Inet Edn Dec2009[1]

1,180 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inet Edn Dec2009[1]

 1. 1. ]p-kv-X-I-w- B-dv- / e-°w- B-d- v / 2009 Un-k-w-_¿- -/ 1430 Zp¬- l-÷v- R߃ {]Wbn®p! 9 Hcp Iq´w PnlmZnIfpsS A-p`hkm£yw -˛Bbni kPv hm-b--°m-cp-sS- kw-hm-Zw- 4 hn-ip-≤- ]m-X- 6 ]-{Xm-[-n-]¿-°v- ]-d-bm-p-≈-Xv- 7 Ip-cn-ip-a-c-W-w-: hn-a¿-i--ß-fpw- h-kv-Xp-X-I-fpw- - ˛ap-l-Ω-Z-en- am-kv-‰¿- 17 {]-hm-N-I-∑m¿- ss__nfn¬- ˛A_q-lw Imc-Øq¿ 34 ]ZßfpsS Ir-Xy-X- Jp¿Bns‚ ssZhnIX°p≈ sXfnhv ˛dpkvXw Dkvam≥ 40 CXcaX-ß-tfm-Sp≈ Jp¿-B-nI kao-]w ˛im-lp¬ hmSm--∏≈n 45 Ckvemanse bp≤-n-b-a-߃ ˛s{]m-^-.- ]-n- A-–p-√- 48 hn-ip≤- ]m-X- ˛A-_q-A-ao≥- 50 Internet Edition: http://www.snehasamvadam.com Printed Published and owned by M.Mohammed Akbar. Printed at Screen Offset printers, Cochin-18. Published at Cochin-18. Editor M.Mohammed Akbar, Niche of Truth, P.B No:1981, Road, Cochin-18. Editor M.Mohammed Akbar, Niche of Truth, Kalabhavan Vyttila, Cochin-19.
 2. 2. ss{IkvX-h-hn-cp≤h-pw -n-µbp≈Xp- -- hm-b--°m-cp-sS- amb ap∂v teJ--߃°pw DNn-X-ambn adp-]Sn- X-cp-∂Xm-bn-cn°pw. Ckvem-ans - - kw-hm-Zw- Ipdnt®m hnip-≤-Jp¿-B-n-s-°p-dnt®m {]kvXpX adp-]-Sn-bn¬ ]cm-a¿in-°p- hm≥ Dt±-in-°p-∂n-√. Ckvem-ans Ip- dn®pw Jp¿-B-ns Ipdn®pw hy‡--amb ]T- hpw A`n- { ]m- b - h p- a p≈ hy‡n- bmWv Rm≥. Cu IØn¬ c≠p-aq∂v Fgp-Øp-Im-cpsS sX‰p-Iƒ Nq≠n°m-Wn- ®p F∂-√msX AXn--∏pdw H∂p-an-√. C¥y Hcp atX-Xccmjv{S-am-Wv. F- √m aX-߃°pw Xpey-{]m-[myw ¬- Ip-∂-XmWv C¥y≥ `c-W-L-S-. GXv aX-Øn¬ thW-sa-¶nepw hniz-kn-°p-hm- p-ff kzmX{¥yw `c-W-L-S-- ¬Ip- CØcw teJ߃ ]men-°p-∂-XmWv icn-bmb S-]-Sn. -"^- ∂p-≠v. nß-fpsS teJ-߃ `c-WL-- - `cWLSmhncp≤w e-Øn¬ n∂v ]pjv]sØ- Xn-cn-®dnbmw' - - S--bnepw auenIm-h-Im-i-ß-fn-ep-ap≈ F∂v ssZh-hNw F√m-h¿°p-ap-≈Xm- - - ·-amb ssII-S-Ø-em-Wv. {io. apl- kvtl-kw-hmZw amkn-Ibn¬ {]kn- - Wv. ⁄mn-bmb Hcmƒ°v aXm-¥-c-kw- Ω-Zen amÃ-sd t]mse Nne¿ Fhn-sS ≤o-I-cn® Nne teJ--ß-fmWv Cu hm-Z-Øns‚ Bh-iy-an-√. ]c-kv]-c-ap≈ n-∂mWv CsXms° ]Tn-®Xv? Ah-cpsS - IsØ-gp-Xm≥ Fs∂ t{]cn-∏n® LS-Iw. AI¬®bpw sX‰p[m-c-W-Ifpw AI-‰p- aX-hn-⁄mw Ahsc Fgp-Øp-Imtcm "BZn- ] m]w A¿Yhpw A¿Yhpw' ∂-Xnv Xo¿®-bmbpw kwhmZw D]-I-cn- ⁄mn-Itfm hnth-I-a-Xn-Itfm kpIr- "ska-‰nIv aX-ßfpw hnizm-k-{]-am-W- °pw. ChnsS nß-fpsS kwhmZw `n∂n- Xn-Itfm B°n-bn-´pt≠m F∂p Kuc- ßfpw' "{InkvXp-hns‚ {Iqio-I-cWw: ∏v h¿[n-∏n-°p-∂Xpw Ckvem-ans Ipdn- h]q¿hw Nn¥n-°p-∂Xv ∂m-bn-cn-°pw. bmYm¿Yyhpw k¶¬]hpw' XpS-ßn-b- ®v sX‰p[m--c-W-bp-≠m-°p-∂-Xnpw Imc- FsXmcp XØz-im-kv{X-sØbpw ]q¿W- h-bmWXv. W-am-Ipw. XnI™ ]c-kv]c _lp-am- ambn hymJym-n-°p-hm≥ km[n-°pw nß-fpsS {]kn-≤o-I-c-W-Ønse F∂p tXm-∂p-∂n-√.- A-Øcw {]hr-Øn- -tØm-sSbpw a‰p-≈-h¿ Xß-sf-°mƒ teJ--ß-ƒ A∏msS `c-W-L-S-m-hn-cp- Iƒ Bscbpw Fhn-sSbpw FØn°pw ⁄m-nIfpw t{ijvTcpw BsW-∂pw ≤hpw amp-jn-I-aq-ey-ß-fn-epw, A¥-- F∂pw -tXm-∂p-∂n-√. Rm≥ ItØm- Icp- X n- s - ° m- ≠ m- b n- c n- ° Ww kwhm- Z -  nepw Ah-Im-i-ß-fn-ep-ap≈ ssII-S- en°m k`mhn`mK-Øn¬s]´ Hcp ss{I- Ønv ]pd-s∏-tS-≠-Xv. CXnse Fg-pØp- Øepw A]-am-n-°epw BsW∂p ]d- kvX-h-m-Wv. GXv km-l-N-cy-Ønepw Im¿°v B ⁄mw Dt≠m F∂p- bmsX hø. teJ--߃ F√mw Xs∂ k`-sb- X-≈n-∏-d-bm≥ Xøm-dn-√mØ Xs∂ kwi-bn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. Fgp- CXc aX-ÿsc Bt£-]n-°p-∂Xpw hy‡n-bmWv Rm≥. a‰p-a-X-hn-`m-K-ß- Xn-bhcpsS ⁄m-Zm-cn{Zyw {]I-Sam-°p- - - - Ahsc A¥- n-√m-Ø-hcpw hgn-]n-g-®- fn¬ s]´-hcpw AØ-c-°m-cm-bn-cn°pw. ∂-XmWv "ska-‰nIv aX-߃ hniz-m- hcpw c-I-k-¥-Xn-I-fm°n ap{Z-IpØn Ah-tcmSv Ah-cpsS aX-hn-iz-k-ß-fn- khpw {]am-W-ß-fpw' "BZn-]m]w A¿- A[n-t£-]n-°p-∂-Xp-am-Wv. te°v IS∂v Fs¥-¶nepw ]d-bp-∂Xn¬ - Yhpw A¿Yhpw' XpS-ßnb teJ-- kaq-l-Ønse `n∂-Xbpw hntZzj- ߃. Hcp aX-{KŸw hymJym-n-°p-∂- A¿Y-ap-s≠∂v tXm-∂p-∂n-√. hpw ]-cØn apX-se-Sp-°p-hm-p≈ t_m- Xnv apºv ]e-h´w Btem-Nn-t°-≠-Xp- ˛ tPmk^v sk_mÃy≥, [-]q¿h-amb {iaw CXns‚ ]nd-In-ep- ≠v. A{]-Imcw icn°pw Nn¥n-°p-∂h¿ - Be∏m´v lukv, Nnt‰mSv t≠m F∂ ymb-ambpw kwi-bn-t°-≠n- AXnv ]pd-s∏-Sp-I-bn-√. Cu S-]-Sn°v *** bn-cn-°p-∂p. AXnv hntZ-i-k-lmbw ]n∂n¬ ss{IkvX-hsc {]tIm]n∏n°p- e`n-°p-∂p≠v F∂v thWw Icp-Xm≥. Ipg∏w Z¿i߃°√; Isb∂ KqV- e £yw Dt≠m F∂v a‰p aX-hn-`m-Kßsf-°p-dn®v kwkm-cn-°p- - - AXv S∏m°p-∂-h¿-°v- kwi-bn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. a{Z-k-Iƒ tºmƒ, {]tXy-In®v Fgp-Xn-{]-kn-≤o-I- kvtl-kw-hmZw HIvtSm-_¿ e°- hI- hm-b--im-e-I-fn¬ ss{IkvX-hsc cn-bv°p-tºmƒ hf-scb[nIw Ah-[m- Øn¬ {]kn-≤o-I-cn® hmb--°m-cpsS CI-gvØp∂ ]e- ]p-kvX-I-ßfpw Imk- X ]men-t°-≠-Xp-≠v. aXm-¥-c-kw-hm- ]w‡n-bn¬ Fs‚ Ipdn-∏n∂v s]m∂m- ‰p-Ifpw D≈-Xmbn kwibw tXm∂n-bn- Zw Hcn-°epw as‰mcp aXsØ {hW-s∏- n-bnse aplvkn≥ XpS-ßn c≠p-aq∂v ´p-≠v. CXn-s‚-sbms° ]n∂n¬ hntZ-i- Sp-ØmsX km[y-am-Ipw F∂v tXm-∂p- t]¿ hntbm-Pn∏v {]I-Sn-∏n®p sIms≠- I-c-߃°p≈ km[yX X≈n-°f-bm-h- ∂n-√. aX-߃ A{Xbv°v ]c-kv]-c-hn- gpXn-b hna¿i--߃°v adp-]Sn ]d-bm- X-√. CX-c-a-X-°m¿ Ckvem-ans kwi- cp-≤am-sW∂Xv Xs∂-bmWv H∂m-asØ mWv Cu IsØ-gp-Xp-∂-Xv. kmaq-ly- b-tØm-sS tm°n-bm¬ Ahsc Ip‰w- Imc-Ww. as‰mcp aX-sØ-°p-dn®v auw o-Xnbpw ∑bpw am{Xw DƒsIm-≈m≥ ]d-bp-hm≥ Ignbpsa∂v tXm∂p-∂n-√. 2009 Un-k-w-_¿- 4
 3. 3. D]-tZ-in-°p∂ Hcp ssZh-Ønv kmaq- Ah¿ ap≥]-¥n-bn-ep-≠m-Ip-am-bn-cp-∂p.- ¬Inb A∂sØ aX-t-Xm-°-sf√mw ly- m - k - a - X z- ß ƒ ne- n¿- Ø m- s m- c n- A-Sn-aØ hyh-kmbw ntcm-[n-°m≥ AXn-p-Øchm-Zn-Ift√? ]pcp-jta-[m-hn- - - - - °epw Iq´p-n¬°m-m-hn-√. Pm-[n-]- Ata-cn-°-bn-semcp A{_-lmw-en-¶≥ Xz-Øns‚ h‡m-°ƒ aX-n-b-a-߃ Xy-aq--ey-ßfpw atX-X-c-Xzhpw aX-n-c-t]- Pn-t°-≠n-h-cn-√m-bn-cp-∂p. kv{Xo ]pcp- hf-s®m-Sn®v Ap-bm-bn-Ifn¬ IpØn-sh- - £-Xbpw kºq¿Æ-ambn S-∏n-em-°m≥ j-k-aXzw sIm≠p-h-cmpw Hcp Pm-[n- °p-∂Xv sIm≠mWv Ah¿ ]d-bp-∂-Xm- Ign-bp∂ Hcp tkmjy-enÃv kaq-l- ]Xy `c-W-coXn sIm≠p-h-cmpw _n- Wv icn-sb∂v sX‰p--[-cn®v Cu kv{Xo-hn- Øn¬ Iøq-°q-≈h≥ Imcy-°m-cm-m-Ip- - bpsS ]n≥Km-an-Iƒ°v Xs∂ km[n°p- cp≤nb-a-߃s°-Xnsc s]mcp-Xm≥ hm-p≈ hIp-∏p-I-sfms° sIm´n -A-S- ambncp∂p. kv{XoI-sft]mepw In´msX hcp-∂-Xv. ®n-´p-≠m-IWw, nbaw ewLn-°p-∂hsc - - F∂m¬ Xm¬°m-enInb-a-ambn C°mcyw AWn-Iƒ a-kn-em°n AØ- c£-s∏-Sm≥ klm-bn-°p∂ Hcp ]gpXpw sIm≠p-h∂ _lp-`m-cy-Xz-n-baw tem- cw bmYm-ÿnXnI aX-t-Xm-°ƒs°- D≠m- I mØ Hcp hyh- ÿ n- X n- b p- ≠ m- Im-h-kmw hsc ne-n¿Øm-mWv Xnsc s]mcp- X m- mWv Jp¿- B - ns‚ bmte AØ-cØn-semcp ÿnXnhntij- - Nne bmYm-ÿnXnI X¬]cI£n-Iƒ bYm¿Y h‡m-°ƒ Xøm-dm-tI-≠-Xv. ap≠m-°m-m-hq. kzbw]cym-]vXX tSn- {ian-°p-∂-Xv. DlvZv bp≤-Øn¬ Hcp-]mSv ˛ skbvXv apl-ΩZv B-°bw b kaq-lØnte kzm¿Y-Xbn-√mØ Hcp - - kv{XoIƒ hn[-h-I-fm-b-t∏mƒ Ahsc *** kaq-lsØ hf¿Øn-sb-Sp-°m-m-hp-I- kwc-£n-°m≥ sIm≠ph∂ nb-a-am-bn- bp--≈q. F∂m¬ ssZhn-In-baam-bmepw- - - hna¿ißfn¬ A¬]w cp∂p _lp-`m-cy-Xzw. AXnv Nne I≠o- apX-em-fn-Ø-hpw, ASn-aØ--hpw, sh∏m´n KpWImw£bpamhmw j-p-Ifpw sh®n-´p-≠v. F√m-h¿°pw k{º-Zbm-hp-sams° Ap-hZn-°p∂ Hcp - - tXm∂n--b-Xp-t]mse _lp-`m-cyXzw kzo- HtŒm_¿ e°w "kvtlkwhmZ'- kmaq-ly-hy-hy-ÿn-Xn-bn-sem-cn-°epw I-cn-°m≥ Jp¿-B≥ Ap-hmZw ¬Ip- Øn¬ skbv X v aplΩZv B°bw Pm-[n-]Xy aqey-߃ kwc-£n-°-s∏- ∂n-√. AXp-t]mse Xs∂-bmWv XzemJv FgpXnb Ipdn∏pw AXnp≈ adp-]Sn- Sm-m-In-√; Ak-aXz-ßfp≠mIpw. kIm- - - nb-a-hpw. Jp¿-B-n-epff Cu D]m-[n- Ifpw hmbn®p. Hm¿a sh® mƒapX¬ Øv ]≤-Xn -sIm-s≠m-∂pw Ak-a-Xz- Ifpw I≠o-j-p-Ifpw Im‰n¬ ]d-Øn- At±lw FgpXns°m≠ncn°∂ "B- ߃ C√m-Xm-°m-m-hn-√. bmWv _n°v tijw ]pcp-j-ta-[m-hn- dmw q‰m≠nse tKm{Xnbaßfpw' Imem-p-kr-X-ambn nb-a-߃ t`Z- Xz-Øns‚ h‡m-°ƒ ico-AØv nbaw "sh∏m´n h¿Øamßfp'a√msX K-Xn-sN-øm≥ _n tXrXzw sImSp-Øn- t{ImUo- I - c n- ® - X v . Xpey- o- X n- t bmsS ]pXnb Fs¥¶nepw hna¿i߃ hm- ´p-≠v. ASn-a-hym-]mcw sImSn-Ip-Øn-hm- tm°m≥ Ign-bp-∂htcmSv am{Xw _lp- - - °ntem hcnbntem ASbmfs]Sp-Øm≥ Wn-cp-∂-Imew DS-a-I-fpsS Nqj-W-Øn- `m-cyXzw kzoI-cn-°mhq F∂ I≠o-j- At±lØnmbn´n√. adp]Sn°mcn¬ s∂-Xnsc hnc¬Nq-≠n-b -a-lm-mWv mWv sh®n-cn-°p∂-Xv. F∂m¬ B ]ecpw Ckvemanpw {]hmNIpsaXn- At±-lw. ASn-aØw ntcm-[n-°m≥ Ign- I≠o-j≥ temI-Øn-em¿°pw {]mtbm- cmb ]pXnb h√ hna¿ißtfmSpw bmØ Ah-ÿ-bp-≠m-bn´pw ASn-a-I- KnI-am-°m-m-hn-s√∂v ap∂-dn-bn∏v Jp¿- {]XnIcn°p∂{X Klamb coXnbnem- tfmSv amy-am-bn s]-cp-am-dmpw Ah-cpsS - B≥ ¬Ip-∂p-ap-≠v. CXns‚ A¿Yw Wv B hnjbØn¬ adp]SnsbgpXnb- hnb¿∏p-W-ßp-∂-Xnv