SlideShare a Scribd company logo
S h i n d e n – z u k u 
r i heian period japan
S h i n d e n – z u heian period japan 
Heian (ค.ศ.784-1185 ) 
นับเป็นยุคทองของประเทศญี่ปุ่น ที่ทั้งศิลปะและวัฒนธรรมรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม 
ต่างๆ ที่หยิบยืมมาจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถัง และลัทธิขงจื้อ จนกลายเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะตัวของ 
ญี่ปุ่น เฮอัง (平安,Heian) แปลว่า ความสงบสันติ
ในปี พ.ศ. 1327(ค.ศ. 784) สมเด็จพระจักรพรรดิคัมมุได้ 
ทรงมีคา สั่งย้ายเมืองหลวงจาก นะงะโอกะเกียว เมืองหลวง 
เก่าทางตอนใต้ของจังหวัดเกียวโตในปัจจุบัน มาสู่เฮอังเกียว 
ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 10 ปี 
เฮอังเคียวในปัจจุบันก็ยังมีรูปร่างคงสภาพอยู่เหมือนเดิม คือ 
รูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบจีน เป็นแบบจา ลองย่อส่วนจาก 
นครฉางอัน ของราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่ใจกลางอา เภอเมืองเกียวโต 
ในปัจจุบัน กว้าง 4.5 กิโลเมตร และ ยาว 5.2 กิโลเมตร 
เมืองเฮอันจัดวางรูปแบบผังเมืองเป็นแบบตารางสี่เหลี่ยม 
ตารางหมากรุกตามจีนมีความหมายสื่อถึงสวรรค์บนดิน 
S h i n d e n – z u heian period japan 
Heian (ค.ศ.784-1185 ) 
แผนผังและช่อืถนนของนครเฮอังเกียว สี่เหลี่ยมพื้นผ้าใหญ่ๆตรงกลางคือ 
พระราชวังหลวง สี่เหลี่ยมเล็กๆทั้งหลาย คือ ส่วนที่เป็นเมือง แบ่งเป็นช่องๆ 
มีถนนตัดกันอยู่ทุกที่ อย่างเท่ากัน
ตัวอักษรคะตะกะนะ นั้นถูกสร้างขึ้นในยุคเฮอนัโดย 
นา มาจากส่วนหนึ่งของตัวคันจิพัฒนามาจาก อักษรจีนที่ 
ใช้โดยพระภิกษุเพื่อแสดงการออกเสียงอักษรจีนที่ 
ถูกต้องเม่อืประมาณ พ.ศ. 1400 ในช่วงแรกมี 
สัญลักษณ์หลายตัวที่แสดงเสียงเดียวกัน แต่เมื่อเวลา 
ผ่านไป อักษรถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น ราว พ.ศ. 1900 มี 
สัญลักษณ์ 1 ตัว ต่อ 1 พยางค์เท่านั้น คา ว่า คะตะกะนะ 
หมายถึงอักษรพยางค์ที่เป็นส่วน (ของคันจิ) 
S h i n d e n – z u heian period japan 
Cultural heritae มรดกทางวัฒนธรรม
ตำนำนเกนจิ源氏物語เป็นงานเขียนของ มุราซากิ ชิคาบุ นางข้าหลวงในราชสา นักญี่ปุ่นสมัยเฮอัน 
หรือเฮอันเคียว ซึ่งมีชิวิตอยู่ราวต้นศตวรรษที่ 11 ว่ากันว่านี่คือ นวนิยายที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก 
S h i n d e n – z u heian period japan 
Art งานศิลปะ 
ภาพเขียนของมุราซากิ ชิคาบุ นางข้าหลวงในราชสา นักสมัยเฮอัง 
ตัวอักษรคะตะกะนะ ก่อให้เกิดวรรณกรรมเลื่องชื่อหลายเร่อืงเช่น นิทานเกนจิ 
ที่ประพันธ์ขึ้นโดย มุราซากิ ชิคาบุ ถือว่าเป็นนิทานที่เก่าแก่ที่สุดเร่อืงหน่งึ 
ในตา นานเก็นจิ มุราซากิ ชิคิบุ ยังสอดแทรกบทร้อยกรองจากบทประชุมร้อยกรองต่างๆ โดยใช้ในรูปการดัดแปลงบทร้อยกรองด้งัเดิม 
