sp-Ifn-te°v -]n-°p-∂p-≠v. IS-∂p-sN-√m-m-hp-∂Xpw A]q¿∆-kn-≤n-Hcp XcØn¬ CXv km[m-c-W-°m¿°pw bp≈-h¿°p-am{Xw. Imb-Iƒ ]gp-°m≥AXym-hiy-am-bn-cp-∂p. a™pIm-e-Ønv XpS-ßp-tºmƒ ImSp-Iƒ Xobn´v ]mºp-Isfap≥t] aq∂mev amktØ°p≈ Xo‰ hI- HmSn-°p-I-bm-bn-cp-∂t{X ]Xnhv. AßsIƒ Hcp-°nht® ]‰q. BsI a™paqSn Im´p-Xo-bpsS NqSnepw ]pI-bnepw ]mI-s∏-]pd-Øn-dßm-m-hmsX P-Po-hnXw ac-hn®v - Sp-∂-Xp-sIm-≠mWv apfIpaWn-Iƒ°v Cut]mIp∂ Imew. hS-°≥ bqtdm-∏nse Nne ndhpw cpNnbpw In´p-∂Xt{X. - -{]tZ-ißfn¬ Xo‰ sImSp-°m-m-hmsX `qcn- - - Ad-_n-I-fpsS CØcw s]mfn-°-Y-I-fn¬`mKw I∂p- I m- e n- I - t fbpw At∏mƒ IpSpßn Gsd-°mew sIm≈ hne°v apfIvsIms∂m-Sp-°p-am-bn-cp-∂t{X ]gb hoSp-I- hmßn-s°m-≠n-cp-∂t∏mgpw CXns‚ tc-dn- -fnse Im‰pw shfn-®hpw IS-°mØ Sp-ap- bm-mbn bh-¿ temIw apgp-hpw Np‰p∂dn-bn¬ kq£n-°p∂ amwkw tISm-ImXn-cn- Xß-fpsS mhn-Isc G¿∏mSv sNbvXn-cp-∂p.°m≥ D∏pw Ipcp-ap-fIpw IqSntb Xocp. Aßs Gsd ]Wn-s∏´v henb ]W-s®-e-AXp-t]mse ]n ]nSn-®m¬ BsI-°q-Sn- hp≈ Ht´sd IS-¬ bm{X-Iƒ°v tijw apf-bp≈ acp∂v Ipcp-ap-fIv Ijmbw am{Xw. Ins‚ icn-bmb Dd-hnSw Is≠-Øn-sb-Aßs Hcp Poh≥c-£m-a-cp∂p IqSn-bm- ¶nepw AhnsSsbßns FØn-s∏-Sp-sa∂vb-tXmsS Ipcp-ap-fInv Aev]w Znhy-Xzhpw - Ah¿°-dn-™pIqSm-bn-cp∂p. Ing-°p-n-Nm¿Øn-°n-´n. AtX-∏‰n Iptd IY-Ifpw ]c- ∂p≈ IS¬®- c - ° p- I - f psS A∂sØ∂p. Db¿∂ ]ptcm-ln-X-cpsS Igp-Øn¬ {][m Fwt]m- d nbw saUn- ‰ - t d- n- b ≥Ipcp-ap-fIv aWn-Iƒ tIm¿Ø amebp≠-bn- XocsØ Ae- I v k m{≠n- b - b m- b n- c p- ∂ p.cp-∂t{X. Ah-i-n-e-bn-emb tcmKn-Isf bqtdm-]y≥ mSpI-fn-te-°p≈ {][m I®-apfIv aWn-Iƒ aW-∏n-®m¬ amdmØ Akp- h-S°hm-Shpw kqbkv Im¬ C√m-Xn-cp∂ - -J-߃ Cs√-∂m-bn-cp∂p tIƒhn. ImeØv B{^n° apgp-hpw Np‰n Ad-_n-]Sn-™m-d≥ mSp-Ifnse apf-Ins‚ {]nbw - Iƒ h∂ hgn-I-fn-eqsS ΩpsS Xoc-sØ-icn°pw apX-se-Sp-ØXv ]›n-tajybnse ØpI Ffp∏am- b n- c p- ∂ n- √ . AßsI®-hS°m-cm-bn-cp-∂p. A]-ISw ]nSn® Sp- - - sN¶S¬ XocsØ GsX-¶nepw Xpd-ap-JØv°-S¬bm{X Hgn-hm°n Ic-tbmcw ]nSn®p n∂v tcn´v FØm-p≈ {ia-ambn.CuPn-]vXp-Imcpw ^no-jycpw ]pcm-X-- HSp-hn¬ Zn°-dn-bmØ mhn-Is‚ B[n-Imew sXmt´ ΩpsS ]Sn-™m-d≥Xocw Iƒ°v ap∂n¬ alm-{]-IrXn ]pXnb hgn-hsc-sb-Øn-bn-cp-∂p. h≥a-cßfn¬ Np‰n-∏- - - Iƒ Xpd-∂n-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. o≠ mfsØ -S¿∂ Im´p-h≈n-Ifnse am{¥n-I°m-bsb- - - - - Ae-®n-env tijw ln∏m-ekv F∂ {Ko°v∏‰n Ah¿°v √ [mc-Wbp-ap-≠m-bn-cp-∂p. - mhn-I≥ Is≠-Ønb I∏¬®mev Ad-_n-Chn-S∂v sNdnb I∏-ep-Ifn¬ sIm≠p-t]m- - °-YIfnse am{¥nI ]c-hXmn t]mse-bm- - - -Ip∂ apfIv BZyw GZ-nepw Ahn-S∂v Ic bn. Ime-h¿j-°m-esØ sX°p-]Sn-™m-d≥ -hgn sN¶-Sent‚bpw saUn-‰td-n-bt‚bpw - - Im‰n-te°v ]mb nh¿Øp∂ I∏-ep-Iƒ°vXoc-Øp≈ cmPy-ßfn¬ FØn-bn-cp∂p. henb A≤zm- - a n- √ msX Ad- _ n- ° - S ¬X©-Øn¬ ]dn-s®-Sp-°p∂ Cu apfIv ]e apdn®p ΩpsS ]Sn™m-d≥ Xoc-sØ-Øm-ssIa-dn™v {Koknepw tdmanepw a‰p bqtdm- sa-∂m-bn-cp∂p Abm-fpsS Is≠-ج.]y≥ mSp-IfnepsaØptºmƒ hne Ccp-∂q- - sN¶-S¬Øo-csØ s_¿Wns° F∂ Xpd-tdm-f-an-c-´n-bm-Ip-sa-¶nepw hmßm≥ Bfp- ap- J - Ø p- n∂v apNn- c n- ] - ´ - W - s Ø- Ø m≥≠m-bn-cp-∂p. shdpw m¬]Xv Znhkw am{Xw. AXp- 2011 am¿®v tXm¿® 7
 7. 7. t]mse Xs∂ ag-°mew Ign™v Im‰vv Xncn- sN¶S¬Øo- c - Ø p- n∂v h¿j- Ø n¬®m-Iptºmƒ hS°p Ing-°≥ Imt‰m-sSm∏w -- GXm≠v q‰n Ccp-]Xv I∏-ep-I-tfmfwaS-ßp-Ibp-am-hmw. A¥m-cmjv{S IS¬ I®- - C¥ybpsS ]Sn-™m-d≥ Xoc-ßfn¬ FØn--h-SØns‚ KXn Xs∂ am‰nb Cu I≠p-]n- - bn-cp-s∂-∂mWv IW-°v. AXn¬ s√mcpSp-Ø-tØmsS B Im‰ns‚ t]cv Xs∂ `mKw apNn-cn-bn¬Ø-s∂-bm-bXv Ahn-]n∂oSv ln∏m-ekv Im‰v F∂mbn amdn. SsØ sa®-s∏´ kuI-cy-߃ Imc-Wambn- -Cu Is≠-ج G‰hpw XpW-®Xv ΩpsS cp-∂n-cn-°mw. F¥m-bmepw, Hcp {]tZ-iamsI-]Sn™md≥ XocsØ Xpd-ap-Jß-sf-bm-bn- D◊bn-√mØ s]m≥sh-fn-®Øn¬ apßn-n- -cp-∂p, {]tXy-In®v apNncn]´-W-sa∂ apkn- ∂n-cp∂ Ime-L´am-bn-cp∂p AXv. s]m∂p- - -cnkns. A∂sØ Xpd-ap-Jßfn¬ apNncn - - ambn h∂v Idn sIm≠p-t]mb bh-¿ ]I¿ap∂n´v n∂n-cp-∂Xnv Imc-W߃ ]e-Xm- - - ∂ kar≤n B {]tZ-iØmsI ]pXnsbmcp -hmw. I∏-ep-Iƒ°v ASp-°m≥ th≠ Bgw D]-kw-kIm-cØnv XpS°w Ipdn-®p. ]s£ v -Agn-ap-JØv C√m-Xn-cp-∂Xp-sIm≠v Nc-°p- - Gsd-°mew o≠p-n-∂n√ apNn-cn-bpsS CuIƒ tXmWn-I-fn-eqsS sIm≠p-t]m-Im≥ ]pf-∏.v Im‰v ]nSn®v h∂-h¿ Im‰n-eqsS Xs∂s]cn-bm-dns‚ ssIh-gn-Ifpw a‰v mS≥ Pe- Xncn-®p-t]m-I-W-sa-∂-Xm-bn-cp∂p {]IrXn]m- X - I fpw kuI- c y- a m- b n- c p- ∂ n- c n- ° mw. nb-aw._¿Wn-°bn¬ n∂pw ]ns∂bpw A™q- - Aßs Ic- Im-°m≥ Ign-hn-√m-ØhcpsS - -dn-tesd mgnI Xm≠n-t∏m-IWam-bn-cp∂p. - - ]ng-sbm-Sp-°-en¬ Hcp {]tZ-i-amsI `qap-Icbpw ]pgbpw hgn-bp≈ t¢i-I-c-amb JØv n∂v am™-pt]mbXv s]mSp-∂s-bm- -bm{X. sImSpw NqSn¬ acp-`q-an-bn-eq-sS-bp≈ bn-cp-∂p. AXp {]Ir-Xn-bpsS Xmf-s∏-S-em-]I¬ bm{X Akm[y-am-bn-cp-∂Xp-sIm≠v - bn-cp-∂p. Ime-Øns‚ ka-hm-Iy-ßfm-bn-cp- -cm{Xn-Im-eßfn-emWv Cu H´-Ikw-L߃ - - - - ∂p. ]t£ A¥an√mØ aW¬]c-∏n--Sn-oßn-s°m-≠n-cp-∂X.v Nc-°p-sI-´p-Iƒ apNn- - bn¬ ]p¿÷-n-bpsS izmk߃ FÆn-cn-bn¬n∂v Ae-Ivkm-{≠n-b-bn-se-Øm≥ ∏n-Sn®v ImØp-In-S°p-Ibm-bn-cp∂p Ahƒ, - -GXm≠v aq∂v amk-Øn-tesd th≠n h∂n- apNncn, C{X-bpw Imew.cp∂p F∂mWv πon-bpsS IW-°v. Ct∏mƒ q‰m-≠p-Iƒ°v tijw, Hm¿°m-∏p-I®-hSw ]Xn-sb sIm-gpØp h∂-t∏mƒ Ae- - d-Øv Ahƒs°mcp adp-]n-d-hn. s]m∂pwIvkm-{≠nb IS¬®-c-°p-I-fpsS bqtdm- Idnbpw bh--cp-an-√mØ ]pXnb Ime-∏nse G‰hpw hen-b Fwt]m-dn-bßfn-sem- - - Øns‚ tcp-Ifn-te°v IÆp Xpd-°pIbm- -∂mbn amdn. C∏p-dØv, Ing-°ns‚ Ihm-S- W-hƒ. Aßs CXv Hcp {]tZ-i-Øns‚ambn apNn-cnbpw hf¿∂p. A°m-eØv Ime-Øns‚ adp-]n-dhn BIp-∂p. ]pkvXIw Ip´n-IfpsS mS-I-߃ Ip´nI-tfm-sSmØv Ifn-®pw, IY ]d™pw ]d- bn-®pw, BSnbpw ]mSnbpw Ah-cn¬n-∂p- Xs∂ Acßv cq]-s∏-SpI F∂ {]{Inb tIc- f-Øns‚ ]e `mK-ßfn-ep-an-t∏mƒ S-°p-∂p. - Xncp-h--¥-]p-cØpw Xriqcpw ]me-°mSpw sImbn-em-≠n-bnepw Imk¿tImUpw a‰pw S- °p∂ AØcw {ia-ßfn¬ n∂mWv Ip´n-I- - fpsS ]pXnb Acßv cq-]s∏-Sm≥t]m-Ip-∂Xv. - - Ip´n-Isf ]Tn-∏n-°m≥ mamcv ? c£m-I¿Øm- °fpw A[ym-]-I-cp-amcv ? Ip´n-I-fn¬n∂vinh-Zm-kv s]mbn¬°mhv Fs¥-¶nepw ]Tn-t®-°pI, A-√m-sX-¥, F∂m- v W-t√m. Ip´n-IfpsS Acßv kzbw Is≠-Øp- - BtØm s]mdtØm Ib-pw cq]-s∏-Sp-Ibpw sNøp∂ {]{In-bbn¬- ˛amXr-`q-an _pIvkv cq]-s∏´ A©p mS-IßfpsS kam-lm-cw. - - (kn-hnIv N{µ≥)2011 am¿®v tXm¿® 8
