SlideShare a Scribd company logo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Miten opiskeluhuoltopalvelut tukevat
hyvinvointia ja ehkäisevät päihdehaittoja
Marke Hietanen-Peltola ja Johanna Jahnukainen, THL
Ehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana kouluissa ja oppilaitoksissa -
verkkoaineisto sujuvamman työn tueksi -webinaari, 10.10.2022
Opiskeluhuollon kokonaisuus
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Nuoret osaavat käyttää opiskeluhuoltopalveluja
– käynnit 2017-2021
Kouluterveyskysely,osuudet (%)vastaajista
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Työajan jakautuminen työn eri sisältöihin, keskiarvot
Kuraattorit Psykologit Terveydenhoitajat Lääkärit
Yhteisöllinen työ (esim.
opiskeluhuoltoryhmään osallistuminen tai
työskentely luokassa)
21 % 16 % 12 % 5 %
Opiskeluhuollon kehittäminen koulussa
7 % 6 % 5 % 3 %
Työskentely yksittäisen oppilaan asiassa
(asiakastyö)
60 % 65 % 75 % 90 %
Oman työn tai ammattitaidon kehittäminen
ja ylläpito (esim. työnohjaus ja koulutukset)
7 % 7 % 6 % 3 %
Opiskeluhuollon paikallinen ja alueellinen
kehittäminen (esim. työryhmät ja
sidosryhmäyhteistyö)
5 % 5 % 3 % 3 %
N 295 170 316 55
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Määräaikaiset terveystarkastukset
kouluterveydenhuollossa
Terveystarkastus 1. lk 2.lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk
Laaja
terveystarkastus
x x x
Terveydenhoitajan
tarkastus
x
osa
laajaa
terv.tark.
x x x x
osa
laajaa
terv.tark.
x x x
osa
laajaa
terv.tark.
x
Lääkärintarkastus x
osa
laajaa
terv.tark.
x
osa laajaa
terv.tark.
x
osa
laajaa
terv.tark.
Suun
terveystarkastus
x x x
Lähde: STM julkaisuja 2009:20
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa
opiskelevien terveystarkastukset
Terveystarkastus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi
Esitietolomake x
Terveydenhoitajan
tarkastus
x
Lääkärin tarkastus * (x) x
Suun terveystarkastus
x
(vähintään kerran
opiskeluaikana)
*) ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi
hyväksymisen yhteydessä. Lääkärintarkastus tulee kuitenkin aina järjestää ensimmäisenä opiskeluvuonna
opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen
opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi.
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Terveystarkastuksissa tavataan koko ikäluokka
Terveystarkastuksessa muodostuu kokonaiskäsitys oppilaan ja
opiskelijan
• terveydestä (ml. mielenterveys, seksuaali- ja lisääntymisterveys)
• terveysriskeistä
• hyvinvoinnista
• ja opiskelukyvystä.
Kokonaiskäsitys muodostuu
• esitietolomakkeen
• keskustelun
• tutkimusten
• ja esim. huoltajilta ja opettajilta saadun tiedon pohjalta.
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Linkki lomakkeeseen
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Linkki lomakkeeseen
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Terveystarkastuksen keskustelu on
aina yksilöllinen
- Keskustelua käydään yksilöllisesti terveyteen ja hyvinvointiin, elämäntilanteeseen
sekä opiskelukykyyn liittyvistä teemoista.
- Kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa keskustellaan päihteiden käytöstä,
ihmissuhteista, voimavaroista ja opintojen sujumisesta riippumatta siitä, mitä
esitietolomakkeeseen on kirjattu.
➢ myös niissä tarkastuksissa, joihin ei ole laadittu kansallista esitietolomaketta.
- Keskustelua kohdennetaan erityisesti niihin teemoihin, joita oppilas ja opiskelija tuo
tapaamisessa esiin sekä niihin, joiden osalta työntekijöillä herää huoli, esim.
aikaisempien potilastietojen tai esitietolomakkeen pohjalta.
➢ Jos esiin tulee huolta herättävä päihteiden käyttö, toimii keskustelu mini-interventiona.
➢ Tarvittaessa sovitaan seurantakäynti asian tiimoilta.
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
NEUKO-tietokanta ohjaa ammattilaisten toimintaa
Artikkeli ”Alkoholin ja muiden
päihteiden käyttö”
• Näkökulmina mm.
• puheeksiotto koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa
• työkaluja päihteidenkäytön
puheeksiottoon ja ongelmakäytön
tunnistamiseen
• jatkohoitoon ohjaus
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
SORA-säädökset
Lainsäädäntökokonaisuus,joka käsitteleeopiskeluunsoveltumattomuuteenliittyviäratkaisuja.
Osalakia ammatillisestakoulutuksesta,ammattikorkeakoululakia,yliopistolakia.
Säädökset liittyvät
• opiskelijaksi ottamisen edellytyksiin
• opiskeluoikeuden peruuttamiseen
• opiskeluoikeuden palauttamiseen
• huumausainetestaukseen
Hakuvaiheen terveydentila-arviointi sekä
opiskeluoikeuden peruuttaminen ja
palauttaminen koskevat vain ns. SORA-tutkinto-
opiskelijoita, kun opiskeluun liittyy
• alaikäisen turvallisuutta
• potilas- ja asiakasturvallisuutta
• liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia
OPH: sivuilla lueteltu SORA -tutkinnot
• Huumausainetestaus koskee myös muita kuin
SORA-aloja (ei koske lukioita)
