Successfully reported this slideshow.

Makarajyothi 2011 page 51-100

0

Share

Loading in …3
×
1 of 17
1 of 17

Makarajyothi 2011 page 51-100

0

Share

Download to read offline

Part #2
Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

Part #2
Makarajyothi 2011, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Makarajyothi 2011 page 51-100

 1. 1. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 i_-cn-ae aI-chn-f°v atlm-’hØn¬ - - - ]¥-fØcNs‚ km∂n≤yw - - - cmP-cm-Ph¿Ω - i_cnae-bn¬ {]mNo-- aIcw 3˛mw XobXn Imew apX¬ S-∂p-sIm-≠n-cn- sshIp-t∂-c-tØm-Sq-IqSn icw- °p∂ aIcw 1˛mw XobXn Ip-Øn-bn¬ FØp∂ cmP-{]-Xn- apX¬ 6˛mw Xob-Xn-h-sc-bp≈ n-[n-tbbpw, kwL-tØ-bpw, aI-c-hn-f°v atlm-’-h-Ønv hmZy- t Lm- j - ß - t fm- S p- I qSn ]¥-fØv cmPm-hns‚ XnI™ kzoI-cn-°p-∂p. 18-˛mw ]Sn-bpsS km∂n≤yw Xmsg hnh- c n- Xmsg FØp∂ Xºp- c ms °p∂ hn[-am-Wv. ta¬im¥n bYm-hn[n kzoI-cn- ®v, ]Xn- s ´mw ]Sn- I - b ‰n aIcw 1˛mw XobXn i_- {iotIm- h n- e ns‚ ap∂n- t e°v cn-a-e-bn¬ Nm¿Øp-∂-Xn-mbn B-bn-°p-∂p. {iotIm-hn-ens‚ sIm≠p- h - c p∂ Xncp- h m- ` - c - tkm]m--∏-Sn-bpsS sX°p-`m- WsØ i_-cn-a-e-hsc {_“m- KØv n∂v Xºp-cms‚ ssIh- hnjvWp atl-iz-c-∑msc {]Xn- i-an-cn-°p∂ "kz¿Æ-®p-cnI' S- n- [ mw sNbv X v tZh- I ƒ bn¬ sh°p-I-bpw, Cu NpcnI BIm-iØv Ap-K-an-°p∂p kz¿Æm-`-cW `qjn-X-m-bn-cn- F∂mWv hnizm-kw. °p∂ Aø- ∏ s‚ heXv aIcw 1˛mw XobXn ssIøns‚ `mKØv sh°p-∂- sshIp-t∂cw 6.30 aWn-tbm-Sp- tXm- S p- I qSn ]q¿Æ- a mbpw IqSn FØp∂ Xncp-hm-`-cW t]S-I-߃ t_m¿U- kz¿Æm-`-cW `qjn-X-mb {ioAø-∏s bph-cm- [n- I r- X ¿ icw- I pØn- b n¬ n∂pw kzoI- c n®v , Pm-hmbnI≠v hμn-°p-∂p. tijw Xºp-cm-p-am{Xw {iotIm-hn-en¬ FØn-°p∂ {][m t]S-IØnse - {]kmZw ¬Ip-∂-Xn-mbn Icp-Xn-bn-´p≈ kz¿Æ- B`-cW߃ Nm¿Øn Zo]m-cm-[bv°mbn Hcp°p- - - - - ∂p. Xncp-apJw _nw_-Øn¬ Nm¿Øp∂ kabw (Xn-cp-S Xpd-°p-∂-Xnv apºm-bn) Ing°v BIm- iØv aI-c-kw-{Im¥n £{Xw DZn-®n-cn-°pw. Zo]m- cm-[--°mbn S-Xp-d-°p-tºmƒ hS°v Ingt° ae- ap-I-fn¬, tZh-tem-IØv tZh-∑m¿ S-Øp∂ D’- hm-Zn-I-fpsS {]Xn-^-e--sa-t∂mWw Nne h¿j- ß-fn¬ an∂¬{]` I≠n-cp-∂p. C∂v AXv aI-c- tPym-Xn- mbn s]m∂-º-e-ta-´n¬ ImWp-∂p. Cu Znhkw apX¬ ASpØ 4 Znhkw XpS¿®-bmbn `‡-∑m¿ k¿Δm-`-cW `qjn-X-mb {ioA-ø-∏s I≠v Z¿iw S-Øp-∂p. - 61 -
 2. 2. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 tj-Ihpw ]qPbpw Ign™v X{¥n, ta¬im-¥n, Ig- I-°m¿, t_m¿U-[n-Im-cn-Iƒ XpS-ßn-bh¿°v Xºp- - cm≥ Z£nW ¬Ip-∂p. XpS¿∂v Chsc Xºp- cm≥ S-Øp∂ If-`kZy-bn¬ ]¶p-sIm-≈p-hm≥ - - £Wn-®Xn-p-tijw amfn-I∏p-dtØ°v bm{X-bm-Ip- - - - ∂p. At∂Zn-hksØ If-`Øn-p-ti-jw, i_-cn-a- - - e-bn¬ sø-`n-tjIw D≠m-bn-cn-°p-∂X√.- - aIcw 6˛mw XobXn sshIp-t∂-cw, amfn-I-∏p- dØv S-°p∂ If-sa-gpØv ]m´n-pw, Kpcp-Xn°pw Xºp-cm≥ ta¬tm´w hln-°pw. aIcamkw 3˛mw XobXn apX¬ 5˛mw Xob- Xn-hsc amfn-I∏p-dØp-n∂pw icw-Ip-Øn-hsc B- - - ∏p-dØv Fgp-∂-≈Øv D≠v. Cu Fgp-∂-≈-Ønv ap≥]n¬ cmP-{]-Xn-n-[nbpw D≠m-bn-cn-°pw. amfn-I-∏p-d-Ø-Ω, {ioA-ø-∏s‚ AΩ F∂ k¶¬∏-Øn-em-bXn-m¬ A—≥ AΩ-tbbpw Iq´n- - s°m-≠v, kz¿Æm-`-c-W-`q-jn-X-m-bn, bph-cm-Pm- hmb {ioA-ø-∏s ImWm≥ h∂n-cn-°p∂ I∂n- b-ø-∏-∑m-cpsS hc-hns km£y-s∏-SpØn mbm- ´p-hn-fnbpw Ign™v amfn-I-∏p-d-tØ°v aS-ßp-∂p. aI-c-amkw 4˛mw Znhkw Fgp-∂-≈-Ønv ap≥]mbn amfn-I∏p-dØv tZhn-t£-{X-Sbn¬ mep- - - - ]mZwh®p a-kv°mcw S-Øn-bn-cp-∂Xv CS-°m- eØv £Xw-kw-`-hn-®Xv ]p-cm-cw-`n-°p-∂-Xn-p≈ S-]-Sn-Iƒ FSp-Øp-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Ø-fn-Ibn¬ {]km-Zhpw, iwJn¬ n∂v Xo¿∞hpw - - aIcw 6˛mw Xob-Xn-bn-esØ Kpcp-Xn-°p- kzoI-cn-®v, ta¬im-¥n°v hkv{Xhpw ]nSn-∏-Whpw tijw Bcpw amfn-I-∏p-dØv Xßm-dn-√m-Ø-Xp-Im- ¬In {]Zn- £ - W - a mbn ]√- ° n¬ amfn- I - ∏ p- d - cWw Xºp-cmpw Iq´cpw ]Xn-s´mw]Sn°v apI- tØ°v bm{X-bm-Ip-∂p. amfn-I-∏pd Z¿i--Øn-p- tijw aWvU-]w-I-S∂v amfn-I-∏p-dØv Hcp°n-bn- ´p≈ cmP-a-WvU-]-Øn-se-Øp-∂p. aI-c-amkw 6˛mw XobXn hsc cmP-a-WvU-]Øv Xma-kn®v ]qPm-k- abw ta¬im¥n Adn-bn-°p-∂-X-p-k-cn®v ]c-º- cm-KX coXn-bn-ep≈ NS-ßp-I-tfmsS Z¿iw S- Øp-∂p. Xºp-cms‚ Z¿i--k-a-bØv I¿i--amb nb-{¥Ww tkm]m-Øv D≠m-bn-cn-°pw. ]qPm- n-th-Zy-߃ t_m¿U-[n-Im-cn-Iƒ cmP-aWvU]Øv - - FØn®v sImSp-°pw. aIc amkw 5˛mw XobXn S-°p∂ If-`m-`n- - 63 -
