SlideShare a Scribd company logo
10.10.2016
VARHAISKASVATUS, KOULU JA
OPPILAITOS LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINNIN TUKENA
projektisuunnitelman esittely
Tausta ja lähtökohdat
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala2
§ Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos ovat lasten ja nuorten
keskeisiä kehitysympäristöjä, joiden hyvinvoiva yhteisö ja
turvallinen ympäristö ovat edellytyksiä lasten ja nuorten
hyvinvoinnille
§ Varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten mahdollisuuksia
lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa ei ole vielä täysin
hyödynnetty.
Konkreettiset tavoitteet
§ Varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöt ja
yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia ja yhteisöllinen
hyvinvointityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista
§ Hyvinvointia vahvistetaan yksilöllisesti lapsen tai
nuoren tarpeisiin räätälöidyn työn ja palvelujen avulla
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala3
Toimenpiteet
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala4
1
• Vahvistetaan yhteisöllistä työtä sekä kehitetään sen
sisältöjä ja toimintatapoja
2
• Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön
sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja
3
• Kehitetään kansallisesti sähköisiä palveluja ja työtapoja
sekä tuetaan niiden käyttöönottoa varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten työn tueksi
4
• Tunnistetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen työhön
liittyviä osaamistarpeita ja järjestetään tarvittavaa
koulutusta
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala5
1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä
kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja
Tavoitteet 1/1:
§ Kaikki esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten aikuiset ovat
sitoutuneet yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön,
varhaiskasvatuksessa hyvinvointityöhön.
§ Työtä suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään
yhdessä lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. Työn
lähtökohtana on tieto yhteisön ja ympäristön tilanteesta.
§ Monialaiselle yhteistyölle on rakenteet ja selkeä
vastuunjako.
§ Yhteisön ulkopuoliset toimijat osallistuvat monialaiseen
työhön.
1.1 Vahvistetaan
osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä
tukevaa
toimintakulttuuria ja
kehitetään
yhteisöllisen
opiskeluhuoltotyön
käytänteitä
esiopetuksesta
lähtien.
Vahvistetaan
varhaiskasvatuksen
hyvinvointityötä
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala6
1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä
kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja
Tavoitteet 2/2:
§ Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tuloksia seurataan ja
arvioidaan järjestelmällisesti.
§ Kaikkien lasten, nuorten ja perheiden osallisuus
varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja
oppilaitoksissa on vahvaa ja tasavertaista.
§ Lasten ja nuorten kokema vuorovaikutus yhteisössä on
runsasta ja heidän osallisuutensa ulottuu entistä
monipuolisempiin ja vaikuttavampiin sisältöihin.
§ Perusopetuksen oppilaskunta- ja toisen asteen
opiskelijakuntatoiminta on osallistavaa, yhteisöllistä ja
vaikuttavaa.
§ Vanhempaintoiminta on kytketty osaksi yhteisön
hyvinvointityötä.
1.1 Vahvistetaan
osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä
tukevaa
toimintakulttuuria ja
kehitetään
yhteisöllisen
opiskeluhuoltotyön
käytänteitä
esiopetuksesta
lähtien.
Vahvistetaan
varhaiskasvatuksen
hyvinvointityötä
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala7
1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä
kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja
§ Kiusaaminen on merkittävästi vähentynyt
varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja
oppilaitoksissa.
§ Lasten ja nuorten e.m. kehitysympäristöissä ei esiinny
väkivaltaa tai seksuaalista häirintää.
§ Kiusaamisen, väkivallan ja seksuaalisen häirinnän
esiintyvyys on tiedossa ja sitä seurataan säännöllisesti.
§ Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat
vahvistuneet.
§ Kaikki varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja
oppilaitoksen aikuiset ovat sitoutuneet yhteisöllisen
toimintakulttuurin vahvistamiseen ja kiusaamisen ja
häirinnän vastaiseen työhön (ehkäisy, puuttuminen ja
seuranta).
§ Työtä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan sekä
kehitetään yhdessä lasten, nuorten ja vanhempien
kanssa.
§ Työssä käytettävät menetelmät perustuvat ensisijaisesti
tutkimusnäyttöön ja niitä käytetään systemaattisesti.
§ Yhteisön ulkopuoliset yhteistyökumppanit osallistuvat
työhön.
1.2 Vahvistetaan
toimintaa ja
aikuisten
sitoutumista
kiusaamisen ja
häirinnän
ehkäisemiseksi ja
niihin puuttumiseksi.
Tuetaan
kaverisuhteita sekä
tunne- ja
vuorovaikutustaitoja
varhais-
kasvatuksessa,
esiopetuksessa,
koulussa ja
oppilaitoksissa.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala8
1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä
kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja
Tavoitteet:
§ Lapsilla ja nuorilla on tasapuoliset mahdollisuudet