apºv Ah¿°v temI-h-kmw hsc ]pcp-js‚ ASn-a- Xv. √Xv Xs∂! kvtlkwhmZØn- Iqen sImSp°p-hm-pw, {]m-b-›n-Ø- bm-bn, mev `mcyam-cp-ff Hcp ]p-cp-j- se hmb°mcpsS Ipdn∏pIfpw Ime- ambn ASn-asb tamNn-∏n-®m¬ ]pWyw tmSv kl-Icn®v ASp-°fbn¬ HXp-ßn- - - - Øns‚ CuSpshbv]pIfmIs´. In´p-sa∂pw _n ]Tn-∏n-®p. AXp-t]m- Iq-S-W-sa-∂√ Ckvemw ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. ]s£, hnjbßsf Xosc ]cnK-Wn- se Xs∂ kv{Xo˛-]p-cp-j-k-aXzw Xs∂- _n-bpsS ]n≥Km-an-Iƒ BZyw sNtø- °msX teJIs am{Xw hf™pn¿- bm-bn-cp∂p _n e£yw sh®-Xv. kv{Xo- ≠n-bn-cp-∂Xv _lp-`m-cyXzw ntcm-[n-°p- Øn B{Ian°p∂ Nne Ipdn∏pIfpw bpsS cmjv{Sob ]¶m-fn-Ø-Ønv _n- Ibpw kv{Xo°v ]pcp-jtm-sSm∏w Xpeym- - {i≤bn¬s]´p. hna¿ißtfmSv Hcp t-XrXzw ¬In-bn-´p-≠v. _n-tbm-sSm- hIm-ihpw ¬IpI-bpam--bn-cp∂p. C°m- - - apkvenw kzoIcnt°≠ kmamy KpW- ∏w bp≤-Øn¬ kv{XoIfpw ]s¶-Sp-Øn- cyw ]e {]ap-J- C-kvem-anI ]WvUn-X≥- Imw£ AXnsehnsSsb¶nepw ImWm- cn∂p. _n-bpsS ac-W-tijw Pa¬ amcpw apt∂m´v sh-®n-cp-s∂-¶nepw alm`q- ≥ Ignbptam F∂ Imcyw kwibamWv. bp≤-Ønv tXrXzw ¬In-bXv _n- cn-]£w hcp∂ bmYm-ÿnXnI Nn-¥m- Ckvemans ImSpIbdn hna¿in°∂ bpsS {]nb-]-Xvn-bmb Bbn-i-bm-bn-cp- K-Xn-°m¿ kap-Zm-bsØ ASn-a-I-fm°n ]ecpw HSphn¬ Ckvemans‚ Ayq- ∂p. F∂m¬ apkv e nw- I ƒ `n∂n- ® p. ne-n¿Øm-mWv ne-s°m-≠Xv. AXn- - amb BZ¿iØnp apºn¬ ASnbdhv inbm-˛-kp-∂n- {Kq-∏p-I-fm-b-t∏mƒ aX-n- ∂pw XpS-cp-∂p. ]d™v Ckvemw Bt«jn® Ap`h- b-a-Øn¬ IqSp-X¬ I¿i--n-b-a-ß- 1986¬ Poh-mw-i- _n¬ sIm≠p-h- ßfmWv I≠phcmdp≈Xv. entbmt]m- fmWv sIm≠p-h∂Xv. kv{XoIsf c≠mw- - - ∂-Xns XpS¿∂mWv s]ÆvsI´vhoc-∑m- ƒkv sshkpw IoØv aqdpw XpSßn B- nc-°m-cm°n _lp-`m-cyXzw Ap-k-cn- sc nb-{¥n-°m-p-ff hIp-∏p-≠m-b-Xv. tKmf{]ikvXcmb ]ecptSbpw Ap- °m≥ n¿_-‘-am-°-s∏-´p. _n-bpsS AXnp apºv ncp-]m-[n-I-ambn S-Øn- `h߃ CXmWv hnfnt®mXp∂Xv. tIc- ]mc-º-cy-amWv ]n≥Km-an-Iƒ amXr-I-bm- h-∂n-cp∂ Xzem-Jns XpS¿∂v F{X-sb- fØn¬ Xs∂ Ckvemans hna¿in°m- °m≥ {ian-®n-cp-∂-sX-¶n¬ Ime-Øn-- {X- Ip-Spw_Pohn-X-ßfmWv Nhn-´n-sa-Xn- mbn nc¥cw XqenIbpw Pnlzbpw p-k-cn-®p≈ am‰-߃ DƒsIm-≈m≥ °--s∏-´-Xv. AXn-s√mw aum-p-hmZw (ti-jw- t]-P-v 49¬-)- 2009 Un-k-w-_¿- 5
 4. 4. Xn-cp-sam-gn- in-lm-_v- kz-em-ln- A-√m-lp-hn-s‚- kv-t-l-w-- e-`n-°m-≥-   ""A_qlp-ssdd nth-Zw, _n ]d™p: ""A√mlp Hc-Sn-asb CjvSs∏´p Ign™m¬ - - Ah≥ Pn_vcoens hnfn®v Cßs ]dbpw: Rm≥ C∂ hy‡nsb CjvSs∏-´n-cn-°p∂p. - AXn-m¬ obpw Ahs CjvS-s∏-Sp-I. At∏mƒ Pn_vco¬ Ahs kvtln-°p-∂p. tijw Pn_vco¬ hm-tem-IØv Cßs hnfn®p ]d-bp∂p: "C∂ hy‡nsb A√mlp CjvS-s∏-´n-cn-°p-∂p. AXn-m¬ nßfpw Ahs kvtln°p-I.' At∏mƒ hm- temIØp≈-h¿ apgp-h≥ Ahs kvtln-°p-∂p. ]ns∂ `qan-bn¬ Ahv kzoIm-cyX e`n-°p-I-bm-bn'' (_pJmcn˛-apkvenw) kvtlhpw BZ-chpw sImXn-°mØ h¿Ø--߃ XpSßn F{X henb Xym- ¬ obpw Ahs CjvSs∏-Sp-I. At∏m- - Bcm-Wp-≠m-hpI? kaq-l-Øn¬ ]cn-K- K-]q¿W-amb I¿a-ßfpw Bfp-I-fpsS ƒ Pn_vco¬ Ahs kvtln-°p-∂p. W-bpw D‰-h-cn¬ n∂pw kplr-Øp-°- BZ-c-hnpw kaq-l-Øns‚ AwKo-Im-c- tijw Pn_vco¬ hm-tem-IØv Cß- fn¬ n∂pw kvtlhpw GsXmcp ap- Ønpw th≠n-bm-sW-¶n¬ {]kvXpX s hnfn®p ]d-bp∂p: "C∂ hy‡nsb jy-s‚bpw D¬°-S-amb A`n-em-j-am-Wv. kvtlm-Z-c-hp-I-fpw {]i-kvXnbpw sF- A√mlp CjvS-s∏-´n-cn-°p-∂p. AXn- nµbpw Ah-K-W-bpw Ak-l-ob- ln-Ihpw ssan-jIhpw am{X-am-bn-cn°pw. - m¬ nßfpw Ahs kvtln-°p-I.' amWv ap°v. ap-jy-Po-hn-XØns‚ ne- - Ah ^e- c - l n- X amWv . BfpI- f p- s S A-t∏mƒ hm-tem-IØp≈-h¿ apgp-h≥ n¬]v Xs∂ CØcw _‘-ß-fp-ambn AwKo-Imcw e`n-®n-s√-¶nepw {kjvSm-hn- Ahs kvtln-°p-∂p. ]ns∂ `qan-bn- Cgp-In-t®¿∂psIm-≠mWv F∂v ]d-bmw. s‚ AwKo-Im-caps≠-¶n¬ AØcw I¿a- - ¬ Ahv kzoIm-cyX e`n-°p-I-bm-bn. Bfp-I-fpsS kvtlm-Z-c-hp-Iƒ Ic- ßfmWv k^-am-b-Xv. adn-®v, A√mlp Hc-Sn-atbmSv tIm]n-®m¬ ÿ-am-°mpw kaq-l-Øn¬ ÿmhpw ]c-a-Im-cpWnI-mb Xºp-cms‚ kv- Ah≥ Pn_vcoens hnfn®p Cßs {]i-kvXnbpw Dd-∏n-°mpw th≠n ITn- tlhpw AwKo-Im-chpw e`n-°pI F∂- ]dbpw: "Rm≥ C∂m-en∂ hy‡n-tbmSv m-[zmw sNøp-∂hcp≠v. ]e kmaq-ly- - - - Xn-t-°mƒ al-Ø-c-amb ku`m-Ky-sa- tIm]n-®n-cn-°p-∂p. AXn-m¬, obpw ˛ -cm-jv{Sob mb-I-∑mcpw nco-iz-c-n¿- ¥mWv! A√m-lp-hns‚ s]mcp-ØamWv Ah-tmSv tIm]n-°p-I. At∏mƒ Pn_v- aX {]ÿm--ß-fpsS tXm-°fpw kaq- bYm¿Y AwKo-Imcw. AØ-c-°m¿°v co¬ Ah-tmSv tIm]n-°p-I-bmbn. ti- l-Ønv th≠n Ap-jvTn® XymK-߃ a‰m-scbpw `b-t°-≠-Xn-√. thsdm-cm- jw hm-tem-IØv Cßs hnfn-®p-]-d- t]mepw kq£vaamb nco-£-W-ß-fn¬ fpsS CjvS-˛-CjvSt°-Sp-Iƒ ]cn-K-Wn- bp∂p: "C∂m-en∂ hy‡n-tbmSv A√m- `uXnIe£y-߃°v th≠n am{X-am-bn- t°-≠-Xn-√. a- p-I-fpsS mY-mb lp tIm]n-®n-cn-°p-∂p. AXn-m¬, nß- cp-∂p. A√mlp AØ-c-°m¿°v `qan-bn¬ BZ- fpw Ah-tmSv tIm]n-°p-I.' At∏m-ƒ chv ¬Ipw. a‰p-≈hcpsS {]oXnbpw kv- - hm-tem-IØp≈-h¿ H∂-S¶w Ah-tm- I¿a-ß-fpsS ImX-embn Ckvemw tl-Ønepap]cn A√m-lp-hns‚ kvt- Sv tIm]n-°p-Ibm-bn. AtXmsS `qan-bn¬ - ]Tn-∏n-°p-∂Xv Dt±-i-ip-≤n-sb-bmWv. Ah-tmSv hntZzjw sh°p-∂p.'' (_p- hnizm-k-tØm-sSbpw {]Xn-^-te-—-tbm- lhpw AwKo-Im-chpw Imw£n®p {]h¿- Jmcn˛apkvenw) sSbpw sNøp∂ I¿a-߃°mWv A√m- Øn-°p-∂-htcmSv temI¿s°ms°bpw lp {]Xn-^ew hmKvZmw sNøp-∂-Xv. kvtlhpw BZ-chpw D≠m-bn-Øocpw. BfpIƒ sΩ kvtln-°-W-sa- sFln-Ihpw ]mc-{Xn-I-hpamb apgp-h≥ bYm¿Y-amb Cu kvtlhpw BZ-chpw ∂pw BZ-cn-°-W-sa∂pw mw B{K-ln- ∑-I-fp-sSbpw ASn-ÿmw A√m-lp-hn- D≠m-bn-Øo-cp-∂-Xn-s-°p-dn®v {]hm-N- °p-∂-Xntem AXn-mbn {]h¿Øn-°p- -s‚ Xr]vXn-sb-s{X. I≥ ]dbp∂p: ∂-Xntem A√; A√m-lp-hns‚ kvtlw e`n-°p∂-Xv. adn®v icn-bmb hnizm-k- kaq-lØnpw cmjv{S-Ønpw th≠n- - ""A_qlp-ssdd nth-Z-w, _n- hpw I¿a-ß-fnep-amWv. At∏mƒ A√m- bp≈ tkh- - ß ƒ, AK- X n- I - s fbpw  ]d™p: ""A√mlp Hc-Sn-asb CjvS- lp ¬Ip∂ AwKo-Im-c-am-Wv P-a-- Am-Y-scbpw kwc-£n-°p-∂-Xn-m-bp- s∏-´p Ign-™m¬ Ah≥ Pn_vcoens  p-I-fnse kvt-lhpw BZ-c-hpw. ≈ k∂-≤-{i-a-ß-ƒ, tcmKn-Iƒ°pw hnfn®v Cßs ]dbpw: Rm≥ C∂ IjvS-s∏-Sp-∂-h¿°pap≈ Bizm-k-{]- hy‡nsb CjvSs∏-´n-cn-°p-∂p. AXn-m- - 2009 Un-k-w-_¿- 6
 5. 5. ]-{Xm-[n-]¿-°v- ]-d-bm-p-≈-Xv- ]Z߃ Bibßsf A]n¿an°ptºmƒ... hncp-≤m¿Yw Pn-∏n-°p∂ c≠p ]Z-ß-fpsS Aÿm--Øp≈ Iq´n-t®¿°-ens Cw•o-jn¬ ]d-bp∂ t]cmWv Oxymoron. ae-bm-f-ØnenXns hntcm-[m-`mkme- ¶mcw F∂v ]cn-`mjs∏Sp-Ømw. Cw•o-jnepw Ad-_n-bn-ep-ap≈ c≠v ]Z-ß-sf-SpØv {]W-b- aXwam‰-Øns‚ t]cn¬ Ign™ aq∂v amk-ambn ae-bm-fn-Iƒ°n-S-bn¬ CØ-c-samcp ]pw-kI ]Zm-hen {]N-cn-∏n-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bmWv kwLv]cn-hm¿ kwL-S-Ifpw AXnv Hmim ]mSp∂ Hcp ss{IkvXh kwL-S--bpw. kaq-l- Øn¬ DØ-c-hm-Z-s∏-´-h-sc∂p Icp-Xp∂ Nne-cpsS ]n¥p-Wbpw klmbhpw CXnv In´n-t∏m-∂n-´p-aps≠-∂Xv ]c-ky-amb cl-ky-am-Wv. "D®n-sh® ssIsIm≠v DZ-I- {Inb sNøpI' F∂ sNm√ns Az¿Y-am°pwhn[w kaq-l-Øn¬ CXv- {]N-cn-∏n- ®-h¿ Xs∂ Aß-s-sbm-∂n-s√∂pw tIhew Nne na-K--ßsf ]Thnt[-b-am- °pI am{X-amWv X߃ sNbvX-sX∂pw kΩ-Xn-®n-cn-°p-I-bmWnt∏mƒ. {]kvXpX ]ZsØ FXn¿Øpw Ap-Iq-en®pw XqenI Nen-∏n-®-h-sc√mw Xs∂ AXns‚ {]N-cWw kzbw Gs‰-Sp-°p-I-bmWv ^e-Øn¬ sNbvX-Xv. AXp-sIm≠p Xs∂ GsXmcp e£yØnp th≠n-bmtWm Btcm-]-I¿ CXns kaq-l-Øn-te°v ssI]n-Sn-®n-d-°n-bXv Ah-cpsS Dt±-iy-e-£y-߃ nd-th-dn-sb∂p thWw a- n- em-°m≥. tIc-f-Ønepw I¿Wm-S-I-bn-ep-ambn S∂ CXp kw_-‘n® N¿®-Iƒ bYm¿Y-Øn¬ GsX-¶nepw kwLv _p≤n-Po-hn-I-fpsS akvXn-jvI-Øn¬ nt∂m ss{IkvXh ]ptcm-ln-X-∑m-cpsS Ac-a--I-fn¬ nt∂m Dcphw sIm≠-X-√. adn®v ]Xn-‰m-≠p-Iƒ°p apsº bqtdm-∏nepw a‰pw ]co-£n®v ]cm-PbaS™ apkvenwhncp≤ - - - KqVm-tem-N--bpsS ]pXn-b ]Xn-∏mWv tIc-f-Øn-e-S°w Ct∏mƒ {]N-cn-∏n-®p-sIm- ≠n-cn-°p-∂-Xv. anjdnamcpsS IqensbgpØpImcnbmb W L Cati cNn® Married to Muhammad F∂ ]pkvX-IØnemsW∂v tXm∂p∂p BZy-ambn CØ-c-samcp {]tabw IS-∂p- h-cp-∂-Xv. bqtdm-∏nse hnhn[ bqWn-th-gvkn-‰n-I-fn¬ ]T--Øn-s-Øp∂ anUn¬ CuÃnse bphm-°ƒ bqtdm]y≥ s]¨Ip-´n-I-fp-ambn {]Wb-Øn-te¿s∏-Sp-Ibpw Ahsc CkvemwaX-Øn-te°v ]cn-h¿Øw SØn kztZ-i-ß-fn-te°v IS-Øp- Ibpw sNøp-∂-XmWv CXnse CXn-hr-Øw. hnhmltijw s]¨Ip-´n-Iƒ Ap-`- 2009 Un-k-w-_¿- 7
