Makarajyothi 2011 page 51-100

Krishnanath Venkataraman
Krishnanath VenkataramanChief Operating Officer

Part #2 Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy www.thamara.net

Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011


 i_-cn-ae aI-chn-f°v atlm-’hØn¬
        -      - -
   ]¥-fØcNs‚ km∂n≤yw
       - - -
                     cmP-cm-Ph¿Ω
                         -
   i_cnae-bn¬ {]mNo--                          aIcw 3˛mw XobXn
Imew apX¬ S-∂p-sIm-≠n-cn-                     sshIp-t∂-c-tØm-Sq-IqSn icw-
°p∂ aIcw 1˛mw XobXn                         Ip-Øn-bn¬ FØp∂ cmP-{]-Xn-
apX¬ 6˛mw Xob-Xn-h-sc-bp≈                      n-[n-tbbpw, kwL-tØ-bpw,
aI-c-hn-f°v atlm-’-h-Ønv                      hmZy- t Lm- j - ß - t fm- S p- I qSn
]¥-fØv cmPm-hns‚ XnI™                        kzoI-cn-°p-∂p. 18-˛mw ]Sn-bpsS
km∂n≤yw Xmsg hnh- c n-                       Xmsg FØp∂ Xºp- c ms
°p∂ hn[-am-Wv.                           ta¬im¥n bYm-hn[n kzoI-cn-
                                  ®v, ]Xn- s ´mw ]Sn- I - b ‰n
    aIcw 1˛mw XobXn i_-
                                  {iotIm- h n- e ns‚ ap∂n- t e°v
cn-a-e-bn¬ Nm¿Øp-∂-Xn-mbn
                                  B-bn-°p-∂p. {iotIm-hn-ens‚
sIm≠p- h - c p∂ Xncp- h m- ` - c -
                                  tkm]m--∏-Sn-bpsS sX°p-`m-
WsØ i_-cn-a-e-hsc {_“m-
                                  KØv n∂v Xºp-cms‚ ssIh-
hnjvWp atl-iz-c-∑msc {]Xn-
                                  i-an-cn-°p∂ "kz¿Æ-®p-cnI' S-
n- [ mw sNbv X v tZh- I ƒ
                                  bn¬ sh°p-I-bpw, Cu NpcnI
BIm-iØv Ap-K-an-°p∂p
                                  kz¿Æm-`-cW `qjn-X-m-bn-cn-
F∂mWv hnizm-kw.
                                  °p∂ Aø- ∏ s‚ heXv
     aIcw 1˛mw XobXn                      ssIøns‚ `mKØv sh°p-∂-
sshIp-t∂cw 6.30 aWn-tbm-Sp-                     tXm- S p- I qSn ]q¿Æ- a mbpw
IqSn FØp∂ Xncp-hm-`-cW t]S-I-߃ t_m¿U-        kz¿Æm-`-cW `qjn-X-mb {ioAø-∏s bph-cm-
[n- I r- X ¿ icw- I pØn- b n¬ n∂pw kzoI- c n®v ,  Pm-hmbnI≠v hμn-°p-∂p. tijw Xºp-cm-p-am{Xw
{iotIm-hn-en¬ FØn-°p∂ {][m t]S-IØnse -       {]kmZw ¬Ip-∂-Xn-mbn Icp-Xn-bn-´p≈ kz¿Æ-
B`-cW߃ Nm¿Øn Zo]m-cm-[bv°mbn Hcp°p-
    - -           - -
∂p. Xncp-apJw _nw_-Øn¬ Nm¿Øp∂ kabw
(Xn-cp-S Xpd-°p-∂-Xnv apºm-bn) Ing°v BIm-
iØv aI-c-kw-{Im¥n £{Xw DZn-®n-cn-°pw. Zo]m-
cm-[--°mbn S-Xp-d-°p-tºmƒ hS°v Ingt° ae-
ap-I-fn¬, tZh-tem-IØv tZh-∑m¿ S-Øp∂ D’-
hm-Zn-I-fpsS {]Xn-^-e--sa-t∂mWw Nne h¿j-
ß-fn¬ an∂¬{]` I≠n-cp-∂p. C∂v AXv aI-c-
tPym-Xn- mbn s]m∂-º-e-ta-´n¬ ImWp-∂p. Cu
Znhkw apX¬ ASpØ 4 Znhkw XpS¿®-bmbn
`‡-∑m¿ k¿Δm-`-cW `qjn-X-mb {ioA-ø-∏s
I≠v Z¿iw S-Øp-∂p.                        - 61 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                            tj-Ihpw ]qPbpw Ign™v X{¥n, ta¬im-¥n, Ig-
                            I-°m¿, t_m¿U-[n-Im-cn-Iƒ XpS-ßn-bh¿°v Xºp-
                                             -
                            cm≥ Z£nW ¬Ip-∂p. XpS¿∂v Chsc Xºp-
                            cm≥ S-Øp∂ If-`kZy-bn¬ ]¶p-sIm-≈p-hm≥
                                     - -
                            £Wn-®Xn-p-tijw amfn-I∏p-dtØ°v bm{X-bm-Ip-
                                -        - -
                            ∂p. At∂Zn-hksØ If-`Øn-p-ti-jw, i_-cn-a-
                                  -      -
                            e-bn¬ sø-`n-tjIw D≠m-bn-cn-°p-∂X√.- -
                               aIcw 6˛mw XobXn sshIp-t∂-cw, amfn-I-∏p-
                            dØv S-°p∂ If-sa-gpØv ]m´n-pw, Kpcp-Xn°pw
                            Xºp-cm≥ ta¬tm´w hln-°pw.
                               aIcamkw 3˛mw XobXn apX¬ 5˛mw Xob-
                            Xn-hsc amfn-I∏p-dØp-n∂pw icw-Ip-Øn-hsc B-
                                   - -
                            ∏p-dØv Fgp-∂-≈Øv D≠v. Cu Fgp-∂-≈-Ønv
                            ap≥]n¬ cmP-{]-Xn-n-[nbpw D≠m-bn-cn-°pw.
                                amfn-I-∏p-d-Ø-Ω, {ioA-ø-∏s‚ AΩ F∂
                            k¶¬∏-Øn-em-bXn-m¬ A—≥ AΩ-tbbpw Iq´n-
                                      -
                            s°m-≠v, kz¿Æm-`-c-W-`q-jn-X-m-bn, bph-cm-Pm-
                            hmb {ioA-ø-∏s ImWm≥ h∂n-cn-°p∂ I∂n-
                            b-ø-∏-∑m-cpsS hc-hns km£y-s∏-SpØn mbm-
                            ´p-hn-fnbpw Ign™v amfn-I-∏p-d-tØ°v aS-ßp-∂p.
                               aI-c-amkw 4˛mw Znhkw Fgp-∂-≈-Ønv
                            ap≥]mbn amfn-I∏p-dØv tZhn-t£-{X-Sbn¬ mep-
                                   -          - -
                            ]mZwh®p a-kv°mcw S-Øn-bn-cp-∂Xv CS-°m-
                            eØv £Xw-kw-`-hn-®Xv ]p-cm-cw-`n-°p-∂-Xn-p≈
                            S-]-Sn-Iƒ FSp-Øp-sIm-≠n-cn-°p-∂p.

Ø-fn-Ibn¬ {]km-Zhpw, iwJn¬ n∂v Xo¿∞hpw
    -     -                     aIcw 6˛mw Xob-Xn-bn-esØ Kpcp-Xn-°p-
kzoI-cn-®v, ta¬im-¥n°v hkv{Xhpw ]nSn-∏-Whpw       tijw Bcpw amfn-I-∏p-dØv Xßm-dn-√m-Ø-Xp-Im-
¬In {]Zn- £ - W - a mbn ]√- ° n¬ amfn- I - ∏ p- d -  cWw Xºp-cmpw Iq´cpw ]Xn-s´mw]Sn°v apI-
tØ°v bm{X-bm-Ip-∂p. amfn-I-∏pd Z¿i--Øn-p-
tijw aWvU-]w-I-S∂v amfn-I-∏p-dØv Hcp°n-bn-
´p≈ cmP-a-WvU-]-Øn-se-Øp-∂p. aI-c-amkw 6˛mw
XobXn hsc cmP-a-WvU-]Øv Xma-kn®v ]qPm-k-
abw ta¬im¥n Adn-bn-°p-∂-X-p-k-cn®v ]c-º-
cm-KX coXn-bn-ep≈ NS-ßp-I-tfmsS Z¿iw S-
Øp-∂p. Xºp-cms‚ Z¿i--k-a-bØv I¿i--amb
nb-{¥Ww tkm]m-Øv D≠m-bn-cn-°pw. ]qPm-
n-th-Zy-߃ t_m¿U-[n-Im-cn-Iƒ cmP-aWvU]Øv
                  -   -
FØn®v sImSp-°pw.
   aIc amkw 5˛mw XobXn S-°p∂ If-`m-`n-


                          - 63 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

fn¬ t_m¿U- [ n- I m- c n- I ƒ Hcp°n- b n- c n- ° p∂  ∂n¬ Xºp-cmpw F∂ coXn-bn¬ t£{X-Ønv
hn{ia apdn-bn-te°v Xmakw am‰p-∂p. At∂         hew-sh®v ]Sn-bn-d-ßp-∂-Xn-p-apºv ta¬im¥n
ZnhksØ Z¿i--tØm-Sp-IqSn Cu kok-Wnse          ¬Ip∂ mfn-tIcw kzoI-cn-°p-∂-tXm-Sp-Iq-Sn,
kzman-`-IvX¿°p≈ Z¿iw Ah-km-n-°p-∂p.         Ipdp∏pw ta¬im-¥nbpw ]Sn-bn-dßp-∂p. tijw mfn-
                                          -
    aIcw 7˛mw XobXn A`n-tj-I-hpw, KW-]-       tI-cap-S®v ]Sn-bn-dßp∂ Xºp-cm≥, Xmsg FØn-
                              -        -
Xn-tlm-a-hpw, Dj-n-th-Zyhpw am{Xta D≠m-bn-cn-     bm¬ ]Sn-bS°p-Ibpw, {iotIm-hn-ens‚ Xmt°m¬
                                 - -   -
°p-I-bp-≈q. AXn-p-tijw {iotIm-hn-en-p-≈n¬      ASpØ Hcp h¿jsØ ]qP S-Øp∂Xnte-°mbn
ta¬im¥n hn{K-lsØ intcm-hkv{Xw AWn-bn®v         ta¬im-¥nsb Xncn-t®¬∏n-°p-∂-Xnv apºmbn,
Aºpw, hn√pw ¬In Xºp-cm-p-am-bp≈ IqSn-°m-       Hcp h¿jsØ hchp Nnehp an®-sa∂ k¶¬∏-
gvN°v Hcp°p-∂p. Z¿i--Øn-mbn £Wn-°p∂         Øn¬ Hcp ]W- ° ngn ta¬im¥n Xºp- c ms
ta¬im¥n {iotIm-hn-en-p-≈n¬ F√m Zo]-ßfpw        G¬]n-°p∂p. Xºp-cmpw ]cn-hm-cßfpw Xncp-hm-
                                            -
IØn-°p-∂p. ta¬im¥n CS-Xp-ssI-øn¬ ocm-P-        `-cWtØm-sSm∏w ]¥fw sIm´m-cØn-te°v aS-°-
                             - -             -
hpw IØn®v ]nSn®v {iotIm-hn-en-p-≈n¬ IX-       bm{X Bcw-`n®v aI-camkw 10-˛mw XobXn kz`h--
                                       -
Inv ad-™p-n¬°pw. ]Xn-s´mw∏Sn apX¬          Øn¬ FØn-t®-cp-∂p.
{iotIm-hn¬h-sc-bp≈ Ing°v `mKØv Xºp-cm-            {ioAø-∏-`-K-hms Nm¿Øp-hm-p≈ Xncp-
sm-gnsI Bcpw n¬°p-hm≥ ]mSn-√. Xºp-cm≥        hm-`-cW t]S-IsØ BZym-h-kmw AI-ºSn
a{¥m-Zn-Iƒ sNm√n, hnShm߬ a{¥hpw sNm√n,        tkhn-°p∂ IrjvW-∏-cp-¥v, hnS-hm-ßn-t∏m-Ip∂
ssI°q∏n hnS-tNm-Zn-°p-∂-tXm-Sp-IqSn IqSn-°mgvN     ZpxJ-Øn¬ ]¶p-tN-cp∂p F∂v tXm∂n-°p-amdv aS-
Ah-km-n-°p-∂p. DS≥ Xs∂ ta¬im¥n apt∂m-         °-bm-{X-bn¬ AZr-iy-am-bn-cn-°pw.
´vh∂v intcm-h-kv{Xhpw Aºpw, hn√pw
am‰n `kvam-`n-tjIw SØn cp{Zm-£-
am-ebpw ZWvUpw AWn-bn®v [ym-n-
c-X-cq-]-am°n IpSn-bn-cp-Øp-∂p. ASp-Ø-
]-Sn-bmbn Xºp-cms‚ km∂n-≤y-Øn¬
]nd-tIm´v S∂v {iotIm-hn-en-p-≈nse
hnf-°p-Iƒ Hmtcm-t∂m-tcm-∂mbn AW-
°p-∂p. Ah-kmw Hcp sNdnb hnf-
°n¬ Xncn-]-I¿∂-tijw Xºp-cm-tmSv
{iotIm-hn¬ AS-°p-hm-p≈ Ap-hm-
Zw tNmZn-°p-∂p. XpS¿∂v Hcp I¿∏q-c-
Zo]w sImfp- Ø n, S- b - S ®v ]q´n
Xmt°m¬ Xºp-cms G¬∏n-°p-∂p.
G‰hpw ap∂n¬ DS-hmfpw ]cn-N-bp-ambn
Ipdp∏pw AXn- p- ]n- ∂ n¬ ocm- P -
hpambn ta¬im-¥nbpw AXn-p- ]n-


          cmP-cm-P-h¿Ω : ]¥-fØv cmP-Ipw-_mw-Kw. k¿°m-cpw, tZhkzw t_m¿Upw, X{¥n-bpw,
          ta¬im-¥nbpw a‰p-am-bp≈ {]h¿Ø--ß-fpsS tIm˛-Hm¿Un-t-‰-dmbn {]h¿Øn-®p-h-cp-∂p.
                         - 65 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011        ssh°-Ø-jvSan
                   cmP-ti-J¿. ]n. ssh°w
      ""htμ hym{L ]pcm-[oiw            ssIem-km-N-e-aq¿Øn kuay-aq¿Øn-bmb {io
       hym{L-N¿a hn`q-jnXw            ssh°-Ø-∏-mbn, ssh°Øv s]cpw-Xr-t°m-hn-
       Xucy-{Xn-I-{]nbw tZhw           en¬ hmgp-∂p. Zotm Zcn-{Ztm Bcp-Xs∂-bm- -
       k¿Δ-aw-Kf ImcIw''            bmepw Zpcn-Xhm-cn[n Sp-hn¬ Dg-dp-tºmƒ, ""Fs‚
                                    -
                                         s s h ° - Ø ∏ m . . . ''
   t{XXm-bp-K-                                 Fs∂m∂v hnfn-®m¬a-
Øn¬ Jcm- k p- c ≥                                 Xn, AYhm H∂v kvacn-
Xm≥ ]qPn-®n-cp∂ aq∂v                               ®m¬a-Xn. B Icp-Wm-
inh- e nw- K - ß - f p- a mbn                           I-Sm£w DS-p-≠m-Ipw.
BImi am¿tKW                                    A{Xbv°v Zo-_-‘p-
t]mIp∂ Ah- k - c -                                hmWv A∂-Zm--{]-`p-
Øn¬ Xs‚ hesØ                                   hmb s]cpw-Xr-t°m-hn-
ssIbnse inh enwKw                                 en-e∏≥. "]pcm-tWm-]-
                                            -
ssh°Øpw, Igp-Øp-                                 am-'am-bn-cp∂ "hoWp-
sIm≠v Xmßn-bn-cp∂                                 Ip-Øp-am-dmb' cma-]p-
inh-enwKw ISp-Øp-cp-                               csØ C√-Øp-n∂pw
Øn- b nepw CStØ                                  ssh°-Øp-h∂v
ssIbnse inh-enwKw                                 ""Fs‚ s]cpw-Xr-t°m-
G‰p- a m- qcpw {]Xn-                              hn-en-e∏m, t]m‰o, `K-
                                             -
jvTn® IY kphn-Zn-X-                                hm-t, Fs‚ Cu Zmcn-
am- W t√m. AXp- s Im-                               {Zy-Øn-sm-c-dpXn hcp-
≠mWv Hcp Znh- k w-                                Ø-tW'', F∂v D≈p-
Xs∂ Cu aq∂v alm-                                 cpIn {]m¿∞n® B
t£-{X-ß-fnepw                                   hmcy- s c, IptN- e -
Z¿iw S- Ø p- ∂ Xv                                hrØw h©n-∏m´v ]mSn-
hfsc hnti-j-am-b-Xv                                ®v , h©n`q]- X n- s b-
(G‰p-am-q¿, ISp-Øp-cp-                              s°m≠v Ipt_-cm-°n-
                                                  -
Øn, ssh°w F∂-                                   bmWv `K-hm≥ ]ns∂
XmWv Z¿i--{I-aw). hym{L-]mZ al¿jn-bpsS        C√-tØ-°b®Xv. Io¿Ønbpw A¿∞hpw th≠p-
                                  - - -
]mZ-kv]¿iw-sIm≠pw ]hn-{X-amWv ssh°w. {io        thmfw ¬In cma-]p-cØp-hm-cysc A¿∞-ap-≈h-
                                      -             -
]c-ta-iz-c≥ al¿jn°v Z¿iw sImSpØ ÿew          m-°n-°f™p, ssh°-Ø∏≥. q‰m-≠p-Iƒ ]n∂n-
                                -        -
(Bepw amhpw πmhpw n¬°p∂ hym{L-]m-ZØd)   -     te-s°m∂pw t]mtI-≠. ssh°-Ø∏s‚ Icp-Wm--
C∂pw aXn¬°-IØv ImWmw. cmhnse ⁄m-           I-Sm-£Øns‚ i‡n Adn-bp-hm≥. kwKoX N{I-
                               -
ZmXmhm- b n- c n- ° p∂ Z£n- W m- a q¿Øn- b m- b pw,  h¿Øn-bmb Z£n-Wm-aq¿Ønkzman-sb-t∏mep≈
D®bv°v k¿hm-`ojvS ^e-{]-Zm-bIm-bn-cn-°p∂
                 - -         `t‡m-Øa≥am-tcmSv A¬∏-tcw sNe-hn-´m¬aXn,
                                 -
Incm-Xaq¿Øn-bmbpw, kmbw-Im-eØv ]m¿h-Xo-tZ-
    -                        ssh°- Ø - ∏ s‚ s]cpa Fs¥∂v mw Adn-
hn-tbm-sSm∏w awK-e-aq¿Øn-bmbpw, km£m¬         bmsXXs∂ Adn™p-t]mIpw.