osallistua säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja
laadukkaasti järjestettyyn harrastustoimintaan.
§ Lapset ja nuoret suunnittelevat itse vapaa-aika- ja
harrastustoimintaa.
§ Toiminta on osallistavaa ja hyvinvointia edistävää.
§ Erilaisten lasten ja nuorten sekä perheiden (ml. eri
kulttuuriryhmät, kielivähemmistöt, vammaiset ja
sairaat lapset ja nuoret, vähävaraiset perheet)
erityistarpeet otetaan toiminnassa huomioon.
1.3 Edistetään lasten
ja nuorten
hyvinvointia tukevaa
vapaa-ajan toimintaa
ja tuetaan
mahdollisuuksia
tasapuoliseen
harrastamiseen.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala9
1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä
kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja
Tavoitteet:
§ Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja
oppilaitosten yhteistyömuodot tukevat vanhemmuutta ja
vanhempien osallisuutta.
§ Vanhemmilla on tietoa lasten ja nuorten normaalista
kehityksestä sekä eri ikävaiheisiin liittyvistä
tavallisimmista haasteista. Vanhemmilla on osaamista
toimia vanhempana jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa.
§ Vanhemmat saavat vertaistukea toisilta samassa lapsen
ikävaiheessa olevilta vanhemmilta.
1.4 Tuetaan
vanhempia
kasvatustehtävässä
osana yhteisöllistä
hyvinvointityötä.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala10
1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä
kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja
Tavoitteet:
§ Opiskeluhuoltoryhmät työskentelevät valtakunnallisesti
yhdenmukaisesti.
§ Ryhmien työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista ja
pitkäjänteistä sisältäen sekä yhteisön hyvinvoinnin että
ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisen.
§ Opiskeluhuoltotyöryhmien työskentelyyn osallistuvat
myös lapset, nuoret ja vanhemmat sekä yhteistyötahot.
1.5 Laaditaan
oppilaitoskohtaisen
opiskeluhuolto-
ryhmän paikallinen
ja kansallinen
työskentelymalli
koulutusasteittain,
esiopetus mukaan
lukien.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala11
2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä
ja kehitetään toimintatapoja
Tavoitteet 1/2:
§ Lapset ja nuoret sekä heidän perheensä kohdataan
tasavertaisesti, palvelut tunnetaan ja niihin hakeutuminen
on heille helppoa. Palvelujen käyttöön ei liity
leimautumisen pelkoa.
§ Palvelut vastaavat oikea-aikaisesti lasten ja nuorten sekä
perheiden tuen ja avun tarpeeseen. Koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset (ml. laajat
terveystarkastukset) toteutetaan ohjeistusten mukaan,
laadukkaasti ja sisällöltään riittävän laajoina.
§ Palveluissa tuetaan vanhempien kasvatustehtävää
perheen tarpeiden mukaisesti. Kaikissa laajoissa
terveystarkastuksissa on mukana ainakin yksi vanhempi.
Vanhemmat tuovat tarkastuksissa esiin myös omia tuen
tarpeitaan ja heitä ohjataan tarpeen mukaan muiden
palveluiden piiriin.
§ Lapset, nuoret ja vanhemmat osallistuvat
suunnitelmallisesti opiskeluhuoltopalvelujen
suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
2.1 Järjestetään
opiskeluhuolto-
palvelut (koulu- ja
opiskeluterveyden-
huolto sekä kuraattori-
ja psykologipalvelut)
lapsi- ja
nuorisolähtöisenä
kokonaisuutena
esiopetuksessa,
koulussa ja
oppilaitoksissa.
Jatkossa
opiskeluhuolto voisi
tarjota lapsille ja
nuorille
peruspalveluja myös
somaattisen ja
psyykkisen
terveyden pulmissa.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala12
2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä
ja kehitetään toimintatapoja
Tavoitteet 2/2:
§ Opiskeluhuoltopalvelut näyttäytyvät lapsille, nuorille ja
perheille yhtenä kokonaisuutena, jossa ensin kohdattu
ammattilainen ottaa vastuun asian eteenpäin viemisestä.
Siirto ammattilaiselta toiselle tapahtuu aina saattaen ja
lopullinen vastuuhenkilö määrittyy asian luonteen
mukaisesti.
§ Opiskeluhuoltopalvelujen toimijoilla on yhteinen näkemys
esiopetuksen, koulun tai oppilaitoksen lasten ja nuorten
tilanteesta. Toimijat tekevät lainmukaisia
tietosuojakäytänteitä noudattaen tiivistä yhteistyötä
yksittäisen lapsen ja nuoren asian hoitamiseksi.
§ Laajan terveystarkastuksen hyvinvointiarvio pohjautuu
aina oppilaan tilanteen monialaiseen tarkasteluun. Arvion
tekemiseen osallistuvat kouluterveydenhuollon lisäksi
oppilaan opettaja(t) sekä koulukuraattori ja -psykologi
silloin, kun lapsi tai nuori on heillä asiakkaana. Kun lapsi
käyttää muita sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja,
saadaan myös niistä ajankohtainen tieto tarkastukseen.
2.1 Järjestetään
opiskeluhuolto-
palvelut (koulu- ja
opiskeluterveyden-
huolto sekä kuraattori-
ja psykologipalvelut)
lapsi- ja
nuorisolähtöisenä
kokonaisuutena
esiopetuksessa,
koulussa ja
oppilaitoksissa.
Jatkossa
opiskeluhuolto voisi
tarjota lapsille ja
nuorille
peruspalveluja myös
somaattisen ja
psyykkisen
terveyden pulmissa.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala13
2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä
ja kehitetään toimintatapoja
Tavoitteet 1/2:
§ Oppilaan ja opiskelijan koulukuntoisuus/opiskelukyky
arvioidaan monialaisena yhteistyönä esiopetuksessa,
koulussa ja oppilaitoksessa, tarvittaessa yhdessä erityis-
