SlideShare a Scribd company logo
ANCIENT PERSIA
อารยธรรมเปอร์เซีย 
เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ชนเผ่า 
เปอร์เซีย ซงึ่เป็นกลุ่มชนที่ใช้ภาษาอินโด-ยุโรเปียน มีถิ่นฐานเดิม 
อยู่บริเวณทางเหนือของทะเลดา ได้ก่อตัวและขยายอานาจ 
ครอบครองอารยธรรมโบราณอื่นๆ และได้ก้าวขึน้มามีบทบาท 
เป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองของโลกยุคโบราณ ภายใต้ 
การปกครองของพระเจ้าไซรัสมหาราช พระองค์ได้ดาเนิน 
นโยบายขยายดินแดนของเปอร์เซียออกไปอย่างกว้างขวาง มี 
อาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการ 
เชื่อมโยงดินแดนทัง้เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง อินเดีย อียิปต์ 
และดินแดนแถบเมดิเตอร์เรเนียน ในยุคนีไ้ด้มีพัฒนาการที่ 
ทันสมัยมากขึน้ มีการผลิตเงินเหรียญขนึ้ใช้ นอกจากนัน้ยังได้มี 
การดัดแปลงตัวอักษรคูนิฟอร์มเป็นตัวอักษรของเปอร์เซีย 
จัดระบบการปกครอง โดยแบ่งเป็นจังหวัด หรือมณฑล เรียกว่า 
แซแทรปปี (Satrapy) นอกจากในด้านเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง 
แล้ว ชาวเปอร์เซียยังได้สร้างถนนใช้คมนาคมและถือว่าเป็นถนน 
ที่ดีที่สุดในยุคโบราณ และนอกจากนัน้ยังมีไปรษณีย์ 
ติดต่อสื่อสารทางราชการ จนทาให้เปอร์เซียกลายเป็นจักรพรรดิ 
ใหญ่แห่งแรกหลังการล่มสลายของอาณาจักรยุคโบราณ 
ANCIENT PERSIA 
พระเจ้าไซรัสมหาราช กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย
สถาปัตยกรรมเปอร์เซีย 
ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรม 
เปอร์เซียมาจากการค้นคว้าแสวงหานวัตกรรมง่ายๆ นามาใช้ใน 
การควบคุมสภาพแวดล้อมในเขตที่อยู่อาศัยโดยไม่จาเป็นต้องใช้ 
จักรกลทุ่นแรงให้สิน้เปลืองเหมือนอาคารสิ่งก่อสร้างในปัจจุบัน 
สถาปัตยกรรมเปอร์เซียตัง้แต่ยุคโบราณจนถึงสมัยอิสลาม 
ผสมผสานการรักษาสมดุลระหว่างธาตุหลักคือ ดิน นา้ ลม และ 
ไฟได้อย่างลงตัว ปรากฏองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 4 
ประเภทคือ ผนังโคลน ธารนา้ประดิษฐ์ หอดักลม และช่องแสง 
องค์ประกอบสาคัญอีกอย่างในสถาปัตยกรรม 
เปอร์เซียคือช่องแสงซงึ่จะเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารใน 
รูปแบบต่างๆ ทัง้การก่ออิฐเว้นช่องที่ยอดหลังคาหรือโดมอาคาร 
หรือเจาะช่องรูปทรงต่างๆ ที่ผนัง เพื่อบังคับทิศทางของแสงเข้าสู่ 
อาคาร ช่วยให้ความสว่าง สร้างมิติในงานตกแต่งและคุณค่าทาง 
สุนทรียภาพ 
อาคารในสวนดอว์ลาตาบัด เมืองยาซด์ประเทศอิหร่าน 
การเจาะช่องบนยอดโดมอาคารใน 
เมืองยาซด์(Yazd) ประเทศอิหร่าน 
ANCIENT PERSIA
งานศิลปะของเปอร์เซีย 
ประติมากรรม - งานประติมากรรมที่สาคัญของ 
เปอร์เซีย คือ การแกะสลักหัวเสาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ มีความ 
สวยงามและประณีตนอกจากนัน้ยังรู้จักนาทองแดงและโลหะ 
ต่างๆ มาประดับแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร 
ประติมากรรมที่นิยมคือแบบนูนต่าโดยเฉพาะการ 
แกะสลักฐานบันไดกาแพง หรือฝาผนัง เรื่องราวส่วนใหญ่เป็น 
ภาพกษัตริย์ ขุนนาง และข้าทาสบริพารหรือพิธีกรรมต่างๆ 