ให้สอดคล้องสัมพันธก์ับอารมณ์ความร้สูึกของตัวละคร เน่อืงจากในสมัยน้นั กวีโคลงกลอนต่างๆ ถือเป็นสุดยอดของศิลปะ และสุดยอดของ 
รูปแบบการสนทนาที่มีวัฒนธรรม ข้าราชสา นักและขุนนางที่มีความรู้ดีและมีรสนิยมจึงสามารถจดจา โคลงกลอนต่างๆได้เป็นจา นวนมาก และจะ 
ดัดแปลงโคลงกลอนต่างๆให้เข้ากับการสนทนา ของตนออกมาได้อย่างอัตโนมตัิน่นัเอง
ยุคเฮอัง ซึ่งถือเป็นช่วงเริ่มต้นการทอกิโมโน 
ชาวญี่ปุ่นพัฒนาเทคนิคการตัดชุดเสื้อผ้าด้วยการตัดผ้า 
เป็นเส้นตรง เพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่ หยิบมาคลุมตัว 
ได้ทันที ศิลปะในการทอและเขียนลายผ้าเจริญถึงขีดสุด 
ช่างทอผ้ามีโอกาสได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็น 
ชุดที่เหมาะกับทุกสภาพอากาศ สามารถเปลี่ยนเนื้อผ้าที่ 
ตัดเย็บให้เหมาะกับฤดูกาล ความสะดวกสบายนี้ทา ให้ 
ชุดกิโมโนแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว 
S h i n d e n – z u heian period japan 
Wisdom / technology ภมูิปัญญาและเทคโนโลยี 
ชุดกิโมโนจูนิฮิโตเอะใช้ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระราชวงศ์
S h i n d e n – z u heian period japan 
Cultural heritage มรดกทางวัฒนธรรม 
กิโมโนจูนิฮิโตเอะ 
ยุคเฮอัน เป็นยุคสมัยที่ชนชั้นปกครอง จักรพรรดิ ขุนนาง เรืองอา นาจ 
แฟชั่นของสาวในยุคน้นัคือ กิโมโนจูนิฮิโตเอะยาวเป็นเมตร ปล่อยผม 
ยาวเรียบสลวยยาวลากพื้น ทั้งนี้เป็นการแสดงถึงความสวยงาม ความมั่ง 
คั่งการที่ทั้งผมและเสื้อผ้ายาวลากพื้นน้นั เพราะหญิงชนชั้นสูงส่วนใหญ่ 
ใช้ชีวิตอยู่แต่ใน ด้วยสมัยนั้นเขาถือกันว่าหญิงชั้นสูงไม่ควรเหยียบดินให้ 
เท่าชนชั้นต่า เวลาที่จะออกไปข้างหน้า ก็จะมีการรวบผม ถือว่ากิโมนโนจู 
นิฮิโตเอะเป็นกิโมโนชั้นสูง ปัจจุบันจะใส่แค่ในพระราชพิธีเท่าน้นั
S h i n d e n – z u heian period japan 
Cultural landscape ภมูิทัศน์ทางวัฒนธรรม 
ศาลเจ้าเฮอันจนิกูซึ่งตั้งอยู่ที่โอคะซะกิ เกียวโตมีชื่อเสียงด้วยนับ 
ถือกันว่าดวงวิญญาณของจักรพรรดิคัมมุและจักรพรรดิโคเม 
ทรงสถิตอยู่ที่ศาลเจ้านี้ 
หลังการปฏิรูปเมจิ โตเกียวกลายเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ 
บรรยากาศในเกียวโตจึงซบเซาลง ศาลเจ้าแห่งน้สีร้างขึ้นในค.ศ. 
1895 เมื่อกา หนดจัดงานฉลองครบรอบ 1,100 ปีย้ายเมือง 
หลวงสู่เกียวโตเพื่อฟื้นฟูบรรยากาศของเมืองในการน้ไีด้ 
ก่อสร้างอาคารมากมาย ได้แก่ โบสถ์ หอสวด หอไนไฮเด็ง หอ 
ไดโกะคุเด็ง (เกะไฮเด็ง) หอโซริวโร หอเบียคโคะ
S h i n d e n – z u heian period japan 
Architecture สถาปัตยกรรม
S h i n d e n – z u heian period japan 
Architecture สถาปัตยกรรม
S h i n d e n – z u heian period japan 
Architecture สถาปัตยกรรม

