SlideShare a Scribd company logo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
Kevät 2022
Kaisa Mölläri ja Tiina Marttila
Hoitoonpääsyn seurantapisteet hoidon tarpeen arvioinnista
perusterveydenhuollossa
10.6.2022
• Hoitoonpääsytiedot ovat osa perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksen (Avohilmo) tietosisältöä.
• Avohilmon hoitoonpääsyraportointiin poimitaan tiedot toteutuneista käynneistä, joita on edeltänyt
hoidon tarpeen arviointi.
• THL:n sivut: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
2
Odotusaika hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin
10.6.2022 3
Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain
Kuutio: Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain
Tiivisteet:
Hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin
Hoidon tarpeen arviointiin perustuvien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä
Hoidon tarpeen arviointiin perustuvat hoitoonpääsytiedot kuviona
Suun terveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain
Kuutio: Suun terveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain
Tiivisteet:
Hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin
Hoidon tarpeen arviointiin perustuvien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä
Hoidon tarpeen arviointiin perustuvat hoitoonpääsytiedot kuviona
Avosairaanhoito
Maaliskuu
2022
10.6.2022 4
Avosairaanhoidonlääkärin hoitoonpääsykäyntien(fyysiset käynnit sekäetäasioinnit)
odotusajat hoidon tarpeenarvioinnistakäyntiin eri aluehallintovirastojenalueella3/2022,%
< 7 vrk odotusaika
10.6.2022
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
5
6
10.6.2022
Avosairaanhoidonlääkärin hoitoonpääsykäyntien(fyysiset käynnit sekäetäasioinnit)
odotusajat hoidon tarpeenarvioinnistakäyntiin eri aluehallintovirastojenalueella
3/2022,%
< 14 vrk odotusaika
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
7
Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäyntien (fyysiset käynnit ja etäasioinnit)
odotusajat hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin lääkärin avosairaanhoidon
vastaanotolle 10/2019−3/2022, %
10.6.2022
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
8
Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäynnit (etäasiointi ja
fyysiset käynnit) lääkärille 10/2019-3/2022
10.6.2022
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäyntien (fyysiset käynnit ja
etäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin
sairaanhoitaja/terveydenhoitajalle 10/2019−3/2022, %
10.6.2022 9
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäynnit (etäasiointi ja fyysiset
käynnit) sairaanhoitaja/terveydenhoitajalle 10/2019-3/2022
10.6.2022 10
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
Etäasiointien ja fyysistenhoitoonpääsykäyntien osuus kaikistaavosairaanhoidon
sairaanhoidon kiireettömistäkäynneistäammattiryhmittäin 10/2019− 3/2022, %
10.6.2022
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
11
10.6.2022 12
Suun terveydenhuolto
Maaliskuu
2022
Hoitoonpääsykäyntien(fyysiset käynnit ja etäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeen
arvioinnistakäyntiin hammaslääkärilleeri aluehallintovirastojen alueella3/2022, %
10.6.2022
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
13
Toteutuneidenhoitoonpääsykäyntien odotusajat hammaslääkärille hoidon
tarpeen arvioinnistakäyntiin 10/2019 − 3/2022, %
10.6.2022
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa
14
Toteutuneiden hoitoonpääsykäyntien odotusajat suuhygienistille
hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin 10/2019 − 3/2022, %
10.6.2022 15
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa
Hoitoonpääsykäynnit (fyysiset käynnit ja etäasiointi)
hammaslääkärille ja suuhygienistille 10/2019-3/2022
10.6.2022 16
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
Hoitoonpääsykäyntien osuus kaikista suun terveydenhuollon
kiireettömistä käynneistä hammaslääkäreillä ja suuhygienisteillä, %
10.6.2022 17
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen
arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
18
Hoitoon pääsyn erilliskyselyn tulokset
perusterveydenhuolto
Kevät 2022
10.6.2022
Kyselyn toteutuminen
• Hoitoon pääsyä tarkastellaan terveyskeskusten avosairaanhoidon kiireettömän
sairaanhoidon käynneistä.
• Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn kysely terveyskeskusten johtaville
lääkäreille toteutettiin keväällä 2022.
• Kyselyssä tiedusteltiin yhteydensaantiin, tietojärjestelmiin, sähköiseen asiointiin
ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä.
• Vastaukset pyydettiin terveyskeskuskohtaisesti.
• Vastaukset saatiin kaikista 131 terveyskeskuksesta.
10.6.2022 19
Ostopalvelut ja palvelusetelit
• Ostopalveluterveysasemia oli 24/131 terveyskeskuksessa.
• Palveluseteleitä käytti 21 % terveysasemista. Eniten niitä
käytettiin lääkäri- ja jalkahoitajapalveluihin.
10.6.2022 20
Yhteydensaanti terveyskeskuksiin: puhelut 1/2
• Virka-aikana puheluihin ja yhteydenottoihin vastasi 85 %. Kiireettömiä saattoi
jäädä seuraavalle päivälle 8 terveyskeskuksessa.
• Kyselyyn vastanneista 99 % oli soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmän piirissä.
• Näistä 78 %:lla järjestelmä oli käytössä koko terveyskeskuksen aukioloajan.
• Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmän piirissä olevista terveyskeskuksista 77
% kertoi soittavansa takaisin soiton kaikkiin saapuneisiin puheluihin saman päivän
aikana.
• Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä rajoitti ajoittain 7 % terveyskeskuksista.
10.6.2022 21
Yhteydensaanti terveyskeskuksiin: puhelut 2/2
• Saapuneita puheluja poisti takaisinsoittojärjestelmästä 13 % terveyskeskuksista.
