SlideShare a Scribd company logo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Mitä on vaikuttava ehkäisevä päihdetyö?
Kehittämispäällikkö Jaana Markkula
Ehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana kouluissa ja oppilaitoksissa -verkkoaineisto sujuvamman
työn tueksi -webinaari, 10.10.2022
Esityksen sisältö
• Perusteet kunnassa ja eri
yhteisöissä tehtävälle ehkäisevälle
päihdetyölle
• Tutkimusten mukaan - Miksi ja
miten ehkäisevää päihdetyötä
kannattaa tehdä oppilaitoksissa?
10.10.2022
Markkula, THL
Ei yksin, vaan
yhdessä –
toimivin
menetelmin.
Perusteet kunnassa ja eri yhteisöissä
tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle
Markkula, THL 10.10.2022
1) huolehtia alueensa päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan
yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa tehtävissään;
4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia hallinnossaan, kunnassa erityisesti sivistys-,
liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
5) huolehtia siitä, että 1–4 kohdassa tarkoitetut toimet sovitetaan yhteen kunnan ja
hyvinvointialueen yhteistyössä sekä poliisin, alkoholilain (1102/2017) ja tupakkalain (549/2016)
noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön
osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien
toimien kanssa.
➢ Yhteys hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sitä koskevaan suunnitteluun ja raportointiin
(612/2021)
➢ Sekä kunta että hyvinvointialue huolehtivat asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi
Kunnan toimielimen JA hyvinvointialueen
tehtävänä on (523/2015, 5 ja 6 §):
Lähde: 523/2015, ns. SOTE100-lakipaketti).
10.10.2022
Markkula, THL
Ehkäisevä päihdetyö
(EPT) voi olla kattavaa,
vaikuttavaa ja
kustannustehokasta
vain…
jos huolehditaan myös jatkossa
kunnissa ja hyvinvointialueilla
ohjelman painopisteistä
10.10.2022
Markkula, THL
Ehkäisevä
päihdetyö
vahvasti
yhdyspinta-
työtä
yhteisten
tavoitteiden
eteen
10.10.2022
Markkula, THL
➢ Toimivuus
jatkossa!
Yhdessä myös lasten ja nuorten tukena
Markkula, THL 10.10.2022
Ehkäisevän päihdetyön rakenteet laadukkaan
työn pohjana
Toimielin
Monialainen
toimeenpaneva
työryhmä
Suunnitelma
Koordinoiva
taho
Markkula, THL 10.10.2022
Markkula, THL
Ehkäisevää
päihdetyötä
toimeenpanevien
monialaisten
työryhmien jäsenten
hallinnonalat /
taustaorganisaatiot
(v. 2020)
Markkula, THL 10.10.2022
Kohti
vaikuttavaa
työtä
Tutkimusten mukaan - Miksi ja miten
ehkäisevää päihdetyötä kannattaa tehdä
oppilaitoksissa?
Markkula, THL 10.10.2022
Markkula, THL 10.10.2022
Miksi koulut ja oppilaitokset?
• Kun tavoitteena on päihteiden ja
tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä
rahapelaamisen kokeilujen ja käytön
aloittamisen ehkäisy (& myöhentäminen), on nuorten
kasvuympäristöt aktivoitava
1. Perheet: vanhemmuuden tuessa usein riskiryhmään kuuluvat tai
haavoittuvassa asemassa olevat yksilöt (esim. käytöshäiriöt,
vanhempien päihteiden käyttö), mutta myös universaalia
2. Kouluympäristö: koko ikäluokka (ns. universaali lähestymistapa)
➢ Koko ikäluokan tavoittaminen
➢ Leimaamattomuus: riskiryhmiä ei tarvitse tunnistaa ja lähestyä erikseen
Markkula, THL 10.10.2022
Yhteisöprevention ideaa toteuttaen
Opetussuunnitelma
& oppitunnit
(school curricula)
Koulun ja
oppilaitoksen
ilmapiiri ja
toimintakulttuuri
(school climate)
Koulun ja
oppilaitoksen
yhteisesti sovitut
toimintatavat
(school policy)
Lähde: EMCDDA (2019). European Prevention Curriculum (EUPC): a handbook for decision-
makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use.
Opetussuunnitelma
& oppitunnit
Yhteisöllinen
opiskeluhuolto
Yksilöllinen
opiskeluhuolto
Opintojen tuki
Kodin ja koulun
yhteistyö & lasten ja
nuorten osallisuus
Markkula, THL 10.10.2022
Kansainväliset tutkimukset: Mikä toimii? 1/3
− Päihdekasvatuksen perusperiaatteet
• Laajasti oppilaitoksen arjessa
➢ vs. vain tietty oppitunti
• Vuorovaikutteisuus: lasten ja nuorten aktiivinen rooli, mahdollisuus
taitojen harjoitteluun ja pohdintaan
➢ vs. tiedon yksisuuntainen jakaminen, luennointi
• Jatkuvuus: riittävä kesto / määrä toistoa, nivominen osaksi
kokonaisuutta
➢ vs. pistemäisyys (yksittäinen tapahtuma / tunti)
• Ikä- ja kehityskauteen sopivuus & aloitus varhain: liikkeelle
riskikäyttäytymiseltä suojaavista valmiuksista
➢ vs. liian varhain annettu päihdespesifi tieto
Markkula, THL 10.10.2022
Kansainväliset tutkimukset: Mikä toimii? 2/3
− Päihdekasvatuksen sisällöt
• ymmärryksen lisääminen päihteistä, tupakka- ja nikotiinituotteista
sekä rahapelaamisesta, niiden vaikutuksista ja riskeistä
• päihteiden, tupakka-, nikotiini- ja rahapelituotteiden käyttöön
liittyvien uskomusten ja sosiaalisten normien pohtiminen ja
purkaminen arvoja käsittelevä keskustelu
• sosiaalisen paineensietokyvyn harjoitteleminen
• muiden sosiaalisten taitojen ja valmiuksien, kuten vertaistoimintaa ja
osallisuutta tukevien valmiuksien, harjoittelu
10.10.2022
Markkula, THL
Kansainväliset tutkimukset: Mikä toimii? 3/3
− Päihdekasvatuksen sisällöt
• tunnetaitojen vahvistaminen, esimerkiksi tunteiden tunnistaminen,
nimeäminen, ilmaisu ja säätelyn keinot
• ongelmanratkaisukyvyn ja päätöksentekotaitojen harjoittelu
• itsetunnon ja kriittisen ajattelun vahvistaminen
• medialukutaidon ja kriittisen lukutaidon harjoittelu
• päihteettömien, nikotiinittomien ja rahapelittömien toimintatapojen,
kuten päihteistä kieltäytymisen, vahvistaminen
• muu elämänhallinnan valmiuksien ja erityisesti haastavissa
elämäntilanteissa rakentavasti toimimisen tuki, valmiudet hakea tukea
itselle ja tovereille tarpeen vaatiessa.
10.10.2022
Markkula, THL
Toiminta on yhteydessä myös parempaan
koulumenestykseen ja opintojen keskeytymisen
vähenemiseen.
Lähde: EMCDDA (2019). European Prevention Curriculum (EUPC): a handbook for decision-
makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use.
10.10.2022
Markkula, THL
Pysy kartalla: Tilaa EPT-uutiskirje
• Ajankohtaista tietoa alueilla, kunnissa ja
järjestöissä toimiville ammattilaisille ja
asiantuntijoille
• Valtakunnallisia ja alueellisia uutisia
• Tietoa tulevista tapahtumista, kehittämis- ja
tutkimustyöstä sekä tuoreimmista julkaisuista.
• Kirje ilmestyy kerran kuukaudessa.
• Tilaa täältä: https://uutiskirje.thl.fi/
10.10.2022
Markkula, THL
Kiitos!
➢ Ota verkkosivut seurantaan!
Lisätiedot
(etunimi.sukunimi@thl.fi):
• Jaana Markkula (ehkäisevä
päihdetyö)
• Nina Karlsson (rahapelit)
• Hanna Ollila (tupakka- ja
nikotiinituotteet)
10.10.2022
Markkula, THL

