Parishad vartha janu.15 31

603 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Parishad vartha janu.15 31

  1. 1. hmfyw 11 | e°w 19 | H‰{]Xn 2.50 cq] | hm¿jnI hcnkwJy 50 cq] PARISHAD VARTHA]cnjZv hm¿Øhmf yw 10 e°w 2 t]Pv 8 2012 Pp-hcn 15- ˛ -31 i m k v { X w k m a q l y tIcf imkv{XkmlnXy ]cnjØv {]kn≤oIcWw h n π h Ø n v parishadvartha@gmail.comCu bp≤-Øn¬]¶m- f n- b m- h m≥ sXcp-hp-I-fn¬ ap{Zm-hmIyw Cc-ºs´..Rmpw: kpK-X-Ip-amcnXncp- h - - ¥ - ] pcw: √m- X m- b - ]Z-bm-{X-Iƒ {]bmWw XpS-cp-∂p. Xncp-h¥]pcw / Im™-ßmSv : - - - Ip™n-cm-a≥(Xr-°-cn-∏q¿) Pn√msXm∂pw ]d- b m- n- √ mØ Hcp imkv{X-km-lnXy ]cn-j-Øns‚ ]©m-bØv {]kn-U‚ v ]n. ]n.Ime- Ø mWv mw Pohn- ° p- ∂ - tXr-Xz-Øn¬ as‰mcp tIc-fØn- - iyma-f-tZ-hn, Im™-ßmSv tªm°vsX∂pw XXzw ]d-™n-cp-∂m¬ m- b p≈ Bthiw DW¿Øn- ]©m- b Øv {]kn- U ‚ v . sI.apX- e m- h n√ F∂ kn≤m¥w s°m≠p≈ ]Z-bm-{X-Iƒ {]bmWw IrjvW≥, tUm. F ANyp-X≥,Pohn-X-Øns‚ kakvX taJ-e-I- XpS- c p- I - b m- W v . Sn.KwKm- [ - c ≥ s{]m^. sI. {io[-c≥ F∂n-h¿fnepw hym]n- ° p- I - b m- s W∂pw Iym]v ‰ - m- b n- ´ p≈ hS- ° ≥PmY kwkm- c n- ® p. Fgp- Ø p- I mcpw{]ikvX Ih-b{Xn kpK-X-Ip-amcn Pp-hcn14v sshIn´v Imk¿tKmUv - kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-I-cp-ambA`n-{]m-b-s∏-´p. thWw as‰mcp Pn√-bnse Im™-ßmSv amt¥m∏v ]n. ]n. sI s]mXp-hmƒ, Ipco-∏pgtIcfw ]Z-bm-{X-bpsS sX°≥ ssaXm-Øv IÆq¿ k¿Δ-I-em- {ioIp-am¿, ]n. hn. sI ]-bm¬,PmY shßm-q-cn¬ DZvLm-Sw ime sshkvNm≥k-e¿ tUm. ]n. sI.-Fw. Ip™n-°-Æ≥, sI. ]pcp-sNbv X p kwkm- c n- ° p- I - b m- b n- sI. ssa°nƒ Xc-I≥ DZvLm-Sw tjm-Ø-a≥ F∂n-h¿ tN¿∂v h-cp∂p Ah¿.-cm-k-h-f-ßfpw IoS- sNb-Xp. imkv{X-km-lnXy ]cn- tI-cf Zo]w sXfn-bn-®p. sI. am[-m-in-n-Ifpw tN¿∂v Im¿jn-I-ta- jØv kwÿm {]kn-U‚ v sI. h≥ FØn-bn-cp-∂n-s√-¶nepw At±-J-esb I®-h-S-h¬°-cn-°p-Ibpw Sn. cm[m-Ir-jvWs‚ A≤y-£-X- l-Øns‚ ktμiw tUm. Imhp-D¬]-∂-ßsf hnjw nd-™-Xm- bn¬ tN¿∂ tbmK-Øn¬ ]n. Icp- ºmbn _me-Ir-jvW≥ kZ- n¬°p-Ibpw sNøp-∂p. Cu D¬]-∂- Wm-Ic≥ Fw.]n. apJy {]`m-jWw - hmbn-®p. kwLm-S-I-k-anXn A≤y- sX°≥PmY shßm-q-cn¬ kpK-X-Ip-amcn DZvLm-Sw sNøp-∂p.߃ Ip´n-Iƒ AS-°ap≈ D]- SØn. tUm. sI.F≥. KtWjv £≥ ]n. A∏p-°p-´≥ kzmK-Xhpwt`m- ‡ m- ° ƒ°v ¬Ip- ∂ - X nv thWw as‰mcp tIcfw F∂ P-d¬ I¨ho-¿ sI. _me-Ir- eØv tImWw cmPp, Fkv. kpIp- bnepw ]cy-Sw S-Øp∂ PmY 30vapX-em-fn-am¿°v bmsXmcp aSn-bp- Imsºbv≥ hni-Zmw-i-߃ Ah-X- jvW≥ μnbpw ]d-™p.-P-p-hcn amcn, ]n. cmtP-{μ≥, shßm-q¿ Bep-hm-bn¬ kam-]n-°pw.-c≠pan-√. CXv {Iqchpw ]m]-hp-at√ cn- ∏ n- ® p. Fw,- F ¬.F amcmb 15v ]Z-bm{Xm Imk¿tKmUv Pn√- {ioIp-am¿, shßm-q¿ taml-≥, PmY-I-tfmSpsam∏w Iem-Pm-YbpwF∂ tNmZy-Ønv XXzw ]d-™n- sI.Ip™n- c m- a ≥ (DZp- a ), sI. bnse ]cySw ]q¿Øn- b m- ° n. Fkv . ]fl-Ip-am-cn, Fkv. iIp-¥- k©-cn-°p-∂p-≠v. Pp-hcn 30vcp-∂m¬ apX-em-hn√ F∂ adp-]- f, B¿.-Fkv . {ioIp-am¿ F∂n-h¿ mep- a - W n°v Bep- h m- S u¨Sn-bmWv e`n-°p-∂Xv . IpSpw-_- kwkm-cn-®p. lmfn¬ tNcp∂ kam-]ktΩ-f-߃°p- ≈ nse B{I- a - W - ß ƒ w s{]m^. Fw. sI. kmp DZvLm-h¿≤n- ° p- I bpw Ip™p- ß - ƒ shßm-q¿ Aø≥Imfn kvarXn aWvU]Øn¬ n∂v Bcw-`n® hnfw- - - Sw sNøpw. tUm.-B¿. hn. Pn.Am-Y-cm-hp-Itbm, ]oUn-∏n-°- tatm≥ apJy {]`m-jWw n¿h-s∏-Sp-Itbm sNøp-∂p. Cu _c tLmj-bm-{X-tbm-sS-bmWv ]cn- ]m-Sn-Iƒ Bcw-`n-®-Xv. DZvLm-S ln°pw Fw. _n. cmtPjv Fw. ]n.,temIØv Bcpw kpc- £ n- X - c m- Fw.-F¬.F amcmb tPmkv sX‰-sW∂v Icp-X≠ Hmtcm BgvN- ktΩ-f--Øns‚ apt∂m-Sn-bmbn S∂ Ihn-bcßv iin amhn≥aqSv - bn¬, hn.Un.-kXo-i≥, kmPp-t]mƒ, -bnepw Hcp s]¨Ip-´n-sb-¶nepw A≥h¿ kmZ-Øv, hn.-]n. kNo-{μ≥,Am- Y Xzw {]]nt®m ]oU- - DZvLm-Sw sNbvXp. thWw as‰mcp tIcfw F∂ ap{Zm-hm-IysØ ASn- ap≥a-{¥n-am-cmb hn.-Fw. kp[o-c≥,Ønv Cc-bmtbm FØn-t®-cp-∂p- _ntmbv hnizw, Beph K-ck`m -≠v. {]mb-]q¿Øn-bm-ImØ ÿm--am°n Ip´n-Iƒ°mbn S- Ønb D]-ymk cN a’-cØns‚ - sNb¿am≥ Fw.- S n.tP°_v ,s]¨Ip-´n-Isf B{I-an® kw`-h- {]ivkvX Fgp-Øp-Im-c≥ tkXp,ß-fn¬ 889 tIkp-Iƒ Xs‚ Adn- kΩm--Zmw tUm.-B¿. hn. Pn. tatm≥ n¿h-ln-®p. ]cn-jØv ap≥ {]kn-U‚pw ]cn-hn¬ Ct∏mƒ S-°p-∂p-s≠∂v ÿnXnimkv{X-⁄p-amb s{]m^. -kpK-X-Ip-amcn ]d-™p. CXn¬ Xncp-h--¥-]pcw Pn√-bnse hS-°≥ PmY Im™-ßmSv tUm. ]n.-sI. ssa°nƒ Xc-I≥ DZvLm-Sw Fw.sI. {]km-Zv, PmYm-Iym-]v‰≥F{X-sb-Æ-Øn¬ Ip‰-hm-fn-Iƒ {]bm-W-Ønvtijw Pp-hcn 20 sNøp-∂p. amcmb s{]m^. sI. ]n. Ip™n-°-in£n-°-s∏Spw F∂v ]d-bm-m- apX¬ 22-hsc sIm√w Pn√-bnepw IÆq¿ Pn√-bnse {]bm-W-Ønv Æ≥, Sn. KwKm- [ - c ≥ F∂n- h ¿hn-s√∂pw Ih-b{XnIq´n-t®¿Øp. 23-ap-X¬ 26-hsc Be-∏pg Pn√- kwkm-cn-°pw. tIc-f-Øn¬ amenyw ]pdØv D≈n¬X-s∂-bmWv F∂pw a- tijw Pp-hcn 19-ap-X¬ 22-hsc bnepw 27pw 28pw tIm´bpw Pn√-am{X- a √ a-   n- p- ≈ nepap≠v .  n-em-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. D≈n- tImgn-t°mSpw 23pw24pw ae-∏p-]pd-sa-bp≈ amenyw kwkvIm- ep≈ Cu i{Xp- h nv t mSv S- d-Øpw, 25pw 26pw ]me-°m-Spw,cn-®mepw D≈n¬ amen-y-߃ hf- Øp∂ bp≤-Øn¬ mw hnP-bn- 27 apX¬ 29 hsc Xriqcpw ]cy-cp-I-bm-Wv. tIc-f-Ønse 44 Zn- °-W-sa-∂n-√ tXm¬°p∂ bp≤- Sw S-Øp∂v PmY- Pp-hcn 30vIfpw aen--am-bn-cn-°p-∂p. AXn- Ønepw ]S-bm-fn-IƒthW-at√m ? Fd-Wm-Ipfw Pn√-bnse Bep-h- bn¬ kam-]n-°pw. s{]m^. Sn. ]n.s-Xnsc F{X h¿Ø-amw ]d- imkv { X- k m- l nXy ]cn- j - Ip™n-°-Æ≥ Iym]v‰-m-bn-´p≈™n´pw ^e-an-√m-Xm-bn-cn-°p-∂p. Øns‚ Cu ]cn-{iaw Ccp-´p-]n- sX°≥PmY Xncp-h¥]pcw Pn√- - - -Bd≥ap-f-bnse ]ºm-Xocw tIc- Sn® a- p-I-fn¬ shfn®w nd- bnse shßm-q-cn¬ kpK-X-Ip-f-Ønse G‰hpw ^e-`q-bn-jvT- bv ° m- p≈ {ia- a mW.v Ccp´v amcn PmY Iym]v‰v ]XmIamb Irjn-bn-S-ß-fn¬ H∂mWv F{X hf¿∂mepw hnf-°vsIm-fp- ssIam- d n- s °m≠v DZv L mSwAhnsS s¬∏mSw th≠ Øn- s °m- t ≠- b n- c n- ° pIsb∂- sNbv X p. tUm. B¿. hn. Pn.Fb¿t]m¿´vaXn F∂- X mWv XmWv ap°v sNøm- p- ≈ Xv . tatm≥ A≤y- £ - m- b n- c p- ∂ p.]pXnb k¶¬]w. BcmWv i{Xp ]Xn-m-bncw a- p-I-fn-se-¶nepw tUm. sI. F≥ lcn-em¬ ]n.F∂ tNmZy-amWv mw Cn tNmZn- hnf°v sImfp-Øm≥ Cu hnizw-`c≥ , Sn. ]n. {ioi-¶¿, tUm. -t°-≠-Xv. BcmWv ΩpsS hn[n- Imsºbvv Ign-bs´ F∂v Biw- Fw. sI. iin-[c≥ ]n≈, dq^kv -I¿Ømhv F∂pw tNmZn-°-Ww. kn-®p-sIm-≠mWv kpK-X-Ip-amcn Umn-tb¬, kn. ]n. mcm-bW≥, - sX°≥ PmYbpsS DZvLm-S--tØm-S-p-_-‘n-®p--S∂ kmwkvIm-cnIi{Xp shfn- b n- e - √ - s b∂pw PmY DZvLm-Sw sNbvX-Xv .shßm-q¿ ]n. `mkvI-c≥, awK- tLmj-bm-{X-bn¬ n∂v