 3. 3. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 fn¬ t_m¿U- [ n- I m- c n- I ƒ Hcp°n- b n- c n- ° p∂ ∂n¬ Xºp-cmpw F∂ coXn-bn¬ t£{X-Ønv hn{ia apdn-bn-te°v Xmakw am‰p-∂p. At∂ hew-sh®v ]Sn-bn-d-ßp-∂-Xn-p-apºv ta¬im¥n ZnhksØ Z¿i--tØm-Sp-IqSn Cu kok-Wnse ¬Ip∂ mfn-tIcw kzoI-cn-°p-∂-tXm-Sp-Iq-Sn, kzman-`-IvX¿°p≈ Z¿iw Ah-km-n-°p-∂p. Ipdp∏pw ta¬im-¥nbpw ]Sn-bn-dßp-∂p. tijw mfn- - aIcw 7˛mw XobXn A`n-tj-I-hpw, KW-]- tI-cap-S®v ]Sn-bn-dßp∂ Xºp-cm≥, Xmsg FØn- - - Xn-tlm-a-hpw, Dj-n-th-Zyhpw am{Xta D≠m-bn-cn- bm¬ ]Sn-bS°p-Ibpw, {iotIm-hn-ens‚ Xmt°m¬ - - - °p-I-bp-≈q. AXn-p-tijw {iotIm-hn-en-p-≈n¬ ASpØ Hcp h¿jsØ ]qP S-Øp∂Xnte-°mbn ta¬im¥n hn{K-lsØ intcm-hkv{Xw AWn-bn®v ta¬im-¥nsb Xncn-t®¬∏n-°p-∂-Xnv apºmbn, Aºpw, hn√pw ¬In Xºp-cm-p-am-bp≈ IqSn-°m- Hcp h¿jsØ hchp Nnehp an®-sa∂ k¶¬∏- gvN°v Hcp°p-∂p. Z¿i--Øn-mbn £Wn-°p∂ Øn¬ Hcp ]W- ° ngn ta¬im¥n Xºp- c ms ta¬im¥n {iotIm-hn-en-p-≈n¬ F√m Zo]-ßfpw G¬]n-°p∂p. Xºp-cmpw ]cn-hm-cßfpw Xncp-hm- - IØn-°p-∂p. ta¬im¥n CS-Xp-ssI-øn¬ ocm-P- `-cWtØm-sSm∏w ]¥fw sIm´m-cØn-te°v aS-°- - - - hpw IØn®v ]nSn®v {iotIm-hn-en-p-≈n¬ IX- bm{X Bcw-`n®v aI-camkw 10-˛mw XobXn kz`h-- - Inv ad-™p-n¬°pw. ]Xn-s´mw∏Sn apX¬ Øn¬ FØn-t®-cp-∂p. {iotIm-hn¬h-sc-bp≈ Ing°v `mKØv Xºp-cm- {ioAø-∏-`-K-hms Nm¿Øp-hm-p≈ Xncp- sm-gnsI Bcpw n¬°p-hm≥ ]mSn-√. Xºp-cm≥ hm-`-cW t]S-IsØ BZym-h-kmw AI-ºSn a{¥m-Zn-Iƒ sNm√n, hnShm߬ a{¥hpw sNm√n, tkhn-°p∂ IrjvW-∏-cp-¥v, hnS-hm-ßn-t∏m-Ip∂ ssI°q∏n hnS-tNm-Zn-°p-∂-tXm-Sp-IqSn IqSn-°mgvN ZpxJ-Øn¬ ]¶p-tN-cp∂p F∂v tXm∂n-°p-amdv aS- Ah-km-n-°p-∂p. DS≥ Xs∂ ta¬im¥n apt∂m- °-bm-{X-bn¬ AZr-iy-am-bn-cn-°pw. ´vh∂v intcm-h-kv{Xhpw Aºpw, hn√pw am‰n `kvam-`n-tjIw SØn cp{Zm-£- am-ebpw ZWvUpw AWn-bn®v [ym-n- c-X-cq-]-am°n IpSn-bn-cp-Øp-∂p. ASp-Ø- ]-Sn-bmbn Xºp-cms‚ km∂n-≤y-Øn¬ ]nd-tIm´v S∂v {iotIm-hn-en-p-≈nse hnf-°p-Iƒ Hmtcm-t∂m-tcm-∂mbn AW- °p-∂p. Ah-kmw Hcp sNdnb hnf- °n¬ Xncn-]-I¿∂-tijw Xºp-cm-tmSv {iotIm-hn¬ AS-°p-hm-p≈ Ap-hm- Zw tNmZn-°p-∂p. XpS¿∂v Hcp I¿∏q-c- Zo]w sImfp- Ø n, S- b - S ®v ]q´n Xmt°m¬ Xºp-cms G¬∏n-°p-∂p. G‰hpw ap∂n¬ DS-hmfpw ]cn-N-bp-ambn Ipdp∏pw AXn- p- ]n- ∂ n¬ ocm- P - hpambn ta¬im-¥nbpw AXn-p- ]n- cmP-cm-P-h¿Ω : ]¥-fØv cmP-Ipw-_mw-Kw. k¿°m-cpw, tZhkzw t_m¿Upw, X{¥n-bpw, ta¬im-¥nbpw a‰p-am-bp≈ {]h¿Ø--ß-fpsS tIm˛-Hm¿Un-t-‰-dmbn {]h¿Øn-®p-h-cp-∂p. - 65 -
 4. 4. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ssh°-Ø-jvSan cmP-ti-J¿. ]n. ssh°w ""htμ hym{L ]pcm-[oiw ssIem-km-N-e-aq¿Øn kuay-aq¿Øn-bmb {io hym{L-N¿a hn`q-jnXw ssh°-Ø-∏-mbn, ssh°Øv s]cpw-Xr-t°m-hn- Xucy-{Xn-I-{]nbw tZhw en¬ hmgp-∂p. Zotm Zcn-{Ztm Bcp-Xs∂-bm- - k¿Δ-aw-Kf ImcIw'' bmepw Zpcn-Xhm-cn[n Sp-hn¬ Dg-dp-tºmƒ, ""Fs‚ - s s h ° - Ø ∏ m . . . '' t{XXm-bp-K- Fs∂m∂v hnfn-®m¬a- Øn¬ Jcm- k p- c ≥ Xn, AYhm H∂v kvacn- Xm≥ ]qPn-®n-cp∂ aq∂v ®m¬a-Xn. B Icp-Wm- inh- e nw- K - ß - f p- a mbn I-Sm£w DS-p-≠m-Ipw. BImi am¿tKW A{Xbv°v Zo-_-‘p- t]mIp∂ Ah- k - c - hmWv A∂-Zm--{]-`p- Øn¬ Xs‚ hesØ hmb s]cpw-Xr-t°m-hn- ssIbnse inh enwKw en-e∏≥. "]pcm-tWm-]- - ssh°Øpw, Igp-Øp- am-'am-bn-cp∂ "hoWp- sIm≠v Xmßn-bn-cp∂ Ip-Øp-am-dmb' cma-]p- inh-enwKw ISp-Øp-cp- csØ C√-Øp-n∂pw Øn- b nepw CStØ ssh°-Øp-h∂v ssIbnse inh-enwKw ""Fs‚ s]cpw-Xr-t°m- G‰p- a m- qcpw {]Xn- hn-en-e∏m, t]m‰o, `K- - jvTn® IY kphn-Zn-X- hm-t, Fs‚ Cu Zmcn- am- W t√m. AXp- s Im- {Zy-Øn-sm-c-dpXn hcp- ≠mWv Hcp Znh- k w- Ø-tW'', F∂v D≈p- Xs∂ Cu aq∂v alm- cpIn {]m¿∞n® B t£-{X-ß-fnepw hmcy- s c, IptN- e - Z¿iw S- Ø p- ∂ Xv hrØw h©n-∏m´v ]mSn- hfsc hnti-j-am-b-Xv ®v , h©n`q]- X n- s b- (G‰p-am-q¿, ISp-Øp-cp- s°m≠v Ipt_-cm-°n- - Øn, ssh°w F∂- bmWv `K-hm≥ ]ns∂ XmWv Z¿i--{I-aw). hym{L-]mZ al¿jn-bpsS C√-tØ-°b®Xv. Io¿Ønbpw A¿∞hpw th≠p- - - - ]mZ-kv]¿iw-sIm≠pw ]hn-{X-amWv ssh°w. {io thmfw ¬In cma-]p-cØp-hm-cysc A¿∞-ap-≈h- - - ]c-ta-iz-c≥ al¿jn°v Z¿iw sImSpØ ÿew m-°n-°f™p, ssh°-Ø∏≥. q‰m-≠p-Iƒ ]n∂n- - - (Bepw amhpw πmhpw n¬°p∂ hym{L-]m-ZØd) - te-s°m∂pw t]mtI-≠. ssh°-Ø∏s‚ Icp-Wm-- C∂pw aXn¬°-IØv ImWmw. cmhnse ⁄m- I-Sm-£Øns‚ i‡n Adn-bp-hm≥. kwKoX N{I- - ZmXmhm- b n- c n- ° p∂ Z£n- W m- a q¿Øn- b m- b pw, h¿Øn-bmb Z£n-Wm-aq¿Ønkzman-sb-t∏mep≈ D®bv°v k¿hm-`ojvS ^e-{]-Zm-bIm-bn-cn-°p∂ - - `t‡m-Øa≥am-tcmSv A¬∏-tcw sNe-hn-´m¬aXn, - Incm-Xaq¿Øn-bmbpw, kmbw-Im-eØv ]m¿h-Xo-tZ- - ssh°- Ø - ∏ s‚ s]cpa Fs¥∂v mw Adn- hn-tbm-sSm∏w awK-e-aq¿Øn-bmbpw, km£m¬ bmsXXs∂ Adn™p-t]mIpw. - 67 -
 5. 5. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 hnkvXr-X-amb aXn¬s°-t´m-Sp-IqSn Hcp alm-t£-{X-Øn-p-th≠ {]uVn-tbmsS ]Wn-I- gn-∏n-®n-´p-≈-XmWv ssh°w- t£-{Xw. tIc-f-Ønse G‰hpw henb h´-{io-tIm-hn-emWv ssh°-tØ- Xv (]cn-]q¿W hrØw A√, A¬∏w Bb-X-hr- Ø-am-Wv, F∂m¬ in¬∏-imkv{X{KŸ-ß-fn¬ hn[n-®n-´p≈ Bb-X-hrØw Bbn-´n-√-Xm-pw.) CXv {iotIm-hn-ens‚ ]g-°-Øn-te°pw hnc¬Nq- ≠p-∂p. Ingt° tKm]p-ctØm-Sp- tN¿∂ B-s°m- - ´n-en-p-]p-dsa sImSn-a-c-tØmSv tN¿∂v IjvSn®v qdv h¿jw-ap≥]v ]Wn-sNbvX as‰m-cm--s°m-´n- ep-ap-≠v. CubnsS Ingt° B-s°m-´n¬ H∂v hn]p-eo-I-cn-®n-´pap-≠v. ssh°-Ø-jvS-an-sb-°p-dn®v {ioam≥ mem- ¶¬ IrjvW]n≈ alm-t£-{X-ßfpsS ap≥]n¬ - - F∂ ]pkvX-I-Øn-se-gp-Xn-bn-cn-°p∂ hcn-Iƒ tm°q: ""CXnv kam-amb Hsc-gp∂-≈n∏v tIc-f- - °-cbn¬ Ds≠¶n¬, AXv km£m¬ Ipe-ti-Jc - s]cp-amƒ, Ih-Wn-bp-ap-Sp-Øv, Xe-bn¬ ]® DjvWo- i-hp-ambn, IWvTØn¬ hne-]n-Sn® ac-XIam-ebp- - - - - an´v hew-Iøn¬ ]≈n-hm-fp-ta¥n AI-ºSn tkhn- - °p∂ iwJvap-JtØ-°p≈ {io ]fl-m-`kzm-an-bpsS - - Bdm-s´-gp-∂≈n∏v am{X-ta-bp-≈p.'' AjvSan atlm- - ’- h - Ø ns‚ {]uVn Fs¥- ∂ - d n- b p- h m≥ Cu {]kvXmhw