ผลงานที่โดดเด่นมักจะเป็นผลงานประเภทประณีตศิลป์ ซึ่งจะนา 
สัตว์มาดัดแปลงประยุกต์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ 
จิตรกรรม - ผลงานด้านจิตรกรรมของเปอร์เซียมี 
ไม่มากนัก ส่วนมากจะเป็นการนาไปประยุกต์ ใช้กับการตกแต่ง 
ผนังภายในงานสถาปัตยกรรม รูปแบบจะมีลักษณะคล้ายกับแอส 
สิเรีย ศิลปกรรมเปอร์เซียเริ่มเสื่อมลงเมื่อพวกมุสลิมหรืออาหรับ 
เข้ามามีอานาจ ลักษณะงานศิลปะจึงได้เปลี่ยนแปลงไป 
การแกะสลักหัวเสาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ 
ANCIENT PERSIA
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีของชาวเปอร์เซีย 
นวัตกรรมด้านนา้ของเปอร์เซียเจริญก้าวหน้ามาก ชาวอิหร่านรู้จักการวางระบบนา้มาตัง้แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
เมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 11 ชาวอิหร่านได้พัฒนาธารนา้ประดิษฐ์ และนา้พุประดับสวนและอาคารต่างๆ จนกลายเป็นต้นแบบทางภูมิ 
สถาปัตยกรรมซึ่งส่งอิทธิพลไปยังอินเดียและโลกมุสลิมอื่นๆ 
นอกจากธารนา้ประดิษฐ์และนา้พุจะใช้สาหรับอุปโภคบริโภคแล้ว ยังช่วยดูดซับและระบายความร้อน เป็นระบบหล่อ 
เย็นธรรมชาติที่สร้างความรื่นร่มในฤดูร้อน ลดความแห้งแล้งของภูมิอากาศทะเลทรายได้อย่างดี 
พระราชวัง โกเลสตาน, อิหร่าน 
ANCIENT PERSIA
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีของชาวเปอร์เซีย 
อาคารเก่าแก่ในเขตทะเลทรายของอิหร่านมักมีหอก่อด้วยอิฐแผนผังสี่เหลี่ยมทรงสูงตัง้ตระหง่านอยู่เรียกกันว่า “หอดัก 
ลม” บนสุดของหอมีช่องตามแนวตัง้เรียงกัน ลักษณะคล้ายรังผึง้ในเครื่องปรับอากาศสมัยใหม่ ทาหน้าที่รับลมจากภายนอกเข้าสู่ช่องเปิด 
ไหลเวียนไปตามส่วนต่างๆ ภายในอาคาร หอดักลมจะช่วยระบายลมร้อนออกไป ทาให้อากาศภายในถ่ายเทและเย็นสบายตลอดทัง้วัน 
ในดินแดนทะเลทรายของเปอร์เซียอาคารสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่นิยมสร้างจากโคลน โดยนาดินผสมนา้พอกพูนก่อเป็นตัว 
อาคาร มีใบปาล์มหรืออินทผลัม หญ้า ฟาง เป็นตัวประสานให้เนือ้ดินเกาะเป็นผนังหลังคาและส่วนต่างๆ หรือก่อด้วยอิฐดิบที่ทาจาก 
โคลนตากแห้ง อาคารที่สร้างจากโคลนและอิฐดิบจะช่วยให้อากาศเย็นสบายยามกลางวันและอบอุ่นในเวลากลางคืน ผนังโคลนเป็น 
วิธีการพืน้ฐานที่ใช้สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไปจนถึงอาคารมัสยิดทางศาสนา ตลาด และเมือง 
การผสานองค์ประกอบของธาตุทัง้สี่อย่างลงตัวในสถาปัตยกรรมเปอร์เซียสะท้อนถึงภูมิปัญญาและความเคารพ 
ธรรมชาติของผู้คนยุคก่อนทาให้เกิดสมดุลในการใช้ชีวิตที่ไม่ทาลายสภาพแวดล้อม 
โดมอาคารและหอดักลมในอาคารสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย อาคารสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่นิยมสร้างจากโคลน 
ANCIENT PERSIA
มรดกทางวัฒนธรรมของเปอร์เซีย 
ชาวเปอร์เซียได้รับอิทธิจากคาสอนของศาสนาโวโรอัสเอตร์ว่า โลกประกอบด้วยสิ่งสองด้าน คือ ดีและชั่ว เทพเจ้าอหุระ 
มาสดา คือ ตัวแทนของความดี และเทพอาห์ริมัน (Ahriman) คือตัวแทนของความชวั่ร้าย ต่อสู้กันในที่สุดฝ่ายดีจะเป็นฝ่ายมีชัยเหนือ 