More Related Content

Similar to Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf

Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Kokeileva Suomi
 
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Games for Health Finland
 
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
THL
 
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaLasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
THL
 
Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?
Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?
Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?
Kokeileva Suomi
 
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
THL
 
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
THL
 
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
EHYT
 
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissaHanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
THL
 
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
THL
 
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmastaLapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Matti Heikkinen
 
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
Kuuloavain.fi
 
Karin Rantala: Kannabis puheeksi
Karin Rantala: Kannabis puheeksiKarin Rantala: Kannabis puheeksi
Karin Rantala: Kannabis puheeksi
THL
 
Jyväskylä - Häkkää Elämä
Jyväskylä - Häkkää ElämäJyväskylä - Häkkää Elämä
Jyväskylä - Häkkää Elämä
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Monialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässä
Monialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässäMonialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässä
Monialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässä
´State Administrative Agency Southwestern Finland
 
Jaana Markkula ja Patrick Sandström: Puheeksiotto ja mini-interventio prosessina
Jaana Markkula ja Patrick Sandström: Puheeksiotto ja mini-interventio prosessinaJaana Markkula ja Patrick Sandström: Puheeksiotto ja mini-interventio prosessina
Jaana Markkula ja Patrick Sandström: Puheeksiotto ja mini-interventio prosessina
THL
 
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
THL
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
THL
 
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
THL
 

Similar to Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf (20)

Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
 
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
 
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
 
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaLasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
 
Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?
Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?
Jaana Laitinen: Kaikin keinoinko työpaikkaterveyden edistämistä?
 