am{Xw-a-Xn. tIc-f-°-c-bn¬ ]t≠ ]pIƒs]-‰-XmWo AjvS-an F-∂-Xnv thsdbpw kmln-Xy-Ir-Xn-Iƒ e`y-am-Wv. AXn¬ FSp-Øp-]d- - ∏≈n Xncp-ta-nbpw H∂n-S-hn´ h¿jw sImSn-tb‰v tb-≠h ta¬∏-Øq-cns‚bpw, kzmXn-Xn-cp-mƒ alm- S-Øp-∂p. sImSn, sImSn-a-c-Øns‚ hS-°p-h- cm-Pm-hns‚bpw, Sp-hØv A—≥ ºq-Xn-cn-bpsS iØpw sX°p-h-iØpw amdn-amdn hcpw. Hmtcm bpw, ssh°Øv ]m®p-aq-ØXn-s‚bpw IrXn-Ifm-Wv. - - AjvS-an°pw sImSn-I-bdn ]{¥≠mw D’-h-am-Wv, AjvSan. ]Xn-aq∂mw Znhkw Bdm-´v. AjvSan-bpsS - - ssh°Øv c≠v X{¥nbpw c≠v AjvS- {]mcw-`-®-S-ßp-Iƒ GXm≠v m¬∏Xv Znhkw anbpw D≠v. ta°m´v C√-Øns‚ Ah-Imiw `{Z- ap≥]p-Xs∂ Xpem-Øn¬ "k‘y-the'tbmsS Im-fn- a-‰-∏-≈n-°p-IqSn hoXn-t°-≠n-h-∂-Xns‚ tchXn mfn¬ XpS-ßp-∂p. apJ-k‘y-th-e, ]p≈n - ]n∂n¬ D’-h-_-en-bp-ambn _‘-s∏´ IY-bp-≠v. k‘yth-e, s]cp-º-S∏v k‘yth-e, kaq-l-k- hnkvXm-c-`b-Øm¬ ChnsS tN¿°p-∂n-√. hr›n- ‘y-the F∂n-ßs mep-hn-`mKw Bbn-´mWv I-Ønse IrjvWm-jvSanbpw Ipw`-Ønse IrjvWm- - S-∂p-h-cp-∂-Xv. G‰p-am-q¿, sX°pw-Iq¿, Aº-e- jvS-an-bp-amWv ssh°-Ø-jvS-an-bmbn sIm≠m-Sp-∂- ∏p-g, Xncp-h√ mSp-hm-gn-IfpsS hI-bm-bn-cp∂p apJ- - Xv. AXn¬ sImSn-tb-t‰msS D’-h-Øns‚ F√m k- ‘ y- t h- e . Ic- ∏ pdw (tN¿Øe Dƒs∏- S p∂ NS-ßp-I-tfm-Spw-IqSn S-Øp-∂Xv hr›n-I-Ønse {]tZiw) sIm®n Xncp-hn-Xmw-Iq-dnv hn´p-sIm-Sp-Ø- AjvS-an-bm-Wv. ta°m´v Xncp-ta-nbpw `{Z-Imfn a‰- t∏mƒ am¿Øm-WvU-h¿a alm-cm-Pmhv XpS-ßn-h- - 69 -
 6. 6. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ®-Xm-Wt{X ]p≈n k‘y-th-e. (A-h-Im-in-Iƒ {]tXyI ]qPm- ` n- t j- I m- Z n- I ƒ, aWv U - ] - Ø n¬ C√msX ac-Ws∏´ ]´m-f°m¿°v k¿°m¿ sImSp- - - thtZm-®m-c-Ww, kZy, cm{Xn-hn-f-°v, Zo]m-cm-[-°v t°-≠-Xmb ]Ww D]-tbm-Kn®p Cu hgn-]m-Sv _en- ° ¬ ]pc- b n¬ H‰- ∏ Ww sh°¬. (Nne G¿∏m-Sm°n.) k‘y-th-e-Iƒ°p-am-{Xw) F∂n-h-bmWv apJy-N- s]cp-º-S∏v aq∏o∂v D∏p-sXm´v I¿∏q-cw-hsc S-ßp-Iƒ. ap≥ Ime-ß-fn¬ hS-bm¿ kaq-l-Øns‚ F√mw sIm®n-bn¬n∂pw sIm≠p-h∂v t£{X- (Ah-km k‘y-the hS-bm¿ kaql k‘y- Øns‚ Cuim--tIm-Wn¬ {]tXyIw Ipgn-∏n® thebmWv) k‘y-th-ebv°v Hcp cY-ap-≠m°n InW-‰n¬n∂pw sh≈saSpØv S-Øn-bn-cp-∂- k‘ybv°v hnf-°p-h-bv°p∂ NSßv D≠m-bn-cp- XmWv s]cp-º-S∏v k‘yth-e. (InW¿ C∂p-ap- ∂-Xmbn tI´p-tIƒhn-bp-≠v. ≠v.) ssh°w kaq-lw, sXep¶v kaq-lw, hS-bm¿ hr›n-I-am-k-Ønse IrjvWmjvSan ]{¥- kaqlw, Bcy kaqlw F∂n- ß - s - b p≈ ≠m-ap-’hw hc-Ø-°-hn[w sImSn-I-b-dpw. sImSn- {_m“W kaq-lßfp-sSbpw, Xan-gv hniz-I¿a kaq- - - °-b¿ Hmtcm h¿jhpw ka¿∏n-°p-hmp≈ Ah- l-Øn-s‚bpw B`n-ap-Jy-Øn¬ S-Ø-s∏-Sp-∂- Imiw D‰m-t»cn IpSpw-_-°m¿°m-Wv. XmWv kaql k‘y-th-e-Iƒ. cmhnse B-∏p- dØv iothen ({io`q- X - _ en), ssh°- Ø - ∏ v sImSn-tb-‰np Xte∂v cmhnse Hcp B- ∏p-dØv sImSn-tb‰v Adn-bn-°p-I F∂ NS-ßp-≠v. Bsb Ipfn-∏n®v s‰n-∏´w sI´msX, `kva-°pdn sXmSp-hn-®v, √ Hcp aWn-sI-´n, t£{X-Ønse aqkXv (aqØXv) Hme-°-pSbpw NqSn sImSn-tb‰v Adn-bn-°p-hm≥ ]pd-s∏-Spw. ap≥Im-e-ß-fn¬ s]cp- ºn-≈n-bm-g-Øp-a--bnepw C≠≥Xp-cpØn a-bn-ep- amWv t]mbn-cp-∂Xv. a‰p hm¿Øm-am-[y-aßsfm∂pw - - - C√m-Xn-cp∂ ImeØv Cu NSßv m´p-Imsc apgp- h≥ msf sImSn-tb-‰mWv F∂v Hm¿as∏-Sp-Øp- hmpw D]-I-cn-®n-cp-∂p. Aºew Ae-¶-cn-°p-∂- Xn-p≈ Ipe-hmg mb¿Ic-tbm-K-°mcmWv FØn- °p-∂Xv. sImSn-tb-‰nv Xte∂v hfsc BtLm-j- - am-bn-´mWv Cu Ipe-hm-g∏p-d∏m-Sv. - - sImSn-tb‰v km[m-cW cmhn-se-bmWv ]Xn- hv. X{¥n-am¿ ap≥]v kqNn-∏n-®-Xp-t]mse amdn-amdn hcpw. ssh°sØ im¥n-°m¿ ]mc-º-cy-am-Wv. hS°v IS- Ø - m- ´ p- ≈ (hS- I c) XcWn C√- °m¿°mWv Ah- I m- i w. Ct∏mƒ ta¬im¥n {_“{io Un.-m-cm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv BWv. kwKo-X-˛-km-ln-Xym-Zn-I-fn¬ {]tXyI Xm¬∏-cy- ap-≈-h-cmWo C√-°m¿. AjvS-]Zn It®-cn-bn¬ t]sc-SpØ ssh°w i¶-c≥ºq-Xn-cnbpw {io ssh°-Ø-∏≥ "kp{]-`mXw' cNn® ta¬im¥n {_“{io Sn.-F≥.-Zm-tam-Z-c≥ ºq-Xn-cn-∏mSpw CXv Az¿∞-am-°p-∂p. ({io ssh°-Ø-∏≥ kp{]- - 71 -
 7. 7. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ]©mcn-ta-fhpw ]Xn-hm-bn-´p-≠v. ssh°Ønv hS- ° p- a mdn GXm≠v c≠v Intem-ao-‰¿ Zqsc- bmbn DZ- b - m- ] pcw t£{Xw ÿnXn-sN-øp-∂p. {io kp{_-“- Wy-mWv ChnsS {]Xn-jvT. ]nXr- ]p{X _‘-Øns‚ i‡n-bm¬ ssh°w, DZ-b-m-]pcw t£{X- ߃ XΩn¬ hfsc _‘-s∏-´n- cn-°p-∂p. DZ-b-m-]p-csØ D’- hhpw hr›n- I - Ø n¬Ø- s ∂. Xr°m¿ØnI sIm≠mSn ASp-Ø- Zn- h kw Bdm- ´ v ssh°- Ø mWv Bdm-´v Aº-e-Ønv Ing°v Hcp Intem- a o- ‰ ¿ Zqsc Bdm- ´ p- I p- f - `mXw Km-K-‘¿h≥ tbip-Zmkv Be-]n®v Xcw- Øn¬. AXp-t]mse ssh°-Ø-∏s‚ Bdm-´v, DZ- KnWn ]pd-Øn-d-°n-b-Xm-Wv.) b-m-]p-c-Øp≈ Bdm-´p-Ip-f-Øn¬. an°-hmdpw D’-h-Øns‚ BZy- c≠pZnhkw Al v h¿j- ß - f n¬ DZ- b - m- ] p- c - Ø - ∏ s‚ Bdm´v , mb¿ Ic-tbm-K-Øn-s‚bpw aq∂mw-Zn-hkw Fkv- ssh°Øv D’-hØn-nSbvt° hcq. mev, A©v, - Bdv CXn-te-sX-¶nepw Hcp Znhkw hcpw. Bdm- F≥Un-]n-bp-sSbpw hI-bm-Wv. a‰p Znh-k-ß-fn¬ ´nv hcp∂ DZ-b-m-]p-c-Ø-∏s hSt° tKm]p-c- Xme-s∏m-enbpw ]Xn-hm-bn´p-≠v. D’-h-Im-eØv Øn¬s®∂v A£-X-an´v kzoI-cn®v Bdm-´n-m-bn´v F√m Znh-khpw B-∏p-dØv cmhnse {io`qX- Ingt° tKm]pcw IS-Øn-hn-Spw. Bdm´v Ign-™p- _en (io-th-en) sshIn´v ImgvNioth-en, cm{Xn- h-cp∂ DZ-b-m-]p-c-Ø-∏s {iotIm-hn-en--I-Øp- hn-f-°v, sImSn-tb‰v apX¬ Fgp-∂-≈-Øn-s‚bpw I-b‰n ]qPn-°p-∂p, CXmWv "IqSn-∏qP'. (Cu kabw (B-I-fpsS FÆw XpS-ßn-bh) Iem-]-cn-]m-Sn- aIs aSn-bn¬ Ccp-Øn-bn-cn-°p∂p F∂m-Wv I-fpsSbpw ne-hmcw {ItaW IqSn-°qSn F´map- k¶¬∏w.) Hcp tZhs as‰mcp tZhs‚ {iotIm- ’-htØmsS D’hw sImgp-°pw. Fgp-∂≈Ønv - - - hn-en¬ Ib‰n ]qPn-°p∂ A]q¿h-XbmWv ssh°- - mK-kz-c-amWv {][m-w. ]Xn-sm∂mw D’hw sØbpw DZ-b-m-]p-c-sØbpw IqSn-∏q-P-I-fpsS apX¬ sX∂n¥ybnse H∂mw-InS mK-kz-c-°m- amlm-flyw. aWvU-]-Øn¬h®pw ]qP-bp-≠v. B cn¬ Hcm-fm-bn-cn°pw hmbn-°p-I. -A-jvS-an-bpsS ka-bØv Z¿i-hpw Ip´n-Iƒ°v tNmdp-sIm-Sp-°¬ A∂v cmhnse kvs]jy¬ XIn-tem-Sp-IqSn mK- apX- e mb I¿a- ß fpw hfsc hnti- j - a m- W v . kz-c-°-t®cn D≠m-Ipw. AIsØ IqSn-∏qP Ign-™m¬ IqSn-∏qP hnf°v. ]©-hmZyw c≠p-Zn-hkta ap≥]v ]Xn-hp-≈p, - `K-hms‚ Xncpmfmb Xncp-hm-Xncmfn¬ Ggmw D’- h - Ø npw ]Ømw D’- h - Ø npw. F√m-am-khpw Ej` hml--Øn¬ (sh≈n-°m-f- Ct∏mƒ F´m-ap-’hw ImgvNio-th-en-°mWv taP¿ - ∏p-d-Øv) BWv AØmgiothen Fgp-∂-≈-Øv. ]©-hmZyw. ssh°Øv t£{X Iem-]oTw ÿm]n- (IqSmsX AjvSan XnYn°pw Xn¶-fm-gvN-bpw). D’- ®-tXmsS H≥]-Xm-ap-’-h-Ønv ImgvN-io-th-en°v h-Im-esØ Ggmw -D-’hw an°-hmdpw Xncp-hm- - 73 -
 8. 8. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 Xnc Bbn´v hcpw. AXp-sIm≠v cm{Xn-hn-f°v, Ej`- - iothen C√. ]t£ ]Ømw-Zn-hkw io-th-en-bp- - hm-l--sa-gp-∂-≈-Øm-bn-´mWv. AXnv km[m-cW ≠v. A∂v tcsØXs∂ Xncn-s®-Øpw. hnf-°n- FSp-°p∂ Imf-sb-°mƒ henb Hcp sh≈n-°m- √mØ F´pw H≥]Xpw D’-hØn-mWv taP¿sk‰v - f-bp≠v. ssh°-Øp- _nw_w shfn-bn¬ Fgp-∂- IY-I-fn. (Bdpw Ggpw D’-h-Ønv hnf-°nv ≈n-°p-tºmƒ XnS-tº-‰p-∂-Xn-p≈ Ah-Imiw tijw sNdnb Ifn ap≥]v ]Xn-hp-≠m-bn-cp-∂p.) aqØ-Xn-m-Wv. c≠n-√-°m-cmWv ssh°-Øp≈ ]Ømw D’-hØnpw ]Xn-sm∂mw D’-h- - aqkXpam¿. Ej-` hm-lw X≠n-te-‰p-hm≥ tIcf- - Ønpw ioth-enbpw ImgvNio-th-enbpw hnf°pw - Ønse H´p-an° IpSpw-_-°mcpw FØpw. A{X hfsc hnkvXcn®pw hn]p-eambpw BWv S-Øp-∂- - - Bfp-Iƒ thWw Xmpw. sh≈n-°m-f-∏p-dØv B Xv. ]Ømw-D’hw hnf-°nv hen-bhn-fs°∂pw ]d- - - - sh≈-°p-∂n-eo-is Ae-¶-cn-®n-cpØnbncn-°p∂ bm-dp-≠.v ]Xn-sm∂mw D’hw ImgvNio-th-enbpw - ImgvN ImtW-≠-Xp-X-s∂. Ccp-]p-dhpw s‰n-∏´w (hnf-°p-hbt∏m-Sp-IqSn) BI¿j-Iam-Im-dp-≠.v - v - sI´nb KP-ho-c∑mcpw Xosh-´n-{]-`bn¬Øn-fßp∂ - - - mepw A©pw F´pw ]Xn-sm∂pw D’-h- X¶-Øn-Sºpw s‰n-∏-´hpw hr›n-I-∏q-n-em-hn¬, Øn-mWv D’-h_en. hfsc Nn´-tbmsS S-°p∂ - - Im¿ØnI°pfn-cn¬ kwKo-X-km-{μ-amb Znhym-¥- H∂mWv Chn-SsØ D’-h-_-en. AXp sXmgp- co-£-Øn¬ B b-m`n-cm-a-amb ImgvN H∂p-I- hmpw √ `‡-P--Øn-c°v D≠m-Im-dp-≠v. Iem- ≠m¬ Bcpw Pohn-X-Øn¬ ad-°n-√. ]-cn-]m-Sn-sb-°p-dn®v ]d-™m¬ I¿Wm-SI kwKo- F´mw D’- h - Ø npw H≥]Xmw D’- h - X-Øn-mWv ap≥Xq-°w. hmbv∏m-´m-bn´pw mK-kzcw Ønpw cm{Xn hnf-°n-√. AXn-cm-hnse Fgp-∂- XpS-ßnb hmZy-kw-Ko-X-ambpw sNdpXpw hep-Xp- ≈n®v sX°pwtNcn-ta¬°pw hS-°pw-tN-cn-ta¬°pw amb A≥]- X n- t esd It®- c n- S- ° p- ∂ p≠v . `K-hm≥ bm{X-bm-Ipw. Xncn-®p-hcp-hm≥ D®-bm-Ip- - ssh°Øv aXn-e-IØv ]mSmØ kwKo-X-⁄¿ ∂-Xp-sIm≠v H≥]Xmw D’hØnv cmhnse Cs√-∂p-Xs∂ ]d-bmw. sNssº sshZy-mY `mK- - 75 -
 9. 9. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 AIØv At∂-Zn-hkw Hcp ae¿tZyw Hgn®v a‰p- t Zyw H∂pw C√. ]t£ `‡¿°v A∂-Zmw apd-t]mse D≠vXm- pw. ]≠v aq∂q-‰n-bdp-]Øn-b©v ]d Acn - - h®n- c p∂p F∂mWv IW- ° v . A∂v `‡¿s°- √ m- h ¿°pw tNmdv In´n- b n- c n- °Ww F∂-XmWv k¶¬∏w. C∂v Du´p- ]p-c-bn¬ IqSm-sX, F√m kaqlaT-ß- fnepw a‰p lmfp- I - f nepsa√mw At∂Znhkw A∂-Zmw D≠v. Xnc-°p- sIm≠v A¬∏w sshIn-bmepw F√m- h¿°pw DuWv In´pw. AjvSan Znh-k-Ønv as‰mcp al- Xzw-Iq-Sn-bp-≠v. At∂ ZnhkwXs∂bmWv hym{L-]mZ al¿jn°v ssh°-Ø-∏≥ Z¿iw sImSp-Ø-Xv. ssh°w t£{X- Øns‚ Ingt° tKm]p-c-Øn--Sp-Øp≈ Cu ÿew C∂pw ]cn- ] m- h - - a mbn ImØp-h-cp-∂p. cmhnse mepa-Wn°v S- Xp-d-∂m¬ apX¬ AjvSanZnhkw ssh°- Ø-∏s‚ Z¿i--]p-Wyw-t-Sp∂ `‡-P-- ߃°v IW-°n-√. AjvSanZnhkw cmhnse me-º-e- h-X¿ F´v hb- vap-X¬ acn-°p-∂-Xp-hsc F√m Øn--IØpXs∂ ]pd-hn-f-°n--Sp-Øn-cp∂v kwKo- h¿jhpw apS-ßmsX AjvS-an°v ]mSn-bn-´p-s≠- X-⁄-cpsS kwKo-Xm¿® Ign™ ap∏-tXmfw ∂mWv tI´n-´p-≈-Xv. IY-I-fnbpw a‰v ¢mkn-°¬ h¿j-ßfmbn ]Xn-hp-≠v. A∂v cmhnse iothen rØ-ßfpw ]Xn-hp-≠v. Npcp-°ambn lcn-IYIfpw - - - C√. cm{Xn S-°p∂ AjvSanhnf°v bYm¿∞- ]Xn-hp-≠v. Hm´≥Xp-≈epw ]mT-Ihpw D®-Ignt™ - Øn¬ cmhnse S-t°≠ ioth-en-bm-Wv. H≥]Xv D≠m-Im-dp-≈p. (ap≥]v AIØv hmXn¬amS-Øn¬ aWn-ap-X¬ ]pdØv "inh-a-WvU-]-Øn¬' mK-kz- NmIym¿Iq-Øpw (a-Ø-hn-emkw {]_-‘w) ]Xn- c-°-t®cn D≠m-Ipw. AjvSanhnf-°nv £Wn-®n- hp-≠m-bn-cp-∂p. hfsc henb Hcp angmhv (km[m- ´p≈ mK-kz-c-hn-Zzm-t‚-XmIpw B It®-cn. A∂v cW ImWp- ∂ - X nepw hen- ∏ - Ø n- e p≈ H∂v ) Zo]m-cm-[-bv°v e£-Zo-]hpw shSn-s°´pw ]Xn- AhnsS h®n-cn-°p-∂-Xmbpw Hm¿a-bp-≠v. hm-bn-´p-≠v. AjvSanhnf-°mWv Chn-SsØ ]qcw. ]{¥≠mw D’-h-amWv AjvSan F∂v ]d- (hr›n-I-Ønse ]qcw £-{X-Øns‚ ASp-Øp-X- ™p-h-t√m. {io kp{_-“-Wy≥ (DZ-b-m-]p-c-Ø- s∂-bmWv AjvSan F∂Xv bmZr-›nIw) Xmc-Im- ∏≥) Xmc-Im-kp-cs h[n®Xv AjvSan Znh-k-am- kp-cs h[n®v hnPb{ioem-fn-X-m-bp≈ DZ-b-m- Wv. A∂v ]p{Xs‚ hnP-b-Ønv {hXw tm‰n-cn- ]p-c-Ø-∏s‚ hc-hmWv AjvS-an-bnse Hcp apJy °p- I - b mWv ssh°- Ø - ∏ ≥. AXp- s Im- ≠ mWv BI¿j-Ww. a‰p tZho-tZ-h∑mcpw IqsS Fgp-∂- - - 77 -
