SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ
***********
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH
LAO ĐỘNG VÀ RỦI RO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN KHÔI VIỆT PHÁT
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thanh Ngân
Niên khóa
Lớp
Ngành
: 2017-2021
: D17MTSK
: Khoa học môi trường
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Hồ Bích Liên
Bình Dương, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH
LAO ĐỘNG VÀ RỦI RO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN KHÔI VIỆT PHÁT
Giảng viên hướng dẫn
( ký tên )
Sinh viên thực hiện
MSSV:1724403010026
Lớp:D17MTSK
( ký tên )
ThS HỒ BÍCH LIÊN NGUYỄN THỊ THANH NGÂN
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bình Dương, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bài báo cáo tốt nghiệp này là đề tài nghiên cứu của cá
nhân tôi, được thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết, kiến thức chuyên ngành,
nghiên cứu khảo sát tình hình thực tế của Công ty TNHH Cơ điện Khôi Việt
Phát dưới sự hướng dẫn khoa học của Ths. Hồ Bích Liên, cùng với sự hổ trợ
giúp đỡ của anh chị trong công ty.
Các thông tin bảng biểu trong đề tài hoàn toàn trung thực, các nhận xét,
phương hướng đưa ra là xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệp hiện có.
Một lần nữa tôi xin khẳng định sự trung thực của tôi về lời cam đoan trên.
Sinh viên
NGUYỄN THỊ THANH NGÂN
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài báo cáo tốt nghiệp “ Đánh giá thực trạng an toàn vệ
sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt
Phát” em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ths. Hồ Bích Liên đã hướng dẫn và
tận tình chỉ bảo cho em trong suốt quá trình hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong Khoa Khoa học
quản lý và Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đào tạo và trao dồi kiến thức để
em hoàn thành đề tài này.
Đồng thời em xin cảm ơn Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt
Phát đã tạo điều kiện cho em có nơi thực tập và đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ
em để em hoàn thành tốt đề tài.
Em cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động
viên, giúp đỡ và tạo điều kiện cho em để em có điều kiện tốt nhất trong thời
gian hoàn thành đề tài.
Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù em có nhiều cố gắng nhưng do
hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm nên đề tài này còn nhiều thiếu sót,
mong được sự góp ý và thông cảm của thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Bình Dương, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Sinh viên
NGUYỄN THI THANH NGÂN
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
TÓM TẮT
Môi trường là vấn đề có tính liên ngành, lên vùng và toàn cầu. Đề tài
được thực hiện nhằm đánh giá rủi ro các sự cố của việc lắp đặt hệ thống điện,
hệ thống máy điều hòa, hệ thống cấp thoát nước tại Công ty TNHH Kỹ thuật
cơ điện Khôi Việt Phát, xác định các tác nhân gây rủi ro, mức độ nguy hiểm,
tần suất rủi ro của các mối nguy đối với người lao động. Trong quá trình thi
công luôn tiềm ẩn những rủi ro nguy hiểm có ảnh hưởng trực tiếp cũng như
gián tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc do đó đề tài đánh giá được
thực trạng an toàn và rủi ro sức khỏe khi làm việc.
Sau khi khảo sát và đánh giá rủi ro cho thấy Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ
điện Khôi Việt Phát vẫn còn tồn tại một số rủi ro từ đó đề tài đề suất các giải
pháp để cải thiện, ngăn ngừa, giảm thiểu, khắc phục và duy trì mức độ an toàn
lao động cho công nhân tại Công ty nhằm trách các rủi ro ảnh hưởng đến sức
khỏe con người và môi trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công
việc.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ABSTRACT
Environment is an interdisciplinary, regional and global issue. The project
is conducted to assess risks of the electrical system installation, air conditioning
system, water supply and drainage system at Khoi Viet Phat Mechanical and
Electrical Engineering Co., Ltd. risks, the degree of danger, the frequency of
risks of hazards to workers. During the construction process, there are always
dangerous risks that directly as well as indirectly affect the health of workers, so
the topic assesses the situation of safety and health risks while working.
After the survey and risk assessment showed that Khoi Viet Phat
Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. still has some risks from
which the topic proposed solutions to improve, prevent, minimize, and
overcome and maintain occupational safety levels for workers at the
Company in order to avoid risks affecting human health and the environment
in order to improve work quality and efficiency.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU..................................................................... 1
1.1. Lý do chọn đề tài ........................................................................ 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................... 2
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ............................................... 2
1.3.1. Phạm vi nghiên cứu ............................................................. 2
1.3.2. Đối tượng nghiên cứu .......................................................... 2
1.4. Nội dung nghiên cứu .................................................................. 2
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................. 4
2.1. Giới thiệu chung về an toàn vệ sinh lao động ............................. 4
2.1.1. Các khái niệm về an toàn vệ sinh lao động ........................... 4
2.1.2. Giới thiệu mối nguy trong lao động...................................... 4
2.1.3. Giới thiệu về rủi ro lao động ................................................ 5
2.1.4. Quy trình đánh giá rủi ro lao động ....................................... 6
2.1.5. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài ................................ 7
2.2. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi
Việt Phát………….. ............................................................................ 7
2.2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi
Việt Phát……. .................................................................................. 7
2.2.2. Đặc điểm lao động của người lao động tại Công ty TNHH Kỹ
thuật Cơ điện Khôi Việt Phát ............................................................ 9
2.2.3. Giới thiệu chung về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công
ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát .................................... 12
2.2.4. Các mối nguy thường gặp của người lao động tại Công ty
TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát ........................................ 14
2.2.5. Tai nạn thường gặp của người lao động tại Công ty TNHH Kỹ
thuật Cơ điện Khôi Việt Phát .......................................................... 14
2.2.6. Các biện pháp kiểm soát rủi ro tại Công ty TNHH Kỹ thuật
Cơ điện Khôi Việt Phát .................................................................. 14
2.3. Giới thiệu tổng quan về việc thi công lắp đặt ở nhà cao tầng .... 15
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........ 19
3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ............................................ 19
3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................ 19
Trang i
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
3.2.1. Khảo sát thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động việc thi
công lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện
Khôi Việt Phát………….. ............................................. …………..19
3.2.2. Khảo sát mức độ rủi ro lao động việc thi công lắp đặt tại nhà
cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát ....... 19
3.2.3. Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro việc thi công lắp đặt tại nhà
cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát ....... 24
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN .......................................... 25
4.1. Kết quả khảo sát thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động việc
thi công lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện
Khôi Việt Phát……. .......................................................................... 25
4.1.1. Kết quả khảo sát công tác an toàn vệ sinh lao động ............ 25
4.1.2. Kết quả khảo sát công tác quản lý vệ sinh – sức khỏe – môi
trường…………… ......................................................................... 32
4.1.3. Kết quả khảo sát an toàn vệ sinh lao động .......................... 37
4.1.4. Kết quả công tác giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền về an toàn
vệ sinh lao động ............................................................................. 39
4.1.5. Kết quả công tác kiểm tra tổng kết báo cáo an toàn vệ sinh lao
động công trường ........................................................................... 40
4.2. Kết quả khảo sát mức độ rủi ro lao động việc thi công lắp đặt tại nhà
cao tầng của công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát .... 41
4.2.1. Kết quả khảo sát các mối nguy trong việc lắp đặt hệ thống
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa.................... 41
4.2.2. Kết quả xác định tần xuất xảy ra của các mối nguy trong việc lắp
đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa
47
4.2.3. Kết quả xác định mức độ nguy hiểm của các mối nguy trong việc
lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều
hòa ................................................................................................. 52
4.2.4. Kết quả xác định mức độ rủi ro trong việc lắp đặt hệ thống điện,
hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa ............................ 56
4.3. Các biện pháp kiểm soát rủi ro việc thi công lắp đặt tại nhà cao tầng
của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát ........................ 62
4.3.1. Giải pháp về biện pháp kỹ thuật............................................ 62
4.3.2. Giải pháp về biện pháp về tổ chức lao động .......................... 62
Trang ii
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
4.3.3. Giải pháp về biện pháp về y tế và sức khỏe (thể chất) ...........62
4.3.4. Giải pháp về biện pháp về phương tiện bảo hộ lao động (PPE)
63
4.3.5. Giải pháp về biện pháp về giáo dục........................................63
4.3.6. Giải pháp Ergonomic..............................................................64
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..........................................65
5.1. Kết luận.........................................................................................65
5.2. Kiến nghị.......................................................................................66
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................67
Trang iii
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC VIẾT TẮT
STT Từ viết tắt Ý nghĩa
1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
2 QCVN Quy chuẩn Việt Nam
3 QC Quality Control
4 TMDV Thương mại dịch vụ
5 XLNT Xử lý nước thải
6 TNLĐ Tai nạn lao động
7 CTNH Chất thải nguy hại
8 PCCC Phòng cháy chữa cháy
9 HSE Health and Safety Executive
10 ATLĐ An toàn lao động
11 NLĐ Người lao động
12 BNN Bệnh nghề nghiệp
13 BGĐ Ban giám đốc
Trang iv
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
Danh mục bảng
Bảng 2.1. Tổng số lao động của dự án nhà cao tầng...............................15
Bảng 2.2. Danh sách máy, thiết bị sử dụng trong công trình tại dự án .. 17
Bảng 3.1. Tần suất xảy ra........................................................................21
Bảng 3.2. Mức độ nghiêm trọng xảy ra tai nạn lao động........................22
Bảng 3.3. Ma trận rủi ro..........................................................................23
Bảng 3.4. Thang đánh giá .......................................................................23
Bảng 3.5. Xếp loại bậc rủi ro ..................................................................23
Bảng 4.1. Danh sách các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
31
Bảng 4.2. Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động.....................35
Bảng 4.3. Thống kê số vụ tai nạn trong năm 2019 của công ty..............36
Bảng 4.4. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân.............37
Bảng 4.5. Báo cáo công tác huấn luyện ATVSLĐ của công ty năm 2019
41
Bảng 4.6. Các mối nguy vật lý................................................................41
Bảng 4.7. Các mối nguy hóa học ............................................................42
Bảng 4.8. Các mối nguy cơ khí...............................................................43
Bảng 4.9. Các mối nguy tâm lý, thể chất ................................................45
Bảng 4.10. Các mối nguy sinh học .........................................................46
Bảng 4.11. Tần suất xảy ra của nhóm mối nguy vật lý...........................48
Bảng 4.12. Tần suất xảy ra của nhóm mối nguy hóa học .......................48
Bảng 4.13. Tần suất xảy ra của nhóm mối nguy cơ khí..........................49
Bảng 4.14. Tần suất xảy ra của nhóm mối nguy tâm lý, thể chất...........49
Bảng 4.15. Tần suất xảy ra của nhóm mối nguy sinh học ......................51
Bảng 4.16. Chú thích khả năng xảy ra tai nạn lao động .........................51
Bảng 4.17. Mức độ nguy hiểm của mối nguy vật lý...............................52
Bảng 4.18. Mức độ nguy hiểm của mối nguy hóa học ...........................52
Trang v
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bảng 4.19. Mức độ nguy hiểm của mối nguy cơ khí..............................53
Bảng 4.20. Mức độ nguy hiểm của mối nguy tâm lý, thể chất ...............54
Bảng 4.21. Mức độ nguy hiểm của mối nguy sinh học ..........................55
Bảng 4.22. Chú thích mức độ nghiêm trọng xảy ra tai nạn lao động .....55
Bảng 4.23. Mức độ rủi ro cho nhóm mối nguy vật lý.............................56
Bảng 4.24. Mức độ rủi ro cho nhóm mối nguy hóa học .........................57
Bảng 4.25. Mức độ rủi ro cho nhóm mối nguy cơ khí............................57
Bảng 4.26. Mức độ rủi ro cho nhóm mối nguy tâm lý, thể chất.............58
Bảng 4.27. Mức độ rủi ro cho nhóm mối nguy sinh học ........................60
Danh mục sơ đồ
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức công ty ..............................................................9
Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy ATVSLĐ của dự án nhà cao tầng......16
Trang vi
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC HÌNH
Hình 4.1. Bình phòng cháy chữa cháy....................................................26
Hình 4.2. Công ty thực hiện tập huấn .....................................................27
Hình 4.3. Tủ điện được dán tem..............................................................28
Hình 4.4. Biển cảnh báo đề phòng ngã cao.............................................30
Hình 4.5. Máy được dán tem an toàn......................................................31
Hình 4.6. Biển chỉ dẫn thực hiện công tác vệ sinh chất thải...................33
Hình 4.7. Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân ........35
Hình 4.8. Biển báo trang bị đầy đủ PPE .................................................37
Hình 4.9. Công nhân được trang bị đầy đủ PPE khi làm việc ................38
Trang vii
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Khi kinh tế khoa học kỹ thuật phát triển nhiều ngành kinh tế ra đời thu
hút ngày càng nhiều người tham gia vào lực lượng lao động, tuy nhiên mặt
trái của nó là làm cho cuộc sống con người phải đối mặt với nhiều vấn đề phát
sinh đe dọa cuộc sống như ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Và vấn nạn tai nạn lao
động ở Việt Nam là vấn nạn mà xã hội vẫn luôn nhức nhối những ngày qua.
Thực trạng tai nạn lao động ở Việt Nam ngày càng gia tăng một cách đột biến
cả về số lượng và mức độ thiệt hại.
Theo bộ Lao động – thương binh và xã hội, trong lĩnh vực công nghiệp,
mỗi năm có khoảng 5000 vụ tai nạn lao động khiến từ 500 đến 600 người
chết. Trong đó lĩnh vực khai thác khoáng sản nói chung và khai thác đá nói
riêng luôn chiếm tỷ lệ cao, khoảng 18 đến 20% tổng số vụ tai nạn lao động.
Trong ngành xây dựng, các trường hợp xảy ra tai nạn nhiều là ngã từ trên cao
xuống, sập đổ công trình, vật đè, điện giật. Còn trong các ngành hóa chất, chỉ
riêng trong tập đoàn hóa chất trong 5 năm gần đây xảy ra 157 vụ tai nạn lao
động. Tình trạng nhiễm độc ở các cơ sở hóa chất như sản xuất chất dẻo, in bao
bì, giày, da và nhiễm độc hóa chất qua thức ăn xảy ra thường xuyên ở nhiều
nơi, có nhiệm vụ rất nghiêm trọng. Theo thống kê, năm 2017, trên toàn quốc
xảy ra 5125 vụ tai nạn làm 5307 người bị tai nạn, có 554 vụ gây chết người và
tổng cộng có 601 người chết. Trong năm 2018 cả nước xảy ra 6777 vụ tai nạn
lao động làm 606 người chết, chi phí do tai nạn lao động là 82,6 tỷ đồng, thiệt
hại về tài sản là 11 tỷ đồng, tổng số ngày nghỉ cho tai nạn lao động là gần 86
nghìn ngày. Trong năm 2019, cả nước xảy ra 6600 vụ tai nạn lao động, làm
6887 người bị nạn, trong đó 626 người chết và 1500 người bị thương nặng,
tổng thiệt hại vất chất 71,85 tỷ đồng.
Có thể thấy, số lượng tại nạn lao động và những hậu quả của nó gây ra ngày
càng có xu hưởng tăng lên mạnh mẽ. Nguyên nhân chủ yếu của phần lớn các vụ
tai nạn lao động là do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện
pháp làm việc an toàn, không huấn luyện, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
Người lao động cũng có nhiều vi phạm về quy trình làm việc an toàn. Ngoài ra
công tác thanh tra kiểm tra xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết
người còn chậm nên hiệu quả ngăn ngừa chưa cao. Bên cạnh đó, nhận thức và ý
thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động chưa đầy đủ.
Trước những thực trạng tai nạn lao động ở Việt Nam qua những năm gần
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 1
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
đây, mọi người cần có những kiến thức nhận thức đầy đủ về an toàn lao động
để bảo vệ chính bản thân mình, hạn chế đến mức tối đa những hậu quả về
người và của do tai nạn lao động gây ra.
Nhằm giải quyết những yếu tố bất lợi như đã nêu trên nên đề tài “ Đánh
giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty
TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát” đã được chọn nhằm mục đích
đánh giá rủi ro an toàn lao động, để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục rủi
ro phục vụ cho công tác quản lý an toàn lao động tại công ty.
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Khảo sát thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động của Công ty
TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát để tìm ra các yếu tố nguy hại.
Đánh giá rủi ro lao động của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt
Phát.
Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại cũng như những
hạn chế còn tồn tại để góp phần nào đó ứng dụng trong công ty, giúp công ty
cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo sức khỏe cho người lao động, ngăn
ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi nghiên cứu
Nhà cao tầng ở địa chỉ số 35/22 khu 5 phường Phú Mỹ thành phố Thủ
Dầu Một tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt
Phát thi công lắp đặt.
1.3.2. Đối tượng nghiên cứu
Môi trường lao động tại dự án xây nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ
thuật cơ điện Khôi Việt Phát.
Sức khỏe công nhân lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi
Việt Phát.
1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Đánh giá thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án xây nhà
cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát.
Đánh giá rủi ro tại dự án xây nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật
cơ điện Khôi Việt Phát.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 2
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro tại dự án xây nhà cao tầng của Công
ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 3
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
2.1.1. Các khái niệm về an toàn vệ sinh lao động
Khái niệm về an toàn lao động: An toàn lao động là toàn bộ quy định
về các điều kiện, biện pháp, phương tiện… đề phòng, tránh tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động.
Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, thực tập nghề phải
được huấn luyện về an toàn lao động. Người lao động có quyền từ chối việc
hoặc rời bỏ nơi làm việc nếu thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, từ chối
trở lại nếu nguy cơ chưa được khắc phục.[9]
Khái niệm về vệ sinh lao động: Vệ sinh lao động là các biện pháp bảo
đảm môi trường làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động và
giữ vệ sinh môi trường chung. Vệ sinh lao động là một nội dung quan trọng
trong pháp luật lao động của nhiều quốc gia. [9]
Khái niệm về điều kiện lao động: Điều kiện lao động là tổng thể các
yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, môi trường và văn
hoá xung quanh con người nơi làm việc. Điều kiện lao động thể hiện qua quá
trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, năng lực của người lao
động và sự tác động qua lại giữa các yếu tố trên tạo nên điều kiện làm việc
của con người trong quá trình lao động sản xuất. [9]
Như vậy các quá trình lao động khác nhau sẽ tạo nên môi trường lao động
rất khác nhau, và do đó mức độ tác động của chúng đến người lao động cũng sẽ
khác nhau. Tuy nhiên, cùng một quá trình lao động như nhau, nhưng do được tổ
chức hợp lý và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, vệ sinh xây dựng, các
tiêu chuẩn tổ chức nơi làm việc, hoặc thực hiện các giải pháp cải thiện...
nên những tác động có hại của các yếu tố trên tới sức khoẻ của người lao động
có thể hạn chế được rất nhiều. [9]
2.1.2. Giới thiệu mối nguy trong lao động
Khái niệm: Mối nguy là các điều kiện và các yếu tố có ảnh hưởng đến
sức khỏe của người lao động và những người xung quanh liên quan: tổn
thương hay bệnh tật.[10]
Phân loại mối nguy:
Mối nguy vật lý: Ồn, Bức xạ, Nhiệt độ, Áp lực công việc, Điện (điện thế,
năng lượng điện), Các tính chất vật lý (sắc, nhọn, nhám, trơn…)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 4
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Mối nguy hóa học: Chất nổ, chất lỏng cháy, chất ăn mòn, chất oxy hóa
vật liệu, chất độc, chất gây ung thư, khí…
Mối nguy sinh học: Chất thải sinh học, Vius, vi khuẩn, Ký sinh trùng,
côn trùng, Cây hay động vật có bệnh hay có chất độc hại…
Mối nguy thể chất: Thiếu ánh sáng, Thiếu kiểm soát về nhiệt độ và độ
ẩm, Mức độ công việc (nặng nề, làm việc trên cao), Mối quan hệ với xung
quanh (đồng nghiệp, người quản lý, giám sát…), Sử dụng thuốc trong khi làm
việc (cảm, cúm, ho, đau nhức…), Kém động viên để làm việc an toàn (sự
quan tâm của lãnh đạo, đồng nghiệp đối với NLĐ), Các yếu tố thể chất (sức
khỏe, tâm trạng…), Trang bị bảo hộ không phù hợp…
Mối nguy cơ khí: là mối nguy có thể gây ra tai nạn thương tổn nặng nề
cho công nhân lao động tại khu vực đó. Nguyên nhân xuất phát từ các thiết bị,
máy móc đã quá cũ kĩ nhưng vẫn còn sử dụng, do động cơ máy không được
lắp ráp đúng quy cách, do nguyên nhân chủ quan và ý thức không tuân thủ
quy tắc sử dụng của người lao động. [10]
Phương pháp nhận biết mối nguy:
- Phân tích cây sai hỏng FTA
- Nhận dạng mối nguy HAZID
- Phân tích công việc chủ yếu CTA
