Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

јAnuar

5,303 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

јAnuar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:Kralj Petar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2015/2016. Наставни предмет : Физичко васпитање Разред и одељење: други Предметни наставник_____________________________ Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 50. Додавање лопте у ходу вежбање Ф,И М,Д,ДМ лопта 51. Дечији поскоци у кретању обрада Ф,И М,Д,ДМ Лопта,вијач е 52. Вучење и гурање санки у тројкама обрада Ф, И,Г М,Д,ДМ санке 53. Дизање и ношење више лопти на различите начине обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте 54. Вучење и гурање санки у тројкама вежбање Ф, И,Г М,Д,ДМ санке 55. Колут напред са скоком у вис вежбање Ф, И М,Д,ДМ струњаче 56. Два спојена колута напред обрада Ф, И М,Д,ДМ струњаче 57. Примена колута напред у штафети и полигону вежбање Ф, И М,Д,ДМ струњаче 58. Комбиновано ношење и дизање разних предмета обрада Ф, И М,Д,ДМ лопте, клупе,
  2. 2. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т).  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима (П).

×