Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novembar

6,640 views

Published on

Mesečni plan

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Novembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет: МАТЕМАТИКА Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 46. Одређивање непознатог умањеника утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.5. 47. Одређивање непознатог умањиоца обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.5. 48. Одређивање непознатог умањиоца утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 1МА.2.1.5. 49. Једначине са сабирањем и одузимањем утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.3. 50. Једначине са сабирањем и одузимањем провера Ф, И Д, ДМ н. листићи 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.3.
  2. 2. 51. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4. 52. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 1МА.3.1.4. 53. Криве, праве и изломљене линије (отворене и затворене) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 54. Линије утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 55. Права и полуправа обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 56. Права и полуправа утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 57. Тачка, дуж утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 58. Цртање и упоређивање дужи обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 59. Упоређивање дужи утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 60. Дужина изломљене линије обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 61. Дужина изломљене линије утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 62. Линије, права, полуправа, дуж провера Ф, И Д, ДМ н.листићи 1МА.1.2.1. 1МА.2.2.1. 63. Мерење дужи помоћу m,dm и cm обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.2. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима
  3. 3. 1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом. 1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност). 1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе. 1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза. 1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције. 1МА.2.1.5. уме да решава једначине. 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни. 1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине. 1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет. 1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми.

×