 10. 10. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 t]mcm™v c≠v cXv JNn-X-amb kz¿W- °p-SIfpsS AI-ºSn- - - - bn¬, Xosh-´n-I-fpsS {]Im- i - Ø n¬ sh´n- Øn-fßp∂ I-I{]-`. - - (Xosh´n-I-fpsS cq]- Ønpw Cu tZiØv am‰- a p- ≠ v . ) hnf°pw I¿∏q- c - h pwsIm≠v t{]m÷z-e-amb cmP- hoYn (ap≥]v Xncp-hn- Xmw-Iq¿ alm-cm-Pmhv ssh°-sØ-gp-∂-≈p- tºmƒ Xma- k n- ° m- dp≈ hSt° sIm´m-c- Øns‚ ap∂n- e mWv Cu hc-th¬∏v). ≈n-s®-Øpw. Iq´p-tΩ¬ `K-hXn, aqtØ-SØv Imhn- - AjvS-an-N-{μ≥ DZn-°p∂ A¿≤-cm{Xn ka- e-Ω, ]pg-hm-bn¬Ipf-ßc alm-hn-jvWp, C≠w-Xp- bw, L-Kw-`o-camb j¨ap-J{]nb cmK-Øn¬ "ic- - - cpØn `K-hXn, Ing-°≥Im-hn-eΩ, Xncp-aWn th¶n- - - hW `h' F∂ Io¿Øw Xhn-ens‚ eb-`w-Kn- S-]p-cØ∏≥ ({iocm-a≥), {iom-cm-bW]p-cØ∏≥, - - - - - - bn-een™v, mK-kz-cØn¬ Hgp-Ipw. ImgvN°m-cs - - - Cu tZho-tZ-h∑mcpw IqsS-bp-≠m-Ipw. (ap≥ Ime- - A`u-a-amb temI-tØ°v Iq´n-s°m-≠p-t]m-Ip∂ ß-fn¬ apcn-b¶p-fØv imkvXmhpw Aø¿Ipf-ßc - Hc-]q¿h Zriy-˛-{im-hym-p`hw. B hc-th¬∏v Ign- `K-hXnbpw AjvSan°v IqSn-bn-cp-∂Xmbn tI´n-´p- - - - ™m¬, A—s‚bSp-tØ°v oßp-Ibm-bn. aIs - ≠v.) hS-t° S-bn¬h®v P-߃ ¬Ip∂ kzoI- {]Xo-£n®v Ingt° B-s°m-´n-en¬ n¬°p-I- c-WamWv DZ-bm-]p-cØ∏s‚ hchv. Xmc-Im-kp- - - - - bmWv ssh°-Ø-∏≥. (ho-°≥ sN≠bpw Ht∂m cs Pbn-®p-hcp∂ {io Ip-am-cs tZh, K‘¿h, - ct≠m Xosh-´n-bp-ambn n¬°p∂ AhnsS Hcp b£, In∂c, ap-Pm-Xn-Iƒ l¿jm-c-h-tØmsS DXvIWvTm-Ip-e-X-bpsS A¥-co£w D≠m-Ipw.) FXn-tc-‰-Xns‚ Hm¿a-]p-Xp-°-emWo kzoI-c-Ww. Zo]m-ew-Ir-Xamb Iam-Øns‚ Sp-hn¬ DZ-bm- - - - hnP- b - { io- e m- f n- X - mb ]p{X≥ FØn- b - ]p-cØ∏s‚ me-Sn-bn¬ IqSp-X¬ Dbcw hcp∂ - - tXmsS s]s´∂v a´p-am-dpw. BÀm-Z-Øns‚ Xnc-b- X¶-Øn-Sºv (hS-°≥ Zn°p-Ifn¬ ImWp∂ tIme- - Sn-°p∂ Hcp kam-K-aw, apJy-ÿmw aIv sImSp- Øn¬n∂pw hyXy-kvX-amWv ssh°w apX¬ Øn´v A—≥ Hcp hi-tØ°v amdpw. (A-jvS-an°v sXt°m-´p-≈-h.) {Xnam--am-bn´v in¬]-Nm-Xp-cy- ssh°-Ø-∏-s‚bpw DZ-b-m-]p-c-Ø-∏-s‚bpw Htc- tØmsS Xo¿Øn-´p-≈Xm-Wv. X¶-s-‰n-∏´w sI´nb - t]mse henb XnS-ºmWv Fgp-∂-≈n-°p-I. Htc- Xe-sb-Sp-∏p≈ Hcp KP-ho-cs‚ apI-fn¬ A∏p-dhpw t]mse Db-c-ap≈ B-bpw.) Cßs ssh°-Ø- C∏p-dhpw ap≥]-d™ tZho-tZ-h∑m-cpsS XnS-ºp-I- - ∏pw DZ-b-m-]p-c-Ø-∏pw hncm-Pn-°p-tºmƒ a‰v sf-Sp-Øp-sIm-≠p≈ Xe-sb-Sp-∏p≈ B-Iƒ. apØp- Ggv tZho-tZ-h-∑m¿ Ccp-h-i-Øp-ambn ne-bp-d-∏n- °p- S - I fpw Be- h - ´ hpw sh©m- a - c - h p- s am∂pw °pw. mK-kz-c-tafw sImgp-°pw. ]n∂oSv henb - 79 -
 11. 11. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 ImWn° ka¿∏n-°m≥ ssh°-Ø-ºew Ccp∂ A£-cm¿∞-Øn¬ bmsXmcp hn`m-Ko-b-X- ÿew Zmw sNbvX Idp-I-bn¬ ssIaƒ Hcp bp-an-√msX F√m ssh°-Øp-Imcpw HsØm-cp-a- ]√-°n¬ hcpw, Zmw sImSpØ `qan-bn¬ Imev tbmsS sIm≠m- S p∂ D’- h - a mWv Ajv S an. IpØmsX Hcp ]´v hncn®v AXn¬ ImWn-°-b¿∏n- F√m-h¿°pw ImWp-hmpw ]s¶-Sp-°p-hmpw ]mI- °pw. ]n∂oSv `‡- P - - Ø n- c - ° m- b n, ImWn- ° - Øn- e mWv CXv kwhn- [ mw sNbv X n- ´ p- ≈ - X v . bnSphm≥. AXn-p-tijw sshIn´v shSn-s°´v Ign- ssh°sØ Hmtcm ho´nepw D’- h - a m- W - ∂ v . ™m¬ DZ-b-m-]p-c-Ø-∏≥ bm{X-tNm-Zn-°p-I- AjvSan-tbm-S-p-_-‘n®v hSt° S-bnepw ]Sn- bmbn. Ingt° S-bn¬h®pw hS-t°-Sbn¬h®pw - - ™mtd S-bnepw S-°p∂ hmWn-`hpw a‰v IuXp- D≠v Cu bm{X-]n-cn-b¬. B A`n-ap-Jambn n∂v - I-°m-gvN-Ifpw AjvS-an-bpsS am‰v Iq´p-∂p. Xpºnss° s]m°n-bp≈ bm{X-tNm-Zn-°¬ IuXp- I-ap≈ ImgvN-bm-Wv. ]Xn-aq∂mw Znhkw sshIn´v DZ-bm-]p-c- - tØ°v t]mbn Bdm-Sp∂ ssh°-Ø∏pw DZ-b- - DZ-b-m-]p-c-Ø-∏≥ bm{X-bm-bm¬∏ns∂ aμw-a-μ-amWv hSt° S-ap-X¬ Ing-°p-h-iw-h∂v m-]p-cØv IqSn-∏q-Pbpw hnf-°p-ap-≠.v AtXmsS Hcm- - Cd°n Fgp-∂≈n-°p∂Xphsc D≈ hc-hv, aIs - ≠sØ AjvSan°v Xnc-»oe hoWp. Bdm-´p-Ign™v - - ]ncn-™-Xn-ep≈ ZpxJw. ChnsS ssh°w ktlm- Xncn-®p-h∂v ap°pSn nth-Zy-hp-ap-≠v. `K-hmv D’- Z-c-∑m¿ F∂v t]sc-SpØ tKm]m-e-IrjvW ]Wn- h-Øns‚ Ae-®n-en¬ AkpJw hcm-Xn-cn-°m-m- °cpw cm[m-IrjvW ]Wn-°cpw tN¿∂v ZpxJ-J- W-t{X, Huj-[°q-´mb ap°p-Sn.