- Tuần tra quan sát PO
- Phân tích cây sự cố ETA
- Phân tích tai nạn, sự cố AIA
- Phương pháp phỏng vấn chuyên gia
- Phương pháp thu thập tài liệu
- Phương pháp bản liệt kê
2.1.3. Giới thiệu về rủi ro lao động
Khái niệm: Rủi ro là sự kết hợp giữa khả năng xảy ra của những mối
nguy (tần suất xảy ra) và mức độ nghiêm trọng của tổn thương cơ thể hay
bệnh tật gây ra do mối nguy này. [10]
Phương pháp đánh giá rủi ro lao động:
Bước 1: Xác định các mối nguy hiểm;
Bước 2: Xác định những người có thể bị ảnh hưởng và ảnh hưởng như thế nào;
Bước 3: Đánh giá rủi ro – Xác định và quyết định các biện pháp kiểm soát rủi
ro về an toàn và sức khỏe;
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 5
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bước 4: Ghi lại người chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp kiểm soát rủi ro,
và khung thời gian;
Bước 5: Ghi lại những phát hiện, giám sát và rà soát việc đánh gia rủi ro, và
cập nhật khi cần thiết.
Các biện pháp quản lý rủi ro lao động:
Biện pháp kỹ thuật: Cần có các biện pháp quản lý như thay thế các máy
móc thiết bị đã bị hư cũ thành các loại máy mới hiện hại hơn để tránh các rủi
ro không đáng tiếc xảy ra.
Biện pháp tổ chức: Phải bố trí thiết bị, máy móc một cách hợp lý để
tránh trường hợp lấy nhầm hoặc vấp ngã do để lung tung. Và để khi cần thì có
thể dễ dàng tìm kiếm hơn.
Biện pháp bảo hộ lao động: Cần trang bị các loại bảo hộ cá nhân như
quần áo bảo hộ, nón bảo hộ, mắt kính bảo hộ, găng tay bảo hộ, giầy bảo hộ,...
để bảo vệ cơ thể tránh những mối nguy có hại có hại cho sức khỏe cũng như
hạn chế được những rủi ro.
Biện pháp vệ sinh: Đối với các mối nguy về tiếng ồn thì cần trang bị các
nút đeo tai để hạn chế tiếng ồn, đối với mối nguy về bụi thì cần lắp đặt hệ
thống thông gió tại nơi làm việc để giúp môi trường làm việc được thông
thoáng hơn và giảm được lượng bụi phát tán.
2.1.4. Quy trình đánh giá rủi ro lao động
Xác định mối nguy: Là một quá trình để nhận diện sự tồn tại của một
mối nguy (mối nguy hiểm, hoặc mối nguy hại) và xác định những đặc tính của
nó. Nhận dạng mối nguy là sự khởi đầu của tiến trình quản lý và kiểm soát
nguy cơ. Nhận dạng mối nguy là bước quan trọng nhất trong bất kỳ cuộc đánh
giá nguy cơ nào. Chỉ khi nào một mối nguy được nhận dạng thì mới có thể có
hành động để giảm nguy cơ gắn liền với nó. Các mối nguy không được nhận
dạng có thể dẫn đến tổn hại cho con người. Do đó, điều hết sức quan trọng để
bảo đảm rằng sự nhận dạng mối nguy là có tính hệ thống và toàn diện khi xác
định được các khía cạnh đặc tính có liên quan của nó.
Xác định mức độ nguy hiểm: Dựa trên mối nguy sẽ xác định được mức
độ nguy hiểm đối với con người xem nguy hiểm nặng hay nhẹ có ảnh hưởng
đến tính mạng con người không.
Xác định tần xuất xảy ra: Xác định xem tần xuất xảy ra là bao lâu một
lần.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 6
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Xác định mức độ rủi ro: Xác định xem rủi ro đang ở mức bình thường
hay nghiêm trọng.
2.1.5. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài
Cho đến nay thì chưa có nghiên cứu nào liên quan đến đề tài về ngành kỹ
thuật cơ điện. Sau đây là một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực khác:
1/ Phan Thị Thu Ngân (2019), đề tài “Đánh giá mức độ an toàn lao động tại
Công ty TNHH Ngọc Trang và đề xuất biện pháp cải thiện”. Kết quả cho thấy
đề tài đã đánh giá được mức độ an toàn lao động của người lao động và đề
xuất ra được các biện pháp cải thiện rủi ro cho người lao động.
2/ Lê Mỹ Dung (2018), “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện điều
kiện an toàn lao động tại Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền”. Kết quả cho
thấy đề tài đã đánh giá được hiện trạng môi trường lao động, điều kiện lao động
và đưa ra những đề xuất nhằm cải thiện điều kiện an toàn lao động tại công ty.
3/ Thạch Thị Giàng (2014), “Tìm hiểu công tác an toàn lao động trong ngành
may”. Kết quả cho thấy đề tài đã đánh giá giá được hiện trạng an toàn lao
động trong ngành may mặc và đề ra được các giải pháp để hạn chế được
những rủi ro.
2.2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ
ĐIỆN KHÔI VIỆT PHÁT
2.2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát
Tên giao dịch là Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát, tên tiếng
anh là Khoi Viet Phat Electrical Mechanical Technical Company Limited. Công
ty nằm ở địa chỉ số 11C, tổ 3C, khu phố 9, đường Nguyễn Thái Bình, Thủ Dầu
Một, Bình Dương. Được thành lập vào ngày: 13 tháng 12 năm 2012. Đã được
đăng ký giấy phép kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp
phép. Với vốn điều lệ 3.500.000.000 (Ba tỷ năm trăm triệu đồng)
Công Ty Khôi Việt Phát là một trong những đơn vị chuyên nghiệp, uy tín
hàng đầu Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực như:
• Tư vấn thiết kế, thi công hệ thống cơ điện, cho nhà xưởng, nhà văn phòng,
chung cư, nhà cao tầng, trường học, bệnh viện…
• Thiết kế, sản xuất các loại tủ điện phân phối tủ điện chống mất pha, tủ điều
khiển.
• Thiết kế thi công hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 7
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
• Thiết kế, lắp đặt các hệ thống chống sét đánh thẳng, chống sét lan truyền và
thiết bị điện, cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, tư vấn thiết kế các
giải pháp, giám sát thi công, đo kiểm .v.v. về các hệ thống tiếp đất, chống sét,
chống nhiễu, cân bằng điện thế & che chắn điện từ.
Khôi Việt Phát là đơn vị thi công đáng tin cậy cho mọi công trình với đội
ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ tay nghề cao, năng động và đầy
sáng tạo. Bộ máy quản lý phân quyền tạo ra tính độc lập sáng tạo, trách nhiệm
trong công việc trong mỗi thành viên trong công ty.
Trong thời gian qua, công ty không ngừng nổ lực phát triển, nâng cao
trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ để bắt kịp với nhịp độ phát triển của xã hội. Công
ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với trình độ cao, cũng
như đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ trong công việc.
Với kinh nghiệm và năng lực của mình, Công Ty Khôi Việt Phát cam kết
mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng tối đa về chất lượng công trình,
đúng tiến độ với giá thành hợp lý nhất.
Với việc áp dụng hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2008 cùng với sự phát triển không ngừng, Khôi Việt Phát cam kết cung
cấp những sản phẩm và dịch vụ cơ bản bằng bí quyết, năng lực và lực lượng
phản ứng nhanh nhằm đáp ứng và thỏa mãn mong đợi của khách hàng.
Là một trong những Công ty tiên phong áp dụng hệ thống quản lý An
toàn-Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 trong lĩnh vực cơ điện, có
thể nói Khôi Việt Phát đang chứng tỏ lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị
trường cũng như tạo được niềm tin của người lao động trong việc kiểm soát
rủi ro, chú trọng đến môi trường làm việc an toàn.
Công ty tổ chức theo hình thức công ty cổ phần. Đại diện pháp lý đồng
thời là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động chung của công ty là
tổng giám đốc, các cổ đông của công ty cùng tham gia trực tiếp điều hành mọi
hoạt động của công ty.[6]
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 8
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Phó tổng giám
đốc công ty
Tổng giám đốc
công ty
Phó tổng giám
đốc công ty
Phòng đấu
thầu và quản
lý dự án
Quản lý công
trường
Quản lý
chất lượng
Bộ
phận
bảo trì
Bộ
phận
phát
triển
kinh
doanh
Tài
chính
&kế
toán
Hành
chính
nhân
sự
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức công ty
Công Ty Khôi Việt Phát là một công ty cổ phần với người đứng đầu là
tổng giám đốc, dưới giám đốc là các phó giám đốc giúp việc cho giám đốc,
sau đó là các phòng ban trực tiếp quản lý công nhân làm việc.
Bộ máy quản lý của công ty gọn nhẹ mô hình tổ chức trực tuyến đây là mối
quan hệ dọc, người thừa hành nhận nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trực tiếp với
cấp trên và ngược lại cấp trên phải chịu trách nhiệm trước mọi hoạt động và
thành bại của công việc của cấp dưới mình phụ trách. Mô hình này thực hiện
nghiêm túc chế độ thủ trưởng hiệu lực chỉ huy mạnh, tổ chức gọn nhẹ.
2.2.2. Đặc điểm lao động của người lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật
Cơ điện Khôi Việt Phát
Người lao động chủ yếu là nam giới, độ tuổi còn khá trẻ (30÷40 tuổi chiếm
gần 90%) phù hợp với công việc chuyên về cơ điện. Công ty không có NLĐ nữ
là lao động trực tiếp, chỉ có 8.6% làm các công việc vệ sinh và nấu ăn. Trong
tổng số 274 NLĐ gián tiếp, có tới 85% đạt trình độ cao đẳng, đại học.
Mô tả công việc lắp đặt hệ thống điện của người lao động:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 9
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Chuẩn bị các thiết bị, vật tư để vận chuyển đến công trình: Công nhân
chuẩn bị đủ các thiết bị cần lắp đặt ở công trình và các dụng cụ để làm việc
sau đó vận chuyển an toàn bằng xe tải do công ty cung cấp để vận chuyển đến
công trình.
Xác định vị trí, lấy dấu: Sau khi vận chuyển đến công trình thì công nhân
tiến hành đi xác định các vị trí cần lắp đặt theo yêu cầu của chủ dự án, sau khi
đã xác định được các vị trí để lắp đặt thì dùng bang keo để dán lại vị ví đã xác
định để làm dấu tránh trường hợp quên vị trí hoặc lắp đặt nhầm vị trí.
Cắt đục tường: Khi công nhân đã xác định được vị trí thì tiến hành cắt
đục tường để đi đường dây điện bằng các loại máy khoan, máy đục.
Đi đường ống điện: Công nhân lắp đặt các ống điện qua các lỗ khoan đã
được khoan trước đó để có thể luồn cáp điện bên trong ống để bảo vệ cáp tốt
hơn.
Kéo cáp điện: Công nhân tiến hành kéo cáp điện qua đường ống đã được
lắp đặt trước đó.
Thử thông mạch của cáp điện: Công nhân dùng đồng hồ đo vạn năng để
kiểm tra thông mạch của cáp điện xem có bị vấn đề gì không.
Lắp đặt thiết bị điện: Cố định chắc chắn lại đường dây điện và lắp đặt
công tắt điện.
Mô tả công việc lắp đặt hệ thống cấp thoát nước của người lao động:
Chuẩn bị các thiết bị, vật tư để vận chuyển đến công trình: Công nhân
chuẩn bị đủ các thiết bị cần lắp đặt ở công trình và các dụng cụ để làm việc
sau đó vận chuyển an toàn bằng xe tải do công ty cung cấp để vận chuyển đến
công trình.
Xác định vị trí, lấy dấu: Sau khi vận chuyển đến công trình thì công nhân
tiến hành đi xác định các vị trí cần lắp đặt theo yêu cầu của chủ dự án, sau khi
đã xác định được các vị trí để lắp đặt thì dùng bang keo để dán lại vị ví đã xác
định để làm dấu tránh trường hợp quên vị trí hoặc lắp đặt nhầm vị trí.
Co lỗ, cắt đục: Công nhân đo lỗ sao cho vừa ống nước và dùng máy cắt
máy đục để khoan lỗ.
- Lắp đặt ống cấp thoát nước: Khi đã cắt đục lỗ thì tiến hành lắp dặt ống
cấp thoát nước vào ngay vị trí đã đục lỗ.
- Thử áp: Công nhân thử áp lực đường ống tại hiện trường là để đảm bảo
rằng tất cả các mối trên tuyến ống, các điểm lắp phụ tùng, các gối đỡ, tê cút,
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 10
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
đều chịu được áp lực va đập của nước trong ống khi làm việc và đảm bảo kín
nước.
- Lắp đặt thiết bị: Sau khi đã lắp đặt ống xong thì lắp đặt công tắc để vận
hành và điều khiển.
Mô tả công việc lắp đặt hệ thống máy điều hòa
Chuẩn bị các thiết bị, vật tư để vận chuyển đến công trình: Công nhân
chuẩn bị đủ các thiết bị cần lắp đặt ở công trình và các dụng cụ để làm việc
sau đó vận chuyển an toàn bằng xe tải do công ty cung cấp để vận chuyển đến
công trình.
Xác định vị trí, cắt đục và lắp ống: Công nhân đi xác định các vị trí cần
lắp đặt và làm dấu để việc lắp đặt được đặt đúng vị trí. Sau đó công nhân tiến
hành cắt đục lỗ bằng các loại máy chuyên dùng như máy khoan, máy đục,
máy cắt để lắp ống máy lạnh đúng vị trí xác định.
Lắp đặt máy điều hòa: Tiến hành lắp ráp máy điều hòa vào đúng vị trí đã
xác định và đã lắp ống sẵn.
Vận hành chạy thử: Công nhân cho máy điều hòa hoạt động thử xem có
bị trục trặc vấn đề gì không để kịp thời xử lý.
Thời gian làm việc và nghĩ ngơi cho công nhân:
Với tính chất công việc lao động liên tục, Công ty đã bố trí sắp xếp thời
gian lao động và nghỉ ngơi hợp lý cho cán bộ công nhân viên trong công ty để
đảm bảo cho công nhân phục hồi sức khỏe sau ca làm việc. Tất cả công nhân
trong công ty đều không phải làm đêm, thời gian tăng ca được hạn chế không
quá 20h.
Theo nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật
lao động về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ sinh lao
động thì:
Công ty chấp hành thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật ngày làm
8 tiếng:
• Sáng từ 7h30 đến 11h30
• Chiều từ 1300 đến 17h00
Do tính chất công việc tại công trường công nhân của công ty làm việc
cả chủ nhật. Công ty tổ chức nghỉ giữa ca để người công nhân ngỉ ngơi ăn
cơm, uống nước.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 11
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hiện nay Công ty làm việc 7 ngày/tuần, với 8 tiếng 1 ngày. Công ty chấp
hành đúng theo tiêu chuẩn về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi.
2.2.3. Giới thiệu chung về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty
TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát
Chính sách an toàn lao động:
Chính sách của công ty là tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn tại mọi
thời điểm. Mặc dù các quy định này được coi là rất quan trọng nhưng không
thể ban hành một quy định cho mọi tình huống. Trường hợp bỏ qua một quy
định có thể áp dụng cho một điều kiện làm việc nguy hiểm cụ thể, đây không
được coi là một lời bào chữa cho hành động coi thường vấn đề an toàn lao
động tại nơi làm việc.
Chứa chấp hoặc tiêu thụ đồ uống có cồn, thuốc hoặc các chất kích thích khác
trái với chính sách này và người vi phạm phải bị xa thải ngay lập tức. Công ty
hỗ trợ nhân viên tìm kiếm cơ sở điều trị phù hợp nếu có vấn đề phát sinh được
thảo luận với chỉ huy trưởng.
Mỗi nhân viên phải tuyệt đối tuân thủ chính sách này. Lạm dụng hoặc không
tuân thủ chính sách này là hành động vi phạm và cần được xử lý. Đóng góp
công sức vào công tác phòng tránh tai nạn và thương vong cũng chính là giúp
ích cho mình và đồng nghiệp, chúng ta cùng nỗ lực hết sức để đảm bảo không
có bất kỳ tai nạn nào xảy ra.
Chính sách kỹ luật:
Toàn bộ nhân viên phải thực hiện tốt và được đánh giá tuân thủ các chính
sách an toàn khi làm làm việc. Công ty đưa ra chính sách kỷ luật để trừng phạt
thích đáng các cá nhân không tuân thủ theo quy định của Công ty. Chính sách
này được lập không chỉ để phạt nhân viên liên quan đến hành vi không thể
chấp nhận được mà để khuyến khích nhân viên sửa chữa sai lầm. Các hình
phạt sau sẽ được áp dụng cho hành vi vi phạm quy định hoặc hành vi không
thể chấp nhận được:
Lần 1 – cảnh cáo, ghi vào hồ sơ và đào tạo lại.
Lần 2 – Lập biên hản và đào tạo lại
Lần 3 – Cho nghỉ 1 – 5 ngày mà không trả lương, lập biên bản và đào tạo lại
Lần 4 – Chấm dứt hợp đồng lao động
Nhân sự buộc phải nghỉ việc khi vi phạm khiến cho người khác thương tật
viễn viễn hoặc tử nạn.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 12
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Chế độ an toàn lao động:
Công nhân được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có tai nạn xảy ra khi
làm việc ở công ty.
Mỗi năm người lao động trong công ty được tổ chức đi du lịch 1 lần
nhưng hoàn toàn miễn phí vé đi lại và ăn uống.
Người lao động trong công ty được hưởng lương tháng 13 và tiền thưởng
tết nếu như làm việc đầy đủ.
Đối với lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước
và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính
từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. - Thời gian
nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
Phương tiện bảo hộ lao động:
Người lao động ở công ty được trang bị và sử dụng đầy đủ, đúng chủng
loại các loại phương tiện bảo vệ cá nhân nhằm ngăn ngừa các tác hại nghề
nghiệp, phòng tránh tai nạn và bệnh nghề nghiệp.
Dây an toàn: Dùng khi leo trèo, làm việc trên cao
Khẩu trang: Dùng để ngăn bụi thâm nhập vào cơ thể khi làm công việc
đục tường, khoan lỗ.
Quần áo bảo hộ: Dùng trong quá trình làm việc nhằm ngăn ngừa tai nạn
do trầy, xước chân, tay, bảo vệ chống nóng, nắng, tia tử ngoại.
Kính an toàn: Dùng để ngăn bụi, vật văng bắn vào mắt, thường sử dụng
khi đập, mài, đục tường.
Giầy bảo hộ: Bắt buộc công nhân phải mang giầy bảo hộ khi làm việc để
tránh trơn trượt khi làm việc trên cao, còn có khả năng cách điện.
Mũ bảo hộ: Tại mọi thời điểm toàn bộ người lao động phải đội mũ cứng
khi có mặt trên công trường để tránh vật rơi rớt trúng gây chấn thương.
Găng tay: Toàn bộ người lao động tham gia các công việc liên quan đến
cắt, hóa chất, điện,…. phải đeo găng tay.
Công tác huấn luyện an toàn lao động:
Người lao động dược tham gia các khóa đào tạo tập huấn ATLĐ-VSLĐ
theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm
2013 của Bộ Lao động và thương binh xã hội quy định về công tác huấn luyện
An toàn lao động vệ sinh lao động. Sự thiếu ý thức trong ATLĐ-VSLĐ là
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 13
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tai nạn cao trong lao động. Có thể khẳng định tai
nạn lao động là do con người gây ra, chính vì vậy công tác huấn luyện trang
bị kiến thức cho người lao động giúp họ hiểu được “An toàn lao động chính là
bảo vệ chính bản thân mình”
Công ty tổ chức các buổi huấn luyện cho công nhân định kì 6 tháng/1 lần
để bảo bảo kỹ năng và kiến thức cho người lao động.
2.2.4. Các mối nguy thường gặp của người lao động tại Công ty TNHH
Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát
Hiện tại công ty có một số mối nguy thường gặp như:
Mối nguy về tiếng ồn: Tiếng ồn phát ra trong quá trình khoan lỗ, đục
tường là chủ yếu, ngoài ra trong các công việc khác.
Mối nguy về bụi: Bụi sinh ra trong quá trình khoan lỗ, đục tường, hay là
cắt ống nước.
Mối nguy về dàn giáo: Dàn giáo bị lỏng hoặc không chắc chắn, do người
lắp dàn giáo không cẩn thận.
Mối nguy về vật văng bắn: Trong quá trình làm việc nếu không cẩn thận
rất dễ bị văng bắn trúng người.
2.2.5. Tai nạn thường gặp của người lao động tại Công ty TNHH Kỹ
thuật Cơ điện Khôi Việt Phát
Một số tai nạn mà người lao động trong công ty thường gặp phải như:
Chấn thương: Bị gãy tay, chân do ngã từ trên cao xuống. Bị đứt tay do
máy cắt trúng. Bị chấn thương phần mềm ở đầu do vật rơi trúng.
Bệnh nghề nghiệp: Bị bệnh về mắt (đau mắt, sung mắt,…) do vật văng
bắn trúng. Bị bệnh về đường hô hấp, bệnh về phổi do tiếp xúc nhiều với bụi.
Bị cảm nắng do làm việc ngoài trời nắng, nhiệt độ thất thường. Bệnh về
xương khớp do làm việc tư thế đứng trên cao nhiều.
Nhiễm độc nghề nghiệp: Cho đến nay thì công ty chưa gặp phải tình
trạng bị nhiễm độc nào do công việc của công nhân không tiếp xúc với các
loại chất độc hại có nguy cơ gây nhiễm độc.
2.2.6. Các biện pháp kiểm soát rủi ro tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ
điện Khôi Việt Phát
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 14
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Biện pháp kỹ thuật: Hiện tại công ty đã có đã biện pháp kỹ thuật nhằm
kiểm soát rủi ro về mặt kỹ thuật ở công ty như: thay các loại máy móc, thiết bị
đã bị hư, rất cũ kỷ bằng loại máy mới và hiện đại hơn.
Biện pháp tổ chức: Hiện tại công ty đã áp dụng các biện pháp tổ chức
như: đã phân bố các loại máy móc và dụng cụ một cách hợp lý để tránh trường
hợp bị lấy nhầm hoặc ngã đỗ. Phân công và bố trí công việc phù hợp với người
lao động trong công ty để tránh trường hợp người lao động không nắm rõ về
công việc rồi dẫn đến các rủi ro không đáng có.
Biện pháp bảo hộ lao động: Hiện tại công ty đã trang bị đầy đủ các
trang thiết bị bảo hộ cho người lao động khi vào công ty làm việc như: nón
bảo hộ để đeo vào khi đi làm việc tại công trình, giày bảo hộ, quần áo bảo hộ,
đai an toàn, mắt kính bảo hộ, găng tay bảo hộ để bảo bảo sức khỏe cho người
lao động và giúp người lao động hạn chế được những rủi ro.
Biện pháp vệ sinh: Hiện tại công ty chưa có các biện pháp nào để giúp
cho người lao động giảm được tiếng ồn và bụi phát ra tại nơi làm việc.
2.3. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VIỆC THI CÔNG LẮP ĐẶT Ở NHÀ
CAO TẦNG
Bảng 2.1. Tổng số lao động của dự án nhà cao tầng
Lao động
% trên tổng
số lao động
1. Tổng số lao động Người 190 100 %
Tổng số lao động nữ Người 7 3.7 %
Tổng số lao động nam Người 183 96.3 %
2. Số lao động trực tiếp (tổ trưởng, đội
Người 170 89.5 %
trưởng, công nhân)
3. Số lao động gián tiếp Người 20 10.5 %
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 15
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Người lao động chủ yếu là nam giới, độ tuổi còn khá trẻ phù hợp với
công việc chuyên về cơ điện. Công ty không có NLĐ nữ là lao động trực tiếp,
chỉ có 3.7 % làm các công việc vệ sinh và nấu ăn, trong tổng số 190 NLĐ có
tới 70% đạt trình độ cao đẳng, đại học.
Giám đốc dự án
Bộ phận kiểm
soát dự án
Bộ phận quản lý thi công Bộ phận
quản lý an
Quản lý chất
lượn
Thư ký dự
án
Trưởng bộ
phận điện
Kỹ sư điện
Giám sát
điện
Trưởng bộ
phận
HVAC
Kỹ sư
HVAC
Trưởng bộ
phận nước
và cứu hỏa
Kỹ sư nước và
chữa cháy
Trưởng ban
an toàn
Giám sát
an toàn
Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy ATVSLĐ của dự án nhà cao tầng
Công ty đã thành lập phòng ATVSLĐ tại dự án gồm 12 thành viên gồm
giám đốc dự án và các trưởng bộ phận cùng các kỹ sư trong dự án làm ủy viên
hoạt động chuyên trách về AT-VSLĐ-PCCN. Các cán bộ thuộc phòng
ATVSLĐ là những người đã làm việc ở công ty nhiều năm. Có chuyên môn
về kỹ thuật. Là người am hiểu về công ty và quy trình sản xuất. Phòng
ATVSLĐ đã xây dựng kế hoạch ATVSLĐ hàng năm để đề xuất với giám đốc
về kinh phí hoạt động cho công tác này trong năm. Phòng cũng đã phân công
trách nhiệm của từng người rất cụ thể để hoạt động công tác ATVSLĐ được
đảm bảo với phương châm hướng tới người lao động, sát với thực tế
Các ủy viên (kỹ sư dự án) có trách nhiệm phối hợp với cán bộ an toàn
chuyên trách để thực hiện tốt các vấn đề về an toàn trong mảng công việc của
mình tại công trường.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 16
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bảng 2.2. Danh sách máy, thiết bị sử dụng trong công trình tại dự án
STT Tên máy, thiết bị Số lượng
1 Máy đục bê tông 15
2 Máy cắt tay 17
3 Máy laze 8
4 Máy co lỗ 10
5 Máy khoan sắt 18
6 Máy khoan bê tông 18
7 Máy cắt bàn 7
8 Máy bơm nước 5
9 Máy hàn điện 12
10 Máy ren ống 8
11 Máy thử áp 4
Do đặc thù công việc lắp đặt thi công hệ thống cơ điện nên máy, thiết bị
sử dụng trong công trường chủ yếu là các máy, thiết bị cầm tay như máy cắt,
đục bê tông, máy.
Công tác an toàn vệ sinh lao động tại việc thi công lắp đặt ở nhà cao tầng
Ban an toàn
Ban an toàn của dự án gồm có 12 người phối hợp với phòng tổ chức xây
dựng nội quy, quy chế quản lý công tác bảo hộ lao động tại công ty. Phổ biến
chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về An toàn - vệ sinh lao động của
Nhà nước và các nội quy, quy chế chỉ thị về Bảo hộ lao động của lãnh đạo
công ty đến các cấp người lao động. Dự thảo kế hoạch bảo hộ lao động hằng
năm, phối hợp với phòng kế hoạch đốn đốc các đội, các bộ phận có liên quan
thực hiện đúng các biện pháp đã đề ra trong kế hoạch bảo hộ lao động.Phối
hợp với phòng quản lý Chất lượng -An toàn xây dựng quy trình, biện pháp an
toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ, quản lý theo dõi việc kiểm định cấp giấy
sử dụng các đối tượng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động Phối
hợp với ban điều hành tại công trường tổ chức huấn luyện về BHLĐ cho
NLĐ. Phối hợp với bộ phận y tế tổ chức khám và theo dõi tình hình sức khỏe,