• Tavallisimpia syitä olivat jos on yritetty soittaa takaisin useasti tuloksetta tai jos potilas on
soittanut monta kertaa.
• Puhelujen määrät: Etelä-Savo ja Eura ilmoittivat määräksi 0. Muut ilmoittivat suurempia
lukuja.
• Vastattujen puhelujen osuus oli 2-100 %.
• Vastattujen puhelujen osuus oli alle 50 % seuraavissa terveyskeskuksissa:
• Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (2 %)
• Keski-Satakunnan terveyskeskus (10 %)
• Sysmän terveyskeskus (41 %).
• Joidenkin terveyskeskuksen ilmoittamissa puhelumäärissä oli puutteita, esim. vastattujen
puhelujen osuus oli yli 100 % (Kauniainen, Loviisa, Viitasaari).
10.6.2022 22
Vastaanottoajan saaminen
• 88 % kertoi, että kaikille kiireettömän asian vuoksi yhteyttä ottaville asiakkaille
tehdään hoidon tarpeen arviointi potilastietojärjestelmään.
• Syitä tekemättä jättämiseen: potilaan asia hoitui heti, sähköinen asiointi,
potilastietojärjestelmä, sihteeri/ lähihoitaja ei saa tehdä.
• 58 % kertoi, että asiakas saa vastaanottoajan lääkärille heti yhteydenoton ja
hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen.
• Jos ei saanut aikaa, niin tavallisimmin asiakas laitettiin jonoon, hän sai ajan
toiselle ammattilaiselle, lääkäriä konsultoitiin tai asiakasta pyydettiin
soittamaan uudelleen.
• 12 % terveyskeskuksista käytössä oma lista asiakkaista, jotka tarvitsevat ajan.
Syynä siihen tavallisimmin oli se, ettei aikaa ole antaa.
• Lääkärin ajanvarauslistat laaditaan pääsääntöisesti 2 vk – 2 kk välille.
10.6.2022 23
Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn odotusaikojen julkaiseminen
on parantunut
• 91 % vastanneista kertoi, että hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan tiedot
vähintään neljän kuukauden välein.
• 10 terveyskeskusta ei julkaissut tietoja lainkaan (5) tai julkaisi harvemmin (5).
Tämä on 5 terveyskeskusta vähemmän kuin viime vuonna.
• 75 % kertoi, että hoitoonpääsytiedot ilmoitetaan erikseen kaikista toiminta-
alueen avosairaanhoidon toimintayksiköistä/terveysasemista.
• Internetin lisäksi tietoja julkaisi sanomalehdessä 5 %, terveyskeskuksen tai
kunnan some-kanavissa 36 %, ilmoitustauluilla 36 % tai muualla 38 %.
10.6.2022 24
Hoitoon pääsyn erilliskyselyn tulokset
suun terveydenhuolto
Kevät 2022
10.6.2022 25
Suun terveydenhuollon kyselyn toteutuminen
• Hoidon toteutumista tarkastellaan terveyskeskusten suun terveydenhuollon
kiireettömän sairaanhoidon käynneistä.
• Hoitoon pääsyn kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille toteutettiin
keväällä 2022.
• Kyselyssä tiedusteltiin yhteydensaantiin, tietojärjestelmiin, sähköiseen asiointiin
ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä.
• Vastaukset pyydettiin terveyskeskuskohtaisesti.
• Vastaukset saatiin kaikista 131 terveyskeskuksesta.
10.6.2022 26
Yhteydensaanti puhelimitse suun terveydenhuollon ajanvaraukseen 1/2
• 97 % vastasi kaikkiin puheluihin ja yhteydenottoihin virka-aikana.
• 95 %:lla oli käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä.
• Näistä 90 %:lla järjestelmä oli käytössä koko terveyskeskuksen aukioloajan.
• Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmää käyttävistä 88 % kertoi soittavansa
takaisin kaikkiin saapuneisiin puheluihin saman päivän aikana.
• Ruuhkat ja resurssipula mainittiin tavallisimpina syinä ajan ylittymiseen.
• Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä oli rajoittanut 2 terveyskeskusta.
• 9 terveyskeskusta oli poistanut saapuneita puheluita
takaisinsoittojärjestelmästä. Tavallisimmin, koska asiakasta ei oltu tavoitettu
useista yrityksistä huolimatta.
• Kun soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä ei ollut käytössä, asiakkaisiin
otettiin yhteyttä tavallisimmin puhelimeen tallentuneiden vastaamattomien
puheluiden perusteella.
10.6.2022 27
Yhteydensaanti puhelimitse suun terveydenhuollon ajanvaraukseen 2/2
• Puhelujen määrän ilmoitti 100 prosenttia vastaajista.
• Vastattujen puhelujen osuus oli 0-100 %.
• Vastattujen puhelujen osuus oli alle 50 % seuraavissa
terveyskeskuksissa: Salo (0 %), Espoo (10 %), Virrat (38 %),
Siilinjärvi (46 %), Posio (49 %).
• Monella on ollut helmikuussa normaali tilanne puheluissa.
10.6.2022 28
Ajanvaraus
• 95 % kertoi, että kaikille kiireettömän asian vuoksi yhteyttä ottaville asiakkaille tehdään
hoidon tarpeen arviointi potilastietojärjestelmään.
• 81 % kertoi, että asiakas saa vastaanottoajan hammaslääkärille heti yhteydenoton ja
hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen.
• Jos asiakas ei saanut heti aikaa, tavallisimmin hänet laitettiin jonoon tai
kutsujärjestelmään.
• 14 kertoi, että heillä on lista hammaslääkärin asiakkaista, jotka tarvitsevat ajan.
• 86 % kertoi, että asiakas saa vastaanottoajan suuhygienistille heti yhteydenoton ja
hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen.
• Jos asiakas ei saanut heti aikaa, tavallisimmin hän sai ensin hammaslääkärin ajan tai
hänet laitettiin jonoon. 5 ilmoitti, ettei suuhygienistiä ole käytettävissä.
• 7:ssä terveyskeskuksessa oli lista suuhygienistin asiakkaista, jotka tarvitsevat ajan.
• Hammaslääkärin ja suuhygienistin ajanvarauslistat laaditaan tavallisimmin 3-4kk
päähän, mutta vaihtelua oli paljon.
10.6.2022 29
Hoitoon pääsyn tietojen julkaisu
• 96 % kertoi, että hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan tiedot vähintään neljän
kuukauden välein.
• Harvemmin kuin 4 kk: Kymsote, Kärsämäki, Rantasalmi.
• Ei lainkaan: Pohjois-Savo
• Valtaosa laski hoitoon pääsyn tiedot erikseen.
• Vastanneista 62 % kertoi, että hoitoonpääsytiedot ilmoitetaan erikseen kaikista
toiminta-alueen suun terveydenhuollon toimintayksiköistä.
• Internetin lisäksi tietoja julkaistaan
• ilmoitustauluilla 41 %
• terveyskeskuksen tai kunnan some-kanavissa 16 %
• sanomalehdessä 11 %