ja vaativimpien palvelujen toimijoiden kanssa. Eri
toimijoiden roolit ja tehtävät ovat selkeät.
§ Koulukuntoisuus ja opiskelukyky huomioidaan
opetusjärjestelyissä siten, että oppilaan/opiskelijan oikeus
opetussuunnitelman mukaiseen esi- ja perusopetukseen
sekä muuhun koulutukseen toteutuu.
§ Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten polku
varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja toiselle
asteelle on sujuva ja sen varmistamiseksi tarvittava
yksilökohtainen tieto siirtyy joustavasti eri toimijoiden
välillä.
2.2 Kehitetään
opiskeluhuollon ja
erityistason
palvelujen sekä
esiopetuksen,
koulun ja
oppilaitosten
yhteistyökäytänteitä
vastaamaan paljon
tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten
sekä heidän
perheidensä
tarpeisiin.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala14
2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä
ja kehitetään toimintatapoja
Tavoitteet 2/2:
§ Oppilaat ja opiskelijat sekä heidän perheensä osallistuvat
tuen tarpeen arviointiin ja sopivan tukimuodon valintaan
sekä saavat tarvitsemansa tuen viiveettä. Prosessin
etenemisestä vastaava ammattihenkilö on sovittu.
§ Käytössä on valtakunnallinen perusopetuksen verkko-
oppimismalli niille lapsille ja nuorille, joiden opiskelu
koulussa ei onnistu täysiaikaisesti tai lainkaan esimerkiksi
väliaikaisen psyykkisen, psykososiaalisen tai fyysisen
toimintakyvyn aleneman vuoksi.
§ Tuen tarpeisiin vastataan yksilöllisesti, myös
maahanmuuttajalasten ja -nuorten sekä
turvapaikanhakijoiden kohdalla (ml. psykososiaaliset ja
oppimisongelmat).
2.2 Kehitetään
opiskeluhuollon ja
erityistason
palvelujen sekä
esiopetuksen,
koulun ja
oppilaitosten
yhteistyökäytänteitä
vastaamaan paljon
tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten
sekä heidän
perheidensä
tarpeisiin.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala15
2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä
ja kehitetään toimintatapoja
Tavoitteet:
§ Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja
opiskelijahuoltolain tavoitteiden ja periaatteiden
mukaisesti.
§ Kaikki toimijat tuntevat oikeat toimintatavat ja ne ovat
valtakunnallisesti yhdenmukaiset.
2.3 Varmistetaan
yksilökohtaisen
opiskeluhuollon
lainmukaiset
toimintatavat.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala16
2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä
ja kehitetään toimintatapoja
Tavoitteet:
§ Esiopetuksen opiskeluhuolto toteutuu valtakunnallisesti
yhdenmukaisesti sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen
työn osalta.
§ Esiopetusikäisten käytettävissä on riittävästi
opiskeluhuoltopalveluja, jotka ulottuvat myös yhteisöllisen
opiskeluhuollon kehittämiseen.
§ Eri toimijoiden roolit ovat selkeät ja monialaisen
yhteistyön käytänteet esi- ja perusopetuksen välillä on
sovittu.
2.4 Mallinnetaan
esiopetuksen
yksilökohtainen
opiskeluhuolto.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala17
2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä
ja kehitetään toimintatapoja
Tavoitteet 1/2:
§ Lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen ja avun
omissa kehitysympäristöissään: varhaiskasvatuksessa,
esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa.
§ Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja
oppilaitosten eri alojen ammattilaiset toimivat tehokkaasti
ja tavoitteellisesti yhdessä lapsen ja nuoren auttamiseksi.
Toimijat tunnistavat oman roolinsa ja vastuunsa osana
kokonaisuutta ja tietävät mitä osaamista muilla
ammattilaisilla on tarjottavana.
§ Käytetyt tuen ja hoidon muodot ja toimintamallit ovat
vaikuttavia ja ne jatkuvat saumattomasti koulutuksen
nivelvaiheissa.
§ Kaikki toimijat tuntevat tietosuojalainsäädännön ja sen
mukaiset käytänteet monialaisessa työssä, eikä tästä
synny estettä laaja-alaiseen työskentelyyn.
2.5 Mallinnetaan
varhaiskasvatus-,
esiopetus-, koulu- ja
oppilaitos-
ympäristöön sopivia
varhaisen tuen ja
hoidon käytänteitä.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala18
2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä
ja kehitetään toimintatapoja
Tavoitteet 2/2:
§ Monialaista yhteistyötä tehdään aina siten, että lapset,
nuoret ja vanhemmat ovat mukana kaikissa tapaamisissa
ja tietävät kenelle heidän tietojaan siirretään ja miksi.
Vanhempien mukaan kutsumisessa huomioidaan nuoren
toiveet silloin, kun hänellä iän ja kehitystasonsa
mukaisesti on itsenäinen asiakkuus.
§ Perhekeskuksessa järjestettävät palvelut,
erikoissairaanhoito sekä lastensuojelu tarjoavat
konsultaatioita ja jalkautuvat varhaiskasvatukseen,
esiopetukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin silloin, kun
kehitysympäristöjen monialaisessa työssä koetaan
tarvittavan lisäasiantuntemusta lapsen, nuoren tai
perheen asiassa.
§ Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja
oppilaitoksissa tarjotaan vanhemmille kohdennettua
(esim. ryhmämuotoista) tukea yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa.
2.5 Mallinnetaan
varhaiskasvatus-,
esiopetus-, koulu- ja
oppilaitos-
ympäristöön sopivia
varhaisen tuen ja
hoidon käytänteitä.
10.10.2016
LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola
& Pihkala19
§ Kiitos!