 8. 8. acp- ∏ ® sakvKm-nbpw ap√∏qhnπ-hhpw hn.apk-^¿ Al-ΩZvXpWo-jy-bn¬ ap√∏qhnπ-h-Ønv XpS°w Ipdn-°p-∂-Xnv Hcp amkw apºmWv _n-]m-ens‚ XpWo-jy≥ kmlnXy∏Xn∏v hmbmtai-bn-se-Øp-∂Xv. _n-]m¬ e≠-n¬ n∂v -Cw•o-jn¬ {]kn-≤o-Icn-°p∂ (mep amk-Øn-semcn°¬) Ad_v kmlnXy {]kn-≤o-I- -c-Wam-Wv. kam-Im-enI Ad_v kmlnXyw Cw•ojv hnh¿Ø-ßfn-eqsSbmWv Cu {]kn- -≤o-IcWw temIØnv kΩm-n-°p-∂Xv. XpWo-jy≥ ]Xn-∏np c≠p e°w apºp≈ _n- - -]mens‚ e°w ba≥kmlnXy ]Xn-∏m-bn-cp-∂p. Cu amkw a[y-tØmsS ]pd-Øn-d-ßnbe°w en_n-b≥ kmlnXy∏Xn-∏p-am-Wv. AXm-bXv Ad_v temIØv hntamNka-c-߃S-°p∂ cmPy-ß-fnse kmln-Xy-amWv _n-]mens‚ Ign™ Ipd®v e°-ß-fn-eqsS]pdØp h∂psIm≠ncn-°p-∂-Xv. Nne h¿j-߃°v apºmWv en_n-b≥ Fgp-Øp-Im-c≥lnjmw aØ-dns‚ C≥ Z I¨{Sn Hm^v sa≥ F∂ tmh¬ hmbn-°p-∂-Xv. B tmh¬C∂v Ad_v temIØv S-°p∂ F√m ka-cßfptSbpw bYm¿Y Imc-WØn-te°v shfn®w - - -hoip-∂p. -en_n-b≥ Xe-ÿm--amb {Snt∏mfnbn¬ _nkn--kp-ambn Ign-™n-cp-∂-bm-fmWv lnjmwaØ-dns‚ ]nXm-hv. K±m^nhncp-≤-m-bn-cp-∂p. ]oUw kln-°-h-ømsX a°-fp-ambnAt±lw CuPn-]vXns‚ Xe-ÿm--amb sIbvtdmbnte°v HmSnt∏mbn. AhnsS sh®vlnjmw aØ-dnv H≥]Xp hb- p-≈t∏mƒ CuPn-]vXnse cl-ky-t∏meokv kwLw lnjm- -ans‚ ]nXm-hns ]nSn®p sIm≠p t]mbn. K±m-^n-bpsS Bh-iy-{]-Imcw CuPn]vXv `c-Wm-[n-Imcn lpkvn ap_m-d°v S-Ønb o°-am-bn-cp∂p CsX-∂mWv tmhenÃv hniz-kn-°p-∂Xv (ap_m-d°v Ct∏mƒ ÿm-{`jvSm-W). ]nXm-hns ]n∂oSv Hcn-°epw Cu Fgp- - - vØp-Im-c≥ I≠n-√. en_n-b≥ XS-h-d-bn¬ ]nXm-hp-≠m-bn-cn-°m-sa∂v lnjmw hniz-kn-°p-∂p. F∂m¬ H∂npw Hcp-d∏p-an-√. Cu Ah-ÿsb-°p-dn-®mWv C≥ Z I¨{Sn Hm^vsa≥ - -F∂ tmh¬. XpS¿∂v At±-l-sa-gp-Xnb Zn Am-´an Hm^v Unk-∏n-b-d≥kv F∂ cN-bpw CtX {]ivsØ tI{µo-I-cn-°p-∂p. kXy-Øn¬ en_n-b-bn¬ S°p∂ t]mcm´-ßsf lnjmw aØ¿ Xs‚ BZy tmhen-eqsS F{X-tbm Imew ap≥]v {]h-Nn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v Ct∏mƒ B tmh¬ ho≠pw hmbn-°p-tºmƒ tXm∂p∂p. kmaqly am‰-Øns‚ sImSp¶m‰v AS°w sNø-s∏´ cN--bm-Wn-Xv.XpWo-jy≥ Ihn tam≥kn^v sakvKmnbpw CØ-c-Øn-ep≈ {]h-Nw S-Øn-b-XmbnImWmw. Cu q‰m-≠ns‚ XpS-°Øn¬ At±-lsa-gp-Xnb c≠p Ihn-XIfpsS hnh¿Øw - - - -Xmsg tN¿°p-∂p. XpWo-jy-bn¬ Bcw`n® hnπ-h-Øn-s‚, Ad_v taJ-esb BI-amw]nSn-®p-e®psIm≠ncn-°p∂ sImSp¶m-‰ns‚ bYm¿Y thcp-Iƒ Cu Ihn-XIfn¬ ]pX™p - -InS-°p-∂p-s≠∂v hnNm-cn-°m≥ tXm∂pI-bm-Wv. Ad_v temIsØ C∂sØ Ah-ÿsb- -°p-dn®v Cu Ihn-XIƒ hmb-°m-tcmSv hni-Zambn kwh-Zn-°p-sa∂v Rm≥ Icp-Xp-∂p. - - - 2011 am¿®v tXm¿® 9
 9. 9. lnjmw aØ-¿ tam≥kn^v sakvKm-n-bp-sS c≠p Ihn-XIƒ - hnh: hn.apk-^¿ Al-ΩZv Xmdm-hns‚ {]kwKw 1 Ihn-bpsS AΩ ]d™p: Hcp Iq tm´pIƒ ssZhw Zmcn-{ZysØ sIm√s´! F∂nh ¬Impw Fs‚ Iøn¬ ]W-an√ DØ-chn-Sp∂p - ajn-hm-ßm≥. 3 ns‚ A—≥ Ihn sIm´mc-hm-kn-bm-bn. Im´p-Xm-dm-hns‚ Ihn-bpsS cN--I-fpsS Xqh-e√msX - BtLmjw sh®p as‰m∂pw Ah-ti-jn-∏n-®n-√. ncq-]I¿ Ihn-bpsS - 2 {]hm-NIXzsØ - - B Xqh¬sIm≠v ]pI-gvØn. Ihn G‰hpw hne-tb-dnb lmfns‚ G‰hpw Ihn-X-I-sf-gpXn ]pd-In¬ n∂v P-Iob kvac-W-I-fn¬ Hcp kv{Xo AΩ Ah ]I¿Øn-sh-®p FWo‰p n¬°pw hsc. sIm´mc-Øns‚ ImXn¬ Ah-fpsS Np≠p-Iƒ ]d-bp-∂Xv FØpw hsc. tIƒ°m≥ F√m sNhn-Ifpw Iq¿Øp. `c-Wm-[n-Imcn DØ-chn-d°n: - n»_vZX ImØp n¬°th Zmcn-{ZysØ h[-in-£°n-cbm-°m≥ - - Ihn ssa°n¬ ]ndp-]n-dpØp mw DØ-chn-Sp-∂p. - B ssa°v Ah-cpsS Ihn°v kz¿W-t∏-Iƒ, - Np≠p-ItfmSv IqSp-X¬ - sh≈n-ajn-∏m-{X-߃, - ASp-∏n°q ]n¶v tm´v ]pkvXI߃ - - Fn°v Cu kv{Xosb Adn-bmw.2011 am¿®v tXm¿® 10
 10. 10. Ah-cpsS IÆp-I-fn¬ n∂v Rm≥ Ihn-bpsS AΩ-bm-Wv.Ah-cpsS apJw hmbn-s®-Sp-°mw. A[n-Im-cØns‚ ]√v -Gsd mfm-bn-cn-°p∂p shfn-∏n®v Ah≥ acn®p t]mbnadhn i_vZan-√mØ - F{X e÷m-Icw!]n®pw t]bpw ]d-®n-em-Wv. ssZhw thiym-hr-Ønsb i]n-°s´!4 Xmdm-hns‚ Xqh-em¬kv{Xo Ahn-sS-Øs∂ n∂p Ah≥ kph¿W Ihn-X-Isfgp-Xn,Atß-b‰w k¥p-jvSbm-b- F∂m¬ kz¿W t]-sIm≠vAh¿ Np≠p-Iƒ ]nf¿Øn. Ah≥ Fgp-Xn-bXvssa°n-te°v Aedn: Xmdm-hns‚ {]kwKw am{X-am-Wv.saen™ kz]vßfpsS mSv - -1 6H≥]-Xp-am-kam-bt∏mƒ - - A‰-an-√mØAΩ-bpsS Ipf-Øn¬ ZpxJ-ß-sfo¥n o¥n aSp-Øp. C√m-Xm-°m≥2 temIsØ am‰n-adn-°m≥ -Xncn®p t]m°v Akm-[y-am°n Rm≥ Xocp-am-n®p 7]pd-tØ°p h∂-t∏mƒ Pbn-en¬ n∂v`qan-bnse hmbp- aW-Øp. tamNnX-m-Ip-tºmƒBZy-ambn Ic-™p. (temIsØ in-∏n®ps]m°nƒs°mSn apdn®p F∂-Xm-bn-cp∂pam‰n-bt∏mƒ kzX-{¥-mbn - Fs‚ t]cn-ep≈ Ip‰w)ap´n-en-g-bp-∂Xv kz]vw I≠p. Fn°v IÆ-S-bp-≠m-bn-cp-∂p.3 kzbw am‰-Øn-p-th≠nap´n-en-gn-™t∏mƒ - Rm≥ B{K-ln-®p.S-°p-∂Xv kz]vw I≠p. 8 Rm≥ kz¿W-°q-´n-te°v4 {]th-in-∏n-®t∏mƒ -S-∂t∏mƒ - `mcy Fs∂ ]pXp°n ]Wn-Xp.Im‰n-sm∏w Fs‚ Ip´n-Iƒ hf¿∂p.]d-°m≥ sImXn®p. amdp∂ temIsØNnd-Ip-Iƒ°p-th≠n kz]v-Øn¬ I≠p.B{K-ln-®p. Xpd∂p ]d-bm-at√m -]d-hItfmSv - - a°-sf-°p-dn®vAkq-b-s∏-´p. Fn°v `b-ap-≠m-bn-cp-∂p. Ah¿°p tscIp´n-bm-bn-cp-∂t∏mƒ - Rm≥ hSn-sb-dn-™p.apXn-cm≥ Dg-dn. Ah-cpsS AΩsb 5 am‰p-sa∂v `oj-Wn-s∏-Sp-Øn.Fs‚ Infn Nnd-In-´-Sn®p 9Fs‚ IÆp-Iƒ NpI∂p a°ƒ Fs∂temIw A‰-an-√mØ D]-tZ-in®pZpxJ-ß-fm¬ IÆS am‰m≥.s]mXnb-s∏-Sp-∂Xv hoSp XI¿°p-sa∂ `oj-Wnbpw Ah¿ apg-°n.I≠p. 2011 am¿®v tXm¿® 11
 11. 11. FgpØvkmln-XyhpwRmpw_me-N-{µ≥ Np≈n-°mSv ]T-Øntm Kth-jWØntm DtZymK-e_v[nt°m - - - Bib{]Nm-cWØntm A[n-Im-ce_[nt°m ÿm- - - - - v am--߃t°m _lp-a-Xn-Iƒt°m [-em-`-Øntm th≠nb-√, Bfl-c£bv°p-th-≠n-bm-bn-cp∂p Rm≥ - - kmln-XysØ B{i-bn-®Xv. - Ipe-a-ln-atbm kºtØm _p≤n-i-‡n-tbm, Btcm- Kytam kuµ-cytam kz`m-hKp-Wtam H∂p-sa-n-°p-≠m- - bn-cp-∂n-√. amXm-]n-Xm-°ƒ°pw _‘p-°ƒ°pw m´p- Im¿°pw kvIqfnse A≤ym-]-I¿°pw kl-]m-Tn- Iƒ°pw Fs∂ H´pw-Xs∂ CjvS-a-√m-bn-cp-∂p. Ah- cn¬n∂pw Ft∏mgpw ISpØ in£bpw nµbpw A]- am-hpw ]cn-lm-khpw A]-hm-Zhpw Ip‰-s∏-Sp-Øepw - Ah-KWbpw ]p—hpw shdp∏pw Fn°p kln-t°- - - ≠n-h-∂p. Cu temI-Øn¬ Fn-°-√msX a‰m¿°pw Fs∂ Bh-iy-an√ F∂p Ip´n-°m-eØp-Xs∂ Fn°p - t_m≤y-s∏-´p. Iuam-c-Øn¬Øs∂ hoSn-s‚bpw mSns‚bpw XW¬ Fn°p jvSambn. PohnXw s]cp- - h-gn-bn-em-bn. Pohn-®n-cn-°m≥ Fs¥-¶nepw ymbo-I-c-W-apt≠m? Bfl-lXy sNøm-Xn-cn-°m≥ Fs¥-¶nepw Imc-W- apt≠m ? {]Xym-ibpsS Hcp IWnI-sb-¶nepw Cu {]]- - ©-Øn-ep-t≠m? Fs‚ ne-nev]nv Fs¥-¶nepw A¿∞-apt≠m? temIw F∂ c-IØn¬n∂p c£- - s∏-Sm-mbn ]nSbp∂ {]mWs ]nSn-®p-n¿Øm≥ Fs¥-¶nepw km≤y-X-bpt≠m ? BXp-c-amb Fs‚ Bflmhv Atz-jn-®p-sIm-≠n-cp-∂p.2011 am¿®v tXm¿® 12