                         - 67 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

    hnkvXr-X-amb aXn¬s°-t´m-Sp-IqSn Hcp
alm-t£-{X-Øn-p-th≠ {]uVn-tbmsS ]Wn-I-
gn-∏n-®n-´p-≈-XmWv ssh°w- t£-{Xw. tIc-f-Ønse
G‰hpw henb h´-{io-tIm-hn-emWv ssh°-tØ-
Xv (]cn-]q¿W hrØw A√, A¬∏w Bb-X-hr-
Ø-am-Wv, F∂m¬ in¬∏-imkv{X{KŸ-ß-fn¬
hn[n-®n-´p≈ Bb-X-hrØw Bbn-´n-√-Xm-pw.)
CXv {iotIm-hn-ens‚ ]g-°-Øn-te°pw hnc¬Nq-
≠p-∂p. Ingt° tKm]p-ctØm-Sp- tN¿∂ B-s°m-
             -
´n-en-p-]p-dsa sImSn-a-c-tØmSv tN¿∂v IjvSn®v
qdv h¿jw-ap≥]v ]Wn-sNbvX as‰m-cm--s°m-´n-
ep-ap-≠v. CubnsS Ingt° B-s°m-´n¬ H∂v
hn]p-eo-I-cn-®n-´pap-≠v.
    ssh°-Ø-jvS-an-sb-°p-dn®v {ioam≥ mem-
¶¬ IrjvW]n≈ alm-t£-{X-ßfpsS ap≥]n¬
        -         -
F∂ ]pkvX-I-Øn-se-gp-Xn-bn-cn-°p∂ hcn-Iƒ
tm°q: ""CXnv kam-amb Hsc-gp∂-≈n∏v tIc-f-
            -
°-cbn¬ Ds≠¶n¬, AXv km£m¬ Ipe-ti-Jc
   -
s]cp-amƒ, Ih-Wn-bp-ap-Sp-Øv, Xe-bn¬ ]® DjvWo-
i-hp-ambn, IWvTØn¬ hne-]n-Sn® ac-XIam-ebp-
          -          - -  -
an´v hew-Iøn¬ ]≈n-hm-fp-ta¥n AI-ºSn tkhn-
      -
°p∂ iwJvap-JtØ-°p≈ {io ]fl-m-`kzm-an-bpsS
         -          -
Bdm-s´-gp-∂≈n∏v am{X-ta-bp-≈p.'' AjvSan atlm-
       -
’- h - Ø ns‚ {]uVn Fs¥- ∂ - d n- b p- h m≥ Cu
{]kvXmhw am{Xw-a-Xn. tIc-f-°-c-bn¬ ]t≠
]pIƒs]-‰-XmWo AjvS-an F-∂-Xnv thsdbpw
kmln-Xy-Ir-Xn-Iƒ e`y-am-Wv. AXn¬ FSp-Øp-]d-  -  ∏≈n Xncp-ta-nbpw H∂n-S-hn´ h¿jw sImSn-tb‰v
tb-≠h ta¬∏-Øq-cns‚bpw, kzmXn-Xn-cp-mƒ alm-     S-Øp-∂p. sImSn, sImSn-a-c-Øns‚ hS-°p-h-
cm-Pm-hns‚bpw, Sp-hØv A—≥ ºq-Xn-cn-bpsS      iØpw sX°p-h-iØpw amdn-amdn hcpw. Hmtcm
bpw, ssh°Øv ]m®p-aq-ØXn-s‚bpw IrXn-Ifm-Wv.
             -        -    AjvS-an°pw sImSn-I-bdn ]{¥≠mw D’-h-am-Wv,
                          AjvSan. ]Xn-aq∂mw Znhkw Bdm-´v. AjvSan-bpsS
                              -                 -
    ssh°Øv c≠v X{¥nbpw c≠v AjvS-        {]mcw-`-®-S-ßp-Iƒ GXm≠v m¬∏Xv Znhkw
anbpw D≠v. ta°m´v C√-Øns‚ Ah-Imiw `{Z-       ap≥]p-Xs∂ Xpem-Øn¬ "k‘y-the'tbmsS
Im-fn- a-‰-∏-≈n-°p-IqSn hoXn-t°-≠n-h-∂-Xns‚     tchXn mfn¬ XpS-ßp-∂p. apJ-k‘y-th-e, ]p≈n
                                           -
]n∂n¬ D’-h-_-en-bp-ambn _‘-s∏´ IY-bp-≠v.      k‘yth-e, s]cp-º-S∏v k‘yth-e, kaq-l-k-
hnkvXm-c-`b-Øm¬ ChnsS tN¿°p-∂n-√. hr›n-       ‘y-the F∂n-ßs mep-hn-`mKw Bbn-´mWv
I-Ønse IrjvWm-jvSanbpw Ipw`-Ønse IrjvWm-
           -               S-∂p-h-cp-∂-Xv. G‰p-am-q¿, sX°pw-Iq¿, Aº-e-
jvS-an-bp-amWv ssh°-Ø-jvS-an-bmbn sIm≠m-Sp-∂-    ∏p-g, Xncp-h√ mSp-hm-gn-IfpsS hI-bm-bn-cp∂p apJ-
                                        -
Xv. AXn¬ sImSn-tb-t‰msS D’-h-Øns‚ F√m        k- ‘ y- t h- e . Ic- ∏ pdw (tN¿Øe Dƒs∏- S p∂
NS-ßp-I-tfm-Spw-IqSn S-Øp-∂Xv hr›n-I-Ønse     {]tZiw) sIm®n Xncp-hn-Xmw-Iq-dnv hn´p-sIm-Sp-Ø-
AjvS-an-bm-Wv. ta°m´v Xncp-ta-nbpw `{Z-Imfn a‰-  t∏mƒ am¿Øm-WvU-h¿a alm-cm-Pmhv XpS-ßn-h-


                        - 69 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

®-Xm-Wt{X ]p≈n k‘y-th-e. (A-h-Im-in-Iƒ      {]tXyI ]qPm- ` n- t j- I m- Z n- I ƒ, aWv U - ] - Ø n¬
C√msX ac-Ws∏´ ]´m-f°m¿°v k¿°m¿ sImSp-
      -   -               thtZm-®m-c-Ww, kZy, cm{Xn-hn-f-°v, Zo]m-cm-[-°v
t°-≠-Xmb ]Ww D]-tbm-Kn®p Cu hgn-]m-Sv      _en- ° ¬ ]pc- b n¬ H‰- ∏ Ww sh°¬. (Nne
G¿∏m-Sm°n.)                   k‘y-th-e-Iƒ°p-am-{Xw) F∂n-h-bmWv apJy-N-
   s]cp-º-S∏v aq∏o∂v D∏p-sXm´v I¿∏q-cw-hsc  S-ßp-Iƒ. ap≥ Ime-ß-fn¬ hS-bm¿ kaq-l-Øns‚
F√mw sIm®n-bn¬n∂pw sIm≠p-h∂v t£{X-       (Ah-km k‘y-the hS-bm¿ kaql k‘y-
Øns‚ Cuim--tIm-Wn¬ {]tXyIw Ipgn-∏n®       thebmWv) k‘y-th-ebv°v Hcp cY-ap-≠m°n
InW-‰n¬n∂pw sh≈saSpØv S-Øn-bn-cp-∂-      k‘ybv°v hnf-°p-h-bv°p∂ NSßv D≠m-bn-cp-
XmWv s]cp-º-S∏v k‘yth-e. (InW¿ C∂p-ap-      ∂-Xmbn tI´p-tIƒhn-bp-≠v.
≠v.) ssh°w kaq-lw, sXep¶v kaq-lw, hS-bm¿       hr›n-I-am-k-Ønse IrjvWmjvSan ]{¥-
kaqlw, Bcy kaqlw F∂n- ß - s - b p≈       ≠m-ap-’hw hc-Ø-°-hn[w sImSn-I-b-dpw. sImSn-
{_m“W kaq-lßfp-sSbpw, Xan-gv hniz-I¿a kaq-
        - -
                         °-b¿ Hmtcm h¿jhpw ka¿∏n-°p-hmp≈ Ah-
l-Øn-s‚bpw B`n-ap-Jy-Øn¬ S-Ø-s∏-Sp-∂-
                         Imiw D‰m-t»cn IpSpw-_-°m¿°m-Wv.
XmWv kaql k‘y-th-e-Iƒ. cmhnse B-∏p-
dØv iothen ({io`q- X - _ en), ssh°- Ø - ∏ v       sImSn-tb-‰np Xte∂v cmhnse Hcp B-
                         ∏p-dØv sImSn-tb‰v Adn-bn-°p-I F∂ NS-ßp-≠v.
                         Bsb Ipfn-∏n®v s‰n-∏´w sI´msX, `kva-°pdn
                         sXmSp-hn-®v, √ Hcp aWn-sI-´n, t£{X-Ønse
                         aqkXv (aqØXv) Hme-°-pSbpw NqSn sImSn-tb‰v
                         Adn-bn-°p-hm≥ ]pd-s∏-Spw. ap≥Im-e-ß-fn¬ s]cp-
                         ºn-≈n-bm-g-Øp-a--bnepw C≠≥Xp-cpØn a-bn-ep-
                         amWv t]mbn-cp-∂Xv. a‰p hm¿Øm-am-[y-aßsfm∂pw
                                  -        - -
                         C√m-Xn-cp∂ ImeØv Cu NSßv m´p-Imsc apgp-
                         h≥ msf sImSn-tb-‰mWv F∂v Hm¿as∏-Sp-Øp-
                         hmpw D]-I-cn-®n-cp-∂p. Aºew Ae-¶-cn-°p-∂-
                         Xn-p≈ Ipe-hmg mb¿Ic-tbm-K-°mcmWv FØn-
                         °p-∂Xv. sImSn-tb-‰nv Xte∂v hfsc BtLm-j-
                            -
                         am-bn-´mWv Cu Ipe-hm-g∏p-d∏m-Sv.
                                     - -
                            sImSn-tb‰v km[m-cW cmhn-se-bmWv ]Xn-
                         hv. X{¥n-am¿ ap≥]v kqNn-∏n-®-Xp-t]mse amdn-amdn
                         hcpw. ssh°sØ im¥n-°m¿ ]mc-º-cy-am-Wv.
                         hS°v IS- Ø - m- ´ p- ≈ (hS- I c) XcWn C√-
                         °m¿°mWv Ah- I m- i w. Ct∏mƒ ta¬im¥n
                         {_“{io Un.-m-cm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv BWv.
                         kwKo-X-˛-km-ln-Xym-Zn-I-fn¬ {]tXyI Xm¬∏-cy-
                         ap-≈-h-cmWo C√-°m¿. AjvS-]Zn It®-cn-bn¬
                         t]sc-SpØ ssh°w i¶-c≥ºq-Xn-cnbpw {io
                         ssh°-Ø-∏≥ "kp{]-`mXw' cNn® ta¬im¥n
                         {_“{io Sn.-F≥.-Zm-tam-Z-c≥ ºq-Xn-cn-∏mSpw CXv
                         Az¿∞-am-°p-∂p. ({io ssh°-Ø-∏≥ kp{]-


                      - 71 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                 ]©mcn-ta-fhpw ]Xn-hm-bn-´p-≠v.
                                    ssh°Ønv hS- ° p- a mdn
                                GXm≠v c≠v Intem-ao-‰¿ Zqsc-
                                bmbn DZ- b - m- ] pcw t£{Xw
                                ÿnXn-sN-øp-∂p. {io kp{_-“-
                                Wy-mWv ChnsS {]Xn-jvT. ]nXr-
                                ]p{X _‘-Øns‚ i‡n-bm¬
                                ssh°w, DZ-b-m-]pcw t£{X-
                                ߃ XΩn¬ hfsc _‘-s∏-´n-
                                cn-°p-∂p. DZ-b-m-]p-csØ D’-
                                hhpw hr›n- I - Ø n¬Ø- s ∂.
                                Xr°m¿ØnI sIm≠mSn ASp-Ø-
                                Zn- h kw Bdm- ´ v ssh°- Ø mWv
                                Bdm-´v Aº-e-Ønv Ing°v Hcp
                                Intem- a o- ‰ ¿ Zqsc Bdm- ´ p- I p- f -
`mXw Km-K-‘¿h≥ tbip-Zmkv Be-]n®v Xcw-      Øn¬. AXp-t]mse ssh°-Ø-∏s‚ Bdm-´v, DZ-
KnWn ]pd-Øn-d-°n-b-Xm-Wv.)            b-m-]p-c-Øp≈ Bdm-´p-Ip-f-Øn¬. an°-hmdpw
    D’-h-Øns‚ BZy- c≠pZnhkw Al v       h¿j- ß - f n¬ DZ- b - m- ] p- c - Ø - ∏ s‚ Bdm´v ,
mb¿ Ic-tbm-K-Øn-s‚bpw aq∂mw-Zn-hkw Fkv-     ssh°Øv D’-hØn-nSbvt° hcq. mev, A©v,
                                 -
                         Bdv CXn-te-sX-¶nepw Hcp Znhkw hcpw. Bdm-
F≥Un-]n-bp-sSbpw hI-bm-Wv. a‰p Znh-k-ß-fn¬
                         ´nv hcp∂ DZ-b-m-]p-c-Ø-∏s hSt° tKm]p-c-
Xme-s∏m-enbpw ]Xn-hm-bn´p-≠v. D’-h-Im-eØv
                         Øn¬s®∂v A£-X-an´v kzoI-cn®v Bdm-´n-m-bn´v
F√m Znh-khpw B-∏p-dØv cmhnse {io`qX-
                         Ingt° tKm]pcw IS-Øn-hn-Spw. Bdm´v Ign-™p-
_en (io-th-en) sshIn´v ImgvNioth-en, cm{Xn-
                         h-cp∂ DZ-b-m-]p-c-Ø-∏s {iotIm-hn-en--I-Øp-
hn-f-°v, sImSn-tb‰v apX¬ Fgp-∂-≈-Øn-s‚bpw
                         I-b‰n ]qPn-°p-∂p, CXmWv "IqSn-∏qP'. (Cu kabw
(B-I-fpsS FÆw XpS-ßn-bh) Iem-]-cn-]m-Sn-
                         aIs aSn-bn¬ Ccp-Øn-bn-cn-°p∂p F∂m-Wv
I-fpsSbpw ne-hmcw {ItaW IqSn-°qSn F´map-    k¶¬∏w.) Hcp tZhs as‰mcp tZhs‚ {iotIm-
’-htØmsS D’hw sImgp-°pw. Fgp-∂≈Ønv
   -               - -      hn-en¬ Ib‰n ]qPn-°p∂ A]q¿h-XbmWv ssh°-  -
mK-kz-c-amWv {][m-w. ]Xn-sm∂mw D’hw      sØbpw DZ-b-m-]p-c-sØbpw IqSn-∏q-P-I-fpsS
apX¬ sX∂n¥ybnse H∂mw-InS mK-kz-c-°m-      amlm-flyw. aWvU-]-Øn¬h®pw ]qP-bp-≠v. B
cn¬ Hcm-fm-bn-cn°pw hmbn-°p-I. -A-jvS-an-bpsS  ka-bØv Z¿i-hpw Ip´n-Iƒ°v tNmdp-sIm-Sp-°¬
A∂v cmhnse kvs]jy¬ XIn-tem-Sp-IqSn mK-     apX- e mb I¿a- ß fpw hfsc hnti- j - a m- W v .
kz-c-°-t®cn D≠m-Ipw.               AIsØ IqSn-∏qP Ign-™m¬ IqSn-∏qP hnf°v.
   ]©-hmZyw c≠p-Zn-hkta ap≥]v ]Xn-hp-≈p,
           -                `K-hms‚ Xncpmfmb Xncp-hm-Xncmfn¬
Ggmw D’- h - Ø npw ]Ømw D’- h - Ø npw.     F√m-am-khpw Ej` hml--Øn¬ (sh≈n-°m-f-
Ct∏mƒ F´m-ap-’hw ImgvNio-th-en-°mWv taP¿
            -            ∏p-d-Øv) BWv AØmgiothen Fgp-∂-≈-Øv.
]©-hmZyw. ssh°Øv t£{X Iem-]oTw ÿm]n-       (IqSmsX AjvSan XnYn°pw Xn¶-fm-gvN-bpw). D’-
®-tXmsS H≥]-Xm-ap-’-h-Ønv ImgvN-io-th-en°v   h-Im-esØ Ggmw -D-’hw an°-hmdpw Xncp-hm-


                      - 73 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

Xnc Bbn´v hcpw. AXp-sIm≠v cm{Xn-hn-f°v, Ej`-
                  -      iothen C√. ]t£ ]Ømw-Zn-hkw io-th-en-bp-
                                        -
hm-l--sa-gp-∂-≈-Øm-bn-´mWv. AXnv km[m-cW    ≠v. A∂v tcsØXs∂ Xncn-s®-Øpw. hnf-°n-
FSp-°p∂ Imf-sb-°mƒ henb Hcp sh≈n-°m-       √mØ F´pw H≥]Xpw D’-hØn-mWv taP¿sk‰v
                                    -
f-bp≠v. ssh°-Øp- _nw_w shfn-bn¬ Fgp-∂-      IY-I-fn. (Bdpw Ggpw D’-h-Ønv hnf-°nv
≈n-°p-tºmƒ XnS-tº-‰p-∂-Xn-p≈ Ah-Imiw      tijw sNdnb Ifn ap≥]v ]Xn-hp-≠m-bn-cp-∂p.)
aqØ-Xn-m-Wv. c≠n-√-°m-cmWv ssh°-Øp≈          ]Ømw D’-hØnpw ]Xn-sm∂mw D’-h-
                                   -
aqkXpam¿. Ej-` hm-lw X≠n-te-‰p-hm≥ tIcf-
         -                Ønpw ioth-enbpw ImgvNio-th-enbpw hnf°pw
                                      -
Ønse H´p-an° IpSpw-_-°mcpw FØpw. A{X       hfsc hnkvXcn®pw hn]p-eambpw BWv S-Øp-∂-
                                -     -
Bfp-Iƒ thWw Xmpw. sh≈n-°m-f-∏p-dØv B      Xv. ]Ømw-D’hw hnf-°nv hen-bhn-fs°∂pw ]d-
                               -         - -
sh≈-°p-∂n-eo-is Ae-¶-cn-®n-cpØnbncn-°p∂     bm-dp-≠.v ]Xn-sm∂mw D’hw ImgvNio-th-enbpw
                                          -
ImgvN ImtW-≠-Xp-X-s∂. Ccp-]p-dhpw s‰n-∏´w    (hnf-°p-hbt∏m-Sp-IqSn) BI¿j-Iam-Im-dp-≠.v
                              - v        -
sI´nb KP-ho-c∑mcpw Xosh-´n-{]-`bn¬Øn-fßp∂
        -        -   -
                            mepw A©pw F´pw ]Xn-sm∂pw D’-h-
X¶-Øn-Sºpw s‰n-∏-´hpw hr›n-I-∏q-n-em-hn¬,
                         Øn-mWv D’-h_en. hfsc Nn´-tbmsS S-°p∂
                                  - -
Im¿ØnI°pfn-cn¬ kwKo-X-km-{μ-amb Znhym-¥-
                         H∂mWv Chn-SsØ D’-h-_-en. AXp sXmgp-
co-£-Øn¬ B b-m`n-cm-a-amb ImgvN H∂p-I-     hmpw √ `‡-P--Øn-c°v D≠m-Im-dp-≠v. Iem-
≠m¬ Bcpw Pohn-X-Øn¬ ad-°n-√.           ]-cn-]m-Sn-sb-°p-dn®v ]d-™m¬ I¿Wm-SI kwKo-
   F´mw D’- h - Ø npw H≥]Xmw D’- h -     X-Øn-mWv ap≥Xq-°w. hmbv∏m-´m-bn´pw mK-kzcw
Ønpw cm{Xn hnf-°n-√. AXn-cm-hnse Fgp-∂-     XpS-ßnb hmZy-kw-Ko-X-ambpw sNdpXpw hep-Xp-
≈n®v sX°pwtNcn-ta¬°pw hS-°pw-tN-cn-ta¬°pw    amb A≥]- X n- t esd It®- c n- S- ° p- ∂ p≠v .
`K-hm≥ bm{X-bm-Ipw. Xncn-®p-hcp-hm≥ D®-bm-Ip-
               -          ssh°Øv aXn-e-IØv ]mSmØ kwKo-X-⁄¿
∂-Xp-sIm≠v H≥]Xmw D’hØnv cmhnse         Cs√-∂p-Xs∂ ]d-bmw. sNssº sshZy-mY `mK-
                      - 75 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                            AIØv At∂-Zn-hkw Hcp ae¿tZyw
                            Hgn®v a‰p- t Zyw H∂pw C√. ]t£
                            `‡¿°v A∂-Zmw apd-t]mse D≠vXm-
                            pw. ]≠v aq∂q-‰n-bdp-]Øn-b©v ]d Acn
                                     - -
                            h®n- c p∂p F∂mWv IW- ° v . A∂v
                            `‡¿s°- √ m- h ¿°pw tNmdv In´n- b n- c n-
                            °Ww F∂-XmWv k¶¬∏w. C∂v Du´p-
                            ]p-c-bn¬ IqSm-sX, F√m kaqlaT-ß-
                            fnepw  a‰p   lmfp- I - f nepsa√mw
                            At∂Znhkw A∂-Zmw D≠v. Xnc-°p-
                            sIm≠v A¬∏w sshIn-bmepw F√m-
                            h¿°pw DuWv In´pw.
                                AjvSan Znh-k-Ønv as‰mcp al-
                            Xzw-Iq-Sn-bp-≠v. At∂ ZnhkwXs∂bmWv
                            hym{L-]mZ al¿jn°v ssh°-Ø-∏≥
                            Z¿iw sImSp-Ø-Xv. ssh°w t£{X-
                            Øns‚ Ingt° tKm]p-c-Øn--Sp-Øp≈
                            Cu ÿew C∂pw ]cn- ] m- h - - a mbn
                            ImØp-h-cp-∂p. cmhnse mepa-Wn°v S-
                            Xp-d-∂m¬ apX¬ AjvSanZnhkw ssh°-
                            Ø-∏s‚ Z¿i--]p-Wyw-t-Sp∂ `‡-P--
                            ߃°v IW-°n-√.
                                AjvSanZnhkw cmhnse me-º-e-
h-X¿ F´v hb- vap-X¬ acn-°p-∂-Xp-hsc F√m     Øn--IØpXs∂ ]pd-hn-f-°n--Sp-Øn-cp∂v kwKo-
h¿jhpw apS-ßmsX AjvS-an°v ]mSn-bn-´p-s≠-     X-⁄-cpsS kwKo-Xm¿® Ign™ ap∏-tXmfw
∂mWv tI´n-´p-≈-Xv. IY-I-fnbpw a‰v ¢mkn-°¬    h¿j-ßfmbn ]Xn-hp-≠v. A∂v cmhnse iothen
rØ-ßfpw ]Xn-hp-≠v. Npcp-°ambn lcn-IYIfpw
              -      - -   C√. cm{Xn S-°p∂ AjvSanhnf°v bYm¿∞-
]Xn-hp-≠v. Hm´≥Xp-≈epw ]mT-Ihpw D®-Ignt™
                   -     Øn¬ cmhnse S-t°≠ ioth-en-bm-Wv. H≥]Xv
D≠m-Im-dp-≈p. (ap≥]v AIØv hmXn¬amS-Øn¬      aWn-ap-X¬ ]pdØv "inh-a-WvU-]-Øn¬' mK-kz-
NmIym¿Iq-Øpw (a-Ø-hn-emkw {]_-‘w) ]Xn-      c-°-t®cn D≠m-Ipw. AjvSanhnf-°nv £Wn-®n-
hp-≠m-bn-cp-∂p. hfsc henb Hcp angmhv (km[m-   ´p≈ mK-kz-c-hn-Zzm-t‚-XmIpw B It®-cn. A∂v
cW ImWp- ∂ - X nepw hen- ∏ - Ø n- e p≈ H∂v )   Zo]m-cm-[-bv°v e£-Zo-]hpw shSn-s°´pw ]Xn-
AhnsS h®n-cn-°p-∂-Xmbpw Hm¿a-bp-≠v.       hm-bn-´p-≠v. AjvSanhnf-°mWv Chn-SsØ ]qcw.
     ]{¥≠mw D’-h-amWv AjvSan F∂v ]d-     (hr›n-I-Ønse ]qcw £-{X-Øns‚ ASp-Øp-X-
™p-h-t√m. {io kp{_-“-Wy≥ (DZ-b-m-]p-c-Ø-    s∂-bmWv AjvSan F∂Xv bmZr-›nIw) Xmc-Im-
∏≥) Xmc-Im-kp-cs h[n®Xv AjvSan Znh-k-am-    kp-cs h[n®v hnPb{ioem-fn-X-m-bp≈ DZ-b-m-
Wv. A∂v ]p{Xs‚ hnP-b-Ønv {hXw tm‰n-cn-     ]p-c-Ø-∏s‚ hc-hmWv AjvS-an-bnse Hcp apJy
°p- I - b mWv ssh°- Ø - ∏ ≥. AXp- s Im- ≠ mWv  BI¿j-Ww. a‰p tZho-tZ-h∑mcpw IqsS Fgp-∂-
                                      -