  2. 2. 2 hm¿Ø 2012 Pp-hcn 16-˛31tIcfØnse {]mYanI BtcmKy kwhn[m߃AhKWn°s∏Sp∂p -: tUm. _n. CIv_m¬]p∂{]: tIcfØnse{]mYanI kzmKX kwLw sNb¿t]gv k IfnteXns‚ menc´nbne[nBtcmKykwhn[m߃ pamb _n.kpteJ kzmKXw IamWv kzImcy Bip]{XnIfn seAhKWn°s∏SpIbmsW∂v ]d™p. sNesh∂pw ]TØn¬ ]dbp∂p.tIcf k¿ΔIemimem ap≥ tIcfØns‚ h¿≤n®phcp∂ BtcmKyC≥jpd≥kv Db¿ØpsshkvNm≥kedpw {]apJ BtcmKy sNehns kw_‘n ∂ {]iv ߃ F∂ hnjbØn ¬PIob BtcmKy{]h¿ØIp ®v ] cnjØv SØnb k¿tΔ s{]m^. Sn. ]n. Ip™n °Æ≥,amb tUm._n.CIv _ m¬ A`n bpsS {]mYanI hnebncpج PohnXssieo tcmKß ƒ F∂{]mbs∏´p.Bcw`L´Øn¬ skanmdn¬ tUm. kn. Aojv hnjbØn¬ tUm.sskdq^nen∏v,Xs∂ tcmKn¿Wbw SØn AhXcn∏n®p. tIcfØnse 14 s]mXp PmtcmKy kwhn[mØn s‚]cnlmcw Is≠Øp∂{]mYanI Pn√Ifnembn 1000 hoSpIfnemWv ]pkwLmSw F∂ hnjb Øn¬BtcmKykwhn[m߃ k¿tΔ SØnbXv. Ign™ Bdv tUm. ss_Pp tkma≥, ]pXnbsa®s∏SpØp∂Xnv ]Icw h¿jw sIm≠v NnIn¬kmsNehv ImesØ acp∂pw em_v ]cntim[tcmKw aq¿—n°p∂ Ahÿbn 3 aSßv h¿≤n®Xmbn]Tw Nq≠n Ifpw F∂ hnjb Øn¬ tUm.seØnbtijw am{Xw ¬I °m´p∂p. k¿°m¿ kuPyambn lcnIpamc≥ mb¿ F∂nh¿s∏Sp∂ NnIn’m kwhn[m ¬Ip∂ NnIn’m kuIcyß AhXcW߃ SØn. ]cnjØv߃ sa®s∏SpØp∂Xns ƒ°pw C≥jpd≥kv ]cnc£ °pw kwÿm BtcmKy hnjbkanXn Btcm-Ky-sk-an-m¿ tUm. _n. CIv_m¬ DZvLm-Sw sNøp-∂p.]‰nbmWv C∂vtIcfw BtemNn ]pdtabmWnXv . BbncØn ¬ sNb¿am≥ tUm. sI.hnPbIpam¿°p∂Xv . CXns‚ `mKambmWv At±lw. C¥y≥ icmicnsb°mƒ ¬ cq£amb ameny {]ivßfpw Bdpt]¿ {]Xnh¿jw Hcpe£ tatU-td-‰dm-bn-cp-∂p. kwLmSIkanXn -kzImcy saUn°¬ tImtfPp aq∂nc´n A[nI amWvtIcfØnse ]I¿®hym[n tcmKßfpw PIob Øne[nIw cq]m NnIn’°mbn I¨ho ¿ sI.{]k∂Ipam¿ μnIfpwkq∏¿kvs]jymen‰n Bip NnIn’m sNehv . CXns‚ BtcmKyØnv henb `ojWn sNehnSp∂p. NnIn’m sNehpI ]d™p. ]cnjØv kwÿm]{XnIfpw m´n¬ s]cpIp ∂Xv. ^eambn Zp¿_e hn`mK߃°v bmWv . ap°v Hcp s]mXpPm fpsS knwl`mKhpw (60.7%) BtcmKy hnjbkanXn I¨ho¿ thWw as‰mcp tIcfw F∂ NnIn’ ntj[n° s∏Sp∂p. tcmKybw D≠mtI≠ Imew PohnXssieo tcmKßfpsS XpS¿ kn.]n. kptcjv _m_p, kwÿmktμiapb¿Øn tIcf imkv{X imcocnIBtcmKytØ sSm∏w A X n { I a n ® n c n ° p ∂ p s h ∂ v NnIn’°m bmWv sNehntS≠n {Sjd¿ ]n.hn.hntmZv , Pn√mkmlnXy ]cnjØv Bcw`n® aebmfnbpsSamknI BtcmKyhpw tUm.CIv_m¬ Iq´nt® ¿Øp. hcp∂Xv . kzImcy taJebn¬ {]knU‚ v ]n.PbcmPv , Pn√mImºbns‚ `mKambn Be∏pg henbtXmXn¬ tcmKm Xpcambn Be∏pg Pn√m]©mbØv NnIn’ tXSp∂hcpsS FÆw sk{I´dn F≥.kmp, Pn√m]p∂{]bn¬ kwLSn∏n® kwÿm s°m≠ncn°pIbmWv . hnIknX {]knU‚ v AUz.bp.{]Xn`m lcn Hmtcm h¿jhpw h¿≤n®p hcp∂p. BtcmKyhnjb kanXn I¨ho¿BtcmKy skanm¿DZvLmSw cmPyßtfmsSm∏w n¬°p∂ A≤y£bmbncp∂p. Aºe ∏pg InSØn NnIn’m sNehns‚ Fw.B¿.{]kmZvZmkv,Pb≥sNbvXv kwkmcn°p Ibmbncp∂p BtcmKykqNIßfp≈ tIcfØn tªm°v ]©mbØv {]knU‚pw ImcyØn¬ k¿°m¿ Bip]{Xn ]mm{X F∂n h¿ tXrXzw ¬In. kv{Xo kulyZ I¬∏‰ ImSns‚ a°-fpsS kzoI-cWwPIob Iq´mbva {]h¿Øw XpSßn. H∂mwL´k¿tΔ ]q¿Ønbmbn. Bthiw ]I¿∂p. aÆpw aWepw Pehpw Dƒs∏-sS- U≥dv Fw lwk-°p-´n, saº¿ kn. I¬∏‰:thWw as‰mcp tIcfw `´vv k¿sΔ DZvLmSw sNbvXp. bp≈ {]Ir-Xn-hn-`hßfn¬ taep≈ - - Kncn-P-Pn√m-{]-kn-U‚,v thWp Nmeq¿, Pn√m- hcØpItbm sNømdn√ F∂XmWvImºbns‚ `mKamb PIob k¿tΔ hnPbn∏n°m≥ s]mXp P IS-∂p-Ib‰hpw AanX Nqj-Whpw - I-Ωn‰n AwKw Fw tKm]m-e≥, kzmK-X- hmkvXhw. Cu kmlNcyØnemWvCSs]SepIƒ°v I¬∏‰bn¬ klIcWw A`y¿∞n®p sIm≠p ASn-Ødbm-°nb ]pXnb hnI-k - - kwLw `mc-hm-ln-Ifmb sI. Pm^¿, kn. - KcsØ kv{Xo kulyZam°pIXpS°ambn. ≈ K-c-k`m sNb¿ams‚ IØv ImgvN-∏m-Sn-s-Xnsc {]Xo-Im-fl- kptcjv F∂n-h¿ kwkm-cn-®p. F∂ {]h¿Øw Gs‰-Sp-°m≥ Xocp-‘kv{Xo kulrZ Kcw’ F∂ hnj- thmf‚n b¿am¿ hnXcWw sNbvXp. Ihpw, i‡-amb {]Xn-IcWw. H∏w - - PmYbv°v apt∂m-Sn-bmbn S∂ ASp- am-n-®X.v -b-Øn-ep-ff {]h¿Ø-amWv taJe - tlm´¬ & dtÃmd‚ v Atkmkn tb imkv{X-Iem-Pm-Ybv°v Ahn-kvac- - - °f ck-X{¥w ¢m n¬ qtdmfw kv{XoIƒ°pw s]¨Ip´nIƒ°pwGs‰-Sp-Øn-´p-≈Xv. j≥ thmf‚nb¿am¿°v `£Ww Wo-bamb kzoI-cWw.imkv{X-Iem- - - - kv{XoIƒ ]s¶Sp-Øp. ]n.Fw {Xnhn- tsc h¿≤n®p hcp∂ AXn{Ia hbmSv Pn√bpsS Xeÿm ¬InklIcn®p. Fw.sI.hnemknn, Pm- Y - b psS ae- ∏ pdw Pn√- b nse {I-a≥ ¢ms -Sp-Øp. ߃ Hmtcm mSntbpw A]Io¿Kcnbmb I¬∏‰. Pn√bnse FI APn _jo¿, Ppssa F∂o aÆm¿ae kzoI-c-W-tI-{μ-amWv taJ-ebnse as‰mcp kzoIcWtI- - Øns∏SpØp∂ h¿Øam kmlNKck` IqSnbmWnXv . H´pan° hnXm {]h¿ØI¿ apgph≥ kabw thZn. P-{]-Xn-n-[n-Ifpw kmaqly- {μamb Xncq¿°mSv PmYbv°v cyØn¬ Kck`bptSbpw k∂≤ÿm]ßfptSbpw Pn√m/taJem k¿tΔbpambn klIcn®p. ]T kmw-kIm-cnI {]h¿Ø-Icpw AWn- v apt∂mSnbmbn `mj ˛ kwkvImcw A[n- kwLSIfptSbpwÿm] DSaIXe Hm^okpIƒ, IfIv ‰ td‰v , ^e߃ t{ImUoIcn®p hcnI n-c∂ thZn-bn¬ {it≤-b- km∂n- n-thiw F∂ hnj-bØn¬ sXmcp-thm- - fptSbpw Iq´mb{]h¿ØØneqsStImSXn,_m¶v/C≥jpd≥kv ÿm] bmWv. ≤y-am-bn Ah¿, aÆm¿ae BZn-hm- c-kw-hmZw S-∂p. tUm. An¬ 2012 Ahkmn°ptºmtg°pw kn-tIm-fn-bnse A°-bpw amXnbpw. - tNte{º hnjbw Ah-Xcn-∏n-®p. taJem -߃, F∂nhbv ° p ]pdta I¬∏‰ KcsØ ‘kv{Xo kulyZ tcsØ, thmf‚nb¿am¿°p≈nch[n hym]mc ÿm]ßfpw ]cnioew Kck`m sNb¿am≥ PmYsb hc-th¬°m¬ Ah¿ Xte- {Sj-d¿ Un. ]c-ta-iz-c≥ tamU-td-‰dmbn - am°pI’ F∂XmWv e£yw.I¬∏‰bn¬ tI{μoIcn®n´p≠v. F.]n laoZv DZvLmSw sNbvXp. ∂mƒ tiJ-cn® Im´p-In-gßv hnZym- taJem sk{I-´dn kpn¬ s]gp-¶m-S,v F{X am{Xw kv{XoIƒ Hcp ZnhkwXnct°dnb A¥¿˛ kwÿm Pssa{Xn t]meokv C≥ Nm¿Pv t]m-jnWn {KŸm-ebw {]h¿Ø-I¿ {]kn-U‚ v kn. t{]a-Zmkv , kzmK-X- KcØn¬ FØntNcp∂≠v, Kcw]mXbmb tImgnt°mSv ssakq¿˛ k¿°nƒ C≥kvs]Iv‰¿ sI.sI Ae-¶cn®v ¬Inb Xfn-Ibn¬ sh®v - - kwLw I¨ho-¿ kn.