• muualla 32 %, esim. tiedotteissa tai intranetissä.
10.6.2022 30
Kevät 2022
10.6.2022 31
Hoitoon pääsyn erilliskyselyn tulokset
YTHS
Kyselyn toteutuminen ja perustiedot YTHS:n sairaanhoito
• YTHS:n sairaanhoitoa koskeva hoitoonpääsykysely toteutettiin keväällä 2022.
• YTHS:n osalta tarkastellaan opiskeluterveydenhuollon kiireettömän
sairaanhoidon käyntejä.
• Kyselyssä tiedusteltiin mm. yhteydensaantiin, sähköiseen asiointiin ja
hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä.
• Toimipisteet: Espoo Otaniemi, Helsinki Malmi ja Töölö, Hämeenlinna, Joensuu,
Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti,
Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku,
Vaasa
• Toimipisteet pääsääntöisesti avoinna ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14.
10.6.2022 32
YTHS:n sairaanhoito: puhelut ja tietojen julkaisu
• YTHS:n toimintayksikössä on käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä.
• Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä oli käytössä koko virka-ajan ja kaikkiin
puheluihin vastattiin ja soitettiin takaisin saman päivän virka-aikana.
• Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä ei rajoitettu koronaepidemian vuoksi.
• Saapuneita puheluita ei poistettu takaisinsoittojärjestelmästä.
• YTHS:n toimintayksiköiden ajanvaraukseen soitettujen ja vastattujen puheluiden
määräksi ilmoitettiin 17 360. Uuden takaisinsoittojärjestelmän vuoksi tieto oli
kuitenkin epävarma.
• Tiedot hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan neljän kuukauden välein tai
useammin YTHS:n verkkosivuilla kaikista toimintayksiköistä.
10.6.2022 33
Kyselyn toteutus ja perustiedot YTHS:n suun terveydenhuolto
• YTHS:n suun terveydenhuoltoa koskeva hoitoonpääsykysely toteutettiin keväällä
2022.
• YTHS:n osalta tarkastellaan opiskeluterveydenhuollon kiireettömän
sairaanhoidon käyntejä suun terveydenhuollon ammattilaisilla.
• Hoitoonpääsykyselyssä tiedusteltiin mm. yhteydensaantiin, sähköiseen asiointiin
ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä.
• Toimipisteet: Helsinki Töölö, Tampere Hervanta, Hämeenlinna, Turku, Oulu,
Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Vaasa, Lappeenranta, Rovaniemi, Seinäjoki, Pori,
Lahti ja Mikkeli.
• Aukiolo pääsääntöisesti arkisin klo 8-15, osassa myös klo 15 jälkeen.
10.6.2022 34
Yhteydensaanti YTHS:n suun terveydenhuolto: puhelut
• YTHS:n toimintayksikössä on käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä.
• Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä oli käytössä koko virka-ajan ja kaikkiin
puheluihin vastattiin.
• Asiakkaille ei aina soitettu takaisin saman päivänä sairaspoissaolojen ja suurien
puhelumäärien vuoksi.
• Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä on rajoitettu: ”Puhelinpalvelu on jouduttu
sulkemaan 1-2 kertaa viikossa normaalia aikaisemmin (klo 13.00) poissaolojen vuoksi.”
• Saapuneita puheluita ei poistettu takaisinsoittojärjestelmästä.
• YTHS:n toimintayksiköiden ajanvaraukseen soitettujen ja vastattujen puheluiden
määräksi ilmoitettiin 9059. Uuden takaisinsoittojärjestelmän vuoksi tieto oli kuitenkin
epävarma.
10.6.2022 35
Yhteydensaanti YTHS:n suun terveydenhuolto
• Kaikille kiireettömän asian vuoksi yhteyttä ottaville asiakkaille tehdään hoidon
tarpeen arviointi potilastietojärjestelmään.
• Asiakas saa vastaanottoajan hammaslääkärille tai suuhygienistille heti
yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen.
• Tiedot hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan neljän kuukauden välein tai
useammin YTHS:n verkkosivuilla kaikista toimintayksiköistä.
10.6.2022 36
10.6.2022 37
Hoitoon pääsy varhaisimmasta
aikaleimasta
Hoitoon pääsyn seurantapisteet varhaisimmasta
aikaleimasta perusterveydenhuollossa
10.6.2022 38
Aika hoidon tarpeen arviosta käyntiin on lainsäädännön mukainen hoitoon pääsyn seurannan mittari.
Yhteydenotosta tai ajanvarauksesta tulevia aikaleimoja voidaan käyttää arvioimaan kokonaistilannetta,
jos hoidon tarpeen arviointitietoja ei riittävästi saada.
Varhaisimman aikaleiman mukainen odotusaika
Perusterveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain
Kuutio: Perusterveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain
Tiivisteet:
Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin
Varhaisimman kontaktin mukaisten odotusaikojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä
Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin kuviona
Suun terveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain
Kuutio: Suun terveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain
Tiivisteet:
Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin
Varhaisimman kontaktin mukaisten odotusaikojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä
Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin kuviona
10.6.2022 39
Kiireettömien avosairaanhoidon sairaanhoidon lääkärikäyntien
odotusajat varhaisimmasta kontaktista käyntiin (fyysiset käynnit sekä
etäasioinnit) eri aluehallintovirastojen alueella 3/2022, %
10.6.2022 40
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
varhaisimmasta aikaleimasta toteutuneeseen käyntiin
Varhaisimman aikaleiman hoitoonpääsytietojen osuus (%) ja lukumäärä
kaikista avosairaanhoidon lääkärin kiireettömistä avosairaanhoidon
fyysisistä käynneistä ja etäasioinneista 10/2019-3/2022
10.6.2022 41
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa varhaisimmasta
aikaleimasta toteutuneeseen käyntiin
Kiireettömiensuun terveydenhuollonkäyntien (fyysiset käynnit ja etäasioinnit)
odotusajat varhaisimmastakontaktistakäyntiin hammaslääkärilleeri
aluehallintovirastojen alueella3/2022,%
10.6.2022 42
Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa varhaisimmasta aikaleimasta
toteutuneeseen käyntiin