                      - 77 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                            t]mcm™v c≠v cXv
                                            JNn-X-amb kz¿W-
                                            °p-SIfpsS AI-ºSn-
                                               - -        -
                                            bn¬, Xosh-´n-I-fpsS
                                            {]Im- i - Ø n¬ sh´n-
                                            Øn-fßp∂ I-I{]-`.
                                               -       -
                                            (Xosh´n-I-fpsS cq]-
                                            Ønpw Cu tZiØv
                                            am‰- a p- ≠ v . ) hnf°pw
                                            I¿∏q- c - h pwsIm≠v
                                            t{]m÷z-e-amb cmP-
                                            hoYn (ap≥]v Xncp-hn-
                                            Xmw-Iq¿ alm-cm-Pmhv
                                            ssh°-sØ-gp-∂-≈p-
                                            tºmƒ Xma- k n- ° m-
                                            dp≈ hSt° sIm´m-c-
                                            Øns‚ ap∂n- e mWv
                                            Cu hc-th¸v).
≈n-s®-Øpw. Iq´p-tΩ¬ `K-hXn, aqtØ-SØv Imhn-
                  -
                                AjvS-an-N-{μ≥ DZn-°p∂ A¿≤-cm{Xn ka-
e-Ω, ]pg-hm-bn¬Ipf-ßc alm-hn-jvWp, C≠w-Xp-
                             bw, L-Kw-`o-camb j¨ap-J{]nb cmK-Øn¬ "ic-
                                    -       -
cpØn `K-hXn, Ing-°≥Im-hn-eΩ, Xncp-aWn th¶n-
       -           -
                             hW `h' F∂ Io¿Øw Xhn-ens‚ eb-`w-Kn-
S-]p-cØ∏≥ ({iocm-a≥), {iom-cm-bW]p-cØ∏≥,
     - -              - - - -
                             bn-een™v, mK-kz-cØn¬ Hgp-Ipw. ImgvN°m-cs
                               -        -        -
Cu tZho-tZ-h∑mcpw IqsS-bp-≠m-Ipw. (ap≥ Ime-
          -
                             A`u-a-amb temI-tØ°v Iq´n-s°m-≠p-t]m-Ip∂
ß-fn¬ apcn-b¶p-fØv imkvXmhpw Aø¿Ipf-ßc
         -
                             Hc-]q¿h Zriy-˛-{im-hym-p`hw. B hc-th¬∏v Ign-
`K-hXnbpw AjvSan°v IqSn-bn-cp-∂Xmbn tI´n-´p-
    -         -        -
                             ™m¬, A—s‚bSp-tØ°v oßp-Ibm-bn. aIs
                                              -
≠v.) hS-t° S-bn¬h®v P-߃ ¬Ip∂ kzoI-
                             {]Xo-£n®v Ingt° B-s°m-´n-en¬ n¬°p-I-
c-WamWv DZ-bm-]p-cØ∏s‚ hchv. Xmc-Im-kp-
   -         -   - -
                             bmWv ssh°-Ø-∏≥. (ho-°≥ sN≠bpw Ht∂m
cs Pbn-®p-hcp∂ {io Ip-am-cs tZh, K‘¿h,
           -
                             ct≠m Xosh-´n-bp-ambn n¬°p∂ AhnsS Hcp
b£, In∂c, ap-Pm-Xn-Iƒ l¿jm-c-h-tØmsS
                             DXvIWvTm-Ip-e-X-bpsS A¥-co£w D≠m-Ipw.)
FXn-tc-‰-Xns‚ Hm¿a-]p-Xp-°-emWo kzoI-c-Ww.
Zo]m-ew-Ir-Xamb Iam-Øns‚ Sp-hn¬ DZ-bm-
        -       -          -     hnP- b - { io- e m- f n- X - mb ]p{X≥ FØn- b -
]p-cØ∏s‚ me-Sn-bn¬ IqSp-X¬ Dbcw hcp∂
   - -                         tXmsS s]s´∂v a´p-am-dpw. BÀm-Z-Øns‚ Xnc-b-
X¶-Øn-Sºv (hS-°≥ Zn°p-Ifn¬ ImWp∂ tIme-
                 -            Sn-°p∂ Hcp kam-K-aw, apJy-ÿmw aIv sImSp-
Øn¬n∂pw hyXy-kvX-amWv ssh°w apX¬             Øn´v A—≥ Hcp hi-tØ°v amdpw. (A-jvS-an°v
sXt°m-´p-≈-h.) {Xnam--am-bn´v in¬]-Nm-Xp-cy-       ssh°-Ø-∏-s‚bpw DZ-b-m-]p-c-Ø-∏-s‚bpw Htc-
tØmsS Xo¿Øn-´p-≈Xm-Wv. X¶-s-‰n-∏´w sI´nb
              -               t]mse henb XnS-ºmWv Fgp-∂-≈n-°p-I. Htc-
Xe-sb-Sp-∏p≈ Hcp KP-ho-cs‚ apI-fn¬ A∏p-dhpw        t]mse Db-c-ap≈ B-bpw.) Cßs ssh°-Ø-
C∏p-dhpw ap≥]-d™ tZho-tZ-h∑m-cpsS XnS-ºp-I-
                    -         ∏pw DZ-b-m-]p-c-Ø-∏pw hncm-Pn-°p-tºmƒ a‰v
sf-Sp-Øp-sIm-≠p≈ Xe-sb-Sp-∏p≈ B-Iƒ. apØp-        Ggv tZho-tZ-h-∑m¿ Ccp-h-i-Øp-ambn ne-bp-d-∏n-
°p- S - I fpw Be- h - ´ hpw sh©m- a - c - h p- s am∂pw  °pw. mK-kz-c-tafw sImgp-°pw. ]n∂oSv henb


                           - 79 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

ImWn° ka¿∏n-°m≥ ssh°-Ø-ºew Ccp∂                  A£-cm¿∞-Øn¬ bmsXmcp hn`m-Ko-b-X-
ÿew Zmw sNbvX Idp-I-bn¬ ssIaƒ Hcp             bp-an-√msX F√m ssh°-Øp-Imcpw HsØm-cp-a-
]√-°n¬ hcpw, Zmw sImSpØ `qan-bn¬ Imev           tbmsS sIm≠m- S p∂ D’- h - a mWv Ajv S an.
IpØmsX Hcp ]´v hncn®v AXn¬ ImWn-°-b¿∏n-          F√m-h¿°pw ImWp-hmpw ]s¶-Sp-°p-hmpw ]mI-
°pw. ]n∂oSv `‡- P - - Ø n- c - ° m- b n, ImWn- ° -    Øn- e mWv CXv kwhn- [ mw sNbv X n- ´ p- ≈ - X v .
bnSphm≥. AXn-p-tijw sshIn´v shSn-s°´v Ign-        ssh°sØ Hmtcm ho´nepw D’- h - a m- W - ∂ v .
™m¬ DZ-b-m-]p-c-Ø-∏≥ bm{X-tNm-Zn-°p-I-          AjvSan-tbm-S-p-_-‘n®v hSt° S-bnepw ]Sn-
bmbn. Ingt° S-bn¬h®pw hS-t°-Sbn¬h®pw  - -
                              ™mtd S-bnepw S-°p∂ hmWn-`hpw a‰v IuXp-
D≠v Cu bm{X-]n-cn-b¬. B A`n-ap-Jambn n∂v -
                              I-°m-gvN-Ifpw AjvS-an-bpsS am‰v Iq´p-∂p.
Xpºnss° s]m°n-bp≈ bm{X-tNm-Zn-°¬ IuXp-
I-ap≈ ImgvN-bm-Wv.                         ]Xn-aq∂mw Znhkw sshIn´v DZ-bm-]p-c-
                                                    -
                              tØ°v t]mbn Bdm-Sp∂ ssh°-Ø∏pw DZ-b-  -
   DZ-b-m-]p-c-Ø-∏≥ bm{X-bm-bm¬∏ns∂
aμw-a-μ-amWv hSt° S-ap-X¬ Ing-°p-h-iw-h∂v         m-]p-cØv IqSn-∏q-Pbpw hnf-°p-ap-≠.v AtXmsS Hcm-
                                 -
Cd°n Fgp-∂≈n-°p∂Xphsc D≈ hc-hv, aIs
       -                      ≠sØ AjvSan°v Xnc-»oe hoWp. Bdm-´p-Ign™v
                                     -               -
]ncn-™-Xn-ep≈ ZpxJw. ChnsS ssh°w ktlm-           Xncn-®p-h∂v ap°pSn nth-Zy-hp-ap-≠v. `K-hmv D’-
Z-c-∑m¿ F∂v t]sc-SpØ tKm]m-e-IrjvW ]Wn-          h-Øns‚ Ae-®n-en¬ AkpJw hcm-Xn-cn-°m-m-
°cpw cm[m-IrjvW ]Wn-°cpw tN¿∂v ZpxJ-J-           W-t{X, Huj-[°q-´mb ap°p-Sn.- I-em-Im-c∑m-cpsS
                                      -            -
WvUmcw cmK-Øn¬ mK-kzcw hmbn-°pw. (-f-          mSmWv ssh°w F∂v {]kn-≤-am-Wv. ssh°w
N-cnXw H∂mw-Zn-hkw IY-I-fnbn¬ Cu cmK-ap-          kXym-{K-lw-t]m-ep≈ kmaqly CS-s]-SepIƒ S-
≠v, lwk-Øns‚ ]Zw). AhnsS IqSn-bn-´p≈ P-          Øn-bn-´p≈ ssh°sØ aÆnv hnπ-h-ho-cy-hp-ap-
ß-fpsS IÆp-Iƒ AdnbmsX Cud--Wn-™p-t]m-           ≠v. AXp-sIm-≠p-Xs∂ IYm-{]-kwKw, mSIw
Ipw, ssh°-Ø∏s‚ ]p{X-hm-’eym-Xn-tc-Iw- I≠v.
        -         -            t]mep≈ P-Iob Iem-]m-cºcyhpw Cu sNdnb
                                            - -
(C-t∏mƒ {io cm[m-Ir-jvW-∏-Wn-°¿am-{X-ta-bp-        K-cØn-p-≠v. Aßs P-Iob Ie-Ifpw ¢mkn-
                                -
≈p, tPyjvT≥ Ipd-®p-Im-ew-ap≥]v A¥-cn-®p).         °¬ Ie-Ifpw Hcp-t]mse Bkz-Zn-°m≥ {]m]vX-
Aßs Hcp mS-I-Øns‚ khn-tij kuμ-              cmWv icm-icn ssh°-Øp-Im¿.
cyhpwIqSn Cgp-In-t®¿∂-XmWv AjvS-an-bpsS NS-
ßp-Iƒ. sΩ ]nXr-]p-{X_‘Øns‚ Bgw                  ssZh- h n- i zm- k ntbm Ahn- i zm- k ntbm
t_m[y-s∏-Sp-Øp-hmpw A—pw aI-pw-X-Ωn¬          Bbn-s°m-≈s´, GsXmcp ssh°Øp-Im-cs‚bpw
                                    -               -
Fßs s]cp-am-d-W-sa∂v ImWn-®p-X-cp-hmpw          a- n¬ Iem-˛-kmw-kvIm-cnI ss]Xr-I-Øns‚
th≠nbn´p- I q- S n- b mWv PK- X v ] n- X m- h mb {io    apJy-t{km-X- mbn ne-sIm-≈p∂ {io ssh°-
ssh°-Ø∏≥ Cßs-sbmcp mS-Iam-Sp-∂sX∂v
     -               -    -     Ø-∏pw ssh°-Ø-º-e-Ønpw F∂pw amy
tXm∂n- t ∏m- I pw Ajv S - a n- b psS NS- ß p- I - f psS  ÿm-ap-≠v. Hmtcm AjvS-anbpw Ah¿s°√mw
A¥-kØ Btem-Nn-°p-tºmƒ.                   Hcp hym-p`-h-am-Wv.


           cmP-ti-J¿ ]n. ssh°w : ssh°w kztZin. Ct∏mƒ Fd-Wm-Ipfw sX°≥ Nn‰q-cn¬
           ÿncXma- k w. F©n- o- b - d nwKv _ncp- Z - [ m- c nbmb Ct±lw A¿P- P phnjmZhrØw,
           tamln-n-hn-Pbw XpS-ßnb B´-°-Y-I-fpsS cN-bn-Xm-hm-Wv.                           - 81 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011


G‰p-am-q¿ {ioa-lm-tZ-h-t£{Xw
            Hmw a:inhm-b, G‰p-am-q-c∏m icWw
             lcn-Wm-e-tbim ImØ-cp-foS-Wta:
                 kn.-F-kv. {io[-c≥ aqØXv
                        htμ kqcy-i-im-¶-h-”n--bw htμ apIp-μ-{]nbw
                        htμ `‡-P-m-{ibw N hcZw htμ inhw i¶cw

                        lcn-Wm-e-tbi iin-ti-Jcm lcm
                        ic-`m-IrtX c-l-co{μ `RvP
                        hc-Zm-`-b-߃ agp-am-p-ta-¥nSpw
                        Icp-Wm-Ic hnt`m ImØ-cp-tf-W-ta.

                           tIc-f-Ønse am{X-a√ `mc-X-ØnseXs∂
                        inh- t £- { X- ß - f n- ¬ {io]- c - t a- i z- c s‚ ]q¿Æ
                        km∂n-≤y-ap≈ {]kn-≤-amb Hcp ]pWy-a-lm-t£-
                        {X-amWv G‰p-am-q¿ alm-tZ-h-t£-{Xw. Xncp-hn-Xmw-
                        Iq¿ tZhkzw t_m¿Uv `cW-Øn-ep≈ t£{X-
                        ß-fn¬ G‰hpw {][m--s∏-´Xpw tIƒhntI´Xpw
                        Bb t£{X-am-Wv G‰p-am-q¿ alm-tZ-h-t£-{Xw.
                           G‰p-am-q¿t£{Xamlmflyw ]q¿ΔnI {KŸ-
                        ߃ ]Tn®v sX‰p-Ip-‰ßƒ C√m-sX, ChnsS {]Zn-
                                  -
                        ]m-Xn-°p-hm≥, {ioG-‰p-am-q-c∏≥ Ap-{K-ln-°s´.
                                      -       -
                           ]≠v Jc≥ Fs∂mcp `‡≥ ]c-a-in-hs
                        [ymn-®n-cp-∂p. temIØv `qX-߃, thXm-f-߃,
                        ]nim- N p- ° ƒ, F√m- Ø npw tXm- h mb A]-
                        kvamcw F∂n-h¿ ap-jysc _m[n®v Iog-S°p-hm≥
         G‰p-am-q-c∏≥
              -         XpS-ßn. Icp-Wm-n-[n-bmb `K-hm≥ {io]-c-ta-iz-
                        c≥ Ej- ` m- c p- V - mbn `qtem- I Øv Ggp- ∂ ≈n
Hmw _n{`-t±m¿`n-x IpTmcw arK-a-`-b-hcu     Imin, tKmI¿Æw apX-emb ]pWy-t£-{X-ß-fn¬
  kp{]-kt∂m atlix              km∂n≤yw sNbvXv tcmK-_m-[n-X-cm-b-hsc c£n-
k¿Δm-e-¶m-c-Zo]vXx kc-kn-P-n-etbm       ®p. Cuhn[w inh-ssN-X-y-ap≈ [mcmfw t£{X-
  hym{L-N¿Ωm-Ø-hmkm:             ߃ D≠m- b n. F∂m¬ KwKmkm∂n- ≤ y- a p≈
t[ytbm ap‡m-]-cmKm arX-c-k-I-en-Xm˛      Imin-hn-iz-m-Y-t£{Xw AXn¬ {][m--am-bn.
  {Zn{]`x ]©-h-{‡˛              KwKm--Zn-bn¬ kvmw sNbvXv hniz-m-Ys
{Xy£-tIm-So-c-tImSo LSn-X-Xp-ln-tcm      Z¿in-°p-∂tXmsS ap-jy≥ ip≤o-Icn-°s∏-Sp-∂p.
                              -            - -
  NnjvIem XpMvKauen             `K-hm≥ Imin-bn¬ KwKm km∂n-≤y-Øn¬ hkn-
                        °p-∂Xv tZhn-]m¿Δ-Xn°v CjvS-am-bn-√.
htμ iw`pw Dam-]Xnw kpc-Kpcpw htμ PK-XIm-cWw
                   v
htμ ]∂-K-`q-jWw arK-[cw htμ ]iq-mw-]Xnw       `K-hm≥ {io]-c-ta-iz-c≥ Jcs‚ X]- n¬


                     - 83 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

BIr-jvSm-bn Jcs‚ ASpØv FØn. Jc≥ HmSp-
     -                    IqSn tN¿∂m¬ inh≥ {]`p- h m- W v . `K- h m≥
∂n-SsØ√mw `K-hm≥ {io]-cta-iz-c≥ ]pdsI HmSn-
   -            -           imkvXm-hns ssIem-k-Øn-te°v ]m¿Δ-Xn-tZ-
Øp-S-ßn. HSphn¬ Jc≥ HmSn-tbmSn tIc-f-Øn¬      hnsb sIm≠p-h-cp-hm≥ Ab-®p. {io[¿Ω-im-
FØn Hcp Im´n¬ Hcp _nw_w {]Xn-jvTn®v `K-      kvXmhv ssIem-kØn-seØn AΩsb hμn®v hnh-
                                   -
hms‚ ]q¿Æ ssNX-ysØ Bhm-ln-®p. X∑qew        c-a-dn-bn-®p. Xs‚ `¿Ømhv Imin-bn¬ KwKm-tZ-hn-
A∂p apX¬ a‰v t£{X-ß-fn¬ `K-hms‚ Awi        bpsS Iq´p- s I´v nanØw ZpxJn- X - b m- b n- c p∂
ssNX-yhpw, ChnsS ]q¿Æ ssNX-yhpambn        tZhn]m¿Δ-Xn, `K-hm≥ Imin-hm-kap-t]-£n®v G‰p-
                                          -
A[n-h-kn-®p. F∂m¬ {io]-c-ta-iz-c≥ `‡hm’-      am-q¿t]mbn AhnsS ]q¿Æ-ssN-X-y-tØmsS
eyw-sIm≠pw, Cnbpw HmSn-t∏m-bmtem F∂v       nXy-hm-kap-d∏n®p F∂-dn™v kt¥m-jn-®p. kJn-
                                - -
`b∂pw Jcs Hcp amm°n Xr°-øn¬ FSpØv        bmb cq]-h-Xn-tbbpw, ]p{Xn-bmb {io`{Z-Im-fn-
C∂pw hnSmsX Ccn-°p-∂p. lcn-W-cq-]n-bmb       tbbpwIq´n Imf-∏p-dØv imkvXmhv hgn-Im-´n-bmbn
Jcs‚ ÿnXn imiz-X-am-bn-Xo¿∂ A∂p-ap-X¬       G‰p-am-q¿°v ]pd-s∏-´p. ]m¿ΔXotZhn-bpsS hc-
Cu t£{Xw, `K-hm≥ amns Xr°-øn¬ G‰n-b-       hns {]Xo-£n®v `K-hm≥ {io]-c-ta-iz-c≥ t£{X-
Xp-aq-ew, G‰n-b-am≥]pcw ˛ G‰p-am-q¿ F∂v {]kn-   Øns‚ ap≥h-iØv Hcp awK-f-Zo]w sXfn-bn-®p.
≤-am-bn. `K-hms‚ `‡-hm-’-ey-tØbpw ]q¿Æ-      (A-Xm-Wv henb hnf-°v, sISm-hn-f°v Fs∂ms°
ssN- X - y- t Øbpw tI´- d n™v `‡- P - - ß ƒ  {]kn-≤-am-b-Xv). ]m¿ΔXotZhn Zo]w-I≠v søv
kt¥m-jn-°p-Ibpw `K-hXvkm-∂n≤yw a‰v t£{X-      Hgn®v Zo]w sXfn-bn-°p-Ibpw, ajn-sb-SpØv IÆv
ß-fn¬ D≈-Xn-t-°mƒ ChnsS BWv D≈Xv         Fgp- X p- I bpw sNbv X p. tZhn me- º - e - Ø nv
F∂-dn™v tcmK-]o-Un-Xcpw Ai-c-Wcpw a‰v nc-     AIØv sN∂v `¿Øm-hns‚ ASp-Øp-Xs∂ Xs‚
h[n P-ßfpw CS-XShn-√msX G‰p-am-q¿ t£{X-
          - -              hml--tØbpw Ccp-Øn. (A-ßn-s-bmWv G‰p-
Øn-¬ FØn Z¿iw S-Øn-Øp-S-ßn.           am-q¿ aWvU-]Øn¬ c≠v Ej`hml-w): `{Z-
  F∂m¬ ip≤]©m-£cn aq¿Øn-bmb `K-         Im-fn-tbmSv hml--Ønv ASp-Øp≈ XqWnepw,
hm≥ ChnsS ]m¿Δ-Xo-k-ta-X--√. i‡n-tbm-Sp-     cq]-h-Xn-tbmSv Ingt° XqWnepw (h-S-°p-h-i-Øv)
                                    A[n- h - k n®v c≠p- t ]cpw
                                    tcmK-_m-[n-X-cm-bn-h-
                                    cp∂hsc tcmK- h n- a p- ‡ -
                                    cm°n kwc-£n-®p-sIm-≈-
                                    W-sa∂pw Acp-fn-sN-bvXp.
                                    {io[¿Ω-im-kvXm-hn-tmSv
                                    Xs‚    bYm- ÿ m- Øv
                                    temI-c-£m¿∞w Ccp-∂p-
                                    sIm-≈p-hmpw ]d™v tZhn
                                    ]m¿ΔXn, A]- k vamcw
                                    _m[mKrl-ß-fpsS tXm-
                                    hmbn Xo¿∂n-cn-°-sIm≠v,
                                    Ahs `K-hms‚ Xr°m-e-
                                    Sn°v NphsS tN¿°p-Ibpw
                                    sNbvXp. tZhn {io]-c-ta-iz-
                                    c- n¬ ebn- ® p. Aßs
                                    Jcs‚ {]Xn-jvT-bm¬ ip≤-
                                    ]-©m-£-c-aq¿Øn-bmb `K-
                                    hm≥ {io]-c-ta-iz-c≥ i‡n-