-B¿ Fkv . Ip´n AhtcmSv FßsbmWv s]cpamdp_mwKfq¿ tdmUnse {][ms∏´ A–pƒ sjdo^v , apnkn∏¬ ¬In. PmYm Iym]v‰v Im´p-In-gßv F∂n-h¿ kwkm-cn®p I£n ∂Xv.Hmt´mbnepw _knepw _kvKcw IqSnbmWv I¬∏‰. sk{I´dn Ipcnb≥ tPm¨ F∂nh¿ ¬In-sbmcp kzoI-cWw.! - cmjv{Sobt`Z-aty h≥ P-°q-´amWv - Ãm≥Unepw ÿm]ßfnepwssakq¿˛Du´n˛apXpae F∂o ktμiw ¬In. Kh tImtfPv {]Ir-Xnsb Adn™v D]-tbm-Kn- Cu PmY-tI-{μ-Øn¬ ]cn-]mSn ImWm- kv{XoIƒ Ap`hn°p∂{]ivkp{][m SqdnÃv tI{μß F≥.Fkv . Fkv tIm¿Unt‰¿ ®m¬ AXn-Po-hØn-pff am¿§w - - s-Øn-bX.v - ߃ Fs¥ms°bmWv, s]mXpfnte°p≈ {]thi IhmSamb s{]m^.A–pƒ mk¿ A[y£X {]IrXn Hcn- ° n- b n- ´ p≠v F∂ n¿hm-lIkanXn AwK-ßfmb hn. - - - - {i≤bpw PIobkΩ¿±hpw Ds≠I¬∏‰ C∂v kzX{¥amb SqdnÃv hln®p. sI.Sn {ioh¬k≥, sI.N{μ ktμiw P- a  pI- f n- t e°v hntmZv, kn. ]n. kptcjv _m_p, ¶n¬ am‰nsbSp°mhp∂ {]iv߃Kcambn amdn Ign™p. Znhtk t_mkv F∂nh¿ ]cnioew ¬In. ]S¿Øn- s°m≠v Hcp hc-th¬∏v. thWp ]meq¿ Sn. hn tPmbv XpS-ßn- GsXms°, CØcw Imcyßfnteqdp IW°np SqdnÃpIfpw tIm¿Unt‰¿ sI.k®nZmμ≥ sh´-Øq¿ {Kma ]©m-bØv {]kn- b-h¿ kwkm-cn-®p. °mWv AtzjWw sNs∂ØWFØp∂p≠v. Ah[n Znßfn¬ CXv sa∂v Xocpamn°s∏´Xv. kzmKXhpw Pn√m sk{I´dnBbnc°W°nmbn amdp∂p ≠v. Kck`bpsS ]n¥pWbpw hnXm sI._meIyjvW≥ μnbpw ]d™p.sXmgnseSp°p∂Xnpw hnhn[ kwLSIfpsS klIcW hpw hw- _ ¿ 1v S∂ taJemHutZymKnI Bhiy߃°pw Dd∏phcpØn sIm≠v Unkw_¿ 20v Imsºbv≥ DZvLm-SØn¬ Xs∂ - -hym]mc Bhiy߃°pambn I¬∏‰ Kh.tImtfPnse F≥.Fkv. {]h¿Ø--߃ Xøm-dm-°p-IbpwBbncIW°nmfpIƒ Znhtk Fkv thmf‚nb¿am¿ KcØn¬ ]q¿Æ-ambn Bkq-{XWw sNøp-I¬∏‰ KcØnseØp∂p≠v. k¿sΔS-Øn. c≠p _kvÃm≥ Ibpw sNbvXn-cp-∂p. amdnb ImeØv PohnXØns‚ Unepw12 _kv t Ãm∏p IfnepwF√m taJeIfnepw kv{XoIfpw AXncmhnse apX¬ cm{Xn hsc hnem-kw:]pcpj tmsSm∏w CSs]Sp∂p≠v. o≠ IWs°Sp∏n¬ hnZym¿∞n ]cn- j Zv hm¿Ø- b n- t e- ° p≈ F√mAXp sIm≠p Xs∂ BbncIW Iƒ Bth-i-tØmsS bmWv ]s¶- IØp- I fpw hm¿Ø- I fpw ]cn- j Zv°np kv{XoIfpw Znhtk Kc Sp- Ø - X v . CXnp ]pdta hnhn[ `h≥, imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv, F.-ØnseØp∂p≠v.hnIk Bhiy ߃°mbn KcØn¬ sI.-Pn. tdmUv, CS-∏-≈n, sIm®n F∂{]h¿Ø߃ Bkp{XWw FØn aSßp∂ kv{XoIfpambpw hnem-k-Øn¬ Ab-bv°pIsNøptºmƒ Ahsc IW°nseSp kw`m jWw SØn.°pItbm AhcpsS ]¶mfnØw Dd∏p Pn√m IfIv‰¿ sI.tKm]me IrjvW Xncq¿ taJem hnPvRm-tm-’-h-Øn¬ n∂v
  3. 3. 2012 Pp-hcn 16-˛31 3 thWw s√mcpbph-kw-Kaw Iymºv kam-]n-®p.tIm-´bw-: tIm-´bw-: tIcf im-kv-{X tIcfw mSp- t-sc-bm-°p-hm≥ ∂- hn-jbØn¬- im-k{X- km-ln-Xy- - - -v mSns bn-°p-hm≥km-ln-Xy- ]cn-jØv- Gs‰Sp-Øn-cn- ]-cn-jØv- tI-{μ- n¿-hm-lIkan-Xn- - - - - ∑-e¿ hn-S¿Øp-hm≥°p-∂ -thWw- as‰m-cp- tIcfw-- Im- bw-Kw- tUm.-sI- Pn- cm-[m-Ir-jvW≥ - - Ω-sfmØp n∂mSmwºbns‚ ktμiw- Pn-√bn-se Im- F-∂n-h¿- ¢m-s -Sp-Øp.- IÆp-Iƒ Xpd-∂p-sh®vºkp-Ifn¬- {]Ncn-∏n-°p-∂Xn-m-bn- Rm-bdm-gN cm-hn-se Iq-´tbm-´w,-{Kq- -v ImXp-Iƒ AS-®n-SmsXkw-hm-Z kZ p-Ifpw- tIm¿-Æ¿- ¢m- ∏v- N¿-®,-AhXcW߃- F∂n-h ssII-fn¬ Icp-Øp-taIn p-Ifpw- kw-LSn-∏n-°m-≥ Xo-cp-am- --- S∂p.- -]cn-jØpw- im-kv-{Xt_m- Ic-fp-d®v n∂nSmwn-®v- Pp-hcn- 6,-7,-8 Xo-bXn-Ifn¬- [hpw,-- F∂ hn- j bØn¬- ]cn- b{¥-h-ebn¬ Nm‰v sNbvXvIp-acIØv- S∂v- h∂n-cp-∂ Iym- jØv- tI{μ n¿-hm-lIkan-Xn-bw- ]pkvXIw ad-∂-h¿ºkv- im-kv-{X kan-Xn- tIm-´bw- Kw tPm- P n- I q- ´ p- t Ωepw- ap- {]W-b-sa∂ kwK-Xn-bpsSPn-√m- ]T Iy-m-ºv- kam-]n-®p-.-"-th- s°s¥¶n-epw- sNøp-hm-m-hp-tam- s]mcp-f-dnbm buΔwWw- a-s‰m-cp- tI-c-fw-- Iym-º-bn-s‚ F∂ hn-jbØn¬- Iym-ºw-Kßfpw- XmSn-o´n Xe hf¿Øn`m-Kam-bn- 27,-28 XbXn-Ifn¬- Pn- AhXcW߃- SØn-.-kam-] PS-]n-Sn® apSn-bp-ambv√bn¬- ]cy-Sw- SØp-∂ kw-ÿm- skjn¬- Iym-ºkv- im-kv{X kan- - DS-b-h-mbv amdn-Sp∂Xe ]-Z-bm-{X-bn¬- hn-hn-[ Im- Xn- -kw-ÿm- I¨-ho-¿ F ]n- I]S qdp kzman-Iƒºkp-Ifn¬- n-∂pw- hn-Zy-m¿-∞n- ap-cfo-[c≥-,]cn-jØv- Pn-√m- {]kn- hoSp-Iƒ°v tamSn Iq´m≥Isf ]s¶Sp-∏n-°p-∂Xn-pw- Im- tIm´bw Pn√m bph-kw-Kaw Iymºv sI. kptcjv Ipdp∏v. Fw.-F¬.F DZvLm-Sw sNøp∂p. U‚ -v Sn- bp- kp-tc{μ≥,-sk{I´dn- sI tImSn-Iƒ apS-°p-thm¿ºkp-Ifn¬- im-kv-{Xw- km-aq-ly-hn- cm-P≥,-Pn-√m-IΩ‰n-bw-Kw ]n- B¿- sImSnb Zp:Ja-p-`-hn°pwπhØn-v- F∂ ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿- AUz.-sI kp-tcjvIp-dp-∏v- Fw-F¬- - Yn-Iƒ- "-thWw- as‰m-cp- tIcfw-- Zo- thZhym-k≥,--- Iy-mºkv- im-k{X kan- - -v tImSn-Isf ImWptam?Øn- Iq- S p- X ¬- CSs]Sep- I ƒ- F -Iym-º-- vDZv-Lm-Sw- sNbv-Xp.-]cn- - ]w- sXfn-bn-®p.--- ]cn-jØv- Pn-√m- Xn- Pn-√m- I¨-ho-¿- n-bm-kv- Xm- Agn-a-Xn-bpsS mºp-IƒSØm-pw- Iym-ºn¬- Xo-cp-am-ap- jØv- Pn-√m- {]kn-U‚ v- Sn- bp- kp- sshkv {]kn-U‚ v- hn- Fkv- a[p- - gØßm-Sn- F∂n-h¿- kw-km-cn-®p.- Ahn-S-hnsS s]mßsh≠m-bn.-Pn-√bn-se hn-hn-[ Im-ºkp- tc{μ≥- A[y-£mbn-.]cn-jØv- £{X o-cn-£W ¢m-s Sp-Øp. `m- c hm- l n- I fm- b n F hn- tXmw- AXn-s-Xnsc n¬°p-hm≥Isf ¢kv - ‰ dp- I fm- b n- Xn- c n- ® v - kw-ÿm- Pd¬- sk{I´dn- Sn- ]n- -i-n-bm-gv-N- Ip-a-c-Iw- ]-£n-k-t¶- k¨({]kn- U ‚ v- ) ,- B ¿- Fkv- AWn-th-c-dp-°p-hm≥s^{_p-hcn- am-kØn¬- GIZn- {io-i¶¿,- kb≥-kv- t^m-dw- I¨- Xw- k-μ¿-ihpw- Xp-S¿-∂v- Ip-acI- - - - - k¬,-A¿-Pp≥- `m-kv-I¿(sshkv- HØp tN¿∂v n¬°p-In¬Iq-Sn-bn-cn-∏p-Iƒ- kw-LSn-∏n-°p-∂Xn- ho-¿- s{]m-^.- ]n- hn- iin,- Fkv- sØ- {]m-tZ-in-I- Im¿-jn-I- k¿-h- {]kn- U ‚p- a m¿- ) ,- k n- Sn- kn- Hcp-a-tbmsS n¬°p-In¬pw- ]cn-ÿn-Xn,-hn-Zym-`ym-kw,-Btcm- F^v-sF Pn-√m- sk{I´dn- Fw- F I-em-im-em- k-μ¿-ihpw- Kr-l- k- - - dn¬(sk{I´dn-),-Fkv- ssjte{μ≥,- hn`-P--߃ th≠n-hnsSKyw-,enw-Ko-Xn- F∂o- hn-jbßsf - dn-_n≥-jm F∂n-h¿- kw-km-cn-®p.- μ¿-ihpw,- Hm-∏¨- t^m-dhpw- -S- - - - - F Un- kmw- am-Xyp,-AJn¬-cm-Pv- ISp- Hm¿°p-I-sb≥ Iq´-sc.ASn-ÿm-am-°n- ]TIym-ºp-Iƒ- Ip-acIw- ]©m-bØv- {]kn-U‚ v- ∂p.-"Po-hn-Xhpw- hn-Zym-`ym-khpw-- F- - - - ßeØv(tPm-bn‚ v- sk{I´dn-am¿-),-kw-LSn-∏n-°pw.-s^{_p-hcn- m-en-v- [ym- km-_p- kzm-KXhpw- Iy-m- ∂- hn-jbØn¬- Iym-ºkv- im-kv- - - - sI k¬-am≥- ^m-cn-kv-({Sjd¿-) (as‰mcp tIcfw Imsº-bnv]cn-jØv- `hn¬- ASp-Ø Iq-Sn-bn- ºkv- im-kv-{X kan-Xn- Pn-√m- I¨- {X- k-an-Xn- kw-ÿm-- I-¨ho-¿- - F∂n-hcSßp-∂ 13 Aw-K Pn-√m-Xe th≠n{]Zo]v Ipn-t»cn Xøm-dm-cn-∏v- S°pw.- ho-¿- n-bm-kv- Xm-gØßm-Sn- μn- F- ]n- ap-cfo-[c≥,- "-k{Xo-]p-cp-j- i- - - - v- kan-Xn-tbbpw- sXcs™Sp-Øp.- °nb ap{Zm-Ko-X-߃)sh≈n-bm-gv-N sshIn-´v- A©n-v- bp-w- ]d™p.