More Related Content

What's hot

การสถาปนา
การสถาปนาการสถาปนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
6การปกครองประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
6การปกครองประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น6การปกครองประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
6การปกครองประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นPrincess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
อาณาจักรสมัยโบราณ
อาณาจักรสมัยโบราณอาณาจักรสมัยโบราณ
อาณาจักรสมัยโบราณyeanpean
 
เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑ...Ppt กลุม 4
เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑ...Ppt กลุม 4เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑ...Ppt กลุม 4
เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑ...Ppt กลุม 4
Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
งานสังคม...
งานสังคม...งานสังคม...
หัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย
หัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัยหัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย
หัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย
chakaew4524
 
ความสัมพั...Pptx กลุ่ม 4
ความสัมพั...Pptx กลุ่ม 4ความสัมพั...Pptx กลุ่ม 4
ความสัมพั...Pptx กลุ่ม 4
Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
ศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี
ศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรีศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี
ศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี
Pattharapong Sirisuwan
 
ผลงานนักเรียนชั้นม.6/1 เรื่องการสถาปนา สมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
ผลงานนักเรียนชั้นม.6/1 เรื่องการสถาปนา สมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรีผลงานนักเรียนชั้นม.6/1 เรื่องการสถาปนา สมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
ผลงานนักเรียนชั้นม.6/1 เรื่องการสถาปนา สมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
ศิลปะยุคกลาง
ศิลปะยุคกลางศิลปะยุคกลาง
ศิลปะยุคกลาง
พัน พัน
 
วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย
วรรณกรรมบาลีในประเทศไทยวรรณกรรมบาลีในประเทศไทย
วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย
พระอภิชัช ธมฺมโชโต
 
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยาศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
Padvee Academy
 
07อาณาจักรอยุธยา
07อาณาจักรอยุธยา07อาณาจักรอยุธยา
07อาณาจักรอยุธยาJulPcc CR
 

What's hot (20)

การสถาปนา
การสถาปนาการสถาปนา
การสถาปนา
 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
 
6การปกครองประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
6การปกครองประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น6การปกครองประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
6การปกครองประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 
อาณาจักรสมัยโบราณ
อาณาจักรสมัยโบราณอาณาจักรสมัยโบราณ
อาณาจักรสมัยโบราณ
 
เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑ...Ppt กลุม 4
เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑ...Ppt กลุม 4เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑ...Ppt กลุม 4
เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑ...Ppt กลุม 4
 
พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
 
งานสังคม...
งานสังคม...งานสังคม...
งานสังคม...
 
ผลงานนักเรียนชั้น ม.6/1
ผลงานนักเรียนชั้น ม.6/1ผลงานนักเรียนชั้น ม.6/1
ผลงานนักเรียนชั้น ม.6/1
 
หัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย
หัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัยหัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย
หัวข้อที่ ๕ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย
 
Sss
SssSss
Sss
 
พัฒนาการทางด้านสังคม วัฒนธรรม
พัฒนาการทางด้านสังคม วัฒนธรรมพัฒนาการทางด้านสังคม วัฒนธรรม
พัฒนาการทางด้านสังคม วัฒนธรรม
 
ความสัมพั...Pptx กลุ่ม 4
ความสัมพั...Pptx กลุ่ม 4ความสัมพั...Pptx กลุ่ม 4
ความสัมพั...Pptx กลุ่ม 4
 
ศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี
ศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรีศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี
ศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี
 
ผลงานนักเรียนชั้นม.6/1 เรื่องการสถาปนา สมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
ผลงานนักเรียนชั้นม.6/1 เรื่องการสถาปนา สมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรีผลงานนักเรียนชั้นม.6/1 เรื่องการสถาปนา สมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
ผลงานนักเรียนชั้นม.6/1 เรื่องการสถาปนา สมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี
 
ศิลปะยุคกลาง
ศิลปะยุคกลางศิลปะยุคกลาง
ศิลปะยุคกลาง
 
กลุ่ม 1 การสถาปนา
กลุ่ม 1 การสถาปนากลุ่ม 1 การสถาปนา
กลุ่ม 1 การสถาปนา
 
อาณาจักรอยุธยา
อาณาจักรอยุธยาอาณาจักรอยุธยา
อาณาจักรอยุธยา
 
วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย
วรรณกรรมบาลีในประเทศไทยวรรณกรรมบาลีในประเทศไทย
วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย
 
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยาศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
 
07อาณาจักรอยุธยา
07อาณาจักรอยุธยา07อาณาจักรอยุธยา
07อาณาจักรอยุธยา
 

Similar to 014 shinden ชัชฎาพร

Japan
JapanJapan
Japan
Tor Jt
 
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคมวรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคมmayavee16
 
