Jeevavachanam

1,121 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
61
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jeevavachanam

  1. 1. v 14 HIvtSm_À 2010 v ]pkvXIw 18 v e¡w 19 v hne 2.00 {_Z-d¬ kt½-fw: tImÀUnt-j³ ]cn]m-Snbp-ambn - - - ÌypthÀUnp _Ô-anà k`-IÄ `n¶n-¸n-te¡v _mw¥qÀ: {_Z- d ¬ k`- I - fpsS tImþHmÀUn- t - j - p- C¯cw tImþHmÀUn-t- jp {ian-¨-Xv. Ip¼-mSv: tIc-f-¯nse {_Z- th­n S--¯p¶ {ia§tfmSv F¶m ÌypthÀUv A- d¬ k`m hnizmknI- f psS Ìyp- t hÀ- U v AtÊm- k n- t b- tÊm-kn-tb-j³ C¯-c-sam- kt½-fw hyà-amb Xocp-am- jp _Ô-an-Ã. C¯cw {ia- cp kwcw-`-¯nv tXrXzw -am-ImsX ]ncn-ªp. k`-bn- §Ä S-¯p-¶Xv Hcn-¡epw hln-¡p¶p F¶ ne-bn-em- se A[n- I mc tamln- I - f mb AtÊm-kn-tb-jsâ e£y-§- NneÀ hf-sc¡meambn sIm- Wv {]-Np-c-{]-Nm-cWw sNbv- fn s]«-Xà F¶p kwLS- ­p--S¶ Bi-b-¯nv kt½- - b psS Pd sk{I- « dn Xp- h ¶n- c p- ¶ - X v . ssZh- P - - f--¯n Xs¶ FXnÀ¸p­m- Poh-h-Nw ]{Xm-[n-]-tcmSp s¯ sXän- ² - c n- ¸ n- ¡ p- h m³ bn. GI-tZiw mq-dn-e-[nIw ]d-ªp. kwL-S--bpsS tIc- th­n a- x ]qÀ- Æ w NneÀ t]À ]-s¦--Sp¯ tbmK-¯n f- L-SIw sNbÀ-am³ hyàn- S-¯nb {ia-am-Wn-sX-¶-dn- {]mtZ-inI k`-I-fpsS ne-hn- ]-c-amb ne-bn-em-bn-cn-¡Ww bp-¶p. epÅ kzmX-{´y-¯n IS¶p Ib-dp¶ Hcp Xocp-am-hpw ]mSn- {_Zd¬ k`-bv¡p-th­n kÀ¡mÀ sÃ- ¶ v k`m {]Xn- n- [ n- I Ä Bh-iy-s¸-«p. tI{µo-IrX `c- hni-Zo-I-cn-¨-t¸mÄ kZÊv Ic- nhr- ¯ n- ¡ - b m- W p- ­ m- b - X v . kXy-hm-Mvaqew kaÀ¸n-¡Ww W kanXn CÃmsX qäm-­n- tLm-j-t¯msS {]Xn-I-cn-¨p. kwLSm cq]o-I-c-W-t¯mSv tesd XpSÀ¶p h¶ hnizmk PnÃm ASnØm- ¯ n k`m {]Xn-n-[n-IÄ FXn-c-`n- kw-lnX DbÀ¯n-¸n-Sn¨p am{Xw kw-Lm-SI kan-Xn-tbmSp tbm- {]mbw ]d- ª - t ¸m- s gms¡ apt¶m«p t]mIWw F¶v k`m- Pn-¡p-¶hsc tcn«v t^m-Wn - kZ-Ên n¶pw Ic-tLmjw {]-Xn-n-[n-I-fn `qcn-`m-Khpw hnfn¨p hcp- ¯ n- b n«v Chsc DbÀ¶p. CSp-¡n, tImgn-t¡m- Bh-iy-s¸-«p. kwLm-SI kan- PnÃm {]Xn-n-[n-I-fmbn Xnc- Xn-bpsS Dt±-i-ip-²nsb Ip¼- sª- S p- ¡ m³ {ian- ¡ p- I - b m- Sv, I®qÀ PnÃ-I-fnse {]Xn-n- m-Sv ]md-ta k`mwKw tPm-k- Wp-­m-b-Xv. ap³IqÀ ¹m³ sN- [n-IÄ H¶-S¦w D]-tZ-i-]-c- ^v kn. amXyp tNmZyw sN-bv-Xv bvX ]²-Xn-IÄ Hs¶m-¶mbn ambn icn-bÃm¯ kwL-Sm cq]o-I-c-W-¯n n¶v ]n·m- d-W-sa¶v ià-ambn Bh-iy- s¸-«p. A[n-Imc tamln-IÄ {]- {_Z-d¬ BIvj³ t^mdw {]Xn-tj-[- tXyIw Xnc-sª-Sp-¯-hÀ X- tbm-K-¯n kn.-hn. hS-h {]kw-Kn-¡p-¶p. s¶ Bi-bs¯ ]n´p-W-¨n-Ã. Xncp-hÃm: tIcf¯nse {_Z- tbmK-¯n {]kwKn¡pI-bm- F´m-bmepw apt¼m-cn-¡epw d¬ k`Isf s]mXphmbn _m- bncp-¶p At±lw. _mÀ tlm- D­m-bn-«n-Ãm¯ A[n-Imc h- [n¡p¶ {]iv ¯n kÀ- «Â S-¯m³th­n {_Zd¬ Sw-h-enbpw nba XÀ¡-§Ä- ¡mÀ CSs]SpIbpw k` XpSÀ- k`, k`bsöpÅ kÀ¡mÀ ¡pw A¦-amen {_Z-d¬ lmÄ ¶p S-¯p¶ tImSXn S-]-Sn- ne- ] mSv A]eob- a msW- {]ivw apJm-´n-c-am-bn-cn-¡p-I- Ifn k`- b v ¡ - p- I q- e - a mbn ¶pw, Bcm[-mebt¯mSpÅ kXy-hm-Mvaqew kÀ¡mÀ k- Zqc-]cn[n ewLn¨v ÂInb bm-Wv. A¦-am-en-bn-ep-Å-hÀ aÀ¸n- ¡ p- h m³ X¿mdmIW- _mÀ sse-k³kv d±m¡W-sa- Xs¶ CXn-s-Xn-cmbn ]c-ky- sa¶ dh. tUm. sI.kn. tPm- ¶pw tPm-k^v Fw ]pXptÈcn ambn cwK-s¯-¯n-¡-gn-ªp. ¬ A`n{]mbs¸«p. {_Zd¬ A`n- { ]mbs¸«p. kÀ¡mÀ hnhm-Z¯n-teÀs¸-«n-cn-¡p¶ A¦-amen {_Z-d¬ k`m-lmÄ. k`tbmSpÅ kÀ¡mÀ ne-]m- D¯--c hv ]n³hen¨v am¸p (tijw 2þmw t]PnÂ) Sn-  BIv j ³ t^mdw S- ]dbWw. kwL-Sm cq-]o-IcWs¯ - - - - ¯nb {_Zd¬ s]s´-t¡m- kv X v k`- I - f psS {]Xntj[- (tijw 6þmw t]PnÂ) BZyw Rm³ FXnÀ¡pw {]o. ]»n-t¡-j³ kuPyw -þ tUm. Hm.-Fw. imap-th Ip¼-mSv: "ssZh-hN kXy- ssZh- a - ¡ - f psS {]mÀ°- - §Ä¡p hn]-co-X-ambn kwL- bv¡p ap-¼n ssZhw Imcy- Sm LS-bv¡p cq]w evIn- §sf km-[n-¸n¨p Xcpw. Hm.- bm AXns BZyw FXnÀ- ]n. Xym-Kn-bp-sS yq-]£- ¡p- ¶ Xv Rmm- b n- c n- ¡ pw. ]pXnb ]Xn¸v {]kn-²o-I-cn-¡p¶p §Äs¡-Xn-cmb _n ]mÀ- {]Xn--I qe§fn k` {i²- e--saânsâ tai-¸p-d¯p h- tbm- S p- I qSn {]mÀ°n- ¡ p- I - ¶n-«pw Imcyw km[n-¡msX bmWv th- ­ - X v . {]mÀ° F{X ]g- © - ³ B- i - b - a m- ]ncnª samdmÀPn tZ-im-bn- Gähpw ]pXnb ae-bmfw ]m«p-IÄ. I-Tn--]-Z-§-fpsS bmepw AXnv F-¶pw {]k- bpsS P-Xm-ZÄ a{´n-k`-bp- sS Im-cyw At±lw IqSn-h-¶- AÀ°w. ]g-bXpw ]pXn-b-Xp-amb ]m«p-IÄ AS-§n-bXv. àn-bp-­v.' HIvtSm-_-À 8þmw XobXn Ip¼- mSv tNÀ- ¶ ]pd-¸mSv ]pkvXIw 32-þmw h-sc HmÀ½n-¸n-¨p. ssZh-a-¡- k`-IÄ¡v hne-bn k`m hnizmknI-fpsS k-t½-- A²ym-b-¯n tamsi-bpsS fpsS Bbp[w {]mÀ°- - bmWv. bm-sXmcp tI{µo-IrX {]tXyI Cfhv. f--¯n A²y£ {]kw-Kw {]mÀ°-bv¡p ap¼n ssZ- S-¯p-I-bm-bn-cp¶p At±-lw. hw aÊp amän-b-Xp-t]mse coXnbpw ap¡p `qj-W-a-Ã. apJ-hne 100/-cq]