Opiskeluterveydenhuollon ensisijainen tehtävä
SORA-säädöksiin liittyen:
• tukea opiskelijan terveyttä ja toimintakykyä.
• tiivis yhteistyö opiskelijan ja oppilaitoksen
henkilökunnan kanssa yksittäisen opiskelijan
tukitoimia suunniteltaessa.
• oppilaitos ja opiskeluterveydenhuolto
laativat yhteistyönä oppilaitoksen
päihdesuunnitelman ja muut toimintaohjeet
SORA-lainsäädännön toimenpanoa varten.
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Julkaisuja
• Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Vaara S (2022) Poikkeavat olosuhteet - tutut
palvelut: Äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon seurantatutkimus 2021.
THL Raportti 5/2022 https://urn.fi/URN:ISBN:
• Hauhio N, Jahnukainen J, Mölläri K. (2022). Opiskelijoiden ahdistus- ja masennusoireilu lisääntyivät
huomattavasti koronaepidemian aikana. Tutkimuksesta tiiviisti 25/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-869-9
• Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Laitinen K, Vaara S (2022) Opiskelijoiden kasvavat ongelmat ja
koronan heikentämät palvelut edelleen arkea opiskeluhuoltopalveluissa – OPA 2022 -seurannan
tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 32/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-898-9
• Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Ervasti E, Vaara S (2022). Terveystarkastusten toteutuminen
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021 – Kouluterveyskyselyn tuloksia.
Tutkimuksesta tiiviisti 11/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-830-9
• Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Ervasti E, Vaara S (2022). Terveystarkastuksen vuorovaikutus ja
yksilöllisyys - Kouluterveyskysely 2021. Tutkimuksesta tiiviisti 10/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Helsinki http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-829-3
• Mölläri K, Hauhio N, Hakulinen T, Hietanen-Peltola M (2022) Terveystarkastusten ja muiden
käyntien toteutumat äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2020 ja kouluterveydenhuollossa lukuvuonna
2020-2: Korona heikensi ehkäiseviä palveluja – laaja terveystarkastus tehtiin alle puolelle lapsista ja
nuorista vuonna 2020. Tilastoraportti 3/2022 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022020918392
• Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Ervasti E, Vaara S. (2021) Äitiys- ja
lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut koronavuonna 2020. Tutkimuksesta
tiiviisti 66/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-
760-9
• Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Vaara S (2021) Palveluja maskin takaa.
Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut koronakeväänä 2021. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 15/2021 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-681-7
• Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Vaara S, Kivimäki H, Ervasti E (2021). Asiointi ja
avunsaanti perusopetuksen opiskeluhuoltopalveluissa – Kouluterveyskysely 2021.
Tutkimuksesta tiiviisti 53/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-734-0
• Hietanen-Peltola M, Vaara S, Jahnukainen J, Laitinen K (2021) Voimavarana yhteistyö.
Opiskeluhuoltopalvelujen seuranta OPA 2020 perusopetus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Raportti 4/2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-654-1
• Hietanen-Peltola M, Wiss K (2021). Kouluympäristön ja -yhteisön tarkastusten toteuttaminen on
parantunut – tilannetieto tukee yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Tutkimuksesta tiiviisti 9/2021.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-631-2
• Jahnukainen J, Hietanen-Peltola M, Vaara S, Kivimäki H, Ervasti E (2021). Asiointi ja
avunsaanti toisen asteen opiskeluhuoltopalveluissa – Kouluterveyskysely 2021 Tutkimuksesta
tiiviisti 54/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
343-735-7
• Wiss K, Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Saaristo V. (2021) Äitiys- ja
lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstövoimavarat
terveyskeskuksissa 2004–2019. Tutkimuksesta tiiviisti 45, elokuu 2021. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-701-2
• Wiss K, Hietanen-Peltola M, Laitinen K, Hatakka S, Saaristo V (2021) Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2020. Lukioiden toiminnassa oli suuria eroja
poikkeusvuonna 2020. Tilastoraportti 13/2021, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021050729216
• Wiss K, Hietanen-Peltola M, Ruokolainen I, Hatakka S, Saaristo V. (2021) Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 2020. Tutkimuksesta tiiviisti
18/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-647-3
Hietanen-Peltola & Jahnukainen
Kiitos
marke.hietanen-
peltola@thl.fi
johanna.jahnukainen
@thl.fi
Hietanen-Peltola & Jahnukainen