More Related Content

What's hot

Tr15 21 kuviot
Tr15 21 kuviotTr15 21 kuviot
Tr15 21 kuviot
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
THL
 
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoonSari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
THL
 
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
HYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
HYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseenHYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
HYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
THL
 
Lastensuojelulain muutokset
Lastensuojelulain muutoksetLastensuojelulain muutokset
Lastensuojelulain muutokset
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
THL
 
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
THL
 
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
THL
 
Pieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
THL
 
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
THL
 
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
THL
 
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossaOhjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
THL
 
Aseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassa
THL
 
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
THL
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Nina Eskola-Salin
 
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminenAllergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
THL
 
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
THL
 

What's hot (20)

Tr15 21 kuviot
Tr15 21 kuviotTr15 21 kuviot
Tr15 21 kuviot
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
 
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoonSari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
 
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
 
HYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
HYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseenHYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
HYTE-kerroin kannustaa kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
 
Lastensuojelulain muutokset
Lastensuojelulain muutoksetLastensuojelulain muutokset
Lastensuojelulain muutokset
 
Kirjaamisen taustaa
Kirjaamisen taustaaKirjaamisen taustaa
Kirjaamisen taustaa
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
 
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
 
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
 
Pieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
 
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
 
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
 
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossaOhjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
 
Aseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassa
 
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
 
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminenAllergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
 
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
 

Similar to Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
THL
 
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021
Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021
Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021
THL
 
Päihdepalvelujen muutosten seuranta koronaepidemian aikana - THL:n tiedonkeruu
Päihdepalvelujen muutosten seuranta koronaepidemian aikana - THL:n tiedonkeruuPäihdepalvelujen muutosten seuranta koronaepidemian aikana - THL:n tiedonkeruu
Päihdepalvelujen muutosten seuranta koronaepidemian aikana - THL:n tiedonkeruu
THL
 
Potilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkana
Potilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkanaPotilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkana
Potilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkana
THL
 
Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Sosiaalipalvelut
Timo Harrikari, Lapin yliopisto: SosiaalipalvelutTimo Harrikari, Lapin yliopisto: Sosiaalipalvelut
Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Sosiaalipalvelut
THL
 
Luotettavat kattavuusluvut nojaavat rokotusten oikeaan kirjaamiseen ja tiedon...
Luotettavat kattavuusluvut nojaavat rokotusten oikeaan kirjaamiseen ja tiedon...Luotettavat kattavuusluvut nojaavat rokotusten oikeaan kirjaamiseen ja tiedon...
Luotettavat kattavuusluvut nojaavat rokotusten oikeaan kirjaamiseen ja tiedon...
THL
 
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?
Innokyla
 
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalliVirtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
Sitra / Hyvinvointi
 
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoitoVanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
THL
 
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuoltoPotilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
THL
 
Huomisen asiakas-kyselyn tulokset
Huomisen asiakas-kyselyn tuloksetHuomisen asiakas-kyselyn tulokset
Huomisen asiakas-kyselyn tulokset
Sitra / Hyvinvointi
 
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
THL
 
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissaTeija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
THL
 