 6. 6. hn-°p∂ ]oU-߃ Cu tmh-en¬ `wKn-bmbn hnh-cn-°p-∂p-≠v. h¿j-ß-fm-bn, Ckvem-ans‚ kv{Xohn-cp≤ ne-]m-Sp-Isf Ipdn®v sX‰p[--cn-∏n-°p-Ibpw {]N-cn-∏n- °p-Ibpw sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p-tºmgpw ]m›m-Xy¿ Iq´-ambn Ckvemw Bt«-jn- °p-∂Xpw AXn¬ Xs∂ A©n¬ mev `mKhpw kv{XoI-fm-sW∂v Xncn-®-dn-bp- Ibpw sNøp-tºmƒ hna¿i-Isc kw_-‘n-®n--S-tØmfw tIhew D]-cn-π-h-amb CØcw hmZ-ß-fn¬ B-izmkw Is≠ØpI am{Xsa nhrØn-bp-≈q. AØcw Zpcp-t±iycN--Iƒ°pw hmZ-߃°pw kzoIm-cyX e`n-°p-∂p-s≠∂ auVy[mcW Xs∂-bm-bn-cn°pw Married to Muhammed t]mep≈ cN--Iƒ bqtdm-∏nse Hmtcm bqWn-thgvkn-‰n-I-fnepw kuP-y-ambn hnX-cWw sNøm≥ {InkvXy≥ anj--dn-amsc t{]cn-∏n-®-Xv. tIc-f-Øn¬ Cu hnjbw BZy-ambn {]N-cn-∏n-®Xpw "Pm{KXmtm´okn'd°n- bXpw {InkvXy≥ anj--dn-am¿ Xs∂-bm-bn-cp-∂p. tKmX-ºp-amhp sImSpØpw ]m¬s]mSn sImSpØpw kuPy-acp∂p sImSpØpw X߃ S-Øn-h-cp∂ "aX-{]- tem-` ssien' sIm≠v Bsf- In-´p-∂n-s√∂p am{X-a-√, Hdo-k-bnepw awK-em-]p- cØpsa-√mw- lnµpXzi‡n-I-fpsS {]tI-m]--Ønv ]m{Xambn-Øo¿-∂psh∂p IqSn- bp≈ Xncn-®-dn-hm-Wv C-cp-Iq´¿°pw kzoIm-cy-amb s]mXpi{Xp-hn-s-Xn-sc-bp≈ sFIys∏-S-env ss{IkvXhanj--dn-amsc t{]cn-∏n-®-Xv. s]mXpkaq-l-Øns‚ kmamy-t_m[sØ sh√p-hn-fn-°pwhn[w Adnt™m Adn-bm-sXtbm Nne ae-bmf am[y-a-ßfpw AXn-mbn A®p-n-c-Øn-b-XmWv Gsd tJZ-I-cw. _men-i-amb CØcw P¬]-ßsf kaqlw hniz-kn-®p-I-f-bp-sa∂ AXn-tam- l- s am∂pw CXv {]N- c n- ∏ n- ® - h ¿°p- ≠ m- b n- s °m- ≈ - W - s a- ∂ n- √ . tImS- X n- b psS hm°pam‰sØ XpS¿∂v {]kvXpX ]Zw kaq-l-Øn-ep-≠m-°nb {]XymLm-X-߃°v adp-]Sn ]d-b-W-sa∂ Bh-iy-hp-ambn s]‰oj≥ ^b¬ sNbvX lyq-a≥ ssd‰v hm®v Atkmkntbj≥ sk{I´dnsb t]mep≈hcpsS ne]m-Sp-Iƒ A°mcyw icn-sh- °p-∂p-ap-≠v. F∂m¬ A`y-kvX-hn-Zy-cmb Bfp-I-fp-sS-˛-{]-tXy-In®v Iymº-kp-Iƒ tI{µo-Icn-®p≈ s]¨Ip-´n-Ifp-sS--˛--- CkvemanI ]T Xm¬]cyhpw AtXmSp_‘n- - - ®p≈ awam‰hpw Hcp ]cn-[n -h-sc-sb-¶nepw t]Sn-∏n®v XS-™p-n¿Øm≥ CXp- sIm≠v km[y-amhpw F∂m-Wn-h¿ IW-°pIq-´p-∂-Xv. am{Xa√, Ckvemans°dn®v ]Tn®pXpSßp∂ hnZym-¿YnIfpsS amXm]nXm°fn¬ Amhiy`oXn hf¿Ømpw, aXwamdnh∂ s]¨Ip´nIsf kzoIcn°p∂Xn¬ n∂v bphm°sf ]n¥ncn∏n°mpw CØcw P¬]߃ aptJs km[n-°p-sa∂h¿ hnebncpØp∂p. {]Wb aXwam‰Øns‚ Im‰v amdnhoim≥ XpSßnbt∏mƒ ]pXnsbmcp hna¿- ihpambmWv Ckvemw hncp≤¿ cwKØv h∂ncn°p∂Xv. tcsØ {]Wb aXw- am‰sØ Ipdn® N¿® XpSßn sh® AtX sh_vssk‰n¬ Xs∂ {]Xy£s∏´ After Love Jihad, It'-s time for Clinical Jihad F∂ teJØneqsS tIcfØnse Hcp {]ikvX saUn°¬ tImfPv tI{µoIcn®v Aapkvenw tcmKnIƒ°v sX‰mb acp∂v n¿t±in®pw hneIqSnb acp∂p-Iƒ Ipdn®p ¬Inbpw ]oUn∏n°p-I-bmsW- ∂mWnhcpsS Is≠ج. BZ¿iZrVX Hcm-fpsS lrZ-b-Øn¬ sNep-Øp∂ kzm[o--sØ Ipdn®v CØc°m¿ Xosc t_m[hm∑mc√t√m. Ckvem-ans‚ kpµ- c-ap-JsØ tm°n CØcw A¬]_p≤n-Iƒ F{X apc≠mepw Cu km¿YhmlI kwLw apt∂m´p IpXn-°pI X-s∂ sNøpw. A√mlp ]d-™-Xs{X icn. ""Ah¿ AhcpsS hmbvsIm≠v A√mlphns‚ {]Imiw sISp- Ø n°fbmmWv Dt±in°p∂Xv . kXyntj[nIƒ°v An- jvSIcambmepw A√mlp Ahs‚ {]Imiw ]q¿Ønbm°p∂hmIp∂p. k≥am¿- Khpw kXyaXhpw sIm≠v˛F√m aX߃°pw aosX AXns sXfnbn®p ImWn- °phm≥ th≠n˛Xs‚ ZqXs ntbmKn®hmIp∂p Ah≥. _lpssZhmcm[I¿°v (AXv) AnjvSIcambmepw icn.'' (hnip≤ Jp¿-B≥ 61:8,9) 2009 Un-k-w-_¿- 8
 7. 7. R߃ {]Wbn®p! Hcp Iq´w PnlmZnIfpsS A-p`hkm£yw Bbni kPv ■- CsXmcp -hp≈ kwkm-c-am-Wv. `uXn-I-X-bpsS IÆ-©n-∏n-°p∂ ]f-]-f-∏n¬ n∂pw hnIe hnizm-k-ß-fpsS Nß-e-s°-´p-I-fn¬ n∂pw c£-s∏´v [h-f-tim-`-bm¿∂ Ckvem-ans‚ kpµcXoc- tØ°v S-∂p-I-b-dnb Hcp-Iq´w Aapkvenw s]¨Ip-´n-I-fpsS Ap-`-h-ß-fpsS IY. tdm°pw t]m∏pw knn-am-‰nIv Um≥kpw am{Xa√ sIm¥bpw P]-am-ebpw Nn√p-Iq-´nse I¨Xp-d-°mØ Ifn-a¨ {]Xn-a-Ifpw PohnXtam£-Øn-mbn H∂pw ¬Ip-∂n-s√∂v Xncn-®-dn™v GI-pw AXzn- Zo-b-p-amb {kjvSm-hns‚ BZ¿isØ {]W-bn®v k¿∆hpw Dt]-£n-®p-t]m∂ Hcp ]‰w "Pnlm-Zn- I-fpsS' Xpd∂p]d-®n¬. krjvSn®v kwc-£n®v hgn--S-Øp∂ temI-c-£n-Xm-hns‚ Z¿i--ßsf s-t©‰n F∂-Xns‚ t]cn¬,- ]nd∂phoW hoSpw Ifn-®p-h-f¿∂ aÆpw shSn™v D‰-h-scbpw DS- b-h-scbpw Dt]-£n®v ]cp-]-cpØ PohnXbmYm¿Yy-ß-fn-te°v Imse-Sp-Øp-sh® GXmpw ae- bmfn s]¨Ip-´n-I-fpsS Ap-`-h-ß-fpsS ]¶p-sh-°¬. CXn¬ sk≥tk-j-p-Iƒ D≠m-bn-s°m- ≈-W-sa-∂n-√; FIvkv¢p-ko-hp-Ifpw "sR´n-∏n-°p∂ cl-ky--ßfpw' Is≠-Øm≥ Ign-s™∂pw 2009 Un-k-w-_¿- 9
 8. 8. hcn-√. ioXn-Icn® Ac-aIfn-en-cp∂v "s]m≈p∂ bmYm¿Yy- - - - - _-am-bn-cp∂p Ft‚-Xv. kz¥-sa∂v ]d-bmp≈ hnizm-km- ßsf' Ipdn®v XpS¿teJ--sa-gp-Xp∂ am[yaXºp-cm-°- Nm-c-ß-sf√mw A—--Ω-am-cn¬ n∂mWv ]I¿∂p In´n-b- ∑mcpsS am[y-a`m-jtbmfw Fcnhpw ]pfnbpw Is≠-Ømpw - - Xv. XßfpsS ApjvTm߃°∏pdØv as‰mcpaXhnizm- Ign-t™-°n-√. ]s£ Ign™ aq∂v amk-tØmfw tÃPp- kw kaqlØneps≠∂v Nn¥n®n´v t]mepan√mXncp∂ Ip´n- Ifpw Nm¬ap-dn-Ifpw BtLm-jn-®Xpw HSp-hn¬ "tIc-f- °mew. CXc aX-Z¿i--ßsf Ipdn®v tIƒ°m≥ XpS-ßp- Øn¬ eu PnlmZv Is≠-Øn-bn√' F∂ tImSXnbpsS ∂XpXs∂ saUn-°¬ tImf-Pn¬ Fw.-_n.-_n.-F-knv ]Tn- {]tbm-KsØ Ip‰-k-Ω-X-sa-t∂mWw aq∂v tImfw Xe-s°- °p-tºmƒ. ]e-t∏mgpw a‰p-]e aX-Z¿i--ß-fp-ambn am‰p-c- ´m°n ^b¬ aS-°n-b-Xp-amb Hcp hnj-b-Øn¬ ImWmsX ®p-tm-°p-tºmƒ Xs‚ hnizm-k-Ønse ]cm-[o--X-Iƒ, t]mb KZvKZ-ß-fp-sSbpw sSp-ho¿∏n-s‚bpw AS-°n-∏n-Sn® lnµp-Z¿i--ßsf Ipdn-®p≈ Xs‚ A⁄-X- -sIm-≠p IqSn- tXß-ep-I-fp-sS-bpw IY-Iƒ CXn¬ ImWmw. amkßfmbn bs√ F∂v Biz-kn-°m≥ {ian-®n-´p-≠v; {]tXy-In®v GI- ae-bmf {]kn-≤o-I-c-W-ß-fn-eqsS n߃ I≠p-sIm-≠n-cn- ssZhmcm[tbbpw ac-Wm--¥cPohn-X-sØ-bpw Ip-dn-®v. °p∂ Cc-Iƒ°p th≠n IÆo¿s]mgn-°p∂ th´-°m-cpsS At∏mƒ lnµpZ¿isØ°pdn®p≈ Xs‚ A⁄X°p- ]Xnhp G‰p- ] - d - ® n- e p- I - f √ CXv . adn®v Cc- I - s f∂pw ≈ ]cn-lmcw IqSn tXSn-bmWv Fw.-_n.-_n.-Fkv ]T--Im- Cubmw]m‰-I-sf∂pw, A]-Iz {]W-b-Øns‚ _en-bm-Sp-I- eØv KoXm-¢m-kn¬ tNcm≥ Bcw-`n-®-Xv. `K-hXvKoXsb sf∂pw am[ya- ß ƒ hnti- j n- ∏ n® nc- h [n "PnlmZo Ipdn-s®-¶nepw Bg-Øn¬ ]Tn-°Wsa∂pw AXp-hgn CXc s]¨Ip-´n-I-fp'sS Hcp kulrZ kw`m-jWw; Ckvem-ans aX-Z¿i-ßsf XS-bm-p≈ IcpØm¿÷n-°Wsa∂pambn- - - - {]W-bn® Ah-cpsS ]®-bmb Xpd∂p]d-®n-ep-Iƒ. cp∂p Dt±-iw. A∂p-hsc a- ns Ae-´n-bn-cp∂ Hcp]mSv NNN tNmZy-߃°v DØcw tXSn-bm-bn-cp∂p ]T-w. ]s£ ]Tn°pwtXmdpw tNmZy-߃ k¿∏m-Imcw ]q≠v Xs∂- CXv tUmIvS¿ ao. {]Wb dn{Iq-´nw-Knv tIc-f-Øn¬ tXrXzw ¬In-b-h-sf∂v Hcp ae-bmf ]{Xw c≠p-tImfw t^mt´mklnXw hnti-jn-∏n® bphXn. kzh-kXn-bn-en-cp∂v - ta¬ Btcm-]-W-߃°v adp-]Sn ]d-bp-tºmƒ ao-bpsS hm°p-Iƒ°v tcmjØns‚ NqSv. Xs‚ {]kwKw tIc-f- Ønse bph-Xn-Isf {]W-b-Ip-cp-°n¬ s]SpØmmsW- ¶n¬ AXv bqSq_n¬ A]v t emUv sNøpambncpt∂m? clkyambn hnZym¿YnIƒ°nSbn¬ {]Ncn∏n°pIbmbncp- ∂nt√ sNøpI! ao tNmZn-°p-∂p. Xo¿®bmbpw aX-{]t_m- [w B {]kwKØns‚ `mKw Xs∂bmbncp∂p. aX{]- t_m-[cwKtØbv°v IS∂phcm≥ AXn¬ kZ ns DZvt_m[n∏n°p∂pap≠v. aX{]t_m[w Hmtcm apkven- ans‚bpw _m[yXbmWpXmpw. ]t£ Chco {]Ncn∏n- °p∂ GsX¶nepw lnU¨ {]t_m[Øntm PnlmZn- tm AXn¬ t{]cn∏n°p∂n√. "PnlmZv' F∂ kwRvP Ckv- Øs∂ Xncn-™p-sIm-Øm≥ XpS-ßn. eman¬ ]ca]cnip≤amb H∂ns Ipdn°mmWv D]tbm- Fw.-_n.-_n.-Fkv Ah-km h¿j-am-hp-tºm-tg°pw AXv- Kn°p∂Xv. F∂m¬ Cu ]ZsØ G‰hpw XcwXmgv∂ ne- hsc Ah-KWn®n-cp∂ Ckvem-ans Ipdn®v ]Tn-°m-p≈ hmcØntebv ° v sIm≠ph∂psh∂XmWv hna¿iI¿ A`nhmRvN IqSn-°qSn h∂p. ac-Wm--¥cPohn-XsØ Ipdn- sNbvX H∂masØ sX‰v. ®p≈ Jp¿-Bn-Im-[ym-]߃ GsXmcp ]cn-Xÿn-Xn-bn¬ - - - - Xs‚ Ap-`h hnh-cW{]kw-K-Øn¬ k∂n-ln-Xcm-b- Pohn-°p∂ ap-jy-s‚bpw tNmZ--Isf Xr]vXn-s∏-Sp-Øm≥ h-cpsS apJw ambv-®p-I-f-™mWv Nn{Xo-I-cWw S-Øn-b- t]m∂Xv Xs∂-bm-Wv. sX∂v {]N-cn-∏n-°p-∂-h¿ Hcn-°-se-¶nepw B {]kwKw apgp- Bbn-S°v saUn-°¬ tImfPv Iymº-kn¬ S∂ "tPym- h≥ I≠n-´pt≠m F∂ Imcyw kwi-b-am-Wv. tÃPnse Xn¿K-ab' F∂ t{]m{Kmw Pohn-X-Ønp hensbmcp hgn- _m-dn¬ IrXy-ambn t{]m{Km-ans‚ t]cpw Xoø-Xnbpw tcJ- Øn-cn-hm-bn. {]Ya tNmZy-I¿Øm-hmbn {]kvXpX ]cn-]m- s∏-Sp-Øn-bXv ImWmØh-cm-bn-cn-°n√ CXv {]N-cn-∏n-°p∂ Sn-bn¬ ]s¶-SpØ Xs‚ kwkm-c-߃ C∂pw C‚¿s-‰n¬ Bfp-Iƒ. tIc-f-Ønse Hcp {]apJ apkvenw kwL-S S- e`y-am-Wv. "ao‰v Z dnth¿´v' ]cn-]m-Sn-sb {]Wb aXwam‰- Ønb {]kvXpX ]cn-]m-Sn-bpsS kn.UnIƒ C∂pw hn]-Wn- Øns‚ iwsJmen-m-Zambn ]cn-Nbs∏-Sp-Øp∂ am[ya ncq- - - bn¬ e`y-am-Wv. AsX√mw kuI-cy-]q¿∆w hnkvacn®v Am- - ]-Isct¥ Cu hoUntbm ¢n∏v ImWm-sX-t]m-bXv? ao hiy ]pI-a-d-Iƒ krjvSn-°m-mWv lnµpXz kwL-S-bpw ho≠pw ]pXnb kw`hhnIm-k-ß-fn-te°v aw Xpd-°p-∂p. Ah-cpsS Iqen-sb-gp-Øp-Imcpw {ian-°p-∂Xv. ao ]d-bp∂p. NNN Hcp XnI™ bmYm-kvXnI {_m“W IpSpw-_-Øn¬ Pn® ao Xs‚ aXwam‰ Ap-`hw Cßs hnh-cn-°p∂p: ""ImtØm-enIv _nj∏v Iu¨kn-ens‚ Ac-a--bn¬ ""sslµ-hm-Nm-c-߃ IWn-i-ambn ]pe¿Øn-t∏m-cp∂ IpSpw- n∂v IpØn-°p-dn® IW-°p-ambn S∂h¿s°t¥ hkvXp- 2009 Un-k-w-_¿- 10
