Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smk

536 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Smk

  1. 1. Ap-`hw ssiJv apl-ΩZv Imc-Ip∂v B¿{ZX-bpsS Dujvaf hnIm-c-ß-fp-W¿Øp∂ tkh--Øns‚ kvtl-kv]¿i-߃ 2009 aebmf atm-ca hm¿jn-I∏Xn-∏nse H∂m-asØ teJw - - {]apJ IYm-IrØv Sn. ]fl-m-`-t‚Xm-Wv. AXns‚ Xe-s°´v "Jeo^m Da-dns‚ ]n≥Km-an-Iƒ.' nd-bu-hØn¬ hml-m-]ISØn¬ ac-Ws∏-´p-t]mb IÆq- - - - -- - cnse tUmIvS¿ sskp-±o-p-ambn _‘-s∏-´-XmWv teJ-w. At±lw ap-jy-kt-lØn-s‚bpw Poh-Im-cp-Wy-Øn-s‚bpw ImW- v - s∏-Sp∂ cq]-am-bn-cp-∂p. ]fl-m-`≥ Fgp-Xp∂p: ""tUmIvS¿am-cpsS - Izm¿t´-gvkn¬n∂v hfsc ASp-Øm-bn-cp∂p Fs‚ hoSv. tUmIvS¿ sskp-±o≥ Pbn¬ tUmIvSdmbn Nm¿sP-SpØ hnhcw GSØn - Fgp-XnbmWv Rm-dn-™Xv. ]pXnb tUmIvS¿ Pbn-en¬ h∂n-´p- - s≠∂pw ap-jys∂ ne-bnepw tUmIvS¿ F∂ ne-bnepw hfsc √ Bfm-sW∂pw GSØn Fgp-Xn. Rm≥ ASpØ XhW sIm®n-bn¬n∂v ho´n¬ hcp-∂Xnp - apºmbn Xs∂ tUmIvSdpsS IpSpw-_hpw Fs‚ ho´p-Imcpw XΩn¬ - ]cn-N-b-s∏-´p-I-gn-™n-cp-∂p. GSØn tUmIvSsd°pdn®v ]d™ A¤pX IY-Ifn¬ H∂v. - Hcn-°¬ Hcp tcmKnsb ImWn-°m-mbn Bƒ°m¿ tUmIvSsd Iq´n-s°m-≠p-t]m-bn. Ip≠-n-Shgn-Ifpw sNfn-n-d™ ]mS-hcºp- - - - - I-fp-sams° Xm≠n thW-am-bn-cp∂p ho´n-se-Øm≥. AXp-sIm≠v Bbn-cØn mq‰n ap∏Ønsbm∂v apl¿dw c≠v
  2. 2. aq∂v hmb-m-p-`hßfpw F-s∂ AKm-[ambn kv]¿in- - - - ®p. ]c-am-h-[n thZn-I-fn¬ Ah-sb-°p-dn®v kwkm-cn- ®p. Ckvem-ans‚ Imcp-Wyhpw ∑bpw shfn-®hpw DZm- c-Xbpw Ap-`-hn-®-dn-bm≥ Ah-k-c-sam-cp-t°≠-Xv {]t_m-[Icm-W.v - Imsd-Sp-°m-sm∂pw Ign-™n-cp-∂n-√. ho´nseØnb-t∏mƒ tUmIvSdpsS a v - h√m-sX-bn-Sn-™p. AXy¥w Zb-o-bamb Np‰p-]m-Sp-Ifm-bn-cp-∂p. Ahn-SsØ ASp- - - ∏n¬ Xo Fcn-™n-´p-Xs∂ Znh-kßfm-bn-´p-≠m-bn-cn-°p-sa∂v tUmIvS¿°v tXm∂n. - - Iqen-∏Wn-sb-SpØv IpSpw_w tm°n-bn-cp∂ Krl-m-YmWv tcmKn-bmbn InS- - - °p-∂X.v Abmƒ sImSpØ ^okv Abm-fpsS ssIbn¬Xs∂ ]nSn-∏n®v "CsXm∂pw - Ct∏mƒ th≠; Ct∏mƒ tcmKw amd-emWv {][m-w. Rm≥ X∂ acp-s∂ms° Ign®m¬ hfsc thK-Øn¬ CXv amdpw. ]ns∂ F∏gv thW-sa-¶nepw Fs∂ hnfn-t®m-fq. Rm≥ hcpw.' ho´n-se-Ønb DSs tUmIvS¿ sskp-±o≥ Xs‚ ss{Uh-dpsS ssIbn¬ Iptd Acnbpw ]bdpw ]cn∏pw FÆ-bp-sams° B ho´n¬ FØn-°m≥ G¿∏mSv sNbvXp. CsXms° ]d™v GSØn Ft∂mSp tNmZn®p: Cß-s-bp-apt≠m Hcp tUmIvS¿! ^okv hmßm-ØXv a- n-em-°mw. ]t£, tcmKn-bpsS ho´nse Zmcn{Zyw Xo¿°m-mbn Acnbpw ]cn-∏p-sam-s°. GSØn ]d-bp-∂Xv apgp-h≥ {i≤n-°m≥ Fn°p Ign-™n-√. Fs‚ a v At∏mƒ hfsc AI-se-bm-bn-cp-∂p˛ Ime- Ønepw tZi-Øn-ep-sam-s°. Atd-_y≥ acp-`q-an-bn-eqsS cm{Xn Iq´n-m-cp-an-√msX alm-mb Jeo^m Da¿ k©-cn-°p-∂p. At±lw thjw amdn-bn-cn-°p-∂p. Xs‚ `c-WIm-eØv {]P- - Iƒ Fß-s-bmWv Ign-™p-t]m-cp-∂Xv F∂-dn-bm-m-bn-cp∂p B k©m-cw.'' XpS¿∂v ]fl-m-`≥, Jeo^m Da¿ Zcn-{Z-cmb kv{Xo°pw Ip´n-Iƒ°pw tKmXºv s]mSn sIm≠p-t]mbn `£Ww ]mIw sNbvXp-sIm-SpØ Ncn{X {]kn- ≤-amb kw`hw hnh-cn-°p-∂p. _m_p `c-ZzmPv Xn-°p-≠mb ad-°m-m-hmØ Hc-p-`hw am-[yaw BgvN- ∏-Xn-∏n¬ Ipdn-°p∂p: ""Rm≥ aÆm¿°mSv Ign™v s]cn-¥¬a-Æbn¬n∂v Ipd®p - Zqcw hgn-bn¬ XS-™p-sh® Hcp _ n¬ Xf¿∂n-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. _μv ImcWw - B sNdnb Aßm-Sn-bn¬ IS-Isfm∂pw Xpd-∂n-´n-√. `£-WØn-smcp hgn-bp-an- - - √. D® Ign-™t∏mƒ nc-Øp-Ifnse Hcp sNdnb apkvenw Krl-Ønse Hcp - - kv{Xo ]d-ºn¬n∂v ac-®on ]dn-°p-∂Xv I≠p. h√mØ hni-∏p-≠v. Hcp IjvWw tNmZn-®mtem F∂v BZyw tXm∂n. F∂m¬ aSn-®p. Iptd tcw Ign-™t∏mƒ - B kv{Xobpw Ah-cpsS Iuam-c°m-cn-bmb aIfpw Hcp henb Ncp-hØn¬ a™ƒ - - tN¿Øv thhn® Ing-ßp-ambn R߃°-cn-In-se-Øn. A©∏w sIm≠v A™q- dmsf Du´nb tbip-hns Rm-t∏mƒ Hm¿Øp. Rm≥ n¬°p-∂Xn-SpØv h∂v - - Ah¿ ]d™p: sImdt® D≈q. F√m-h¿°pw XnI-bn-√. me©p t]cpsS hni- c≠m-bn-cØn-sbmºXv - Unkw_¿ ]sØmºXv
  3. 3. s∏-¶nepw amd-s´. At{Xw Bb-t√m.'' B ImgvN m´p-Im¿ I≠p-n¬°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p; B¿Øn-tbmsS R߃ `£-W-Ønv B{I-an-°p-∂-Xpw. Ac aWn-°q-dn-p-≈n¬ Iptd-t∏¿ tN¿∂v ncØp h°n¬ ASp∏p Iq´n, F√m-h¿°pw Ign-°m≥ I™n-bp-≠m-°n. m´p- Im¿ Xs∂-bm-WXv sNbvXXv. Aßm-Sn-bnse Hcp IS Xpd-∂mWv Ah¿ Acn - kwL-Sn-∏n-®Xv. CsX-t∏m-sg-¶nepw Hcn-°¬ ]d-bWsa∂v Fn-°p-≠m-bn-cp-∂p. - - - amIvknw tKm¿°n ]d-™Xp-t]mse ap-jy≥ F{X atm-lcamb ]Zw. At∏mƒ - - - Zpc-¥ßsf