- -Xp-S¿-∂v- ap-Jym-Xn- co-cim-kv{X-hpw- c-kX{¥-hpw-- F- - - - -Adn-hns‚ D’-h-ambn ]cn-ÿnXn Iymºv kwL-Sn-∏n-®pA£-c∏q-ag hmb-m-in-e]ime - v -Beph: Unkw.-28 _p[≥ cmhnse ≥ Xs‚ hmb-m-p-`hßfpw cN- - - pw, s]mXp hnZym-e-b-ß-fnse10 apX¬ Beph Kh: tKƒkv m-p-`-h-ßfpw hnZym¿∞n-I-fp- hmb-m-ku-Icy-߃ h¿≤n-∏n-°p- -sslkv°q-fn¬ h®v Bkzm-Zy-I-c- ambn ]¶p-h-®p. At±lw Adn- ∂-Xn-p-th-≠n {]h¿Øn-®p-h-cp∂amb hmb F∂ hnj-b-Øn¬ hns‚ hyXykvX taJ-eIfn-te°v - - D]-k-an-Xn-bmWv A£-c-∏q-aginev ] - i m- e bpw thWw as‰mcp Ip´n-I-fpsS Nn¥sb B-bn-®p. Iymº-bn≥ kan-Xn. Cu kan-Xn-tIcfw cN-m-a-’-c-ßfpw S-∂p. Ub‰v sset{_-dn-b-mb ImeSn bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ S∂ Hcpcmhnse 10v Pn√m sse{_dn Fkv apcfn √ hmb-m-co-Xn-Ifpw {][m {]h¿Ø--amWv kvIqƒIu¨kn¬ {]kn-U‚pw A£-c∏q- - hmbn-°p-tºmƒ {i≤n-t°-≠Im-cy- - sse{_dn ]pkvX-I-߃ {]tbm-P-ag k_v IΩn‰n sNb¿am-p-amb ßfpw hnZym¿∞n- I ƒ°v -s∏-Sp-Øp-∂-Xnv hnZym¿∞n-]n. B¿ cLp DZvLm-Sw sNbvXp. ]cnNbs∏-Sp-Øn. sshIn´v 4v Iƒ°v F{X-tØmfw Ign-bp∂pkmaq-ly-t_m-[-ap≈ Hcp Xe-ap- {^≠vkv Hm^v tIcf kwL-Sn-∏n® ]cn-ÿnXn Iymºv S∂ inev]-ime Ah-tem-I-- F∂p ]cn- t im- [ n- ° p∂Xnpwdsb cq]-s∏-Sp-Øp-∂-Xn¬ hmb-- tbm- K - Ø n¬ Znev m Xkv n, th≠n-bp≈ ]Tw. Bephm {]tZ- {^≠vkv Hm^v tIcf imkv{X- Iƒ ASp-Ø-dn™v IqSp-X¬ a-°p≈ {]m[myw At±lw Du∂n- {ioe£van XpS-ßn-b- Iq´p-Im¿ isØ hnhn[ kv I qfp- I - f n¬ km-lnXy ]cn-jØv Zp_mbv Nm]v‰-  n-em-°m≥ Ign-™Xv Iq´n-Ifn¬ -∏-d-™p. Ip´n-Iƒ √ ]pkvX-I- hmb-sb kw_-‘n-®pw, cN--I- n∂pw tiJ- c n® hnh- c - ß ƒ dns‚ B`n- a p- J y- Ø n¬ A¥m- Bth- i - a p- W ¿Øn Ip´n- I ƒßsf Iq´p-Im-cmbn Is≠-ØWw sf-∏-‰nbpw Gsd ]pXnb Adn-hp- t{ImUo- I - c n- ® p- h - c p- ∂ p. s]mXp cmjv{Sm h-h¿j kam-]-tØm hnhn[ {Kq∏p-I-fn-embn Xncn™v√ sse{_-dn-Isfbpw, √ ]pkvX- - Iƒ inev ] - i m- e - b n¬ n∂pw hnZym-e-b-ß-fnse ¢mkv sse{_- p_-‘n®v A¬ k^ ]m¿°n¬ sXsc-s™-SpØ qtdmfw kky-I-ß-sfbpw tXS-Ww. DZvLm-S--k- e`n®Xmbn hne-bn-cp-Øn. dn-Iƒ Bcw-`n-°p-∂-Xn-p-th≠n Unkw-_¿ 30v ]cn-ÿnXn Iymºv ß-sf-°p-dn®v ]Tw SØn .tΩ-f--Øn¬ taJ-em-{]-kn-U‚ v Pp-hcn 30v Bep-hm-bn¬ ]pkvX-I-k-©n-Iƒ°v kvt]m¨ kwL-Sn-∏n-®p. Adp-]-tXmfw Ip´n- kmºn-fp-I-fƒ tiJ-cn®p Zp_m-sI. sI. hnP-b-{]-Imiv A≤y-£- ]Z-bm-{Xm-kw-Kaw hnP-bn-∏n-°p-∂- k¿amsc Is≠-Øn-¬Ip-∂Xnp - Iƒ tXrXzw ¬In. Zp_mbv bnse A¥-co-£Øn¬ ]mT-]p-kX- - vm-bn-cp-∂p. I¨ho-¿ Fkv.-Fkv Xn-p-th-≠n-bp≈ kzmK-X-kw-L- th≠n-bp≈ {]h¿Ø-ßfpw S- - KcØnse G‰-hp-a-[nIw kky- I-߃°n-Sbn¬ n∂v {]Ir-Xn-bn- -a[p-kzm-K-Xhpw ]d-™p. aa-™p- Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ hn]p-e- ∂p-h-cp-∂p. k-ºØp≈ A¬ k^ ]m¿°nse - te-°n-d-ßn-sN-√m-m-bXv Ip´n-cp-°¬ {]h¿Ø--߃°v IqS¬ amb {]h¿Ø--߃ S-∂p-h-cp- ]Z-bm-{Xm-kw-Kaw kzmK-X-kw-L- kky-Pm-e-ß-fpsS khn-ti-j-X- Iƒ°v thdn-s´mcp Ap-`hw Xs∂-tim`≥ tXrXzw ¬In. ∂p. ]pkvX-I-{]-Nm-c-W-Øn-pw, Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Fgp-]-Xn- bm-bn-cp-∂p. XpS¿∂v sslkvIqƒ, bp ]n. AtXm-sSm∏w hnZym¿∞n-I-fnse mbncØne- [ nIw cq]- b psSF¬ ]n. hn`m-K-ß-fn-embn S∂{]h¿Ø- - ß ƒ°v s{]m^. C. hmb-m-ioew h¿≤n-∏n-°p-∂-Xn- ]pkvX-I-߃ {]N-cn-∏n-®n-´p-≠v. amknIm hcn-°m-cm-Ip-∂-h¿°vF^v kXo- i ≥ (tI- c f h¿Ω ]pXp-h-’c kΩmwtImtf-Pv) Sn.-Sn.]utemkv (Fw.CFkv Cutè kvIqƒ) F tKm]n- bpdo-°, imkv{X-tI-cfw, imkv{X- - amknIm Hm^o-kn-se-Øp-∂-hn-m-Yv, jn_ne ssjPp F∂n-h¿ KXn amkn-IIƒ°v hcn-°m-cm-Ip-∂- - [Øn¬ XpI Ab-bv°p-∂h¿°p -tXrXzw ¬In. h¿°v {]XyI kΩmw ¬Ip-∂p. am{X-am-bn-cn-°pw. Hcp bpdo-°bvt°m imkv{X-tI-cf-- hnI-k Imº-bn-ns‚ Xnc-°n-cN- - a - ’ - c - ß - f p- s Sbpw hnjbw Øntm hcn°m-cm-Ip-∂h¿°v 30 - em-sW-¶nepw ]c-am-h[n Bfp-Ifn- -thWw as‰mcp tIcfw F∂-Xm-bn- cq] hne-bp≈ cmk-cmPn ˛ 101 ck- te°pw hnZym-ebßfn-te°pw Cu - - -cp-∂p. Pn√m IΩn‰n AwKw kn. sF X-{¥-]co-£W߃ F∂ ]pkvX- - - - hnhcw Adn-bn-°p-∂-Xnv F√mh¿§okv h-tI-c-f-Øn-mbn mw Ihpw imkv{X-KXn°v hcn-°m-cm-Ip- - ]cn-jZ{]-h¿Ø-Icpw Xøm-dm-IW- - v -e£y-an-Sp∂ 14 t]mÃ-dp-I-fpsS ∂-h¿°v imkvX-KXn Ie-≠dpw sa∂v A`y¿Yn-°p-∂p.Bibw ]cnNbs∏-Sp-Øn. kΩm-ambn ¬Ip-∂Xm-Wv. Cu - -D®bv°v tijw-Ihn . ]n. a[p-kq-Z- kuPyw 2012 Pp-hcn 31 Iw amt-PnMv FUn-‰¿ imkv{X-I-em-Pm-Y-bn¬ n∂v
  4. 4. 4 hm¿Ø 2012 Pp-hcn 16-˛31 P-d¬ sk{I-´dn-bpsS IØv - kzmX{¥y kac tkmn sI. am[-h≥ ¬Ip∂ ktμ-iw thWw as‰mcp tIcfw F∂ ap{Zm- mSns‚ Zpc-hÿbpw `mhn-tI-cf- - - Ct∏mƒ tΩm-sSm-∏an-√. Fn°v - hm-Iy-hp-ambn C¥y-bn-se-Øs∂ Øns‚ XI¿®bpw Ωƒ A∂v Dd® hnizm-kap-≠v, ]cn-jØv S- - XpS¿ {]h¿Ø--߃°v Xøm-dm-hpI {][m-s∏´ imkv{X {]kvYm-amb - - N¿® sNbv X - X m- W v . AXv Øp∂ Cu ]Z-bm-{X-bn¬ Bbn-c- tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv bmYm¿∞y-am-bn-cn-°p-∂p. AXp- ߃ ]s¶-Sp°pw, ]Xn-m-bn-c߃ - Pp-hcn 16˛mw XobXn sshIn´v Xncp-h--¥-]pcw Km‘n kwÿmmSn ÿm-Øn¬ Hcp ]Z- - sIm≠p Xs∂ ""thWw as‰mcp IqsS-bp-≠m-Ipw. ]m¿°n¬ n∂mWv Cu IØv Fgp-Xp-∂-Xv. sX°≥ ]Z-bm-{X- bm{X S-Øp∂p F∂v Adn-™- tIcfw F∂ Bibw hfsc kwLm-S-I¿ Fs∂ £Wn-°p- bpsS H∂mw Znh-ksØ kam-]--am-Wn-hnsS CtX-k-abw hS- Xn¬ Rm≥ kt¥m- j n- ° p- ∂ p. AXym-hiy-amb Ime-L´am-Wn-Xv. - - - tºmƒ ]cn-]m-Sn-bn¬ F¥p-Xs∂- - °≥ PmY IÆq¿ Pn√-bnse ]g-b-ßm-Sn-bn¬ kam-]n-°p-I-bm- Ncn{Xw Dd- ß p∂ Im™- ß mSv kzm{i- b - k - a n- X n- b psS tXr- X z- bm- b mepw ]s¶- S p- ° - W - s a∂pw Wv.Im™-ßms´ amt¥m∏v ssaXm-Øpw shßm-q¿ hn. ]n. amt¥m∏v ssaXm-n-bn¬ n∂mWv Øn¬ Ωƒ ]ø- ∂ q- c p- apX¬ kzmX-{¥y-kacIm-esØ t]mcm-fn- - - - Fkv t_mbvkv sslkv°qƒ ssaXm-Øpw S∂ PmYm DZvLm- XpS°w F∂-dn-™Xnepw AXns‚ - Iym-Ip-amcn hsc Im¬ S-bmbn I-fpsS hodpw hmin-bp-ap≈ ]Z-bm- S ktΩ-f--߃ Bth-i-I-chpw Kw`o-chp-am-bn-cp∂p. tIc-f- -- DZv L m- S NS- ß n¬ apJym- t]mbXpw Bbn-cßsf ]Z-bm-{X- - {Xn-Isc tcn¬ ImW-W-sa∂pw Ønse hnhn[ cmjv{Sob kmaq-lnI {]ÿm--ß-fpsS tXm- XnYnbmbn Fs∂ £Wn-®Xnepw - bn¬ ]s¶-Sp-∏n® Imcyhpw Rm≥ AXn- b mb B{K- a p- ≠ m- b n- c p- ∂ p. °fpw {]h¿Ø-Icpw PmYbv°v Biw-k-I-f¿∏n°phmpw A`n- Rm≥ A`n-am-n-°p-∂p. amt¥m∏v Hm¿°p-∂p. AXns‚ kam-] F∂m¬ Ct∏mƒ Xosc bm{X hm-Zy-߃ tcp-hmpw FØn-bn-cp-∂p. CXp-hsc S∂ F√m ssaXmw ssIhn´p t]mIp-sa∂ ktΩ-fØn¬ Fn°pw ]s¶-Sp- - - sNøm≥ Ign-bp-∂n-√. tI{μ-ß-fnepw Ip´n-I-fp-sSbpw kv{XoI-fp-sSbpw ]¶m-fnØw `b-∏m-tSmsS P-߃ n¬°p∂ °m≥ Ign-™n-cp-∂p. Im™-ßmSv tbmK-Øn¬ ]s¶-SpØv h-tI- Bth-iIcam-Wv. PmYsb kzoI-cn-°p-∂Xnv taJ-eIfnepw Pn√- - - - - - - Ime-am-W.v AXv Xncn®p ]nSn-°Ww.