 9. 9. Xm-]cambn Cu hnj-bßtfmSv kwh-Zn-°p-∂hcpsS apºn¬ - - - - - - mhn-dßn-t∏m-bXv?'' atm-ca yqkv Nm¬ N¿®-bn¬ ]s¶- - SpØv hymP IW-°p-Iƒ D≤cn®v IpSp-ßn-t∏mb kwLv]cn- hm¿ _p≤n-Po-hn-bpsS Zpc-h-ÿsb Ipdn®v, Xncp-h--¥-]pc- Øp n∂pw F©n-o-bdnwKv ]T-th-fbn¬ Ckvemw kzoIcn- - - - ® hn[p-hn-t‚-XmWv tNmZyw. ""Iq´n-bn-W-°m≥ Ign-bmØ A°-߃ sImt≠m hnf-°n-bn-W-°m≥ Ign-bmØ hm°p- Iƒs°m-t≠m Xa-kvI-cn-°m≥ Ign-bp∂ H∂√ Ckvem- anIZ¿i-w. Hcn-°-se-¶nepw AXns‚ am[pcyw Ap-`-hn- ®-h¿°-dnbmw AXv Pohn-XØn¬ ¬Ip∂ im¥nbpw kam- - [m-hpw. tIhew Nne {]WbmS-Ißfn-eqsS aXXo{hhmZ- - - - Øn¬ sN∂p-ho-gm≥ am{Xw Zp¿_-ecmsWm A`ykvXhnZycm- - - b Iymw]-knse s]¨Ip-´n-Iƒ. k¿°m¿ n›-bn® {]mb- ]q¿Øn hbs -¶nepw ]cn-KWn-°m≥ CØcw Btcm-]Ww - D∂-bn-°p-∂-h¿ {i≤n-t°-≠-Xnt√!'' Cet{ŒmWnIv F©o- n-b-dnw-Kn¬ dm¶p--Im-cn--bmb adnbw hn[p tNmZn-°p-∂p. lnµp-aXhnizm-kn Iq-Sn-bmb A—s‚ ktlm-Zc]p-{Xs‚ - - - hm°p-Iƒ kXy-a-X-Øn-te-s°-Øn°m≥ t{]c-I-amb IY- bmWv adnbw hn[p hnP-bv ]d-bm-p-≈-Xv. A—s‚ acWw Xf¿Ønb timI-aq-I-amb Hcp kmbwk‘y-bn-em-bn-cp∂p ap-hns‚ tNmZyw. Xmn-Xp-hsc Bcm-[n-®p-sIm-≠n-cp∂ I√n¬ sImØnb apgp-h≥ hn{K-l-ßfpw ncp-]-Im-cn-I-fm- sW∂v BZy-ambn tXm∂n-Øp-S-ßnb nan-jw! Xt∂mSv G- sXmcp Imcy-Ønp th≠nbmtWm ¢mknse apkvenw kp- lrØp°ƒ hotdmsS hmZn-®Xv AtX Imcyw Hcp lnµphn- izmkn; AXpw, Xs∂ Gsd Adn-bp∂ Xs‚ A—s‚ ktlm- kwÿm-Øv H‰-{]-Wb aXw-am-‰hpw S-∂n-´n-s√∂ tImS- Z-c]p-{X≥ ]d-™t∏m-gp-≠m-b A¤pXw! kXy-Øn¬ AXm- - - Xnhn[n-tbm-Sp-IqSn Ah-ti-jn® Kymkp-IqSn jvSs∏´ Ah- - bn-cp∂p Xs‚ Kuc-h-]-c-amb Ckvem-anI ]T--Øn-p≈ ÿ-bn-emWv {iocm-a-tkm AwK-߃. Z£nW Im-dbn- BZy t{]c-W. epw, DUp∏n taJ-e-I-fn-ep-a-S°w I¿Wm-SIm kwÿm-- Øns‚ hnhn[ `mK-ßfn-te-°mbn Xøm¿ sNbvXph® e£- - hn{K-l-ß-fn-√m-Ø, I√pw achpw Nµ[q]hpw a[y- I-W-°nv t_m[-h¬°-cW kn.-Un-I-fp-sSbpw eLp-te-J- h¿Øn-I-fp-an-√mØ Ckvem-ans‚ kpµ-c-ap-JsØ BcmWv I-fp-sSbpw t]mÃ-dp-I-fp-sSbpw 2500 hf-≠n-b¿am-cp-sSbpw {]W-bn-°m-Xn-cn-°p-I. ASn-a˛DSa ka-Xz-hpw, kv{Xo˛-]p-cpj -- - "`oIc hnh-c-W-߃' HSp°w Pe-tc-J-bmbn Ah-kmn®p. ka-Xz-hp-sa√mw at‰Xv aX-Øn-emWv CXn-tesd Is≠-Øm- ≥ Ign-bp-I...'' Ckvem-anIZ¿i-sØ Ipdn-®p ]d-bp-tºmƒ I¿Wm-SIm kwÿm-Øv {]W-b-a-Xw-am-‰-Øns‚ t]cn- hn[p hmNm-e-bm-hp-∂p. ¬ S∂ mS-I-tIm-em-l-e-ß-fpsS nP-ÿn-Xn, IW-°p- Iƒ ncØn s]mfn-s®-gp-Xp-I-bmWv AhnsS n∂pw Ckv- NNN emwaXw Bt«-jn® tUmIvS¿ dknb. ""aXw am‰ {]W-b- {]W-bn®v aXw-am-dnb lnµp s]¨Ip-´n-Iƒ˛7500 Øns‚ BZy hm¿Ø-Iƒ FØp-∂Xv awK-em-]p-cØp n∂p- am-Wv. CXn-mbn apJw ad®v Nm-ep-Iƒ°p ap∂n¬ {]Xy- CXn-mbn {]h¿Øn-°p∂ a{Z- -Iƒ-˛13 £-s∏´ ]e-cp-sSbpw Xn-ndw Xn°v hy‡-ambn Adn-bmw.'' Xo{h-hm-Z{]-h¿Ø-Øn-mbn D]-tbm-Ks∏-Sp-Øp-∂h¿-˛1000 - - - dknb Ah-Im-i-s∏-Sp-∂p. ""memƒ tIƒs° ]d-bm≥ Ign- lnµp-aXØn-te°v XncnsI hcm≥ B{K-ln-°p-∂h¿˛ 3000 - - - bmØ Nne sshb‡nI Xm¬]-cy-߃°p th≠n-bmWv ""ΩpsS s]¨a-°sf c£n-°q, cmPysØ c£n°q'' CXns Pa[y-Øn-te°v Cd-°m≥ tXrXzw ¬Inb F∂ Iymw]-bnns‚ `mK-ambn {iocm-a-tkm Xe-h≥ {]- ]ecpw {]h¿Øn-®n-´p-≈-Xv. Ah-c-S°w CXn¬ sX‰p-[cn- tamZv apØ-enJv I¿Wm-S-I-bnse _wKfpcphn¬ S-Ønb °-s∏´ apgp-h-m-fp-Iƒ°pw A√mlp k∑m¿Kw ¬Is´ hm¿ØmktΩ-f--Øn¬ ]pd-Øp-hn´ IW-°p-I-fm-Wn-Xv. Ft∂ {]m¿Yn-°m-p-≈q.'' dknb ]d™pn¿Øp-∂p. IW-°nse A°-ß-fpsS FÆw Npcp-ßmpw Bbn-c-߃ Imdpw ss_°pw samss_epw t]m°-‰p-aWn-bp-aSßp∂ - - - qdp-I-fm-hmpw XpS¿∂v H‰-kw-Jy-bmbn ]cn-W-an-°m-p- tamlhmKvZm--ß-fmWv sNdp-∏-°msc CØcw I¿Ω-ß- ap≈ Ime-b-fhv BgvN-I-fm-bn-cp-∂p. Ah-kmw AXv Nma- fn-te°v BI¿jn-°p-∂-sX∂ am[yaI≠p-]n-Sp-Ø-ßsf cmPv K¿ kztZ-inn kn¬cmPnepw `¿Ømhv ae-bm-fn-bmb dknb ]cn-l-kn-°p-I-bm-Wv. Ckvem-ans‚ ioX-f-—m-b-bn¬ Ajv°-dnepw am{Xw HXp-ßn. Ign™ hw-_¿ ]Xn-m- n∂v e`n-°p∂ Cu kam-[mw GXp `uXnIkpJ--ß-fn¬ env Ajv°-dns Ip‰hnap‡-m-°n-s°m-≠v, I¿Wm-SIm n∂m-Wv tSm-m-hpI? 2009 Un-k-w-_¿- 11
 10. 10. kz¥sa∂v ]dbmp≈Xv apgph≥ Dt]£n®v DSpØ Pw. ssZhhnizmknbmb AΩbptSbpw CSXp]£°mc- {U v am{X-ambn ]Sn-bn-d-ßn-b-t∏mgpw Rm-p-`-hn® Ahm- mb A—t‚bpw BZy aIƒ. Xnch¥]pcsØ {]ikvX- Ny-amb B-µw! ]n∂n´ Ccp-]Xv h¿j-Øn-n-S-bnse Pohn- amb Hcp tIm¨sh‚ v kvIqfn¬ ]Tn°p∂ kabØv ss{I- X-Øn¬ Fn°v ssIh-∂n-´n-√mØ H∂m-bn-cp∂p AXv. kvXhhnizmktØmSv B`napJyw tXm∂n; AhcpsS BNm- am{X-a√, msf ac-Wm-¥cPohn-XsØ Ipdn® kpµc{]Xo- - - c߃ ]n¥pScpIbpw N¿®n¬ t]mIpIbpsams° sNøp- £-Ifpw. ambncp∂p A∂v. Jp¿-B-nse {`qW-imkv{X ]cm-a¿i-ß-fm-bn-cp∂p dkn- Xncph¥]pcsØ Hcp F©nobdnwKv tImfPn¬ D]- bbpsS lrZbw Iog-S-°n-b-Xv. Fw.-_n.-_n.-Fkv ]T--cw-K- cn]TØnmbn Xncs™SpØtXmsS ssZhhnizmk-sØ Øp-t]m-epw Gsd Xe-th-Z krjvSn® {`qWimkv{Xhnj- Ipdn®p≈ k¶¬]sa√mw amdn. ncoizchmZØnp- th≠n b-߃ h≈n-]p≈n sX‰msX 1400 h¿j-߃°p apºv nc- hmZn®p S∂ Iq´w NßmXnamcmbncp∂p- A∂v Iq´v. AØ- £-c-mb Hcp B´n-S-bs‚ mhn-eqsS temIw {ihn-°p-I! csamcp NqSv]nSn® N¿®bnsemcn°¬ {k„mhns‚ {]k‡n Fs∂ kw_-‘n-®n--S-tØmfw ANn-¥y-am-bn-cp∂p AXv. ]c- hnhcn°p-∂ IYtbmSv IqSnb Hcp apkvenw s]¨-Ip´nbpsS am-h[n hmbn°mpw Adn-bm-p-ap≈ Pn⁄m-k-bm-bn-cp∂p Nne tNmZyßfmWv PohnXsØ am‰nadn® Xocp-amØnv A°m-e-Øv. ]S-®-h≥ AXnv X°-Xmb {]Xn-^-ehpw X- mµnbmbn h¿Øn®Xv. bYm¿Y ssZhk¶¬]w Ckvem- ∂p. Ahs‚ CjvSs∏´ ASn-aIƒ°p-am{Xw ¬Ip∂ k∑m- - - an¬ am{Xtabp≈qsh∂ Xncn®dnhnv AXv Imc-Wambn. ¿KZ¿i-w. `uXnI ku`m-Ky-߃ Hs∂m-∂mbn sImgn-™p- CkvemanIhnizmkßfpw I¿aßfpw ]Tn°m≥ nch- t]m-hp-tºmgpw ]S-®-h≥ ¬Inb Cu al-Ømb Ap-{K- [n ]pkvXIßfpw {]kwK kn UnIfpw C‚¿s‰v ssk‰p- l-Øns‚ BÀm-Z-Øn¬ Pohn-X-sØ kzbwka¿∏n-°p-I- bmWv dknb. NNN aXwamdnb Xs∂ hnhmlw Ign®p F∂-Xns‚ t]cn¬ Ac-e£w cq] iº-f-ap≈ `¿Øm-hns‚ tPmen jvSs∏´ k¶-S-Øn-emWv Xncp-h--¥-]pcw kztZ-innbmb {ipXn. `¿- Ømhv Aøq-_n-sm∏w h≠q¿ ]p∂∏mebnse `¿Xrho´n- en-cp-∂mWv {ipXn "kvtl-kw-hmZw amkn-I'--°mbn a- p- Xp-d-∂-Xv. Fd-WmIp-fsØ Hcp- {]ikvX Atacn°≥ Iº- n-bn¬ tPmen sNbvXncp∂ Aøq-_nv DØ-c-hm-Z-s∏-´-h- cn¬ n∂p-≠mb tamiw {]Xn-I-c-W-amWv tPmen jvSs∏- Sm≥ CS-bm-°n-b-Xv. sIm®n≥ k¿hIemimebn¬ n∂v jn∏v UnssknwKv ]mkmb Cu bphmhnv Iymºkv ske- £≥ hgnbmWv Im°m´p≈ A¥mcm{„ Iºnbn¬ tPm- Ifpw D]tbmKs∏SpØnØpSßn. Hm¿°q´n¬ apkvenw en In´nbXv. Iºn Bh-iy-Øn-mbn AƒPo-cn-b-bn¬ t]cn¬ Hcp sFUn {Intb‰v sNbvXv apkvenw IayqWn‰nIfn- hnkn-‰n-em-bn-cp∂ At±-l-Ønv, AtX bm{X Xo{h-hm-Z- ¬ kµ¿iw ]Xnhm°n. CkvemwaXw kzoIcn®tXmsS Øn-p th≠nbmsW∂v Nn{Xo-I-cn-®p-sIm-≠p≈ t]meo-kp- kzm`mhnIambp≠mtb°mhp∂ Nne s]m´epw No‰epIfp- Im-cpsS kwkmcw XpS¿tPmen°v hnLm-X-ambn amdn. Hcp sams° ho´nepap≠mbn. A¬lwZpen√mlv! C∂v {]iv- "Aapkvenw s]¨Ip´n'bmWv Xs‚ `mcy F∂-XmWv Xo{h- ßsfm∂pan√, kam[m]cambn IpSpw_PohnXw bn- hm-Z-Øns‚ {]Xy£tcJ-bmbn C‚-en-P≥kv Is≠-Øn-b- °p∂p. sX∂v At±lw Hm¿°p-∂p. Un.-sF.Pn tP°_v ]p∂q-kp- NNN ambn C°mcyw Xpd∂v kwkm-cn-°mpw Cu cwK-Øp≈ apkvenwth´-bpsS nP-ÿnXn t_m[y-s∏-Sp-Øm-p-ap≈ {]WbØns‚ t]cnemWv s]¨Ip´nIƒ aXw amdp∂- Ah-kcw ssIh-∂Xv ta¬{]-iv-Øns‚ KpW-]-c-amb ]cn- sX∂ Btcm]WsØ ]p—n®pX≈pIbmWv Iymkv{Xo- WmaKp]vXnbmbmWv Aøq_v hne-bn-cp-Øp-∂-Xv. bmbncp∂ ^mØna. ""R-ß-fpsS Ap-`hw Xs∂ tm°q... ""IeymWmtemNbpamb√msX Hcn°¬ t]mepw t- -t{]-an-°m-s-∂√ ]p-cp-j≥am-sc-˛{]tXy-In®v a-‰p -a-X-ÿsc cn´v I≠n´n√mØ Xs‚ `¿Ømhpambp≈ hnhml_‘- ImWm≥t]mepw I-gn-bmØ Np‰p-]m-Sp-I-fn-emWv R-߃ sØ "eu amtcyPv' F∂mWv AhcpsS AtzjW dn- Iym-kv{Xo-Iƒ hf¿∂phcp-∂-Xv. -Cu-sbm-c-h-ÿ-bn¬ t∏m¿´n¬ t]meokptZymKÿ¿ FgpXnt®¿ØXv Fß-s-bmWv {]W-bn-°m≥ Ah-k-c-sam-cp-ßp-I? X-ß- F∂XmWv G‰hpw k¶Sw. Fs‚ ]TImcyßfpw kzta[- fp-sS BZ¿i-]m∏cØsØ ad®vsh°m-p≈ Hcp ]pI-a-d bm D≈ aXmt«jhpsa√mw IrXyambn hnhcn® Atzj- -am-{X-amWv Ct∏mƒ S-°p∂ Cu ]pXnb {]Nm-c-W-ßfpw W DtZymKÿ∑mcmWv Cu dnt∏m¿´v sImSpØsXt∂m¿- "Pm{K-Xmtm-´o-kp-'-I-fpw.'' °Ww. {ipXn ]dbp∂p. h¿j- ß - t fmfw Iym- k v { Xo- b mbn Pohn®v H- S p°w Hcp CSØcw mb¿ IpSpw_ØnemWv {ipXnbpsS Xncphkv{Xw Agn®v sh®v kaq-l-a-[y-Øn-en-d-ßn k-`-bpsS 2009 Un-k-w-_¿- 12