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
 
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
 
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
Puhetta päihteistä -koulutus Helsingissä 29.11.18
 
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissaHanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
 
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten eriarvoisuuden ehkäisyn tutkimus- ja kehi...
 
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmastaLapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
Lapsi- ja perhepalvelut johtamisen näkökulmasta
 
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
 
Karin Rantala: Kannabis puheeksi
Karin Rantala: Kannabis puheeksiKarin Rantala: Kannabis puheeksi
Karin Rantala: Kannabis puheeksi
 
Jyväskylä - Häkkää Elämä
Jyväskylä - Häkkää ElämäJyväskylä - Häkkää Elämä
Jyväskylä - Häkkää Elämä
 
Monialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässä
Monialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässäMonialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässä
Monialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässä
 
Jaana Markkula ja Patrick Sandström: Puheeksiotto ja mini-interventio prosessina
Jaana Markkula ja Patrick Sandström: Puheeksiotto ja mini-interventio prosessinaJaana Markkula ja Patrick Sandström: Puheeksiotto ja mini-interventio prosessina
Jaana Markkula ja Patrick Sandström: Puheeksiotto ja mini-interventio prosessina
 
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
Tuovatko vakiointi ja mallintaminen toimivampaa arkea ikäihmiselle? Tiina Aut...
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa, CO...
 