- I-em-Im-c∑m-cpsS - - WvUmcw cmK-Øn¬ mK-kzcw hmbn-°pw. (-f- mSmWv ssh°w F∂v {]kn-≤-am-Wv. ssh°w N-cnXw H∂mw-Zn-hkw IY-I-fnbn¬ Cu cmK-ap- kXym-{K-lw-t]m-ep≈ kmaqly CS-s]-SepIƒ S- ≠v, lwk-Øns‚ ]Zw). AhnsS IqSn-bn-´p≈ P- Øn-bn-´p≈ ssh°sØ aÆnv hnπ-h-ho-cy-hp-ap- ß-fpsS IÆp-Iƒ AdnbmsX Cud--Wn-™p-t]m- ≠v. AXp-sIm-≠p-Xs∂ IYm-{]-kwKw, mSIw Ipw, ssh°-Ø∏s‚ ]p{X-hm-’eym-Xn-tc-Iw- I≠v. - - t]mep≈ P-Iob Iem-]m-cºcyhpw Cu sNdnb - - (C-t∏mƒ {io cm[m-Ir-jvW-∏-Wn-°¿am-{X-ta-bp- K-cØn-p-≠v. Aßs P-Iob Ie-Ifpw ¢mkn- - ≈p, tPyjvT≥ Ipd-®p-Im-ew-ap≥]v A¥-cn-®p). °¬ Ie-Ifpw Hcp-t]mse Bkz-Zn-°m≥ {]m]vX- Aßs Hcp mS-I-Øns‚ khn-tij kuμ- cmWv icm-icn ssh°-Øp-Im¿. cyhpwIqSn Cgp-In-t®¿∂-XmWv AjvS-an-bpsS NS- ßp-Iƒ. sΩ ]nXr-]p-{X_‘Øns‚ Bgw ssZh- h n- i zm- k ntbm Ahn- i zm- k ntbm t_m[y-s∏-Sp-Øp-hmpw A—pw aI-pw-X-Ωn¬ Bbn-s°m-≈s´, GsXmcp ssh°Øp-Im-cs‚bpw - - Fßs s]cp-am-d-W-sa∂v ImWn-®p-X-cp-hmpw a- n¬ Iem-˛-kmw-kvIm-cnI ss]Xr-I-Øns‚ th≠nbn´p- I q- S n- b mWv PK- X v ] n- X m- h mb {io apJy-t{km-X- mbn ne-sIm-≈p∂ {io ssh°- ssh°-Ø∏≥ Cßs-sbmcp mS-Iam-Sp-∂sX∂v - - - Ø-∏pw ssh°-Ø-º-e-Ønpw F∂pw amy tXm∂n- t ∏m- I pw Ajv S - a n- b psS NS- ß p- I - f psS ÿm-ap-≠v. Hmtcm AjvS-anbpw Ah¿s°√mw A¥-kØ Btem-Nn-°p-tºmƒ. Hcp hym-p`-h-am-Wv. cmP-ti-J¿ ]n. ssh°w : ssh°w kztZin. Ct∏mƒ Fd-Wm-Ipfw sX°≥ Nn‰q-cn¬ ÿncXma- k w. F©n- o- b - d nwKv _ncp- Z - [ m- c nbmb Ct±lw A¿P- P phnjmZhrØw, tamln-n-hn-Pbw XpS-ßnb B´-°-Y-I-fpsS cN-bn-Xm-hm-Wv. - 81 -
 12. 12. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 G‰p-am-q¿ {ioa-lm-tZ-h-t£{Xw Hmw a:inhm-b, G‰p-am-q-c∏m icWw lcn-Wm-e-tbim ImØ-cp-foS-Wta: kn.-F-kv. {io[-c≥ aqØXv htμ kqcy-i-im-¶-h-”n--bw htμ apIp-μ-{]nbw htμ `‡-P-m-{ibw N hcZw htμ inhw i¶cw lcn-Wm-e-tbi iin-ti-Jcm lcm ic-`m-IrtX c-l-co{μ `RvP hc-Zm-`-b-߃ agp-am-p-ta-¥nSpw Icp-Wm-Ic hnt`m ImØ-cp-tf-W-ta. tIc-f-Ønse am{X-a√ `mc-X-ØnseXs∂ inh- t £- { X- ß - f n- ¬ {io]- c - t a- i z- c s‚ ]q¿Æ km∂n-≤y-ap≈ {]kn-≤-amb Hcp ]pWy-a-lm-t£- {X-amWv G‰p-am-q¿ alm-tZ-h-t£-{Xw. Xncp-hn-Xmw- Iq¿ tZhkzw t_m¿Uv `cW-Øn-ep≈ t£{X- ß-fn¬ G‰hpw {][m--s∏-´Xpw tIƒhntI´Xpw Bb t£{X-am-Wv G‰p-am-q¿ alm-tZ-h-t£-{Xw. G‰p-am-q¿t£{Xamlmflyw ]q¿ΔnI {KŸ- ߃ ]Tn®v sX‰p-Ip-‰ßƒ C√m-sX, ChnsS {]Zn- - ]m-Xn-°p-hm≥, {ioG-‰p-am-q-c∏≥ Ap-{K-ln-°s´. - - ]≠v Jc≥ Fs∂mcp `‡≥ ]c-a-in-hs [ymn-®n-cp-∂p. temIØv `qX-߃, thXm-f-߃, ]nim- N p- ° ƒ, F√m- Ø npw tXm- h mb A]- kvamcw F∂n-h¿ ap-jysc _m[n®v Iog-S°p-hm≥ G‰p-am-q-c∏≥ - XpS-ßn. Icp-Wm-n-[n-bmb `K-hm≥ {io]-c-ta-iz- c≥ Ej- ` m- c p- V - mbn `qtem- I Øv Ggp- ∂ ≈n Hmw _n{`-t±m¿`n-x IpTmcw arK-a-`-b-hcu Imin, tKmI¿Æw apX-emb ]pWy-t£-{X-ß-fn¬ kp{]-kt∂m atlix km∂n≤yw sNbvXv tcmK-_m-[n-X-cm-b-hsc c£n- k¿Δm-e-¶m-c-Zo]vXx kc-kn-P-n-etbm ®p. Cuhn[w inh-ssN-X-y-ap≈ [mcmfw t£{X- hym{L-N¿Ωm-Ø-hmkm: ߃ D≠m- b n. F∂m¬ KwKmkm∂n- ≤ y- a p≈ t[ytbm ap‡m-]-cmKm arX-c-k-I-en-Xm˛ Imin-hn-iz-m-Y-t£{Xw AXn¬ {][m--am-bn. {Zn{]`x ]©-h-{‡˛ KwKm--Zn-bn¬ kvmw sNbvXv hniz-m-Ys {Xy£-tIm-So-c-tImSo LSn-X-Xp-ln-tcm Z¿in-°p-∂tXmsS ap-jy≥ ip≤o-Icn-°s∏-Sp-∂p. - - - NnjvIem XpMvKauen `K-hm≥ Imin-bn¬ KwKm km∂n-≤y-Øn¬ hkn- °p-∂Xv tZhn-]m¿Δ-Xn°v CjvS-am-bn-√. htμ iw`pw Dam-]Xnw kpc-Kpcpw htμ PK-XIm-cWw v htμ ]∂-K-`q-jWw arK-[cw htμ ]iq-mw-]Xnw `K-hm≥ {io]-c-ta-iz-c≥ Jcs‚ X]- n¬ - 83 -
 13. 13. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 BIr-jvSm-bn Jcs‚ ASpØv FØn. Jc≥ HmSp- - IqSn tN¿∂m¬ inh≥ {]`p- h m- W v . `K- h m≥ ∂n-SsØ√mw `K-hm≥ {io]-cta-iz-c≥ ]pdsI HmSn- - - imkvXm-hns ssIem-k-Øn-te°v ]m¿Δ-Xn-tZ- Øp-S-ßn. HSphn¬ Jc≥ HmSn-tbmSn tIc-f-Øn¬ hnsb sIm≠p-h-cp-hm≥ Ab-®p. {io[¿Ω-im- FØn Hcp Im´n¬ Hcp _nw_w {]Xn-jvTn®v `K- kvXmhv ssIem-kØn-seØn AΩsb hμn®v hnh- - hms‚ ]q¿Æ ssNX-ysØ Bhm-ln-®p. X∑qew c-a-dn-bn-®p. Xs‚ `¿Ømhv Imin-bn¬ KwKm-tZ-hn- A∂p apX¬ a‰v t£{X-ß-fn¬ `K-hms‚ Awi bpsS Iq´p- s I´v nanØw ZpxJn- X - b m- b n- c p∂ ssNX-yhpw, ChnsS ]q¿Æ ssNX-yhpambn tZhn]m¿Δ-Xn, `K-hm≥ Imin-hm-kap-t]-£n®v G‰p- - A[n-h-kn-®p. F∂m¬ {io]-c-ta-iz-c≥ `‡hm’- am-q¿t]mbn AhnsS ]q¿Æ-ssN-X-y-tØmsS eyw-sIm≠pw, Cnbpw HmSn-t∏m-bmtem F∂v nXy-hm-kap-d∏n®p F∂-dn™v kt¥m-jn-®p. kJn- - - `b∂pw Jcs Hcp amm°n Xr°-øn¬ FSpØv bmb cq]-h-Xn-tbbpw, ]p{Xn-bmb {io`{Z-Im-fn- C∂pw hnSmsX Ccn-°p-∂p. lcn-W-cq-]n-bmb tbbpwIq´n Imf-∏p-dØv imkvXmhv hgn-Im-´n-bmbn Jcs‚ ÿnXn imiz-X-am-bn-Xo¿∂ A∂p-ap-X¬ G‰p-am-q¿°v ]pd-s∏-´p. ]m¿ΔXotZhn-bpsS hc- Cu t£{Xw, `K-hm≥ amns Xr°-øn¬ G‰n-b- hns {]Xo-£n®v `K-hm≥ {io]-c-ta-iz-c≥ t£{X- Xp-aq-ew, G‰n-b-am≥]pcw ˛ G‰p-am-q¿ F∂v {]kn- Øns‚ ap≥h-iØv Hcp awK-f-Zo]w sXfn-bn-®p. ≤-am-bn. `K-hms‚ `‡-hm-’-ey-tØbpw ]q¿Æ- (A-Xm-Wv henb hnf-°v, sISm-hn-f°v Fs∂ms° ssN- X - y- t Øbpw tI´- d n™v `‡- P - - ß ƒ {]kn-≤-am-b-Xv). ]m¿ΔXotZhn Zo]w-I≠v søv kt¥m-jn-°p-Ibpw `K-hXvkm-∂n≤yw a‰v t£{X- Hgn®v Zo]w sXfn-bn-°p-Ibpw, ajn-sb-SpØv IÆv ß-fn¬ D≈-Xn-t-°mƒ ChnsS BWv D≈Xv Fgp- X p- I bpw sNbv X p. tZhn me- º - e - Ø nv F∂-dn™v tcmK-]o-Un-Xcpw Ai-c-Wcpw a‰v nc- AIØv sN∂v `¿Øm-hns‚ ASp-Øp-Xs∂ Xs‚ h[n P-ßfpw CS-XShn-√msX G‰p-am-q¿ t£{X- - - hml--tØbpw Ccp-Øn. (A-ßn-s-bmWv G‰p- Øn-¬ FØn Z¿iw S-Øn-Øp-S-ßn. am-q¿ aWvU-]Øn¬ c≠v Ej`hml-w): `{Z- F∂m¬ ip≤]©m-£cn aq¿Øn-bmb `K- Im-fn-tbmSv hml--Ønv ASp-Øp≈ XqWnepw, hm≥ ChnsS ]m¿Δ-Xo-k-ta-X--√. i‡n-tbm-Sp- cq]-h-Xn-tbmSv Ingt° XqWnepw (h-S-°p-h-i-Øv) A[n- h - k n®v c≠p- t ]cpw tcmK-_m-[n-X-cm-bn-h- cp∂hsc tcmK- h n- a p- ‡ - cm°n kwc-£n-®p-sIm-≈- W-sa∂pw Acp-fn-sN-bvXp. {io[¿Ω-im-kvXm-hn-tmSv Xs‚ bYm- ÿ m- Øv temI-c-£m¿∞w Ccp-∂p- sIm-≈p-hmpw ]d™v tZhn ]m¿ΔXn, A]- k vamcw _m[mKrl-ß-fpsS tXm- hmbn Xo¿∂n-cn-°-sIm≠v, Ahs `K-hms‚ Xr°m-e- Sn°v NphsS tN¿°p-Ibpw sNbvXp. tZhn {io]-c-ta-iz- c- n¬ ebn- ® p. Aßs Jcs‚ {]Xn-jvT-bm¬ ip≤- ]-©m-£-c-aq¿Øn-bmb `K- hm≥ {io]-c-ta-iz-c≥ i‡n- - 85 -