 12. 12. P-en--∏pdw PohnXw t]msebn˛ ∏I¬sh-fn®w s]men-™p-t]m-Ip-∂Xpw NndIv ]q´p-hm≥ Iq´n-te-t°m¿Ω-X≥ Infn-I-sfms°∏d∂p t]mIp-∂Xpw Hcp nanjw ad∂p ]c-kv]cw angn--I-fn¬ Ωƒ jvS-s∏-Sp-∂pthmB Atz-jWØns‚ Ah-km-amWv, - - - EXp-hmb s]Ænpw, Cc-∏∂p, Zml-Ip, - - ]Xn-X∂pw A·n-bPw sNbvX `qkp-cpw -Ah-Im-is∏´ kmlnXyw Fn°pw B{i-bam-bXv. kmln-Xy-Øn¬ - - -sIme-]m-XIn°pw thiybv°pw Xo¿∞m-SIpw `n£m-SIpw IpSn- - - -bpw alm-]m-]n°pw ac-a≠pw {`m¥pw {`jvSpw Xnc-kvIr-Xpw˛ aW¬Ø-cn°pw alm-km-Kc߃°pw ]c-am-Wp-hnpw nXy-`m-kp- - -c-`›c߃°pw F√mw CS-ap-≠v, A`-bap-≠v, B{i-bap≠v F∂p - - - - - -Rm≥ a- n-em-°n.Rm≥ kmln-Xy-hn-Zym¿∞ntbm kmlnXy{]Xn-`tbm kmln-Xy-]WUn- - vXtm H∂p-a-√. Bfl-c-£m¿∞w kmln-XysØ B{i-bn® Hc-`-bm¿∞n am{X-am-Wv. kmlnXyw Fn°p ¬Inb km¥zw Bfl-l-Xy-bn¬n∂pw {`m¥m-e-b-Øn¬n∂pw Fs∂ c£n-®p. F¥pwkln-°m≥ a-:i‡n X∂p. Pohn-XsØ tcn-Sm≥ ss[cyw X∂p. -AsX. kmlnXyw Fn°p {]mW-c£bm-bn-cp-∂p.- -Fs‚ FgpØv Fs‚ kmln-Xy-`‡n-bpsS ]cn-an-Xamb Dt]m¬∏∂w - -am{X-am-Wv. AXp √-Xm-sW∂v Bsc-¶nepw ]d-™m¬ Aev]t-c- -tØbv°v ap-jy-k-l-P-amb Hcp sNdp-k-t¥mjw D≠m-hpw.AXn¬°-hn-s™m-∂p-an-√. AXn-s‚ t]cn¬ bm-sXmcp Ah-Im-ihm- -Z-ßfpw Fn-°n-√.Fn°p hb v 54 Bbn. C{X-Imew Pohn-®n-cn-°p-sa∂v H-cn°epw{]Xo-£n-®-X√. Hcp-]mSp Iq´p-Im¿ t]mbn-°-gn™p. RmpwFt∏mƒthW-sa-¶nepw bm{X-]dbm≥ Xøm-dmbn kt¥m-jtØmsS - - -Ign-bp-∂p. kmln-XyØns‚ Poh-Pew Fs∂ C{X-Imew Pohn-∏n-®p. Pohn-X-Øns‚ Cusc-gp-]Ønmep-tem-Ihpw Fn°p ImWp-®p-X∂p. µn.km{am-Py-ßfpw mK-cn-IXIfpw XXz-im-kv{X-ßfpw kn≤m-¥ßfpw - - -{]ÿm--ßfpw {]Xy-b-imkv{X-ßfpw Bhn¿`-hn-°p-∂p, Aev]-Imew ne-n¬°p-∂p, Ime-lcWs∏-Sp-∂p. al-Ømb kmln-Xy-Ir- - - -Xn-Iƒ AXn-Po-hn-°p-∂p. Ah-bn-eqsS ap-jy≥ AXn-Po-hn-°p∂p 2011 am¿®v tXm¿® 13
 13. 13. IhnX A‰-h≥sI.-kn.-a-tljv Rmn-t∏mgpw Pohn-®n-cn-°p-Ibpw, `b-∂n-cn-°p-Ibpam-W.v ]qt¥m-´hpw, ]pg- - - bpw, IS-epw, BIm-i-hp-sams° Fs‚ t]Snsb IqsS IqsS Iq´n-In-gn-°p- ∂p. ]nd-hn-tbbpw Nmhn-tbpw Ipdn-®v B-tem-Nn-°p-∂p. Hm¿Ωbv°pw A∏p- dØv P-w, Pohn-XØn-∏p-dØv ac-Whpw hcp∂p. ]nd-hnbpw Nmhpw Hcp- - - °q´m-p≈ Fs‚ {iaw, AXnv Ign-bmsX t]Sn-®c≠p-t]m-bn-cn-°p-∂p. `bw - - Aen-bn-°p∂ Hcp aq∂m-as I≠p-ap-´p-sa∂v Rms{X Ffp-∏Øn¬ hniz- - kn-°p-∂p. Cu Znh-k-Øns‚ Cd-bØv Gsd-bmbn {]Xo-£n-®n-cn-°p-∂p. Hcp Zzmc-Øn-eqsS A∏pdw ImWmsX cm{Xnbmbn t]mIp-∂p. BIm-iØns‚ - HØ Sp°v AXn-cp-Iƒ ImWmØ ]I-embnam-dp∂p. Rmss∂ a- n- em°n hcp-∂tX-bp-≈q. Fs∂ sXm´psIm≠p ag s]øp-∂p. Rmsmcp h´w - IqSn DW-cp-∂p. Iøn¬ n∂v Hcp ]¥v Dcp≠p t]mbn. D-≈n¬ n∂v Infn - ]d∂p t]mbn. Btcm hcp∂ H®-bn-te°v tm°n-bn-cp-∂p. AIØp Ib- dmsX ]pdØv H® D≠v. Hcp acw Fs‚ D≈nep≠v. B acw ]‰ntN¿∂v ]pd- - - tØ°v t]mIp-I-bm-Wv. DZ-b-Ønpw ]pd-tØ-°v. sImºp-I-fpw Nn√-I-fpw IS∂v Hc-‰sØ-Øn, Cnbpw hf-cm-n-cn-°p∂ XpºØv n∂v BIm-ihpw - IS∂p n¬°pw. F∂n´v Xe-bp-b¿Øp-w. F{Xtbm Zqc-ØmWv `qan. Ωƒ Pohn-°p-∂Xv Ahn-sS-bm-tWm. At∂cw IS¬ Xmtgm´v Xq°p∂ Hcp ImgvN t¿°v ttc ImWpw. Ggm-bn-ctam Fgp-]-Xn-m-bn-ctam Ime-߃ Ign- ™Xmbn hnNm-cn-°p-w. Rm≥ acn-®n-s´{X ImWp-am-bn-cn-°p-sa-∂v Iq-´n-tm- °p-w. Hcm-hrØn IqSn {]`mXw ImWptºmƒ DSs Fs∂ Hm¿Ω In´pw. At∏m-sgm∂pw ]nd-∂n´n-√, Nmhp-∂p-an-√msb∂v tXm∂n-bn´p≠v. c≠pw Hm¿an-s®-Sp-°p-hm≥ Ign-bm-Ø- Xp-sIm≠mWv Cßs ]d-bp-∂Xv . Hm¿an-s®-Sp-°m-mWv Ct∏mgpw {ian-°p- ∂-Xv. ]nd-hnsb ]nd-hn°v aptº Hm¿an-°-Ww. Nmhns NØ-Xn-p-tijw Hm¿an-°-Ww. Cu c≠-h-ÿ-bnepw sNs∂Øn c≠-‰hpw tN¿Øv sh®v Hcp ]qPy-sa-gp-XWw. At∂-csa-¥m-bn-cn°pw. Hcp ]qPyw hc-°Wsa-n-°v. - - - - NØ-Xn-p-tijw F-¥m-bn-cn-°pw. P-Øn-∏p-dØpw F-¥m-bn-cp-∂p. Cu - - - ImWmØ Zqcw h√msX {]bm-ks∏-SpØp∂p. Hcp ÿmbn-bmb Aº-c∏v - Fs∂ A∏p-d-Øn--∏p-d-tØ°v IS-Øn-sIm-≠p-t]m-Ip-I-bm-Wv. Hc-¥-hp-an- √msX Ftßmt´m t]mIp-Ibm-W.v At∏m-gpw Fn-°Xdn-bmw. ]g-bXv Hm¿°p- - - - ∂Xpw AXv Bh¿Øn-°p-∂Xpw CjvS-am-Imw. F∂m¬ A°m-e-tØ°v2011 am¿®v tXm¿® 14
 14. 14. t]mIm≥ CjvSam-Ip-tam. HSp-°sØ hb-km-bmepw mw sNdp-∏Øn-te°v - -aS-ßm≥ Xøm-dm-Ip-tam. ap°v jvSam-Ip-∂Xv At∂-csØ a- m-W.v Np‰p- - -]m-Sm-Wv. mw CjvSs∏-Sp∂sXms°-bmWv. AXv jvSs∏-Sp-tºmƒ ac-Wam- - - -Wv. AXp-sIm≠v acn-°m≥ `b-°p-∂p. acn-®m¬ ho≠pw Pohn-°mpw mwCjvSs∏-Sn√ F∂v Ct∏msfn°v tXm∂p-∂p≠v . acWw Hscmgn™ ÿe- -am-Wv. k¶¬∏n-°m≥ Ign-bm-Ø, ]c-Xm≥ In´mØ Ft¥m AZr-iy-am-bn-cn-°p-∂p. F¥mWv AZr-iy-am-bn-cn-°p-∂Xv. Rms-ßs Ct∏mƒ Zriy-am- -bn-cn-°p-∂p. Cu Zriyw AZr-iy-am-Ip-sa∂ XØzw Dƒs°m-≠n-cn-°m-m-Ip-∂n-√. Nne-t∏mƒ ta¬t∏m´v Ib-dp-∂p. BIm-iØv H‰°v hkn-°p∂p. Xncn-®n-dßp-tºmƒ F√mw hnkvar-Xn-bn-em-Ip-∂p. ]ns∂ BIm-itØ°v hoWp- -t]m-Ip-tamsbt∂m¿Øv t]Sn-®-c≠p t]mIp-w. BIm-i-tØ°v ]Xn-®m¬,hoWp-sIm-t≠-bn-cn°mw. ne-w ImWmØ hogvN-bmWv ac-Ww. IÆ-S®v,ImWmØ Adn-bmØ Hcpt∏m°v. AXv kw`-hn-°pw. F∂m-eXv ]cn-K-Wn-°p-∂Xvv kln-®p-Iq-Sm-Ø-XmWv. Hm¿Ω A[nIw Zqcw t]mIp-∂n-√. Rm≥acn-®n´v Ipd®v tc-ambn. H-tcm¿Ω-bp-an-√. Rmn-t∏mƒ C√m-sb∂v n߃]d-bp-∂p. ]I-env Adp-Xn-h∂m¬ cm{Xn Hcn-°epw XocmsX Htc I-Øn¬ -H‰-bn-cn-∏n-cn-°p-tam. Cu cm{Xn-bmtWm ac-Ww. cm{Xnbpw Xo¿∂p t]mIp-∂Xvk¶¬∏n®p tm°q. ]Iepw cm{Xn-bp-an-√msX thsdt¥m H∂v. AXmWv Xnc-bp-∂Xv. Pohn-Xhpw ac-Whpw, ]Iepw cm{Xn-bp-a√mØ as‰mcp bmYm¿∞y- - -sØ-°p-dn®v. aq∂m-as-°p-dn®v . {]]©w ]pd-ØmtWm AI-ØmtWm. IÆp- -Im-Wm-Øhs‚ D≈n-epw ImWp-∂hv ]pdØpw {]]-©ap-≠.v GXmWv icn- - - -bmb {]]-©w. D≠v F∂v ]d-bp-∂Xp t]mse-bmWv C√m-sb∂pw ]d-bp-∂-Xv. ImWp-∂-hs‚ kqcy≥ ImWm-Ø-hv C√. ImWp-∂-hpw ImWm-Ø-hpw icn-bm-Wv. Aßs hcp-tºm-gmWv aq∂m-asXmcp {]]-©sØ Ipdn®v -Btem-Nn-®Xv. aq∂m-a-sXm-cm-sf- Xnc-™-Xv. AXv A‰-h-m-bn-cn-°p-tam.Aht‚Xm-bn-cn°ptam bYm¿∞ {]]©w. {]]-©-sØ-Ip-dn®v HSp°wAh≥ Xs∂-bm-bn-cn-°ptam ]d™p XpS-ßp-I. Rm≥ Cu hgn-bn-eqsSS∂p t]mIp-Ibm-bn-cp-∂p. hiw amdn Xncn™p-S°pbmWv. Hcp Im‰v Fs∂ -sXmSmsX S-∂p t]mIpI-bmWv. t]msI t]msI Bfp-Ifpw ac-ßfpw ae-Ifpw HmSn-tbmSn Hcp ad-hn-te°v am™p-t]mIp∂p. Cu {]]©w NpcpßnNpcpßn Ip‰n-cp-´m-Ip∂p. s]s´∂v Rmpw Imew IqSp-∂p. Rmn-t∏mƒ aq∂m-a-m-bncn°pw . 2011 am¿®v tXm¿® 15