เมืองน่าน
เมืองน่านเมืองน่าน
เมืองน่านkrunoony
 
ประเทศญี่ปุ่น11
ประเทศญี่ปุ่น11ประเทศญี่ปุ่น11
ประเทศญี่ปุ่น11
Annly Ann
 
ประเทศญี่ปุ่น11
ประเทศญี่ปุ่น11ประเทศญี่ปุ่น11
ประเทศญี่ปุ่น11Tharapat
 
ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมDos Zaa
 
七夕 祭り (เทศการวันทานะบาตะ)
七夕 祭り (เทศการวันทานะบาตะ)七夕 祭り (เทศการวันทานะบาตะ)
七夕 祭り (เทศการวันทานะบาตะ)พัน พัน
 
จารึกอักษรบนกระดองเต่า
จารึกอักษรบนกระดองเต่าจารึกอักษรบนกระดองเต่า
จารึกอักษรบนกระดองเต่าSRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
 
Unit 1 early thailand from prehistory to sukhothai
Unit 1 early thailand from prehistory to sukhothaiUnit 1 early thailand from prehistory to sukhothai
Unit 1 early thailand from prehistory to sukhothaiThaiway Thanathep
 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
พระอภิชัช ธมฺมโชโต
 
รุ่งอรุณแห่งความสุข
รุ่งอรุณแห่งความสุขรุ่งอรุณแห่งความสุข
รุ่งอรุณแห่งความสุขKwandjit Boonmak
 
งานนำเสนอ อารยธรรมจีน
งานนำเสนอ อารยธรรมจีนงานนำเสนอ อารยธรรมจีน
งานนำเสนอ อารยธรรมจีนSRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
 
1.2 หลักฐานทางปวศ.
1.2 หลักฐานทางปวศ.1.2 หลักฐานทางปวศ.
1.2 หลักฐานทางปวศ.Jitjaree Lertwilaiwittaya
 
9789740332978
97897403329789789740332978
9789740332978CUPress
 
9789740332978
97897403329789789740332978
9789740332978
CUPress
 

Similar to 014 shinden ชัชฎาพร (20)

Japan
JapanJapan
Japan
 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคมวรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม
วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม
 
เมืองน่าน
เมืองน่านเมืองน่าน
เมืองน่าน
 
Ppt1
Ppt1Ppt1
Ppt1
 
ประเทศญี่ปุ่น11
ประเทศญี่ปุ่น11ประเทศญี่ปุ่น11
ประเทศญี่ปุ่น11
 
ประเทศญี่ปุ่น11
ประเทศญี่ปุ่น11ประเทศญี่ปุ่น11
ประเทศญี่ปุ่น11
 
ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม
 
七夕 祭り (เทศการวันทานะบาตะ)
七夕 祭り (เทศการวันทานะบาตะ)七夕 祭り (เทศการวันทานะบาตะ)
七夕 祭り (เทศการวันทานะบาตะ)
 
จารึกอักษรบนกระดองเต่า
จารึกอักษรบนกระดองเต่าจารึกอักษรบนกระดองเต่า
จารึกอักษรบนกระดองเต่า
 
Unit 1 early thailand from prehistory to sukhothai
Unit 1 early thailand from prehistory to sukhothaiUnit 1 early thailand from prehistory to sukhothai
Unit 1 early thailand from prehistory to sukhothai
 
วิชาการท่องเที่ยว(ต่างประเทศ)
วิชาการท่องเที่ยว(ต่างประเทศ)วิชาการท่องเที่ยว(ต่างประเทศ)
วิชาการท่องเที่ยว(ต่างประเทศ)
 
สุนทรภู่
สุนทรภู่สุนทรภู่
สุนทรภู่
 
สุนทรภู่
สุนทรภู่สุนทรภู่
สุนทรภู่
 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
 
รุ่งอรุณแห่งความสุข
รุ่งอรุณแห่งความสุขรุ่งอรุณแห่งความสุข
รุ่งอรุณแห่งความสุข
 
งานนำเสนอ อารยธรรมจีน
งานนำเสนอ อารยธรรมจีนงานนำเสนอ อารยธรรมจีน
งานนำเสนอ อารยธรรมจีน
 
1.2 หลักฐานทางปวศ.
1.2 หลักฐานทางปวศ.1.2 หลักฐานทางปวศ.
1.2 หลักฐานทางปวศ.
 