  2. 2. 2 2 2009 hw-_À 29 2010 HIvtSm-_À 14 ]{Xm-[n] kanXn tUm. kn.hn. hS-h (No^v FUn-äÀ) A¦-am-en-bn n¶pw ·! F.hn. tPm¬ PntPm A¦-amen ]n.-Fw. G{_lmw F.kn. tPmk^v ]n.Fw. G{_lmw ""cà-km-£n-I-fpsS càw k`-bpsS hn¯m-sW¶'' {]kn- hm¡p-Ifpw {]hÀ¯n-Ifpw P¯nv Dt¯Pw ]IÀ¶p (k_v FUn-äÀ) ²-amb {]kvXm-h-sb Ac-¡n-«p-d-¸n-¡p-¶-Xm-bn-cp-¶p HIvtSm- ÂIn. AhÀ B à {]hÀ¯n-¡mbn Atymyw ss[cy- tacn-¡p«n ]n.sP. _À 8v Ip¼-m«v S¶ {_Z-d¬ k`m{]Xn-n[n kt½-f- s¸-Sp-¯n (s-sl. 2:18). A¦-amen kw`hw k½m-n-¨Xpw Cu (kÀ¡p-te-j³) w. kphn-ti-j-I-·mcpw CS-b-·mcpw ip{iq-j-I-·mcpw hnizm- ·-sb¶p Icp-Xmw. ]pXn-sbmcp kaÀ¸-W-¯npw sFIy- kmw kn. hS-h kn-Ifpw DÄs¸sS Bbn-c-t¯mfw {]Xn-n-[n-IÄ ]s¦-Sp-¯p. Xsb Du«n Dd-¸n-¡p-¶-Xnpw CXp apJm-´n-c-am-bn. (dkn-Uâ v FUn-äÀ) kwi-b-¯nsâ Icn-taL-§Ä Nne-cn-sems¡ D­m-bn-cp-¶p- ymbm-[n-]³am-cpsS Ime-¯nsâ BhÀ¯--am-Wn-¶pw S- sh-¦nepw kt½-f--¯nsâ HSp-hn amw sXfn-ªp. Bib ¡p-¶-sX¶p C.-]n.-hÀ¤okv "Hmtcm-cp-¯³ Xn¡p t_m[n-¨- hntZi {]Xn-n-[n-IÄ ka-zbw ssIh-cn-¡p-¶-Xn kt½-fw hnP-bn¨p I­p. Xp-t]mse' F¶ {KÙ-¯n hÀj-§Ä¡v ap³]v Fgp-Xn. NnX-dn-¡n-S¶ ssZh-P-s¯ H¶n-¸n-¡p-hm³ Cu kt½-f-- btlm-hbv¡p An-jvS-am-bXp sN¿p¶ ]nXm-¡-·m-cpsS bp. Fkv. F. ¯n-p Ign-ªpsh¶Xp kwLm-S--¯nsâ anIhv Xs¶. I- ssZhs¯ ad¶p Pohn¨ bn{km-tb-en-s-Xnsc ssZh-tIm]w yqtbmÀ¡v jvSX kln-jvWpX-sbbpw kln-jvWpX kn²-X-sbbpw DbÀ¶p. ssZhw Ahsc i{Xp-¡-fpsS ssI¿n Gev]n-¨p. F. tPm¬ t__n kn²X {]Xym-i-sbbpw Df-hm-¡p¶p” (tdma. 5:20) sh¶ F¶m ssZh-Pw ne-hn-fn-¨-t¸mÄ Ah³ Ahsc i{Xp- 845 352 3626 hNw AzÀ°-am-bn. ¡-fpsS ssI¿n n¶pw hnSp-hn-¨p. bn{km-tb Ncn-{X- sSIvkmkv ss{IkvXh ]oUw ssZhP-¯nsâ a²y-¯n sFIy- ¯nsâ BhÀ¯--atà C¶pw S-¡p-¶-sX¶pw Nn´n-¡p-I. amXyp tXmakv X-bpsS h³ aXn-ep-IÄ ]pÀnÀ½n-¡p-hm³ klm-b-I-c-am- ]nXm-¡-·mÀ B{i-bn¨ ssZhs¯ ad-¡m-Xn-cn-¡p-I. 281þ397þ6923 Ipw F¶p Hcn-¡Â IqsS sXfn-bn-¡-s¸-«p. XIÀ¶p InS¶ sIsâ¡n A¦-amen, tX-n,- Im-bw-Ip-fw,- t`m-¸m kw`-h-§Ä ssZh- sFIy-X-bpsS aXn-ep-IÄ ]Wn-b-s¸-Sp-hm³ t{]c-Wbpw F_n amXyqkv iànbpw ]I-cp-¶-Xm-bn-cp-¶p Ip¼-mSp kt½-f-w. P-s¯ {]mÀ°--bpsS iàn-bn B{i-bn-¡p-hm³ ]Tn-¸n- 502 749 0587 sl-aym-hnsâ Ime¯v sbcp-i-te-ansâ aXn ]Wn-¡mbv ¨p. sFIy-Xsb iàn-s¸-Sp-¯n. HIvtSm-_À 22 {_Z-d¬ k`- Umfkv Pw X¿m-dm-bn. Ps¯ DWÀ¯p-hm³ ià-cmb tXrXzw I-fn {]mÀ°m Zn-ambn thÀXn-cn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. Cu ·- FUzn³ tPmk^vv ssZh-P--¯nv Bh-iy-am-Wv. tXrXzw Bßob ZÀi--ap- IÄ {]mtZ-inI Xe-§-fnepw e`y-am-Ip-hm³ ap¡p B{K-ln- 972 487 2000 Å-hcpw ssZh-n-tbm-K-ap-Å-hcpw Bbn-cn-¡-Ww. A[nIw ¡mw. bXvn-¡mw. `n¶-X-Isf ad-¡mw. ssZh-P--¯nsâ ann-tkmt«m {]mtZ-inI k`-Ifpw tcn-Sp¶ henb {]Xn-k-Ônbpw CXp- sFIy-¯np XS-Ê-am-bn-cn-¡p¶ Imcy-§sf Hgn-hm-¡mw. hÀKokv ]n. hÀKokv Xs¶.- s-l-aym-hns ssZhw Fgp-t¶-ev]n-¨p.- s-l-aym-hnsâ qqq 651 686 9797 Unt{Sm-bnäv sI. kn. tPm¬k¬ I¯p-IÄ A¦-amen Akw»n {]ivw þ 248 528 9128 Nn¡mtKm {]nb FUn-äÀ¡v Hcp hntbm-P¡pdn¸v Xmcp hÀ¤okv ktlm. tXmakv Nmt¡m USA (H-lmtbm tIm¬{^³kv) 630 910 4148 lq̬ A¦-amen Akw»n {]iv- bn-em-Wv. kphn- t ijw ]¦p- h - b v ¡ p- I . ·mÀ sNbvXn-«p-­v. mw AXdn- cmP³ kn. amXyp s¯---¡p-dn-¨pÅ hnhn[ hmÀ- hfsc k¦-S-I-c-amb hkv- CXv ½psS ]qÀÆ ]nXm-¡-- ªn-cn-¡-Ww. 281 443 0060 ¯m iI-e-§fpw Iaâp-Ifpw Xp- X , Akw- » n- I - f nse aq¸- (hm-b--¡m-cpsS {]Xn-I-c-W-§Ä {]Xo-£n-¡p-¶p. FUn-äÀ) _lvdn³ nc-¯n-h-¨Xv Fsâ ap¼n-ep- ·mÀ, ap-s¡-Xnsc DbÀ¶p-h- sP. Un. t]mÄ ­v. CXp kw_-Ôn¨v Xm¦- fp-sS A-`n-{]mbw hyà-am-¡n- ¶ Ao-Xn-s¡-Xnsc {]Xn-I-cn- -¡p-hm³ Iayq-WnÌv Fw.-FÂ.- {_Z-d¬ kt½-fw: 714 431 bXv F-n¡p C¡q-«-¯n F. amsc-bpw, hÀ¤-hÀ® hy- (1þmw t]Pv XpSÀ¨) At±-l-¯nsâ sNhn¡pw m- bp. F. C. e`n-¨n-«n-Ã. Xym-k-an-ÃmsX GsXmcp cm- ¡npw ]nSn- h o- W Xpw Gsd A_p- Z m_n F¶mepw Fsâ a-knse jv{So-b-¡m-scbpw Iq«p-]n-Sn-¡p- kwLm-S-IÀ ap³IqÀ X¿m- Iu-Xp-I-I-c-ambn amdn. _ntPmbv tPm¬kv tPmÀÖv Bibw ]¦p-h-bv¡Ww F- ¶p F¶p am{X-a-Ã, kp{]-[m dm-¡nb Hcp mS-I-¯nsâ Ac- kt½-f--¯n hnX-cWw 050 þ 5313382 ¶p Rm³ B{K- l n- ¡ p- ¶ p, hn-izmk {]am-W-§-fn ap- t§-ä-ambn kt½-f-w. ChÀ sNbvX t^map-IÄ ]e-cnepw ap³IqÀ Xnc-sª-Sp¯ Nne- Bi-¦-bp-­m-¡n-bn-«p-­v. k- jmÀP Nne-t¸mÄ Rm³ HcmÄ am{X- ¡p bmsXmcp tbmPn-¸p-an-Ãm- scs¡m­v Ap-Iqe Bi-b- t½-f--¯np IqSn-h-¶-hÀ¡v am-bn-cn¡pw C{]-Imcw Hcp ¯ k`m hn`m- K - § - f p- a mbn kn. Fw. tP¡_v ho£-Ww {]I-Sn-¸n-¡p-¶Xv, ssI-tImÀ¯p ]nSn-¡p-Ibpw §Ä ]d-bn-¸n-¡m³ {ians¨- {Kq¸v NÀ¨bv¡v Ah-k-c-sam-cp- 050 þ 6346356 F¦nÂ--t]m-epw. sN¿p-¶p. ¦nepw mSIw s]mfn-bp-I-bm- ¡n-bXv {]oþ-¹m³ t{]m{Kmw-þ-A- bn-cp-¶p.- n-e-hn-epÅ AUv- P­m nhr-¯n-bm-¡p-I-bm-bn- 1. Akw»n {]Ømw B-cw- Cu Ahn-ip² Iq«p-sI«v F- tlm¡v I½-än-bpsS Imem-h[n cp¶p. hfsc-¡me-ambn Nne Gähpw {]Nm-c-apÅ `n--¨-Xp-Xs¶ Htc-sbmcp {]- hnsS sN¶-h-km-n¡pw? Cu Hcp amk-t¯¡p IqSn o«n. I½nän tamln-IÄ S-¯nb {_Z-d¬ hmÀ¯m hmcnI [m e£yt¯mSp- I qsS hI "amp-jnI' DZy-a-§-fn- C- h À ap³IqÀ X¿m- d m- ¡ nb {]o-þ-¹m³ ]²Xn kIe k- am{X-am-bn-cp¶p: "tbip-{In-kv- ½psS ssZhw {]km-Zn-¡ptam? hmÀjnI hcnkwJy {]Xn-n-[n-I-sf-Iq-sS Iq«n a- Öo--I-c-W-§-tfm-Spw-IqSn Ac- Xp-hn-sâ ma-¯n am{Xw Hcp nanjw Nn´n-¡p-I. C³Uy-bn 50 cq] IqSn-h-cn-I.' Hcp "_mÀ DS-a-Ø-tm'tSm sämcp kt½-fw S-¯p-sa-¶v t§äw S¯p-I-bm-Wp-­m-b- Bbp-jv¡me hcn-kwJy 500 cq] A-²y-£³ ]d-ªp. Cu B- Xv . Nne hntZi _- Ô- § Ä 2. {]mtZ-inI IqSn-h-c-hp-IÄ- Ipsd ssI¡qen cmjv{So-b-¡m- USA $ 50 fp-IÄ IqSp-t¼mÄ {_Z-d¬ Cu I½nän cq]o-I-c-W-¯np ¡pÅ kzmX{´yw AwKo-I- tcmtSm ½psS ssZh-¯nv CS- aäp cmPy-§Ä 1000 cq] cn-¡-s¸-«n-cp-¶p, {]mtbm-Kn-I- s]-Sp-hm³ km[y-am-Ip-I-bnà k-`-I-fpsS sam¯w {]mXn-n- ]n¶n {]hÀ¯n-¡p-¶-Xm-b- hnemkw [yw BIpw F¶v hcp¯n XoÀ- dnhp In«n-bn-«p-­v. am-¡n-bn-cp-¶p. F¶p Nn´n-¡p-¶pthm? ap-tÊm- ¡m-mWv Ipim-{K-_p-²n-¡m- kt½-f¯n-p-ap-¼mbn hn- - - Pohh- N w ½psS BZna ]nXm-¡- fnn FhnsS? lnäveÀ, Ìm-en³ cpsS {iaw. X-cWw S-¯nb k¹n-sa-â v kXyw ann-kv{Sokv ·mÀ "{_Z- d ¬' F¶ Hcp XpS§n sskyhyql-§fpw ]s¦- S p- ¯ - h - s c- s ¡m­v IÃp-ISn-bmbn amdn. - tXm«-`mKw ]n.