 15. 15. Hm¿ΩH.-hn.-hn-P-bsHm¿°p-tºmƒ hn._n.tPym-Xn-cmPvam-hn-I-X-bpsS D÷z-e-amb hnP-bhpw Hu∂n-Xy-hp-amWv hnP-bskw_-‘n-®n-S-tØmfw IΩyq-Wn-kw`q anbn- e n- t ∂mfw I≠n- √ m- Ø - h n[w Iƒ Xnc- k v ° - c n- ® p- s Im≠v GtIm- ] - -AXy¥w atm-l-c-amb Hcp Nn¥m-]-≤-Xn- Øns‚ i‡nbpw Imcp-Wyhpw hnP-b≥bmWv IΩyq-Wn-k-sa-∂m-Wv, Fn°v Kpcp- shfn-s∏-Sp-Øn. Ime-Øns‚ A¥ÿ-en-Xpey-mb H.hn.hn-Pb≥ ]d-bp-∂Xv. {]tXy- - - I-fn-te°v Hcp tZim-S°n-fn-sb-t∏mse hnP- - -In®v h¿§-c-lnXkaqlw F∂ AXns‚ b≥ ]d∂p ]d∂v t]mhp-Ibm-bn-cp-∂p. -k¶ev]w! amthen mSv hmWoSpw Imew Aƒjn-tb-gvkns‚ ocm-fn-∏n-SpØw hyY-I-ampj-sc-√mcpw H∂p-t]mse F∂v ]mSp∂ tfbpw k¶-Sßtfbpw At±-lØn¬ n∂v - - -ae-bmfnkaq-l-ß-fpsS c‡-Øn-ep-≈Xpw AI- ‰ n- s b¶nepw k¶- S ]q¿∆w Rm≥CtX anØv Xs∂! ap-jy-N-n-¥sb AXXv Hm¿Øpt]mIp∂p ˛ At±-lØns‚ Im¿´q -Ime-Øns‚ ]cn-t{]-£y-߃°-IØv kzbw - ¨ tiJ-c߃ am{Xw aXn-bm-bn-cp-∂p, At±- -ho-Icn-®p-sIm-≠√m-sX, IΩyq-Wn-kØnv - - - l- Ø nv Hcp ⁄m- - ] oTw Ahm¿Uvn-e-n-ev]n-s√∂p IqSn H.-hn.-hn-P-b≥ ]d- In´m≥!...™p-sh-®n-´p≠v ! IΩyq-Wnkw √-Xm-Wv. ap-jys‚ C—m-i‡n CS-s]-Sp-∂Xp-t]mse; -AXv Zpjn-®m¬ ^mjn-ktØ-°mfpw sI´- - hnπ-hØn¬, {]Ir-Xn-bpsS CS-s]-Sepw An- -Xm-Wv. hnP-bs tIhew Bflo-b-hm-Zn- hm-cy-am-sW∂v hnP-b≥ hniz-kn-®p. n - lm-btcmSv, B{in-Xtcm-Sv, Imcp-Wy-an-√msX - -bmbn Xcw-Xm-gØn-bh¿ Ah-hs-Øs∂- v - - - CS-s]-Sp∂ ap-jy¿°v sNs¶mSn ]pX-∏n-®p-bm-Wv Xcw-Xm-gvØn-b-Xv. _p≤-s-t∏mse sIm-Sp-°p-∂Xv sImSn Hcp ih-°®b√ F∂ - -⁄msØ {]Xo-Ih¬°-cn-®hm-bn-cp∂p - - - dnbmØ-Xn-m-em-Wv. tkmhn-b‰v bqWn-b≥hnP-b≥; Hm¿°pI! Jkm-°ns‚ CXn-lm- bqtdm-∏n¬ S-Ønb apjy--Xzc-ln-X-ambk-Ønp tijw Cn-sb¥v F∂ tNmZy-am- tX¿hm-gvN-bmWv hnP-bs IΩyq-Wn-k-bn-cp∂p tImhn-e-s-t∏mepw Ipg-°n-b-Xv. Øn¬ n∂v AI-‰n-b-Xv. am-hn-I-X-bpsS{]]-©Øns‚ FÆ-a‰ {]{In-bIfpsS ]nd- - - - D÷z-e-amb hnP-bhpw Hu∂n-Xy-hp-amWvIn¬ Hcp alm-a- v {]h¿Øn-°p-∂p- hnP-bs kw_-‘n-®n-StØmfw IΩyq-Wn- -s≠∂v hnP-b≥ hniz-kn-®p. thdn´p t]mI- kw. B[p-n-I-a-e-bm-f-Øns‚ krjvSnI¿en-s‚bpw hnL-Sn-®p-am-den-t‚bpw km≤y-X- - Ømhv hnP-b≥ Xs∂, kwi-bn-t°≠ !2011 am¿®v tXm¿® 16
 16. 16. Ipdn∏v Hmtcm ku`m-Ky-hpw. th≠Xv th≠-t∏mƒ e`n-®n-√ F∂ ]cm-Xn-bn-√mØ Hcm-sf-t∏mepwIodn-sh® ap°p ImWm-m-hn-√t√m. - amXr-`qan BgvN∏Xn-∏n¬ Hcn-°¬ (?) am{Xw - - t]cp ImW-s∏´ ]n.-{io-[-cs‚ thsd¥pIhn-XIƒ - oXcpw F∂ Ihn-X-bmWv ta¬∏-d™ Nn¥ a- n-ep-W¿Øn-b-Xv. AXnp nZm- tam tXm¿®˛2009 s^{_p- h - c n- b nse ]ZvaZmkv - _ntPmbv N{µs‚ FUn-t‰m-dn-bepw (Ct∏m- gmWv AXv ImWm-m-bX). sIm≈n-bm≥ sh´- - v ߃ t]mse {]Imiw s]mgn-®, Bcp-a-dn- Hcn°epw hcn-s√∂v A¥-cwKw ho≠pw bmØ kpa- p-Ifmb Imhy-Zo-]Xn-Isf-°p- - - v - ho≠pw ]d-bp-tºmgpw hcpw hcm-Xn-cn-°n√ dn-®p≈ B apJ-°pdn {it≤bw. F∂p Nn¥n-°p∂ hna-e-bpsS a- mWv am- k nIØmfp- I - f n¬ n∂v Cjv S - s ∏´ Hmtcm ap-jypw! {]Xo£b‰ GXp nZm- IhnXIƒ Iodn-sh® Iq´-Øn¬ (-_n-tPmbv LØnepw, s]m∂-Wn-bp∂ IWn-s°m-∂- ]d™ lcn-n-°mbn IcpXn ImØp Rm≥ - sb-t∏m-se, ]qh-Wn-bm-p≈ taml-ßsf F∂ tZhn-bpsS Ihn-Xbpw, H.-hn. Dj-bpsS - Xmtem-en-°p∂p Hmtcm ap-jy-Po-hnXhpw. bmhpw hn.- s I.- t l- a - b psS Fenbpw {]Xo-£m-`w-K-Øn-sm-Sp-hn¬, sshIn-sb- ]q®bpw F∂ Ihn-Xbpw Z¿i-bpsS F≥ Øp∂ h≠n-t]m-se, n߃s°m´pw Bh- {]nb-cmKw a¬lm-dp-sa√mw Cßs FSp- iy-an-√mØ Hcp thf-bn¬, Hcp ]s£, nß- Øp-sh® Iq´-Øn-ep-≠). taev]d™ IhnX v - fpsS kz]v߃ bmYm¿∞y-ambn ap∂n¬ - FSp-Øp-sh-®Xpw ]e-h´w hmbn®v lrZn-ÿ- h∂p nt∂-°mw. Bh-iy-ap-≈Xv Bh-iy- am-b-Xp-am-Wv. ]pcm-Whpw h¿Ø-am-hpw ap-≈-t∏mƒ (B-h-iy-߃ Imem-p-kr-X- tamlhpw F√mw Cg-]n-cn™p InS°p∂, ambn amdp-Ibpw sNøp-a-t√m) ¬Im-Xn-cn- Hmtcm hmb-°m-cpw hyXykvX hmb-m- - °p-Isb-∂Xv nb-Xn-bpsS Hcp {Iqc-hn-tm- - p-`hw ¬In kz¥w a pw Pohn-Xhpw Z-am-Wv. As√-¶n¬ kwb-aØnpw ka-Nn- - - tN¿Øp-sh-bv°m≥ km[yam°n-tb°m Ø-Xbv°pw Hcmsf k÷-am-°m-mbn hp∂ thsd¥p o Xcpw F∂ IhnX apgp- Imew a:]q¿∆w sshIn-°p-∂-Xmhmw h-mbpw CtXmsSm∏w. ]n.-{io-[-c≥amXr-`qan BgvN∏Xn∏v 1996 Pqembv 14-˛20 - - 2011 am¿®v tXm¿® 17
 17. 17. IhnXFw.-_n.-a-tmPv AS°w Ign-™mgvN ITm-cbn-dßnb Hcp ap™n - - Bcm-t≠m-sSm-s°bpw HXp°w shenb hmbn¬ hen-®p-Iodn hnßn-t∏mb Imcy-߃ CXp-hsc-bp≈ shbn-ep-Iƒ - Hcm-sf-sb{X S-Øn-°ptam AXn-t‚-bp-sa-{Xtbm Ah¿ Nhn-´n-bn-cn-°p∂p hne Ipd™ √ j¿´p-Ifp≠v - hcnI ]oSn-Ibv°v ]pdØp n¬°p∂ s]Æv hnfn®p A™q-dn-Sn°v - cl-ky-°msc ]nSn-°m≥ Hmbn-temsS Np‰pw S∂ Hcm-{º-t∂ms kZm th≠ Ccp´v h´w Id-°p-∂p. kv]oUv t]mcs´ ]ºn¬ tIƒ°p∂ s]Æv Im‰v πmhne ]d-Øn®p sNøp∂p. I∂men Im∏n-sb-te¬ S∂p AXv Nm°p hncn-®nSw Hcp Pmc-s-t∏mepw CXv ]mb Npcp-´nb kew ItømsS In´m-ØXp-sIm≠v - sXv AhƒsS ASn-∏m-hmS I≠ C؉w kzbw IpØn-∏n-Sn®v Hcmƒ km£n-Isf hnfn-°p-∂p. Abmƒ sXfn-hp-Iƒ hmcn-°Øn-°p∂p - ac-߃ Ie-ßnb s©v aqSn-sh®v AS-°tØmsS bm{X sNtø≠ - sImgºp tXbv°p∂p _ n¬ Ae-®p-ho-gp∂ sXdn-Ifmbn - shenb hmbn-se-s¥m-s°tbm sNdp-ssX-Iƒ°p-ta¬ hen-®p-Io-dp∂p Xhn-°-Wbpw Xncn-Ibpw hkvXnbpw Aÿn-°ºp-Ifn¬ - - ]oeokpw tXmep Np‰nb Hcp aq©n.2011 am¿®v tXm¿® 18
 18. 18. IhnX sIm™≥ _nPp Im™-ßmSvBsb FSp-°p-tºmƒØs∂ Nnd-Ip-sIm-≠Sn®v -Xd-bp-d∏n-°m≥ ]mI-Øn¬ - AS-cp-Isf-sb-Sp°pw t]mse -Bs™m∂v o´n hm°n-s‚-bm-Im-iØvIpdp-°n-°p-dp°nXqhm-ebn-se-∂t]mse - - c≠v: o´nbpw Ip-dp-°nbpwsh°pw. hm°p-®cn-°m-m-hmsX -XpS-°Øntem - F√m ]£n-Ifp-tSbpw -HSp-°Øntem - Nnd-sIm® ISØnFs∂m-∂n√ shbn¬sXm´p-apºv ImWmØ ho´n-te°vXqhm-ebn¬ sh® - IÆpw ´vB-bm-sWt∂ tXm∂n√ IhnXBh¿Ø-Øns‚ - tai-∏p-dØv shbn¬Nn∂w-hn-fn-bn¬ Hfn-®n-cp∂v IhnXImSv ap-gp-h≥{]I-ºw sIm≈p-∂Xvt]Sn-b√IqsS-bn-cn-°p∂Dua-bmb Ip™nvhm°p-Iƒ ]Tn-∏n°pw t]mseHcp atm-sZ-Æw.Np≠p-Iƒ°-p-kcn®v -Np≠-°nFfp-∏Øn¬ -Ah-m-hpw. 2011 am¿®v tXm¿® 19
 19. 19. hmb/IhnX IhnXbpsS PpK¬_µn Nn-tI-X v kPbv sI.-hn. ]n.-c-hn-Ip-am¿ Un.-kn.-_pIvkvaebmf Ihn-Xbn¬ ac-WsØ Hcp Zm¿i- -nI{]iv-ambn hnI-kn-∏n-s®-SpØ BZyIhn, Hcp-]t£, Ipam-cm-im-m-bn-cn°pw. - -mcm-bWKp-cp-hp-am-bp≈ BZysØ I≠p- - -ap´¬ Xs∂ Ihn-a ns‚ Cu Nmbvhns - -DZm-lcn-°pw-hn-[am-bn-cp∂p F∂v Poh-Ncn- - - -{X-Im-c≥am¿ tcJ-s∏-Sp-Øp-∂p. lrZyhpwA¿∞-]q¿Æ-hp-amb Hcp ka-kym-]q-c-W-Øns‚ cq]-Øn-em-bn-cp∂p AXv. tIme-Øp- ]n. chn-Ip-am¿I-sc-°p-Sn-sIm-≠-cp-fpw/_me-∏nd NqSnbhmcn-[ntbm F∂ Kpcp-hns‚ inh-kvXp-Xn- tI-X v F∂ Zo¿L-IhnX ÿm-s∏-Sp-∂- -]-camb t«mIm¿≤sØ Ime≥ In-h‰p-Ip- - - Xv. arXyp-hp-ambn kwhm-ZØn-te¿s∏´ Nn- -dn-®p-hnSpw/Hme-∏Snsb-s∂-b-b-bv°-cptX! tI-X v F∂ D]n-j¬°-Ym-]m-{XsØF∂v Ihn-bmb injy≥ ]qcn-∏n-®Xm-bmWp - ap≥n¿Øn ap-jym-h-ÿ-bpsS s]mcp-f-IY. hoW-]qhv sXm´n-tßm-´p≈ {][m tz-jn-°p-IbmWv Ihn. D]-n-jØp-Ifn¬ - -Imhy-ßfn-se√mw ]n∂oSv arXyp-hns‚ Cu - n∂pw `mK-hXØn¬ n∂pw tbmK-hm-kn- - -o≠- n-g¬ Ipam-c-m-ims‚ IhntN-X- jvTØn¬n-∂p-sam-s°-bp≈ D≤-cWn-Iƒ - -sb ]n≥Xp-S¿∂p. P¥p-`o-IcIc≥ Jc≥ - - kpe-`ambn D]-tbm-Kn-®p-sIm-≠mWv chn-Ip- -ba≥ F∂pw P¥p-hn-∂plm! hnhr-XIhm- - - am¿ IhnX søp-∂Xv. B sbvØphn-S-bm-cXw arXn F∂pw fn-n-bnepw eo-e- - ZybpsS DuSpw-]m--hp-ambn n¬°p-∂Xpwbn-ep-sa√mw IS-∂p-h-cp∂ ac-W-]-cm-a¿i- AØcw D≤-c-Wn-IƒX-s∂. K¿`mhÿ߃ {]tcm-Z--Im-hy-Øn-se-Øp-∂-tXmsS bnep≈ apjy]nWvUØns‚ ]Sn-]Sn-bm- - -NØm¬ Pohn-Xhm¿Ø t]mIp∂ ap-jym- - bp≈ hf¿®-tbbpw Dcp-h-s∏-S-en-tbpwh-ÿ-sb-°p-dn-®p≈ hyk--]q¿Æ-amb hnh-cn-®p-sIm-≠mWv Nn-tI-X ns‚ mµn. -Zm¿i-n-I-kw-hm-Z-am-bn- amdp-∂p. A√n- ]nd-hn-tbm-sSm∏w hmgvhns‚ s]mcp-fn-t-°p-Øm¿a-Wam¿∂-l p S-am-Sp-tºmƒ, o≠- - dn-®p≈ D¬°WvTIfpw ]nd-hn-sIm-≈p-∂p. -ap-Sn-bn¬ Bº¬∏qhp NqSn-»bn-°p∂ ni- - CΩngn C∂pbmWp arXn-sb∂pw _lp-{In-bm-PSn-eamb - - Xpd-°p-∂sX-¥ntm --Pohn-XØnv Cu hncm-aXn-eIw An-hm-cy- - - CΩpe Cuºnhn-{im-¥n-b-W-bv°p-∂p-sh∂pw {]tcm-Z-- IpSn-°p-∂sX-¥ntm -Øn-sm-Sp-hn¬ Ipam-cm-im≥ Fgp-Xn. Cu - CΩp-Sn-tImXnZm¿in-I`m-hm-ss]-XrIØns‚ Ctßb- - - anp-°p-∂sX-¥ntm -‰-ØmWv 2009 HmK-Ãn¬ Un.-kn.-_pIvkv CΩpØp-ame{]kn-≤o-I-cn® ]n.-c-hn-Ip-am-dns‚ Nn- AWn-bp-∂sX-¥n-tm... -2011 am¿®v tXm¿® 20