More Related Content

What's hot

Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapset ensin - Kainutlaatuinen tapa edistää lasten ja perheiden hyvinvointia
Lapset ensin - Kainutlaatuinen tapa edistää lasten ja perheiden hyvinvointia Lapset ensin - Kainutlaatuinen tapa edistää lasten ja perheiden hyvinvointia
Lapset ensin - Kainutlaatuinen tapa edistää lasten ja perheiden hyvinvointia THL
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...THL
 
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointiLapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointiTHL
 
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...THL
 
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...THL
 
Suvi Lindholm: Varhaiskasvatuksen kuraattorit lasten ja perheiden tukena
Suvi Lindholm: Varhaiskasvatuksen kuraattorit lasten ja perheiden tukenaSuvi Lindholm: Varhaiskasvatuksen kuraattorit lasten ja perheiden tukena
Suvi Lindholm: Varhaiskasvatuksen kuraattorit lasten ja perheiden tukenaTHL
 
Varhainen tuki ja hoito terveys- ja sosiaalipalveluissa
Varhainen tuki ja hoito terveys- ja sosiaalipalveluissaVarhainen tuki ja hoito terveys- ja sosiaalipalveluissa
Varhainen tuki ja hoito terveys- ja sosiaalipalveluissaTHL
 
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...THL
 
Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...
Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...
Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...THL
 
Uuteen toimintaympäristöön liittyvät haasteet maakuntien ja kuntien näkökulma...
Uuteen toimintaympäristöön liittyvät haasteet maakuntien ja kuntien näkökulma...Uuteen toimintaympäristöön liittyvät haasteet maakuntien ja kuntien näkökulma...
Uuteen toimintaympäristöön liittyvät haasteet maakuntien ja kuntien näkökulma...THL
 
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...THL
 
Miten edistämme lapsen hyvinvointia - yhteistä päämääräämme? Yhteinen lapsika...
Miten edistämme lapsen hyvinvointia - yhteistä päämääräämme? Yhteinen lapsika...Miten edistämme lapsen hyvinvointia - yhteistä päämääräämme? Yhteinen lapsika...
Miten edistämme lapsen hyvinvointia - yhteistä päämääräämme? Yhteinen lapsika...THL
 
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016THL
 
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönottoMaakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönottoTHL
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...THL
 
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välillä
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välilläVertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välillä
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välilläTHL
 
Vertikaalisen integraation näkökulmia: erityistason ja matalan kynnyksen palv...
Vertikaalisen integraation näkökulmia: erityistason ja matalan kynnyksen palv...Vertikaalisen integraation näkökulmia: erityistason ja matalan kynnyksen palv...
Vertikaalisen integraation näkökulmia: erityistason ja matalan kynnyksen palv...THL
 
Perhekeskusmalli ja kynnyksettömät palvelut: mitkä ovat vammais- ja erityisla...
Perhekeskusmalli ja kynnyksettömät palvelut: mitkä ovat vammais- ja erityisla...Perhekeskusmalli ja kynnyksettömät palvelut: mitkä ovat vammais- ja erityisla...
Perhekeskusmalli ja kynnyksettömät palvelut: mitkä ovat vammais- ja erityisla...THL
 

What's hot (20)

Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
 
Lapset ensin - Kainutlaatuinen tapa edistää lasten ja perheiden hyvinvointia
Lapset ensin - Kainutlaatuinen tapa edistää lasten ja perheiden hyvinvointia Lapset ensin - Kainutlaatuinen tapa edistää lasten ja perheiden hyvinvointia
Lapset ensin - Kainutlaatuinen tapa edistää lasten ja perheiden hyvinvointia
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
 
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointiLapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
Lapsi- ja perhelähtöinen avun ja tuen tarpeen arviointi
 
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
 
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
Teema 3: Miten varmistetaan toimintaa ohjaavien periaatteiden jalkauttaminen...
 
Suvi Lindholm: Varhaiskasvatuksen kuraattorit lasten ja perheiden tukena
Suvi Lindholm: Varhaiskasvatuksen kuraattorit lasten ja perheiden tukenaSuvi Lindholm: Varhaiskasvatuksen kuraattorit lasten ja perheiden tukena
Suvi Lindholm: Varhaiskasvatuksen kuraattorit lasten ja perheiden tukena
 
Varhainen tuki ja hoito terveys- ja sosiaalipalveluissa
Varhainen tuki ja hoito terveys- ja sosiaalipalveluissaVarhainen tuki ja hoito terveys- ja sosiaalipalveluissa
Varhainen tuki ja hoito terveys- ja sosiaalipalveluissa
 
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
 
Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...
Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...
Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...
 
Uuteen toimintaympäristöön liittyvät haasteet maakuntien ja kuntien näkökulma...
Uuteen toimintaympäristöön liittyvät haasteet maakuntien ja kuntien näkökulma...Uuteen toimintaympäristöön liittyvät haasteet maakuntien ja kuntien näkökulma...
Uuteen toimintaympäristöön liittyvät haasteet maakuntien ja kuntien näkökulma...
 
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...
Tiina Nykky: Päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli Kuopion varhaiskasvatuk...
 
Miten edistämme lapsen hyvinvointia - yhteistä päämääräämme? Yhteinen lapsika...
Miten edistämme lapsen hyvinvointia - yhteistä päämääräämme? Yhteinen lapsika...Miten edistämme lapsen hyvinvointia - yhteistä päämääräämme? Yhteinen lapsika...
Miten edistämme lapsen hyvinvointia - yhteistä päämääräämme? Yhteinen lapsika...
 
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016
LAPE-muutosohjelman esittely THL-torstaissa 24.11.2016
 
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönottoMaakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...
 
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
Maria Kaisa Aula: Ajankohtaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (...
 
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välillä
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välilläVertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välillä
Vertikaalinen integraatio, vaativamman ja erityistason ja perustason välillä
 
Vertikaalisen integraation näkökulmia: erityistason ja matalan kynnyksen palv...
Vertikaalisen integraation näkökulmia: erityistason ja matalan kynnyksen palv...Vertikaalisen integraation näkökulmia: erityistason ja matalan kynnyksen palv...
Vertikaalisen integraation näkökulmia: erityistason ja matalan kynnyksen palv...
 
Perhekeskusmalli ja kynnyksettömät palvelut: mitkä ovat vammais- ja erityisla...
Perhekeskusmalli ja kynnyksettömät palvelut: mitkä ovat vammais- ja erityisla...Perhekeskusmalli ja kynnyksettömät palvelut: mitkä ovat vammais- ja erityisla...
Perhekeskusmalli ja kynnyksettömät palvelut: mitkä ovat vammais- ja erityisla...
 