More Related Content

Similar to Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointia_ja_ehkaisevat_paihdehaittoja_10102022.pdf

Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?
Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?
Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?
Kouluterveyskysely
 
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteen
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteenRatkaisuja nuorten mielenterveyteen
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteen
Kristian Wahlbeck
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
THL
 
Sosiaalityön vaikuttavuus
Sosiaalityön vaikuttavuusSosiaalityön vaikuttavuus
Sosiaalityön vaikuttavuus
Minna Kivipelto
 
Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007
Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007
Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007
Matti Rimpelä
 
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
Kouluterveyskysely
 
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perheMarjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
THL
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointi
THL
 
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaYhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Matti Heikkinen
 
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
THL
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiPelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Kouluterveyskysely
 
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänäErvasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
Kouluterveyskysely
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa_06.10.2016
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa_06.10.2016Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa_06.10.2016
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa_06.10.2016
THL
 
Päivi Mäki: Lasten hyvinvointi ja terveys - tervettä painoa tuetaan kaikilla ...
Päivi Mäki: Lasten hyvinvointi ja terveys - tervettä painoa tuetaan kaikilla ...Päivi Mäki: Lasten hyvinvointi ja terveys - tervettä painoa tuetaan kaikilla ...
Päivi Mäki: Lasten hyvinvointi ja terveys - tervettä painoa tuetaan kaikilla ...
THL
 
Janne Takala: Pärjäämisen eetos vai palvelujen tuki
Janne Takala: Pärjäämisen eetos vai palvelujen tukiJanne Takala: Pärjäämisen eetos vai palvelujen tuki
Janne Takala: Pärjäämisen eetos vai palvelujen tuki
THL
 
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminenKainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Matti Heikkinen
 
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Matti Rimpelä
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
THL
 

Similar to Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointia_ja_ehkaisevat_paihdehaittoja_10102022.pdf (20)

Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?
Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?
Pelkonen: Lainsäädäntö uudistui - mikä muuttui?
 
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
Lapset ja perheet Siunsotessa - Rajoilla ja ytimessä?
 
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteen
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteenRatkaisuja nuorten mielenterveyteen
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteen
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
 
Sosiaalityön vaikuttavuus
Sosiaalityön vaikuttavuusSosiaalityön vaikuttavuus
Sosiaalityön vaikuttavuus
 
Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007
Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007
Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena_katsaus 2007
 
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
 
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perheMarjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointi
 
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaYhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
 
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
 
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiPelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
 
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänäErvasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
Ervasti: Kouluympäristö hyvinvoinnin tekijänä
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa_06.10.2016
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa_06.10.2016Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa_06.10.2016
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa_06.10.2016
 
Päivi Mäki: Lasten hyvinvointi ja terveys - tervettä painoa tuetaan kaikilla ...
Päivi Mäki: Lasten hyvinvointi ja terveys - tervettä painoa tuetaan kaikilla ...Päivi Mäki: Lasten hyvinvointi ja terveys - tervettä painoa tuetaan kaikilla ...
Päivi Mäki: Lasten hyvinvointi ja terveys - tervettä painoa tuetaan kaikilla ...
 