BtLm-jam-°p-∂htcm!'' - - - C°-gn™ da-Zm-nse Ah-km mfp-Ifn-sem-∂n¬ Xn-°p-≠mb Hc-p- - `hw tIcf hw-hIp∏v a{¥n _ntmbv hnizw am[yaw Zn-]{X-Øn-se-gp-Xn. - - tIm´-bØn-Sp-Øp-≠mb hml-m-]ISØn¬ ]cn-°p-]‰nb Zº-Xn-Isf Bip-]- - - - - - - {Xn-bn-se-Øn-°mpw ]cn-Ncn-°mpw klmb kl-IcW߃ sNbvXp-sIm-Sp- - - - - °mpw XnSp°w ImWn® sNdp-∏°m-cs-°p-dn-®mWv a{¥n AXn¬ hni-Zo-Icn- - - - °p-∂Xv. tmºp-Im-cm-bn-cns° Xs‚ tPmenÿe-Øp-n∂v HmSn-h∂mWv B - - - bphmhv B tkh hrØn-Ifn¬ hym]r-Xm-bXv. A¬ Aao≥ F∂ B sNdp- - - - ∏-°m-cs-°p-dn®v ssZh-hn-izm-knbpw aX-hn-izm-kn-bp-a√mØ _ntmbv hnizw - - Fgp-Xp∂p: ""tdmUn¬ hoWp InS-°p∂ c≠p Pohn-X߃°v XpW-bmbn Bip- - ]-{Xn-bn-te°v t]mb-XmWv Ah≥. G‰hpw DXvIWvTm-Ip-eamb nan-jßfn¬ - - - - Bsc-∂dn-bmØ Atim-Ipw `mcy°pw th≠n Bip-]{Xn-bn¬ Atßm-´p-an- - - tßm´pw Xf-cmsX HmSn-bhm-Wv, kz¥w t]cv Az¿Y-am-°n-bh≥. apjy - - - kvtl-Øn-s‚bpw Imcp-Wy-Øn-s‚bpw hnfn tI´p-sIm≠v Ah≥ da-Zm≥ amk- Ønv A¿Yw ]I¿∂p. tPmen-ÿew hsc Ahs Xncn-®p-sIm-≠m-t°≠ ISa Fn-°p-≠v. F∂m¬ Imdn¬ Ib-dm-p≈ Fs‚ £Ww At∏m-gmWv kt¶m-N- tØmsS Ah≥ nc-kn-®Xv. hkv{X-Øn¬ Nfnbpw Idbpw ]pc-≠n-cp-s∂-¶nepw - ]cn-ip-≤am-bn-cp∂p B sXmgn-em-fn-bpsS a- v. hen-bhcpw ]cn-jvIm-cn-Ifpw - - ap-jyXzw ad∂v amw tm°n-n¬°p∂ ]e kμ¿`-ßfnepw Ip∏m-bØn¬ - - Nfn-]p-c≠ CØcw Bfp-IfmWv ap-jy-Xz-Øns‚ alXzw sΩ Adn-bn-°p-∂- - Xv. A¬ Aaos Rm≥ Imdn-te°v ]nSn-®p-I-b-‰n. tPmen-ÿ-eØv Cdßpw apºv Ah≥ Fs‚ IÆp-Ifn-te°p tm°n. B IÆp-Ifn¬ At∏mƒ Rm≥ - - da-Zm≥ nemhv I≠p'' (24.9.2009). Cu aq∂v hmb-m-p-`hßfpw F-s∂ AKm-[ambn kv]¿in-®p. ]c-am-h[n - - - - thZn-Ifn¬ Ah-sb-°p-dn®v kwkm-cn-®p. Ah Nne-cnse¶nepw kvtl, ImcpWy - hnIm-cßfpw tkh k∂-≤Xbpw DW¿Øp-Ibpw hf¿Øp-Ibpw sNøp-sa∂v - - {]Xo-£n-°p-∂p. Ckvem-ans‚ Imcp-Wyhpw ∑bpw shfn-®hpw DZm-cXbpw Ap- - `-hn-®dn-bm≥ Ah-kcsam-cpt°≠Xv a‰m-sc-°mfpw {]t_m-[Icm-Wv. tkh-- - - - - Øns‚ kvtl-kv]¿i-߃ Ah Ap-`hn-°p-∂hcn-¬ am{X-a√, AXp ImWp- - - - - Ibpw tI-ƒ°p-Ibpw Adn-bp-Ibpw sNøp-∂hcnepw B¿{Z-XbpsS alnX hnIm- - - - c-ßfp-W¿Øm-Xn-cn-°n-√. - Bbn-cØn mq‰n ap∏Ønsbm∂v apl¿dw c≠v

×