                       - 85 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                       b-t∏mƒ I≠-Im-
                                       gvN c- k nw- l -
                                       aq¿Øn lnc-Wy-
                                       I-in-]p-hn-s
                                       t]mse C{μs
                                       aSn-bn¬ InSØn
                                       Iq¿Øv aq¿Ø
                                       J- ß ƒsIm≠v
                                       amdv I odn IpS¬
                                       ame FSpØv A´-
                                       l- k n®v   Ccn-
                                       °p∂ Ah- ÿ -
                                       bm-Wv. F√m-hcpw
                                       `b-hn-lz-e-cm-bn.
                                       X’-abw {io]-c-
               Gg-c-s∏m-∂m Z¿iw                ta- i z- c ≥ ic- ` -
                                       aq¿Øn-bmbn
tbm-Sv-tN¿∂v i‡n-]-©m-£-co-aq¿Øn-bmbn G‰p-     {]Xy-£-s∏´v c-knw-lsØ Nnd-I-Sn-®p-sIm≠v
am-q-cn¬ hnf-ßp-∂p. {]km-Zn-®m¬ kI-e-kn-≤n- C{μ-n¬ n∂pw o°n. C{μv t_m[w-sXfn-™p.
{]-Zmb PK-Zo-iz-c≥ kzi-‡n-tbmSv tN¿∂v temI- c-knw-l-aq¿Øn°v im¥-X-e-`n-®p. c≠p-t]cpw
  -
Ønv H´msI {]Xy-£-Zr-iy-m-bn, £n{]-{]-km- ic-`-aq¿Øn-bpsS Im¬°¬ho-Wp. F∂m¬ ic-
Zn-bm-bn, kpJ-tk-hy-mbn Ccp∂v Acp-fp-∂p.      `-aq¿Øn-bm-Is´ tIm]w-sIm≠v DS-emsI hnd®v
                          aq∂mw Xr°-Æn¬ XoIØn D{K-cq-]Øn¬ n¬°p-
                                         -
    Hcn°¬ GXmpw Akp-c-∑m¿ _e-hm-∑m- ∂p. aq∂p temIhpw H∂n®v Zln- ∏ n- ° p- s a∂v
cm-bn-Xo¿∂v C{μs B{I-an®v tXmev]n®v Aa- tXm∂¬. tZh-∑mcpw Akp-c-∑mcpw F¥p-sN-ø-
cm-h-Xn-bn¬ n∂pw ]em-bw sNøn-®p. C{μ≥ W-sa-∂-dn-bmsX nev]m-bn. F∂m¬ {_“¿jn-
ho≠p-hn-Nmcw C√msX c-knw-l-aq¿Øn a{¥w
                          Iƒ Zn§-P-ßsf Gev]n®v BImi KwKm-P-ew-sIm-
sNm√n B`n-Nm-c-hn-[n-{]-Imcw tlmaw S-Øn.
                          ≠p-h∂v A`n-tjIw XpS-ßn. A`n-tj-I-Pew Xfw-
tlmaw S-∂p-sIm-≠n-cns° tlma-Ip-WvU-Øn¬
                          sI-´n-n∂v Hcp Nm]-Øns‚ BIr-Xn-bn¬ Bbn-
n∂pw c- k nw- l - a q¿Øn D{K- k z- c q- ] - mbn
                          Øo-cp-Ibpw AXv Nm]-k-c v (hn-√p-Ip-fw, hen-b-
]pdØph∂p. Xn-s°-Xn-cmbn Bscbpw ImWm-
                          Ip-fw) F∂ t]cn¬ {]kn-≤-am-hp-Ibpw sNbvXp.
Ø-Xn-m¬ C{μs‚ tsc ASp-Øp. C{μ≥ F¥p-
sN-ø-W-sa-∂-dn-bmsX t]Sn®v HmSn-Øp-S-ßn. CXp- (`‡- ∑ m¿ Imin- b n¬t]mbn KwKm- k v mw
I≠ mc-Z≥ C{μ-tmSv tsc lcn-Wm-e-b-Øn- sNtø≠ Bhiyw C√. ChnsS Xs∂ D≠v. A-
te°v s]mbvs°m-≈p-hm≥ n¿t±-in-®p. C{μ≥ hnsS kvmw sNøp-∂Xv KwKm-kvm--Ønv
HmSn-Ø-f¿∂v lcn-Wm-e-b-Øn-seØn aXn-e-IØv Xpey-am-Wv. Hcphn-[-Ønepw Ipfw Aip-≤-am-Ip-
hmbp-tIm-Wn¬ new-]-Xn-®p. c-knw-l-aq¿Øn hm≥ ]mSp-≈-X-√.)
Xs‚ `bm--I-amb K¿÷--tØmsS C{μs             Cuk-abw tZhn-]m¿ΔXn HmSn-h∂v ic-`-
]n≥Xp-S¿∂v lcn-Wm-e-b-Øn-se-Øn. C{μs‚ aq¿Øn-bn¬ sFIyw-{]m-]n-®p. kpap-J-mb {io]-
ne-hn-fnbpw c-knw-l-aq¿Øn-bpsS Ae¿®-bpw- c- t a- i z- c ≥ ss{Xtem- I - Ø npw ]qPn- X - mbn
tI´v tZh-∑mcpw Akp-c-∑mcpw ap-jycpw t]Sn®v AhnsS {]Xy-£-s∏-´p. XpS¿∂v `K-hm≥ c-knw-
i_vZsØ ]n≥Xp-S¿∂v t£{X-a-Xn-e-IØv FØn- l-aq¿Ønsb Acn-In¬ hnfn®v cu{Z-`mhw If™v


                       - 87 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

                                     G‰p-am-q-cn¬ £n{]-{]-
                                     km-Zn-bmbn Ccp-∂-cp-fp-
                                     ∂p. CXn¬ ic-`-aq¿Øn
                                     AYhm     AtLm- c -
                                     aq¿Øntkh hfsc
                                     kq£n®v Xs∂ th-≠-
                                     Xm- W v . AXv G‰hpw
                                     i‡n nd- ™ - X m- W v .
                                     Cßns aq¿Øn-t`-Z-ß-
                                     f- d n™v tkhn- ° p- ∂ -
                                     h¿°v kI-e-hn[ Ap-
                                     {Klhpw e`n-°p-∂p.
                                         `K-hm≥ {io]-c-ta-
                                     iz- c s‚ ]q¿Æ- k m- ∂ n-
                                     ≤y- a p≈ G‰p- a m- q¿
                                     t£{X- Ø n¬ cm{Xn-
                                     bpsS A¥y-bm-a-Øn¬,
                                     (Gg-csh-fp-∏nv) Nm]-k-
                                        -
                                     c- n¬ kvmw sNbvXv,
kuay-m-bn-Øo-cpI F∂-cp-fn. ""_me-tKm-]me   k¿Δmw-K-`-kva-Ip-dn-bn´v, ]©m-£-c-a{¥w P]n®v,
thj-Øn¬ Chn-sS-Øs∂ Fs‚ Acn-In¬ Xma-      bYm-i‡n FÆ henb hnf-°n¬ Hgn®v sXmgpXv,
kn-°pI. Fs∂ tkhn-∏m≥ hcp-∂-h¿ F√m-hcpw     ajn FSpØv IsÆ-gpXn, me-º-e-Øn¬ {]th-
Aßn-cn-°p-∂n-SØpw h∂v `Pn-®p-sIm-≈-Ww.     in®v, aWvU-]-Øn¬ A[n-h-kn-°p∂ c≠v hrj-
Aßns sNbvXn-s√-¶n¬ Ah¿°v bmsXmcp       `-tØbpw hμn®v, `{Z-Imfn, imkvXm-hv, b£n apX-
kn≤nbpw e`n-°p-∂-X-√''. `K-hm≥ {io]c-ta-iz-  emb tZho-tZ-h-∑msc hμn®v, tkm]m--Øn-¶¬
cs‚ Bh-iy-{]-Imcw `K-hm≥ {ioIr-jvW≥ _me-    FØn, S-Xp-d-°p-tºmƒ n¿am-ey-Z¿iw S-Øp-
tKm-]m-embn Ccn-°p-∂ t£{X-amWv IogvXrt°m-
    -                   I. Aßns n¿am-ey-Z¿i--tØmsS ap°v P∑-
hn¬ AYhm IrjvW≥tIm-hn¬. ""Znh-khpw       km-^eyw e`n-°p-∂p. XpS¿∂v A`n-tj-Iw, Ae-
sshIp-t∂cw Zo]m-cm-[--°vtijw hmZym-tLm-    ¶mcw Ch sXmgpXv, sXs°--S-bn¬ Z£n-Wm-
j-tØmsS Rm≥ Xm¶sf h∂p-I≠psIm≈mw''       aq¿Øn-tbbpw KW-]-Xn-tbbpw sXmgpXv, {]Z-£n-
F∂v `K-hm≥ Adn-bn-®-{]-Imcw Ct∏mgpw Zo]m-   W-ambn {io]m¿Δ-Xn-tbbpw Hmhp-¶epw hμn®v
cm-[ Ign-™m¬ Hcp sh≈nhSn hmZy-tLm-j-     XncnsI h∂v S-bn¬ sXmgpXv, Xo¿∞hpw {]km-
tØmsS IrjvW≥tImhn-en-te°v Fgp-∂-≈n-°p-     Zhpw hmßn, ]pdØv IS∂v {]Z-£nWw hbv°p-
∂p. BbXv Xncp-G-‰p-am-q-c-∏s‚ Fgp-∂p-≈Øv   I. sX°v `mKØv B¬{]-Z-£nWw h®v IogvXr-
BsW∂v a- n-em°n, IqsS-s®∂v IrjvW≥       t°m-hnepw sXmgpXp {]Z-£nWw XpS-cp-I. Cu
tImhn-en-sebpw Zo]m-cm-[ sXmgpXv Ah-tcm-   hn[w 41 Znhkw n¿Ωm-ey-Z¿iw km[n-®m¬
sSm∏w {]Z-£nWw hbv°p-∂-Xns‚ ^ew √-      `K-hms‚ Ap-{K-l-Ønv tlXp-hm-bn-Øo-cpw.
Xp-X-s∂.                    X߃ `Pn-°p∂ Znhkw F¶nepw n¿am-ey-
   Cßns Jc-m¬ {]Xn-jvTn-°s∏´ `K-hm≥
                -        Z¿iw apS-ßmsX sNtø≠Xv {][m I¿Ø-
{io]-c-ta-iz-c≥ ip≤-]-©m-£-c-aq¿-Øn-bmbpw,   hy-am-Wv.
]m¿Δ-Xn-bn¬ ebn®v i‡n-]-©m-£-cn-aq¿Øn-        G‰p-am-q¿ t£{X-Ønse Xncp-hp-’hw
bmbpw ic-`-aq¿Øn-bmbpw aq∂v k¶-ev]-Øn¬     Ipw`-am-k-Ønse Xncp-hm-Xn-c-m-fn-¬ Bdm-t´msS


                     - 89 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

kam-]n-°p∂ 10 Znh-ksØ D’-h-am-Wv. G‰p-am-   Z¿i--]pWyw Xcp-∂-Xm-Wv. XpS¿∂v sImSn-bn-d-
q¿ t£{X-Ønse Xncp-hp-’-h-Ønse {][m      °p-∂-tXmsS D’hw kam-]n-°p-∂p.
Znh-k-߃ c≠mw D’hw sImSn-°ogvhnf-°v,
                          G‰p-am-q¿ D’-hØns‚ as‰mcp {]tXy-IX
                                     -
Ggmw D’hw ImgvN{io_-en, F´mw D’hw Gg-
c-s∏m-∂mZ¿i-w, HºXmw D’hw ]≈n-th-´,     Znh-khpw (2-˛mw D’hw apX¬ 9˛mw D’hw hsc-
]Ømw D’hw Bdm´v F∂n-h-bm-Wv. F∂m¬       bp-≈) ImgvN-{io-_entbmS-p-_-‘n-®p≈ Ipf-
F√m Znh-khpw Z¿i--{]m-[myw D≈-h-X-s∂-    Øn¬ the-bm-Wv. ]Sn-™msd tKm]p-c-Ønse
bmWv. Gg-c-s∏m-∂m--Zn-h-kw ImWn-°-bn´v `K-  the- I - f n- ° v t ijw `K- h m≥ Nm]- k - c -   ns‚
hms‚ Z¿iw e`n-°p-∂-Xn-p-th≠n AtIw      hmXn¬°¬ hS-t°m´v Xncn™v n¬°p-tºmƒ
`‡-P--߃ FØp-∂p. Gg-c-s∏m-∂m-sb Fgp-     Ipf- Ø ns‚ adp- I - c - b n¬ the- I fn S- ° p- ∂ p.
∂-≈n®p≈ henbhnf°v Z¿i--{]m-[myhpw,      XpS¿∂v sX°p-hiØp≈ B-s°m-´nen¬ FØn
                                  - -
IÆnpw a- npw B-μm-
p- ` qXn Df- h m- ° p- ∂ Xpw
BWv . G‰p- a m- q¿ D’- h -
Ønse as‰mcp {][m NSßv
c≠mw D’hw apX¬ 9˛mw
D’hw hsc-bp≈ D’-h-_-
en- Z ¿iw BWv . [mcmfw
`‡- P - - ß ƒ D’- h - _ en
Z¿i--Øn-s-Øp-∂p. D’-h-
_en C{Xbpw BI¿j- I -
ambpw `‡n-n¿`-c-ambpw S-
°p∂ Htc Hcp t£{Xw G‰p-
am-q¿ am{X-am-Wv. G‰p-am-q-
c-∏s‚ Bdm´v aq∂v Intem-ao-
‰¿ AIse t]cq¿ ASp-
Øp≈ ao-®n-em-‰n-em-Wv. `K-
hm≥ Bdm-´nv Fgp-∂≈n,
hgn-bn¬ ]d-Iƒ kzoI-cn®v,
aI- f mb t]cq¿ `K- h - X n-
tbbpw kμ¿in®v , Bdm´v
Ign™v XncnsI hcp∂ hgn
Nme-bv°¬ {ioIr-jvW-`-K-
hms‚      Aº- e - Ø n¬
kμ¿in®v Xncn- s I- t ∏m- c p-
tºmƒ aIsf Adn-bn-°msX
t£{X- Ø n¬ FØp- ∂ p.
X’- a bw `K- h mt Gg- c -
s∏m-∂m--tbmSpw hmZy-tLm-
j-ß-tfm-Spw-IqsS FXn-tc‰v
AI-tØ°v B-bn-°p-∂p.
Bdm´v Ign- ™ p≈ hchv


                     - 91 -
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011

tkh XpS-ßp-∂p. k‘y-k-a-b-Øp≈ tkhFgp-            Key {]iv-hn-[n-{]-Imcw ]e -]-cn-lm-c-{In-b-Ifpw
∂-≈n∏v Z¿i--]pWyw Xcp-∂-Xm-Wv.               S-∂p. XpS¿∂v, ne-hn-ep-≠m-bn-cp∂ sImSn-a-c-
   {]tZm-j-{hXw Ap-jvTn-°p-∂Xv A`ojvS-         Ønv tISv ] mSv D≈- X n- m¬ ]p¿{]- X n- j v T
kn-≤n°v AXn-hn-ti-j-am-Wv. {Xtbm-Z-in-k-‘y°v        -S-ØWw F∂p≈ {]iv-hn[n {]Imcw 16-˛05-
{]tZmjw hcp∂ Znhkw {hXw Ap-jvTn-°p-∂-           ˛2010-˛¬ ]p¿n¿Ωn®v ]p-{]-XnjvT S-Øn.
XmWv DØ-aw. {]tZm-j-Zn-hkw k‘y°v ]m¿Δ-           sImSn-ac {]Xn-jvT°vtijw ]q¿Δm-[nIw `wKn-
Xnsb ]oT- Ø n¬ CcpØn `K- h m≥ rØw             bmbn D’hhpw S-Øn.
sNøp∂p F∂pw, Cu kabw kIe tZho-tZ-h-               Irjv W ≥tImhn- e nse {][m Znhkw
∑mcpw k∂n-ln-X-cmbn ]c-a-in-hs [ymn-°p∂p         AjvS-an-tcm-lnWn BWv. {]tXyI ]qP-I-tfmSpw
F∂pw hniz-kn-°p-∂p, Cu Zn-Øn¬ hn[n-{]-           BUw- _ - c - t Øm- S pw- I qSn Ajv S - a n- t cm- l nWn
Imcw {hXw Ap-jvTn-°p-∂Xv inh-{]o-Xn°pw           BtLmjw S-∂p-h-cp-∂p.
k¿ssΔ-iz-c-Ønpw DØaw Xs∂. {]`m-X-Øn¬              A∂- Z mw alm- Z mw F∂m- W - t √m
kvmw sNbvXv, `kvaw sXm´v, `K-hms Z¿iw          {]amWw. G‰p-am-q¿ t£{X-Øn¬ Znh-khpw
sNbvXv, ]I¬ D]-h-kn®v, ]©m-£cw P]n®v,            A∂-Zmw S-Øn-h-cp-∂p. `K-hms‚ {]kmZw
sshIp-t∂cw kvmw sNbvXv, ho≠pw Z¿iw            Ign-°phm≥ [mcmfw `‡-P--߃ F-Øn-t®-cp-
sNbvXv, A`n-tjIw, Zo]m-cm-[ F∂n-h-bv°p-          ∂p.
tijw Xo¿∞w tkhn®v {hX-k-am-]vXn- sN-ømw.
{]tZm- j - Z n- h kw Zo]m- c m- [ - - b v ° p- t ijap≈     sNß-∂q¿ Xmg-a¨a-TØn-te°v BWv G‰p-
                                           -
Ej-`-hm-l Fgp-∂-≈n∏v hfsc Z¿i--]pWyw           am-q¿ t£{X-Ønse X{¥w. {ioIWvT-c≥ cmPo-
Xcp-∂Xm-Wv. `K-hms Fgp-∂≈n®v hml-Øn¬
    -              -        -   hcv BWv t£{X-Ønse X{¥n. ]p√q¿ ]Øn-√-
CcpØn ssIÿm-ob-cmb aqØ-Xp-am¿ mev t]¿           Øn¬s∏´-h-cmWv G‰p-am-q¿ ta¬im-¥n-am-cmbn
FSpØv hmZy-tLm-j-ß-tfmSpw I¿∏q-cm-cm-[--          Ah-tcm-[n-°-s∏-Sp-∂-Xv. Ct∏mƒ {io. inh≥
tbmSpw IqSn aq∂v {]Z-£nWw. {]tZm-j-ß-fn¬          hnjv W p{]km- Z mWv ta¬im- ¥ n. aq∂v sIm√-
in-{]-tZmjw, {Xtbm-Zin {]tZmjw Ch {][m-          tØ°v ]pd-s∏Smim¥n-bm-bmWv Hcp ta¬im-¥n-
-s∏-´-Xm-Wv. G‰p-am-q¿ atlm-’-h-Øn-n-Sbv°v        bpsS Ah-tcm-[w. G‰p-am-q¿ mev C√-ß-fn¬
{]tZmjw hcn-I-bn√.                     (h-√y-S-Øn-√w, Nnt‰-gw, ]mS-I-t»-cn, sX°n-√w)
                              D≈ aqØ-Xp-am-cmWv ssIÿm-o-b¿.
   G‰p-am-q¿ t£{X-Ønse as‰mcp {][m-
s∏´ - Z n- h kw inh- c m- { Xn- b m- W v . inh- c m{Xn      G‰p-am-q¿ alm-tZ-hs‚ ip≤-]-©m-£c
Znhkw 18 ]qP-Iƒ D≠v. sshIp-t∂cw Zo]m-cm-[-         aq¿Øn-bp-sS, i‡n-]-©m-£-c-aq¿Øn-bp-sS, ic-
bv°v tijw S-°p∂ ib--{]-Z-£n-W-Ønv            `-aq¿Øn-bpsS amlm-flyhpw a‰v {][m Imcy-
[mcmfw `‡-P--߃ ]s¶-Sp-°p-∂p. inh-cm{Xn          ßfpw `K-hms‚ Imcp-Wy-I-Sm-£-Øm¬ ChnsS
Znhkw cm{Xn 12 aWn°v A`n-tjIw ]qP F∂n-           {]Xn-]m-Zn-°p-hm≥ Rm≥ {ian-®n-´p-≠v. CXv `K-
h-bv°p-tijw S AS-°p-∂p. inh-cm{Xn Znh-           hm≥ {io]-c-ta-iz-cs‚ lcn-Wm-e-tb-is‚ Xr°m-
khpw {hXw Ap-jvTn-°p-∂Xv DØaw Xs∂.             e-Sn-I-fn¬ Rm≥ ka¿∏n-°p-∂p.
   2002 G{]n¬ amk-Øn¬ S∂ AjvS-aw-               Hmw: a: inhmb


           kn.-F-kv. {io[-c≥ aqØXv : G‰p-am-q¿ t£{X-Ønse ssIÿm-o-bcn¬s∏´ mev C√-
           ß-fnse Nnt‰-g-Øn-√sØ Hcp AwK-am-Wv.
                            - 92 -

Recommended

Makarajyothi 2011 page 251-292 by
Makarajyothi 2011 page 251-292Makarajyothi 2011 page 251-292
Makarajyothi 2011 page 251-292Krishnanath Venkataraman
566 views22 slides
Makarajyothi 2011 page 101-156 by
Makarajyothi 2011 page 101-156Makarajyothi 2011 page 101-156
Makarajyothi 2011 page 101-156Krishnanath Venkataraman
886 views32 slides
Makarajyothi 2011 page 157-200 by
Makarajyothi 2011 page 157-200Makarajyothi 2011 page 157-200
Makarajyothi 2011 page 157-200Krishnanath Venkataraman
714 views27 slides
Makarajyothi 2005 by
Makarajyothi 2005Makarajyothi 2005
Makarajyothi 2005Krishnanath Venkataraman
1.1K views81 slides
Makarajyothi 2011 page 201-250 by
Makarajyothi 2011 page 201-250Makarajyothi 2011 page 201-250
Makarajyothi 2011 page 201-250Krishnanath Venkataraman
606 views30 slides
Makarajyothi 2015 by
Makarajyothi 2015Makarajyothi 2015
Makarajyothi 2015Krishnanath Venkataraman
1.5K views176 slides