9789740332978
97897403329789789740332978
9789740332978
 
9789740332978
97897403329789789740332978
9789740332978
 

More from Aniwat Suyata

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
Aniwat Suyata
 
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
Aniwat Suyata
 
017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน
Aniwat Suyata
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
Aniwat Suyata
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
Aniwat Suyata
 
011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
Aniwat Suyata
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
Aniwat Suyata
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
Aniwat Suyata
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
Aniwat Suyata
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
Aniwat Suyata
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
Aniwat Suyata
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
Aniwat Suyata
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพลAniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณีAniwat Suyata
 

More from Aniwat Suyata (20)

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
 
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
 
017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
 
011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 

014 shinden ชัชฎาพร

 • 1. S h i n d e n – z u k u r i heian period japan
 • 2. S h i n d e n – z u heian period japan Heian (ค.ศ.784-1185 ) นับเป็นยุคทองของประเทศญี่ปุ่น ที่ทั้งศิลปะและวัฒนธรรมรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม ต่างๆ ที่หยิบยืมมาจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถัง และลัทธิขงจื้อ จนกลายเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะตัวของ ญี่ปุ่น เฮอัง (平安,Heian) แปลว่า ความสงบสันติ
 • 3. ในปี พ.ศ. 1327(ค.ศ. 784) สมเด็จพระจักรพรรดิคัมมุได้ ทรงมีคา สั่งย้ายเมืองหลวงจาก นะงะโอกะเกียว เมืองหลวง เก่าทางตอนใต้ของจังหวัดเกียวโตในปัจจุบัน มาสู่เฮอังเกียว ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 10 ปี เฮอังเคียวในปัจจุบันก็ยังมีรูปร่างคงสภาพอยู่เหมือนเดิม คือ รูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบจีน เป็นแบบจา ลองย่อส่วนจาก นครฉางอัน ของราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่ใจกลางอา เภอเมืองเกียวโต ในปัจจุบัน กว้าง 4.5 กิโลเมตร และ ยาว 5.2 กิโลเมตร เมืองเฮอันจัดวางรูปแบบผังเมืองเป็นแบบตารางสี่เหลี่ยม ตารางหมากรุกตามจีนมีความหมายสื่อถึงสวรรค์บนดิน S h i n d e n – z u heian period japan Heian (ค.ศ.784-1185 ) แผนผังและช่อืถนนของนครเฮอังเกียว สี่เหลี่ยมพื้นผ้าใหญ่ๆตรงกลางคือ พระราชวังหลวง สี่เหลี่ยมเล็กๆทั้งหลาย คือ ส่วนที่เป็นเมือง แบ่งเป็นช่องๆ มีถนนตัดกันอยู่ทุกที่ อย่างเท่ากัน
 • 4. ตัวอักษรคะตะกะนะ นั้นถูกสร้างขึ้นในยุคเฮอนัโดย นา มาจากส่วนหนึ่งของตัวคันจิพัฒนามาจาก อักษรจีนที่ ใช้โดยพระภิกษุเพื่อแสดงการออกเสียงอักษรจีนที่ ถูกต้องเม่อืประมาณ พ.ศ. 1400 ในช่วงแรกมี สัญลักษณ์หลายตัวที่แสดงเสียงเดียวกัน แต่เมื่อเวลา ผ่านไป อักษรถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น ราว พ.ศ. 1900 มี สัญลักษณ์ 1 ตัว ต่อ 1 พยางค์เท่านั้น คา ว่า คะตะกะนะ หมายถึงอักษรพยางค์ที่เป็นส่วน (ของคันจิ) S h i n d e n – z u heian period japan Cultural heritae มรดกทางวัฒนธรรม