BNN, TNLĐ. Đề xuất với Ban giám đốc các biện pháp quản lý chăm sóc sức
khỏe NLĐ. Điều tra thống kê các vụ TNLĐ tại công trường thi công.
Thường xuyên đi giám sát tại nơi làm việc của công nhân, nhất là nơi có
nhiều yếu tố nguy hiểm, nơi làm việc nặng nhọc, độc hại…
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 17
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Mạng lưới an toàn vệ sinh
Mạng lưới ATVSV do công ty thành lập gồm 5 người là những tổ
trưởng, công nhân trực tiếp tham gia vào công việc thi công trên công trường,
có chuyên môn trình độ.
An toàn viên có nhiệm vụ đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người
trong tổ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn - vệ sinh lao động,
bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân. Giám sát việc thực
hiện các quy trình, nội quy an toàn - vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu
sót, vi phạm về an toàn - vệ sinh lao động của người lao động trong tổ, phát
hiện những trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị.
Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, các biện pháp,
phương án làm việc an toàn - vệ sinh lao động trong phạm vi tổ, tham gia hướng
dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ.
Kiến nghị với cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện
pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những hiện
tượng thiếu an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc.
Bộ máy quản lý ATVSLĐ của công ty gọn nhẹ, mô hình tổ chức trực
tuyến- mối quan hệ dọc, phù hợp với tính chất công việc và đặc điểm tình
hình lao động. Công ty thành lập phòng ATVSLĐ và phòng Y tế với biên chế
theo quy định của pháp luật.
Bộ máy ATVSLĐ được tổ chức hợp lý, thành lập Ban an toàn (trong đó
có 1 cán bộ chuyên trách) và An toàn viên của từng tổ (tổ điện 1, tổ cơ 1),
được phân định trách nhiệm rõ ràng, đáp ứng yêu cầu Thông tư 22/2010/TT-
BXD Quy định về ATLĐ trong thi công xây dựng công trình.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 18
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
Thời gian nghiên cứu của đề tài được thực hiện từ ngày 20/08/2020 đến
20/11/2020.
Địa điểm nghiên cứu: Nhà cao tầng ở địa chỉ số 35/22 khu 5 phường Phú
Mỹ thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Kỹ thuật cơ
điện Khôi Việt Phát thi công lắp đặt.
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.2.1. Khảo sát thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động việc thi công
lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt
Phát
Thời gian khảo sát: 2 tuần kể từ ngày 21/08/2020 đến ngày 06/9/2020.
Địa điểm khảo sát: Nhà cao tầng ở địa chỉ số 35/22 khu 5 phường Phú
Mỹ thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.
Chỉ tiêu khảo sát:
- Công tác an toàn vệ sinh lao động (tai nạn, bệnh nghề nghiệp
- Công tác quản lý vệ sinh - sức khỏe - môi trường.
- Công tác thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động.
- Công tác giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động.
- Công tác kiểm tra tổng kết báo cáo an toàn vệ sinh lao động tại công
trường.
Phương pháp khảo sát:
Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập thông tin, số liệu, tình hình thực
trạng môi trường tại dự án nhà cao tầng của công ty. Thu thập tài liệu từ công
ty để có đầy đủ thông tin cần thiết cho đề tài.
Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Tiến hành khảo sát thực tế, khảo
sát tình hình tại dự án nhà cao tầng để có cái nhìn toàn diện cho việc thực hiện
đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động và rủi ro. Ghi nhận lại các hình ảnh
về hiện trạng của các hoạt động trên.
Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia: Hỏi ý kiến các kỹ sư tại công
trình.
3.2.2. Khảo sát mức độ rủi ro lao động việc thi công lắp đặt tại nhà cao
tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 19
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Mục đích: Để có cơ sở đề xuất biện pháp giảm rủi ro cho việc lắp đặt hệ
thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa của Công ty
TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát.
3.2.2.1. Khảo sát các mối nguy trong việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp
thoát nước, hệ thống máy điều hòa
Thời gian khảo sát: 2 tuần kể từ ngày 21/08/2020 đến ngày 06/9/2020.
Địa điểm khảo sát: Nhà cao tầng ở địa chỉ số 35/22 khu 5 phường Phú
Mỹ thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.
Chỉ tiêu khảo sát:
- Mối nguy vật lý của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước,
hệ thống mấy điều hòa.
- Mối nguy hóa học của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát
nước, hệ thống mấy điều hòa.
- Mối nguy sinh học của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát
nước, hệ thống mấy điều hòa.
- Mối nguy cơ khí của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước,
hệ thống mấy điều hòa.
- Mối nguy tâm lý, thể chất của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp
thoát nước, hệ thống mấy điều hòa.
Phương pháp khảo sát:
Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: phỏng vấn các công nhân trực tiếp
làm việc vì họ có chuyên môn và biết rõ những cái hạn chế trong khi vận hành
sản xuất.
Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập kết quả giám sát an toàn lao
động tại công ty. Báo cáo giám sát tai nạn lao động tại công ty.
Phương pháp bản liệt kê (checklist): Dùng để xác định phương tiện có
tiềm năng gây ra mối nguy hại ảnh hưởng đến con người.
Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm
excel.
Phân tích cây sai hỏng FTA: Dùng phương pháp này để phân tích các rủi
ro.
Nhận dạng mối nguy HAZID: Dùng phương pháp này để nhận diện là
phân tích được các mối nguy.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 20
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
3.2.2.2. Xác định tần xuất xảy ra
Tần xuất xảy ra được đặt theo 5 cấp:
Sự cố chắc chắn xảy ra: chắc chắn xảy ra nếu không ngừng lại. Sự cố
từng xảy ra và được lặp lại.
Khả năng xảy ra lớn: Sự cố hoàn toàn có thể xảy ra, thực tế đã từng xảy
ra với tần suất 2-5 năm/trường hợp.
Khả năng xảy ra trung bình: Sự cố có thể xảy ra trong lịch sử phát triển
của nhà máy với tần suất 5-10 năm/trường hợp.
Ít có khả năng xảy ra: Sự cố có thể xảy ra trong lịch sử phát triển của nhà
máy với tần suất 10-20 năm/trường hợp (nhưng có thể xảy ra ở nhà máy khác).
Hầu như không có khả năng xảy ra: Sự cố xảy ra ở nhà máy khác hầu
như không thể xảy ra.
Mã hóa điểm số cho cấp tần suất xảy ra:
Bảng 3.1. Tần suất xảy ra
Khả năng xảy ra Điểm
Sự cố chắc chắn xảy ra: chắc chắn xảy ra nếu không
5
ngừng lại. Sự cố từng xảy ra và được lặp lại.
Khả năng xảy ra lớn: Sự cố hoàn toàn có thể xảy ra, thực
4
tế đã từng xảy ra với tần suất 2-5 năm/trường hợp.
Khả năng xảy ra trung bình: Sự cố có thể xảy ra trong lịch
sử phát triển của nhà máy với tần suất 5-10 năm/trường 3
hợp.
Ít có khả năng xảy ra: Sự cố có thể xảy ra trong lịch sử
phát triển của nhà máy với tần suất 10-20 năm/trường hợp 2
(nhưng có thể xảy ra ở nhà máy khác).
Hầu như không có khả năng xảy ra: Sự cố xảy ra ở nhà
1
máy khác hầu như không thể xảy ra.
3.2.2.3. Xác định mức độ nguy hiểm
Mức độ nguy hiểm được đặt theo 5 cấp:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 21
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Không đáng kể: TNLĐ làm 1 người bị thương mà vết thương nhẹ như
trầy xước ngoài da chỉ cần sơ cứu bởi sơ cứu viên.
Nhẹ: TNLĐ làm 1 người bị thương mà người này không cần nghĩ làm,
không cần hỗ trợ đặc biệt nhưng cần phải điều trị y tế.
Vừa hoặc trung bình: TNLĐ làm 1 người bị thương và người này không
cần nghĩ làm, tuy nhiên cần hỗ trợ như chuyển sảng công việc nhẹ hơn
Nghiêm trọng: TNLĐ làm một người bị thương nặng phải nghỉ làm để
điều trị.
Cực kỳ nghiêm trọng, thảm họa: TNLĐ làm chết 1 người hoặc nhiều
người hoặc làm tổn thương nhiều người cùng một lúc.
Mã hóa điểm số cho cấp mức độ nguy hiểm
Bảng 3.2. Mức độ nghiêm trọng xảy ra tai nạn lao động
Mức độ nghiêm trọng/hậu quả (S) Điểm
Không đáng kể: TNLĐ làm 1 người bị thương mà vết
thương nhẹ như trầy xước ngoài da chỉ cần sơ cứu bởi sơ 1
cứu viên.
Nhẹ: TNLĐ làm 1 người bị thương mà người này không cần
nghĩ làm, không cần hỗ trợ đặc biệt nhưng cần phải điều trị y 2
tế.
Vừa hoặc trung bình: TNLĐ làm 1 người bị thương và người
này không cần nghĩ làm, tuy nhiên cần hỗ trợ như chuyển 3
sảng công việc nhẹ hơn
Nghiêm trọng: TNLĐ làm một người bị thương nặng phải
4
nghĩ làm để điều trị
Cực kỳ nghiêm trọng, thảm họa: TNLĐ làm chết 1 người
hoặc nhiều người hoặc làm tổn thương nhiều người cùng một 5
lúc
3.2.2.4. Xác định mức độ rủi ro
Dùng phương pháp ma trận rủi ro để xác định mức độ rủi ro
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 22
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bảng 3.3. Ma trận rủi ro
Mức độ
hiểm
Không Trung Nghiêm
Cực kỳ
Nhẹ nghiêm
đáng kể bình trọng
Tần xuất trọng
xảy ra
Không có khả
1 2 3 4 5
năng xảy ra
Ít có khả năng
2 4 6 8 10
xảy ra
Khả năng xảy
3 6 9 12 15
ra trung bình
Khả năng xảy
4 8 12 16 20
ra lớn
Sự cố chắc
5 10 15 20 25
chắn xảy ra
Dựa vào vào bảng ma trận rủi ro để xếp loại mức độ rủi ro
Bảng 3.4. Thang đánh giá
Mức độ Thang đánh giá
Thấp 1-4
Trung bình 5-10
Cao 12-16
Rất cao 20-25
Bậc rủi ro
Bảng 3.5. Xếp loại bậc rủi ro
Các yêu cầu kiểm soát
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 23
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
I Các bộ phận tự kiểm soát, không cần có biện pháp kiểm soát
chung
II Các bộ phận tự xử lý, lập báo cáo cho bộ phận an toàn.
Báo cho bộ phận an toàn, tìm biện pháp giải pháp giải quyết
III giảm xuống mức rủi ro thấp nhất có thể, sau khi hoàn
thành phải báo cáo cho ban lãnh đạo.
Báo cáo cho lãnh đạo ngay lập tức, cho dừng sản xuất, tìm
IV biện pháp giải quyết gấp, chỉ cho hoạt động lại khi các mối
nguy đã được giảm.
3.2.3. Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro việc thi công lắp đặt tại nhà cao
tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Giải pháp về biện pháp kỹ thuật
Giải pháp về biện pháp tổ chức lao động
Giải pháp về biện pháp y tế và sức khỏe
Giải pháp về biện pháp bảo hộ lao động
Giải pháp về biện pháp giáo dục
Giải pháp về Ergonomic
Trang 24
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
4.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ
SINH LAO ĐỘNG VIỆC THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ CAO TẦNG
CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN KHÔI VIỆT PHÁT
4.1.1. Kết quả khảo sát công tác an toàn vệ sinh lao động
4.1.1.1. Lập và thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động
Hàng quý, công ty đều lập kế hoạch ATVSLĐ, đề ra phương hướng,
biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác ATVSLĐ nhằm giảm thiểu rủi
ro, cải thiện môi trường làm việc. Kế hoạch của quý sau được thực hiện dựa
trên tình hình thực tế của quý trước và tổng hợp từ các kiến nghị, ý kiến đóng
góp của công nhân viên, những tồn tại, thiếu sót của quý trước. Kế hoạch
ATVSLĐ hàng quý của dự án có đầy đủ 5 nội dung theo hướng dẫn tại Thông
tư số 01/2011/TTLT - BLĐTBXH - BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động,
Thương binh, Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện an toàn vệ sinh
lao động trong cơ sở lao động. Năm nội dung trong kế hoạch ATVSLĐ hàng
quý của dự án bao gồm: Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống
cháy nổ; Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm
việc: lắp đặt hệ thống thông gió, hút bụi, hút hơi khí độc, hệ thống chiếu sáng,
vách ngăn tiếng ồn, cải tạo nhà tắm, nhà vệ sinh. Trang bị PTBVCN cho
NLĐ, chăm sóc sức khỏe NLĐ, phòng ngừa BNN, tuyên truyền, giáo dục,
huấn luyện về ATVSLĐ.
Nhận xét: Nhìn chung bộ phận ATVSLĐ đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ
cũng như quyền hạn của mình, không ngừng đổi mới sáng tạo để giúp công việc
phát huy hiệu quả cao nhất. Bộ phận ATVSLĐ đã thực hiện tốt vai trò của mình
trong việc tư vấn cho Ban giám đốc Công ty trong việc lập và thực hiện kế hoạch
ATVSLĐ hàng năm. Tuy nhiên cũng gặp phải khó khăn là vấn đề ý thức của
người lao động, làm cho họ nhận thức tốt và chấp nhận những phương án
ATVSLĐ đề ra là một vấn đề dự án phải thực hiện kiên nhẫn và lâu dài.
4.1.1.2. Kết quả công tác quản lý phòng cháy chữa cháy tại công ty
Công ty đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy. Số người tham gia đội
chữa cháy tại chỗ 7 người. Những cá nhân tại công ty đều có thể tham gia
chữa cháy. Các thành viên trong đội PCCC được tập huấn hằng năm đội
trưởng được tham gia lớp tập huấn của công an PCCC tổ chức để nâng cao
kiến thức của mình và về triển khai, phổ biến lại với thành viên trong đội.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 25
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Công ty đã tổ chức các đợt diễn tập về công tác PCCC một năm một lần
để cán bộ và công nhân viên trong công ty có thể phản ứng kịp thời với các
tình huống PCCC xảy ra. Công ty đã trang bị đầy đủ bình cứu hỏa, tiêu lệnh
chữa cháy đồng thời thành lập đội PCCC cơ sở, đồng thời thực hiện việc bố
trí thiết bị chữa cháy cục bộ tại các khu vực đang thực hiện những công việc
dễ xảy ra cháy (thi công hàn, cắt, lắp đặt các hệ thống lạnh...) đều đầy đủ, số
lượng bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy tại những vị trí này đều có. Công
ty đã xây dựng phương án PCCC, cứu nạn cho công trường khi có sự cố cháy,
nổ xảy ra và đã được sở PCCC thông qua.
Công ty thường xuyên tuyên truyền, vận động và có công văn đôn đốc
nhắc nhở các đội trưởng, cán bộ tại công trường chỉ đạo cấp dưới chấp hành
nghiêm chỉnh pháp lệnh và các quy định về phòng chống cháy nổ.
Tại công ty có rất nhiều công việc có nguy cơ cháy nổ như pha sơn, hàn
cắt, sinh hoạt.
Chính vì những lý do trên ban chỉ đạo của công ty luôn ý thức được tính
nguy hiểm, mức độ thiệt hại về người và của trong các vụ cháy nổ nên luôn đề
cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng chống không cho cháy nổ xảy ra.
Hình 4.1. Bình phòng cháy chữa cháy
(Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Ngân năm 2020)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 26
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 4.2. Công ty thực hiện tập huấn
(Nguồn: Được lấy từ Internet)
Nhận xét: Công tác PCCC công ty thực hiện tương đối tốt và đầy đủ đặc
biệt là công ty đã xây dựng được phương án PCCC và thành lập đội PCCC để
xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra, công nhân được tập huấn về PCCC, trang bị
đầy đủ thiết bị, dụng cụ chữa cháy cục bộ tại nơi thi công. Tuy nhiên trong quá
trình đi kiểm tra, phát hiện thấy kim đồng hồ đo áp lực của 1 bình bột chữa
cháy chỉ dưới vạch xanh nhưng công ty vẫn chưa nạp lại.
4.1.1.3. Kết quả công tác quản lý an toàn điện
Để đảm bảo công tác an toàn điện công ty đã thực hiện kế hoạch kiểm
tra định kì hàng tháng, hàng năm, tổ chức huấn luyện cho cán bộ, công nhân
viên về kiến thức và kĩ năng an toàn điện, công tác sơ cấp cứu khi có tai nạn
điện xảy ra.
Hiện nay nguồn điện sử dụng ở công ty là nguồn điện 1 pha và 3 pha,
ngưỡng 3 pha dòng định mức khoảng 80A khi hoạt động. Tất cả dây nguồn
được sử dụng phích cắm đều là phích cắm công nghiệp, tủ điện được treo cao
0.6m và được dán tem thông tin tủ điện, thông tin cán bộ có trách nhiệm gồm
có kỹ sư chịu trách nhiệm về điện và cán bộ an toàn mỗi khi có sự cố xảy ra.
Tất cả các máy móc thiết bị điện trong dự án, đều được kiểm tra vào đầu
giờ sáng trước khi làm việc và kiểm tra định kỳ hàng tháng và dán tem an
toàn mới được sử dụng tại công ty. Các dây dẫn điện và phích căm đều được
kiểm tra xem có bị hở, đứt không mới được giao cho công nhân sử dụng.
Công ty bố trí đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn, bằng cấp về điện giám
sát chuyên trách về công tác an toàn điện. Công ty đã lắp đặt thiết bị che, phủ
để tránh lộ bộ phận nạp điện và đặt biển báo nguy hiểm tại các khu vực có tủ
điện và những nơi có nguy cơ điện giật cao, lắp đặt ELCB chống dòng dò.
Trang 27
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 4.3. Tủ điện được dán tem
(Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Ngân năm 2020)
Một năm hai lần công ty tổ chức huấn luyện nội bộ cho NLĐ cách xử lý
tình huống và cách sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện đồng
thời hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản về an toàn điện.
Điện năng đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống và sản xuất,
nhưng bản thân nó cũng tiềm ẩn biết bao nhiêu nguy hiểm khó lường hết được.
Do đó nó có thể gây ra những tai nạn, sự cố nghiêm trọng nếu chúng ta không
tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy định, quy phạm kỹ thuật an toàn sử dụng điện.
Trang 28
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tai nạn do điện có thể gây ra trên công trường quy tụ lại ba dạng chính:
Công nhân bị tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn hoặc thiết bị đang mang điện.
Công nhân tiếp xúc trực tiếp với kim loại của thiết bị điện có cách điện
nhưng phần cách điện bị hư hỏng.
Thân thể người lao động tiếp xúc với điện dò rỉ trong đất do dây điện bị
đứt chạm xuống đất mà sự tiêu tán dòng điện chưa đáp ứng các yêu cầu
về an toàn. Hiện tượng này gọi là "điện áp bước".
Nhận xét: Công ty đã thực hiện tương đối tốt công tác an toàn điện, các
máy được nối đất, các thiết bị và dụng cụ điện đều được cách điện an toàn, có
biển cảnh báo nguy hiểm tại nơi nguy cơ điện giật cao, lắp đặt ELCB cho các
tủ điện thi công đặc biệt là tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn điện và
thường xuyên nhắc nhở công nhân thực hiện tốt các qui định về an toàn điện.
Nhận xét một số tồn tại:
Một số nhược điểm trong công tác an toàn điện là các thiết bị cảnh báo,
thiết bị điện chưa được thay mới thường xuyên, biển báo cần đặt ở vị trí dễ
nhìn.
Trong khi đi khảo sát thực tế tại công trường còn phát hiện một số khu
vực làm việc dưới tầng hầm, dây dẫn điện không treo mà rải dưới đất kể cả trên
mặt sàn đọng nước, một số thiết bị điện cầm tay được dùng trên công trường
chưa thực hiện đo cách điện, trong quá trình thi công hàn, dây điện được trải
ngay trên mặt sàn do vị trí của máy hàn và thiết bị hàn không cố định.
4.1.1.4. Kết quả công tác phòng chống ngã cao
Công ty thực hiện công tác phòng chống ngã cao một cách đầy đủ có tổ
chức. Công ty đã trang bị 100% dây đai an toàn cho công nhân đồng thời
hướng dẫn cho công nhân sử dụng dây an toàn đúng cách khi làm việc trong
công trường, khi làm việc trong công trường công nhân phải đeo dây đai an
toàn, quần áo, mũ và giầy bảo hộ, khi làm việc tại các vị trí mép biên, hầm hố,
làm việc trên cao 2m công nhân phải móc dây an toàn vào vị trí chắc chắn, hệ
thống dây cứu sinh.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 29
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 4.4. Biển cảnh báo đề phòng ngã cao
(Nguồn: Được lấy từ Internet)
Hệ thống giáo trong thi công được công ty yêu cầu công nhân lắp đầy đủ
giằng chéo, khóa giáo, mâm giáo thì mới được sử dụng. Đối với giáo di động
công ty chỉ cho công nhân sử dụng trong phòng không được sử dụng bên
ngoài. Khi sử dụng phải khóa bánh xe. Giáo không được kê trực tiếp lên sàn
đã hoàn thiện mà phải kê lót để tránh gây hư hỏng sàn. Khi di chuyển giáo
công nhân phải xuống khỏi giáo mới được di chuyển giáo. Công ty đã xây
dựng nội quy an toàn về chống ngã cao như cấm công nhân đùa nghịch, uống
rượu khi đang làm việc.
Nhận xét: Bên cạnh những mặt tốt mà công ty đã thực hiện được thì
thực tế vẫn còn vấn đề gây mất an toàn. Cụ thể:
• Giàn giáo lắp chưa đạt (còn thiếu mâm giáo, giằng chéo, thang giáo,
không có lan can, không có cột chống giàn giáo) còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
gây tai nạn trong quá trình công nhân thực hiện công việc trên cao.
• Một số công nhân không lắp đặt đủ bộ phận ngăn ngã cao tại các mép
sàn, hố thang máy, lỗ thông tầng, nhiều vị trí chỉ giăng dây cáp, thiếu bảng
cảnh báo khu vực nguy hiểm. Sàn thao tác di động dùng để đón vật nâng thiết
kế chưa đạt yêu cầu về độ an toàn và độ chịu lực.
4.1.1.5. Kết quả công tác quản lý an toàn cơ khí
Do đặc thù công việc thi công lắp đặt nên máy, thiết bị thi công chủ yếu
là các máy, thiết bị cầm tay như máy khoan, cắt bê tông, máy cắt sắt, máy bắt
vít…
Cán bộ kỹ thuật và cán bộ an toàn kiểm tra máy, thiết bị định kỳ hàng
tháng dán tem an toàn và ghi chép lại hồ sơ an toàn thiết bị máy móc. Đồng
Trang 30
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
thời hằng ngày công nhân cùng cán bộ an toàn kiểm tra máy, thiết bị trước khi
làm việc. Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh việc kiểm định với các máy,
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. Công nhân được đào tạo chuyên môn về vận
hành, sử dụng các máy, thiết bị trong công tác.
Hình 4.5. Máy được dán tem an toàn
(Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Ngân năm 2020)
Nhận xét: Việc kiểm tra an toàn máy, thiết bị cơ khí được công ty thực
hiện thường xuyên và được ghi chép lại báo cáo hàng tháng. Các máy, thiết bị
đều được dán tem an toàn mới được sử dụng trên công ty.
4.1.1.6. Kết quả công tác quản lý và theo dõi các máy, thiết bị có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao động
Công ty thực hiện kiểm định, đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng với
các loại máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Thông tư số:
32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã Hội.
Bảng 4.1. Danh sách các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
STT Tên thiết bị Số lượng Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ
1
Palăng xích kéo
2 cái
Qtkế=5T; Hnâng=5 m
Nhật Bản
tay (Nitto) Vận tốc nâng: kéo tay
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 31
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Dung tích: 170l,
2 Bình khí nén 4 cái
Môi chất: không khí, Trung
Plvmax=8.0bar Quốc
Tmc=120o
C
Vận thăng lồng
Vnâng=40m/phQ=
Trung
3 2 cái 2000/2000Kg
(SC200/200 Quốc
Hnâng=70/150m
Nhận xét: Công ty sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an
toàn đã tuân thủ quy định về kiểm định an toàn thiết bị, có hồ sơ kiểm định và
dán tem kiểm định phù hợp. Tuy nhiên, công ty đã vi phạm về thời gian kiểm
định lần tiếp theo của máy móc, thiết bị được ghi trong biên bản kiểm định.
4.1.2. Kết quả khảo sát công tác quản lý vệ sinh – sức khỏe – môi trường
4.1.2.1. Kết quả công tác đo kiểm môi trường
Kết quả đo kiểm môi trường
Qua quan sát thực tế tại công ty nhận thấy:
Bụi: nồng độ bụi còn cao khi làm việc công nhân hít phải bụi gây ho và
khi kết thúc mỗi buổi làm bụi bám đầy quần áo của công nhân. Nguyên nhân
chính là do một số hoạt động như: vật liệu xây dựng (vôi, xi măng, cát, sỏi,
gạch,…) tạo ra bụi khi vận chuyển và chồng xếp, bụi từ rác thải thi công, bụi
tạo ra trong quá trình xe qua lại công trường. Bụi do khoan đục tường để đi
đường dây điện , bắt ty treo, và các hoạt động trên chủ yếu là của các nhà thầu
xây dựng.
Ánh sáng: chưa đạt tiêu chuẩn, tại một số vị trí thi công (đặc biệt là các
tầng hầm) không đủ ánh sáng để nhìn rõ chi tiết trong quá trình làm việc.
Dưới hầm rất tối nên công ty đã bố trí lắp đèn chiếu snags cho công nhân làm
việc và đi lại thuận tiện.
Ồn: Do các hoạt động khoan, cắt, đục tường gây ra tiếng ồn rất lớn và
với tần suất liên tục cộng với các công việc của bên nhà thầu xây dựng như
gia công thép, máy trộn bê tông, gây nên khó chịu cho công nhân để khắc
phục việc này công ty đã thường xuyên bảo dưỡng, thay thế máy móc và trang
bị nút tai chống ồn cho công nhân.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trang 32
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát

More Related Content

What's hot

Đề Tài Khóa luận 2024 Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương
Đề Tài Khóa luận 2024 Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú LươngĐề Tài Khóa luận 2024 Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương
Đề Tài Khóa luận 2024 Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông
Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thôngTình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông
Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông
jackjohn45
 
Phan tich giao duc va thuc hanh CTXH tai VN va Canada
Phan tich giao duc va thuc hanh CTXH tai VN va CanadaPhan tich giao duc va thuc hanh CTXH tai VN va Canada
Phan tich giao duc va thuc hanh CTXH tai VN va Canada
foreman
 
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Thực trạng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em tại quận ...
Thực trạng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em tại quận ...Thực trạng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em tại quận ...
Thực trạng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em tại quận ...
nataliej4
 
Luận văn: Giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Luận văn: Giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Luận văn: Giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Luận văn: Giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Bài: Cơ thể chúng ta
Bài: Cơ thể chúng taBài: Cơ thể chúng ta
Bài: Cơ thể chúng ta
manggiaoduc
 
đáNh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và...
đáNh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và...đáNh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và...
đáNh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu họcLuận văn: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Đại Cương Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ
Đại Cương Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ Đại Cương Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ
Đại Cương Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ
nataliej4
 
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4 và 5
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4 và 5Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4 và 5
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4 và 5
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Bài tập Ngữ pháp lý thuyết (tiếng anh) có đáp án.pdf
Bài tập Ngữ pháp lý thuyết (tiếng anh) có đáp án.pdfBài tập Ngữ pháp lý thuyết (tiếng anh) có đáp án.pdf
Bài tập Ngữ pháp lý thuyết (tiếng anh) có đáp án.pdf
Man_Ebook
 
Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, 9 Điểm.docx
Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, 9 Điểm.docxKhóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, 9 Điểm.docx
Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, 9 Điểm.docx
Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói Zalo/Tele: 0917.193.864
 
LV: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng
LV: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc TrăngLV: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng
LV: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đ
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đLuận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đ
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
Tuyển tập 100 đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 7 (có đáp án)
Tuyển tập 100 đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 7 (có đáp án)Tuyển tập 100 đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 7 (có đáp án)
Tuyển tập 100 đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 7 (có đáp án)
Bồi dưỡng Toán lớp 6
 
BÀI MẪU Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm toán, HAY
BÀI MẪU Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm toán, HAYBÀI MẪU Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm toán, HAY
BÀI MẪU Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm toán, HAY
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...
NuioKila
 
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua bài tập tình huống
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua bài tập tình huốngLuận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua bài tập tình huống
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua bài tập tình huống
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
Luận văn, Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự...
Luận văn, Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự...Luận văn, Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự...
Luận văn, Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 

What's hot (20)

Đề Tài Khóa luận 2024 Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương
Đề Tài Khóa luận 2024 Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú LươngĐề Tài Khóa luận 2024 Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương
Đề Tài Khóa luận 2024 Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương
 
Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông
Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thôngTình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông
Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông
 
Phan tich giao duc va thuc hanh CTXH tai VN va Canada
Phan tich giao duc va thuc hanh CTXH tai VN va CanadaPhan tich giao duc va thuc hanh CTXH tai VN va Canada
Phan tich giao duc va thuc hanh CTXH tai VN va Canada
 
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...
 