More Related Content

What's hot

Makarajyothi 2016 by
Makarajyothi 2016Makarajyothi 2016
Makarajyothi 2016Krishnanath Venkataraman
747 views160 slides
Makarjyothi 2018 by
Makarjyothi 2018Makarjyothi 2018
Makarjyothi 2018Krishnanath Venkataraman
741 views180 slides
Makarajyothi 2010. by
Makarajyothi 2010.Makarajyothi 2010.
Makarajyothi 2010.Krishnanath Venkataraman
1.6K views83 slides
Makarajyothi 2019 by
Makarajyothi 2019Makarajyothi 2019
Makarajyothi 2019Krishnanath Venkataraman
254 views152 slides
Ganooshi (1) by
Ganooshi (1)Ganooshi (1)
Ganooshi (1)Haris Padinharethil
540 views13 slides
Makarajyothi 2012 by
Makarajyothi 2012Makarajyothi 2012
Makarajyothi 2012Krishnanath Venkataraman
1.5K views110 slides

What's hot(20)

Suppliment 10 bretheren_e-mail by believerforum
Suppliment 10 bretheren_e-mailSuppliment 10 bretheren_e-mail
Suppliment 10 bretheren_e-mail
believerforum345 views
Pamphlet profcon 2014_1_-1 by shabeel pn
Pamphlet profcon 2014_1_-1Pamphlet profcon 2014_1_-1
Pamphlet profcon 2014_1_-1
shabeel pn962 views
Islam For the beginners by shabeel pn
Islam For the beginnersIslam For the beginners
Islam For the beginners
shabeel pn951 views

Similar to Makarajyothi 2011 page 51-100

rajan p.dev by
rajan p.devrajan p.dev
rajan p.devpremchand p
264 views1 slide
Jeevavachanam14 12-2010 by
Jeevavachanam14 12-2010Jeevavachanam14 12-2010
Jeevavachanam14 12-2010believerforum
452 views8 slides
Vol.4.no.44.p2 by
Vol.4.no.44.p2Vol.4.no.44.p2
Vol.4.no.44.p2vipinpj
531 views26 slides
cinema by
cinemacinema
cinemapremchand p
72 views1 slide
Noise by
NoiseNoise
Noisepremchand p
146 views1 slide
Inet Edn Dec2009[1] by
Inet Edn Dec2009[1]Inet Edn Dec2009[1]
Inet Edn Dec2009[1]Haris Padinharethil
694 views48 slides

Similar to Makarajyothi 2011 page 51-100(20)

Recently uploaded

Retail Store Scavenger Hunt.pptx by
Retail Store Scavenger Hunt.pptxRetail Store Scavenger Hunt.pptx
Retail Store Scavenger Hunt.pptxjmurphy154
52 views10 slides
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptx by
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptxEducation of marginalized and socially disadvantages segments.pptx
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptxGarimaBhati5
43 views36 slides
Berry country.pdf by
Berry country.pdfBerry country.pdf
Berry country.pdfMariaKenney3
75 views12 slides
unidad 3.pdf by
unidad 3.pdfunidad 3.pdf
unidad 3.pdfMarcosRodriguezUcedo
134 views38 slides
UNIDAD 3 6º C.MEDIO.pptx by
UNIDAD 3 6º C.MEDIO.pptxUNIDAD 3 6º C.MEDIO.pptx
UNIDAD 3 6º C.MEDIO.pptxMarcosRodriguezUcedo
146 views32 slides
MercerJesse3.0.pdf by
MercerJesse3.0.pdfMercerJesse3.0.pdf
MercerJesse3.0.pdfjessemercerail
152 views6 slides

Recently uploaded(20)

Retail Store Scavenger Hunt.pptx by jmurphy154
Retail Store Scavenger Hunt.pptxRetail Store Scavenger Hunt.pptx
Retail Store Scavenger Hunt.pptx
jmurphy15452 views
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptx by GarimaBhati5
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptxEducation of marginalized and socially disadvantages segments.pptx
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptx
GarimaBhati543 views
NodeJS and ExpressJS.pdf by ArthyR3
NodeJS and ExpressJS.pdfNodeJS and ExpressJS.pdf
NodeJS and ExpressJS.pdf
ArthyR348 views
Career Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities by WebStackAcademy
Career Building in AI - Technologies, Trends and OpportunitiesCareer Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities
Career Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities
WebStackAcademy45 views
Monthly Information Session for MV Asterix (November) by Esquimalt MFRC
Monthly Information Session for MV Asterix (November)Monthly Information Session for MV Asterix (November)
Monthly Information Session for MV Asterix (November)
Esquimalt MFRC107 views
EILO EXCURSION PROGRAMME 2023 by info33492
EILO EXCURSION PROGRAMME 2023EILO EXCURSION PROGRAMME 2023
EILO EXCURSION PROGRAMME 2023
info33492202 views
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue) by Rich Hanley
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
Rich Hanley41 views
Creative Restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a Choice by Taste
Creative Restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a ChoiceCreative Restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a Choice
Creative Restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a Choice
Taste45 views
Class 9 lesson plans by TARIQ KHAN
Class 9 lesson plansClass 9 lesson plans
Class 9 lesson plans
TARIQ KHAN82 views
Guess Papers ADC 1, Karachi University by Khalid Aziz
Guess Papers ADC 1, Karachi UniversityGuess Papers ADC 1, Karachi University
Guess Papers ADC 1, Karachi University
Khalid Aziz99 views
INT-244 Topic 6b Confucianism by S Meyer
INT-244 Topic 6b ConfucianismINT-244 Topic 6b Confucianism
INT-244 Topic 6b Confucianism
S Meyer45 views
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx by mary850239
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx12.5.23 Poverty and Precarity.pptx
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx
mary850239381 views