- apX¬ ]ø∂q¿ hsc as‰mcp ]Z- cf Zo]w Pzen-∏n-°m≥ Ign-bmsX I-fnepw hnhn-[-ß-fmb Hcp-°-߃ S-∂n-´p-≠v. CXp-hsc S- 1993˛ ¬ ]cn-jØv {]h¿Ø-Icpw bm-{Xbpw AXnp apt∂m-Sn-bmbn h∂- X n¬ ZpJ- a p≠v . F∂mepw Ønb Ap-_‘ ]cn-]m-Sn-Iƒ PmYsb _lp-P--ß-fn¬ FØn- a‰p _lp-P--ßfpw IqSn-t®¿∂v Ωƒ S-Øn-bn-cp-∂p-h-t√m. B n߃ S-Øp∂ t]mcm-´-tØm- °p-∂-Xnv klm-b-I-c-ambn F∂v ImWmw.-Im-k¿tIms´ DZvLm- cq]o-Icn® kzm{ib kan-Xn-bpsS - ]Z- b m{X DZv L m- S w sNbv X sSm∏w Fs‚ a- p-ap-≠v. F√m- S--th-Zn-bn¬ hmbn® kzmX{¥y ka-c-tk-mn sI . am[-hs‚ sNb¿am- m- b n- c p∂p Rm≥. kJmhv sI. ]n. B¿. tKm]m-e≥ - h¿°pw Fs‚ lrZbw nd™ Biwk ktμ-ihpw shßm-q¿ kvIqƒ ssaXm-Øv mfsØ Biw-kIƒ.- tIc-fsØ °pdn-®p≈ kz]v-߃ ]¶p-h-bv°p-∂-Xnv FØn- t®¿∂ Ip´n-I-fpsS km∂n-≤yhpw Imsºbvs‚ hy‡-amb Znim kqN-I-ß-fm-Wv. t]mb-X-e-apd st©‰nb BZ¿i-ßfpw kz]v- ßfpw Xs∂-bmWv ]pXnb Ime-Øns‚ {]`m-X-߃°mbn ImØn-cn-°p∂ ]pXp-X-e-ap-dbpw ]¶p-h-bv°p-∂-Xv. tIc-f-Øns‚ Bthi ]q¿Δw ]Z-bm-{X ap-t∂m´v - F√m ≥a-Ifpw in-®p-t]m-bn-´n-s√∂v Cu sXcp-ho-Yn-I-fn¬ n∂v Ωƒ Xncn-®-dn-bp-∂p. hos≠-Sp-°m-m-hp∂ ≥a-Iƒ hS-°≥ PmY-bn¬ n∂v Iym]v‰≥ Sn. KwKm-[-c≥ _m°n-bp-s≠∂ {]Xym-ibpsS Inc-W߃ ]pXnb Xe-ap-dbpsS - - - IÆp-I-fn¬ n∂v ap°v hmbn-s®-Sp-°mw. Cu Adnhv ]cn-jØv {]h¿Ø-I¿ F∂ ne-bn¬ ΩpsS Npa-X-e-Ifpw DØ-c-hm-Zn- Xz-ßfpw h¿≤n-∏n-°p-I-bm-Wv. ]Z-bm-{X-Iƒ Pp-hcn 30v kam-]n°pw. s^{_p-hcn apX¬ Ωƒ kwL-Sm ktΩ-f--ß-fn-te°v oßp-I-bm-Wv.- thWw as‰mcp tIcfw Imsºbvs‚ hnhn[ {]h¿Ø-ßfn-eqsS - - ap°v e`n® Adn-hp-Isf ]c-kv]cw ]¶p-hbv°p-∂Xnpw ]pXnb - - {]h¿Ø ]cn-]m-Sn-Iƒ cq]-s∏-Sp-Øp-∂-Xnpw ktΩ-f--th-Zn- Iƒ D]-tbm-K-s∏-Sp-sa-∂-Xn¬ X¿°-an-√. F∂m¬ ktΩ-f- Øns‚ Xnc-°p-Iƒ°n-S-bnepw, ktΩ-f--߃ Ah-km-n-®mepw thWw as‰mcp tIcfw F∂ Imsº-bvns‚ XpS¿ {]h¿Ø-- ߃ ap°v apt∂m´v sIm≠pt]m-tI-≠-Xp-≠v. Ωƒ XpS-ßn- h® taJ-em-Xe ]T--ßfpw CS-s]-S-ep-Ifpw ]Ip-Xn-bn-seØn n¬°p-I-bm-Wv. Ah-bn¬ ]eXpw IqSp-X¬ kq£vaamb hni- I-eßfpw ]cn-tim-[Ifpw Bh-iy-s∏-Sp-∂hbp-am-Wv. F∂m¬ - - - - - - - Ch-sbm-s°-Xs∂ ASn-b-¥n-c-amb ]cn-lm-c-am-h-iys∏´v P-Po- hn-XsØ _m[n-®p-sIm≠v ne-n¬°p-∂hbp-am-Wv.AXp-sIm≠v - - - - ]Z- b m- { X- I - g n- ™ m- e p- S ≥ ]Z- b m- { X- I ƒ kΩm- n® Bthiapƒs°m-≠p-sIm≠v {]mtZ-inI {]iv-ß-fnse CS-s]-S- ep-Iƒ IqSp-X¬ k÷o-h-am°n Xo¿t°-≠-Xp-≠v.--Ωƒ _m°n h®n-cn-°p∂ skan-m-dp-Ifpw ]T--ßfpw ]q¿Øn-bm-°p-Ibpw thWw. Ch-sb-sb√mw ASn-ÿm--am-°n-bp≈ {]h¿Ø ]≤- Xn-Ifpw ]cn-]m-Sn-Ifpw D≠m-IWw. Aßs tm°n-bm¬ Imsº- - hS-°≥ PmY-bn¬ n∂v bvns‚ BZy L´-sØ-°mƒ Xnc-t°-dn-b-Xm-bn-cn°pw c≠mw-L- ´-sa∂v ImWmw. Pphcn 16v sshIn´v IÆq¿ Pn√- ©m- b Øv {]kn- U ‚p- a mcpw Xv . ]cn- j Øv kwÿm {]kn- tXm¬°p∂ bp≤-Øn¬ Fs∂bpw t]mcm-fn-bm-°p-I- bpsS ]g-b-ßm-Sn-bn¬ BWv ]Z- tªm°v ˛ Pn√ ]©m-bØv AwK- U‚ v sI.- S n. cm[m- I r- j v W ≥, F∂p ]d-™p-sIm≠v ssh°w apl-ΩZv _jo¿ sske‚ v hmen bm{X kam-]n-®-Xv. Ign™ c≠p ßfpw PmYbv°v A`n-hm-Z--ß-fp- sshkv {]kn-U≥dv . Sn. sI. tZh- ka-ccw-KtØbv°v IS-∂p-h∂Xv ap°v Hm¿Ω-bp-≠v.]s£ bp≤- - - - - Znh-ksØ Ap-`-h-߃ Gsd ambv FØn-bn-cp-∂p. cm-P≥, tUm. Imhp-ºmbn _me- ߃ tXm¬°m≥ am{X-ap-≈-X-s√∂v sske‚ v hmen Ap-`hw Bth- i - I - c- a m- b n- cp- ∂ p. Im™- IpSpw- _ {io {]h¿Ø- - ß - Ir- j v W ≥, hn. hntmZ,v sI. sΩ t_m≤y-s∏-Sp-Øn. ssh°w apl-ΩZv _jo-dns‚ Cu ßmSv apX¬ ]g- b - ß mSn hsc fpsS hnP-b-I-c-amb amXr-I-Iƒ atm-l-c≥, F∂n-h¿ PmYbpsS hmIyw shßm-qsc DZvLmS ssaXm-Øv _-lp-am-y-bmb F√m- t I- { μ- ß - f nepw cmjv { Sob cq]-s∏-Sp-Ønb kv{XoIƒ PmYm- ap≥t] k©-cn®v hnhn[ tI{μ- kpK-X-Ip-amcn So®¿ Bh¿Øn-®p. So®-dpsS Cu hm°p-Ifpw ]cn- {]ÿm- - ß - f psS {]mtZ- i nI tI-{μ-ß-fn¬ Xß-fpsS Ap`h ß-fn¬ Bap-J-`m-jWw S-Øp- j-Øns‚ kml-k-Ønv Rm≥ A`n-hmZyw A¿∏n-°p∂p F∂ tXr-ß-fp-sSbpw Xt±i `c-W- km£yw hni- Z o- I - c n- ° p- h m≥ ∂p.kzoI-c-W-߃°v μn ap≥ Fw.-]n ]n. hnizw-`-cs‚ hm°p-Ifpw mw Gs‰SpØncn-°p∂ ÿm- ] A[n- I m- c n- I - f p- s Sbpw FØn-bn-cp-∂p.-Ftgmw H∂v, c≠v ]d™psIm≠v F√m tI{μ-ß- ZuXyw F{X ImTnyw nd-™-Xm-sW∂v sΩ t_m[y-s∏-Sp- AI-a-gn™ ]n≥Xp-W-bmWv ]Z- F∂o s¬hn-Øn--߃ {]N-cn- fnepw Iym]v ‰ - s ‚tbm sshkv Øp-∂p. ]s£ Cu Imsº-bvn¬ n∂v H´pw X∂ ]nt∂m´p bm-{Xbv°v e`n-®-Xv. DZpa Fw.- ∏n-°p∂ Ftgmw ]©m-b-Ønse Iym]v‰-t‚tbm {]kw-Khpw D≠v. t]mIm≥ ap°v Bhn-√. sske‚ v hmen kacw t]mse Xs∂ F¬ F sI. Ip™n-cm-a≥, Xr°- I¿jI {]Xn- n- [ n- I ƒ PmYm F≥. im¥-Ip-am-cn-bmWv sshkv ]pXnb tIc-f-Øn-m-bp≈ ka-chpw tXm¬°m-p≈ bp≤a√ cn-∏p¿ Fw.-F¬ .F sI. Ip™n- tI{μ- ß - f n- s eØn Im¿jnI Iym- ] v‰≥. kn. ]n. kptcjv F∂v Ncn-{X-Øns‚ ap∂n¬ sXfn-bn-°m-p≈ sh√p-hnfnbmWv cm-a≥ F∂n-h¿ DZvLm-S thZn- taJ- e - b nse Xß-fpsS hnPb _m_p amt- P - c mbn {]h¿Øn- mw Gs‰-Sp-t°-≠-Xv.Imsºbvs‚ XpS-¿ {]h¿Ø--߃°mbn bn¬ Xs∂ D≠m-bn-cp-∂p. Fw.- KmY- I ƒ ] ¶ p h b v ° p - I - b p - °p-∂p. IqSp-X¬ Bth-i-tØmsS cwK-Øn-d-ßp-a-t√m. F¬F amcmb kn. IrjvW≥,Sn.- ≠mbn. ChnsS ]g-b-ßm-Sn-bn¬ cm{Xn hn. cmtPjv F∂n-h¿ ]Z-bm{Xm 120 t]cmWv Ign™ c≠p- Z n- Xmakw Hcp-°n-bn-cn-°p-∂Xv Cu ]mcn-j-Øn-Im-`n-hm-Z--ß-tfm-sS, tI{μ- ß - f n¬ FØn- t ®- c p- I - b p- h- k - ß - f n¬ ÿnc- a mbn PmY- {]tZ-isØ hnhn[ hoSp-I-fn-em- ≠mbn kn. ]n.-sF.(-Fw ) bn¬ k©-cn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂- Wv.thWw as‰mcp tIcfw kwÿm sk{I´-dn-tb‰v saº¿ Xv . - c ≠mw Znhkw IÆq¿ Pn√- Imsºbv v Chn- s S- b p≈ P- Sn. ]n. {ioi-¶¿ Fw. hn. tKmhn- μ ≥ amÿ bn¬ {]th- i n- ® - t ∏mƒ ÿncmw- ߃ ¬Ip∂ kvttlm-jva-f- P-d¬ sk{I-´dn PmYsb A`n- h m- Z w sNøm≥ K- ß ƒ AS°w 350 t]cmWv amb kzoI-c-W-Øns‚ s√mcp FØp-I-bp-≠m-bn. hnhn[ {Kma-]- PmY- t bm- s Sm∏w k©- c n- ° p- ∂ - sXfn-hm-Wn-Xv.