Thực trạng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em tại quận ...
Thực trạng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em tại quận ...Thực trạng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em tại quận ...
Thực trạng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em tại quận ...
 
Luận văn: Giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Luận văn: Giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Luận văn: Giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Luận văn: Giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 
Bài: Cơ thể chúng ta
Bài: Cơ thể chúng taBài: Cơ thể chúng ta
Bài: Cơ thể chúng ta
 
đáNh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và...
đáNh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và...đáNh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và...
đáNh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và...
 
Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu họcLuận văn: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
 
Đại Cương Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ
Đại Cương Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ Đại Cương Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ
Đại Cương Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ
 
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4 và 5
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4 và 5Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4 và 5
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4 và 5
 
Bài tập Ngữ pháp lý thuyết (tiếng anh) có đáp án.pdf
Bài tập Ngữ pháp lý thuyết (tiếng anh) có đáp án.pdfBài tập Ngữ pháp lý thuyết (tiếng anh) có đáp án.pdf
Bài tập Ngữ pháp lý thuyết (tiếng anh) có đáp án.pdf
 
Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, 9 Điểm.docx
Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, 9 Điểm.docxKhóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, 9 Điểm.docx
Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, 9 Điểm.docx
 
LV: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng
LV: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc TrăngLV: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng
LV: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng
 
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đ
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đLuận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đ
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đ
 
Tuyển tập 100 đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 7 (có đáp án)
Tuyển tập 100 đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 7 (có đáp án)Tuyển tập 100 đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 7 (có đáp án)
Tuyển tập 100 đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 7 (có đáp án)
 
BÀI MẪU Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm toán, HAY
BÀI MẪU Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm toán, HAYBÀI MẪU Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm toán, HAY
BÀI MẪU Khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm toán, HAY
 
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...
A study on common mistakes committed by Vietnamese learners in pronouncing En...
 
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua bài tập tình huống
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua bài tập tình huốngLuận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua bài tập tình huống
Luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua bài tập tình huống
 
Luận văn, Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự...
Luận văn, Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự...Luận văn, Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự...
Luận văn, Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự...
 

Similar to Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát

Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường tron...
Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường tron...Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường tron...
Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường tron...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng an toàn và tác động đến sức khỏe người...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng an toàn và tác động đến sức khỏe người...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng an toàn và tác động đến sức khỏe người...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng an toàn và tác động đến sức khỏe người...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro tại xí nghiệp xử ...
Báo cáo tốt nghiệp Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro tại xí nghiệp xử ...Báo cáo tốt nghiệp Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro tại xí nghiệp xử ...
Báo cáo tốt nghiệp Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro tại xí nghiệp xử ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động...
Báo cáo tốt nghiệp Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động...Báo cáo tốt nghiệp Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động...
Báo cáo tốt nghiệp Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀN...
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀN...CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀN...
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀN...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá mức độ rủi ro an toàn lao động và đề xuất biện ph...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá mức độ rủi ro an toàn lao động và đề xuất biện ph...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá mức độ rủi ro an toàn lao động và đề xuất biện ph...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá mức độ rủi ro an toàn lao động và đề xuất biện ph...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương phá...
Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương phá...Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương phá...
Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương phá...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộcĐồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại và...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại và...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại và...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại và...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường cho ...
Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường cho ...Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường cho ...
Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường cho ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH ...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH ...Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH ...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất snack từ rong nâu Sargassum po...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất snack từ rong nâu Sargassum po...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất snack từ rong nâu Sargassum po...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất snack từ rong nâu Sargassum po...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế n...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế n...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế n...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế n...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Thương mại JTRUE
Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Thương mại JTRUEHoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Thương mại JTRUE
Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Thương mại JTRUE
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thu hồi tái sử dụng tinh bột mì từ nguồn nước thả...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thu hồi tái sử dụng tinh bột mì từ nguồn nước thả...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thu hồi tái sử dụng tinh bột mì từ nguồn nước thả...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thu hồi tái sử dụng tinh bột mì từ nguồn nước thả...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong sả...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong sả...Đồ án tốt nghiệp Khảo sát quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong sả...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong sả...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Similar to Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát (20)

Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường tron...
Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường tron...Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường tron...
Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường tron...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng an toàn và tác động đến sức khỏe người...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng an toàn và tác động đến sức khỏe người...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng an toàn và tác động đến sức khỏe người...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng an toàn và tác động đến sức khỏe người...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
 
Báo cáo tốt nghiệp Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro tại xí nghiệp xử ...
Báo cáo tốt nghiệp Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro tại xí nghiệp xử ...Báo cáo tốt nghiệp Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro tại xí nghiệp xử ...
Báo cáo tốt nghiệp Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro tại xí nghiệp xử ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động...
Báo cáo tốt nghiệp Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động...Báo cáo tốt nghiệp Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động...
Báo cáo tốt nghiệp Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động...
 
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀN...
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀN...CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀN...
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀN...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá mức độ rủi ro an toàn lao động và đề xuất biện ph...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá mức độ rủi ro an toàn lao động và đề xuất biện ph...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá mức độ rủi ro an toàn lao động và đề xuất biện ph...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá mức độ rủi ro an toàn lao động và đề xuất biện ph...
 
Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương phá...
Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương phá...Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương phá...
Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương phá...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộcĐồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại và...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại và...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại và...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại và...
 
Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường cho ...
Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường cho ...Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường cho ...
Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch quản lí an toàn sức khỏe môi trường cho ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH ...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH ...Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH ...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro quá trình xử lí nước cấp tại Chi nhánh Cấp...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất snack từ rong nâu Sargassum po...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất snack từ rong nâu Sargassum po...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất snack từ rong nâu Sargassum po...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất snack từ rong nâu Sargassum po...
 
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hàm lượng độc chất methanol có trong rượu...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế n...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế n...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế n...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu xây dựng mô hình trạm trung chuyển rác thiết kế n...
 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Thương mại JTRUE
Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Thương mại JTRUEHoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Thương mại JTRUE
Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Thương mại JTRUE
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thu hồi tái sử dụng tinh bột mì từ nguồn nước thả...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thu hồi tái sử dụng tinh bột mì từ nguồn nước thả...Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thu hồi tái sử dụng tinh bột mì từ nguồn nước thả...
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thu hồi tái sử dụng tinh bột mì từ nguồn nước thả...
 
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong sả...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong sả...Đồ án tốt nghiệp Khảo sát quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong sả...
Đồ án tốt nghiệp Khảo sát quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong sả...
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Business report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International OperationsBusiness report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International Operations
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogicTổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea asperaNghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
 
Business report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International OperationsBusiness report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International Operations
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
 
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogicTổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
 
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
 
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea asperaNghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
 
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
 

Recently uploaded

PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
metamngoc123
 
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsgSinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
vivan030207
 
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀNGiải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
linh miu
 
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptxFSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
deviv80273
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô HàNgân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
onLongV
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
12D241NguynPhmMaiTra
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
NguynDimQunh33
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
lmhong80
 
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation ManagementQuan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
ChuPhan32
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.pptChương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
PhiTrnHngRui
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 

Recently uploaded (17)

PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
 
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsgSinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
 
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀNGiải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
 
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptxFSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô HàNgân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
 
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation ManagementQuan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.pptChương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 

Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát

 • 1. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ *********** BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ RỦI RO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN KHÔI VIỆT PHÁT Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thanh Ngân Niên khóa Lớp Ngành : 2017-2021 : D17MTSK : Khoa học môi trường Giảng viên hướng dẫn: Ths. Hồ Bích Liên Bình Dương, ngày 1 tháng 12 năm 2020
 • 2. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ RỦI RO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN KHÔI VIỆT PHÁT Giảng viên hướng dẫn ( ký tên ) Sinh viên thực hiện MSSV:1724403010026 Lớp:D17MTSK ( ký tên ) ThS HỒ BÍCH LIÊN NGUYỄN THỊ THANH NGÂN
 • 3. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bình Dương, ngày 1 tháng 12 năm 2020
 • 4. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài báo cáo tốt nghiệp này là đề tài nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tế của Công ty TNHH Cơ điện Khôi Việt Phát dưới sự hướng dẫn khoa học của Ths. Hồ Bích Liên, cùng với sự hổ trợ giúp đỡ của anh chị trong công ty. Các thông tin bảng biểu trong đề tài hoàn toàn trung thực, các nhận xét, phương hướng đưa ra là xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệp hiện có. Một lần nữa tôi xin khẳng định sự trung thực của tôi về lời cam đoan trên. Sinh viên NGUYỄN THỊ THANH NGÂN
 • 5. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài báo cáo tốt nghiệp “ Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát” em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ths. Hồ Bích Liên đã hướng dẫn và tận tình chỉ bảo cho em trong suốt quá trình hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong Khoa Khoa học quản lý và Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đào tạo và trao dồi kiến thức để em hoàn thành đề tài này. Đồng thời em xin cảm ơn Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát đã tạo điều kiện cho em có nơi thực tập và đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em để em hoàn thành tốt đề tài. Em cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện cho em để em có điều kiện tốt nhất trong thời gian hoàn thành đề tài. Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù em có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm nên đề tài này còn nhiều thiếu sót, mong được sự góp ý và thông cảm của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn! Bình Dương, ngày 1 tháng 12 năm 2020 Sinh viên NGUYỄN THI THANH NGÂN
 • 6. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net TÓM TẮT Môi trường là vấn đề có tính liên ngành, lên vùng và toàn cầu. Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá rủi ro các sự cố của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống máy điều hòa, hệ thống cấp thoát nước tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát, xác định các tác nhân gây rủi ro, mức độ nguy hiểm, tần suất rủi ro của các mối nguy đối với người lao động. Trong quá trình thi công luôn tiềm ẩn những rủi ro nguy hiểm có ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc do đó đề tài đánh giá được thực trạng an toàn và rủi ro sức khỏe khi làm việc. Sau khi khảo sát và đánh giá rủi ro cho thấy Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát vẫn còn tồn tại một số rủi ro từ đó đề tài đề suất các giải pháp để cải thiện, ngăn ngừa, giảm thiểu, khắc phục và duy trì mức độ an toàn lao động cho công nhân tại Công ty nhằm trách các rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
 • 7. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ABSTRACT Environment is an interdisciplinary, regional and global issue. The project is conducted to assess risks of the electrical system installation, air conditioning system, water supply and drainage system at Khoi Viet Phat Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. risks, the degree of danger, the frequency of risks of hazards to workers. During the construction process, there are always dangerous risks that directly as well as indirectly affect the health of workers, so the topic assesses the situation of safety and health risks while working. After the survey and risk assessment showed that Khoi Viet Phat Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. still has some risks from which the topic proposed solutions to improve, prevent, minimize, and overcome and maintain occupational safety levels for workers at the Company in order to avoid risks affecting human health and the environment in order to improve work quality and efficiency.
 • 8. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net MỤC LỤC CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU..................................................................... 1 1.1. Lý do chọn đề tài ........................................................................ 1 1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................... 2 1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ............................................... 2 1.3.1. Phạm vi nghiên cứu ............................................................. 2 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu .......................................................... 2 1.4. Nội dung nghiên cứu .................................................................. 2 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................. 4 2.1. Giới thiệu chung về an toàn vệ sinh lao động ............................. 4 2.1.1. Các khái niệm về an toàn vệ sinh lao động ........................... 4 2.1.2. Giới thiệu mối nguy trong lao động...................................... 4 2.1.3. Giới thiệu về rủi ro lao động ................................................ 5 2.1.4. Quy trình đánh giá rủi ro lao động ....................................... 6 2.1.5. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài ................................ 7 2.2. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát………….. ............................................................................ 7 2.2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát……. .................................................................................. 7 2.2.2. Đặc điểm lao động của người lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát ............................................................ 9 2.2.3. Giới thiệu chung về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát .................................... 12 2.2.4. Các mối nguy thường gặp của người lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát ........................................ 14 2.2.5. Tai nạn thường gặp của người lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát .......................................................... 14 2.2.6. Các biện pháp kiểm soát rủi ro tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát .................................................................. 14 2.3. Giới thiệu tổng quan về việc thi công lắp đặt ở nhà cao tầng .... 15 CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........ 19 3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ............................................ 19 3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................ 19 Trang i
 • 9. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 3.2.1. Khảo sát thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động việc thi công lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát………….. ............................................. …………..19 3.2.2. Khảo sát mức độ rủi ro lao động việc thi công lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát ....... 19 3.2.3. Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro việc thi công lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát ....... 24 CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN .......................................... 25 4.1. Kết quả khảo sát thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động việc thi công lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát……. .......................................................................... 25 4.1.1. Kết quả khảo sát công tác an toàn vệ sinh lao động ............ 25 4.1.2. Kết quả khảo sát công tác quản lý vệ sinh – sức khỏe – môi trường…………… ......................................................................... 32 4.1.3. Kết quả khảo sát an toàn vệ sinh lao động .......................... 37 4.1.4. Kết quả công tác giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động ............................................................................. 39 4.1.5. Kết quả công tác kiểm tra tổng kết báo cáo an toàn vệ sinh lao động công trường ........................................................................... 40 4.2. Kết quả khảo sát mức độ rủi ro lao động việc thi công lắp đặt tại nhà cao tầng của công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát .... 41 4.2.1. Kết quả khảo sát các mối nguy trong việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa.................... 41 4.2.2. Kết quả xác định tần xuất xảy ra của các mối nguy trong việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa 47 4.2.3. Kết quả xác định mức độ nguy hiểm của các mối nguy trong việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa ................................................................................................. 52 4.2.4. Kết quả xác định mức độ rủi ro trong việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa ............................ 56 4.3. Các biện pháp kiểm soát rủi ro việc thi công lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát ........................ 62 4.3.1. Giải pháp về biện pháp kỹ thuật............................................ 62 4.3.2. Giải pháp về biện pháp về tổ chức lao động .......................... 62 Trang ii
 • 10. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 4.3.3. Giải pháp về biện pháp về y tế và sức khỏe (thể chất) ...........62 4.3.4. Giải pháp về biện pháp về phương tiện bảo hộ lao động (PPE) 63 4.3.5. Giải pháp về biện pháp về giáo dục........................................63 4.3.6. Giải pháp Ergonomic..............................................................64 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..........................................65 5.1. Kết luận.........................................................................................65 5.2. Kiến nghị.......................................................................................66 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................67 Trang iii
 • 11. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa 1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 2 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 3 QC Quality Control 4 TMDV Thương mại dịch vụ 5 XLNT Xử lý nước thải 6 TNLĐ Tai nạn lao động 7 CTNH Chất thải nguy hại 8 PCCC Phòng cháy chữa cháy 9 HSE Health and Safety Executive 10 ATLĐ An toàn lao động 11 NLĐ Người lao động 12 BNN Bệnh nghề nghiệp 13 BGĐ Ban giám đốc Trang iv
 • 12. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Danh mục bảng Bảng 2.1. Tổng số lao động của dự án nhà cao tầng...............................15 Bảng 2.2. Danh sách máy, thiết bị sử dụng trong công trình tại dự án .. 17 Bảng 3.1. Tần suất xảy ra........................................................................21 Bảng 3.2. Mức độ nghiêm trọng xảy ra tai nạn lao động........................22 Bảng 3.3. Ma trận rủi ro..........................................................................23 Bảng 3.4. Thang đánh giá .......................................................................23 Bảng 3.5. Xếp loại bậc rủi ro ..................................................................23 Bảng 4.1. Danh sách các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 31 Bảng 4.2. Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động.....................35 Bảng 4.3. Thống kê số vụ tai nạn trong năm 2019 của công ty..............36 Bảng 4.4. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân.............37 Bảng 4.5. Báo cáo công tác huấn luyện ATVSLĐ của công ty năm 2019 41 Bảng 4.6. Các mối nguy vật lý................................................................41 Bảng 4.7. Các mối nguy hóa học ............................................................42 Bảng 4.8. Các mối nguy cơ khí...............................................................43 Bảng 4.9. Các mối nguy tâm lý, thể chất ................................................45 Bảng 4.10. Các mối nguy sinh học .........................................................46 Bảng 4.11. Tần suất xảy ra của nhóm mối nguy vật lý...........................48 Bảng 4.12. Tần suất xảy ra của nhóm mối nguy hóa học .......................48 Bảng 4.13. Tần suất xảy ra của nhóm mối nguy cơ khí..........................49 Bảng 4.14. Tần suất xảy ra của nhóm mối nguy tâm lý, thể chất...........49 Bảng 4.15. Tần suất xảy ra của nhóm mối nguy sinh học ......................51 Bảng 4.16. Chú thích khả năng xảy ra tai nạn lao động .........................51 Bảng 4.17. Mức độ nguy hiểm của mối nguy vật lý...............................52 Bảng 4.18. Mức độ nguy hiểm của mối nguy hóa học ...........................52 Trang v
 • 13. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bảng 4.19. Mức độ nguy hiểm của mối nguy cơ khí..............................53 Bảng 4.20. Mức độ nguy hiểm của mối nguy tâm lý, thể chất ...............54 Bảng 4.21. Mức độ nguy hiểm của mối nguy sinh học ..........................55 Bảng 4.22. Chú thích mức độ nghiêm trọng xảy ra tai nạn lao động .....55 Bảng 4.23. Mức độ rủi ro cho nhóm mối nguy vật lý.............................56 Bảng 4.24. Mức độ rủi ro cho nhóm mối nguy hóa học .........................57 Bảng 4.25. Mức độ rủi ro cho nhóm mối nguy cơ khí............................57 Bảng 4.26. Mức độ rủi ro cho nhóm mối nguy tâm lý, thể chất.............58 Bảng 4.27. Mức độ rủi ro cho nhóm mối nguy sinh học ........................60 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức công ty ..............................................................9 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy ATVSLĐ của dự án nhà cao tầng......16 Trang vi
 • 14. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC HÌNH Hình 4.1. Bình phòng cháy chữa cháy....................................................26 Hình 4.2. Công ty thực hiện tập huấn .....................................................27 Hình 4.3. Tủ điện được dán tem..............................................................28 Hình 4.4. Biển cảnh báo đề phòng ngã cao.............................................30 Hình 4.5. Máy được dán tem an toàn......................................................31 Hình 4.6. Biển chỉ dẫn thực hiện công tác vệ sinh chất thải...................33 Hình 4.7. Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân ........35 Hình 4.8. Biển báo trang bị đầy đủ PPE .................................................37 Hình 4.9. Công nhân được trang bị đầy đủ PPE khi làm việc ................38 Trang vii
 • 15. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Khi kinh tế khoa học kỹ thuật phát triển nhiều ngành kinh tế ra đời thu hút ngày càng nhiều người tham gia vào lực lượng lao động, tuy nhiên mặt trái của nó là làm cho cuộc sống con người phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh đe dọa cuộc sống như ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Và vấn nạn tai nạn lao động ở Việt Nam là vấn nạn mà xã hội vẫn luôn nhức nhối những ngày qua. Thực trạng tai nạn lao động ở Việt Nam ngày càng gia tăng một cách đột biến cả về số lượng và mức độ thiệt hại. Theo bộ Lao động – thương binh và xã hội, trong lĩnh vực công nghiệp, mỗi năm có khoảng 5000 vụ tai nạn lao động khiến từ 500 đến 600 người chết. Trong đó lĩnh vực khai thác khoáng sản nói chung và khai thác đá nói riêng luôn chiếm tỷ lệ cao, khoảng 18 đến 20% tổng số vụ tai nạn lao động. Trong ngành xây dựng, các trường hợp xảy ra tai nạn nhiều là ngã từ trên cao xuống, sập đổ công trình, vật đè, điện giật. Còn trong các ngành hóa chất, chỉ riêng trong tập đoàn hóa chất trong 5 năm gần đây xảy ra 157 vụ tai nạn lao động. Tình trạng nhiễm độc ở các cơ sở hóa chất như sản xuất chất dẻo, in bao bì, giày, da và nhiễm độc hóa chất qua thức ăn xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi, có nhiệm vụ rất nghiêm trọng. Theo thống kê, năm 2017, trên toàn quốc xảy ra 5125 vụ tai nạn làm 5307 người bị tai nạn, có 554 vụ gây chết người và tổng cộng có 601 người chết. Trong năm 2018 cả nước xảy ra 6777 vụ tai nạn lao động làm 606 người chết, chi phí do tai nạn lao động là 82,6 tỷ đồng, thiệt hại về tài sản là 11 tỷ đồng, tổng số ngày nghỉ cho tai nạn lao động là gần 86 nghìn ngày. Trong năm 2019, cả nước xảy ra 6600 vụ tai nạn lao động, làm 6887 người bị nạn, trong đó 626 người chết và 1500 người bị thương nặng, tổng thiệt hại vất chất 71,85 tỷ đồng. Có thể thấy, số lượng tại nạn lao động và những hậu quả của nó gây ra ngày càng có xu hưởng tăng lên mạnh mẽ. Nguyên nhân chủ yếu của phần lớn các vụ tai nạn lao động là do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, không huấn luyện, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Người lao động cũng có nhiều vi phạm về quy trình làm việc an toàn. Ngoài ra công tác thanh tra kiểm tra xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người còn chậm nên hiệu quả ngăn ngừa chưa cao. Bên cạnh đó, nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động chưa đầy đủ. Trước những thực trạng tai nạn lao động ở Việt Nam qua những năm gần
 • 16. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 1
 • 17. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net đây, mọi người cần có những kiến thức nhận thức đầy đủ về an toàn lao động để bảo vệ chính bản thân mình, hạn chế đến mức tối đa những hậu quả về người và của do tai nạn lao động gây ra. Nhằm giải quyết những yếu tố bất lợi như đã nêu trên nên đề tài “ Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát” đã được chọn nhằm mục đích đánh giá rủi ro an toàn lao động, để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục rủi ro phục vụ cho công tác quản lý an toàn lao động tại công ty. 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Khảo sát thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát để tìm ra các yếu tố nguy hại. Đánh giá rủi ro lao động của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát. Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại cũng như những hạn chế còn tồn tại để góp phần nào đó ứng dụng trong công ty, giúp công ty cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo sức khỏe cho người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.3.1. Phạm vi nghiên cứu Nhà cao tầng ở địa chỉ số 35/22 khu 5 phường Phú Mỹ thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát thi công lắp đặt. 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu Môi trường lao động tại dự án xây nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát. Sức khỏe công nhân lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát. 1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động tại dự án xây nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát. Đánh giá rủi ro tại dự án xây nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát.
 • 18. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 2
 • 19. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro tại dự án xây nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát.
 • 20. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 3
 • 21. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 2.1.1. Các khái niệm về an toàn vệ sinh lao động Khái niệm về an toàn lao động: An toàn lao động là toàn bộ quy định về các điều kiện, biện pháp, phương tiện… đề phòng, tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động. Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, thực tập nghề phải được huấn luyện về an toàn lao động. Người lao động có quyền từ chối việc hoặc rời bỏ nơi làm việc nếu thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, từ chối trở lại nếu nguy cơ chưa được khắc phục.[9] Khái niệm về vệ sinh lao động: Vệ sinh lao động là các biện pháp bảo đảm môi trường làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động và giữ vệ sinh môi trường chung. Vệ sinh lao động là một nội dung quan trọng trong pháp luật lao động của nhiều quốc gia. [9] Khái niệm về điều kiện lao động: Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên, môi trường và văn hoá xung quanh con người nơi làm việc. Điều kiện lao động thể hiện qua quá trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, năng lực của người lao động và sự tác động qua lại giữa các yếu tố trên tạo nên điều kiện làm việc của con người trong quá trình lao động sản xuất. [9] Như vậy các quá trình lao động khác nhau sẽ tạo nên môi trường lao động rất khác nhau, và do đó mức độ tác động của chúng đến người lao động cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, cùng một quá trình lao động như nhau, nhưng do được tổ chức hợp lý và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, vệ sinh xây dựng, các tiêu chuẩn tổ chức nơi làm việc, hoặc thực hiện các giải pháp cải thiện... nên những tác động có hại của các yếu tố trên tới sức khoẻ của người lao động có thể hạn chế được rất nhiều. [9] 2.1.2. Giới thiệu mối nguy trong lao động Khái niệm: Mối nguy là các điều kiện và các yếu tố có ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và những người xung quanh liên quan: tổn thương hay bệnh tật.[10] Phân loại mối nguy: Mối nguy vật lý: Ồn, Bức xạ, Nhiệt độ, Áp lực công việc, Điện (điện thế, năng lượng điện), Các tính chất vật lý (sắc, nhọn, nhám, trơn…)
 • 22. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 4
 • 23. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Mối nguy hóa học: Chất nổ, chất lỏng cháy, chất ăn mòn, chất oxy hóa vật liệu, chất độc, chất gây ung thư, khí… Mối nguy sinh học: Chất thải sinh học, Vius, vi khuẩn, Ký sinh trùng, côn trùng, Cây hay động vật có bệnh hay có chất độc hại… Mối nguy thể chất: Thiếu ánh sáng, Thiếu kiểm soát về nhiệt độ và độ ẩm, Mức độ công việc (nặng nề, làm việc trên cao), Mối quan hệ với xung quanh (đồng nghiệp, người quản lý, giám sát…), Sử dụng thuốc trong khi làm việc (cảm, cúm, ho, đau nhức…), Kém động viên để làm việc an toàn (sự quan tâm của lãnh đạo, đồng nghiệp đối với NLĐ), Các yếu tố thể chất (sức khỏe, tâm trạng…), Trang bị bảo hộ không phù hợp… Mối nguy cơ khí: là mối nguy có thể gây ra tai nạn thương tổn nặng nề cho công nhân lao động tại khu vực đó. Nguyên nhân xuất phát từ các thiết bị, máy móc đã quá cũ kĩ nhưng vẫn còn sử dụng, do động cơ máy không được lắp ráp đúng quy cách, do nguyên nhân chủ quan và ý thức không tuân thủ quy tắc sử dụng của người lao động. [10] Phương pháp nhận biết mối nguy: - Phân tích cây sai hỏng FTA - Nhận dạng mối nguy HAZID - Phân tích công việc chủ yếu CTA - Tuần tra quan sát PO - Phân tích cây sự cố ETA - Phân tích tai nạn, sự cố AIA - Phương pháp phỏng vấn chuyên gia - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp bản liệt kê 2.1.3. Giới thiệu về rủi ro lao động Khái niệm: Rủi ro là sự kết hợp giữa khả năng xảy ra của những mối nguy (tần suất xảy ra) và mức độ nghiêm trọng của tổn thương cơ thể hay bệnh tật gây ra do mối nguy này. [10] Phương pháp đánh giá rủi ro lao động: Bước 1: Xác định các mối nguy hiểm; Bước 2: Xác định những người có thể bị ảnh hưởng và ảnh hưởng như thế nào; Bước 3: Đánh giá rủi ro – Xác định và quyết định các biện pháp kiểm soát rủi ro về an toàn và sức khỏe;