ฝ่ายชวั่ ชะตากรรมของมนุษย์จึงขึน้อยู่กับการเลือกว่าจะทาดีหรือชวั่ แนวความคิดนีมี้อิทธิพลต่อศาสนายูดายหรือยิวและคริสต์ 
ศาสนา รวมทัง้ความเชื่อในเรื่องเทวดา นางฟ้า วันสนิ้โลก การตัดสิน้ครัง้สุดท้ายและการไปสู่สวรรค์และนรกในเวลาต่อมา และ 
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 7 มุสลิมได้แผ่ขยายอานาจเข้ามาครอบครองดินแดนเปอร์เซีย อาณาจักรแห่งนีจึ้งตกอยู่ภายใต้การปกครอง 
ของศาสนาอิสลาม และแนวความคิดจากศาสนาโซโรอัสเตอร์ก็มีผลต่อการพัฒนาแนวความคิดและหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม 
ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีลูกหลาน 
ของเฉกอะหมัดคือ พระยาเพ็ชรพิไชย (ใจ) ที่เป็นข้าราชการ 
ใกล้ชิดในตาแหน่งจางวางกรมล้อมพระราชวังเครื่องแต่งกาย 
อย่าง ลอมพอก ก็เป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของ 
เปอร์เซีย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าโพกหัวของชาวมุสลิม 
กับชฎาของไทยโดยลอมพอกถือเป็นหมวกสาหรับขุนนางในรัช 
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในรัชกาลเดียวกันก็ได้ส่ง 
ราชทูตไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีในปี พ.ศ. 
2229 ลอมพอกจึงเป็นที่สนใจของชาวฝรั่งเศสอย่างมาก 
ANCIENT PERSIA
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเปอร์เซีย 
สวนเปอร์เซีย 
สวนเปอร์เซีย (Persia garden)นัน้ จัดว่าเป็นหนงึ่ในรูปแบบ 
การจัดสวนของทางตะวันตก ซงึ่มีประวัติความเป็นมา มาเนิ่นนานตัง้แต่ก่อน 
คริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยมีลักษณะของการจัดสวนที่เลียนแบบจาของของระบบ 
จักรวาล (Cosmos) ตามความเชื่อเก่าแก่ของคนในยุคนัน้ 
สวนเปอร์เซีย มักจะเป็นสวนที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม และแบ่ง 
ออกเป็นสี่ส่วนด้วยสายนา้ ซงึ่เป็นสัญลักษณ์ของแม่นา้แห่งสรวงสวรรค์ 
จุดตัดตรงกลางของสวนนา้เป็นที่ตัง้ของนา้พุแห่งชีวิต และเต็มไปด้วยพรรณ 
ไม้นานาพันธ์ุทัง้ไม้ดอกและไม้ผล เช่น ส้ม ทับทิม กุหลาบ แทรกด้วยร่มเงา 
ของปาล์มชนิดต่าง ๆ และเสียงของนา้ที่ไหลริน ปลาหลากสีที่ว่ายวนอยู่ในผืน 
นา้ ซงึ่เป็นลักษณะอันสวยงามสมบูรณ์แบบจนเหมือนเป็นสวนแห่งสวรรค์ 
ในปัจจุบันชาวอิสลามรับรูปแบบสวนเปอร์เซียเข้ามาเป็นส่วน 
หนึ่งของวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นสวนในบ้าน ในวัง หรือในสุเหร่า 
และคงลักษณะพนื้ฐานเดียวกันไว้คือ สวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกล้อมไว้ด้วย 
อาคารหรือกาแพง แบ่งพืน้ที่เป็นสี่ส่วนเรียกว่า "ชาฮา-บัก" (Chahar Bagh) มี 
นา้พุหรือบ่อนา้ตัง้ไว้ตรงกลาง จนอาจจะกล่าวได้ว่า รูปแบบของสวนอิสลาม 
เน้นความสาคัญของ "นา้" ซงึ่เป็นของขวัญจากสวรรค์และเป็นองค์ประกอบ 
สาคัญของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งรูปแบบในสมัยโบราณก็ยังคงสืบ 
ทอดและเห็นกันได้ทวั่ไปในการจัดสวนเปอร์เซีย 
สวนเปอร์เซียในประเทศอิหร่าน 
ANCIENT PERSIA
THANK YOU 
ANCIENT PERSIA