-H., Xncp-hà þ 689 541 k`m-hn-`mKw A¶v ZÀin¨n-cp- mb-I-·mcpw aäp temI-t-Xm- Ph: 0469 2619209 t^mw ]qcn- ¸ n- ¨ - X n- s - X nsc s{]m^. tP¡_v tXmakv ¶n-Ã. ImcWw AXv thZ-]p- ¡fpw Cs¶-hnsS? A]-kz-c-ap-­m-b-t¸mÄ `£- Mob: 9447126182 kzmKXw ]d-ªp. A¦-amen kvXI ASn-Øm--¯n-epÅ Zmn- t b- e nsâ ssZhw C- W-{I-ao-I-c-W-§Ä¡p-th-­n- k`m {]Xn-n[n C.-Fw. hÀ¡n USA Address Hcp Bibw AÃ. F¶m ¶pw Pohn-¡p¶p F¶p ½Ä bm-sW¶v ]dªp ]d-bn-¸n- cmPp sI. tXmakv , ]n.-C. kmw- C¶v FÃm-hcpw "{_Z-d-nkw' ZrV-ambn HmÀ½n-¡p-I. ¨Xv G-sd hnNn-{X-ambn XoÀ- Ip«n F¶n-hÀ tI-kn-m-kv]Z- - Sathyam Ministries F¶ hnIm-cm-thiw DÄs¡m- Hcp Akw- » n- b psS kao- ¶p. kwL-S-m-cq-]o-I-c-W-¯n- amb tImSXn Im-cy-§Ä hni- P.O. Box. 1088 ­-h-cmbn XoÀ¶n-cn-¡p-¶p. ]¯v Hcp "_mÀ' Bsc-¦nepw p AI-a-gnªp ]Ww Nne-h- Zo-I-cn-¨p. hn.-sI. -amXyp {]mÀ- LA Mirada, C¶p mw C§- s - s bmcp Xpd- ¡ p¶p F¦nÂ, ss[cy- gn-¡p-¶ ktlm-Z-c³ cmPp °n¨v tbmKw B-cw-`n-¨p. kphn. CA-90637 k`m-hn-`m--K-ambn AwKo-I-cn- ambn Ahn-sS-t¸mbn AXnsâ sI. tXm-akv {]kw-Kn-¨-t¸mÄ Fw.-Fw. k-J-dnbm kam-] w w w. t r u t h i n t l . o rg ¡-s¸-Sp-hm--pÅ bp²-¡f-cn- DS-aØtmSpw Iq«m-fn-Itfm-Spw - - - CS-¯p n¶pw he¯p n¶pw ktµiw evIn.
  3. 3. 3 3 2010 HIvtSm_À 14 2009 hw-_À 29 F¨v.F. Ab¬sskUnsâ hnhÀ¯I³: tPmÀÖv Ipcy³, Umfkv shfn¸mSp ]pkvXI hymJymwþ24 (XpSÀ¨) Xm³ acn-¨-p tem-Is¯ Ah³ ¯nepw hnf-§pw. tNÀ¶p-]m-Sp-¶p. c-I-¯n A hv kÀÆ- ` q- a n- b n- t e¡pw Xn-¡m-bn hm§n. ssZh-¯n- IpªmSv kvXpXn-¡-s¸-Sp-¶p jvSs¸-«p t]mIp-¶htc-¡mÄ - - - Ab-¨n-cn-¡p¶ Ggp ssZhm- sâ al-Xzs¯ Bbncw hÀj shfn. 5:8þ14 A[nIw Bfp-IÄ kzÀ¤-¯n- ßm--¡ - f m- b Ggp I®p- I Ä t¯¡v Cu temI- ¯ n IpªmSp ]pkv X Iw hm- ep­mbn-cn-¡pw. inip-¡-fm-bn- D­v (5-:6). mw CXv sbi¿m {]ZÀin-¸n-¡-Ww. CXv Ah-tâ- §nb DSs mep Pohn-Ifpw cp-¶-t¸mÄ acn-¨p-t]mb FÃm- 11:1þ2 ambn _Ô-s¸-Sp-¯n-bn-«p- Xm-Wv. Ah³ CXp krjvSn-¨p. ­v . ssZhm- ß mhv {Inkv X p- Ccp- ] - ¯ n- mep aq¸- · mcpw Ip-ªp-§fpw AhnsS ImWpw. Ah³ AXp ap-jyp sImSp- hnsâ BßmhmWv ""Ah-n-e- Ipªm-Snsâ ap¼n hoWp. B `hw F{X- b - [ nIw ¯p. ap-jy³ AXp ]m]w tÃm ssZh- ¯ nsâ kÀÆ- k - Hmtcm-cp-¯³ hoWbpw hnip- Bfp-IÄ DÄs¡m-Åp¶ Hcp hnh: tPmÀÖv Ipcy³ aqew jvSam¡n. tKmÂtKm-Ym- - ¼qÀ- ® - X bpw tZl- c q- ] - a mbn ²- · m- c psS {]mÀ° F¶ Iq«m-bva-bm-bn-cn-¡pw. IÀ¯m- bnse ac-¯n Xq§n Xm³ ssZhw `qan¡v ASn-Øm--an-«- hkn-¡p-¶Xv'' (sIm-sem. 2:9). AXv hos­-Sp-¯p. Xsâ Ah- [q]-hÀ¤w ndª s]m³I-e- hnsâ cà-¯m ip²o-I-cn- t¸mÄ {]`m- X - - £ - { X- § Ä FÃm BßnI Ir]- I fpw Imiw hos­- S p- ¡ m- mbn ihpw ]nSn-¨n-cn-¡p-¶p. CXv Hcp ¡-s¸-«-h-cpsS Hcp ka-ql-am-bn- H¶n- ¨ p- t Lm- j n- ¨ p- à - k n- ¡ p- Ah-tâ-Xm-Wv. B-µ-ssX-e- c­m- b ncw hÀjambn Xm³ kmZr-iy-am-sW-¦nepw atm-l- cn¡pw AXv. AhnsS F´mWv Ibpw ssZh- ] p- { X- · m- s cÃmw ¯m Ah-³ A`n-tjIw sN- Im¯n- c n¡p- ¶ p. AXp- s Im- c- a m- W v . AhÀ Hcp ]pXnb ]mSp- ¶ - s X¶p {i²n- ¡ p- I . kt´m-jn-¨mÀ¡p-Ibpw sNbv- ¿- s ¸- « n- c n- ¡ p¶p. Ah- mWv ­mWv ]pkvXIw ap{Z-bn-«n-cn- ]m«p- ] m- S p- ¶ p. ""]pkv X - I w Ah-cp-sS hos­-Sp-¸nsâ ]qÀ- Xp. F¶m- B ]m«p ne-¨p- ]cn- i p- ² m- ß m- h ns ap¡p ¡p-¶-Xv. CXn-nsS ap-jyÀ hm§p- h mpw AXnsâ ap{Z ®-_-lp-a-Xnbpw Ipªm-Snpw t]m-bn. B krjvSnsb ]m]w Â-Ip¶-Xv. ChnsS Ah-c-h-cp-tS-Xmb hn- s]m«n-¡p-hmpw o tbmKy³, Ah- s â the- b v¡p- a m- W v. aen--am-¡n. ]m]w {]th-in¨ Ah³ h¶p knwlm-k-- [¯n DÃ- k n- ¡ p- ¶ p. km- o Adp-¡-s¸-«p. nsâ càw AhÀ IÀ¯m-hnsâ hnip-²- B kabw apX Zq- X - · mÀ ¯n Ccn-¡p-¶-hsâ hew- ¯m³ Ahv Ap-tbm-Py-am- sIm­p kÀÆ tKm{X-¯nepw ·m-cp-am-Wv. AhnsS ZqX-·m-cpw ]mSp-¶-Xmbn mw Im-Wp-¶n-Ã. ssI-bn n¶pw ]pkvXIw b hn[-¯n Imcy-§sf S- `mj-bnepw hwi-¯nepw PmXn- D­m-bn-cn-¡p-sa-¦nepw hos­- IÀ¯m-hmb tbiphnsâ P- hm§n. AXnv F´-h-Im-i-am- ¯p-¶p. F¶m Aev]Imew bnepw n¶p-Å-hsc ssZh-¯n- Sp- ¡ - s ¸- « - h - c psS kaq- l - a mWv -¯n-¦Â kzÀ¤ob ssky- Wp- Å Xv ? ]m]- ¯ nsâ ISw Ign- ª n«v {InkvXp- h cpw. mbn hnebv¡p hm§n. R§- B- ´ - c nI hr¯- ¯ nÂ. A- ¯nsâ Hcp kwLw ZqX-tmSp ho«p-hm³ {Iqin Xm³ Ib- Ah³ FÃm- I m- c y- § - s fbpw XmWv kzÀ¤- ¯ n- s â al- X zw. tNÀ¶p ssZh-s¯ ]pIgv¯n: fpsS ssZh- ¯ np Ahsc dnb Xsâ Ir]-bm jvS-s¸- {Ia-s¸-Sp-¯pw. F¶m ymb- ""AXyp-¶-X-§-fn ssZh- cmPyhpw ]ptcm- l n- X - · m- c pw ZqX- · mÀ ]mSp- ¶ p- s h¶p «p- t ]mb Ah- I m- i s¯ km- hn-[n- -S-¯n-bmWv Ah³ kI- ¯np alXzw'' F¶v AhÀ B¡n-sh-¨p. AhÀ `qan-bn n§-Ä ]d-ªp-tI-«n-cn-¡pw. ¯m- s â A[n- I m- c - ¯ n n- ehpw {Ia- s ¸- S p- ¯ p- ¶ - X v. ssZhs¯ kvXpXn-¨p. F¦n- tbip- { Inkv X p acn¨ CtX hmgp¶p Fs¶mcp ]pXnb ssZh-h-Nw ]cn-tim-[n-¨m epw AhÀ ]mSn-b-Xmbn mw ¶pw hos­-Sp-¯-Xp-sIm­v Ip- ªm-Snv B ]pkvX-I-¯nsâ temI-¯n-emWv ssZh-tX-PÊv ]m«v AhÀ ]mSp-¶p'' (9þ10). ZqX-·mÀ ]mSp¶p F¶p ]d- hmbn-¡p-¶nà (eq-s¡m. 7:14). B[m-cw D­v. B ]pkvX-I- shfn-s¸-Sp-hm³ t]mIp-¶-Xv. AhÀ am{X-aà hos­-Sp-¡- ªn-cn-¡p¶ Htc- Hcp Øeta hos­- S p- ¡ - s ¸«- h - c m- W v . ]m- ¯nsâ Ah- I miw Xn¡p CXv kl-{km-_vZ-¯n am{X- s¸« kI-ecpw ]mSp-¶p. A§- thZ-]p-kvX-I¯n ImWp-¶p- Sp¶--Xv. AhÀ hos­-Sp¸nsâ XncnsI FSp-¡p-hm³ Ignbpw. aà AXn-p-ti-j-apÅ ]p-Xnb s Pohn-I-fpw AYhm ssZhn- Åp. (C- t ¿m_v 38) {]`m- X - ]p-Xnb ]m«p ]mSp-¶p. ImcWw ImÂhdn {Iqin `qan- b nepw ]pXnb BIm- i - I KpW-hn-ti-j-§fpw AXn £- { X- § Ä ZqX- · m- c mWv . (XpScpw) IÅ {]Nm-c-W-hp-ambn ho­pw cwK¯v tPm¬k¬ Ipf-§c kphn-ti-j-the sN¿m³ XmÂ]-cyhpw kaÀ¸-W-hp-apÅ bphm-¡-fn n¶pw At]-£-I-Ä £Wn-¡p¶p tImgvkv tbmKyX Imem-h[n am[yaw Bachelor of Theology (B.Th) Plus two (+2) 3 hÀjw Cw¥ojv hnPbw +2 hnP-bn-¡m-¯-hÀ¡v Unt¹ma C³ Xntbm-fPn (Dip.Th.) kÀ«n-^n-t¡äv ÂIp-¶-Xm-bn-cn¡pw sIm¨n: B[p-nI kmt¦-XnI am{Xta Cu kwJy H¯v hcp- ¯np ti-jw cwK-{]-th-iw SATHYAM THEOLOGICAL SATHYAM MINISTRIES hnZy-I-fn-eqsS kwL-Sm cq]o- I- b p- Å q. nc- h [n ktlm- Z - sNbvX Hcp tI{µ-kwL hmZn- SEMINARY Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541 Kerala, India. I- c - W - ¯ n- mbn ]n¶n {]- c³amÀ CXn-sâ D]-Úm-Xm- bp-tS-XmWv Cu hnti-j-§Ä. P. O. Box. No- 6 Tel: 0469 - 2619209, 2619657, hÀ¯n-¡p-¶-h-cpsS {]Nm-c-W- hnv adp-]Sn ÂIn-I-gn-ªp. Hcp ]äw t]À Cu kwL-Sm Kattappana South P. O Fax- 2619005, §Ä {i²n-¡p-I. Nn{X-¯n CXp-t]mse ]e-hn[ {]Nm-c- Idukki (Dist) Mob: 9447126182, 9446026182 cq-]o-I-cW Bibw Nne hÀ- kÀ- ¡ nÄ sNbv X n- c n- ¡ p- ¶ Xv W-§-fmWv C¡p-«À S¯n Kerala - 685 508 E-mail: office@ truthintl.org j- § - f mbn sIm­p- - S - ¶ Xv ]s¦-Sp-¯-h-cpsS F®w! ]s¦- hcp-¶-Xv.-Xr-iq-cn aZm-½-bpsS Tel: 04868 - 250 369 Website: www. truthintl.org Sp-¯-h-cpsS Hmtcm Xe-bnepw ap¼n ap«p-a-S¡n tXmtämSn Ct¸mÄ ad- o¡n shfn¨w sXm«v aq¶mbn F®n- b m ZoÀL- h À- j - s ¯ h- h m- k - I­n-cn-¡p-¶p. Our Aim :- SOULS THROUGH GOD’S WORD
  4. 4. 4 2010 HIvtSm_À 14 52 Zpcp-]-tZi kwL-S--IÄ bn¯oÀ¶p. ]pXnbnb-a-¯n-- Xzs¯ D·qemiw sN-bvXv ]Icw km¯msâ ]c-am--[n-]- þ setbm ]g-b-n-b-a-¯n-setbm «v ktµ-i-§Ä Fhn-sS-sbms¡ Xys¯ AXnsâ e-£y--{]m- I Ä H¡Ä«v kb³kv À¨ {]N-cn-¸n-¡-s¸-«pthm Ahn-sS- sbÃmw H¡Ä«v {]hÀ- ¯ - - ]vXn-bn-te¡v bn-¡p-I F-¶- Xm-bn-cp¶p Beo-kv s_-bven- tUm. kn.-hn. -hS-h XpS §Ä ]qÀ®-am-tbm, `mKo-I- bpsS eqkn-^À {SÌv (C-t¸mÄ amtbm ASn-¨-aÀ¯-s¸-«n-«p­v. hfsc h©- m- ] - c - a mbn Ignª c­m-bncw hÀj- eqknkv {SÌv F¶mWv Adn- (n-KqV imkv{X-§Ä) Hcp hgn- ¯ n- c n- h m- b n- c p¶p §Ä sN¿p-¶hsÃmw btlm- - - §ÄsIm-­pÅ {InkvXym-n- b-s¸-Sp-¶-Xv) F¶ kw-L-S- -- _mt_ tKm]p-cw. _mt_ hbv¡v shdp-¸m-Ip¶p; C§-s- bp-sS ]n¶nse {]ISam-b e- km¯m-sâtbm Ahsâ B- tKm]p-c-¯nsâ Øm]--hp-am- bpÅ t¾Ñ- X - I Ä nan¯w Xz-¯nsâ hym]-I-amb hfÀ¨ £yw. {InkvXym-n-Xz-hpw, A- ßm-¡-fp-sStbm {]Xy-£-am- H¡Ä«v {]hÀ¯- - § - f psS bmWv Hcp à Iq«w H¡Ä«v nsâ ssZh- a mb btlmh Xn-sâ ssZhhpw X§-fpsS i- b klm-b-t¯msS sN¿-s¸- ASn-¨-aÀ¯-env Gsd-¡psd {Xp-¡-fm-sW¶pw ""tImkvan-Iv Zpcq- ] - t Zi kwL- S - - I - f psS Ahsc nsâ ap¼n n¶p Sp¶ {]hÀ¯--§-sf-bmWv klm-b-am-bn-«p-­v. F¶m ss{IÌv'' F¶-dn-b-s¸-Sp¶ eq- Bcw-`w. o¡n-¡-f-bp¶p. nsâ ssZh- ""H¡Ä«v kb³kv'' F¶-Xp- ]cn-Wma¯nsâbpw bqWn-th- kn-^À AYhm km¯m-mWv PmXob aX-§Ä¡v H-¡Ä- amb btlm-h-bpsS ap¼msI sIm­v AÀ°- a m- ¡ p- ¶ - X v . gvk-en-k-¯n-sâbpw BK-a-- X§-fpsS ktlm-Z-c-pw, F- ap-jy-Pm-Xn-bp-ambn _Ôw -«p-ambn Ft¸mgpw _Ô-ap-­v. o njvI-f-¦-m-bn-cn-¡-Ww. t¯m-Sp-IqSn H¡Ä«v {]hÀ¯- AXn-m-emWv PmXn-I-fp-ambn o o¡n-¡-f-bp-hm-n-cn-¡p¶ Ãm Ap-{K-l-§-fp-sSbpw Zm- Øm]n-¡pI F¶ km¯m- -§Äs¡-Xn-cmbn {InkvXym- Xmhpw F¶v Beo-kv s_-bv- sâ B{Klw GsZ³ tXm«- bmsXmcp _Ôhpw ]mSn- à PmXn-IÄ aplqÀ¯-¡m-cp-sS- n-IÄ¡p-­m-bn-cp¶ XojvW- en BhÀ¯n¨v ]d-ªn-«p-­v. ¯n- sh¨p Xs¶ XpS-§n- F¶v ]g-b-n-b-a-¯n ssZ-hw bpw {]iv-¡m-cp-sSbpw hm¡p- Xbv¡v kmc-amb Ipdhv kw`- H¡Ä«nsâ Imc-W-`q-X³ b-Xm-Wv. Ct¸mgpw ap-jy-cp- IÀi--ambn I¸n-¨n-cn-¡p-¶- tI«p S¶p; otbm A§s hn-¨p. XÂ^-e-ambn Ign-ª km¯m-m-b-Xn-mÂ, {In-kv- ambn _Ôw ]peÀ¯p- ¶ - Xv. BhÀ¯w 18:9þ14 mw sN¿p-hm³ nsâ ssZh-amb -ImÂqäm-­p-sIm­v Akm- Xym-n-I-fmb mw Hcp ne-bn- Xn km¯m³ AXoh XÂ- C{]-Imcw hmbn-¡p-¶p.""nsâ btlmh Ap-h-Zn-¨n-«n-Ã.'' [m-c-W-amb Hcp kmÀÆ-{XnI epw Ch-cp-ambn _Ôw Øm- ]-cmWv. ss]im-NnI Bßm- ssZh- a mb btlmh n¡v ]pd- ¸ mSv 