 14. 14. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 b-t∏mƒ I≠-Im- gvN c- k nw- l - aq¿Øn lnc-Wy- I-in-]p-hn-s t]mse C{μs aSn-bn¬ InSØn Iq¿Øv aq¿Ø J- ß ƒsIm≠v amdv I odn IpS¬ ame FSpØv A´- l- k n®v Ccn- °p∂ Ah- ÿ - bm-Wv. F√m-hcpw `b-hn-lz-e-cm-bn. X’-abw {io]-c- Gg-c-s∏m-∂m Z¿iw ta- i z- c ≥ ic- ` - aq¿Øn-bmbn tbm-Sv-tN¿∂v i‡n-]-©m-£-co-aq¿Øn-bmbn G‰p- {]Xy-£-s∏´v c-knw-lsØ Nnd-I-Sn-®p-sIm≠v am-q-cn¬ hnf-ßp-∂p. {]km-Zn-®m¬ kI-e-kn-≤n- C{μ-n¬ n∂pw o°n. C{μv t_m[w-sXfn-™p. {]-Zmb PK-Zo-iz-c≥ kzi-‡n-tbmSv tN¿∂v temI- c-knw-l-aq¿Øn°v im¥-X-e-`n-®p. c≠p-t]cpw - Ønv H´msI {]Xy-£-Zr-iy-m-bn, £n{]-{]-km- ic-`-aq¿Øn-bpsS Im¬°¬ho-Wp. F∂m¬ ic- Zn-bm-bn, kpJ-tk-hy-mbn Ccp∂v Acp-fp-∂p. `-aq¿Øn-bm-Is´ tIm]w-sIm≠v DS-emsI hnd®v aq∂mw Xr°-Æn¬ XoIØn D{K-cq-]Øn¬ n¬°p- - Hcn°¬ GXmpw Akp-c-∑m¿ _e-hm-∑m- ∂p. aq∂p temIhpw H∂n®v Zln- ∏ n- ° p- s a∂v cm-bn-Xo¿∂v C{μs B{I-an®v tXmev]n®v Aa- tXm∂¬. tZh-∑mcpw Akp-c-∑mcpw F¥p-sN-ø- cm-h-Xn-bn¬ n∂pw ]em-bw sNøn-®p. C{μ≥ W-sa-∂-dn-bmsX nev]m-bn. F∂m¬ {_“¿jn- ho≠p-hn-Nmcw C√msX c-knw-l-aq¿Øn a{¥w Iƒ Zn§-P-ßsf Gev]n®v BImi KwKm-P-ew-sIm- sNm√n B`n-Nm-c-hn-[n-{]-Imcw tlmaw S-Øn. ≠p-h∂v A`n-tjIw XpS-ßn. A`n-tj-I-Pew Xfw- tlmaw S-∂p-sIm-≠n-cns° tlma-Ip-WvU-Øn¬ sI-´n-n∂v Hcp Nm]-Øns‚ BIr-Xn-bn¬ Bbn- n∂pw c- k nw- l - a q¿Øn D{K- k z- c q- ] - mbn Øo-cp-Ibpw AXv Nm]-k-c v (hn-√p-Ip-fw, hen-b- ]pdØph∂p. Xn-s°-Xn-cmbn Bscbpw ImWm- Ip-fw) F∂ t]cn¬ {]kn-≤-am-hp-Ibpw sNbvXp. Ø-Xn-m¬ C{μs‚ tsc ASp-Øp. C{μ≥ F¥p- sN-ø-W-sa-∂-dn-bmsX t]Sn®v HmSn-Øp-S-ßn. CXp- (`‡- ∑ m¿ Imin- b n¬t]mbn KwKm- k v mw I≠ mc-Z≥ C{μ-tmSv tsc lcn-Wm-e-b-Øn- sNtø≠ Bhiyw C√. ChnsS Xs∂ D≠v. A- te°v s]mbvs°m-≈p-hm≥ n¿t±-in-®p. C{μ≥ hnsS kvmw sNøp-∂Xv KwKm-kvm--Ønv HmSn-Ø-f¿∂v lcn-Wm-e-b-Øn-seØn aXn-e-IØv Xpey-am-Wv. Hcphn-[-Ønepw Ipfw Aip-≤-am-Ip- hmbp-tIm-Wn¬ new-]-Xn-®p. c-knw-l-aq¿Øn hm≥ ]mSp-≈-X-√.) Xs‚ `bm--I-amb K¿÷--tØmsS C{μs Cuk-abw tZhn-]m¿ΔXn HmSn-h∂v ic-`- ]n≥Xp-S¿∂v lcn-Wm-e-b-Øn-se-Øn. C{μs‚ aq¿Øn-bn¬ sFIyw-{]m-]n-®p. kpap-J-mb {io]- ne-hn-fnbpw c-knw-l-aq¿Øn-bpsS Ae¿®-bpw- c- t a- i z- c ≥ ss{Xtem- I - Ø npw ]qPn- X - mbn tI´v tZh-∑mcpw Akp-c-∑mcpw ap-jycpw t]Sn®v AhnsS {]Xy-£-s∏-´p. XpS¿∂v `K-hm≥ c-knw- i_vZsØ ]n≥Xp-S¿∂v t£{X-a-Xn-e-IØv FØn- l-aq¿Ønsb Acn-In¬ hnfn®v cu{Z-`mhw If™v - 87 -
 15. 15. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 G‰p-am-q-cn¬ £n{]-{]- km-Zn-bmbn Ccp-∂-cp-fp- ∂p. CXn¬ ic-`-aq¿Øn AYhm AtLm- c - aq¿Øntkh hfsc kq£n®v Xs∂ th-≠- Xm- W v . AXv G‰hpw i‡n nd- ™ - X m- W v . Cßns aq¿Øn-t`-Z-ß- f- d n™v tkhn- ° p- ∂ - h¿°v kI-e-hn[ Ap- {Klhpw e`n-°p-∂p. `K-hm≥ {io]-c-ta- iz- c s‚ ]q¿Æ- k m- ∂ n- ≤y- a p≈ G‰p- a m- q¿ t£{X- Ø n¬ cm{Xn- bpsS A¥y-bm-a-Øn¬, (Gg-csh-fp-∏nv) Nm]-k- - c- n¬ kvmw sNbvXv, kuay-m-bn-Øo-cpI F∂-cp-fn. ""_me-tKm-]me k¿Δmw-K-`-kva-Ip-dn-bn´v, ]©m-£-c-a{¥w P]n®v, thj-Øn¬ Chn-sS-Øs∂ Fs‚ Acn-In¬ Xma- bYm-i‡n FÆ henb hnf-°n¬ Hgn®v sXmgpXv, kn-°pI. Fs∂ tkhn-∏m≥ hcp-∂-h¿ F√m-hcpw ajn FSpØv IsÆ-gpXn, me-º-e-Øn¬ {]th- Aßn-cn-°p-∂n-SØpw h∂v `Pn-®p-sIm-≈-Ww. in®v, aWvU-]-Øn¬ A[n-h-kn-°p∂ c≠v hrj- Aßns sNbvXn-s√-¶n¬ Ah¿°v bmsXmcp `-tØbpw hμn®v, `{Z-Imfn, imkvXm-hv, b£n apX- kn≤nbpw e`n-°p-∂-X-√''. `K-hm≥ {io]c-ta-iz- emb tZho-tZ-h-∑msc hμn®v, tkm]m--Øn-¶¬ cs‚ Bh-iy-{]-Imcw `K-hm≥ {ioIr-jvW≥ _me- FØn, S-Xp-d-°p-tºmƒ n¿am-ey-Z¿iw S-Øp- tKm-]m-embn Ccn-°p-∂ t£{X-amWv IogvXrt°m- - I. Aßns n¿am-ey-Z¿i--tØmsS ap°v P∑- hn¬ AYhm IrjvW≥tIm-hn¬. ""Znh-khpw km-^eyw e`n-°p-∂p. XpS¿∂v A`n-tj-Iw, Ae- sshIp-t∂cw Zo]m-cm-[--°vtijw hmZym-tLm- ¶mcw Ch sXmgpXv, sXs°--S-bn¬ Z£n-Wm- j-tØmsS Rm≥ Xm¶sf h∂p-I≠psIm≈mw'' aq¿Øn-tbbpw KW-]-Xn-tbbpw sXmgpXv, {]Z-£n- F∂v `K-hm≥ Adn-bn-®-{]-Imcw Ct∏mgpw Zo]m- W-ambn {io]m¿Δ-Xn-tbbpw Hmhp-¶epw hμn®v cm-[ Ign-™m¬ Hcp sh≈nhSn hmZy-tLm-j- XncnsI h∂v S-bn¬ sXmgpXv, Xo¿∞hpw {]km- tØmsS IrjvW≥tImhn-en-te°v Fgp-∂-≈n-°p- Zhpw hmßn, ]pdØv IS∂v {]Z-£nWw hbv°p- ∂p. BbXv Xncp-G-‰p-am-q-c-∏s‚ Fgp-∂p-≈Øv I. sX°v `mKØv B¬{]-Z-£nWw h®v IogvXr- BsW∂v a- n-em°n, IqsS-s®∂v IrjvW≥ t°m-hnepw sXmgpXp {]Z-£nWw XpS-cp-I. Cu tImhn-en-sebpw Zo]m-cm-[ sXmgpXv Ah-tcm- hn[w 41 Znhkw n¿Ωm-ey-Z¿iw km[n-®m¬ sSm∏w {]Z-£nWw hbv°p-∂-Xns‚ ^ew √- `K-hms‚ Ap-{K-l-Ønv tlXp-hm-bn-Øo-cpw. Xp-X-s∂. X߃ `Pn-°p∂ Znhkw F¶nepw n¿am-ey- Cßns Jc-m¬ {]Xn-jvTn-°s∏´ `K-hm≥ - Z¿iw apS-ßmsX sNtø≠Xv {][m I¿Ø- {io]-c-ta-iz-c≥ ip≤-]-©m-£-c-aq¿-Øn-bmbpw, hy-am-Wv. ]m¿Δ-Xn-bn¬ ebn®v i‡n-]-©m-£-cn-aq¿Øn- G‰p-am-q¿ t£{X-Ønse Xncp-hp-’hw bmbpw ic-`-aq¿Øn-bmbpw aq∂v k¶-ev]-Øn¬ Ipw`-am-k-Ønse Xncp-hm-Xn-c-m-fn-¬ Bdm-t´msS - 89 -