 • 5. ตำนำนเกนจิ源氏物語เป็นงานเขียนของ มุราซากิ ชิคาบุ นางข้าหลวงในราชสา นักญี่ปุ่นสมัยเฮอัน หรือเฮอันเคียว ซึ่งมีชิวิตอยู่ราวต้นศตวรรษที่ 11 ว่ากันว่านี่คือ นวนิยายที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก S h i n d e n – z u heian period japan Art งานศิลปะ ภาพเขียนของมุราซากิ ชิคาบุ นางข้าหลวงในราชสา นักสมัยเฮอัง ตัวอักษรคะตะกะนะ ก่อให้เกิดวรรณกรรมเลื่องชื่อหลายเร่อืงเช่น นิทานเกนจิ ที่ประพันธ์ขึ้นโดย มุราซากิ ชิคาบุ ถือว่าเป็นนิทานที่เก่าแก่ที่สุดเร่อืงหน่งึ ในตา นานเก็นจิ มุราซากิ ชิคิบุ ยังสอดแทรกบทร้อยกรองจากบทประชุมร้อยกรองต่างๆ โดยใช้ในรูปการดัดแปลงบทร้อยกรองด้งัเดิม ให้สอดคล้องสัมพันธก์ับอารมณ์ความร้สูึกของตัวละคร เน่อืงจากในสมัยน้นั กวีโคลงกลอนต่างๆ ถือเป็นสุดยอดของศิลปะ และสุดยอดของ รูปแบบการสนทนาที่มีวัฒนธรรม ข้าราชสา นักและขุนนางที่มีความรู้ดีและมีรสนิยมจึงสามารถจดจา โคลงกลอนต่างๆได้เป็นจา นวนมาก และจะ ดัดแปลงโคลงกลอนต่างๆให้เข้ากับการสนทนา ของตนออกมาได้อย่างอัตโนมตัิน่นัเอง
 • 6. ยุคเฮอัง ซึ่งถือเป็นช่วงเริ่มต้นการทอกิโมโน ชาวญี่ปุ่นพัฒนาเทคนิคการตัดชุดเสื้อผ้าด้วยการตัดผ้า เป็นเส้นตรง เพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่ หยิบมาคลุมตัว ได้ทันที ศิลปะในการทอและเขียนลายผ้าเจริญถึงขีดสุด ช่างทอผ้ามีโอกาสได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็น ชุดที่เหมาะกับทุกสภาพอากาศ สามารถเปลี่ยนเนื้อผ้าที่ ตัดเย็บให้เหมาะกับฤดูกาล ความสะดวกสบายนี้ทา ให้ ชุดกิโมโนแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว S h i n d e n – z u heian period japan Wisdom / technology ภมูิปัญญาและเทคโนโลยี ชุดกิโมโนจูนิฮิโตเอะใช้ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระราชวงศ์
 • 7. S h i n d e n – z u heian period japan Cultural heritage มรดกทางวัฒนธรรม กิโมโนจูนิฮิโตเอะ ยุคเฮอัน เป็นยุคสมัยที่ชนชั้นปกครอง จักรพรรดิ ขุนนาง เรืองอา นาจ แฟชั่นของสาวในยุคน้นัคือ กิโมโนจูนิฮิโตเอะยาวเป็นเมตร ปล่อยผม ยาวเรียบสลวยยาวลากพื้น ทั้งนี้เป็นการแสดงถึงความสวยงาม ความมั่ง คั่งการที่ทั้งผมและเสื้อผ้ายาวลากพื้นน้นั เพราะหญิงชนชั้นสูงส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอยู่แต่ใน ด้วยสมัยนั้นเขาถือกันว่าหญิงชั้นสูงไม่ควรเหยียบดินให้ เท่าชนชั้นต่า เวลาที่จะออกไปข้างหน้า ก็จะมีการรวบผม ถือว่ากิโมนโนจู นิฮิโตเอะเป็นกิโมโนชั้นสูง ปัจจุบันจะใส่แค่ในพระราชพิธีเท่าน้นั
 • 8. S h i n d e n – z u heian period japan Cultural landscape ภมูิทัศน์ทางวัฒนธรรม ศาลเจ้าเฮอันจนิกูซึ่งตั้งอยู่ที่โอคะซะกิ เกียวโตมีชื่อเสียงด้วยนับ ถือกันว่าดวงวิญญาณของจักรพรรดิคัมมุและจักรพรรดิโคเม ทรงสถิตอยู่ที่ศาลเจ้านี้ หลังการปฏิรูปเมจิ โตเกียวกลายเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ บรรยากาศในเกียวโตจึงซบเซาลง ศาลเจ้าแห่งน้สีร้างขึ้นในค.ศ. 1895 เมื่อกา หนดจัดงานฉลองครบรอบ 1,100 ปีย้ายเมือง หลวงสู่เกียวโตเพื่อฟื้นฟูบรรยากาศของเมืองในการน้ไีด้ ก่อสร้างอาคารมากมาย ได้แก่ โบสถ์ หอสวด หอไนไฮเด็ง หอ ไดโกะคุเด็ง (เกะไฮเด็ง) หอโซริวโร หอเบียคโคะ
 • 9. S h i n d e n – z u heian period japan Architecture สถาปัตยกรรม
 • 10. S h i n d e n – z u heian period japan Architecture สถาปัตยกรรม
 • 11. S h i n d e n – z u heian period japan Architecture สถาปัตยกรรม