Viewers also liked

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!THL
 
Yhdessä eteenpäin vuosina 2017-2018
Yhdessä eteenpäin vuosina 2017-2018Yhdessä eteenpäin vuosina 2017-2018
Yhdessä eteenpäin vuosina 2017-2018THL
 
Matalan kynnyksen palveluiden (MAPE) työpajat - Miten kehitystyö jatkuu?
Matalan kynnyksen palveluiden (MAPE) työpajat - Miten kehitystyö jatkuu?Matalan kynnyksen palveluiden (MAPE) työpajat - Miten kehitystyö jatkuu?
Matalan kynnyksen palveluiden (MAPE) työpajat - Miten kehitystyö jatkuu?THL
 
Investointi ihmiseen kannattaa/Riitta Salasto
Investointi ihmiseen kannattaa/Riitta SalastoInvestointi ihmiseen kannattaa/Riitta Salasto
Investointi ihmiseen kannattaa/Riitta SalastoTHL
 
Nuoret netissä pelaten ja somettaen Pyynikin koulu
Nuoret netissä pelaten ja somettaen Pyynikin kouluNuoret netissä pelaten ja somettaen Pyynikin koulu
Nuoret netissä pelaten ja somettaen Pyynikin kouluPauliina Mäkelä
 
Kiusaaminen opiskelijan hyvinvoinnin uhkana, pörhölä
Kiusaaminen opiskelijan hyvinvoinnin uhkana, pörhöläKiusaaminen opiskelijan hyvinvoinnin uhkana, pörhölä
Kiusaaminen opiskelijan hyvinvoinnin uhkana, pörhöläTHL
 
Sari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
 
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...THL
 
Mitä tilastot kertovat nuorten seksuaaliterveydestä, gissler
Mitä tilastot kertovat nuorten seksuaaliterveydestä, gisslerMitä tilastot kertovat nuorten seksuaaliterveydestä, gissler
Mitä tilastot kertovat nuorten seksuaaliterveydestä, gisslerTHL
 
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuori
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuoriMasentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuori
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuoriTHL
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaLapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaTHL
 
Vuosaaren monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kokeilu
Vuosaaren monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kokeiluVuosaaren monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kokeilu
Vuosaaren monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kokeiluTHL
 
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaLapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaTHL
 
Erityis- ja vaativan tason palveluiden uudistaminen
Erityis- ja vaativan tason palveluiden uudistaminenErityis- ja vaativan tason palveluiden uudistaminen
Erityis- ja vaativan tason palveluiden uudistaminenTHL
 
Erikoissairaanhoidon ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Hybridityömalli -...
Erikoissairaanhoidon ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Hybridityömalli -...Erikoissairaanhoidon ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Hybridityömalli -...
Erikoissairaanhoidon ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Hybridityömalli -...THL
 
Uudistuva sijaishuolto
Uudistuva sijaishuoltoUudistuva sijaishuolto
Uudistuva sijaishuoltoTHL
 
Yhdessä eteenpäin 2017-2018
Yhdessä eteenpäin 2017-2018Yhdessä eteenpäin 2017-2018
Yhdessä eteenpäin 2017-2018THL
 
Mistä puhumme kun puhumme Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman LAPE kokon...
Mistä puhumme kun puhumme Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman LAPE kokon...Mistä puhumme kun puhumme Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman LAPE kokon...
Mistä puhumme kun puhumme Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman LAPE kokon...THL
 

Viewers also liked (20)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
 
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoonStm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
 
Yhdessä eteenpäin vuosina 2017-2018
Yhdessä eteenpäin vuosina 2017-2018Yhdessä eteenpäin vuosina 2017-2018
Yhdessä eteenpäin vuosina 2017-2018
 
Matalan kynnyksen palveluiden (MAPE) työpajat - Miten kehitystyö jatkuu?
Matalan kynnyksen palveluiden (MAPE) työpajat - Miten kehitystyö jatkuu?Matalan kynnyksen palveluiden (MAPE) työpajat - Miten kehitystyö jatkuu?
Matalan kynnyksen palveluiden (MAPE) työpajat - Miten kehitystyö jatkuu?
 
Investointi ihmiseen kannattaa/Riitta Salasto
Investointi ihmiseen kannattaa/Riitta SalastoInvestointi ihmiseen kannattaa/Riitta Salasto
Investointi ihmiseen kannattaa/Riitta Salasto
 
Nuoret netissä pelaten ja somettaen Pyynikin koulu
Nuoret netissä pelaten ja somettaen Pyynikin kouluNuoret netissä pelaten ja somettaen Pyynikin koulu
Nuoret netissä pelaten ja somettaen Pyynikin koulu
 
Kiusaaminen opiskelijan hyvinvoinnin uhkana, pörhölä
Kiusaaminen opiskelijan hyvinvoinnin uhkana, pörhöläKiusaaminen opiskelijan hyvinvoinnin uhkana, pörhölä
Kiusaaminen opiskelijan hyvinvoinnin uhkana, pörhölä
 
Sari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
 
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
 
Mitä tilastot kertovat nuorten seksuaaliterveydestä, gissler
Mitä tilastot kertovat nuorten seksuaaliterveydestä, gisslerMitä tilastot kertovat nuorten seksuaaliterveydestä, gissler
Mitä tilastot kertovat nuorten seksuaaliterveydestä, gissler
 
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuori
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuoriMasentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuori
Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa, haravuori
 
Mielenterveyspalvelujärjestelmä muutoksessa
Mielenterveyspalvelujärjestelmä muutoksessaMielenterveyspalvelujärjestelmä muutoksessa
Mielenterveyspalvelujärjestelmä muutoksessa
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaLapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
 
Vuosaaren monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kokeilu
Vuosaaren monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kokeiluVuosaaren monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kokeilu
Vuosaaren monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kokeilu
 
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaLapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
 
Erityis- ja vaativan tason palveluiden uudistaminen
Erityis- ja vaativan tason palveluiden uudistaminenErityis- ja vaativan tason palveluiden uudistaminen
Erityis- ja vaativan tason palveluiden uudistaminen
 
Erikoissairaanhoidon ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Hybridityömalli -...
Erikoissairaanhoidon ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Hybridityömalli -...Erikoissairaanhoidon ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Hybridityömalli -...
Erikoissairaanhoidon ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Hybridityömalli -...
 