 • 24. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 5
 • 25. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bước 4: Ghi lại người chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp kiểm soát rủi ro, và khung thời gian; Bước 5: Ghi lại những phát hiện, giám sát và rà soát việc đánh gia rủi ro, và cập nhật khi cần thiết. Các biện pháp quản lý rủi ro lao động: Biện pháp kỹ thuật: Cần có các biện pháp quản lý như thay thế các máy móc thiết bị đã bị hư cũ thành các loại máy mới hiện hại hơn để tránh các rủi ro không đáng tiếc xảy ra. Biện pháp tổ chức: Phải bố trí thiết bị, máy móc một cách hợp lý để tránh trường hợp lấy nhầm hoặc vấp ngã do để lung tung. Và để khi cần thì có thể dễ dàng tìm kiếm hơn. Biện pháp bảo hộ lao động: Cần trang bị các loại bảo hộ cá nhân như quần áo bảo hộ, nón bảo hộ, mắt kính bảo hộ, găng tay bảo hộ, giầy bảo hộ,... để bảo vệ cơ thể tránh những mối nguy có hại có hại cho sức khỏe cũng như hạn chế được những rủi ro. Biện pháp vệ sinh: Đối với các mối nguy về tiếng ồn thì cần trang bị các nút đeo tai để hạn chế tiếng ồn, đối với mối nguy về bụi thì cần lắp đặt hệ thống thông gió tại nơi làm việc để giúp môi trường làm việc được thông thoáng hơn và giảm được lượng bụi phát tán. 2.1.4. Quy trình đánh giá rủi ro lao động Xác định mối nguy: Là một quá trình để nhận diện sự tồn tại của một mối nguy (mối nguy hiểm, hoặc mối nguy hại) và xác định những đặc tính của nó. Nhận dạng mối nguy là sự khởi đầu của tiến trình quản lý và kiểm soát nguy cơ. Nhận dạng mối nguy là bước quan trọng nhất trong bất kỳ cuộc đánh giá nguy cơ nào. Chỉ khi nào một mối nguy được nhận dạng thì mới có thể có hành động để giảm nguy cơ gắn liền với nó. Các mối nguy không được nhận dạng có thể dẫn đến tổn hại cho con người. Do đó, điều hết sức quan trọng để bảo đảm rằng sự nhận dạng mối nguy là có tính hệ thống và toàn diện khi xác định được các khía cạnh đặc tính có liên quan của nó. Xác định mức độ nguy hiểm: Dựa trên mối nguy sẽ xác định được mức độ nguy hiểm đối với con người xem nguy hiểm nặng hay nhẹ có ảnh hưởng đến tính mạng con người không. Xác định tần xuất xảy ra: Xác định xem tần xuất xảy ra là bao lâu một lần.
 • 26. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 6
 • 27. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Xác định mức độ rủi ro: Xác định xem rủi ro đang ở mức bình thường hay nghiêm trọng. 2.1.5. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài Cho đến nay thì chưa có nghiên cứu nào liên quan đến đề tài về ngành kỹ thuật cơ điện. Sau đây là một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực khác: 1/ Phan Thị Thu Ngân (2019), đề tài “Đánh giá mức độ an toàn lao động tại Công ty TNHH Ngọc Trang và đề xuất biện pháp cải thiện”. Kết quả cho thấy đề tài đã đánh giá được mức độ an toàn lao động của người lao động và đề xuất ra được các biện pháp cải thiện rủi ro cho người lao động. 2/ Lê Mỹ Dung (2018), “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện an toàn lao động tại Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền”. Kết quả cho thấy đề tài đã đánh giá được hiện trạng môi trường lao động, điều kiện lao động và đưa ra những đề xuất nhằm cải thiện điều kiện an toàn lao động tại công ty. 3/ Thạch Thị Giàng (2014), “Tìm hiểu công tác an toàn lao động trong ngành may”. Kết quả cho thấy đề tài đã đánh giá giá được hiện trạng an toàn lao động trong ngành may mặc và đề ra được các giải pháp để hạn chế được những rủi ro. 2.2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN KHÔI VIỆT PHÁT 2.2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát Tên giao dịch là Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát, tên tiếng anh là Khoi Viet Phat Electrical Mechanical Technical Company Limited. Công ty nằm ở địa chỉ số 11C, tổ 3C, khu phố 9, đường Nguyễn Thái Bình, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Được thành lập vào ngày: 13 tháng 12 năm 2012. Đã được đăng ký giấy phép kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp phép. Với vốn điều lệ 3.500.000.000 (Ba tỷ năm trăm triệu đồng) Công Ty Khôi Việt Phát là một trong những đơn vị chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực như: • Tư vấn thiết kế, thi công hệ thống cơ điện, cho nhà xưởng, nhà văn phòng, chung cư, nhà cao tầng, trường học, bệnh viện… • Thiết kế, sản xuất các loại tủ điện phân phối tủ điện chống mất pha, tủ điều khiển. • Thiết kế thi công hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động.
 • 28. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 7
 • 29. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net • Thiết kế, lắp đặt các hệ thống chống sét đánh thẳng, chống sét lan truyền và thiết bị điện, cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, tư vấn thiết kế các giải pháp, giám sát thi công, đo kiểm .v.v. về các hệ thống tiếp đất, chống sét, chống nhiễu, cân bằng điện thế & che chắn điện từ. Khôi Việt Phát là đơn vị thi công đáng tin cậy cho mọi công trình với đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ tay nghề cao, năng động và đầy sáng tạo. Bộ máy quản lý phân quyền tạo ra tính độc lập sáng tạo, trách nhiệm trong công việc trong mỗi thành viên trong công ty. Trong thời gian qua, công ty không ngừng nổ lực phát triển, nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ để bắt kịp với nhịp độ phát triển của xã hội. Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với trình độ cao, cũng như đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ trong công việc. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, Công Ty Khôi Việt Phát cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng tối đa về chất lượng công trình, đúng tiến độ với giá thành hợp lý nhất. Với việc áp dụng hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cùng với sự phát triển không ngừng, Khôi Việt Phát cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ cơ bản bằng bí quyết, năng lực và lực lượng phản ứng nhanh nhằm đáp ứng và thỏa mãn mong đợi của khách hàng. Là một trong những Công ty tiên phong áp dụng hệ thống quản lý An toàn-Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 trong lĩnh vực cơ điện, có thể nói Khôi Việt Phát đang chứng tỏ lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường cũng như tạo được niềm tin của người lao động trong việc kiểm soát rủi ro, chú trọng đến môi trường làm việc an toàn. Công ty tổ chức theo hình thức công ty cổ phần. Đại diện pháp lý đồng thời là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động chung của công ty là tổng giám đốc, các cổ đông của công ty cùng tham gia trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty.[6]
 • 30. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 8
 • 31. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Phó tổng giám đốc công ty Tổng giám đốc công ty Phó tổng giám đốc công ty Phòng đấu thầu và quản lý dự án Quản lý công trường Quản lý chất lượng Bộ phận bảo trì Bộ phận phát triển kinh doanh Tài chính &kế toán Hành chính nhân sự Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức công ty Công Ty Khôi Việt Phát là một công ty cổ phần với người đứng đầu là tổng giám đốc, dưới giám đốc là các phó giám đốc giúp việc cho giám đốc, sau đó là các phòng ban trực tiếp quản lý công nhân làm việc. Bộ máy quản lý của công ty gọn nhẹ mô hình tổ chức trực tuyến đây là mối quan hệ dọc, người thừa hành nhận nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trực tiếp với cấp trên và ngược lại cấp trên phải chịu trách nhiệm trước mọi hoạt động và thành bại của công việc của cấp dưới mình phụ trách. Mô hình này thực hiện nghiêm túc chế độ thủ trưởng hiệu lực chỉ huy mạnh, tổ chức gọn nhẹ. 2.2.2. Đặc điểm lao động của người lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát Người lao động chủ yếu là nam giới, độ tuổi còn khá trẻ (30÷40 tuổi chiếm gần 90%) phù hợp với công việc chuyên về cơ điện. Công ty không có NLĐ nữ là lao động trực tiếp, chỉ có 8.6% làm các công việc vệ sinh và nấu ăn. Trong tổng số 274 NLĐ gián tiếp, có tới 85% đạt trình độ cao đẳng, đại học. Mô tả công việc lắp đặt hệ thống điện của người lao động:
 • 32. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 9
 • 33. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Chuẩn bị các thiết bị, vật tư để vận chuyển đến công trình: Công nhân chuẩn bị đủ các thiết bị cần lắp đặt ở công trình và các dụng cụ để làm việc sau đó vận chuyển an toàn bằng xe tải do công ty cung cấp để vận chuyển đến công trình. Xác định vị trí, lấy dấu: Sau khi vận chuyển đến công trình thì công nhân tiến hành đi xác định các vị trí cần lắp đặt theo yêu cầu của chủ dự án, sau khi đã xác định được các vị trí để lắp đặt thì dùng bang keo để dán lại vị ví đã xác định để làm dấu tránh trường hợp quên vị trí hoặc lắp đặt nhầm vị trí. Cắt đục tường: Khi công nhân đã xác định được vị trí thì tiến hành cắt đục tường để đi đường dây điện bằng các loại máy khoan, máy đục. Đi đường ống điện: Công nhân lắp đặt các ống điện qua các lỗ khoan đã được khoan trước đó để có thể luồn cáp điện bên trong ống để bảo vệ cáp tốt hơn. Kéo cáp điện: Công nhân tiến hành kéo cáp điện qua đường ống đã được lắp đặt trước đó. Thử thông mạch của cáp điện: Công nhân dùng đồng hồ đo vạn năng để kiểm tra thông mạch của cáp điện xem có bị vấn đề gì không. Lắp đặt thiết bị điện: Cố định chắc chắn lại đường dây điện và lắp đặt công tắt điện. Mô tả công việc lắp đặt hệ thống cấp thoát nước của người lao động: Chuẩn bị các thiết bị, vật tư để vận chuyển đến công trình: Công nhân chuẩn bị đủ các thiết bị cần lắp đặt ở công trình và các dụng cụ để làm việc sau đó vận chuyển an toàn bằng xe tải do công ty cung cấp để vận chuyển đến công trình. Xác định vị trí, lấy dấu: Sau khi vận chuyển đến công trình thì công nhân tiến hành đi xác định các vị trí cần lắp đặt theo yêu cầu của chủ dự án, sau khi đã xác định được các vị trí để lắp đặt thì dùng bang keo để dán lại vị ví đã xác định để làm dấu tránh trường hợp quên vị trí hoặc lắp đặt nhầm vị trí. Co lỗ, cắt đục: Công nhân đo lỗ sao cho vừa ống nước và dùng máy cắt máy đục để khoan lỗ. - Lắp đặt ống cấp thoát nước: Khi đã cắt đục lỗ thì tiến hành lắp dặt ống cấp thoát nước vào ngay vị trí đã đục lỗ. - Thử áp: Công nhân thử áp lực đường ống tại hiện trường là để đảm bảo rằng tất cả các mối trên tuyến ống, các điểm lắp phụ tùng, các gối đỡ, tê cút,
 • 34. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 10
 • 35. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net đều chịu được áp lực va đập của nước trong ống khi làm việc và đảm bảo kín nước. - Lắp đặt thiết bị: Sau khi đã lắp đặt ống xong thì lắp đặt công tắc để vận hành và điều khiển. Mô tả công việc lắp đặt hệ thống máy điều hòa Chuẩn bị các thiết bị, vật tư để vận chuyển đến công trình: Công nhân chuẩn bị đủ các thiết bị cần lắp đặt ở công trình và các dụng cụ để làm việc sau đó vận chuyển an toàn bằng xe tải do công ty cung cấp để vận chuyển đến công trình. Xác định vị trí, cắt đục và lắp ống: Công nhân đi xác định các vị trí cần lắp đặt và làm dấu để việc lắp đặt được đặt đúng vị trí. Sau đó công nhân tiến hành cắt đục lỗ bằng các loại máy chuyên dùng như máy khoan, máy đục, máy cắt để lắp ống máy lạnh đúng vị trí xác định. Lắp đặt máy điều hòa: Tiến hành lắp ráp máy điều hòa vào đúng vị trí đã xác định và đã lắp ống sẵn. Vận hành chạy thử: Công nhân cho máy điều hòa hoạt động thử xem có bị trục trặc vấn đề gì không để kịp thời xử lý. Thời gian làm việc và nghĩ ngơi cho công nhân: Với tính chất công việc lao động liên tục, Công ty đã bố trí sắp xếp thời gian lao động và nghỉ ngơi hợp lý cho cán bộ công nhân viên trong công ty để đảm bảo cho công nhân phục hồi sức khỏe sau ca làm việc. Tất cả công nhân trong công ty đều không phải làm đêm, thời gian tăng ca được hạn chế không quá 20h. Theo nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật lao động về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ sinh lao động thì: Công ty chấp hành thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật ngày làm 8 tiếng: • Sáng từ 7h30 đến 11h30 • Chiều từ 1300 đến 17h00 Do tính chất công việc tại công trường công nhân của công ty làm việc cả chủ nhật. Công ty tổ chức nghỉ giữa ca để người công nhân ngỉ ngơi ăn cơm, uống nước.
 • 36. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 11
 • 37. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hiện nay Công ty làm việc 7 ngày/tuần, với 8 tiếng 1 ngày. Công ty chấp hành đúng theo tiêu chuẩn về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi. 2.2.3. Giới thiệu chung về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát Chính sách an toàn lao động: Chính sách của công ty là tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn tại mọi thời điểm. Mặc dù các quy định này được coi là rất quan trọng nhưng không thể ban hành một quy định cho mọi tình huống. Trường hợp bỏ qua một quy định có thể áp dụng cho một điều kiện làm việc nguy hiểm cụ thể, đây không được coi là một lời bào chữa cho hành động coi thường vấn đề an toàn lao động tại nơi làm việc. Chứa chấp hoặc tiêu thụ đồ uống có cồn, thuốc hoặc các chất kích thích khác trái với chính sách này và người vi phạm phải bị xa thải ngay lập tức. Công ty hỗ trợ nhân viên tìm kiếm cơ sở điều trị phù hợp nếu có vấn đề phát sinh được thảo luận với chỉ huy trưởng. Mỗi nhân viên phải tuyệt đối tuân thủ chính sách này. Lạm dụng hoặc không tuân thủ chính sách này là hành động vi phạm và cần được xử lý. Đóng góp công sức vào công tác phòng tránh tai nạn và thương vong cũng chính là giúp ích cho mình và đồng nghiệp, chúng ta cùng nỗ lực hết sức để đảm bảo không có bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Chính sách kỹ luật: Toàn bộ nhân viên phải thực hiện tốt và được đánh giá tuân thủ các chính sách an toàn khi làm làm việc. Công ty đưa ra chính sách kỷ luật để trừng phạt thích đáng các cá nhân không tuân thủ theo quy định của Công ty. Chính sách này được lập không chỉ để phạt nhân viên liên quan đến hành vi không thể chấp nhận được mà để khuyến khích nhân viên sửa chữa sai lầm. Các hình phạt sau sẽ được áp dụng cho hành vi vi phạm quy định hoặc hành vi không thể chấp nhận được: Lần 1 – cảnh cáo, ghi vào hồ sơ và đào tạo lại. Lần 2 – Lập biên hản và đào tạo lại Lần 3 – Cho nghỉ 1 – 5 ngày mà không trả lương, lập biên bản và đào tạo lại Lần 4 – Chấm dứt hợp đồng lao động Nhân sự buộc phải nghỉ việc khi vi phạm khiến cho người khác thương tật viễn viễn hoặc tử nạn.
 • 38. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 12
 • 39. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Chế độ an toàn lao động: Công nhân được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có tai nạn xảy ra khi làm việc ở công ty. Mỗi năm người lao động trong công ty được tổ chức đi du lịch 1 lần nhưng hoàn toàn miễn phí vé đi lại và ăn uống. Người lao động trong công ty được hưởng lương tháng 13 và tiền thưởng tết nếu như làm việc đầy đủ. Đối với lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. - Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Phương tiện bảo hộ lao động: Người lao động ở công ty được trang bị và sử dụng đầy đủ, đúng chủng loại các loại phương tiện bảo vệ cá nhân nhằm ngăn ngừa các tác hại nghề nghiệp, phòng tránh tai nạn và bệnh nghề nghiệp. Dây an toàn: Dùng khi leo trèo, làm việc trên cao Khẩu trang: Dùng để ngăn bụi thâm nhập vào cơ thể khi làm công việc đục tường, khoan lỗ. Quần áo bảo hộ: Dùng trong quá trình làm việc nhằm ngăn ngừa tai nạn do trầy, xước chân, tay, bảo vệ chống nóng, nắng, tia tử ngoại. Kính an toàn: Dùng để ngăn bụi, vật văng bắn vào mắt, thường sử dụng khi đập, mài, đục tường. Giầy bảo hộ: Bắt buộc công nhân phải mang giầy bảo hộ khi làm việc để tránh trơn trượt khi làm việc trên cao, còn có khả năng cách điện. Mũ bảo hộ: Tại mọi thời điểm toàn bộ người lao động phải đội mũ cứng khi có mặt trên công trường để tránh vật rơi rớt trúng gây chấn thương. Găng tay: Toàn bộ người lao động tham gia các công việc liên quan đến cắt, hóa chất, điện,…. phải đeo găng tay. Công tác huấn luyện an toàn lao động: Người lao động dược tham gia các khóa đào tạo tập huấn ATLĐ-VSLĐ theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động và thương binh xã hội quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động vệ sinh lao động. Sự thiếu ý thức trong ATLĐ-VSLĐ là
 • 40. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 13
 • 41. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tai nạn cao trong lao động. Có thể khẳng định tai nạn lao động là do con người gây ra, chính vì vậy công tác huấn luyện trang bị kiến thức cho người lao động giúp họ hiểu được “An toàn lao động chính là bảo vệ chính bản thân mình” Công ty tổ chức các buổi huấn luyện cho công nhân định kì 6 tháng/1 lần để bảo bảo kỹ năng và kiến thức cho người lao động. 2.2.4. Các mối nguy thường gặp của người lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát Hiện tại công ty có một số mối nguy thường gặp như: Mối nguy về tiếng ồn: Tiếng ồn phát ra trong quá trình khoan lỗ, đục tường là chủ yếu, ngoài ra trong các công việc khác. Mối nguy về bụi: Bụi sinh ra trong quá trình khoan lỗ, đục tường, hay là cắt ống nước. Mối nguy về dàn giáo: Dàn giáo bị lỏng hoặc không chắc chắn, do người lắp dàn giáo không cẩn thận. Mối nguy về vật văng bắn: Trong quá trình làm việc nếu không cẩn thận rất dễ bị văng bắn trúng người. 2.2.5. Tai nạn thường gặp của người lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát Một số tai nạn mà người lao động trong công ty thường gặp phải như: Chấn thương: Bị gãy tay, chân do ngã từ trên cao xuống. Bị đứt tay do máy cắt trúng. Bị chấn thương phần mềm ở đầu do vật rơi trúng. Bệnh nghề nghiệp: Bị bệnh về mắt (đau mắt, sung mắt,…) do vật văng bắn trúng. Bị bệnh về đường hô hấp, bệnh về phổi do tiếp xúc nhiều với bụi. Bị cảm nắng do làm việc ngoài trời nắng, nhiệt độ thất thường. Bệnh về xương khớp do làm việc tư thế đứng trên cao nhiều. Nhiễm độc nghề nghiệp: Cho đến nay thì công ty chưa gặp phải tình trạng bị nhiễm độc nào do công việc của công nhân không tiếp xúc với các loại chất độc hại có nguy cơ gây nhiễm độc. 2.2.6. Các biện pháp kiểm soát rủi ro tại Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát
 • 42. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 14
 • 43. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Biện pháp kỹ thuật: Hiện tại công ty đã có đã biện pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát rủi ro về mặt kỹ thuật ở công ty như: thay các loại máy móc, thiết bị đã bị hư, rất cũ kỷ bằng loại máy mới và hiện đại hơn. Biện pháp tổ chức: Hiện tại công ty đã áp dụng các biện pháp tổ chức như: đã phân bố các loại máy móc và dụng cụ một cách hợp lý để tránh trường hợp bị lấy nhầm hoặc ngã đỗ. Phân công và bố trí công việc phù hợp với người lao động trong công ty để tránh trường hợp người lao động không nắm rõ về công việc rồi dẫn đến các rủi ro không đáng có. Biện pháp bảo hộ lao động: Hiện tại công ty đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cho người lao động khi vào công ty làm việc như: nón bảo hộ để đeo vào khi đi làm việc tại công trình, giày bảo hộ, quần áo bảo hộ, đai an toàn, mắt kính bảo hộ, găng tay bảo hộ để bảo bảo sức khỏe cho người lao động và giúp người lao động hạn chế được những rủi ro. Biện pháp vệ sinh: Hiện tại công ty chưa có các biện pháp nào để giúp cho người lao động giảm được tiếng ồn và bụi phát ra tại nơi làm việc. 2.3. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VIỆC THI CÔNG LẮP ĐẶT Ở NHÀ CAO TẦNG Bảng 2.1. Tổng số lao động của dự án nhà cao tầng Lao động % trên tổng số lao động 1. Tổng số lao động Người 190 100 % Tổng số lao động nữ Người 7 3.7 % Tổng số lao động nam Người 183 96.3 % 2. Số lao động trực tiếp (tổ trưởng, đội Người 170 89.5 % trưởng, công nhân) 3. Số lao động gián tiếp Người 20 10.5 %
 • 44. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 15
 • 45. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Người lao động chủ yếu là nam giới, độ tuổi còn khá trẻ phù hợp với công việc chuyên về cơ điện. Công ty không có NLĐ nữ là lao động trực tiếp, chỉ có 3.7 % làm các công việc vệ sinh và nấu ăn, trong tổng số 190 NLĐ có tới 70% đạt trình độ cao đẳng, đại học. Giám đốc dự án Bộ phận kiểm soát dự án Bộ phận quản lý thi công Bộ phận quản lý an Quản lý chất lượn Thư ký dự án Trưởng bộ phận điện Kỹ sư điện Giám sát điện Trưởng bộ phận HVAC Kỹ sư HVAC Trưởng bộ phận nước và cứu hỏa Kỹ sư nước và chữa cháy Trưởng ban an toàn Giám sát an toàn Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy ATVSLĐ của dự án nhà cao tầng Công ty đã thành lập phòng ATVSLĐ tại dự án gồm 12 thành viên gồm giám đốc dự án và các trưởng bộ phận cùng các kỹ sư trong dự án làm ủy viên hoạt động chuyên trách về AT-VSLĐ-PCCN. Các cán bộ thuộc phòng ATVSLĐ là những người đã làm việc ở công ty nhiều năm. Có chuyên môn về kỹ thuật. Là người am hiểu về công ty và quy trình sản xuất. Phòng ATVSLĐ đã xây dựng kế hoạch ATVSLĐ hàng năm để đề xuất với giám đốc về kinh phí hoạt động cho công tác này trong năm. Phòng cũng đã phân công trách nhiệm của từng người rất cụ thể để hoạt động công tác ATVSLĐ được đảm bảo với phương châm hướng tới người lao động, sát với thực tế Các ủy viên (kỹ sư dự án) có trách nhiệm phối hợp với cán bộ an toàn chuyên trách để thực hiện tốt các vấn đề về an toàn trong mảng công việc của mình tại công trường.
 • 46. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 16
 • 47. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bảng 2.2. Danh sách máy, thiết bị sử dụng trong công trình tại dự án STT Tên máy, thiết bị Số lượng 1 Máy đục bê tông 15 2 Máy cắt tay 17 3 Máy laze 8 4 Máy co lỗ 10 5 Máy khoan sắt 18 6 Máy khoan bê tông 18 7 Máy cắt bàn 7 8 Máy bơm nước 5 9 Máy hàn điện 12 10 Máy ren ống 8 11 Máy thử áp 4 Do đặc thù công việc lắp đặt thi công hệ thống cơ điện nên máy, thiết bị sử dụng trong công trường chủ yếu là các máy, thiết bị cầm tay như máy cắt, đục bê tông, máy. Công tác an toàn vệ sinh lao động tại việc thi công lắp đặt ở nhà cao tầng Ban an toàn Ban an toàn của dự án gồm có 12 người phối hợp với phòng tổ chức xây dựng nội quy, quy chế quản lý công tác bảo hộ lao động tại công ty. Phổ biến chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về An toàn - vệ sinh lao động của Nhà nước và các nội quy, quy chế chỉ thị về Bảo hộ lao động của lãnh đạo công ty đến các cấp người lao động. Dự thảo kế hoạch bảo hộ lao động hằng năm, phối hợp với phòng kế hoạch đốn đốc các đội, các bộ phận có liên quan thực hiện đúng các biện pháp đã đề ra trong kế hoạch bảo hộ lao động.Phối hợp với phòng quản lý Chất lượng -An toàn xây dựng quy trình, biện pháp an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ, quản lý theo dõi việc kiểm định cấp giấy sử dụng các đối tượng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động Phối hợp với ban điều hành tại công trường tổ chức huấn luyện về BHLĐ cho NLĐ. Phối hợp với bộ phận y tế tổ chức khám và theo dõi tình hình sức khỏe, BNN, TNLĐ. Đề xuất với Ban giám đốc các biện pháp quản lý chăm sóc sức khỏe NLĐ. Điều tra thống kê các vụ TNLĐ tại công trường thi công. Thường xuyên đi giám sát tại nơi làm việc của công nhân, nhất là nơi có nhiều yếu tố nguy hiểm, nơi làm việc nặng nhọc, độc hại…