Makarajyothi 2011 page 51-100

 • 1. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 i_-cn-ae aI-chn-f°v atlm-’hØn¬ - - - ]¥-fØcNs‚ km∂n≤yw - - - cmP-cm-Ph¿Ω - i_cnae-bn¬ {]mNo-- aIcw 3˛mw XobXn Imew apX¬ S-∂p-sIm-≠n-cn- sshIp-t∂-c-tØm-Sq-IqSn icw- °p∂ aIcw 1˛mw XobXn Ip-Øn-bn¬ FØp∂ cmP-{]-Xn- apX¬ 6˛mw Xob-Xn-h-sc-bp≈ n-[n-tbbpw, kwL-tØ-bpw, aI-c-hn-f°v atlm-’-h-Ønv hmZy- t Lm- j - ß - t fm- S p- I qSn ]¥-fØv cmPm-hns‚ XnI™ kzoI-cn-°p-∂p. 18-˛mw ]Sn-bpsS km∂n≤yw Xmsg hnh- c n- Xmsg FØp∂ Xºp- c ms °p∂ hn[-am-Wv. ta¬im¥n bYm-hn[n kzoI-cn- ®v, ]Xn- s ´mw ]Sn- I - b ‰n aIcw 1˛mw XobXn i_- {iotIm- h n- e ns‚ ap∂n- t e°v cn-a-e-bn¬ Nm¿Øp-∂-Xn-mbn B-bn-°p-∂p. {iotIm-hn-ens‚ sIm≠p- h - c p∂ Xncp- h m- ` - c - tkm]m--∏-Sn-bpsS sX°p-`m- WsØ i_-cn-a-e-hsc {_“m- KØv n∂v Xºp-cms‚ ssIh- hnjvWp atl-iz-c-∑msc {]Xn- i-an-cn-°p∂ "kz¿Æ-®p-cnI' S- n- [ mw sNbv X v tZh- I ƒ bn¬ sh°p-I-bpw, Cu NpcnI BIm-iØv Ap-K-an-°p∂p kz¿Æm-`-cW `qjn-X-m-bn-cn- F∂mWv hnizm-kw. °p∂ Aø- ∏ s‚ heXv aIcw 1˛mw XobXn ssIøns‚ `mKØv sh°p-∂- sshIp-t∂cw 6.30 aWn-tbm-Sp- tXm- S p- I qSn ]q¿Æ- a mbpw IqSn FØp∂ Xncp-hm-`-cW t]S-I-߃ t_m¿U- kz¿Æm-`-cW `qjn-X-mb {ioAø-∏s bph-cm- [n- I r- X ¿ icw- I pØn- b n¬ n∂pw kzoI- c n®v , Pm-hmbnI≠v hμn-°p-∂p. tijw Xºp-cm-p-am{Xw {iotIm-hn-en¬ FØn-°p∂ {][m t]S-IØnse - {]kmZw ¬Ip-∂-Xn-mbn Icp-Xn-bn-´p≈ kz¿Æ- B`-cW߃ Nm¿Øn Zo]m-cm-[bv°mbn Hcp°p- - - - - ∂p. Xncp-apJw _nw_-Øn¬ Nm¿Øp∂ kabw (Xn-cp-S Xpd-°p-∂-Xnv apºm-bn) Ing°v BIm- iØv aI-c-kw-{Im¥n £{Xw DZn-®n-cn-°pw. Zo]m- cm-[--°mbn S-Xp-d-°p-tºmƒ hS°v Ingt° ae- ap-I-fn¬, tZh-tem-IØv tZh-∑m¿ S-Øp∂ D’- hm-Zn-I-fpsS {]Xn-^-e--sa-t∂mWw Nne h¿j- ß-fn¬ an∂¬{]` I≠n-cp-∂p. C∂v AXv aI-c- tPym-Xn- mbn s]m∂-º-e-ta-´n¬ ImWp-∂p. Cu Znhkw apX¬ ASpØ 4 Znhkw XpS¿®-bmbn `‡-∑m¿ k¿Δm-`-cW `qjn-X-mb {ioA-ø-∏s I≠v Z¿iw S-Øp-∂p. - 61 -
 • 2. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 tj-Ihpw ]qPbpw Ign™v X{¥n, ta¬im-¥n, Ig- I-°m¿, t_m¿U-[n-Im-cn-Iƒ XpS-ßn-bh¿°v Xºp- - cm≥ Z£nW ¬Ip-∂p. XpS¿∂v Chsc Xºp- cm≥ S-Øp∂ If-`kZy-bn¬ ]¶p-sIm-≈p-hm≥ - - £Wn-®Xn-p-tijw amfn-I∏p-dtØ°v bm{X-bm-Ip- - - - ∂p. At∂Zn-hksØ If-`Øn-p-ti-jw, i_-cn-a- - - e-bn¬ sø-`n-tjIw D≠m-bn-cn-°p-∂X√.- - aIcw 6˛mw XobXn sshIp-t∂-cw, amfn-I-∏p- dØv S-°p∂ If-sa-gpØv ]m´n-pw, Kpcp-Xn°pw Xºp-cm≥ ta¬tm´w hln-°pw. aIcamkw 3˛mw XobXn apX¬ 5˛mw Xob- Xn-hsc amfn-I∏p-dØp-n∂pw icw-Ip-Øn-hsc B- - - ∏p-dØv Fgp-∂-≈Øv D≠v. Cu Fgp-∂-≈-Ønv ap≥]n¬ cmP-{]-Xn-n-[nbpw D≠m-bn-cn-°pw. amfn-I-∏p-d-Ø-Ω, {ioA-ø-∏s‚ AΩ F∂ k¶¬∏-Øn-em-bXn-m¬ A—≥ AΩ-tbbpw Iq´n- - s°m-≠v, kz¿Æm-`-c-W-`q-jn-X-m-bn, bph-cm-Pm- hmb {ioA-ø-∏s ImWm≥ h∂n-cn-°p∂ I∂n- b-ø-∏-∑m-cpsS hc-hns km£y-s∏-SpØn mbm- ´p-hn-fnbpw Ign™v amfn-I-∏p-d-tØ°v aS-ßp-∂p. aI-c-amkw 4˛mw Znhkw Fgp-∂-≈-Ønv ap≥]mbn amfn-I∏p-dØv tZhn-t£-{X-Sbn¬ mep- - - - ]mZwh®p a-kv°mcw S-Øn-bn-cp-∂Xv CS-°m- eØv £Xw-kw-`-hn-®Xv ]p-cm-cw-`n-°p-∂-Xn-p≈ S-]-Sn-Iƒ FSp-Øp-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Ø-fn-Ibn¬ {]km-Zhpw, iwJn¬ n∂v Xo¿∞hpw - - aIcw 6˛mw Xob-Xn-bn-esØ Kpcp-Xn-°p- kzoI-cn-®v, ta¬im-¥n°v hkv{Xhpw ]nSn-∏-Whpw tijw Bcpw amfn-I-∏p-dØv Xßm-dn-√m-Ø-Xp-Im- ¬In {]Zn- £ - W - a mbn ]√- ° n¬ amfn- I - ∏ p- d - cWw Xºp-cmpw Iq´cpw ]Xn-s´mw]Sn°v apI- tØ°v bm{X-bm-Ip-∂p. amfn-I-∏pd Z¿i--Øn-p- tijw aWvU-]w-I-S∂v amfn-I-∏p-dØv Hcp°n-bn- ´p≈ cmP-a-WvU-]-Øn-se-Øp-∂p. aI-c-amkw 6˛mw XobXn hsc cmP-a-WvU-]Øv Xma-kn®v ]qPm-k- abw ta¬im¥n Adn-bn-°p-∂-X-p-k-cn®v ]c-º- cm-KX coXn-bn-ep≈ NS-ßp-I-tfmsS Z¿iw S- Øp-∂p. Xºp-cms‚ Z¿i--k-a-bØv I¿i--amb nb-{¥Ww tkm]m-Øv D≠m-bn-cn-°pw. ]qPm- n-th-Zy-߃ t_m¿U-[n-Im-cn-Iƒ cmP-aWvU]Øv - - FØn®v sImSp-°pw. aIc amkw 5˛mw XobXn S-°p∂ If-`m-`n- - 63 -
 • 3. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 fn¬ t_m¿U- [ n- I m- c n- I ƒ Hcp°n- b n- c n- ° p∂ ∂n¬ Xºp-cmpw F∂ coXn-bn¬ t£{X-Ønv hn{ia apdn-bn-te°v Xmakw am‰p-∂p. At∂ hew-sh®v ]Sn-bn-d-ßp-∂-Xn-p-apºv ta¬im¥n ZnhksØ Z¿i--tØm-Sp-IqSn Cu kok-Wnse ¬Ip∂ mfn-tIcw kzoI-cn-°p-∂-tXm-Sp-Iq-Sn, kzman-`-IvX¿°p≈ Z¿iw Ah-km-n-°p-∂p. Ipdp∏pw ta¬im-¥nbpw ]Sn-bn-dßp-∂p. tijw mfn- - aIcw 7˛mw XobXn A`n-tj-I-hpw, KW-]- tI-cap-S®v ]Sn-bn-dßp∂ Xºp-cm≥, Xmsg FØn- - - Xn-tlm-a-hpw, Dj-n-th-Zyhpw am{Xta D≠m-bn-cn- bm¬ ]Sn-bS°p-Ibpw, {iotIm-hn-ens‚ Xmt°m¬ - - - °p-I-bp-≈q. AXn-p-tijw {iotIm-hn-en-p-≈n¬ ASpØ Hcp h¿jsØ ]qP S-Øp∂Xnte-°mbn ta¬im¥n hn{K-lsØ intcm-hkv{Xw AWn-bn®v ta¬im-¥nsb Xncn-t®¬∏n-°p-∂-Xnv apºmbn, Aºpw, hn√pw ¬In Xºp-cm-p-am-bp≈ IqSn-°m- Hcp h¿jsØ hchp Nnehp an®-sa∂ k¶¬∏- gvN°v Hcp°p-∂p. Z¿i--Øn-mbn £Wn-°p∂ Øn¬ Hcp ]W- ° ngn ta¬im¥n Xºp- c ms ta¬im¥n {iotIm-hn-en-p-≈n¬ F√m Zo]-ßfpw G¬]n-°p∂p. Xºp-cmpw ]cn-hm-cßfpw Xncp-hm- - IØn-°p-∂p. ta¬im¥n CS-Xp-ssI-øn¬ ocm-P- `-cWtØm-sSm∏w ]¥fw sIm´m-cØn-te°v aS-°- - - - hpw IØn®v ]nSn®v {iotIm-hn-en-p-≈n¬ IX- bm{X Bcw-`n®v aI-camkw 10-˛mw XobXn kz`h-- - Inv ad-™p-n¬°pw. ]Xn-s´mw∏Sn apX¬ Øn¬ FØn-t®-cp-∂p. {iotIm-hn¬h-sc-bp≈ Ing°v `mKØv Xºp-cm- {ioAø-∏-`-K-hms Nm¿Øp-hm-p≈ Xncp- sm-gnsI Bcpw n¬°p-hm≥ ]mSn-√. Xºp-cm≥ hm-`-cW t]S-IsØ BZym-h-kmw AI-ºSn a{¥m-Zn-Iƒ sNm√n, hnShm߬ a{¥hpw sNm√n, tkhn-°p∂ IrjvW-∏-cp-¥v, hnS-hm-ßn-t∏m-Ip∂ ssI°q∏n hnS-tNm-Zn-°p-∂-tXm-Sp-IqSn IqSn-°mgvN ZpxJ-Øn¬ ]¶p-tN-cp∂p F∂v tXm∂n-°p-amdv aS- Ah-km-n-°p-∂p. DS≥ Xs∂ ta¬im¥n apt∂m- °-bm-{X-bn¬ AZr-iy-am-bn-cn-°pw. ´vh∂v intcm-h-kv{Xhpw Aºpw, hn√pw am‰n `kvam-`n-tjIw SØn cp{Zm-£- am-ebpw ZWvUpw AWn-bn®v [ym-n- c-X-cq-]-am°n IpSn-bn-cp-Øp-∂p. ASp-Ø- ]-Sn-bmbn Xºp-cms‚ km∂n-≤y-Øn¬ ]nd-tIm´v S∂v {iotIm-hn-en-p-≈nse hnf-°p-Iƒ Hmtcm-t∂m-tcm-∂mbn AW- °p-∂p. Ah-kmw Hcp sNdnb hnf- °n¬ Xncn-]-I¿∂-tijw Xºp-cm-tmSv {iotIm-hn¬ AS-°p-hm-p≈ Ap-hm- Zw tNmZn-°p-∂p. XpS¿∂v Hcp I¿∏q-c- Zo]w sImfp- Ø n, S- b - S ®v ]q´n Xmt°m¬ Xºp-cms G¬∏n-°p-∂p. G‰hpw ap∂n¬ DS-hmfpw ]cn-N-bp-ambn Ipdp∏pw AXn- p- ]n- ∂ n¬ ocm- P - hpambn ta¬im-¥nbpw AXn-p- ]n- cmP-cm-P-h¿Ω : ]¥-fØv cmP-Ipw-_mw-Kw. k¿°m-cpw, tZhkzw t_m¿Upw, X{¥n-bpw, ta¬im-¥nbpw a‰p-am-bp≈ {]h¿Ø--ß-fpsS tIm˛-Hm¿Un-t-‰-dmbn {]h¿Øn-®p-h-cp-∂p. - 65 -
 • 4. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ssh°-Ø-jvSan cmP-ti-J¿. ]n. ssh°w ""htμ hym{L ]pcm-[oiw ssIem-km-N-e-aq¿Øn kuay-aq¿Øn-bmb {io hym{L-N¿a hn`q-jnXw ssh°-Ø-∏-mbn, ssh°Øv s]cpw-Xr-t°m-hn- Xucy-{Xn-I-{]nbw tZhw en¬ hmgp-∂p. Zotm Zcn-{Ztm Bcp-Xs∂-bm- - k¿Δ-aw-Kf ImcIw'' bmepw Zpcn-Xhm-cn[n Sp-hn¬ Dg-dp-tºmƒ, ""Fs‚ - s s h ° - Ø ∏ m . . . '' t{XXm-bp-K- Fs∂m∂v hnfn-®m¬a- Øn¬ Jcm- k p- c ≥ Xn, AYhm H∂v kvacn- Xm≥ ]qPn-®n-cp∂ aq∂v ®m¬a-Xn. B Icp-Wm- inh- e nw- K - ß - f p- a mbn I-Sm£w DS-p-≠m-Ipw. BImi am¿tKW A{Xbv°v Zo-_-‘p- t]mIp∂ Ah- k - c - hmWv A∂-Zm--{]-`p- Øn¬ Xs‚ hesØ hmb s]cpw-Xr-t°m-hn- ssIbnse inh enwKw en-e∏≥. "]pcm-tWm-]- - ssh°Øpw, Igp-Øp- am-'am-bn-cp∂ "hoWp- sIm≠v Xmßn-bn-cp∂ Ip-Øp-am-dmb' cma-]p- inh-enwKw ISp-Øp-cp- csØ C√-Øp-n∂pw Øn- b nepw CStØ ssh°-Øp-h∂v ssIbnse inh-enwKw ""Fs‚ s]cpw-Xr-t°m- G‰p- a m- qcpw {]Xn- hn-en-e∏m, t]m‰o, `K- - jvTn® IY kphn-Zn-X- hm-t, Fs‚ Cu Zmcn- am- W t√m. AXp- s Im- {Zy-Øn-sm-c-dpXn hcp- ≠mWv Hcp Znh- k w- Ø-tW'', F∂v D≈p- Xs∂ Cu aq∂v alm- cpIn {]m¿∞n® B t£-{X-ß-fnepw hmcy- s c, IptN- e - Z¿iw S- Ø p- ∂ Xv hrØw h©n-∏m´v ]mSn- hfsc hnti-j-am-b-Xv ®v , h©n`q]- X n- s b- (G‰p-am-q¿, ISp-Øp-cp- s°m≠v Ipt_-cm-°n- - Øn, ssh°w F∂- bmWv `K-hm≥ ]ns∂ XmWv Z¿i--{I-aw). hym{L-]mZ al¿jn-bpsS C√-tØ-°b®Xv. Io¿Ønbpw A¿∞hpw th≠p- - - - ]mZ-kv]¿iw-sIm≠pw ]hn-{X-amWv ssh°w. {io thmfw ¬In cma-]p-cØp-hm-cysc A¿∞-ap-≈h- - - ]c-ta-iz-c≥ al¿jn°v Z¿iw sImSpØ ÿew m-°n-°f™p, ssh°-Ø∏≥. q‰m-≠p-Iƒ ]n∂n- - - (Bepw amhpw πmhpw n¬°p∂ hym{L-]m-ZØd) - te-s°m∂pw t]mtI-≠. ssh°-Ø∏s‚ Icp-Wm-- C∂pw aXn¬°-IØv ImWmw. cmhnse ⁄m- I-Sm-£Øns‚ i‡n Adn-bp-hm≥. kwKoX N{I- - ZmXmhm- b n- c n- ° p∂ Z£n- W m- a q¿Øn- b m- b pw, h¿Øn-bmb Z£n-Wm-aq¿Ønkzman-sb-t∏mep≈ D®bv°v k¿hm-`ojvS ^e-{]-Zm-bIm-bn-cn-°p∂ - - `t‡m-Øa≥am-tcmSv A¬∏-tcw sNe-hn-´m¬aXn, - Incm-Xaq¿Øn-bmbpw, kmbw-Im-eØv ]m¿h-Xo-tZ- - ssh°- Ø - ∏ s‚ s]cpa Fs¥∂v mw Adn- hn-tbm-sSm∏w awK-e-aq¿Øn-bmbpw, km£m¬ bmsXXs∂ Adn™p-t]mIpw. - 67 -
 • 5. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 hnkvXr-X-amb aXn¬s°-t´m-Sp-IqSn Hcp alm-t£-{X-Øn-p-th≠ {]uVn-tbmsS ]Wn-I- gn-∏n-®n-´p-≈-XmWv ssh°w- t£-{Xw. tIc-f-Ønse G‰hpw henb h´-{io-tIm-hn-emWv ssh°-tØ- Xv (]cn-]q¿W hrØw A√, A¬∏w Bb-X-hr- Ø-am-Wv, F∂m¬ in¬∏-imkv{X{KŸ-ß-fn¬ hn[n-®n-´p≈ Bb-X-hrØw Bbn-´n-√-Xm-pw.) CXv {iotIm-hn-ens‚ ]g-°-Øn-te°pw hnc¬Nq- ≠p-∂p. Ingt° tKm]p-ctØm-Sp- tN¿∂ B-s°m- - ´n-en-p-]p-dsa sImSn-a-c-tØmSv tN¿∂v IjvSn®v qdv h¿jw-ap≥]v ]Wn-sNbvX as‰m-cm--s°m-´n- ep-ap-≠v. CubnsS Ingt° B-s°m-´n¬ H∂v hn]p-eo-I-cn-®n-´pap-≠v. ssh°-Ø-jvS-an-sb-°p-dn®v {ioam≥ mem- ¶¬ IrjvW]n≈ alm-t£-{X-ßfpsS ap≥]n¬ - - F∂ ]pkvX-I-Øn-se-gp-Xn-bn-cn-°p∂ hcn-Iƒ tm°q: ""CXnv kam-amb Hsc-gp∂-≈n∏v tIc-f- - °-cbn¬ Ds≠¶n¬, AXv km£m¬ Ipe-ti-Jc - s]cp-amƒ, Ih-Wn-bp-ap-Sp-Øv, Xe-bn¬ ]® DjvWo- i-hp-ambn, IWvTØn¬ hne-]n-Sn® ac-XIam-ebp- - - - - an´v hew-Iøn¬ ]≈n-hm-fp-ta¥n AI-ºSn tkhn- - °p∂ iwJvap-JtØ-°p≈ {io ]fl-m-`kzm-an-bpsS - - Bdm-s´-gp-∂≈n∏v am{X-ta-bp-≈p.'' AjvSan atlm- - ’- h - Ø ns‚ {]uVn Fs¥- ∂ - d n- b p- h m≥ Cu {]kvXmhw am{Xw-a-Xn. tIc-f-°-c-bn¬ ]t≠ ]pIƒs]-‰-XmWo AjvS-an F-∂-Xnv thsdbpw kmln-Xy-Ir-Xn-Iƒ e`y-am-Wv. AXn¬ FSp-Øp-]d- - ∏≈n Xncp-ta-nbpw H∂n-S-hn´ h¿jw sImSn-tb‰v tb-≠h ta¬∏-Øq-cns‚bpw, kzmXn-Xn-cp-mƒ alm- S-Øp-∂p. sImSn, sImSn-a-c-Øns‚ hS-°p-h- cm-Pm-hns‚bpw, Sp-hØv A—≥ ºq-Xn-cn-bpsS iØpw sX°p-h-iØpw amdn-amdn hcpw. Hmtcm bpw, ssh°Øv ]m®p-aq-ØXn-s‚bpw IrXn-Ifm-Wv. - - AjvS-an°pw sImSn-I-bdn ]{¥≠mw D’-h-am-Wv, AjvSan. ]Xn-aq∂mw Znhkw Bdm-´v. AjvSan-bpsS - - ssh°Øv c≠v X{¥nbpw c≠v AjvS- {]mcw-`-®-S-ßp-Iƒ GXm≠v m¬∏Xv Znhkw anbpw D≠v. ta°m´v C√-Øns‚ Ah-Imiw `{Z- ap≥]p-Xs∂ Xpem-Øn¬ "k‘y-the'tbmsS Im-fn- a-‰-∏-≈n-°p-IqSn hoXn-t°-≠n-h-∂-Xns‚ tchXn mfn¬ XpS-ßp-∂p. apJ-k‘y-th-e, ]p≈n - ]n∂n¬ D’-h-_-en-bp-ambn _‘-s∏´ IY-bp-≠v. k‘yth-e, s]cp-º-S∏v k‘yth-e, kaq-l-k- hnkvXm-c-`b-Øm¬ ChnsS tN¿°p-∂n-√. hr›n- ‘y-the F∂n-ßs mep-hn-`mKw Bbn-´mWv I-Ønse IrjvWm-jvSanbpw Ipw`-Ønse IrjvWm- - S-∂p-h-cp-∂-Xv. G‰p-am-q¿, sX°pw-Iq¿, Aº-e- jvS-an-bp-amWv ssh°-Ø-jvS-an-bmbn sIm≠m-Sp-∂- ∏p-g, Xncp-h√ mSp-hm-gn-IfpsS hI-bm-bn-cp∂p apJ- - Xv. AXn¬ sImSn-tb-t‰msS D’-h-Øns‚ F√m k- ‘ y- t h- e . Ic- ∏ pdw (tN¿Øe Dƒs∏- S p∂ NS-ßp-I-tfm-Spw-IqSn S-Øp-∂Xv hr›n-I-Ønse {]tZiw) sIm®n Xncp-hn-Xmw-Iq-dnv hn´p-sIm-Sp-Ø- AjvS-an-bm-Wv. ta°m´v Xncp-ta-nbpw `{Z-Imfn a‰- t∏mƒ am¿Øm-WvU-h¿a alm-cm-Pmhv XpS-ßn-h- - 69 -
 • 6. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ®-Xm-Wt{X ]p≈n k‘y-th-e. (A-h-Im-in-Iƒ {]tXyI ]qPm- ` n- t j- I m- Z n- I ƒ, aWv U - ] - Ø n¬ C√msX ac-Ws∏´ ]´m-f°m¿°v k¿°m¿ sImSp- - - thtZm-®m-c-Ww, kZy, cm{Xn-hn-f-°v, Zo]m-cm-[-°v t°-≠-Xmb ]Ww D]-tbm-Kn®p Cu hgn-]m-Sv _en- ° ¬ ]pc- b n¬ H‰- ∏ Ww sh°¬. (Nne G¿∏m-Sm°n.) k‘y-th-e-Iƒ°p-am-{Xw) F∂n-h-bmWv apJy-N- s]cp-º-S∏v aq∏o∂v D∏p-sXm´v I¿∏q-cw-hsc S-ßp-Iƒ. ap≥ Ime-ß-fn¬ hS-bm¿ kaq-l-Øns‚ F√mw sIm®n-bn¬n∂pw sIm≠p-h∂v t£{X- (Ah-km k‘y-the hS-bm¿ kaql k‘y- Øns‚ Cuim--tIm-Wn¬ {]tXyIw Ipgn-∏n® thebmWv) k‘y-th-ebv°v Hcp cY-ap-≠m°n InW-‰n¬n∂pw sh≈saSpØv S-Øn-bn-cp-∂- k‘ybv°v hnf-°p-h-bv°p∂ NSßv D≠m-bn-cp- XmWv s]cp-º-S∏v k‘yth-e. (InW¿ C∂p-ap- ∂-Xmbn tI´p-tIƒhn-bp-≠v. ≠v.) ssh°w kaq-lw, sXep¶v kaq-lw, hS-bm¿ hr›n-I-am-k-Ønse IrjvWmjvSan ]{¥- kaqlw, Bcy kaqlw F∂n- ß - s - b p≈ ≠m-ap-’hw hc-Ø-°-hn[w sImSn-I-b-dpw. sImSn- {_m“W kaq-lßfp-sSbpw, Xan-gv hniz-I¿a kaq- - - °-b¿ Hmtcm h¿jhpw ka¿∏n-°p-hmp≈ Ah- l-Øn-s‚bpw B`n-ap-Jy-Øn¬ S-Ø-s∏-Sp-∂- Imiw D‰m-t»cn IpSpw-_-°m¿°m-Wv. XmWv kaql k‘y-th-e-Iƒ. cmhnse B-∏p- dØv iothen ({io`q- X - _ en), ssh°- Ø - ∏ v sImSn-tb-‰np Xte∂v cmhnse Hcp B- ∏p-dØv sImSn-tb‰v Adn-bn-°p-I F∂ NS-ßp-≠v. Bsb Ipfn-∏n®v s‰n-∏´w sI´msX, `kva-°pdn sXmSp-hn-®v, √ Hcp aWn-sI-´n, t£{X-Ønse aqkXv (aqØXv) Hme-°-pSbpw NqSn sImSn-tb‰v Adn-bn-°p-hm≥ ]pd-s∏-Spw. ap≥Im-e-ß-fn¬ s]cp- ºn-≈n-bm-g-Øp-a--bnepw C≠≥Xp-cpØn a-bn-ep- amWv t]mbn-cp-∂Xv. a‰p hm¿Øm-am-[y-aßsfm∂pw - - - C√m-Xn-cp∂ ImeØv Cu NSßv m´p-Imsc apgp- h≥ msf sImSn-tb-‰mWv F∂v Hm¿as∏-Sp-Øp- hmpw D]-I-cn-®n-cp-∂p. Aºew Ae-¶-cn-°p-∂- Xn-p≈ Ipe-hmg mb¿Ic-tbm-K-°mcmWv FØn- °p-∂Xv. sImSn-tb-‰nv Xte∂v hfsc BtLm-j- - am-bn-´mWv Cu Ipe-hm-g∏p-d∏m-Sv. - - sImSn-tb‰v km[m-cW cmhn-se-bmWv ]Xn- hv. X{¥n-am¿ ap≥]v kqNn-∏n-®-Xp-t]mse amdn-amdn hcpw. ssh°sØ im¥n-°m¿ ]mc-º-cy-am-Wv. hS°v IS- Ø - m- ´ p- ≈ (hS- I c) XcWn C√- °m¿°mWv Ah- I m- i w. Ct∏mƒ ta¬im¥n {_“{io Un.-m-cm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv BWv. kwKo-X-˛-km-ln-Xym-Zn-I-fn¬ {]tXyI Xm¬∏-cy- ap-≈-h-cmWo C√-°m¿. AjvS-]Zn It®-cn-bn¬ t]sc-SpØ ssh°w i¶-c≥ºq-Xn-cnbpw {io ssh°-Ø-∏≥ "kp{]-`mXw' cNn® ta¬im¥n {_“{io Sn.-F≥.-Zm-tam-Z-c≥ ºq-Xn-cn-∏mSpw CXv Az¿∞-am-°p-∂p. ({io ssh°-Ø-∏≥ kp{]- - 71 -