Uudistuva sijaishuolto
Uudistuva sijaishuoltoUudistuva sijaishuolto
Uudistuva sijaishuolto
 
Yhdessä eteenpäin 2017-2018
Yhdessä eteenpäin 2017-2018Yhdessä eteenpäin 2017-2018
Yhdessä eteenpäin 2017-2018
 
Mistä puhumme kun puhumme Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman LAPE kokon...
Mistä puhumme kun puhumme Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman LAPE kokon...Mistä puhumme kun puhumme Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman LAPE kokon...
Mistä puhumme kun puhumme Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman LAPE kokon...
 

Similar to Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suunnitelma

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukenaTHL
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiTHL
 
Lan uosa3lastejanuorhyvedistavistasekäongelmiaehkäisevättoimetjapalvelut
Lan uosa3lastejanuorhyvedistavistasekäongelmiaehkäisevättoimetjapalvelutLan uosa3lastejanuorhyvedistavistasekäongelmiaehkäisevättoimetjapalvelut
Lan uosa3lastejanuorhyvedistavistasekäongelmiaehkäisevättoimetjapalvelutKuopionkaupunki
 
Kouluhyvinvointi kuraattorin silmin 6.10.2016
Kouluhyvinvointi kuraattorin silmin 6.10.2016Kouluhyvinvointi kuraattorin silmin 6.10.2016
Kouluhyvinvointi kuraattorin silmin 6.10.2016THL
 
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaLasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaTHL
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukenaTHL
 
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Family Federation of Finland
 
LAPE tilannekatsaus
LAPE tilannekatsausLAPE tilannekatsaus
LAPE tilannekatsausTHL
 
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenTHL
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetTHL
 
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyöKansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyöTHL
 
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossaLasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossaLastensuojelun Keskusliitto
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeTHL
 
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaNeuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaTHL
 
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti JoensuussaLapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti JoensuussaMinna K. Turunen
 
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitSyksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitTHL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 

Similar to Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suunnitelma (20)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointi
 
Lan uosa3lastejanuorhyvedistavistasekäongelmiaehkäisevättoimetjapalvelut
Lan uosa3lastejanuorhyvedistavistasekäongelmiaehkäisevättoimetjapalvelutLan uosa3lastejanuorhyvedistavistasekäongelmiaehkäisevättoimetjapalvelut
Lan uosa3lastejanuorhyvedistavistasekäongelmiaehkäisevättoimetjapalvelut
 
Lanuosa1 johdanto
Lanuosa1 johdantoLanuosa1 johdanto
Lanuosa1 johdanto
 
Kouluhyvinvointi kuraattorin silmin 6.10.2016
Kouluhyvinvointi kuraattorin silmin 6.10.2016Kouluhyvinvointi kuraattorin silmin 6.10.2016
Kouluhyvinvointi kuraattorin silmin 6.10.2016
 
Lape esittely lyhyt
Lape esittely lyhytLape esittely lyhyt
Lape esittely lyhyt
 
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaLasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
 
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
 
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
 
LAPE tilannekatsaus
LAPE tilannekatsausLAPE tilannekatsaus
LAPE tilannekatsaus
 
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
 
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyöKansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö
Kansallinen ja maakunnallinen LAPE-kehittämistyö
 
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossaLasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
 
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaNeuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
 
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti JoensuussaLapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
Lapsiomaistyön yhteistyöprojekti Joensuussa
 
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportitSyksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
Syksyn 2016 LAPE-työpajojen raportit
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenTHL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suunnitelma