22:18 ]d- b p¶p Dt¯-Pw H¡Ä«v {]Øm-- ]n-¡p-hm³ ]mSn-Ã. am{X-aà ¡-fp-ambn _Ôw Øm]n-¡p- Xcp¶ tZi¯v F¯n- b - ""£p-{Z-¡m-c-¯nsb o Poh- ¯n-p-­m-bn. am{X-aà kaq-l- Ch- c psS {]hÀ¯- - § - f n hmpÅ qdp- I - W - ¡ nv tijw Ahn- S ps¯ PmXn- I - tm-sS sh¡-cpXv.'' tehy ]p- ¯nse hnZym-`ym-k-ap-Å-h-cpw mw hio-I-cn-¡-s¸-Sp-h-tm, amÀ¤-§Ä C¶v ne-hn-ep-­v. fpsS t¾Ñ-X-IÄ o ]Tn-¡-cp- kv-XIw 19:31 ]d-bp¶p ""shfn- _p²n-im-en-I-fp-amb Bfp-IÄ Ah-cp-ambn _Ôw Øm]n-¡p- Cu amÀ¤-§-sfÃmw DÄs¸-Sp- Xv. Xsâ aI-stbm aI-sf- ¨-¸m-S-·m-cp-sSbpw a{´-hm-Zn-I- ]c- k y- a m- b n- ¯ s¶ H- ¡ Ä- « v hmtm aäp-Å-hsc Ch-cp-ambn ¯m-hp-¶Xv H¡Ä«n-em-Wv. tbm Aán {]th-iw sN¿n-¡p- fp-sSbpw ASp-¡Â t]mI-cp-Xv. {]hÀ¯--§-fn GÀ-s¸--Sp-hm- _Ôw Øm]n-¡p-hm³ mw apjyPmXn-bp-ambn km- ¶- h ³, {]iv- ¡ m- c ³, ap- Ah-cm Aip-²-cm-bn-¯o-cp- pw {ItaW H¡Ä-«ns t{]cn- Hcp ne-bnepw t{]mÂkm-ln- ¯msâ tcn-«pÅ _Ôw G- lqÀ¯-¡m-c³, B`n-Nm-c-I³, hm³ X¡-h®w Ahsc A- ¸n-¡p-hmpw Bcw-`n-¨p. ¸n-¡p-hmtm ]mSn-Ã. sZ³ tXm«-¯nÂsh¨v Bcw- £p{Z-¡m-c³, a{´-hm-Zn, shfn- tz--jn-¡p-Ibpw AcpXv.'' ssZ- {^ota-k³kv, tdmko-{Iq- H¡Ä«p-ambn _Ôw ]peÀ- `n-¨-Xm-Wv. tml-bpsS Ime- ¨-¸m-S³, e£Ww ]d-bp-¶- hw IÀi--ambn ÂInb IÂ- jn-b³kv,- Xn-tbm-k-^n, eqkn- ¯n-bm-ep-­m-Ip¶ ^ew am- L-«-¯n CXv kv]jvS-am-bn- h³, ARvP¡m-c³ F¶n-§- - - ¸---bpsS ^e-ambn H¡Ä«pw, ^À {SÌv F¶n-h-sbÃmw H¡- knI A[x]-X-hpw ssZhnI cp-¶p. ap-jy-p-am-bp-­mb s-bp-Å-hsc n§-fpsS CS- ZpÀa-{´-hm-Zhpw bn{km-tb Ä-«n-e-[n-jvTn-X-amb Zpcq-]-tZi in£-bp-am-bn-cn-¡pw. km¯msâ _Ô- ¯ nsâ bn ImW- c p- X v . Cu Imcy- a¡-fpsS ZrjvSn-bn nµy-am- kwLS-I-fm-Wv. {Inkv-Xym-n- (XpScpw) {_Z-d¬ImÀ Pm{KssX Åp¶ D]-tZ-jvSm-¡-·msc ]e- p-th­n thÀs]«p n¶v tI- bv¡v DÅn-ep-­m-b Cu ssI- X-bpsS i_vZ-a-Ã. hyhØm- tcbpw Hgn-hm-¡nbpw X§-fpsS {µo-IrX `cW kwhn-[m-s¯ bv]pÅ thcm-Wv. ]nXhpw ymb-hp-amb amÀ¤- CwKnXw kwc-£n-¡p-¶-Xnv FXnÀ¯p sXmev ¸ n¨ Hcp hfsc hn-b-t¯msS á- ¯n-eqsS Cu {]iv-¯np Ap-Iq-e-amb BÚm-p-hÀ- kPoh k`m kwhn-[m-s¯ amb ]c-amÀ°w hyà-am-¡- ]cn-lmcw km[y-am-Wv. Im- ]n.-F-kv. X¼m³ em--I m- e - § - f n D­m- h p¶ ¯n-I-sfbpw Itk-cbpw A[n- ""tImÀUn-täv'' sNbv-Xv AXn- s«. R§Ä¡v ChnsS Bcpw B`y-´-chpw _mlyhp-amb IÀ¯rm-a-¯n GhÀ¡pw Im-c-hpw-sIm­p kzm[o-n-¡p- v {]knUâpw sk{I-«-dnbpw BI-­. R§Ä Bcpw B- {]iv - - § - f n Ah ssI- kvtl-hµ§Ä. - - - hm³ Ign-bp¶ A[n-Im-c-tam- {S- j - d m- d p- s ams¡ Bbn- ¡ - g n- Ip--I-bp-an-Ã. ssZhw R§sf Imcyw sN-¿p--hm³ {]m-]v-Xn- A ¦- a men Su¬ {_Zd¬ ln-I-sfbpw DÄs¸-Sp-¯n-bpw- ªm s]s´-s¡mkvXp kw- hnfn¨v nb-an-¨m-¡nb AXn-cp- bpw ssZh--Ir-]bpw DÅ-hsc Akw- » n- t bmSp _Ô- s ¸«v sIm- ­ pÅ Hcp aoänw- K mWv hn-[m¯n n¶p ap-¡pÅ hn«v bmsXmcp Imcy-¯nepw k`-tbm, k`-Itfm tNÀ¶v ssZh-P--¯nsâ a²y-¯n 8þmw XobXn S-¡p-hm³ t]m- hyXymkw F´mWv? sXäns R-§Ä CS-s]-Sp-I-bn-Ã. Kh- Npa-X-e-s¸-Sp-¯p¶ ktlm- D­mb DXv¡-WvTm-P--I-amb Ip-¶-Xv. Bi¦ DWÀ¯p¶ thsdmcp sXäp-sIm­v Xncp- s×â vþtIm- S Xn ]£¯p Z-c-·mÀ A-Xn-p ]cn-lmcw Kpcp-X-c- kml-N-cy--§Ä C- ""{_Zd¬ k`, k`-bÃ'' F¶ ¯n- ¡ p- h m- pÅ {iaw {_Z- n¶pw D­m-b {]iv-§-fn ImWp-Ibpw A-h tSn-¡-gn- ¶pw ne-n-ev¡p-I-bm-Wv. Kh- Kpcp-X-c-amb {]ivw I¯n-¨p- d¬-ImÀ¡p tbmPn-¨-XmtWm? ]cn- l m- c - ¯ n- p {ian- ¡ p- ¶ - ªv B kanXn ]n-cn¨p hnSp- s×â vþtImSXn ne-]m-Sp-I- nÀ¯n X¿m-dm-¡nb {]kvXp- ¶-Xp-amWv {_Zd-¬ amXr-I. ""{_Zd- ¬ - k` k` AÃ'' hÀs¡-Xn-tc, hna-X i_vZ-hp- fnepw _mÀ DS-a-bpsS ne-]m- CXnp hncp- ² - a mbn H- c p X I¯n Hfn¨p h¨n-cn-¡p¶ F¶ Kpcp-Zm-k³ a{´n-bpsS ambn Ahbv¡p Xpc-¦w hbv- Snepw bmsXmcp amähpw kw`- Øncw kwhn-[m-w D­m-Ip- hn-¨n-«n-Ã. ssZh-hNw hyh- -- Zqc-hym-]-I-amb {]Xym-LmXw- ne-]m-S-Ã; Cu k`sb k`-b- ¡p-¶-h-cmbn AY-hm, hn-aX- -- -¶-Xn-s-bmWv h-N-m-p-kr- Ø sN¿p¶ amÀ-¤-§Ä D]- Df-hm-¡p¶ Bäw-t_m_v H«p- Ãm-sX B-¡p-¶Xv. Cu I½n- cmbn Cu-bp-Å-hsc Nn-{Xo-Icn- Xw R§Ä FXnÀ-¡p-¶-Xv. tbm-Kn-¨pÅ ]cn-lm-c-¯nv an-¡-hcpw {i²n-¨nà F¶-Xm- än-bpsS ]n-¶nse Idp¯ ssI- ¡p-hm-pÅ {iahpw A-Xp-hgn ½psS Bip- ] - { Xn- I Ä, {_-Zd¬ k`-I-fp-sS ià-am- Wp ]c-amÀ°w. B I-¯nsâ I-fm-Wv. hoWp In«nb Ah- X§-fpsS apJw c£n-¡p-hm- kv I qfp- I Ä, Poh- I m- c p- W y- b ]n´pW e`n-t¡-­-Xp­v. ioÀjIw {i²nt¨m? ""{_Z- kcw apX-em¡n {_Zd¬Im- pw Xev]c I£n-IÄ {ian- Øm--] - - § Ä, ss__nÄ AXn-pÅ {ia-§-fn GÀ- d¬ NÀ¨v tImþHmÀUn-t-j³ cpsS t]m¸pw sa{Xm-·mcp-ambn ¡p-¶p-­v. kvIqfp-IÄ, CXc {]hÀ¯- s¸-Sp¶ FÃm-h-tcmSpw H¸- I½än''! Cn AXnse DÅ- hmgmpw Cu kaqls¯ ktlm-Z-c-§-sf, Ct¸mÄ -§Ä (Y.M.E.F., _me-kw- amWv R§-fpw. S¡w F´mWv? ""CXp-t]m-ep- ssI¸n-Sn-bn HXp-¡m-p-apÅ mw tcn-Sp-¶Xv Hcp henb hn- Lw, tlmkv]n-ä annkv{So F¶m HIvtSm. 8mw Xob- etc.) Ch-bvs¡Ãmw I½-nän- Å {]iv-§Ä D­m-Ip-t¼m- Cu eqkn-^ÀþX{´s¯ ssZ- ]-¯n-s-X-s¶-bm-Wv. ½Ä- Xn Ip¼-m«v hnfn¨p tNÀ¡p- Ifpw {]kn-Uâpw sk{I-«-dn- Ä, bpà-amb kao-]w ssI- h-Pw Xncn-¨-dnªv apf-bn-te- ¡v apJm-apJw tcn-tS-­Xv ¶ Hcp tbmK-¯nsâ I¯v bpw D-­v. CXns Bsc-¦n- CXn-tm-SIw ½psS Øew- s¡m--Åp-hm³ Hcp Øncw kan- p-Åp-hm³ Bh-iy-ap-­v. C- Kh-s×ân-tbpw tImS-Xn-tb- epw tNm-Z-yw sN¿p-¶p-t­m? k`-IÄ¡v e`n-¡p-I-bp-­m-b- Xn D­m-IWw-.'' t¸mÄ -ap-¡v temI-¯n n- bp-amWv. ChnsS Hcp `n¶kzcw Hcn-¡epw CÃ. tÃm. ]pXnbnba thtZm-]-tZ- Øew k`m kzmX{´yw ¶p- ­ mb `oI- c - a mb {]iv - Db-cp-¶Xv A`n-Im-ay-a-Ã. R- i- § Ä¡p- t h­n ne- s Im- F¶ ]pXn-bn-btam-]tZ-i¯n- - - - - t¯--¡mÄ A-]-I-S-Imcn k`- §Ä DbÀ¯p-¶Xv hn`m-Kn-b- (tijw 5þmw t]PnÂ)