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
THL
 
Hanna Alastalo: Valtava-hanke: Eroon lomakkeista – tiedonkeruu automatisoituu
Hanna Alastalo: Valtava-hanke: Eroon lomakkeista – tiedonkeruu automatisoituuHanna Alastalo: Valtava-hanke: Eroon lomakkeista – tiedonkeruu automatisoituu
Hanna Alastalo: Valtava-hanke: Eroon lomakkeista – tiedonkeruu automatisoituu
THL
 
Yhteenveto THL:n tekemästä päihdepalvelujen muutosten seurannasta (tammikuu 2...
Yhteenveto THL:n tekemästä päihdepalvelujen muutosten seurannasta (tammikuu 2...Yhteenveto THL:n tekemästä päihdepalvelujen muutosten seurannasta (tammikuu 2...
Yhteenveto THL:n tekemästä päihdepalvelujen muutosten seurannasta (tammikuu 2...
THL
 
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Työterveyslaitos
 
Influenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksia
Influenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksiaInfluenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksia
Influenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksia
THL
 

Similar to Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 (20)

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
 
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
 
Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021
Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021
Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021
 
Päihdepalvelujen muutosten seuranta koronaepidemian aikana - THL:n tiedonkeruu
Päihdepalvelujen muutosten seuranta koronaepidemian aikana - THL:n tiedonkeruuPäihdepalvelujen muutosten seuranta koronaepidemian aikana - THL:n tiedonkeruu
Päihdepalvelujen muutosten seuranta koronaepidemian aikana - THL:n tiedonkeruu
 
Potilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkana
Potilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkanaPotilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkana
Potilastiedon arkisto suun terveydenhuollon kansallisen tietopohjan kivijalkana
 
Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Sosiaalipalvelut
Timo Harrikari, Lapin yliopisto: SosiaalipalvelutTimo Harrikari, Lapin yliopisto: Sosiaalipalvelut
Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Sosiaalipalvelut
 
Luotettavat kattavuusluvut nojaavat rokotusten oikeaan kirjaamiseen ja tiedon...
Luotettavat kattavuusluvut nojaavat rokotusten oikeaan kirjaamiseen ja tiedon...Luotettavat kattavuusluvut nojaavat rokotusten oikeaan kirjaamiseen ja tiedon...
Luotettavat kattavuusluvut nojaavat rokotusten oikeaan kirjaamiseen ja tiedon...
 
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?
Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?
 
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalliVirtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
 
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoitoVanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
 
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuoltoPotilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
 
Huomisen asiakas-kyselyn tulokset
Huomisen asiakas-kyselyn tuloksetHuomisen asiakas-kyselyn tulokset
Huomisen asiakas-kyselyn tulokset
 
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
Suun terveydenhuollon näkökulma valinnanvapauteen TERVE-SOS 2018
 
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissaTeija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
 
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
 
Hanna Alastalo: Valtava-hanke: Eroon lomakkeista – tiedonkeruu automatisoituu
Hanna Alastalo: Valtava-hanke: Eroon lomakkeista – tiedonkeruu automatisoituuHanna Alastalo: Valtava-hanke: Eroon lomakkeista – tiedonkeruu automatisoituu
Hanna Alastalo: Valtava-hanke: Eroon lomakkeista – tiedonkeruu automatisoituu
 
Yhteenveto THL:n tekemästä päihdepalvelujen muutosten seurannasta (tammikuu 2...
Yhteenveto THL:n tekemästä päihdepalvelujen muutosten seurannasta (tammikuu 2...Yhteenveto THL:n tekemästä päihdepalvelujen muutosten seurannasta (tammikuu 2...
Yhteenveto THL:n tekemästä päihdepalvelujen muutosten seurannasta (tammikuu 2...
 
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
 
Influenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksia
Influenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksiaInfluenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksia
Influenssarokotuksista kohti koronavirusrokotuksia
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL
 
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvinaAlkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvinaAlkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
Alkoholijuomien kulutus 2021 kuvina
 