 11. 11. AI-Ø-f-ß-fn¬ S-°p∂ sIm≈-cp-Xm-bva-Iƒ Bflmp`- {]tem-`--ß-fn-eqsS tI-c-f-Øn¬ aXw-am-‰-Ønv XpS°w h߃ F∂ t]cn¬ hnfn®v ]-d-bp-∂ knÿ sPkvan-bpsS Ipdn-®Xv -{In-kvXy≥ anj-W-dn-am¿ Xs∂-bm-Wv. ss{I-kvX- Bflm¿YXsb tNmZyw sNøp∂pap≠v ^mØna. ""-k`bn¬ - - h-k-`-bpsS nb-{¥--W-Øn-ep≈ ]-e- tIm-f-Pp--Ifnepw t{]jn- S-°p∂ `uXn-I-ssh-I-ey-ßsf -Ip-dn®v am{Xta knÿ X{]-h¿Ø--߃ S-Øp-∂Xv -apkvenw ma-[m-cn-I-fmb sPkvan Xs‚ ]pkvXIØn¬ ]cm-a¿in-°p-∂p-≈p. b-Ym¿Y- - - - - ss{I-kvXh kphn-ti-j-I-cm-Wv. ap-kvenw `qcn-]-£-{]-tZ-i- Øn¬ k` C∂-p-`-hn®v sIm≠n-cn-°p∂Xv ISpØ Bflo- amb a-t©-cn-bnse eqY-d≥ k-`- -S-Øp∂ "a¿I-kp¬ -_n- b-Zm-cn-{Zy-am-Wv. Xncphkv{Xw Dt]-£n-°p-∂-h-cpsS apºn- jmd' F∂ Hcp ÿm]w Xs∂ Cu B-hiy-Øn-mbn ep≈ ap-Jy-hn-j-bhpw AXv Xs∂-bm-Wv. F∂m¬ AXv n-e-n-∂n-cp-∂p. 1981¬ Bcw-`n® -AXns‚ ÿm]-I-e£yw ad®v sh®v k`m[nImcnIfpsS A¥x]pcIYIƒ am{Xw Xs∂ {]tem-`--ß-fn-eqsS aX{]t_m-[w n¿h-ln-°pI N¿® sNøp∂ sPkvan a‰pNne `uXnIe£yßfmWv F∂-Xm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ 1997¬ ÿm-]I ta[m-hn-bm-bn- em°m°p-∂Xv F∂mWv a nem°m≥ Ignbp∂Xv.'' cp∂ -apkvenw ma-[mcn H-Xp-°p-߬ kztZin s®n-°p- ∂≥ ^mZ¿ Aehn ssewKnIm-tcm]WsØ XpS¿∂v cmPn- ""P∑-k-l-P-amb amp-jnIhnIm-c-߃ n-tj-[n-°-s∏- sh-®-t∏m-gm-Wv AhnsS hs∂-Øn-b Z-cn-{Z-bp-h-Xn-Iƒ Ap- Sp--tºmƒ AXns adn-I-S-°m-p≈ Xzc ap-jycn¬ A-¥¿- `-hn® ]oU--߃ temI-a-dn-bp-∂-Xv. -A-t-Isc s]cp-h-gn- eo-am-Wv. a-Tßfn¬ Aßs ]eXpw S-°p-∂p-≠vXmpw. - - - bn-em°n -tIm-gn-t°mSv shÃvln√n¬ Ign-bp∂ -A-t±-lsØ A-Xns‚ _m°n-]-{X-amWv sPkvan- ]d™ "AΩbpw Ip- t]mep-≈-h¿ C-Øcw Pm{K-Xm-tm-´o-kp-Iƒ -X-≈ptam, ™pw -I-fn'-Ifpw a‰pw. ]s£ BZ¿i-cw-KsØ sshI-ey- sImf-fptam F∂-dn-bm≥ Xm¬]-cy-ap-≠v. -P-eoe ]d-bp-∂p. ß-fm-Wv -ss{I-kvX-h-a-T-߃°IØpw ]pdØpw A-Wn-Iƒ Ap-`-hn®v sIm≠n-cn-°p∂ G-‰hpw henb {]ivw. -A-Xp- NNN sIm≠v Xs∂ "A-Ωbpw Ip™pw Ifn'-I-f√ "]nXm-hpw ]p- {Xpw Ifn'-I-fmWv ]ptcm-ln-X≥am¿°v Gsd Xe-th-Z krjvSn-°p-∂-Xv. CcpcwKØpw "]cn-ip-≤m-flmhn's‚ AZr- iy-km-∂n[yw {]iv-߃ k¶o¿W-am-°p-∂-pap-≠v. kXy- Øn¬, _p≤n-sIm-SpØp Nn¥n-°p-∂-h¿s°m∂pw Xs∂ In- kvXp-a-X-Øns‚ BWn°-√mb ]n-Xmhv, ]p{X≥, ]cn-ip-≤m- flmhv F∂ {XntbIXz k-¶¬]-Øn¬ hniz-kn-°m≥ Ign- bn-√. bp-‡n-k-l-a-s√∂v am{X-a√ {]-am-W-ß-fpsS ]n≥_- ehpw -C-Øcw hmZ-߃s°m-∂p-an-√. Xncp-hkv{Xw Dt]-£n- ®pw Xncp-shgpØpI-sf X-≈n∏-d™pw C-kvem-an-te°v tN- t°-dm≥ Bfp-Isf t{]cn-∏n-°p∂ L-SIhpw CX√msX as‰m- - ∂-√. {]Wbhpw `oIcXbpsa√mw Cu ax]cnh¿Ø-sØ XSbnSmmbn Ah¿ Is≠Ønb Nne s]mSnss°IfmWv.'' aXw-am-‰-hp-ambn _‘-s∏´ ]pXnb hnhm-Z-ßsf°pdn- ""-tI-{µ-a{¥n hb-em¿ chn apX¬ Un -ssh -F^v sF ®p≈ tNmZy-߃°v D-Øcw ]d-bp-I-bmW,v I¿Øm-hns‚ kwÿm A-[y-£≥ Fw. _n cm-tPjv hsc -A-y-a-Xhn`m- aW-hm-´n-bm-hm≥ sIm-Xn®v o≠ ]Øp-h¿j-tØmfw Xncph- - K-Øn¬ s]´ kv{Xo-Isf `mcy-bm-°n-bhcs√! A-hsc GsX- - - - - ¥]pcsØ Hcp {]apJ tIm¨sh‚n¬ ]Tw SØn HSphn¬ -- - ¶nepw Atz-jW DtZm-Ky-ÿ¿ tNmZyw sNbvXn-cp-∂pthm?'' Xncp-hkv{Xw Dt]-£n®v C-°-gn™ 2008¬ Ckv-emw-aXw Xs∂-t]m-se-Xs∂ A©v h¿jw apºv Ckvemw aXw kzoI- - ]p¬IpI hgn ]p-Xnb Po-hnXw sXsc-s™-SpØ Be∏pg cn® `¿Ømhv Jmen-Zn-sm-∏-an-cp∂v m-Znb tNmZn-°p-∂p. kztZ-inn ^mØn-a. sXm-´SpØ Znhkw S-°m-p≈ Xs‚ - - C-hco ]d-bp∂ "t´-߃' e-`y-am-I-W-sa-¶n¬ k¿°m¿ -hn-hm-l-Øns‚ Xnc-°p-I-ƒ°nS-bnepw "kvtl-kw-hmZw am- Kk‰n¬ hn⁄m-]w ¬I-Ww; -A-Xn¬ t]cv cPn-ÿ kn-I'°mbn kwkm-cn-°m≥ kabw Is≠Øn ^mØn-a. sNøp-∂-tXmsS B¿°pw hmbn-°m≥ I-gn-bp∂ tcJ-bmbn NNN AXv amdp-Ibpw sNøpw. CXv ne-hn-ep-≈-t∏mƒ -]n-s∂sb- ßs {]W-baXw-am-‰sØ Ipdn-®p≈ "`o-IckwJy-'bp-ambn - - - - - tPmenÿeØv n∂pw kplrØv hgn e`n® -Hcp eLp- Ch¿°v Ducp-Np-‰m≥ Ign-bpw?'' tPym{K^nbn¬ _n-cp-Zm-- te-Jbn¬ n∂mWv F-dWm-Ipfw kztZ-inn Peoe Ckvem- - - ¥c_n-cp-Z-ap≈ mZnb tNmZn-°p-∂p. an Ipdn®v ]Tn®v Xp-S-ßp-∂-Xv. --gvknw-Knv ]Tn-°p-tºmgpw sslµ-h BNm-cßsfm∂pt]mepw apd sX-‰n-°msX ]m- - - - - - XpS¿∂pw C-Øcw hnj-b-߃ Iq´p-Im-cp-ambn nc-¥cw - en®v t]m∂n-cp∂ ]m-e-°mSv Pn√-bnse Hcp ]pcm-X mb¿ N¿® sNøp-Ibpw sNbvXn-cp∂p. -A-n-bØn BkytbmsSm- Xd-hm-´n¬ P-n® mZn-b°v ]n -Pn°v ]Tn-°p∂ ka-bØv ∂n-®mWv Peoe Ckvem-an-te°v I-S∂ph∂Xv. kplr-Øp-°-fp-ambp≈ kwkm-c-am-Wv Ckv-em-ante°p≈ ""ImtØmenIv _nj]v Iu¨kn¬ tkmjy¬ lm¿- h-gn-sX-fn-bn-®Xv. kr-jvSn-]q-P-bpsS A¿Y-iq-yX t_m[y- aWn sk{I-´dn tPmWn sIm®p-]-d-ºn¬ ]p-dØvhn´ tm´o- am-b-tXmsS ]-Icwsh°m-p≈ {kjvSmhns‚ Z¿i--߃ knse ]cm-a¿i-߃ b-Ym¿Y-Øn¬ Ah-cpsS {]Xn-Omb tXSn-bp≈ Atzj-W-am-bn. "n®v Hm^v {SqØv' S-Øp∂ X-s∂-bm-Wv shfn-hm-°p-∂-Xv''. P-eoe ]d-bp-∂p. `u-XnI Ckvem-w- Id≥kvt]m≠≥kv tImgvkv A-Xn-tsd k-lm- 2009 Un-k-w-_¿- 13
 12. 12. bIcambn. Ckvemw kzoI-cn-®-t∏m-gpw -Xp-S¿∂pw Ap-`- ]e ]WvUn-X≥amsc Ipdn®pw kzm-anPn A∂v ]d™ tami- - hn® nc-h-[n -{]-bm-k-߃... -C-t∏mƒ ne-ºq-¿ N¥-°p- amb A-`n-{]m-b-߃ Ah-cp-am-bp≈ ASp-Ø -]-cn-Nbwaqew ∂nse hm-S-I-ho-´n¬ `¿Øm-shm-∂n®v km-amyw _p-≤n-ap- ]p¿W-ambpw sX-‰m-sW∂v ]n-∂oSv t_m-[y-s∏-´p. am-{X-a√ ´n-√msX Ip-Spw-_-Po-hnXw bn-°p-∂p. kzman -]d™ ]e Btcm]Wßfpw -C∂v {Xoh sslµh˛ -- NNN ss{I-kvXh kwL-S--Ifpw Nne DØ-c-hmZs∏´ k¿°m¿ -G-P≥-kn-Ifpw G‰p-]-d-bp-∂Xp tIƒ°p-tºmƒ A¤pXw ""I-gn™ c≠p h¿j-tØm-f-ambn Ckvemw kzoI-cn-®n´v. tXm∂n-t∏m-hp-∂p. A-Xnp apºpw tijhpw H-cp-]mSv Ckvem-anI hnizm-k{KŸ- NNN ߃ hmbn-°m≥ km[n-®n-´p-≠v. Pn-lm-Zns Ipdn®v am{X- ambp≈ {KŸ-ßfpw I≠n-´p-≠v. ]s£ Xm¶fo ]d-bp∂ ""an{i-hn-hm-l-Ønv Bsf £Wn-®p-sIm≠v ]ckyw Xc-Øn-ep≈ Hcp -Pn-lmZv Rm≥ CXp-hsc tI-´n-´n-√-t√m...''.- sNøm≥ am{X-ambn tImfw ¬Ips∂mcp amkn-I-bp≠v C‚-en-P≥kv _yqtdm -D-tZym-K-ÿs‚ Xte-∂sØ t^m¨- bp‡n-hm-Zn-Iƒ°v. an{i-hn-hm-lsØ t{]m¬km-ln-∏n®pw tIm-fns -X-am-i-bm°n If™ ¿aw ]¶p-sh-°p-I-bmWv hnhm-ln-X-cpsS t^mt´m {]kn-≤o-I-cn®pw "an{i-hn-hml tImgn-t°mSv Pn√-bnse ]t´¬Ømgw kztZ-inn ^mØn-a. thZn' F∂ t]cn¬ AXn-mbn am{Xw Hcp amtcyPv _yqtdm ""`¿Øm-hnpw AΩ-bv°p-sa√mw -A-h¿ CtXcoXn-bn¬ kwL-Sn-∏n-®p-sa√mw Cu DZy-asØ Bhp-∂{X t{]m¬km- t^m¨ sNbvXn-cp-∂p. Gsd Ime-ambn ]c-kv]ckvtl- ln-∏n-°p-∂p-ap≠v bp‡n-hm-Zn-Iƒ. F∂m¬ a‰p aX-Øn- tØm-sSbpw _lp-am-tØm-sSbpw Ign-™n-cp∂ AΩ-bv°n- - ep≈ Bfp-Iƒ Ckvem-an-seØn Ah-cp-ambn hnhmlw sN- S-bn-ep≈ hnShv CtXmsS ho≠pw Xe-s]m-°n-bn-cn-°p-I- bm-Wv''. ""-]-{X-ß-fnepw -a‰pw h∂ hm¿Ø-Iƒ ]n-∂oSv kXy- am-sW∂v sXfn-™m¬ n߃s°¥v sNøm≥ ]‰pw? A- h¿ n-ß-fpsS aIsf D]-{Z-hn-°n-s√∂v Bcv I≠p?'' a-Ifp- sS `¿Xrho´pI-m-cp-ambn -X-߃ √- _-‘-am-sW-∂-dn-bn® ^m-Øn-a-bpsS AΩ-tbmSv D-Ø-c-hm-Z-s∏´ sF_n DtZym-K- ÿ≥am¿ S-Ønb tNmZy-ß-fm-bn-cp∂p -C-Xv. C-ß-s-bm- W-h¿ cPn-ÿ sNbvX tIkp-I-fpsS FÆw Iq´p-∂-Xv. ^m- Øna ]d-bp-∂p. _n tImw _ncp-Z-[m-cnWnbmb ^mØna 2008-emWv CkvemwaXw Bt«-jn-°p-∂Xv. A-º-ehpw Imhpw Ipe- ssZ-h-amb -K-W-]-Xn-bp-sa-√m-aSßn-bXmWv ^mØn-a-bpsS Ip´n-°m-e Hm¿a-Iƒ. -tIm-fPv kplr-Øp-I-fn¬ n∂pw ]- I¿∂pIn´nb -C-kvem-anI BZ¿i-߃°v b-Ym¿Y Poh≥ sh®Xv tImgn-t°mSv sh®v -S∂ -"km¬th-j≥ C‚¿m- j-W¬ FIvkn-_n-j'-m-Wv. øp-∂Xv Gsd Aklnjv-Wp-X-tbm-sS-bmWv Ch¿ tm°n- aXm-t«-j-W-Ønpw "X¿_n-bØp¬ Ckvem-an'se ]T- °m-Wp-∂-Xv. C°m-cysØ Ipdn-s®-gp-Xp-tºmƒ bp‡n-hmZn -Ønpw tijw ho-´n¬ Xncns®-Øn-b-tXmsS PohnXw teJ-I-cpsS `mj°v Imhn nd-am-Wv. G‰hpw ]pXnb e°w Gsd Zp -l-am-hp-I-bm-bn-cp∂psh∂v ^mØna Hm¿°p-∂p. "bp‡n-hn-Nmcw amknI' Xs∂ FSpØp tm°q. CS-°nsS -GtXm Ay-{K-l-Øn¬ n∂v h∂ Pohnsbt]mse ]cn- "kvtl-kw-hm-Zw amknI'-bn¬ Xe ImWn®v ASn-hmßn N-b-°m-c-S-ßp∂ henb Iq´w P-߃ Xs∂ ImW-m-s- t]mhm-dp≈ Ah-cpsS Hcp henb tImf-an-Ãns‚ teJ--ap- Øn-bXpw ]-e-Xcw IpØp-hm-°p-Ifpw ]cnlm-k-ßfpw S- ≠-Xn¬. ("kvtl-kw-hm-Zw amknI'-bn¬ "hmb--°m-cpsS Øn-bXpsa-√mw Cs∂-se-sb-∂t]-mse Hm¿°p∂p ^mØna. - - tImf-'Øn¬ HIvtSm-_¿ e°w At±lw Fgp-Xnb {]kv- c≠p Znh-k-Ønv tijw Xn-cns®-Øn-°m-sa∂ D-d-∏n≥ta¬ Xp-X teJ--Ønv {]Wb aXwam‰sØ Ipdn®v aq∂p tIm- sIm≠p--h∂ -A-hsc _‘p-°fpw m´p-ImcpaS°w ISpØ fw BapJw sImSp-Øv ]pXnb teJam°n AhXcn∏n°p- atm]oU--Ønv hnt[-b-am-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-tSm-{Xhpw IbmWv AXn¬ sNbvXncn°p∂Xv.) tImS-Xn-IqSn sX‰m- amc-W-hp-sa-√mw -S-Øp-tºm-gpw a-ap-cp-In-bp≈ {]m¿Y- sW∂v kΩ-Xn® ta¬ {]ivw Ckvem-ans‚ Imcy-Øn¬ -am-{X-am-bn-cp-∂p GI B{i-bw. -ho-´p-Im-cpsS n¿_-‘-Øn- Ct∏mgpw n¿_m[w S-°p-∂p-s≠-∂mWv teJ-I-t‚-Xmbn sm-Sp--hn¬ sIm-fØq¿ Ass-Zz-Xm-{i-a-Øn¬ t]mbn kzman AXn¬ h∂ henb Is≠-ج. Ch-cpsS Cc-´Øm-∏nv Nn-Zmµ-]p-cnsb I-≠- Ap-`hhpw Hm¿°p--∂p≠v ^mØna. CXn¬]cw sXfn-sh¥v thWw?'' ""-t{]-a-s°-Wn-bn¬ hogvØn Xs∂ D]-tbm-Kn®v hen-s®-dn- FdWmIp-fØv ssh‰n-ebn¬ Xma-kn-°p∂ B¿In-sSIv - bp-sa-∂m--bn-cp-∂p kzman-Pn-bpsS Is≠-ج. CXv ]d-bm- F©n-n-b-dmb kmd-bp-tS-XmWv tNmZyw. Xs‚ knhn¬ mbn At±lw D]-tbm-Kn® `mj-bpsS ne-hmcw Hcp B{i- F©n-n-b-dnwKv ]T--th-f-bn¬ Iq´p-Im-cn-I-fp-ambn S∂ aaaTm[n]Xn°v tbmPn-®-X-s√∂v -A-t∏mƒ Xs∂ Fn°v kwkm-c-Øn-emWv kmd Ckvem-ans Is≠-Øp-∂-Xv. Xncn®v]d-tb≠n h∂p.'' -C-kvem-an-s {]Xn-n-[o-I-cn-°p∂ ]Tka-bØv dqwta-‰p-I-fn¬ n∂pw a‰p-ambn IqSp-X¬ ]Tn- 2009 Un-k-w-_¿- 14