 • 1. 10.10.2016 VARHAISKASVATUS, KOULU JA OPPILAITOS LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TUKENA projektisuunnitelman esittely
 • 2. Tausta ja lähtökohdat 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala2 § Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos ovat lasten ja nuorten keskeisiä kehitysympäristöjä, joiden hyvinvoiva yhteisö ja turvallinen ympäristö ovat edellytyksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnille § Varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten mahdollisuuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa ei ole vielä täysin hyödynnetty.
 • 3. Konkreettiset tavoitteet § Varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöt ja yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia ja yhteisöllinen hyvinvointityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista § Hyvinvointia vahvistetaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeisiin räätälöidyn työn ja palvelujen avulla 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala3
 • 4. Toimenpiteet 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala4 1 • Vahvistetaan yhteisöllistä työtä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja 2 • Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja 3 • Kehitetään kansallisesti sähköisiä palveluja ja työtapoja sekä tuetaan niiden käyttöönottoa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten työn tueksi 4 • Tunnistetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen työhön liittyviä osaamistarpeita ja järjestetään tarvittavaa koulutusta
 • 5. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala5 1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja Tavoitteet 1/1: § Kaikki esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten aikuiset ovat sitoutuneet yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön, varhaiskasvatuksessa hyvinvointityöhön. § Työtä suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. Työn lähtökohtana on tieto yhteisön ja ympäristön tilanteesta. § Monialaiselle yhteistyölle on rakenteet ja selkeä vastuunjako. § Yhteisön ulkopuoliset toimijat osallistuvat monialaiseen työhön. 1.1 Vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria ja kehitetään yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön käytänteitä esiopetuksesta lähtien. Vahvistetaan varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä
 • 6. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala6 1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja Tavoitteet 2/2: § Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tuloksia seurataan ja arvioidaan järjestelmällisesti. § Kaikkien lasten, nuorten ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa on vahvaa ja tasavertaista. § Lasten ja nuorten kokema vuorovaikutus yhteisössä on runsasta ja heidän osallisuutensa ulottuu entistä monipuolisempiin ja vaikuttavampiin sisältöihin. § Perusopetuksen oppilaskunta- ja toisen asteen opiskelijakuntatoiminta on osallistavaa, yhteisöllistä ja vaikuttavaa. § Vanhempaintoiminta on kytketty osaksi yhteisön hyvinvointityötä. 1.1 Vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria ja kehitetään yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön käytänteitä esiopetuksesta lähtien. Vahvistetaan varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä
 • 7. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala7 1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja § Kiusaaminen on merkittävästi vähentynyt varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa. § Lasten ja nuorten e.m. kehitysympäristöissä ei esiinny väkivaltaa tai seksuaalista häirintää. § Kiusaamisen, väkivallan ja seksuaalisen häirinnän esiintyvyys on tiedossa ja sitä seurataan säännöllisesti. § Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat vahvistuneet. § Kaikki varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja oppilaitoksen aikuiset ovat sitoutuneet yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiseen ja kiusaamisen ja häirinnän vastaiseen työhön (ehkäisy, puuttuminen ja seuranta). § Työtä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan sekä kehitetään yhdessä lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. § Työssä käytettävät menetelmät perustuvat ensisijaisesti tutkimusnäyttöön ja niitä käytetään systemaattisesti. § Yhteisön ulkopuoliset yhteistyökumppanit osallistuvat työhön. 1.2 Vahvistetaan toimintaa ja aikuisten sitoutumista kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Tuetaan kaverisuhteita sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja varhais- kasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa.
 • 8. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala8 1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja Tavoitteet: § Lapsilla ja nuorilla on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti järjestettyyn harrastustoimintaan. § Lapset ja nuoret suunnittelevat itse vapaa-aika- ja harrastustoimintaa. § Toiminta on osallistavaa ja hyvinvointia edistävää. § Erilaisten lasten ja nuorten sekä perheiden (ml. eri kulttuuriryhmät, kielivähemmistöt, vammaiset ja sairaat lapset ja nuoret, vähävaraiset perheet) erityistarpeet otetaan toiminnassa huomioon. 1.3 Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa vapaa-ajan toimintaa ja tuetaan mahdollisuuksia tasapuoliseen harrastamiseen.
 • 9. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala9 1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja Tavoitteet: § Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten yhteistyömuodot tukevat vanhemmuutta ja vanhempien osallisuutta. § Vanhemmilla on tietoa lasten ja nuorten normaalista kehityksestä sekä eri ikävaiheisiin liittyvistä tavallisimmista haasteista. Vanhemmilla on osaamista toimia vanhempana jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. § Vanhemmat saavat vertaistukea toisilta samassa lapsen ikävaiheessa olevilta vanhemmilta. 1.4 Tuetaan vanhempia kasvatustehtävässä osana yhteisöllistä hyvinvointityötä.
 • 10. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala10 1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja Tavoitteet: § Opiskeluhuoltoryhmät työskentelevät valtakunnallisesti yhdenmukaisesti. § Ryhmien työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä sisältäen sekä yhteisön hyvinvoinnin että ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisen. § Opiskeluhuoltotyöryhmien työskentelyyn osallistuvat myös lapset, nuoret ja vanhemmat sekä yhteistyötahot. 1.5 Laaditaan oppilaitoskohtaisen opiskeluhuolto- ryhmän paikallinen ja kansallinen työskentelymalli koulutusasteittain, esiopetus mukaan lukien.