  5. 5. 5 2010 HIvtSm_À 14 IjvS-§Ä kmc-anà F¶v F®n-b-hÀ F.-Pn. tPmÀÖv (tZm-l) hnizm-kn-I-fpsS Iq«w GI t¼mÄ, sshcm-Ky-_p²n ap- Iev ¸ n¨v Hä- s ¸- S p- ¯ p- ¶ Xv jv S - s ¸- S p- h m- n- S - h - c p- ¶ - X - c - ¶-dn-bp-t¼m-gmWv hnizm-k- lr-Z-bt¯mSpw GI a-tÊm- jy-lr-Z-b-§-fn hcp-¯p¶ AXn-sem-¶m-bn-cp-¶p. ¯n kvm]-I-sbpw kvm- ¯np th­n H¶mw Xe-apd Spw IqsS A²zm-n-¨-Xnsâ ^- amä-¯nsâ hym]vXn Duln-¡p- Blmc km[-§Ä Â- mÀ°n-sbbpw _e-ambn sh- sImSp-t¡­nh¶ hne-bpsS e-ambn tIc-f-¯nsâ a®n hm³ Ign-bpw. Im-Xn-cn-¡p-hm³ ]e-N-c¡p Å-¯n XÅn-bn-Sp-I, a®v, Nm- hen¸w Duln-¡p-hm³ Ign-bp- ]pXnbnb- a m- S n- Ø m- - ¯ n- ]pXnbnba Iev]--I-f-p- IS-I-fn k½À±w sNep-¯p- WIw F¶nh h-en-s¨-dnªp ¶-Xv. F¦nepw kln-¡m³ epÅ AtI k`-I-fp-­m-Ip- k- c n¨p F¶ Imc- W - ¯ m I, £pc-I-·m-cpsS tkhw ip- { iq- j - s b - A - h tlfn- ¡ p- Ign-bp-¶Xn-e[nIw ]oVIÄ - - hm³ ssZhw Ap- h - Z n- ¨ p. ]e-scbpw hnkvX-cn-¡p-Ibpw e`y-am-¡m-Xn-cn-¡pI XpS-§n- Ibpw nµn-¡p-Ibpw sN¿pI k-ln-¨pw F-XnÀ¸p-Isf Ah- Ahsc XfÀ¯p- h m³ Cu nµy-amb ]Z-{]-tbm-K§Ä D]- - b {]mIr-X- ]oV--ap-d-Ifpw F¶o Imcy-§-fn AhÀ¡p K-Wn-¨pw ]n-³]-änb hnizm-k- temI-¯nsâ {]`p Ahsâ tbm-Kn¨v apS-¡p-I-ev]--I-fn- Agn¨p hnSp-hm³ bmsXmcp bmsXmcp a-Êm-£n-¡p-¯p-an- ¯n-p-th­n A´ywhsc ne- k-Ie Bbp-[-§fpw B m- d¡n hnizm- k n- I sf kaq- l - aSnbpw ImWn-¡m-¯-h-cm-bn- Ãm-bn-cp-¶p. n-¶ BZy-Ime hnizm-kn-Ifp- - fp-I-fn iàn-bmbn D]-tbm- ¯n Xmd-Sn¨p ImWn-¡p-I- cp¶p A¡m-es¯ ma-t[b ih-kw-kv¡mcw S-¯n-bn- sS XymK-¯n-sâbpw A²zm-- Kn-¨p-sh-¦nepw, XfÀ¶Xv i- bpw sNbvX Ipim-{K-_p-²n-bm- ss{IkvXh kaq-lw. -im-co-cn- cp¶ ]n©p-Ip-ªnsâ arX-i- ¯n-sâ-bpw ^e-amWv C¶p {Xp-hm-bn-cp-¶p. tbip-{In-kvXp- b tImhq-c-¨pw hmZ-{]-Xn-hm- tIm-]{Z-h§fpw ]oV-§fpw - - - cocw ]nsä Znhkw ih-¡p-gn-bn- hnsâ km£yw temI-¯np Z--§-fn samgn-ap-«p-t¼mÄ am- D¨tImSnbnse-¯n-bn-cp-¶t¸m- - tI-cf¯nepw C³Uy-bpsS a- - -  n¶pw am´n-sb-Sp¯v `h-m- ÂIp-hm³ Hcp-§n-bn-d-§nb y- X - b psS AXnÀh- c ¼p t`- sgms¡ ]mh-s¸« hnizm-kn-I- äp ]e `mK-§fnepw ImWp-hm- - ¦-W-¯n sIm­p hbv-¡p-¶ Ahsâ Zmk-·msc imco-cn- Zn¨p {]Xn-tbm-Knsb A]-lkn- - fpsS c£-bv¡mbn ]e-t¸mgpw ³ Ign-bp¶ thÀs]« k`-IÄ. Incm-Xamb ]oV-§Ä t]m-epw - Ihpw am-kn-I-hp-amb ]oV- ¡p-¶-Xn B-µ-km-bqPyw apt¼m«p h¶n-cp-¶Xv sslµ- kln-t¡-­n-h¶hcmWv tIc-f- - - - ({_- Z - d ¬ k`m- N - c n{X -§-fn¡qsS XIÀ¡p-hm³ Is­-¯n-bn-cp¶ sI.-F³.- Zm- h- c m- b n- c p- ¶ p- s h- t ¶mÀ¡p- ¯nse {_Z-d¬ hnizm-kn-Isf- - ]pkvX-I-¯n n¶pw) {ian-¨-Xp, {InkvXp-hnsâ A- n-tb-ep-saÃmw BZy-Ime thÀ- t¼mÄ, kap-Zmb `à-·m-cp- p-bm-bn-IÄ F¶-dn-b-s¸-Sp- hm-m-{K-ln¨ Hcp Iq«w kap- ]m-Sp-Imsc XIÀ¡p-hm³ I¨- sI-«n-bn-d§n-bhcm-bn-cp-¶p. aX- - - - sS Bßob ne-hm-c-¯nsâ Afhv F{X-bm-bn-cp-¶p-sh-¶q- ASp¯ ^n_m tIm¬{^³kv Zmb `à-·m-cm-bn-cp-¶p. ho- I-c-W-¡m-sc¶p ho¼n-f-¡p- k- l n- j v W p- X bv ¡ pw D¶X kwkvIm-c-¯npw ]pIÄs]ä ln-¡m³ Ign-bpw. thÀs]« hnizm-kn-I-fpsS sUt{Sm-bn-än ¶ amÀt¯m½m k`- b psS tIcf a®n Gä-hp-a-[nIw tbmK- § Ä S- ¡ p- t ¼mÄ yqtbmÀ¡v: hSs¡ Ata-cn-¡- «-dn), tPmÀÖv Ipcy³ ({S-j- Aw-K-§-fm-bn-cp¶p Ah-cn ]oVn-¸n-¡-s¸« ss{IkvXh Xt¼-d-Sn¨pw ]m«-sIm-«nbpw bnse C³Uy³ {_Z-d¬ Ip- dmÀ) F¶n-h-cpsS tXr-Xz- -sÃm-cp ]¦pw. Ihe N«-¼n- k`mw-K-§Ä {_Z-d¬ hnizm- ip{iq-j-Isf Aet¦me-s¸-Sp- Spw-_-§-fpsS hmÀjnI Iq«m-bv- ¯n DÅ I½nän tIm¬- I-sf D]-tbm-Kn-¨p tbmK-§Ä kn-I-fm-sW¶v nÊw-ibw ]d- ¯p-¶Xpw {]kw-K-th-Zn-IÄ a-bmb "^n_m ^manen tIm¬- {^³-kn-p-th­n DuÀÖn-X- Ie--¡ p- I - b pw, {]kw- K - I sc bp-hm³ Ign-bpw. IÀ¯m-hnsâ _e-ambn I¿-S¡n {]tIm-]- {^³kv' 2011 Pqsse 28 hymgw ambn {]hÀ¯w Bcw-`n-¨p- B`m--k-hm-¡p-I-fm A`n-tj- Zmk-·m-sc imcocn-I-ambn ]o- ]c- a mb ne- b n FXnÀ apX 31 RmbÀ hsc anjn-K³ I-gn-ªp. ^n_m 2011-þsâ A- Iw sN¿p-Ibpw sNbvX-hsc Vn-¸n-¡p-¶Xp IqSmsX am- {]kw- K - § Ä S- ¯ p- ¶ Xpw sUt{Sm- b näv tlm«Â lnbäv p- { K- l n- ¡ - s ¸« S- ¯ n- ¸ n- ]e-t¸mgpw bn-¨n-cp-¶Xpw kn-I-ambpw XfÀ¯p-hm-pÅ B mfp-I-fn km[m-c-W-am- doP³kn-bn h¨p S-¯p-hm³ mbn hnizm-kn-I-fpsS nc-´- nÀt±- i - § Ä ÂIn- b n- c p- [mcmfw {ia-§Ä A¡m-e-¯p bn-cp-¶p. kvm ip{iq-j-IÄ Xocp-am-n-¨n-cn-¡p-¶p. c- a mb {]mÀ° `mc- h m- ¶Xpw B k`-bnse Nne ]«- S-¶n-«p-­v. ]pXnb hn-izm-kn- S- ¡ p- t ¼mÄ B ip{iq- j - cmP³ Nmt¡m ({]-kn-U-â v), ¡m- c m- b n- c p- ¶ p- s h- t ¶mÀ¡p- Isf kmaq- l nI {`jvSv bpsS ]hn-{X-Xbpw Kuc-hhpw lnIÄ At]--£n-¡p-¶p. tPmk^v kn. hd-pKokv (sk-{I- {_Z-d¬ImÀ Pm{KssX `£-Ws¸mXnIÄ - kXyw (4þmw t]Pv XpSÀ¨) k`-bvt¡m, k`-IÄt¡m hnX-cWw R§-fpsS ktlm-Z-c-§Ä Zb- Zzn`mj ]T ss__nÄ I½nän D­m-hp-¶XmWv Chn- Sps¯ hn-j-bw. {_Zd¬Im- - sN¿p¶p hmbn {i²n-¡-tW. {_Zd-pIm- cpsS CS-bn DÅ kÀÆ I½n- Cw¥ojv þ aebmfw ss__nÄ cpsS {]mW-pw Bßm-hp-amb än- I - f nepw ChÀ am{X- a mWv Cu kXy-¯np Xpc¦w hbv- AwK-§fpw `mc-hm-ln-I-fpw. Xncp-hÃ: kXyw ann-kv{So- knsâ B`n-ap-Jy-¯n {]- c­mw ]Xn¸v þ sImdn-b-bn A¨-Sn-¨Xv ¡p-hm³ {i-an-¡p-¶hsc ]nim- - tIc-f-¯nse {_-Z-d-¬-Im-sc- fb ZpcnX _m[nX {]tZ-i-§- Nnsâ ssII-fnse Bbp-[am- - ¶m Cu ]-t¯m ]Xn--t©m fn `£-W-s¸mXn hnX-cWw {]tXyIXIÄ bpw k`-I-fpsS hna-X-·m-cp- t]tc-bp-tÅm? acnt¨ Ømw sN¿p-¶p. ]Xn-m-bn-c-¯n-e- ambn ssZh-Pw Xn-cn-¨dnªv - Hgn-bq F¶ Zpc-hØ amdm-¯- ""]pc I¯p-t¼mÄ hm-g sh-«p- sX-t´? C³Uy³ kzmX-{´y- [nIw `£-W-s¸m-Xn-I-fmWv é Cw¥ojv (NASB) ss__nfpw é AfhpIfpw Xq¡§fpw ¶'' Cu Xo¡-fn¡v kvtl- - ¯n-sâ Aa-c-¡m-c-mbn n-¶v "Cw]mIvSv sehvkv' F¶ kw- ae-bmfw ss__nfpw Htc é ss__nfnsâ Imep{Ia ¯n-sâ `m-jbn Xncn-¨Sn - - C³-Uy³ mj-W tIm-¬- L-S--bpambn tNÀ¶v hnX- t]Pn Ncn{Xw. {K-kn-sâ kmc-Yn-bmbn {]-tim- cWw S-¯p-¶-Xv. é Cw¥ojnepw aebmf¯nepw é tbiphnsâ D]aIfpw A evIn ½psS ]nXm-¡·mÀ D- - `n-¨ KmÔnPn kzmX{´y e-_v- `£- W - s ¸mXn hnX- c - W - hnjbm[njvTnX Xes¡«p ÛpX§fpw bÀ¯nb thtZm-]tZi kXy- - [n¡p tijw ""C³Uy³ m- ¯n kl-I-cn-¡m³ Xmev]- IÄ é ss__nÄ Ncn{Xw, Nn{X§Ä, ¯n-sâ sImSn Dbsc ]mdn-¡p- cy-apÅ k¶² kwL-S--I- é a[y`mK¯mbn H¯phmIy am¸pIÄ I-bpw sN¿-Wsa¶v ssZh-m- - j--W tIm¬{Kkv ]ncn-¨p hn- fpsS kl-I-cWw {]Xo-£n- §Ä þ aebmf¯n é tbiphnsâ nhr¯nbmb a-¯n- khn-bw A`yÀ°n- SWw'' F¶v Bh-iy-s¸-« cm- ¡p- ¶ p. IqSp- X  hnh- c - é Htcm ]pkvXI¯nsâbpw {]hN§Ä ¡p-¶p. jv-{Sob acym-Z-sb-¦nepw ]men- §Ä¡v kXyw ann-kv{Sokv eLp]T¡pdn¸pw cq]tcJ é bn{kmtb Ncn{Xw Ct¸mÄ DS- s e- S p¯ k- ¡m³ Bßn- I - c m- s W- ¦ n Hm^o-kp-ambn _Ô-s¸-Sp-I. bpw é F{_mb, {Ko¡p hm¡pIfpw ¦oÀ-®-amb {]iv-¯nsâ ]- ChÀ k-¶-²-cm-h-Ww. é ]gb ]pXnb nba§fpsS AhbpsS AÀ°hpw. sam-ss_Â: 9447126182 cn-lm-c-¯n-pÅ hyà-amb CX-ÃmsX thsdmcp ne- CS¡me Ncn{Xw é 1600-þ ]cw t]Pp-IÄ cq-]tcJ X¿m-dm-¡s¸-«n-«p-­v. - - ]mSv _Ô-s¸-«-hÀ kzoI-cn-¡- A- X nsâ ASn- Ø m- - ¯ n cp-Xv. adn¨p kw`-hn-¨m Ime- kXyw ann-k{v So-kv ssIbn sIm­v S-¡mhp¶ ¯nsâ Npa- s c- g p¯p hmbn- ssZh-k-`-IÄ¡v Ap-Iq-e-am- ¡Ww. ssZh-P--¯np CS- hen-¸-¯nepÅ ]T ss__nÄ b Xocp-amw D­mhpw hsc e£yw IqSpX hnhc§Ä¡v IÀ½-cw-K-¯p-X-t¶ R§Ä bn sF.-Pn.-Fw. t]mse-bpÅ hne: 1500/þ cq]- A£-c¯n-eqsS - hn`m-Kn-bX BhÀ¯n-¡msX D­m-hpw. ssZh-Pw NXn-¡p- Sathyam Publications tmt¡­ _m[yX ap-¡p- gn-bn hog-cptX F¶mWv ­v. Cu {_Zd¬ NÀ¨v tImÀ- Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541. Kerala, India. Tel: 0469 2619657, 2619209, Fax: 2619005, Bßm-¡Ä Ffn-b-h-cpsS At]-£. Un-t-j³ I½-än-bpsS Dt±-iy- Mob: 9447126182, 9446026182 Cu I½- n än- b n t]cp ip²n kwi-bn-¡-s¸-tS-­Xp E-mail: office@truthintl.org, Website: www.truthintl.org tNÀ- ¡ - s ¸- « - h - c psS ]«nI Xs¶-bm-Wv.
  6. 6. 6 6 2010 HIvtSm-_À 14 hntbm-Pn-X³ Ipf-amhv: CSp¡n PnÃ-bn s¸«ph¶ aq¶p t]cpsS Xobn Ipcp¯ A¦-amen {_Z-d¬ k` Ipf- a m- h n- e pÅ k`- b psS kvm ip{iqj A¦-amen B`n- a p- J y- ¯ n kao] aq¡-¶qÀ k`-bnse ktlm- {]tZ-i§fmb Icn-¸n-e§mSv, - - - Z-c³ Fw.-F. ]usemkv nÀ- henb amhv , mSp- I m- W n, h-ln-¨p. Ipf-amhv, k`-bn A®m-¨n-h-f-hv, Xp¼-¨n-ae 30Hmfw hnizm-kn-IÄ IÀ-¯m- tIc-f-¯nse BZys¯ {_Z- tcn-tS­n h¶p. ka- { K- a mb hfÀ¨- b n- t e¡p bn- ¨ p. A¦- a men k`- b psS XpS-§nb BZn-hm-kn-¡p-Sn-ep- hns Acm- [ n¨p hcp- ¶ p. d¬ k`m IqSn- h - c hv 1899 1919 s^{_p-hcn 15-þmw Xo- H¶mw Xe-apd FXnÀ¸p-Isf I- f n {]hÀ¯- § Ä Chn- s S- b pÅ {]hÀ¯- - (1074 aow 7) BsW¶v Ncn- bXn tem-¸³ D]-tZ-in-bpsS AXn-Po-hn¨pw kln-¡p-hm³ S¶p hcp-¶p. BZn-hm-kn- §Ä¡v km¼- ¯ n- I - a mbn {X-tc-J-IÄ ]d-bp-¶p. Ip¼-m- Hcp Ip«n-bpsS arX-i-cocw sk- Ign-bp-¶-Xn-ep-a-[nIw ]oV-- Ifpw aäp kap-Zm-b-¯n-ep-Å- hfsc `mc-s¸-Sp-¶p-­v. Ipf- Sv, ]d-hqÀ, Ip¶w-Ipfw F-¶o an-t¯-cn-bn n¶pw FXn-cm- §Ä Gäpw hnizm-k-¯n-p-th- hcpw Xma- k n- ¡ p¶ mSp- amhv k`-tbbpw {]hÀ¯-- Øe- § - f n- e mWv BZyw fn-IÄ am´n FSp¯v At±-l- IÀ¯r-tai Bcw-`n-¨-Xv. hn. ¯nsâ hoSnp kao]w sIm- ­n A´ywhsc ne-sIm-­-h- ImWn F¶ Ø- §-tfbpw Xp- mK- e nsâ {]hÀ¯- - ^ - e - ­p-h-¶p-sh-¨p. XpSÀ¶v t]m- cm-bn-cp-¶p. e- ¯ v Ignª SÀ¶pw ssZh- ambn hS-¡³ tIc-f-¯n Ip- eo-knsâ a²y-Ø-X-bn arX- tIc-f-¯nse {_Z-d¬ k- m--f p- I - f nse {]- Pw {]mÀ°- ¶w-Ip-f¯pw ]d-hqcpw Ø-ew i-cocw D]-tZ-in-bpsS kz´w aq-l-¯nse BZy-Ime k`-I- fn-sem-¶mb A¦-amen k`-¡p, hÀ¯- - ¯ nsâ ^e- a mbn -bn HmÀ-¯mepw. k`-IÄ Øm]n-X-am-bn. tem- ]pc-bn-S-¯n kwkvIcn¡pI- A©v sslµh `h--§-fn hnemkw: ¸³ D]-tZ-in, ]hp B-im³ bm-bn-cp-¶p. tem--¸³ D]-tZ-intb Xp-S-À¶v tXrXzw ÂIn-bXv hm-Ün- ss__nÄ ¢mÊp-IÄ {Iao- Bethel Brethren Assembly XpS- § n- b - h À mK kmbn- ih-kw-kvImcw S-¯n-bn- I-cn-¡p-hmpw AXnse Hcp C/o Johnson C.S. (E.V.G) bpw Fgp-¯p-Im-c-p-am-bn-cp¶ ¸nsâ kl-{]-hÀ¯-I-cm-bn-cp- cp¶ ]n©p-Ip-ªnsâ arX-i- Ip-Spw_w thÀs]«v hcp-hm- Chamaparayil House ktlm. C.