  5. 5. 22012 Pp-hcn 16-˛31 5hnI-k--Øns‚ hgn-Øn-cn-hn¬ P-Iob N¿®Iƒ Db¿ØpI: tUm. B¿.hn.Pn.tatm≥ tIcfw hnI-k--Øns‚ Imcy- em`-I-c-a-√m-Xm-bn-Øocpw. Irjn-am- bn¬ hf-cp-∂p. CsXmcp kmwkvIm-Øn¬ Hcp hgn-Øn-cn-hn-em-sW∂pw {X-a√ hyh-kmbw t]mepw, G‰hpw cn-I-amb A]-ISw IqSn-bm-Wv.Chn-sS-n∂vicn-bmb Zni Is≠- em`-Icamb sF.Sn hyh-km-b߃ - - - Ak-aXzw h¿≤n-°p∂Øm≥ P-Iob N¿® Db¿∂p-h- t]mepw, em`-I-c-a-√m-Xm-bn-Øocpw mSp-I-fn¬ Ip‰-Ir-Xy-ßfpw atm-tc- ≠ - X p- s ≠∂pw imkv { X- k m- AXp-sIm-≠mWv k¿°m¿ `qan tcm-K-ßfpw s]cp-Ip-sa∂v ]T--lnXy ]cn-jØv ap≥ {]kn-U‚ v hne- b v s °- S pØp ¬In- b m¬ ߃ sXfnbn- ° p- ∂ p.- A - ß stUm. B¿. hn. Pn. tatm≥ ]d- X߃ hyh-kmbw XpS-ßm-sa∂v hf¿®- b p- s ≠- ¶ nepw AXns‚™p. Cu hgn-Øn-cn-hn¬ ]cn-jØv sF.Sn taJ-e-bnse kwc-`-I¿°v KpW- ^ - e - ß ƒ e`n- ° msXkwL- S n- ∏ n- ° p∂ Imsºbv≥ t]mepw ]d-tb≠n hcp-∂-Xv. Cu t]mIp∂p. F√m {]IrXn hn`-hß- -ap≥Iq´n Xocp-am-n-°-s∏´ ]cn- Ah-ÿ-bmWv `qansb Dul-°-®- sfbpw in- ∏ n- ® p- s Im- ≠ mWvlmc n¿t±-i-߃ {]N-cn-∏n-°m- h-S-Ønv hnt[-b-am-°p-∂Xv. hf¿®-bp-≠m-Ip-∂Xv F∂-XmWvp≈ P-Iob hnZym-`ymk PmY- tIc-f-Øn¬ Ak-aXzw CXns‚ Imc-Ww. {]Xn-h¿jwb- √ . adn®v P- I ob N¿® AXn-thKw hf-cp-I-bm-Wv. ]pd-ta- 3500 t]¿ hml-m-]-I-S-ß-fn¬Db¿Øp∂ PmY-bm-Wv. thWw Im-Wp∂ kº-∂X 10% t]¿°v sIm√-s∏-Sp-∂p. hml-߃ s]cp- -as‰mcp tIcfw ]Z- b m- { X- b psS am{X-ta-bp-≈q.-BsI P-kw-Jy- Ip- ∂ p. hmlw HmSn- ° p- ∂ - h ¿sX°≥ PmY-bpsS DZvLm-S--th- bpsS 40% aptº ]d™ ]Øp AXv sNøp-tºm-gp≈ ASn-ÿmZn-bn¬ A≤y£ {]kw-Kw--S-Øp- iX-am--Øn-tmSv HØp n¬°p- acym- Z - I ƒ t]mepw ]men- ° m≥I-bm-bn-cp-∂p. tUm. B¿ hn. Pn. ∂-hcm-Wv. _m°n-bp≈ 50% Bfp- - Xøm-dm-Ip-∂n-√. kzbw nb-{¥Ww ]pd- s a- n∂v tm°p- sX°≥ ]Z-bm-{X-bpsS DZvLm-S--th-Znbn¬ B¿.hn.Pn.tatm≥ Ifpw Zcn-{Ztcm Zcn-{Z-h¬°-c-W- C√mØ Hcp kaq-l-ambn Ωƒtºmƒ kº¬k- a r- ≤ - a m- s bmcp A≤y£ {]kwKw S-Øp-∂p. Øns‚ h°n¬ n¬°p-∂-htcm amdn-bn-´p-≠v. H∂ns‚ taen¬ kmaq-mSmWv tIcfw. IS-I-tºm-f-߃ BWv. G‰hpw Xmsg-bp≈ 15% ly- n- b - { ¥Ww Bh- i y- a n- √ m-D]-t`m-KhkvXp-°fm¬ Xnf-ßp-∂p- - - - fn-se-¶nepw Cu ]Ww FØn-t®- ∂p-≠v.-AXv sXmgn¬ e`y-Xbv°pw BIs´ sImSnb Zmcn{Zyw Ap-`- sb∂pw em`m- [ n- j vTnXamb≠v.-k-º-∂-X-bpsS [mcm-fna F√m- cp- ∂ p≠v . ]pdw hcp- a m- sØ Imc-W-am-Ip-∂p-≠v.-F-∂m¬ Cu hn-°p-∂hmWv. _m°n-bp-≈h¿ Ip - - {]h¿Ø--߃ aXn F∂pw h∂n-bn-SØpw ImWmw.-C-Xp-am-{X-a√ am{Xw B{i-bn®v Hcp mSnpw sXmgn-em-fn-I-fn¬ IqSp-X¬ t]cpw Spw_- Ø n¬ Hcp hnhm- l tam, ´p-≠v. tkh taJ-e-bpsS KpW-Ipsd-°qSn Kuc-hambn {]ivsØ - ne-n¬°m-m-hn-√. ΩpsS B`y- kwÿm--Ønp ]pd-Øp-n-∂p-h- tcmKtam D≠m-bm¬ IS-s°-Wn-bn- n-ehmcw Itºmf i‡n-Iƒ a’- -ho£n-°p-∂-h¿°pw kt¥m-j-I- ¥c nt£]w ASn-ÿm D¬]m- cp-∂hcm-Wv.n¿a-amW cwKØv D]- - - - te°v hoWp-t]m-Ip-∂-h-cm-Wv.-hn- c- Ø n- e qsS ]pe¿Øn- s °m- ≈ pwc-amb ]eXpw ]d-bm-p-≠v. kmº- Z taJ-e-I-fn-e-√.-s¬Ir-jnbpw tbm-Kn-°p∂ hkvXp-°fpw ]pd-Øp- hm-l-tØbpw tcmK-tØbpw Hcp F∂pw `c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ ]d-bp-ØnI hf¿®-bn¬ , {]Xn-io¿j-h- s¬]m-Shpw Npcp-ßp-∂Xv `£y n∂v hcWw. Ch IW-°n-se-Sp- t]mse ]cn-K-Wn-t°≠n hcp∂p ∂p≠v. CtX-°p-dn®v hnhn[ N¿®-cp-am--Øns‚ Imcy-Øn¬, ]c-º- kpc-£sb _m[n-°p-sa∂v F√m- Øm¬ n¿Ωm- W - t a- J - e - b psS F∂-Xp-Xs∂ A]ISI-c-am-Wv. Iƒ Db¿∂p- h - c p- ∂ p- s ≠- ¶ nepwXm- K - X - a mb hnI- k - - k q- N n- I - I - h¿°pw Adn-bmw. F∂m¬ AXv hf¿®-t]mepw ap°v KpW-I-c- aZy-]m--Ønepw kv{Xo ]oV-- hnI-k--Øns‚ ASn-ÿm [mc-fpsS Imcy-Øn¬ Hs° tIcfw ]cn- ÿ nXn kwXp- e n- m- h - ÿ - ambn Xoc-W-sa∂n√∂v ImWmw. Ønepw tIcfw ap∂n-emWv. kv{Xo W-I-sf-°p-dn®v Bcpw N¿®-sN-øp-ap∂n-em-Wv.-F-∂m¬ Cu B¿`m-S- sbbpw IpSn-sh≈ e`y-X-sbbpw F∂m¬ n¿Ωm-W-ta-J-e-bv°p≈ km£-c-Xbpw D∂X hnZym-`ymk ∂n-√. hnI-k--Ønv Hcp cmjv{So-Øns‚ ImcWw ]pdsan-∂p≈ _m[n-°p-sa∂ kXyw mw Adn- aÆv Chn-sS-Xs∂ Is≠-ØWw. taJ- e - b nse s]¨Ip- ´ n- I - f psS b-ap-≠v. AXv P-km-am-y-Øns‚hcp-am--am-Wv.-H-cp-e-£Øn Adp-]- bWw.-tI-c-f-Øn¬ hf¿® ImWn- henb tXmXn¬ `qan CXn-mbn km∂n-≤yhpw hfsc Db¿∂n-cp- Xmev]cyw Db¿Øn-∏n-Sn-°-em-Wv.-Xn-m-bncw tImSn cq] {]hm-kn-Iƒ °p- ∂ Xv n¿Ωm- W - t a- J - e - b n¬ am‰n-h-bv°-Ww.-CXv `qanbpsS hne ∂n´v t]mepw kv { XoIƒ°pw A-Xn-s-°p-dn-®p≈ P-Iob N¿®-tIc- f - Ø n- t e°v Ab- b v ° p- ∂ p. am{X- a m- W v. Cu taJ- e - b n¬ IqSm≥ Imc- W - a m- b n- Ø ocpw. Ip™p-߃°p-sa-Xn-cmb Ip‰-Ir- Iƒ Db¿Ø-Wsa-∂mWv Cu PmY- -tIc-f-Ønse aq∂n¬ H∂p-ho-Sp-I- [mcmfw ]W-an-S-]m-Sp-Iƒ S-°p- Aßs IqSn-bm¬ Hcp Irjnbpw Xy-߃ e÷m-I-c-amb coXn- bn-eqsS ]cn-jØv e£y-an-Sp-∂-Xv.tIcfw tcn-Sp-∂Xv kmaq-lnI {]Xn-k‘n:tUm. sI. ]n. IÆ≥ cn-°m-p≈ kmt¶-XnI hnZy-bn-√. CXv Ahn-iz-ko-bam-Wv. bYm¿Y- - - Øn¬ kmt¶-XnI hnZy C√m-Ø- X√ ImcWw, kmaq-lnI C— C√m- Ø-XmWv ImcWw k¿°m-cpsS {]Y-anI Npa-X-e-bmWv ameny n¿Ωm¿÷w . ]s£ hnam-Øm- - hfw , sat{Sm-sdbn¬ , {Km≥dv tIcf tjm∏nwKv s^Ãn- h ¬ F∂n- h - bvs°m-s°-bmWv ap≥K-W e`n- °p-∂-Xv. CXv Hc-h-ÿ-b√ Ah- ÿm-¥cam-W.v Ccp-]Xv Iotem-ao-‰¿ - - of-Øn¬ sas{Sm sdbn¬ D≠m- Nn¬{U≥kv kb≥kv s^Ãn-sh¬ s{]m^. kao¿ Ipam¿ {_“- °m≥ Bdm- b n- c Øn Fgq- ∂ qdv Nmcn DZvLm-Sw sNøp-∂p. tImSn