 13. 13. °m≥ Ah-kcw e`n-®p. 2009¬ Fd-Wm-Ip-fØv sh®p S∂ h-bmbn Ch-cmcpw a- n-em-°p-∂n-√. adn®v A√mlp Xß- "km¬th-j≥ C‚¿m-j-W¬ FIvkn-_n-j-tm'sS Xs‚ ƒ°v In™p¬Inb Hcp alm-ku-`m-Ky-ambn am{X-amWv PohnXe£yw Xm≥ kzbw Is≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v Ch¿ CXns tm°n-°m-Wp-∂-Xv. kmd ]d-bp-∂p. Pnlm-Znpw aXw-am-‰-Øn-p-sa√mw "kvtl-'Øns‚ NNN apJw hcp-∂-Xnp apºv cu{Z-cq]w ]q≠ aXwam‰ IY-Iƒ ne-n-∂n-cp∂ ImeØv Ckvemw Bt«-jn® Hcmsf∂ kv{XoI-fpsS Ah-Im-i-߃°p-th≠n apd-hnfn Iq´nbpw ne°v Fs‚ Ap-`hw IqSn ]d™v Cu Ipdn∏v Ah-km- Nqse-SpØv kacw S-Ønbpsa√mw P-{i≤ tSn-sb-SpØ n-∏n-°-s´. tIc-f-Ønse s^an-n-Ãp-I-sfm∂pw Xs∂ Ah¿°v hntbm- ae-∏pdw Pn√-bnse h≠q-cnse Hcp {Kma-Øn-emWv Fs‚ Pn-∏n-√m-Ø-˛-{]m-b-]q¿Øn-bmb s]¨Ip-´n-Iƒ°v t{]an-°m- P-w. XnI™ Cuizchnizm-kn-Ifmb amXm-]n-Xm-°fpsS - - p≈˛A-h-Im-i-߃°p-th≠n H∂p sNdp-hn-c¬ A- c≠m-asØ aI-fmb Fn°v A—-Ωam-cn¬ n∂v ]I¿∂p- - - °m≥ t]mepw Xøm-dm-hm-Ø-Xn¬ A¤p-X-s∏Sp-I-bmWv In-´nb aX-hn-Nm-c-ß-fm-bn-cp∂p ssIap-X-embn D≠m-bn-cp- tIc- f - ˛ - I ¿WmS AXn¿Øn{]tZ- i amb at©- i z- c sØ ∂-Xv. ssZh-hn-izm-k-sa-∂m¬ ]qPm-ap-dn-bnse {ioIrjvW anbm]Zhn¬ n∂pw Ckvemw kzoI-cn-®- kmPn-Z. hn{K-lhpw Bcm-[--sb-∂m¬ Ipfn®v Cud--Wn™v hn{K- {]Wb aXw-am-‰-Øns‚ BZy Cc {]ikvX kmln-Xy- l-߃°p ap∂n¬ kmjvSmwKw {]W-an-°p∂ A—s‚ apJ- Im-cn-bmb am[hn°p´n-bn-cp∂p F∂v eoem-ta-tms t]m- hpw am{X-am-bn-cp∂p A°m-eØv a- n¬. Ay-a-X-hn-izm- ep≈ FgpXnsXfn™ ]{X{]h¿ØI ]d-™n´p IqSn I]- k-ßsf Ipdn-®p≈ GI Adnhv Xß-sf-°mƒ Gsd-sbm- Sauw `Pn-°p-I-bmWv tIc-f-Ønse s^an-nÃv _p≤n- Po-hn-Iƒ. CXn-t-°mƒ t`Zw I¿Wm-SIm kwÿm--am-sW- ∂mWv kmPn-ZbpsS A`n{]mbw. kn¬P-˛Ajv°¿ tIkn¬ - - - kn¬P-tbmSv aq∂p-amkw amXm-]n-Xm-°ƒs°m∏w t]mIm≥ ]d™ tImSXn Xocp-am-sØ "sR´n-°p∂ hn[n' F∂v ]d™mWv I¿Wm-S-I-bnse "Pm-[n-]Xy alnfm Atkm- kn-tb-j's‚ I¿Wm-SIm tXrXzw {]Xn-I-cn-®-Xv. am{X-a√ "]o∏nƒkv bqWn-b≥ t^m¿ knhn¬ en_¿´okv' (]n.-bp.- kn.-F¬) I¿Wm-SImLSIw CXn-s-Xnsc s]‰o-j≥ ¬- Impw- Xøm-dm-bn. nc-¥-c-ap≈ A]-am-n-°-en-eqsS kaq- l-sam-∂-S-¶w jfiXzØn-te°v t]msb∂pw nco-£n-°p- ∂p≠v kmPn-Z. A‘-hn-izm-k-ßfpw Am-Nm-c-ßfpw S-am-Sn-bn-cp∂ Imk¿tKmUv Pn√-bnse km[m-cW {Kma-Øn¬ n∂mWv iin-Iesb∂ kmPnZ Ckvem-ans Ipdn®v ]Tn-°p-∂-Xv. Np‰p-]m-Sp-ap≈ bmYm-ÿnI apkvenw IpSpw-_߃°nSbn¬ - ∂pw hn`n-∂-a-√mØ BNm-c-߃ kq£n-°p∂ sXm´-SpØ Pohn-®p-t]m-∂n-cp∂ kmPn-Z°v Ckvem-sa-∂m¬ CsXm-s°- apkvenw IpSpw-_-am-bn-cp-∂p. X-s∂-bmWv F∂m-bn-cp∂p [mcW. CS-°m-eØv ]ptcm-K- PohnXe£ysØ Ipdn-®p≈ Xs‚ Ab¬hm-kn-I-fpsS a Bi-b-°m-cmb Hcp IpSpw-_-Øn¬ n∂pw bYm¿Y k¶¬]-Øn¬ am‰wh∂Xv s]s´-∂m-bn-cp-∂p; AX-h-cpsS Ckvem-ans Xncn-®-dnbpIbpw Xs‚ lnµn ]Tthf-bn¬ kmaq-lnIPohn-X-Ønepw {]I-S-am-bn. hkv{X-[m-c-W-Øn¬ ]cn-N-b-s∏´ ]cn-h¿ØnX apkvenw ktlm-Z-cn-am-cpambn X- am{X-a-√, PohnX coXn-bnepw Ae-kX ]pe¿Øn-bn-cp∂ s‚ aX-]-c-amb Adnhv ]¶p-sh-°p-Ibpw sNbvX kmPnZ Ah¿ Npcp-ßnb Znh-k-Øn-p-≈n¬ IWn-i-X-bp-≈-h-cmbn s]m∂m-n-bnse "aDu--Øp¬ Ckvemw k`-'bn¬ n∂mWv amdn. Ab¬hm-kn-I-fn¬ h∂ am‰w sXs√m-c¤pX-tØmSp aX-]Tw ]q¿Øn-bm-°p-∂Xv. Ct∏mƒ h≠q-cnse Sp-hØv - - IqSn tm°n-°m-Wp-I-bm-bn-cp∂p Rm≥. apkvenw-I-fnse F∂ ÿeØv `¿Ømhv lo-^n-sm∏w Ign-bp-∂p. GtXm ]ptcm-K-a-m-i-b-°m-cp-ambn tN¿∂v {]h¿Øn-°m≥ NNN Xocp-am-n®p F∂p am{X-am-bn-cp∂p BZy-L´Øn¬ Ahsc - - Ipdn-®p≈ Fs‚ A`n-{]m-bw. sh≈n-bm-gvN-I-fnse ]≈n- Ckvemans {]W-bn®v k¿∆Xpw Dt]-£n®nd-ßnb Hcp- bn¬t]m°npw aX-]-T ¢mkp-I-fn-te-°p≈ bm{X-bnepw ]‰w bph-Xn-I-fpsS Ap-`-h-°p-dn-∏p-I-fmWv n߃ CXp- hoSp]q´n Xmt°m¬ Rßsf G¬∏n-°m-dm-bn-cp∂p Ah- hsc hmbn-®-Xv. {]W-bn®pw IÆp-sI-´nbpw Ckvem-an-te°v cpsS ]Xn-hv. krjvSn]qP-bn¬ A[n-jvTn-X-amb Fs‚ hnI- sIm≠p-Nm-Sn-°p∂ "aXw-am‰ A`ymkß'-fpsS ]´nI nc- e-hn-izm-k-ß-fpsS Nße∏q´p Xpd∂v ssZhZ¿i--Øn-te- Ønb am[y-a-ß-sfm∂pw Xs∂ Ch-tcmSv C°m-cy-Øn¬ °p≈ hmXm-bw Xpd-∂Xv B Xmt°m-em-sW∂v ]n∂o- A`n-{]mbw tNmZn-°p-Itbm sX‰p-Xn-cp-Øp-Itbm sNbvXn- sS-n°v tXm∂n-bn-´p-≠v. Xmt°m¬ G¬∏n-°m≥ hcp-tºm- ´n-s√-∂-XmWv hmkvX-hw. Ckvem-an-te-°p≈ IS-∂p-h-chv gpw XncnsI hmßm≥ hcp-tzm-gp-sa√mw A∂sØ ¢mkn- X߃ Ckvem-anv sNbvXp-sIm-Sp-°p∂ Hcp henb kw`m- s Ipdn®p-w AXns‚ auen-I-Xsb Ipdn-®p-sa√mw kwkm- 2009 Un-k-w-_¿- 15
 14. 14. c-ß-fn¬ IS∂phcnI ]Xn-hm-bn-. Kuc-h-]-c-amb hnj-b- Imdpw ss_°pw samss_epw ssÃ]‚paS-ßp∂ {]W- ߃ kwkm-cn-°p-tºmƒ Ah-cn¬ I≠p-h-cm-dp≈ B-flm- b aXw-am‰ `oI-csc Ipdn-®p≈ A]-k¿]IIY-Iƒ hmbn- ¿YX Fs∂ lTmZm-I¿jn-®ncp∂p A°m-eØv. ®-t∏mƒ ]gb Ipsd Imcy-߃ Hm¿bnte°v IS-∂p-h-∂p. Aº-e-Ønse {]m¿Y Ign™v {]km-Z-hp-am-bn aS-ßp- tIhew Nne `uXnIem`-߃°p- th≠n kz¥w aXw Dt]- ∂ Hgn-hp-Zn--ß-fn¬ I≠p-ap-´nb Ab¬hm-kn-I-fn¬ s]´ £n-®-h-sc∂ Btcm-]-W-ß-fpsS nP-ÿnXn hy‡-am-°p- Hcp _men-I-bpsS tNmZyw h√msX a- n¬ X´n ""ImWp- Ibpw Bp-Im-en-I-ß-fn¬ nd-™p-n¬°p∂ ]pXnb Ibpw tIƒ°p-Ibpw sNømØ Cu Ifn-a¨cq]ß-tfmSv kw`hhnIm-k-ß-fn-ep≈ Ah-cpsS A`n-{]m-b-߃ Adn- {]m¿Yn-®n-s´¥m? Ah¿°v ΩpsS {]m¿Y h√Xpw a- bp-Ibpw sNøp-∂-Xn-e-∏pdw, Ct∏mƒ Ah¿ FhnsS FØn-  n-em-hptam?'' ]X-™p-s]m-ßnb tcmjw XS™pn¿Øm- n¬°p∂p F∂-Xn-s-Ip-dn-®p≈ Pn⁄mk IqSn-bm-bn-cp- ≥ Ign-s™-¶nepw D≈pW¿Ønb AXnse bp‡n-tbmSv ∂p bYm¿Y-Øn¬ Cßssbmcp teJhnjbw Xncs™- ]pdwXncn™v n¬°m≥ Fn°p km[n-®n-√. ]qPm-ap-dn- Sp°mp≈ t{]cIw. ]c-tem-IsØ Ipdn-®p≈ AN-©-e- bn-tebpw Aº-e-ap-dn-bn-tebpw XpS¿∂p≈ kµ¿i--߃ amb {]Xo-£ ImØpkq£n-°p-tºmƒ Xs∂ Cl-tem-I- Poh-n-√mØ Nne I¿a-߃ am{X-am-bn-Øo¿∂p. Bbn-S- sØ ncm-im-P--I-amb `mhnsb Ipdn®v Ah¿ Hmtcm-cp- °mWv kzoI-cWapdn-bn¬ h®n-cp∂ {ioIrjvWhn{Klw Øcpw t_m[-h-Xn-I-fm-bn-cp∂psh∂pw, F∂m¬ A√m-lp- Hcp tImgn-bpsS Nnd-I-Sn-bn¬ hoWp-S-™Xv. amXm-]n-Xm- hns‚ A]m-c-amb Ap-{K-l-Øm¬ `uXnIPohn-X-Øn¬ °-fp-sSbpw ktlm-Zcn-bp-sSbpw t]Sn°pw ]i-sh-s®m-´n-°m- - Xs∂ Ahsc√m-hcpw kam-[m]chpw kt¥m-j-]q¿W- p≈ [rXn-°p-an-S-bn¬ F∂n-eXv as‰mcp Nn¥-bmWv DW- hp-am-b Pohn-Xw bn-°p-∂-h-cm-sW-∂p≈ lrZy-amb Xncn- ¿Øn-b-Xv. kz¥sØ c-£n-°m≥ Ign-bmØ Cu inem-hn- ®-dn-hm-Wv Cu AtzjWØns‚ _m°n]{Xw. {Klw ]ns∂-sb-ßs sΩ kwc-£n°pw. Ab¬ho-´p- Im-cp-ambn ta¬ kw`hw Rm≥ kwkmcn®p. bYm¿Y ssZ- hsØ Ipdn®pw Ahs‚ AZz-nXo-bXsb Ipdn®pw ac-Wm- -¥cPohn-XsØ Ipdn®pw A∂p R߃ Gsd kwkm-cn- ®p. Ckvem-anIZ¿i--ßsf Ipdn-®p≈ Kuc-h-]-c-amb ]T- -Øn-te-°p≈ Nhn-´p-]-Sn-bm-bn-cp∂p AXv. Ckvem-ans {]Xn-n-[o-I-cn-°p∂ nc-h[n ]pkvX-I-߃ CXnn-S°v hmbn®p Xo¿Øp. Aßs ]Xps° ]Xps° Rmpw Hcp apkven-ambn amdp-I-bm-bn-cp-∂p. kXykm£yw ho´nedn™mep≠mIp∂ {]XnIcWw Hm¿Øv Rm≥ ]I®p. apkven-ambn Pohn-°p-Ibpw Aapkven- ambn A`n--bn-°pIbpw sNøpI F∂Xv ZpjvIchpw Gsd ZpxJ-Icambn-cp-∂p. {]Xn-aIƒ°pw hn{K-l߃°pw apºn¬ - - - - n∂v KZvKZIWvTbmbn ]S-®-X-ºp-cm-tmSv {]m¿Yn-®n´p≠v, mYm! nhrØn-tI-Sp-sIm-≠mWv s]mdp-Øp-X-c-tW! F∂v. Ckvem-an-te°p IS-∂p-h∂ Hcp ktlm-Z-cn-bmWv Bcm- [-m-I¿aß-fn¬ hn´p-hogvN sNbvXp-sIm-≠p≈ Cu coXn- AsX!- {]WbamWv Rßsf ChnsSsbØn®Xv. D‰- bpsS {]Xym-Lm-X-߃ Fs∂ t_m[y-s∏-Sp-Øn-b-Xv. AXn- hscbpw DSbhscbpw Dt]£n®ndßnt∏mcm≥ am{Xw a- semcp Xocp-am--sa-Sp-°pI F∂Xv An-hm-cy-ambn amdn.  n¬ t{]cW sNepØnb {]Wbw. ]t£ AXv hna¿iI¿ H∂p-In¬ apkven-ambn kz¥w ho´n¬ Xma-kn-°pI; As√- IcpXp∂Xvt]mse GsX¶nepw bphm°tfmS√; adn®v ¶n¬ AXnv Ap-Iqe kml-N-cy-ap≈nStØ°v t]mhpI. kr„nI¿Ømhmb temssIImYtmSv, Ahs‚ Idb‰ ho´p-Im-cpsS ISpØ {]Xn-I-cWw aqew n¿`m-Ky-h-im¬ BZ¿ißtfmSv... n߃ A]cnjvIrXsa∂v ]cnNbs∏Sp- c≠m-asØ Xocp-am--amWv S-∏n-em-b-Xv. c≠v Zim-_vZ- Ønb ssZhnIaXØns‚ B AZayamb kvt-lØnte- tØmfw Imew kz¥-sa∂v A`n-am-n-®n-cp∂ ]eXpw Dt]- °mWv {]WbIYbnse Hmtcm IYmmbnIamcpw Aen- £n-®p-sIm-≠p≈ bm{X... {kjvSm-hns‚ Z¿i-߃ s- ™ptN¿∂Xv. im¥nbpw kam[mhpw A`nejn°p-∂ Hcp t©-‰n-bm-Wt√m F∂ kam-[mw am{Xw. a pt≠m F¶n¬ n߃°pw CXnsemcnSap≠v; ap≥hn- aX-]TØn-mbn s]m∂m-n-bn-se-Øn-bt∏m-gmWv bYm- - - - - [nIfpw A⁄Xbpw ]mXnhgnbn¬ Dt]£n°-Wsa∂v ¿Y ]co-£W߃ tcn-´Xv. kz¥-°mcpw _‘p-°fpw h∂v - - - am{Xw. XncnsIhcm≥ ]dbp∂Xv a nem°mw. ]s£, apkvenwI- A√m-lp-hns {]W-bn-®v˛Ckvem-ans {]W-bn®v˛Cu fmb al-√nse Imc-W-h-∑mcpw ]uc-{]-am-Wn-am-cp-sa√mw BZ¿ikwln-Xsb hcn-°m-s-Ønb apgp-h≥ ktlm-Z-cn- XncnsIsN√m≥ ]d-bp-tºm-gp≈ Ahÿ! k¿∆ {kjvSm- am-scbpw mY≥ Ap-{K-ln-°p-am-dm-h-s´, Ah-cp-sSbpw a‰p hn-tmSv Ic™p {]m¿Yn® kabßfmbn-cp∂p AXv. A√m- kplr-Øp-°-fp-sSbpw Cl-]cPohnXw A√mlp t£a]q¿- lp-hns‚ A]m-c-amb Ap-{K-l-Øm¬ F√m-Ønepw ]nSn- W-am-°-s´. ®vn¬°m≥ ]‰n. Ct∂sd kt¥m-j-h-Xn-bmWv Rm≥. 2009 Un-k-w-_¿- 16