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa Kevät 2022 Kaisa Mölläri ja Tiina Marttila
 • 2. Hoitoonpääsyn seurantapisteet hoidon tarpeen arvioinnista perusterveydenhuollossa 10.6.2022 • Hoitoonpääsytiedot ovat osa perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksen (Avohilmo) tietosisältöä. • Avohilmon hoitoonpääsyraportointiin poimitaan tiedot toteutuneista käynneistä, joita on edeltänyt hoidon tarpeen arviointi. • THL:n sivut: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa 2
 • 3. Odotusaika hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin 10.6.2022 3 Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain Kuutio: Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain Tiivisteet: Hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin Hoidon tarpeen arviointiin perustuvien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä Hoidon tarpeen arviointiin perustuvat hoitoonpääsytiedot kuviona Suun terveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain Kuutio: Suun terveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain Tiivisteet: Hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin Hoidon tarpeen arviointiin perustuvien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä Hoidon tarpeen arviointiin perustuvat hoitoonpääsytiedot kuviona
 • 5. Avosairaanhoidonlääkärin hoitoonpääsykäyntien(fyysiset käynnit sekäetäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeenarvioinnistakäyntiin eri aluehallintovirastojenalueella3/2022,% < 7 vrk odotusaika 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin 5
 • 6. 6 10.6.2022 Avosairaanhoidonlääkärin hoitoonpääsykäyntien(fyysiset käynnit sekäetäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeenarvioinnistakäyntiin eri aluehallintovirastojenalueella 3/2022,% < 14 vrk odotusaika Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
 • 7. 7 Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäyntien (fyysiset käynnit ja etäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin lääkärin avosairaanhoidon vastaanotolle 10/2019−3/2022, % 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
 • 8. 8 Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäynnit (etäasiointi ja fyysiset käynnit) lääkärille 10/2019-3/2022 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
 • 9. Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäyntien (fyysiset käynnit ja etäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin sairaanhoitaja/terveydenhoitajalle 10/2019−3/2022, % 10.6.2022 9 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
 • 10. Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäynnit (etäasiointi ja fyysiset käynnit) sairaanhoitaja/terveydenhoitajalle 10/2019-3/2022 10.6.2022 10 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
 • 11. Etäasiointien ja fyysistenhoitoonpääsykäyntien osuus kaikistaavosairaanhoidon sairaanhoidon kiireettömistäkäynneistäammattiryhmittäin 10/2019− 3/2022, % 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa 11
 • 13. Hoitoonpääsykäyntien(fyysiset käynnit ja etäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeen arvioinnistakäyntiin hammaslääkärilleeri aluehallintovirastojen alueella3/2022, % 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin 13
 • 14. Toteutuneidenhoitoonpääsykäyntien odotusajat hammaslääkärille hoidon tarpeen arvioinnistakäyntiin 10/2019 − 3/2022, % 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa 14
 • 15. Toteutuneiden hoitoonpääsykäyntien odotusajat suuhygienistille hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin 10/2019 − 3/2022, % 10.6.2022 15 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa
 • 16. Hoitoonpääsykäynnit (fyysiset käynnit ja etäasiointi) hammaslääkärille ja suuhygienistille 10/2019-3/2022 10.6.2022 16 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
 • 17. Hoitoonpääsykäyntien osuus kaikista suun terveydenhuollon kiireettömistä käynneistä hammaslääkäreillä ja suuhygienisteillä, % 10.6.2022 17 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
 • 18. 18 Hoitoon pääsyn erilliskyselyn tulokset perusterveydenhuolto Kevät 2022 10.6.2022
 • 19. Kyselyn toteutuminen • Hoitoon pääsyä tarkastellaan terveyskeskusten avosairaanhoidon kiireettömän sairaanhoidon käynneistä. • Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin keväällä 2022. • Kyselyssä tiedusteltiin yhteydensaantiin, tietojärjestelmiin, sähköiseen asiointiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. • Vastaukset pyydettiin terveyskeskuskohtaisesti. • Vastaukset saatiin kaikista 131 terveyskeskuksesta. 10.6.2022 19
 • 20. Ostopalvelut ja palvelusetelit • Ostopalveluterveysasemia oli 24/131 terveyskeskuksessa. • Palveluseteleitä käytti 21 % terveysasemista. Eniten niitä käytettiin lääkäri- ja jalkahoitajapalveluihin. 10.6.2022 20
 • 21. Yhteydensaanti terveyskeskuksiin: puhelut 1/2 • Virka-aikana puheluihin ja yhteydenottoihin vastasi 85 %. Kiireettömiä saattoi jäädä seuraavalle päivälle 8 terveyskeskuksessa. • Kyselyyn vastanneista 99 % oli soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmän piirissä. • Näistä 78 %:lla järjestelmä oli käytössä koko terveyskeskuksen aukioloajan. • Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmän piirissä olevista terveyskeskuksista 77 % kertoi soittavansa takaisin soiton kaikkiin saapuneisiin puheluihin saman päivän aikana. • Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä rajoitti ajoittain 7 % terveyskeskuksista. 10.6.2022 21