 20. 20. IhnX Du´n-bn¬ Hcp {]W-bIm-eØv - kpµcnbmWp o ]p©ncn®mWp n≥ sb¶nepw t¢mk‰n¬ IrXyw adp]Sn: sh≈samgn°m≥ i¶cmNmcysc ad∂pht√m. sh√p∂ coXnbn¬Fw.-F-kv.-_-tjv n∂nse th≠mØ n wKimkv{Xw ns∂ o ∂mbn ]Tn∏n®nt√. n¿±bw ImWn®p Aßs t_mt[m X∂pht√m. ZbØns‚ i‡nbn¬ Nµw Nm¿Øn o ]ns∂bpw Xev]w n¬°p∂ tcØpw Npfpßnbnt√. CØcw Nn¥ ]Scpat√m.XpS¿∂v IÆp-Ifn¬ Poh-kw-{`m-¥nbpam-bn- ka-bsØ X≈n-o-°p∂ Hcp hr≤-bpsScn-°p∂ Fen-sbbpw ad-hnSw tXSn-tbm-Sp∂ Nn{X-hp-ap-≠v Cu bmX-m-Zr-iy-߬°p ]qc-apb-en-sbpw s]m´-°p-f-Øns‚ n›-e-P- I-am-bn. CXn-s-Øp-S¿∂v Nn-tI-X- ns‚e-Zq-cßfn¬ Zn°‰p o¥p∂ hm¬am-{In-I- - - c-I-Z¿i--am-cw-`n-°p-∂p. mm-hn-[-ambsfbpw P∑m-¥cßfpsS hngp-∏p-sI´p t]dp- - - - Xn∑-Ifn¬ B_-≤cmbn Ah-km-an-√mØ - - -∂ Igp-Xsbbpw Ihn ImWp∂p; Hcp ]mXn - Hcp alm-cIam-hn-jIcn-°p-IbmWv Zpcq-l- - - - v - -s∑Wn {]mW-m-ep-¥p∂ ]mh-sam-cp-dp-ºp- amb Hcp t{]c-Wbm-se-t∂mWw ]m]Øn¬ -ap≠v Iq´-Øn¬. hmkvXhØn¬, CX-cPo- - - - ]Xn-°p∂ ap-jy¿. Cu c-I-Zr-iy-߃h-cq-]-ß-sf-∂-Xn-t-°mƒ ap-jy-ssP-y- {ItaW nc-¥-c-ambn NnX-I-sf-cnbp∂Øns‚ Xs∂ cq]m-¥cßfmWv Cu {]mWn- - - - KwKm- X o- c sØ Imin- b psS Nn{X- ß - f n-Iƒ. Ah-cpsS kam--`m-K-t[-b-sØ, Cu tebv°pw AhnsS n∂v mcm-b-W-Kp-cp-Zo¿L-Im-hr-Øose G‰hpw km{µ-Xbp-‰h- - - hns‚ Bfl-hn-em-kØnse km£m¬°m- -sb∂p n wibw ]d--bm-hp∂ hnc-nIfn¬ c-aplq¿Ø-Øn-tebv°pw kw{I-an-°p-∂p.Ihn C{]-Imcw kw{K-ln-°p∂p: mcm- b - W - K p- c p- h ns‚ t«Im¿≤sØFtØ-≠sX-hn-Ssa-∂dn-bmsX - - ap≥s]m-cn-°¬ Ipam-cm-im≥ ]qcn-∏n®-Xp- - -t]mIp∂p t]m-se, B alm-Kp-cp-hns‚ Bflm-p-`he- - -F°m-esa-Øp-sa-∂dn-bmsX - - l-cn-bpsS hmMva-b-km-£y-ap-]-tbm-Kn®vt]mIp∂p Xs‚ Zm¿inI ktµl-ßsf ]qcn-∏n-°p-FØp-∂sX-¥n-s-∂dn-bmsX - - I-bmWv ]n.-chn-Ip-am¿ F∂ Ihn. Ihn-Xbp- - -t]mIp∂p sSbpw XXz-Nn-¥-bp-sSbpw A]q¿∆-lr-Zy-FØp-Ibn-s√-∂dn-bmsX - - amb Cu PpK¬_-µn-bn-te-bv°v hmb-°m- -t]mIp∂p cpsS {i≤-bm-I¿jn-®p-sIm≠v Cu Ipdn∏v]¿∆-XsØ X≈n-o-°p∂ Bbm-ktØmsS - X¬°mew ChnsS n¿Øp-∂p. 2011 am¿®v tXm¿® 21
 21. 21. IhnX Fkv.cm-P-ti-J-c≥]pecn ]d-bp∂p Im°-Iƒ, ]I-e¥n-tbm-fhpw - sNdp-Xcn sh≈n-sh-fn-®ap-ds∂-∂m˛ - - shfn-hn-∂p-W¿Øp-]m-s´{X ]mSo, eXn-s-sb√mw hmgvØn-hm-gvØn-∏mSn Ccp-fns‚-bp-≈n-em,-sW-¶n-ep-sa-{Xtbm ]pe-cn-sb-tØm-‰n-bp-W¿Øn,bn-chn-s˛ - ]I-ens‚ h¿Æßfo-Wan-´p. - ∏I-en≥ {]`-bm°n am‰n R߃. Dcp-Ip-thm-cm-Xn-cØm-csØ-bp,-an-cpƒ˛ - - Idp-Idp-Øp-≈Xo tanbpw Xqh-epw; - Ønc-bn-semfn Xo¿Ø s]cp-ao-s-bpw, AItam ]pe-cn-Øp-Sp-∏m-sWßpw.HW-°¬ju°-Ø-en-Jm≥ IS-ep-Isf hmbn-®p-]-Tn® Ddßn-t∏m-bhs‚ _m[y-Xbm°n - - - - - tkm{I-´o-km-bn-cp-∂p. Aßm-Sn-Ifn¬- ac-Wm-¥camWv - - - sImXn-b∑msc C∂pw - kz¿§-Øntem hgn sX‰n-°p-∂p-≠v. c-IØntem - Hcp Xpº∏q t]mepw Ic-™n√ FØmsX ihw-m-dn-∏q-°ƒ Cl-tem-IØv Xncn-™p-tm-°n-bn√ NØn´pw XocmØ PohnXw {]m¿∞-bpw A¥y-Iq-Zm-ibpw s]mXp-Z¿i-Ønv sh®v - hnem-]bm-{X-bp-an-√msX - Ap-`hkº∂m-bXv. - - - - - - bp‡n-hm-Zn-bm--°s∏´- Hm¿Ω-Iƒ DW-ßn-t∏m-bn´pw Cu ]tc-X≥ D∏n-en´ apdn-hp-Ifp-ambn - Bflmhv jvSs∏´v - Hcp arX-tZ-lØns‚ - Xpd∂ Itºm-fØn¬ - ac-Wm-¥ckm-[y-XIƒ - - - - Cßs acn®p Pohn-°s´. -2011 am¿®v tXm¿® 22
 22. 22. IhnX {]mhp-IfpsS - kvIqƒ tcmjvn kz]v]≠v Iq´-£cßfpw `n∂-kw-Jy-Ifpw - - A·n-]¿∆-X߃ -Iq´-tØmsS ta™p-S∂ - Bth-itØmsS hoin-bSn-®p. - -Hcp cmPy-ap-≠m-bn-cp-∂p. apdn-hp-IfpsS Iqºm-cam-bn-cp∂p - -Rß-fm-bn-cp∂p Ahn-SsØ Hm¿Ω-Iƒ ]ns∂ R߃°n-Sbn¬ -Rß-fm-bn-cp∂p Ahn-SsØ ad-hn-Iƒ hk¥w F∂p ]d-bp-tºmƒsRm´-ßbpw abn¬∏o-enbpw R߃ acWw F∂p tI´pap∂p n-d߃ tN¿∂ - ap√-∏q-°ƒ hncn-™t∏mƒ -t…‰vs]≥knepw £-{X-߃ IØn-°cn™ -]c-kv]cw ssIamdn aWw Ap-`-hn-®p.R߃ ]q°-fpsS t]cn´v hni-∏p-sIm≠v R߃kzbw hnfn-®p. I¬°cn `£n-®p. R߃ oe-IWvTcmbn - -]m´p-Ifm-bn-cp∂p Fßpw - Rß-fpsS IÆp-Ifn¬ -]msem-gp-Ip-Ibm-bn-cp∂p Fhn-sSbpw - Icn-¶S¬ hf-sc-s∏-s´∂v -Hcp kzcw sX‰p-tºm-tg°pw Hcp InS-ßn-te°v B≠p-t]m-bn.F√m-hcpw tN¿∂v H´n-n-∂p.B¿°pw DS-b°mmhmØ v PohnXw mw hnNm-cn-°pw-t]mseh≥a-Xn-en-se-°p-dn®v Ffp-∏a√ F∂v -]ecpw Hm¿Øp. aÆn-Sn-bn¬ n∂v -Hcp hn≈¬ t]mepw D≠m-hm-Xn-cn-°m≥ Iptd-t∏¿ hnfn-®p-]d™p. - -R߃ tN¿∂p-n-∂p. thcp-Iƒ nd-ßfn¬, aW-ßfn¬ - - AS-bm-fßfn¬ - -s]s´-∂mWv ,kz-]v߃ Xpc∂v - Nne-t∏mƒ Iq´-£cßfn¬ - - -Hcp henb Xoh≠n IpXn-s®-Øn-bXv R߃ ]c-kv]cw am™p-t]mbn]q´n-sh® Ad-Isfms° -B Xoh≠n IpØn-Øp-d∂p {]mhp-IfpsS kvIqƒ C∂n√ -]Icw GIm-¥XIfpsS Zzo]p-Iƒ - - - {Zhn® Hm¿Ω-IƒRß-fn¬ IpØn-n-d®p. - aÆn-en-Wßn-°n-S°p∂p - -P-ep-Ifn-√mØ - Ipdp-Inb Iqh¬ t]mseIS¬®p-hcp-Ifn-te°v - - ad-∂p-t]mb AS-bmfw t]mseASn-Ø´n¬ n∂v - A‰p-t]m-Ip-tºmgpw XpSn®s]m´n-sØ-dn-®p-b¿∂ Pohs‚ Ah-km-izmkw t]mse. - 2011 am¿®v tXm¿® 23
 23. 23. hniz-km-lnXywHcp nKqVkv{Xoi-_vZ-Øns‚AkvXn-Xz-Z¿i߃{_ko-en-b≥ Fgp-Øp-Imcn ¢mcnkv enjvs]IvtXmdns‚“Near to the Wild Heart” F∂ tmh-en-eqsS.ssh°w- ap-cfnAh≥ GI-m-bn-cp-∂p. Ah≥ [n°m-  n¬ Fgp-Xnb Ah-cpsS BZysØ tmh-cnbpw kt¥m-jhmpw Pohn-XØns‚ hy- - - em-Wn-Xv. 1944 ¬ {]kn-≤o-Icn® Cu tmh- -lr-ZbtØmSv tN¿∂p-n¬°p-∂hp-am-bn- - - - - env temI`mj-bn¬ nc-h[n `mjm-¥-c-cp-∂p˛sPbnwkv tPmbvkv (F t]m¿s{Sbv‰v ßfpw h∂p. Ccp-]Xmw-q-‰m≠v Z¿in® em‰n- -Hm^v Zn B¿´nÃv Bkv F bMvam≥). -ta-cn-°-≥ kv{Xosb-gp--Øp-Im-cn¬ F¥p- sIm≠pw anI® Hcp ÿmw Xs‚ cN-I- -temI-{]-ikvX {_ko-en-b≥ Fgp-Øp-Im- fn-eqsS Ah¿°p tSn-sb-Sp-°p-hmpw Ign-cnbpw s^an-n-k-Øns‚ apJy h‡m-°- ™p. enjvs]-t‡m-dns‚ BZy tmh-embfn¬ Hcm-fp-am-bn-cp∂ ¢mcnkv enjvs]-t‡m- Cu cN {_ko-en-b≥ kmln-Xy-Ønsedns‚ (Clarice Lispector) hy-amb lrZ-b- n¿Æm-bI kzm[o--Øns‚ {]Xo-I-ambntØmSv tN¿∂v (Close to the wild heart) Xocp-Ibm-bn-cp-∂p. bqtdm-]y≥ B[p-n-IX- - -F∂ tmh¬ hmbn- ° p- t ºm- f mWv bpsS NphSv ]nSn-®mWv Ah¿ CØ-csamcp-tPmbvkns‚ hnJym-X-amb Cu hcn-Iƒ {]ta-b-Øns‚ km[yX em‰n--ta-cn-°≥Hm¿Ω h∂-Xv. ]sØm≥]-Xm-asØ hb- kmln-Xy-Øn-te°v ka-z-bn-∏n-®Xv.-2011 Pphcn tXm¿® 24
