SlideShare a Scribd company logo
Päihdekasvatus ja
ehkäisevä päihdetyö
kouluissa ja
oppilaitoksissa
Riina Länsikallio
Opetushallitus
Ehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana kouluissa ja
oppilaitoksissa -verkkoaineisto sujuvamman työn tueksi -webinaari, 10.10.2022
Olemme ajankohtaisten teemojen äärellä
• Nuuskan ja sähkösavukkeiden hankinta sosiaalisen median palveluista on
yleistä. Esimerkiksi TikTokissa leviävät temppuhaasteet ovat johtaneet siihen,
että sähkösavukkeiden käyttöä tavataan yhä useammissa oppilaitoksissa.
• Kannabiskokeilut sekä humalahakuinen juominen ovat yleisempiä
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla verrattuna lukioissa opiskeleviin.
• Päihteiden käytössä on havaittavissa eroja sosioekonomisen aseman mukaan.
Erityisesti vakavia haittoja aiheuttava käyttö näyttäisi kasaantuvan heille,
jotka kohtaavat muitakin haasteita elämässään.
10/10/2022 Opetushallitus 2
Ehkäisevän päihdetyön johtaminen
kouluissa ja oppilaitoksissa (OPH)
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/ehkaisevan-paihdetyon-
johtaminen-kouluissa-ja-oppilaitoksissa
Ehkäisevän päihdetyön johtaminen kouluissa ja oppilaitoksissa
• Koulu ja oppilaitos on ehkäisevän päihdetyön kumppani kunnassa
• Päihteiden, nikotiinituotteiden ja rahapelaamisen aloittamisen ehkäiseminen ja
myöhentäminen tärkeä yhteinen tavoite
• Kunnan, koulun ja oppilaitoksen päihdetilanteen seuranta
• Kyselytiedon hyödyntäminen ja seuraaminen (tiedolla johtaminen)
• Päihteiden käytön tunnistaminen ja henkilöstön perehdyttäminen
• Varhainen tunnistaminen ja puuttumisen toimintatavat (järjestyssäännöt, ml.
kurinpitotoimet) sekä yhdyspinnat
• Tupakkalaki, SORA-säädökset
• Varhainen yhteistyö kodin ja koulun kanssa (käytänteet)
10/10/2022 Opetushallitus 4
Näyttöön perustuva vaikuttava ehkäisevä päihdetyö on
• sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoitteluun ja päihteisiin, nikotiinituotteisiin ja
rahapelaamiseen liittyvien normien ja asenteiden käsittelemiseen perustuva
päihdekasvatus
• koulujen oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta tukevien toimintakäytäntöjen,
kulttuurin ja sääntöjen kehittäminen
• opinnoissa pysymisen ja pärjäämisen tuki
• oppilaitosten terveitä elämäntapoja tukevien toimintatapojen ja sääntöjen
kehittäminen
• varhainen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen.
Lisäksi vanhempien tukeminen kasvatustehtävässään voi ehkäistä päihteisiin,
nikotiinituotteisiin ja rahapelaamiseen liittyviä haittoja.
10/10/2022 Opetushallitus 5
Ehkäisevä päihdetyö yhteisöllisessä
opiskeluhuollossa (OPH)
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/ehkaiseva-paihdetyo-
yhteisollisessa-opiskeluhuollossa
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
4 § Yhteisöllinen opiskeluhuolto
• Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja
toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista,
hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja
osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja
esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon
toimijat.
• Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä
opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on
tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä
kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on
ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista.
10/10/2022 Opetushallitus 7
Opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava 1.1.23 alk.
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten suunnitelmassa on
oppilaitoskohtaisesti seuraavat tiedot:
1) arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista;
2) oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi;
3) yhteistyön järjestäminen opiskelijoiden ja heidän perheidensä sekä oppilaitoksessa työskentelevien ja muiden opiskelijoiden
hyvinvointia tukevien tahojen kanssa;
4) suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimenpiteet opiskelijoiden terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi 6 §:n mukaisesti.
Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskeluhuoltopalvelujen, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa
kanssa.
Opetushallitus antaa opetussuunnitelman perusteissa tai muussa määräyksessä määräykset koulutuksen järjestäjän
opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta. Siltä osin, kuin määräykset koskevat opiskeluhuoltopalveluja, Opetushallitus valmistelee
edellä mainitut määräykset yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.
<- oppilas- ja opiskelijahuoltolakia koskeva opetussuunnitelmien perusteiden ja määräysten päivitystyö
parhaillaan menossa
10/10/2022 Opetushallitus 8
Ehkäisevä päihdetyö yhteisöllisessä opiskeluhuollossa
• Opiskeluhuoltosuunnitelman osaksi voidaan koota erillinen päihdesuunnitelma
tai kuvata opiskeluhuoltosuunnitelmassa erikseen opetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja muiden
päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen.
• Monialaisella oppilaitos/koulukohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä tärkeä rooli
myös jatkossa ehkäisevässä päihdetyössä.
• Ammattilaisen tuki varhaisessa tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa ja sen
jatkamisessa, koulunkäynnin tukemisessa hyvin tärkeää.
10/10/2022 Opetushallitus 9
Päihteet, tupakkatuotteet ja
rahapelaaminen terveystiedon
opetuksessa (OPH)
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/paihteet-tupakkatuotteet-ja-
rahapelaaminen-terveystiedon-
opetuksessa
Päihteet, tupakkatuotteet ja rahapelaaminen terveystiedon
opetuksessa
• Terveystiedon opetuksessa on monia vaikuttavan päihdekasvatuksen sisältöjä
• minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentumisesta,
• itsen arvostamisesta,
• tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelusta,
• mielen hyvinvoinnin edistämisestä
riippuvuuksien, päihteiden ja niiden käytön ehkäisyn sisältöihin.
• Terveystiedon opetuksen tavoitteena myös ohjata oppilasta ymmärtämään
tunnistamaan valintojaan ja pohtimaan voimavarojaan, arvioimaan kriittisesti
terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja, normeja, tiedon luotettavuutta sekä
ohjata ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveyteen.
10/10/2022 Opetushallitus 11
Keskeisiä vaikuttavan päihdekasvatuksen sisältöjä lasten ja nuorten
ikäkausi ja kehitys huomioiden
• ymmärryksen lisääminen päihteistä, tupakka- ja nikotiinituotteista sekä huumeista, niiden käytön vaikutuksista ja
riskeistä
• päihteiden, tupakka-, nikotiini- ja rahapelituotteiden sekä huumeiden käyttöön liittyvien uskomusten ja
sosiaalisten normien pohtiminen ja purkaminen (esimerkiksi käsitysten korjaaminen käytön yleisyydestä
vertaisryhmässä)
• arvoja käsittelevä keskustelu
• sosiaalisen paineensietokyvyn harjoitteleminen
• muiden sosiaalisten taitojen ja valmiuksien, kuten vertaistoimintaa ja osallisuutta tukevien valmiuksien,
harjoittelu
• tunnetaitojen vahvistaminen, esimerkiksi tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaisu ja säätelyn keinot
• ongelmanratkaisukyvyn ja päätöksentekotaitojen harjoittelu
• itsetunnon ja kriittisen ajattelun vahvistaminen
• medialukutaidon ja kriittisen lukutaidon harjoittelu
• päihteettömien, huumeettomien ja rahapelittömien toimintatapojen, kuten päihteistä kieltäytymisen,
vahvistaminen
• muu elämänhallinnan valmiuksien harjoittelu ja erityisesti haastavissa elämäntilanteissa olevien tuki,
valmiudet hakea tukea itselle ja kaverille tarpeen vaatiessa.
10/10/2022 Opetushallitus 12
Sivustolla myös
• Pelikasvatus ehkäisevässä päihdetyössä
• Esimerkkejä päihdekasvatuksen sisällöistä eri ikäryhmille
• Esimerkkejä terveystiedon ja ympäristöopin päihdekasvatussisällöistä
• Sivustolla huomioitu myös muita oppiaineita ja esimerkkejä siitä, miten
päihdekasvatuksen voi huomioida opetustyössä myös lukio- ja ammatillisessa
koulutuksessa.
• Esimerkkejä useista toimintamalleista ja materiaaleista
10/10/2022 Opetushallitus 13
Kiitos!
riina.lansikallio@oph.fi