 • 22. Yhteydensaanti terveyskeskuksiin: puhelut 2/2 • Saapuneita puheluja poisti takaisinsoittojärjestelmästä 13 % terveyskeskuksista. • Tavallisimpia syitä olivat jos on yritetty soittaa takaisin useasti tuloksetta tai jos potilas on soittanut monta kertaa. • Puhelujen määrät: Etelä-Savo ja Eura ilmoittivat määräksi 0. Muut ilmoittivat suurempia lukuja. • Vastattujen puhelujen osuus oli 2-100 %. • Vastattujen puhelujen osuus oli alle 50 % seuraavissa terveyskeskuksissa: • Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (2 %) • Keski-Satakunnan terveyskeskus (10 %) • Sysmän terveyskeskus (41 %). • Joidenkin terveyskeskuksen ilmoittamissa puhelumäärissä oli puutteita, esim. vastattujen puhelujen osuus oli yli 100 % (Kauniainen, Loviisa, Viitasaari). 10.6.2022 22
 • 23. Vastaanottoajan saaminen • 88 % kertoi, että kaikille kiireettömän asian vuoksi yhteyttä ottaville asiakkaille tehdään hoidon tarpeen arviointi potilastietojärjestelmään. • Syitä tekemättä jättämiseen: potilaan asia hoitui heti, sähköinen asiointi, potilastietojärjestelmä, sihteeri/ lähihoitaja ei saa tehdä. • 58 % kertoi, että asiakas saa vastaanottoajan lääkärille heti yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen. • Jos ei saanut aikaa, niin tavallisimmin asiakas laitettiin jonoon, hän sai ajan toiselle ammattilaiselle, lääkäriä konsultoitiin tai asiakasta pyydettiin soittamaan uudelleen. • 12 % terveyskeskuksista käytössä oma lista asiakkaista, jotka tarvitsevat ajan. Syynä siihen tavallisimmin oli se, ettei aikaa ole antaa. • Lääkärin ajanvarauslistat laaditaan pääsääntöisesti 2 vk – 2 kk välille. 10.6.2022 23
 • 24. Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn odotusaikojen julkaiseminen on parantunut • 91 % vastanneista kertoi, että hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan tiedot vähintään neljän kuukauden välein. • 10 terveyskeskusta ei julkaissut tietoja lainkaan (5) tai julkaisi harvemmin (5). Tämä on 5 terveyskeskusta vähemmän kuin viime vuonna. • 75 % kertoi, että hoitoonpääsytiedot ilmoitetaan erikseen kaikista toiminta- alueen avosairaanhoidon toimintayksiköistä/terveysasemista. • Internetin lisäksi tietoja julkaisi sanomalehdessä 5 %, terveyskeskuksen tai kunnan some-kanavissa 36 %, ilmoitustauluilla 36 % tai muualla 38 %. 10.6.2022 24
 • 25. Hoitoon pääsyn erilliskyselyn tulokset suun terveydenhuolto Kevät 2022 10.6.2022 25
 • 26. Suun terveydenhuollon kyselyn toteutuminen • Hoidon toteutumista tarkastellaan terveyskeskusten suun terveydenhuollon kiireettömän sairaanhoidon käynneistä. • Hoitoon pääsyn kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille toteutettiin keväällä 2022. • Kyselyssä tiedusteltiin yhteydensaantiin, tietojärjestelmiin, sähköiseen asiointiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. • Vastaukset pyydettiin terveyskeskuskohtaisesti. • Vastaukset saatiin kaikista 131 terveyskeskuksesta. 10.6.2022 26
 • 27. Yhteydensaanti puhelimitse suun terveydenhuollon ajanvaraukseen 1/2 • 97 % vastasi kaikkiin puheluihin ja yhteydenottoihin virka-aikana. • 95 %:lla oli käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. • Näistä 90 %:lla järjestelmä oli käytössä koko terveyskeskuksen aukioloajan. • Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmää käyttävistä 88 % kertoi soittavansa takaisin kaikkiin saapuneisiin puheluihin saman päivän aikana. • Ruuhkat ja resurssipula mainittiin tavallisimpina syinä ajan ylittymiseen. • Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä oli rajoittanut 2 terveyskeskusta. • 9 terveyskeskusta oli poistanut saapuneita puheluita takaisinsoittojärjestelmästä. Tavallisimmin, koska asiakasta ei oltu tavoitettu useista yrityksistä huolimatta. • Kun soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä ei ollut käytössä, asiakkaisiin otettiin yhteyttä tavallisimmin puhelimeen tallentuneiden vastaamattomien puheluiden perusteella. 10.6.2022 27
 • 28. Yhteydensaanti puhelimitse suun terveydenhuollon ajanvaraukseen 2/2 • Puhelujen määrän ilmoitti 100 prosenttia vastaajista. • Vastattujen puhelujen osuus oli 0-100 %. • Vastattujen puhelujen osuus oli alle 50 % seuraavissa terveyskeskuksissa: Salo (0 %), Espoo (10 %), Virrat (38 %), Siilinjärvi (46 %), Posio (49 %). • Monella on ollut helmikuussa normaali tilanne puheluissa. 10.6.2022 28
 • 29. Ajanvaraus • 95 % kertoi, että kaikille kiireettömän asian vuoksi yhteyttä ottaville asiakkaille tehdään hoidon tarpeen arviointi potilastietojärjestelmään. • 81 % kertoi, että asiakas saa vastaanottoajan hammaslääkärille heti yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen. • Jos asiakas ei saanut heti aikaa, tavallisimmin hänet laitettiin jonoon tai kutsujärjestelmään. • 14 kertoi, että heillä on lista hammaslääkärin asiakkaista, jotka tarvitsevat ajan. • 86 % kertoi, että asiakas saa vastaanottoajan suuhygienistille heti yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen. • Jos asiakas ei saanut heti aikaa, tavallisimmin hän sai ensin hammaslääkärin ajan tai hänet laitettiin jonoon. 5 ilmoitti, ettei suuhygienistiä ole käytettävissä. • 7:ssä terveyskeskuksessa oli lista suuhygienistin asiakkaista, jotka tarvitsevat ajan. • Hammaslääkärin ja suuhygienistin ajanvarauslistat laaditaan tavallisimmin 3-4kk päähän, mutta vaihtelua oli paljon. 10.6.2022 29
 • 30. Hoitoon pääsyn tietojen julkaisu • 96 % kertoi, että hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan tiedot vähintään neljän kuukauden välein. • Harvemmin kuin 4 kk: Kymsote, Kärsämäki, Rantasalmi. • Ei lainkaan: Pohjois-Savo • Valtaosa laski hoitoon pääsyn tiedot erikseen. • Vastanneista 62 % kertoi, että hoitoonpääsytiedot ilmoitetaan erikseen kaikista toiminta-alueen suun terveydenhuollon toimintayksiköistä. • Internetin lisäksi tietoja julkaistaan • ilmoitustauluilla 41 % • terveyskeskuksen tai kunnan some-kanavissa 16 % • sanomalehdessä 11 % • muualla 32 %, esim. tiedotteissa tai intranetissä. 10.6.2022 30