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
 

Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mitä on vaikuttava ehkäisevä päihdetyö? Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Ehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana kouluissa ja oppilaitoksissa -verkkoaineisto sujuvamman työn tueksi -webinaari, 10.10.2022
 • 2. Esityksen sisältö • Perusteet kunnassa ja eri yhteisöissä tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle • Tutkimusten mukaan - Miksi ja miten ehkäisevää päihdetyötä kannattaa tehdä oppilaitoksissa? 10.10.2022 Markkula, THL
 • 3. Ei yksin, vaan yhdessä – toimivin menetelmin. Perusteet kunnassa ja eri yhteisöissä tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle Markkula, THL 10.10.2022
 • 4. 1) huolehtia alueensa päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta; 2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle; 3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa tehtävissään; 4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia hallinnossaan, kunnassa erityisesti sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa; 5) huolehtia siitä, että 1–4 kohdassa tarkoitetut toimet sovitetaan yhteen kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyössä sekä poliisin, alkoholilain (1102/2017) ja tupakkalain (549/2016) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. ➢ Yhteys hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sitä koskevaan suunnitteluun ja raportointiin (612/2021) ➢ Sekä kunta että hyvinvointialue huolehtivat asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi Kunnan toimielimen JA hyvinvointialueen tehtävänä on (523/2015, 5 ja 6 §): Lähde: 523/2015, ns. SOTE100-lakipaketti). 10.10.2022 Markkula, THL
 • 5. Ehkäisevä päihdetyö (EPT) voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta vain… jos huolehditaan myös jatkossa kunnissa ja hyvinvointialueilla ohjelman painopisteistä 10.10.2022 Markkula, THL
 • 7. Yhdessä myös lasten ja nuorten tukena Markkula, THL 10.10.2022
 • 8. Ehkäisevän päihdetyön rakenteet laadukkaan työn pohjana Toimielin Monialainen toimeenpaneva työryhmä Suunnitelma Koordinoiva taho Markkula, THL 10.10.2022
 • 11. Kohti vaikuttavaa työtä Tutkimusten mukaan - Miksi ja miten ehkäisevää päihdetyötä kannattaa tehdä oppilaitoksissa? Markkula, THL 10.10.2022
 • 13. Miksi koulut ja oppilaitokset? • Kun tavoitteena on päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelaamisen kokeilujen ja käytön aloittamisen ehkäisy (& myöhentäminen), on nuorten kasvuympäristöt aktivoitava 1. Perheet: vanhemmuuden tuessa usein riskiryhmään kuuluvat tai haavoittuvassa asemassa olevat yksilöt (esim. käytöshäiriöt, vanhempien päihteiden käyttö), mutta myös universaalia 2. Kouluympäristö: koko ikäluokka (ns. universaali lähestymistapa) ➢ Koko ikäluokan tavoittaminen ➢ Leimaamattomuus: riskiryhmiä ei tarvitse tunnistaa ja lähestyä erikseen Markkula, THL 10.10.2022
 • 14. Yhteisöprevention ideaa toteuttaen Opetussuunnitelma & oppitunnit (school curricula) Koulun ja oppilaitoksen ilmapiiri ja toimintakulttuuri (school climate) Koulun ja oppilaitoksen yhteisesti sovitut toimintatavat (school policy) Lähde: EMCDDA (2019). European Prevention Curriculum (EUPC): a handbook for decision- makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use. Opetussuunnitelma & oppitunnit Yhteisöllinen opiskeluhuolto Yksilöllinen opiskeluhuolto Opintojen tuki Kodin ja koulun yhteistyö & lasten ja nuorten osallisuus Markkula, THL 10.10.2022
 • 15. Kansainväliset tutkimukset: Mikä toimii? 1/3 − Päihdekasvatuksen perusperiaatteet • Laajasti oppilaitoksen arjessa ➢ vs. vain tietty oppitunti • Vuorovaikutteisuus: lasten ja nuorten aktiivinen rooli, mahdollisuus taitojen harjoitteluun ja pohdintaan ➢ vs. tiedon yksisuuntainen jakaminen, luennointi • Jatkuvuus: riittävä kesto / määrä toistoa, nivominen osaksi kokonaisuutta ➢ vs. pistemäisyys (yksittäinen tapahtuma / tunti) • Ikä- ja kehityskauteen sopivuus & aloitus varhain: liikkeelle riskikäyttäytymiseltä suojaavista valmiuksista ➢ vs. liian varhain annettu päihdespesifi tieto Markkula, THL 10.10.2022
 • 16. Kansainväliset tutkimukset: Mikä toimii? 2/3 − Päihdekasvatuksen sisällöt • ymmärryksen lisääminen päihteistä, tupakka- ja nikotiinituotteista sekä rahapelaamisesta, niiden vaikutuksista ja riskeistä • päihteiden, tupakka-, nikotiini- ja rahapelituotteiden käyttöön liittyvien uskomusten ja sosiaalisten normien pohtiminen ja purkaminen arvoja käsittelevä keskustelu • sosiaalisen paineensietokyvyn harjoitteleminen • muiden sosiaalisten taitojen ja valmiuksien, kuten vertaistoimintaa ja osallisuutta tukevien valmiuksien, harjoittelu 10.10.2022 Markkula, THL
 • 17. Kansainväliset tutkimukset: Mikä toimii? 3/3 − Päihdekasvatuksen sisällöt • tunnetaitojen vahvistaminen, esimerkiksi tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaisu ja säätelyn keinot • ongelmanratkaisukyvyn ja päätöksentekotaitojen harjoittelu • itsetunnon ja kriittisen ajattelun vahvistaminen • medialukutaidon ja kriittisen lukutaidon harjoittelu • päihteettömien, nikotiinittomien ja rahapelittömien toimintatapojen, kuten päihteistä kieltäytymisen, vahvistaminen • muu elämänhallinnan valmiuksien ja erityisesti haastavissa elämäntilanteissa rakentavasti toimimisen tuki, valmiudet hakea tukea itselle ja tovereille tarpeen vaatiessa. 10.10.2022 Markkula, THL
 • 18. Toiminta on yhteydessä myös parempaan koulumenestykseen ja opintojen keskeytymisen vähenemiseen. Lähde: EMCDDA (2019). European Prevention Curriculum (EUPC): a handbook for decision- makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use. 10.10.2022 Markkula, THL
 • 19. Pysy kartalla: Tilaa EPT-uutiskirje • Ajankohtaista tietoa alueilla, kunnissa ja järjestöissä toimiville ammattilaisille ja asiantuntijoille • Valtakunnallisia ja alueellisia uutisia • Tietoa tulevista tapahtumista, kehittämis- ja tutkimustyöstä sekä tuoreimmista julkaisuista. • Kirje ilmestyy kerran kuukaudessa. • Tilaa täältä: https://uutiskirje.thl.fi/ 10.10.2022 Markkula, THL
 • 20. Kiitos! ➢ Ota verkkosivut seurantaan! Lisätiedot (etunimi.sukunimi@thl.fi): • Jaana Markkula (ehkäisevä päihdetyö) • Nina Karlsson (rahapelit) • Hanna Ollila (tupakka- ja nikotiinituotteet) 10.10.2022 Markkula, THL