cq] apS-°m≥ mw Xøm-dm-sX°≥ ]Z-bm-{X-bpsS DZvLm-S--th-Znbn¬ tUm. sI. ]n. IÆ≥kwkm-cn-°p-∂p. Wv. k¿°mcpw am[y-aßfpsams° CØcw Imcy-߃°mWv ap≥K- - Bƒ C≥Uy F√m-h¿°pw hnZym`ymkw , £n-Xambn Pohn-°m-hp∂ tIcfw -F√m ho´nepw kpc-£nX I°q-kv F∂o t]mÃ-dp-Isf ]cm-a¿in-®p- W ¬Ip-∂Xv. - k¿°m-cp-Iƒ sX‰mb kao-]w Nn¬{U¨kv kb≥kv s^Ãn-h¬ Bƒ C≥Uy ]o∏nƒkv ]s¶-Sp-Øp. Cu Ip´n-Isf 24 Ip´n-XpS-ßnb kmº-ØnI {]m[m-y- sIm-≠mWv tUm IÆ≥ Cu nco- FSp-Øm-¬ P-߃ Fß-s-bm- kb≥kv s‰vh¿°ns‚ (AIPSN) I-fp≈ 10 {Kq∏p-Ifmbn Xncn®v 10 -ap≈ ap{Zm-hm-Iy-ßfmWv apºv ]cn- £WwS-Øn-bX.v tI-cfw Cs∂mcp - - WXv Xncp-ØpI? s]mXp CS-ß- B`napJyØn¬ ]›nav _wKmƒ aqe-Ifn¬ tN¿Øp. Huh¿ I¨{Sn, -j-Øn‚ Imsº-bp-Ifn¬ Db¿∂n- kmaq-lnI {]Xn-k‘nsb tcn-Sp-Ibm- v - - - fnse N¿®- I - f n¬ ]s¶Sp- Ø p- hn⁄m≥ a©ns‚ 25-˛mw hm¿jn- FIvk]n-cn-sa-t‚-j≥, sNbv©n-_n- vcp-∂Xv F∂pw C∂Xv Ipsd-°qSn Wv. kmaq-lnI {]ivßfp-≠m-Ip-tºmƒ - - sIm≠v s]mXp-Pm`n-{]mbw cq]- I- t Øm- S - p- _ - ‘ n- ® mWv Bƒ en‰n B‚ v tam´n-en-‰ohv, {Intb-‰n-kmaq-lnI kmwkvIm-cnI cwK-ß- Ahbv°v ]cn-lmcw ImWp-∂Xnv - s∏-Sp-Øp-I-bmWv AXn-p≈ hgn. C≥Uy Nn¬{U¨kv kb≥kv hn-‰n, tπ dqw, amØ-a‰n-Ik,v Iƒ®¿, - vfn-te°v amdn-bn-´p-s≠∂pw kn.-Un.- th≠n Iq´mbn Nn¥n-°p-∂Xn-p≈ N´- - s]mXp CSw F∂m¬ PmXn-aX Nn¥- s^Ãn-h¬ kwL-Sn-∏n-®Xv. Unkw- - Akvt{Sm-W-an, sl¬Øv B‚ vFkv ap≥U-bdIvSdpw kmº-ØnI °qSv C√m-Xm-Ip-∂XmWv kmaq-lnI - - - Iƒ°pw I£n-cmjv{Sob-Ønpw _¿ 26 apX¬ 30 hsc knen-Kpcn yq{Sn- j ≥, F≥h- t bm¨sa‚ vimkv{X-⁄p-amb tUm. sI. ]n. {]Xn-k‘n F∂-Xp-sIm≠v A¿≤-am-°p- - AXo-Xam-bp≈ P-ßfpsS Iq´m-ba- - - v t_mbvkv sslkvIq-fn-emWv ]cn-]m- B‚ v m®z- d ¬ ÃUn F∂n- h -IÆ≥ ]d-™p. thWw as‰mcp ∂-sX∂v At±lw hni-Zo-Icn-®p. - bm-W.v tI-cfØn¬ s]mXp CS-߃ - - - Sn-Iƒ S-∂Xv. DZvLm-Sw s{]m^. - bmWv Cu aqe-Iƒ.tIcfw F∂ Imsº- b v n¬ amen- y- Ø ns‚ s]cp- ∏ - a mWv inYn-e-am-°-s∏-Sp∂p F∂-XmWv kao¿ Ipam¿ {_“-Nmcn (DirectorDb¿Øp∂ ap{Zm- h m- I y- ß - f mb tIcfw tcn-Sp∂ G‰hpw henb mw tcn- S p∂ {]Xn- k - ‘ n. kam- ] w Unkw- _ ¿ 30- ˛ mw General of CSIR and Secretary, Depart-kwkvImc kº-∂-amb tIcfw, {]ivw. ap°v tdm°‰v D≠m-°m- cmjv{Sob ]m¿´n-Iƒ sNdnb sNdnb XobXn h¿Wm-`-amb tLmj-bm- ment of Scientific and Industrial Re-bp‡n-t_m-[ap≈ tIc-fw, amen-y- -dn-bmw. AWp-t_mw-_p-≠m-°m-p- - ]m¿´n-I-fmbn hn`-Pn-°-s∏-Sp-Ibpw {X-tbm-Sp-IqSn kam-]n-®p. search, Govt. of India).Cu s^Ãn-h-ap-‡-amb tIc-fw, Iq´m-bva-bpsS a-dnbmw CXn-s-√m-ap≈ kmt¶-XnI G‰hpw sNdnb ]m¿´n°v Bt]-£n- en¬ 150 tem°¬ ÃpU‚ vkpw 150 Bƒ C≥Uy Nn¬{U¨kv s^Ãn-tIc- f w, Pm- [ n- ] - X y- tI- c - f w, hnZy-Iƒ mw hnI-kn-∏ns®SpØn- I-ambn IqSp-X¬ t´-߃ D≠m- a‰v tÉp-I-fnse Ip´n-I-fp-amWv h-en¬ tIc-fØn¬n∂pw8 Ip´nIfpw -kv{XoIƒ°pw Ip´n-Iƒ°pw kpc- ´p-≠v. F∂m¬ amenyw kwkvI- °m≥ Ign-bp-Ibpw sNøp-∂p. ]s¶-Sp-ØXv. BsI 300 Ip´n-Iƒ - 2 A[ym-]Icpw ]s¶-Sp-Øp. -
  6. 6. 6 hm¿Ø 2012 Pp-hcn 16-˛31 Imk¿tKmUv {]mtZ-inI PmYsXcp- h n¬ Cd- ß pI am{X- a √ AP- ≠ - I ƒ thWw as‰mcp tIcfw ]Ø-w-Xn-´-bn¬D≠m-bn-cn-°pIbpw thWw: sI. F≥ lcn-em¬ tUm. Imsºbv s ‚ {]N- c m- W m¿∞w Imk¿tImUv Pn√-bn¬ Im™- GI-Zn hml-PmY - ßmSv taJ-em-I-Ωn‰n aSn-ss°-ap- X¬ Im™-ßmSv hsc {]mtZ-inI Im¬-S-PmY kwL-Sn-∏n-®p. PmY aSn-ss°-bn¬ aS-Ø-m´v cmP≥ DZvLm-Sw sNbvXp. Pn√m hnI- k Imsºbv≥ I¨ho-¿ sI. _me-Ir-jvW≥ . hn. hn. im¥ F∂n- h ¿ kwkm- c n- ® p. Im™- ßmSv _kv Ãm≥Uv ]cn-k-cØv S∂ kam-] ktΩ-fw Pn√m ]cn kc hnj-bkanXn sNb¿am≥ - - ]n. apc- f o- [ - c ≥ DZvLm- S w sNbvXp. Pn√m sk{I-´dn hn.-Fkv _m_p, {]kn-U‚ v. ]n. Ip™n-°- Æ≥, ]n.hn N{μ-ti-J-c≥, ]≠m-c- Øn¬ A_p, kn.-Fw. kptc-jv, ]n.- ‰n. Im¿Xym-bn, a[p aSnss°, hn. - hn. {]k-∂-Ip-amcn XpS-ßn-b-h¿ hnhn[ tI{μ-ß-fn¬ kwkm-cn-®p. ]Ø-w-Xn-´bn¬ S∂ hml PmY tUm. F≥.-sI. iin-[c≥]n≈ - -sX°≥ ]Z-bm-{X-bpsS DZvLm-S--th-Znbn¬ tUm. sI. F≥. lcn- ap{Zm-Ko-X-ßfpw π°m¿Up-I-fp- DZvLm-Sw sNøp-∂p.sX°≥ ]Z-bm-{X-bpsS DZvLm-S--th-Znbn¬em¬ kwkm-cn-°p-∂p. tUm. sI. F≥. lcn-e]Z-bm-{X- cn-°p-∂p. thWw as‰mcp tIcfw m¬ kwkm- PmY DZvLm-Sw sNb-Xp.-Xp-S¿∂vam‰-Øn-mbn P-߃ sXcp-hn¬ P-߃ sXcp-hn-en-d-ßm≥ n¿_- ambn S-∂p-o-ßnb PmY GsdCd-ßn-bXp-sIm-≠p-am{Xw Imcy-an- ‘n-X-cm-Ipw. F∂m¬ A∂m-l- - P-{i-≤-bm-I¿jn-®p. bn¬ {]th-in-°mØ ]Ø-w-Xn´ ASq¿, ]¥-fw, Ipf-S, Ip‰q¿, Xncp- -s√∂pw am‰-Øns‚ Zni n¿Æ- kmsc apX¬ hmƒkv{So‰v hsc- Pn√-bn¬ {]tXy-I-amb GI-Zn h-√, a√-∏≈n, dm∂n, Ipº-g, F∂o-bn-°p∂ AP≠ D≠m-hp-IbmWv bp≈ hnhn[ {]t£m- ` - ß - f n¬ - bqWn-‰n¬ hml {]N-cW PmY S-∂p. tI-{μ-߃ ]n∂n´v sshIn´v 6v{][m- - s a∂pw kmº- Ø nI Ωƒ AXym-thiw ImWn-t°-≠- Pn√bnse hnhn[ taJ- e - I - f n- ]Ø-w-Xn´ _kv Ãm≥Uv ]cn-k-imkv{X-⁄mb tUm. sI. F≥ Xn-√. P-߃ s]mXp nc-Øp-I- {Kma]{Xw {]Im-iw embn ]Øv tI{μ- ß - f n- e mWv cØv kam-]n-®p. Pn. Ãmen≥, F≥. - sNbvtXm ? PmYbv°v kzoI-cWw ¬In-bXvlcn-em¬ A`n-{]m-bs∏-´p. Ad_v fn¬ shdpsX IpØn-bn-cn-°p-∂- - Fkv cmtP-{μ-Ip-am¿, ]n. Fkv Pb-tem- I sØ GIm- [ n- ] - X n- I sf Xn¬ A¿∞-sam-∂p-an-√.-`-c-W-Iq-S- cmhnse 9 aWn°v tIm∂n-bn¬ N- { μ≥, s{]m^. Pn. _me- I r- hm¿Ø DSs ]cn-jØv ap≥ P-d¬sk-{I-´dn jv W ≥m- b ¿ F∂n- h ¿ hnhn[sXcp-hn-en-d-ßnb P-°q´w ]cm- ߃°p-ap-∂n¬ shbv°m≥ IrXy- Fgp-X-tW...P-b-s∏-Sp-Øn-b-XmWv kao-]-Im- amb AP-≠bp-≠m-IWw.C∂v Cu- - tUm. F≥.