 24. 24. enjvs]-t‡m-dns‚ Ip´n-°mew h√mØ -bpsS Bfl-hn-izm-kØnt‚Xmb Xe-߃ -GIm-¥X Ap-`hs∏´ H∂m-bn-cp-∂p. D{I- - - ejvs]-t‡m-dns‚ Xs∂ kz-Im-cy-XIfpsS - - -bn-nse a™p-aq-Snb `qan-Ibn¬ n∂v amXm- - apg-°ßfm-bn-´mWv Ap-`hs∏-Sp-∂X.v Pohn- - - - - -]n-Xm-°ƒs°m∏w hfsc sNdp-∏-Ønse X-Øn¬ Ah¿°p Np‰pw kw`-hn-°p-∂-]dn®p ´ Ah-cpsS a- n¬ nc-h[n IY- sX√mw Ahsc kv]¿in-°p-Itbm _m[n-°p-I-fp-sSbpw lrkz-amb mS-I-ß-fp-sSbpw Itbm sNøp-∂p-≠v. Ah¿ hfsc IqSp-X¬_oP-߃ krjvSn°mbn ImØv n∂n-cp- ImWp-Ibpw tIƒ°p-Ibpw sNøp-∂p.∂p. Iuam-c-Øns‚ ]Sn-hm-Xn-ep-I-fn¬ kz¥w kØ-bpsS Xnc-am-e-Iƒs°XnscAhsb kzX-{¥-am-°p-hmpw Ah¿°p nc-¥-c-amb Hcp t]mcm´w S-Øp-IbpwIgn-™p. ]s£ Fs¥m-s°tbm Imc-W- sNøp-hm≥ Ah¿ ntbm-Kn-°-s∏-SpIbm-߃sIm≠p Ch-sbm∂pw Xs∂ {]kn-≤o- Wv. 1960 Iƒ apX¬ temI-km-ln-Xy-ØnseI-cWØns‚ kv]¿iw Adn-bmsX ImØp- - - anI® nc-h[n kv{Xosb-gp-Øp-Im¿ Ap-`-In-S∂p. CWßmØ lrZ-btØmSv tN¿∂ - hn-°p∂ IrXym-¥cßsf Hcp ]cn-[n-hscF∂ Cu tmh-ens‚ cN--°m-bv A-h¿ ejvs]-t‡mdn s‚ {][m IYm-]m{Xw AXn-nc-h[n h¿j-߃ Nne-hgn-®p-. Xs‚ BZy- - Po-hn-®p-n¬°p-Ibpw sNøp-∂p-≠v. Ime-c-Nsb Ah¿ F{X-am{Xw {]m[m-y-tØm- - Øns‚ nKq-VXIfn¬n∂v B i_vZ߃ - - - -sS-bmWv I≠ncp∂Xv F∂-Xnv km£y- ams‰men sIm≈p-Ibpw sNøp-∂p.amW-Xv. dnsbm-bnse Fsm-bn‰v F∂ t]∏- Cu tmh¬ {][m--ambpw c≠v `mK-ß-fn-dn¬ tP¿W-en-Ãmbn {]h¿Øn-°p∂ Hcp em-bn-´mWv Ah-X-cn-∏n-°s∏Sp-∂-Xv. BZyIme-am-bn-cp∂p CXv. hnJym-Xamb Cu ]{X- - `mK- s Ø H≥]Xv A≤ym- b - ß ƒ c≠vØnse BZysØ kv{Xo tP¿W-en-sÃ∂ {]tXyI Xe- ß - f nembn Bfl- _ ‘w{]tXyI ]Z-hnbpw Ah¿°p-≠m-bn-cp∂p. ]pe¿Øn-s°m-≠mWv ne-n¬°p∂-Xv.nc-h[n {]Xn-`m-im-en-Ifmb sNdp-∏°m-cmb - - H∂ma-tØ-Xn¬ BJym-Xm-hns‚ _meyhpwFgp-Øp-Im-cp-ambn ASp-Øn-S]gIp-hm-p≈ - - - Iuam-chpw Nn{Xo-Icn-°s∏-Sp-tºmƒ ]nXm- - -Hcp kml- N - c yhpw Ah¿°p e`n- ® p. hn-tm-sSm-∏ap≈ Ah-fpsS BZyImehpw -eqknsbm Im¿ tZmskm-bp-am-bp-≠m-bn-cp∂ Am-Y-Xz-Øns‚ hnlz-e-X-Ifpw jphmASpØ _‘-amWv CXn¬ FSp-Øp-]dtb- - - nKq-V-ambn Bcm-[n-°p∂ ]pcp-j-mb≠-Xm-bn-´p≠m-bn-cp-∂-Xv. Cu tmh-ens‚ A≤ym-]-I-p-sams° IS-∂p-h-cp-∂p-≠v.ssIsø-gp-Øp-{]Xn hmbn®v th≠-Xp-t]mse kz¥w ico-c-sØ-°p-dn-®p≈ Xncn-®-dnhpwncq-]Ww S-Øp-hmpw {]tNm-Zw ¬Ip- bu∆-m-cw`-Ønse kv{Xoico-cØn-ep-≠m- -hmpw Cu kulrZw Gsd klm-bIambn - - Ip∂ sshIm-cn-Ihpw imco-cn-I-hp-amb`hn-®p. tmh-ens‚ io¿jIw sPbnwkv kwt£m- ` - ß fpw Ah- b psS {]tem- ` - -tPmbvkns‚ tmh-en¬ n∂pw FSp-°p- ßfpw icn-°p-samcp kv{Xo]£ tImWn¬hmpw klm-bn-®-Xv Im¿tZm-skmbmWv. n∂v tmh-enÃv kqjvaambn A]-{K-Yn-°p- -]n¬°m-eØv temI s^an-nÃv kmln-Xy- ∂Xv hmb-°n-Sbnse DZm-Øamb Ap-`- - - -Øn¬ enjvs]-t‡m-dnv {]tXy-In®pw Cu h-w Xs∂-bm-Wv. mK-cn-IXbpsS Nqcv Ap- - -tmh¬ hgn C{X-am{Xw kzm[ow sNep- `-hn-°msX XnI®pw {]mtZ-in-Iamb PohnX -Øp- h m≥ Ign- b p- a m- b n- c p- s ∂∂v A∂v t{kmX- p-I-fn¬ njvI-f-¶-ambn n¬°pCXns {]iw-kn® ncq-]I¿ t]mepw hniz- - ∂ jphm-bpsS Nn{Xw tmh-ense Akm- -kn-®n-´p-≠m-bn-cp-∂n-√. [m-cWamb Hcp Nn{Xo-IcWØns‚ kpXm- - - - - -Cu tmh-ense {][m IYm-]m-{X-amb cy-XsbbmWv ImgvN sh°p-∂Xv. kv{Xoa-- - -sNdp-∏°m-cn-bmb jphm-bpsS B[n-Im-cn- - -  ns‚ nKq-VXIƒ ChnsS ap°v ap∂n¬ - -I-amb kzXz-sØ-°p-dn-®p≈ Atz-jWam- - - Nmcp-XtbmsS Ah-Xcn-∏n-°s∏-Sp-∂p. Chn- - - -bn-´mWv tmh¬ Ah-Xcn-∏n-°p-∂Xv. Ah- - - sS-bmWv tmh-ens‚ ssien-bpsS kuµcpsS am-kn-Ihpw Zm¿i-n-Ihp-amb {]iv-- cyw ap°v t_m[y-am-Ip-∂Xv. kz¥w ico-c- -ß-fpsS k¶o¿ÆX-Ifpw tmh-ens‚ {]ta- sØ°p-dn®v IqSp-X¬ ASpØ-dn-bp-hm≥b-Øn¬ Ah-Xcn-∏n-°p-hm≥ tmh-en-Ãnv - {ian-°p∂ jphm AXv Bh-iy-s∏Sp∂Ign-™n-´p≠v. {][m-- IYm-]m-{Xamb jphm- {]tem-`--ß-sf-°p-dn®pw Atz-jn-°p-∂p- 2011 am¿®v tXm¿® 25
 25. 25. ≠v. Cu `mK-߃°p≈n¬ CS-b°nsS NnX- - v tºm-fm-Whƒ kzmX-{¥ysØ°pdn®v Nn¥n- -dn-t®¿∂p-sIm≠v jphm Xs‚ `qX-Ime °p-∂Xpw AXn-p-th≠n Xøm-dm-Ip-∂Xpw. -hn{`m-¥n-Ifn-te°v aS-ßn-t∏m-Ip-hmpw {ian- - AXnv F¥-phne sImSp-°p-hmpw Ahƒ -°p-∂p. XnI®pw kzm`m-hn-Iamb tNmZ-Iƒ - - Xøm-dm-bn-cp∂p.Dƒs°m-≈p∂ Hcp {KmaoW kv{Xobn¬ tmh-ens‚ c≠mw-`m-KØv mw ImWp-∂Xvn∂pw Ah-fpsS hnNm-c߃ ]pXnb ]Ÿm- - IY-Ifnepw tmh-ep-Ifnepw ImWp∂ Hcp - -hp-Iƒ tXSn t]mIp-∂Xpw mw ImWp-∂p. Xcw t{]mt´m ssS∏v kv { XoI- Y m- ] m-hnhm-ln-Xbmb Hcp mS≥ kv{Xobn-ep-≠m- - {XsØbmWv.- {]Xn-I-cn-°p-hm≥ shºn-Ip∂ cq]m-¥cXz-sØ-bmWv enjvs]-ItXm¿ - - v n¬°p∂ Hcp IYm-]m-{X-am-bn-´m-W-hƒhni-Iew sNøp-∂Xv. - - AhnsS n-¬°p-∂Xv. ]mZ-tkh sNøp-Ahsf ]q¿Æambpw A[o-s∏-Sp-ØmØ - ∂Xpw A¿∞iq-y-hp-amb kzXz-Øn¬Hcp ]pcp-jp ap∂n¬ Fßn-s-bhƒ°p - s]´p-In-S-°p∂ Ahƒ°v ncmim-t_m-[-kzbw ka¿∏nX-bm-hmpw _‘n°s∏-Sp- Øns‚ NqSn¬ {]Xn-tcm-[n-°p-hm≥ am{Xtahmpw Ign-bpw. AhsfbmsI Iog-S°n-bn- - Ign-bp-am-bn-cp-∂p-≈p. AXp-sIm-≠vXs∂cn-°p∂ hkvXp-°sf ]msS ncm-I-cn®p `¿Ømhv Ht´-hnbbp-ambp≈ Ah-fpsSsIm≠v ]pXn-b-hsb kzoI-cn-°p-hmp≈ _‘w Hcp {]Xn-k-‘n-bmbn amdp-Ibpwhgn-Iƒ Xn°p Is≠-Øm≥ Ign-bptam? th¿]n-cn-b¬ An-hm-cy-amb H∂m-bn-Øo-cp-jphm--bpsS CØcw kwhm-Z-߃ Hcp Ibpw sNøp-∂p.Bfl`mj-Wam-bn-´mWv ap°p`h-s∏-tS- hnhm-lnXbmb kv{Xosb∂ ntbm-KØn¬ -≠-Xv. Ah-fpsS kzXz-tØmSpw ]cn-an-Xn-I- Xs∂ nKq-V-X-I-fpsS apg°w Ahƒ°vtfmSpw Cu kv{Xoi_vZw nKqV-amb coXn- Xncn-®dn-bp-hm≥ Igp-bp-∂p. Xnc™v Is≠- -bn¬ ka-z-bn-∏n-®sIm-≠n-cn-°p-∂p. s^an- - SpØ Hcp ntbmKw Xs∂-bm-bn-cn°pwnÃv Nn¥-IfpsS qX-amb Pme-IßfmWv - -- - - AXv. F¥nv Po-hn-X-Øn¬ hnc-k-X-°p-ChnsS tmh-enÃv Bkzm-ZI¿°p ap∂n¬ - t]mepw AXn-t‚-Xmb kuµ-cy-ap-≠v. H‰°vXpd-∂n-Sp-∂X.v kv{Xoi-_ZØns‚ k¶o¿Æ- - v - AX-p-`hn-°p-tºm-fmWv im¥-amb sscm- -amb t_m[-XesØ-°p-dn-®m-Wh¿ ChnsS - - - iyt_m-[Øn-p-≈nepw AX-dn-bp-hm≥ Ign- -hn`m-hw sNøp-∂Xv. - bp-∂-Xv. ChnsS hy‡n-]-c-ambn {]m[m-y-tmh-ens‚ c≠m-asØ Xe-Ønte°p hcp- a¿ln-°p∂ as‰mcp Imcy-ap-≠v. BZy-tm-tºmƒ Ipd-®p-IqSn ]Iz-a-Xn-bmb jphm-- h¬ cNn-°p-∂-Xn-n-S-bn-emWv Hcp kl-n-sb-bmWv mw ImWp-∂-Xv. {]mb-]q¿Øn- b-ahn-Zym¿∞nsb enjvs]-t‡m¿ hnhmlw -bmb jphm Xm≥ bYm¿∞-Øn¬ Bcm- sNøp-∂Xv. sNdp-∏Ønte