More Related Content

Viewers also liked

Inwestycje w energetykę wiatrową
Inwestycje w energetykę wiatrowąInwestycje w energetykę wiatrową
Acne presentation
Acne presentationAcne presentation
Acne presentation
acnetreatment26
 
Dragon Boat Festival
Dragon Boat FestivalDragon Boat Festival
Dragon Boat Festival
Daniela L
 
Albert Rokicki - Jak selekcjonować spółki metodami największych amerykańs...
Albert Rokicki - Jak selekcjonować spółki metodami największych amerykańs...Albert Rokicki - Jak selekcjonować spółki metodami największych amerykańs...
Albert Rokicki - Jak selekcjonować spółki metodami największych amerykańs...
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 
David Lovett, Perceptive Engineering
David Lovett, Perceptive EngineeringDavid Lovett, Perceptive Engineering
David Lovett, Perceptive Engineering
Anaerobic Digestion & Biogas Association
 
Marcel Borkent, Triogen
Marcel Borkent, TriogenMarcel Borkent, Triogen

Viewers also liked (6)

Inwestycje w energetykę wiatrową
Inwestycje w energetykę wiatrowąInwestycje w energetykę wiatrową
Inwestycje w energetykę wiatrową
 
Acne presentation
Acne presentationAcne presentation
Acne presentation
 
Dragon Boat Festival
Dragon Boat FestivalDragon Boat Festival
Dragon Boat Festival
 
Albert Rokicki - Jak selekcjonować spółki metodami największych amerykańs...
Albert Rokicki - Jak selekcjonować spółki metodami największych amerykańs...Albert Rokicki - Jak selekcjonować spółki metodami największych amerykańs...
Albert Rokicki - Jak selekcjonować spółki metodami największych amerykańs...
 
David Lovett, Perceptive Engineering
David Lovett, Perceptive EngineeringDavid Lovett, Perceptive Engineering
David Lovett, Perceptive Engineering
 
Marcel Borkent, Triogen
Marcel Borkent, TriogenMarcel Borkent, Triogen
Marcel Borkent, Triogen
 

More from Aniwat Suyata

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
Aniwat Suyata
 
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
Aniwat Suyata
 
017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน
Aniwat Suyata
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
Aniwat Suyata
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
Aniwat Suyata
 
014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร
Aniwat Suyata
 
011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
Aniwat Suyata
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
Aniwat Suyata
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
Aniwat Suyata
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
Aniwat Suyata
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
Aniwat Suyata
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
Aniwat Suyata
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
Aniwat Suyata
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพลAniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณีAniwat Suyata
 

More from Aniwat Suyata (20)