 • 11. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala11 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja Tavoitteet 1/2: § Lapset ja nuoret sekä heidän perheensä kohdataan tasavertaisesti, palvelut tunnetaan ja niihin hakeutuminen on heille helppoa. Palvelujen käyttöön ei liity leimautumisen pelkoa. § Palvelut vastaavat oikea-aikaisesti lasten ja nuorten sekä perheiden tuen ja avun tarpeeseen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset (ml. laajat terveystarkastukset) toteutetaan ohjeistusten mukaan, laadukkaasti ja sisällöltään riittävän laajoina. § Palveluissa tuetaan vanhempien kasvatustehtävää perheen tarpeiden mukaisesti. Kaikissa laajoissa terveystarkastuksissa on mukana ainakin yksi vanhempi. Vanhemmat tuovat tarkastuksissa esiin myös omia tuen tarpeitaan ja heitä ohjataan tarpeen mukaan muiden palveluiden piiriin. § Lapset, nuoret ja vanhemmat osallistuvat suunnitelmallisesti opiskeluhuoltopalvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 2.1 Järjestetään opiskeluhuolto- palvelut (koulu- ja opiskeluterveyden- huolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut) lapsi- ja nuorisolähtöisenä kokonaisuutena esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa. Jatkossa opiskeluhuolto voisi tarjota lapsille ja nuorille peruspalveluja myös somaattisen ja psyykkisen terveyden pulmissa.
 • 12. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala12 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja Tavoitteet 2/2: § Opiskeluhuoltopalvelut näyttäytyvät lapsille, nuorille ja perheille yhtenä kokonaisuutena, jossa ensin kohdattu ammattilainen ottaa vastuun asian eteenpäin viemisestä. Siirto ammattilaiselta toiselle tapahtuu aina saattaen ja lopullinen vastuuhenkilö määrittyy asian luonteen mukaisesti. § Opiskeluhuoltopalvelujen toimijoilla on yhteinen näkemys esiopetuksen, koulun tai oppilaitoksen lasten ja nuorten tilanteesta. Toimijat tekevät lainmukaisia tietosuojakäytänteitä noudattaen tiivistä yhteistyötä yksittäisen lapsen ja nuoren asian hoitamiseksi. § Laajan terveystarkastuksen hyvinvointiarvio pohjautuu aina oppilaan tilanteen monialaiseen tarkasteluun. Arvion tekemiseen osallistuvat kouluterveydenhuollon lisäksi oppilaan opettaja(t) sekä koulukuraattori ja -psykologi silloin, kun lapsi tai nuori on heillä asiakkaana. Kun lapsi käyttää muita sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja, saadaan myös niistä ajankohtainen tieto tarkastukseen. 2.1 Järjestetään opiskeluhuolto- palvelut (koulu- ja opiskeluterveyden- huolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut) lapsi- ja nuorisolähtöisenä kokonaisuutena esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa. Jatkossa opiskeluhuolto voisi tarjota lapsille ja nuorille peruspalveluja myös somaattisen ja psyykkisen terveyden pulmissa.
 • 13. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala13 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja Tavoitteet 1/2: § Oppilaan ja opiskelijan koulukuntoisuus/opiskelukyky arvioidaan monialaisena yhteistyönä esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa, tarvittaessa yhdessä erityis- ja vaativimpien palvelujen toimijoiden kanssa. Eri toimijoiden roolit ja tehtävät ovat selkeät. § Koulukuntoisuus ja opiskelukyky huomioidaan opetusjärjestelyissä siten, että oppilaan/opiskelijan oikeus opetussuunnitelman mukaiseen esi- ja perusopetukseen sekä muuhun koulutukseen toteutuu. § Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten polku varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja toiselle asteelle on sujuva ja sen varmistamiseksi tarvittava yksilökohtainen tieto siirtyy joustavasti eri toimijoiden välillä. 2.2 Kehitetään opiskeluhuollon ja erityistason palvelujen sekä esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten yhteistyökäytänteitä vastaamaan paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeisiin.
 • 14. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala14 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja Tavoitteet 2/2: § Oppilaat ja opiskelijat sekä heidän perheensä osallistuvat tuen tarpeen arviointiin ja sopivan tukimuodon valintaan sekä saavat tarvitsemansa tuen viiveettä. Prosessin etenemisestä vastaava ammattihenkilö on sovittu. § Käytössä on valtakunnallinen perusopetuksen verkko- oppimismalli niille lapsille ja nuorille, joiden opiskelu koulussa ei onnistu täysiaikaisesti tai lainkaan esimerkiksi väliaikaisen psyykkisen, psykososiaalisen tai fyysisen toimintakyvyn aleneman vuoksi. § Tuen tarpeisiin vastataan yksilöllisesti, myös maahanmuuttajalasten ja -nuorten sekä turvapaikanhakijoiden kohdalla (ml. psykososiaaliset ja oppimisongelmat). 2.2 Kehitetään opiskeluhuollon ja erityistason palvelujen sekä esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten yhteistyökäytänteitä vastaamaan paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeisiin.
 • 15. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala15 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja Tavoitteet: § Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. § Kaikki toimijat tuntevat oikeat toimintatavat ja ne ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset. 2.3 Varmistetaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon lainmukaiset toimintatavat.
 • 16. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala16 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja Tavoitteet: § Esiopetuksen opiskeluhuolto toteutuu valtakunnallisesti yhdenmukaisesti sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen työn osalta. § Esiopetusikäisten käytettävissä on riittävästi opiskeluhuoltopalveluja, jotka ulottuvat myös yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen. § Eri toimijoiden roolit ovat selkeät ja monialaisen yhteistyön käytänteet esi- ja perusopetuksen välillä on sovittu. 2.4 Mallinnetaan esiopetuksen yksilökohtainen opiskeluhuolto.
 • 17. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala17 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja Tavoitteet 1/2: § Lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen ja avun omissa kehitysympäristöissään: varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa. § Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten eri alojen ammattilaiset toimivat tehokkaasti ja tavoitteellisesti yhdessä lapsen ja nuoren auttamiseksi. Toimijat tunnistavat oman roolinsa ja vastuunsa osana kokonaisuutta ja tietävät mitä osaamista muilla ammattilaisilla on tarjottavana. § Käytetyt tuen ja hoidon muodot ja toimintamallit ovat vaikuttavia ja ne jatkuvat saumattomasti koulutuksen nivelvaiheissa. § Kaikki toimijat tuntevat tietosuojalainsäädännön ja sen mukaiset käytänteet monialaisessa työssä, eikä tästä synny estettä laaja-alaiseen työskentelyyn. 2.5 Mallinnetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu- ja oppilaitos- ympäristöön sopivia varhaisen tuen ja hoidon käytänteitä.
 • 18. 10.10.2016 LAPE-koulu/ Hietanen-Peltola & Pihkala18 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja Tavoitteet 2/2: § Monialaista yhteistyötä tehdään aina siten, että lapset, nuoret ja vanhemmat ovat mukana kaikissa tapaamisissa ja tietävät kenelle heidän tietojaan siirretään ja miksi. Vanhempien mukaan kutsumisessa huomioidaan nuoren toiveet silloin, kun hänellä iän ja kehitystasonsa mukaisesti on itsenäinen asiakkuus. § Perhekeskuksessa järjestettävät palvelut, erikoissairaanhoito sekä lastensuojelu tarjoavat konsultaatioita ja jalkautuvat varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin silloin, kun kehitysympäristöjen monialaisessa työssä koetaan tarvittavan lisäasiantuntemusta lapsen, nuoren tai perheen asiassa. § Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa tarjotaan vanhemmille kohdennettua (esim. ryhmämuotoista) tukea yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 2.5 Mallinnetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu- ja oppilaitos- ympäristöön sopivia varhaisen tuen ja hoidon käytänteitä.