Janne Takala: Pärjäämisen eetos vai palvelujen tuki
Janne Takala: Pärjäämisen eetos vai palvelujen tukiJanne Takala: Pärjäämisen eetos vai palvelujen tuki
Janne Takala: Pärjäämisen eetos vai palvelujen tuki
 
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminenKainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
 
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
Kouluhyvinvointi Turku 1.4.2016
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 

Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointia_ja_ehkaisevat_paihdehaittoja_10102022.pdf

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Miten opiskeluhuoltopalvelut tukevat hyvinvointia ja ehkäisevät päihdehaittoja Marke Hietanen-Peltola ja Johanna Jahnukainen, THL Ehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana kouluissa ja oppilaitoksissa - verkkoaineisto sujuvamman työn tueksi -webinaari, 10.10.2022
 • 3. Nuoret osaavat käyttää opiskeluhuoltopalveluja – käynnit 2017-2021 Kouluterveyskysely,osuudet (%)vastaajista Hietanen-Peltola & Jahnukainen
 • 4. Työajan jakautuminen työn eri sisältöihin, keskiarvot Kuraattorit Psykologit Terveydenhoitajat Lääkärit Yhteisöllinen työ (esim. opiskeluhuoltoryhmään osallistuminen tai työskentely luokassa) 21 % 16 % 12 % 5 % Opiskeluhuollon kehittäminen koulussa 7 % 6 % 5 % 3 % Työskentely yksittäisen oppilaan asiassa (asiakastyö) 60 % 65 % 75 % 90 % Oman työn tai ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito (esim. työnohjaus ja koulutukset) 7 % 7 % 6 % 3 % Opiskeluhuollon paikallinen ja alueellinen kehittäminen (esim. työryhmät ja sidosryhmäyhteistyö) 5 % 5 % 3 % 3 % N 295 170 316 55 Hietanen-Peltola & Jahnukainen
 • 5. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa Hietanen-Peltola & Jahnukainen
 • 6. Määräaikaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa Terveystarkastus 1. lk 2.lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Laaja terveystarkastus x x x Terveydenhoitajan tarkastus x osa laajaa terv.tark. x x x x osa laajaa terv.tark. x x x osa laajaa terv.tark. x Lääkärintarkastus x osa laajaa terv.tark. x osa laajaa terv.tark. x osa laajaa terv.tark. Suun terveystarkastus x x x Lähde: STM julkaisuja 2009:20 Hietanen-Peltola & Jahnukainen
 • 7. Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien terveystarkastukset Terveystarkastus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Esitietolomake x Terveydenhoitajan tarkastus x Lääkärin tarkastus * (x) x Suun terveystarkastus x (vähintään kerran opiskeluaikana) *) ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Lääkärintarkastus tulee kuitenkin aina järjestää ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi. Hietanen-Peltola & Jahnukainen
 • 8. Terveystarkastuksissa tavataan koko ikäluokka Terveystarkastuksessa muodostuu kokonaiskäsitys oppilaan ja opiskelijan • terveydestä (ml. mielenterveys, seksuaali- ja lisääntymisterveys) • terveysriskeistä • hyvinvoinnista • ja opiskelukyvystä. Kokonaiskäsitys muodostuu • esitietolomakkeen • keskustelun • tutkimusten • ja esim. huoltajilta ja opettajilta saadun tiedon pohjalta. Hietanen-Peltola & Jahnukainen
 • 11. Terveystarkastuksen keskustelu on aina yksilöllinen - Keskustelua käydään yksilöllisesti terveyteen ja hyvinvointiin, elämäntilanteeseen sekä opiskelukykyyn liittyvistä teemoista. - Kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa keskustellaan päihteiden käytöstä, ihmissuhteista, voimavaroista ja opintojen sujumisesta riippumatta siitä, mitä esitietolomakkeeseen on kirjattu. ➢ myös niissä tarkastuksissa, joihin ei ole laadittu kansallista esitietolomaketta. - Keskustelua kohdennetaan erityisesti niihin teemoihin, joita oppilas ja opiskelija tuo tapaamisessa esiin sekä niihin, joiden osalta työntekijöillä herää huoli, esim. aikaisempien potilastietojen tai esitietolomakkeen pohjalta. ➢ Jos esiin tulee huolta herättävä päihteiden käyttö, toimii keskustelu mini-interventiona. ➢ Tarvittaessa sovitaan seurantakäynti asian tiimoilta. Hietanen-Peltola & Jahnukainen
 • 12. NEUKO-tietokanta ohjaa ammattilaisten toimintaa Artikkeli ”Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö” • Näkökulmina mm. • puheeksiotto koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa • työkaluja päihteidenkäytön puheeksiottoon ja ongelmakäytön tunnistamiseen • jatkohoitoon ohjaus Hietanen-Peltola & Jahnukainen