D≠mb hnhm-l- - -sW∂pw F¥m-sW∂pw Atz-jn°phm≥ Po-hn-Xm-p-`h߃ Hcp ]cn-[n-hsc jphm--ntbm-Kn-X-bm-hp-∂p. `¿Øm-hmb Ht´-hn- bpsS IYm-]m-{X-kr-jvSn-bnepw Ah¿°vtbmbpw Abm-fpsS ap≥Im-ap-In-bm-bn-cp∂ {]tNm-Zambn `hn-®p. - -enUn-bbp-ambn Ahƒ Hcp {XntIm-Wam-- - - jphm--bpsS Xnf-®p-a-dn-bp∂ tcmj-߃ap≈ _‘-Øn¬ sNs∂-Ø-s∏-Sp-∂p-≠v. IrXy-amb kq£va-X-tbm-sS-bmWv tmh-enUnb At∏mƒ Ht´hnb- b psS Hcp en¬ Iq´n- t ®¿Øn- c n- ° p- ∂ Xv . hnhm- l -Ip™nv P∑w sImSp-°p-hm-p≈ ImØn- tØmsS Ah- f psS kabw apgp- h ≥cn-∏n-ep-am-bn-cp-∂p. Abmƒ°p th≠n ka¿∏n-°-s∏-´n-cn-°p-Cusbmcp {]Xn- k - ‘ n- b n¬ enUnb ∂p. Ahƒ°p kz¥-am-bn-´p-≠m-bn-cp-∂-ssewKn-Ihpw kmaq-ln-Ihp-amb Xs‚ `mK- - sX√mw AtXmsS XyPn-°s∏-´p-Ign-™n-cp- - -sØ-°p-dn®v {]tIm-]m-flIambn Nn¥n-°p- - - - ∂p. sNdnb sNdnb sFkv Ij-W-߃hmpw n¿_- ‘ n- X - b mbnØocp- ∂ p- ≠ v . t]mse Ahsb DcpIn Pe-am-hp-∂-XnpAtX kabw Ht´-hn-b-bp-am-bp≈ Xs‚ apºv hngp-ßp-Ibpw thWw.hnhml_‘w am∏¿ln-°mØ h©- 1970 ¬ Im≥k¿ _m[n®p acn-°p∂XnpbmWv kØtbmSv sNøp- ∂ - s X∂pw apsº-gp-Xnb IY-I-fnepw tmh-ep-I-fn-ep-jphm Nn¥n-°p-∂p. CØ-c-Øn-ep≈ sa√mw Cu tmh-ens‚ Hcp ssc-¥cywthZm P-I-amb Ah-ÿ-bn¬ Ign-bp- ap-°p-`hn-°p-hm≥ Ign-bpw. ]s£ AtX- - -2011 am¿®v tXm¿® 26
 26. 26. ‰hpw i‡-ambhX-cn-∏n-°-s∏-Sp-∂Xv CuhnJym-Xamb BZy tmh-en¬ Xs∂-bm-Wv. -kzbw Is≠-Øens‚ Ne-m-flIamb Hcp - - -]pcm-hr-Ø-ambn Cu tmh¬ amdp-∂XpwCXp-sIm-≠p-Xs∂-bm-W.v km[m-cW coXn-bn- -ep≈ Hcp IYtbm As√-¶n¬ D]-Pm-]tamH∂pw CXn¬ ImWp-∂n-√. GsX-¶nepw imco-cn-Iamb {]h¿Ø-hpw hfsc hnc-famtb - -IS-∂p-hcp-∂p-≈p. enjvs]-t‡m-dns‚ IYm- -]m{X߃ _mly-amb bmYm¿∞y-ßtfmSv -H´pw Xs∂ Xm¬]cyw ImWn-°p-∂n-√.enjvs]-t‡m-dns‚ ^nIvjs‚ khn-ti-jXAXnse Be-¶m-cn-I-amb Hcp `mj-bpsSkm∂n-≤y-am-Wv. ]nSn-sIm-Sp-°mØ nKq-V-amb H∂ns CXnv icn°pw kwth-Zn-∏n-°p-hmpw Ign-bpw. kqN--I-fp-tSbpw {]Xo-I-ß-fp-tSbpw Hcp te{_n≥Xn-b≥ Xe-Øn-eq-sS-bmWv jphm k©-cn-°p-∂Xv. Ap-`h- -ß-fpsS NqSv Adn-bp-∂-tXm-sSm∏w A¿∞-X-eßfpsS kwi-bn-°s∏-SmØ Xe-ßsf - - -Am-hcWw sNøp-hmpw CXnv Ign-hp-≠.v - tØmSpw hm°p-Iƒ Icp-Xentm-sSm∏wAh-fpsS kz]v-߃°v hy‡-X-bp-≠v. D≠mIWs-∂h¿ B{Kln-°p-∂p. tmh- -bmYm¿∞y-ß-fp-am-bp≈ G‰p-ap-´-en-t- enÃpw BJym-Xmhpw I]-Samb hnIm-cß- - -°mƒ IqSp-X¬ Xo{hX CXn-p-s≠∂p sf-bmWv shdp-t∏msS ImWp-∂-sX-∂Xpw≈Xpw {it≤-b-amWv. Ah-fpsS AkvXn- {it≤-bam-Wv. -XzsØ nb-{¥n-°p-∂Xv XnI®pw Ay-amb jphm enjvs]-t‡m-dns‚ a‰p≈ kv{XoI-i‡n-I-fm-Wv. Ahƒ Xs‚ BImw-£-I- Ym-]m-{X-ß-sf-t]mse AkvXn-Xz-Øns‚sfbpw AXns nb-{¥n-°p∂ ntbm-Kß- - sshcp≤y߃s°-Xn-sc-bmWv t]mcm´wsfbpw hfsc i‡-amb coXn-bn¬ Xncn-®- Ipdn- ° p- ∂ - X v . hy- a m- b , CW- ß mØdn-bp-hmpw {ian-°p-∂p-≠v. lrZbw F∂Xv sIm≠v Ah¿ hnh-£n-°p-nco£W-ß-fpsS Xo{hX sIm≠v shdpw ∂Xv kzmX- { ¥y- Ø n- t ‚bpw A[n- I m- c -km[m-c-W-sa∂p Icp-Xp∂ hkvXp-°-fn¬ Ønt‚bpw A¥¿`mKw Xs∂-bm-Wv. Ah-n∂p-t]mepw Ahƒ°v ]eXpw tSn-sb-Sp- fpsS A¥cw-K-ß-fn¬ Akz-ÿ-X-bpsS°p-hmpw Ign-bp-∂p. kl-Pm-ht_m-[ap≈ - - Hcp kwKoXw Ae-b-Sn-°p-∂p-≠v. jphm--Hcp hy‡n-sb-°mƒ Iq-Sp-X¬ _u≤n-Iamb - bpsS ASn-®-a¿Ø-s∏´ A{I-tam-’p-IXXe-Øn¬ Adn-bs∏-Sp-hm-mWv tmh-enÃv - Xs∂-bm--WXv. sscmiy-sØ-°mƒ IqSp-B{K-ln-°p-∂X.v t]m¿®p-Kokv `mj°v ({_- - X¬ BImw£-bm-Whsf nb-{¥n-°p-∂Xv. -ko¬) Hcp ]p-Xnb hg-°hpw ip≤Xbpw GIm-¥X Fs‚ kØ-bp-ambn ka-z-Ahƒ ]I¿∂p sImSp-°p-∂p-≠v. tmh- bn°s∏-´n-cn-°p-∂p- F-∂-hƒ kqNn-∏n-°p-ens‚ {]hm-l-Øn-eqsS jphm enjvs]- ∂p-ap-≠v. BXy-¥n-I-ambn enjvs]-t‡m¿t‡m-hns‚ A]-c-bmbn cq]m-¥-c-s∏-Sp-∂- F∂ Fgp-Øp-Imcn Z¿i-Øn-s‚bpw [oc- -XmWv mw ImWp-∂Xv. ap-jy-kaq-lØnv - - - Xbp-sSbpw {]Xo-IamWv, Ccp-´n-p-≈n-te°v - - -Pohn-XsØ-°p-dn-®p≈ Adn-hn-s-°mƒ IqSp- - apßn-Øm-gp-hm≥ Ah¿ `b-s∏-Sp-∂n-√.X¬ Pohn-°p-hm-p≈ Ign-hmWv kz¥-am-bp- AXn¬ n∂p ]pd-Øp-hcp-tºmƒ Ah-cpsS -≈-sX∂ Xncn-®dn-hn-eq-sS-bmWv Cu cq]m-¥- - ssIøn¬ an∂p∂ Z¿∏Wßfp-≠m-bn-cn-cXzw tmh-enÃv km[y-am-°n-Xo¿°p-∂-Xv. °pw. Ccp-]-Xmw q-‰m-≠nse anI® tmh-hnNm-c-߃ Ft∏mgpw kwi-b-߃°v ep- I - f n- s em- ∂ mWv Cu {_ko- e n- b ≥hnt[-b-am-I-Ww. tXm∂-ep-Iƒ Ahn-iz-k- tmh¬. 2011 am¿®v tXm¿® 27
 27. 27. Btem- N ΩpsS c‡-_‘w {KŸ-im-e-I-fnse kmbm”w t]mbn, ]pkvX- I-hp-am-sb-Øp∂ kplr-Øp-°-fpw. F¶nepw Ah¿ X∂-sX√mw IqsS-n-∂p. t]cnp Ipd®p ]pkvXIßsfms° B¿°p-am- - - - Imw. AXn--∏pdw F¥n-mWp ]pkvXIw tiJ- cn-°p-∂Xv ? F¶n-esXmcp Indp-°m-Wv. ]pkvXI- - - ߃°v √ hne sImSp-°-Ww. AtX kabw do skbn¬ hmeyp Xosc-bn-√. Hcp-]mSp ÿew A]-lcn-°pw. s]s´∂p s]mSn- ]n-Sn°pw. C°m- - e-Øm-sW-¶n¬ CXn-sm∂pw an-s°-tS≠-t√m. AP-bv ]n.-aßm´v - an°-hmdpw ]pkvXI-߃°v C˛FUnj≥ D≠v. ]pkvXIw Iºyq´-dn¬ hmbn-°mw. HgpInam bp∂ Xm-fp-I-fp≈ UnPn-‰¬ sse{_-dn-bpsSB ]pkv X Iw aS- ° n- s °m- S p- ° p- ImeØv shdpsX ]gb ]pkvX-I-ß-sfms°tºmƒ Ahs Fn°v Fs∂-t∂-°p- kq£n-°p-∂Xns‚ s]mcpƒ F¥mWv? ^m‚wkv -ambn jvS-s∏-Sp-∂p-t]mse tXm∂n. Hm¨ Zv _p°vsj-¬hvkv F∂ IrXn-bn¬Iptd h¿jw ap≥]v Ah≥ AXp PmIzkv t_mW‰v Cu tNmZy-߃°p adp-]SnsIm≠p-h-cp-tºmƒ Fs‚ ssIhiw ¬Ip-∂p-≠v. `qXm-hn-jvIm-cØnt‚-Xmb hne-]n- -A[n-I-sam∂pw hmbn-°m≥ D≠m-bn- Sn-t∏-dnb hkvXp-hmWv ]pkvXIw. Ah ssIhn- -cp-∂n-√. {KŸime am{Xw B{i-b-am- ´p-t]m-bm-ep≈ jvSt_m[w `b¶c-am-bn-cn-°p- -bn-cp∂ HcpIm-eØv Fs‚ henb sa∂v ap∏-Xn-m-bn-c-Øn-tesd ]pkvXI-w kz¥-kºm-Zyw, AXv AKkvtXm _mkvtXm- am-bp≈ t_mW‰v hniz-kn-°p-∂p.kns‚ sF Zv kp{]ow Bbn-cp-∂p. kΩm--ambn In´nb ]pkvX-I-ß-sf√mw oFw.-Ir-jvW≥m-b¿ kmln-Xy-hm-c^- - kq£n-°p-∂pt≠m? tItfPv tlmÃ-ep-I-fn¬e-Øn¬ sF Zv kp{]o-ans∏‰n Fgp- Ip´n-Iƒ Hgn-™p-t]m-Ip∂ h¿jm-¥yßfn¬Xn-bn-cp-∂p. ]pkvXIw kwLSn∏n- _m°n InS-°p-∂Xv Cßs kΩmw sImSpØ°m≥ Hcp t{kmX pw D≠m-bn-cp-∂n- ]pkvXIßfmWv ˛ Fgp-Øp-Im-cs‚ Isøm-∏p≈ - - -√. Fd-Wm-Ipfw ]ªnIv sse{_-dn- AØ-cw ]pkvXI߃ hgn-tbm-csØ sk°≥ - -bn¬ aWn-°q-dpI-tfmfw Xnc-bpw. Uv lm≥Uv ]pkvXI°SIfn¬n∂pw Fn°p - - - - -`mKy-ap-s≠-¶n¬ tXSn-bXp In´pw. In´n-bn-´p-≠v.AetKm Im¿]‚b- d psS temÃv At∏m-gmWp as‰m-cmƒ Abm-fpsS hoSv hrØn-sÃ]vkv Aß-s-bmWp In´n-b-Xv. bm-°m≥ XpSßnb-Xv. ]gb IS-em- p-Ifpwhmb Ign-™n´pw amk-ß-tfmfw ]pkvXIßfpw amkn-IIfpw hmcn-s∏-dp°n ]pd- - - -H∏w sIm≠p-S∂ B ]pkvXIw HSp- - Øn-Sp-tºmƒ Fs‚ Isøm-∏p≈ c≠p-aq∂phn¬ a- n-√m-at m-sS-bmWp aS-°n- - - ]pkvXI߃ A°q-´Øn-ep-≠m-bn-cp∂p. ]nt‰- - - -s°m- S p- Ø - X v. ]n∂o- s Sm- c n- ° ¬ ∂sØ sImdn-b-dn¬ Ah Fs‚ ho´n-se-Øn.ho≠pw Xnc-s™-¶nepw In´n-bn-√. Xm¶ƒ°v Ch Ct∏mgpw {]nb-s∏-´Xm-bn-cn-°p-a- -{KŸ-im-eIfnse kmbm”w t]mbn, - - t√m. AXp-sIm≠p aS°n Ab-bv°p-∂p ˛ F∂]pkvX-I-hp-am-sb-Øp∂ kplr-Øp- Ipdn-t∏m-sS. Bscm-s°bmWh¿ ? Un.-hn--b-°-fpw. F¶nepw Ah¿ X∂-sX√mw N{µ≥ kam-lcn® ]nbpsS Ihn-XIƒ : I¿∏q-c- - -IqsS-n-∂p. hoSp-am-‰-ß-fn¬ ]gb a-g, Ihn A≥hdpw Iq´cpw tN¿∂p S-Øn-bn-amkn-IIfpw IS-em-kp-Ifpw Dt]-£n- - cp∂ ]£n-°q´w {]km-[w sNbvX sUdIv°p- I tbm jv S - s ∏- S p- Ø p- I tbm hm¬°m-´ns‚ Ihn-XIƒ (hn-h¿Øw: tZi-aw- -sNbvXp. F∂n´pw B ]pkvXI߃ Kew cma-Ir-jvW≥). Hcp ]pkvXIw IqSn;Fßpw t]mbn-√. sI.-Pn.i¶-c-∏n≈ apJ-hp-c-sb-gpXn kam-l-cn®2011 am¿®v tXm¿® 28