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
 
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
 
017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
 
014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร
 
011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 

001 persia ณรงค์ศักดิ์

  • 2. อารยธรรมเปอร์เซีย เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ชนเผ่า เปอร์เซีย ซงึ่เป็นกลุ่มชนที่ใช้ภาษาอินโด-ยุโรเปียน มีถิ่นฐานเดิม อยู่บริเวณทางเหนือของทะเลดา ได้ก่อตัวและขยายอานาจ ครอบครองอารยธรรมโบราณอื่นๆ และได้ก้าวขึน้มามีบทบาท เป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองของโลกยุคโบราณ ภายใต้ การปกครองของพระเจ้าไซรัสมหาราช พระองค์ได้ดาเนิน นโยบายขยายดินแดนของเปอร์เซียออกไปอย่างกว้างขวาง มี อาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการ เชื่อมโยงดินแดนทัง้เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง อินเดีย อียิปต์ และดินแดนแถบเมดิเตอร์เรเนียน ในยุคนีไ้ด้มีพัฒนาการที่ ทันสมัยมากขึน้ มีการผลิตเงินเหรียญขนึ้ใช้ นอกจากนัน้ยังได้มี การดัดแปลงตัวอักษรคูนิฟอร์มเป็นตัวอักษรของเปอร์เซีย จัดระบบการปกครอง โดยแบ่งเป็นจังหวัด หรือมณฑล เรียกว่า แซแทรปปี (Satrapy) นอกจากในด้านเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง แล้ว ชาวเปอร์เซียยังได้สร้างถนนใช้คมนาคมและถือว่าเป็นถนน ที่ดีที่สุดในยุคโบราณ และนอกจากนัน้ยังมีไปรษณีย์ ติดต่อสื่อสารทางราชการ จนทาให้เปอร์เซียกลายเป็นจักรพรรดิ ใหญ่แห่งแรกหลังการล่มสลายของอาณาจักรยุคโบราณ ANCIENT PERSIA พระเจ้าไซรัสมหาราช กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย
  • 3. สถาปัตยกรรมเปอร์เซีย ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรม เปอร์เซียมาจากการค้นคว้าแสวงหานวัตกรรมง่ายๆ นามาใช้ใน การควบคุมสภาพแวดล้อมในเขตที่อยู่อาศัยโดยไม่จาเป็นต้องใช้ จักรกลทุ่นแรงให้สิน้เปลืองเหมือนอาคารสิ่งก่อสร้างในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมเปอร์เซียตัง้แต่ยุคโบราณจนถึงสมัยอิสลาม ผสมผสานการรักษาสมดุลระหว่างธาตุหลักคือ ดิน นา้ ลม และ ไฟได้อย่างลงตัว ปรากฏองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 4 ประเภทคือ ผนังโคลน ธารนา้ประดิษฐ์ หอดักลม และช่องแสง องค์ประกอบสาคัญอีกอย่างในสถาปัตยกรรม เปอร์เซียคือช่องแสงซงึ่จะเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารใน รูปแบบต่างๆ ทัง้การก่ออิฐเว้นช่องที่ยอดหลังคาหรือโดมอาคาร หรือเจาะช่องรูปทรงต่างๆ ที่ผนัง เพื่อบังคับทิศทางของแสงเข้าสู่ อาคาร ช่วยให้ความสว่าง สร้างมิติในงานตกแต่งและคุณค่าทาง สุนทรียภาพ อาคารในสวนดอว์ลาตาบัด เมืองยาซด์ประเทศอิหร่าน การเจาะช่องบนยอดโดมอาคารใน เมืองยาซด์(Yazd) ประเทศอิหร่าน ANCIENT PERSIA