 • 7. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ]©mcn-ta-fhpw ]Xn-hm-bn-´p-≠v. ssh°Ønv hS- ° p- a mdn GXm≠v c≠v Intem-ao-‰¿ Zqsc- bmbn DZ- b - m- ] pcw t£{Xw ÿnXn-sN-øp-∂p. {io kp{_-“- Wy-mWv ChnsS {]Xn-jvT. ]nXr- ]p{X _‘-Øns‚ i‡n-bm¬ ssh°w, DZ-b-m-]pcw t£{X- ߃ XΩn¬ hfsc _‘-s∏-´n- cn-°p-∂p. DZ-b-m-]p-csØ D’- hhpw hr›n- I - Ø n¬Ø- s ∂. Xr°m¿ØnI sIm≠mSn ASp-Ø- Zn- h kw Bdm- ´ v ssh°- Ø mWv Bdm-´v Aº-e-Ønv Ing°v Hcp Intem- a o- ‰ ¿ Zqsc Bdm- ´ p- I p- f - `mXw Km-K-‘¿h≥ tbip-Zmkv Be-]n®v Xcw- Øn¬. AXp-t]mse ssh°-Ø-∏s‚ Bdm-´v, DZ- KnWn ]pd-Øn-d-°n-b-Xm-Wv.) b-m-]p-c-Øp≈ Bdm-´p-Ip-f-Øn¬. an°-hmdpw D’-h-Øns‚ BZy- c≠pZnhkw Al v h¿j- ß - f n¬ DZ- b - m- ] p- c - Ø - ∏ s‚ Bdm´v , mb¿ Ic-tbm-K-Øn-s‚bpw aq∂mw-Zn-hkw Fkv- ssh°Øv D’-hØn-nSbvt° hcq. mev, A©v, - Bdv CXn-te-sX-¶nepw Hcp Znhkw hcpw. Bdm- F≥Un-]n-bp-sSbpw hI-bm-Wv. a‰p Znh-k-ß-fn¬ ´nv hcp∂ DZ-b-m-]p-c-Ø-∏s hSt° tKm]p-c- Xme-s∏m-enbpw ]Xn-hm-bn´p-≠v. D’-h-Im-eØv Øn¬s®∂v A£-X-an´v kzoI-cn®v Bdm-´n-m-bn´v F√m Znh-khpw B-∏p-dØv cmhnse {io`qX- Ingt° tKm]pcw IS-Øn-hn-Spw. Bdm´v Ign-™p- _en (io-th-en) sshIn´v ImgvNioth-en, cm{Xn- h-cp∂ DZ-b-m-]p-c-Ø-∏s {iotIm-hn-en--I-Øp- hn-f-°v, sImSn-tb‰v apX¬ Fgp-∂-≈-Øn-s‚bpw I-b‰n ]qPn-°p-∂p, CXmWv "IqSn-∏qP'. (Cu kabw (B-I-fpsS FÆw XpS-ßn-bh) Iem-]-cn-]m-Sn- aIs aSn-bn¬ Ccp-Øn-bn-cn-°p∂p F∂m-Wv I-fpsSbpw ne-hmcw {ItaW IqSn-°qSn F´map- k¶¬∏w.) Hcp tZhs as‰mcp tZhs‚ {iotIm- ’-htØmsS D’hw sImgp-°pw. Fgp-∂≈Ønv - - - hn-en¬ Ib‰n ]qPn-°p∂ A]q¿h-XbmWv ssh°- - mK-kz-c-amWv {][m-w. ]Xn-sm∂mw D’hw sØbpw DZ-b-m-]p-c-sØbpw IqSn-∏q-P-I-fpsS apX¬ sX∂n¥ybnse H∂mw-InS mK-kz-c-°m- amlm-flyw. aWvU-]-Øn¬h®pw ]qP-bp-≠v. B cn¬ Hcm-fm-bn-cn°pw hmbn-°p-I. -A-jvS-an-bpsS ka-bØv Z¿i-hpw Ip´n-Iƒ°v tNmdp-sIm-Sp-°¬ A∂v cmhnse kvs]jy¬ XIn-tem-Sp-IqSn mK- apX- e mb I¿a- ß fpw hfsc hnti- j - a m- W v . kz-c-°-t®cn D≠m-Ipw. AIsØ IqSn-∏qP Ign-™m¬ IqSn-∏qP hnf°v. ]©-hmZyw c≠p-Zn-hkta ap≥]v ]Xn-hp-≈p, - `K-hms‚ Xncpmfmb Xncp-hm-Xncmfn¬ Ggmw D’- h - Ø npw ]Ømw D’- h - Ø npw. F√m-am-khpw Ej` hml--Øn¬ (sh≈n-°m-f- Ct∏mƒ F´m-ap-’hw ImgvNio-th-en-°mWv taP¿ - ∏p-d-Øv) BWv AØmgiothen Fgp-∂-≈-Øv. ]©-hmZyw. ssh°Øv t£{X Iem-]oTw ÿm]n- (IqSmsX AjvSan XnYn°pw Xn¶-fm-gvN-bpw). D’- ®-tXmsS H≥]-Xm-ap-’-h-Ønv ImgvN-io-th-en°v h-Im-esØ Ggmw -D-’hw an°-hmdpw Xncp-hm- - 73 -
 • 8. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Xnc Bbn´v hcpw. AXp-sIm≠v cm{Xn-hn-f°v, Ej`- - iothen C√. ]t£ ]Ømw-Zn-hkw io-th-en-bp- - hm-l--sa-gp-∂-≈-Øm-bn-´mWv. AXnv km[m-cW ≠v. A∂v tcsØXs∂ Xncn-s®-Øpw. hnf-°n- FSp-°p∂ Imf-sb-°mƒ henb Hcp sh≈n-°m- √mØ F´pw H≥]Xpw D’-hØn-mWv taP¿sk‰v - f-bp≠v. ssh°-Øp- _nw_w shfn-bn¬ Fgp-∂- IY-I-fn. (Bdpw Ggpw D’-h-Ønv hnf-°nv ≈n-°p-tºmƒ XnS-tº-‰p-∂-Xn-p≈ Ah-Imiw tijw sNdnb Ifn ap≥]v ]Xn-hp-≠m-bn-cp-∂p.) aqØ-Xn-m-Wv. c≠n-√-°m-cmWv ssh°-Øp≈ ]Ømw D’-hØnpw ]Xn-sm∂mw D’-h- - aqkXpam¿. Ej-` hm-lw X≠n-te-‰p-hm≥ tIcf- - Ønpw ioth-enbpw ImgvNio-th-enbpw hnf°pw - Ønse H´p-an° IpSpw-_-°mcpw FØpw. A{X hfsc hnkvXcn®pw hn]p-eambpw BWv S-Øp-∂- - - Bfp-Iƒ thWw Xmpw. sh≈n-°m-f-∏p-dØv B Xv. ]Ømw-D’hw hnf-°nv hen-bhn-fs°∂pw ]d- - - - sh≈-°p-∂n-eo-is Ae-¶-cn-®n-cpØnbncn-°p∂ bm-dp-≠.v ]Xn-sm∂mw D’hw ImgvNio-th-enbpw - ImgvN ImtW-≠-Xp-X-s∂. Ccp-]p-dhpw s‰n-∏´w (hnf-°p-hbt∏m-Sp-IqSn) BI¿j-Iam-Im-dp-≠.v - v - sI´nb KP-ho-c∑mcpw Xosh-´n-{]-`bn¬Øn-fßp∂ - - - mepw A©pw F´pw ]Xn-sm∂pw D’-h- X¶-Øn-Sºpw s‰n-∏-´hpw hr›n-I-∏q-n-em-hn¬, Øn-mWv D’-h_en. hfsc Nn´-tbmsS S-°p∂ - - Im¿ØnI°pfn-cn¬ kwKo-X-km-{μ-amb Znhym-¥- H∂mWv Chn-SsØ D’-h-_-en. AXp sXmgp- co-£-Øn¬ B b-m`n-cm-a-amb ImgvN H∂p-I- hmpw √ `‡-P--Øn-c°v D≠m-Im-dp-≠v. Iem- ≠m¬ Bcpw Pohn-X-Øn¬ ad-°n-√. ]-cn-]m-Sn-sb-°p-dn®v ]d-™m¬ I¿Wm-SI kwKo- F´mw D’- h - Ø npw H≥]Xmw D’- h - X-Øn-mWv ap≥Xq-°w. hmbv∏m-´m-bn´pw mK-kzcw Ønpw cm{Xn hnf-°n-√. AXn-cm-hnse Fgp-∂- XpS-ßnb hmZy-kw-Ko-X-ambpw sNdpXpw hep-Xp- ≈n®v sX°pwtNcn-ta¬°pw hS-°pw-tN-cn-ta¬°pw amb A≥]- X n- t esd It®- c n- S- ° p- ∂ p≠v . `K-hm≥ bm{X-bm-Ipw. Xncn-®p-hcp-hm≥ D®-bm-Ip- - ssh°Øv aXn-e-IØv ]mSmØ kwKo-X-⁄¿ ∂-Xp-sIm≠v H≥]Xmw D’hØnv cmhnse Cs√-∂p-Xs∂ ]d-bmw. sNssº sshZy-mY `mK- - 75 -
 • 9. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 AIØv At∂-Zn-hkw Hcp ae¿tZyw Hgn®v a‰p- t Zyw H∂pw C√. ]t£ `‡¿°v A∂-Zmw apd-t]mse D≠vXm- pw. ]≠v aq∂q-‰n-bdp-]Øn-b©v ]d Acn - - h®n- c p∂p F∂mWv IW- ° v . A∂v `‡¿s°- √ m- h ¿°pw tNmdv In´n- b n- c n- °Ww F∂-XmWv k¶¬∏w. C∂v Du´p- ]p-c-bn¬ IqSm-sX, F√m kaqlaT-ß- fnepw a‰p lmfp- I - f nepsa√mw At∂Znhkw A∂-Zmw D≠v. Xnc-°p- sIm≠v A¬∏w sshIn-bmepw F√m- h¿°pw DuWv In´pw. AjvSan Znh-k-Ønv as‰mcp al- Xzw-Iq-Sn-bp-≠v. At∂ ZnhkwXs∂bmWv hym{L-]mZ al¿jn°v ssh°-Ø-∏≥ Z¿iw sImSp-Ø-Xv. ssh°w t£{X- Øns‚ Ingt° tKm]p-c-Øn--Sp-Øp≈ Cu ÿew C∂pw ]cn- ] m- h - - a mbn ImØp-h-cp-∂p. cmhnse mepa-Wn°v S- Xp-d-∂m¬ apX¬ AjvSanZnhkw ssh°- Ø-∏s‚ Z¿i--]p-Wyw-t-Sp∂ `‡-P-- ߃°v IW-°n-√. AjvSanZnhkw cmhnse me-º-e- h-X¿ F´v hb- vap-X¬ acn-°p-∂-Xp-hsc F√m Øn--IØpXs∂ ]pd-hn-f-°n--Sp-Øn-cp∂v kwKo- h¿jhpw apS-ßmsX AjvS-an°v ]mSn-bn-´p-s≠- X-⁄-cpsS kwKo-Xm¿® Ign™ ap∏-tXmfw ∂mWv tI´n-´p-≈-Xv. IY-I-fnbpw a‰v ¢mkn-°¬ h¿j-ßfmbn ]Xn-hp-≠v. A∂v cmhnse iothen rØ-ßfpw ]Xn-hp-≠v. Npcp-°ambn lcn-IYIfpw - - - C√. cm{Xn S-°p∂ AjvSanhnf°v bYm¿∞- ]Xn-hp-≠v. Hm´≥Xp-≈epw ]mT-Ihpw D®-Ignt™ - Øn¬ cmhnse S-t°≠ ioth-en-bm-Wv. H≥]Xv D≠m-Im-dp-≈p. (ap≥]v AIØv hmXn¬amS-Øn¬ aWn-ap-X¬ ]pdØv "inh-a-WvU-]-Øn¬' mK-kz- NmIym¿Iq-Øpw (a-Ø-hn-emkw {]_-‘w) ]Xn- c-°-t®cn D≠m-Ipw. AjvSanhnf-°nv £Wn-®n- hp-≠m-bn-cp-∂p. hfsc henb Hcp angmhv (km[m- ´p≈ mK-kz-c-hn-Zzm-t‚-XmIpw B It®-cn. A∂v cW ImWp- ∂ - X nepw hen- ∏ - Ø n- e p≈ H∂v ) Zo]m-cm-[-bv°v e£-Zo-]hpw shSn-s°´pw ]Xn- AhnsS h®n-cn-°p-∂-Xmbpw Hm¿a-bp-≠v. hm-bn-´p-≠v. AjvSanhnf-°mWv Chn-SsØ ]qcw. ]{¥≠mw D’-h-amWv AjvSan F∂v ]d- (hr›n-I-Ønse ]qcw £-{X-Øns‚ ASp-Øp-X- ™p-h-t√m. {io kp{_-“-Wy≥ (DZ-b-m-]p-c-Ø- s∂-bmWv AjvSan F∂Xv bmZr-›nIw) Xmc-Im- ∏≥) Xmc-Im-kp-cs h[n®Xv AjvSan Znh-k-am- kp-cs h[n®v hnPb{ioem-fn-X-m-bp≈ DZ-b-m- Wv. A∂v ]p{Xs‚ hnP-b-Ønv {hXw tm‰n-cn- ]p-c-Ø-∏s‚ hc-hmWv AjvS-an-bnse Hcp apJy °p- I - b mWv ssh°- Ø - ∏ ≥. AXp- s Im- ≠ mWv BI¿j-Ww. a‰p tZho-tZ-h∑mcpw IqsS Fgp-∂- - - 77 -
 • 10. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 t]mcm™v c≠v cXv JNn-X-amb kz¿W- °p-SIfpsS AI-ºSn- - - - bn¬, Xosh-´n-I-fpsS {]Im- i - Ø n¬ sh´n- Øn-fßp∂ I-I{]-`. - - (Xosh´n-I-fpsS cq]- Ønpw Cu tZiØv am‰- a p- ≠ v . ) hnf°pw I¿∏q- c - h pwsIm≠v t{]m÷z-e-amb cmP- hoYn (ap≥]v Xncp-hn- Xmw-Iq¿ alm-cm-Pmhv ssh°-sØ-gp-∂-≈p- tºmƒ Xma- k n- ° m- dp≈ hSt° sIm´m-c- Øns‚ ap∂n- e mWv Cu hc-th¬∏v). ≈n-s®-Øpw. Iq´p-tΩ¬ `K-hXn, aqtØ-SØv Imhn- - AjvS-an-N-{μ≥ DZn-°p∂ A¿≤-cm{Xn ka- e-Ω, ]pg-hm-bn¬Ipf-ßc alm-hn-jvWp, C≠w-Xp- bw, L-Kw-`o-camb j¨ap-J{]nb cmK-Øn¬ "ic- - - cpØn `K-hXn, Ing-°≥Im-hn-eΩ, Xncp-aWn th¶n- - - hW `h' F∂ Io¿Øw Xhn-ens‚ eb-`w-Kn- S-]p-cØ∏≥ ({iocm-a≥), {iom-cm-bW]p-cØ∏≥, - - - - - - bn-een™v, mK-kz-cØn¬ Hgp-Ipw. ImgvN°m-cs - - - Cu tZho-tZ-h∑mcpw IqsS-bp-≠m-Ipw. (ap≥ Ime- - A`u-a-amb temI-tØ°v Iq´n-s°m-≠p-t]m-Ip∂ ß-fn¬ apcn-b¶p-fØv imkvXmhpw Aø¿Ipf-ßc - Hc-]q¿h Zriy-˛-{im-hym-p`hw. B hc-th¬∏v Ign- `K-hXnbpw AjvSan°v IqSn-bn-cp-∂Xmbn tI´n-´p- - - - ™m¬, A—s‚bSp-tØ°v oßp-Ibm-bn. aIs - ≠v.) hS-t° S-bn¬h®v P-߃ ¬Ip∂ kzoI- {]Xo-£n®v Ingt° B-s°m-´n-en¬ n¬°p-I- c-WamWv DZ-bm-]p-cØ∏s‚ hchv. Xmc-Im-kp- - - - - bmWv ssh°-Ø-∏≥. (ho-°≥ sN≠bpw Ht∂m cs Pbn-®p-hcp∂ {io Ip-am-cs tZh, K‘¿h, - ct≠m Xosh-´n-bp-ambn n¬°p∂ AhnsS Hcp b£, In∂c, ap-Pm-Xn-Iƒ l¿jm-c-h-tØmsS DXvIWvTm-Ip-e-X-bpsS A¥-co£w D≠m-Ipw.) FXn-tc-‰-Xns‚ Hm¿a-]p-Xp-°-emWo kzoI-c-Ww. Zo]m-ew-Ir-Xamb Iam-Øns‚ Sp-hn¬ DZ-bm- - - - hnP- b - { io- e m- f n- X - mb ]p{X≥ FØn- b - ]p-cØ∏s‚ me-Sn-bn¬ IqSp-X¬ Dbcw hcp∂ - - tXmsS s]s´∂v a´p-am-dpw. BÀm-Z-Øns‚ Xnc-b- X¶-Øn-Sºv (hS-°≥ Zn°p-Ifn¬ ImWp∂ tIme- - Sn-°p∂ Hcp kam-K-aw, apJy-ÿmw aIv sImSp- Øn¬n∂pw hyXy-kvX-amWv ssh°w apX¬ Øn´v A—≥ Hcp hi-tØ°v amdpw. (A-jvS-an°v sXt°m-´p-≈-h.) {Xnam--am-bn´v in¬]-Nm-Xp-cy- ssh°-Ø-∏-s‚bpw DZ-b-m-]p-c-Ø-∏-s‚bpw Htc- tØmsS Xo¿Øn-´p-≈Xm-Wv. X¶-s-‰n-∏´w sI´nb - t]mse henb XnS-ºmWv Fgp-∂-≈n-°p-I. Htc- Xe-sb-Sp-∏p≈ Hcp KP-ho-cs‚ apI-fn¬ A∏p-dhpw t]mse Db-c-ap≈ B-bpw.) Cßs ssh°-Ø- C∏p-dhpw ap≥]-d™ tZho-tZ-h∑m-cpsS XnS-ºp-I- - ∏pw DZ-b-m-]p-c-Ø-∏pw hncm-Pn-°p-tºmƒ a‰v sf-Sp-Øp-sIm-≠p≈ Xe-sb-Sp-∏p≈ B-Iƒ. apØp- Ggv tZho-tZ-h-∑m¿ Ccp-h-i-Øp-ambn ne-bp-d-∏n- °p- S - I fpw Be- h - ´ hpw sh©m- a - c - h p- s am∂pw °pw. mK-kz-c-tafw sImgp-°pw. ]n∂oSv henb - 79 -
 • 11. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ImWn° ka¿∏n-°m≥ ssh°-Ø-ºew Ccp∂ A£-cm¿∞-Øn¬ bmsXmcp hn`m-Ko-b-X- ÿew Zmw sNbvX Idp-I-bn¬ ssIaƒ Hcp bp-an-√msX F√m ssh°-Øp-Imcpw HsØm-cp-a- ]√-°n¬ hcpw, Zmw sImSpØ `qan-bn¬ Imev tbmsS sIm≠m- S p∂ D’- h - a mWv Ajv S an. IpØmsX Hcp ]´v hncn®v AXn¬ ImWn-°-b¿∏n- F√m-h¿°pw ImWp-hmpw ]s¶-Sp-°p-hmpw ]mI- °pw. ]n∂oSv `‡- P - - Ø n- c - ° m- b n, ImWn- ° - Øn- e mWv CXv kwhn- [ mw sNbv X n- ´ p- ≈ - X v . bnSphm≥. AXn-p-tijw sshIn´v shSn-s°´v Ign- ssh°sØ Hmtcm ho´nepw D’- h - a m- W - ∂ v . ™m¬ DZ-b-m-]p-c-Ø-∏≥ bm{X-tNm-Zn-°p-I- AjvSan-tbm-S-p-_-‘n®v hSt° S-bnepw ]Sn- bmbn. Ingt° S-bn¬h®pw hS-t°-Sbn¬h®pw - - ™mtd S-bnepw S-°p∂ hmWn-`hpw a‰v IuXp- D≠v Cu bm{X-]n-cn-b¬. B A`n-ap-Jambn n∂v - I-°m-gvN-Ifpw AjvS-an-bpsS am‰v Iq´p-∂p. Xpºnss° s]m°n-bp≈ bm{X-tNm-Zn-°¬ IuXp- I-ap≈ ImgvN-bm-Wv. ]Xn-aq∂mw Znhkw sshIn´v DZ-bm-]p-c- - tØ°v t]mbn Bdm-Sp∂ ssh°-Ø∏pw DZ-b- - DZ-b-m-]p-c-Ø-∏≥ bm{X-bm-bm¬∏ns∂ aμw-a-μ-amWv hSt° S-ap-X¬ Ing-°p-h-iw-h∂v m-]p-cØv IqSn-∏q-Pbpw hnf-°p-ap-≠.v AtXmsS Hcm- - Cd°n Fgp-∂≈n-°p∂Xphsc D≈ hc-hv, aIs - ≠sØ AjvSan°v Xnc-»oe hoWp. Bdm-´p-Ign™v - - ]ncn-™-Xn-ep≈ ZpxJw. ChnsS ssh°w ktlm- Xncn-®p-h∂v ap°pSn nth-Zy-hp-ap-≠v. `K-hmv D’- Z-c-∑m¿ F∂v t]sc-SpØ tKm]m-e-IrjvW ]Wn- h-Øns‚ Ae-®n-en¬ AkpJw hcm-Xn-cn-°m-m- °cpw cm[m-IrjvW ]Wn-°cpw tN¿∂v ZpxJ-J- W-t{X, Huj-[°q-´mb ap°p-Sn.- I-em-Im-c∑m-cpsS - - WvUmcw cmK-Øn¬ mK-kzcw hmbn-°pw. (-f- mSmWv ssh°w F∂v {]kn-≤-am-Wv. ssh°w N-cnXw H∂mw-Zn-hkw IY-I-fnbn¬ Cu cmK-ap- kXym-{K-lw-t]m-ep≈ kmaqly CS-s]-SepIƒ S- ≠v, lwk-Øns‚ ]Zw). AhnsS IqSn-bn-´p≈ P- Øn-bn-´p≈ ssh°sØ aÆnv hnπ-h-ho-cy-hp-ap- ß-fpsS IÆp-Iƒ AdnbmsX Cud--Wn-™p-t]m- ≠v. AXp-sIm-≠p-Xs∂ IYm-{]-kwKw, mSIw Ipw, ssh°-Ø∏s‚ ]p{X-hm-’eym-Xn-tc-Iw- I≠v. - - t]mep≈ P-Iob Iem-]m-cºcyhpw Cu sNdnb - - (C-t∏mƒ {io cm[m-Ir-jvW-∏-Wn-°¿am-{X-ta-bp- K-cØn-p-≠v. Aßs P-Iob Ie-Ifpw ¢mkn- - ≈p, tPyjvT≥ Ipd-®p-Im-ew-ap≥]v A¥-cn-®p). °¬ Ie-Ifpw Hcp-t]mse Bkz-Zn-°m≥ {]m]vX- Aßs Hcp mS-I-Øns‚ khn-tij kuμ- cmWv icm-icn ssh°-Øp-Im¿. cyhpwIqSn Cgp-In-t®¿∂-XmWv AjvS-an-bpsS NS- ßp-Iƒ. sΩ ]nXr-]p-{X_‘Øns‚ Bgw ssZh- h n- i zm- k ntbm Ahn- i zm- k ntbm t_m[y-s∏-Sp-Øp-hmpw A—pw aI-pw-X-Ωn¬ Bbn-s°m-≈s´, GsXmcp ssh°Øp-Im-cs‚bpw - - Fßs s]cp-am-d-W-sa∂v ImWn-®p-X-cp-hmpw a- n¬ Iem-˛-kmw-kvIm-cnI ss]Xr-I-Øns‚ th≠nbn´p- I q- S n- b mWv PK- X v ] n- X m- h mb {io apJy-t{km-X- mbn ne-sIm-≈p∂ {io ssh°- ssh°-Ø∏≥ Cßs-sbmcp mS-Iam-Sp-∂sX∂v - - - Ø-∏pw ssh°-Ø-º-e-Ønpw F∂pw amy tXm∂n- t ∏m- I pw Ajv S - a n- b psS NS- ß p- I - f psS ÿm-ap-≠v. Hmtcm AjvS-anbpw Ah¿s°√mw A¥-kØ Btem-Nn-°p-tºmƒ. Hcp hym-p`-h-am-Wv. cmP-ti-J¿ ]n. ssh°w : ssh°w kztZin. Ct∏mƒ Fd-Wm-Ipfw sX°≥ Nn‰q-cn¬ ÿncXma- k w. F©n- o- b - d nwKv _ncp- Z - [ m- c nbmb Ct±lw A¿P- P phnjmZhrØw, tamln-n-hn-Pbw XpS-ßnb B´-°-Y-I-fpsS cN-bn-Xm-hm-Wv. - 81 -