 28. 28. Nn{X-i-e-`-ß-fpsS IhnXAƒØmckpn¬ tPmkv s]¨Ip-™ns‚ aq¿≤m-hn-en-cp∂vFs‚ AƒØm-c-bn-¬ shdpsX Nnd-ISn°pw -ndsb Nn{X-ie`ßfmWv - - - - Ip¥n-cn°K‘w Xßn n¬°p∂IÆo-scm-en-∏n® o≠ CS-m-gn-Ifn-eqsS -sagp-Ip-Xn-cn-°m-ep-Ifnepw a‰-tØ-b°ndßp-tºmƒ v]mXn hnS¿∂ ]mZ-c£Ifn¬ n∂v - - -]q°-fnepw Ah ]cn-`htØmsS - -t]c-dn-bmØ hnip-≤cpsS - ]d-∂p-bcpw]g-Inb BcpsS {]m¿∞-IfmWv - -Xncpkz-cq-]ßfnepw. - - IÆocns‚henb {]m¿∞-m-]p-kvXIØn¬ - - em¿h hncn™vBta≥ F∂ hm°n-sm∏w Nn{X-ie`ßfmbn - - - -Ah BIm-ißfn-tebv°v - - Fs∂ tXSnh-cp-∂XvDb¿∂p s]mßpw nXy-XbpsS AƒØm-cbn¬ n∂v - -Ipº-km-c°q-Sn-cn-sI, - - CØncn P∑-ßfpsS-AΩ-bpsS IÆo¿ h¿Ækar-≤bn-tebv°v -s]bvsXm-gn-bp-tºm-tgbv°pw Fs∂hoWp-dßn-t∏mb - XncnsI hnfn-°p-∂Xv. -]nbpsS cN--Iƒ: Xr°m-°-c-bv°pt]m I¬]-Iƒ ]pkvXIßfn¬ AS-®p-h®n-´p- - - - - -]mX-tbXv ? ≠m-Ipw.kz¥w ss]k C√mØ ImeØv IjvS- kvtlw sIm≠p-h-cmpw sIm≠p-t]m-s∏´p hne-sIm-SpØp hmßnb ]pkvXIß- - - Impw Ah-Im-i-ap≈ ]pkvX-I-ß-fmWvfm-Wv. Ah-bn¬ Fhn-sS-sb-¶nepw 20 Hmtcm Znh- k hpw hoSns Ft∂mSph¿jw ap≥]p Rm≥ hmbn® Hcp Znh- tN¿°p∂ apJy- h n- I m- c - ß - f n- s em- ∂ v .ktam Dd°w sR´n-°n-S∂ cm{Xntbm kvtln-°p-∂-h-cpsS Bflm-hp-Iƒ XΩn-D≠m-Ip-sa∂v Fn-°p-d-∏p-≠m-bn-cp∂p. ep≈ cl-ky-D-S-º-Sn-bm-bn, Ah ho´n¬s]tkmh Hcp-°-se-gp-Xn, sXcp-hn¬ S- a°ƒs°m∏w hf-cp-∂Xp Rm≥ ImWp-∂p.°p∂ ap-jy-tc-°mƒ bYm¿∞-amb- Nne Ac-ßn-te°p s]mgn-bp∂ aqI-amb Xnc-»o-cq]-Ißfp-≠m-Ipw. ]e kv{Xo-]p-cp-j≥am- - - e-t]mse, AIw hnP--amb nan-j-ß-fn¬tc-°mƒ aq¿Ø-amb PohnXw Pohn-°p∂ ma-dn-bp∂ ΩpsS c‡-_‘w. 2011 am¿®v tXm¿® 29
 29. 29. IpSn-sbm-gn-°¬ D]-cn-hm-b_nPp kn.-]n.aq-e-º-≈n-bn¬ Ip-Sn-bn-d-°-s∏-´-h-sc-°p-dn-®v sI.B¿.ao-c F-gp-Xn-b- aq-e-º-≈n-bn-se kp-h-o-dp-Iƒ F-∂ dn-t∏m¿-´m-Wv (am-Xr-`q-an B-gv-N-∏-Xn-∏vam¿-®v 13) A-Sp-Ø Ime-Øv hm-bn-®-Xn¬ G-‰-hp-a-[n-Iw t£m-`hpw th-Z--bp-ap-≠m-°n-bXv.. bph-I-Ym-Ir-Ømb _nPp kn.-]n.-F-gp-Xp∂p f-am-WsX-¶n-epw. sIm-®n-bn-te-°p-≈ Htcm - bm-{Xbpw H-cp Xo¿-Ym-S--amWv. sIm-®n-sb- t∏m-se tem-Iw I-≠n-´p-≈ tem-I-hn-h-c-ap- ≈ a-s‰m-cp sX-cp-hv C-¥y-bn-ep-≠m-hn√. ]- W-ap-≠m-°m≥ No-sØ ]-´Wßfnepw A-- - - Xp sN-ehgn-°m≥ sIm-®n-bn-ep-sa-ØWsa- - - - - ∂v bq-tdm-]y-≥ k-©m-cn-Iƒ q-‰m-≠p-Iƒ- °p ap-tº ]-d-bm-dp-≠m-bn-cp-∂p. B sIm- ®n C-s∂-hn-sS-bm-sW-t∂m, h√m¿-]mS-Øv ]- ≈n-°p ]-Sn-™m-dp h-iØv, aq-eº≈n-bn¬, - - - tIm-Xm´v, ap-fhp-Im-´v (]-Sn-™m-td A‰Ø), - sN√m-Øv, sIm-dt¶m-´-bn¬, h-´-Øp-cp- Øn¬, Ip- d - ® - ∏ pd- Ø v tKm- X p- c p- Ø n¬.. tKm{io ]m-ew h-∂-tXm-sS h√m¿-]m-S-Øn- s‚bpw ap-fhp-Im-Sn-s‚bpw ssh-∏n≥-Icbp- - - - sSbpw Nn-e `m-K-߃ F-d-Wm-Ip-f-am-bn amdn. F-∂m¬ A-Xn-p sXm-´∏pd-Øv F√m- -tem-I-a-dn-bp-∂ t]-cv sIm-®n F-∂m-sW- hcpw C-t∏mgpw sIm-®n-°m-cm-Wv.¶nepw -ap-°-dnbmw tI-c-f-Øn-s‚ hen-b F-dWm-Ip-ftØ-°p hn-Ik-w h-cp-tºmƒ - -kn-‰n-°v sIm-®n F∂-Xv H-cp t]-cp am-{X-am- F-°m-eØpw sIm-®n-bm-Wv sR-ßn sR-cp-sW∂v. Im-b-en-s‚ Hu-Zm-cy-am-Wv sIm®n. ßn-bn-cp-∂Xv. ]t£, C-t∏mƒ h√m¿-]mS-ØvsIm-®n-bp-sS _m-°n am-{X-am-Wv F-d-Wm- Zp-_m-bn-°m-cp-sS h-I Iq-‰≥ t]m¿-´v h-∂-Ipfw. C-∂p ]t£, -ΩpsS kn-‰n F-d-Wm- Xn-p in-£bm-bn aq-eº≈n-°m¿ A-p`-hn- - - -Ip-f-amWv. ku-Øv sd-bn¬th tÃ-j-n¬ °p∂-Xp t]m-sem-cp Zp-cn-Xw k-am-XIfn√m-- - -h-≠n-bnd-ßn sIm-®n F-hn-sS-bm-sW-∂v A- Ø-XmWv. -Ωp-sS ]-{X-am-[y-a-ß-sfm∂pwtz-jn-°p-∂ A-y-kw-ÿm--°m-sc C- aq-eº-≈n C-jyq-hn-s hen-b C-jyq-hm-°nt∏mgpw Im-Wm-dp-≠v. -ap-°v C-t∏mƒ sIm- F-Sp-Øn√. {]-[m-a{¥n-bp-sS {]n≥-kn∏¬ - -®n N-cn-{X-Øn-se H-cp t]-cp am-{X-amWv. F-d- sk-{I´-dn A-ø-∏≥ m-b-cp-sS t-cn-´p-≈Wm-Ip-f-Øn--Sn-bn¬ N-hn-´n sa-Xn-°-s∏-´v ta¬ tm-´Øn-em-bn-cp-∂p Zp-_m-b°m¿ t]m- - -vsR-cn-™p X-I¿-∂p In-S-°p-∂ n-cm-ew- ¿-´v ]-Wn-XXv. sIm-®n-bn-se a-lm-¤p-Xßfn- -_bm-b H-cp h-b- nØ-≈. X-≈ F-∂m¬ sem-∂m-Wv Im-b-en-p Ip-dp-sI-bp-≈ sd-A-Ω Xs∂. F-dWm-Ip-fØn-s‚ ]-In-´p-Itf- - - - bn¬-∏m-ew. ]m-e-Øn-s‚ Xq-Wp-I-fp-d-bv-°mƒ h√m-sØm-cp-W¿-hp-≠v C-t∏mgpw sIm- °m≥ _-en ¬-Inb-Xv aq-e-º-≈n-bn-se a-®n-bp-sS Po-hXm-f߃-°v, -t∂ X-f¿-∂ Xm- - - p-jy-sc-bm-bn-cp-∂p F-∂p am-{Xw. aq-e-º-2011 am¿®v tXm¿® 30
 30. 30. IhnX Fw.-B¿.-tc-Wp-Ip-am¿ aqh¿ ap‰sØ Ahƒ hS-t°m´v aW-en¬ S-∂p-t]m-sb-¶nepw aqh-cp-tSbpw Ip´n-bpsS ng¬ ng-ep-Iƒ Ahn-sS-Øs∂ InS-∂p. tN¿∂mWv InS-∂n-cp-s∂-¶nepw Ipsd tcw DS-ep-Iƒ°n-Sbn¬ - Aßs InS-∂n´v o¥n-°S°m-m-hmØ - - Ip´n-bpsS ng-ens‚ IS-ep-Iƒ tXmfn¬ ssIbn´v Ae-dn-s°m-≠n-cp-∂p. Fs‚ ng¬ sXt°m´v S-∂p-t]m-sb-¶nepw Ip´n-bpsS Fs‚-bp-S¬ ssI ]nSn®v Ahn-sS-Øs∂ n∂p.≈n-bn¬ kz-¥w a-Æn¬ n-∂v B-´n-b-I-‰- sI.B¿.ao-c F-gp-Xn-b- aq-e-º-≈n-bn-ses∏-´hcp-sS G-‰hpw an-Xam-b B-hiy-߃ - - - kp-ho-dp-Iƒ F-∂ dn-t∏m¿-´m-Wv (am-Xr-`q-an -t]m-epw Aw-Ko-Icn-°m≥ ]o-Un-Xcp-sS an-in- - - B-gN∏Xn-∏v am¿-®v 13) A-Sp-Ø Ime-Øv hm- v- - -lbm-b hn-.F-kn-s‚ k¿-°m¿ X-øm-dm-bn√. bn-®-Xn¬ G-‰-hp-a-[n-Iw t£m`hpw th-Z--hn-Ik-w h-cp∂-Xv sX-ßn-s‚ a-≠-bn-e√ bp-ap-≠m-°n-bXv. ]-{X-{]-h¿Ø-w th-s≠-a-p-jy-cp-sS N-X®cbv°s∏-´ X-ea≠bn¬- - - - - - - - - ∂p sh-®v F-gp-Øp kzo-Icn-®bm-fm-Wv ao-c. -Ø-s∂-bm-bn-cn-°p-sa-∂v hy-‡am-°nØ-∂p - ]t£, {]-tXy-In-s®m-cp cm-{„o-b˛ am[y-a e-[o-cc‡km-£n-Ifp-sS tNm-cbm¬ n-dw ]- - - - - - £y-hp-an√msX C-{Xbpw Ir-Xy-am-b A-I¿-∂ sN-s¶m-Sn-bp-sS X-Wen¬ ]-t]m-se - - tzj-W߃ -SØm≥, sh-dp-tX sk≥-tk- - -h- f ¿- ∂ v ]- S p- a - c - ß fmb A- [ n- I m- c nØ- j--em-°m-√msX C-{Xbpw i-‡-ambn F-{ºm-°∑m¿. - gp-Xm≥ ao-cb√m-sX a-s‰m-cp tP-Wen-Ãv X¬- - -aq-eº≈n-bn¬ Ip-Sn-bn-d°s∏-´hsc-°p-dn-®v - - - - - - °m-ew tI-cfØn-ep-s≠-∂p tXm-∂p-∂n√. - - 2011 am¿®v tXm¿® 31

×