-sI. iin-[-c≥]n≈ tI{μ-ß-fn¬ kwkm-cn-®p.esØ BtKm-f-N¿®m-hn-jbw . AP≠ C√m- s b- ∂ p- ≈ - X mWvF∂m¬ GIm-[n-]Xy cmPy-ß- {][m t]mcmbva CXmWvfn¬ am{X-a√ Pm-[n-]Xy cmPy- C∂sØ Pm-[n]Xyw tcn-Sp∂ß-fnepw P-߃ sXcp-hn-en-dßp- G‰hpw henb sh√p-hn-fn. Pm-[n- - km[yhpw Km-am-en-Ibpw {]Im-iw sNbvXp.I - b m - W v . - A - t a - c n - ° - b n s e ]Xy hyhvk-Y-bn¬ P-ß-fpsShmƒkv { So‰v {]t£m- ` - s Øbpw s]mXpaWv-U-e-ap≠v. AXneq-sS- kwhn-[m-b-I≥. PnØp t]mf-bmSv thWw as‰mcp tIcfw ]Z-bm- FUn-‰nwKv n¿h-ln-®n-cn-°p-∂p.C¥y-bnse A∂m-l-km-sc-bpsS bmWv P-ß-fpsS C— {]I-Sn-∏n- {X-bpsS hnP-b-Øn-mbn Zriy-ka- c - s Øbpw DZm- l - c n- ® p- s Im- °m-ØXv .C-Øcw Iq´mb CS-s]- Km- a m- e nI F∂ HmUntbm {imhy am[y-a-ßfpw D]-tbm-K-s∏- knUn-bn¬ PmY-bpsS {]N-cWØn- - -≠mWv tUm. lcn-em¬ CXp ]d- S- e p- I - f n- e qsS henb t´- ß ƒ Sp-Øp-∂p. km[yw F∂ t]cn¬™-Xv. k¿°m-cp-Isf D¬]m-Zn-∏n- tSnb ]mc-ºcyw tIc-f-Øn¬ mbn D]-tbm-Kn-°p-∂p. Im™- Hcp {lkz tUmIyp-sa‚dn Nn{Xw ßms´ ]Z-bm{Xm DZvLm-S--th-Zn-°p-∂-Xnp am{Xw Xr]vX-cm-Im≥ D≠v. B ]mc-ºcyw G‰hpw i‡n- Xøm-dm-°n-bn-´p-≠v. CXns‚ {]Im-P-߃ C∂p Xøm-d-√.-P-m-[n- bmbn ne-n¬°p∂ {]tZ-iamWv - bn¬ sh®v {]ikvX Ihn Ipco-∏pg iw Im™- ß ms´ ]Z- b m{Xm {ioIp-am¿,-km-ln-Xy-Im-c≥ Sn. hn.]Xy ]c-ambn sXsc-s™-Sp-°s∏- tIc-fw. tIcf imkv{X-km-lnXy - DZvLm-S thZn-bn¬ sh®m-bn-cp-´-Xm-sW-¶nepw k¿°m-cp-Iƒ P- ]cn-jØv Cu ]mc-º-cy-Øns sI ]-bm-env BZy {]Xn ¬In- ∂p. Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v sIm≠v kn.Un {]Im-iw sNbvXp.߃s°m∏w n¬°p-∂n-s√-¶n¬ G‰hpw i‡-amb Hcp IÆn-bm-Wv. ]n. ]n. iyma-fm-tZhn n¿h-ln-®p. Ipco-∏pg {ioIp-am¿, Fw.Fw kNo- Fw. mcm-b-W≥ BZy tIm∏n {μ≥, ]n. sI tKm]n, kn.Fw hn- G‰p-hm-ßn. Fw. Fw kNo-{μs‚ b-N-{μ≥, F≥ thWp-tKm-]m-e≥, DW¿s∂-gp-t∂-ev°mw- Ipcp- a p- f - I p- h - ≈ n- b n¬ ]hngw sImcp-°p∂ F∂mcw-`n-°p∂ h- _n. Fkv . {ioI-WvT≥, tUm. _n. k‘y sF. ]n. Fkv, ]n. a[pkqZ- F≥.-thWp-tKm-]m-e≥ tI-c-f-Km-sØ ASn-ÿm--am-°n- ≥, F. kplr-ØvIp-am¿,[-y-Zm- bmWv Nn{Xw Xøm-dm-°n-bn-´p-≈-Xv kv F∂n- h - c mWv Km- ß - f psStIgpI {]nb mtS ˛ o Fgp- Ø p- I m- c mb - ] n. h¬ke, cN n¿h- l n- ® n- c n- ° p- ∂ - X v. ssh-c-߃°pwtSn-b-sX-√m-ap-÷z-e-sa∂p sshimJ≥, tUm. Fw. ]n. ]c-ta- {]ikvX kwKoX kwhn-[m-b-I≥ ap∏Xp sh≈n-°m-inp Iq´n˛nbv-°-cp-sX≥ mtS iz-c≥, Sn.-Kw-Km-[-c≥, sI.-Sn. cm[m- hn. sI. iin-[-c≥ kwKoXw n¿h- s°mSpØp mw mtS]n∂n´q o Zp¿K-aamw ]e Ir-jvW≥, Sn.-]n. Ip™n-°-Æ≥ ln-®n-cn-°p-∂p. a™-≈q¿ kptc- tIgpI {]nb mtS]mX-I-sf-∂mepw F∂n- h - c psS {]Xn- I - c - W - ß fpw {μ≥, tIm´-bv°¬ apc-fn, sh≈n-]n∂n-Sp-hm-n-n-bp-≈h Zo¿Lw, Nn{X-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. t°mØv hnjvWp-`-´v F∂n-h-cmWv B¿ØnIfm-k-‡n-Ifmflm-hn¬Imew ITn--Xcw hnP- b - I p- a m¿ ªmØq¿ BWv ]mSn-bn-cn-°p-∂-Xv. ImSp-h-f¿Øp-I-bmbv˛]t≠ XpS®p o°nb ImS-Ø-߃Pohn-X-Kp-W-X-bn,-e-£-c-hn-Zy-bn˛edn-hn¬ Ign-hp-I-fn¬ Xg®p hf-cp-I-bmbv ˛ Np‰pw hnI-kw ]cn-ÿnXn kulr-Zhpw kmaqly oXn I´n-bn-cp-´n≥ tIm´-Iƒ hmwDesIßpw ]pIƒ s]mßpwanI-hp-Iƒ aps´ s]mßp-I-bmbv ˛ Imew Dd-∏p-h-cp-Øp-∂-Xp-am-IWw:Im¿jnI skan-m-¿ ap-°p- -evInb t_m[-n-em-hn-ap°p XsX∂m¬ s˛ Im¿jnI taJ-e-bn¬ am{X-a√ CØcw hnj-b-߃ cmjv{So-b-Øn- ]Zhn e`y-am-°p-Ibpw sNbvXmsetSo,bnXp-h-scbmcpw tSm˛ bncp´p Xn∂p-I-bmbv ˛ ΩpsS CX-c-ta-J-e-I-fnepw ka-{K-amb -Xo-X-ambn hni-I-ew sNøm- Im¿jnI taJe c£- s ∏- S p- I -°-hp-Iƒ ]e-sX-∂m¬ ip` {]Xo-£-I,fSn]Xdn Xnc˛ s]mfn-s®-gpØv An-hm-cy-ambn p≈ Ignhv tIcf kaqlw ttS- bp≈q F∂v tUm. Cμnc {]kvXm-Ah ne-sIm≈pa-Sn-Ød Zp¿_- ame-bn-ep-e-bp-I-bmbv Xo¿∂n-cn-°p-I-bm-sW∂v C. N{μ- ≠n-bn-cn-°p-∂p-sh∂v Fw.-F¬.F hn-®p. Fw. hn. tIma≥ ºym¿,e˛ tIgpI {]nb mtS ti-J-c≥ Fw.-F¬ F {]kvXm-hn- Iq´nt®¿Øp. Im¿jn-I-k¿Δ-I-em- Znhm-I-c≥ ºym¿, Fkv . inh-{]--sa∂-dnbq mtS ®p. thWw as‰mcp tIcfw Imsº- ime Uo≥ tUm.Fw tKmhn-μs‚ kmZv , tUm. kn. Xºm≥, F≥tIgpI {]nb mtS ]Sp-Øp-b¿Ømw {]Xn-tcm-[- bvns‚ `mK-ambn Imk¿tImUv A≤y-£-X-bn¬ tN¿∂ ktΩ-f-- hmk-h≥, tUm. {]Zo]v Ipam¿ , Øn≥ ]S-∂-°mSv Im¿jnI tImtf-Pn¬ Øn¬ Sn. sI. tZh- c m- P ≥ tUm. ]n.- s I. cm- [ m- I r- j v W ≥,aÆns am^n-b-Iƒ°pw, ]S-bWn sshImsX ˛ mSn≥ S∂ Im¿jnI skan-m¿ DZvLm- Imsºbv≥ Dt±-i-e-£y-߃ hni- tUm. h-P, tUm. cma-N-{μ≥m-aÆn≥ S-∏p-co-Xn-Ifgn®p ]Wn-bm˛ Sw sNøp-I-bm-bn-cp∂p At±-lw. Zo- I - c n- ® p- s Im≠v BapJ {]`m- b¿, oXp X¶w XpS- ß n- b - h ¿samgn adp-sam-gn-Iƒ°pw W-bmw sshImsX Hcp ImeØv Irjn F∂m¬ jWw S- Ø n.- X r- i q¿ tlm¿´n- kwkm-cn-®p. tUm. hn.-B¿ cLp-s]Ænsbfhp-IfXn-cp-I-fn√m as‰mcp tIc-f-anhn-sS-∏p-e-cm˛ s¬Irjn F∂m- b n- c p∂p Iƒ®-d¬ tImtf-Pnse tUm.sI -μ≥ tamU-td-‰-dm-bn-cp-∂p. tUm.Imam-Xp-c-Xbv°pw pW¿s∂-gp-t∂-ev°mw- Cμnc apJy-hn-jbw Ah-X-cn-∏n-®p. sI.Fw. {ioIp-am¿ kzmK-Xhpw A¿∞w F∂m¬ C∂vam-h-km-tlm-Z-cysØ aX DW¿∂n-tS-≠-h-cp-d-°-sa-¶n¬ s¬Irjn sNøms ]‰mØ I¿j-I-cpsS IpSpw-_sØ ]q¿Æ- IrjvW≥ Ip´-aØv μnbpw ]d-shdn,- hnfn-®p-W¿ØoSmw ÿnXn kwPm- X - a m- b n- c n- ° p- ∂ p. ambpw kwc-£n-°p-Ibpw amy-amb ™p.

×