 • 12. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 G‰p-am-q¿ {ioa-lm-tZ-h-t£{Xw Hmw a:inhm-b, G‰p-am-q-c∏m icWw lcn-Wm-e-tbim ImØ-cp-foS-Wta: kn.-F-kv. {io[-c≥ aqØXv htμ kqcy-i-im-¶-h-”n--bw htμ apIp-μ-{]nbw htμ `‡-P-m-{ibw N hcZw htμ inhw i¶cw lcn-Wm-e-tbi iin-ti-Jcm lcm ic-`m-IrtX c-l-co{μ `RvP hc-Zm-`-b-߃ agp-am-p-ta-¥nSpw Icp-Wm-Ic hnt`m ImØ-cp-tf-W-ta. tIc-f-Ønse am{X-a√ `mc-X-ØnseXs∂ inh- t £- { X- ß - f n- ¬ {io]- c - t a- i z- c s‚ ]q¿Æ km∂n-≤y-ap≈ {]kn-≤-amb Hcp ]pWy-a-lm-t£- {X-amWv G‰p-am-q¿ alm-tZ-h-t£-{Xw. Xncp-hn-Xmw- Iq¿ tZhkzw t_m¿Uv `cW-Øn-ep≈ t£{X- ß-fn¬ G‰hpw {][m--s∏-´Xpw tIƒhntI´Xpw Bb t£{X-am-Wv G‰p-am-q¿ alm-tZ-h-t£-{Xw. G‰p-am-q¿t£{Xamlmflyw ]q¿ΔnI {KŸ- ߃ ]Tn®v sX‰p-Ip-‰ßƒ C√m-sX, ChnsS {]Zn- - ]m-Xn-°p-hm≥, {ioG-‰p-am-q-c∏≥ Ap-{K-ln-°s´. - - ]≠v Jc≥ Fs∂mcp `‡≥ ]c-a-in-hs [ymn-®n-cp-∂p. temIØv `qX-߃, thXm-f-߃, ]nim- N p- ° ƒ, F√m- Ø npw tXm- h mb A]- kvamcw F∂n-h¿ ap-jysc _m[n®v Iog-S°p-hm≥ G‰p-am-q-c∏≥ - XpS-ßn. Icp-Wm-n-[n-bmb `K-hm≥ {io]-c-ta-iz- c≥ Ej- ` m- c p- V - mbn `qtem- I Øv Ggp- ∂ ≈n Hmw _n{`-t±m¿`n-x IpTmcw arK-a-`-b-hcu Imin, tKmI¿Æw apX-emb ]pWy-t£-{X-ß-fn¬ kp{]-kt∂m atlix km∂n≤yw sNbvXv tcmK-_m-[n-X-cm-b-hsc c£n- k¿Δm-e-¶m-c-Zo]vXx kc-kn-P-n-etbm ®p. Cuhn[w inh-ssN-X-y-ap≈ [mcmfw t£{X- hym{L-N¿Ωm-Ø-hmkm: ߃ D≠m- b n. F∂m¬ KwKmkm∂n- ≤ y- a p≈ t[ytbm ap‡m-]-cmKm arX-c-k-I-en-Xm˛ Imin-hn-iz-m-Y-t£{Xw AXn¬ {][m--am-bn. {Zn{]`x ]©-h-{‡˛ KwKm--Zn-bn¬ kvmw sNbvXv hniz-m-Ys {Xy£-tIm-So-c-tImSo LSn-X-Xp-ln-tcm Z¿in-°p-∂tXmsS ap-jy≥ ip≤o-Icn-°s∏-Sp-∂p. - - - NnjvIem XpMvKauen `K-hm≥ Imin-bn¬ KwKm km∂n-≤y-Øn¬ hkn- °p-∂Xv tZhn-]m¿Δ-Xn°v CjvS-am-bn-√. htμ iw`pw Dam-]Xnw kpc-Kpcpw htμ PK-XIm-cWw v htμ ]∂-K-`q-jWw arK-[cw htμ ]iq-mw-]Xnw `K-hm≥ {io]-c-ta-iz-c≥ Jcs‚ X]- n¬ - 83 -
 • 13. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 BIr-jvSm-bn Jcs‚ ASpØv FØn. Jc≥ HmSp- - IqSn tN¿∂m¬ inh≥ {]`p- h m- W v . `K- h m≥ ∂n-SsØ√mw `K-hm≥ {io]-cta-iz-c≥ ]pdsI HmSn- - - imkvXm-hns ssIem-k-Øn-te°v ]m¿Δ-Xn-tZ- Øp-S-ßn. HSphn¬ Jc≥ HmSn-tbmSn tIc-f-Øn¬ hnsb sIm≠p-h-cp-hm≥ Ab-®p. {io[¿Ω-im- FØn Hcp Im´n¬ Hcp _nw_w {]Xn-jvTn®v `K- kvXmhv ssIem-kØn-seØn AΩsb hμn®v hnh- - hms‚ ]q¿Æ ssNX-ysØ Bhm-ln-®p. X∑qew c-a-dn-bn-®p. Xs‚ `¿Ømhv Imin-bn¬ KwKm-tZ-hn- A∂p apX¬ a‰v t£{X-ß-fn¬ `K-hms‚ Awi bpsS Iq´p- s I´v nanØw ZpxJn- X - b m- b n- c p∂ ssNX-yhpw, ChnsS ]q¿Æ ssNX-yhpambn tZhn]m¿Δ-Xn, `K-hm≥ Imin-hm-kap-t]-£n®v G‰p- - A[n-h-kn-®p. F∂m¬ {io]-c-ta-iz-c≥ `‡hm’- am-q¿t]mbn AhnsS ]q¿Æ-ssN-X-y-tØmsS eyw-sIm≠pw, Cnbpw HmSn-t∏m-bmtem F∂v nXy-hm-kap-d∏n®p F∂-dn™v kt¥m-jn-®p. kJn- - - `b∂pw Jcs Hcp amm°n Xr°-øn¬ FSpØv bmb cq]-h-Xn-tbbpw, ]p{Xn-bmb {io`{Z-Im-fn- C∂pw hnSmsX Ccn-°p-∂p. lcn-W-cq-]n-bmb tbbpwIq´n Imf-∏p-dØv imkvXmhv hgn-Im-´n-bmbn Jcs‚ ÿnXn imiz-X-am-bn-Xo¿∂ A∂p-ap-X¬ G‰p-am-q¿°v ]pd-s∏-´p. ]m¿ΔXotZhn-bpsS hc- Cu t£{Xw, `K-hm≥ amns Xr°-øn¬ G‰n-b- hns {]Xo-£n®v `K-hm≥ {io]-c-ta-iz-c≥ t£{X- Xp-aq-ew, G‰n-b-am≥]pcw ˛ G‰p-am-q¿ F∂v {]kn- Øns‚ ap≥h-iØv Hcp awK-f-Zo]w sXfn-bn-®p. ≤-am-bn. `K-hms‚ `‡-hm-’-ey-tØbpw ]q¿Æ- (A-Xm-Wv henb hnf-°v, sISm-hn-f°v Fs∂ms° ssN- X - y- t Øbpw tI´- d n™v `‡- P - - ß ƒ {]kn-≤-am-b-Xv). ]m¿ΔXotZhn Zo]w-I≠v søv kt¥m-jn-°p-Ibpw `K-hXvkm-∂n≤yw a‰v t£{X- Hgn®v Zo]w sXfn-bn-°p-Ibpw, ajn-sb-SpØv IÆv ß-fn¬ D≈-Xn-t-°mƒ ChnsS BWv D≈Xv Fgp- X p- I bpw sNbv X p. tZhn me- º - e - Ø nv F∂-dn™v tcmK-]o-Un-Xcpw Ai-c-Wcpw a‰v nc- AIØv sN∂v `¿Øm-hns‚ ASp-Øp-Xs∂ Xs‚ h[n P-ßfpw CS-XShn-√msX G‰p-am-q¿ t£{X- - - hml--tØbpw Ccp-Øn. (A-ßn-s-bmWv G‰p- Øn-¬ FØn Z¿iw S-Øn-Øp-S-ßn. am-q¿ aWvU-]Øn¬ c≠v Ej`hml-w): `{Z- F∂m¬ ip≤]©m-£cn aq¿Øn-bmb `K- Im-fn-tbmSv hml--Ønv ASp-Øp≈ XqWnepw, hm≥ ChnsS ]m¿Δ-Xo-k-ta-X--√. i‡n-tbm-Sp- cq]-h-Xn-tbmSv Ingt° XqWnepw (h-S-°p-h-i-Øv) A[n- h - k n®v c≠p- t ]cpw tcmK-_m-[n-X-cm-bn-h- cp∂hsc tcmK- h n- a p- ‡ - cm°n kwc-£n-®p-sIm-≈- W-sa∂pw Acp-fn-sN-bvXp. {io[¿Ω-im-kvXm-hn-tmSv Xs‚ bYm- ÿ m- Øv temI-c-£m¿∞w Ccp-∂p- sIm-≈p-hmpw ]d™v tZhn ]m¿ΔXn, A]- k vamcw _m[mKrl-ß-fpsS tXm- hmbn Xo¿∂n-cn-°-sIm≠v, Ahs `K-hms‚ Xr°m-e- Sn°v NphsS tN¿°p-Ibpw sNbvXp. tZhn {io]-c-ta-iz- c- n¬ ebn- ® p. Aßs Jcs‚ {]Xn-jvT-bm¬ ip≤- ]-©m-£-c-aq¿Øn-bmb `K- hm≥ {io]-c-ta-iz-c≥ i‡n- - 85 -
 • 14. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 b-t∏mƒ I≠-Im- gvN c- k nw- l - aq¿Øn lnc-Wy- I-in-]p-hn-s t]mse C{μs aSn-bn¬ InSØn Iq¿Øv aq¿Ø J- ß ƒsIm≠v amdv I odn IpS¬ ame FSpØv A´- l- k n®v Ccn- °p∂ Ah- ÿ - bm-Wv. F√m-hcpw `b-hn-lz-e-cm-bn. X’-abw {io]-c- Gg-c-s∏m-∂m Z¿iw ta- i z- c ≥ ic- ` - aq¿Øn-bmbn tbm-Sv-tN¿∂v i‡n-]-©m-£-co-aq¿Øn-bmbn G‰p- {]Xy-£-s∏´v c-knw-lsØ Nnd-I-Sn-®p-sIm≠v am-q-cn¬ hnf-ßp-∂p. {]km-Zn-®m¬ kI-e-kn-≤n- C{μ-n¬ n∂pw o°n. C{μv t_m[w-sXfn-™p. {]-Zmb PK-Zo-iz-c≥ kzi-‡n-tbmSv tN¿∂v temI- c-knw-l-aq¿Øn°v im¥-X-e-`n-®p. c≠p-t]cpw - Ønv H´msI {]Xy-£-Zr-iy-m-bn, £n{]-{]-km- ic-`-aq¿Øn-bpsS Im¬°¬ho-Wp. F∂m¬ ic- Zn-bm-bn, kpJ-tk-hy-mbn Ccp∂v Acp-fp-∂p. `-aq¿Øn-bm-Is´ tIm]w-sIm≠v DS-emsI hnd®v aq∂mw Xr°-Æn¬ XoIØn D{K-cq-]Øn¬ n¬°p- - Hcn°¬ GXmpw Akp-c-∑m¿ _e-hm-∑m- ∂p. aq∂p temIhpw H∂n®v Zln- ∏ n- ° p- s a∂v cm-bn-Xo¿∂v C{μs B{I-an®v tXmev]n®v Aa- tXm∂¬. tZh-∑mcpw Akp-c-∑mcpw F¥p-sN-ø- cm-h-Xn-bn¬ n∂pw ]em-bw sNøn-®p. C{μ≥ W-sa-∂-dn-bmsX nev]m-bn. F∂m¬ {_“¿jn- ho≠p-hn-Nmcw C√msX c-knw-l-aq¿Øn a{¥w Iƒ Zn§-P-ßsf Gev]n®v BImi KwKm-P-ew-sIm- sNm√n B`n-Nm-c-hn-[n-{]-Imcw tlmaw S-Øn. ≠p-h∂v A`n-tjIw XpS-ßn. A`n-tj-I-Pew Xfw- tlmaw S-∂p-sIm-≠n-cns° tlma-Ip-WvU-Øn¬ sI-´n-n∂v Hcp Nm]-Øns‚ BIr-Xn-bn¬ Bbn- n∂pw c- k nw- l - a q¿Øn D{K- k z- c q- ] - mbn Øo-cp-Ibpw AXv Nm]-k-c v (hn-√p-Ip-fw, hen-b- ]pdØph∂p. Xn-s°-Xn-cmbn Bscbpw ImWm- Ip-fw) F∂ t]cn¬ {]kn-≤-am-hp-Ibpw sNbvXp. Ø-Xn-m¬ C{μs‚ tsc ASp-Øp. C{μ≥ F¥p- sN-ø-W-sa-∂-dn-bmsX t]Sn®v HmSn-Øp-S-ßn. CXp- (`‡- ∑ m¿ Imin- b n¬t]mbn KwKm- k v mw I≠ mc-Z≥ C{μ-tmSv tsc lcn-Wm-e-b-Øn- sNtø≠ Bhiyw C√. ChnsS Xs∂ D≠v. A- te°v s]mbvs°m-≈p-hm≥ n¿t±-in-®p. C{μ≥ hnsS kvmw sNøp-∂Xv KwKm-kvm--Ønv HmSn-Ø-f¿∂v lcn-Wm-e-b-Øn-seØn aXn-e-IØv Xpey-am-Wv. Hcphn-[-Ønepw Ipfw Aip-≤-am-Ip- hmbp-tIm-Wn¬ new-]-Xn-®p. c-knw-l-aq¿Øn hm≥ ]mSp-≈-X-√.) Xs‚ `bm--I-amb K¿÷--tØmsS C{μs Cuk-abw tZhn-]m¿ΔXn HmSn-h∂v ic-`- ]n≥Xp-S¿∂v lcn-Wm-e-b-Øn-se-Øn. C{μs‚ aq¿Øn-bn¬ sFIyw-{]m-]n-®p. kpap-J-mb {io]- ne-hn-fnbpw c-knw-l-aq¿Øn-bpsS Ae¿®-bpw- c- t a- i z- c ≥ ss{Xtem- I - Ø npw ]qPn- X - mbn tI´v tZh-∑mcpw Akp-c-∑mcpw ap-jycpw t]Sn®v AhnsS {]Xy-£-s∏-´p. XpS¿∂v `K-hm≥ c-knw- i_vZsØ ]n≥Xp-S¿∂v t£{X-a-Xn-e-IØv FØn- l-aq¿Ønsb Acn-In¬ hnfn®v cu{Z-`mhw If™v - 87 -
 • 15. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 G‰p-am-q-cn¬ £n{]-{]- km-Zn-bmbn Ccp-∂-cp-fp- ∂p. CXn¬ ic-`-aq¿Øn AYhm AtLm- c - aq¿Øntkh hfsc kq£n®v Xs∂ th-≠- Xm- W v . AXv G‰hpw i‡n nd- ™ - X m- W v . Cßns aq¿Øn-t`-Z-ß- f- d n™v tkhn- ° p- ∂ - h¿°v kI-e-hn[ Ap- {Klhpw e`n-°p-∂p. `K-hm≥ {io]-c-ta- iz- c s‚ ]q¿Æ- k m- ∂ n- ≤y- a p≈ G‰p- a m- q¿ t£{X- Ø n¬ cm{Xn- bpsS A¥y-bm-a-Øn¬, (Gg-csh-fp-∏nv) Nm]-k- - c- n¬ kvmw sNbvXv, kuay-m-bn-Øo-cpI F∂-cp-fn. ""_me-tKm-]me k¿Δmw-K-`-kva-Ip-dn-bn´v, ]©m-£-c-a{¥w P]n®v, thj-Øn¬ Chn-sS-Øs∂ Fs‚ Acn-In¬ Xma- bYm-i‡n FÆ henb hnf-°n¬ Hgn®v sXmgpXv, kn-°pI. Fs∂ tkhn-∏m≥ hcp-∂-h¿ F√m-hcpw ajn FSpØv IsÆ-gpXn, me-º-e-Øn¬ {]th- Aßn-cn-°p-∂n-SØpw h∂v `Pn-®p-sIm-≈-Ww. in®v, aWvU-]-Øn¬ A[n-h-kn-°p∂ c≠v hrj- Aßns sNbvXn-s√-¶n¬ Ah¿°v bmsXmcp `-tØbpw hμn®v, `{Z-Imfn, imkvXm-hv, b£n apX- kn≤nbpw e`n-°p-∂-X-√''. `K-hm≥ {io]c-ta-iz- emb tZho-tZ-h-∑msc hμn®v, tkm]m--Øn-¶¬ cs‚ Bh-iy-{]-Imcw `K-hm≥ {ioIr-jvW≥ _me- FØn, S-Xp-d-°p-tºmƒ n¿am-ey-Z¿iw S-Øp- tKm-]m-embn Ccn-°p-∂ t£{X-amWv IogvXrt°m- - I. Aßns n¿am-ey-Z¿i--tØmsS ap°v P∑- hn¬ AYhm IrjvW≥tIm-hn¬. ""Znh-khpw km-^eyw e`n-°p-∂p. XpS¿∂v A`n-tj-Iw, Ae- sshIp-t∂cw Zo]m-cm-[--°vtijw hmZym-tLm- ¶mcw Ch sXmgpXv, sXs°--S-bn¬ Z£n-Wm- j-tØmsS Rm≥ Xm¶sf h∂p-I≠psIm≈mw'' aq¿Øn-tbbpw KW-]-Xn-tbbpw sXmgpXv, {]Z-£n- F∂v `K-hm≥ Adn-bn-®-{]-Imcw Ct∏mgpw Zo]m- W-ambn {io]m¿Δ-Xn-tbbpw Hmhp-¶epw hμn®v cm-[ Ign-™m¬ Hcp sh≈nhSn hmZy-tLm-j- XncnsI h∂v S-bn¬ sXmgpXv, Xo¿∞hpw {]km- tØmsS IrjvW≥tImhn-en-te°v Fgp-∂-≈n-°p- Zhpw hmßn, ]pdØv IS∂v {]Z-£nWw hbv°p- ∂p. BbXv Xncp-G-‰p-am-q-c-∏s‚ Fgp-∂p-≈Øv I. sX°v `mKØv B¬{]-Z-£nWw h®v IogvXr- BsW∂v a- n-em°n, IqsS-s®∂v IrjvW≥ t°m-hnepw sXmgpXp {]Z-£nWw XpS-cp-I. Cu tImhn-en-sebpw Zo]m-cm-[ sXmgpXv Ah-tcm- hn[w 41 Znhkw n¿Ωm-ey-Z¿iw km[n-®m¬ sSm∏w {]Z-£nWw hbv°p-∂-Xns‚ ^ew √- `K-hms‚ Ap-{K-l-Ønv tlXp-hm-bn-Øo-cpw. Xp-X-s∂. X߃ `Pn-°p∂ Znhkw F¶nepw n¿am-ey- Cßns Jc-m¬ {]Xn-jvTn-°s∏´ `K-hm≥ - Z¿iw apS-ßmsX sNtø≠Xv {][m I¿Ø- {io]-c-ta-iz-c≥ ip≤-]-©m-£-c-aq¿-Øn-bmbpw, hy-am-Wv. ]m¿Δ-Xn-bn¬ ebn®v i‡n-]-©m-£-cn-aq¿Øn- G‰p-am-q¿ t£{X-Ønse Xncp-hp-’hw bmbpw ic-`-aq¿Øn-bmbpw aq∂v k¶-ev]-Øn¬ Ipw`-am-k-Ønse Xncp-hm-Xn-c-m-fn-¬ Bdm-t´msS - 89 -
 • 16. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 kam-]n-°p∂ 10 Znh-ksØ D’-h-am-Wv. G‰p-am- Z¿i--]pWyw Xcp-∂-Xm-Wv. XpS¿∂v sImSn-bn-d- q¿ t£{X-Ønse Xncp-hp-’-h-Ønse {][m °p-∂-tXmsS D’hw kam-]n-°p-∂p. Znh-k-߃ c≠mw D’hw sImSn-°ogvhnf-°v, G‰p-am-q¿ D’-hØns‚ as‰mcp {]tXy-IX - Ggmw D’hw ImgvN{io_-en, F´mw D’hw Gg- c-s∏m-∂mZ¿i-w, HºXmw D’hw ]≈n-th-´, Znh-khpw (2-˛mw D’hw apX¬ 9˛mw D’hw hsc- ]Ømw D’hw Bdm´v F∂n-h-bm-Wv. F∂m¬ bp-≈) ImgvN-{io-_entbmS-p-_-‘n-®p≈ Ipf- F√m Znh-khpw Z¿i--{]m-[myw D≈-h-X-s∂- Øn¬ the-bm-Wv. ]Sn-™msd tKm]p-c-Ønse bmWv. Gg-c-s∏m-∂m--Zn-h-kw ImWn-°-bn´v `K- the- I - f n- ° v t ijw `K- h m≥ Nm]- k - c -   ns‚ hms‚ Z¿iw e`n-°p-∂-Xn-p-th≠n AtIw hmXn¬°¬ hS-t°m´v Xncn™v n¬°p-tºmƒ `‡-P--߃ FØp-∂p. Gg-c-s∏m-∂m-sb Fgp- Ipf- Ø ns‚ adp- I - c - b n¬ the- I fn S- ° p- ∂ p. ∂-≈n®p≈ henbhnf°v Z¿i--{]m-[myhpw, XpS¿∂v sX°p-hiØp≈ B-s°m-´nen¬ FØn - - IÆnpw a- npw B-μm- p- ` qXn Df- h m- ° p- ∂ Xpw BWv . G‰p- a m- q¿ D’- h - Ønse as‰mcp {][m NSßv c≠mw D’hw apX¬ 9˛mw D’hw hsc-bp≈ D’-h-_- en- Z ¿iw BWv . [mcmfw `‡- P - - ß ƒ D’- h - _ en Z¿i--Øn-s-Øp-∂p. D’-h- _en C{Xbpw BI¿j- I - ambpw `‡n-n¿`-c-ambpw S- °p∂ Htc Hcp t£{Xw G‰p- am-q¿ am{X-am-Wv. G‰p-am-q- c-∏s‚ Bdm´v aq∂v Intem-ao- ‰¿ AIse t]cq¿ ASp- Øp≈ ao-®n-em-‰n-em-Wv. `K- hm≥ Bdm-´nv Fgp-∂≈n, hgn-bn¬ ]d-Iƒ kzoI-cn®v, aI- f mb t]cq¿ `K- h - X n- tbbpw kμ¿in®v , Bdm´v Ign™v XncnsI hcp∂ hgn Nme-bv°¬ {ioIr-jvW-`-K- hms‚ Aº- e - Ø n¬ kμ¿in®v Xncn- s I- t ∏m- c p- tºmƒ aIsf Adn-bn-°msX t£{X- Ø n¬ FØp- ∂ p. X’- a bw `K- h mt Gg- c - s∏m-∂m--tbmSpw hmZy-tLm- j-ß-tfm-Spw-IqsS FXn-tc‰v AI-tØ°v B-bn-°p-∂p. Bdm´v Ign- ™ p≈ hchv - 91 -
 • 17. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 tkh XpS-ßp-∂p. k‘y-k-a-b-Øp≈ tkhFgp- Key {]iv-hn-[n-{]-Imcw ]e -]-cn-lm-c-{In-b-Ifpw ∂-≈n∏v Z¿i--]pWyw Xcp-∂-Xm-Wv. S-∂p. XpS¿∂v, ne-hn-ep-≠m-bn-cp∂ sImSn-a-c- {]tZm-j-{hXw Ap-jvTn-°p-∂Xv A`ojvS- Ønv tISv ] mSv D≈- X n- m¬ ]p¿{]- X n- j v T kn-≤n°v AXn-hn-ti-j-am-Wv. {Xtbm-Z-in-k-‘y°v -S-ØWw F∂p≈ {]iv-hn[n {]Imcw 16-˛05- {]tZmjw hcp∂ Znhkw {hXw Ap-jvTn-°p-∂- ˛2010-˛¬ ]p¿n¿Ωn®v ]p-{]-XnjvT S-Øn. XmWv DØ-aw. {]tZm-j-Zn-hkw k‘y°v ]m¿Δ- sImSn-ac {]Xn-jvT°vtijw ]q¿Δm-[nIw `wKn- Xnsb ]oT- Ø n¬ CcpØn `K- h m≥ rØw bmbn D’hhpw S-Øn. sNøp∂p F∂pw, Cu kabw kIe tZho-tZ-h- Irjv W ≥tImhn- e nse {][m Znhkw ∑mcpw k∂n-ln-X-cmbn ]c-a-in-hs [ymn-°p∂p AjvS-an-tcm-lnWn BWv. {]tXyI ]qP-I-tfmSpw F∂pw hniz-kn-°p-∂p, Cu Zn-Øn¬ hn[n-{]- BUw- _ - c - t Øm- S pw- I qSn Ajv S - a n- t cm- l nWn Imcw {hXw Ap-jvTn-°p-∂Xv inh-{]o-Xn°pw BtLmjw S-∂p-h-cp-∂p. k¿ssΔ-iz-c-Ønpw DØaw Xs∂. {]`m-X-Øn¬ A∂- Z mw alm- Z mw F∂m- W - t √m kvmw sNbvXv, `kvaw sXm´v, `K-hms Z¿iw {]amWw. G‰p-am-q¿ t£{X-Øn¬ Znh-khpw sNbvXv, ]I¬ D]-h-kn®v, ]©m-£cw P]n®v, A∂-Zmw S-Øn-h-cp-∂p. `K-hms‚ {]kmZw sshIp-t∂cw kvmw sNbvXv, ho≠pw Z¿iw Ign-°phm≥ [mcmfw `‡-P--߃ F-Øn-t®-cp- sNbvXv, A`n-tjIw, Zo]m-cm-[ F∂n-h-bv°p- ∂p. tijw Xo¿∞w tkhn®v {hX-k-am-]vXn- sN-ømw. {]tZm- j - Z n- h kw Zo]m- c m- [ - - b v ° p- t ijap≈ sNß-∂q¿ Xmg-a¨a-TØn-te°v BWv G‰p- - Ej-`-hm-l Fgp-∂-≈n∏v hfsc Z¿i--]pWyw am-q¿ t£{X-Ønse X{¥w. {ioIWvT-c≥ cmPo- Xcp-∂Xm-Wv. `K-hms Fgp-∂≈n®v hml-Øn¬ - - - hcv BWv t£{X-Ønse X{¥n. ]p√q¿ ]Øn-√- CcpØn ssIÿm-ob-cmb aqØ-Xp-am¿ mev t]¿ Øn¬s∏´-h-cmWv G‰p-am-q¿ ta¬im-¥n-am-cmbn FSpØv hmZy-tLm-j-ß-tfmSpw I¿∏q-cm-cm-[-- Ah-tcm-[n-°-s∏-Sp-∂-Xv. Ct∏mƒ {io. inh≥ tbmSpw IqSn aq∂v {]Z-£nWw. {]tZm-j-ß-fn¬ hnjv W p{]km- Z mWv ta¬im- ¥ n. aq∂v sIm√- in-{]-tZmjw, {Xtbm-Zin {]tZmjw Ch {][m- tØ°v ]pd-s∏Smim¥n-bm-bmWv Hcp ta¬im-¥n- -s∏-´-Xm-Wv. G‰p-am-q¿ atlm-’-h-Øn-n-Sbv°v bpsS Ah-tcm-[w. G‰p-am-q¿ mev C√-ß-fn¬ {]tZmjw hcn-I-bn√. (h-√y-S-Øn-√w, Nnt‰-gw, ]mS-I-t»-cn, sX°n-√w) D≈ aqØ-Xp-am-cmWv ssIÿm-o-b¿. G‰p-am-q¿ t£{X-Ønse as‰mcp {][m- s∏´ - Z n- h kw inh- c m- { Xn- b m- W v . inh- c m{Xn G‰p-am-q¿ alm-tZ-hs‚ ip≤-]-©m-£c Znhkw 18 ]qP-Iƒ D≠v. sshIp-t∂cw Zo]m-cm-[- aq¿Øn-bp-sS, i‡n-]-©m-£-c-aq¿Øn-bp-sS, ic- bv°v tijw S-°p∂ ib--{]-Z-£n-W-Ønv `-aq¿Øn-bpsS amlm-flyhpw a‰v {][m Imcy- [mcmfw `‡-P--߃ ]s¶-Sp-°p-∂p. inh-cm{Xn ßfpw `K-hms‚ Imcp-Wy-I-Sm-£-Øm¬ ChnsS Znhkw cm{Xn 12 aWn°v A`n-tjIw ]qP F∂n- {]Xn-]m-Zn-°p-hm≥ Rm≥ {ian-®n-´p-≠v. CXv `K- h-bv°p-tijw S AS-°p-∂p. inh-cm{Xn Znh- hm≥ {io]-c-ta-iz-cs‚ lcn-Wm-e-tb-is‚ Xr°m- khpw {hXw Ap-jvTn-°p-∂Xv DØaw Xs∂. e-Sn-I-fn¬ Rm≥ ka¿∏n-°p-∂p. 2002 G{]n¬ amk-Øn¬ S∂ AjvS-aw- Hmw: a: inhmb kn.-F-kv. {io[-c≥ aqØXv : G‰p-am-q¿ t£{X-Ønse ssIÿm-o-bcn¬s∏´ mev C√- ß-fnse Nnt‰-g-Øn-√sØ Hcp AwK-am-Wv. - 92 -