  • 4. งานศิลปะของเปอร์เซีย ประติมากรรม - งานประติมากรรมที่สาคัญของ เปอร์เซีย คือ การแกะสลักหัวเสาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ มีความ สวยงามและประณีตนอกจากนัน้ยังรู้จักนาทองแดงและโลหะ ต่างๆ มาประดับแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร ประติมากรรมที่นิยมคือแบบนูนต่าโดยเฉพาะการ แกะสลักฐานบันไดกาแพง หรือฝาผนัง เรื่องราวส่วนใหญ่เป็น ภาพกษัตริย์ ขุนนาง และข้าทาสบริพารหรือพิธีกรรมต่างๆ ผลงานที่โดดเด่นมักจะเป็นผลงานประเภทประณีตศิลป์ ซึ่งจะนา สัตว์มาดัดแปลงประยุกต์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ จิตรกรรม - ผลงานด้านจิตรกรรมของเปอร์เซียมี ไม่มากนัก ส่วนมากจะเป็นการนาไปประยุกต์ ใช้กับการตกแต่ง ผนังภายในงานสถาปัตยกรรม รูปแบบจะมีลักษณะคล้ายกับแอส สิเรีย ศิลปกรรมเปอร์เซียเริ่มเสื่อมลงเมื่อพวกมุสลิมหรืออาหรับ เข้ามามีอานาจ ลักษณะงานศิลปะจึงได้เปลี่ยนแปลงไป การแกะสลักหัวเสาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ANCIENT PERSIA
  • 5. ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีของชาวเปอร์เซีย นวัตกรรมด้านนา้ของเปอร์เซียเจริญก้าวหน้ามาก ชาวอิหร่านรู้จักการวางระบบนา้มาตัง้แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 11 ชาวอิหร่านได้พัฒนาธารนา้ประดิษฐ์ และนา้พุประดับสวนและอาคารต่างๆ จนกลายเป็นต้นแบบทางภูมิ สถาปัตยกรรมซึ่งส่งอิทธิพลไปยังอินเดียและโลกมุสลิมอื่นๆ นอกจากธารนา้ประดิษฐ์และนา้พุจะใช้สาหรับอุปโภคบริโภคแล้ว ยังช่วยดูดซับและระบายความร้อน เป็นระบบหล่อ เย็นธรรมชาติที่สร้างความรื่นร่มในฤดูร้อน ลดความแห้งแล้งของภูมิอากาศทะเลทรายได้อย่างดี พระราชวัง โกเลสตาน, อิหร่าน ANCIENT PERSIA
  • 6. ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีของชาวเปอร์เซีย อาคารเก่าแก่ในเขตทะเลทรายของอิหร่านมักมีหอก่อด้วยอิฐแผนผังสี่เหลี่ยมทรงสูงตัง้ตระหง่านอยู่เรียกกันว่า “หอดัก ลม” บนสุดของหอมีช่องตามแนวตัง้เรียงกัน ลักษณะคล้ายรังผึง้ในเครื่องปรับอากาศสมัยใหม่ ทาหน้าที่รับลมจากภายนอกเข้าสู่ช่องเปิด ไหลเวียนไปตามส่วนต่างๆ ภายในอาคาร หอดักลมจะช่วยระบายลมร้อนออกไป ทาให้อากาศภายในถ่ายเทและเย็นสบายตลอดทัง้วัน ในดินแดนทะเลทรายของเปอร์เซียอาคารสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่นิยมสร้างจากโคลน โดยนาดินผสมนา้พอกพูนก่อเป็นตัว อาคาร มีใบปาล์มหรืออินทผลัม หญ้า ฟาง เป็นตัวประสานให้เนือ้ดินเกาะเป็นผนังหลังคาและส่วนต่างๆ หรือก่อด้วยอิฐดิบที่ทาจาก โคลนตากแห้ง อาคารที่สร้างจากโคลนและอิฐดิบจะช่วยให้อากาศเย็นสบายยามกลางวันและอบอุ่นในเวลากลางคืน ผนังโคลนเป็น วิธีการพืน้ฐานที่ใช้สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไปจนถึงอาคารมัสยิดทางศาสนา ตลาด และเมือง การผสานองค์ประกอบของธาตุทัง้สี่อย่างลงตัวในสถาปัตยกรรมเปอร์เซียสะท้อนถึงภูมิปัญญาและความเคารพ ธรรมชาติของผู้คนยุคก่อนทาให้เกิดสมดุลในการใช้ชีวิตที่ไม่ทาลายสภาพแวดล้อม โดมอาคารและหอดักลมในอาคารสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย อาคารสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่นิยมสร้างจากโคลน ANCIENT PERSIA