 16. 16. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 kam-]n-°p∂ 10 Znh-ksØ D’-h-am-Wv. G‰p-am- Z¿i--]pWyw Xcp-∂-Xm-Wv. XpS¿∂v sImSn-bn-d- q¿ t£{X-Ønse Xncp-hp-’-h-Ønse {][m °p-∂-tXmsS D’hw kam-]n-°p-∂p. Znh-k-߃ c≠mw D’hw sImSn-°ogvhnf-°v, G‰p-am-q¿ D’-hØns‚ as‰mcp {]tXy-IX - Ggmw D’hw ImgvN{io_-en, F´mw D’hw Gg- c-s∏m-∂mZ¿i-w, HºXmw D’hw ]≈n-th-´, Znh-khpw (2-˛mw D’hw apX¬ 9˛mw D’hw hsc- ]Ømw D’hw Bdm´v F∂n-h-bm-Wv. F∂m¬ bp-≈) ImgvN-{io-_entbmS-p-_-‘n-®p≈ Ipf- F√m Znh-khpw Z¿i--{]m-[myw D≈-h-X-s∂- Øn¬ the-bm-Wv. ]Sn-™msd tKm]p-c-Ønse bmWv. Gg-c-s∏m-∂m--Zn-h-kw ImWn-°-bn´v `K- the- I - f n- ° v t ijw `K- h m≥ Nm]- k - c -   ns‚ hms‚ Z¿iw e`n-°p-∂-Xn-p-th≠n AtIw hmXn¬°¬ hS-t°m´v Xncn™v n¬°p-tºmƒ `‡-P--߃ FØp-∂p. Gg-c-s∏m-∂m-sb Fgp- Ipf- Ø ns‚ adp- I - c - b n¬ the- I fn S- ° p- ∂ p. ∂-≈n®p≈ henbhnf°v Z¿i--{]m-[myhpw, XpS¿∂v sX°p-hiØp≈ B-s°m-´nen¬ FØn - - IÆnpw a- npw B-μm- p- ` qXn Df- h m- ° p- ∂ Xpw BWv . G‰p- a m- q¿ D’- h - Ønse as‰mcp {][m NSßv c≠mw D’hw apX¬ 9˛mw D’hw hsc-bp≈ D’-h-_- en- Z ¿iw BWv . [mcmfw `‡- P - - ß ƒ D’- h - _ en Z¿i--Øn-s-Øp-∂p. D’-h- _en C{Xbpw BI¿j- I - ambpw `‡n-n¿`-c-ambpw S- °p∂ Htc Hcp t£{Xw G‰p- am-q¿ am{X-am-Wv. G‰p-am-q- c-∏s‚ Bdm´v aq∂v Intem-ao- ‰¿ AIse t]cq¿ ASp- Øp≈ ao-®n-em-‰n-em-Wv. `K- hm≥ Bdm-´nv Fgp-∂≈n, hgn-bn¬ ]d-Iƒ kzoI-cn®v, aI- f mb t]cq¿ `K- h - X n- tbbpw kμ¿in®v , Bdm´v Ign™v XncnsI hcp∂ hgn Nme-bv°¬ {ioIr-jvW-`-K- hms‚ Aº- e - Ø n¬ kμ¿in®v Xncn- s I- t ∏m- c p- tºmƒ aIsf Adn-bn-°msX t£{X- Ø n¬ FØp- ∂ p. X’- a bw `K- h mt Gg- c - s∏m-∂m--tbmSpw hmZy-tLm- j-ß-tfm-Spw-IqsS FXn-tc‰v AI-tØ°v B-bn-°p-∂p. Bdm´v Ign- ™ p≈ hchv - 91 -
 17. 17. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2011 tkh XpS-ßp-∂p. k‘y-k-a-b-Øp≈ tkhFgp- Key {]iv-hn-[n-{]-Imcw ]e -]-cn-lm-c-{In-b-Ifpw ∂-≈n∏v Z¿i--]pWyw Xcp-∂-Xm-Wv. S-∂p. XpS¿∂v, ne-hn-ep-≠m-bn-cp∂ sImSn-a-c- {]tZm-j-{hXw Ap-jvTn-°p-∂Xv A`ojvS- Ønv tISv ] mSv D≈- X n- m¬ ]p¿{]- X n- j v T kn-≤n°v AXn-hn-ti-j-am-Wv. {Xtbm-Z-in-k-‘y°v -S-ØWw F∂p≈ {]iv-hn[n {]Imcw 16-˛05- {]tZmjw hcp∂ Znhkw {hXw Ap-jvTn-°p-∂- ˛2010-˛¬ ]p¿n¿Ωn®v ]p-{]-XnjvT S-Øn. XmWv DØ-aw. {]tZm-j-Zn-hkw k‘y°v ]m¿Δ- sImSn-ac {]Xn-jvT°vtijw ]q¿Δm-[nIw `wKn- Xnsb ]oT- Ø n¬ CcpØn `K- h m≥ rØw bmbn D’hhpw S-Øn. sNøp∂p F∂pw, Cu kabw kIe tZho-tZ-h- Irjv W ≥tImhn- e nse {][m Znhkw ∑mcpw k∂n-ln-X-cmbn ]c-a-in-hs [ymn-°p∂p AjvS-an-tcm-lnWn BWv. {]tXyI ]qP-I-tfmSpw F∂pw hniz-kn-°p-∂p, Cu Zn-Øn¬ hn[n-{]- BUw- _ - c - t Øm- S pw- I qSn Ajv S - a n- t cm- l nWn Imcw {hXw Ap-jvTn-°p-∂Xv inh-{]o-Xn°pw BtLmjw S-∂p-h-cp-∂p. k¿ssΔ-iz-c-Ønpw DØaw Xs∂. {]`m-X-Øn¬ A∂- Z mw alm- Z mw F∂m- W - t √m kvmw sNbvXv, `kvaw sXm´v, `K-hms Z¿iw {]amWw. G‰p-am-q¿ t£{X-Øn¬ Znh-khpw sNbvXv, ]I¬ D]-h-kn®v, ]©m-£cw P]n®v, A∂-Zmw S-Øn-h-cp-∂p. `K-hms‚ {]kmZw sshIp-t∂cw kvmw sNbvXv, ho≠pw Z¿iw Ign-°phm≥ [mcmfw `‡-P--߃ F-Øn-t®-cp- sNbvXv, A`n-tjIw, Zo]m-cm-[ F∂n-h-bv°p- ∂p. tijw Xo¿∞w tkhn®v {hX-k-am-]vXn- sN-ømw. {]tZm- j - Z n- h kw Zo]m- c m- [ - - b v ° p- t ijap≈ sNß-∂q¿ Xmg-a¨a-TØn-te°v BWv G‰p- - Ej-`-hm-l Fgp-∂-≈n∏v hfsc Z¿i--]pWyw am-q¿ t£{X-Ønse X{¥w. {ioIWvT-c≥ cmPo- Xcp-∂Xm-Wv. `K-hms Fgp-∂≈n®v hml-Øn¬ - - - hcv BWv t£{X-Ønse X{¥n. ]p√q¿ ]Øn-√- CcpØn ssIÿm-ob-cmb aqØ-Xp-am¿ mev t]¿ Øn¬s∏´-h-cmWv G‰p-am-q¿ ta¬im-¥n-am-cmbn FSpØv hmZy-tLm-j-ß-tfmSpw I¿∏q-cm-cm-[-- Ah-tcm-[n-°-s∏-Sp-∂-Xv. Ct∏mƒ {io. inh≥ tbmSpw IqSn aq∂v {]Z-£nWw. {]tZm-j-ß-fn¬ hnjv W p{]km- Z mWv ta¬im- ¥ n. aq∂v sIm√- in-{]-tZmjw, {Xtbm-Zin {]tZmjw Ch {][m- tØ°v ]pd-s∏Smim¥n-bm-bmWv Hcp ta¬im-¥n- -s∏-´-Xm-Wv. G‰p-am-q¿ atlm-’-h-Øn-n-Sbv°v bpsS Ah-tcm-[w. G‰p-am-q¿ mev C√-ß-fn¬ {]tZmjw hcn-I-bn√. (h-√y-S-Øn-√w, Nnt‰-gw, ]mS-I-t»-cn, sX°n-√w) D≈ aqØ-Xp-am-cmWv ssIÿm-o-b¿. G‰p-am-q¿ t£{X-Ønse as‰mcp {][m- s∏´ - Z n- h kw inh- c m- { Xn- b m- W v . inh- c m{Xn G‰p-am-q¿ alm-tZ-hs‚ ip≤-]-©m-£c Znhkw 18 ]qP-Iƒ D≠v. sshIp-t∂cw Zo]m-cm-[- aq¿Øn-bp-sS, i‡n-]-©m-£-c-aq¿Øn-bp-sS, ic- bv°v tijw S-°p∂ ib--{]-Z-£n-W-Ønv `-aq¿Øn-bpsS amlm-flyhpw a‰v {][m Imcy- [mcmfw `‡-P--߃ ]s¶-Sp-°p-∂p. inh-cm{Xn ßfpw `K-hms‚ Imcp-Wy-I-Sm-£-Øm¬ ChnsS Znhkw cm{Xn 12 aWn°v A`n-tjIw ]qP F∂n- {]Xn-]m-Zn-°p-hm≥ Rm≥ {ian-®n-´p-≠v. CXv `K- h-bv°p-tijw S AS-°p-∂p. inh-cm{Xn Znh- hm≥ {io]-c-ta-iz-cs‚ lcn-Wm-e-tb-is‚ Xr°m- khpw {hXw Ap-jvTn-°p-∂Xv DØaw Xs∂. e-Sn-I-fn¬ Rm≥ ka¿∏n-°p-∂p. 2002 G{]n¬ amk-Øn¬ S∂ AjvS-aw- Hmw: a: inhmb kn.-F-kv. {io[-c≥ aqØXv : G‰p-am-q¿ t£{X-Ønse ssIÿm-o-bcn¬s∏´ mev C√- ß-fnse Nnt‰-g-Øn-√sØ Hcp AwK-am-Wv. - 92 -

×