 15. 15. Ip-cn-ip-a-c-W-w- hn-a¿-i--ß-fpw- h-kv-Xp-X-I-fpw-- ap-l-Ω-Z-en- am-kv-‰¿- ■- Ipcniv acWw ÿm]n-°m≥ anj-W-dn-am¿ ss__nƒ CXc tcJIƒ- °pw ]gb nba {]h-N߃°pw ]pdsa ]pXnbnba tcJIfpw apt∂m´v - - sh°m-dp-≠v. Ah Iqe¶i-ambn A]-{KYn-®m¬ Du-lm-t]m-l-Øn-s‚bpw tI´p-tIƒhn-bp-sSbpw {]mIrXaX sFXn-ly-ßfp-sSbpw ASn-ÿm-Øn¬ - - hnc-Nn-X-amb cN--I-fm-sW∂v a- n-em°mw. ]p-Xn-b-n-b-a- ]p-kv-X-I-Øn- s‚- B-cw-`-Im-e-Øv- n-e-n-∂n-cp-∂-Xpw- A-°m-e-sØ- k-`-Iƒ- Aw-Ko-I-cn- ®-Xp-am-b- tc-J-I-fp-w- C-Xn-tm-sSm-∏w- ]-cn-tim-[n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p.-- ]pXnbnba tcJ-Iƒ Ipcniv acWw Hcp Ncn{Xkw`-ham-W∂v sXfn-bn-°phm-≥ anj-Wdnam¿ - - apt∂m´vsh°p∂ {]-[m--s∏-´- H-cp tcJbmWv ]pXnbnba ]pkvX-Iw. Cu ]pkvX-I-Øn¬ n∂pw Ipcnivac-WsØ ]‰n Fs¥-¶nepw hnh-cWw e`n-°-W-sa-¶n¬ GIm-{ibw AXnse mev kphn-ti-j-ß-ƒ am{X-amWv. Ah aØmbn, am-¿t°mkv, ept°mkv, tbml-∂m≥ F∂n-h-cpsS t]cn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂p. Ah-bm-Is´ sshcp-[y-ß-fm¬ ]qcn-Xhpw Ncn{XbmYm- ¿Y-yw C√m-Ø-Xp-am-Wv. H∂m-a-tØbpw mem-a-tØbpw kphn-ti-j-߃ 2009 Un-k-w-_¿- 17
 16. 16. tbip-hns‚ At∏mkvXe-∑mcmb F∂p≈ ]e-am-Xncn X¿°-߃ Ign™ c≠v q‰m-≠p-I- aØm-bnbpw tbml-∂mpw FgpXn fn¬ sshZn-I ]fin-X-∑m-cpsS CS-bn-ep-≠m-bn´p≠v. Ct∏m- F∂mWv k¶¬∏w. gpw Cu memw kphn-ti-jsØ kw_-‘n®v Nne kwi-b- mev kphn-ti-j-ßfpsSbpw B[n-Im-cn-I-Xsb ߃ Xo¿∂n-´n-√' (ss__nƒ nL≠p dh. F.kn. ¢bv‰¨ B[p-nI ss{IkvXh ]fin-X-∑m¿ tNmZyw sNøp-∂p≠v. ]pdw. 497) aØm-bn-bpsS kphn-ti-jsØ tNmZyw sNbvXp-sIm≠v a¿t°mkv kphn-ti-jsØ ]‰n a¿tØmam k`bnse ItØm- e n° ss__nƒ ]fin- X - mb "sdbv a ≠v C. thZ ]fin-Xmb dh.hn. tXmakv ]d-bp-∂p:- "{KŸImcs - {_u¨' ]d-bp∂p: "hnPm-Xn-bcn¬ n∂pw blq-Zcn¬ n∂pw - - ]‰n kphn-ti-j-Øn¬ n∂pw kqN--sbm∂p e`n-°p-∂n-√. am-km-¥-c-s∏´ ss{IkvX-h-cpsS kaq-l-Øn¬ F¨]-Xp- 14:51,52¬ {KŸ-Im-c≥ kz¥w Ap-`hw hnh-cn-°p-I-bm-W- I-fn¬ Pohn-®n-cp∂, {Ko°v `mj kwkm-cn-®n-cp∂, Adn-b- ∂p≈ hmZw kzoI-cn-®m¬ Xt∂bpw B hy-‡n Bcm-sW- s∏-SmØ Hcp blqZ ss{IkvX-h-m-Wv kndn-bm-bn¬ sh®v ∂-Xns ]‰n bmsXmcp kqN-bpw ¬Ip-∂n-√.' (]p-Xnb aØm-bn-bpsS kphn-tijw Fgp-Xn-b-sX-∂m-Wv B[p-nI nba {]th-in-I, ]pdw. 32) ept°m-kns‚ Imcyhpw XssYh. ]fin-X-∑m-cpsS nK-aw' (an-in-lm-bpsS P-w. sdbva≠v sdbva≠v C. {_u¨, F.kn. ¢bv‰¨, dh. hn. tXmakv C. {_u¨, ]pdw 17). F∂n-h-cmcpw Xs∂ ss__nƒ hna¿i-I-tcm {In-kvXp hncp- s{]m´- à ‚ v ]- ≤tcm A√. Ccp-]-Xn-tesd HmWddn tUmIvS-td-‰p-≈ sdbv- fin-X-mb dh. F.- a≠v C. {_u¨ qdp-tIm-Sn-tbmfw hcp∂ ItØm-en°m kn ¢bv‰¨ aØm- k`m-hn-izm-kn-Iƒ BZ-cn-°p-Ibpw _lp-am-n-°p-Ibpw bnbpsS t]cn-ep≈ sNøp∂ Hcp {]K¬` ]fin-XmWv.- F.-kn. ¢bv‰¨,- ss_- - am-h-cm-in-b-psS kphn-ti-jsØ ]- _n-fns kw_-‘n®pw ss{IkvX-hXsb kw_-‘n-®pw ‰n ]d-bp-∂p:- "aØm- B[n-Im-cn-Iamb ss__n-ƒ nL≠p Fgp-Xnb hy-‡n-bpam- - ]m]-߃°v th≠n bn Xs‚ kphn-ti- Wv.- dh.-hn. tXmakv a¿tØma k`-bnse {]apJ thZ ]fin- ssZhw Xs∂ ap-jy- jw F{_mb `mj- X-pamWv. ss__nƒ hnZzm-∑m¿ Xs∂ kphn-ti-j-ß-fpsS mbn Ah-X-cn®v bn¬ Fgp-Xn. k¿∆ B[n-Im-cn-IXsb tNmZyw sNøp-∂p-sh-¶n¬ Ah tbip- km[m-c-Wambn tb- hns‚ Ipcniv ac-W-Ønv sXfn-hmbn FSp-°p-∂-sX-ßs? {Iqc-amb ]oU--߃ ip kwkm-cn-®ph∂ bmt°m-_ns‚ teJw kln®v acn®v Acmay `mj- b n¬ ]pXnbnba ]pkvX-I-Ønse 27 ]pkvX-I-ß-fn¬ BZy- Db¿sØ-gp-t∂‰ Hcp Ahs‚ hne-tb-dnb ambn Fgp-X-s∏-´-Xv bmt°m-_ns‚ teJ--am-W-∂mWv {]kw-Kßfpw, Aar- c£-Im-bn-´m-Wv an{X- ]fin-XaXw. Cu teJ-w ]pXnb nb-aØnse a‰p ]pkvX- - - X hN-ßfpw DØ- - I-ßfn¬ n∂pw thdn´v n¬°p-∂p. AXv Hcm-h¿Øn hmbn- - a-X-°m¿ an{Xs I≠-Xv. tam-]-tZ-i-ßfpw F- ®m¬ Ipcniv ac-Wkn≤m-¥-Øn--Xnsc apJw Xncn®p n¬- an{X-a-Xm-Z¿iw AtX √mw Hcp ame t]m- °p-∂-Xmbn ImWmw. ""hnP-m-Xo-b-cpsS CS-bn¬ NnXdn ]m¿- se AXn¬ tIm¿- cq]-Øn¬ X-s∂- °p∂ ]{¥≠p tKm{X-߃°v Fgp-Xp-∂Xv'' F∂ hNw Øn-cn-°p-∂p. ap- sIm≠mWv Cu teJw XpS-ßp-∂Xv. ss{IkvXhcpsS ASn- - - - H∏n-sb-SpØv Xs‚ °v A⁄mb a- ÿm hnizmk-ß-fmb tbip-hns‚ ap-jy-hXmcw, ]oUm- ssZhimkv{X-Øns‚ s‰mcp {KŸ-I-mc≥ p-`-h-߃, Ipcn-iva-cWw, Dbn¿sØ-gp-t∂¬∏v F∂n-hsb Ah-tbmSpIqSn B- a¿a-am°nam‰p-I-bmWv kw_-‘n®v bmsXmcp ]cm-a¿i-hpw Cu teJ--Øn-en-√ Zy-ambn Fgp-X-s∏´ F∂Xv hfsc {it≤-b-am-Wv. am{X-hp-a√ "{]h¿Øn°v'- bm- ]utem-kv- sNbvX-Xv. a¿t°mkv kphn-ti- sXmcp ÿmhpw sImSp-°msX "hniz-kn-®m¬ am{Xw aXn' j- Ø n¬ n∂pw, F∂ ]utem-kns‚ ssZhimkv{X-Ønv t¿ hn]-co-Xhp- I¿W ]c-º-cbmbn amWv AXv. tbmt°m_v ]d-bp-∂p: ""Bflm-hn-√mØ icocw tI´p-h∂ D]-tZ-i- arX- a m- b n- c n- ° p- ∂ - X p- t ]mse {]hr- Ø n- Iq- S m- s X- b p≈ ß-fn¬ n∂pw tb- hnizmkw arX-am-Wv''(2:26).- At±lw tam£{]m]vXn-°p-th- ip c£n- X m- h ns‚ PohNcn- { X- Ø nse hrØm- ¥ - ß sf ≠n apt∂m´v sh°p-∂Xv tXmd-bm-Wv. "cmP-Iob {]am-Ww' Iq´ntN¿Øv mw Ct∏mƒ ]mcm-bWw sNøp∂ aØmbn F∂mWv A-t±-lw- tXmdsb hnti-jn-∏n-®Xv. bmt°m-_ns‚ - kphn-tijw bh `mj-bn¬ Fgp-Xn' (ss__nƒ nL≠p, tXr-Xz-Øn¬ tbip-hn¬ hniz-kn-®n-cp∂ kaqlw ]utem- dh. F.-kn. ¢bv‰¨, ]pdw 362) kns‚ teJ--ß-sfm∂pw AwKo-I-cn-®n-cp-∂n√ F∂Xpw tbml-∂m≥ kphn-ti-jsØ ]‰n F.kn. ¢bv‰¨ ]d- hfsc {it≤-b-am-Wv. ta¬ ]d™ hkvXp-IfpsS shfn-®- bp-∂p: "CXns‚ {KŸ-I¿Øm-hm-cm-W∂pw CXn-¬ Fgp-X- Øn¬ ]pXnbnba tcJ Ipcnivac-WØnv sXfn-hmbnsbSp- - s∏-´n-cn-°p-∂h bYm¿∞ Ncn{X kw`-hßfmtWm A√tbm - - °p-∂-sXßsbmWv? F∂pw kwlnX kphn-ti-j-߃°pw shfn-]mSp ]pkvX-I- ]m]-]-cnlmc kn≤m-¥hpw ]utemkpw Ønpw CXnpw XΩn-ep≈ _‘-sa-¥m-W∂pw CXn¬ Fgp-X-s∏Sp∂ tbip km£m¬ A{]-Im-c-ap≈h-m-tWm ]m]]cn-lmckn≤m-¥-Øns‚ kq{X-[m-c-I≥ ]utem- 2009 Un-k-w-_¿- 18
 17. 17. kmWv F∂- hy‡-am°n sImSp-°mpapX-Ip∂ hcw Xv ss{IkvX hnip-≤-cn¬ G‰hpw n m-c-mb Fn- ]fin-X∑m¿ t]mepw - °v ¬I-s∏-´p''. (F-^-tkmkv 3:8˛9) AwKo-I-cn-°p∂ Hcp hkv- Cu nKq-Vamb clkyw ap≥ {]mhm- - XpXbm-Wv. At±-l-Øns‚ t]cn¬ N-I-∑m¿t°m At∏mkvXe-∑m¿t°m Adn-b-s∏-Sp∂ ]Xn-aq∂v teJ--ß-fn- tbip-hnp t]mepw ssZhw shfn-s∏-Sp- embn Cu kn≤m¥w hym]n-®pIn-Sn-°p- Øn-bn´n√ F∂mWv ]utemkv ]d-bp- ∂p. ]utem-kns‚ PohnX ImeØv ∂-Xv. hfsc B›cyIcw Xs∂. At±- tdmam-km{am-Py-Øn¬ nen∂n-cp∂ lw XpS¿∂v ]d-bp-∂p: Hcp {]mIrX aX-am-bn-cp∂p "an{X-a-Xw'.- ""k`-bmIp∂ Xs‚ ico-csØ {]Xn ]utemkv Xs‚ n-KqV kn-≤m-¥-Øns‚ DZvLmSw n¿h- ln-®Xv D¬]Øn ]pkvXIw aq∂mw A[ymbw sIm≠m-Wv. AXv ASn-Ø-d-b-m°n ]m]]cn-lmc kn≤m¥w ]Sp-Øpb¿- Øn. Cu ku[w hkvXpnjvT-ambn A]-{K-Yn-®m¬ AXv shdpw- No´v sIm´m-c-ambn amdp-∂Xv ImWmw. am-h-cm-in-b-psS ]m]-߃°v th≠n {InkvXp-hn¬ kln-t°≠nh∂ ]oU-IfpsS Ipdhv Fs‚ ico-c-Øn¬ Rm≥ nI- ssZhw Xs∂ ap-jy-mbn Ah-X-cn®v Øp-∂p. n߃°v th≠n ssZhw Fs∂ G¬∏n® B ZuXyw hgn Rm≥ k`bnse {Iqc-amb ]oU--߃ kln®v acn®v ip{iq-j-I-mbn. ssZhhNw ]q¿Æ-ambn shfn-s∏-Sp-ØpI F∂-Xm-bn-cp-∂p B Db¿sØ-gp-t∂‰ Hcp c£-Im-bn-´m-Wv ZuXyw. bpK-ß-fp-sSbpw Xe-ap-d-I-fp-sSbpw Bcw-`w apX¬ ad-®p-sh-bvs°-s∏-´n- an{X-a-X-°m¿ an{Xs I≠-Xv. Cu B- cp∂ Cu clkyw Ct∏m-ƒ Ahn-Sp∂p Xs‚ hnip-≤-∑m¿°v shfn-s∏-Sp-Øn-bn-cn- ibw ]utem-kns Atß-b‰w kzm[o- °p-∂p.'' (sIm-f-tkmkv 1:24-˛27) n-®n-cp-∂p. an{X-a-Xm-Z¿iw AtX cq]- bpK-ß-fp-sSbpw Xe-ap-d-I-fp-sSbpw Bcw`w apX¬ ad®p shbv°-s∏´ Cu Øn¬ X-s∂- H∏n-sb-SpØv Xs‚ ssZh- nKqVclkyw ]utem-kns‚ akvXn-jvIØn¬ cq]wsIm≠ "]m]]cn-lmc kn≤m- - imkv{X-Øns‚ a¿a-am°n am‰p-I-bmWv ¥-am-bn-cn-°p-∂p'. AXv tmlm {]hm-N-I-tm, A{_lmw {]mhm-N-Itm, tamim At±lw sNbvX-Xv. AYhm, "ap-jy- {]hm-N-I-tm,-- tbip-hnp t]mepw ssZhw shfn-s∏-Sp-Øn-bn-√. AXv Ah¿°v cpsS ]m]-߃°p-th≠n ssZhw Xs∂ A⁄m-X-am-bn-cp-∂p! F∂m¬ Xn°v AXv shfn-]-m-Sn-eqsS In´n F∂mWv ]u- ap-jy-mbn Ah-Xcn®v {Iqc-amb ]oU- - temkv ]d-bp-∂-Xv. F¶n¬ B shfn-]-mSv Bcn¬ n∂m-bn-cp-∂p? Nn¥n-t°≠ hn- -߃ kln®v acn®v Db¿sØ-gp-t∂‰ j-b-am-Wv. c£-I-mWv -{In-kvXp' F∂v At±lw ]utemkv Xs‚ n-KqV kn-≤m-¥-Øns‚ DZvLmSw n¿h-ln-®Xv D¬]Øn kn≤m-¥n-®p. A-Xn-p-th-≠n- A-t±-lØn- - ]pkvXIw aq∂mw A[ymbw sIm≠m-Wv. AXv ASn-Ø-d-b-m°n ]m]]cn-lmc kn- t‚-Xm-b- kp-hn-ti-j-hpw- sa--s™-Sp- ≤m¥w ]Sp-Øp-b¿Øn. Cu ku[w hkvXpnjvTambn A]-{K-Yn-®m¬ AXv shdpw- - Øp.- ]u-tem-kv- ]-dbs´-:- ""Zm-ho-Zns‚- k- - - -- No´v sIm´m-c-ambn amdp-∂Xv ImWmw. AXn-te°v {i≤ £Wn-°p-I-bm-Wv. ¥-Xn-bm-bn- P-n-®p- a-cn-®n-´v- D-bn¿-sØ- gp-t∂-‰- tb-ip-{In-kXp-hn-s- Hm¿-Øp-sIm- -v D¬]Øn aq∂mw A[ymbw ASnØ-d-bm-°n-sIm≠v ]utemkv ]d-bp∂p: ""Hcp ≈p-I.- A-Xm-Wv- F-s‚- kp-hn-ti-jw''- (2 ap-jys‚ Ap-k-cW t°-S-n-m¬ At-I¿ ]m]n-I-fmbn Xo¿∂-Xpt]mse Hcp Xn-tam-Øn-tbm-kv- 2:-8)- ap-jys‚ Ap-k-c-W-Øm¬ At-I¿ oXn-bp-≈-h-cmIpw'' (tdma 5:19) AXns‚ {Ko°v aqew ImWpI: ]utem-kns‚ teJ--߃ ]cn-tim- [n-®m¬ Ah nKq-Vhpw cl-kyhpw n- d-™-Xm-W∂v a-- n-em°mw. Ah hni- I-ew sNbvXm¬ ]cn-l-cn-°-s∏-Sm≥ Ign-bmØ nc-h[n {]iv-߃ Dcp-Øn- cn-™v hcp-∂-Xmbn ImWmw. At±lw ]dbp∂p: ""hnPm-Xn-b-tcmSv {In-k-vXp-hn- s‚ Zp¿{K-lamb -k-º-∂-X-sb-°p-dn®v {]kw-Kn-°mpw kI-e-Øns‚bpw {k- „m-hmb ssZh-Øn¬ bpK-ß-tfmfw nKq-V-ambn ÿnXn-sN-bvXncp∂ cl- ky-Øns‚ {]h¿Øw F√m-h¿°pw (Romans 5:19) 2009 Un-k-w-_¿- 19