 • 31. Kevät 2022 10.6.2022 31 Hoitoon pääsyn erilliskyselyn tulokset YTHS
 • 32. Kyselyn toteutuminen ja perustiedot YTHS:n sairaanhoito • YTHS:n sairaanhoitoa koskeva hoitoonpääsykysely toteutettiin keväällä 2022. • YTHS:n osalta tarkastellaan opiskeluterveydenhuollon kiireettömän sairaanhoidon käyntejä. • Kyselyssä tiedusteltiin mm. yhteydensaantiin, sähköiseen asiointiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. • Toimipisteet: Espoo Otaniemi, Helsinki Malmi ja Töölö, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa • Toimipisteet pääsääntöisesti avoinna ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14. 10.6.2022 32
 • 33. YTHS:n sairaanhoito: puhelut ja tietojen julkaisu • YTHS:n toimintayksikössä on käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. • Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä oli käytössä koko virka-ajan ja kaikkiin puheluihin vastattiin ja soitettiin takaisin saman päivän virka-aikana. • Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä ei rajoitettu koronaepidemian vuoksi. • Saapuneita puheluita ei poistettu takaisinsoittojärjestelmästä. • YTHS:n toimintayksiköiden ajanvaraukseen soitettujen ja vastattujen puheluiden määräksi ilmoitettiin 17 360. Uuden takaisinsoittojärjestelmän vuoksi tieto oli kuitenkin epävarma. • Tiedot hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan neljän kuukauden välein tai useammin YTHS:n verkkosivuilla kaikista toimintayksiköistä. 10.6.2022 33
 • 34. Kyselyn toteutus ja perustiedot YTHS:n suun terveydenhuolto • YTHS:n suun terveydenhuoltoa koskeva hoitoonpääsykysely toteutettiin keväällä 2022. • YTHS:n osalta tarkastellaan opiskeluterveydenhuollon kiireettömän sairaanhoidon käyntejä suun terveydenhuollon ammattilaisilla. • Hoitoonpääsykyselyssä tiedusteltiin mm. yhteydensaantiin, sähköiseen asiointiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. • Toimipisteet: Helsinki Töölö, Tampere Hervanta, Hämeenlinna, Turku, Oulu, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Vaasa, Lappeenranta, Rovaniemi, Seinäjoki, Pori, Lahti ja Mikkeli. • Aukiolo pääsääntöisesti arkisin klo 8-15, osassa myös klo 15 jälkeen. 10.6.2022 34
 • 35. Yhteydensaanti YTHS:n suun terveydenhuolto: puhelut • YTHS:n toimintayksikössä on käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. • Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä oli käytössä koko virka-ajan ja kaikkiin puheluihin vastattiin. • Asiakkaille ei aina soitettu takaisin saman päivänä sairaspoissaolojen ja suurien puhelumäärien vuoksi. • Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä on rajoitettu: ”Puhelinpalvelu on jouduttu sulkemaan 1-2 kertaa viikossa normaalia aikaisemmin (klo 13.00) poissaolojen vuoksi.” • Saapuneita puheluita ei poistettu takaisinsoittojärjestelmästä. • YTHS:n toimintayksiköiden ajanvaraukseen soitettujen ja vastattujen puheluiden määräksi ilmoitettiin 9059. Uuden takaisinsoittojärjestelmän vuoksi tieto oli kuitenkin epävarma. 10.6.2022 35
 • 36. Yhteydensaanti YTHS:n suun terveydenhuolto • Kaikille kiireettömän asian vuoksi yhteyttä ottaville asiakkaille tehdään hoidon tarpeen arviointi potilastietojärjestelmään. • Asiakas saa vastaanottoajan hammaslääkärille tai suuhygienistille heti yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen. • Tiedot hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan neljän kuukauden välein tai useammin YTHS:n verkkosivuilla kaikista toimintayksiköistä. 10.6.2022 36
 • 37. 10.6.2022 37 Hoitoon pääsy varhaisimmasta aikaleimasta
 • 38. Hoitoon pääsyn seurantapisteet varhaisimmasta aikaleimasta perusterveydenhuollossa 10.6.2022 38 Aika hoidon tarpeen arviosta käyntiin on lainsäädännön mukainen hoitoon pääsyn seurannan mittari. Yhteydenotosta tai ajanvarauksesta tulevia aikaleimoja voidaan käyttää arvioimaan kokonaistilannetta, jos hoidon tarpeen arviointitietoja ei riittävästi saada.
 • 39. Varhaisimman aikaleiman mukainen odotusaika Perusterveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain Kuutio: Perusterveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain Tiivisteet: Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin Varhaisimman kontaktin mukaisten odotusaikojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin kuviona Suun terveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain Kuutio: Suun terveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain Tiivisteet: Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin Varhaisimman kontaktin mukaisten odotusaikojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin kuviona 10.6.2022 39
 • 40. Kiireettömien avosairaanhoidon sairaanhoidon lääkärikäyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista käyntiin (fyysiset käynnit sekä etäasioinnit) eri aluehallintovirastojen alueella 3/2022, % 10.6.2022 40 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa varhaisimmasta aikaleimasta toteutuneeseen käyntiin
 • 41. Varhaisimman aikaleiman hoitoonpääsytietojen osuus (%) ja lukumäärä kaikista avosairaanhoidon lääkärin kiireettömistä avosairaanhoidon fyysisistä käynneistä ja etäasioinneista 10/2019-3/2022 10.6.2022 41 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa varhaisimmasta aikaleimasta toteutuneeseen käyntiin
 • 42. Kiireettömiensuun terveydenhuollonkäyntien (fyysiset käynnit ja etäasioinnit) odotusajat varhaisimmastakontaktistakäyntiin hammaslääkärilleeri aluehallintovirastojen alueella3/2022,% 10.6.2022 42 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa varhaisimmasta aikaleimasta toteutuneeseen käyntiin