-]n. hdp-Ko-km-Wv. ¶p. cocw ]ntä-Zn-hkw ih-¡p-gn- pw IÀ-¯mhv Ir] sNbvXp. Kulamavu P.O.- 685 601 XobnÂIqSn tim[ sN¿- CtX XpSÀ¶v an. ssX³, bn n¶pw am´n-sb-Sp¯v `h- ssl-µh It¯m-en¡m kap- Idukki Dist, Kerala, India s¸« hnizm-kn-I-fpsS kaq-l- tem- ¸ ³ D]- t Zin F¶n- h - m-¦-W-¯n sIm­phbv-¡p- Zm-b-¯n n¶pw c£n-¡- Mob: 9446919096 amWv A¦-amen {_Z-d¬ k` cpsS {ia- ^ e- a mbn XrÈqÀ, ¶ Xc-¯n IncmX ]oVw F¶Xp kv]jvSw. A¦-am-en-bn- A¦-amen F¶o Øe-§-fn- {_Z-d¬ k`-IÄ cq]o-I-cn-¡- t]mepw Gäp-hm-t§­n h¶- h- c mWv tIc- f - ¯ nse BZy- se BZy-Ime hnizm-kn-I-fp-sS {_Zd¬ k`-bv¡p-th­n kÀ¡mÀ XymK-¯n-sâbpw A²zm--¯n- s¸-«p. 1919 A¦-am-en-bnse k`m- Ime {_Z-d¬ hnizm-kn-I-sf- sbÃmw {]Xn-n-[mw sN¿p¶ sâbpw ^e-amWv C¶p tIc- kXy-hm-Mvaqew kaÀ¸n-¡Ww f-¯nepw C³Uy-bpsS aäp ]- cq- ] o- I - c - W - ¯ nv tem- ¸ ³ A¶s¯ A¦-am-en-bnse hn- (1þmw t]Pv XpSÀ¨) I-Ä Ct¸mÄ cmjv{Sob Xe- e `mK-§-fnepw Pzen¨p {]-Im- D]- t Z- i n- t b- b mWv ssZhw izm-kn-IÄ. A¶-hÀ kln-t¡- in- ¡ p¶ {_Z- d ¬ hnizmk tbmK- ¯ n kphnti- j - ¯n A`n- a p- J o- I - c n- ¡ p¶ {]tXyIw ntbm-Kn-¨-Xv. Xo- ­n-h¶ thZ--I-fpsS hnebpw kaq-l-§-fn ]eXpw. ChÀ- I³ ]n.Fkv. X¼m³ A[y- {]iv--§Ä hni-Zo-I-cn¨v {]- bn Ipcp¯ hnizmk kaq- hen- ¸ hpw Duln- ¡ m- h p- ¶ - ¡n-nbpw tImS-Xn-bn-bp-sSbpw £--X hln-¨p. dh. tUm. sI.- tabw Ah-X-cn-¸n¨p. tPm-k-^v l-amWv A¦-amen k`. AXn- Xnepw A¸pdw Bbn-cp-¶p. tImþHmÀUn-t-j-sâbpw Fw. ]pXp-tÈ--cn Fw.-FÂ.-F., kn. tPm¬ kt½fw DZv - I-Tn--amb FXnÀ¸p-Ifpw D]- Cu kw`hw A¦-am-en-bn- t]meo-kn-sâbpw cmjv{So-b-¡m- k-Pn tPm¬, A¨³Ip-ªv- C- LmSw sNbvXp. tUm. {Z- h - § fpw tem- ¸ ³ D]- t Z- se k`-bpsS hnizm-khpw km- cp- s S- b pw H¯mÈ thWtam e-´qÀ F¶nhÀ {]kw-Kn¨p. kn.hn. hSh {_Z-d¬ k`- inbpw hnizm- k - k- a q- l hpw £yhpw ZrVo-I-cn-¨p. k`sb Ah-cpsS hnizmkw Im¡m³? aq¶mdn _neo-thgvkv kt½-fw Poh-hNw - Hcp ip{iq-jbmWv ssl td©nse k`- I - f psS DWÀÆpw Bßob A`n-hr-²n- {]mÀ° Bhiyw bpw e£y-an«v F½ukv ss_- _nÄ ]T km²y-X-bn-te¡v hnizm-kn-Isf ASp-¸n-¡p-¶-Xn- "arZpkzcw' `àn-Km--§Ä p th­n {Iao-I-cn¨ ssl-td- kphnti-j-I³ ]n.-F-kv. lnµn Kmhpw CXnÂs¸-Spw. ©v _neo-thgvkv aoänsâ aq¶m- X¼m³ XpS- § n- b - h À cNn- 80 cq]m hne- b pÅ Cu as¯ GI- Z n kt½- f w ¨Xpw ktlm. tPm¬en HmUntbm kn.Un. Bh-iy-ap- hfsc Ap-Kr-lo-X-ambn 2010 NmÄkv kwKoXw ]IÀ¶-Xp- Å-hÀ _Ô-s¸-SpI: HIvtSm-_À 2mw XobXn in- amb "arZp-kzcw' {InkvXob bmgvN aq¶mÀ {_Z-d¬ NÀ¨v `ànKm-§Ä efn-X kpµ- Word of Truth Ministries, lmfn h¨v S-¡p-hm³ IÀ- kt½-fw {_ZÀ tXmakv Nm­n, tIm«bw chpw {ih-W-am-[p-cyhpw H¯n- Suvartha Sadanam, ¯mhv Ir] sNbvXp. ssltd- DZvLm-Sw sN¿p¶p ©nse hnhn[ Øew k`-I- W-§nb {it²-b-amb HmUn- Kariamplave P.O., s¸-Sp¯mw F¶-Xn-s-¡p-dn¨pw Wn amp-thÂ, {_ZÀ ss_Pp tbm kn.-Un-.bm-Wv. 14 Km- Ranni- 689615 fn- n¶mbn ap¶qän Fgp-]- hni- Z o- I - c n- ¨ p. {_ZÀ X¼n amXyq, {_ZÀ hn.- h n. kmap- Xn-e-[nIw ktlm-Zco ktlm- §Ä CXn DÄs¸-Sp-¶p. Hcp Mob: + 919847810133 hÀ¤okv , aq¶mÀ þ aq¶mÀ thÂ, {_ZÀ Umn-tb hÀ- Z-c-·mcpw kphn-ti-j-I³-amcpw aq¸- · mcpw Cu tbmK- ¯ n taJ- e - b n- e pÅ k`- I - s f- ¡ p- dn¨pw {]hÀ¯ km²y-X-I- Ko-kv, {_ZÀ Fw. sI. Pbnwkv {_ZÀ hn.-Fw. t]mÄ, {_ZÀ sIm«n-bq-cn kphn-tij {]hÀ¯w kw_-Ôn-¨p. sf-¡p-dn¨pw hni-Zo-I-cn-¨p.- hn- sI.-Fw. t__n XpS-§n-b-hcpw {_ZÀ tXmakv Nm­n hn[ Øew k`-Isf {]Xn-n- ssltd-©nse aäv kp-hn-ti-j- tIm«bw (KEMF) DZvLm-S [o-I-cn¨v ktlm-Z-c-·mÀ km- I-·mcpw hnhn[ ip{iq-j-IÄ- ktµiw ÂIn. {_ZÀ Nm­- sIm«n- b qÀ: sNdp- ] pg {_Z- ¯- à n),- P- b vtam³ (- s ]- c n- £yw ]d-ªp. {_Z. em-ep hn. ¡v tXrXzw ÂIn. {_ZÀ ]n.- ¸nÅ ^nen¸v, tIm«bw ssZh- d¬ Akw_vfn-bpsS Npa-X-e- t§mw),- tXm-aÊv amXyp, ]n.-kn.- F{_lmw, Xq¡p-]mew µn hn. tPmÀÖv, aqhm-äp-]pg (t_- h-Nw ip{iq-jn-¨p. {_ZÀ sI.- bn hnhn[ kphn-ti-j-I-·m- {]-tW-jv, ]n.-Fw. -G-{_lmw tcJ-s¸-Sp-¯n. {_ZÀ sI.-hn. _n-¨m-b³) {]mÀ-°n¨v BinÀ- sI. kt´mjv IpamÀ sIm¨d tPm¬, B- h n- c - « n, {_ZÀ cpsS kl-I-c-W-¯n 2010 (sN-dp-]p-g) F¶o kphn-ti-j- hmZw ]d-ªv tbm-Kw Ah-km- F½ukv tImgvkn-s-¡p-dn¨pw sPbnwkv X¼n-Zpssc, ad-bqÀ, n- ¸ n- ¨ p. XpSÀ- ¶ pw ssltd- Pp-hcn apX sIm«n-bq-cn I-·m-cmWv {]hÀ¯--§-fn kphn-ti-jo-I-c-W-¯nv Cu {_ZÀ ]n.-sI. amXyq, {_ZÀ ©nse k`-Isf HmÀ¯v {]mÀ- {]hÀ¯--§Ä ]ptcm-K-an-¡p- GÀ- s ¸«p hcp- ¶ - X v . Bßm- ]mT-§Ä F§s {]tbm-P-- sI.-hn. ]usem-kv, {_ZÀ tPm- °n-¡-W-sa. ¶p. Cu {]hÀ¯--^-e-ambn ¡Ä c-£n-¡-s¸«p Øewk` Hcp ktlm-Z-cnbpw Hcp bphm- kXyw ]»nt¡j³kntebv¡p cq]-s¸-Sp-hm³ ssZh-P--¯n- hpw c£n-¡-s¸-«p. tPmtam³ sâ {]mÀ° ktlm-Z-c-·mÀ kuP-yambn hnfn¡q Call us on our Toll Free Number (Ip-Sn-bm-·-e), _np ]n.sP. (shÅm-d), FtUzÀUv (tXÀ- Bh-iy-s¸-Sp-¶p. É 1-800-425-1211

×