 18. 18. ta¬ kqNn-]n® hN--w- c≠v DØcw Xtc-≠-Xp-≠v. L-´-ß-fm-bn- Xn-cn-®m-W-v kn-≤m-¥n- ]nXr]m]hpw A-¥c ]m]-ßfpw °p-∂-Xv.- H∂v, "Hcp ap-jys‚ Ap-k-c- BZw sNbvX Ap-k-c-W-t°-Sn-m-Wv tbip Ipcn-in- W-t°-Sn-m¬ At-I¿ ]m]n-I-fmbnØo¿∂p'. te-dn-bsX-¶n¬ tijw kw`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ ]m]-ßsf AXm-bXv- BZw GZ≥ tXm´-Øn¬ sh®v Xn∂-cpXv F∂v - kw_-‘n®v ]m]]cn-lmckn≤m¥w F¥p hni-Zo-I-c-W- ssZhw hne-°nb ^ew Xn∂p. B Ap-k-c-W-t°-Sn-eqsS amWv ¬Ip-∂Xv? Nne ]m]-߃ BZ-ans‚ ]m]-tØ-°mƒ - At±lw ]m]w sNbvXp. Cu ]m]sØ ss{IkvX-h¿ BZn- F{X Cc´n hep-Xm-Wv. F{X-sb{X ln‰ve¿amcpw aptkm-fn- ]m]w, DXv`h]m]w, ]nXr-]m]w F∂n-ßs ]d-™p-h- n-amcpw Ign™pt]mbn-´p-≠v. F-{X-tbm- Ip-‰-hm-fn-Iƒ- Chn- cp∂p. AXv ss__ntfm {]hm-NI∑mtcm ]Tn-∏n-°mØ Hcp - - sS Pohn-®n-cn-°p-∂p. ssZh-tØbpw tbip-hn-sbpw X≈n- XØz-am-sW∂v apºv ka¿∞n-°p-I-bp-≠m-bn. ∏-d-bp-∂-h¿ thsd-bp-ap-≠v. Cu ]m]n-Isf F√mw in£n- c≠v, "Hcp ap-jys‚ Ap-kcWØm¬ At-I¿ oXn- - - - °-s∏-SpItbm {]mb-›nØw sNbvXv tamNn-∏n°s∏SpItbm bp-≈-h-cmIpw' AYhm ]nXr-]m-]-Ønp th≠n tbip Im- sNtø-≠-X-t√? tbip-hn¬ hniz-kn-®-h¿°v tbip-hns‚ ¬hcn-°p-∂n¬ Ipcn-in¬ c‡w Nn¥n acn®v BZw k¥-Xn- acWw Xs∂ F√m ]m]߃°pw ]cn-lmcamIpw F∂ I-fpsS ]m]-°d Igp-In-°-f-™-Xns kqNn-∏n-°p-∂p. hmZw kzoIm-cy-a-√. ImcWw ]utemkv ]d-bp∂p: "Hcp ap- ept°mkv kphn-tijw 3:23˛38 hN {]Imcw BZ-ans‚ jys‚ Ap-k-c-W-t°-Sn-m¬ At-I¿ ]m]n-I-fmbn- Fgp-]Øn Ggm-asØ Xe-ap-d-bn¬s∏´ ]p{X-m-Wv tbip. Xo¿∂Xv t]mse Hcp ap-jys‚ Ap-k-c-W-Øm¬ At- AXp-sIm≠v ta¬ kqNn-∏n® kn-≤m-¥w- ""]p{X≥ ]nXm-hn- I¿ oXn-bp-≈-h-cmIpw' AYhm ]nXr-]m-]-Ønp th≠nam- s‚ ]m]-߃°v th≠ntbm ]nXmhv ]p{Xs‚ ]m]-߃°v {XamWv tbip Ipcnin¬ acn-®-Xv. AXpsIm≠v A-¥c th≠ntbm in£n-°-s∏-Sp-I-bn√. ]m-]-Ønp-≈- in-£- A- ]m]-߃°v AXv ]cn-lm-c-a-√. ]m]-]-cn-lmc kn≤m¥w h--h≥- X-s∂- A-p-`-hn-°-Ww''- F∂ ss__nƒ hN-- Ønv hn-cp-≤-am-Wv. Bb-Xn-m¬ ]utem-kns‚ ]m]-]-cn- lmc kn≤m¥w hy¿-Y-am-Wv. in£-bpsS Ime-Xm-a-khpw ap≥Xe-ap-d-I-fp-sS ]m]tamN-hpw ssZhw oXn-am-m-Wv. AXpsIm≠v ]m]n-Isf in£n- °m≥ Ah≥ _m[y-ÿ-m-W∂v anj-W-dn-am¿ ]d-bp-∂p. B-b-Xn-m¬- oXn-am-mb ssZhw Xs‚ oXn S-∏n¬ hcp- Øp-hm≥ Xs‚ GI]p{X≥ tbip-hns Ipcn-in-te‰n F∂v Ah¿ {]N-cn-∏n-°p-∂p. ss{IkvXh hnizmk{]Imcw BZw k¥-Xn-IfpsS ]nXr- - ]m]w am-bv®p-I-f-bp-hm--mWv tbip G-I-tZiw c≠m-bncw h¿j-߃°v apºv Ipcn-in-te-dnbXv. tbiphpw BZhpw XΩn- hni-I-ew sNøpwtXmdpw anj-W-dn-amsc kw_-‘n-®n-S- ep≈ Ime ssZ¿Lyw ss__nƒ ImeKW{]Imcw 3771 tØmfw AXv "Iodm-ap´n' BbnØocp-IbmWv sNøp-∂-Xv. h¿j-amWv. kz`m-hn-I-ambpw Hcp tNmZyw ChnsS DS-se-Sp- BZ-anpw tamibv°pw CS-bn-ep≈ Xe-apd °p-∂p. ssZhw Xs‚ oXn S-∏n¬ hcp-Øm≥ C{X-tbsd ]m]hnap-‡¿! ImeXmakw hcp-Øn-b-Xnv ]n∂n-ep≈ bp‡n F¥mWv? Cu Ime-Xm-a-k-Ønp Imc-W-amb h√ bp‡n-bp-≠∂v ]nXr-]m-]-Ønv sXfnhmbn D≤-cn-°p∂ as‰mcp hN-- k¶¬∏n-®m¬ Xs∂ as‰mcp tNmZyw DS-se-Sp-°p-∂p. tbip- amWv tdma 5:12. AXv C{]-Im-c-am-Wv. ""Hcp ap-jy≥ aqew hnp apºp≈ Xe-ap-d-Iƒ ]nXr]m]w t]dn Ime-b-h-n-I- ]m]hpw ]m]-waqew ac-Whpw temI-Øn¬ {]th-in-®p. A{]- °p-≈n¬ ad-™-h-m-Wv. Ahcn¬ oXn-ampw ssZh am¿K- Imcw F√m-hcpw ]m]w sNbvXp-sIm≠v acWw F√mh-cnepw Øn¬ Pohn-®- {]hm-N-I-p-amb tml (D¬: 6:9), ssZh- hym]n-®p''. GZ≥ tXm´-Øn¬ sh®p-≠mb Ap-k-c-W-t°- Øns‚ kvtln-X-mb A{_lmw {]hm-N-I≥ (biø 1:8) Sn-m¬ BZw ]m]n-bm-bn. A{]-Imcw BZw apX¬ A¥y- ssZhw tcn´v thZ{KŸw ¬Inb tamim {]hm-NI≥ (]pd: - mƒ hsc Pn-°m-n-cn-°p∂ k¥-Xn-I-sf√mw Ah-c-dn-bm- 31:18), kXy-k‘pw njvIf¶pw Xn∑-bn¬ n∂v AI∂v - - - - sX Xs∂ ]nXr]m]-Øn-p-Ø-c-hm-Zn-I-fmbn. AXvsIm≠v Pohn®hmb bntøm_v {]hm-N-I≥ (bn-tøm_v 1:8) F-∂o- acWw F√m-hcnepw hym]n-®p F∂m-Wv 5:12 hNw sIm≠p - k®-cn-X-cmb {]hm-N-Icpw k÷--ßfpw s]Sp∂p. Ah¿ hnh£n°p-∂Xv. F∂m¬ sXm´-SpØ hNw A-Xnv FXn- Ipcnipkw`-hsØ kw_-‘n®v Adn-bp-Itbm hnizkn-°p- cm-Wv. hNw ImWp-I. Itbm sNbvX-h-c√. Ah-cpsS ]nXr-]m-]-Øns‚ ]cn-lm- ""nbaw (tXm-d) ¬I-s-]´-Xnp apºpXs∂ ]m]w cam¿Kw F¥m-bn-cp-∂p? Aß-s-sbmcp ]m]]cn-lmc am¿- temI-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. F∂m¬, nbaw C√m-Ø-t∏mƒ Kw ss__n-fn¬ Fhn-sS-bp-an-√. F¶n¬ Ign™ Xe-apd ]m]w IW-°n-se-Sp-°-s∏-Sp-∂n-√.''(5:13) ]nXr-]m]w t]dn-bmtWm a-cn-®p- t]mb-Xv? ]m]]cn-lmc "nbaw C√m-Øt∏mƒ ]m]w IW-°n-se-Sp-°s∏-Sp-∂n√' - kn≤m¥hmZn- I - f mb anj- W - d n- a m¿ Cu tNmZy- ß ƒ°v F∂ hNw hfsc {it≤-bamWv. BZ-Øns‚ Imew apX¬ - 2009 Un-k-w-_¿- 20
 19. 19. tami-bpsS Imew hsc-bm- ss{IkvXh hnizmk{]Imcw Wv nbaan√m-ØIm- e-sa∂v sXm´-SpØ 14mw hN- BZw k¥-Xn-I-fpsS ]nXr- -Øn¬ ]d-bp-∂p≠v. ]m]w am-bv®p-I-f-bp-hm-- nbaw D≈-Xp-sIm-≠m-Wv `uXnI mWv tbip G-I- temIØv nba]me-Icpw tImS-Xn-I-fp- tZiw c≠m-bncw ap-≈-Xv. nb-a-an-√-¶n¬ nba]me-I-cp- tStbm tImS-Xn-I-fp-sStbm Bh-iy-an-√. h¿j-߃°v apºv AXpt]mse ssZhnInb-ap-s≠-¶n¬ Ipcn-in-te-dnbXv. am{Xsa ∑ C∂Xv Xn∑ C∂Xv F∂v tbiphpw BZhpw hnth-Nn-®-dn-bp-hm≥ Ignbq. AXn-eqsS- bmWv c£bpw in£bpw n›bn-°s∏- XΩn-ep≈ ImessZ Sp-∂Xv. ]utemkv ]d-bp∂p: ""nb-aØn- - ¿Lyw ss__nƒ s‚ A`m-h-Øn¬ ]m]w n¿Po-h-am-Wv''. ImeKW {]Imcw 3771 (tdma 7:8) AXp-sIm-≠v BZ-an-s‚bpw tami-bp-sSbpw CS-bn-ep≈ Xe-ap-d-Iƒ h¿j-amWv. kz`m-hn-I-ambpw nbaan√m-ØIm-eØv Ign-™p-t]m-bh- - - Hcp tNmZyw ChnsS DS-se-Sp- cm-b-Xn-m¬ Ah¿ ]m]ap-‡-cm-Wv. °p-∂p. ssZhw Xs‚ oXn kz`m-hn-Iambpw ChnsSbpw Hcp tNmZyw - Dcp-Øn-cn-™p-h-cp-∂p. nbaan-√mØ S-∏n¬hcp-Øm≥ ImeØv Pohn-®n-cp∂ Xe-ap-d-I-fm-bn- C{X-tbsd ImeXmakw hcp- cp∂p tmlm {]hm-N-I-s‚bpw temØv- Øn-b-Xnv ]n∂n-ep≈ bp‡n {]mhm-N-I-s‚bpw PXIƒ. Ah-cn¬ ]m]-an-√¶n¬ tml-bpsS IpSp-_-Øn- F¥mWv? se F´p t]scmgnsI _m°n temI-Øn- se F√m P-ßtfbpw Pe{]b-fØn¬ - n∂pw Bb-Xn-m¬ [mcmfw sshcp-≤y- ssZhw ap°n sIm∂-sX-¥n-m-Wv? (D¬- ßfpw A_-[-ßfpw IS-∂p-Iq-Sn. ]Øn 7Dw 8Dw A[ym-b-߃ ]cn-tim- G.A. Wells At±-l-Øns‚ "The his- sImSp-°m-pas{X h∂Xv'' (am¿°v 10:45) [n-°p-I.) AXp-t]mse temØn-s‚- Im- torical Evidence for Jesus.' F∂ ]pkvX- adp-hn-e°v Hcp DZm-lcWam-Wv Cu hN- - - - eØv tkmtZm-an-sebpw sKmtam-d-bn-se- I-Øn¬ ]d-bp-∂p: "{InkvXp ]utem- w. ΩpsS ]q¿∆]nXm-hmb BZ-ans‚ bpw P-ßsf A·nbpw K‘-Ihpw h¿- kns‚ Hcp I≠p-]n-SpØw am{X-am-Wv. A-p-k-c-W-t°-Sv- aqew ap-jy≥ Ah- jn®v ma-mhti-jam°nbsX¥n-mWv? - - ]utem-kns‚ Bi-b-߃ P-߃ Im-i-am-°nb ]m]-Øn-s‚bpw ac-W-Øn- (D-¬]Øn 19:23---˛25) k¶o¿Wamb CØ- hniz-kn-°m≥ Bcw-`n-®-t∏mƒ `mh-- s‚bpw A-Sn-a-ØØn¬ n∂pw ap-jy- cw tNmZy-߃°v F¥p adp-]-Sn-bmWv bnse {In-kvXp-hnp Hcp PohnX]›m- sc tamNn-∏n-°m≥ tbip Ipcp-in¬ sNm- anj-W-dn-am¿°v ¬Ip-hm-p-≈Xv. Øew ¬tI≠-Xp-≠m-bn-cp-∂p. kphn- cn™ c‡-amWv "adp-hne' F∂v ss{I- ]m]]cnlmc kn≤m-¥hpw ti-j-I-cmb aØmbn, a¿t°m-kv, eq- kvX-h¿ hniz-kn-°p-∂-p. apjyc‡w kphn-ti-j-ßfpw t°mkv, tbml-∂m≥- F∂n-h¿ ]gb- sIm≠-√msX ]m]-tam-Nan√ F∂mWv - - ]e t{kmX-kp-I-fn¬ n∂pw cq]w- nba{KŸ-ß-fpsS ASn-ÿm--Øn¬ ss{Ikv X hZ¿i- - Ø ns‚ s]mcpƒ. sIm≠ kphn-ti-j-ß-fpsS cN-bn-Xm-°- Cu I¿aw n¿hln-®p'. sh¬kns‚ Cu ]utemkv ]d-bp-∂p: ""c‡w sIm≠p≈ ƒ ap°v A⁄m-X-cm-sW-∂mWv ]- hmZw tbip-hns‚ AkvXnXzw ntj[n- ]m]]cn-lm-c-ambn ssZhw Ahs (tb- fin-X-aX-sa∂v apºv kqNn-∏n-®p-ht√m. °m≥ am{Xw AXncp IS-∂-Xm-W-¶nepw ip-hns) n›-bn®p X∂p''. (tdma 3:26) AXnse ]m]-]-cn-lmchpambn _‘- ASn-h-cbn´v kqNn-∏n-t°≠ Hcp hkvXp- ""c‡w Nn¥msX ]]m-tam-N--an√.'' s∏´ `mK-߃ ]utem-kns‚ ssZhim- X-bmWv. kphn-ti-jßfpsS {]Ya ASn- - - (F{_mb¿ 9:22) c‡Zmln-bmb Hcp kv{X-Øn-¬ n∂pw ISwsIm≠-X-mWv. ÿmw ]utem-kns‚ ssZhimkv{X-am- ssZh-sØbmWv ss{IkvX-hX ]cn-N-b- A-t±-l-Øn-s‚ teJ--ß-fn¬ ]m]]cn- sW-∂p-≈-Xv. s∏-Sp-Øp-∂-Xv. lmc kn≤m-¥-Ønv Ncn{Xcq]wsImSp- adp-hne adp-hn-e°v Hcp ]m]hpw˛P∑]]tam °msX Ipsd kn≤m¥-ß-fpsS kam-l- kphn-ti-j߃ ]cn-tim-[n-®m¬ adp- - - I¿a]m]tam C√mØ ap-jy-mWv c-am-bn-´mWv ]u-tem-kv- ]cn-Nbs∏-Sp-Øp- - - hn-esb Ipdn-®p≈ ]cm-a¿i߃ Im- tbmKys∂v anj-W-dn-am¿ ]d-bp-∂p. ∂-Xv. F∂m¬ AXnv Hcp Ncn{X ]›m- Wmw. ""ap-jy]p{X≥ ip{iqj sNøn- ""Hcp hyXymk-hp-an-√ F√m-hcpw ]m]w Ø-ew Hcp-°n-bXv mev kphn-ti-j-I- °m--√, ip{iq-jn°mpw At-I¿°v sNbvXv ssZhal-Xz-Ønv AtbmKycm- cm-Wv. Ah hnhn[ t{kmX-kp-I-fn¬ th≠n Xs‚ Pohs adp-hn-e-bmbn bn''. (tdma 3:23) F∂ ]utem-kns‚ 2009 Un-k-w-_¿- 21

×