 • 48. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 17
 • 49. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Mạng lưới an toàn vệ sinh Mạng lưới ATVSV do công ty thành lập gồm 5 người là những tổ trưởng, công nhân trực tiếp tham gia vào công việc thi công trên công trường, có chuyên môn trình độ. An toàn viên có nhiệm vụ đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân. Giám sát việc thực hiện các quy trình, nội quy an toàn - vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn - vệ sinh lao động của người lao động trong tổ, phát hiện những trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị. Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, các biện pháp, phương án làm việc an toàn - vệ sinh lao động trong phạm vi tổ, tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ. Kiến nghị với cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc. Bộ máy quản lý ATVSLĐ của công ty gọn nhẹ, mô hình tổ chức trực tuyến- mối quan hệ dọc, phù hợp với tính chất công việc và đặc điểm tình hình lao động. Công ty thành lập phòng ATVSLĐ và phòng Y tế với biên chế theo quy định của pháp luật. Bộ máy ATVSLĐ được tổ chức hợp lý, thành lập Ban an toàn (trong đó có 1 cán bộ chuyên trách) và An toàn viên của từng tổ (tổ điện 1, tổ cơ 1), được phân định trách nhiệm rõ ràng, đáp ứng yêu cầu Thông tư 22/2010/TT- BXD Quy định về ATLĐ trong thi công xây dựng công trình.
 • 50. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 18
 • 51. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU Thời gian nghiên cứu của đề tài được thực hiện từ ngày 20/08/2020 đến 20/11/2020. Địa điểm nghiên cứu: Nhà cao tầng ở địa chỉ số 35/22 khu 5 phường Phú Mỹ thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát thi công lắp đặt. 3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.2.1. Khảo sát thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động việc thi công lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát Thời gian khảo sát: 2 tuần kể từ ngày 21/08/2020 đến ngày 06/9/2020. Địa điểm khảo sát: Nhà cao tầng ở địa chỉ số 35/22 khu 5 phường Phú Mỹ thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Chỉ tiêu khảo sát: - Công tác an toàn vệ sinh lao động (tai nạn, bệnh nghề nghiệp - Công tác quản lý vệ sinh - sức khỏe - môi trường. - Công tác thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động. - Công tác giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động. - Công tác kiểm tra tổng kết báo cáo an toàn vệ sinh lao động tại công trường. Phương pháp khảo sát: Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập thông tin, số liệu, tình hình thực trạng môi trường tại dự án nhà cao tầng của công ty. Thu thập tài liệu từ công ty để có đầy đủ thông tin cần thiết cho đề tài. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Tiến hành khảo sát thực tế, khảo sát tình hình tại dự án nhà cao tầng để có cái nhìn toàn diện cho việc thực hiện đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động và rủi ro. Ghi nhận lại các hình ảnh về hiện trạng của các hoạt động trên. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia: Hỏi ý kiến các kỹ sư tại công trình. 3.2.2. Khảo sát mức độ rủi ro lao động việc thi công lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát
 • 52. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 19
 • 53. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Mục đích: Để có cơ sở đề xuất biện pháp giảm rủi ro cho việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa của Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Khôi Việt Phát. 3.2.2.1. Khảo sát các mối nguy trong việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống máy điều hòa Thời gian khảo sát: 2 tuần kể từ ngày 21/08/2020 đến ngày 06/9/2020. Địa điểm khảo sát: Nhà cao tầng ở địa chỉ số 35/22 khu 5 phường Phú Mỹ thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Chỉ tiêu khảo sát: - Mối nguy vật lý của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mấy điều hòa. - Mối nguy hóa học của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mấy điều hòa. - Mối nguy sinh học của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mấy điều hòa. - Mối nguy cơ khí của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mấy điều hòa. - Mối nguy tâm lý, thể chất của việc lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mấy điều hòa. Phương pháp khảo sát: Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: phỏng vấn các công nhân trực tiếp làm việc vì họ có chuyên môn và biết rõ những cái hạn chế trong khi vận hành sản xuất. Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập kết quả giám sát an toàn lao động tại công ty. Báo cáo giám sát tai nạn lao động tại công ty. Phương pháp bản liệt kê (checklist): Dùng để xác định phương tiện có tiềm năng gây ra mối nguy hại ảnh hưởng đến con người. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm excel. Phân tích cây sai hỏng FTA: Dùng phương pháp này để phân tích các rủi ro. Nhận dạng mối nguy HAZID: Dùng phương pháp này để nhận diện là phân tích được các mối nguy.
 • 54. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 20
 • 55. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 3.2.2.2. Xác định tần xuất xảy ra Tần xuất xảy ra được đặt theo 5 cấp: Sự cố chắc chắn xảy ra: chắc chắn xảy ra nếu không ngừng lại. Sự cố từng xảy ra và được lặp lại. Khả năng xảy ra lớn: Sự cố hoàn toàn có thể xảy ra, thực tế đã từng xảy ra với tần suất 2-5 năm/trường hợp. Khả năng xảy ra trung bình: Sự cố có thể xảy ra trong lịch sử phát triển của nhà máy với tần suất 5-10 năm/trường hợp. Ít có khả năng xảy ra: Sự cố có thể xảy ra trong lịch sử phát triển của nhà máy với tần suất 10-20 năm/trường hợp (nhưng có thể xảy ra ở nhà máy khác). Hầu như không có khả năng xảy ra: Sự cố xảy ra ở nhà máy khác hầu như không thể xảy ra. Mã hóa điểm số cho cấp tần suất xảy ra: Bảng 3.1. Tần suất xảy ra Khả năng xảy ra Điểm Sự cố chắc chắn xảy ra: chắc chắn xảy ra nếu không 5 ngừng lại. Sự cố từng xảy ra và được lặp lại. Khả năng xảy ra lớn: Sự cố hoàn toàn có thể xảy ra, thực 4 tế đã từng xảy ra với tần suất 2-5 năm/trường hợp. Khả năng xảy ra trung bình: Sự cố có thể xảy ra trong lịch sử phát triển của nhà máy với tần suất 5-10 năm/trường 3 hợp. Ít có khả năng xảy ra: Sự cố có thể xảy ra trong lịch sử phát triển của nhà máy với tần suất 10-20 năm/trường hợp 2 (nhưng có thể xảy ra ở nhà máy khác). Hầu như không có khả năng xảy ra: Sự cố xảy ra ở nhà 1 máy khác hầu như không thể xảy ra. 3.2.2.3. Xác định mức độ nguy hiểm Mức độ nguy hiểm được đặt theo 5 cấp:
 • 56. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 21
 • 57. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Không đáng kể: TNLĐ làm 1 người bị thương mà vết thương nhẹ như trầy xước ngoài da chỉ cần sơ cứu bởi sơ cứu viên. Nhẹ: TNLĐ làm 1 người bị thương mà người này không cần nghĩ làm, không cần hỗ trợ đặc biệt nhưng cần phải điều trị y tế. Vừa hoặc trung bình: TNLĐ làm 1 người bị thương và người này không cần nghĩ làm, tuy nhiên cần hỗ trợ như chuyển sảng công việc nhẹ hơn Nghiêm trọng: TNLĐ làm một người bị thương nặng phải nghỉ làm để điều trị. Cực kỳ nghiêm trọng, thảm họa: TNLĐ làm chết 1 người hoặc nhiều người hoặc làm tổn thương nhiều người cùng một lúc. Mã hóa điểm số cho cấp mức độ nguy hiểm Bảng 3.2. Mức độ nghiêm trọng xảy ra tai nạn lao động Mức độ nghiêm trọng/hậu quả (S) Điểm Không đáng kể: TNLĐ làm 1 người bị thương mà vết thương nhẹ như trầy xước ngoài da chỉ cần sơ cứu bởi sơ 1 cứu viên. Nhẹ: TNLĐ làm 1 người bị thương mà người này không cần nghĩ làm, không cần hỗ trợ đặc biệt nhưng cần phải điều trị y 2 tế. Vừa hoặc trung bình: TNLĐ làm 1 người bị thương và người này không cần nghĩ làm, tuy nhiên cần hỗ trợ như chuyển 3 sảng công việc nhẹ hơn Nghiêm trọng: TNLĐ làm một người bị thương nặng phải 4 nghĩ làm để điều trị Cực kỳ nghiêm trọng, thảm họa: TNLĐ làm chết 1 người hoặc nhiều người hoặc làm tổn thương nhiều người cùng một 5 lúc 3.2.2.4. Xác định mức độ rủi ro Dùng phương pháp ma trận rủi ro để xác định mức độ rủi ro
 • 58. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 22
 • 59. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bảng 3.3. Ma trận rủi ro Mức độ hiểm Không Trung Nghiêm Cực kỳ Nhẹ nghiêm đáng kể bình trọng Tần xuất trọng xảy ra Không có khả 1 2 3 4 5 năng xảy ra Ít có khả năng 2 4 6 8 10 xảy ra Khả năng xảy 3 6 9 12 15 ra trung bình Khả năng xảy 4 8 12 16 20 ra lớn Sự cố chắc 5 10 15 20 25 chắn xảy ra Dựa vào vào bảng ma trận rủi ro để xếp loại mức độ rủi ro Bảng 3.4. Thang đánh giá Mức độ Thang đánh giá Thấp 1-4 Trung bình 5-10 Cao 12-16 Rất cao 20-25 Bậc rủi ro Bảng 3.5. Xếp loại bậc rủi ro Các yêu cầu kiểm soát
 • 60. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 23
 • 61. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net I Các bộ phận tự kiểm soát, không cần có biện pháp kiểm soát chung II Các bộ phận tự xử lý, lập báo cáo cho bộ phận an toàn. Báo cho bộ phận an toàn, tìm biện pháp giải pháp giải quyết III giảm xuống mức rủi ro thấp nhất có thể, sau khi hoàn thành phải báo cáo cho ban lãnh đạo. Báo cáo cho lãnh đạo ngay lập tức, cho dừng sản xuất, tìm IV biện pháp giải quyết gấp, chỉ cho hoạt động lại khi các mối nguy đã được giảm. 3.2.3. Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro việc thi công lắp đặt tại nhà cao tầng của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát Giải pháp về biện pháp kỹ thuật Giải pháp về biện pháp tổ chức lao động Giải pháp về biện pháp y tế và sức khỏe Giải pháp về biện pháp bảo hộ lao động Giải pháp về biện pháp giáo dục Giải pháp về Ergonomic Trang 24
 • 62. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 4.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VIỆC THI CÔNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ CAO TẦNG CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN KHÔI VIỆT PHÁT 4.1.1. Kết quả khảo sát công tác an toàn vệ sinh lao động 4.1.1.1. Lập và thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động Hàng quý, công ty đều lập kế hoạch ATVSLĐ, đề ra phương hướng, biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác ATVSLĐ nhằm giảm thiểu rủi ro, cải thiện môi trường làm việc. Kế hoạch của quý sau được thực hiện dựa trên tình hình thực tế của quý trước và tổng hợp từ các kiến nghị, ý kiến đóng góp của công nhân viên, những tồn tại, thiếu sót của quý trước. Kế hoạch ATVSLĐ hàng quý của dự án có đầy đủ 5 nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TTLT - BLĐTBXH - BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. Năm nội dung trong kế hoạch ATVSLĐ hàng quý của dự án bao gồm: Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc: lắp đặt hệ thống thông gió, hút bụi, hút hơi khí độc, hệ thống chiếu sáng, vách ngăn tiếng ồn, cải tạo nhà tắm, nhà vệ sinh. Trang bị PTBVCN cho NLĐ, chăm sóc sức khỏe NLĐ, phòng ngừa BNN, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về ATVSLĐ. Nhận xét: Nhìn chung bộ phận ATVSLĐ đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ cũng như quyền hạn của mình, không ngừng đổi mới sáng tạo để giúp công việc phát huy hiệu quả cao nhất. Bộ phận ATVSLĐ đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tư vấn cho Ban giám đốc Công ty trong việc lập và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ hàng năm. Tuy nhiên cũng gặp phải khó khăn là vấn đề ý thức của người lao động, làm cho họ nhận thức tốt và chấp nhận những phương án ATVSLĐ đề ra là một vấn đề dự án phải thực hiện kiên nhẫn và lâu dài. 4.1.1.2. Kết quả công tác quản lý phòng cháy chữa cháy tại công ty Công ty đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy. Số người tham gia đội chữa cháy tại chỗ 7 người. Những cá nhân tại công ty đều có thể tham gia chữa cháy. Các thành viên trong đội PCCC được tập huấn hằng năm đội trưởng được tham gia lớp tập huấn của công an PCCC tổ chức để nâng cao kiến thức của mình và về triển khai, phổ biến lại với thành viên trong đội.
 • 63. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 25
 • 64. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Công ty đã tổ chức các đợt diễn tập về công tác PCCC một năm một lần để cán bộ và công nhân viên trong công ty có thể phản ứng kịp thời với các tình huống PCCC xảy ra. Công ty đã trang bị đầy đủ bình cứu hỏa, tiêu lệnh chữa cháy đồng thời thành lập đội PCCC cơ sở, đồng thời thực hiện việc bố trí thiết bị chữa cháy cục bộ tại các khu vực đang thực hiện những công việc dễ xảy ra cháy (thi công hàn, cắt, lắp đặt các hệ thống lạnh...) đều đầy đủ, số lượng bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy tại những vị trí này đều có. Công ty đã xây dựng phương án PCCC, cứu nạn cho công trường khi có sự cố cháy, nổ xảy ra và đã được sở PCCC thông qua. Công ty thường xuyên tuyên truyền, vận động và có công văn đôn đốc nhắc nhở các đội trưởng, cán bộ tại công trường chỉ đạo cấp dưới chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh và các quy định về phòng chống cháy nổ. Tại công ty có rất nhiều công việc có nguy cơ cháy nổ như pha sơn, hàn cắt, sinh hoạt. Chính vì những lý do trên ban chỉ đạo của công ty luôn ý thức được tính nguy hiểm, mức độ thiệt hại về người và của trong các vụ cháy nổ nên luôn đề cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng chống không cho cháy nổ xảy ra. Hình 4.1. Bình phòng cháy chữa cháy (Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Ngân năm 2020)
 • 65. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 26
 • 66. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 4.2. Công ty thực hiện tập huấn (Nguồn: Được lấy từ Internet) Nhận xét: Công tác PCCC công ty thực hiện tương đối tốt và đầy đủ đặc biệt là công ty đã xây dựng được phương án PCCC và thành lập đội PCCC để xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra, công nhân được tập huấn về PCCC, trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ chữa cháy cục bộ tại nơi thi công. Tuy nhiên trong quá trình đi kiểm tra, phát hiện thấy kim đồng hồ đo áp lực của 1 bình bột chữa cháy chỉ dưới vạch xanh nhưng công ty vẫn chưa nạp lại. 4.1.1.3. Kết quả công tác quản lý an toàn điện Để đảm bảo công tác an toàn điện công ty đã thực hiện kế hoạch kiểm tra định kì hàng tháng, hàng năm, tổ chức huấn luyện cho cán bộ, công nhân viên về kiến thức và kĩ năng an toàn điện, công tác sơ cấp cứu khi có tai nạn điện xảy ra. Hiện nay nguồn điện sử dụng ở công ty là nguồn điện 1 pha và 3 pha, ngưỡng 3 pha dòng định mức khoảng 80A khi hoạt động. Tất cả dây nguồn được sử dụng phích cắm đều là phích cắm công nghiệp, tủ điện được treo cao 0.6m và được dán tem thông tin tủ điện, thông tin cán bộ có trách nhiệm gồm có kỹ sư chịu trách nhiệm về điện và cán bộ an toàn mỗi khi có sự cố xảy ra. Tất cả các máy móc thiết bị điện trong dự án, đều được kiểm tra vào đầu giờ sáng trước khi làm việc và kiểm tra định kỳ hàng tháng và dán tem an toàn mới được sử dụng tại công ty. Các dây dẫn điện và phích căm đều được kiểm tra xem có bị hở, đứt không mới được giao cho công nhân sử dụng. Công ty bố trí đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn, bằng cấp về điện giám sát chuyên trách về công tác an toàn điện. Công ty đã lắp đặt thiết bị che, phủ để tránh lộ bộ phận nạp điện và đặt biển báo nguy hiểm tại các khu vực có tủ điện và những nơi có nguy cơ điện giật cao, lắp đặt ELCB chống dòng dò. Trang 27
 • 67. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 4.3. Tủ điện được dán tem (Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Ngân năm 2020) Một năm hai lần công ty tổ chức huấn luyện nội bộ cho NLĐ cách xử lý tình huống và cách sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện đồng thời hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản về an toàn điện. Điện năng đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống và sản xuất, nhưng bản thân nó cũng tiềm ẩn biết bao nhiêu nguy hiểm khó lường hết được. Do đó nó có thể gây ra những tai nạn, sự cố nghiêm trọng nếu chúng ta không tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy định, quy phạm kỹ thuật an toàn sử dụng điện. Trang 28
 • 68. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tai nạn do điện có thể gây ra trên công trường quy tụ lại ba dạng chính: Công nhân bị tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn hoặc thiết bị đang mang điện. Công nhân tiếp xúc trực tiếp với kim loại của thiết bị điện có cách điện nhưng phần cách điện bị hư hỏng. Thân thể người lao động tiếp xúc với điện dò rỉ trong đất do dây điện bị đứt chạm xuống đất mà sự tiêu tán dòng điện chưa đáp ứng các yêu cầu về an toàn. Hiện tượng này gọi là "điện áp bước". Nhận xét: Công ty đã thực hiện tương đối tốt công tác an toàn điện, các máy được nối đất, các thiết bị và dụng cụ điện đều được cách điện an toàn, có biển cảnh báo nguy hiểm tại nơi nguy cơ điện giật cao, lắp đặt ELCB cho các tủ điện thi công đặc biệt là tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn điện và thường xuyên nhắc nhở công nhân thực hiện tốt các qui định về an toàn điện. Nhận xét một số tồn tại: Một số nhược điểm trong công tác an toàn điện là các thiết bị cảnh báo, thiết bị điện chưa được thay mới thường xuyên, biển báo cần đặt ở vị trí dễ nhìn. Trong khi đi khảo sát thực tế tại công trường còn phát hiện một số khu vực làm việc dưới tầng hầm, dây dẫn điện không treo mà rải dưới đất kể cả trên mặt sàn đọng nước, một số thiết bị điện cầm tay được dùng trên công trường chưa thực hiện đo cách điện, trong quá trình thi công hàn, dây điện được trải ngay trên mặt sàn do vị trí của máy hàn và thiết bị hàn không cố định. 4.1.1.4. Kết quả công tác phòng chống ngã cao Công ty thực hiện công tác phòng chống ngã cao một cách đầy đủ có tổ chức. Công ty đã trang bị 100% dây đai an toàn cho công nhân đồng thời hướng dẫn cho công nhân sử dụng dây an toàn đúng cách khi làm việc trong công trường, khi làm việc trong công trường công nhân phải đeo dây đai an toàn, quần áo, mũ và giầy bảo hộ, khi làm việc tại các vị trí mép biên, hầm hố, làm việc trên cao 2m công nhân phải móc dây an toàn vào vị trí chắc chắn, hệ thống dây cứu sinh.
 • 69. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 29
 • 70. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 4.4. Biển cảnh báo đề phòng ngã cao (Nguồn: Được lấy từ Internet) Hệ thống giáo trong thi công được công ty yêu cầu công nhân lắp đầy đủ giằng chéo, khóa giáo, mâm giáo thì mới được sử dụng. Đối với giáo di động công ty chỉ cho công nhân sử dụng trong phòng không được sử dụng bên ngoài. Khi sử dụng phải khóa bánh xe. Giáo không được kê trực tiếp lên sàn đã hoàn thiện mà phải kê lót để tránh gây hư hỏng sàn. Khi di chuyển giáo công nhân phải xuống khỏi giáo mới được di chuyển giáo. Công ty đã xây dựng nội quy an toàn về chống ngã cao như cấm công nhân đùa nghịch, uống rượu khi đang làm việc. Nhận xét: Bên cạnh những mặt tốt mà công ty đã thực hiện được thì thực tế vẫn còn vấn đề gây mất an toàn. Cụ thể: • Giàn giáo lắp chưa đạt (còn thiếu mâm giáo, giằng chéo, thang giáo, không có lan can, không có cột chống giàn giáo) còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn trong quá trình công nhân thực hiện công việc trên cao. • Một số công nhân không lắp đặt đủ bộ phận ngăn ngã cao tại các mép sàn, hố thang máy, lỗ thông tầng, nhiều vị trí chỉ giăng dây cáp, thiếu bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm. Sàn thao tác di động dùng để đón vật nâng thiết kế chưa đạt yêu cầu về độ an toàn và độ chịu lực. 4.1.1.5. Kết quả công tác quản lý an toàn cơ khí Do đặc thù công việc thi công lắp đặt nên máy, thiết bị thi công chủ yếu là các máy, thiết bị cầm tay như máy khoan, cắt bê tông, máy cắt sắt, máy bắt vít… Cán bộ kỹ thuật và cán bộ an toàn kiểm tra máy, thiết bị định kỳ hàng tháng dán tem an toàn và ghi chép lại hồ sơ an toàn thiết bị máy móc. Đồng Trang 30
 • 71. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net thời hằng ngày công nhân cùng cán bộ an toàn kiểm tra máy, thiết bị trước khi làm việc. Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh việc kiểm định với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. Công nhân được đào tạo chuyên môn về vận hành, sử dụng các máy, thiết bị trong công tác. Hình 4.5. Máy được dán tem an toàn (Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Ngân năm 2020) Nhận xét: Việc kiểm tra an toàn máy, thiết bị cơ khí được công ty thực hiện thường xuyên và được ghi chép lại báo cáo hàng tháng. Các máy, thiết bị đều được dán tem an toàn mới được sử dụng trên công ty. 4.1.1.6. Kết quả công tác quản lý và theo dõi các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Công ty thực hiện kiểm định, đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng với các loại máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Thông tư số: 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội. Bảng 4.1. Danh sách các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn STT Tên thiết bị Số lượng Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 1 Palăng xích kéo 2 cái Qtkế=5T; Hnâng=5 m Nhật Bản tay (Nitto) Vận tốc nâng: kéo tay
 • 72. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 31
 • 73. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Dung tích: 170l, 2 Bình khí nén 4 cái Môi chất: không khí, Trung Plvmax=8.0bar Quốc Tmc=120o C Vận thăng lồng Vnâng=40m/phQ= Trung 3 2 cái 2000/2000Kg (SC200/200 Quốc Hnâng=70/150m Nhận xét: Công ty sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã tuân thủ quy định về kiểm định an toàn thiết bị, có hồ sơ kiểm định và dán tem kiểm định phù hợp. Tuy nhiên, công ty đã vi phạm về thời gian kiểm định lần tiếp theo của máy móc, thiết bị được ghi trong biên bản kiểm định. 4.1.2. Kết quả khảo sát công tác quản lý vệ sinh – sức khỏe – môi trường 4.1.2.1. Kết quả công tác đo kiểm môi trường Kết quả đo kiểm môi trường Qua quan sát thực tế tại công ty nhận thấy: Bụi: nồng độ bụi còn cao khi làm việc công nhân hít phải bụi gây ho và khi kết thúc mỗi buổi làm bụi bám đầy quần áo của công nhân. Nguyên nhân chính là do một số hoạt động như: vật liệu xây dựng (vôi, xi măng, cát, sỏi, gạch,…) tạo ra bụi khi vận chuyển và chồng xếp, bụi từ rác thải thi công, bụi tạo ra trong quá trình xe qua lại công trường. Bụi do khoan đục tường để đi đường dây điện , bắt ty treo, và các hoạt động trên chủ yếu là của các nhà thầu xây dựng. Ánh sáng: chưa đạt tiêu chuẩn, tại một số vị trí thi công (đặc biệt là các tầng hầm) không đủ ánh sáng để nhìn rõ chi tiết trong quá trình làm việc. Dưới hầm rất tối nên công ty đã bố trí lắp đèn chiếu snags cho công nhân làm việc và đi lại thuận tiện. Ồn: Do các hoạt động khoan, cắt, đục tường gây ra tiếng ồn rất lớn và với tần suất liên tục cộng với các công việc của bên nhà thầu xây dựng như gia công thép, máy trộn bê tông, gây nên khó chịu cho công nhân để khắc phục việc này công ty đã thường xuyên bảo dưỡng, thay thế máy móc và trang bị nút tai chống ồn cho công nhân.
 • 74. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trang 32