  • 7. มรดกทางวัฒนธรรมของเปอร์เซีย ชาวเปอร์เซียได้รับอิทธิจากคาสอนของศาสนาโวโรอัสเอตร์ว่า โลกประกอบด้วยสิ่งสองด้าน คือ ดีและชั่ว เทพเจ้าอหุระ มาสดา คือ ตัวแทนของความดี และเทพอาห์ริมัน (Ahriman) คือตัวแทนของความชวั่ร้าย ต่อสู้กันในที่สุดฝ่ายดีจะเป็นฝ่ายมีชัยเหนือ ฝ่ายชวั่ ชะตากรรมของมนุษย์จึงขึน้อยู่กับการเลือกว่าจะทาดีหรือชวั่ แนวความคิดนีมี้อิทธิพลต่อศาสนายูดายหรือยิวและคริสต์ ศาสนา รวมทัง้ความเชื่อในเรื่องเทวดา นางฟ้า วันสนิ้โลก การตัดสิน้ครัง้สุดท้ายและการไปสู่สวรรค์และนรกในเวลาต่อมา และ ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 7 มุสลิมได้แผ่ขยายอานาจเข้ามาครอบครองดินแดนเปอร์เซีย อาณาจักรแห่งนีจึ้งตกอยู่ภายใต้การปกครอง ของศาสนาอิสลาม และแนวความคิดจากศาสนาโซโรอัสเตอร์ก็มีผลต่อการพัฒนาแนวความคิดและหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีลูกหลาน ของเฉกอะหมัดคือ พระยาเพ็ชรพิไชย (ใจ) ที่เป็นข้าราชการ ใกล้ชิดในตาแหน่งจางวางกรมล้อมพระราชวังเครื่องแต่งกาย อย่าง ลอมพอก ก็เป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของ เปอร์เซีย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าโพกหัวของชาวมุสลิม กับชฎาของไทยโดยลอมพอกถือเป็นหมวกสาหรับขุนนางในรัช สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในรัชกาลเดียวกันก็ได้ส่ง ราชทูตไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีในปี พ.ศ. 2229 ลอมพอกจึงเป็นที่สนใจของชาวฝรั่งเศสอย่างมาก ANCIENT PERSIA
  • 8. ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเปอร์เซีย สวนเปอร์เซีย สวนเปอร์เซีย (Persia garden)นัน้ จัดว่าเป็นหนงึ่ในรูปแบบ การจัดสวนของทางตะวันตก ซงึ่มีประวัติความเป็นมา มาเนิ่นนานตัง้แต่ก่อน คริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยมีลักษณะของการจัดสวนที่เลียนแบบจาของของระบบ จักรวาล (Cosmos) ตามความเชื่อเก่าแก่ของคนในยุคนัน้ สวนเปอร์เซีย มักจะเป็นสวนที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม และแบ่ง ออกเป็นสี่ส่วนด้วยสายนา้ ซงึ่เป็นสัญลักษณ์ของแม่นา้แห่งสรวงสวรรค์ จุดตัดตรงกลางของสวนนา้เป็นที่ตัง้ของนา้พุแห่งชีวิต และเต็มไปด้วยพรรณ ไม้นานาพันธ์ุทัง้ไม้ดอกและไม้ผล เช่น ส้ม ทับทิม กุหลาบ แทรกด้วยร่มเงา ของปาล์มชนิดต่าง ๆ และเสียงของนา้ที่ไหลริน ปลาหลากสีที่ว่ายวนอยู่ในผืน นา้ ซงึ่เป็นลักษณะอันสวยงามสมบูรณ์แบบจนเหมือนเป็นสวนแห่งสวรรค์ ในปัจจุบันชาวอิสลามรับรูปแบบสวนเปอร์เซียเข้ามาเป็นส่วน หนึ่งของวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นสวนในบ้าน ในวัง หรือในสุเหร่า และคงลักษณะพนื้ฐานเดียวกันไว้คือ สวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกล้อมไว้ด้วย อาคารหรือกาแพง แบ่งพืน้ที่เป็นสี่ส่วนเรียกว่า "ชาฮา-บัก" (Chahar Bagh) มี นา้พุหรือบ่อนา้ตัง้ไว้ตรงกลาง จนอาจจะกล่าวได้ว่า รูปแบบของสวนอิสลาม เน้นความสาคัญของ "นา้" ซงึ่เป็นของขวัญจากสวรรค์และเป็นองค์ประกอบ สาคัญของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งรูปแบบในสมัยโบราณก็ยังคงสืบ ทอดและเห็นกันได้ทวั่ไปในการจัดสวนเปอร์เซีย สวนเปอร์เซียในประเทศอิหร่าน ANCIENT PERSIA