 • 13. SORA-säädökset Lainsäädäntökokonaisuus,joka käsitteleeopiskeluunsoveltumattomuuteenliittyviäratkaisuja. Osalakia ammatillisestakoulutuksesta,ammattikorkeakoululakia,yliopistolakia. Säädökset liittyvät • opiskelijaksi ottamisen edellytyksiin • opiskeluoikeuden peruuttamiseen • opiskeluoikeuden palauttamiseen • huumausainetestaukseen Hakuvaiheen terveydentila-arviointi sekä opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen koskevat vain ns. SORA-tutkinto- opiskelijoita, kun opiskeluun liittyy • alaikäisen turvallisuutta • potilas- ja asiakasturvallisuutta • liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia OPH: sivuilla lueteltu SORA -tutkinnot • Huumausainetestaus koskee myös muita kuin SORA-aloja (ei koske lukioita) Opiskeluterveydenhuollon ensisijainen tehtävä SORA-säädöksiin liittyen: • tukea opiskelijan terveyttä ja toimintakykyä. • tiivis yhteistyö opiskelijan ja oppilaitoksen henkilökunnan kanssa yksittäisen opiskelijan tukitoimia suunniteltaessa. • oppilaitos ja opiskeluterveydenhuolto laativat yhteistyönä oppilaitoksen päihdesuunnitelman ja muut toimintaohjeet SORA-lainsäädännön toimenpanoa varten. Hietanen-Peltola & Jahnukainen
 • 14. Julkaisuja • Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Vaara S (2022) Poikkeavat olosuhteet - tutut palvelut: Äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon seurantatutkimus 2021. THL Raportti 5/2022 https://urn.fi/URN:ISBN: • Hauhio N, Jahnukainen J, Mölläri K. (2022). Opiskelijoiden ahdistus- ja masennusoireilu lisääntyivät huomattavasti koronaepidemian aikana. Tutkimuksesta tiiviisti 25/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-869-9 • Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Laitinen K, Vaara S (2022) Opiskelijoiden kasvavat ongelmat ja koronan heikentämät palvelut edelleen arkea opiskeluhuoltopalveluissa – OPA 2022 -seurannan tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 32/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-898-9 • Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Ervasti E, Vaara S (2022). Terveystarkastusten toteutuminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021 – Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 11/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-830-9 • Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Ervasti E, Vaara S (2022). Terveystarkastuksen vuorovaikutus ja yksilöllisyys - Kouluterveyskysely 2021. Tutkimuksesta tiiviisti 10/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-829-3 • Mölläri K, Hauhio N, Hakulinen T, Hietanen-Peltola M (2022) Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteutumat äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2020 ja kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2020-2: Korona heikensi ehkäiseviä palveluja – laaja terveystarkastus tehtiin alle puolelle lapsista ja nuorista vuonna 2020. Tilastoraportti 3/2022 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022020918392 • Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Ervasti E, Vaara S. (2021) Äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut koronavuonna 2020. Tutkimuksesta tiiviisti 66/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343- 760-9 • Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Vaara S (2021) Palveluja maskin takaa. Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut koronakeväänä 2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 15/2021 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-681-7 • Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Vaara S, Kivimäki H, Ervasti E (2021). Asiointi ja avunsaanti perusopetuksen opiskeluhuoltopalveluissa – Kouluterveyskysely 2021. Tutkimuksesta tiiviisti 53/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-734-0 • Hietanen-Peltola M, Vaara S, Jahnukainen J, Laitinen K (2021) Voimavarana yhteistyö. Opiskeluhuoltopalvelujen seuranta OPA 2020 perusopetus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 4/2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-654-1 • Hietanen-Peltola M, Wiss K (2021). Kouluympäristön ja -yhteisön tarkastusten toteuttaminen on parantunut – tilannetieto tukee yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Tutkimuksesta tiiviisti 9/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-631-2 • Jahnukainen J, Hietanen-Peltola M, Vaara S, Kivimäki H, Ervasti E (2021). Asiointi ja avunsaanti toisen asteen opiskeluhuoltopalveluissa – Kouluterveyskysely 2021 Tutkimuksesta tiiviisti 54/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952- 343-735-7 • Wiss K, Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Saaristo V. (2021) Äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstövoimavarat terveyskeskuksissa 2004–2019. Tutkimuksesta tiiviisti 45, elokuu 2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-701-2 • Wiss K, Hietanen-Peltola M, Laitinen K, Hatakka S, Saaristo V (2021) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2020. Lukioiden toiminnassa oli suuria eroja poikkeusvuonna 2020. Tilastoraportti 13/2021, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021050729216 • Wiss K, Hietanen-Peltola M, Ruokolainen I, Hatakka S, Saaristo V. (2021) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 2020. Tutkimuksesta tiiviisti 18/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-647-3 Hietanen-Peltola & Jahnukainen