More Related Content

Similar to Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
THL
 
Ac tietoa hankkeesta2
Ac tietoa hankkeesta2Ac tietoa hankkeesta2
Ac tietoa hankkeesta2
ArctiChildren
 
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilas- ja opiskelijahuoltoOppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Arja Kemppainen
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
THL
 
Kuopio Health - Open Innovation System
Kuopio Health - Open Innovation SystemKuopio Health - Open Innovation System
Kuopio Health - Open Innovation System
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
Kouluterveyskysely
 
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaLasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
THL
 
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
TYYdiat
 
Ympäristöosaajat2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan
Ympäristöosaajat2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataanYmpäristöosaajat2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan
Ympäristöosaajat2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan
Kati Lundgren
 
Oppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu Linturi
Oppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu LinturiOppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu Linturi
Oppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu Linturi
Otavan Opisto
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna Palmroos
Päihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna PalmroosPäihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna Palmroos
Päihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna Palmroos
EHYT
 
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemojaRatkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Hannu Linturi
 
Opiskelukyky raportti
Opiskelukyky raporttiOpiskelukyky raportti
Opiskelukyky raportti
SYL
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
THL
 
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
Uusi koulutus -foorumi
 
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossaLasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lanuosa1 johdanto
Lanuosa1 johdantoLanuosa1 johdanto
Lanuosa1 johdanto
Kuopionkaupunki
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
THL
 
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissaHanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
THL
 

Similar to Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf (20)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
 
Kuopio
KuopioKuopio
Kuopio
 
Ac tietoa hankkeesta2
Ac tietoa hankkeesta2Ac tietoa hankkeesta2
Ac tietoa hankkeesta2
 
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilas- ja opiskelijahuoltoOppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilas- ja opiskelijahuolto
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
 
Kuopio Health - Open Innovation System
Kuopio Health - Open Innovation SystemKuopio Health - Open Innovation System
Kuopio Health - Open Innovation System
 
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
 
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessaLasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelujen kehittäminen LAPE-muutoksessa
 
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
 
Ympäristöosaajat2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan
Ympäristöosaajat2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataanYmpäristöosaajat2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan
Ympäristöosaajat2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan
 
Oppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu Linturi
Oppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu LinturiOppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu Linturi
Oppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu Linturi
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna Palmroos
Päihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna PalmroosPäihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna Palmroos
Päihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna Palmroos
 
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemojaRatkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
 
Opiskelukyky raportti
Opiskelukyky raporttiOpiskelukyky raportti
Opiskelukyky raportti
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
 
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
 
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossaLasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
 
Lanuosa1 johdanto
Lanuosa1 johdantoLanuosa1 johdanto
Lanuosa1 johdanto
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
 
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissaHanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
Hanna Heikkilä: Päihteet ja riippuvuudet vanhemmuuden tuen malleissa
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
 

Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf

 • 1. Päihdekasvatus ja ehkäisevä päihdetyö kouluissa ja oppilaitoksissa Riina Länsikallio Opetushallitus Ehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana kouluissa ja oppilaitoksissa -verkkoaineisto sujuvamman työn tueksi -webinaari, 10.10.2022
 • 2. Olemme ajankohtaisten teemojen äärellä • Nuuskan ja sähkösavukkeiden hankinta sosiaalisen median palveluista on yleistä. Esimerkiksi TikTokissa leviävät temppuhaasteet ovat johtaneet siihen, että sähkösavukkeiden käyttöä tavataan yhä useammissa oppilaitoksissa. • Kannabiskokeilut sekä humalahakuinen juominen ovat yleisempiä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla verrattuna lukioissa opiskeleviin. • Päihteiden käytössä on havaittavissa eroja sosioekonomisen aseman mukaan. Erityisesti vakavia haittoja aiheuttava käyttö näyttäisi kasaantuvan heille, jotka kohtaavat muitakin haasteita elämässään. 10/10/2022 Opetushallitus 2
 • 3. Ehkäisevän päihdetyön johtaminen kouluissa ja oppilaitoksissa (OPH) https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja- tutkinnot/ehkaisevan-paihdetyon- johtaminen-kouluissa-ja-oppilaitoksissa
 • 4. Ehkäisevän päihdetyön johtaminen kouluissa ja oppilaitoksissa • Koulu ja oppilaitos on ehkäisevän päihdetyön kumppani kunnassa • Päihteiden, nikotiinituotteiden ja rahapelaamisen aloittamisen ehkäiseminen ja myöhentäminen tärkeä yhteinen tavoite • Kunnan, koulun ja oppilaitoksen päihdetilanteen seuranta • Kyselytiedon hyödyntäminen ja seuraaminen (tiedolla johtaminen) • Päihteiden käytön tunnistaminen ja henkilöstön perehdyttäminen • Varhainen tunnistaminen ja puuttumisen toimintatavat (järjestyssäännöt, ml. kurinpitotoimet) sekä yhdyspinnat • Tupakkalaki, SORA-säädökset • Varhainen yhteistyö kodin ja koulun kanssa (käytänteet) 10/10/2022 Opetushallitus 4
 • 5. Näyttöön perustuva vaikuttava ehkäisevä päihdetyö on • sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoitteluun ja päihteisiin, nikotiinituotteisiin ja rahapelaamiseen liittyvien normien ja asenteiden käsittelemiseen perustuva päihdekasvatus • koulujen oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta tukevien toimintakäytäntöjen, kulttuurin ja sääntöjen kehittäminen • opinnoissa pysymisen ja pärjäämisen tuki • oppilaitosten terveitä elämäntapoja tukevien toimintatapojen ja sääntöjen kehittäminen • varhainen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi vanhempien tukeminen kasvatustehtävässään voi ehkäistä päihteisiin, nikotiinituotteisiin ja rahapelaamiseen liittyviä haittoja. 10/10/2022 Opetushallitus 5
 • 6. Ehkäisevä päihdetyö yhteisöllisessä opiskeluhuollossa (OPH) https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja- tutkinnot/ehkaiseva-paihdetyo- yhteisollisessa-opiskeluhuollossa
 • 7. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § Yhteisöllinen opiskeluhuolto • Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. • Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. 10/10/2022 Opetushallitus 7
 • 8. Opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava 1.1.23 alk. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten suunnitelmassa on oppilaitoskohtaisesti seuraavat tiedot: 1) arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista; 2) oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi; 3) yhteistyön järjestäminen opiskelijoiden ja heidän perheidensä sekä oppilaitoksessa työskentelevien ja muiden opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa; 4) suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimenpiteet opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 6 §:n mukaisesti. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskeluhuoltopalvelujen, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Opetushallitus antaa opetussuunnitelman perusteissa tai muussa määräyksessä määräykset koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta. Siltä osin, kuin määräykset koskevat opiskeluhuoltopalveluja, Opetushallitus valmistelee edellä mainitut määräykset yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. <- oppilas- ja opiskelijahuoltolakia koskeva opetussuunnitelmien perusteiden ja määräysten päivitystyö parhaillaan menossa 10/10/2022 Opetushallitus 8
 • 9. Ehkäisevä päihdetyö yhteisöllisessä opiskeluhuollossa • Opiskeluhuoltosuunnitelman osaksi voidaan koota erillinen päihdesuunnitelma tai kuvata opiskeluhuoltosuunnitelmassa erikseen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen. • Monialaisella oppilaitos/koulukohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä tärkeä rooli myös jatkossa ehkäisevässä päihdetyössä. • Ammattilaisen tuki varhaisessa tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa ja sen jatkamisessa, koulunkäynnin tukemisessa hyvin tärkeää. 10/10/2022 Opetushallitus 9
 • 10. Päihteet, tupakkatuotteet ja rahapelaaminen terveystiedon opetuksessa (OPH) https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja- tutkinnot/paihteet-tupakkatuotteet-ja- rahapelaaminen-terveystiedon- opetuksessa
 • 11. Päihteet, tupakkatuotteet ja rahapelaaminen terveystiedon opetuksessa • Terveystiedon opetuksessa on monia vaikuttavan päihdekasvatuksen sisältöjä • minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentumisesta, • itsen arvostamisesta, • tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelusta, • mielen hyvinvoinnin edistämisestä riippuvuuksien, päihteiden ja niiden käytön ehkäisyn sisältöihin. • Terveystiedon opetuksen tavoitteena myös ohjata oppilasta ymmärtämään tunnistamaan valintojaan ja pohtimaan voimavarojaan, arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja, normeja, tiedon luotettavuutta sekä ohjata ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveyteen. 10/10/2022 Opetushallitus 11
 • 12. Keskeisiä vaikuttavan päihdekasvatuksen sisältöjä lasten ja nuorten ikäkausi ja kehitys huomioiden • ymmärryksen lisääminen päihteistä, tupakka- ja nikotiinituotteista sekä huumeista, niiden käytön vaikutuksista ja riskeistä • päihteiden, tupakka-, nikotiini- ja rahapelituotteiden sekä huumeiden käyttöön liittyvien uskomusten ja sosiaalisten normien pohtiminen ja purkaminen (esimerkiksi käsitysten korjaaminen käytön yleisyydestä vertaisryhmässä) • arvoja käsittelevä keskustelu • sosiaalisen paineensietokyvyn harjoitteleminen • muiden sosiaalisten taitojen ja valmiuksien, kuten vertaistoimintaa ja osallisuutta tukevien valmiuksien, harjoittelu • tunnetaitojen vahvistaminen, esimerkiksi tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaisu ja säätelyn keinot • ongelmanratkaisukyvyn ja päätöksentekotaitojen harjoittelu • itsetunnon ja kriittisen ajattelun vahvistaminen • medialukutaidon ja kriittisen lukutaidon harjoittelu • päihteettömien, huumeettomien ja rahapelittömien toimintatapojen, kuten päihteistä kieltäytymisen, vahvistaminen • muu elämänhallinnan valmiuksien harjoittelu ja erityisesti haastavissa elämäntilanteissa olevien tuki, valmiudet hakea tukea itselle ja kaverille tarpeen vaatiessa. 10/10/2022 Opetushallitus 12
 • 13. Sivustolla myös • Pelikasvatus ehkäisevässä päihdetyössä • Esimerkkejä päihdekasvatuksen sisällöistä eri ikäryhmille • Esimerkkejä terveystiedon ja ympäristöopin päihdekasvatussisällöistä • Sivustolla huomioitu myös muita oppiaineita ja esimerkkejä siitä, miten päihdekasvatuksen voi huomioida opetustyössä myös lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. • Esimerkkejä useista toimintamalleista ja materiaaleista 10/10/2022 Opetushallitus 13